The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

SAR โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ganglabanoon, 2022-05-20 23:50:02

SAR โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2564

SAR โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2564

Keywords: Education

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา
(Self – Assessment Report : SAR)

ระดบั การศึกษาปฐมวัย
ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

โรงเรียนอนบุ าลปราจนี บรุ ี

สานกั งานเขตพื้นท่กี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาปราจนี บรุ ี เขต ๑
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพน้ื ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔

บทสรปุ สำหรับผบู้ รหิ าร

โรงเรียนอนุบาลปราจนี บุรีได้ดำเนินงานด้านการสรา้ งความเข้มแข็งของระบบประกนั คุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่องจนถงึ ปัจจบุ ันโดยได้ดำเนนิ งานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศกึ ษา
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ระดับปฐมวัย

๑. มาตรฐานการศกึ ษาของสถานศกึ ษา ระดบั ปฐมวัย : ยอดเยยี่ ม
๒. กระบวนการพัฒนา/ผลการดำเนนิ งาน/หลกั ฐานเชิงประจกั ษ์

๒.๑ จดุ เด่น
โรงเรยี นมกี ระบวนการพัฒนาผู้เรยี นดว้ ยวิธกี ารท่ีหลากหลาย ครอบคลุมพัฒนาการทัง้ ๔ ดา้ น
ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามศักยภาพของ
ผู้เรียนและคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตัว
บ่งช้ีของหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีการ
ออกแบบการจัดประสบการณ์ โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) โดยแต่งต้ังครูประจำการท่ีมีความรู้จบด้านการศึกษา
ปฐมวัยและจัดครูพี่เลี้ยงดูแลเด็กอย่างเพียงพอ มีการประชุมสัมมนาอบรมครูประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผล
ให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ย่ิงข้ึน สร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กและผู้ปกครอง มีการจัด
สภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน มีส่ือเพื่อการเรียนรู้
อย่างพอเพียง ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์ที่หลากหลาย มีส่ือ
เทคโนโลยี ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์อย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้เด็กได้
เลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มกี ารประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง สง่ ผลให้เด็กมีพัฒนาการท้ัง ๔
ด้าน เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ได้เหมาะสมกับวัย และนำผลการประเมินไปพัฒนา
ปรบั ปรุงการจดั ประสบการณใ์ ห้กับเดก็ ตอ่ ไป
ผบู้ รหิ ารมภี าวะผนู้ ำการเปลย่ี นแปลงใชห้ ลักธรรมาภบิ าล มกี ารสง่ เริมและสนับสนนุ ในการบรหิ าร
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ส่งผลใหเ้ ดก็ ปฐมวยั มีพัฒนาการครบทง้ั ๔ ดา้ น และเรียนรู้อย่างมคี วามสขุ
เปน็ ไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
๒.๒ จดุ ทต่ี อ้ งพฒั นา

๑) ควรส่งเสริมใหค้ รูมีความรู้ความเข้าใจเกย่ี วกับการออกแบบการจดั กจิ กรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพอ่ื สง่ เสริมให้ผู้เรยี นมีพฒั นาการท้งั ๔ ด้าน ให้ไดต้ ามเป้าหมายทสี่ ถานศึกษากำหนดและอยา่ ง
ต่อเนอื่ ง

๒) ควรส่งเสริมให้เด็กมีความพรอ้ มในด้านสตปิ ญั ญาในการสงั เกต คิดวเิ คราะห์ สามารถ
เชอื่ มโยง องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้แก้ปญั หาได้

๓) ควรให้ความสำคญั และส่งเสริมให้ครูทกุ คนได้มโี อกาสพัฒนาตนเอง และพัฒนาวชิ าชพี
ใหส้ ูงข้ึน ตามความสนใจและตรงตามสภาพความจำเป็นของสถานศึกษาอย่างแทจ้ ริงและตอ่ เนือ่ ง

โรงเรียนอนบุ าลปราจีนบรุ ี I ก
7

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๔) ส่งเสรมิ และสนบั สนุนให้มีการดแู ลการจดั สภาพแวดล้อมทางกายภาพ แหล่งเรียนรู้
และสงั คมที่เอ้ือต่อการจดั การเรียนรู้ให้สวยงามมีคณุ ภาพอย่างต่อเน่ือง

๕) ครคู วรไดร้ ับการอบรม สมั มนา แลกเปล่ียนเรียนร้งู านในหนา้ ทที่ ี่ไดร้ ับมอบหมายอย่าง
ต่อเนือ่ ง

๖) ครูควรนำผลการจัดประสบการณท์ ี่สะท้อนให้เหน็ ถึงพัฒนาการของเด็กมาทำวจิ ัย
ในชั้นเรยี น

๗) ครูควรมีการนเิ ทศติดตามให้ครอบคลมุ ถึงการปฏิบัติตนในชมุ ชนของเด็กและสอบถาม
ความพึงพอใจของผูป้ กครองอย่างตอ่ เน่ือง เพื่อนำผลมาพฒั นาการจัดประสบการณใ์ ห้กบั เด็กตอ่ ไป

๓. แผนพัฒนาเพอ่ื ให้ได้มาตรฐานท่สี งู ขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ ๑ ส่งเสรมิ และสนับสนนุ ให้ครทู กุ คนรว่ มกันวางแผนออกแบบกิจกรรมพัฒนา
ผ้เู รียนเพ่ือสง่ เสรมิ ใหผ้ ู้เรยี นมีพัฒนาการทง้ั ๔ ด้าน เปน็ ไปตามเปา้ หมายที่สถานศึกษากำหนดอย่างต่อเนื่อง
แผนปฏิบตั ิงานท่ี ๒ ครทู ุกคนร่วมวางแผนการจัดกจิ กรรมหรือหาแนวทางเพ่ือสง่ เสริมใหผ้ ู้เรยี น
มคี วามสามารถในการการสังเกต คิดวิเคราะห์ สามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการ
แกป้ ัญหาได้ เพื่อเปน็ พื้นฐานในระดบั ทส่ี ูงขน้ึ ต่อไป
แผนปฏิบตั งิ านท่ี ๓ สง่ เสรมิ ใหค้ รแู ละบคุ ลากรในโรงเรียนได้มีโอกาสพฒั นาตนเอง และพฒั นา
วิชาชพี ให้สงู ข้นึ ตามความสนใจและตรงตามสภาพความจำเป็นของสถานศึกษาอยา่ งแท้จรงิ และต่อเนือ่ ง
เพอ่ื การเรยี นรู้ตลอดชีวติ
แผนปฏิบัตงิ านท่ี ๔ ให้การส่งเสริมและสนบั สนุนวสั ดุอุปกรณต์ า่ งๆ พอเพียงกับผเู้ รียนและอยใู่ น
สภาพใช้การไดด้ ี และมีความปลอดภยั มสี ่งิ ท่เี อ้ืออำนวยความสะดวกในการเรียน ภายในและภายนอก
หอ้ งเรียนมคี วามปลอดภยั สะอาด รม่ รื่น สวยงามอย่างต่อเน่ือง
แผนปฏบิ ัตงิ านที่ ๕ จัดใหค้ รูไดร้ บั การอบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรยี นรูใ้ นงานท่ไี ดร้ ับมอบหมาย
เพ่อื พัฒนาคุณภาพดา้ นการจัดประสบการณ์ให้เดก็ มีพัฒนาการทกุ ด้านอยา่ งสมดลุ เตม็ ศักยภาพมี
ประสิทธภิ าพมากยงิ่ ขนึ้
แผนปฏบิ ัตงิ านท่ี ๖ ส่งเสริมใหค้ รูทำวิจยั ในช้ันเรยี นสรา้ งแรงจูงใจให้ครสู รา้ งส่ือนวตั กรรม
เพื่อพัฒนาเด็กให้ครบท้ัง ๔ ดา้ น
แผนปฏบิ ัตงิ านท่ี ๗ ร่วมกนั วางแผนการนเิ ทศและกำกับติดตามใหค้ รอบคลมุ ถึงการปฏบิ ัติตน
ในชุมชนของเด็กเพ่ือนำผลมาพัฒนาการจดั ประสบการณใ์ ห้กับเดก็ ต่อไป

-

โรงเรยี นอนบุ าลปราจนี บรุ ี I ข
7

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

คำนำ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษาปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรยี นอนบุ าลปราจีนบุรี ฉบับน้ี
จัดทำขน้ึ ตามกฎกระทรวง การประกนั คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ้ ๓ ระบใุ หส้ ถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมนิ ตนเองให้แก่หนว่ ยงานต้นสังกดั หรือหน่วยงานที่กำกบั ดูแลสถานศึกษาเปน็ ประจำ
ทุกปี เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาทีส่ ะท้อนผลการพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษา
ซงึ่ เปน็ ผลสำเร็จจากการบรหิ ารจัดการศกึ ษาท่ีสอดคล้องกบั มาตรฐานการศึกษาในระดบั การศกึ ษาปฐมวัย
๓ มาตรฐาน ไดแ้ ก่ คณุ ภาพของผเู้ รียน กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ และการจัดประสบการณ์ท่ี
เนน้ เดก็ เปน็ สำคญั เพ่ือนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีทผ่ี ่านมาต่อหน่วยงานต้นสงั กดั
หน่วยงานทเี่ ก่ียวข้องตลอดจนเผยแพรต่ อ่ สาธารณชนไดร้ ับทราบและเตรียมความพร้อมในการรบั การ
ประเมินภายนอก โดยสำนักงานรบั รองมาตรฐานการศึกษาและประเมนิ คุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ตอ่ ไป

ขอขอบคุณคณะครู ผปู้ กครอง นกั เรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน และผทู้ มี่ ีสว่ น
เกีย่ วข้องทุกฝา่ ยทีม่ ีส่วนรว่ มในการจดั ทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔
ฉบบั น้ี คณะผ้จู ัดทำหวงั เป็นอยา่ งยิง่ ว่าเอกสารรายงานฉบับน้จี ะเปน็ ประโยชนต์ ่อการนำไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนบุ าลปราจนี บรุ ีในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อไป

(นางสาวราตรี เทยี นดำ)
ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นอนุบาลปราจีนบรุ ี

โรงเรยี นอนบุ าลปราจีนบรุ ี I

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔

สารบัญ หนา้

บทสรุปสำหรับผบู้ ริหาร ก
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ๑

ข้อมูลทั่วไป ๔
ข้อมูลบคุ ลากรของสถานศกึ ษา ๕
ข้อมูลนกั เรียน ๖
ข้อมลู ผลสมั ฤทธิท์ างการเรียนระดับสถานศึกษา ๘
สว่ นท่ี ๒ ผลการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ๘
มาตรฐานที่ ๑ คณุ ภาพของผเู้ รยี น ๑๐
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ ๑๒
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรยี นการสอนท่ีเนน้ ผเู้ รียนเป็นสำคญั ๑๕
ส่วนที่ ๓ สรปุ ผล และแนวทางการพัฒนา ๑๘
สว่ นท่ี ๔ ภาคผนวก ๑๙
 ประกาศโรงเรยี นอนุบาลปราจีนบุรี เรื่อง การใชม้ าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศกึ ษาข้ันพืน้ ฐานเพื่อการประกนั คุณภาพภายในของสถานศกึ ษาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ๒๐
 ประกาศโรงเรียนอนบุ าลปราจีนบรุ ี เรอื่ ง กำหนดคา่ เปา้ หมายตามมาตรฐานการศกึ ษา
ของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ๒๒
 ประกาศโรงเรียนอนุบาลปราจนี บุรี เรอื่ ง แตง่ ต้ังคณะกรรมการตดิ ตาม ตรวจสอบ
ระบบประกันคุณภาพและประเมนิ คุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๒๔
 คำสง่ั โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เรอ่ื ง แตง่ ตง้ั คณะกรรมการรบั ผดิ ชอบและประเมนิ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั การประกนั คุณภาพภายใน ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ ๒๖
 คำส่ังโรงเรียนอนบุ าลปราจนี บรุ ี เรอ่ื ง แต่งตง้ั คณะกรรมการจดั ทำรายงานผลการ
ประเมนิ ตนเองของสถานศึกษาระดับปฐมวยั (Self-Assessment Rep๐rt : SAR)ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๒๗
 การให้ความเห็นชอบเอกสารรายงานผลการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ๒๘
 ภาพความสำเรจ็ การดำเนินงานตามมาตรฐานการศกึ ษา

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี I

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

สว่ นที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

๑.๑ ข้อมลู ทัว่ ไป

ชือ่ สถานศึกษา : โรงเรยี นอนบุ าลปราจนี บุรี

ท่ีอยู่ : ทีต่ ้ัง ๕๖๖ ถนนปราจีนอนสุ รณ์ ตำบลหนา้ เมือง อำเภอเมืองปราจนี บุรี

จงั หวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๕๐๐๐

สงั กดั : สำนกั งานเขตพน้ื ที่การศกึ ษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑

โทรศัพท์ : ๐๓๗-๒๑๑๐๖๗ โทรสาร : ๐๓๗-๒๑๒๙๑๓

E-Mail : [email protected]๐m Website : www.anubanprachin.ac.th

เปิดสอน : ระดบั ช้ันอนบุ าลปีท่ี ๑ ถึงระดบั ชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี ๖

ประวตั คิ วามเป็นมา
โรงเรยี นอนบุ าลปราจีนบรุ ี สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๗ โดยใช้งบประมาณของทางราชการ จำนวนเงิน
๒๕๐,๐๐๐ บาท มอี าคารเรยี นหลงั แรกเปน็ อาคารไมช้ นั้ เดียวแบบ ๐๐๘ จำนวน ๖ หอ้ งเรยี น อยใู่ นสังกดั
กรมสามัญศึกษา กองการศกึ ษาพิเศษ พ.ศ.๒๕๒๓ โอนจากกองการศกึ ษาพิเศษไปสังกดั สำนกั งาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหง่ ชาติ กรรมสิทธใ์ิ นทีด่ ินของโรงเรียนเปน็ ที่ราชพัสดุทั้งสิ้นจำนวน
๑๔ ไร่ อยใู่ นเขตร้ัวซ่ึงเปน็ ท่ีต้ังของโรงเรยี นเปน็ เนื้อที่ ๖ ไร่ นอกนั้นอยู่นอกเขตรั้ว มซี อยมิตรครูกน้ั กลาง
ซ่ึงขณะน้มี ีบา้ นพักครู ของโรงเรียน ๑ หลงั บ้านพักภารโรง ๑ หลงั และเปน็ บา้ นเอกชน บา้ นพักข้าราชการ
ซ่งึ อยู่ในบรเิ วณจำนวนหลายหลัง โรงเรยี นเปดิ ทำการสอนครง้ั แรกเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๘
ตั้งแตช่ ้นั อนบุ าล ๑ ถงึ ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ มผี ้บู รหิ ารคนแรกคือ นางสาวรัตนา ศริ ิพละ รักษาการ
ในตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรยี น ๔๘ คน มคี รู ๓ คน และจดั การศกึ ษาถงึ ชัน้ ประถมศกึ ษาปีท่ี ๖ ต้ังแต่
พ.ศ.๒๕๒๒
โรงเรียนอนบุ าลปราจนี บรุ ีตง้ั อยใู่ นย่านศูนยก์ ลางทางเศรษฐกิจของตวั เมืองปราจีนบุรี ประชากร
หลากหลายอาชีพ การคมนาคมไปมาสะดวก มีแหล่งเรียนร้ทู างโบราณสถาน โบราณวัตถุ ธรรมชาติ สถาน

ประกอบการที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มประชากรนักเรียนที่มาใช้บริการจึงมาจากบุตรหลานของ

ผ้ปู กครองหลากหลายอาชีพ โรงเรยี นได้พฒั นาหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือเข้าสูโ่ รงเรียนมาตรฐานสากล

(World Class Standard School) พร้อมท้ังจัดการเรียนรู้ลักษณะพิเศษคือโครงการจัดการเรียนการสอน

เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) (ห้องเรียนสองภาษา) บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมี

ประสบการณใ์ นการถ่ายทอดความรู้สเู่ ด็กและมจี ำนวนเพยี งพอ

ในปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ๒ ระดับการศึกษา คือระดับการศึกษา

ปฐมวยั และระดบั การศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้รับการสนบั สนุนจากศนู ยก์ ารศกึ ษาพิเศษจังหวดั ปราจีนบรุ ี

จัดหอ้ งเรยี นพิเศษ ห้องเรยี นค่ขู นานบคุ คลออทิสติก จำนวน ๑ ห้องเรียน และศูนยส์ ง่ เสรมิ ผบู้ กพร่องทาง

การเรยี นรู้ (SSS) จำนวน ๑ ห้องเรยี น โดยจดั กิจกรรมแบบเรียนรวมและเรยี นรว่ ม

โรงเรยี นอนุบาลปราจีนบรุ ี I ๑

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

หอ้ งปฏิบตั ิการ
โรงเรียนอนุบาลปราจนี บรุ มี หี อ้ งปฏบิ ัติการทส่ี ่งเสรมิ การเรียนรู้ ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องนาฏศิลป์ ห้องคหกรรม และห้องสมุด

แหลง่ เรียนรภู้ ายในและภายนอก
แหลง่ เรียนรูภ้ ายในโรงเรยี น

- มมุ ประสบการณ์ต่าง ๆ ในห้องเรยี น
- หอ้ งคอมพวิ เตอร์
- หอ้ งวทิ ยาศาสตร์
- หอ้ งนาฏศลิ ป์
- ห้องคหกรรม
- หอ้ งสมุด
- ร้านค้าสวัสดกิ ารโรงเรยี น
แหลง่ เรียนรูภ้ ายนอกโรงเรยี น
- สวนสขุ ภาพปราจีนบรุ ี
- สถานีอุตนุ ยิ มวทิ ยาปราจีนบุรี
- วัดแกว้ พจิ ติ ร
- พพิ ิธภณั ฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภเู บศร
- พพิ ธิ ภัณฑสถานแห่งชาติปราจนี บุรี
- พิพิธภณั ฑ์อยู่สุขสวุ รรณ์
- ภูมภิ เู บศร ศนู ยก์ ารเรยี นรู้สมุนไพรและภมู ิปัญญาสุขภาพ บางเดชะ
- โบราณสถานสระมรกต

ขอ้ มูลด้านการบริหาร
ผูบ้ รหิ ารสถานศกึ ษาของโรงเรียนอนุบาลปราจนี บุรี คือ นางสาวราตรี เทยี นดำ ไดน้ ำการพฒั นา
คุณภาพการศึกษารูปแบบวงจรคณุ ภาพ Deming Cycle (PDCA) มาใช้ร่วมกบั การพฒั นาคณุ ภาพ
การศึกษาสคู่ ุณภาพนักเรยี นในรปู แบบบวั แกว้ โมเดล โดยเป็นผู้นำและเปดิ โอกาสให้ผูม้ ีส่วนเก่ยี วข้อง
ร่วมขับเคลอื่ นคุณภาพสถานศึกษา โดยจัดโครงสร้าง กำหนดบทบาทหน้าท่ีผ้รู บั ผิดชอบ จัดทำคมู่ ือและ
แนวปฏบิ ตั ิตามระบบการประกันคณุ ภาพภายในสถานศึกษาทีพ่ ร้อมรับการเปล่ยี นแปลงและความเสย่ี งที่
เกิดข้นึ ในอนาคต สร้างเครือข่ายรว่ มพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ ให้มสี ารสนเทศท่ี
ถกู ต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมเป็นปัจจบุ นั และเพียงพอต่อการตัดสนิ ใจ สง่ เสริมใหค้ รพู ัฒนาบทเรยี นรู้ร่วมกนั
ผ่านกระบวนการ PLC และสร้างนวตั กรรมการจัดการเรียนรู้ใหเ้ หมาะสมกบั ผู้เรยี นกลุ่มเปา้ หมายและ
สถานการณ์ทเ่ี ปลี่ยนแปลง สง่ เสรมิ การประกันคุณภาพทั้งระดบั ห้องเรียนและระดบั สถานศกึ ษา

วิสยั ทัศนข์ องโรงเรยี น
โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาเยาวชนใหเ้ ปน็ คนดี คนเก่ง มีสุข และมีคณุ ภาพระดบั สากลบนพ้ืนฐาน
ความพอเพียง ชมุ ชนศรทั ธา ร่วมพัฒนาสศู่ ตวรรษท่ี ๒๑

โรงเรยี นอนบุ าลปราจีนบรุ ี I ๒

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

พนั ธกิจ

๑. ปลูกฝงั คุณธรรม จรยิ ธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เปน็ พลเมืองทดี่ ี มีความเป็นไทย
มีภมู คิ ุม้ กนั จากภยั ในทุกรูปแบบ และมีวถิ ีชวี ติ ตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางวชิ าการสูงข้ึน และมีทักษะการเรยี นรู้ทีส่ ำคญั ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑

๓. พฒั นานกั เรียนให้มีสุขนสิ ัย สขุ ภาพกาย สุขภาพจติ ที่ดี ร้จู ักตนเอง พึง่ ตนเองได้ มบี คุ ลิกภาพ
ที่ดปี ลอดจากส่งิ เสพตดิ ให้โทษและสิ่งมอมเมา

๔. พัฒนาหลกั สตู ร กระบวนการเรยี นการสอน การวดั ประเมนิ ผล ทีเ่ นน้ ผู้เรยี นเป็นสำคัญ
ตามมาตรฐานสากล

๕. พฒั นาครูให้มคี วามร้คู วามสามารถในการจัดการเรียนรู้ รองรบั การเปลย่ี นแปลงสู่
ศตวรรษท่ี ๒๑ และสามารถปฏิบตั ิงานได้ตามมาตรฐานวชิ าชพี

๖. พฒั นาระบบการบรหิ ารจัดการที่ดตี ามหลกั ธรรมาภิบาลเป็นท่ียอมรับของชุมชน สังคมและ
ทกุ ภาคสว่ นมีส่วนร่วมในการจัดการศกึ ษา

เป้าประสงค์
๑. นักเรียนมคี ุณธรรม จริยธรรม คณุ ลักษณะทพ่ี งึ ประสงค์ เป็นพลเมอื งทด่ี ี มีความเปน็ ไทย
มีภมู คิ มุ้ กันจากภัยในทุกรปู แบบ และมีวิถีชีวิตตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง
๒. นักเรียนมพี ัฒนาการสมวัย มผี ลสัมฤทธิ์ทางวชิ าการสูงข้นึ และมีทักษะการเรยี นรูท้ ส่ี ำคัญ

ในศตวรรษท่ี ๒๑

๓. นักเรยี นมีสุขนสิ ยั สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี รู้จกั ตนเอง พ่งึ ตนเองได้ มีบคุ ลิกภาพทด่ี ี
ปลอดจากสิ่งเสพติดใหโ้ ทษและสง่ิ มอมเมา

๔. สถานศึกษามหี ลกั สตู รสถานศึกษา มีกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ ละการวัดผลประเมินผล

ตามสภาพจริง และเน้นผูเ้ รียนเปน็ สำคัญ
๕. ครมู คี วามรู้ความสามารถในการจัดการเรียนร้รู องรับการเปลย่ี นแปลงส่ศู ตวรรษท่ี ๒๑ และ

สามารถปฏิบตั งิ านไดต้ ามมาตรฐานวิชาชีพ
๖. สถานศึกษามรี ะบบการบริหารจัดการท่ีดตี ามหลักธรรมาภิบาล เปน็ ทยี่ อมรับของชมุ ชน สังคม

และทุกภาคส่วนมสี ่วนรว่ มในการจัดการศกึ ษา

จุดเนน้
คณุ ภาพของเดก็
๑. ปลกู ฝงั คุณธรรม จรยิ ธรรม คุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ เป็นพลเมอื งท่ดี ี มีความเปน็ ไทย
ภูมิคมุ้ กันจากภัยในทุกรปู แบบ และมวี ิถีชวี ติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง
๒. พฒั นานกั เรียนให้มผี ลสัมฤทธ์ิทางวชิ าการสูงขน้ึ และมีทักษะการเรียนร้ทู สี่ ำคญั ในศตวรรษ
ท่ี ๒๑
๓. พัฒนานกั เรียนให้มสี ขุ นสิ ัย สขุ ภาพกาย สขุ ภาพจิตท่ีดี รู้จักตนเอง พึ่งตนเองได้ มบี คุ ลิกภาพ
ท่ดี ี ปลอดจากส่งิ เสพตดิ ให้โทษและส่ิงมอมเมา

โรงเรยี นอนบุ าลปราจนี บรุ ี I ๓

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

กระบวนการบริหารและการจัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการทด่ี ตี ามหลกั ธรรมาภบิ าลเป็นทยี่ อมรบั ของชุมชน สังคม และ
ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา

กระบวนการจดั การเรยี นการสอนท่เี นน้ ผู้เรยี นเปน็ สำคัญ
๑. พฒั นาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวดั ประเมนิ ผลทเ่ี น้นผเู้ รียนเปน็ สำคัญ
ตามมาตรฐานสากล
๒. พฒั นาครูให้มคี วามรู้ความสามารถในการจัดการเรยี นรู้ รองรับการเปลยี่ นแปลง สู่ศตวรรษ
ที่ ๒๑ และสามารถปฏบิ ัตงิ านได้ตามมาตรฐานวชิ าชีพ

๑.๒ ข้อมูลบคุ ลากรของสถานศึกษา

๑) จำนวนบคุ ลากร

บคุ ลากร ผู้บริหาร รอง ข้าราชการ ครอู ตั ราจา้ ง เจ้าหน้าท่ี รวมท้ังหมด
จำนวน ผ้อู ำนวยการ ครู อน่ื ๆ ๗๑

๑๓ ๕๙ ๖ ๒

๒) วุฒิการศึกษาสงู สดุ ของบคุ ลากร

บุคลากร ตำ่ กวา่ ปรญิ ญาตรี ปรญิ ญาโท ปรญิ ญาเอก รวมทั้งหมด
จำนวน ปริญญาตรี ๔๑ ๒๘ - ๗๑๓) สาขาวิชาท่จี บการศึกษาและภาระงานสอน จำนวน ภาระงานสอนเฉล่ยี ของครู ๑ คน
(คน) ในแตล่ ะสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)
สาขาวชิ า ๑๔
๑๐ ๒๕
๑. การศึกษาปฐมวัย ๔ ๑๙
๒. การประถมศึกษา ๖ ๑๙
๓. ภาษาไทย ๕ ๒๐
๔. คณิตศาสตร์ ๗ ๑๘
๕. วิทยาศาสตร์ ๕ ๑๘
๖. ภาษาอังกฤษ ๒ ๑๘
๗. สงั คมศึกษา ๑ ๑๘
๘. พลศึกษา ๑ ๑๘
๙. ศลิ ปกรรมศาสตร์ ๓ ๑๙
๑๐. นาฏศลิ ป์ ๑๘
๑๑. คอมพิวเตอร์
โรงเรียนอนุบาลปราจนี บรุ ี I ๔

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔

สาขาวชิ า จำนวน ภาระงานสอนเฉลย่ี ของครู ๑ คน
(คน) ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห)์
๑๒. เกษตรศาสตร์ ๑ ๑๘
๑๓. ธรุ กจิ ศึกษา ๑ ๑๘
๑๔. การศึกษาพเิ ศษ ๒ ๒๐
๑๕. ดนตรีสากล ๑ ๑๙
๑๖. การสอนภาษาจนี ๒ ๑๙
๖๕ -
รวม

๑.๓ ขอ้ มูลนักเรยี น
จำนวนนกั เรียน ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ รวม ๑,๗๖๗ คน

ระดับชนั้ เรยี น จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลยี่ ตอ่ ห้อง
ชาย หญิง
อ.๑ ๒ ๒๖ ๓๔ ๖๐ ๓๐
อ.๒ ๖ ๘๐ ๘๐ ๑๖๐ ๒๗
อ.๓ ๖ ๘๗ ๘๓ ๑๗๐ ๒๘
รวม ๑๔ ๑๙๓ ๑๙๗ ๓๙๐ ๒๘
ป.๑ ๖ ๑๒๐ ๑๐๗ ๒๒๗ ๓๘
ป.๒ ๖ ๑๒๔ ๑๐๕ ๒๒๙ ๓๘
ป.๓ ๖ ๑๑๑ ๑๑๙ ๒๓๐ ๓๘
ป.๔ ๖ ๑๑๖ ๑๑๓ ๒๒๙ ๓๘
ป.๕ ๖ ๑๑๒ ๑๒๐ ๒๓๒ ๓๙
ป.๖ ๖ ๑๒๐ ๑๑๐ ๒๓๐ ๓๘
รวม ๓๖ ๗๐๓ ๖๗๔ ๑,๓๗๗ ๓๘

รวมท้ังหมด ๕๐ ๘๙๖ ๘๗๑ ๑,๗๖๗ ๓๕

โรงเรยี นอนบุ าลปราจนี บรุ ี I ๕

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

๑.๔ ขอ้ มูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบั สถานศึกษาปกี ารศึกษา ๒๕๖๔
ระดบั ปฐมวัย

๑) รอ้ ยละของนักเรียนที่มีผลการประเมนิ พัฒนาการแต่ละด้านในระดบั ๓ ข้ึนไป

ผลการประเมนิ พัฒนาการนักเรยี นด้าน ครบ
ทง้ั ๔ดา้ น
ระดบั ชน้ั อารมณ์
๖๐
อนบุ าล ๑ ร่างกาย จิตใจ สงั คม สตปิ ัญญา ๑๖๐
อนบุ าล ๒ ๑๗๐
อนุบาล ๓ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๓๙๐
๑๐๐.๐๐
รวม ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
รอ้ ยละ
๑๗๐ ๑๗๐ ๑๗๐ ๑๗๐

๓๙๐ ๓๙๐ ๓๙๐ ๓๙๐

๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

แผนภูมแิ สดงผลการประเมินพัฒนาการแตล่ ะดา้ นทไ่ี ด้ในระดบั ๓ ข้ึนไป
ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

๙๐

๘๐

๗๐ รา่ งกาย
๖๐

๕๐ อารมณ-์ จติ ใจ
๔๐
๓๐ สงั คม

๒๐ สตปิ ัญญา
๑๐โรงเรียนอนบุ าลปราจีนบรุ ี I ๖

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๒) การเปรยี บเทยี บการเปรยี บเทียบผลการประเมนิ พฒั นาการแตล่ ะด้านที่ได้ในระดบั ๓ ขึน้ ไป
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔
ผลการประเมนิ พัฒนาการนกั เรียนด้าน
ระดบั ชัน้ ผลการประเมินพัฒนาการนักเรยี นด้าน

รา่ งกาย อารมณ์ สังคม สตปิ ัญญา ร่างกาย อารมณ์ สงั คม สติปัญญา
จิตใจ จติ ใจ

อนบุ าล ๑ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐

อนบุ าล ๒ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐

อนบุ าล ๓ ๑๗๔ ๑๗๔ ๑๗๔ ๑๗๔ ๑๗๐ ๑๗๐ ๑๗๐ ๑๗๐

รวม ๓๙๔ ๓๙๔ ๓๙๔ ๓๙๔ ๓๙๐ ๓๙๐ ๓๙๐ ๓๙๐

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

แผนภมู แิ สดงการเปรียบเทียบผลการประเมนิ พัฒนาการแตล่ ะด้านท่ไี ด้ในระดบั ๓ ข้นึ ไป
ระหวา่ งปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐
๙๐ อารมณ-์ จิตใจ
๘๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๗๐ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔
๖๐
๕๐ สงั คม สติปัญญา
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐


รา่ งกาย

โรงเรยี นอนบุ าลปราจีนบรุ ี I ๗

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๒
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ระดับปฐมวยั

ผลการประเมนิ มาตรฐานการศกึ ษาระดบั ปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา : ยอดเยี่ยม ระดบั คณุ ภาพ

มาตรฐานการศึกษา ยอดเยยี่ ม
ยอดเย่ยี ม
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจดั การ
มาตรฐานที่ ๓ การจดั ประสบการณท์ ีเ่ น้นเดก็ เปน็ สำคัญ

มาตรฐานท่ี ๑ คณุ ภาพของเด็ก
ระดบั คณุ ภาพ : ยอดเย่ียม
๑. กระบวนการพัฒนา

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน
ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามศักยภาพของ
ผู้เรียนและคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ตัวบ่งชี้ของหลักสูตรสถานศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทีเ่ หมาะสมกบั ผเู้ รียนโดยจัดการเรยี นรู้ด้วยรปู แบบที่หลากหลายให้เหมาะสมกับ
การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) โดย
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซ่ึงมีใช้โปรแกรมและแอปพลิเคชั่นต่างๆ เช่น การถ่ายทอดสดผ่าน
เฟชบุ๊ค แอปพลิเคช่ันไลน์ โปรแกรมซูม(Zoom) โปรแกรมรูม (Loom) เฟซบุ๊ก (Facebook) แอปพลิเค
ชันไลน์ และเมสเซนเจอร์ (Messenger) เป็นต้น มีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ตัวบ่งชี้ของหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของโครงงาน แบบมอนเตสซอรี (Montessori) อ่ืนๆ ให้เด็กได้เคล่ือนไหว
ในรูปแบบต่างๆ เต็มตามศักยภาพ และออกกำลงั กายอย่างสม่ําเสมอ มีสุขนิสยั ที่ดี ดแู ลความปลอดภยั ของ
ตนเองได้ รู้จักป้องกันตนเองจากโรคภัย อุบัติเหตุ และส่ิงเสพติดให้โทษ จัดบริการอาหารให้เด็กได้รับ
ประทานอยา่ งเพียงพอและถูกหลกั โภชนาการ มกี ารชัง่ นํ้าหนกั และวดั สว่ นสูงเดก็ ภาคเรียนละ ๒ ครง้ั

สถานศึกษาจดั โครงการและกิจกรรมทห่ี ลากหลาย เช่น โครงการส่งเสริมสุขภาพ กจิ กรรมวนั สำคัญ
ทางศาสนา ฯลฯ เพอ่ื สง่ เสรมิ และกระตุ้นใหเ้ ด็กมคี วามกระตอื รือร้นในการเข้ารว่ มกจิ กรรมต่างๆ กลา้ พูด
กลา้ แสดงออกตามความสามารถ มคี วามรับผิดชอบ มีความคดิ สร้างสรรค์ เปดิ โอกาสให้เดก็ ทุกคนได้
แสดงออกถึงการเปน็ ผนู้ ำและผตู้ าม มีความรับผดิ ชอบทง้ั ต่อตนเองและสว่ นรวม มีพฒั นาการด้านสงั คมทด่ี ี
มีระเบียบวินัย เชื่อฟง้ คำสงั่ สอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ มีความซ่อื สตั ย์ สุจริต รจู้ กั ชว่ ยเหลอื มมี นุษย์
สัมพนั ธท์ ดี่ ีกับผู้อ่นื สง่ เสรมิ ให้เดก็ รจู้ กั คิด ฟ้ง สังเกต พูด สำรวจ คน้ ควา้ ทดลอง โดยการลงมอื ปฏิบตั ิจริง

โรงเรียนอนบุ าลปราจีนบรุ ี I ๘

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ดว้ ยตนเอง และไดร้ ับการปูพ้ืนฐานทักษะการเรียนรผู้ า่ นประสบการณ์ตรง ไดร้ ับการส่งเสรมิ ใหม้ ที ักษะใน
การทำงานร่วมกันเปน็ ทีม เปิดโอกาสใหร้ ูจ้ ักคดิ วางแผน ตัดสนิ ใจ สร้างสรรค์ผลงานได้ตามความคิดและ
จินตนาการเสรมิ สร้างลกั ษณะนสิ ยั ใฝเ่ รยี นรู้ กล้าพูด กล้าถาม ส่งเสรมิ ใหม้ ีนสิ ยั รกั การอ่าน โดยสถานศกึ ษา
จดั หาหนงั สอื ไว้บริการในหอ้ งสมุดและมุมประสบการณ์อย่างหลากหลาย โดยผา่ นกจิ กรรมหลกั ๖ กจิ กรรม
ไดแ้ ก่ กิจกรรมเคล่อื นไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กจิ กรรมเสรมิ ประสบการณ์
กิจกรรมกลางแจง้ และกจิ กรรมเกมการศึกษา มีการประเมินพฒั นาการในแตล่ ะด้านอย่างเป็นระบบและ
ตอ่ เนอื่ ง ภาคเรยี นละ ๓ คร้งั โดยการสงั เกตพฤติกรรม การใชแ้ ฟม้ สะสมผลงาน เป็นต้น

นอกจากนี้สถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาทักษะชวี ติ ของผูเ้ รยี น โดยการพัฒนาดา้ นคุณธรรม
จรยิ ธรรม ตามวยั ของผูเ้ รียน และตรงตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีการจดั กจิ กรรมตามโครงการพฒั นา
ทักษะการเรยี นรสู้ งั คมศึกษาศาสนาและวฒั นธรรมประกอบดว้ ยกิจกรรมย้ิมใสไหวส้ วย โดยเด็กไหว้ครเู วร
หน้าประตโู รงเรยี น และไหว้ครทู ุกคนเมอ่ื พบกัน รุ่นน้องไหวร้ ุน่ พเี่ มื่อพบกันระหว่างวนั มีระบบดแู ล
ช่วยเหลือนักเรียนอยา่ งเป็นระบบ โดยผา่ นแอปพลเิ คชันฮโี ร่ (Hero)

๒. ผลการดำเนินงาน
จากการประเมินพัฒนาการเด็กทไ่ี ด้ระดบั ดีขึน้ ไป ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ แยกตาม

ประเดน็ พจิ ารณา ดงั นี้
๑) เด็กมีพัฒนาการด้านรา่ งกาย แข็งแรง มนี ้ำหนกั ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลอ่ื นไหวร่างกาย

ได้คล่องแคล่ว ทรงตวั ได้ดี ใชม้ ือและตาประสานสัมพนั ธไ์ ด้ดี ร้จู ักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง และ
ปฏบิ ัติจนเปน็ นิสยั ปฏิบตั ิตามข้อตกลง เกีย่ วกับความปลอดภยั หลกี เลยี่ งสภาวะท่ีเสีย่ งต่อโรค สิ่งเสพตดิ
และระวังภยั จากบุคคล สงิ่ แวดล้อม และสถานการณ์ทีเ่ ส่ียงอนั ตราย ผลสำเร็จร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ซ่ึงสูงกวา่
เป้าหมายทสี่ ถานศกึ ษากำหนด

๒) เดก็ มีพัฒนาการด้านอารมณ์-จติ ใจ เปน็ เดก็ ร่าเรงิ แจม่ ใส แสดงอารมณ์ความรู้สกึ ได้เหมาะสม มี
ความอดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถผลงานของตนเองและผู้อ่นื มีความมั่นใจ กลา้
พดู กลา้ แสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปนั เคารพสทิ ธิ รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจรติ คณุ ธรรม
จริยธรรม ชืน่ ชมและมคี วามสุขกบั ศลิ ปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว ผลสำเรจ็ รอ้ ยละ ๑๐๐.๐๐ ซ่ึงสูงกวา่
เป้าหมายท่สี ถานศึกษากำหนด

๓) เดก็ มีพัฒนาการด้านสังคม รู้จักช่วยเหลอื ตนเองในการปฏบิ ัติกิจวตั รประจำวนั มีวนิ ัยในตนเอง
และเปน็ สมาชกิ ท่ีดขี องสังคมมีระเบยี บวนิ ัย มคี วามรับผิดชอบต่อตนเองและสงั คม สามารถปฏบิ ัตติ นตาม
วฒั นธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถอื ปฏิบัตติ นเปน็ สมาชิกท่ดี ีเมื่ออยรู่ ว่ มกับผูอ้ น่ื เปน็ ผู้นำและผูต้ ามทด่ี ี
ผลสำเรจ็ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ซง่ึ สงู กว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด

๔) เดก็ มีพัฒนาการด้านสตปิ ัญญา รู้จักสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องใหผ้ อู้ ่ืนเข้าใจ มีทกั ษะการคิด
พื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้มีเจตคตทิ ่ดี ีต่อการเรยี นวทิ ยาศาสตร์และมีพ้ืนฐานการเรียนรู้ มีความอยากรู้
อยากเห็น รูจ้ กั สังเกต และมีความสามารถในการจดจำและคิดรวบยอดสิง่ ต่างๆ ในอนาคตได้เปน็ อยา่ งดี
ใหเ้ ดก็ มีความคดิ รวบยอดเกี่ยวกบั สิ่งตา่ งๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ทำใหเ้ ด็กเกดิ ทักษะกระบวน
การทางวทิ ยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีการใชภ้ าษาทเี่ หมาะสมกับวยั มจี ินตนาการและความคิดสรา้ งสรรค์
มีการแลกเปลี่ยนความคดิ ร่วมกัน สามารถสร้างองค์ความรเู้ ป็นของตนเองและนำเสนอผลงานในรูปแบบ
ตา่ งๆ ผลสำเร็จรอ้ ยละ ๑๐๐.๐๐ ซงึ่ สูงกว่าเปา้ หมายที่สถานศึกษากำหนด

โรงเรยี นอนบุ าลปราจนี บรุ ี I ๙

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

๓. จดุ เดน่
เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้วยวิธีการทห่ี ลากหลายรอบคลุมพัฒนาการทัง้ ๔ ดา้ น ได้แก่

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงั คม และสตปิ ัญญา จดั การเรียนร้ทู ี่เนน้ ผู้เรียนเปน็ สำคัญตามศักยภาพของผูเ้ รยี น
และคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้เปน็ ไปตามมาตรฐานคณุ ลักษณะทพ่ี ึงประสงค์และตวั บง่ ชข้ี อง
หลกั สูตรสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้ งกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พทุ ธศกั ราช ๒๕๖๐ โดยผ่านกิจกรรมหลกั
๖ กจิ กรรม ได้แก่ กจิ กรรมเคลอ่ื นไหวและจงั หวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กจิ กรรมเสริม
ประสบการณ์ กจิ กรรมกลางแจง้ และกิจกรรมเกมการศึกษา ทำใหเ้ ด็กมพี ัฒนาการท้ัง ๔ ดา้ น ในระดับดี
ขน้ึ ไป ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๔. จดุ ควรพัฒนา
๑) ควรสง่ เสรมิ ใหค้ รูมีความรู้ความเขา้ ใจเกย่ี วกบั การออกแบบการจดั กจิ กรรมพฒั นาผู้เรียน

เพ่ือส่งเสรมิ ให้ผ้เู รียนมีพฒั นาการทั้ง ๔ ด้าน ใหไ้ ดต้ ามเปา้ หมายทสี่ ถานศึกษากำหนดและอย่างตอ่ เน่ือง
๒) ควรสง่ เสรมิ ให้เดก็ มคี วามพร้อมในด้านสตปิ ัญญาในการสงั เกต คิดวิเคราะห์ สามารถเชื่อมโยง

องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้แกป้ ัญหาได้

๕. แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานทส่ี ูงข้ึน
แผนปฏิบัตงิ านท่ี ๑ ส่งเสรมิ และสนบั สนุนให้ครูทกุ คนรว่ มกันวางแผนออกแบบกิจกรรมพัฒนา

ผเู้ รียนเพื่อสง่ เสริมใหผ้ ู้เรยี นมีพฒั นาการทั้ง ๔ ด้าน เปน็ ไปตามเปา้ หมายท่สี ถานศึกษากำหนดอย่างต่อเนื่อง
แผนปฏบิ ัตงิ านท่ี ๒ ครูทุกคนร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมหรือหาแนวทางเพื่อส่งเสรมิ ใหผ้ เู้ รยี น

มีความสามารถในการการสังเกต คิดวเิ คราะห์ สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณม์ าใช้ในการ
แก้ปญั หาได้ เพื่อเปน็ พ้ืนฐานในระดบั ที่สูงขึน้ ตอ่ ไป

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ
ระดบั คุณภาพ : ยอดเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา

สถานศึกษาดำเนนิ งานวิเคราะห์สภาพปญั หาโดยการศกึ ษาข้อมลู สารสนเทศจากผลการดำเนินงาน
การนิเทศติดตามประเมินผลร่วมกนั กำหนดเป้าหมาย วิสยั ทศั น์ พนั ธกิจ และกลยุทธ์ในการจดั การศึกษา
ของสถานศกึ ษาเพ่อื พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปรับแผนพฒั นาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏบิ ัติการประจำปี
ใหส้ อดคล้องกับสภาพปญั หา และความต้องการมีการพัฒนาหลักสตู รการศึกษาปฐมวยั ใหส้ อดคลอ้ งกับ
บรบิ ทของชมุ ชน โดยเป็นหลกั สูตรท่ีมุ่งพัฒนาเด็กทง้ั ๔ ดา้ น ทง้ั ด้านรา่ งกาย อารมณ์จติ ใจ สังคม และ
สติปญั ญา โดยยึดหลกั การมสี ่วนร่วมของทุกภาคสว่ นโดยผา่ นความเหน็ ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขน้ั พื้นฐาน มรี ะบบสายชัน้ ช่วยในการขับเคลอื่ นการดำเนนิ งานต่างๆ ส่งเสรมิ พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชย่ี วชาญทางวชิ าชีพอย่างเปน็ ระบบมีการกำหนดผู้รับผดิ ชอบและจดั ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศ
มคี วามสะดวกต่อการเข้าถึงและการใหบ้ ริการ มีการจดั สภาพแวดล้อมทสี่ ง่ เสริมให้ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝเ่ รียนและ
เออื้ ต่อการจัดการเรยี นรู้มีระบบดูแลชว่ ยเหลอื นกั เรยี น มกี ารนเิ ทศภายใน มีการกำกับติดตามและ
ประเมินผลอย่างเปน็ ระบบและรายงานผลการดำเนนิ งานอย่างต่อเน่ือง

โรงเรียนอนบุ าลปราจนี บรุ ี I ๑๐

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔

๒. ผลการดำเนินงาน
กระบวนการบริหารและการจดั การในภาพรวมมีผลสำเร็จคิดเปน็ รอ้ ยละ ๙๗.๕๓ ระดบั คุณภาพ

ยอดเยยี่ ม ผลการดำเนินงานแยกตามประเด็นพจิ ารณา ดังนี้
๑) สถานศกึ ษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคลอ้ งกบั บรบิ ทของท้องถิน่

สถานศึกษาได้ดำเนินการศกึ ษาบรบิ ทของโรงเรยี น นโยบายการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธกิ าร นโยบาย
การศกึ ษาจงั หวัดปราจนี บุรี นโยบายการศึกษาของสำนักงานเขตพนื้ ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี
เขต ๑ สำรวจความตอ้ งการของชุมชน ศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประชุมระดมความคิดเหน็
จากทุกฝ่ายทเี่ ก่ียวข้อง เพ่อื รว่ มกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทศั น์ และพันธกจิ กำหนดแนวทางในการจัด
บรหิ ารจดั การศกึ ษาของโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนนิ งานจัดทำแผนพัฒนาคณุ ภาพการศึกษา
แผนปฏบิ ัติการประจำปี และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดบั ปฐมวยั ท่สี อดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวยั พทุ ธศักราช ๒๕๖๐ คณะกรรมการได้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปใช้ มีการกำกบั ติดตามและ
ประเมินผลอยา่ งเป็นระบบและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผลสำเร็จรอ้ ยละ ๙๘.๘๘

๒) สถานศกึ ษาจดั ครใู หเ้ หมาะสมกบั ภารกจิ การเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศกึ ษาระดบั
ปฐมวยั อยา่ งพอเพียงกบั ชั้นเรียน สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย จำนวน ๑๔ ห้องเรยี น
ได้แก่ ชนั้ อนุบาลปีท่ี ๑ จำนวน ๒ ห้องเรียน ช้ันอนุบาลปีที่ ๒ จำนวน ๖ หอ้ งเรยี น แยกเป็นหลักสูตร
หอ้ งเรยี นปกติ จำนวน ๔ ห้องเรียน หอ้ งเรยี น M๐ntess๐ri จำนวน ๑ หอ้ งเรยี น และห้องเรยี น
Mini English pr๐gram จำนวน ๑ หอ้ งเรียน ชนั้ อนบุ าลปีท่ี ๓ จำนวน ๖ หอ้ งเรยี น แยกเปน็ หลกั สตู ร
หอ้ งเรียนปกติ จำนวน ๔ หอ้ งเรียน หอ้ งเรยี น M๐ntess๐ri จำนวน ๑ ห้องเรยี น และห้องเรยี น
Mini English pr๐gram จำนวน ๑ ห้องเรยี น ซงึ่ มคี รปู ระจำชน้ั ทจี่ บเอกการศึกษาปฐมวัยและครพู เี่ ล้ียง
ครบทุกห้องเรยี น ผลสำเรจ็ รอ้ ยละ ๙๖.๑๑

๓) สถานศึกษาส่งเสรมิ ให้ครูมีความเช่ยี วชาญดา้ นการจัดประสบการณ์ ได้จัดทำโครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร เช่น การอบรม สัมมนา การส่งเสริมงานวิจัย เป็นต้น เพื่อให้ครู
มคี วามรคู้ วามสามารถในการวิเคราะหแ์ ละออกแบบการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ท่ตี อบสนองต่อความต้องการ
ของเด็ก ผู้ปกครอง และชมุ ชน มกี ารใชส้ ่ือเทคโนโลยีและมีการประเมินพฒั นาการเด็กครอบคลุมพัฒนาการ
ทัง้ ๔ ด้าน นอกจากนี้ยงั เปดิ โอกาสให้ครไู ด้อบรมศกึ ษาดูงานตามความสนใจและตามสายงานท่ีรบั ผดิ ชอบ
อยู่เสมอ สนบั สนุนและส่งเสรมิ ใหค้ รมู ีความก้าวหน้าในตำแหนง่ หนา้ ทก่ี ารงาน เช่น สง่ เสรมิ และสนบั สนนุ
ให้ครูมวี ทิ ยฐานะ ส่งเสรมิ สนับสนุนใหค้ รูสอบเปลีย่ นตำแหน่ง ส่งเสรมิ สนบั สนนุ และใหก้ ำลงั ใจครใู นการ
ดำเนินกิจกรรมตา่ งๆ ผลสำเร็จร้อยละ ๙๘.๑๙

๔) สถานศึกษาได้จดั สภาพแวดลอ้ มและสอื่ เพือ่ การเรียนรู้ อยา่ งปลอดภัยและเพยี งพอ โดยมจี ดั
สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรยี น โดยคำนึงถงึ ความปลอดภัย มีหอ้ งปฏิบัติการต่างๆ ห้องนำ้
หอ้ งประชุม ซ่ึงมกี ารจัดเป็นระเบียบเรยี บรอ้ ย สวยงาม สะอาด และถูกสขุ ลักษณะ จัดมุมประสบการณ์
หลากหลาย มีปา้ ยประชาสัมพันธ์ มีสอื่ การเรยี นรู้ เชน่ ของเล่น หนังสือนทิ าน สอ่ื จากธรรมชาติ สนามเดก็
เลน่ ส่ือเทคโนโลยีท่ที ันสมัย เพ่อื ใหเ้ ดก็ ไดส้ บื เสาะหาความรู้เปน็ รายบุคคลและกล่มุ เพ่ือสง่ เสรมิ พัฒนาการ
ท้ัง ๔ ด้าน ผลสำเร็จร้อยละ ๙๒.๘๓

๕) สถานศึกษาได้อำนวยความสะดวก และให้บรกิ ารส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ วสั ดุ และอุปกรณ์
เพอื่ สนับสนุนการจัดประสบการณแ์ ละพัฒนาครู จดั ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศ เพอื่ สนับสนุนการบรหิ าร
จดั การและจดั การเรยี นรู้ การบริหารจดั การนอกเหนือจากการประชุม มอบหมายงานแบบปกติแล้ว ไดต้ ั้ง
กลุ่มไลน์ครูอนบุ าลปราจีนบรุ ี ซ่ึงมีสมาชิกคือผ้บู ริหารครูและบคุ ลากรในโรงเรียนรว่ มกันแลกเปลยี่ นเรยี นรู้

โรงเรียนอนุบาลปราจนี บรุ ี I ๑๑

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

รบั ส่งเอกสารทางกลมุ่ ไลน์ เป็นต้น มีการสร้างเครือขา่ ยการเรียนรทู้ ัง้ ภายในและภายนอกสถานศกึ ษา มีการ
เผยแพรค่ วามรู้อย่างต่อเนื่อง ผลสำเร็จร้อยละ ๙๘.๔๒

๖) สถานศึกษามรี ะบบบริหารท่ีมีคุณภาพ ผูบ้ รหิ ารเขา้ ใจถึงปรชั ญาและหลกั การจัดการศึกษา
ปฐมวัย ใหค้ ำแนะนำ คำปรึกษาทางวชิ าการและ เอาใจใส่การจดั การศึกษา เปิดโอกาสให้ผ้เู กยี่ วข้องทุกฝา่ ย
มสี ว่ นร่วม ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในเรอื่ ง การกำหนดแผนปฏบิ ตั ิงาน แผนกลยุทธ์ ปรัชญา
วสิ ยั ทศั น์ พันธกจิ เป้าหมายของสถานศกึ ษา การกำหนดคุณภาพของผูเ้ รียน การเสนอความต้องการพฒั นา
หรอื ปรบั ปรุงดา้ นหลักสูตรสถานศกึ ษาและการจดั ประสบการณก์ ารเรยี นรู้ กิจกรรมการพัฒนาผ้เู รยี นและ
รว่ มในการประเมนิ ผลการจดั การศกึ ษา ผลสำเรจ็ ร้อยละ ๙๘.๙๖

๓. จดุ เด่น
๑) สถานศึกษามีกระบวนการบรหิ ารและการจัดการ มุง่ เน้นพฒั นาผเู้ รียนให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรยี นรตู้ ามหลักสูตรสถานศกึ ษา และสามารถบรหิ ารจัดการศกึ ษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพฒั นาคุณภาพการศกึ ษา

๒) สถานศกึ ษามกี ารดำเนินการนเิ ทศ กำกบั ตดิ ตาม ประเมนิ ผลการดำเนนิ งานโดยยึดหลกั
การมสี ่วนรว่ มของทกุ ภาคสว่ น และจดั ทำรายงานผลการจัดการศึกษาอยา่ งเป็นระบบ

๔. จุดควรพฒั นา
๑) ควรให้ความสำคญั และส่งเสรมิ ให้ครทู กุ คนได้มโี อกาสพัฒนาตนเอง และพฒั นาวชิ าชพี ให้

สูงข้นึ ตามความสนใจและตรงตามสภาพความจำเปน็ ของสถานศึกษาอยา่ งแท้จริงและต่อเนอื่ ง
๒) ส่งเสริมและสนบั สนุนให้มีการดูแลการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ แหลง่ เรียนรแู้ ละสังคม

ทเี่ อื้อตอ่ การจัดการเรียนรู้ให้สวยงามมีคุณภาพอยา่ งต่อเนื่อง

๕. แผนพัฒนาเพ่อื ใหไ้ ด้มาตรฐานทสี่ ูงขนึ้
แผนปฏิบตั งิ านที่ ๑ ส่งเสริมใหค้ รแู ละบุคลากรในโรงเรียนได้มีโอกาสพฒั นาตนเอง และพฒั นา

วิชาชพี ใหส้ งู ขึน้ ตามความสนใจและตรงตามสภาพความจำเป็นของสถานศึกษาอย่างแท้จรงิ และตอ่ เนื่อง
เพอื่ การเรียนรตู้ ลอดชีวิต

แผนปฏิบตั งิ านที่ ๒ ใหก้ ารส่งเสรมิ และสนับสนุนวสั ดอุ ุปกรณ์ตา่ งๆ พอเพียงกับผู้เรียนและอยใู่ น
สภาพใชก้ ารไดด้ ี และมีความปลอดภยั มสี ่งิ ที่เอ้ืออำนวยความสะดวกในการเรียน ภายใน และภายนอก
หอ้ งเรียนมคี วามปลอดภัย สะอาด ร่มรื่น สวยงามอย่างต่อเนอ่ื ง

มาตรฐานท่ี ๓ การจดั ประสบการณท์ ีเ่ นน้ เดก็ เปน็ สำคญั
ระดบั คณุ ภาพ : ยอดเยี่ยม
๑. กระบวนการพฒั นา

สถานศกึ ษาดำเนนิ การพัฒนากระบวนการจดั การเรยี นการสอนทเี่ น้นผู้เรยี นเป็นสำคญั ด้วยวธิ กี ารท่ี
หลากหลายครอบคลุมพฒั นาการทงั้ ๔ ด้าน ได้แก่ รา่ งกาย อารมณ์ จติ ใจ สังคม และสติปัญญา มคี วามรู้คู่
คุณธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ตามศักยภาพของผเู้ รียนและคำนึงถงึ ความแตกต่างระหวา่ งบคุ คล
ให้เปน็ ไปตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพงึ ประสงคแ์ ละตัวบง่ ชขี้ องหลกั สูตรสถานศกึ ษา ซ่งึ สอดคล้องกับ
หลักสตู รการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยครวู ิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบคุ คล มกี ารจัดกจิ กรรม
ทเี่ ปดิ โอกาสให้เด็กทุกคนไดร้ ับประสบการณ์ตรงโดยผ่านการเล่น และการลงมือปฏบิ ตั จิ รงิ ผา่ นประสาท
สมั ผสั ทง้ั ๕ และผา่ นกิจกรรมหลัก ๖ กจิ กรรม ได้แก่ กิจกรรมเคลอ่ื นไหวและจังหวะ กจิ กรรมสรา้ งสรรค์

โรงเรียนอนุบาลปราจนี บรุ ี I ๑๒

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

กจิ กรรมเสรี กจิ กรรมเสรมิ ประสบการณ์ กจิ กรรมกลางแจง้ และกจิ กรรมเกมการศึกษา ครสู ามารถจัด
บรรยากาศและสง่ิ แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกชั้นเรยี นทเี่ อ้ือต่อการเรียนร้ขู องเด็ก ใช้สอ่ื และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการกระตนุ้ การเรยี นรู้ของเด็ก ครูมีการประเมนิ พฒั นาการอย่างเปน็ ระบบและต่อเน่ืองภาค
เรยี นละ ๓ ครัง้ จากกิจกรรมและกจิ วัตรประจำวันดว้ ยเครอื่ งมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น แบบสังเกต
แบบสอบถาม แฟ้มสะสมงาน เป็นตน้ ไมใ่ ชแ้ บบทดสอบ เปิดโอกาสใหผ้ ้ทู ่เี กย่ี วข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่ ม
วเิ คราะหผ์ ล และนำผลการประเมนิ ท่ีไดไ้ ปพฒั นาคณุ ภาพเด็ก และแลกเปล่ยี นเรยี นรกู้ ารจดั ประสบการณ์
ทม่ี ีประสทิ ธภิ าพ

๒. ผลการดำเนนิ งาน
การจัดประสบการณท์ ีเ่ น้นเด็กเปน็ สำคัญในภาพรวมมผี ลสำเร็จคดิ เป็นร้อยละ ๙๔.๗๖ ระดบั

คณุ ภาพยอดเยีย่ ม ผลการดำเนนิ งานแยกตามประเดน็ พจิ ารณา ดงั นี้
๑) ครูจัดประสบการณท์ ่ีส่งเสริมใหเ้ ด็กมีพัฒนาการทุกด้านอยา่ งสมดลุ เต็มศักยภาพ โดยครู

วเิ คราะหข์ ้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ ท่ีเนน้ ผเู้ รยี นเปน็ สำคัญด้วยวธิ ีการท่ี
หลากหลาย ใหเ้ ป็นไปตามมาตรฐานคณุ ลักษณะทีพ่ ึงประสงค์และตวั บง่ ชี้ของหลักสตู รสถานศกึ ษา ซง่ึ
สอดคลอ้ งกับหลกั สตู รการศึกษาปฐมวยั พทุ ธศักราช ๒๕๖๐ โดยผา่ นกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม ได้แก่
กจิ กรรมเคลื่อนไหวและจงั หวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กจิ กรรมเสรี กิจกรรมเสรมิ ประสบการณ์ กิจกรรม
กลางแจ้ง และกจิ กรรมเกมการศึกษา เปดิ โอกาสให้เด็กทุกคนไดร้ ับประสบการณต์ รง โดยผ่านการเลน่
และลงมือปฏบิ ัตจิ รงิ โดยผ่านประสาทสัมผัสทง้ั ๕ มกี ารประเมินพัฒนาการอยา่ งเป็นระบบ และให้ทุกฝ่ายท่ี
เกย่ี วข้องมีสว่ นร่วม ทำใหเ้ ด็กมพี ฒั นาทั้ง ๔ ดา้ น เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ ส่งผลใหค้ รู
จัดประสบการณท์ ี่สง่ เสรมิ ให้เดก็ มีพัฒนาการทกุ ดา้ นอย่างสมดลุ เตม็ ศักยภาพ ผลสำเร็จร้อยละ ๙๗.๕๐

๒) ครูสรา้ งโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เลน่ และปฏิบัติอย่างมีความสุข โดยครูจัด
ประสบการณ์ที่เช่ือมโยงกบั ประสบการณ์เดมิ ใหเ้ ด็กมโี อกาสเลอื กทำกจิ กรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ
ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอ่ วธิ ีการเรยี นรู้ของเดก็ เป็นรายบคุ คลหลากหลายรปู แบบ จากแหลง่
เรียนรู้ทห่ี ลากหลาย เดก็ ได้เลือกเลน่ เรียนรู้ ลงมอื กระทำ โดยผ่านประสาทสัมผัสท้ัง ๕ และสร้างองค์
ความรดู้ ว้ ยตนเอง ผลสำเรจ็ ร้อยละ ๙๘.๐๙

๓) จดั บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใชส้ อ่ื และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบั วัย โดยครจู ดั ห้องเรียนให้
สะอาด อากาศถา่ ยเท ปลอดภยั มีมุมแสดงผลงานเด็ก มุมประสบการณ์ เช่น มุมบ้าน มุมบล็อก เปน็ ตน้
เปดิ โอกาสใหเ้ ด็กมีสว่ นรว่ มในการจัดสภาพแวดล้อมในหอ้ งเรียน เชน่ ป้ายนิเทศ การทำความสะอาด
หอ้ งเรียน เปน็ ต้น ครูใช้สอ่ื และเทคโนโลยที ่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ เช่น คอมพวิ เตอร์
กล้องดจิ ิตอล เป็นตน้ ผลสำเร็จรอ้ ยละ ๙๒.๘๕

๔) ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมนิ พฒั นาการเด็กไปปรับปรงุ
โดยครูประเมนิ พัฒนาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องภาคเรียนละ ๓ คร้ัง จากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจำวันดว้ ยเคร่ืองมือและวิธกี ารทีห่ ลากหลายเชน่ แบบสังเกต แบบสอบถาม แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น
ไมใ่ ชแ้ บบทดสอบ เปิดโอกาสใหผ้ ู้ท่เี กยี่ วข้องทุกฝ่ายมสี ่วนร่วม วเิ คราะห์ผล และนำผลการประเมนิ ที่ได้
ไปพัฒนาคุณภาพเดก็ ต่อๆ ไป ผลสำเรจ็ รอ้ ยละ ๙๑.๗๑

โรงเรยี นอนบุ าลปราจนี บรุ ี I ๑๓

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

๓. จุดเด่น
ครูจดั ประสบการณ์ท่เี นน้ ผู้เรียนเปน็ สำคัญดว้ ยวธิ ีการทหี่ ลากหลายครอบคลมุ พัฒนาการทงั้ ๔ ด้าน

ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามศกั ยภาพของผู้เรยี นและคำนึงถงึ ความแตกตา่ ง
ระหว่างบคุ คลให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณลกั ษณะท่ีพึงประสงคแ์ ละตวั บง่ ช้ขี องหลักสตู รสถานศึกษา ซ่งึ
สอดคลอ้ งกบั หลกั สูตรการศึกษาปฐมวยั พทุ ธศักราช ๒๕๖๐ เปิดโอกาสให้เดก็ ทุกคนได้รับประสบการณ์
ตรงโดยผา่ นการเลน่ และลงมือปฏบิ ัตจิ ริงผา่ นประสาทสัมผสั ทั้ง ๕ และผา่ นกจิ กรรมหลกั ๖ กจิ กรรม ได้แก่
กจิ กรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กจิ กรรมเสรี กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรม
กลางแจง้ และกจิ กรรมเกมการศกึ ษา มีการประเมนิ พัฒนาการอยา่ งเปน็ ระบบและต่อเนื่อง ทำใหเ้ ด็กมี
พัฒนาการเปน็ ไปตามเป้าหมายทส่ี ถานศึกษากำหนดไว้

๔. จุดควรพัฒนา
๑) ครูควรได้รับการอบรม สัมมนา แลกเปลีย่ นเรียนรู้งานในหน้าทที่ ีไ่ ดร้ ับมอบหมายอย่างต่อเน่ือง
๒) ครูควรนำผลการจัดประสบการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของเด็กมาทำวจิ ัยในชน้ั เรียน
๓) ครคู วรมีการนิเทศตดิ ตามให้ครอบคลุมถงึ การปฏิบัติตนในชุมชนของเด็ก และสอบถามความพึง

พอใจของผูป้ กครองอยา่ งต่อเนื่อง เพ่ือนำผลมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้กบั เดก็ ต่อไป

๕. แผนพัฒนาเพอ่ื ใหไ้ ด้มาตรฐานทีส่ งู ข้ึน
แผนปฏบิ ตั ิงานที่ ๑ จดั ใหค้ รไู ดร้ บั การอบรมสัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานทีไ่ ดร้ บั มอบหมาย

เพอ่ื พฒั นาคุณภาพด้านการจัดประสบการณ์ใหเ้ ดก็ มีพฒั นาการทุกด้านอยา่ งสมดลุ เตม็ ศกั ยภาพมี
ประสิทธิภาพมากยง่ิ ขนึ้

แผนปฏบิ ตั งิ านที่ ๒ ส่งเสรมิ ใหค้ รูทำวิจยั ในชน้ั เรียนสรา้ งแรงจงู ใจให้ครสู รา้ งสื่อนวัตกรรม
เพอื่ พฒั นาเด็กให้ครบทงั้ ๔ ด้าน

แผนปฏิบตั ิงานท่ี ๓ ร่วมกนั วางแผนการนิเทศและกำกับติดตามให้ครอบคลมุ ถึงการปฏิบตั ิตน
ในชุมชนของเด็กเพอ่ื นำผลมาพฒั นาการจัดประสบการณ์ให้กบั เดก็ ต่อไป

โรงเรียนอนบุ าลปราจีนบรุ ี I ๑๔

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

สว่ นที่ ๓
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา

ผลการประเมินตนเองของสถานศกึ ษาถือเป็นข้อมลู สารสนเทศสำคัญทส่ี ถานศึกษาจะต้องนำไป
วเิ คราะห์ สงั เคราะห์เพื่อสรปุ นำไปสูก่ ารเช่ือมโยงหรอื สะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศกึ ษาของสถานศกึ ษา (๓ – ๕ ป)ี และนำไปใช้ในการวางแผนพฒั นาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ดังน้ันจากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จดุ ควร
พฒั นาของแต่ละมาตรฐาน พรอ้ มท้งั แนวทางการพัฒนาเพ่ือใหไ้ ด้มาตรฐานที่สูงข้ึน ดงั นี้

ระดับปฐมวยั

สรุปผล

จุดเดน่ จดุ ควรพัฒนา

คุณภาพของเดก็ คณุ ภาพของเด็ก

สถานศกึ ษาจัดประสบการณ์ให้เดก็ ไดร้ บั การ ๑) ควรส่งเสริมใหค้ รูมีความรู้ความเข้าใจ

สง่ เสริมและพฒั นาด้วยวธิ ีการทหี่ ลากหลาย เกี่ยวกับการออกแบบการจดั กิจกรรมพัฒนาผ้เู รียน

ครอบคลุมพฒั นาการท้ัง ๔ ด้าน ไดแ้ ก่ รา่ งกาย เพอ่ื สง่ เสริมให้ผู้เรียนมพี ฒั นาการทง้ั ๔ ดา้ น ให้ได้

อารมณ์ จติ ใจ สังคม และสตปิ ญั ญา จดั การเรยี นรู้ที่ ตามเปา้ หมายทีส่ ถานศึกษากำหนดและอย่าง

เนน้ ผ้เู รยี นเปน็ สำคัญตามศกั ยภาพของผเู้ รยี นและ ต่อเนือ่ ง

คำนึงถึงความแตกตา่ งระหวา่ งบุคคลให้เป็นไปตาม ๒) ควรส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมในด้าน

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคแ์ ละตวั บง่ ชข้ี อง สติปัญญาในการสงั เกต คดิ วเิ คราะห์ สามารถ

หลักสูตรสถานศกึ ษา ซ่งึ สอดคลอ้ งกับหลกั สูตร เชือ่ มโยง องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้

การศึกษาปฐมวยั พุทธศกั ราช ๒๕๖๐ โดยผ่าน แกป้ ัญหาได้

กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม ได้แก่ กจิ กรรม

เคลือ่ นไหวและจงั หวะ กิจกรรมสรา้ งสรรค์

กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรม

กลางแจ้ง และกจิ กรรมเกมการศกึ ษา ทำใหเ้ ด็กมี

พฒั นาการทัง้ ๔ ดา้ น เปน็ ไปตามเปา้ หมายท่ี

สถานศึกษากำหนดไว้

กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการบริหารและการจดั การ

สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการ ๑) ควรให้ความสำคญั และส่งเสริมใหค้ รูทุก

จัดการ มุง่ เนน้ พัฒนาผเู้ รยี นใหม้ ีคณุ ภาพตาม คนได้มโี อกาสพฒั นาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้

มาตรฐานการเรยี นร้ตู ามหลักสูตรสถานศึกษา และ สูงขึ้น ตามความสนใจและตรงตามสภาพความ

สามารถบริหารจดั การศึกษาใหบ้ รรลเุ ป้าหมายตาม จำเป็นของสถานศึกษาอยา่ งแทจ้ รงิ และต่อเน่ือง

แผนพฒั นาคุณภาพการศึกษา มีการดำเนินการ ๒) ส่งเสรมิ และสนับสนุนให้มีการดแู ลการจัด

นิเทศกำกับตดิ ตามประเมินผลการดำเนนิ งานโดย สภาพแวดลอ้ มทางกายภาพ แหลง่ เรียนรูแ้ ละสังคม

ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และจดั ทำ ทีเ่ อ้ือตอ่ การจัดการเรยี นรู้ให้สวยงามมคี ณุ ภาพ

รายงานผลการจัดการศกึ ษาอยา่ งเปน็ ระบบ อยา่ งต่อเนอ่ื ง

โรงเรียนอนุบาลปราจนี บรุ ี I ๑๕

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

จุดเด่น จดุ ควรพัฒนา
การจดั ประสบการณท์ ่ีเนน้ เดก็ เปน็ สำคญั การจดั ประสบการณ์ทเ่ี น้นเด็กเป็นสำคญั

ครูจดั ประสบการณ์ ทเ่ี น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑) ครูควรไดร้ ับการอบรม สมั มนา
ด้วยวธิ ีการท่ีหลากหลายครอบคลุมพัฒนาการทั้ง แลกเปล่ียนเรียนรูง้ านในหน้าทีท่ ่ไี ด้รบั มอบหมาย
๔ ด้าน ไดแ้ ก่ ร่างกาย อารมณ์ จติ ใจ สังคม และ อย่างต่อเนือ่ ง
สติปญั ญา ตามศักยภาพของผู้เรียนและคำนึงถงึ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลให้เปน็ ไปตาม ๒) ครคู วรนำผลการจัดประสบการณ์ที่
มาตรฐานคณุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์และตวั บง่ ชีข้ อง สะทอ้ นใหเ้ หน็ ถึงพัฒนาการของเด็กมาทำวจิ ยั ใน
หลักสตู รสถานศึกษา ซึง่ สอดคลอ้ งกับหลักสูตร ชั้นเรยี น
การศกึ ษาปฐมวยั พุทธศักราช ๒๕๖๐ เปดิ โอกาส
ใหเ้ ดก็ ทุกคนได้รับประสบการณต์ รง โดยผา่ นการ ๓) ครูควรมกี ารนเิ ทศติดตามใหค้ รอบคลุมถงึ
เล่น และลงมอื ปฏบิ ตั ิจริงผ่านประสาทสมั ผัสท้ัง ๕ การปฏบิ ตั ติ นในชุมชนของเด็ก และสอบถามความ
และผ่านกจิ กรรมหลัก ๖ กจิ กรรมไดแ้ ก่ กิจกรรม พึงพอใจของผู้ปกครองอย่างต่อเนือ่ ง เพ่ือนำผลมา
เคลอ่ื นไหวและจังหวะ กจิ กรรมสรา้ งสรรค์ พฒั นาการจัดประสบการณใ์ ห้กบั เด็กต่อไป
กจิ กรรมเสรี กิจกรรมเสรมิ ประสบการณ์ กิจกรรม
กลางแจง้ และกิจกรรมเกมการศกึ ษา มีการ
ประเมนิ พฒั นาการอยา่ งเปน็ ระบบและตอ่ เน่ือง
ทำใหเ้ ด็กมพี ัฒนาการเป็นไปตามเปา้ หมายท่ี
สถานศกึ ษากำหนดไว้

แผนพฒั นาเพอื่ ให้ได้มาตรฐานทสี่ ูงขน้ึ
แผนปฏบิ ตั งิ านท่ี ๑ สง่ เสรมิ และสนบั สนนุ ให้ครูทกุ คนร่วมกันวางแผนออกแบบกจิ กรรมพัฒนา

ผู้เรียนเพ่ือส่งเสรมิ ใหผ้ เู้ รยี นมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน เปน็ ไปตามเปา้ หมายที่สถานศึกษากำหนดอยา่ งต่อเนื่อง
แผนปฏบิ ตั งิ านที่ ๒ ครูทุกคนร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมหรือหาแนวทางเพ่ือสง่ เสริมใหผ้ ู้เรยี น

มคี วามสามารถในการการสังเกต คดิ วเิ คราะห์ สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการ
แกป้ ัญหาได้ เพื่อเปน็ พื้นฐานในระดับทส่ี งู ข้นึ ตอ่ ไป

แผนปฏบิ ตั ิงานท่ี ๓ ส่งเสรมิ ใหค้ รูและบคุ ลากรในโรงเรียนได้มีโอกาสพฒั นาตนเอง และพฒั นา
วชิ าชีพใหส้ งู ขึ้น ตามความสนใจและตรงตามสภาพความจำเป็นของสถานศึกษาอย่างแท้จรงิ และต่อเนอื่ ง
เพ่ือการเรยี นรู้ตลอดชีวติ

แผนปฏบิ ตั ิงานที่ ๔ ให้การส่งเสรมิ และสนบั สนนุ วสั ดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ พอเพียงกับผู้เรยี นและอยู่ใน
สภาพใช้การไดด้ ี และมีความปลอดภัย มีส่ิงที่เอ้ืออำนวยความสะดวกในการเรยี น ภายใน และภายนอก
หอ้ งเรยี นมคี วามปลอดภัย สะอาด ร่มร่ืน สวยงามอย่างต่อเนือ่ ง

แผนปฏบิ ตั งิ านท่ี ๕ จัดให้ครไู ดร้ ับการอบรมสัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานทีไ่ ดร้ ับมอบหมาย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพดา้ นการจัดประสบการณใ์ หเ้ ดก็ มีพฒั นาการทุกด้านอย่างสมดุลเตม็ ศักยภาพมี
ประสทิ ธภิ าพมากยิง่ ขึ้น

โรงเรยี นอนบุ าลปราจนี บรุ ี I ๑๖

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

แผนปฏิบตั ิงานที่ ๖ ส่งเสริมใหค้ รูทำวจิ ัยในชัน้ เรียนสรา้ งแรงจงู ใจใหค้ รูสร้างสื่อนวตั กรรม
เพือ่ พัฒนาเด็กให้ครบท้ัง ๔ ด้าน

แผนปฏิบตั ิงานท่ี ๗ ร่วมกันวางแผนการนิเทศและกำกับติดตามใหค้ รอบคลุมถึงการปฏบิ ตั ติ น
ในชุมชนของเด็กเพอ่ื นำผลมาพัฒนาการจัดประสบการณใ์ ห้กับเด็กต่อไป

โรงเรยี นอนุบาลปราจีนบรุ ี I ๑๗

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ส่วนท่ี ๔

ภาคผนวก

 ประกาศโรงเรยี นอนุบาลปราจนี บุรี เร่อื ง การใชม้ าตรฐานการศึกษาของสถานศกึ ษาระดบั การศกึ ษาขั้น
พืน้ ฐานเพื่อการประกนั คุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔

 ประกาศโรงเรียนอนบุ าลปราจนี บรุ ี เรอ่ื ง กำหนดคา่ เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดบั ปฐมวยั ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

 ประกาศโรงเรียนอนบุ าลปราจีนบุรี เรอ่ื ง แตง่ ตัง้ คณะกรรมการตดิ ตาม ตรวจสอบระบบประกนั คณุ ภาพ
และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

 คำสง่ั โรงเรยี นอนบุ าลปราจีนบุรี เร่ือง แต่งตง้ั คณะกรรมการรับผดิ ชอบและประเมนิ มาตรฐานการศกึ ษา
ปฐมวัยการประกนั คุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 คำสั่งโรงเรยี นอนุบาลปราจีนบรุ ี เร่อื ง แต่งต้ังคณะกรรมการจดั ทำรายงานผลการประเมนิ ตนเองของ
สถานศึกษา ระดับปฐมวัย (Self-Assessment Rep๐rt : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 การให้ความเห็นชอบเอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment
Rep๐rt : SAR) ประจำปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ของโรงเรยี นอนบุ าลปราจนี บรุ ี

 ภาพความสำเรจ็ การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลปราจนี บรุ ี I ๑๘

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนอนบุ าลปราจีนบุรี
เรือ่ ง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบั การศกึ ษาข้นั พนื้ ฐาน

เพือ่ การประกนั คณุ ภาพภายในของสถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

โดยการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกนั คณุ ภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศ
กระทรวงศกึ ษาธกิ ารเรื่อง ใหใ้ ชม้ าตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั ระดบั การศึกษาขัน้ พ้ืนฐานและระดับ
การศกึ ษาข้นั พื้นฐานศนู ย์การศกึ ษาพเิ ศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพอื่ การประกันคณุ ภาพ
ภายในของสถานศึกษา

โรงเรยี นอนบุ าลปราจนี บุรีจึงไดก้ ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบั การศึกษา
ข้นั พนื้ ฐาน โดยความเหน็ ชอบของคณะกรรมการสถานศกึ ษาและการมสี ่วนร่วมของผูเ้ กยี่ วขอ้ ง
ทั้งบคุ ลากรทุกคนในโรงเรยี น ผปู้ กครอง และชมุ ชน ใหเ้ หมาะสมและสอดคลอ้ งกนั เพ่ือนำไปส่กู าร
พฒั นาคณุ ภาพมาตรฐานการศกึ ษา การประเมนิ คุณภาพภายในและเพอื่ รองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

เพื่อให้การพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาของโรงเรยี นเปน็ ไปอยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ โรงเรยี นอนุบาล
ปราจีนบุรีจึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบั การศกึ ษาขนั้ พืน้ ฐาน
ตามเอกสารแนบทา้ ยประกาศนี้ เพื่อเปน็ เป้าหมายในการพัฒนาคณุ ภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศกึ ษาขัน้ พ้นื ฐาน และการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึ ษา

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวราตรี เทียนดำ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

โรงเรียนอนบุ าลปราจีนบรุ ี I ๑๙

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรยี นอนบุ าลปราจนี บุรี
เรอื่ ง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศึกษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔

........................................................

โดยที่มปี ระกาศใช้การประกนั คณุ ภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธกิ าร
เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดบั ปฐมวัย ระดบั การศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน และระดบั การศกึ ษาขัน้ พน้ื ฐาน
ศูนย์การศึกษาพเิ ศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึ ษา

เพื่อให้การพัฒนามาตรฐานการศกึ ษาของโรงเรียนมคี ุณภาพและได้มาตรฐานจงึ กำหนดคา่
เปา้ หมาย
ทง้ั ระดับปฐมวัยและระดับการศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มถิ นุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวราตรี เทียนดำ)
ผ้อู ำนวยการโรงเรยี นอนบุ าลปราจีนบรุ ี

โรงเรียนอนบุ าลปราจีนบรุ ี I ๒๐

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

การกำหนดคา่ เป้าหมายตามมาตรฐานการศกึ ษา ระดับปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบรุ ี ปีการศึกษา ๒๕๖๔

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เปา้ หมาย
ความสำเร็จ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก (ระดับคุณภาพ)
๑.๑ รอ้ ยละ ๙๑ ของเด็กมีพัฒนาการด้านรา่ งกาย แขง็ แรงมสี ขุ นสิ ัยท่ีดี และดูแลความปลอดภยั ของ ยอดเยี่ยม
ตนเองได้
๑.๒ ร้อยละ ๘๖ ของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคมุ และแสดงออกทางอารมณไ์ ด้
๑.๓ รอ้ ยละ ๘๖ ของเด็กมพี ัฒนาการด้านสังคม ชว่ ยเหลอื ตวั เอง และเปน็ สมาชกิ ท่ดี ีของสงั คม
๑.๔ รอ้ ยละ ๘๖ ของเดก็ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มที ักษะการคิดพนื้ ฐาน และแสวงหา
ความร้ไู ด้

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม
๒.๑ มหี ลกั สตู รครอบคลมุ พัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบรบิ ทของท้องถิ่นระดับยอดเยยี่ ม
๒.๒ จดั ครูให้เพียงพอกบั ขน้ั เรยี นระดบั ยอดเยยี่ ม
๒.๓ สง่ เสรมิ ให้ครูมคี วามเชีย่ วชาญดา้ นการจัดประสบการณ์ระดบั ยอดเยยี่ ม

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ เพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภยั และเพียงพอระดับยอดเย่ยี ม

๒.๕ ใหบ้ รกิ ารสือ่ เทคโนโลยสี ารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนบั สนนุ การจดั ประสบการณร์ ะดบั

ยอดเยย่ี ม

๒.๖ มรี ะบบบรหิ ารคณุ ภาพที่เปด็ โอกาสใหผ้ เู้ กี่ยวขอ้ งทุกฝา่ ยมสี ่วนร่วมระดบั ยอดเยี่ยม

มาตรฐานท่ี ๓ การจดั ประสบการณ์ที่เนน้ เด็กเปน็ สำคัญ ยอดเยี่ยม

๓.๑ รอ้ ยละ ๘๖ ของครจู ดั ประสบการณ์ท่ีสง่ เสรมิ ใหเ้ ด็กมีพัฒนาการทกุ ดา้ นอยา่ งสมดลุ เต็มศกั ยภาพ

๓.๒ ร้อยละ ๘๖ ของครสู ร้างโอกาสให้เด็กไดร้ ับประสบการณต์ รง เล่นและปฏิบัติอยา่ งมีความสุข
๓.๓ ร้อยละ ๘๖ ของครูจดั บรรยากาศท่เี อื้อต่อการเรยี นรู้ ใชส้ ่ือและเทคโนโลยที เ่ี หมาะสมกบั วยั
๓.๔ รอ้ ยละ ๘๖ ของครปู ระเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจรงิ และนำผลการประเมินพฒั นาการเดก็ ไป
ปรับปรงุ การจัดประสบการณ์และพฒั นาเดก็

โรงเรียนอนบุ าลปราจนี บรุ ี I ๒๑

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนอนุบาลปราจีนบรุ ี

เรือ่ ง แต่งตง้ั คณะกรรมการตดิ ตาม ตรวจสอบระบบประกันคณุ ภาพ

และประเมินคณุ ภาพภายในสถานศึกษา ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

........................................................

ตามทีม่ ีการประกาศใชก้ ฎกระทรวงการประกนั คุณภาพการศกึ ษา พ.ศ.๒๕๖๑ และพระราชบัญญตั ิ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้สถานศึกษา

จัดใหม้ รี ะบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึ ษา เพื่อเป็นกลไกในการควบคมุ ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ของสถานศกึ ษา ใหเ้ กิดการพัฒนาและสรา้ งความเช่ือมน่ั ให้แก่สงั คม ชมุ ชน และผู้มสี ่วนเกีย่ วข้อง และ

ใหถ้ อื วา่ การประกันคณุ ภาพภายในเปน็ ส่วนหนึง่ ของการบริหารการศกึ ษาที่ต้องดำเนนิ การอยา่ งต่อเนอื่ ง

โดยมีการจดั ทำรายงานประจำปีเสนอตอ่ หน่วยงานต้นสังกัด หนว่ ยงานที่เกีย่ วข้องและเปิดเผยต่อ

สาธารณชนเพือ่ นำไปสูก่ ารพัฒนาคณุ ภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรบั การประกนั คุณภาพ

ภายนอก

เพอื่ ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ ย โรงเรียนอนุบาลปราจนี บุรีจงึ ประกาศแตง่ ต้งั

คณะกรรมการตดิ ตาม ตรวจสอบระบบประกนั คุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้

๑. นางสาวราตรี เทยี นดำ อำนวยการโรงเรยี นอนบุ าลปราจนี บรุ ี ประธาน

๒. นางวัลลกิ า แก้วขจร คณะกรรมการก.ต.ป.น.(ผู้แทนผบู้ ริหารสถานศึกษาขนั้ พื้นฐานของรัฐ)กรรมการ

๓. นายสมบัติ โคว้ ตระกูล คณะกรรมการสถานศึกษา(ผู้ทรงคุณวฒุ ิ) กรรมการ

๔. นายสุรศกั ด์ิ แสงบรุ าณ คณะกรรมการสถานศึกษา(ผู้แทนองค์กรชุมชน) กรรมการ

๕. นางรัชติรถ รัตนมงคล รองผูอ้ ำนวยการโรงเรยี นอนุบาลปราจีนบรุ ี กรรมการ

๖. นายอุดม หงษม์ ัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราจนี บรุ ี กรรมการ

๗. นายธนิตย์ ทองทาย รองผูอ้ ำนวยการโรงเรยี นอนบุ าลปราจีนบรุ ี กรรมการ

๘. นางสายพิณ พันธ์เุ จรญิ ครูโรงเรียนอนบุ าลปราจนี บุรี กรรมการ

๙. นางอังคสมุ าลิน สิทธิปลม้ื ครูโรงเรยี นอนบุ าลปราจีนบุรี กรรมการ

๑๐.นางนภวรรณ นาดี ครโู รงเรียนอนุบาลปราจนี บรุ ี กรรมการ

๑๑.นางลกั ขณา ศรีจำพลงั ครูโรงเรียนอนุบาลปราจีนบรุ ี กรรมการ

๑๒.นางนิธิมา ชาวเพ็ชร ครูโรงเรียนอนุบาลปราจนี บุรี กรรมการ

๑๓.นางสภุ รี ์ เปล้อื งทกุ ข์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราจนี บรุ ี กรรมการ

๑๔.นางสุกัญญา สิงหล์ า ครโู รงเรยี นอนุบาลปราจีนบุรี กรรมการ

๑๕.นางสาวเกศมณี พยัคฆ์ ครโู รงเรียนอนุบาลปราจนี บุรี กรรมการ

๑๖.นางฉววี รรณ อดุ มยง่ิ ครโู รงเรยี นอนบุ าลปราจนี บรุ ี กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการทไ่ี ดร้ ับการแต่งตงั้ มีหน้าที่

๑. ตดิ ตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับปฐมวัยและระดบั ประถมศกึ ษา อยา่ งน้อย

ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง และจดั ทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบคณุ ภาพการศกึ ษา

๒. ประเมนิ คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศึกษาอยา่ งน้อยปีละ ๑ คร้งั

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบรุ ี I ๒๒

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

๓. จดั ทำรายงานผลการประเมนิ คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึ ษา

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ัง ปฏบิ ตั ิหนา้ ท่ีท่ีไดร้ ับมอบหมายใหเ้ ปน็ ไปด้วยความเรียบรอ้ ย
มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถงึ ประโยชนข์ องทางราชการเป็นสำคัญ

ทัง้ น้ี ต้งั แต่บัดนี้เปน็ ตน้ ไป

ประกาศ ณ วนั ที่ ๑๑ เดอื นมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวราตรี เทยี นดำ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

โรงเรียนอนุบาลปราจนี บรุ ี I ๒๓

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔คำส่งั โรงเรียนอนบุ าลปราจีนบรุ ี
ที่ ๖๓ /๒๕๖๔

เร่ือง แตง่ ต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศกึ ษาปฐมวยั การประกันคณุ ภาพภายใน
.................................................................

การประกันคุณภาพเปน็ ส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศกึ ษา และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปดว้ ยความเรียบรอ้ ย
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการและบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงาน จึงแต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบมาตรฐาน
การศึกษา เพอื่ การประกันคณุ ภาพภายในของสถานศึกษา ระดับปฐมวยั ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

๑. นางสาวราตรี เทียนดำ ผูอ้ ำนวยการโรงเรยี น ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
๒. นางรชั ติรถ รัตนมงคล รองผอู้ ำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
๓. นายอุดม หงษ์มัง รองผูอ้ ำนวยการโรงเรียน

๔. นายธนติ ย์ ทองทาย รองผู้อำนวยการโรงเรยี น

มหี นา้ ท่ี อำนวยการทว่ั ไปใหก้ ารดำเนินงานเป็นไปดว้ ยความเรยี บร้อย ให้คำแนะนำและแกไ้ ข
ปัญหาทีเ่ กดิ ขึ้น เตรียมความพรอ้ มของบุคลากร สร้างความตระหนัก พัฒนาความรู้ และทกั ษะ ตลอดจน
แตง่ ตั้งกรรมการผรู้ ับผดิ ชอบให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๑ คณุ ภาพของเดก็

๑. นางไพรินทร์ บรุ าณรมย์ ครูชำนาญการพเิ ศษ กรรมการ
กรรมการ
๒. นางขวญั ใจ ตระการเจริญสุข ครู กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
๓. นางสาวฐติ กิ ลั ญา ขันธท์ อง ครู กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

๔. นางสุทิน พงษแ์ ผน ครชู ำนาญการพเิ ศษ

๕. นางสาวหทัยรัตน์ ศรปี ระเสรฐิ ครูชำนาญการพเิ ศษ

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

๑. นางสุนยี ์ สีลาแสง ครชู ำนาญการพิเศษ กรรมการ
กรรมการ
๒. นายสุรักษ์ เชาวศ์ ิริ ครู กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผชู้ ่วยเลขานุการ
๓. นางสายพิณ พันธเ์ุ จรญิ ครชู ำนาญการพเิ ศษ

๔. นางสาวบงั อร ดา่ นกำจัด ครูชำนาญการพิเศษ

มาตรฐานที่ ๓ การจดั ประสบการณท์ ่ีเน้นเดก็ เปน็ สำคญั กรรมการ
๑. นางดจุ เดอื น สดุ ประเสรฐิ ครชู ำนาญการพิเศษ กรรมการ
๒. นางสาวอภญิ ญา ทรพั ย์โสม ครู กรรมการ
๓. นางสาวยุวลี โภคินปติ ริ ชั ครู
โรงเรยี นอนบุ าลปราจนี บรุ ี I ๒๔

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๔. นางสาวจิตรา เขตหลกั ครชู ำนาญการพเิ ศษ กรรมการและเลขานุการ
๕.นางสาวพณั ณิณ เข็มนาค ครู กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

มีหน้าท่ี เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาตามมาตรฐานคณุ ภาพการศึกษาของ
สถานศกึ ษาที่ได้รบั มอบหมาย ตรวจสอบการดำเนนิ การประกนั คุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานคุณภาพ
การศกึ ษาของสถานศึกษาและเสนอข้อมลู เพื่อใหค้ ณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)

ทั้งนใี้ ห้ผ้ไู ด้รบั แต่งตงั้ ได้ประสานงานกับฝา่ ยทีเ่ กยี่ วข้องเพ่ือใหก้ ารดำเนนิ งานเกดิ ความคล่องตวั และ
การดำเนนิ งานเกิดประสิทธภิ าพบรรลุจุดประสงค์ของการพฒั นาคณุ ภาพมาตรฐานการศึกษา และรองรับ
ประเมินภายใน

ทง้ั นี้ ตัง้ แต่บัดน้เี ป็นต้นไป

ส่งั ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวราตรี เทียนดำ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราจนี บุรี

โรงเรยี นอนุบาลปราจนี บรุ ี I ๒๕

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

คำส่งั โรงเรียนอนบุ าลปราจนี บุรี
ที่ ๒๔ / ๒๕๖๕

เรอ่ื ง แต่งต้ังคณะกรรมการจดั ทำรายงานผลการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ระดับปฐมวยั
(Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔
.................................................................

ตามท่ีมกี ารประกาศใชก้ ฎกระทรวงการประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญตั ิ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทแี่ กไ้ ขเพิ่มเติม (ฉบบั ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดใหส้ ถานศกึ ษาจดั ใหม้ รี ะบบ

ประกนั คณุ ภาพคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถ้ ือวา่ การประกนั คุณภาพภายในเป็นสว่ นหนงึ่ ของการบรหิ าร

การศกึ ษาท่ีต้องดำเนนิ การอยา่ งต่อเนอื่ ง โดยมีการจดั ทำรายงานประจำปเี สนอต่อหนว่ ยงานต้นสงั กดั หน่วยงานที่

เกย่ี วขอ้ ง และเปดิ เผยต่อสาธารณชน เพ่อื นำไปส่กู ารพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศกึ ษาและเพื่อรองรับการประกนั

คณุ ภาพภายนอก

เพอื่ ให้การดำเนนิ การดงั กล่าวเปน็ ไปด้วยความเรยี บรอ้ ยบงั เกดิ ผลดแี กท่ างราชการและบรรลุวัตถปุ ระสงค์

การดำเนินงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจดั ทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดบั ปฐมวยั

(Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ดงั ต่อไปนี้

๑. นางสาวราตรี เทียนดำ ผู้อำนวยการโรงเรยี น ประธานกรรมการ

๒. นางรัชตริ ถ รัตนมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรยี น รองประธานกรรมการ

๓. นายอุดม หงษม์ ัง รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ

๔. นายธนิตย์ ทองทาย รองผอู้ ำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ

๕. นางสายพิณ พันธุเ์ จริญ ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ

๖. นางสนุ ยี ์ สีลาแสง ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ

๗. นางดจุ เดอื น สดุ ประเสรฐิ ครู ชำนาญการพเิ ศษ กรรมการ

๘. นางบังอร ด่านกำจัด ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ

๙. นางสาวอภิญญา ทรพั ยโ์ สม ครู กรรมการ

๑๐.นางสุทนิ พงษ์แผน ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานกุ าร

๑๑.นางสาวจิตรา เขตหลกั ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานกุ าร

๑๒.นางสาวพณั ณณิ เขม็ นาค ครู กรรมการและผชู้ ่วยเลขานกุ าร

มีหน้าที่ รวบรวมข้อมลู พนื้ ฐานของสถานศกึ ษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จาก

คณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา เพ่ือจดั ทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึ ษาระดบั ปฐมวัย

(Self-Assessment Report : SAR)

ทั้งนี้ ใหผ้ ูท้ ่ไี ดร้ ับแตง่ ตงั้ ปฏบิ ตั หิ นา้ ท่อี ยา่ งเครง่ ครดั เพอ่ื ให้เกดิ ความเรียบรอ้ ยตามวัตถปุ ระสงค์ และเกดิ ผล

ดตี อ่ ทางราชการตอ่ ไป

ทง้ั นี้ ต้ังแต่บัดนเี้ ป็นตน้ ไป

ส่งั ณ วันท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวราตรี เทยี นดำ) โรงเรียนอนบุ าลปราจีนบรุ ี I ๒๖
ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นอนุบาลปราจีนบรุ ี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

การใหค้ วามเหน็ ชอบเอกสาร
รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา
(Self-Assessment Rep๐rt : SAR) ประจำปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

ของโรงเรียนอนุบาลปราจีนบรุ ี

………………………………………………

การประชมุ คณะกรรมการสถานศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน โรงเรียนอนบุ าลปราจีนบุรี คร้ังท่ี
๒/๒๕๖๕ เม่อื วนั ที่ ๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ไดพ้ ิจารณารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (Self-Assessment Rep๐rt : SAR) ประจำปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ ของโรงเรยี นอนบุ าล
ปราจีนบรุ ี มีมตเิ หน็ ชอบและรับรองรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ให้นำไปใชเ้ ป็น
แนวทางในการบริหารการจดั การของสถานศึกษาต่อไป

( นางบังอร วิลาวลั ย์ )
ประธานคณะกรรมการสถานศกึ ษาขั้นพ้นื ฐาน

โรงเรียนอนบุ าลปราจีนบุรี

โรงเรยี นอนบุ าลปราจนี บรุ ี I ๒๗

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ภาพความสำเร็จการดำเนนิ งานตามมาตรฐานการศึกษา

ประมวลภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานการศกึ ษา
มาตรฐานท่ี ๑ คณุ ภาพผเู้ รียน

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผเู้ รียนด้วยวธิ ีการทห่ี ลากหลาย มกี ารจดั การเรียนร้ทู ่เี น้นผเู้ รียน
เปน็ สำคญั ตามศกั ยภาพของผเู้ รียนและเป็นไปตามมาตรฐานคุณลกั ษณะที่พึงประสงค์และตัวบ่งชข้ี อง
หลกั สตู รสถานศึกษา ซ่งึ สอดคล้องกับหลกั สูตรการศึกษาปฐมวัย พทุ ธศักราช ๒๕๖๐

โรงเรียนอนบุ าลปราจีนบรุ ี I ๒๘

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประมวลภาพการดำเนนิ งานตามมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรยี น

สถานศกึ ษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรยี นด้วยวิธกี ารท่หี ลากหลาย มกี ารจดั การเรียนรทู้ ่เี นน้ ผ้เู รียน
เป็นสำคญั เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านรา่ งกายทแ่ี ขง็ แรง โดยมีการช่ังนำ้ หนัก วดั สว่ นสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน ฝกึ ให้เด็กร้จู ักดูแลรกั ษาสขุ ภาพอนามยั ของตนเอง หลีกเล่ยี งสภาวะทีเ่ สย่ี งต่อโรค และระวังภัย
จากบคุ คล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ท่ีเสยี่ งอันตรายได้ ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

โรงเรียนอนบุ าลปราจนี บรุ ี I ๒๙

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

ประมวลภาพการดำเนนิ งานตามมาตรฐานการศกึ ษา
มาตรฐานท่ี ๑ คณุ ภาพผเู้ รยี น

สถานศกึ ษามีกระบวนการพัฒนาผเู้ รียนดว้ ยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย มกี ารจดั การเรยี นรู้ท่เี นน้ ผู้เรยี น
เป็นสำคญั เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านรา่ งกายท่ีแขง็ แรง โดยจดั ประสบการณ์เด็กไดเ้ คลื่อนไหวร่างกายได้
อยา่ งคล่องแคลว่ มกี ารทรงตัวที่ดี ใชม้ อื และตาประสานสัมพนั ธไ์ ด้สมวัย จัดบริการอาหารให้เดก็ ไดร้ บั
ประทานอยา่ งเพียงพอและถูกหลักโภชนาการและพักผ่อนเป็นเวลาตามเปา้ หมายทีส่ ถานศกึ ษากำหนด

โรงเรยี นอนบุ าลปราจีนบรุ ี I ๓๐

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔

ประมวลภาพการดำเนนิ งานตามมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คณุ ภาพผู้เรียน

สถานศกึ ษามีกระบวนการพัฒนาผูเ้ รียนดว้ ยวิธีการทีห่ ลากหลาย มกี ารจดั การเรยี นรู้ทีเ่ นน้ ผู้เรียน
เป็นสำคญั เพ่ือให้เด็กมีพฒั นาการดา้ นอารมณ์ จิตใจ สมวยั โดยจดั ประสบการณใ์ หเ้ ด็กได้แสดงอารมณ์
ความร้สู ึกได้อยา่ งเหมาะสม ยอมรับและพอใจในความสามารถผลงานของตนเองและผู้อื่น กลา้ แสดงออก
ช่นื ชมและมีความสขุ กบั ศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว ตามเป้าหมายทสี่ ถานศึกษากำหนด

โรงเรียนอนุบาลปราจนี บรุ ี I ๓๑

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔

ประมวลภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานการศกึ ษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน

สถานศกึ ษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรยี นดว้ ยวธิ ีการท่ีหลากหลาย มีการจดั การเรยี นรู้ท่ีเน้นผูเ้ รียน
เป็นสำคญั เพื่อให้เด็กมีพฒั นาการด้านสงั คมได้สมวัย โดยจัดประสบการณ์ใหเ้ ด็กชว่ ยเหลือตนเองในการ
ปฏิบตั ิกจิ วัตรประจำวัน และเปน็ สมาชิกทด่ี ีของสงั คม มีระเบยี บวนิ ยั รู้จกั รอคอย มีความรบั ผดิ ชอบตอ่
ตนเองและสังคม เปน็ ผ้นู ำและผ้ตู ามที่ดี ตามเป้าหมายทส่ี ถานศึกษากำหนด

โรงเรยี นอนบุ าลปราจนี บรุ ี I ๓๒

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

ประมวลภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานการศกึ ษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรยี นดว้ ยวิธีการท่หี ลากหลาย มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเนน้ ผู้เรียน
เปน็ สำคญั เพ่ือใหเ้ ด็กมีพัฒนาการด้านสตปิ ญั ญาได้สมวยั โดยจดั ประสบการณ์ใหเ้ ด็กสนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรือ่ งใหผ้ ู้อื่นเขา้ ใจได้ มีความคิดรวบยอดเก่ยี วกับส่ิงตา่ ง ๆ มคี วามคดิ สรา้ งสรรค์ แลกเปลีย่ นความคิด
ร่วมกัน สร้างองค์ความรู้เป็นของตนเองและนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ตามเป้าหมายท่สี ถานศึกษา
กำหนด

โรงเรยี นอนุบาลปราจีนบรุ ี I ๓๓

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔

ประมวลภาพการดำเนนิ งานตามมาตรฐานการศกึ ษา
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจดั การ

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เปน็ ชว่ งสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
สถานศึกษายังคงส่งเสรมิ สนับสนนุ ใหบ้ ุคลากรครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองท้งั จากหน่วยงานภายนอก
และแบบออนไลน์ ในหลกั สูตรท่สี นใจตามความถนัด ความสามารถและนำมาประยุกต์ใชจ้ ดั กจิ กรรมการ
เรียนรตู้ ามมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษา

โรงเรยี นอนุบาลปราจีนบรุ ี I ๓๔

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประมวลภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบรหิ ารและการจดั การ

สถานศกึ ษามีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงาน
บคุ คล กล่มุ งานงบประมาณ และกลุ่มงานบรหิ ารท่วั ไป และมีระบบสายช้นั ช่วยในการขับเคล่อื น
การดำเนนิ งานต่าง ๆ

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบรุ ี I ๓๕

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประมวลภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานการศกึ ษา
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ

ส่งเสรมิ พฒั นาครแู ละบคุ ลากรใหม้ ีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างเปน็ ระบบมีการกำหนด
ผรู้ ับผิดชอบและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสะดวกต่อการเขา้ ถงึ และการให้บรกิ าร

โรงเรียนอนบุ าลปราจีนบรุ ี I ๓๖

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

ประมวลภาพการดำเนนิ งานตามมาตรฐานการศกึ ษา
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดั การ

มีการจัดสภาพแวดล้อมทสี่ ง่ เสริมใหผ้ ้เู รียนใฝ่รใู้ ฝ่เรยี น และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้มรี ะบบดแู ล
ชว่ ยเหลอื นกั เรียน มกี ารนเิ ทศภายใน กำกับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจดั การศกึ ษาอยา่ ง
เหมาะสมชัดเจน โดยผู้เก่ยี วข้องทุกฝ่ายมสี ว่ นร่วมอย่างมปี ระสิทธภิ าพและเกดิ ประสิทธิผล

โรงเรียนอนุบาลปราจนี บรุ ี I ๓๗

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

ประมวลภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณท์ ีเ่ นน้ เด็กเปน็ สำคญั

ครูสร้างโอกาสใหเ้ ด็กได้รบั ประสบการณ์ตรง เลน่ และปฏิบัตอิ ยา่ งมีความสขุ โดยครูจดั
ประสบการณ์ทเี่ ชอ่ื มโยงกบั ประสบการณเ์ ดมิ ใหเ้ ด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอยา่ งอสิ ระ จากแหลง่ เรยี นรู้
ทห่ี ลากหลาย เด็กไดเ้ ลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือกระทำ โดยผ่านประสาทสัมผัสท้ัง ๕ และสร้างองค์ความรดู้ ว้ ย
ตนเอง ตามเป้าหมายทีส่ ถานศกึ ษากำหนด

โรงเรยี นอนบุ าลปราจีนบรุ ี I ๓๘

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

ประมวลภาพการดำเนนิ งานตามมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเดก็ เป็นสำคญั

ครจู ดั บรรยากาศที่เออ้ื ต่อการเรียนรใู้ ช้สือ่ และเทคโนโลยที เี่ หมาะสมกับวัย โดยครูจัดห้องเรียนให้
สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภยั มีมมุ แสดงผลงานเด็ก มมุ ประสบการณ์ เปิดโอกาสใหเ้ ด็กมีสว่ นรว่ มในการ
จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ครูใชส้ ่อื และเทคโนโลยที ่ีเหมาะสมกับวยั ผ้เู รยี น ตามเป้าหมายทสี่ ถานศึกษา
กำหนด

โรงเรยี นอนบุ าลปราจีนบรุ ี I ๓๙

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

ประมวลภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานการศกึ ษา
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณท์ เ่ี นน้ เด็กเป็นสำคัญ

ครปู ระเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจรงิ และนำผลการประเมนิ พฒั นาการเด็กไปปรับปรุง
โดยครปู ระเมนิ พัฒนาการอย่างต่อเน่ืองและเปน็ ระบบ ด้วยเครือ่ งมือและวิธกี ารทหี่ ลากหลาย เชน่
แบบสงั เกต แบบสอบถาม แฟ้มสะสมงาน เปน็ ตน้ ตามเปา้ หมายท่สี ถานศึกษากำหนด

โรงเรียนอนบุ าลปราจีนบรุ ี I ๔๐

โรงเรียนอนบุ าลปราจนี บุรี

สานกั งานเขตพ้นื ท่ีการศกึ ษาประถมศึกษาปราจนี บรุ ี เขต ๑
สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพน้ื ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา
(Self – Assessment Report : SAR)

ระดบั การศึกษาขัน้ พ้นื ฐาน
ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔

โรงเรยี นอนบุ าลปราจนี บุรี

สานักงานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาปราจีนบุรี เขต ๑
สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพน้ื ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

บทสรุปสำหรับผบู้ ริหาร

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีได้ดำเนนิ งานดา้ นการสรา้ งความเข้มแขง็ ของระบบประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนอื่ งจนถึงปจั จบุ นั โดยได้ดำเนินงานตามกฎกระทรวง การประกนั คุณภาพการศกึ ษา พ.ศ.
๒๕๖๑ มีผลการดำเนนิ งานในภาพรวม ดงั น้ี

ระดบั การศึกษาขนั้ พ้นื ฐาน

๑. มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึ ษา ระดบั การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ยอดเย่ยี ม
๒. กระบวนการพฒั นา/ผลการดำเนินงาน/หลกั ฐานเชิงประจักษ์

๒.๑ จุดเดน่
นกั เรยี นมผี ลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี นตามหลกั สตู รสถานศึกษาสงู กว่าเป้าหมายทสี่ ถานศึกษากำหนด
จากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้ รยี น (Reading Test : RT) ชัน้ ประถมศึกษาปที ่ี ๑ มี
นกั เรียนทีไ่ ดร้ ะดับดีข้นึ ไปรวมการอา่ น ๒ ดา้ นคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๘๖ นักเรยี นมผี ลการทดสอบ
ความสามารถพืน้ ฐานของผเู้ รียนระดบั ชาติ (NT) ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓ ด้านคณิตศาสตร์มีนกั เรียนที่ได้
ระดบั ดีขึน้ ไปคิดเปน็ รอ้ ยละ ๓๓.๗๘ ด้านภาษาไทยมีนักเรียนทีไ่ ดร้ ะดบั ดขี ้ึนไปคิดเปน็ รอ้ ยละ ๕๐.๒๒
รวม ๒ ดา้ น มีนักเรยี นทไี่ ดร้ ะดบั ดีขนึ้ ไปคิดเปน็ ร้อยละ ๓๘.๓๕ มีผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาติ
ข้นั พื้นฐาน (O – Net) ช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี ๖ สงู กว่าระดับสงั กัดและระดับประเทศทกุ กลมุ่ สาระ
การเรียนรู้อย่างตอ่ เน่ืองเปน็ เวลา ๙ ปีตดิ ตอ่ กัน มีนักเรยี นไดค้ ะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน วชิ าภาษาอังกฤษ
จากการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาตขิ ัน้ พนื้ ฐาน (O – Net) นักเรยี นช้นั ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ผ่าน
การคัดเลือกได้เขา้ เรยี นห้องเรียนพิเศษชนั้ มธั ยมศึกษาปที ี่ ๑ ในโรงเรยี นที่มีการแขง่ ขนั สูงเป็นจำนวนมาก
นักเรยี นกลา้ แสดงออก รา่ เรงิ แจม่ ใส สขุ ภาพกายแข็งแรงและเป็นผมู้ คี ณุ ธรรม จรยิ ธรรมตามที่สถานศึกษา
กำหนด มีนักเรียนไดร้ บั การคดั เลือกให้เป็นเดก็ และเยาวชนดีเด่นโดยคณะกรรมการจัดงานฉลองวนั เด็ก
แห่งชาติ กระทรวงศกึ ษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๕ และนักเรียนไดร้ บั การคัดเลือกเป็นผทู้ ำคณุ ประโยชน์
ต่อกระทรวงวฒั นธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประเภทเด็กและเยาวชน
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจดั การโดยใช้บวั แก้วโมเดลควบคู่กบั วงจรบรหิ าร
คุณภาพ Deming Cycle (PDCA) มงุ่ เน้นพฒั นาผู้เรียนให้มีคณุ ภาพตามมาตรฐานการเรยี นรู้ตามหลกั สูตร
สถานศกึ ษา และสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลเุ ป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึ ษา
สถานศกึ ษามีการดำเนินการนิเทศ กำกบั ติดตาม ประเมนิ ผลการดำเนนิ งานโดยยดึ หลกั การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคสว่ น มีการจัดทำรายงานผลการจดั การศึกษาอยา่ งเป็นระบบ และโรงเรยี นอนุบาลปราจีนบุรี
ไดร้ บั การประกันคณุ ภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) จากสำนักงานรบั รองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคก์ ารมหาชน) การศกึ ษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขน้ั พืน้ ฐาน ตัง้ แต่วันที่ ๒๗
สงิ หาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ครมู กี ารบรหิ ารจดั การช้นั เรยี นเชงิ บวก เด็กรักท่ีจะเรยี นรู้ และเรียนรู้รว่ มกนั อยา่ งมีความสุข โดย
จัดการเรียนรู้ผา่ นกระบวนการคดิ และปฏิบตั จิ ริงตามมาตรฐานการเรยี นรู้ ตวั ช้ีวัดของหลักสตู รสถานศึกษา
มแี ผนการจดั การเรยี นรู้ทสี่ ามารถนำไปจดั กิจกรรมไดจ้ ริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชวี ิตไดท้ ำให้

โรงเรยี นอนบุ าลปราจนี บรุ ี I ก

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

ผู้เรียนไดฝ้ กึ ทักษะ แสดงออกแสดงความคดิ เห็น สรุปองคค์ วามรู้ นำเสนอผลงานและนำไปประยุกตใ์ ช้
ในชีวิตได้ บคุ ลากรครูของโรงเรยี นไดร้ ับคดั เลือกเปน็ ครูต้นแบบและครผู ู้สอนดีเดน่ ระดับจังหวัด ในกลุม่
สาระการเรยี นรูต้ ่างๆ ไดแ้ ก่ กล่มุ สาระการเรียนรู้ปฐมวัย กลุ่มสาระการเรยี นร้ภู าษาไทย กลุ่มสาระการ
เรียนรคู้ ณติ ศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลมุ่ สาระการเรยี นรตู้ ่างประเทศ
(ภาษาองั กฤษ) กล่มุ สาระการเรียนรูส้ งั คมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นธรรม และกลุ่มสาระการเรยี นรู้
การศึกษาพเิ ศษ

๒.๒ จุดทตี่ ้องพัฒนา
๑) พฒั นาผเู้ รยี นทกุ ระดับชั้นใหม้ คี วามสามารถการอา่ นร้เู ร่ือง และทกั ษะการคิดคำนวณ

ตามระดบั ชน้ั ใหส้ งู ข้นึ และเน้นเรอื่ งการอ่านออกเสียงเปน็ พเิ ศษในชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี ๑
๒) พฒั นาผเู้ รียนในระดบั ช้นั ประถมศึกษาปที ่ี ๑ ใหม้ ีผลการประเมนิ ความสามารถดา้ น

การอ่านของผู้เรยี น (RT) ให้อยู่ในระดับทส่ี งู ขึ้นกว่าปีการศึกษาทีผ่ ่านมา
๓) พัฒนาผเู้ รียนในระดบั ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ่ี ๓ ให้มผี ลการประเมนิ คุณภาพผูเ้ รียน (NT)

ดา้ นคณติ ศาสตรแ์ ละด้านภาษาไทยให้อยใู่ นระดบั ท่สี ูงข้นึ กว่าปกี ารศึกษาทีผ่ ่านมา
๔) ควรส่งเสริมให้ผ้เู รียนมคี วามสามารถในการอ่านจบั ใจความ คิดวเิ คราะห์ สามารถ

เชื่อมโยง องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้แก้ปญั หาได้
๕) ควรให้ความสำคัญและสง่ เสริมให้ครูทกุ คนได้มโี อกาสพัฒนาตนเอง และพฒั นา

วชิ าชีพให้สงู ข้นึ ตามความสนใจและตรงตามสภาพความจำเปน็ ของสถานศึกษาอย่างแท้จรงิ และต่อเนอ่ื ง
๖) ควรปรบั สภาพแวดล้อมทางกายภาพ แหลง่ เรียนรู้และสงั คมท่ีเอือ้ ต่อการจัดการ

เรยี นรอู้ ย่างมีคณุ ภาพอย่างต่อเน่ือง
๗) ควรสง่ เสริมให้ครทู กุ คนตรวจสอบและประเมินผ้เู รยี นอยา่ งเปน็ ระบบ มีขนั้ ตอนโดยใช้

เครือ่ งมือและวิธีการวดั และประเมินผลทีเ่ หมาะสมกับเปา้ หมายในการจัดการเรียนรู้ ใหข้ ้อมลู ย้อนกลบั แก่
ผ้เู รียน และนำผลมาพฒั นาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร

๘) ควรสง่ เสริมและสรา้ งโอกาสให้มชี ุมชนแหง่ การเรยี นรูท้ างวิชาชพี ระหวา่ งครู เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรงุ การจัดการเรยี นร้ทู กุ ระดับช้นั และทุกกลุม่ สาระการเรยี นรู้

๙) พฒั นาบุคลากรครทู ุกคนใหม้ คี วามรู้ ความสามารถในการใชส้ ื่อเทคโนโลยีที่
หลากหลาย เพื่อเพิม่ พูนทักษะและประสบการณใ์ นการนำไปพัฒนาการจดั กิจกรรมการเรียนรู้ให้มี
ประสทิ ธิภาพสงู ขน้ึ

๓. แผนพฒั นาเพ่ือให้ไดม้ าตรฐานท่ีสูงขนึ้
แผนปฏบิ ตั ิงานที่ ๑ สนบั สนุนให้ครผู ้สู อนทกุ กลุม่ สาระการเรยี นรู้ทุกระดับชน้ั จัดกจิ กรรม

การเรียนรใู้ นหอ้ งเรยี นและกิจกรรมพิเศษ ทส่ี ง่ เสริมใหผ้ ้เู รียนความสามารถด้านการอา่ นรูเ้ รอื่ งและทักษะ
การคดิ คำนวณตามระดบั ช้ัน และเน้นเรอื่ งการอา่ นออกเสยี งเปน็ พเิ ศษในช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี ๑

แผนปฏบิ ตั งิ านท่ี ๒ ครูผสู้ อนระดับการศึกษาปฐมวัยเตรยี มความพร้อมดา้ นการอ่าน
การเขียนให้กับผู้เรยี น เพอื่ เปน็ พืน้ ฐานใหค้ รผู ู้สอนระดบั ช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี ๑ ไดต้ ่อยอดพฒั นาการอ่าน
การเขยี นตามหลกั สูตร

แผนปฏิบัตงิ านท่ี ๓ ครผู สู้ อนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาไทยในระดับชั้น
ประถมศกึ ษาปีท่ี ๓ วางแผนจัดกจิ กรรมท่ีเนน้ ให้ผูเ้ รียนเกิดทกั ษะดา้ นคณติ ศาสตร์และภาษาไทยเพื่อรองรบั
การประเมนิ คุณภาพผเู้ รียน (NT)

โรงเรยี นอนุบาลปราจีนบรุ ี I ข

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

แผนปฏบิ ัติงานที่ ๔ ครูทุกคนรว่ มวางแผนการจดั กิจกรรมหรอื หาแนวทางเพ่ือสง่ เสริมใหผ้ ู้เรยี น
มคี วามสามารถในการอ่านจบั ใจความ คิดวเิ คราะห์ สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ใน
การแกป้ ัญหาได้

แผนปฏบิ ัตงิ านที่ ๕ ส่งเสริมให้ครแู ละบคุ ลากรในสถานศึกษาทกุ คนได้มีโอกาสพฒั นาตนเอง
และพฒั นาวิชาชพี ให้สงู ข้นึ ตามความสนใจและตรงตามสภาพความจำเป็นของสถานศึกษาอย่างแทจ้ รงิ และ
ตอ่ เน่อื ง เพอื่ การเรียนรตู้ ลอดชีวิต

แผนปฏิบตั งิ านที่ ๖ จดั สภาพแวดล้อมทางกายภาพ แหล่งเรยี นรู้และสงั คมทีเ่ อ้ือต่อการจดั การ
เรียนรู้ โดยปรบั ปรุงและพฒั นาสภาพแวดล้อมทั้งในห้องเรียนและนอกหอ้ งเรียนที่เสือ่ มสภาพใหอ้ ยูใน
สภาพท่ีสวยงาม ร่มร่นื คงสภาพสง่ิ ทด่ี อี ยู่แล้วให้ยงั่ ยืน จดั ให้มีสงิ่ ที่เออื้ อำนวยความสะดวกในการเรียนให้
พอเพียงและมีความปลอดภัย

แผนปฏบิ ัตงิ านที่ ๗ จัดอบรมให้บคุ ลากรครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรยี นอย่างเป็นระบบ มขี ้ันตอน สง่ เสริมให้ครูใชเ้ ครื่องมือและวิธีการวดั และประเมนิ ผลที่
เหมาะสมกับเปา้ หมายในการจัดการเรยี นรู้

แผนปฏบิ ตั งิ านท่ี ๘ สง่ เสรมิ และสรา้ งโอกาสให้มีชุมชนแห่งการเรียนร้ทู างวิชาชพี ระหวา่ ง
บคุ ลากรครูทุกคนในทกุ ระดบั ช้นั และทุกกลมุ่ สาระการเรียนรู้

แผนปฏิบตั งิ านที่ ๙ จดั กจิ กรรมหรอื ทำโครงการพฒั นาบุคลากรครูให้มีความรู้ ความสามารถ
ดา้ นการใช้สื่อเทคโนโลยี เพอ่ื เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์ดา้ นการใชส้ ื่อเทคโนโลยใี ห้มปี ระสิทธิภาพใน
การจัดกจิ กรรมการเรียนรู้

โรงเรียนอนบุ าลปราจีนบุรี I ค


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BUKU PROGRAM MESY AGUNG KOOP KE 27
Next Book
Perencanaan Tata Ruang Wilayah Indonesia