The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by dausonichi830817, 2018-12-30 09:29:53

RPT Matematik Tahun 5 2019

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK 2019


BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 1. NOMBOR BULAT HINGGA 1 000 000


STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
1.1 Nilai nombor. (i) Membaca, menyebut dan menulis KREATIVITI DAN INOVASI:
sebarang nombor hingga 1 000 000 1 Menyatakan sebarang nombor hingga Membuat perbandingan
yang diberi dalam perkataan dan 1 000 000. melalui pemerhatian dan
angka. menyusun mengikut kriteria.
(ii) Menamakan nilai tempat dan nilai digit Menghubungkait, menyusun
bagi sebarang nombor. Menentukan nilai tempat dan nilai digit maklumat serta membuat
penghampiran dan membina
(iii) Mencerakinkan sebarang nombor 2 bagi sebarang nombor hingga 1 000 pemahaman melalui alat yang
mengikut nilai tempat dan nilai digit. 000 bersesuaian dan pemerhatian
(iv) Menyusun nombor hingga 1 situasi sekeliling.
000 000 mengikut tertib menaik dan NILAI MURNI DAN SIKAP
tertib menurun. Menganggar dan membundarkan KEUSAHAWANAN:
3 sebarang nombor hingga ratus ribu Bekerjasama dalam kumpulan
1.2 Anggaran bagi (i) Menganggar bilangan objek dengan yang terdekat. dan berani menyatakan idea,
1 – 3 sesuatu kuantiti. menyatakan kuantiti yang munasabah yakin
TMK:
2– 18 berdasarkan set rujukan yang diberi. Murid menggunakan abakus

JAN 1.3 Nombor dalam (i) Mengelaskan pola bagi urutan nombor 4 Mengelas dan melengkapkan pola bagi mewakilkan nombor
2019 nombor.
bentuk pola. genap dan nombor ganjil. BBB:
(ii) Melengkapkan pola bagi nombor Guli, kad gambar, kad nombor,
garis nombor dan lembaran
genap dan nombor ganjil. Menyelesaikan masalah harian yang kerja
5 rutin bagi sebarang nombor dengan
1.4 Aplikasi (i) Membundarkan sebarang nombor pelbagai strategi. i-THINK
sebarang hingga ratus ribu yang terdekat. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
nombor. (ii) Mengenal pasti nombor yang boleh Buih Berganda, Peta Pokok,
mewakili suatu nombor yang telah Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
dibundarkan hingga ratus ribu terdekat. Menyelesaikan masalah harian yang
6 bukan rutin bagi sebarang nombor KEM. ABAD KE-21
dengan kreatif dan inovatif. Kemahiran Komunikasi,
Belajar sepanjang hayat

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 2. TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 1 000 000
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

2.1 Penambahan (i) Menambah sebarang dua, tiga, empat 1 Membaca ayat matematik dan menambah
4 sebarang dua dan lima nombor hingga enam digit sebarang dua nombor tanpa mengumpul KREATIVITI DAN INOVASI:
hingga lima hasil tambahnya hingga 1 000 semula. Menghasilkan idea daripada
21 – 25 nombor. 000 termasuk membuat anggaran. pemerhatian, praktikkan
JAN (ii) Menyelesaikan ayat matematik yang proses kreatif untuk
menghasilkan idea secara
2019 melibatkan anu dalam penambahan Menyatakan bilangan digit yang mungkin berterusan. Membuat
hingga tiga nombor. 2 untuk hasil tambah. simulasi, membuat perkaitan
dan mengubah suai idea

(i) Menyelesaikan masalah harian TMK:
2.2 Penyelesaian melibatkan penambahan hingga tiga Menambah sebarang dua, tiga, empat dan Penggunaan power point bagi
penambahan, kalkulator
masalah. lima nombor hingga enam digit hasil
nombor. 3 tambahnya hingga 1 000 000, termasuk NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
melibatkan anu dan menentukan kewajaran Kesungguhan, yakin diri dan
jawapan. sifat tidak putus asa, yakin,
ketelitian,

BBB:
4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin Kad nombor, kad gambar
melibatkan penambahan.
lembaran kerja

i-THINK
Menyelesaikan masalah harian yang rutin Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
5 Peta Dakap, Peta Alir, Peta
melibatkan penambahan dengan pelbagai Pelbagai Alir, Peta Titi
strategi.
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Menyelesaikan masalah harian yang bukan Kemampuan menyesuaikan
rutin melibatkan penambahan secara kreatif diri, keluwesan
dan inovatif.
6

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 3. TOLAK DALAM LINGKUNGAN 1 000 000

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TP TAFSIRAN KURIKULUM

3.1 Penolakan (i) Menolak sebarang dua nombor hingga 1 Membaca ayat matematik dan menolak dua KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengimbas kembali idea
sebarang dua 1 000 000 termasuk membuat nombor tanpa mengumpul semula. praktikkan proses kreatif
nombor. anggaran. untuk menghasilkan idea
(ii) Menentukan nilai anu bagi ayat secara berterusan, Membuat
simulasi, membuat
matematik yang melibatkan penolakan pemerhatian dan analisis idea
dua nombor. 2 Menyatakan bilangan digit yang mungkin untuk untuk mengenalpasti masalah
dan menyelesaikannya.
baki.
3.2 Penolakan (i) Menolak berturut-turut dua nombor TMK:
berturut-turut daripada sebarang nombor hingga Menolak sehingga dua nombor daripada satu Penggunaan power point dan
kalkulator
5 -7 dua nombor 1 000 000 termasuk membuat nombor hingga 1 000 000, termasuk
daripada anggaran. 3 melibatkan anu dan menentukan kewajaran NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
sebarang jawapan. Kesungguhan, ketelitian dan
28 JAN- nombor. sabar, Mengaitkan penolakan
15 FEB dalam aktiviti jual beli barang,
berani mencuba, sifat tidak
2018 3.3 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin putus asa.
masalah. melibatkan penolakan. melibatkan penolakan.
BBB:
Kad nombor, kad gambar dan
lembaran kerja
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
5 melibatkan penolakan dengan pelbagai i-THINK
strategi. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
Menyelesaikan masalah harian yang bukan
6 rutin melibatkan penolakan secara kreatif dan KEMAHIRAN ABAD KE-21
inovatif. Kepimpinan, Menaakul

5 HINGGA 6 FEBRUARI 2019-CUTI TAHUN BARU CINA

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 4. DARAB HINGGA 1 000 000

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
Membaca ayat matematik dan mendarab
4.1 Pendaraban (i) Mendarab sebarang nombor dengan 1 sebarang nombor dengan nombor satu digit
8 – 9 dua nombor. nombor hingga dua digit, 100 dan tanpa mengumpul semula.
1000 dan hasil darabnya hingga

18 FEB- 1 000 000 termasuk membuat KREATIVITI DAN INOVASI:
anggaran.
1 MAC 2 Menyatakan bilangan digit yang mungkin untuk Menghasilkan idea dari
2019 hasil darab. pemerhatian, menilai idea
secara kritis, fenomena
4.2 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian dapatan makna.
melibatkan pendaraban dua nombor.
masalah. Mendarab sebarang nombor dengan nombor TMK:
hingga dua digit, 100 dan 1000 dan hasil Penggunaan power point,
4.3 Penggunaan (i) Mengenal pasti anu yang melibatkan 3 darabnya hingga 1 000 000, termasuk kalkulator
pendaraban dua nombor.
anu dalam (ii) Membentuk ayat matematik yang melibatkan anu dan menentukan kewajaran NILAI MURNI DAN SIKAP
pendaraban. jawapan. KEUSAHAWANAN:
melibatkan situasi harian pendaraban Rajin, teliti, berusaha,
dua nombor.
(iii) Menyelesaikan ayat matematik yang Menyelesaikan masalah harian yang rutin bekerjasama, yakin

melibatkan anu dalam pendaraban 4 melibatkan pendaraban dua nombor BBB:
dua nombor. Pensel, gula-gula, daun, kad
simbol dan lembaran kerja.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
5 melibatkan pendaraban dengan pelbagai i-THINK
strategi. Peta Bulatan, Peta Buih,
Peta Buih Berganda, Peta
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir,
Peta Pelbagai Alir, Peta Titi
Menyelesaikan masalah harian yang bukan KEMAHIRAN ABAD KE-21
rutin melibatkan pendaraban secara kreatif Kritis, Penyelesaian masalah
dan inovatif.
6

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 5. BAHAGI HINGGA 1 000 000

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
Membaca ayat matematik dan membahagi KREATIVITI DAN INOVASI:
5.1 Pembahagian (i) Membahagi sebarang nombor hingga 1 Menghasilkan idea dari
pemerhatian, menilai idea
nombor. 1 000 000 dengan nombor satu digit, sebarang nombor dengan nombor satu secara kritis, fenomena
dua digit, 100 dan 1000 termasuk digit tanpa mengumpul semula. dapatan makna, Mengimbas
membuat anggaran. kembali idea, membuat
perkaitan, mengubahsuai
Menyatakan bilangan digit yang mungkin idea
5.2 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian 2 untuk bahagi. TMK:
masalah. melibatkan pembahagian dua penggunaan Power Point,
nombor. Membahagi sebarang nombor hingga 1 kalkulator
10 – 12 3 000 000 dengan nombor satu digit, dua NILAI MURNI DAN SIKAP
5.3 Penggunaan (i) Mengenal pasti anu yang melibatkan digit, 100 dan 1000, termasuk melibatkan KEUSAHAWANAN:
4-22 MAC anu dalam pembahagian dua nombor. anu dan menentukan kewajaran jawapan. Kerjasama, tolong-menolong,
rajin, yakin, adil, fokus
2019 pembahagian. (ii) Membentuk ayat matematik yang
melibatkan situasi harian Menyelesaikan masalah harian yang rutin BBB:
pembahagian dua nombor. 4 melibatkan pembahagian dua nombor. Kad soalan, guli, kotak,
pensel, straw, gula-gula dan
(ii) Menentukan nilai anu bagi ayat lembaran kerja
matematik yang melibatkan
Menyelesaikan masalah harian yang rutin i-THINK
pembahagian dua nombor. Peta Bulatan, Peta Buih,
5 melibatkan pembahagian dengan pelbagai Peta Buih Berganda, Peta
strategi. Pokok, Peta Dakap, Peta Alir,
Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

Menyelesaikan masalah harian yang KEMAHIRAN ABAD KE-21
6 bukan rutin melibatkan pembahagian Membuat keputusan,
secara kreatif dan inovatif. Bekerjasama


23 - 31 MAC 2019 = CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2019

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 6. OPERASI BERGABUNG

STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

6.1 0perasi (i) Mengira bagi operasi bergabung: 1 KREATIVITI DAN INOVASI:
bergabung. (a) Menambah dan mendarab, Menyatakan urutan operasi bergabung. Menghasilkan idea melalui
(b) Menolak dan mendarab, pemerhatian, dan
(c) Menambah dan membahagi, menyatakan idea secara
lisan,
(d) Menolak dan membahagi Mengimbas kembali idea
hasilnya dalam lingkungan 1 000 000. 2 Mengira operasi bergabung. praktikkan proses kreatif
untuk menghasilkan idea
secara berterusan
6.2 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian yang
masalah. melibatkan operasi bergabung dan TMK:
Penggunaan power point,
hasilnya dalam lingkungan 1 000 000. Menentukan kewajaran jawapan operasi kalkulator
3 bergabung.
6.3 Operasi (i) Menyelesaikan ayat matematik NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
bergabung operasi bergabung termasuk yang Kesungguhan, ketelitian, dan
13 sabar. Mengaitkan penolakan
1-5 APRIL melibatkan melibatkan tanda kurung hasilnya Menyelesaikan masalah harian yang rutin dalam aktiviti jual beli barang
2018 tanda kurung. dalam lingkungan 1 000 000. 4
melibatkan operasi bergabung. BBB:
Kad nombor, bahan maujud
dan lembaran kerja

Menyelesaikan masalah harian yang rutin i-THINK
5 melibatkan operasi bergabung dengan Peta Bulatan, Peta Buih,
Peta Buih Berganda, Peta
pelbagai strategi. Pokok, Peta Dakap, Peta Alir,
Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21
Berinisiatif dan terarah
Menyelesaikan masalah harian yang kendiri, Bekerjsama
6 bukan rutin melibatkan operasi bergabung
secara kreatif dan inovatif.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 7. PECAHAN
STANDARD PRESTASI
PENGISIAN
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN KURIKULUM
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

7.1 Penambahan (i) Menambah hingga tiga nombor 1 Membaca ayat matematik pecahan dan
pecahan. melibatkan nombor bulat, pecahan menyatakan maksud ‘daripada’ dalam KREATIVITI DAN INOVASI:
wajar dan nombor bercampur yang pecahan. Kenal pasti ciri, menterjemah
penyebutnya hingga 10. idea, mnghubung kait dan
menganalisis persamaan dan
perbezaan
7.2 Penolakan (i) Menolak sebarang dua nombor Menyatakan langkah-langkah TMK:
pecahan. melibatkan nombor bulat, pecahan 2 penyelesaian melibatkan pecahan. Penggunaan power point
wajar dan nombor bercampur yang
penyebutnya hingga 10. NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Kesungguhan, ketelitian, dan
(ii) Menolak sebarang dua nombor Menyelesaikan ayat matematik yang sabar., Menghubungkait,
14 – 15 daripada satu nombor melibatkan 3 melibatkan pecahan. bekerjasama, adil, prihatin,
nombor bulat, pecahan wajar dan menghargai masa
dan tolong-menolong
8 – 19 nombor bercampur yang penyebutnya
APRIL hingga 10. Menentukan kewajaran jawapan bagi BBB:
Kertas A4, pensel warna,
2019 4 penyelesaian ayat matematik yang buah-buahan, kad pecahan,
7.3 Penambahan (i) Menambah dan menolak nombor melibatkan pecahan. gunting, kertas dan lembaran
kerja
dan penolakan melibatkan nombor bulat, pecahan
pecahan. wajar dan nombor bercampur yang i-THINK
penyebutnya hingga 10. Menyelesaikan masalah harian yang rutin Peta Bulatan, Peta Buih,
Peta Buih Berganda, Peta
5 melibatkan pecahan dengan Pokok, Peta Dakap, Peta Alir,
7.4 Konsep (i) Menentukan nilai bagi pecahan wajar menggunakan pelbagai strategi. Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

‛daripada’ dan nombor bercampur daripada KEMAHIRAN ABAD KE-21
dalam sesuatu kuantiti. Menaakul, Penyelesaian
pecahan. Menyelesaikan masalah harian yang masalah
6 bukan rutin melibatkan pecahan secara
kreatif dan inovatif.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 8. PERPULUHAN

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

8.1 Penambahan (i) Menambah tiga nombor perpuluhan 1 Membaca ayat matematik dan
perpuluhan. hingga tiga tempat perpuluhan. menyelesaikan operasi asas melibatkan KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengimbas kembali idea,
perpuluhan tanpa mengumpul semula. menghubungkait dan
8.2 Penolakan (i) Menolak berturut-turut dua nombor menganalisis, menghasilkan
perpuluhan. daripada sebarang nombor hingga Menyelesaikan ayat matematik melibatkan idea melalui pemerhatian,
tiga tempat perpuluhan. 2 perpuluhan. dan menyatakan idea secara
lisan.

8.3 Penambahan (i) Menambah dan menolak nombor TMK:
dan penolakan perpuluhan hingga tiga tempat Menyelesaikan ayat matematik melibatkan Penggunaan power point

perpuluhan. perpuluhan. 3 perpuluhan dan menentukan kewajaran NILAI MURNI DAN SIKAP
16 – 18 jawapan KEUSAHAWANAN:
8.4 Pendaraban (i) Mendarab nombor perpuluhan hingga Bekerjasama,teliti,yakin,
22 APRIL – perpuluhan. tiga tempat perpuluhan dengan berani membuat keputusan

Menyelesaikan masalah harian yang rutin
10 MEI nombor hingga dua digit, 100 dan 4 melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga BBB:
2019 1000. tempat perpuluhan. Garis nombor, Kad Nombor,
buku teks, gambarajah. dan
Lembaran kerja
8.5 Pembahagian (i) Membahagi nombor dengan nombor Menyelesaikan masalah harian yang rutin
perpuluhan. hingga dua digit,100, 1000 dan melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih,
hasilnya hingga tiga tempat 5 tempat perpuluhan dengan menggunakan Peta Buih Berganda, Peta
perpuluhan. pelbagai strategi. Pokok, Peta Dakap, Peta Alir,
Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

8.6 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian Menyelesaikan masalah harian yang KEMAHIRAN ABAD KE-21
masalah. melibatkan perpuluhan dan hasilnya bukan rutin melibatkan nombor Kemahiran komunikasi,
hingga tiga tempat perpuluhan. 6 perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan Kepimpinan

secara kreatif dan inovatif.

1 MEI = CUTI HARI PEKERJA

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 9. PERATUS

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
KREATIVITI DAN INOVASI:
9.1 Nilai peratus. (i) Menukar peratus kepada pecahan 1 Menerangkan langkah-langkah Menghasilkan idea melalui
dan sebaliknya. penyelesaian yang melibatkan peratus. pemerhatian dan
menyatakan idea secara
(ii) Menukar nombor bercampur kepada lisan.
peratus dan sebaliknya. Menukar pecahan dan nombor bercampur
(iii) Mengira peratus daripada suatu 2 kepada peratus dan sebaliknya serta TMK:
kuantiti. mengira peratus daripada suatu kuantiti. Penggunaan power point

NILAI MURNI DAN SIKAP
9.2 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian 3 Menentukan kewajaran jawapan yang KEUSAHAWANAN:
19-20 masalah melibatkan peratus. melibatkan peratus. Bekerjasama dalam
kumpulan, Berani membuat
keputusan
13-20 MEI Menyelesaikan masalah harian yang rutin
2019 4 BBB:
melibatkan peratus. Petak seratus, kad peratus,
buku teks dan lembaran
kerja .
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
5 melibatkan peratus dengan pelbagai i-THINK
strategi. Peta Bulatan, Peta Buih,
Peta Buih Berganda, Peta
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir,
Menyelesaikan masalah harian yang Peta Pelbagai Alir, Peta Titi
6 bukan rutin melibatkan peratus secara KEMAHIRAN ABAD KE-21
kreatif dan inovatif. Belajar sepanjang hayat,
Keusahawanan, Kritis
19 -20 MEI 2019 = HARI WESAK/CUTI BERGANTI HARI WESAK
22 MEI 2019 = NUZUL QURAN
25 MEI – 9 JUN 2019 = CUTI PERTENGAHAN TAHUN

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 10. WANG HINGGA RM1 000 000

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

10.1 Penambahan (i) Menambah hingga lima nilai wang 1 Membaca ayat matematik melibatkan wang KREATIVITI DAN
nilai wang. melibatkan ringgit dan sen. dan menerangkan langkah-langkah INOVASI:
penyelesaianya. Mengenalpasti ciri,
10.2 Penolakan (i) Menolak hingga dua nilai wang mewakilkan gabungan
wang yang pelbagai untuk
nilai wang. daripada sebarang nilai wang membentuk satu nilai yang
melibatkan ringgit dan sen. Menyelesaikan ayat matemaik melibatkan sama, menterjemah idea,
2 wang. menghubungkait dan
10.3 Penambahan (i) Menambah dan menolak nilai wang menganalisis
dan penolakan melibatkan ringgit dan sen. TMK:
nilai wang. Penggunaan Power Point,
Menentukan kewajaran jawapan bagi kalkulator
21-22 10.4 Pendaraban (i) Mendarab nilai wang dengan nombor 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan NILAI MURNI DAN SIKAP
nilai wang. hingga dua digit, 100 dan 1000 wang. KEUSAHAWANAN:
10-21 melibatkan ringgit dan sen. Bekerjasama, jimat cermat,
JUN teliti, jujur, amanah, dan
penggunaan wang dalam
2019 10.5 Pembahagian (i) Membahagi nilai wang dengan Menyelesaikan masalah harian yang rutin aktiviti jual beli.
nilai wang. nombor hingga dua digit, 100 dan 4 melibatkan wang. BBB:
1000 melibatkan ringgit dan sen. Kad wang, Catalog barang,
Lembaran kerja.
10.6 Pendaraban (i) Mendarab dan membahagi nilai wang i-THINK
dan melibatkan ringgit dan sen. Menyelesaikan masalah harian yang rutin Peta Bulatan, Peta Buih,
pembahagian 5 melibatkan wang dengan pelbagai strategi. Peta Buih Berganda, Peta
Pokok, Peta Dakap, Peta
nilai wang. Alir, Peta Pelbagai Alir,
Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-
Menyelesaikan masalah harian yang bukan 21
6 rutin melibatkan wang secara kreatif dan Keusahawanan, Kemahiran
inovatif. komunikasi, Keluwesan

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 10. WANG HINGGA RM1 000 000

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

10.7 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian 1 Membaca ayat matematik melibatkan wang KREATIVITI DAN
masalah termasuk menggunakan pelbagai dan menerangkan langkah-langkah INOVASI:
Mengenalpasti ciri,
melibatkan instrumen pembayaran yang penyelesaianya. mewakilkan gabungan
wang. melibatkan penambahan, penolakan, wang yang pelbagai untuk
pendaraban, pembahagian, gabungan membentuk satu nilai yang
operasi tambah dan tolak, gabungan Menyelesaikan ayat matemaik melibatkan sama, menterjemah idea,
operasi darab dan bahagi nilai wang. 2 wang. menghubungkait dan
menganalisis

10.8 Faedah. (i) Menyatakan keperluan memahami TMK:
faedah mudah dan faedah kompaun Penggunaan Power Point,
kalkulator
dalam simpanan. Menentukan kewajaran jawapan bagi
23-24 (ii) Merancang bajet harian, mingguan 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan NILAI MURNI DAN SIKAP
dan bulanan bagi mencapai matlamat wang. KEUSAHAWANAN:
Bekerjasama, jimat cermat,
24 JUN- kewangan jangka pendek. teliti, jujur, amanah, dan
5 JULAI penggunaan wang dalam
2019 10.9 Pelan (i) Menyediakan rekod kewangan bagi Menyelesaikan masalah harian yang rutin aktiviti jual beli.

perbelanjaan mencapai matlamat kewangan. 4 melibatkan wang. BBB:
dan simpanan. Kad wang, Catalog barang,
Lembaran kerja,

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih,
Menyelesaikan masalah harian yang rutin Peta Buih Berganda, Peta
5 Pokok, Peta Dakap, Peta
melibatkan wang dengan pelbagai strategi.
Alir, Peta Pelbagai Alir,
Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-
Menyelesaikan masalah harian yang bukan 21
6 rutin melibatkan wang secara kreatif dan Keusahawanan,
Kemampuan
inovatif. menyesuaikan diri.

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 11. MASA DAN WAKTU

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
1 KREATIVITI DAN
11.1 Perkaitan dalam (i) Menyatakan perkaitan antara unit masa Menyatakan perkaitan antara unit masa. INOVASI:
masa. melibatkan tahun, dekad dan abad. Mengenalpasti ciri dan
situasi, menghasilkan idea
melalui pemerhatian, dan
11.2 Penambahan (i) Menambah hingga tiga masa melibatkan: Menerangkan langkah-langkah menyelesaikan menjana idea serta
masa. (a) tahun dan dekad, 2 membuat sekuen.
(b) tahun dan abad. ayat matematik melibatkan unit masa. TMK:
Paparan Power Point,
11.3 Penolakan (i) Menolak hingga dua masa daripada satu kalkulator
masa. masa melibatkan: Menentukan kewajaran jawapan bagi
(a) tahun dan dekad, 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan unit NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
(b) tahun dan abad. masa. Menghargai masa, disiplin,
berdaya saing,
11.4 Pendaraban (i) Mendarab melibatkan: menghormati orang tua dan
25 – 26 masa. (a) tahun dan dekad, melakukan kerja yang
(b) tahun dan abad, Menyelesaikan masalah harian yang rutin berfaedah.
8 – 19 dengan nombor hingga dua digit. 4 melibatkan unit masa. BBB:
JULAI Kad gambar, Petikan Teks,
2019
11.5 Pembahagian (i) Membahagi melibatkan: i-THINK
masa. (a) tahun dan dekad, Peta Bulatan, Peta Buih,
(b) tahun dan abad, Menyelesaikan masalah harian yang rutin Peta Buih Berganda, Peta
dengan nombor hingga dua digit. 5 melibatkan unit masa dengan menggunakan Pokok, Peta Dakap, Peta
pelbagai strategi. Alir, Peta Pelbagai Alir,
Peta Titi
11.6 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian
masalah melibatkan penambahan, penolakan, KEMAHIRAN ABAD KE-
melibatkan pendaraban dan pembahagian masa. 21
masa. Belajar sepanjang hayat,
Kemampuan
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin
6 menyesuaikan diri
melibatkan unit masa secara kreatif dan inovatif.

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 12. PANJANG

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
KREATIVITI DAN
12.1 Penukaran (i) Menukar unit ukuran panjang 1 Menukar unit ukuran panjang dalam INOVASI:
Membuat perbandingan,
unit panjang melibatkan: perpuluhan dan pecahan membuat pemerhatian
dalam (a) milimeter dan sentimeter, dengan menggunakan alat
perpuluhan (b) sentimeter dan meter, dan prosedur tertentu

dan pecahan. (c) meter dan kilometer TMK:
dalam perpuluhan hingga tiga tempat Menerangkan langkah-langkah Paparan Power Point serta
murid membuat latihan
perpuluhan. 2 menyelesaikan ayat matematik melibatkan Power Point dan Word,
(ii) Menukar unit ukuran panjang unit panjang. kalkulator
melibatkan: NILAI MURNI DAN SIKAP
(a) milimeter dan sentimeter, KEUSAHAWANAN:
(b) sentimeter dan meter, Menentukan kewajaran jawapan bagi Bekerjasama,teliti, berani,
bekerjasama dalam
27 (c) meter dan kilometer 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan kumpulan
unit panjang.
dalam pecahan. BBB:
22-26 Pembaris, pita ukur, dan
JULAI 12.2 Penambahan (i) Menambah hingga tiga ukuran lembaran kerja

2019 panjang. panjang melibatkan perpuluhan dan Menyelesaikan masalah harian yang rutin i-THINK
pecahan dengan tanpa dan 4 melibatkan unit panjang. Peta Bulatan, Peta Buih,
penukaran unit. Peta Buih Berganda, Peta
Pokok, Peta Dakap, Peta
12.3 Penolakan (i) Menolak dua ukuran panjang dari Alir, Peta Pelbagai Alir,
Peta Titi
panjang. satu ukuran panjang melibatkan Menyelesaikan masalah harian yang rutin
perpuluhan dan pecahan tanpa dan 5 melibatkan unit panjang dengan KEMAHIRAN ABAD KE-
21
dengan penukaran unit. menggunakan pelbagai strategi. Kepimpinan, Menaakul,
Penyelesaian masalah

Menyelesaikan masalah harian yang bukan
6 rutin melibatkan unit panjang secara kreatif
dan inovatif.

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 12. PANJANG

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
KREATIVITI DAN
12.4 Pendaraban (i) Mendarab ukuran panjang 1 Menukar unit ukuran panjang dalam INOVASI:
Membuat perbandingan,
panjang. melibatkan perpuluhan dan pecahan perpuluhan dan pecahan membuat pemerhatian
dengan nombor satu digit, dua digit, dengan menggunakan alat
100 dan 1000 tanpa dan dengan dan prosedur tertentu,
menjana idea dan
penukaran unit. menghubungkait idea
Menerangkan langkah-langkah dengan pengetahuan sedia
ada.
12.5 Pembahagian (i) Membahagi ukuran panjang 2 menyelesaikan ayat matematik melibatkan
panjang. melibatkan perpuluhan dan pecahan unit panjang. TMK:
dengan nombor satu digit, dua digit, Paparan Power Point serta
murid membuat latihan
100 dan 1000 tanpa dan dengan Power Point dan Word,
penukaran unit. Menentukan kewajaran jawapan bagi kalkulator
3 penyelesaian ayat matematik melibatkan NILAI MURNI DAN SIKAP
28 12.6 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian unit panjang. KEUSAHAWANAN:
39 JULAI- masalah melibatkan penambahan, penolakan, Bekerjasama,teliti, berani,
2 OGOS melibatkan pendaraban dan pembahagian bekerjasama dalam
kumpulan
2019 panjang. panjang dalam perpuluhan dan Menyelesaikan masalah harian yang rutin
pecahan. 4 melibatkan unit panjang. BBB:
Pembaris, pita ukur, dan
lembaran kerja

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih,
Menyelesaikan masalah harian yang rutin Peta Buih Berganda, Peta
5 melibatkan unit panjang dengan Pokok, Peta Dakap, Peta
menggunakan pelbagai strategi. Alir, Peta Pelbagai Alir,
Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-
21
Menyelesaikan masalah harian yang bukan Bekerjasama, Keluwesan,
6 rutin melibatkan unit panjang secara kreatif Membuat keputusan
dan inovatif.

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 13. JISIM

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

13.1 Penukaran unit (i) Menukar unit gram dan kilogram dalam 1 Menukar unit jisim dalam perpuluhan dan KREATIVITI DAN
jisim dalam perpuluhan dan pecahan. pecahan. INOVASI:
Membuat pemerhatian,
perpuluhan menghubungkait idea
dan pecahan. dengan pengetahuan sedia
ada, mempraktikkan
penyelesaian masalah dan
13.2 Penambahan (i) Menambah hingga tiga jisim dalam Menerangkan langkah-langkah membuat keputusan
jisim. perpuluhan dan pecahan tanpa dan 2 menyelesaikan ayat matematik melibatkan tentang sintesis akhir.

dengan penukaran unit. unit jisim. TMK:
Paparan Power Point serta
13.3 Penolakan (i) Menolak hingga dua jisim dari satu murid membuat latihan
Power Point dan Word,
jisim. jisim dalam perpuluhan dan pecahan Menentukan kewajaran jawapan bagi kalkulator
29 tanpa dan dengan penukaran unit. 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan NILAI MURNI DAN SIKAP
unit jisim. KEUSAHAWANAN:
5 - 9 13.4 Pendaraban (i) Mendarab jisim dalam perpuluhan dan Jujur dan berhati-hati,
ketelitian,
OGOS jisim. pecahan dengan nombor satu digit, Bekerjasama, ketepatan,
2019 dua digit, 100 dan 1000 tanpa dan Menyelesaikan masalah harian yang rutin bertanggungjawab
dengan penukaran unit hingga tiga 4 melibatkan unit jisim.
tempat perpuluhan. BBB:
Alat penimbang, objek
berlainan berat dan
13.5 Pembahagian (i) Membahagi jisim dalam perpuluhan lembaran kerja
jisim. dan pecahan dengan nombor satu Menyelesaikan masalah harian yang rutin i-THINK
digit, dua digit, 100 dan 1000 tanpa 5 melibatkan unit jisim dengan menggunakan Peta Bulatan, Peta Buih,
dan dengan penukaran unit. pelbagai strategi. Peta Buih Berganda, Peta
Pokok, Peta Dakap, Peta
Alir, Peta Pelbagai Alir,
13.6 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian Peta Titi
masalah melibatkan penambahan, penolakan, Menyelesaikan masalah harian yang bukan KEMAHIRAN ABAD KE-
melibatkan pendaraban dan pembahagian jisim 6 rutin melibatkan unit jisim secara kreatif dan 21
jisim. dalam perpuluhan dan pecahan. inovatif Menaakul, Keusahawanan,

10 -18 OGOS 2019 =CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 14. ISI PADU CECAIR

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
KREATIVITI DAN
14.1 Penukaran (i) Menukar unit mililiter dan liter dalam 1 Menukar unit isi padu dalam perpuluhan INOVASI:
Membuat pemerhatian,
unit isi padu perpuluhan dan pecahan. dan pecahan. menghubungkait idea
cecair dalam dengan pengetahuan sedia
perpuluhan ada, mempraktikkan
penyelesaian masalah dan
dan pecahan. membuat keputusan
Menerangkan langkah-langkah tentang sintesis akhir.

14.2 Penambahan (i) Menambah hingga tiga isi padu cecair 2 menyelesaikan ayat matematik melibatkan TMK:
isi padu dalam perpuluhan dan pecahan tanpa unit isi padu cecair. Paparan Power Point serta
cecair. dan dengan penukaran unit. murid membuat latihan
Power Point dan Word,
Menentukan kewajaran jawapan bagi kalkulator
14.3 Penolakan isi (i) Menolak hingga dua isi padu cecair 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan
30-31 padu cecair. daripada satu isi padu cecair dalam unit isi padu cecair. NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
perpuluhan dan pecahan tanpa dan Jujur dan berhati-hati,
19 -30 dengan penukaran unit. ketelitian,
Bekerjasama, ketepatan,
OGOS bertanggungjawab
2019 14.4 Pendaraban (i) Mendarab isi padu cecair dalam 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin
isi padu perpuluhan dan pecahan dengan melibatkan unit isi padu. BBB:
Kad imbasan, botol air
cecair. nombor satu digit, dua digit, 100 dan pelbagai saiz, gelas, baldi,
1000 tanpa dan dengan penukaran cawan, bikar, silinder
unit. Menyelesaikan masalah harian yang rutin penyukat dan lembaran
kerja
5 melibatkan unit isi padu dengan
14.5 Pembahagian (i) Membahagi isi padu cecair dalam menggunakan pelbagai strategi. i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih,
isi padu perpuluhan dan pecahan dengan Peta Buih Berganda, Peta
cecair. nombor satu digit, dua digit, 100 dan Pokok, Peta Dakap, Peta
1000 tanpa dan dengan penukaran Menyelesaikan masalah harian yang bukan Alir, Peta Pelbagai Alir,
Peta Titi
unit. 6 rutin melibatkan unit isi padu secara kreatif
dan inovatif. KEMAHIRAN ABAD KE-
21
Inovatif, Menaakul,
31 OGOS 2019 = CUTI HARI KEMERDEKAAN

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 14. ISI PADU CECAIR

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

14.6 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian 1 Menukar unit isi padu dalam perpuluhan dan
masalah melibatkan penambahan, penolakan, pecahan.
melibatkan isi pendaraban, dan pembahagian isi
padu cecair. padu cecair yang melibatkan
perpuluhan dan pecahan. Menerangkan langkah-langkah
2 menyelesaikan ayat matematik melibatkan
unit isi padu cecair.
TMK: KREATIVITI DAN
Paparan Power Point serta murid membuat latihan Power INOVASI:
Point dan Word, kalkulator Membuat pemerhatian,
menghubungkait idea
Menentukan kewajaran jawapan bagi
NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan unit dengan pengetahuan sedia
Jujur dan berhati-hati, ketelitian, isi padu cecair. ada, mempraktikkan
Bekerjasama, ketepatan, bertanggungjawab penyelesaian masalah dan
membuat keputusan
BBB: tentang sintesis akhir.
Kad imbasan, botol air pelbagai saiz, gelas, baldi, cawan, Menyelesaikan masalah harian yang rutin
bikar, silinder penyukat dan lembaran kerja 4
melibatkan unit isi padu. KEMAHIRAN ABAD KE-
21
Inovatif, Menaakul,
Keluwesan, Kemampuan
Menyelesaikan masalah harian yang rutin menye
suaikan diri
5 melibatkan unit isi padu dengan
menggunakan pelbagai strategi.


Menyelesaikan masalah harian yang bukan
6 rutin melibatkan unit isi padu secara kreatif
dan inovatif.

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 15. RUANG

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
KREATIVITI DAN
15.1 Perimeter, luas (i) Menentukan perimeter gabungan dua 1 INOVASI:
Mengenalpasti ciri,
dan isipadu. bentuk: segiempat tepat, segiempat Mengenal dan menggunakan alat ukuran. mengimbas kembali idea,
sama dan segitiga. beri pelbagai contoh,
(ii) Menentukan luas gabungan dua mempraktikkan proses
kreatif untuk menghasilkan
bentuk: segiempat tepat, segiempat idea secara spontan.
sama dan segitiga. (i) Menerangkan langkah-langkah menentukan TMK:
perimeter, luas dan isi padu gabungan dua
(iii) Menentukan isi padu gabungan dua 2 bentuk. Jangka lukis, jangka sudut,
bentuk, kubus dan kuboid. (ii) Mengukur sudut pada poligon. dan bentuk 2D dengan
menggunakan perisian
Word.
15.2 Sudut (i) Mengukur sudut pada poligon hingga
lapan sisi. (i) Menghitung perimeter, luas dan isi padu. NILAI MURNI DAN SIKAP
3 (ii) Melukis garis selari dan garis serenjang. KEUSAHAWANAN:
Kreatif, berani mencuba,
32 15.3 Garis selari (i) Melukis garis selari dan garis tidak putus asa, peka
dan garis serenjang. terhadap persekitaran.
2-6 SEPT serenjang. BBB:
2019 Menyelesaikan masalah harian yang rutin Kad imbasan, objek 2D dan
4 melibatkan garis, perimeter, luas dan isi padu. 3D, kad gambar dan
lembaran kerja

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih,
Peta Buih Berganda, Peta
Menyelesaikan masalah harian yang rutin Pokok, Peta Dakap, Peta
5 melibatkan garis, perimeter, luas dan isi padu Alir, Peta Pelbagai Alir,
dengan pelbagai strategi. Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-
21
Penyelesaian masalah,
Menyelesaikan masalah harian yang bukan Kritis, Menaakul
6 rutin melibatkan garis, perimeter, luas dan
isipadu secara kreatif dan inovatif.

BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA TAJUK : 16. KOORDINAT

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
KREATIVITI DAN
16.1 Koordinat (i) Mengenal paksi-x, paksi-y dan 1 Mengenal paksi-x, paksi-y dan asalan. INOVASI:
Membuat perbandingan,
pada sukuan asalan (0). membuat pemerhatian
pertama. (ii) Menentukan koordinat bagi sesuatu dengan menggunakan
titik pada sukuan pertama. prosedur tertentu, menjana
idea dan menghubungkait
(iii) Menanda titik pada sukuan pertama Menerangkan langkah-langkah membaca idea dengan pengetahuan
diberi koordinatnya. 2 koordinat titik dan menanda titik pada sedia ada.
sukuan pertama. TMK:
Menggunakan perisian
Membaca koordinat titik dan menanda titik Excel

3 diberi koordinat pada sukuan pertama. NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
33 Bekerjasama,teliti, berani,
bekerjasama dalam
9-13 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin kumpulan

SEPT melibatkan koordinat. BBB:
2019 Kertas berpetak, komputer
dan lembaran kerja
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
5 melibatkan koordinat dengan menggunakan i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih,
pelbagai strategi. Peta Buih Berganda, Peta
Pokok, Peta Dakap, Peta
Alir, Peta Pelbagai Alir,
Peta Titi
Menyelesaikan masalah harian yang bukan
rutin melibatkan koordinat secara kreatif KEMAHIRAN ABAD KE-
21
6 dan inovatif. Keluwesan, Kepimpinan,
Keusahawanan
9 SEPTEMBER =HARI KEPUTERAAN YDPA

BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA TAJUK : 17. NISBAH DAN KADARAN

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
KREATIVITI DAN
17.1 Nisbah. (i) Menentukan suatu nilai berdasarkan 1 Membaca notasi nisbah dan menyatakan INOVASI:
Menghasilkan idea dari
nisbah 1:1 hingga 1:10, 1:100 dan maksudnya. pemerhatian, menilai idea
1:1000. secara kritis, fenomena
dapatan makna,
Mengimbas kembali idea,
2 Menerangkan langkah-langkah menentukan membuat perkaitan,
nilai berdasarkan nisbah yang diberi. mengubahsuai idea

TMK:
penggunaan Power Point

3 Menentukan suatu nilai berdasarkan nisbah NILAI MURNI DAN SIKAP
34 diberi. KEUSAHAWANAN:
Kerjasama, tolong-
menolong, rajin, yakin, adil,
16 – 20 fokus

SEPT 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin BBB:
2019 melibatkan nisbah. Kad soalan, guli, kotak,
pensel, straw, dan
lembaran kerja
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
5 melibatkan nisbah menggunakan pelbagai i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih,
strategi. Peta Buih Berganda, Peta
Pokok, Peta Dakap, Peta
Alir, Peta Pelbagai Alir,
Peta Titi
Menyelesaikan masalah harian yang bukan
6 rutin melibatkan nisbah secara kreatif dan KEMAHIRAN ABAD KE-
21
inovatif. Keluwesan, Membuat
keputusan, Kritis

16 SEPTEMBER 2019=HARI MALAYSIA

BIDANG : STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN TAJUK : 18. PENGURUSAN DATA

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

18.1 Mod, median (i) Mengenal mod, median, min dan julat 1 Menyatakan maksud mod, median, min, KREATIVITI DAN
min dan julat. daripada data yang diberi. julat piktograf dan carta palang. INOVASI
Membuat pemerhatian,
(ii) Menentukan mod, median , min dan menghubungkait maklumat
julat hingga 10 data yang diberi. dengan pengetahuan sedia
ada, Kreatif mengelas dan
2 Menerangkan langkah-langkah membina membuat perbandingan
18.2 Data. (i) Membina piktograf dan carta palang. piktograf dan carta palang. TMK:
Perisian Power Point dan
Menentukan mod, median, min dan julat Excel, kalkulator
3 daripada data yang diberi dan menentukan NILAI MURNI DAN SIKAP
35-36 kewajaran jawapan serta membina piktograf KEUSAHAWANAN
dan carta palang. Bekerjasama, ketelitian,
23 SEPT – berani mencuba, tidak
putus asa
4 OKT 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin BBB
2019 melibatkan perwakilan data. Kad gambar, Slaid Power
point, lembaran kerja

i-THINK
Menyelesaikan masalah harian yang rutin Peta Bulatan, Peta Buih,
5 melibatkan perwakilan data menggunakan Peta Buih Berganda, Peta
pelbagai strategi. Pokok, Peta Dakap, Peta
Alir, Peta Pelbagai Alir,
Peta Titi

Menyelesaikan masalah harian yang bukan KEMAHIRAN ABAD KE-
6 rutin yang melibatkan perwakilan data 21
secara kreatif dan inovatif. Belajar sepanjang hayat,
inovatif, penyelesaian
masalah

MINGGU 37
(7 OKTOBER -11 OKTOBER 2019) ULANGKAJI AKHIR TAHUN
MINGGU 38
(14 OKTOBER-18 OKTOBER 2019) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
MINGGU 39 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
(21 OKTOBER-25 OKTOBER 2019)

MINGGU 40 DEEPAVALI
(28 OKTOBER – 1 NOVEMBER 2019)


MINGGU 41 PERBINCANGAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
(4 – 8 NOVEMBER 2019)

MINGGU 42
(11-15 NOVEMBER 2019) PERBINCANGAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


MINGGU 43 PERSEDIAAN AWAL TAHUN 2019
(18 – 22 NOVEMBER 2019)


23 NOVEMBER 2019 – CUTI AKHIR TAHUN 2018
` 1 JANUARI 2020


Click to View FlipBook Version