The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by stpeterchurch.sampran, 2021-12-03 05:21:56

✝เปโตรสารประจำวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2021✝

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

พระครสิ ตเจา้ องค์ความรอดกำลังเสดจ็ มา
พระธรรมลำ้ ลกึ พระครสิ ตเจา้ : พระครสิ ตเจา้ องคค์ วามรอดกำลงั จะเสดจ็ มา

ท่าทีครสิ ตชน : เตรียมจิตใจใหพ้ ร้อม เปล่ียนวถิ ีการดำเนนิ ชวี ติ
การดำเนินชวี ิต : แบ่งปันความเช่ือดว้ ยความรกั แก่ผู้ทอ่ี ยู่รอบขา้ ง ทำตนให้พร้อม

“จงเตรยี มทางขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า จงทำ
ทางเดนิ ของพระองคใ์ ห้ตรงเถดิ แล้วมนษุ ย์-
ทุกคนจะเห็นความรอดพน้ จากพระเจา้ ”

(ลก 3:4 และ 6)

พระวาจาประจำอาทิตยน์ ี้
บทอ่านท่ี 1 : บรค 5 : 1 - 9
บทอ่านที่ 2 : ฟป 1 : 4 – 6, 8 - 11
พระวรสาร : ลก 3 : 1 - 6

ฉบบั ท่ี 632 วันอาทิตยท์ ่ี 5 ธนั วาคม ค.ศ.2021

อาทติ ยท์ ี่ 2 เทศกาลเตรยี มรบั เสด็จพระครสิ ตเจา้

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ท่ี 5 ธั น ว า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 2

เจ้าวดั ปราศรยั

พ่นี ้องที่รกั

เราเดินทางมาถึงอาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระกุมารเจ้า
พระสงฆ์สวมอาภรณ์พิธีกรรมสีม่วง เป็นเครื่องหมายของการเป็นทุกข์ถึงบาป
และการกลับใจ เราเข้ามาสู่เทศกาลเตรียมรบั เสด็จพระคริสตเจา้ คำโบราณเรยี กว่า
อัดเวนโต ในช่วงเวลาเตรียมรับเสด็จนี้ พวกเราจะไม่ขับร้องเพลงพระสิริรุ่งโรจน์
เพือ่ ให้มคี วามหมายแห่งการรอคอย คอยเวลาที่เราจะโห่ร้องยนิ ดี เวลาทพ่ี ระผู้ไถ่
เสด็จลงมาในวันพระคริสตสมภพ เราก็จะใช้เวลาเหล่านี้สำนึกถึงหลายสิ่งหลาย
อย่างในชีวิตของเรา หลายอย่างที่ผิดพลาดไป หลายอย่างที่ผิดศีลธรรม หลายอย่าง
ที่เป็นกิจการที่มืดมน หลายอย่างที่เราเฉยเมยหรือใจเย็นเฉย หลายอย่างที่เราทำ
ตามความต้องการของเนื้อหนัง ในสมัยของโนอาห์สมยั กอ่ นเรียกวา่ นอแอ สองช่ือนี้
คือคนเดียวกันนะครับ สมัยนั้นมนุษย์ทำบาป ในพระคัมภีร์เล่าว่า ผู้คนกินดื่มและ
แต่งงานกัน ส่วนใหญ่ก็ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง จนกระทั่งพระเจ้าใช้น้ำวินาศมา
กวาดลา้ งโลกนี้ ทีจ่ รงิ สมยั ต่อ ๆ มาจนถงึ สมยั ของเมืองโสดมและโกโมราห์ พระเจ้าก็
ทรงกวาดล้างโลกน้ีดว้ ยไฟ กเ็ พราะบาปมากมายของมนุษย์นน่ั แหละ มาถึงสมยั ของ
เรานี้ บาปของมนุษย์ก็ยังเป็นบาปเดียวกันครับ คือ บาปทำตามใจตนเอง ไม่หัน
มาดูน้ำพระทัยของพระเลย บางคนดำเนินชีวิตไม่สนใจบัญญัติของพระเลย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัญญัติแห่งความรกั ผู้คนเริม่ สะสมความเกลียดชงั สะสมความ
คบั แคน้ ใจ มุง่ ม่ันทจ่ี ะทำลายล้าง และเร่ิมมองดูชวี ิตมนุษยข์ องคนอน่ื ๆ เปน็ ชีวิตควร

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ท่ี 5 ธั น ว า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 3

ถูกทำลายล้างไป ในทุกสมัยเหล่าน้ีมนุษย์ขาดเพียงปรีชาญาณที่จะเข้าใจ ไม่ใช่
เขา้ ใจเรื่องราวนะครบั แต่ปรชี าญาณทีจ่ ะเขา้ ใจตนเอง หากเรามองดตู ัวเองชัดเจน
อย่างทะลปุ รุโปร่งแลว้ เราจะพบวา่ สิ่งเหล่านน้ั มนั ไม่ใชห่ นทางแห่งความรกั เลย

พระเยซูเจา้ ตรัสวา่ “จงตื่นเฝ้าระวังเถดิ เพราะทา่ นไม่รู้วา่ นายของท่านจะ
มาเมื่อไร บุตรมนุษย์จะเสดจ็ มาในเวลาที่ท่านมิได้คาดหมาย” พ่อชอบรูป ๆ หน่ึง
ที่ตั้งอยู่ในสวนแห่งความเชื่อที่วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา วัดที่พวกเราเพิ่งไปปิดปี
นักบุญยอแซฟมา เป็นรูปที่หมายถึง “การพิพากษาครั้งสุดท้าย” ที่จริงต้นฉบับ
ของรูปนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาใช้ในข้อความเชื่อเรื่องนี้ แต่ผู้จัดทำก็มีความคิดที่ดีมาก
เป็นรูปพระเยซูเจ้าทรงนั่งบังลังก์ พระหัตถ์ช้ายถือตาชั่ง และเหนือตาชั่งนั้นมี
อักษรเขียนไว้ว่า “ความรัก” ทั้งหมดนี้หมายความง่าย ๆ และชัดเจนอย่างย่ิง
พระศาสนจักรในโลกปัจจุบันนี้ก็สอนเช่นเดียวกันว่า ในการพิพากษาครั้งสุดท้ายน้ี
พระองค์จะเอาอะไรมาวัดตวง เพื่อตัดสินเรามีกิจการมากมายที่เราได้ทำขณะมี
ชีวิตอยู่ แต่กิจการที่จะใช้วัดความรอดของเรานั้นคือ กิจการที่มาจากความรัก
ที่เรามีต่อพระ ความรักที่เรามีต่อเพื่อนพี่น้องของเรา พระเจ้าจะถามคำถามเรา
ด้วยคำถามง่าย ๆ ว่า “เรารักพระเพียงใด เรารักเพื่อนมนุษย์เพียงใด” พ่อว่า
เป็นข้อความที่เตือนใจเรามองดูตัวเองได้ดีมาก ทำให้เราสำนึกและกลับใจได้ง่าย
มากจรงิ ๆ

ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะผ่านพ้นไป นี่ก็เป็นอีกประการหนึ่งที่คอยเตือนใจ
เราได้อย่างดี ไม่มีอะไรอยู่ยั้งยืนยงจริง ๆ เลย ยกตัวอย่างแม้แต่วิหารของ
พระเจา้ กไ็ มถ่ าวร ครั้งหนง่ึ ศิษยข์ องพระเยซูเจ้าเห็นวิหารแห่งเยรูซาแลม แล้วร้องวา่

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ท่ี 5 ธั น ว า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 4

พระอาจารย์ดูสิ วิหารนี้ช่างใหญ่โตอลังการอะไรอย่างนั้น วิหารนี้ในสมัยของพระ-
เยซูเจ้าเป็นหลังที่ 3 ของเยรูซาแลม กษัตริย์โซโลมอนสร้างวิหารหลังที่ 1 ใช้เวลา
7 ปี และตั้งอยู่อย่างสง่ามาเป็นเวลา 370 ปี เคยถูกปล้นสะดมและในปี 586 ก่อน
คริสตกาล ถูกเผาโดยชาวบาบิโลเนียน หลังจากการเนรเทศแล้ว วิหารถูกสร้างขึ้น
ใหม่โดย Zerubbabel ในปี 516 ก่อนคริสตกาลภายใต้การอุปถัมภ์ของกษัตริย์
Cyrus แห่งเปอร์เซีย และที่สุดกษัตริย์เฮรอดได้สร้างวิหารขึ้นมาใหม่ ในระหว่างปี
20 ก่อนคริสตกาล จนถึงปีที่ 64 หลังคริสตกาล เฮรอดสร้างให้ใหญ่กว่าวิหารของ
โซโลมอนและซารูปบาแบล เพิ่มเน้ือที่เป็น 2 เท่า รวมพื้นทีถ่ ึงกำแพงได้ 35 เอเคอร์
และตามที่นักประวัติศาสตร์ชื่อ Josephus เล่าไว้ เฮรอดใช้คนงานก่อสร้างถึง
18,000 คน นอกจากความกว้างขวางแล้ว หินแต่ละก้อนก็มีสัดส่วนที่ใหญ่โตมาก
ก้อนที่ใหญ่ที่สุด ยาวถึง 46 ฟุต สูง 10 ฟุต กว้าง 10 ฟุต มีน้ำหนักถึง 415 ตัน
เมื่อเทียบกับหินที่ชาวอียิปต์ใช้สร้างพีรามิดแล้ว หินเหล่านั้นเป็นแค่ลูกหิน เพราะ -
แต่ละก้อนหนักเพียง 15 ตันเท่านั้น เป็นวิหารที่สวยงามมากจริงๆ แต่ก็เป็นวิหารท่ี
กองทพั โรมันได้สงั หารสมณะของวหิ ารและทำลายลงในวนั ท่ี 28 สงิ หาคม ปี 70 AD.
ตรงตามที่พระเยซูเจ้าทรงทำนายไว้ทุกประการว่า “วิหารที่เจ้าเห็นอยู่นี้ วันหน่ึง
จะไม่มีหินซ้อนกันเลยแม้แต่ก้อนเดียว” เสากลมใหญ่ 40 ต้น รอบวิหารนั่นและ
ตัววิหารเอง ด้านหน้าวิหารที่ยิ่งใหญ่ที่เฮรอดสร้างขึ้นถูกทำลายลงไม่เหลือเลย
จักรพรรดิโรมัน Titus ไม่เพียงแต่ทำลายวิหาร แม้แต่โรงสวดของชาวยิวเอง
ก็ถูกทำลายไปด้วย ความยิ่งใหญ่ทั้งหมดในโลกนี้ ชัยชนะทั้งหมดในโลกนี้ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม จะหมดสน้ิ ลง จะผา่ นพน้ ไป เหลือไวแ้ ต่ ชัยชนะตนเองของ-

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ท่ี 5 ธั น ว า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 5

เราแต่ละคนเท่านั้น หากเราไม่เห็นตนเองและชนะตนเอง ด้วยการสำนึกและ
กลับใจแล้ว แม้แต่ตัวเราเองก็จะผ่านพ้นไปในความหมายเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่าง
ของโลกนี้ เรามาต้อนรับองค์พระคริสตเจ้า พระผู้ไถ่ของเราด้วยการสำนึกและ
กลับใจนะครบั

ดว้ ยความเคารพรกั
พ่อสุรชัย ชุม่ ศรพี ันธุ์

รายชื่อผูข้ อมสิ ซาและทำบญุ ผา่ นบัญชธี นาคาร

ที่ รายการมิสซา ช่อื ผู้ขอ วัน-เวลาโอนเงนิ

553 อทุ ิศแด่ ยวง ชำนาญ กจิ สมคั ร มยรุ ี 27-11/19.53
554 สรา้ งข่าวสาร อุทศิ แด่ ยวง ชำนาญ กิจสมัคร (ครบ 12 ป)ี มยุรี

555 อุทศิ แด่ เปาโล สม - กอลุมบา บญุ นาก กจิ สงวน ลูก-หลาน 01-12/10.42

556 อทุ ิศแด่ อนั ตน สมรวย กจิ แก้ว ครอบครัว 01-12/11.54

557 สขุ สำราญ ยอแซฟ ธรรมวิชญ์ - อันนา พชั พก์ มน นวโอฬารอนนั ต์ พชั พ์กมน

558 สุขสำราญ มารอี ามกั ดาเลนา เรวดี ลลี าเปยี่ มชูชาติ ธรรมวชิ ญ์

559 สุขสำราญ บรษิ ัท ธรรมวชิ ญ์ แมทเทรท และที่นอน ธรรมวชิ ญ์ พชั พ์กมน

560 สขุ สำราญ ลกู ๆหลานๆทุกคน - บรษิ ทั วชิ งิ สเฟยี ร์ จำกดั ธรรมวิชญ์

561 สขุ สำราญ ครอบครัว ลูกา เฉลมิ ชยั -ครอบครวั มัทธอี ัส เฉลิมชาติ พัชพ์กมน

562 อทุ ิศแด่ เด็กทถ่ี ูกทำแทง้ วิญญาณไฟชำระ-วิญญาณท่ีไมม่ ีใครคิดถึง ธรรมวิชญ์ 01-12/15.53

563 อุทิศแด่ ดวงพระวญิ ญาณพระบาทสมเดจ็ พระเจ้าอยรู่ ชั กาลท่ี 9 พชั พก์ มน

564 อทุ ศิ แด่ มารอี า ณจั ปภสั ร์ มณพี วงทพิ ย์ ธรรมวิชญ์

565 อทุ ศิ แด่ ยอแซฟ บ้นุ เลง้ -โยนออฟอาร์ค กัลยา-ดอมนิ ิโก เฉลิมวงศ์ พชั พก์ มน

566 อุทิศแด่ ฟรังซสิ โก ฮนั่ ชนุ -อนั นา ชมู ณี-ยอแซฟ ไหงเม้ง-อนั นา เก๊ียม ธรรมวิชญ์

567 อุทศิ แด่ ฟรังซิสโก มกเลยี๊ ก-มารีอา เซย่ี มกี-เปโตร จงเซยี ง-มารีอา กิมไน้ พชั พ์กมน

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ที่ 5 ธั น ว า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 6

“พ่อเอท คนเปโตร”

✍ สารวดั วันอาทติ ย์ท่ี 5 ธนั วาคม 2021
เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระครสิ ตสมภพ (ปี C)

“… จงไปหายอแซฟเถิด …” (ปฐก 41:55)

พี่น้องครับในวัดเขต 5 ของเรา และพี่น้องจากทั่วทุกวัดในมิสซัง
กรุงเทพด้วย ก็ได้ผ่านกิจกรรมแสวงบุญปิดปีท่านนักบุญยอแซฟไปเป็นที่เรียบร้อย
ในเช้าวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม ณ วดั นกั บญุ ยอแซฟ อยธุ ยา

พระศาสนจักรให้ความสำคัญกับท่านนักบุญยอแซฟ ในฐานะผู้หนึ่ง
ที่มีส่วนร่วมในแผนการไถ่กู้ของพระเยซูเจ้า และแบบอย่างชีวิตของท่านนักบุญ-
ยอแซฟทต่ี อบรับพระประสงคข์ องพระเจ้า และทำหน้าทีอ่ ย่างเงยี บสงบอยูเ่ บ้อื งหลงั

น่าจะเป็นแบบอย่างชีวิตที่ดีสำหรับเราคริสตชน เพราะหลายคร้ัง
ตามธรรมชาติของเรามนุษย์ เราต้องการมีตัวตน เราอยากให้แสงส่องไปถึงตัวเรา
เพ่ือใหค้ นรับรถู้ ึงกจิ การดตี า่ งๆ ทีเ่ ราทำ

แต่แบบอย่างชีวิตของท่านนักบุญยอแซฟ น่าจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือน
และเป็นกำลังใจให้กับเรา ในการที่เราจะทำหน้าที่ในชีวิตประจำวันตามบทบาท
ของเราอย่างดี แม้ไม่มีคนรับรู้ แม้ไม่ได้รับการยกย่องสรรเสริญ หรือ แสงของส่ือ
ส่องไปไม่ถึง ก็ขอให้เราหันไปมองที่ท่านนักบุญยอแซฟ ที่ได้ดำเนินชีวิตอย่าง
เงยี บสงบ แตท่ ำภารกจิ อนั ยง่ิ ใหญ่ให้แผนการของพระเจา้ สำเร็จไป

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ท่ี 5 ธั น ว า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 7

แมใ้ นวัดเขต 5 และวดั นักบุญเปโตรของเรา จะผา่ นกจิ กรรมแสวงบุญ
ปิดปีท่านนักบุญยอแซฟไปแล้วก็จริง แต่พระศาสนจักร ได้กำหนดช่วงระยะเวลา
ของปีท่านนักบุญยอแซฟ ไว้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2020 จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม
2021 ในปนี ้ี

ดังนั้น ยังคงเหลือเวลาอีกประมาณ 3-4 วันที่เรายังคงระลึกถึงท่าน
นักบุญยอแซฟ และวอนขอพระพรจากพระเป็นเจ้าเป็นพิเศษสำหรับเราเองแต่ละคน
หรือ ญาติพี่น้องผ้ลู ว่ งลับไปแลว้ โดยผ่านทางการขอรับพระคุณการุณย์

ดังนนั้ กอ่ นทีจ่ ะหมดช่วงเวลานไี้ ป พอ่ ก็อยากจะเชญิ ชวนพี่น้อง
อย่าพลาดโอกาสท่พี ระศาสนจกั รประทานพระพรพิเศษใหก้ บั เรา

โดยร่วมนพวารเทิดเกียรติท่านนักบุญยอแซฟ ซึ่งยังคงมีในวันจันทร์ที่ 6
จนถึงวันพุธที่ 8 ก่อนพิธีมิสซาประจำวัน เพื่อให้ครบเงื่อนไขในการขอรับพระคุณ
การุณย์

และร่วมกันเทิดเกียรติท่านนักบุญยอแซฟ อีกครั้งหนึ่งในชุมชนวัด
เปโตรของเรา คือ ในเย็นวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม เวลา 17.00 น. ที่เราจะมี
การแห่พระรปู ทา่ นนกั บุญยอแซฟ ไปตามจุดตา่ งๆ ในชุมชนของเรา

เพื่อใหเ้ ราได้มองไปยงั ท่านนักบุญยอแซฟ และนำแบบอยา่ งชีวิตของทา่ นมา
ปฏิบตั ใิ นชวี ิตของเรา

#พอ่ เอทคนเปโตร
#สารวัดประจำวันอาทิตย์
#SaintPeterChurch

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ท่ี 5 ธั น ว า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 8

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ท่ี 5 ธั น ว า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 9

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ท่ี 5 ธั น ว า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 10

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ท่ี 5 ธั น ว า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 11

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ท่ี 5 ธั น ว า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 12

มิสซาประจาสปั ดาห์
วนั อาทติ ยท์ ่ี 5 ธนั วาคม 2564 อาทิตยท์ ่ี 2 เทศกาลเตรยี มรบั เสด็จพระคริสตเจา้

สุขสำราญแด่ พนี่ อ้ งสตั บุรุษวัดนกั บุญเปโตร ทุกทา่ น วดั นักบญุ เปโตร

โมทนาคณุ แม่พระ ---------------

โมทนาคณุ บญุ ราศีนิโคลาส บญุ เกดิ กฤษบำรงุ และตามประสงคผ์ ูข้ อ รุ่งระพี

สุขสำราญแด่ ครอบครัว ประวทิ ย์ ไทยแกว้ รอด ประวทิ ย์

สขุ สำราญแด่ บริษัท ธรรมวชิ ญ์ แมทเทรท และที่นอน ธรรมวิชญ์ พชั พ์กมน

สุขสำราญแด่ ครอบครวั ลกู า เฉลมิ ชยั -ครอบครัวมทั ธอี สั เฉลมิ ชาติ ลลี าเปย่ี มชชู าติ พชั พก์ มน

06.30 น. อทุ ศิ แด่ เดก็ ท่ีถกู ทำแท้ง วญิ ญาณในไฟชำระและวญิ ญาณทไ่ี มม่ ีใครคิดถงึ ธรรมวิชญ์
อุทศิ แด่ เรมุนโด วิไล กิจบุญชู กานต์สิรี

อุทิศแด่ ยอแซฟ พิชัย กจิ บญุ ชู ---------------

อุทศิ แด่ เยนอเวฟา มณี โคสุทัศน์ ครอบครัว

อทุ ิศแด่ อันตน เสงยี่ ม พร้อมเพรยี ง ดารณุ ี

อทุ ิศแด่ นิโคลาส กฤษณะ ธนธนานนท์ จารวุ รรณ

อทุ ศิ แด่ อนั ตน เอก็ อาง - ยออันนา วรรณกร พฤกษปิยรัตน์ บญุ ย่ิง

อทุ ิศแด่ เพีย้ น-มนู ฉำ่ สดใส-ยวง เดด็ -เปโตร ภราดร-นอ้ ง-เตยี่ เช้ง- แม่เอือ้ ง กิจฉลอง อารมณ์

อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์-นักบวชชายหญงิ ท่ีล่วงลบั ในสุสานวดั ของเรา ตู้ทาน

อุทศิ แด่ ยวง ชำนาญ กิจสมคั ร มยุรี

อุทศิ แด่ อนั ตน สมรวย กจิ แก้ว ครอบครัว

อทุ ศิ แด่ คลารา ธารา แฉ่งสวุ รรณ์ วริ ะ-สรุ ชัช

อุทศิ แด่ เปโตร ประสทิ ธิ์ ถลิ ะวฒั น์ ครอบครัว

อุทิศแด่ มารอี า สมใจ วณชิ ยาพันธุ์ วีรยทุ ธ

09.30 น. อุทศิ แด่ เบเนดกิ โต สมศกั ด์ิ ชาวปากนำ้ ครอบครัว

อุทิศแด่ เปโตร สมชาย - มารอี า วีณา กจิ สวสั ด์ิ จารวุ รรณ

อุทศิ แด่ เปาโล สม - กอลุมบา บญุ นาก กิจสงวน ลกู -หลาน

อทุ ศิ แด่ เลาเรนเต ซ้ี - อักแนส บญุ นาค กิจบุญชู ---------------

อทุ ศิ แด่ เลาเรนเต สมนกึ - มารีอา ประยงค์ กจิ เต่ง ครอบครวั

อทุ ิศแด่ อันตน สำเริง กจิ เต่ง - โทมสั สรรเพชร จินดาสันตสิ กลุ ---------------

อุทศิ แด่ มีคาแอล วรี ะ นยิ มไทย - วิกตอรีอา ยุพิน เทศเทยี น และวญิ ญาณไฟชำระ ละออ

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ท่ี 5 ธั น ว า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 13

วันจนั ทรท์ ่ี 6 ธนั วาคม 2564 นกั บญุ นโิ คลสั พระสงั ฆราช

อุทศิ แด่ บรรดาญาตพิ ี่นอ้ งผลู้ ่วงลบั ทุกทา่ นและวิญญาณในไฟชำระ ตทู้ าน

อทุ ิศแด่ ดวงพระวิญญาณพระบาทสมเดจ็ พระเจา้ อยู่ รัชกาลที่ 9 พชั พ์กมน

อุทศิ แด่ เทเรซา เต กิจแก้ว ปิยะมาศ

อุทิศแด่ ยวง ชำนาญ กจิ สมัคร มยรุ ี

อทุ ศิ แด่ ยอแซฟ พชิ ยั กจิ บญุ ชู ครอบครัว

อทุ ิศแด่ คลารา ธารา แฉ่งสวุ รรณ์ วิระ-สุรชชั

07.00 น. อทุ ิศแด่ อนั นา สุวรรณา วัชราทิตย์ ลูก-หลาน
อทุ ิศแด่ เบเนดิกโต สมศกั ดิ์ ชาวปากน้ำ ครอบครวั

อทุ ิศแด่ เรยีมโี อ ลือ - เซซลี ีอา กมิ เซยี น กจิ เต่ง ---------------

อทุ ศิ แด่ เปโตร สมชาย - มารอี า วีณา กจิ สวสั ด์ิ จารวุ รรณ

อทุ ิศแด่ เปาโล สม - กอลมุ บา บญุ นาก กจิ สงวน ลูก-หลาน

อทุ ิศแด่ เลาเรนเต ซี้ - อักแนส บญุ นาค กิจบุญชู ---------------

อุทิศแด่ เลาเรนเต สมนึก - มารีอา ประยงค์ กิจเตง่ ครอบครัว

อุทิศแด่ มคี าแอล ใบ - เบเนดิกโต ยนิ้ - มารอี า ช่นื ไทยแกว้ รอด ประวทิ ย์

วนั อังคารท่ี 7 ธันวาคม 2564 ระลกึ ถงึ นักบุญอัมโบรซโี อ พระสงั ฆราชและนกั ปราชญ์

อทุ ิศแด่ วญิ ญาณในไฟชำระและวญิ ญาณทไี่ มม่ ีใครคดิ ถงึ ตทู้ าน

อทุ ิศแด่ วฒั นา เตชะนาวากลุ ครอบครวั

อทุ ศิ แด่ เรมุนโด วไิ ล กจิ บญุ ชู กานต์สิรี

อทุ ศิ แด่ ยอแซฟ พิชยั กจิ บญุ ชู ครอบครวั

อุทิศแด่ คลารา ธารา แฉง่ สุวรรณ์ วิระ-สุรชัช

อทุ ศิ แด่ อันนา สุวรรณา วัชราทิตย์ ลูก-หลาน

07.00 น. อุทศิ แด่ มารอี า ณจั ปภสั ร์ มณีพวงทิพย์ ธรรมวชิ ญ์
อทุ ิศแด่ เบเนดกิ โต สมศกั ด์ิ ชาวปากนำ้ ครอบครัว

อุทศิ แด่ ธดั เดอุส ถาวร - เทเรซา ออ่ น พยงุ ประวทิ ย์

อุทศิ แด่ เปโตร สมชาย - มารอี า วีณา กจิ สวสั ด์ิ จารุวรรณ

อทุ ิศแด่ เปาโล สม - กอลุมบา บญุ นาก กิจสงวน ลกู -หลาน

อทุ ิศแด่ เลาเรนเต สมนกึ - มารีอา ประยงค์ กจิ เตง่ ครอบครวั

อุทิศแด่ อกั แนส บญุ งาม กจิ บญุ ชู - ยอแซฟ ฉอ้ ง พายหุ ิน ---------------

อุทศิ แด่ ยอแซฟ ล้มิ เฮยี บ - จู แซล่ มิ้ - ยอแซฟ เฮงเส่ง - เทเรซา กมิ ซอ้ น กจิ เจรญิ บญุ ยิง่

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ท่ี 5 ธั น ว า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 14

วันพธุ ท่ี 8 ธนั วาคม 2564 สมโภชพระนางมารีย์ผปู้ ฏสิ นธนิ ิรมล

โมทนาคุณแมพ่ ระ ---------------

โมทนาคุณบญุ ราศนี ิโคลาส บญุ เกดิ กฤษบำรงุ และตามประสงคผ์ ู้ขอ รุ่งระพี

สขุ สำราญแด่ ครอบครัว ประวทิ ย์ ไทยแกว้ รอด ประวทิ ย์

สขุ สำราญแด่ ลูกๆหลานๆทุกคน - บริษทั วชิ งิ สเฟยี ร์ จำกดั ธรรมวิชญ์

อทุ ศิ แด่ วญิ ญาณในไฟชำระและวญิ ญาณที่ไมม่ ใี ครคดิ ถึง ตทู้ าน

อุทิศแด่ วัฒนา เตชะนาวากุล ครอบครัว

19.00 น. อทุ ิศแด่ ยอแซฟ พิชัย กิจบุญชู ครอบครัว
อทุ ิศแด่ คลารา ธารา แฉ่งสุวรรณ์ วริ ะ-สรุ ชชั

อุทศิ แด่ เบเนดกิ โต สมศกั ดิ์ ชาวปากน้ำ ครอบครวั

อุทศิ แด่ ฟลารอี า บญุ ญาพร กรี ตกิ ลุ สวุ ฒั น์ แก้วใจ

อุทศิ แด่ เปโตร สมชาย - มารอี า วณี า กจิ สวสั ด์ิ จารวุ รรณ

อุทศิ แด่ เปาโล สม - กอลุมบา บญุ นาก กิจสงวน ลกู -หลาน

อทุ ศิ แด่ เลาเรนเต สมนกึ - มารอี า ประยงค์ กิจเต่ง ครอบครัว

อทุ ิศแด่ เปาโล เซก่ ู้ - เยโนเวฟา มาลา - มคี าแอล สมคดิ แซล่ ี้ ---------------

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธนั วาคม 2564 นักบุญฮวน ดเี อโก

อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชำระและวญิ ญาณที่ไมม่ ใี ครคดิ ถึง ต้ทู าน

อุทิศแด่ วัฒนา เตชะนาวากลุ ครอบครัว

อุทศิ แด่ เซซีลีอา ชูศรี รังสิกุล ลูก

อทุ ิศแด่ ยอแซฟ พิชยั กจิ บญุ ชู ครอบครวั

อุทศิ แด่ คลารา ธารา แฉง่ สวุ รรณ์ วริ ะ-สุรชชั

อทุ ศิ แด่ มารอี า สมใจ วณชิ ยาพนั ธ์ุ วรี ยุทธ

07.00 น. อุทศิ แด่ เบเนดกิ โต สมศกั ดิ์ ชาวปากน้ำ ครอบครัว
อทุ ศิ แด่ เปโตร สมชาย - มารีอา วณี า กจิ สวสั ดิ์ จารวุ รรณ

อุทศิ แด่ เปาโล สม - กอลมุ บา บญุ นาก กจิ สงวน ลูก-หลาน

อุทศิ แด่ ยอแซฟ แสวง - อนั นา แฉง่ ไทยแก้วรอด ประวิทย์

อุทิศแด่ เลาเรนเต สมนึก - มารอี า ประยงค์ กิจเต่ง ครอบครัว

อทุ ศิ แด่ เทเรซา บญุ ลอย - เปโตร สมัคร อุดมวริ ิยะกุล แกว้ ใจ

อุทศิ แด่ อักแนส บญุ งาม กิจบุญชู - ยอแซฟ ฉอ้ ง พายุหนิ ---------------

อุทิศแด่ เปโตร ครฑุ - มัทธวิ วโิ รจน์ - หลยุ ส์ วเิ ลศิ ไซก๊วย และวญิ ญาณในไฟชำระ ทเุ รยี น

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ท่ี 5 ธั น ว า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 15

วนั ศกุ ร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 สปั ดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระครสิ ตเจา้

อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชำระและวญิ ญาณที่ไมม่ ใี ครคดิ ถึง ตทู้ าน

อทุ ิศแด่ วัฒนา เตชะนาวากุล ครอบครวั

อทุ ศิ แด่ ยอแซฟ พิชัย กิจบุญชู ครอบครัว

อทุ ิศแด่ คลารา ธารา แฉ่งสวุ รรณ์ วริ ะ-สรุ ชัช

อทุ ศิ แด่ มารอี า สมใจ วณชิ ยาพนั ธ์ุ วีรยทุ ธ

อทุ ิศแด่ ซาตรูนโี น ประมวล กจิ สกลุ ปยิ ะมาศ

07.00 น. อทุ ิศแด่ เบเนดิกโต สมศกั ดิ์ ชาวปากน้ำ ครอบครัว
อทุ ศิ แด่ เปโตร สมชาย - มารอี า วีณา กิจสวสั ดิ์ จารุวรรณ

อุทศิ แด่ เปาโล สม - กอลมุ บา บญุ นาก กิจสงวน ลูก-หลาน

อทุ ศิ แด่ ยอแซฟ แสวง - อนั นา แฉ่ง ไทยแกว้ รอด ประวทิ ย์

อทุ ิศแด่ เลาเรนเต สมนึก - มารีอา ประยงค์ กจิ เต่ง ครอบครวั

อุทิศแด่ ฟรงั ซิสโกซาเวเรยี เลยี่ ม - อนั นา ก๋ี กจิ เจรญิ ละออ

อุทิศแด่ ฟรงั ซิสโก โท - มารีอา งา - รีอสุ บาซิล กจิ เต่ง ---------------

อุทศิ แด่ ยอแซฟ สมนกึ -อนั ตน สมปอง-ฟรงั ซสิ โก สมยั -มาการตี าเมตตา ศรีประมงค์ สุกลั ญา

วนั เสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 นกั บุญพระสนั ตะปาปาดามาซสุ ที่ 1

โมทนาคุณบญุ ราศนี โิ คลาส บญุ เกดิ กฤษบำรงุ และตามประสงคผ์ ขู้ อ รงุ่ ระพี

สขุ สำราญแด่ ครอบครวั ประวิทย์ ไทยแกว้ รอด ประวทิ ย์

สขุ สำราญแด่ มารีอามักดาเลนา เรวดี ลลี าเปย่ี มชูชาติ ธรรมวชิ ญ์

สุขสำราญแด่ ยอแซฟ ธรรมวิชญ์ - อันนา พชั พ์กมน นวโอฬารอนนั ต์ พัชพ์กมน

อทุ ศิ แด่ วญิ ญาณในไฟชำระและวญิ ญาณท่ีไมม่ ีใครคดิ ถึง ตู้ทาน

อทุ ิศแด่ เรมุนโด วิไล กจิ บุญชู กานต์สิรี

19.00 น. อทุ ิศแด่ ยอแซฟ พิชัย กิจบญุ ชู ครอบครวั
อทุ ศิ แด่ เยนอเวฟา มณี โคสทุ ศั น์ ---------------

อุทศิ แด่ คลารา ธารา แฉง่ สุวรรณ์ วริ ะ-สรุ ชชั

อทุ ิศแด่ เบเนดกิ โต สมศกั ดิ์ ชาวปากนำ้ ครอบครัว

อทุ ิศแด่ เปโตร สมชาย - มารอี า วณี า กิจสวสั ด์ิ จารุวรรณ

อทุ ิศแด่ เปาโล สม - กอลมุ บา บญุ นาก กิจสงวน ลกู -หลาน

อทุ ศิ แด่ เลาเรนเต สมนึก - มารีอา ประยงค์ กจิ เต่ง ครอบครวั

อทุ ศิ แด่ ซีมอน บักเตา้ - ลูซีอา วงิ - มาการติ า ยงู่ ้ัน - โยเซฟ สรุ ิยา กิจสวัสดิ์ ---------------

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ที่ 5 ธั น ว า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 16

1
อังคาร 7 ธ.ค. มสิ ซา ณ ศาลาสันติสุข เวลา 7.00 น. หลังมิสซามีพธิ เี สกศาลาสนั ติสขุ

และศาลาจะเปิดใหบ้ ริการตัง้ แต่น้ีเป็นต้นไป โดยสามารถกำหนดการสวด
ภาวนาอทุ ิศแด่ผู้ลว่ งลบั ได้ 1–2 คืน วจนพิธกี รรมอทุ ิศแด่ผ้ลู ว่ งลบั เวลา 17.30 น.

พธุ 8 ธ.ค. สมโภชพระนางมารียผ์ ้ปู ฏสิ นธินริ มล

19.00 น. มิสซาหนา้ ถำ้ แม่พระ มีแห่บุษบกแมพ่ ระ และถวายชอ่ ดอกไม้

อาทติ ย์ 12 ธ.ค. แห่รปู นักบญุ ยอแซฟรอบหมูบ่ ้าน โอกาสปิดปีนักบุญยอแซฟ

ขอพ่ีนอ้ งรอรับพรตามจุดต่างๆ ดงั น้ีครบั
17.00 น. ขบวนแห่ออกจากทว่ี ัด ออกประตูวัดเลีย้ วขวาขา้ มฝั่งดงเกตุ
จดุ ที่ 1 ซอยพระคณุ เจ้า กลางซอยเปโตรพัฒนา สามแยกบรเิ วณแทง้ ค์น้ำ
จุดท่ี 2 หนา้ บ้านผ้ใู หญอ่ ุดร กิจสวสั ดิ์ จุดท่ี 3 หน้ารา้ นกอแก้วเวดด้งิ
จุดที่ 4 หน้ารา้ นสมบัติไพศาล (ปากซอย 11)
จุดที่ 5 หน้าบ้านคณุ สมร กจิ เจริญ (ปากซอย 16)
จดุ ท่ี 6 หนา้ รา้ นคุณครสู มชาย กิจเจรญิ (ปากซอย 12)
จุดที่ 7 ปมั๊ นำ้ มันคณุ ทวศี กั ด์ิ รัตนธำรงกลุ (ตรงขา้ มอบต.)
จุดที่ 8 ลานหน้าบ้านคุณสุชยั เจาฑาฑติ (ซอยเปโตร 3/4)
จุดที่ 9 หนา้ บา้ นคณุ ฟลอรา กจิ บำรงุ จดุ ท่ี 10 ปากซอยเปโตรพิทกั ษ์5

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ที่ 5 ธั น ว า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 17

จุดที่ 11 ปากซอยนโิ คลาส 3 (ซอยกิจเจา) จดุ ที่ 12 ปากซอยเปโตรพทิ ักษ์
จุดที่ 13 ปากซอยนิโคลาส 4 (หมู่บ้านใหม่) จดุ ท่ี 14 ปากซอยเทเรซา
จุดที่ 15 ลานตรงขา้ มรา้ นคณุ วิชยั กจิ บุญชู (คณุ ด๋อย)
จดุ ที่ 16 หน้าบ้านคุณชูศรี ศักด์ริ ตั นชยั (ปากซอยเปโตร 36)
จุดที่ 17 หนา้ บา้ นคณุ ศรสี ุดา รุจปี กรณ์ (เจเ๊ ถยี ม)
จุดที่ 18 ปากซอยเปโตร 23
จดุ ที่ 19 หน้ารา้ นคณุ ยุทธ์ วงศแ์ หลมมจั ฉา (ปากซอยเปโตร 19)

ทง้ั นี้ขอพ่นี อ้ งไดร้ วมกนั ณ จดุ นดั หมายท่ีกำหนด
รถจะไดห้ ยุดเพ่อื สวดภาวนา รอ้ งเพลงและอวยพรในจดุ ที่แจง้ ไปนะครบั

ศกุ ร์ 24 ธ.ค. สมโภชพระครสิ ตสมภพ

17.00 น. เร่มิ งานรนื่ เริง มีกจิ กรรมบงิ โกและสอยดาว บริเวณหนา้ วดั นกั บญุ เปโตร
18.30 น. ประกวดถำ้ พระกมุ าร
19.00 น. พระสงฆโ์ ปรดศีลอภัยบาป
20.00 น. มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ

หลงั มิสซาประกาศรางวลั ประกวดถ้ำ และจับสลากของขวญั พระกุมาร

เสาร์ 25 ธ.ค. สมโภชพระครสิ ตสมภพ

9.00 น. มสิ ซาสมโภชการบังเกิดของพระเยซเู จา้
19.00 น. มิสซาค่ำตามปกติ

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ที่ 5 ธั น ว า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 18

อาทิตย์ 26 ธ.ค. ฉลองครอบครวั ศักด์ิสทิ ธข์ิ องพระเยซูเจ้า

มิสซาเวลา 6.30 น. และ 9.30 น. หลังมสิ ซามีอวยพรเดก็ โอกาสฉลองทารกผู้วิมล

ศุกร์ 31 ธ.ค. 18.00 น. วจนพิธกี รรมศีลอภัยบาป

19.00 น. มสิ ซาสง่ ท้ายปีเกา่ (ขอบคุณ-ขอษมาโทษ)

เสาร์ 1 ม.ค. 2022 8.30 น. วจนพธิ ีกรรมศลี อภยั บาป
9.00 น. มสิ ซาวันขนึ้ ปีใหม่ สมโภชพระนางมารียพ์ ระชนนพี ระเจา้
หลงั มสิ ซามคี ำนับขอพรคณุ พ่อและซสิ เตอร์
ถวายดอกไม้แด่แม่พระเพอ่ื ขอพรปีใหม่



2

ครสิ ต์มาสปีนจี้ ะมกี ารจัดบรรยากาศครสิ ตม์ าสทว่ี ัดดว้ ยกจิ กรรมเลก็ ๆ นอ้ ยๆ
กอ่ นมิสซา เชญิ ชวนพน่ี อ้ งสนบั สนนุ ของรางวลั ตามความสามารถนะครับ
สำหรบั รางวลั เลน่ เกมสร์ วมไปถึงรางวลั สำหรบั จับหลังมิสซาคริสตม์ าส

กรณุ าแจง้ สมาชิกสภาภบิ าลได้ หรือจะติดตอ่ ทวี่ ัด หรือนำมาใหท้ ว่ี ัดไดต้ งั้ แต่วนั น้ี
เป็นต้นไปนะครบั มสิ ซาคริสต์มาสปนี ้ี จะเริม่ เวลา 20.00 น. และหลงั มิสซา

มีการจับรางวลั เหมือนปที ่ผี า่ นๆ มาครบั เป็นของขวัญจากพระกุมาร



เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ที่ 5 ธั น ว า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 19

3
สภาภิบาลเชิญชวนพีน่ ้องร่วมประกวดถำ้ พระกุมาร เพ่อื สร้างบรรยากาศครสิ ต์มาส

ใหค้ รึกครื้นขน้ึ ด้วย รายละเอียดของการประกวดมีดังต่อไปนีค้ รับ

เ ป โ ต ร ส า ร ป ร ะ จ ำ วั น อ า ทิ ต ย์ ที่ 5 ธั น ว า ค ม 2 0 2 1 ห น้ า | 20

ประกาศการแต่งงาน

คร้งั ที่ 3

ฝ่ายชาย ยวงบัปตสิ ตา เตวิชช์ รตั นธำรงกุล ฝา่ ยหญิง นางสาวศตพรยมล ธำรงโชติ

บุตรของเอเยรโิ อ ธงชัย-เซเลนา ไอริณ รตั นธำรงกลุ บุตรีของนายพเิ ชษฐ์ ธำรงโชติ-น.ส.ปาลิกา วาปีทะ

จะทำการสมรสวันอาทติ ย์ที่ 5 ธนั วาคม 2021 เวลา 13.00 น. ณ วัดนักบญุ เปโตร สามพราน

ฝา่ ยชาย นายภทั รภณ มาประเสริฐ ฝ่ายหญงิ มารีอา สุวัลยา ชกู ล่ิน

บุตรของนายสมชาย-นางผานติ มาประเสรฐิ บตุ รีของเลาเรนเต สุเทพ ชูกลิ่น-นางสาวอุบล ขำสาคร

จะทำการสมรสวันเสาร์ท่ี 11 ธนั วาคม 2021 เวลา 10.00 น. ณ วดั นักบญุ เปโตร สามพราน

ฝา่ ยชาย นายชนนิ ทร์ ติเพยี ร ฝา่ ยหญงิ มารีอา ชญานุตม์ ถิละวฒั น์

บุตรของนายเชิญ-นางมาลี ติเพยี ร บตุ รีของเปโตร ประสิทธิ์-เฮเลนา พไิ ล ถิละวัฒน์

จะทำการสมรสวนั เสาร์ที่ 11 ธนั วาคม 2021 เวลา 15.00 น. ณ วัดนกั บญุ เปโตร สามพราน

ฝ่ายชาย นายอานนท์ ประคองสุข ฝา่ ยหญิง กาทารนี า อมรรตั น์ จันทร์สอ่ ง

บตุ รของนายไวพจน์-นางเอมอร ประคองสุข บุตรขี องนายทองสุข จันทร์ส่อง-คาทารนี า ปุญชรัสม์ิ นำ้ สมบรู ณ์

จะทำการสมรสวนั อาทติ ย์ที่ 12 ธนั วาคม 2021 เวลา 13.30 น. ณ วัดนกั บญุ เปโตร สามพราน

คร้งั ท่ี 2

ฝ่ายชาย นายพชร สงเคราะห์ ฝา่ ยหญิง มารอี า พชั รินทร์ จำปาราช

บุตรของนายนิพนธ์ สงเคราะห์-นางสาวสุมาลี ศรีเจรญิ บตุ รีของเปโตร เขยี ว-เทเรซา จำลอง จำปาราช

จะทำการสมรสวนั อาทิตย์ท่ี 19 ธนั วาคม 2021 เวลา 13.00 น. ณ วดั นกั บุญเปโตร สามพราน

พน่ี ้องทา่ นใดทราบขอ้ ขดั ขวาง โปรดแจง้ พระสงฆ์เจ้าวัดทราบดว้ ย



เจา้ ภาพ : เปโตรสาร อทุ ิศแด่ ยวง ชำนาญ กจิ สมัคร (ครบ 12 ปี)

เจ้าภาพ: มยรุ ี กิจสมคั ร


Click to View FlipBook Version