The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lucy, 2021-11-08 02:04:43

GKEB 1072 TUGASAN PENGHASILAN PRODUK

GKEB 1072 TUGASAN PENGHASILAN PRODUK

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS GAYA
KOTA KINABALU, SABAH

PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PPISMP)

[BM / TESL / BC / Muzik SEKOLAH RENDAH]
(AMBILAN JUN 2021 KEMASUKAN SEPTEMBER 2021)

KERJA KURSUS
SEMESTER 1, TAHUN 1

SESI JUN - DIS 2021

NAMA PELAJAR : LUCY LAU YING YING

NO KAD PENGENALAN : 030302-13-1266

ANGKA GILIRAN : 2021072310179

KUMPULAN/UNIT : PPISMP BMSJKC

KOD/NAMA KURSUS : GKEB1072 KEMAHIRAN BELAJAR
TAJUK TUGASAN
TARIKH MULA TUGASAN 2

Penghasilan Produk
(40%)

22.10.2021

TARIKH HANTAR 8.11.2021

NAMA PENSYARAH :
PUAN CAROLE ANNE JUSTIN

JABATAN/UNIT : PENDIDIKAN HOLISTIK

Dengan ini saya mengaku bahawa saya TANDATANGAN TARIKH
telah menerima maklum balas dari
pensyarah kerja kursus ini dan saya LUCY LAU 8 NOVEMBER 2021
telah merujuk dan memahaminya.

Kemahiran Membaca

Definisi Konsep Proses

Salah satu daripada Menurut Cohen (1990), Menurut Marohaini Yusof
empat kemahiran membaca memerlukan (1989), telah merumuskan
bahasa yang penting kemahiran mentafsir serta proses membaca sebagai
dalam proses pengajaran pemikiran yang tinggi untuk perlakuan yang kompleks
dan pembelajaran memahami makna daripada dan tidak dapat
bahasa. teks yang bercetak. diperhatikan.

Jenis Bacaan

Aktiviti membaca yang dinyatakan
dengan jelas

Menyuarakan Bacaan Membolehkan
tulisan dengan Mekanis penguasaan
sebutan yang jelas (Bersuara)
membaca nyaring
dan terang

Memahami maklumat, fikiran dan
perasaan pengarang.

Membaca senyap atau membaca dalam hati

Dua Jenis: Bacaan Mentalis Memperoleh
membaca insentif informasi dan
pemahaman
membaca ekstensif (Senyap)

Melibatkan ingatan visual dan
pengaktifan mata dan ingatan

Kegiatan membaca yang menuntut
ketelitian dan dilakukan secara saksama

Dua perkara: Bacaan Intensif Cara bacaan intensif :
Membaca telaah isi (Pantas dan bacaan pantas
Membaca telaah Imbasan) bacaan imbasan
bahasa

Menguasai kebolehan dalam meneliti,
memahami dan mentafsir

Kegiatan membaca secara luas

Objeknya meliputi Bacaan Melibatkan perkara
sebanyak mungkin teks Ekstensif seperti:
dalam jangka waktu yang
Membaca tinjauan
singkat Membaca sekilas
Membaca dangkal

Menguasai kemahiran menaakul isi bacaan

Kegiatan membaca yang tidak melibatkan
perahan otak yang begitu serius

Bahan-bahan ringan Bacaan Dilakukan dengan
yang dapat merangsang Rekreasi mewujudkan keadaan

kepuasan dan bersantai
menghiburkan

Contoh:
Komik
Berita

Kegiatan membaca yang dilakukan
secara bijaksana, penuh ketelitian,

mendalam serta analitis

Meningkatkan Bacaan Kritis Membuat penilaian
pemahaman yang mengenai maklumat

lebih berkesan

Menyiratkan keupayaan untuk
menafsirkan

Teknik Teknik membaca kritis yang memerlukan seseorang
Membaca mempersoal

SQ3R Kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan
yang dibaca

SQ3R adalah singkatan bagi:
S "Survey" - Tinjau
Q "Question" - Soal/tanya
R "Read" - Baca
R "Recite" - Imbas kembali
R "Review" - Baca semula

Teknik Membaca SQ3R

Tinjau Soal/tanya Baca Imbas kembali Baca semula

Meneliti tajuk besar, Menyenaraikan satu Menyenaraikan Mengingat kembali Membaca bahagian-
tajuk-tajuk kecil, siri soalan mengenai soalan-soalan apa yang telah bahagian buku atau
gambar-gambar atau teks tersebut tambahan dibaca teks secara berpilih
ilustrasi dan lakaran
grafik Mempersoal Meneliti segala yang Memastikan tiada
pendapat atau telah diperoleh fakta penting yang
maklumat tertinggal

Kemahiran Mencatat Nota

Sebuah sistem pengambilan nota yang sesuai
digunakan sewaktu sesi kuliah.

Kaedah ini terbahagi kepada tiga bahagian utama
margin luas sebelah kiri
Kaedah bahagian bawah
cornell
Contoh:

Kaedah Cara yang baik untuk mengorganisasikan idea dan maklumat
Rangka
Ditulis dengan mengasingkan kandungan teks mengikut turutan
untuk mengenal pasti idea utama, butiran maklumat dan fakta

Simbol-simbol seperti nombor, abjad Arab dan bullets

Menggunakan pelbagai alat berfikir untuk mengambil nota

Contoh: Peta i-think:

Kaedah Peta Minda:
Pemetaan

Membuat nota dalam bentuk grafik seperti rajah, jadual atau graf

Rajah Jadual

Kaedah
Carta

Kaedah Mencatat apa yang diperoleh atau difahami dalam bentuk
Ayat ayat

Menggunakan bahasa sendiri yang lebih mudah difahami atau
diingati

Mencatat maklumat secara menyeluruh dan terperinci, boleh
menggunakan singkatan

Menimba ilmu pengetahuan yang tidak dapat
diperolehi menerusi pengalaman-pengalaman

biasa yang lain

Kebolehan mengingati Kepentingan Meningkatkan
fakta serta membuat Kemahiran pencapaian bahasa
intepretasi secara bijak Membaca

Meningkatkan daya kreatif seseorang individu
dalam pelbagai bidang

Meningkatkan penguasaan berfikir
dalam sesuatu topik

Mengimbas kembali Kepentingan Dapat berfikir secara
apa yang telah Kemahiran kritis, analitik dan kreatif
dipelajari Mencatat Nota
untuk menapis isi-isi
penting

Mencatat dan menyimpan
ilmu serta maklumat

penting secara ringkas

Meningkatkan kemahiran kognitif seperti
mendefinisikan konsep

Menstruktur pemikiran Justifikasi Meningkatkan tahap
dengan cara yang memilih pemikiran ke aras yang
sistematik peta i-think
lebih tinggi

Dapat melahirkan
individu yang berfikiran

kreatif dan inovatif

Rujukan

Anjarsit, Y., & Adnan, A. (2017). The use of cornell note taking technique to improve listening comprehension of senior high school
students. Journal of English Language Teaching, 6(1), 9–15. http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jelt/article/view/7120/5648

Cohen, A. D. 1990. Language learning: Insights for learners, teachers, and researchers. Newbury House.

Dayana Batrisya. (2019, September 8). Kemahiran membuat nota Pages 1 - 30 - Flip PDF Download | FlipHTML5. Fliphtml5.com.
https://fliphtml5.com/qqxix/bxsq/basic

Dyarudin, W., Mustappa, W., & Pendidikan Malaysia, K. (2017). Keberkesanan teknik membaca SQ3R dalam pengajaran kefahaman
membaca di sekolah menengah (The Effectiveness Reading SQR3 Technique in Reading Comprehension Teaching at Secondary School).
Malay Language Education Journal -MyLEJ, 7(1), 2180–4842. http://journalarticle.ukm.my/10408/1/127-244-1-SM.pdf

Eddie, C. S. (2013, April 20). Kemahiran membaca, kaedah, pendekatan dan teknik | PDF. Scribd.
https://www.scribd.com/doc/137036688/Kemahiran-Membaca-Kaedah-Pendekatan-Dan-Teknik

Kedua, B., & Kajian Berkaitan, T. (n.d.). http://studentsrepo.um.edu.my/1930/5/Bab_2.pdf

Matlamat dan jenis bacaan. (2011, December). Pdfcoffee.com. https://pdfcoffee.com/matlamat-dan-jenis-bacaan-pdf-free.html

Marohaini Yusof (1989). Strategi pengajaran bacaan dan kefahaman. Karya Bistari.

Mohd, B., Abdullah, Y., Zain, S., Said, A., Muhamad, A., Taat, S., & Talip, R. (2012). Menguasai kemahiran membaca secara berkesan.
https://eprints.ums.edu.my/3578/1/nc0000001210.pdf

TERIMA
KASIH


Click to View FlipBook Version