The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ประเมินครูผู้ช่วย นางสาวอาฑิตยา คงอุ่น
รอบที่ 1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by atitayaauaoo, 2022-03-31 09:33:56

ประเมินครูผู้ช่วย นางสาวอาฑิตยา คงอุ่น

ประเมินครูผู้ช่วย นางสาวอาฑิตยา คงอุ่น
รอบที่ 1

การรายงานผลงานการปฏบิ ัติหน้าท่ี
เพื่อขอรบั การประเมิน
การเตรียมความพรอ้ ม

และพัฒนาอย่างเขม้ ของครูผูช้ ่วย
ครงั้ ที่ 1

อาฑิตยา คงอนุ่

วทิ ยาลยั เทคนิคดอนเมอื ง
สถาบันการอาชีวศกึ ษากรุงเทพมหานคร
สานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา

รายงานการประเมินการเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอย่างเขม้ คร้ังที่ ๑

ครอู าฑติ ยา คงอุ่น ตาแหนง่ ครผู ูช้ ่วย |๑

แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนคิ ดอนเมอื ง

รายงานการประเมินการเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ คร้ังที่ ๑

ครูอาฑติ ยา คงอุ่น ตาแหนง่ ครูผู้ช่วย |๒

อุดมการณ์ วิสัยทศั น์ในการปฏบิ ตั งิ าน

การท่ีจะเป็นครูไดน้ ้นั ข้ันแรกต้องมีใจรกั ในวชิ าชีพครู รกั ความเจรญิ กา้ วหน้าของนกั เรียน ร้จู กั ใหโ้ ดย
ไมห่ วงั ประโยชนต์ อบแทน ไม่ผูกใจเจบ็ รู้จักเสียสละ ไม่ใช้อาชพี ครูมาเป็นทางผ่านเพ่อื ประโยชน์สขุ ส่วนตัว

หรือเป็นทางผ่านในการประกอบอาชีพอ่นื ไม่เบียดเบยี นเวลาในการทางาน รจู้ ักสอนนกั เรยี น ต้องศรทั ธาใน
วชิ าชพี ของตนเอง ฝึกตนเองเสมอ เชิดชวู ิชาชีพตนเอง ต้องทาตวั เป็นกลาง ทานุบารุงวชิ าชีพ เปน็ แบบอย่างท่ี

ดีของนักเรียน ฯลฯ ทั้งหมดนเ้ี ปน็ ส่วนหนงึ่ ทีท่ าใหค้ าวา่ “ครู” มีคณุ คา่ ทีส่ ุด
1. ครูต้องมีความประพฤติเรยี บรอ้ ยสามารถเปน็ ตน้ แบบให้แกน่ ักเรียนไดเ้ ป็นอย่างดี
2. ครูตอ้ งมีความรู้ดีมกี ารเตรียมความพรอ้ มในการสอนทกุ เร่อื ง มกี ารศกึ ษาคน้ คว้าอย่างสมา่ เสมอ

3. ครูต้องมบี คุ ลิกการแต่งกายดีสามารถเป็นแบบอย่างแกน่ ักเรยี นได้
4. ครตู ้องสอนดี

5. ครตู อ้ งมีความตรงเวลา
6. ครูต้องมคี วามยุตธิ รรมแก่นกั เรยี นทุกคน
7. ครูต้องหาความรอู้ ยเู่ สมอ

8. ครูต้องมคี วามร่าเริง แจ่มใส
9. ครูตอ้ งมคี วามซอื่ สัตย์

10. ครตู อ้ งมีความเสยี สละ

แผนกวชิ าการโรงแรม วิทยาลัยเทคนคิ ดอนเมือง

รายงานการประเมนิ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเขม้ คร้งั ท่ี ๑

ครอู าฑติ ยา คงอุ่น ตาแหน่ง ครผู ู้ช่วย |๓

จรรยาบรรณในวิชาชีพครู

1. ครูตอ้ งรักและเมตตาศษิ ย์ โดยใหค้ วามเอาใจใส่ช่วยเหลือสง่ เสรมิ ใหก้ าลงั ใจในการศกึ ษาเล่าเรียน

แกศ่ ิษยโ์ ดยเสมอหน้า
2. ครตู ้องอบรม สงั่ สอน ฝึกฝน สรา้ งเสริมความรู้ ทกั ษะและนสิ ยั ท่ถี ูกตอ้ งดงี ามให้แก่ศิษย์ อยา่ งเต็ม

ความสามารถดว้ ยความบริสุทธ์ใิ จ

3. ครตู ้องประพฤตปิ ฏบิ ัตติ นเป็นแบบอย่างทดี่ แี ก่ศษิ ย์ท้งั ทางกาย วาจา และจิตใจ
4. ครูต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษต์ ่อความเจริญทางกาย สติปญั ญา จิตใจ อารมณ์ และสงั คมของศิษย์

5. ครูต้องไมแ่ สวงหาประโยชนอ์ นั เปน็ อามสิ สนิ จา้ งจากศิษย์ในการปฏบิ ตั หิ น้าทต่ี ามปกติ และไม่ใช้
ศษิ ยก์ ระทาการใดๆ อนั เปน็ การหาประโยชนใ์ หแ้ ก่ตนโดยมิชอบ

6. ครยู อ่ มพัฒนาตนเองทง้ั ในด้านวชิ าชพี ดา้ นบุคลกิ ภาพและวิสยั ทัศน์ ให้ทันตอ่ การพฒั นาทาง

วิชาการ เศรษฐกจิ สงั คม และการเมอื งอยเู่ สมอ
7. ครยู อ่ มรัก และศรทั ธาในวชิ าชีพครู และเป็นสมาชกิ ที่ดขี ององคก์ รวชิ าชพี ครู

8. ครูพึงช่วยเหลอื เกอื้ กูลครูและชุมชนในทางสรา้ งสรรค์
9. ครพู ึงประพฤติ ปฏิบตั ิตน เปน็ ผูน้ าในการอนรุ กั ษแ์ ละพฒั นาภูมิปัญญาและวฒั นธรรมไทย

แผนกวชิ าการโรงแรม วิทยาลยั เทคนิคดอนเมือง

รายงานการประเมนิ การเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ ๑

ครอู าฑติ ยา คงอุ่น ตาแหนง่ ครูผชู้ ว่ ย |๔

1

อมลู ผูรับการ
ปร มิน

แผนกวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั เทคนคิ ดอนเมอื ง

รายงานการประเมินการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ ครง้ั ท่ี ๑

ครอู าฑิตยา คงอนุ่ ตาแหน่ง ครูผชู้ ่วย |๕

ขอ้ มลู ทวั่ ไป

1. อมลู ผู อรับการปร มิน

ชอ่ื นางสาว อาฑิตยา นามสกุล คงอนุ่

สัญญาติ ไทย ชือ้ ชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

วนั ดอื นปี กิด 19 มนี าคม 2532 อายุ 32 ปี

คณุ วฒุ ิการศกึ ษา ศิลปศาสตรบ์ ณั ฑิต (การทอ่ งเท่ยี วและการโรงแรม)

ภูมิลา นา เลขท่ี 169 หมทู่ ่ี 2 ตาบล โนนฆอ้ ง อา ภอ บ้านฝาง

จังหวดั อนแก่น รหสั ไปรษณีย์ 40270

โทรศัพท์ 061-1348931 E-Mail : [email protected]

รม่ิ รับราชการครูตาแหน่งครผู ูชว่ ย เม่อื วนั ท่ี 17 พฤษภาคม 2564

ตามคาสงั่ สานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา ท่ี 1001/2564

ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2564

รบั งนิ ดอื น อันดบั ครผู ู้ช่วย น้ั 15,800บาท

สถานศึกษา วทิ ยาลัยเทคนคิ ดอนเมือง

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา กระทรวงศกึ ษาธิการ

425 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมอื ง เขอตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

2. ปร วตั ิการศึกษา ปีท่สี า ร็จการศึกษา วฒุ กิ ารศกึ ษา
สถาบัน/มหาวทิ ยาลยั 2556
ปรญิ ญา ตรี ศศ .บ. ศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2563 บณั ฑติ ( การท่องเท่ยี วและการ
2551 โรงแรม)
มหาวิทยาลยั ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ประกาศนียบตั รบัณฑติ วิชาชพี ครู
โรงเรยี นขอนแกน่ วทิ ยายน 2545
2544 มธั ยมปลาย
โรงเรยี นขอนแกน่ วิทยายน ภาษาอังกฤษ-คณติ ศาสตร์
โรงเรียนอนบุ าลขอนแก่น
มัธยมตน้

ประถมศึกษา

3. ใบปร กอบวชิ าชีพครู

 มี เลขท่ี 63109000034300 ส้ินสดุ วนั ท่ี 10 มีนาคม 2568
ไมม่ ี

แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลยั เทคนคิ ดอนเมอื ง

รายงานการประเมนิ การเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ ครั้งที่ ๑

ครอู าฑิตยา คงอุ่น ตาแหนง่ ครูผ้ชู ว่ ย |๖

4. ปร วตั กิ ารรับราชการ
รบั ราชการ ตาแหนง่ ครูผชู ่วย (17 พฤษภาคม พ.ศ.2564- ปจั จุบัน)
วทิ ยาลยั เทคนคิ ดอนเมือง สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา

5. ปร วตั กิ ารลาราชการ ปร จาครึง่ ปีงบปร มาณ 2564(17 พฤษภาคม 2546–30 กนั ยายน2564)

รายการลา

เดือน/ปี ลาปว่ ย ลากจิ ลาคลอด/ ลาศกึ ษาตอ่ มาสาย ขาดราชการ/
ลาอปุ สมบท ขาดงาน

คร้ัง
ัวน
ครั้ง
วัน
คร้ัง
ัวน
ครั้ง
วัน
ครั้ง
ัวน
คร้ัง
ัวน

พ.ค.64 - - - - - - - - - - - -
มิ.ย.64 - - - - - - - - - - - -
ก.ค.64 - - - - - - - - - - - -
ส.ค. 64 - - - - - - - - - - - -
ก.ย. 64 - - - - - - - - - - - -
ต.ค.64 - - - - - - - - - - - -
พ.ย.64 - - - - - - - - - - - -
รวม - - - - - - - - - - - -

6. ปร วัติการไดรับ ครอื่ งราชอสิ รยิ าภรณ์

วัน/เดอื น/ปี เอกสารอ้างอิง/ราชกจิ จานุเบกษา

ที่ ช้นั เล่มท่ี ตอนท่ี หนา้ ลงวนั ที่ หลักฐานอ้างอิง
พระราชทาน

แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลยั เทคนิคดอนเมือง

รายงานการประเมนิ การเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเข้ม คร้ังที่ ๑

ครอู าฑิตยา คงอ่นุ ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย |๗

7. ปร วัตกิ ารปร ชุมทางวชิ าการ / สมั มนา / ฝกึ อบรม

ลาดบั ชื่อหลกั สตู ร/โครงการ/กจิ กรรม วัน/ ดือน/ปี สถานท่จี ดั กจิ กรรม
ท่ี ท่ี าร่วมกจิ กรรม แบบออนไลน์

การพัฒนาและเรยี นรอู้ อนไลน์ ตาม แบบออนไลน์
แบบออนไลน์
โครงการพัฒนาทักษะด้านดจิ ิทัลเพ่อื การ แบบออนไลน์
แบบออนไลน์
1 จดั การเรยี นการสอนอาชีวศึกษา หลักสูตร 19 พฤษภาคม 2564
"Google Classroom"

หน่วยงาน : สานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศกึ ษา

การพฒั นาและเรยี นรู้ออนไลน์ ตาม

โครงการพัฒนาทักษะดา้ นดิจิทัลเพื่อการ

จดั การเรยี นการสอนอาชวี ศกึ ษา หลักสตู ร

2 "การสร้างแฟม้ สะสมผลงานดว้ ย New 20 พฤษภาคม 2564

Google Sites"

หนว่ ยงาน : สานกั งานคณะกรรมการการ

อาชวี ศึกษา

การพัฒนาและเรยี นรอู้ อนไลน์ ตาม

โครงการพฒั นาทกั ษะด้านดิจิทัลเพอ่ื การ

3 จดั การเรียนการสอนอาชีวศึกษา หลักสูตร 21 พฤษภาคม 2564

"ความปลอดภัยในโลกอนิ เทอร์เน็ต (Be

Internet Awesome)"

การพัฒนาและเรยี นรู้ออนไลน์ ตาม

โครงการพฒั นาทกั ษะดา้ นดจิ ทิ ัลเพือ่ การ

4 จัดการเรยี นการสอนอาชีวศึกษา หลกั สูตร 24 พฤษภาคม 2564

"การทา Data Visualization ด้วย

Google Data Studio""

การพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ ตาม

5 โครงการพัฒนาทกั ษะด้านดจิ ทิ ัลเพอ่ื การ 25 พฤษภาคม 2564
จดั การเรียนการสอนอาชีวศึกษา หลักสูตร

"Youtube for Teacher"

แผนกวชิ าการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคดอนเมอื ง

รายงานการประเมินการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเข้ม คร้งั ที่ ๑

ครอู าฑิตยา คงอ่นุ ตาแหนง่ ครูผชู้ ว่ ย |๘

ลาดับท่ี ชอ่ื หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม วัน/ ดอื น/ปี สถานทจ่ี ัดกิจกรรม
ที่ าร่วมกจิ กรรม แบบออนไลน์
แบบออนไลน์
การพฒั นาและเรียนรอู้ อนไลน์ ตาม
แบบออนไลน์
6 โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพือ่ การ 26 พฤษภาคม 2564 แบบออนไลน์
จดั การเรยี นการสอนอาชวี ศึกษา แบบออนไลน์
แบบออนไลน์
หลกั สตู ร "Digital Marketing"

การพัฒนาและเรยี นรอู้ อนไลน์ ตาม

โครงการพัฒนาทกั ษะดา้ นดจิ ทิ ลั เพื่อการ

7 จดั การเรยี นการสอนอาชวี ศึกษา 27 พฤษภาคม 2564

หลกั สตู ร "การตดิ ต้ัง Google

WorkSpace for Education"

การพฒั นาและเรยี นรูอ้ อนไลน์ ตาม

โครงการพฒั นาทักษะดา้ นดิจทิ ลั เพื่อการ

8 จดั การเรยี นการสอนอาชวี ศกึ ษา 31 พฤษภาคม 2564

หลกั สูตร "IoT เบื้องตน้ ด้วย Node-

RED"

การอบรมหลักสตู รการเตรียมความ

9 พร้อมครผู ชู้ ว่ ยสู่ครูมอื อาชพี สงั กดั 4 มิถนุ ายน 2564

สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

10 การนิเทศออนไลน์ หัวขอ้ New Google 15 มิถุนายน 2564
Meet สาหรับการสอนออนไลน์

"สรา้ งวินยั ทางการเงิน สคู่ วามมัน่ คง ม่ัง

คง่ั ยัง่ ยนื " รุน่ 1 จานวน 15 ช่วั โมง

11 โครงการพฒั นาคุณภาพชวี ติ ตามหลัก 11 กรกฎาคม 2564 -
ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียงและสร้างวินัย 17 สงิ หาคม 2564

ทางการเงิน ประจาปี พ.ศ. 2564 ของ

สานกั งานคณะกรรมการ สกสค

แผนกวิชาการโรงแรม วทิ ยาลัยเทคนคิ ดอนเมือง

รายงานการประเมินการเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเขม้ ครงั้ ท่ี ๑

ครูอาฑิตยา คงอนุ่ ตาแหน่ง ครผู ู้ชว่ ย |๙

ลาดับท่ี ชือ่ หลกั สูตร/โครงการ/กิจกรรม วนั / ดอื น/ปี สถานทจ่ี ดั กจิ กรรม
ที่ ารว่ มกิจกรรม

12 การอบรมออนไลนใ์ นหวั ข้อเรอ่ื ง "การ 19 กรกฎาคม 2564 แบบออนไลน์
เรียนรอู้ อนไลนเ์ พอื่ สรา้ งสรรคน์ วัตกรรม"

13 การอบรมออนไลน์ การออกแบบสือ่ 21 กรกฎาคม 2564 แบบออนไลน์
ประชาสมั พนั ธผ์ า่ น CANVA.COM

อบรมเชงิ ปฏิบตั กิ ารงานสวน

พฤกษศาสตรโ์ รงเรยี น หลกั สูตร 5

14 องค์ประกอบ ภายใต้โครงการอนรุ ักษ์ 24 สิงหาคม 2564 แบบออนไลน์
พนั ธูกรรมพืช อันเนือ่ งมาจาก

พระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพ

รตั นราชสุดา สยามบรมราชกมุ ารี

อบรมหลกั สตู ร โครงการพัฒนาศักยภาพ

15 ครูนิเทศกผ์ า่ นระบบหลักสตู รฝกึ อบรม 6-8 กันยายน 2564 แบบออนไลน์

ออนไลน์

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

16 ทางการศกึ ษา กิจกรรมทอี่ บรมเชงิ 15 พฤศจกิ ายน2564 วทิ ยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ปฏบิ ัติการจัดทาข้อตกลงในการพฒั นา

งาน (PA)

แผนกวิชาการโรงแรม วทิ ยาลยั เทคนคิ ดอนเมอื ง

รายงานการประเมนิ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเข้ม คร้งั ท่ี ๑

ครูอาฑิตยา คงอุน่ ตาแหนง่ ครูผ้ชู ว่ ย | ๑๐

2

ภาร งาน
ที่ไดรับมอบหมาย

แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนคิ ดอนเมือง

รายงานการประเมินการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเข้ม ครงั้ ที่ ๑

ครูอาฑติ ยา คงอนุ่ ตาแหนง่ ครูผู้ช่วย | ๑๑

ภาร งานท่ไี ดรบั มอบหมาย

นางสาวอาฑิตยา คงอุ่น ตาแหน่ง ครผู ูช้ ว่ ย ปฏิบตั ิการสอนประจาแผนกวชิ า การโรงแรม
วทิ ยาลยั เทคนิคดอนเมอื ง สถาบันการอาชีวศกึ ษากรุงเทพมหานคร สงั กดั สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึ ษา ได้รบั มอบหมายหน้าทตี่ ามระเบยี บสานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา วา่ ดว้ ยการบรหิ าร
สถานศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามที่ ก.ค.ศ. และคาส่ังวทิ ยาลัยเทคนิคดอนเมอื ง 112/2564 ลงวันท่ี 17
พฤษภาคม 2564 เร่อื งมอบหมายหน้าที่และความรบั ผดิ ชอบในการปฏบิ ัตริ าชการ ปีการศกึ ษา 2564 ดงั นี้

1. ภาร งานสอน
ปฏบิ ัตหิ นาทีก่ ารสอนปีการศึกษา 2564
มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการสง่ เสรมิ การเรียนรู้ ทกั ษะ กระบวนการคิด การมสี ว่ นร่วมในการ

จัด กจิ กรรมการเรียนการสอนของผเู้ รียน ประสานความร่วมมือระหว่างผ้ปู กครอง ชุมชน และสถาน
ประกอบการใกลเ้ คยี ง เพอ่ื มสี ่วนร่วมในการพฒั นา และส่งเสรมิ ศักยภาพของผเู้ รยี นตามธรรมชาติของช่วงวยั
รวมถึงบริบทของสถานศกึ ษา โดยได้รับมอบหมายใหป้ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวชิ า รายละเอยี ดดังน้ี

ปร จาภาค รียนท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2564

ข้าพเจา้ ไดร้ บั มอบหมายให้ปฏบิ ัตหิ นา้ ท่กี ารสอน จานวน 5 รายวชิ า ดงั นี้
ร ดบั /ช้ัน
ลาดับท่ี รหัสวิชา ช่ือวชิ า ปวส. 1/1 กร. จานวน ชม.
4
1 20701-2004 งานแม่บา้ นโรงแรม

2. 20701-2005 การบริการอาหารและเครื่องด่มื ปวช. 2/1 กร. 4

3 30700-1003 ศลิ ปะการต้อนรับและการบริการ ปวส. 1/1,2 กร. 4
4 30701-2007 การตลาดเพ่ือธรุ กจิ โรงแรม ปวส. 1/1,2 กร. 4
5 30000-2001 กจิ กรรมองคก์ ารวชิ าชพี 1 ปวส. 1/1,2 กร. 2
18
รวมจานวนช่ัวโมง/สปั ดาห์

แผนกวิชาการโรงแรม วทิ ยาลัยเทคนิคดอนเมือง

รายงานการประเมินการเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเข้ม ครั้งที่ ๑

ครูอาฑิตยา คงอุ่น ตาแหนง่ ครูผู้ชว่ ย | ๑๒

ปร จาภาค รยี นท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564

ข้าพเจ้าได้รบั มอบหมายให้ปฏบิ ตั ิหนา้ ที่การสอน จานวน 7 รายวิชา ดงั นี้

ลาดับท่ี รหสั วชิ า ชอ่ื วชิ า ร ดับ/ชนั้ จานวน ชม.
3
1 20001-1003 ธุรกจิ และการเปน็ ผู้ประกอบการ ปวช. 1/1 กร. 3
3
2. 20700-1001 อตุ สาหกรรมทอ่ งเที่ยว ปวช. 1/1 กร.
3
3 20700-1006 ภาษาองั กฤษเพ่ือการโรงแรมและ ปวช. 1/1 กร. 4
4
การท่องเทีย่ ว
4
4 20701-2008 งานสว่ นหนา้ โรงแรม ปวช. 1/1 กร. 24

5 20701-2113 การจัดกิจกรรม MICE ในโรงแรม ปวช. 2/1 กร.

6 30701-2004 การจดั การงานบรกิ ารอาหารและ ปวส. 1/1,2 กร.

เครื่องด่มื

7 20000-2004 กจิ กรรมองค์การวิชาชีพ 2 ปวช. 2/1 กร.

รวมจานวนชว่ั โมง/สปั ดาห์

2. การปฏิบตั งิ านท่ีไดรบั มอบหมาย / หนาที่พิ ศษ

2.1 งานครูที่ปรกึ ษา

ขา้ พเจา้ ได้รบั มอบหมายหนา้ ที่ ให้เปน็ ครทู ่ีปรึกษานักเรียน ระดบั ประกาศนยี บตั รวิชาชพี (ปวช.)1/1
แผนกวิชาการโรงแรม จานวน 2 คน

2.2 งานหนาท่พี ิ ศษ

ข้าพเจ้าได้รบั มอบหมายหนา้ ทพ่ี ิเศษจากกลมุ่ งานตา่ ง ๆ ซ่งึ มหี น้าทดี่ งั น้ี
2.3.1 หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

2.3.2 ผชู้ ่วยหวั หนา้ งานทะเบียน

ลงช่อื …………………..……………………..
(นางสาวอาฑติ ยา คงอุ่น)
ตาแหนง่ ครผู ชู้ ว่ ย

17 พฤศจิกายน 2564

แผนกวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลัยเทคนคิ ดอนเมือง

รายงานการประเมนิ การเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเข้ม ครงั้ ท่ี ๑

ครู อาฑติ ยา คงอุ่น ตาแหนง่ ครผู ู้ช่วย | ๑๓

3 การรายงานผลงานการปฏบิ ตั ิหน้าที่
เพอ่ื ขอรบั การประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มของครูผชู้ ว่ ยคร้ังท่ี 1

แผนกวชิ าการโรงแรม วิทยาลยั เทคนคิ ดอนเมอื ง

รายงานการประเมนิ การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเข้ม ครง้ั ท่ี ๑

ครู อาฑติ ยา คงอ่นุ ตาแหน่ง ครผู ้ชู ่วย | ๑๔

หมวดที่ ๑

ผลการปฏิบัตติ น

แผนกวชิ าการโรงแรม วิทยาลัยเทคนคิ ดอนเมือง

รายงานการประเมินการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ครั้งท่ี ๑

ครู อาฑติ ยา คงอุ่น ตาแหน่ง ครูผชู้ ว่ ย | ๑๕

รายงานผลการปฏบิ ัติหน้าที่

1. ขอ้ มลู ของผู้รับการประเมนิ

ชอ่ื -สกลุ นางสาวอาฑติ ยา คงอุน่ อายุ 33 ปี ตาแหน่งเลขท่ี 15154

รบั เงินเดือนในอนั ดบั ครูผชู้ ว่ ย ขน้ั 15,800 บาท วทิ ยาลัยเทคนคิ ดอนเมือง

กรม/สว่ นราชการ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

คณุ วฒุ ิ ปริญญาตรีศิลปศาสตรบณั ฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชา การท่องเท่ียวและการโรงแรม

มหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม

2. การปฏิบัตงิ านในปที ่ีขอรับการประเมนิ

ท่ี เลขท่คี าสง่ั เรื่อง หนา้ ท่ี

1 คาสั่ง วท.ดอนเมือง มอบหมายหนา้ ท่ีและความรบั ผิดชอบใน หัวหน้าแผนกวชิ าการโรงแรม
ที่ 112/2564 การปฏิบตั ริ าชการ ปีการศึกษา 2564 ครูช่วยงานงานประชาสมั พนั ธ์

2 คาส่งั วท.ดอนเมอื ง แตง่ ตง้ั ครทู ่ีปรกึ ษา ปีการศึกษา 2564 ครทู ีป่ รึกษา ปวช. 1/1 กร.
ที่ 114/2564

3 คาสงั่ วท.ดอนเมือง แตง่ ตง้ั ผอู้ ย่เู วรรกั ษาการณ์ เพื่อรกั ษา อยู่เวรกลางวนั 1 กรกฎาคม 2564
ที่ 117/2564 ทรพั ยส์ ินขงิ ทางราชการ (เวรกลางวัน)

ประจาเดอื น กรกฏาคม 2564

แตง่ ต้งั คณะกรรมการดาเนนิ การโครงการ

จัดพธิ ลี งนามถวายพระพรชัยมงคล เน่อื ง

4 คาสง่ั วท.ดอนเมอื ง ในโอกาสวันเฉลมิ พระชนมพรรษา คณะกรรมการฝุายพิธีการ
ที่ 176/2564 สมเดจ็ พระนางเจ้าสริ ิกติ ์ิ

พระบรมราชนิ นี าถ พระบรมราชชนนีพนั

ปีหลวง ปีพุทธศกั ราช 2564

แต่งตง้ั คณะกรรมการดาเนินการจดั ซือ้

หนังสือเรยี นประจาวิชา หนังสือเรียน

5 คาสั่ง วท.ดอนเมือง เสริมรายวชิ า หนงั สอื อ่านเพิม่ เติม คณะกรรมการกลัน่ กรอง
ที่ 177/2564 หนงั สอื อา่ นประกอบ หนังสือค้นคว้า

อ้างองิ และสือ่ อเิ ล็กทรอนิกส์ ประจา

ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564

แผนกวิชาการโรงแรม วทิ ยาลัยเทคนคิ ดอนเมือง

รายงานการประเมินการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอย่างเขม้ ครั้งท่ี ๑

ครู อาฑิตยา คงอนุ่ ตาแหน่ง ครผู ชู้ ว่ ย | ๑๖

ท่ี เลขท่คี าสัง่ เร่ือง หน้าท่ี

แตง่ ตัง้ คณะกรรการดาเนนิ งานโครงการ

6 คาสงั่ วท.ดอนเมอื ง พธิ ีนอ้ มราลึกวนั สวรรคตพระบาทสมเดจ็ คณะกรรมการฝุายสถานที่
ท่ี 217/2564 พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมู พิ ลอดุลย คณะกรรมการฝุายพิธีการ
เดชมหาราช บรมนาถบพติ ร ประจาปี

พทุ ธศกั ราช 2564

7 คาส่งั วท.ดอนเมือง มอบหมายหน้าทแี่ ละความรับผดิ ชอบใน หวั หน้าแผนกวิชาการโรงแรม
ที่ 204/2564 การปฏบิ ตั ริ าชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ผู้ช่วยหวั หน้างานทะเบียน
2565

8 คาสั่ง วท.ดอนเมอื ง แตง่ ต้งั คณะกรรมการดาเนนิ งานโครงการ คณะกรรมการฝาุ ยสถานที่
ที่ 268/2564 สบื สานประเพณลี อยกระทง ประจาปี คณะกรรมการฝุายพิธีการ

พทุ ธศักราช 2564

แผนกวิชาการโรงแรม วทิ ยาลยั เทคนิคดอนเมอื ง

รายงานการประเมนิ การเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเข้ม คร้ังท่ี ๑

ครู อาฑติ ยา คงอุ่น ตาแหน่ง ครผู ู้ชว่ ย | ๑๗

การประเมินเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเข้ม ตาแหน่งครผู ชู้ ว่ ย
ดา้ นการปฏบิ ตั ติ น

รายการประเมิน ผลการดาเนินงาน หลกั ฐาน/ร่องรอย

1. วนิ ัยและการรกั ษาวนิ ัย

1.1 การแสดงออกทางอารมณ์ ข้าพเจ้าแสดงออกทั้งทางกาย วาจาและอารมณ์ สงั เกตพุ ฤตกิ รรม

กริ ยิ า ทา่ ทาง และพูดส่อื สารได้ อย่างเหมาะสมกบั กาลเทศะ เพอ่ื เปน็ แบบอย่าง ใน ภาพการปฏิบตั งิ าน

เหมาะสมกบั กาลเทศะตอ่ ผูเ้ รยี น การปฏบิ ัตติ นกับผู้เรียนและสอ่ื สารเพอ่ื ถ่ายทอด

ข้อมูลทางดา้ นวิชาการ การสอนและการ

ติดต่อส่ือสารอยา่ งมีประสิทธภิ าพเพ่ือสรา้ งความ

เข้าใจทีต่ รงกันระหวา่ งครแู ละนักเรียน

1.2การแสดงออกทางอารมณ์ ขา้ พเจา้ แสดงออกทง้ั ทางอารมณ์ กริ ิยาท่าทางและ สังเกตุพฤตกิ รรม

กิริยาท่าทางและพูดสื่อสารได้ การพดู ส่อื สารไดเ้ หมาะสมกบั กาลเทศะต่อ ภาพการปฏบิ ตั ิงาน

เหมาะสมกับกาลเทศะต่อ ผู้บังคับบญั ชา เพื่อนรว่ มงาน ผู้ปกครอง และบุคคล

ผ้บู ังคบั บัญชา เพ่ือนร่วมงาน อน่ื ๆ โดยปฏบิ ัติตนอย่างมีสมั มาคารวะ ออ่ นนอ้ ม

ผู้ปกครองและบุคคลอนื่ ถ่อมตน เชอื่ ฟงั ยอมรับและปฏิบตั ิตามคาส่ังของ

ผู้บงั คับบญั ชาอย่างเคร่งครดั เพื่อตอบสนอง

ประโยชนข์ องทางราชการ พดู คยุ ติดต่อ สอ่ื สาร

โดยแสดงออกตอ่ ผ้รู ่วมงานผ้ปู กครอง และบคุ คล

อ่ืน ๆ ด้วยความเต็มใจและเหมาะกับกาลเทศะ

1.3การมเี จตคติเชงิ บวกกับ ขา้ พเจ้าปฏบิ ัติเป็นผู้มคี ณุ ธรรม จรยิ ธรรม เพ่ือการ สังเกตพุ ฤตกิ รรม

ประเทศชาติ เปน็ ครูท่ดี ี ประกอบดว้ ยคณุ งาม ความดซี ง่ึ เข้าใจ ภาพการปฏบิ ตั ิงาน

บทบาทหน้าที่ของขา้ ราชการ เปน็ พลเมืองท่ดี ตี าม

หลักธรรมาภิบาล มคี วามเสยี สละ มนี ้าใจมีความ

ยุตธิ รรม มีจติ สานึก มคี วามรบั ผดิ ชอบต่อส่วนรวม

มีความสามคั คี มีมารยาททดี่ ี มีความรกั และเมตตา

ตอ่ ศิษยเ์ พอื่ เปน็ กาลังในการขับเคลื่อนการศึกษาให้

มคี ุณภาพและพฒั นาประเทศชาตใิ หม้ ีความ

เจรญิ กา้ วหนา้

แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลยั เทคนคิ ดอนเมือง

รายงานการประเมินการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ครั้งที่ ๑

ครู อาฑติ ยา คงอุน่ ตาแหน่ง ครผู ชู้ ว่ ย | ๑๘

รายการประเมนิ ผลการดาเนินงาน หลักฐาน/ร่องรอย

1.4 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขา้ พเจา้ รักษาวินยั ในการเปน็ ขา้ ราชการท่ดี ี ทงั้ ใน สมุดลงเวลาปฏบิ ตั ิ

หลกั เกณฑ์ท่เี กย่ี วขอ้ งกบั ความ และนอกราชการ มุง่ มั่นทางาน รับผดิ ชอบต่องานที่ ราชการ

เปน็ ขา้ ราชการ ไดร้ ับมอบหมายอย่างเตม็ ความสามารถ ไม่ขาด สังเกตุพฤตกิ รรม

ราชการและมาปฏบิ ตั ิหน้าทดี่ ว้ ยความสามารถ ไม่ ภาพการปฏิบัติงาน

ขาดราชการและมาปฏิบัตหิ น้าทดี่ ้วยความเต็มใจ

ตามวันเวลาราชการอยา่ งสมา่ เสมอ เพ่อื รกั ษา

ผลประโยชน์ของทางราชการ และ ปฏิบัติตนตาม

กฎหมาย ระเบยี บแบบแผน หลักเกณฑแ์ ละวิธีการ

ปฏบิ ัติราชการ รักษาระเบียบวนิ ยั ของทางราชการ

กระทาตนเป็นแบบอยา่ งท่ดี มี ีหลกั ในการปฏิบตั ิ

หน้าที่ของครอู ย่างชดั เจนยุตธิ รรม

1.5 การปฏบิ ตั ิตามกฎ ระเบยี บ ข้าพเจา้ รกั ษาวนิ ยั ตามกฎหมายและกระทาตนให้ สมุดลงเวลาปฏบิ ัติ

หลกั เกณฑ์ท่ีเกยี่ วขอ้ งกับความ เป็นประโยชน์ต่อสังคม ปฏิบตั หิ น้าทท่ี ี่ได้รบั ราชการ

เป็นข้าราชการครู มอบหมายจนบรรลุเปาู หมายหน้าท่ขี า้ ราชการ ใน สังเกตุพฤตกิ รรม

ฐานะเปน็ พลเมอื งที่ดี เป็นแบบอยา่ งที่ดใี นการ ภาพการปฏิบัตงิ าน

รกั ษาวนิ ยั ปฏิบตั หิ นา้ ทีร่ าชการ รกั ษาผลประโยชน์

สนับสนนุ การปกครองระบอบประชาธปิ ไตยอนั มี

ของพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขด้วยความ

บริสทุ ธ์ใิ จ

1.6 การปฏบิ ตั ติ ามกฎหมาย ข้าพเจ้ารกั ษาวินยั ทเี่ ป็นขอ้ ห้ามและขอ้ ปฏบิ ัติอยา่ ง สงั เกตพุ ฤติกรรม

เคร่งครดั อยู่เสมอ ปฏบิ ตั ติ นตามกฎหมายเคารพ ภาพการปฏบิ ตั งิ าน

กฎหมายรกั ษาไว้ซงึ่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์

และการปกครองระบอบประชาธปิ ไตย เพ่ือการอยู่

ร่วมกนั ในสังคม

แผนกวิชาการโรงแรม วทิ ยาลัยเทคนคิ ดอนเมอื ง

รายงานการประเมินการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเขม้ คร้งั ที่ ๑

ครู อาฑิตยา คงอนุ่ ตาแหน่ง ครผู ู้ช่วย | ๑๙

1. วินัยและการรักษาวินยั

แผนกวชิ าการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

รายงานการประเมนิ การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ คร้ังที่ ๑

ครู อาฑิตยา คงอุน่ ตาแหนง่ ครูผ้ชู ว่ ย | ๒๐

รายการประเมิน ผลการดาเนินงาน หลกั ฐาน/รอ่ งรอย

2. คณุ ธรรม จริยธรรม

2.1 การปฏิบตั ติ นตามหลกั ขา้ พเจ้าปฏิบัติตนเปน็ ผ้มู ีคุณธรรม จรยิ ธรรม เพือ่ สังเกตพุ ฤตกิ รรม

ศาสนาทีน่ บั ถอื อยา่ งเครง่ ครัด การเปน็ ครูท่ีดี โดยยดึ หลักพรหมวหิ าร 4และเขา้ ภาพการปฏิบตั งิ าน

รว่ มกจิ กจิ กรรมทางศาสนา

2.2 การเข้ารว่ ม สง่ เสริม ขา้ พเจ้าปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง สงั เกตพุ ฤตกิ รรม

สนับสนุน ศาสนกจิ ของศาสนา พระพุทธศาสนา และปฏิบัตติ าม กจิ กรรมทาง ภาพการปฏบิ ตั งิ าน

ทนี่ ับถอื อยา่ งสมา่ เสมอ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และเขา้ รว่ ม

กจิ กรรมทางศาสนา

2.3 การเห็นความสาคญั เข้า ขา้ พเจา้ ให้ความสาคญั กับการเขา้ รว่ มการสง่ เสรมิ สังเกตพุ ฤตกิ รรม

ร่วม สง่ เสรมิ สนับสนุน เคารพ สนับสนนุ กจิ กรรม ทางศาสนาและวันสาคัญต่างๆ ภาพการปฏิบตั ิงาน

กจิ กรรมที่แสดงถงึ จารตี ทางศาสนา รกั ษาขนบธรรมเนยี มการปฏบิ ัติท่ีดงี าม

ประเพณี วฒั นธรรมทอ้ งถิ่นหรอื ของไทย สง่ เสรมิ ให้เหน็ คุณค่าของประเพณไี ทย

ชุมชน สง่ เสรมิ ใหใ้ ช้ศลิ ปะวัฒนธรรมเป็นส่ือกลางในการ

สรา้ งความสัมพันธ์

2.4 การเห็นความสาคัญ เขา้ ขา้ พเจา้ มคี วามภาคภูมใิ จในศาสนา ศลิ ปะ สังเกตุพฤตกิ รรม

ร่วม สง่ เสริม สนบั สนุนกิจกรรม วัฒนธรรมของชาติ สืบสานวฒั นธรรม ประเพณใี ห้ ภาพการปฏบิ ตั ิงาน

ทีแ่ สดงถึงจารีต ประเพณี คงอยอู่ ย่างยงั่ ยืน อยูร่ ว่ มกนั อย่างสมานฉนั ท์

วัฒนธรรมของชาติ

2.5 การมีจติ บรกิ ารและจติ ขา้ พเจ้ามีความรับผิดชอบตอ่ ตนเองและผอู้ น่ื สังเกตุพฤตกิ รรม

สาธารณะ กระตอื รือร้นที่จะมีสว่ นร่วมในสงั คมด้วยความเตม็ ภาพการปฏบิ ตั งิ าน

ใจ มองผอู้ ื่นในแง่ดี มจี ติ อาสาในการรว่ มงานกบั

ส่วนรวม และเข้าร่วมกิจกรรมจติ อาสาเพอ่ื พัฒนา

ชมุ ชนและสังคม

2.6 การตอ่ ต้านการกระทาของ ขา้ พเจา้ ยดึ มนั่ ในคาสอนของศาสนา เปน็ แบบอย่าง สังเกตพุ ฤตกิ รรม

บคุ คลหรือกล่มุ บคุ คลทส่ี ง่ ผลตอ่ ที่ดใี หแ้ กศ่ ษิ ย์ เพ่ือนร่วมงาน และบุคคลอืน่ ๆ ภาพการปฏิบัติงาน

ความมนั่ คงของชาติหรือ อดทน เสียสละเพอ่ื สว่ นรวม ดารงชีวติ ตามทางสาย

ผลกระทบเชงิ ลบตอ่ สังคม กลาง

โดยรวม

แผนกวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั เทคนคิ ดอนเมือง

รายงานการประเมินการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ ครัง้ ที่ ๑

ครู อาฑิตยา คงอ่นุ ตาแหน่ง ครผู ชู้ ว่ ย | ๒๑

2. คุณธรรม จริยธรรม

แผนกวชิ าการโรงแรม วิทยาลัยเทคนคิ ดอนเมอื ง

รายงานการประเมนิ การเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเข้ม ครงั้ ท่ี ๑

ครู อาฑติ ยา คงอุ่น ตาแหน่ง ครูผูช้ ่วย | ๒๒

รายการประเมิน ผลการดาเนนิ งาน หลักฐาน/ร่องรอย

3. จรรยาบรรณวิชาชีพ

3.1 การพฒั นาวชิ าชีพและ ขา้ พเจ้าปฏบิ ตั ติ นเหมาะสมกบั ความเปน็ ครู มี สงั เกตุพฤติกรรม

บคุ ลิกภาพอยา่ งต่อเนอื่ ง บคุ ลิกภาพทีด่ ี มีคณุ ธรรม ลักษณะของครูทีด่ แี ละมี ภาพการปฏิบตั งิ าน

เจตคติที่ดกี ับนักเรยี นตามจรรยาบรรณ วชิ าชีพครู

และมกี ารพัฒนาตนเองให้เปน็ ทีย่ อมรับใน

สถานศกึ ษา ว่าเปน็ ผมู้ ปี ระพฤติปฏบิ ตั ิตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ

3.2 การมวี สิ ัยทัศน์ รแู้ ละเขา้ ใจ ขา้ พเจา้ มกี ารกาหนดเปูาหมายในการปฏบิ ตั ิงาน สงั เกตุพฤติกรรม

สนใจ ติดตามความ โดยการตดิ ตามขา่ วการเคล่ือนไหวทางการศึกษาใน

เปลย่ี นแปลงด้านวิทยาการ เรอ่ื งของความกา้ วหนา้ ในวชิ าชีพอยู่เสมอ เพ่ือจะ

เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของ ไดน้ ามาวางแผนและปรับตวั เพื่อความกา้ วหนา้ ใน

ไทย และนานาชาติในปัจจบุ ัน วชิ าชพี

3.3 การไมอ่ าศยั วิชาชีพ ข้าพเจา้ ไมป่ ฏบิ ตั ติ นแสวงหาผลประโยชน์ในระบบ สังเกตุพฤติกรรม

แสวงหาผลประโยชน์ทไ่ี ม่ การศึกษา และระบบราชการ เหน็ คุณคา่ และ

ถูกตอ้ ง ความสาคัญของการเปน็ ครทู ่ีดี ตัง้ ใจ ปฏบิ ัติหน้าท่ี

ราชการด้วยความซ่อื สตั ยส์ ุจริตและเทยี่ งธรรม ให้

เป็นไปตามกฎหมาย รกั ษาผลประโยชนข์ องทาง

ราชการ

3.4 การมุ่งมน่ั ตอ่ การพฒั นา ข้าพเจา้ มีความม่งุ มัน่ พัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ สังเกตพุ ฤตกิ รรม

ความรู้ความสามารถของผู้เรยี น และความสามารถ เพื่อนาความรู้ ความสามารถทีม่ ี ภาพการปฏบิ ัตงิ าน

ไปใชใ้ นการทางาน โดยไมม่ ีความยอ่ ทอ้ ต่ออปุ สรรค

เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายท่กี าหนดไว้ ทุม่ เทการสอน

อย่างเตม็ เวลา และเตม็ ความสามารถ ศกึ ษาหา

ความรเู้ พอ่ื พฒั นาตนเอง และผ้เู รียนอยูเ่ สมอ เปดิ

โอกาสให้ผเู้ รยี นได้เรยี นรู้อยา่ งมปี ระสิทธิภาพ

3.5 การให้ความสาคัญต่อการ ข้าพเจา้ เข้าร่วมประชุม/อบรม ศกึ ษาหาความรู้ท่ี สังเกตพุ ฤตกิ รรม

เข้ารว่ ม ส่งเสรมิ สนับสนุน เกีย่ วข้องกับการศกึ ษาอย่เู สมอ เมอื่ เสร็จส้นิ การจัด ภาพการปฏิบตั งิ าน

กิจกรรมท่เี ก่ียวขอ้ งกับวิชาชพี กจิ กรรม ขา้ พเจา้ ทาการบันทกึ และสรุปผลการเข้า

ครอู ย่างสมา่ เสมอ ร่วมกิจกรรม นาความรูท้ ไี่ ด้รับมาพัฒนาตนเองและ

ผเู้ รียน และรายงานผลใหผ้ บู้ ริหารรับทราบอยู่เสมอ

3.6 รกั เมตตา เอาใจใส่ ขา้ พเจ้ามีความรักและศรัทธาในวิชาชพี ครู เป็น สงั เกตพุ ฤตกิ รรม

ชว่ ยเหลือ สง่ เสรมิ สนบั สนนุ แบบอยา่ งท่ีดีตอ่ ศิษย์ ส่งเสริม สนบั สนนุ ช่วยเหลอื ภาพการปฏิบัติงาน

กจิ กรรมท่ีเก่ยี วขอ้ งกับวชิ าชีพ ศิษยด์ ้วยความเตม็ ใจ

อยเู่ สมอ

รายการประเมิน ผลการดาเนนิ งาน หลกั ฐาน/ร่องรอย

3.7 การประพฤติปฏบิ ตั ิตนเป็น ข้าพเจา้ ประพฤตติ นด้วยความสภุ าพอ่อนน้อม ถอ่ ม สงั เกตพุ ฤติกรรม

แผนกวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั เทคนิคดอนเมอื ง

รายงานการประเมนิ การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเขม้ ครงั้ ท่ี ๑

ครู อาฑิตยา คงอ่นุ ตาแหน่ง ครูผชู้ ่วย | ๒๓

ท่ียอมรับของผเู้ รยี น ผบู้ ริหาร ตน มีจติ ใจเออ้ื เฟอ้ื เผ่อื แผ่ พูดจาไพเราะอ่อนหวาน ภาพการปฏบิ ัตงิ าน

เพอื่ นร่วมงาน ผปู้ กครองและ แตง่ กายสะอาด เรียบรอ้ ย และถูกกาลเทศะปฏิบตั ิ

ชุมชน ตนให้มีสุขภาพ และบคุ ลกิ ภาพท่ดี ีอย่เู สมอ

3.8 การไม่ปฏบิ ัตติ นท่ีส่งผลเชงิ ขา้ พเจ้า ปฏิบตั ิตนและจดั กจิ กรรมการเรียนรู้ เพ่อื สังเกตุพฤติกรรม

ลบตอ่ กายและใจของผเู้ รียน ปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้ผเู้ รยี นมีความรักและสนใจ ภาพการปฏิบัติงาน

ในการเรียนรู้ ให้คาปรึกษาในดา้ นต่าง ๆ ดว้ ยความ

เตม็ ใจ ใชก้ ารเสรมิ แรงเพ่ือใหผ้ เู้ รียนเกดิ พฤตกิ รรม

ทพ่ี งึ ประสงค์ ยกยอ่ ง ชมเชย ให้กาลงั ใจต่อผู้เรยี น

มคี วามรกั ความเมตตาต่อผู้เรยี นอยเู่ สมอรว่ มทา

กิจกรรมกับผู้เรยี นตามความเหมาะสม

3.9 การทางานกับผ้อู ่ืนได้โดย ข้าพเจา้ ปฏบิ ตั งิ านต่างๆ โดยใหค้ วามรว่ มมือและ สงั เกตพุ ฤติกรรม

ยึดหลกั ความสามัคคี เก้ือกูลซง่ึ ชว่ ยเหลอื เกือ้ กลู เพือ่ นครู ในการทากิจกรรมตา่ งๆ ภาพการปฏิบัตงิ าน

กันและกัน ด้วยความเตม็ ใจ เปน็ ผนู้ าและผ้ตู ามทด่ี ี สามารถ

ทางานเปน็ ทมี และทางานร่วมกับผอู้ ่ืนได้ดี

3.10 การใช้ความรู้ ขา้ พเจา้ ต้งั ใจปฏิบัตหิ นา้ ที่ เขา้ รว่ มกจิ กรรมใน สงั เกตุพฤตกิ รรม

ความสามารถทม่ี อี ยู่ นาให้เกดิ ชมุ ชนรว่ มอนรุ กั ษ์/เผยแพร่ วัฒนธรรมของชุมชน ภาพการปฏิบตั งิ าน

ความเปลี่ยนแปลงในทางพฒั นา ส่งเสริม สนบั สนนุ ภมู ิปญั ญาทอ้ งถนิ่ ติดตาม

ให้กับผเู้ รยี น โรงเรียนหรอื ขา่ วสาร และเขา้ อบรมเทคนคิ ใหม่ๆ นามาช่วย

ชมุ ชนในดา้ นใดด้านหนง่ึ (ด้าน พฒั นาผเู้ รยี นเพื่อให้ผู้เรยี นเปน็ ผมู้ ีความรู้ ทักษะทัน

การอนุรักษศ์ ลิ ปวฒั นธรรม ภมู ิ ต่อเหตุการณ์ สามารถนาความรทู้ ่ไี ด้ไปพฒั นา

ปญั ญา ส่งิ แวดลอ้ ม) ชุมชนและท้องถิ่น

3.11 การยึดม่นั ในการปกครอง ขา้ พเจ้ามีความจงรกั ภกั ดตี ่อสถาบันชาติ ศาสนา สังเกตุพฤติกรรม

ระบอบประชาธปิ ไตยอนั มี และพระมหากษตั รยิ ์ ยึดมัน่ ในการปกครองระบอบ ภาพการปฏิบัติงาน

พระมหากษตั รยิ ์ทรงเปน็ ประมขุ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตั ริยเ์ ป็นประมขุ

ปฏบิ ัติหนา้ ทด่ี ว้ ยความถูกตอ้ ง เท่ยี งธรรม และเป็น

กลางทางการเมือง และปฏบิ ตั ิตามกฎหมายอยา่ ง

เครง่ ครัด

แผนกวชิ าการโรงแรม วิทยาลยั เทคนิคดอนเมอื ง

รายงานการประเมินการเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเข้ม ครัง้ ที่ ๑

ครู อาฑิตยา คงอ่นุ ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย | ๒๔

3. จรรยาบรรณวชิ าชพี

แผนกวชิ าการโรงแรม วิทยาลัยเทคนคิ ดอนเมอื ง

รายงานการประเมินการเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเข้ม ครงั้ ท่ี ๑

ครู อาฑติ ยา คงอุน่ ตาแหนง่ ครผู ชู้ ว่ ย | ๒๕

รายการประเมนิ ผลการดาเนินงาน หลักฐาน/ร่องรอย

4. การดารงชวี ติ ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง

4.1 มีความรู้ ความเขา้ ใจ ขา้ พเจา้ ประพฤติ ปฏบิ ัติตนตามหลกั ปรัชญาของ สังเกตพฤติกรรม

เก่ียวกับหลักปรัชญาของ เศรษฐกจิ พอเพียง โดย นอ้ มนาหลักปรชั ญาของ ภาพการปฏิบัติงาน

เศรษฐกจิ พอเพยี ง เศรษฐกจิ พอเพียงมาประยุกต์ใชใ้ นชวี ิตประจาวัน

4.2 มีการนาหลกั ปรัชญาของ ขา้ พเจา้ ประยุกตใ์ ช้หลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจ สงั เกตพฤติกรรม

เศรษฐกจิ พอเพยี งไปปรบั พอเพยี ง ในการจัดการเรยี นรใู้ นหอ้ งเรียน จัด ภาพการปฏิบัติงาน

ประยุกตใ์ ชก้ บั การจดั การเรียนรู้ กิจกรรมใหผ้ เู้ รียนเกิดการเรยี นรู้และสามารถ

ในห้องเรียน ดาเนินชวี ติ สร้างจติ สานึก และ ผูเ้ รียน สามารถ

นาไปประยกุ ตใ์ ช้ในชีวติ ประจาวนั ได้

4.3 มกี ารนาหลักปรัชญาของ ขา้ พเจ้าดาเนินชีวิตโดยยึดหลกั ปรัชญาของ สังเกตพฤติกรรม

เศรษฐกจิ พอเพียงไปปรบั เศรษฐกิจพอเพียง สจุ ริต ใช้ส่งิ ของอยา่ งคมุ้ ค่า ภาพการปฏิบตั งิ าน

ประยุกตใ์ ชก้ บั ภารกิจทไ่ี ดร้ ับ ทางานด้วยความถกู ตอ้ ง และมปี ระสทิ ธภิ าพ

มอบหมายอ่นื

4.4 มีการนาหลักปรัชญาของ ข้าพเจา้ ดาเนินชีวิตตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ สังเกตพฤติกรรม

เศรษฐกจิ พอเพียงไปปรบั พอเพยี ง โดยการวางแผนการใช้จา่ ยอยา่ งเป็น ภาพการปฏบิ ัตงิ าน

ประยกุ ต์ใช้กบั การดารงชีวิตของ ระบบ รูจ้ กั พง่ึ พาตนเองมคี วามประหยดั อดออม

ตนเอง เชน่ การทาบัญชีรายรับจ่ายเปน็ ประจา สมดุ บัญชี

เงินฝาก

4.5 เป็นแบบอยา่ งในการนา ขา้ พเจา้ ปฏบิ ัติตนเปน็ แบบอยา่ งท่ดี ีแก่ศษิ ย์ใช้ชวี ติ สังเกตพฤตกิ รรม

หลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ บนทางสายกลาง ยดึ ปลักปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง ภาพการปฏบิ ตั ิงาน

พอเพยี งไปปรบั ประยุกตใ์ ชก้ บั มาใชใ้ นการดาเนนิ ชีวติ ใฝรุ ู้ ใฝเุ รียน และพฒั นา

ภารกจิ ตา่ งๆหรือการดารงชีวิต ตนเองอย่างต่อเนอื่ ง

ของตน

แผนกวชิ าการโรงแรม วิทยาลยั เทคนิคดอนเมอื ง

รายงานการประเมนิ การเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ ครั้งที่ ๑

ครู อาฑิตยา คงอนุ่ ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย | ๒๖

4. การดารงชวี ติ ตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง

แผนกวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลัยเทคนิคดอนเมือง

รายงานการประเมนิ การเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้ ครง้ั ที่ ๑

ครู อาฑติ ยา คงอุน่ ตาแหน่ง ครูผูช้ ว่ ย | ๒๗

รายการประเมนิ ผลการดาเนินงาน หลกั ฐาน/ร่องรอย
5. จติ วิญญาณความเป็นครู
5.1 การเข้าสอนตรงเวลาและ ข้าพเจา้ ปฏิบตั ิหนา้ ที่ ตามที่ไดร้ ับมอบหมาย อยา่ ง แผนการสอน
สอนเต็มเวลา เตม็ ความสามารถ เตม็ ใจ เตม็ เวลา เอาใจใส่ตอ่ การ สมดุ ลงเวลาปฏิบตั ิ
ปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ีอย่างสมา่ เสมอ โดยมีการวางแผน ราชการ
5.2การตระหนักในความรู้และ ลว่ งหนา้ จดั กจิ กรรมทีเ่ น้นผ้เู รยี นเปน็ สาคัญ เปดิ สงั เกตพฤตกิ รรม
ทักษะท่ีถกู ตอ้ งรวมถึงสงิ่ ที่ดีๆ โอกาสให้ผเู้ รยี นได้เรียนรอู้ ยา่ งเตม็ ความสามารถ ภาพการปฏบิ ัติงาน
ให้กับผเู้ รยี น
ขา้ พเจ้าตระหนักในหนา้ ท่ขี องครมู ีการเตรยี มการ สงั เกตพฤติกรรม
5.3การสร้างความเสมอภาค สอน วางแผนการสอน ใชว้ ธิ กี ารสอนทหี่ ลากหลาย ภาพการปฏิบัตงิ าน
เปน็ ธรรมให้กบั ผู้เรยี นทุกคน เหมาะสมกับสภาพผ้เู รียน เปดิ โอกาสใหผ้ เู้ รียนได้
กล้าแสดงออกอยา่ งเต็มความสามารถ
5.4การร้จู ักใหอ้ ภัย ปราศจาก
อคติ ชว่ ยเหลอื ส่งเสรมิ ข้าพเจา้ จัดการ ศกึ ษา และจัดกระบวนการเรียนรู้ แฟูมครูท่ีปรกึ ษา
สนบั สนนุ ให้ผูเ้ รยี นประสบ ให้กบั ผเู้ รียนเปน็ รายบุคคล เพ่ือท่จี ะไดท้ ราบความ ภาพการปฏบิ ัติงาน
ความสาเรจ็ ตามศกั ยภาพความ ต้องการ สภาพสงั คม เศรษฐกจิ ของผู้เรยี นเป็น
สนใจหรอื ความตั้งใจ รายบคุ คล นาผลทไ่ี ด้รบั การจากการจัดกิจกรรม
5.5การเปน็ ทีพ่ ง่ึ ใหก้ บั ผเู้ รียน การเรยี นการสอนให้เหมาะสมกบั ผเู้ รยี นทาให้
ผเู้ รยี นมีผลสัมฤทธท์ิ ด่ี ีขึน้
5.6 การจัดกจิ กรรมสง่ เสริม
การใฝรุ ู้ คน้ หา สร้างสรรค์ ข้าพเจา้ ใหอ้ ภัยหากผูเ้ รียนทาความผดิ โดยว่ากล่าว สังเกตพฤตกิ รรม
ถา่ ยทอด ปลกู ฝังและเปน็ ตักเตอื น เสรมิ แรงและลงโทษอยา่ งเหมาะสม ตั้งใจ ภาพการปฏบิ ตั งิ าน
แบบอยา่ งทดี่ ขี องผเู้ รียน ปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ใี นการถ่ายทอดความรใู้ หแ้ ก่ผู้เรียน
5.7 การทมุ่ เทเสยี สละในการ เพ่อื ใหผ้ เู้ รียนประสบความสาเร็จ
จดั การเรียนรใู้ ห้กับผ้เู รียน
ขา้ พเจ้ามคี วามม่งุ มน่ั เสียสละเวลา คอยช่วยเหลือ สงั เกตพฤตกิ รรม

เป็นทปี่ รึกษาเก่ียวกับปัญหาของผู้เรียนในด้านตา่ งๆ ภาพการปฏิบตั งิ าน

เปน็ กาลงั ใจแกผ่ เู้ รียน

ขา้ พเจ้าปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ดี ว้ ยความเต็มใจ ทาให้เกิด สังเกตพฤติกรรม

ความรกั ศรัทธาและยึดมนั่ ในอุดมการณ์แหง่ ภาพการปฏบิ ตั ิงาน

วิชาชพี ม่งุ มน่ั ท่มุ เทในการทางาน ประพฤตติ นเปน็

แบบอยา่ งที่ดี เอาใจใส่ ดแู ลและหวงั ดตี อ่ ผ้เู รยี น

ข้าพเจา้ อทุ ศิ เวลาให้กับราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่ สังเกตพฤตกิ รรม

งานสอนทง้ั ในเวลาและนอกเวลาราชการ เพื่อ ภาพการปฏบิ ัตงิ าน

พัฒนาให้ผ้เู รียนมคี วามรแู้ ละความสามารถ

แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

รายงานการประเมนิ การเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเขม้ ครัง้ ท่ี ๑

ครู อาฑิตยา คงอุ่น ตาแหน่ง ครผู ู้ช่วย | ๒๘

5. จติ วญิ ญาณความเป็นครู

แผนกวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลัยเทคนิคดอนเมอื ง

รายงานการประเมนิ การเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ คร้งั ที่ ๑

ครู อาฑติ ยา คงอนุ่ ตาแหน่ง ครผู ชู้ ว่ ย | ๒๙

รายการประเมนิ ผลการดาเนนิ งาน หลักฐาน/ร่องรอย

6. จิตสานึกความรับผิดชอบใน

วชิ าชีพครู

6.1 การมเี จตคตเิ ชงิ บวกกับ ขา้ พเจา้ มคี วามรกั และศรทั ธาในวิชาชพี ครู โดยการ สังเกตพฤตกิ รรม

วิชาชพี ครู กระทาตนและปฏบิ ตั ติ นเป็นแบบอย่างท่ดี ีต่อศิษย์ ภาพการปฏิบัตงิ าน

มุ่งมนั่ ในการ ปฏิบัตหิ น้าท่ดี ้วยความทุ่มเท เสยี สละ

เต็มที่ เต็มเวลา เพ่ือพฒั นาศักยภาพการเรยี นรู้ของ

ผู้เรียน และผลประโยชน์ของทางราชการ มีความ

จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษตั รยิ ์ ยึด

มนั่ ในการปกครองระบอบประชาธปิ ไตย อนั มี

พระมหากษัตรยิ ท์ รงเปน็ ประมขุ และวาง

แผนพัฒนาตนเองและพัฒนางานอยูเ่ สมอ

6.2 การมงุ่ มั่น ทุ่มเทในการ ข้าพเจา้ มงุ่ ม่ัน ทุม่ เท ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม สงั เกตพฤตกิ รรม

สร้างสรรคน์ วัตกรรมใหมๆ่ ใหม่ ๆ ศึกษาหาความร้อู ยเู่ สมอ จากแหล่งเรยี นรู้ ภาพการปฏิบัตงิ าน

เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ ต่างๆ และเขา้ รว่ มอบรม ประชมุ เพ่ือนาความร้มู า

และใหส้ ังคมยอมรบั พัฒนาวิชาชีพครูอย่างตอ่ เนือ่ ง

6.3 ประพฤตปิ ฏิบตั ิตนในการ ข้าพเจา้ ประพฤติตนเป็นสมาชิกทดี่ ีของสงั คมและมี สังเกตพฤตกิ รรม

รักษาภาพลักษณใ์ นวชิ าชีพ จิตสาธารณะ มคี วามรบั ผดิ ชอบต่อสังคม ชว่ ยเหลือ ภาพการปฏิบัตงิ าน

เพ่อื นรว่ มงานโดยไม่หวงั ผลประโยชน์ตอบแทน ยึด

หลกั คณุ ธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพี เป็นสมาชกิ

องคก์ รวิชาชพี ครทู ่ีดี ปกปอู งเกียรตภิ ูมิของครแู ละ

องค์กรวชิ าชีพครู

6.4 การปกปูอง ปูองกนั มิให้ผู้ ข้าพเจา้ ใหค้ าปรึกษา แนะนาผรู้ ่วมวิชาชพี ให้ สงั เกตพฤติกรรม

ร่วมวชิ าชีพประพฤติปฏิบตั ติ น ประพฤติปฏิบตั ติ นเปน็ แบบอยา่ งท่ดี ีและยึดมั่น ภาพการปฏิบตั ิงาน

ในทางท่ีจะเกดิ ภาพลักษณเ์ ชงิ ปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณวิชาชีพครอู ย่าง

ลบต่อวชิ าชีพ เครง่ ครัด

6.5 การจัดกจิ กรรมส่งเสรมิ ขา้ พเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกจิ กรรมส่งเสริม สังเกตพฤตกิ รรม

การใฝรุ ู้ คน้ หาสร้างสรรค์ ศักยภาพทมี่ คี ณุ ภาพ ปฏิบัตหิ นา้ ทีด่ ว้ ยความรกั ภาพการปฏิบัติงาน

ถ่ายทอดปลกู ฝงั และเปน็ ศรัทธาและยดึ ม่ันในอุดมการณแ์ ห่งวชิ าชพี มงุ่ มัน่

แบบอยา่ งท่ดี ขี องเพ่ือนร่วมงาน ทุ่มเท เสยี สละในการทางาน ประพฤตติ นเปน็

และสงั คม แบบอยา่ งท่ดี ี ยอมรบั ฟังความคิดเหน็ ของเพ่อื น

ร่วมงานและสังคมอย่างเตม็ ความสามารถ ปฏบิ ตั ิ

ตามคาสงั่ ของผู้บังคบั บญั ชาอยา่ งเคร่งครดั

แผนกวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั เทคนิคดอนเมอื ง

รายงานการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเข้ม ครั้งที่ ๑

ครู อาฑิตยา คงอุ่น ตาแหนง่ ครผู ชู้ ่วย | ๓๐

6. จิตสานึกความรบั ผิดชอบในวชิ าชพี ครู

แผนกวชิ าการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคดอนเมอื ง

รายงานการประเมนิ การเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ ครัง้ ที่ ๑

ครู อาฑติ ยา คงอ่นุ ตาแหน่ง ครูผชู้ ว่ ย | ๓๑

หมวดที่ ๒

ผลการปฏิบตั ิงาน

แผนกวิชาการโรงแรม วทิ ยาลยั เทคนิคดอนเมอื ง

รายงานการประเมินการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ คร้งั ที่ ๑

ครู อาฑติ ยา คงอุ่น ตาแหน่ง ครูผชู้ ่วย | ๓๒

การประเมินเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอย่างเขม้ ตาแหนง่ ครผู ูช้ ว่ ย

ด้านการปฏิบตั งิ าน

รายการประเมิน ผลการดาเนินงาน หลกั ฐาน/ร่องรอย

1. การจดั การเรียนการสอน

1.1 การนาผลการวเิ คราะห์ ข้าพเจ้าได้ดาเนินการจดั กิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้แก่ แผนการสอน

หลักสูตร มาตรฐานการเรยี นรู้ ผู้เรยี นโดยดาเนนิ การตามขน้ั ตอน วเิ คราะห์ สงั เกตพฤตกิ รรม

และตัวชี้วัดหรอื ผลการเรียนรู้ มาตรฐานการเรยี นรู้ ศึกษาคาอธบิ ายรายวชิ า จัดทา ภาพการปฏบิ ตั ิงาน

มาใช้ในการจัดทารายวชิ าและ หนว่ ยการเรยี นรู้ จดั ทาแผนการเรยี นรู้ และจดั ทา

ออกแบบหนว่ ยการเรยี นรู้ บนั ทกึ หลงั สอน เพ่อื ใหเ้ กิดผลสัมฤทธทิ์ างการเรียนที่

ดีข้ึน โดยมุ่งเนน้ ผูเ้ รยี นเป็นสาคัญ

1.2 การออกแบบการจัดการ ขา้ พเจา้ ออกแบบ การจัดการเรยี นการสอนใหผ้ เู้ รียน แผนการสอน

เรยี นรโู้ ดยเนน้ ผเู้ รียนเปน็ สาคัญ มสี ่วนร่วมในการคดิ และแสดงออก นาเทคโนโลยี ส่อื การสอน

เพือ่ ให้ผ้เู รียน มีความรู้ ทกั ษะ และนวัตกรรม มาใชใ้ นการเรียนการสอนพัฒนาและ สังเกตพฤตกิ รรม

คณุ ลกั ษณะประจาวชิ า ปรบั ปรงุ เพ่ือใหผ้ เู้ รยี นมีผลการเรยี นทส่ี งู ข้นึ ภาพการปฏบิ ตั ิงาน

คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ และ

สมรรถนะทสี่ าคญั ตามหลกั สูตร

1.3 การจัดกิจกรรมการเรยี นรู้ ขา้ พเจ้าได้จัดการเรยี นการสอนออกแบบกจิ กรรม สื่อการสอน

อานวยความสะดวกในการ การเรียนรูไ้ ดอ้ ยา่ งหลากหลาย (ใช้วธิ สี อน/เทคนคิ สังเกตพฤติกรรม

เรยี นรู้ และสง่ เสริมการเรยี นรู้ การสอน/รปู แบบการสอนที่หลากหลาย) สง่ ผลให้ ภาพการปฏิบัตงิ าน

ด้วยวิธกี ารท่หี ลากหลายโดย ผู้เรยี น ไดร้ ับการพฒั นาผลการเรียนรู้ที่ ตอ้ งการให้

เน้นผเู้ รียนเป็นสาคัญ เกิดข้นึ มคี วามสามารถในการคิดวเิ คราะหส์ ังเคราะห์

ประยุกต์ ริเรมิ่ ไดเ้ หมาะสมตามวัยและตรงตาม

ความตอ้ งการของผู้เรยี น และชุมชน

1.4การเลือกและใช้สอื่ ขา้ พเจ้าไดน้ าเทคโนโลยีทางการศกึ ษามาใชใ้ นการ ส่อื การสอน

เทคโนโลยีและแหลง่ เรยี นรู้ ท่ี เรยี นการสอน ทาให้ผ้เู รียนมีโอกาสใช้ ความสามารถ สังเกตพฤตกิ รรม

สอดคล้องกับกจิ กรรมการ ขอตนเองเรยี นรูอ้ ยา่ งเตม็ ที่ ทาให้กระบวนการเรยี นรู้ ภาพการปฏบิ ตั งิ าน

เรียนรู้ ง่ายขนึ้ ผเู้ รยี นสามารถเรียนรู้ได้ทกุ เวลา ทุกสถานที่

ฝึกใหผ้ เู้ รยี นรู้จกั คดิ เป็นและสามารถแก้ปญั หาได้

ด้วยตนเอง

รายการประเมิน ผลการดาเนนิ งาน หลกั ฐาน/รอ่ งรอย

1.5 การวดั และประเมินผลการ ขา้ พเจ้ามกี ารวัดและประเมนิ ผลการเรียนรู้ เพ่ือ ผลการเรียน
สังเกตพฤตกิ รรม
เรยี นรู้ ดว้ ยวธิ ีการท่หี ลากหลาย นามาปรับปรงุ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ภาพการปฏบิ ัติงาน

เหมาะสมและสอดคล้องกบั

แผนกวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั เทคนคิ ดอนเมอื ง

รายงานการประเมนิ การเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ ๑

ครู อาฑติ ยา คงอนุ่ ตาแหนง่ ครูผชู้ ว่ ย | ๓๓

ตวั ชว้ี ดั และจดุ ประสงคก์ าร การเรียนรขู้ องผู้เรยี นทีแ่ สดงออกถงึ ความรู้ รายงานผลการสอน
เรยี นรู้ ความสามารถ ทกั ษะ และมีพัฒนาการตามวยั มี ออนไลน์
สมรรถนะท่สี าคัญ มคี ณุ ลักษณะท่พี งึ ประสงค์
1.6 คุณภาพผูเ้ รยี น ได้แก่ ๑)
ผลสัมฤทธ์ทิ างวิชาการของ
ผู้เรียน ๒) คุณลกั ษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผเู้ รียน

แผนกวิชาการโรงแรม วทิ ยาลัยเทคนิคดอนเมือง

รายงานการประเมนิ การเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเขม้ ครงั้ ท่ี ๑

ครู อาฑิตยา คงอุ่น ตาแหนง่ ครูผู้ช่วย | ๓๔

1. การจดั การเรยี นการสอน

แผนกวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลัยเทคนิคดอนเมอื ง

รายงานการประเมินการเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเข้ม ครั้งที่ ๑

ครู อาฑิตยา คงอุ่น ตาแหน่ง ครูผู้ชว่ ย | ๓๕

รายการประเมนิ ผลการดาเนินงาน หลักฐาน/ร่องรอย

2. การบริหารจัดการชนั้ เรยี น

2.1 การจดั บรรยากาศท่ี ข้าพเจา้ จดั บรรยากาศการเรียนรใู้ ห้เอือ้ ต่อการเรียนรู้ ภาพการปฏิบัติงาน

สง่ เสริมการเรียนรู้ กระบวนการ ของผเู้ รียน โดยออกแบบหอ้ งเรยี นทใ่ี ห้ผ้เู รยี นรสู้ กึ

คิด ทกั ษะชีวิตและพฒั นา อบอนุ่ ท้าทาย สามารถใชแ้ หล่งเรยี นรูใ้ นการพัฒนา

ผูเ้ รยี น ตนเองได้อยา่ งเหมาะสม สร้างบรรยากาศทเ่ี ป็น

กนั เองต่อผ้เู รียน ทาใหเ้ กิดแรงจูงใจในการเรยี นรู้ ท้ัง

ทางรา่ งกาย อารมณ์ สังคมและสติปญั ญาของผ้เู รียน

ผูเ้ รยี นกล้าแสดงออกทางความคดิ มีความคิด

สร้างสรรค์

2.2 การดาเนินการตามระบบ ขา้ พเจ้าจัดกจิ กรรมดูแลช่วยเหลือผู้เรียนแนะแนว ภาพการปฏบิ ัติงาน

ดูแลชว่ ยเหลอื ผเู้ รียน โดยมี ใหค้ าปรกึ ษา ช่วยเหลอื แกป้ ัญหา ดว้ ยความเต็มใจ

การศกึ ษาและรวบรวมขอ้ มลู โดยการออกเยี่ยมบา้ นผูเ้ รยี นและช่วยเหลอื ตาม

ผูเ้ รยี นรายบุคคลเพอื่ แก้ปัญหา สภาพจริง

และพัฒนาผเู้ รยี น

2.3 การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียน ข้าพเจา้ ปลกู ฝังคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี ให้กับผ้เู รียน ภาพการปฏิบัติงาน

มคี ุณธรรม จรยิ ธรรม โดยมกี ารจัดกิจกรรมการจดั การเรยี นรู้ เพ่อื ให้ผู้เรียน

คณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์และ มีความรคู้ วามเข้าใจในหลักธรรม มีคุณธรรม

คา่ นยิ มทีด่ งี าม จริยธรรมและคา่ นิยมที่พงึ ประสงคแ์ ละนาหลักธรรม

ไปปฏบิ ัตใิ ช้ในชีวิตประจาวนั

แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลยั เทคนคิ ดอนเมือง

รายงานการประเมินการเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเข้ม ครงั้ ท่ี ๑

ครู อาฑติ ยา คงอนุ่ ตาแหนง่ ครูผ้ชู ่วย | ๓๖

2. การบริหารจัดการชัน้ เรยี น

แผนกวิชาการโรงแรม วทิ ยาลยั เทคนคิ ดอนเมือง

รายงานการประเมนิ การเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเข้ม ครงั้ ท่ี ๑

ครู อาฑติ ยา คงอ่นุ ตาแหน่ง ครผู ้ชู ่วย | ๓๗

รายการประเมิน ผลการดาเนนิ งาน หลกั ฐาน/รอ่ งรอย

3. การพัฒนาตนเอง

3.1 การพฒั นาตนเองเพ่อื ใหม้ ี ข้าพเจา้ หมั่นศึกษาและพัฒนาตนเองอยเู่ สมอ โดย ใบประกาศ

ความรู้ ความสามารถ ทกั ษะ การเขา้ ร่วมกิจกรรม การฝกึ อบรมหรือกิจกรรม ภาพการปฏบิ ตั งิ าน

ดว้ ยวิธกี ารตา่ งๆอยา่ งเหมาะสม แลกเปลีย่ นเรยี นร้กู บั เพื่อนครู ท้งั ภายในและ

ภายนอกโรงเรียนอย่างตอ่ เนื่อง เข้าร่วมการจัดอบรม

ทั้งของภาครับและเอกชนอยา่ งต่อเนื่อง

3.2 การมสี ่วนร่วมในชุมชนการ ข้าพเจ้าเขา้ รว่ มกิจกรรมของชมุ ชน แลกเปลย่ี น สงั เกตพฤติกรรม

เรยี นรู้ทางวิชาชีพ เรยี นรู้ PLCและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

รว่ มกบั ครู ผู้บรหิ าร ผูป้ กครอง เพ่อื นร่วมวิชาชีพ

แผนกวิชาการโรงแรม วทิ ยาลยั เทคนิคดอนเมอื ง

รายงานการประเมนิ การเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งท่ี ๑

ครู อาฑติ ยา คงอ่นุ ตาแหน่ง ครูผชู้ ว่ ย | ๓๘

3. การพฒั นาตนเอง

แผนกวชิ าการโรงแรม วิทยาลยั เทคนิคดอนเมือง

รายงานการประเมินการเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ คร้ังที่ ๑

ครู อาฑติ ยา คงอ่นุ ตาแหนง่ ครูผู้ช่วย | ๓๙

รายการประเมิน ผลการดาเนนิ งาน หลกั ฐาน/ร่องรอย
4. การทางานเปน็ ทีม
4.1 หลักการทางานเป็นทมี ขา้ พเจา้ มคี วามรัก ความสามคั คใี นหมูค่ ณะ ยอมรบั สงั เกตพฤติกรรม
ฟงั ความคดิ เห็นของผอู้ นื่ วางแผนการทางานรว่ มกนั ภาพการปฏบิ ัตงิ าน
4.2 การพฒั นาทมี งาน กับเพอ่ื นร่วมงาน รว่ มมือ ร่วมใจกัน เพอื่ ท่ีจะให้งาน
บรรลุตามวัตถปุ ระสงค์และเปาู หมายท่ีวางไว้ สังเกตพฤติกรรม
ภาพการปฏบิ ตั ิงาน
ขา้ พเจ้า แลกเปลย่ี นเรยี นรูก้ บั เพ่ือนครู รว่ มกัน
พฒั นาการเรยี นรู้ ตลอดจนสรา้ งเครือขา่ ยเพ่ือ
แลกเปล่ยี นเรียนรใู้ นระหวา่ งองคก์ ร เพ่อื ให้งาน
สาเรจ็ ตามวตั ถปุ ระสงค์

แผนกวิชาการโรงแรม วทิ ยาลัยเทคนิคดอนเมือง

รายงานการประเมินการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ ครัง้ ที่ ๑

ครู อาฑิตยา คงอ่นุ ตาแหน่ง ครผู ้ชู ว่ ย | ๔๐

4. การทางานเปน็ ทมี

แผนกวชิ าการโรงแรม วิทยาลัยเทคนคิ ดอนเมอื ง

รายงานการประเมนิ การเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเข้ม ครั้งท่ี ๑

ครู อาฑิตยา คงอนุ่ ตาแหน่ง ครผู ้ชู ่วย | ๔๑

รายการประเมนิ ผลการดาเนนิ งาน หลักฐาน/ร่องรอย

5. งานกจิ กรรมตามภารกจิ การปฏบิ ัตหิ น้าท่ีใน
หนา้ ทีพ่ ิเศษ
ของสถานศกึ ษา คาสัง่
สงั เกตพฤตกิ รรม
5.1 มคี วามร้คู วามเขา้ ใจภาระ ข้าพเจ้าปฏิบัตงิ านตามทีไ่ ดร้ ับมอบหมายอยา่ งเต็ม ภาพการปฏิบัติงาน

งานของสถานศกึ ษาเกย่ี วกับ ความสามารถ ทางานดว้ ยความเตม็ ใจ อุทิศเวลา

การบรหิ ารทั่วไปหรืองาน ให้กบั ราชการ เพอ่ื ให้งานสาเรจ็ ลุล่วง

บริหารวชิ าการหรอื งานกิจกรรม

นกั เรยี น หรืองานบรหิ าร

งบประมาณหรอื งานบรหิ าร

ทรัพยากรบุคคล และมสี ว่ นรว่ ม

ปฏิบตั ิงานทไี่ ดร้ ับมอบหมายได้

อย่างเหมาะสม

แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลยั เทคนคิ ดอนเมอื ง

รายงานการประเมนิ การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ครั้งท่ี ๑

ครู อาฑติ ยา คงอนุ่ ตาแหน่ง ครผู ้ชู ่วย | ๔๒

5. งานกิจกรรมตามภารกจิ ของสถานศึกษา

แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคดอนเมอื ง

รายงานการประเมนิ การเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเข้ม ครงั้ ที่ ๑

ครู อาฑติ ยา คงอุ่น ตาแหนง่ ครูผู้ชว่ ย | ๔๓

รายการประเมนิ ผลการดาเนนิ งาน หลกั ฐาน/รอ่ งรอย

6. การใชภ้ าษาและเทคโนโลยี สังเกตุพฤติกรรม
ภาพการปฏบิ ัตงิ าน
6.1 สามารถใชภ้ าษาและ ข้าพเจ้าใหค้ วามสาคัญกับการนาเทคโนโลยีมาใช้ใน

เทคโนโลยใี นการปฏิบัตงิ านตาม การเรยี นการสอน ช่วยใหก้ ารเรยี นการสอนเป็นไป

หนา้ ทแ่ี ละความรบั ผดิ ชอบ อย่างมีประสทิ ธภิ าพ ผู้เรยี นสามารถทาความเขา้ ใจ

และเหน็ ภาพได้อย่างชดั เจน

แผนกวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลัยเทคนคิ ดอนเมอื ง

รายงานการประเมินการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งท่ี ๑

ครู อาฑิตยา คงอนุ่ ตาแหน่ง ครูผชู้ ว่ ย | ๔๔

6. การใชภ้ าษาและเทคโนโลยี

แผนกวชิ าการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

รายงานการประเมนิ การเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเขม้ ครัง้ ท่ี ๑

ครู อาฑิตยา คงอุ่น ตาแหน่ง ครูผชู้ ่วย | ๔๕

แผนกวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลัยเทคนคิ ดอนเมอื ง

รายงานการประเมินการเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอย่างเข้ม ครั้งที่ ๑

ครู อาฑิตยา คงอุน่ ตาแหน่ง ครูผชู้ ่วย | ๔๖

ภาคผนวก

- สาเนาเกยี รตบิ ัตร/ประกาศนยี บตั ร/วุฒบิ ัตร
- สาเนาคาสงั่
- อืน่ ๆ ท่ีเกีย่ วขอ้ ง

แผนกวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลยั เทคนิคดอนเมือง

รายงานการประเมนิ การเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเขม้ ครัง้ ท่ี ๑

ครู อาฑิตยา คงอุ่น ตาแหน่ง ครูผชู้ ่วย | ๔๗

แผนกวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลัยเทคนคิ ดอนเมอื ง

รายงานการประเมนิ การเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเขม้ ครัง้ ท่ี ๑

ครู อาฑิตยา คงอุ่น ตาแหน่ง ครูผชู้ ่วย | ๔๘

แผนกวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลัยเทคนคิ ดอนเมอื ง

รายงานการประเมนิ การเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเขม้ ครัง้ ท่ี ๑

ครู อาฑิตยา คงอุ่น ตาแหน่ง ครูผชู้ ่วย | ๔๙

แผนกวชิ าการโรงแรม วทิ ยาลัยเทคนคิ ดอนเมอื ง


Click to View FlipBook Version