The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนาทรายวิทยาคม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by natthamani CH., 2022-07-10 12:30:53

เศรษฐกิจพอเพียงนาทราย

เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนาทรายวิทยาคม

1.

แบบโรงเรยี นประเมนิ ตนเอง

เพื่อเป็นศนู ย์การเรียนร้ตู ามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง ด้านการศกึ ษา

ช่อื สถานศกึ ษา โรงเรยี นนาทรายวิทยาคม
สงั กัด องค์การบริหารส่วนจงั หวดั อดุ รธานี จังหวดั อดุ รธานี

ตวั ชี้วัด คะแนนประเมิน

คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้

1.บุคลากร คะแนนรวม(คะแนน 35(5) 5

เฉลีย่ รายด้าน)

1.1 ผ้บู ริหาร 10 10

1.2 ครู 10 10

1.3 นักเรียน 10 10

1.4 คณะกรรมการสถานศึกษา 55

2.การจัดการสภาพแวดลอ้ มทางกายภาพบคุ ลากร คะแนนรวม 10(5) 5

(คะแนนเฉลย่ี รายด้าน)

2.1 อาคารสถานทแ่ี ละสิ่งแวดลอ้ ม 55

2.2 ฐานการเรียนรู้ ปศพพ. และหรอื กจิ กรรมการเรียนรู้ 55

ปศพพ.

3. ความสมั พันธ์กบั หนว่ ยงานภายนอกบุคลากร คะแนนรวม 10(5) 5

(คะแนนเฉล่ยี รายดา้ น)

3.1 ความสมั พันธ์กบั สถานศึกษาอื่นในการขยายผลการ 55

ขับเคลือ่ น ปศพพ.

3.2 ความสมั พันธ์กับหนว่ ยงานท่สี ังกัด และ/หรอื หน่วยงาน 5 5

ภายนอก(ภาครฐั ภาคเอกชน และชมุ ชน)

2.

•การพฒั นาสถานศกึ ษาพอเพียงใหเ้ ปน็
•ศูนย์การเรียนรตู้ ามหลกั ปรชั ญาของ

เศรษฐกจิ พอเพียง
•ดา้ นการศกึ ษา
• โรงเรียนนาทรายวทิ ยาคม
•สังกัดองค์การบริหารสว่ นจังหวัดอดุ รธานี

สถานศึกษา 3.

การบรหิ าร วชิ าการ/ 9 ฐานการเรยี นรู้ สร้างเครอื ข่าย
จดั การ หลักสตู ร สถานศึกษาอ่นื
ห้องสมดุ มชี ีวิต
กำหนด หลกั สตู รสถำนศึกษำ ปยุ๋ หมักใบไม้ นา้ หมกั พฒั นำโรงเรยี นใน
วิสัยทัศน์ สงั กดั อบจ.อด
จุลนิ ทรยี ์ สถำนศกึ ษำพอเพียง
พนั ธกจิ
หลักสตู รท้องถ่ิน ดนตรีเป็นเลศิ ๕ แหง่
ยทุ ธศำสตร์
และกลยุทธ์ หลักสตู รกลุม่ สำระ เกษตรพอเพียง สรา้ ง ศึกษำดูงำนโรงเรียน
กำรเรยี นรู้ รายได้ เชียงพังพฒั นวิช
กำรบริหำรงำน
๔ ฝำ่ ย หนว่ ยกำรเรยี นร้กู ลุม่ บรหิ ารจดั การขยะ หนว่ ยงานอื่น
สำระฯ เด็กดี To Be Number One
โรงเรยี นในเขตพื้นท่ี
แผนกำรจัดกำรเรยี นรู้ โรงเรยี นปลอดภัย บรกิ าร

กำรจดั กำรเรียนรู้ เพ่ิมเวลารบู้ รู ณาการ อาเภอพบิ ูลยร์ ักษ์
พอเพยี ง
(ห้อง ศรร.) อบต. /สาธารณสขุ /
กศน.
มารช์ ช่งิ คุณธรรมนาความดี
สากล 5 ประการ

DIY สรา้ งสรรค์เพ่ือการ
ประกอบอาชพี

กิจกรรมพัฒนำผู้เรยี น เรียนรูโ้ ครงงาน ศูนย์
วทิ ยาศาสตร์/

ศูนย์stem

ผูเ้ รียนมคี ณุ ลักษณะอยอู่ ยา่ งพอเพยี ง

4.

กำหนดวิสยั ทศั น์
โรงเรยี นนาทรายวิทยาคม มกี ารบริหารจัดการแบบมีสว่ นรว่ ม

มงุ่ เน้นพัฒนาผูเ้ รียนใหม้ คี ุณธรรม น้าความรู้ อย่อู ยา่ งพอเพยี ง
พัฒนาวิถีการด้ารงชวี ติ ภายใตป้ ระชาคมอาเซยี นและมงุ่ สู่
Thailand 4.0

พันธกจิ

พนั ธกจิ
๑.พฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การให้มีประสทิ ธภิ าพ
๒.พัฒนาครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษาให้มคี วามพรอ้ มและ

ศกั ยภาพในการทางาน
๓.พัฒนาผูเ้ รียนใหม้ คี ณุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
๔.ปรบั ปรุง พฒั นาสภาพแวดลอ้ ม และเทคโนโลยี ใหเ้ ออ้ื ตอ่

การเรยี นรู้
๕. สง่ เสริมคณุ ธรรม จรยิ ธรรมและพัฒนาผ้เู รียนให้มี

คุณลักษณะอันพงึ ประสงค์
๖.ระดมทรัพยากรทางการศกึ ษาจากผปู้ กครอง ชมุ ชน

ท้องถิน่

ยุทธศำสตร์และกลยทุ ธ์ 5.

ยทุ ธศาสตร์ แนวทางการพฒั นา หนว่ ยงานท่รี ับผิดชอบ

1. ยทุ ธศาสตรก์ ารพฒั นา 1.1 พฒั นาระบบบรหิ ารและการจดั การของผูบ้ รหิ าร ฝา่ ยบรหิ ารงานวิชาการ

ผบู้ รหิ าร ครู และบุคลากร 1.2 พัฒนากระบวนการจดั การเรียนรูท้ ี่เนน้ นักเรียนเป็นส้าคญั

1.3 เพ่ิมประสิทธภิ าพในการปฏบิ ตั ิงานของครแู ละบคุ ลากร

1.4 พฒั นาครูด้านการผลิตสื่อและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเพื่อใช้ในการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

จดั การศกึ ษา

1.5 พฒั นาครดู า้ นการจดั ท้าหลักสตู รสถานศกึ ษา หลักสตู รทอ้ งถิน่

บูรณาการกับเศรษฐกจิ พอเพียง ฝ่ายบรหิ ารงานวิชาการ

2. การพฒั นาความพรอ้ มของส่ือ 2.1 จดั ทา้ ส่ือประกอบการเรยี นการสอน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

เทคโนโลยีเพ่ือการศกึ ษา 2.2 นา้ เทคโนโลยที ่ีทันสมัยมาใช้ในการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้

ผบู้ ริหาร ครู และบคุ ลากรทางการศึกษา

3. การพัฒนาและสรา้ งแหลง่ 3.1 พัฒนาและสร้างแหล่งเรยี นร้ภู ายในโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

เรยี นรู้ 3.2 สรรหาและสง่ เสรมิ การใชแ้ หลง่ เรยี นรู้ภายนอกห้องเรียน

3.3 พฒั นาแหลง่ เรยี นร้ทู เ่ี ออื ต่อการสร้างองค์ความร้ตู ามหลัก

ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. การพฒั นาคณุ ภาพผ้เู รยี น 4.1 ก้าหนดมาตรฐานและการประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา ฝา่ ยบรหิ ารงานวิชาการ

4.2 ปลูกฝังและสรา้ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ ฝา่ ยบริหารงานทัว่ ไป

คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์

4.3 สง่ เสริมสนับสนนุ การแสวงหาความรดู้ ว้ ยตนเองของนักเรยี น ฝา่ ยบรหิ ารงานวิชาการ

4.4 ส่งเสริมสนับสนนุ ทกั ษะในการท้างานและการท้างานรว่ มกับ ฝา่ ยบริหารงานวชิ าการ

ผอู้ ่ืน ฝา่ ยบริหารงานวชิ าการ

4.5 ส่งเสรมิ สนับสนนุ การเขา้ ร่วมกิจกรรมดา้ นศลิ ปะ ดนตรี กฬี า ฝา่ ยบริหารงานทว่ั ไป

และอาชพี

4.6 ส่งเสรมิ การมีสขุ ภาพอนามยั ทดี่ ี และห่างไกลยาเสพติด ฝ่ายบริหารงานทวั่ ไป

4.7 สง่ เสรมิ กิจกกรมในวันส้าคญั ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์

และขนบธรรมเนยี มประเพณอี นั ดีงามของท้องถ่ิน

4.8 พัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาสู่มาตรฐานสากล เพื่อรองรับประชาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

อาเซียน มุง่ สไู่ ทยแลนด์ 4.0 โดยประยกุ ตใ์ ช้หลักปรชั ญาเศรษฐกจิ

พอเพียง ฝ่ายบรหิ ารงานวชิ าการ

4.9 จดั กิจกรรมพฒั นาผเู้ รียนตามมาตรฐานสากล

ยทุ ธศาสตร์ แนวทางการพฒั นา หนว่ ยงานท่ีรับผดิ ชอบ

5. การมสี ว่ นร่วมของผู้ปกครอง และชุมชน 5.1 เปดิ โอกาสให้ผ้ปู กครองและชมุ ชนเขา้ มามี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ส่วนรว่ มในการบรหิ ารและการจัดการศกึ ษา

5.2 เสรมิ สรา้ งความสมั พนั ธร์ ะหว่างโรงเรียนกับ

ชมุ ชน

6. สง่ เสรมิ การจดั การศกึ ษาตลอดชวี ิต 6.1 พัฒนาการศึกษาในระบบ ฝา่ ยบรหิ ารงานวิชาการ

นอกระบบตามอธั ยาศัย

6.2 พฒั นาศกั ยภาพคณะกรรมการสถานศกึ ษา

ขันพนื ฐานใหเ้ ข้มแข็ง

คณะกรรมการสถานศึกษา กำรบรหิ ำรงำน ๔ ฝ่ำย 6.
ขันพนื ฐาน
ผูอ้ า้ นวยการ คณะกรรมการ
นาสุรยิ ันต์ บญุ ลือ บริหารโรงเรียน

ฝ่ายบรหิ ารงานวชิ าการ ฝา่ ยบริหารงานบคุ คล ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝา่ ยบริหารงานท่ัวไป
นางสคุ นธ์ บญุ ภา นางปิยะนัย นาสวา่ ง นางนภาพร แก้วมูลตรี นางสุวพชิ ญ์ ภาวะชาติ

-งานบรหิ ารงาน -งานบริหารงาน -งานบรหิ ารงานทั่วไป -งานสง่ เสริมกจิ การนกั เรยี น
วิชาการ บุคลากร -งานอนามยั โรงเรยี น -งานบา้ รุงรกั ษาอาคาร
-งานวดั และประเมนิ ผล -งานบรรจแุ ตง่ ตงั -งานโสตทศั นศึกษาและ สถานที่
การเรียน -งานระเบียบวินัย ประชาสัมพนั ธ์ -งานควบคุมดูแลอาคาร
-งานหลกั สูตรและการ ข้าราชการและลกู จา้ ง -งานโภชนากร สถานท่ี
สอน -งานพัฒนาบคุ ลากร -งานสง่ เสรมิ คณุ ธรรม -งานการจัดส่งิ แวดลอ้ มใน
-งานทะเบียนนกั เรียน -งานการลา จริยธรรม โรงเรยี น
-งานหอ้ งสมุด -งานประเมนิ ผลฝา่ ย -งานพฒั นาระบบสาระ -งานสง่ เสริมคุณธรรม
-งานแนะแนว -งานการขอเครอ่ื งราช สนเทศ จริยธรรม
-งานประกันคณุ ภาพ -งานอ่นื ๆ ทไ่ี ดร้ บั -งานประเมินผลฝ่าย -งานระเบยี บวินัยนกั เรยี น
การจัดการศึกษา มอบหมาย -งานอ่นื ๆ ท่ีไดร้ บั -งานอนื่ ๆ ทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย
-งานประเมินผลฝ่าย มอบหมาย
-งานอ่นื ๆ ทไ่ี ด้รบั
มอบหมาย

-งานบริหารงบประมาณ
-งานพัสดแุ ละสินทรัพย์
-งานแผนงาน
-งานควบคมุ ภายใน
-งานประเมินผลฝา่ ย
-งานสหกรณ์
-งานอน่ื ๆ ที่ได้รบั มอบหมาย

7.

ตารางสรุปโครงการประจาปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ ฝ่าย
บรหิ ารงานวิชาการ โรงเรียนนาทรายวทิ ยาคม

วงเงนิ คร๕ู ๓ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

อนมุ ัติ ผูร้ ับ ภาคเรียนท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๑

ที่ แผนงานโครงการ/รายการ ตาม ผดิ ชอบ ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสท่ี ๔

โครงก โครงกา พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ ม.ี ค. เม.ย พ.ค ม.ิ ย ก.ค ส.ค ก.ย
าร ร ต.ค. . . . . . . . .

(บาท)

๑ โครงการพฒั นาปรับปรงุ หลักสูตร ๒๐,๐๐ ศรัณย์

สถานศกึ ษา ๐ พร

(อบจ.อด) (ศน.ศักดชิ์ าย) 

๒ โครงการประกนั คุณภาพภายใน ๕,๐๐๐ ยุวดี

สถานศกึ ษา นรศิ รา 

๓ โครงการปฐมนเิ ทศนักเรยี นใหม่ ม.๑ ๕,๐๐๐ นภิ าพร

, ม.๔ ๑๐,๐๐ นรี นชุ

โครงการปัจฉมิ นิเทศนกั เรียน ม.๓ , ๐

ม.๖  

๔ โครงการแข่งขนั ทักษะทางวชิ าการ ๑๐๐,๐ สคุ นธ์

ระดบั สังกัด ๐๐

ระดับภาค ระดับประเทศ (โควดิ -19)  

๕ โครงการนิทรรศการทางวิชาการ ๔๐,๐๐ วารุณี

OPEN HOUSE ๐ 

๖ โครงการแนะแนวการศกึ ษาตอ่ /รับ ๘๐,๐๐ ณัฐชยา

สมคั รนักเรียน ๐ กา้ ธร 

๗ โครงการพฒั นาระบบงานทะเบียน ๓๐,๐๐ นภิ าพร

และวัดผล ๐ 

๘ โครงการสถานศึกษาพอเพยี ง(ศูนย์ ๖๐,๐๐ สคุ นธ์ ตลอดปี

การเรียนรู้) ๐ การศกึ ษา

๙ โครงการพฒั นาระบบบรหิ ารและการ ๕๓,๖๘ ณัฐวุฒิ

จดั การกล่มุ บรหิ ารวิชาการ ระบบ ๕ ตลอดปีการศกึ ษา

ICT

หลักสูตร 8.
สถำนศึกษำ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน
หลกั สตู ร พ.ศ. 2551 (ฉบบั ปรับปรุง พ.ศ 2563)
ท้องถิ่น บรู ณาการหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

หลักสูตรการทาผ้ามัดหม่ยี ้อมคราม

หลักสตู รกลุ่ม หน่วยกำรเรยี นรู้ แผนกำรจัดกำร กำรจดั กำร
สำระกำรเรียนรู้ กลมุ่ สำระฯ เรยี นรู้ เรียนรู้

ครบท้ัง8 สอดคล้องหลกั บรู ณาการ -ครูที่ปรึกษา
กลุ่มสาระฯ ปรชั ญาของ เศรษฐกจิ ประจาฐานการ
เศรษฐกจิ พอเพียง 2 เรียนรู้
พอเพียง เงื่อนไข -กลุ่มสมาชิก นร.
3 หลกั การ ชั้น ม.1-6
4 มติ ิ -ลงมือปฏบิ ัติ
-ถอดบทเรียน
กจิ กรรมพัฒนำ ใช้เวลาทากิจกรรม 2 คาบ -นาเสนอ
ผู้เรยี น ประเมนิ การเข้าร่วมกิจกรรม -นิทรรศการ
ผ่าน/ไม่ผ่าน

9.

หลักสตู ร/เอกสาร/ การจัดการเรียนรู้/ถอด แผนการจัดการเรียนรู้/
หลักฐาน บทเรียน นาเสนอ/

จดั นิทรรศการ

ครปู ฏบิ ัตติ ามหลกั ปรัชญาของ 10.
เศรษฐกิจพอเพยี งและนามา
ออกแบบการจดั การเรยี นรู้ กิจกรรมอบรมการทาผา้ มัดหม่ียอ้ มครามตามโครงการ
พัฒนาหลักสตู รท้องถน่ิ

เรยี นรู้วสั ดุอปุ กรณ์ ขัน้ ตอนการทาผ้ามัดหมย่ี อ้ มคราม
การมดั หมี่ การทอผ้า

นางสมร คาวเิ ศษ
ครภู ูมปิ ญั ญาทอ้ งถ่ินด้านการทาผ้ามดั หม่ียอ้ มคราม

ความร:ู้ รู้จักตันคราม การปลูกต้นคราม คณุ ธรรม: อดทน ขยัน ตรงต่อเวลา มุ่งมั่นในการทางาน
การทาเน้อื คราม การทาผ้ามดั หมี่

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกนั ในตัวที่ดี
-อนุรักษ์ศิลปะ -ใช้วัสดธุ รรมชาติ -วางแผน ปฏบิ ัตติ าม
วัฒนธรรมท้องถิ่น -ระยะเวลาเหมาะสม ขั้นตอน กระบวนการ
-มีวตั ถดุ ิบ(ต้นคราม) ทางานอย่างเป็นระบบ
ในท้องถิ่น ถอดบทเรยี น
สืบสานการทาผ้ามดั หมีย่ ้อยคราม

วตั ถ/ุ เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม วัฒนธรรม
-ต้นคราม - แหล่งเรียนรู้และ -ร่วมอนรุ ักษ์พฒั นา
-การจัดจาหน่าย - ทางานเปน็ ทีม ครูภมู ิปัญญาในท้องถิ่น ภมู ปิ ัญญาท้องถิ่น
- มีความรบั ผิดชอบ
- แบ่งหน้าที่การทางาน
- รู้จกั หน้าที่

11.

การพฒั นาสถานศกึ ษาพอเพียงใหเ้ ปน็ ศนู ย์การเรยี นรตู้ ามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง ดา้ นการศกึ ษา ของโรงเรยี นนาทรายวิทยาคม ไดน้ าวงจรการบริหาร
คุณภาพ (PDCA) มาใช้

BEST PRACICE
มาร์ชชงิ่ คณุ ธรรมนา

ความดสี ากล 5
ประการ

การพัฒนาดา้ นบุคลากร

โรงเรียนนาทรายวทิ ยาคม ไดพ้ ัฒนาเพม่ิ ประสิทธิภาพของครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา ในรปู แบบของการ
อบรม ประชมุ เชิงปฏิบัตกิ าร สัมมนาการศกึ ษา จดั นิทรรศการ ศึกษาดงู านแลกเปลี่ยนเรียนรู้

12.

การพัฒนาด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอ้ ม สือ่ และฐานการ
เรียนรู้

1. การจัดอาคารสถานที่ สอ่ื และสิ่งแวดล้อมตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 จดั ทาป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกบั หลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน

การพัฒนาด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ส่อื และฐานการเรียนรู้

1. การจัดอาคารสถานที่ สื่อและสิง่ แวดลอ้ มตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 จดั ทาแหล่งเรียนรู้ดา้ นการเกษตรเอือ้ ต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง

เชน่ โรงเรือนไก่ไข่ โรงเรือนเหด็ นางฟา้ ภฐู าน โรงเรียนปลกู ผักไฮโดโปรนิกส แปลงเกษตร

13.

การพฒั นาด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอ้ ม สือ่ และฐานการ
เรียนรู้

1. การจดั อาคารสถานที่ ส่อื และสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 จดั ทาหอ้ งสาหรบั เรียนรู้หลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ห้องศูนยการเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง ห้องสมุดมชี ีวิต หอ้ ง To Be Number One หอ้ งดนตรี

ห้องศูนย์การเรยี นรูต้ ามหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง 14.
ดา้ นการศึกษา

2. จดั ทาฐานการเรยี นรู้
2.1 ฐานการเรียนรู้ห้องสมดุ มชี ีวติ

15.

2. จัดทาฐานการเรียนรู้
2.2 ฐานการเรียนรู้มารชชิ่ง คณุ ธรรมนาความดีสากล 5 ประการ

2. จดั ทาฐานการเรียนรู้
2.3 ฐานการเรียนรู้เพิม่ เวลารู้บูรณาการพอเพียง

16.

2. จัดทาฐานการเรียนรู้
2.4 ฐานการเรียนรู้ดนตรีเป็นเลิศ

2. จดั ทาฐานการเรียนรู้
2.5 ฐานการเรียนรู้บริหารจัดการขยะ เด็กดี To Be Number One โรงเรียน

ปลอดภยั

17.

2. จดั ทาฐานการเรียนรู้
2.6 ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมักใบไม้ น้าหมกั จลุ ินทรีย

2. จดั ทาฐานการเรียนรู้
2.7 ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียง สร้างรายได้

18.

2. จดั ทาฐานการเรียนรู้
2.8 ฐานการเรียนรโู้ ครงงานห้องศูนย์วทิ ยาศาสตร์/ห้อง Stem

2. จดั ทาฐานการเรียนรู้
2.9 ฐานการเรียนรู้ ห้อง DIY สร้างสรรคเ์ พือ่ ประกอบอาชีพ

19.

การพฒั นาด้านความสมั พันธ์กบั สถานศึกษาอื่นและหนว่ ยงานภายนอก

1. ประสานสัมพันธชุมชนใหม้ ีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้เพือ่ การอยู่อย่างพอเพียง
2. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น แลกเปล่ยี นเรียนรู้
กับโรงเรียนในเขตพืน้ ที่บริการ โรงเรียนเชียงพงั พัฒนวิช (พี่เล้ยี ง) โรงเรียนแชแลพิทยานสุ รณ
โรงเรียนในสังกดั องคการบริหารสว่ นจังหวัดอุดรธานี

การพัฒนาด้านความสัมพนั ธ์กับสถานศึกษาอน่ื และหน่วยงาน
ภายนอก

3. สร้างความสัมพนั ธอันดกี บั หนว่ ยงานต่าง ๆ เชน่ อาเภอพบิ ลู ยรักษ
4. สร้างเครือข่ายกบั หน่วยงานอื่น ๆ เช่น สานกั งานการศกึ ษานอกระบบและตามอัธยาศยั (กศน.)
องคการบริหารส่วนตาบลนาทราย สานกั งานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาทราย

20.

ภาพความสาเรจ็

สถานศกึ ษา
นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี งไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา จดั

การศกึ ษาและดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคม
ผบู้ รหิ าร ครู และบุคลากรทางการศกึ ษา

มคี วามรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตนเปน็ แบบอยา่ งตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
นกั เรียน

มคี วามรู้ ทกั ษะ ปฏิบตั ิตนและดาเนนิ ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “อยู่อยา่ งพอเพยี ง”
ผู้ปกครอง ชุมชน

ดารงชีวิตและมีการพัฒนาตามปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพความสาเร็จ เป็นสถานศกึ ษาแกนนาของเครือข่ายขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง
ได้รบั การยอมรับและความร่วมมือจากหน่วยงานตา่ งๆ เปน็ พเ่ี ลย้ี งขยายผลใหส้ ถานศึกษาอื่นดงู าน

ภาพความสาเร็จ 21.

ปฏบิ ัติตนเป็นแบบอยา่ งตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง
“อยู่อยา่ งพอเพียง”

ภาพความสาเร็จ ประชมุ เชงิ ปฏิบตั กิ ารตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง
ถอดบทเรียน ทาสอ่ื นาเสนอ และเผยแพร่

ภาพความสาเร็จ 22.

ประชุมเชิงปฏบิ ัตกิ ารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง
ถอดบทเรยี น ทาสื่อนาเสนอ และ เผยแพร่


Click to View FlipBook Version