The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

1-1-แผนการจัดการเรียนรู้ที่-1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chaowalert, 2019-12-12 04:18:43

1-1-แผนการจัดการเรียนรู้ที่-1

1-1-แผนการจัดการเรียนรู้ที่-1

คูม่ อื การจดั การเรยี นการสอน (หน่วยและแผนการจดั การเรียนรู้) การเขยี นโปรแกรมดว้ ยภาษาไพทอน 4

แผนการจัดการเรยี นรู้ท่ี 1

รายวชิ า ง30241 วิชาเทคโนโลยีคอมพวิ เตอร์ กลุ่มสาระการเรยี นรู้การงานอาชพี และเทคโนโลยี (คอมพวิ เตอร)์

ชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 4 ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศึกษา 2560

หน่วยการเรยี นรู้ เรอ่ื งการเขียนโปรแกรมเพ่ือแกป้ ัญหา จานวน 16 ชว่ั โมง

เรอ่ื ง แนะนาภาษาไพทอน จานวน 2 ช่ัวโมง

1. ผลการเรียนรู้
1. ร้แู ละเข้าใจความหมายและลักษณะสาคญั ของโปรแกรมคอมพวิ เตอร์
จดุ ประสงค์การเรยี นรู้
1.1 บอกความหมายของโปรแกรมคอมพวิ เตอร์ได้
1.2 อธิบายลักษณะสาคัญของโปรแกรมคอมพวิ เตอร์ได้
2. วิเคราะหล์ ักษณะสาคญั ของภาษาไพทอนกับภาษาโปรแกรมอนื่ ๆ ได้
จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้
2.1 อธบิ ายจดุ เดน่ ของภาษาไพทอนทีแ่ ตกต่างจากภาษาโปรแกรมอืน่ ๆ ได้
2.2 อธบิ ายวธิ กี ารเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนในรปู แบบต่างๆ ได้

2. สาระสาคญั
ภาษาไพทอนเป็นโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นและมีขีดความสามารถสงู โปรแกรมมีขนาดเลก็ ทางานได้

เร็ว ลักษณะของภาษาจะอยูใ่ นรปู แบบของฟังก์ชัน โปรแกรมหน่ึงอาจประกอบด้วยฟังก์ชันเดยี วหรือหลาย
ฟงั กช์ นั เมือ่ เขียนโปรแกรมใหมก่ ็อาจนาเอาฟงั ก์ชนั อีกโปรแกรมหนึ่งมาใชง้ านได้ ถา้ โปรแกรมทงั้ สองมีการ
ทางานบางสว่ นเหมอื นกัน โปรแกรมท่ีใช้ในคอมพิวเตอร์ระบบหน่ึง ยังสามารถนาไปใช้กบั คอมพิวเตอร์อีก
ระบบหน่ึงได้ โดยอาจมีการแก้ไขเพียงเล็กน้อย ด้วยเหตุนี้โปรแกรมภาษาไพทอนจึงได้รับความนิยมจาก
นักเขียนโปรแกรมในปัจจุบนั เพม่ิ มากขึน้

3. สาระการเรยี นรู้
3.1 ความรู้
โปรแกรมภาษาไพทอน ไดแ้ ก่
- ความหมายของโปรแกรม
- ลกั ษณะสาคัญของภาษาไพทอน
- การเขยี นโปรแกรมไพทอนเบอ้ื งตน้
3.2 ทกั ษะ/กระบวนการ
1. การวิเคราะห์

โดยนายณัฐพล บัวอุไร โรงเรียนสวนกหุ ลาบวทิ ยาลัย รงั สิต

คู่มือการจัดการเรียนการสอน (หนว่ ยและแผนการจัดการเรียนรู้) การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน 5

2. การแกป้ ญั หา
3. การเขยี นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.3 สมรรถนะสาคัญของผู้เรยี น
1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแกป้ ัญหา
3.4 คุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์
1. มีวินยั
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มงุ่ มัน่ ในการทางาน

4.กระบวนการจัดการเรยี นการสอน : ใช้การสอนแบบการเรียนรโู้ ดยใชป้ ญั หาเปน็ ฐาน
- นักเรยี นทาแบบทดสอบก่อนเรียน เปน็ เวลา 15 นาที
4.1 กิจกรรมนาเขา้ สกู่ ารเรียน
1. ครูสอนถามเกี่ยวกับประสบการณ์การเขียนโปรแกรมของนักเรียน เช่น นักเรียน
คนใดเคยเขียนโปรแกรมภาษาซีมาก่อนบ้าง หรือนักเรียนมีประสบการณ์การเขียนโปรแกรม
ภาษาใดมาบ้าง เปน็ ต้น
2. ครูสอบถามความคิดเห็นและความรู้สึกของนักเรียนเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม
ภาษานัน้ ๆ
3. ครูอธิบายและยกตัวอย่างความสาคัญของการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม
คอมพวิ เตอร์

4.2 กจิ กรรมพฒั นาการเรยี นรู้
กาหนดปัญหา
1. ครใู หน้ กั เรียนแบง่ กลุม่ ๆ ละ 4 – 5 คน และแจกใบกิจกรรมท่ี 1 เรอื่ งวิธีการเขยี น

โปรแกรมภาษาไพทอน
2. ครูมอบหายภารกิจให้แต่ละกลุ่มหาวิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนในใบ

กิจกรรมท่ี 1

ทาความเข้าใจปัญหา
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มทาความเข้าใจปัญหา โดยวิเคราะห์ปัญหาท่ีต้องค้นหาหรือ
แกไ้ ขจากใบกิจกรรมที่กาหนดให้

โดยนายณฐั พล บัวอไุ ร โรงเรียนสวนกหุ ลาบวิทยาลยั รงั สติ

คู่มือการจดั การเรียนการสอน (หนว่ ยและแผนการจัดการเรียนร้)ู การเขยี นโปรแกรมดว้ ยภาษาไพทอน 6

4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายปัญหาที่นักเรียนจะต้องค้นหา แก้ไข หรือหาวิธีการท่ี
ถูกต้อง โดยครูคอยให้คาแนะนา เสริมแรง และเสนอแนะเพ่ิมเติมหากนักเรียนยังวิเคราะห์
ปญั หาไมถ่ ูกตอ้ ง

ดาเนนิ การศึกษาคน้ คว้า
5. นักเรียนดาเนินการศึกษาค้นคว้าวิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน พร้อม
กับตอบคาถามในใบกิจกรรมที่ 1 โดยให้เวลานักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเรียนรู้จากเว็บไซต์
python.nattapon.com เปน็ เวลา 20 นาที
6. ครคู อยให้คาแนะนา เสนอแนะ และตอบขอ้ ซักถามเม่ือนักเรยี นเกิดปัญหาหรือไม่
ขอ้ สงสัย

สังเคราะห์ความรู้
7. นักเรยี นสงั เคราะห์ความร้เู ปน็ ของกลุม่ ตนเอง ในประเด็นตอ่ ไปนี้

- โปรแกรมคืออะไร
- ไพทอนมีลกั ษณะสาคัญท่ีโดดเดน่ อยา่ งไร
- สามารถเขยี นโปรแกรมดว้ ยภาษาไพทอนไดจ้ ากเคร่ืองมือใดบา้ ง
- วธิ ีการเขียนคาส่ังดว้ ยเครอื่ งมอื น้นั ๆ เป็นอยา่ งไร
- ทดลองเขียนคาสงั่ แสดงผลชื่อสมาชกิ กลุ่มตนเองเบื้องต้น
8. นักเรียนในกลุ่มแลกเปลยี่ นความคดิ เหน็ และตรวจสอบองคค์ วามร้ขู องกลมุ่ ตนเอง

สรุปและประเมนิ คาตอบ
9. นักเรียนแตล่ ะกลุ่มสรปุ คาตอบและเขยี นคาตอบลงในใบกจิ กรรมใหช้ ดั เจน
10. สมาชกิ กลุ่มรว่ มกนั ประเมินคาตอบและตรวจสอบคาตอบทคี่ ้นพบอีกครง้ั

นาเสนอและประเมินผล
11. ครสู ุ่มนักเรียน 2 – 3 กลุ่มใหอ้ อกมานาเสนอวธิ กี ารเขยี นโปรแกรมด้วยภาษาไพ
ทอนท่ีค้นพบ พร้อมอธิบายการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การตรวจสอบข้อผิดพลาดท่ีอาจ
เกดิ ข้ึน และการเขยี นคาสงั่ แสดงช่อื สมาชิกกลุ่มของตนเอง
12. นักเรยี นแต่ละกลุ่มวิเคราะห์คาตอบของเพอื่ นที่นาเสนอ และเปรียบเทียบความ
เหมือนหรือแตกต่างจากวิธีการท่ีตนเองค้นพบ หากมีจุดท่ีแตกต่างให้นักเรียนนาเสนอและ
แลกเปลี่ยนความรกู้ ับเพอ่ื นกลมุ่ อน่ื ๆ ท่ีหน้าชน้ั เรียนอกี คร้ัง

โดยนายณฐั พล บวั อุไร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั รังสติ

คู่มอื การจัดการเรียนการสอน (หน่วยและแผนการจัดการเรียนร้)ู การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน 7

4.3 กจิ กรรมสรปุ การเรยี นรู้
1. ครูสรุปองค์ความรู้เก่ียวกับวิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน การใช้

เคร่อื งมือตา่ งๆ การตรวจสอบขอ้ ผิดพลาด และการเขยี นคาสงั่ แสดงชือ่ ตนเองอยา่ งง่าย
2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามปัญหาข้อสงสัย และตอบปัญหาให้นักเรียน

เข้าใจอกี คร้ัง
3. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบเร่ืองที่ 1 แนะนาภาษาไพทอน จากเว็บไซต์

python.nattapon.com เปน็ เวลา 10 นาที
4. ครูเฉลยและแนะนาเพิ่มเติมในประเดน็ คาถามของแบบทดสอบแต่ละข้อ

5. สอื่ การเรยี นรู้
1. ใบกจิ กรรที่ 1 วิธีการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน
3. เว็บไซต์ python.nattapon.com
4. หนงั สือเรียนภาษาไพทอน (สสวท.)

6. การวดั และประเมนิ ผล

ด้าน วิธีการ เคร่อื งมอื เกณฑ์

ด้านความรู้ - ทาแบบทดสอบเรอ่ื งที่ 1 - แบบทดสอบออนไลนเ์ รอื่ งท่ี 1 - ร้อยละ 80 ขน้ึ ไป

จากเว็บไซต์ แบบทดสอบเรื่องท่ี 1 จาก

python.nattapon.com เว็บไซต์

python.nattapon.com

- นาเสนอวิธกี ารเขยี น - ใบกจิ กรรมท่ี 1 วิธีการเขียน - ร้อยละ 80 ข้นึ ไป

โปรแกรมภาษาไพทอน โปรแกรมภาษาไพทอน

ด้านคุณธรรม/ - สังเกตจากพฤตกิ รรมท่ี - แบบสงั เกตพฤติกรรมการ - ระดับดีขน้ึ ไป

จรยิ ธรรม รับผิดชอบต่องานทไี่ ดร้ ับ ทางานกล่มุ

มอบหมาย

- สังเกตความอดทน การรบั - แบบสงั เกตพฤติกรรมการ - ระดับดขี นึ้ ไป

ฟงั ความคิดเห็นของผู้อืน่ การ ทางานกล่มุ

วิเคราะห์การวิจารณ์ผลงาน

ของกลุ่มตนเองและกลุม่ อน่ื

ด้านทักษะ/ - สังเกตจากพฤตกิ รรมทเ่ี กดิ - แบบประเมนิ ทักษะ/ - ระดบั ดีขน้ึ ไป

กระบวนการ จากการทางานกลุ่มในการ กระบวนการในการแกป้ ญั หา

แก้ปญั หารว่ มกัน

โดยนายณฐั พล บัวอุไร โรงเรียนสวนกหุ ลาบวิทยาลยั รังสิต

คู่มือการจดั การเรยี นการสอน (หน่วยและแผนการจดั การเรียนรู้) การเขียนโปรแกรมดว้ ยภาษาไพทอน 8

7. บนั ทกึ ผลการจดั การเรียนรู้
7.1 ผลการเรียนรู้

............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................

7.2 ปัญหา / อปุ สรรค
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................

7.3 ข้อเสนอแนะ / แนวทางการแก้ไขและพัฒนา
......................................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................ ......................

ลงชอื่ ..................................................ครผู ู้สอน
(นายณฐั พล บัวอุไร)

7.4 ความเหน็ ผู้นิเทศ/หัวหน้ากล่มุ สาระฯ
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................................... ........

ลงชื่อ.................................................
(นางเบญจมาศ จลุ วงษ์)

หวั หน้ากลุม่ สาระการเรยี นรู้เทคโนโลยีฯ
วนั ที่.......เดอื น..................พ.ศ............

โดยนายณัฐพล บวั อไุ ร โรงเรียนสวนกหุ ลาบวิทยาลยั รังสิต

ค่มู อื การจัดการเรียนการสอน (หน่วยและแผนการจดั การเรียนร)ู้ การเขียนโปรแกรมดว้ ยภาษาไพทอน 9

ใบกิจกรรมที่ 1
เรื่อง วิธกี ารเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

คาชีแ้ จง : ใหน้ ักเรียนแบ่งกลมุ่ ๆ ละ 4 – 5 คน แล้วแกป้ ัญหาตามสถานการณ์ต่อไปนี้ พรอ้ มตอบคาถามลงใน
ใบกิจกรรม
1. โปรแกรม (program) คืออะไร...................................................................................................................... ...
......................................................................................................... .....................................................................
ตัวอยา่ งโปรแกรมที่นกั เรียนใชง้ านบอ่ ยๆ ............................................................................................................
ซ่ึงเปน็ โปรแกรมทีม่ หี น้าที่ ............................................................................................................................. ......
2. จงบอกข้อดีของภาษาไพทอน และความแตกต่างของภาษาไพทอนกับภาษาโปรแกรมอ่ืนๆ

ข้อดี ข้อแตกตา่ ง

3. จงหาวิธกี ารเขยี นโปรแกรมดว้ ยภาษาไพทอน
3.1 โปรแกรมหรือเครือ่ งมอื ท่ีใชใ้ นการเขยี นโปรแกรมภาษาไพทอน ได้แก่ (บอกมา 3 โปรแกรม)

............................................................................................................................. .................................................
3.2 การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนดว้ ย Python IDE มวี ธิ ีการอยา่ งไร

................................................................................................................................................ ..............................
.................................................................................................... ..........................................................................

3.3 ขอ้ ผดิ พลาดจากการเขยี นโปรแกรมที่อาจจะเกิดข้ึนอกี อะไรบ้าง
........................................................................................................................ ......................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................... .......................

3.4 จงเขยี นโปรแกรมแสดงชือ่ สมาชกิ กลุ่ม จานวน 3 คน
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. .................................................

โดยนายณฐั พล บัวอไุ ร โรงเรียนสวนกหุ ลาบวทิ ยาลยั รงั สิต

คู่มือการจดั การเรยี นการสอน (หนว่ ยและแผนการจดั การเรียนรู)้ การเขยี นโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน 10

แบบทดสอบท้ายเรื่องท่ี 1
1. ขอ้ ใดคือความหมายของโปรแกรมคอมพวิ เตอร์ทถ่ี ูกตอ้ งทส่ี ุด

ก. ส่งิ ที่โปรแกรมเมอรป์ อ้ นเข้าสูค่ อมพวิ เตอร์ระหวา่ งการประมวลผล
ข. ชุดคาสัง่ สาหรบั คอมพิวเตอรท์ ่ีส่ังให้คอมพวิ เตอร์ทางานตามทกี่ าหนด
ค. ผลลัพธ์ทแี่ สดงออกทางหน้าจอหรือหนว่ ยสง่ ออกเพ่ือแสดงผลการทางาน
ง. ระบบปฏิบตั ิการและซอฟต์แวรป์ ระยกุ ต์ที่ติดต้งั บนคอมพิวเตอร์กอ่ นที่จะใช้งาน
2. ขอ้ ใด ไม่ใช่ ลักษณะสาคัญหรอื จุดเดน่ ของภาษาไพทอน
ก. เขยี นโปรแกรมไดง้ ่ายกว่าภาษาโปรแกรมอนื่ ๆ
ข. สามารถทางานไดท้ ุกระบบปฏิบัติการ
ค. เปน็ ภาษาทีใ่ กลเ้ คียงภาษาเครอ่ื งมากทส่ี ุด
ง. มไี ลบรารใี ห้เลอื กใชจ้ านวนมาก
3. การทางานแบบ Interpretive เปน็ อยา่ งไร
ก. ประมวลผลโปรแกรมทีละบรรทัดตามลาดับ
ข. ทางานได้อย่างรวดเรว็ กวา่ วิธีการอนื่ ๆ
ค. ตอ้ งมเี ครอ่ื งแมข่ า่ ยสาหรับประมวลผล
ง. เปน็ รปู แบบการเขียนโปรแกรมแบบงา่ ย ไมซ่ บั ซอ้ น
4. ผู้พฒั นาโปรแกรมภาษาไพทอนคือใคร
ก. Steve Wozniak
ข. Timothy Donald Cook
ค. Guido van Rossum
ง. John von Neumann
5. ไลบรารี (Library) ในแต่ละภาษาโปรแกรมมปี ระโยชน์อยา่ งไร
ก. ทาใหโ้ ปรแกรมทางานไดเ้ ร็วขน้ึ
ข. ประหยัดพื้นท่ีในการจัดเก็บโปรแกรม
ค. แหลง่ ข้อมูลทโี่ ปรแกรมเมอรใ์ ช้สาหรบั สืบค้นข้อมลู
ง. ทาใหป้ ระหยัดเวลาในการเขยี นโปรแกรม
6. โปรแกรมภาษาไพทอนเวอร์ชันล่าสดุ คอื เวอรช์ นั ใด
ก. เวอรช์ นั 2
ข. เวอร์ชัน 3
ค. เวอร์ชัน 4
ง. เวอรช์ ัน 5

โดยนายณัฐพล บัวอไุ ร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั รงั สติ

คมู่ อื การจดั การเรียนการสอน (หนว่ ยและแผนการจดั การเรียนรู้) การเขยี นโปรแกรมดว้ ยภาษาไพทอน 11

7. การเขียนโปรแกรมในโหมดอิมมีเดยี ทกับโหมดสครปิ ต์ มคี วามแตกต่างกันอย่างไร
ก. โหมดอมิ มเี ดียทเป็นการพิมพค์ าสั่งทีละคาสัง่ และตวั แปลภาษาจะทางานตามคาส่งั ทันที
ข. โหมดอมิ มีเดยี ทเป็นการพิมพ์คาส่ังเกบ็ ไวก้ ่อน แลว้ สัง่ ประมวลผลพรอ้ มกนั
ค. โหมดสคริปตเ์ ปน็ การพิมพ์คาสงั่ แยกส่วนให้ชัดเจนเพื่อให้งา่ ยต่อการแก้ไขโปรแกรม
ง. โหมดสคริปตเ์ ป็นการพิมพ์คาสงั่ รวมกนั ไวใ้ นไฟล์เดยี วเพื่อนาไปใช้งานตอ่ ในโหมดอิมมีเดยี ท

8. ขอ้ ใด ไม่ใช่ ข้อผิดพลาด (error) ทเ่ี กิดขนึ้ จากการเขียนโปรแกรม
ก. ขอ้ ผิดพลาดทางไวยากรณ์
ข. ขอ้ ผิดพลาดขณะโปรแกรมทางาน
ค. ข้อผิดพลาดทางความหมาย
ง. ขอ้ ผิดพลาดของการตดิ ตั้งโปรแกรม

9. จากรูปที่กาหนด โปรแกรมนี้มกี ารทางานผา่ นตัวแปลภาษาก่ีบรรทัด

ก. 4 บรรทัด
ข. 5 บรรทัด
ค. 6 บรรทัด
ง. 7 บรรทัด
10. ถา้ ตอ้ งการหาค่าของพ้ืนที่วงกลม แตผ่ ู้เรยี นเขียนโปรแกรมโดยใชส้ ตู รการหาพื้นที่เป็น 2 * 3.14 * r ใน
กรณีน้ีเรยี กว่าเป็นข้อผิดพลาดชนดิ ใด
ก. syntax error
ข. runtime error
ค. semantic error
ง. program error

โดยนายณฐั พล บัวอไุ ร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั รังสติ

คู่มอื การจดั การเรียนการสอน (หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้) การเขียนโปรแกรมดว้ ยภาษาไพทอน 12

แบบประเมนิ พฤตกิ รรมการทางานกลุม่

กลมุ่ ..........................................................................................................

สมาชิกในกลุ่ม 1. 2....................................................................... ......................................................................

3. 4....................................................................... ......................................................................

5. 6....................................................................... ......................................................................

คาชแี้ จง: ให้นักเรยี นทาเครื่องหมาย  ในช่องท่ตี รงกบั ความเปน็ จริง

พฤติกรรมท่สี ังเกต คะแนน 1
32

1. มีสว่ นรว่ มในการแสดงความคิดเห็น
2. มคี วามกระตอื รือร้นในการทางาน
3. รบั ผดิ ชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4. มีขน้ั ตอนในการทางานอย่างเปน็ ระบบ
5. ใชเ้ วลาในการทางานอย่างเหมาะสม

รวม

เกณฑก์ ารให้คะแนน

พฤติกรรมท่ีทาเปน็ ประจา ให้ 3 คะแนน
พฤติกรรมที่ทาเปน็ บางคร้งั ให้ 2 คะแนน
พฤตกิ รรมทท่ี านอ้ ยครัง้ ให้ 1 คะแนน

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน

ชว่ งคะแนน ระดับคุณภาพ
13-15 ดี
8-12 ปานกลาง
5-7 ปรับปรงุ

โดยนายณัฐพล บัวอุไร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รงั สติ

คูม่ อื การจัดการเรยี นการสอน (หน่วยและแผนการจัดการเรียนร)ู้ การเขยี นโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน 13

แบบประเมนิ ทกั ษะ/กระบวนการในการแก้ปญั หา

การกาหนด ดาเนิน สรุปและ
การศกึ ษา ประเมนิ
ลาดับ ชอื่ – สกลุ ปัญหาและทา ค้นควา้ สังเคราะห์ คาตอบ นาเสนอและ รวม
ที่ ของผู้รบั การ ความเข้าใจ ความรู้ ประเมนิ ผล 20

ประเมิน ปญั หา คะแนน

43214321432143214321

เกณฑก์ ารให้คะแนน ลงช่อื ...................................................ผู้ประเมนิ
มที กั ษะ/กระบวนการดมี าก
มที กั ษะ/กระบวนการดี ............../.................../...............
มที ักษะ/กระบวนการพอใช้
มีทักษะ/กระบวนการทตี่ ้องปรับปรุง ให้ 4 คะแนน
ให้ 3 คะแนน
เกณฑก์ ารตดั สินคณุ ภาพ ให้ 2 คะแนน
ช่วงคะแนน ระดับคณุ ภาพ ให้ 1 คะแนน
18-20 ดีมาก
14-17 ดี
10-13 พอใช้
ตา่ กวา่ 10 ปรับปรงุ

โดยนายณัฐพล บัวอไุ ร โรงเรียนสวนกุหลาบวทิ ยาลยั รังสติ


Click to View FlipBook Version