The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Yadawadee wageesing, 2019-12-22 11:07:38

New Microsoft PowerPoint Presentation

New Microsoft PowerPoint Presentation

ปญฺญาว ธเนน เสยโฺ ย อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ

ปญั ญาย่อมประเสรฐิ กวา่ ทรัพย์ ตนเป็นที่พ่งึ ของตน

คือ ปัญญาน้นั เปน็ ส่ิงทจ่ี ะอยตู่ ิดตวั กบั เรา คือ จะทาการใดๆควรคดิ ควร
ตลอดเวลา สามารถนาพาใหผ้ ทู้ ีม่ ีมนั รอด ศึกษา พยายามด้วยตนเองอย่าง
จากปัญหา นาไปสหู่ นทางที่ดกี ว่าได้ และ สุดความสามารถ ก่อนทจี่ ะไป
ผมู้ ปี ญั ญายอ่ มหาทางสร้างเสริมทรัพย์
พ่งึ พาคนอนื่
ใหเ้ พิม่ พนู ได้

ยถาวาที ตถาการี สจฺจํ เว อมตา วาจา

พดู อยา่ งไร ทาไดอ้ ยา่ งนั้น คาจริงเปน็ สิง่ ไม่ตาย

คือ คนใดท่ีรับผิดชอบคาพูดท่ี คอื วาจาทไ่ี มต่ าย เป็นจริงตลอดกาล
ออกจากปากเขา ยอ่ มนาไปสู่ บคุ คลใดยึดความจริงเปน็ หลกั ในการ
ดาเนนิ ชีวติ ตอ้ งไมพ่ ูดเทจ็ ไม่พูด
ความสาเรจ็ สอ่ เสยี ด ไมพ่ ูดคาหยาบ และไมพ่ ดู เพอ้
เจ้อ บคุ คลนั้นจะพบแตค่ วามสาเร็จ
เป็นทีเ่ ชอ่ื ถือ คนซื่อสตั ย์ มีสจั จวาจา

เป็นเย่ยี ม

สจฺจํ เว อมตา วาจา อณิ าทานํ ทกุ ขํ โลเก

คาจรงิ เป็นสง่ิ ไม่ตาย การกู้หนี้ เป็นทุกขใ์ นโลก

คือ วาจาทไ่ี มต่ าย เปน็ จรงิ ตลอดกาล คือ การหยบิ ยมื สนิ ทรพั ย์ต่างๆโดยมี
บคุ คลใดยดึ ความจรงิ เปน็ หลกั ในการดาเนนิ ผลตอบแทนอาจเป็นดอกเบ้ยี ,ชดใช้
ชวี ิต ต้องไมพ่ ดู เทจ็ ไม่พูดสอ่ เสยี ด ไม่พูด แรงงาน,การแลกเปลยี่ นสินทรพั ย์
คาหยาบ และไมพ่ ดู เพอ้ เจ้อ บคุ คลน้ันจะพบ
แตค่ วามสาเรจ็ เป็นทเี่ ชอ่ื ถอื คนซือ่ สตั ย์ มี ต่างๆหรืออกี นยั หนึ่งว่าการใช้
ทรัพย์สนิ อนาคตเอามาใชน้ ัน่ เอง
สัจจวาจาเป็นเยยี่ ม

อตตฺ านํ ทมยนตฺ ิ ปณฺฑิตา ททมาโน ปโิ ย โหติ

บัญฑิตย่อมฝึกตน ผู้ใหย้ ่อมเป็นท่รี ัก

คือ อบรมตนให้เปน็ คนดี ในทางหนง่ึ คนเรา คอื ผูท้ ีเ่ สียสละเงนิ รขึ องใช้
มสี องพวก คอื พวกผู้ฝกึ ตนและพวกผูไ้ ม่ สว่ นตวั ของตนให้แกผ่ ู้อนื่ ย่อมได้
ฝึกตน พวกผู้ฝึกตน คอื ผู้ทพ่ี ยายามศึกษา
ให้รูว้ ่า ความดเี ป็นอย่างไร ทาอย่างไรจึงจะ ชอ่ื ว่าเปน็ ผู้ให้ ทาใหผ้ คู้ น
เปน็ ผู้มคี วามดี จึงจะเปน็ คนดี บณั ฑติ ไม่ ทง้ั หลายเคารพรกั ศรัทธา

ประมาทว่าคนมคี วามดีเพียงพอแล้ว
บณั ฑิตไม่หลงคดิ ว่าความไมด่ ีเปน็ ความดี

ปฏิรูปการี ธรุ วา อฏุ ฐาตา วนิ ฺทเต วายเมเถว ปุรโิ ส ยาวอตถฺ สสฺ
นิปปฺ ทา
คนขยันเอาการเอางาน กระทาการ
เหมาะสม ย่อมหาทรพั ย์ได้ เกดิ เป็นคนควรพยายาม จนกวา่
จะประสบความสาเร็จ
คือ คนท่ขี ยนั ในการทางานไม่เกยี จ
คร้าน ยอ่ มสามารถซอ้ื หาทรพั ย์ได้ไม่ คนท่ีมีความพยายาม คือ คนที่
ขยนั พากเพยี รในการทาสิ่งหน่ึง
เกดิ ความยากจน สิง่ ใดใหป้ ระสบผลสาเรจ็ โดยไม่มี

ความย่อท้อใดๆ

สนตฺ ฏฐฐี ปรมํ ธนํ อิณาทานํ ทุกขโํ ลเก

ความสันโดษเป็นทรพั ย์อย่างยิ่ง การเป็นหน้ีเป็นทกุ ข์ในโลก

คือ ความสันโดษเปน็ ความพึง คือ การเปน็ หน้ีซง่ึ เกิดจากความไม่
พอใจในส่ิงที่ตนเองมอี ยไู่ ม่ทาสิ่งใด พอเพียงในการใช้จา่ ยในชวี ติ ประจาวัน
จึงจาเป็นจะต้องไปขอหยบิ ยมื จากผ้อู น่ื
ทเ่ี กดิ ความสามารถของตน ไม่ ซง่ึ จะตอ้ งหาเงนิ มาชดใช้ ทาให้เกิด
อยากได้ของคนอืน่ จดั เป็นทรัพย์
ความทกุ ข์อย่างยงิ่
อย่างหนึง่

มาตา มิตตฺ ํ สเก ฆเร ราชา มุขํ มนุสฺสานํ

มารดาเป็นมติ รในเรอื นตน พระราชาเปน็ ประมุขของประชาชน

มติ ร คอื บคุ คลที่รว่ มใจกันมี 2 จาพวก คอื คือ พระมหากษัตรยิ ห์ รือพระราชา
มิตรดเี รียกวา่ กัลยาณมิตร มิตรชั่ว เปน็ ผู้ทม่ี ีความสาคัญต่อการปกครอง
เป็นอย่างย่ิง โดยพระองคท์ าหนา้ ท่ี
เรียกวา่ บาปมติ ร มิตรเปน็ ปัจจัยภายนอกท่ี เปน็ ประมขุ ของประชาชนเปน็ ผนู้ าใน
แรงกลา้ ทีจ่ ะพาผคู้ บหาให้ถึงความเจริญหรอื การแกไ้ ขปัญหาตา่ งๆ ให้กบั ประชาชน
ความ เสอื่ มแต่ในที่น้ี หมายถึง มติ รดี คอื
มารดาซึ่งเป็นมิตรคนแรกของบุตรเพราะมีน้าใจ

เต็มไปด้วยพรหมวหิ ารท้งั 4 คือท่านมี
เมตตา กรณุ า มทุ ติ าและอุเบกขาให้บุตรทุก

เมือ่

สติโลกสฺม ธาคโร อเวเรน จ สมฺมนตฺ ิ

สติเป็นเครอื่ งเตือนอย่ใู นโลก เวรย่อมระงบั ด้วยการไมจ่ องเวร

สติ คอื การร้สู กึ ตัวอย่ตู ลอดเวลา เวร คือการจองลา้ งจองผลาญซง่ึ กนั และกนั
ว่าขณะน้กี าลังทาส่ิงใดอยู่ ซงึ่ จะ ดังนัน้ บคุ คลผจู้ องเวรจะมใี จผูกแคน้ ตอ่ คู่

ทาให้เกิดความไม่ประมาท เวรของตนเองปรารถนาจะใหเ้ ขา
พนิ าศ เม่ือจองเวรต่อเขา เขากจ็ ะจองเวร

ตอบ มุง่ หวังท่จี ะเขา้ ห้าหน่ั กันไม่มีท่ี
ส้นิ สุด แต่ถา้ ทง้ั สองฝา่ ยพิจารณาเห็นโทษ

แลว้ หยดุ เสียทง้ั สองฝา่ ยโดยมขี ันตแิ ละ
เมตตา เข้าช่วยเวรก็ระงับได้

ปญั ญฺ า โลกสฺมิ ปชฺโชโต นตฺถิ สนฺตปิ รํ สขุ ํ

ปญั ญาเป็นแสงสวา่ งในโลก สขุ อ่ืนใดจะสขุ กวา่ ความสงบไมม่ ี

คือ โลกของเรามคี วามเจรญิ ก้าวหนา้ ในดา้ นต่างๆ ความสงบ คอื การไม่ถกู รบกวนท้งั
เน่ืองจากคนเราไดใ้ ชค้ วามรู้ความสามารถในการ ทางดา้ นร่างกาย และจติ ใจ ซ่งึ จะ
ประดษิ ฐ์คิดคน้ ส่งิ ตา่ งๆจนเกดิ เป็นอารยธรรมส่ังสม นาความสุขมาใหแ้ กบ่ คุ คล เปน็
สบื ทอดต่อๆกนั มา การที่โลกของเราเจรญิ ได้
เนื่องมาจากปัญญา หรือความฉลาดรอบรู้ของ ความสุขทแ่ี ท้จรงิ
คนเรา ทช่ี ่วยกนั สร้างสรรค์ส่ิงตา่ งๆ ใชป้ ัญญาคิด
สรา้ งสรรค์ความเจริญทางด้านวตั ถหุ รือเทคโนโลยี

ต่างๆข้นึ มา

นพิ ฺพานํ ปรมํ สขุ ํ สุวชิ าโน ภวํ โหติ

นพิ พานเป็นสุขอย่างย่ิง ผรู้ ้ดู ีเปน็ ผู้เจริญ

นพิ พาน แปลว่า การหลุดพ้นจาก ผรู้ ดู้ ี ได้แก่ ผู้รู้วชิ าในทางใดทางหนง่ึ คือ
กิเลสทัง้ ปวง การไม่ยดึ ม่นั ถอื มัน่ ใน ถา้ เป็นผู้รู้ดใี นทางโลกก็สามารถทีจ่ ะนา
ส่งิ ใด ซ่งึ จะทาใหจ้ ิตใจสงบ จัดเป็น ความรู้มาประกอบการงานให้เจริญ รุ่งเรือง
ได้ ถา้ เป็นผรู้ ดู้ ใี นทางธรรมซึง่ มงุ่ ทจ่ี ะ ละ
ความสุขอย่างย่งิ ของมนุษย์ บาปบาเพ็ญบญุ กุศล คือร้จู ักการกระทา
ความดีรจู้ ักหลกี เลี่ยงความช่ัวเพอื่ มุ่ง
ปฏิบัตธิ รรมก็จะ สามารถบรรลุคุณธรรมขัน้

สูงได้

น อุจจฺ าวจํ ปณฑฺ ิตา ทสฺสยนตฺ ิ นตถฺ ิ โลเก อนนิ ทฺ ิโต

บัณฑติ ย่อมไมแ่ สดงอาการขนึ้ ๆ ลง คนทีไ่ ม่ถูกนินทา ไม่มใี นโลก

บัณฑิต หมายถึง ผมู้ ปี ญั ญา ผ้ดู าเนินชีวิต การนินทา หมายถงึ การติเตยี นลับหลงั
โดยยึดหลกั ความดงี าม ใช้ปัญญาในกาาร หลักธรรมในพระพทุ ธศาสนาเรอ่ื ง โลก
ดาเนนิ ชวี ิต และมจี ิตใจหา่ งไกลจากสิง่ ชัว่ ธรรม 8 สอนวา่ การนินทาเป็นเร่ือง
รา้ ยหรอื อบายมขุ ตา่ งๆ บัณฑติ ตอ้ งมีจติ ใจ ธรรมดาของโลก สรรเสริญกับนนิ ทาเป็น
ม่นั คง ยึดมัน่ ในคุณงามความดี ทาความดี ของค่กู นั บคุ คลทีไ่ ดร้ ับการสรรเสรญิ ก็
เสมอต้นเสมอปลาย ท้ังต่อหน้าและลบั หลัง
ยอ่ มถูกนินทาไดเ้ ชน่ กัน
ไมแ่ สดงอาการข้นึ ๆ ลงๆ

โกธํ ฆตวฺ า สุขํ เสติ ปมาโท มจฺจโุ น ปทํ

ฆ่าความโกรธไดย้ อ่ มอยู่เป็นสขุ ความประมาทเปน็ หนทางแหง่ ความตาย

ความโกรธ เป็นความรู้สกึ ไม่พอใจอยา่ ง ความประมาท คือความเลินเลอ่ ไมม่ ี
รุนแรงต่อบคุ คล หรือตอ่ สถานการณอ์ ยา่ ง สตสิ ัมปชญั ญะ หลงมัวเมาในทรพั ย์
ใดอย่างหนึ่ง ความโกรธเป็นอารมณข์ อง สมบตั ิ ลาภ ยศ สรรเสรญิ สุข อัน
คนทีม่ คี วามทกุ ข์ เม่อื เกดิ ความโกรธอาจ เปน็ เหตุนาทกุ ข์มาให้ เพราะฉะนน้ั จงอย่า
ตัดสนิ ใจใช้อารมณ์รุนแรงกระทาต่อบุคคล ประมาทจะทาสงิ่ ใดจงประกอบด้วย
หรอื สิ่งของสง่ ผลเสยี หายรา้ ยแรงตามมา
ดงั นั้นการกาจัดความโกรธออกไปได้ชวี ติ สตสิ มั ปชญั ญะเสมอ

ยอ่ มสงบสขุ

วิริเยน ทกุ ขฺ มจฺ เจติ

บุคคลล่วงทุกขไ์ ดเ้ พราะความเพยี ร

ทุกข์ คือสภาพทีบ่ ีบคัน้ เบยี ดเบียนใหเ้ กดิ
ความไมส่ บายกายไมส่ บายใจ การทจี่ ะ
กาจดั ทุกข์เหล่านน้ั ไดโ้ ดยราบคาบกด็ ้วย
ความเพียร คอื ขยนั ทากิจการงานทีต่ น

รบั ผดิ ชอบให้ดีท่ีสุด


Click to View FlipBook Version