The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by dausonichi830817, 2018-12-30 09:35:01

RPT Matematik Y6 2019

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2019

MATEMATIK


TAHUN 6

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 1. NOMBOR DAN OPERASI

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

1.1 Aplikasikan (i) Mewakilkan penggunaan kalkulator 1 KREATIVITI DAN INOVASI:
sebarang bagi menyelesaikan pengiraan Menyatakan maksud nombor perdana. Membuat perbandingan melalui
nombor. termasuk pembundaran dan pola pemerhatian dan menyusun
mengikut kriteria.
nombor. Menghubungkait, menyusun
maklumat serta membuat
1.2 Nombor (i) Mengenal pasti nombor perdana penghampiran dan membina
perdana. dalam lingkungan 100. 2 Mengenal pasti nombor perdana. pemahaman melalui alat yang
bersesuaian dan pemerhatian
situasi sekeliling.
1.3 Nombor hingga (i) Membaca, menyebut dan menulis
tujuh digit. sebarang nombor hingga tujuh digit NILAI MURNI DAN SIKAP
dalam perpuluhan juta yang KEUSAHAWANAN:
melibatkan situasi harian. 3 Menyatakan nombor hingga tujuh digit Bekerjasama dalam kumpulan
1 – 3 (ii) Membaca, menyebut dan menulis dalam perpuluhan juta dan pecahan juta. dan berani menyatakan idea,
yakin
sebarang nombor hingga tujuh digit
2 – 18 dalam pecahan juta yang penyebutnya TMK:
JAN 2, 4, 5, 8 dan 10 yang melibatkan Kalkulator, Power point
situasi harian. Menyelesaikan masalah harian rutin BBB:
(iii) Menukar nombor dalam perpuluhan 4 melibatkan nombor dan operasi. Petak serratus, kad nombor,
dan pecahan juta kepada nombor garis nombor dan lembaran
bulat dan sebaliknya. kerja
(iv) Menyelesaikan masalah harian yang i-THINK
melibatkan nombor bulat, perpuluhan Menyelesaikan masalah harian rutin Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
dan pecahan bagi operasi tambah, 5 melibatkan nombor dan operasi dengan Buih Berganda, Peta Pokok,
tolak, darab bahagi dan operasi menggunakan pelbagai strategi. Peta Dakap, Peta Alir, Peta
bergabung termasuk penggunaan anu Pelbagai Alir, Peta Titi
dalam situasi yang diberi. KEM. ABAD KE-21
Menyelesaikan masalah harian bukan rutin Kemahiran Komunikasi, Belajar
6 melibatkan nombor dan operasi secara sepanjang hayat
kreatif dan inovatif.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 2. PECAHAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN KURIKULUM
TP TAFSIRAN

1 Membaca ayat matematik yang KREATIVITI DAN INOVASI:
2.1 Darab (i) Mendarab sebarang pecahan melibatkan pecahan. Kenal pasti ciri, menterjemah
idea, mnghubung kait dan
pecahan. wajar dan nombor bercampur menganalisis persamaan dan
dengan pecahan wajar dan perbezaan
nombor bercampur. 2 Menyatakan langkah-langkah TMK:
penyelesaian melibatkan pecahan. Power point
2.2 Bahagi (i) Membahagi sebarang pecahan
pecahan. wajar dan nombor bercampur Menentukan kewajaran jawapan bagi NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
dengan pecahan wajar dan 3 penyelesaian ayat matematik Kesungguhan, ketelitian, dan
nombor bulat. melibatkan pecahan. sabar., Menghubungkait,
bekerjasama, adil, prihatin,
4 – 5 menghargai masa
2.3 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian Menyelesaikan masalah harian yang dan tolong-menolong
22 JAN – masalah yang melibatkan pendaraban dan 4 BBB:
1 FEB melibatkan pembahagian pecahan. rutin melibatkan pecahan. Kertas A4, pensel warna,
pecahan kad pecahan,dan lembaran
Menyelesaikan masalah harian yang kerja

5 rutin melibatkan pecahan dengan i-THINK
menggunakan pelbagai strategi. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

Menyelesaikan masalah harian yang KEMAHIRAN ABAD KE-21
6 bukan rutin melibatkan pecahan Menaakul, Penyelesaian
secara kreatif dan inovatif. masalahCUTI TAHUN BARU CINA 5-6 FEBRUARI 2018

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 3. PERPULUHAN

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

3.1 Operasi (i) Mendarab dan membahagi 1 Membaca ayat matematik yang KREATIVITI DAN INOVASI:
bergabung perpuluhan dengan nombor bulat melibatkan perpuluhan. Mengimbas kembali idea,
perpuluhan. dan perpuluhan, hasilnya hingga menghubungkait dan
tiga tempat perpuluhan melibatkan menganalisis, menghasilkan
situasi harian. Mendarab dan membahagi perpuluhan idea melalui pemerhatian, dan
menyatakan idea secara lisan.
2 dengan nombor bulat dan perpuluhan.
3.2 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian TMK:
masalah. melibatkan operasi bergabung Power point, kalkulator
perpuluhan dan hasilnya hingga Menentukan kewajaran jawapan bagi NILAI MURNI DAN SIKAP
tiga tempat perpuluhan. 3 menyelesaikan ayat matematik KEUSAHAWANAN:
7 – 8 melibatkan perpuluhan. Bekerjasama,teliti,yakin, berani
membuat keputusan
12 – 23 FEB
Menyelesaikan masalah harian rutin BBB:
4 Garis nombor, Kad Nombor,
yang melibatkan perpuluhan. Kertas A4 dan Lembaran kerja

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Menyelesaikan masalah harian rutin Buih Berganda, Peta Pokok,
5 yang melibatkan perpuluhan dengan Peta Dakap, Peta Alir, Peta
menggunakan pelbagai strategi. Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21
Menyelesaikan masalah harian bukan Kemahiran komunikasi,
6 rutin yang melibatkan perpuluhan Kepimpinan

secara kreatif dan inovatif.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 4. PERATUS

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

4.1 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian 1 Menyatakan istilah yang melibatkan KREATIVITI DAN INOVASI:
masalah melibatkan simpanan dan peratus bagi simpanan dan pelaburan. Menghasilkan idea melalui
melibatkan pelaburan. pemerhatian dan menyatakan
peratus. Menjelaskan kebaikan melakukan idea secara lisan.

2 simpanan dan pelaburan. TMK:
Power point, kalkulator

Menentukan kewajaran jawapan bagi NILAI MURNI DAN SIKAP
9-10 3 penyelesaian ayat Matematik KEUSAHAWANAN:
melibatkan simpanan dan pelaburan. Bekerjasama dalam kumpulan,
25 FEB – Berani membuat keputusan
8 MAC BBB:
4 Menyelesaikan masalah harian rutin Kertas A4 dan lembaran kerja
yang melibatkan peratus.
.

Menyelesaikan masalah harian rutin i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
5 yang melibatkan peratus dengan Buih Berganda, Peta Pokok,
menggunakan pelbagai strategi. Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

Menyelesaikan masalah harian bukan KEMAHIRAN ABAD KE-21
6 rutin yang melibatkan peratus secara Belajar sepanjang hayat,
kreatif dan inovatif. Keusahawanan, Kritis

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 5. WANG

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
Menyatakan untung dan rugi, diskaun, KREATIVITI DAN INOVASI:
5.1 Penyelesaian (i) Menyatakan maksud untung dan 1 harga kos, harga jual, bil, invois, rebet, Mengenalpasti ciri,
masalah rugi, diskaun, harga kos, harga aset dan liabiliti, faedah dan cukai mewakilkan gabungan wang
melibatkan jual, bil, invois, rebet, aset dan perkhidmatan. yang pelbagai untuk
wang. liabiliti, faedah dan cukai membentuk satu nilai yang
perkhidmatan. sama, menterjemah idea,
menghubungkait dan
2 Menyelesaikan ayat matemaik menganalisis
(ii) Menyelesaikan masalah harian melibatkan wang.
melibatkan untung dan rugi, TMK:
diskaun, harga kos, harga jual, bil, Power Point, Kalkulator
invois, rebet, aset dan liabiliti, Menentukan kewajaran jawapan bagi

11- 12 faedah dan cukai perkhidmatan. 3 penyelesaian ayat matematik NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
melibatkan wang. Bekerjasama, jimat cermat,
11 – 22 teliti, jujur, amanah, dan
MAC penggunaan wang dalam
4 Menyelesaikan masalah harian rutin aktiviti jual beli.
yang melibatkan wang.
BBB:
Kad wang, Catalog barang,
Lembaran kerja.
Menyelesaikan masalah harian rutin
5 yang melibatkan wang dengan i-THINK
menggunakan pelbagai strategi. Peta Bulatan, Peta Buih,
Peta Buih Berganda, Peta
Pokok, Peta Dakap, Peta
Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta
Menyelesaikan masalah harian bukan Titi
6 rutin yang melibatkan wang secara
kreatif dan inovatif. KEMAHIRAN ABAD KE-21
Keusahawanan, Kemahiran
komunikasi, Keluwesan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (23 – 31 MAC 2019)

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 6. MASA DAN WAKTU

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

6.1 Sistem 24 (i) Hubungan antara sistem 12 jam 1 Menyatakan dan mengenal pasti sistem KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengenalpasti ciri dan
jam. dengan 24 jam. 24 jam. situasi, menghasilkan idea
melalui pemerhatian, dan
6.2 Tempoh (i) Mengira tempoh masa dalam menjana idea serta membuat
masa. sebarang unit masa. Perkaitan hubungan antara sistema 12 sekuen.
2 jam dengan sistema 24 jam dan TMK:
mengira tempoh masa dalam sebarang
6.3 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian unit masa. Paparan Power Point,
masalah melibatkan masa termasuk zon kalkulator
13 melibatkan masa.
Menentukan kewajaran jawapan bagi NILAI MURNI DAN SIKAP
1 – 6 masa. 3 penyelesaian ayat matematik KEUSAHAWANAN:
APRIL melibatkan masa. Menghargai masa, disiplin,
berdaya saing, menghormati
orang tua dan melakukan
Menyelesaikan masalah harian rutin kerja yang berfaedah.
4
yang melibatkan masa. BBB:
Kad gambar, Petikan Teks,

Menyelesaikan masalah harian rutin i-THINK
5 yang melibatkan masa menggunakan Peta Bulatan, Peta Buih,
pelbagai strategi. Peta Buih Berganda, Peta
Pokok, Peta Dakap, Peta

Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta
Titi
Menyelesaikan masalah harian bukan
6 rutin yang melibatkan masa secara KEMAHIRAN ABAD KE-21
kreatif dan inovatif. Belajar sepanjang hayat,
Kemampuan menyesuaikan
diri


BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 7. PANJANG, JISIM DAN ISI PADU CECAIR

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
KREATIVITI DAN INOVASI:
7.1 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian 1 Menyatakan ukuran atau sukatan bagi Membuat perbandingan,
masalah melibatkan panjang, jisim dan isi padu sesuatu kuantiti. membuat pemerhatian
melibatkan cecair. dengan menggunakan alat
panjang, jisim dan prosedur tertentu
dan isi padu
cecair. Menyatakan ayat matematik melibatkan TMK:
Power Point, Kalkulator
14 2 panjang, jisim dan isi padu cecair.
NILAI MURNI DAN SIKAP
8 – 12 KEUSAHAWANAN:
APRIL Menentukan kewajaran jawapan bagi Bekerjasama,teliti, berani,
bekerjasama dalam
3 penyelesaian ayat matematik melibatkan kumpulan
panjang, jisim dan isi padu cecair.
BBB:
Kertas A4 dan lembaran
Menyelesaikan masalah harian rutin kerja
4 melibatkan panjang, jisim dan isi padu
cecair. i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih,

Peta Buih Berganda, Peta
Menyelesaikan masalah harian rutin Pokok, Peta Dakap, Peta
5 melibatkan panjang, jisim dan isi padu Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta
cecair dengan pelbagai strategi. Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21
Kepimpinan, Menaakul,
Menyelesaikan masalah harian bukan rutin Penyelesaian masalah
6 melibatkan panjang, jisim dan isi padu
cecair secara kreatif dan inovatif.BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 8. RUANG

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
KREATIVITI DAN INOVASI:
8.1 Sudut (i) Melukis bentuk poligon hingga 1 Mengenalpasti ciri,
lapan sisi pada petak segiempat Menyatakan bentuk poligon. mengimbas kembali idea, beri
pelbagai contoh,
sama dan segitiga sisi serta mempraktikkan proses kreatif
mengukur sudut-sudut yang untuk menghasilkan idea
terbentuk. Melukis bentuk poligon pada petak secara spontan.
15 & 16 (ii) Menyatakan ciri-ciri poligon. 2 segiempat sama dan segitiga sama sisi. TMK:
8.2 Bentuk dua Excel, Power Point, Words,
16 – 27 dimensi. (i) Menyelesaikan masalah harian Kalkulator.
APRIL yang melibatkan perimeter dan Mengukur sudut-sudut pada bentuk
luas gabungan bentuk dua 3 segitiga, segiempat dan poligon dengan NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
8.3 Bentuk tiga dimensi. tepat. Kreatif, berani mencuba, tidak
dimensi. putus asa, peka terhadap
(i) Menyelesaikan masalah harian Menyelesaikan masalah harian rutin persekitaran.

yang melibatkan luas permukaan 4 yang melibatkan bentuk dua dimensi BBB:
dan isi padu gabungan bentuk tiga dan tiga dimensi. Petak segiempat, petak
segitiga, jangka sudut, kertas

dimensi. Menyelesaikan masalah harian rutin A4 lembaran kerja
yang melibatkan bentuk dua dimensi i-THINK
5 dan tiga dimensi dengan pelbagai Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
strategi. Buih Berganda, Peta Pokok,
Menyelesaikan masalah harian bukan Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
rutin yang melibatkan bentuk dua
dimensi dan tiga dimensi secara kreatif KEMAHIRAN ABAD KE-21
6
dan inovatif. Penyelesaian masalah, Kritis,
MenaakulBIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA TAJUK : 9. KOORDINAT

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
KREATIVITI DAN INOVASI:
9.1 Mengaplikasi (i) Menentukan jarak mengufuk dan 1 Menyatakan kedudukan paksi-x, paksi-y Membuat perbandingan,
koordinat jarak mencancang antara dua membuat pemerhatian
17 pada sukuan titik. pada sukuan pertama. dengan menggunakan
pertama. prosedur tertentu, menjana
29 APRIL idea dan menghubungkait
– 3 MEI idea dengan pengetahuan
2 Menyatakan jarak objek paksi-x, dan sedia ada.
jarak paksi-y. TMK:
Excel, kalkulator
Menentukan kewajaran jawapan bagi
NILAI MURNI DAN SIKAP
3 penyelesaian yang melibatkan jarak KEUSAHAWANAN:
mengufuk dan jarak mencancang antara Bekerjasama,teliti, berani,
dua titik. bekerjasama dalam

kumpulan

Menyelesaikan masalah harian rutin BBB:
4
yang melibatkan koordinat. Kertas berpetak, komputer
dan lembaran kerja

i-THINK
Menyelesaikan masalah harian rutin Peta Bulatan, Peta Buih,
5 yang melibatkan koordinat Peta Buih Berganda, Peta
menggunakan pelbagai strategi. Pokok, Peta Dakap, Peta
Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta
Titi
Menyelesaikan masalah harian bukan KEMAHIRAN ABAD KE-21
6 rutin yang melibatkan koordinat secara Keluwesan, Kepimpinan,
kreatif dan inovatif. Keusahawanan
CUTI HARI PEKERJA ( 1 MEI 2019)

BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA TAJUK : 10. NISBAH DAN KADARAN

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
1 KREATIVITI DAN INOVASI:
10.1 Nisbah dan (i) Mewakilkan nisbah dua kuantiti Membaca nisbah yang diberi. Menghasilkan idea dari
pemerhatian, menilai idea
kadaran. dalam bentuk a:b atau a, yang secara kritis, fenomena
b 2 Mewakilkan nisbah dua kuantiti. dapatan makna, Mengimbas
melibatkan nisbah: kembali idea, membuat
a. bahagian kepada bahagian perkaitan, mengubahsuai idea

b. bahagian kepada keseluruhan 3 Menentukan kewajaran jawapan bagi TMK:
dan perwakilan nisbah dua kuantiti. Power Point, Excel, Kalkulator
c. keseluruhan kepada bahagian.
Menyelesaikan masalah harian rutin NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
(ii) Menyelesaikan masalah harian 4 yang melibatkan nisbah dan kadaran. Kerjasama, tolong-menolong,
yang melibatkan nisbah dan rajin, yakin, adil, fokus
18-20 kadaran yang mudah.
Menyelesaikan masalah harian rutin BBB:
6 – 5 yang melibatkan nisbah dan kadaran Bahan maujud, gambar, kertas
A4 dan lembaran kerja
24 MEI menggunakan pelbagai strategi.
i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

Menyelesaikan masalah harian bukan KEMAHIRAN ABAD KE-21
Keluwesan, Membuat
6 rutin yang melibatkan nisbah dan keputusan, Kritis
kadaran secara kreatif dan inovatif.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 25 MEI – 9 JUN 2019)

BIDANG : STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN TAJUK : 11. PENGURUSAN DATA

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

11.1 Data. (i) Mentafsir data dari piktograf, carta 1 KREATIVITI DAN INOVASI
Membuat pemerhatian,
palang dan carta pai. Menyatakan maksud mentafsir data. menghubungkait maklumat
(ii) Menyelesaikan masalah harian dengan pengetahuan sedia
yang melibatkan: ada, Kreatif mengelas dan
a. Mod, median, min dan julat. Menerangkan langkah-langkah yang membuat perbandingan

21 b. Piktograf, carta palang dan 2 perlu bagi mentafsir data. TMK:
carta pai bagi sekumpulan Power Point, Excel, kalkulator
10 – 14 data.
JUN Menentukan kewajaran jawapan bagi NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN
3 penyelesaian melibatkan pentafsiran Bekerjasama, ketelitian, berani
22 data. mencuba, tidak putus asa
BBB
Gambar carta palang, gambar
17 – 21 carta pai kertas A4, lembaran
JUN 4 Menyelesaikan masalah harian rutin kerja
yang melibatkan perwakilan data.
i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Menyelesaikan masalah harian rutin Buih Berganda, Peta Pokok,
5 yang melibatkan perwakilan data Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
menggunakan pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian bukan KEMAHIRAN ABAD KE-21
rutin yang melibatkan perwakilan data Belajar sepanjang hayat,
inovatif, penyelesaian masalah
secara kreatif dan inovatif.
6

BIDANG : STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN TAJUK : 12. KEBOLEHJADIAN
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

12.1 Kebolehjadian (i) Menyatakan sama ada suatu 1 KREATIVITI DAN INOVASI
. peristiwa dalam kehidupan Menyatakan maksud kebolehjadian. Membuat pemerhatian,
harian yang mungkin berlaku menghubungkait maklumat
atau tidak mungkin berlaku.. dengan pengetahuan sedia
(ii) Menyatakan kebolehjadian sutau Menyatakan kebolehjadian bagi sesuatu ada, Kreatif mengelas dan
membuat perbandingan
peristiwa sebagai mustahil, kecil 2 peristiwa.
23-24 kemungkinan, sama TMK:
kemungkinan, besar Power Point
24 JUN – kemungkinan atau pasti.
3 Menentukan kewajaran jawapan bagi NILAI MURNI DAN SIKAP
05 JUL sesuatu kebolehjadian. KEUSAHAWANAN
Bekerjasama, ketelitian,
berani mencuba, tidak
4 Menyelesaikan masalah harian rutin putus asa, yakin
yang melibatkan kebolehjadian. BBB
kertas A4, lembaran kerja

Menyelesaikan masalah harian rutin i-THINK
5 yang melibatkan kebolehjadian Peta Bulatan, Peta Buih,
menggunakan pelbagai strategi. Peta Buih Berganda, Peta

Pokok, Peta Dakap, Peta
Alir, Peta Pelbagai Alir,
Peta Titi
Menyelesaikan masalah harian bukan
6 rutin yang melibatkan kebolehjadian KEMAHIRAN ABAD KE-21
Belajar sepanjang hayat,
secara kreatif dan inovatif. inovatif, penyelesaian
masalah


8 – 19 JULAI 2019 ULANGKAJI & LATIH TUBI SOALAN


22 – 26 JULAI PERCUBAAN UPSR 2019


29 JULAI – 9 OGOS 2019 PERBINCANGAN KERTAS PERCUBAAN TAHUN 6

10 - 18 OGOS CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


19 OGOS – 23 OGOS 2019 PERBINCANGAN KERTAS PERCUBAAN TAHUN 6


26 OGOS- 20 SEPT 2019 LATIH TUBI SOALAN

23- 27 SEPT 2019 - UPSR

MINGGU 37
( 7 – 11 OKTOBER ) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
MENYEMAK KERTAS PEPERIKSAAN
MINGGU 38 - 40
( 14 OKTOBER – 25 OKTOBER) PERBINCANGAN JAWAPAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
AKTIVITI PASCA UPSR

(28 OKTOBER – 1 NOVEMBER) DEEPAVALI

AKTIVITI PASCA UPSR
HARI ANUGERAH CEMERLANG 2019

MINGGU 41 – 43 PEMULANGAN BUKU TEKS 2019
PENGAGIHAN BUKU TEKS 2019
( 4– 22 NOVEMBER ) PENGUMUMAN KEPUTUSAN UPSR

PENYERAHAN PELAPORAN SEKOLAH RENDAH
GOTONG ROYONG PEMBERSIHAN KELAS

23 NOVEMBER 2019 – CUTI AKHIR TAHUN
1 JANUARI 2020


Click to View FlipBook Version