The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แฟ้มสะสมผลงาน1-พีช

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by TheGreat Chanel, 2019-12-17 11:44:36

แฟ้มสะสมผลงาน1-พีช

แฟ้มสะสมผลงาน1-พีช

แฟ้มสะสมผลงาน
รหสั วิชา 2308-2106 วชิ าการออกแบกราฟิกป้ายโฆษณา
รหัสวิชา 2308-2003 วชิ าการออกแบบนเิ ทศศลิ ป์

ผู้จัดทา
นาย ธนานนท์ ทรงยินดี

นาเสนอ
อาจารย์เดชา มิ่งระกูล

ประจาภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

1 Logo รา้ นหนงั สือ

แรงบนั ดาลใจ
คือ เป็นรา้ นประมาณว่าพีน่ ้องเปน็ คนตั้งรา้ นร้านเลยชอ่ื พี่นอ้ ง

2 ป้ายลอยกระทง

แรงบนั ดาลใจ
คือ ออกแบบอารมณค์ ล้ายๆบตั รเชญิ หรอื ประชาสัมพนั ธใ์ นวันลอยกระทง

3 Logo ร้านกาแฟ

แรงบนั ดาลใจ
คอื ออกแบบเป็นแนวคาเฟ่โดยรวมแบบเกๆ๋

4 ปา้ ยฝนหลวง

แรงบันดาลใจ
คือ เป็นแนวทางง่ายๆโดยมที วิ เขาและเครื่องเพื่อส่อื เกย่ี วกบั ฝนหลวง

5 นามบัตร

แรงบนั ดาลใจ
คือ เป็นคนชอบแนวกาแลก็ ซี่เลยเอาพืน้ หลงั เปน็ แนวน้นั และมขี ้อมลู ที่ครบ

6 ปกหนงั สือ

แรงบนั ดาลใจ
คือ เป็นโมเดลทแ่ี สดงถงึ การออกแบบเรยี บงา่ ยแตอ่ อกมางดงาม

7 ฉลากสนิ ค้า

แรงบนั ดาลใจ
คอื เป็นรา้ นขายลูกชน้ิ ใหค้ นที่มาตดิ ต่อเขา้ ใจงา่ ย

8 แผน่ พบั

แรงบนั ดาลใจ
คือ แสดงให้ถงึ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหู่ ัว ความดีของทา่ นโดยแสดงในแผ่นพบั รายละเอียด
ยอ่ ยๆ

9 โปสเตอรว์ นั พอ่

แรงบนั ดาลใจ
คอื พ่อคือฮโี ร่

10 โปสเตอร์ตอ่ ต้านทุจรติ

แรงบันดาลใจ
คือ แสดงใหร้ ูถ้ งึ การคอรร์ ปั ชน่ั

11 การด์ วนั คริสตม์ าส

แรงบันดาลใจ
คือ แซนตา้ และกวางเลนเดยี รท์ อ่ี ยู่ชว่ งหนา้ ปก ส่วนดา้ นหลงั คอื คาอวยพรในวนั ครสิ มาส


Click to View FlipBook Version