The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by stpeterchurch.sampran, 2021-10-30 03:27:25

✝เปโตรสารประจำวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2021✝

อาทิตย์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

พระบญั ญตั สิ งู สดุ
พระธรรมล้ำลึกพระคริสตเจ้า : พระครสิ ตเจา้ ทรงประทานบญั ญตั ิความรกั

ท่าทคี ริสตชน : ทา่ ทแี หง่ ความรัก
การดำเนินชีวิต : ตามบัญญัตใิ หม่ คือ รักพระเจ้าและรักเพ่ือนมนษุ ย์

“ผู้ใดรกั เรา ผู้น้นั จะปฏิบัติตามวาจาของเรา

พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบดิ าจะ-

เสด็จพรอ้ มกบั เรามาหาเขา จะทรงพำนกั

อยู่กบั เขา” (ยน 14:23)

พระวาจาประจำอาทิตย์น้ี
บทอ่านท่ี 1 : ฉธบ 6 : 2 – 6
บทอ่านท่ี 2 : ฮบ 7 : 23 – 28
พระวรสาร : มก 12 : 28 – 34

ฉบบั ท่ี 627 วนั อาทติ ยท์ ี่ 31 ตลุ าคม ค.ศ.2021

อาทติ ยท์ ี่ 31 เทศกาลธรรมดา

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ท่ี 3 1 ตุ ล า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 2

เจา้ วัดปราศรยั

พน่ี อ้ งทร่ี กั

เราเพิ่งเฉลิมฉลองพระสงฆ์ใหม่กันไป จดหมายถึงชาวฮีบรูอาทิตย์น้ี
ก็พูดถึงหน้าที่ของสงฆ์ได้อย่างน่าฟังมาก ๆ ว่า สมณะจะต้องเป็นผู้นำถวายเครื่อง
บูชาชดเชยบาปของตนเองและของบรรดาสัตบุรุษ ต้องเป็นผู้ไร้มลทินและรู้จัก
แยกแยะผิดถูก ที่จริงจดหมายฉบับนี้ยังพูดถึงสมณะไว้ว่า มหาสมณะคือ
องค์พระคริสตเจ้า ส่วนบรรดาสมณะนั้น ไม่ใช่ทำหน้าที่สงฆ์อย่างเดียวแต่รวมถึง
คณุ สมบตั ิต่าง ๆ ดว้ ย ดังน้ี

1. ได้รบั การคัดเลอื กจากมวลมนษุ ย์
2. เปน็ ผู้แทนมนษุ ย์ติดต่อกับพระเจา้
3. ถวายบรรณาการชดเชยบาป
4. เห็นใจผู้ที่ไม่รู้และหลงผิด ที่ต้องเห็นใจก็เพราะตัวพระสงฆ์เองก็มีความ
อ่อนแอเช่นกนั
5. เปน็ สงฆ์นริ ันดร

พระศาสนจักรต้องสอบถามความเห็นและข้อคัดค้านจากสัตบุรุษก่อนท่ี
จะบวชให้ใครคนหนึ่งเป็นพระสงฆ์เสมอ นี่ก็หมายความว่าพระสงฆ์ได้รับการ
คัดเลือกจากมวลมนุษย์ แม้ว่าจะผ่านการเรียนการอบรมมาจากบ้านเณรหลายตอ่
หลายปแี ลว้ กต็ าม ความเหน็ ของสตั บรุ ษุ ยอ่ มมคี วามสำคัญเสมอ ดังนั้นเวลาทเี่ รา-

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ท่ี 3 1 ตุ ล า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 3

มีสามเณรมาฝึกงาน ทำงานที่วัดของเรา ก็ควรที่จะทำความรู้จักกันไว้ เพราะจะ-
ช่วยให้สามารถเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมไปถึงช่วยกันและกันด้านต่าง ๆ ด้วย
ต่อไปข้างหน้าเขาจะเป็นผู้แทนเราเองติดต่อกับพระ เคยมีคนมาถามพ่อบ่อย ๆ ว่า
จะพบกับพระเจ้าได้อย่างไร คำถามนี้ตอบง่ายมากครับ พบพระเจ้าไม่ยาก
เพราะพระเองก็ต้องการให้เราพบอยู่แล้ว เรื่องที่ยากกว่าการพบพระก็คือ
การรักษาพระองค์ไว้ในใจเราต่างหาก พระคัมภีร์ตอนหนึ่งเขียนไว้อย่างน่าฟังว่า
“หลายตอ่ หลายวาระในอดตี และหลายตอ่ หลายวิธีดว้ ยกันทีพ่ ระเจา้ ทรงเปิดเผย
พระองค์เองแก่เรา” จนมาถึงสมัยของเรานี้พระองค์เสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์
เหมือนเรา “พูดงา่ ย ๆ ก็คือ พระเปิดเผยพระองค์ทกุ รปู แบบแล้ว เราจะพบพระเจ้า
เมื่อไรก็ได้ แม้แต่ในเพือ่ นพี่น้องทีก่ ำลังตกทุกข์ได้ยาก พระเจ้าก็อยู่ในน้ัน “ทุกสิ่งที่
ท่านกระทำตอ่ ผู้ตำ่ ต้อยเหล่านี้ ทำตอ่ เราเอง” บัญญัติทส่ี ำคัญทส่ี ดุ ของพระเยซูเจ้า
จึงมเี พยี ง 2 ประการคือ รักพระสิ้นสุดจิตใจและรกั เพ่ือนมนุษย์เหมือนรกั ตนเอง

เร่ืองทีพ่ อ่ บอกว่ายากก็คอื การรกั ษาพระไว้ การรักษาความเชื่อไว้ต่างหาก
บางคนเข้าใจผิดคิดว่า เมื่อมีพระก็คือ มีความเจริญก้าวหน้าเท่านั้น ขออะไรต้องได้
เมื่อมาวัดก็ต้องพบกับทุกสิ่งที่ถูกใจเท่านั้น เพลงต้องดี เทศน์ต้องถูกใจ ต้องไม่มี
อะไรที่ไม่ถูกใจ ให้เห็น ให้วิจารณ์ เพราะถ้ามีกอ็ าจทำใหเ้ ขาไม่มีใจศรัทธาอีกต่อไป
อะไรทำนองน้ี หลายครั้งพระเจ้าปรากฏมาในท่ามกลางความทุกข์ยากลำบาก
มากกว่าท่ามกลางความสุข และความสมหวัง หรือพูดอีกอย่างก็คือ ความสุข
สมหวังท่ีแทจ้ ริงย่อมมาหลังจากความทกุ ข์ยากลำบากน่ันเองนอกจากนี้พระสงฆ์
ยงั จะตอ้ งถวายบรรณาการชดเชยบาปของตนเองและของพี่น้องทั้งมวล พระสงฆก์ ม็ ี-

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ที่ 3 1 ตุ ล า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 4

บาปกับเขาเหมือนกันนะครับ และเมื่อมีบาป ก็ต้องชดเชยใช้โทษบาปด้วย ดังนั้น
เมื่อพระสงฆ์อ่อนแอเป็น ก็ต้องเห็นอกเห็นใจคนที่อ่อนแอ คนที่หลงผิด พระสงฆ์
จะทำตัวเป็นเทวดาคงไม่ได้ ต้องสุภาพถ่อมตนและเป็นผู้ช่วยให้คนอื่น ๆ ทั้งหลาย
ตาสว่างมากขึ้น ถ้าเรายอมรับได้ว่าเราเองก็อ่อนแอ เราก็จะเข้าใจกันและกัน
ชว่ ยเหลือกนั และกันได้ต่อไป

สังคมที่ไม่มีความเชือ่ นำทาง ก็เป็นสังคมที่ตาบอด เราอย่าตาบอดจนกระท่ัง
คิดว่า เราเองดีไปหมด เก่งไปหมด อย่าตาบอดจนกระทั่งมองไม่เห็นเพื่อนพี่น้อง
ของเราที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก อย่าตาบอดจนกระทั่งวิพากย์วิจารณ์ทุกอย่าง
ทุกอย่างมีความเป็นไปของมันเอง รวมทั้งชีวิตของตัวเราเองด้วย ถ้าเราต้องการ
แสงสว่าง เราต้องพบพระ ร้องหาและกระโจนเข้าไปหาพระองค์ ก็อย่างที่บอก
ละครับ การพบกับพระเจ้านั้นไมย่ ากเลย เพราะพระองคต์ ้องการใหเ้ ราพบอยู่แลว้
การรักษาพระองคไ์ ว้กบั เราต่างหากท่ียากกวา่ เหมือนกบั การไดแ้ ชมป์ทวี่ า่ ยากแลว้
การรักษาแชมป์ไว้ยิ่งยากกว่านั้นอีก การเป็นพระสงฆ์ที่ว่ายากแล้ว การรักษาชีวิต
สงฆ์ที่ดีไว้ยิ่งยากกว่า เพราะว่าสงฆ์นั้นเป็นนิรันดร การเป็นศิษย์พระเยซูเจ้าที่ว่า
ยากแล้ว การเป็นคริสตชนที่ดีในทกุ สถานการณ์ การรักษาความเชื่อไว้ได้ ก็ยาก
กว่าเช่นเดยี วกัน ขอพระชว่ ยเราทกุ คนเสมอครับ

ดว้ ยความเคารพรัก

พอ่ สรุ ชัย ชุ่มศรีพันธุ์

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ท่ี 3 1 ตุ ล า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 5

รายชือ่ ผู้ขอมสิ ซาและทำบญุ ผ่านบญั ชธี นาคาร

ท่ี รายการมิสซา ชอ่ื ผู้ขอ วัน-เวลาโอนเงิน

439 อุทศิ แด่ ฟรังซิสโก ป๋อฮู้ แซอ่ ง้ึ - มารอี า วไิ ล เพ็ญรงุ่ เรอื งกลุ

440 อุทิศแด่ ยอแซฟ สมศกั ดิ์ - ยอแซฟ สมชาย - ยอแซฟ สมพงษ์ เสาวลกั ษณ์ 23-10/09.58
เพญ็ รุง่ เรืองกลุ

441 อทุ ศิ แด่ ยอแซฟ ประพัตร โคสทุ ัศน์ ภาณชิ า 23-10/11.51

442 อทุ ศิ แด่ อันตน เสงีย่ ม - เซซีลีอา วรรณา พรอ้ มเพรียง ลกู 23-10/15.50

443 สขุ สำราญ ครอบครวั คามิลโล วิทยา กิจบำรุง

444 อทุ ิศแด่ ยอแซฟ พิมล วิธีธรรม วรี ยุทธ 23-10/12.43

445 อทุ ิศแด่ มารอี า สมใจ วณิชยาพันธุ์

446 อุทศิ แด่ เทเรซา บุญลอย - เปโตร สมัคร อุดมวิรยิ ะกุล แก้วใจ 24-10/10.07

447 อุทศิ แด่ เปโตร สุวรรณ - ซิกสโ์ ต ไอรวนิ กิจเจรญิ กฤตมิ า 24-10/13.55

448 อุทิศแด่ เซซลี อี า วรรณา พรอ้ มเพรยี ง สุธาวิณี 24-10/17.36

449 อทุ ศิ แด่ วญิ ญาณในไฟชำระและวญิ ญาณที่ไมม่ ใี ครคิดถงึ ณฐั ชไม 25-10/10.46

450 อุทศิ แด่ เซซลี ีอา วรรณา พรอ้ มเพรียง สุธารตั น์ 25-10/14.57

451 สุขสำราญ ยอแซฟ ธรรมวิชญ์ - อนั นา พชั พก์ มน นวโอฬารอนนั ต์ พัชพก์ มน

452 สุขสำราญ มารอี ามักดาเลนา เรวดี ลีลาเปีย่ มชูชาติ ธรรมวชิ ญ์

453 สขุ สำราญ บริษัท ธรรมวิชญ์ แมทเทรท และท่นี อน ธรรมวชิ ญ์ พัชพ์กมน

454 สขุ สำราญ ลูกๆหลานๆทกุ คน - บริษทั วชิ ิงสเฟยี ร์ จำกัด ธรรมวชิ ญ์

455 สุขสำราญ ครอบครัว ลูกา เฉลมิ ชยั - ครอบครัว มทั ธอี ัส เฉลิม พัชพก์ มน 25-10/15.44
ชาติ ลีลาเป่ยี มชูชาติ

456 อทุ ิศแด่ เดก็ ท่ีถกู ทำแทง้ วญิ ญาณในไฟชำระและวิญญาณท่ไี ม่มี ธรรมวชิ ญ์
ใครคดิ ถึง

457 อทุ ศิ แด่ ดวงพระวญิ ญาณพระบาทสมเด็จพระเจา้ อยู่ รชั กาลที่ 9 พชั พก์ มน

458 อทุ ิศแด่ มารอี า ณจั ปภสั ร์ มณพี วงทพิ ย์ ธรรมวิชญ์

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ที่ 3 1 ตุ ล า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 6
วนั -เวลาโอนเงนิ
ท่ี รายการมสิ ซา ชอื่ ผู้ขอ
พชั พก์ มน 25-10/15.44
459 อทุ ศิ แด่ ยอแซฟ บนุ้ เล้ง แซล่ ี้ - โยนออฟอาร์ค กัลยา - ดอมินโิ ก
เฉลิมวงศ์ ลีลาเป่ียมชูชาติ ธรรมวชิ ญ์ 26-10/08.59

460 อทุ ิศแด่ ฟรงั ซิสโก ฮั่นชนุ แซ่เบ๊ - อนั นา ชมู ณี - ยอแซฟ ไห พชั พก์ มน 28-10/09.19
งเม้ง - อันนา เกีย๊ ม แซอ่ ง๊ึ ครอบครัว
28-10/09.44
461 อุทิศแด่ ฟรังซสิ โก มกเลีย๊ ก - มารอี า เซี่ยมกี แซ่เลา้ - เปโตร จง เกษณี 29-10/13.20
เซียง - มารีอา กมิ ไน้ แซล่ ้ี 30-10/10.15
จินดา
462 อทุ ิศแด่ มารอี า กมิ เซก็ กิจประเสริฐ จริ าภรณ์
ชุตกิ าญจน์
463 โมทนาคุณแม่พระ ณฐั ฐนิ นั ท์

464 สุขสำราญ ครอบครัว มะลิวงษ์ - ครอบครัว วสุศริ ิฐานนท์

465 อทุ ศิ แด่ เปโตร ชุนเลง้ - มารีอา ทองหยิบ กิจสวัสดิ์

466 อทุ ศิ แด่ ยอแซฟ วันชยั มะลิวงษ์ และญาตพิ ีน่ ้องผู้ล่วงลบั

467 อทุ ิศแด่ ปูย่ ่าตายายผูล้ ่วงลับ และวิญญาณในไฟชำระ

468 อุทิศแด่ อนั เยลา จวน กจิ บุญชู

469 อุทิศแด่ อันเยลา จวน กิจบญุ ชู

470 อุทิศแด่ เลโอนาร์ด ไพโรจน์ ต้สู ำราญ

471 อุทิศแด่ คลารา ธารา แฉง่ สวุ รรณ์

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ท่ี 3 1 ตุ ล า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 7

สารจากคณุ พ่อกิตตศิ กั ด์ิ กจิ สำเร็จ

“ธรรมเนียมอทุ ิศแด่ผ้ลู ว่ งลบั ”

สวัสดีครับพี่น้องที่รัก เรากำลังเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนแล้ว ซึ่งเป็นพิเศษใน
เดือนน้ี เราจะระลึกถึงบรรดาพี่น้องผู้ล่วงลับเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ดีงาม
ที่เราสืบทอดและปฏิบัติกันมาเนิ่นนาน แต่ละชาติ แต่ละศาสนา และวัฒนธรรม
จะมีธรรมเนียมปฏิบัติอุทิศแก่บรรพบุรุษ หรือญาติพี่น้องที่ล่วงลับแตกต่างกันไป
ชาวพุทธมีพิธีเผาศพ (Cremation) ชาวมุสลิม ชาวยิว ชาวคริสต์ มีการฝังศพเป็น
การใหค้ วามเคารพผ้ตู าย

พระศาสนจกั รคาทอลกิ สอนว่า “ผ้ใู กล้จะตายควรได้รบั ความสนใจและเอา
ใจใส่เพื่อช่วยเหลือเขาให้ดำเนินชีวิตในช่วงสุดท้ายอย่างมีศักดิ์ศรี และมีสันติ
พวกเขาตอ้ งได้รับความช่วยเหลือโดยการสวดภาวนาของญาติพี่นอ้ ง ต้องเอาใจ
ใส่ดูแลใหค้ นเจ็บป่วยไดร้ ับศลี ศักด์ิสิทธ์ใิ นเวลาอันเหมาะสม เพือ่ เตรียมเขาให้พบ
กับพระเจา้ ผู้ทรงชีวติ ”

เมื่อคริสตชนล่วงลับ ร่างกายของเขาต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความรัก และ
ความเคารพ เพราะเราเชื่อและหวังในการกลับคืนชีพ ในพระคัมภีรพ์ นั ธสัญญาเดิม
สอนวา่ การฝงั ผตู้ ายเปน็ งานแห่งความเมตตา เป็นการใหเ้ กียรตแิ ก่บุตรของพระเจ้า
ผูเ้ ป็นวหิ ารของพระจิต

ในรชั สมัยของแชลมาเนเสอร์ ข้าพเจ้าไดใ้ หท้ า่ นแกพ่ ่ีนอ้ งร่วมชาติของข้าพเจา้
บ่อย ๆ ข้าพเจ้าเอาอาหารของข้าพเจา้ ไปเลย้ี งผหู้ ิวโหยและเอาเสอื้ ผา้ ของข้าพเจ้าไป

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ท่ี 3 1 ตุ ล า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 8

ให้แก่ผู้ที่ไม่มี เมื่อข้าพเจ้าเห็นร่างเพื่อนร่วมชาติที่ถูกฆ่าและโยนท้ิงนอกกำแพง
นีนะเวห์ ข้าพเจ้าก็นำไปฝังเสีย หากกษัตริย์เซนนา เดอริบ ทรงประหารชีวิตผู้ที่
หลบหนีมาจากยูเดีย ข้าพเจ้าก็นำไปฝังอย่างลับ ๆ เหตุว่า พระองค์ทรงประหารคน
เป็นจำนวนมากในยามพิโรธ เมื่อพระองคท์ รงรับสั่งให้แสวงหาศพของคนเหล่านั้นก็
หาไม่พบ (โทบิต 1:16-18)

การชันสูตรศพสามารถยอมรับได้ทรงศีลธรรม เพื่อปฏิบัติตามการเรียกร้อง
ทางกฎหมาย หรือการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ การมอบอุทิศอวัยวะให้หลังจากท่ี
ตายแลว้ เปน็ ส่ิงทถ่ี กู ตอ้ งและเป็นกุศล

พระศาสนจักรอนุญาตให้เผาศพได้ ถ้าการกระทำนั้นไม่ได้แสดงถึงการ
ปฏิเสธต่อความเชือ่ ในเร่อื งการกลับเป็นข้ึนมาของรา่ งกาย (คำสอนพระศาสนจักร
2299-2301; เทยี บกฎหมายพระศาสนจกั ร 1176.3)

นักบุญโอติโล แห่งคลูนี ได้ริเริ่มการภาวนาอุทิศแด่วิญญาณในไฟชำระ
(Purgatory) ประมาณปี 1000 ท่านสอนนักพรตเบเนดิกตินให้ถวายมิสซาและ
ภาวนาแด่ผู้ล่วงลับ ในวันท่ี 2 พฤศจิกายน พระสันตะปาปาที่กรุงโรมทรงรับรอง
ความคิดที่ดีนี้ และเผยแพร่ไปท่ัวพระศาสนจักร เราจึงมิได้ภาวนาได้ทุกวันตลอดปี
เทา่ นั้น

พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15 ในปี 1915 อนุญาตให้พระสงฆถ์ วายมิสซา
ในวันระลึกถึงผู้ล่วงลับได้ 3 มิสซา ให้ผู้ที่เรารัก ผู้ล่วงลับได้รับความช่วยเหลือและ
พระเมตตา

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ท่ี 3 1 ตุ ล า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 9

กิจปฏิบัติหลักสำหรับอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ คือร่วมมิสซา จึงมีธรรมเนียมใน
หลายประเทศหลายวดั เรยี กร้องให้สมาชกิ ในครอบครัวไปวัด นอกจากนย้ี งั มีการสวด
สายประคำ สวดทำวตั ร และทำกจิ การกศุ ลอุทิศให้

การเย่ียมสุสาน ตั้งแต่บ่ายวันที่ 1 พฤศจิกายน สมโภชนักบุญทั้งหลาย
จนถึงวนั ที่ 8 พฤศจิกายน

1. การไดร้ บั พระคุณการณุ ยค์ รบบรบิ รู ณ์ (เรมิ่ ตงั้ แตบ่ ่ายวันท่ี 1 พฤศจิกายน
สมโภชนักบุญทั้งหลาย จนถึงวันท่ี 8 พฤศจิกายน แต่ในปีนี้สมเด็จพระ
สันตะปาปา ฟรังซิสทรงขยายเวลาการขอรับพระคุณการุณย์แก่บรรดาผู้
ล่วงลับสามารถทำไดต้ ลอดเดอื นพฤศจิกายน)
โดยพระบัญชาพิเศษของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จึงกำหนดว่าเพ่ือ
หลกี เลย่ี งไม่ใหต้ อ้ งมีการชุมนมุ ของผ้คู นจำนวนมากในบางชาตแิ ละบางท้องทใี่ นปนี :้ี
1) พระคุณการุณยค์ รบบรบิ รู ณ์สำหรบั ผทู้ ไี่ ปเยย่ี มสุสานอย่างศรัทธา และ

สวดภาวนาแม้เพียงแต่ในใจ อย่างที่เคยทำสำหรับผู้ล่วงลับตลอดเวลา
แปดวัน ต้งั แตว่ ันท่ี 1 ถึงวันท่ี 8 เดอื นพฤศจิกายนเท่านนั้ อาจเลอื่ นไปทำ
ได้ใน 8 วันอื่น แม้จะไม่ต่อเนื่องกันภายในเดือนพฤศจิกายน ตามท่ี
สตั บรุ ุษแตล่ ะคนจะเลอื กเอง.
2) พระคณุ การุณยค์ รบบริบูรณใ์ นวันที่ 2 พฤศจกิ ายน วันระลึกถึงบรรดา
ผู้ลว่ งลบั ท้ังหลาย สำหรับสัตบุรษุ ทุกคนที่เขา้ เยยี่ มวัดอยา่ งศรทั ธา และ
สวดบท “ข้าแต่พระบิดา” และ “ข้าพเจ้าเชื่อ”นั้น อาจเลื่อนไปได้
ไมเ่ พียงแตใ่ นวันอาทติ ย์กอ่ นหรอื หลังวันสมโภชนักบญุ ทงั้ หลายเทา่ น้นั

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ที่ 3 1 ตุ ล า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 10

แต่ยังอาจเลื่อนไปในวันอื่นภายในเดือนพฤศจิกายนที่สัตบุรุษแต่ ละคน
อาจเลือกเองได้อกี ดว้ ย.

บรรดาผู้ชรา ผู้เจ็บป่วย และทุกคนที่เพราะเหตุผลสาหัสไม่อาจออกจาก
บ้านได้ เช่น ผู้ถูกกักตัวไม่ให้ออกจากบ้าน เช่น ถูกทางการกักตัวในสถานการณ์
โรคระบาด จึงไม่อาจไปเยี่ยมวัดอย่างศรัทธาได้ ก็ยังอาจรับพระคุณการุณย์ครบ
บริบูรณ์ได้ โดยร่วมใจกับผู้ที่ไปเยีย่ มวัดอย่างศรัทธาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยมี
ความทกุ ขถ์ ึงบาปและต้ังใจจะปฏิบัติเง่ือนไขตามปกติทั้งสามประการ (การรบั ศีล
อภัยบาป รับศลี มหาสนทิ และภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสนั ตะปาปา)
ทันทีเมื่อจะทำได้ หรือโดยภาวนาสำหรับผู้ล่วงลับ (เช่น สวดวัตรเช้าและวัตรเย็น
ของบททำวัตรสำหรับผู้ล่วงลับ สวดสายประคำหรือลูกประคำพระเมตตา หรือบท
ภาวนาอื่นเพื่อผู้ล่วงลับอย่างที่คริสตชนนิยมสวดกัน) ต่อหน้าภาพใดภาพหนึ่งของ
พระเยซูคริสตเจ้าหรือพระแม่มารีย์พรหมจารี หรืออ่านบทพระวรสารจากพิธีกรรม
สำหรับผลู้ ่วงลับเหมือนอ่านหนังสือศรทั ธาหรอื ประกอบกิจเมตตาปรานอี ืน่ ๆ, ถวาย
ความเจบ็ ปวดหรือความทุกข์ยากในชีวติ ของตนแด่พระเจ้าผ้ทู รงพระเมตตากรุณา.

ดังนั้น พ่อจึงเชิญชวนพ่ีน้องทกุ ท่านไปเยี่ยมสุสานที่หลุมฝงั ศพของผ้ทู ี่เรา
เคารพรกั ทำความสะอาดหลุมศพ ประดบั ดว้ ยดอกไม้ และจุดเทียน บดิ ามารดา ครู
คำสอนควรสอนบุตรหลานและเด็ก ๆ ให้สวดอุทศิ แด่ผู้ล่วงลับเป็นพิเศษในโอกาสนี้
ซึ่งเราสามารถทำได้ที่บ้านตามคำเสนอแนะที่ได้กล่าวมาข้างต้นด้วย เพื่อเราจะได้
ภาวนาขอพระคณุ การุณยอ์ ุทิศแด่พ่ีนอ้ งผูล้ ว่ งลับของเรา

คุณพอ่ นอ้ งเล็ก วดั โรมัน

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ท่ี 3 1 ตุ ล า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 11

มสิ ซาประจาสปั ดาห์
วันอาทิตย์ท่ี 31 ตุลาคม 2564 อาทติ ยท์ ี่ 31 เทศกาลธรรมดา

สขุ สำราญแด่ พ่นี ้องสัตบุรษุ วัดนักบุญเปโตร ทุกทา่ น วัดนักบุญเปโตร

โมทนาคณุ บุญราศนี ิโคลาส บญุ เกิด กฤษบำรงุ มานพ

สุขสำราญแด่ เทเรซา พฤกษา กิจเจริญ วมิ ลรัตน์

สขุ สำราญแด่ ครอบครัว คามลิ โล วทิ ยา กิจบำรุง วีรยุทธ

สุขสำราญแด่ ครอบครัว มาโนช บญุ ประคอง และตามประสงค์ผขู้ อ ---------------

สขุ สำราญแด่ ยอแซฟ ธรรมวชิ ญ์ - อันนา พชั พก์ มน นวโอฬารอนนั ต์ พชั พ์กมน

อทุ ศิ แด่ เด็กท่ีถูกทำแท้ง วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณทไี่ มม่ ีใครคดิ ถึง ธรรมวชิ ญ์

อุทิศแด่ โรซา วันดี กจิ เต่ง สุชาดา

09.30 น. อุทศิ แด่ เปโตร บำรุง กจิ ฉลอง ภรรยา-ลกู
อุทิศแด่ ยอแซฟ พิชยั กิจบญุ ชู ครอบครวั

อทุ ิศแด่ เยนอเวฟา มณี โคสุทศั น์ ---------------

อทุ ิศแด่ คลารา ธารา แฉง่ สวุ รรณ์ สุรชชั

อุทิศแด่ เปโตร ประสทิ ธ์ิ ถิละวัฒน์ ครอบครัว

อทุ ิศแด่ ยอแซฟ ประพัตร โคสทุ ัศน์ ภาณิชา

อุทิศแด่ ยวงบัปตสิ ตา วฒั นา เลาหบตุ ร ครอบครัว

อทุ ิศแด่ เปโตร สมชาย - มารอี า วณี า กิจสวสั ดิ์ จารุวรรณ

อทุ ิศแด่ อนั ตน สุเทพ - โรซา สมจิตร - เบเนดกิ โต วรพจน์ กจิ ประยรู รจเรข

อุทิศแด่ ประสทิ ธ์ิ - ลลิ ลี่ - ป้อม สจุ ฉายา - ป่ยู า่ ตายายและญาตพิ ีน่ ้องผลู้ ่วงลบั ---------------

วนั จันทร์ท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 สมโภชนกั บุญทง้ั หลาย

อทุ ิศแด่ บรรดาญาติพ่ีน้องผลู้ ว่ งลับทกุ ท่านและวญิ ญาณในไฟชำระ ต้ทู าน

อทุ ิศแด่ ดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รชั กาลท่ี 9 พชั พก์ มน

อุทิศแด่ โรซา วันดี กิจเต่ง สุชาดา

07.00 น. อุทศิ แด่ เปโตร บำรุง กิจฉลอง ภรรยา-ลกู
อทุ ศิ แด่ ยอแซฟ พิชัย กจิ บญุ ชู ครอบครวั

อทุ ศิ แด่ ยวง เอกราช นำ้ สมบูรณ์ ครอบครวั

อทุ ศิ แด่ คลารา ธารา แฉ่งสวุ รรณ์ สุรชชั

อุทิศแด่ มารอี า กิมเซ็ก กิจประเสรฐิ ครอบครวั

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ท่ี 3 1 ตุ ล า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 12

อุทศิ แด่ ยวงบปั ตสิ ตา วัฒนา เลาหบตุ ร ครอบครัว

อทุ ศิ แด่ เปโตร สมชาย - มารอี า วีณา กจิ สวัสด์ิ จารุวรรณ

อุทศิ แด่ ยอแซฟ ยู่เซ้ง - อากาทา ประดา กิจสวสั ดิ์ นวลอนงค์

อทุ ิศแด่ อันตน กศุ ล - บลาซิลีโอ ธงชัย อารีจติ รานุสรณ์ ---------------

อทุ ศิ แด่ มารอี า ฉวี - ยวงบอสโก ศกั ด์ิชาย - อันตน ธนศักด์ิ กจิ เต่ง วสิ ษิ ฐ์ศกั ดิ์

อทุ ศิ แด่ อนั ตน สเุ ทพ - โรซา สมจติ ร - เบเนดกิ โต วรพจน์ กิจประยรู รจเรข

อุทศิ แด่ ประสิทธิ์ - ลิลล่ี - ป้อม สุจฉายา - ป่ยู ่าตายายและญาติพี่นอ้ งผูล้ ว่ งลบั ---------------

วนั องั คารท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 ระลกึ ถึง วิญญาณในไฟชำระ

อทุ ิศแด่ บรรดาพระสงฆ์-นกั บวชชายหญิงทลี่ ่วงลบั ในสุสานวัดของเรา ตู้ทาน

อทุ ิศแด่ วญิ ญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไมม่ ีใครคิดถงึ ณฐั ชไม

อุทศิ แด่ โรซา วันดี กจิ เต่ง สชุ าดา

อทุ ศิ แด่ มารีอา ปนุ่ กิจจา สรุ างค์-พัชรา

อุทศิ แด่ เปโตร บำรุง กิจฉลอง ภรรยา-ลูก

อุทศิ แด่ ยอแซฟ พิชัย กิจบุญชู ครอบครัว

อุทิศแด่ อนั ตน สมรวย กจิ แก้ว ครอบครวั

19.00 น. อุทิศแด่ คลารา ธารา แฉ่งสุวรรณ์ สุรชชั

อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา วฒั นา เลาหบุตร ครอบครวั

อทุ ิศแด่ เปโตร สมชาย - มารอี า วีณา กิจสวัสด์ิ จารุวรรณ

อทุ ิศแด่ ยอแซฟ ยเู่ ซง้ - อากาทา ประดา กิจสวัสด์ิ นวลอนงค์

อทุ ิศแด่ เทเรซา บญุ ลอย - เปโตร สมคั ร อุดมวิรยิ ะกุล แกว้ ใจ

อทุ ศิ แด่ อลั ฟองโซ วชิ ัย - อันนา เงก็ ฮวน อารจี ิตรานุสรณ์ ---------------

อทุ ิศแด่ เปโตร วัฒนา - ยวง พิชยั - ยวงบปั ตสิ ตา เมง่ ชง กิจสวสั ดิ์ ---------------

อุทศิ แด่ยอแซฟบุ้นเลง้ แซ่ลี้-โยนออฟอารค์ กัลยา-ดอมินิโกเฉลิมวงศ์ ลลี าเปย่ี มชูชาติ พชั พก์ มน

วันพธุ ที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ระลกึ ถึง นักบญุ มารต์ ิน เดอ พอแรส

โมทนาคณุ บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง มานพ

สขุ สำราญแด่ ครอบครวั คามลิ โล วิทยา กิจบำรงุ วรี ยุทธ

07.00 น. สขุ สำราญแด่ วันคล้ายวนั เกิด เทเรซา พฤกษา กิจเจริญ วิมลรตั น์

สขุ สำราญแด่ ลูกๆหลานๆทกุ คน - บริษทั วิชงิ สเฟยี ร์ จำกัด ธรรมวชิ ญ์

สุขสำราญแด่ บริษัท ธรรมวชิ ญ์ แมทเทรท และทนี่ อน ธรรมวิชญ์ พชั พก์ มน

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ท่ี 3 1 ตุ ล า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 13

สุขสำราญแด่ ครอบครัว มาโนช บญุ ประคอง และตามประสงค์ผขู้ อ ---------------

อุทศิ แด่ วญิ ญาณในไฟชำระและวิญญาณทไ่ี มม่ ีใครคิดถงึ ตทู้ าน

อทุ ิศแด่ โรซา วนั ดี กจิ เตง่ สุชาดา

อทุ ิศแด่ เปโตร บำรุง กจิ ฉลอง ภรรยา-ลูก

อทุ ศิ แด่ ยอแซฟ พชิ ยั กิจบญุ ชู ครอบครัว

อุทศิ แด่ คลารา ธารา แฉง่ สุวรรณ์ สุรชชั

อุทศิ แด่ ยวงบัปติสตา วฒั นา เลาหบตุ ร ครอบครัว

อทุ ิศแด่ เปโตร สมชาย - มารอี า วีณา กจิ สวัสดิ์ จารุวรรณ

อทุ ิศแด่ ยอแซฟ ยู่เซ้ง - อากาทา ประดา กิจสวัสดิ์ นวลอนงค์

อุทศิ แด่ ประสทิ ธ์ิ - ลิลล่ี - ปอ้ ม สุจฉายา - ปูย่ ่าตายายและญาตพิ ีน่ ้องผู้ลว่ งลับ ---------------

วนั พฤหสั บดีท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 ระลึกถึง นักบุญชาร์ลส์ โบโรเมโอ

อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคดิ ถงึ ตู้ทาน

อุทศิ แด่ โรซา วันดี กิจเตง่ สชุ าดา

อุทิศแด่ เปโตร บำรุง กิจฉลอง ภรรยา-ลกู

อทุ ิศแด่ ยอแซฟ พิชยั กิจบุญชู ครอบครัว

อทุ ศิ แด่ คลารา ธารา แฉง่ สวุ รรณ์ สุรชชั

อทุ ิศแด่ ฟรงั ซสิ โก จตุพร ริว้ บำรงุ ครอบครัว

อทุ ิศแด่ ยวง ฮะอู๋ - โรซา บญุ กจิ ทวี นวลอนงค์

07.00 น. อุทิศแด่ ยอแซฟ ประพัฒน์ กจิ ประชมุ พัชรี

อทุ ิศแด่ ยวงบัปติสตา วฒั นา เลาหบตุ ร ครอบครวั

อุทศิ แด่ ยอแซฟ ฮ้วั - เซซีลีอา ทวี กิจสวัสด์ิ ---------------

อทุ ศิ แด่ เปโตร สมชาย - มารีอา วณี า กิจสวสั ด์ิ จารุวรรณ

อุทศิ แด่ อลั ฟองโซ วชิ ยั - อนั นา เงก็ ฮวน อารีจติ รานสุ รณ์ ---------------

อทุ ิศแด่ กูลิแอลโม พนิ จิ - ลูซอี า นวลจนั ทร์ จันทร์ประสทิ ธ์ิ ---------------

อทุ ิศแด่ ฟีโรมนี า แม้น - ยาโกเบ ตงั แซ่จนั - วกิ ตอรีอา แสวง ยอแซฟ ---------------

อทุ ศิ แด่ ฟรังซิสโก ฮั่นชุน แซ่เบ-๊ อันนา ชูมณี- ยอแซฟ ไหงเม้ง- อันนา เกย๊ี ม แซ่อ๊งึ ธรรมวิชญ์

วันศกุ ร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ระลกึ ถงึ นกั บุญเอลีซาเบซ และเศคารยิ าห์

07.00 น. อทุ ศิ แด่ วญิ ญาณในไฟชำระและวญิ ญาณที่ไมม่ ีใครคิดถึง ตู้ทาน
อทุ ิศแด่ โรซา วันดี กจิ เตง่ สุชาดา

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ท่ี 3 1 ตุ ล า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 14

อทุ ิศแด่ เปโตร บำรุง กจิ ฉลอง ภรรยา-ลูก
ครอบครวั
อุทศิ แด่ ยอแซฟ พชิ ัย กจิ บุญชู สุรชชั
ครอบครวั
อุทศิ แด่ คลารา ธารา แฉ่งสุวรรณ์ นวลอนงค์
ครอบครวั
อทุ ิศแด่ ฟรังซสิ โก จตุพร ริว้ บำรุง ธรรมวชิ ญ์
จารวุ รรณ
อทุ ิศแด่ ยวง ฮะอู๋ - โรซา บุญ กจิ ทวี ---------------
รัตนา
อทุ ศิ แด่ ยวงบัปติสตา วัฒนา เลาหบตุ ร ---------------
แกว้ กานดา
อุทศิ แด่ มารอี า ณจั ปภสั ร์ มณีพวงทิพย์ พัชพก์ มน

อทุ ศิ แด่ เปโตร สมชาย - มารอี า วณี า กิจสวสั ดิ์ มานพ
วิมลรตั น์
อุทิศแด่ อันตน กศุ ล - บลาซลิ โี อ ธงชัย อารีจติ รานุสรณ์ วรี ยุทธ
ธรรมวชิ ญ์
อทุ ิศแด่ บรรพบุรษุ ตระกูลจนั ทรธ์ ำรงค์ ผู้ลว่ งลับทุกทา่ น ---------------
พชั พก์ มน
อุทิศแด่ โรมลู า วีระวรรณ สังขรตั น์ - ยออนั นา มาลยั กจิ เจรญิ ตทู้ าน
สุชาดา
อุทิศแด่ เทเรซา การะเวก ธรี ะทรัพย์ - ญาติผลู้ ว่ งลบั และวญิ ญาณในไฟชำระ ภรรยา-ลกู
ครอบครวั
อุทศิ แด่ฟรังซสิ โก มกเลย๊ี ก-มารีอา เซย่ี มกี แซเ่ ล้า-เปโตร จงเซียง-มารอี า กิมไน้ แซล่ ้ี ครอบครวั
สุรชัช
วันเสารท์ ี่ 6 พฤศจิกายน 2564 ระลึกถึง นักบุญเลโอนาร์ด นวลอนงค์
ครอบครวั
โมทนาคณุ บุญราศนี ิโคลาส บญุ เกดิ กฤษบำรงุ จารวุ รรณ
กฤตมิ า
สุขสำราญแด่ เทเรซา พฤกษา กจิ เจริญ ---------------

สขุ สำราญแด่ ครอบครวั คามิลโล วทิ ยา กจิ บำรงุ

สุขสำราญแด่ มารอี ามกั ดาเลนา เรวดี ลีลาเปย่ี มชูชาติ

สขุ สำราญแด่ ครอบครวั มาโนช บุญประคอง และตามประสงคผ์ ขู้ อ

สุขสำราญแด่ ครอบครัว ลกู า เฉลมิ ชยั - ครอบครวั มทั ธอี สั เฉลมิ ชาติ ลีลาเปยี่ มชชู าติ

อทุ ิศแด่ วญิ ญาณในไฟชำระและวญิ ญาณทไ่ี ม่มีใครคิดถงึ

อทุ ิศแด่ โรซา วันดี กจิ เตง่

19.00 น. อทุ ศิ แด่ เปโตร บำรงุ กจิ ฉลอง

อุทศิ แด่ ยอแซฟ พชิ ยั กิจบุญชู

อทุ ิศแด่ ฟรงั ซสิ โก จตุพร รวิ้ บำรุง

อุทศิ แด่ คลารา ธารา แฉ่งสวุ รรณ์

อุทิศแด่ ยวง ฮะอู๋ - โรซา บุญ กจิ ทวี

อทุ ิศแด่ ยวงบปั ตสิ ตา วฒั นา เลาหบุตร

อทุ ิศแด่ เปโตร สมชาย - มารอี า วณี า กจิ สวสั ดิ์

อุทิศแด่ เปโตร สุวรรณ - ซิกส์โต ไอรวนิ กิจเจริญ

อุทศิ แด่ ฟีโรมนี า แมน้ - ยาโกเบ ตงั แซจ่ นั - วิกตอรอี า แสวง ยอแซฟ

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ท่ี 3 1 ตุ ล า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 15

1

วนั อาทิตย์ที่ 31 ตุลาคมนี้ เป็นวันปิดเดอื นแม่พระนะครบั เราจะอญั เชิญแมพ่ ระ

ไปอวยพรพี่นอ้ งในหมู่บา้ นของเรา เวลา 17.00 น. ขบวนแห่แมพ่ ระออกจากท่ีวัด

โดยแบง่ ออกเปน็ 2 สาย แต่ละสายมีพระสงฆ์ 3 องค์นำแมพ่ ระ ขอพ่ีน้องรว่ มกนั -

สวดสายประคำรอตามจุดต่างๆ ทก่ี ำหนดไว้ รายละเอยี ดเสน้ ทางดังนีค้ รับ

ชมุ ชน ลำดบั เสน้ ทาง…การเดนิ ทาง
ออกจากวัด…..เลีย้ วขวา ข้ามดงเกตุ เข้าซอยพระคณุ เจ้า…ผา่ นอู่ฝันอร่อย
สายที่ 1 เลย้ี วขวา….เข้าไปสดุ ซอยบ้านพระคุณเจา้ กลับรถออกมาถึง…สามแยก
ดงเกตุ เล้ียวซ้าย….ออกแทง้ ก์นำ้ ….กลับไปคลองลัด เข้าซอย19 , ซอย 23, ซอย 25,…
คลองลัด เลี้ยวขวาไปคลองไหหลำ กลับรถซอย 38 เขา้ ซอย 36…. ออกจากซอย…
คลองไหหลำ เลย้ี วขวาไปถนนราษฎรส์ ามัคคี เข้าซอยเทเรซา เล้ียวซ้ายออกซอยนิโคลาส 4
เปโตรพิทักษ์ ขา้ มไปเขา้ นิโคลาส 1, 2, 3 ออกดา้ นถนน…บา้ นคุณโล่ห์เล้ียวขวา
เทเรซา, ผา่ นซอยเปโตรพทิ กั ษ์ 2 ตรงไปตามถนน.... เล้ยี วซา้ ยเขา้ ซอยเปโตรพิทักษ์ 1
นิโคลาส ออกซอยเทเรซาเล้ียวขวาเข้าถนนราษฎร์สามัคคี ถึงส่ีแยกเลย้ี วซา้ ยกลบั วัด
ออกจากวัด..เลยี้ วซ้ายขับไปตามถนน เลยี้ วขวาเขา้ ซอย11 ออกมาเขา้ ซอย16
สายท่ี 2 แลว้ มาเขา้ ซอย 9 ออกตรงขา้ งบา้ นพระหฤทัยเล้ยี วซ้าย มาถนนราษฎร์สามัคคี
ข้างวดั ถึงถนนใหญ่ เลยี้ วซ้าย... มาเขา้ ซอย 14, ซอย 12 ,ซอย8 ,ซอย 6, ซอย 4
โรงหบี ออกซอย 4 เลี้ยวขวาไปเข้าซอย 7 เลี้ยวซา้ ยแยกที่ 2 ตรงไปบนถนนซอย 5/2
คลองนา สุดถนนตน้ ไทรเลี้ยวขวาแล้วเลย้ี วซา้ ย ถึงสามแยกเล้ียวขวาไปหลงั ฟารม์ หมู่ 6
หลังฟารม์ ถึงซอย3/4 เลย้ี วขวาเข้าซอย วนตามถนน ไปออกซอย 3/3…เลย้ี วซา้ ยกลบั
วนมาเขา้ ซอยเปโตรพทิ กั ษ์ 5 ออกจากซอยเลี้ยวขวามาถงึ สามแยกเลี้ยวซ้าย
ออกซอย 3/1 ขา้ งรา้ นครูเกษม .... เลีย้ วซ้ายกลับวัด



เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ที่ 3 1 ตุ ล า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 16

2
หากพนี่ อ้ งท่ีสวดสายประคำตลอดทงั้ เดือน จะส่งบันทึกจำนวนการสวดสายประคำ

ของตน กส็ ามารถเขียนลงกระดาษและสง่ ให้กบั พระสงฆ์หรือสภาภบิ าลได้

หรือส่งผา่ นมาให้ทางวัด เพอ่ื นำส่งไปยังคณะกรรมการสายประคำโลกครบั



3
วันอังคารที่ 2 พฤศจกิ ายน เป็นวนั ระลึกถงึ ผตู้ าย

กำหนดการต่าง ๆ จะเป็นดังนี้
วันอังคารที่ 2 พฤศจกิ ายน เปิดสสุ านตง้ั แตเ่ วลา 6.00 น. ถงึ 19.00 น.

•มิสซาที่ 1 6.30 น. พระสงฆฟ์ ังแกบ้ าปในวัดใหญ่
7.00 น. เร่ิมมสิ ซาท่วี ดั ใหญ่
และรบั พระคณุ การุณยค์ รบบรบิ รู ณ์สำหรับผตู้ าย

•มิสซาท่ี 2 10.30 น. พระสงฆ์ฟังแกบ้ าปในวัดใหญ่
11.00 น. เรม่ิ มสิ ซาที่วดั ใหญ่
และรับพระคุณการุณย์ครบบรบิ รู ณ์สำหรับผตู้ าย

•มสิ ซาท่ี 3 18.00 น. พระสงฆฟ์ ังแกบ้ าปในวัดใหญ่
19.00 น. เริ่มมสิ ซาทีว่ ดั ใหญ่
และรับพระคณุ การณุ ย์ครบบรบิ ูรณ์สำหรบั ผตู้ าย

และต้ังแต่วนั ท่ี 3 - 30 พฤศจกิ ายน เปดิ สสุ านต้งั แต่เวลา 6.00 น. ถึง 18.00 น.

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ท่ี 3 1 ตุ ล า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 17

ตงั้ แตว่ นั ที่ 1 - วันท่ี 30 พฤศจกิ ายน 2021
พระสนั ตะปาปาฟรังซิสปรับปรุงเร่ืองการรับพระคุณการุณย์อุทิศแดผ่ ตู้ าย ดงั นี้
1. พี่น้องสามารถเลอื กวันใดกไ็ ด้ในเดอื นพฤศจิกายนจำนวน 8 วันเพ่ือรับพระคณุ
การณุ ยค์ รบบริบรู ณ์อุทิศให้ผตู้ าย
2. พ่นี อ้ งทไี่ มส่ ามารถไปเย่ียมสุสานและภาวนาทส่ี ุสาน ขอให้รว่ มใจกบั ผูท้ ไ่ี ปเย่ียมสสุ าน
และทำตามเง่อื นไขอ่นื ๆ ให้ครบถว้ นกส็ ามารถรับพระคุณน้ีได้ด้วย
3. ทำตามเง่ือนไขการรับพระคณุ การณุ ยค์ รบบรบิ รู ณส์ ำหรับผ้ตู าย
1) ต้ังใจจะรบั พระคณุ การุณยค์ รบบรบิ ูรณ์ (พร้อมท้งั กำหนดว่าจะมอบพระคณุ นีแ้ ก่
วญิ ญาณใคร หรอื จะให้แลว้ แต่พระกไ็ ด)้
2) เยยี่ มสสุ านคาทอลิกทใ่ี ดก็ได้และสวดภาวนา ผ้ทู ี่ไปสสุ านไม่ได้รว่ มใจกับผู้ท่ไี ปเย่ยี มสุสาน
3) แก้บาปรับศลี กอ่ นหรอื หลังจากการเย่ยี มสสุ าน ภายในเดอื นพฤศจิกายน
4) สวดภาวนาตามจดุ ประสงคข์ องพระสนั ตะปาปา บทขา้ พเจา้ เชื่อ บทขา้ แต่พระบิดา
วันทามารีย์ และสิริพึงมี
4. พน่ี อ้ งสามารถรับพระคณุ การุณยค์ รบบริบรู ณไ์ ด้วนั ละ 1 ครั้ง
พ่ีนอ้ งสามารถเลือกวนั ท่ีจะทำพระคณุ การณุ ย์ได้เองจำนวน 8 วันในเดือนพฤศจิกายนนี้
เพอ่ื ทำพระคณุ การุณยค์ รบบรบิ ูรณ์ได้ พระศาสนจักรสอนวา่ พระคุณการณุ ยค์ รบบรบิ ูรณ์นี้
จะช่วยลบลา้ งโทษบาปของวิญญาณทก่ี ำลังทนทกุ ข์ในไฟชำระใหร้ อดไปสวรรค์
พระสนั ตะปาปายังเรยี กรอ้ งใหพ้ ระสงฆถ์ วายบูชามิสซาในวนั ที่ 2 พฤศจกิ ายน อุทิศแด่
วญิ ญาณในไฟชำระองคล์ ะ 3 มสิ ซา เพอ่ื ให้พนี่ ้องไดม้ โี อกาสแก้บาปและรับศลี ตามเง่อื นไข

ของการรบั พระคณุ น้ีด้วย ดังนนั้ วันอังคารท่ี 2 พฤศจิกายน จะมีมิสซา
ที่วัดใหญ่ 3 เวลา ขอเชญิ พี่น้องมาร่วมใจกันระลึกถึงผตู้ ายและร่วมกนั รบั
พระคณุ การุณยค์ รบบรบิ ูรณ์เพอื่ ชว่ ยวญิ ญาณในไฟชำระใหไ้ ปสวรรคใ์ หม้ ากทสี่ ุด



เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ท่ี 3 1 ตุ ล า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 18

4
สถานการณโ์ ควดิ -19
แม้วา่ จะมีการเปดิ ประเทศตอ้ นรับนักทอ่ งเทีย่ วต่างชาติตงั้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายนน้ี
ไมไ่ ด้หมายความว่าสถานการณป์ ลอดภยั แล้วจากโควดิ และอาจจะทำใหส้ ถานการณ์แยล่ ง
ไดด้ ว้ ย ดงั น้ัน พวกเรากย็ งั คงตอ้ งรักษามาตรการตา่ ง ๆ ไวอ้ ย่างเคร่งครัดนะครับ
อย่าประมาท ย่ิงเวลานีม้ ีไวรสั เดลต้า พลสั เริ่มเข้ามาแล้ว ก็ยงิ่ ตอ้ งระวังกันใหม้ าก
ทางวัดก็พยายามทีจ่ ะให้พนี่ อ้ งมีโอกาสที่จะมาวัดแก้บาปรับศีลให้มากทีส่ ดุ เทา่ ทจ่ี ะทำได้
ในเดอื นพฤศจิกายนนี้ การประชุมต่าง ๆ ทีม่ ีจำนวนผูเ้ ขา้ ร่วมประชมุ ไม่เกิน 25 คนสามารถ
ทำได้แล้ว กลุม่ และคณะต่าง ๆ ทตี่ ้องการประชมุ กรณุ าแจ้งไดท้ ่สี ำนักงานวัดครับ



5
ชว่ งน้ำทว่ มปนี ้ี มีผูป้ ระสบภัยและเดอื ดร้อนอยจู่ ำนวนมาก
ตามวดั ต่าง ๆ ของเรากม็ พี น่ี อ้ งไมน่ ้อยกำลงั ต้องการความช่วยเหลอื
คณุ พอ่ พรศกั ดิ์ กำลังจัดเตรียมถงุ ยงั ชีพไปชว่ ยผทู้ กี่ ำลงั เดอื ดรอ้ นเหล่านี้ครบั
ประกาศบอกบญุ ช่วยกันจดั หาถงุ ยงั ชีพจำนวน 365 ถุง ภายในถงุ กม็ อี าหารแห้ง เครื่องใช้ท่ี
จำเปน็ ต่าง ๆ ราคารวมท้ังหมดถุงละ 500 บาทพอดี พวกเรากำลังจะระลึกถงึ การเสด็จเยอื น
วัดนกั บุญเปโตรของพระสนั ตะปาปาฟรังซสิ ครบ 2 ปี ในวนั ท่ี 22 พฤศจิกายนน้ีด้วย
พระองค์คงชน่ื ชมท่พี วกเราจะใชโ้ อกาสนช้ี ่วยเหลือผู้ตกทกุ ข์ได้ยาก ผูป้ ระสงค์ทำบญุ ครงั้ น้ี
สามารถทำไดท้ ่ีตกึ ฟรังซิส หรอื ท่สี ำนักงานวัดกไ็ ด้ ขอพระอวยพรทุกท่านเสมอ
ตดิ ตอ่ สอบถามรายละเอยี ดเพิม่ เตมิ ได้ท่ี 062-4746756 ครับ




Click to View FlipBook Version