The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2021-11-03 05:22:29

ไทยโควิด44ข้อ

ไทยโควิด44ข้อ

ระบบประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (Thai Stop Covid)
ในการเตรียมความพร้อมกอ่ นเปิดภาคเรยี น ภาคการศกึ ษาที่ 1 ปีการศกึ ษา 2564
กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลท่ัวไป

ช่ือสถานศกึ ษา* ................................................................ ประเภทสถานศกึ ษา* ............................................................
สงั กดั * ...................................................................
ชอ่ื -สกุล ผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษา (นาย /นาง/นางสาว/ยศ )* ...................................................................
จานวนนักเรียน* ................................. คน จานวนครูและบคุ ลากรทางการศึกษา* .................................. คน
รวมทั้งหมด........................................... คน

สถานท่ีตง้ั ของสถานศกึ ษา
เลขท่*ี ................................................................... หมทู่ ่ี ...................................................................
หมบู่ ้าน / ซอย .................................... ถนน* ............................................ ตาบล* .........................................................
อาเภอ/เขต* ........................................ จังหวัด* ........................................... รหัสไปรษณยี ์ ..........................................
หมายเลขโทรศพั ทท์ ่ีตดิ ตอ่ ได้* .................................................... อีเมล์* ............................................................................

เกณฑ์การประเมนิ ตนเอง

มติ ทิ ่ี 1 ความปลอดภยั จากการลดการแพรเ่ ช้ือโรค

1. มกี ารจัดโตะ๊ เกา้ อ้ีนัง่ เรียน ท่ีนงั่ ในโรงอาหาร ท่ีนง่ั พกั โดยจดั เวน้ ระยะห่างอย่างนอ้ ย 1-2 เมตร พรอ้ ม  มี

ตดิ สญั ลกั ษณแ์ สดงระยะหา่ ง หรือไม่*  ไม่มี

2. มนี โยบายกาหนดให้นักเรียน นกั ศกึ ษา ครู บคุ ลากร และผู้เขา้ มาติดต่อ ในสถานศกึ ษา ทุกคนต้อง  มี

สวมหน้ากากผา้ หรอื หน้ากากอนามัย 100% ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา หรอื ไม่*  ไม่มี

3. มจี ดุ ล้างมอื ด้วยสบู่และน้า หรอื จัดวางเจลแอลกอฮอลส์ าหรบั ใชท้ าความสะอาดมือ บริเวณพน้ื ท่ีรว่ ม  มี

เช่น ทางเข้าอาคารเรยี น หนา้ ประตูห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหาร อย่างเพยี งพอ หรือไม่*  ไมม่ ี

4. มีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมริ ่างกาย ใหก้ บั นักเรยี นนักศกึ ษา ครู บุคลากร และผเู้ ขา้ มาติดต่อ ทกุ คน  มี

กอ่ นเข้าสถานศกึ ษา หรอื ไม*่  ไม่มี

5. มีมาตรการประกาศให้งดหรือลดการทากิจกรรมรวมกลมุ่ คนจานวนมาก การเข้าไปในพ้นื ทท่ี ี่มีคน  มี

จานวนมาก หรือพื้นท่ีเส่ยี งท่ีมีการแพรร่ ะบาดของโรค หรือไม่*  ไม่มี

2

6. มกี ารทาความสะอาดบริเวณพนื้ ผิวสัมผัสรว่ มทกุ วนั เช่น โต๊ะ เกา้ อ้ี ราวบันได ลิฟต์ กลอนประตู  มี

มอื จบั ประตู-หน้าต่าง อปุ กรณ์ของใช้ในห้องน้า หรือไม่*  ไมม่ ี

7. มมี าตรการสง่ เสริมให้นักเรียน นกั ศกึ ษา ครู หรือบุคลากร ดูแลใสใ่ จปฏบิ ตั ติ น มีวินยั รับผดิ ชอบ  มี

ตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการปอ้ งกนั โควดิ -19 อย่างเครง่ ครดั ซ่อื สัตย์ตอ่ ตนเอง และไมป่ ดิ บงั ขอ้ มลู  ไม่มี

กรณสี มั ผสั ใกลช้ ิดกบั ผสู้ ัมผสั เส่ียงสูง หรือไม่*

8. มมี าตรการส่งเสรมิ ใหน้ กั เรียน นักศึกษา ครู หรือบุคลากรในการกนิ อาหารโดยใช้ชอ้ นสว่ นตวั ทุกครง้ั  มี

และควรงดการกินอาหารร่วมกัน หรอื ไม่*  ไม่มี

9. มีมาตรการส่งเสรมิ ใหน้ ักเรยี น นกั ศกึ ษา ครู หรือบุคลากรในการกินอาหารครบ 5 หมู่ อาหารปรุงสกุ  มี

ใหมร่ อ้ นๆ กรณีอาหารเก็บเกิน 2 ชว่ั โมง นามาอุ่นให้รอ้ นท่ัวถึง ก่อนกินอีกครงั้ หรือไม่*  ไม่มี

10. มกี ารจัดระบบให้นักเรยี น นกั ศกึ ษา ครู บุคลากร และผู้เขา้ มาติดตอ่ ภายในสถานศกึ ษา ทกุ คน  มี

ลงทะเบยี นไทยชนะตามท่ีรฐั กาหนดด้วย app ไทยชนะ หรือลงทะเบยี นบันทกึ การเข้า-ออกอยา่ งชัดเจน  ไม่มี

หรอื ไม*่

11. มกี ารจัดระบบการตรวจสอบ ตรวจตรา และเฝ้าระวงั นักเรยี น นกั ศกึ ษา ครู บุคลากร หรอื บคุ คล  มี

ท่ีมาจากพื้นท่เี สี่ยงเพื่อเข้าสู่กระบวนการคดั กรอง หรือไม่*  ไม่มี

12. มีมาตรการกาหนดใหน้ กั เรยี น นักศกึ ษา ครู หรือบุคลากรทม่ี ีประวตั ิสมั ผสั ใกลช้ ิดกบั ผ้สู ัมผสั เสยี่ งสูง  มี

หรือเข้าไปสัมผสั /อยู่ในพ้นื ทเี่ ส่ียงทมี่ กี ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กกั กันตวั เอง 14 วัน หรอื ไม่*  ไมม่ ี

13. มกี ารปรบั ปรงุ ห้องเรียน ให้มีสภาพการใชง้ านได้ดี อากาศถา่ ยเทสะดวก หรือไม่*  มี

 ไมม่ ี

14. มีการทาความสะอาดหอ้ งเรียน ห้องเรยี นรว่ ม (เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ หอ้ งดนตรี อุปกรณก์ ฬี า)  มี

และอปุ กรณท์ ีใ่ ช้ในการเรียนการสอน ก่อนและหลังใช้งานทุกคร้งั หรือไม่*  ไมม่ ี

15. มีการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณภายในสถานศึกษาใหส้ ะอาด ปลอดภัย และถกู สุขลกั ษณะ หรอื ไม่*

16. มมี าตรการสง่ เสริมใหน้ ักเรยี น นกั ศึกษา ครู บคุ ลากร และผู้ปกครองทาการประเมนิ ความเส่ียง  มี

ของตนเอง ผา่ น App Thai save Thai ก่อนออกจากบา้ นทกุ วัน หรือไม*่  ไม่มี

17. มมี าตรการกาหนดให้ทาการเรยี นการสอนแบบประจาหอ้ งเรยี น เน้นงดการเดินสลบั ห้องเรยี น  มี

หรอื ไม*่  ไม่มี

18. มีมาตรการสง่ เสริมให้ดแู ลตนเองและสงั เกตอาการเส่ยี งโควิด-19 เช่น ไข้ ไอ นา้ มูก เจบ็ คอ คอแหง้  มี

อ่อนเพลีย หายใจลาบาก หายใจเร็ว เจบ็ แน่นหน้าอก เสียการดมกล่นิ ลน้ิ ไม่รบั รส ตาแดง มีผนื่ หรือไม่*  ไม่มี

19. มหี ้องพยาบาลหรอื พื้นทีภ่ ายในสถานศึกษาสาหรับแยกผทู้ ตี่ ้องสงั เกตอาการหรอื มีอาการทางระบบ  มี

ทางเดนิ หายใจ หรือไม่*  ไม่มี

20. มีนักเรียนแกนนาด้านสุขภาพ จติ อาสา เป็นอาสาสมัครในการช่วยเฝ้าระวังและดแู ลสุขภาพนกั เรียน  มี

หรือไม*่  ไม่มี

3

มิตทิ ี่ 2 การเรียนรู้  มี
21. มีการตดิ ป้ายประชาสัมพนั ธ์การปฏิบัตติ นเพ่ือสขุ อนามยั ปลอดภยั จากโรคโควดิ -19 หรอื ไม่  ไมม่ ี
(เชน่ เวน้ ระยะห่างระหวา่ งบคุ คล (D) สวมหนา้ กากผา้ หรอื หนา้ กากอนามยั (M) วธิ ลี ้างมือทถ่ี ูกต้อง (H)
เป็นต้น)*  มี
22. มีการเตรยี มความพร้อมการจัดการเรยี นการสอนโดยคานงึ ถึงการเรียนรู้ตามวยั และสอดคลอ้ งกับ  ไม่มี
พฒั นาการด้านสังคม อารมณ์ และสตปิ ญั ญา หรือไม*่  มี
23. มีมาตรการกาหนดระยะเวลาในการใชส้ ื่อออนไลนใ์ นสถานศกึ ษา ในเดก็ เลก็ (ประถม) ไมเ่ กิน  ไม่มี
1 ชวั่ โมงต่อวัน และ ในเด็กโต (มัธยม) ไม่เกนิ 2 ช่วั โมงต่อวัน หรอื ไม*่  มี
24. มีการตงั้ กลมุ่ ไลนน์ ักเรยี นและมีนักเรยี นแกนนาด้านสุขภาพ อยา่ งน้อย 1 คนต่อหอ้ ง สาหรับเป็น  ไมม่ ี
ผ้สู ่อื สารข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพในการปอ้ งกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จากแหลง่ ความรู้
ที่เช่ือถือได้ และ Social media อาทิ Website , Facebook , Line , Application เปน็ ต้น หรอื ไม่*  มี
25. มกี ารเตรียมหนา้ กากผ้า สารองสาหรบั เด็กเลก็ หรอื ไม*่  ไมม่ ี

มติ ทิ ี่ 3 การครอบคลุมถึงเดก็ ดอ้ ยโอกาส  มี
26. มกี ารปรับรปู แบบการเรยี นการสอนใหส้ อดคล้องตามสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรค  ไมม่ ี
โควดิ -19 ตามบริบทแต่ละพ้ืนท่ี หรือไม*่  มี
27. มมี าตรการส่งเสริมให้ได้รบั บรกิ ารสุขภาพข้นั พื้นฐาน เช่น การตรวจสุขภาพรา่ งกายท่วั ไป  ไมม่ ี
ความสะอาดรา่ งกาย อย่างทั่วถึง หรอื ไม่*  มี
28. มีมาตรการคดั กรอง เว้นระยะห่าง ทาความสะอาดทีพ่ กั หรอื เรอื นนอน และจัดสภาพ  ไมม่ ี
แวดลอ้ มให้ถกู สขุ ลกั ษณะ และมตี ารางเวรทาความสะอาดทุกวนั หรอื ไม่ (กรณีมที ่พี ักหรือ
เรือนนอน)*  มี
29. มมี าตรการคัดกรอง เว้นระยะหา่ ง ทาความสะอาดและจดั สภาพแวดลอ้ มให้สอดคล้อง  ไมม่ ี
กับขอ้ บัญญัตกิ ารปฏิบัติด้านศาสนกจิ และมีตารางเวรทาความสะอาดทกุ วนั หรือไม่  ไมม่ ีสถานท่ี
(กรณมี ีสถานท่ีปฏิบตั ศิ าสนากจิ )*
ปฏิบัตศิ าสนกิจ
30. มมี าตรการการดูแลช่วยเหลอื นกั เรียนที่ดอ้ ยโอกาส ฐานะยากจน หรือมคี วามบกพร่อง  มี
ดา้ นพัฒนาการ การเรียนรู้ หรอื ดา้ นพฤติกรรมอารมณ์ รวมถงึ ภาวะสมาธสิ ั้น และเดก็  ไมม่ ี
ออทสิ ติก ทีส่ ามารถเรยี นรว่ มกับเดก็ ปกติ หรอื ไม*่

4

มติ ิที่ 4 สวัสดภิ าพและการคุ้มครอง  มี
31. มีแผนการจัดการเรียนการสอนเป็นการเฉพาะ กรณตี รวจพบนกั เรยี นติดเช้ือยนื ยัน มีการ  ไม่มี
กักตัว หรือปิดโรงเรยี น หรอื ไม่*  มี
32. มแี นวปฏิบัตกิ ารสือ่ สารประชาสมั พนั ธ์ขอ้ มลู เพอื่ ลดการรังเกียจและการตีตราทางสงั คม  ไมม่ ี
(Social stigma) หรอื ไม*่  มี
33. มแี นวปฏิบตั กิ ารจัดการความเครียดของครแู ละบุคลากร หรอื ไม่*  ไมม่ ี
 มี
34. มีการตรวจสอบประวัตเิ ส่ยี งและการกักตวั ของนกั เรียนและบุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียน  ไมม่ ี
และกอ่ นเขา้ สถานศกึ ษา หรอื ไม่*  มี
35. มีแนวปฏิบตั ิตามระเบยี บสาหรบั นักเรยี น นักศกึ ษา ครู และบุคลากรสงสยั ติดเช้อื หรอื  ไมม่ ี
ยนื ยันติดเชอ้ื โควิด-19 โดยไม่ถอื เป็นวนั ลาหรอื วันหยุดเรียน หรือไม่*

มิตทิ ่ี 5 นโยบาย  มี
36. มีการกาหนดนโยบายและแนวทางการปอ้ งกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของ  ไม่มี
สถานศกึ ษา อยา่ งเปน็ ลายลักษณอ์ ักษรหรอื มีหลกั ฐานชดั เจน หรอื ไม่*  มี
37. มีการแตง่ ต้งั คณะทางานป้องกนั การแพรร่ ะบาดโรคโควดิ -19 ในสถานศกึ ษา  ไม่มี
ประกอบด้วย ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศกึ ษา และผเู้ ก่ยี วขอ้ ง รวมถึงกาหนดบทบาท
หน้าที่อย่างชดั เจน หรอื ไม่*  มี
38. มกี ารสอื่ สารประชาสัมพันธม์ าตรการและความรใู้ นการป้องกันโรคโควดิ 19 แกน่ กั เรียน  ไมม่ ี
ครู บคุ ลากร และผู้ปกครอง โดยการประชุมช้ีแจงหรือผ่านชอ่ งทางสอื่ สาร อยา่ งน้อย 1 ครั้ง
ก่อนหรือวันแรกของการเปิดเรยี น หรือไม่*  มี
39. มีแนวทางปฏบิ ตั สิ าหรับครู กรณตี รวจพบผูต้ ิดเช้ือยืนยันในสถานศกึ ษา หรอื ไม่*  ไมม่ ี
 มี
40. มมี าตรการการบรหิ ารจดั การในการปอ้ งกันการแพรก่ ระจายเชื้อโรคบนรถทกุ ประเภท  ไมม่ ี
ท่ีใชร้ บั -ส่งนักเรียน อาทิ ทาความสะอาดภายใน-นอกรถ ก่อนและหลังใช้งาน จดั เว้น  ไมม่ ีรถรบั – ส่ง
ระยะห่างที่นงั่ มีสัญลักษณแ์ สดงตาแหนง่ ท่นี ั่งชดั เจน สวมหน้ากากผา้ หรอื หนา้ กากอนามยั
ขณะอยู่บนรถ มีเจลแอลกอฮอลบ์ นรถ และงด-ลดการพดู คุย หยอกล้อเลน่ กนั บนรถ หรือไม่ นักเรยี น
(กรณรี ถรบั – ส่งนักเรียน)*

5

มิติที่ 6 การบริหารการเงนิ  มี
41. มแี ผนการใช้งบประมาณสาหรบั การดาเนนิ การป้องกนั การแพรร่ ะบาดของโรคโควิด -19  ไม่มี
หรอื ไม่*  มี
42. มีการจดั หาวสั ดุอปุ กรณป์ ้องกันโรคโควิด-19 เช่น หนา้ กากผ้าหรือหนา้ กากอนามัย เจล  ไม่มี
แอลกอฮอล์ สบู่ หรือไม่*  มี
43. มีการบริหารจัดการการเงนิ เพื่อดาเนนิ กิจกรรมการป้องกันการแพรร่ ะบาดของโรคโควิด-19  ไม่มี
ตามความจาเปน็ และเหมาะสม หรอื ไม่*  มี
44. มกี ารจดั หาหรอื บริหารจัดการบุคลากรทาหนา้ ท่ีเฝ้าระวัง ตรวจสอบ สอดส่อง ดแู ลสุขภาพ  ไมม่ ี
นกั เรียน และจดั การสภาพแวดลอ้ มในสถานศกึ ษาในช่วงสถานการณโ์ ควิด-19 หรอื ไม*่


Click to View FlipBook Version