The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by matjidin76, 2019-05-02 20:11:38

KonsepPerubatanIslam

KonsepPerubatanIslam

[RTTHN6 M 38]  

  åíýîäÏ æa…@æØnäÏ   íûîn×a@æa… ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa æŠuýjàÏ …‰†än@æa… åËë†ãb×@…‰†än   ìšÌîß

  ÚNâNða

EK1 (1.8) @Éîàm@M @ê†ÇbÓ @ :oÏa…@†í‰ìß ‫ﺧﺘﻢ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ 38
  laìu@Þaõì@M @ @éèÏb’ß@ïÔÜm .1 ‫ ﺳﻮﺭﺓ‬،‫„ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ‬bj¾ .1
@Šuýi@åÏìšÌ× @HìnÓë@1I
@ @åÐÜî×@†Ï‰… @ @Éîàm .2
‫ ﺳﻮﺭﺓ‬،‫ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺴﺪ‬،‫ﺍﻟﻨﺼﺮ‬ @ @åËë†ãb×…‰†än

@ @laìu@ÞaõìŠi@N3 ‫ ﺳﻮﺭﺓ‬æa… ‫ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﻖ‬،‫ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻻﺧﻼﺹ‬،1 – 6 ‫„ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ ﺍﻳﺔ‬bj¾

  Në‰ì™@åÌîjàîi@åË… ‫ ﺍﻟﻨﺎﺱ‬،1 – 5 ‫ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺴﺪ ﺍﻳﺔ‬،1 – 3 ‫ﺍﻟﻨﺼﺮ ﺍﻳﺔ‬
‫ ﺳﻮﺭﺓ‬،‫„ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ‬bj¾ .2 ‫ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﻖ‬،1 – 4 ‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻻﺧﻼﺹ ﺍﻳﺔ‬
@ @Z@íûîn×a ‫ ﺳﻮﺭﺓ‬،‫ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺴﺪ‬،‫ﺍﻟﻨﺼﺮ‬
،‫ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺼﺮ‬،‫„@ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ‬bj¾ †í‰ìß .1 ‫ ﺳﻮﺭﺓ‬æa… ‫ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﻖ‬،‫ﺍﻻﺧﻼﺹ‬ 1 – 6 ‫ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻳﺔ‬æa… 1 – 5 ‫ﺍﻳﺔ‬
‫ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﻖ‬،‫ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻻﺧﻼﺹ‬،‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺴﺪ‬
@@
@ @@òèÏb’ß@ïÔÜm@a‰b‚ ‫ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ‬æa… NÞìni@åË… ‫ﺍﻟﻨﺎﺱ‬ @ @æŠuýjàÏ@…‰†än
åèîÜîÏ ٢òía@„bj¾@†í‰ìß .2
@٢òàÜ×@ï™bi@æõbbi@a‰b@laìu@ÞaõìŠi .3 ‫ ﺳﻮﺭﺓ‬،‫„ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ‬bj¾ .3 ، ‫ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺼﺮ‬، ‫„ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ‬bj¾
‫ ﺳﻮﺭﺓ‬،‫ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺴﺪ‬،‫ﺍﻟﻨﺼﺮ‬ ‫ ﺳﻮﺭﺓ‬، ‫ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻻﺧﻼﺹ‬، ‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺴﺪ‬
@ @ìnämŠm ‫ ﺳﻮﺭﺓ‬æa… ‫ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﻖ‬،‫ﺍﻻﺧﻼﺹ‬
‫ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ‬æa… ‫ﺍﻟﻔﻠﻖ‬
@ë†íûí†äía@a‰b‚@æõbbi@å׊˅ŠÐ¾@†í‰ìß .4 @æa…@Þìni@åË…@‫ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻨﺎﺱ‬

@ @æõbbi@…ìØí‰@ì×ìi@a…@å×…ìØ퉅@æa… @ @N†í죊i

EK2( 2.1 ) Ý•by@åÌnäjàÏ@M   @Z oÏa…@†í‰ìß   ‫ ﺳﲑﺓ‬.5
@åÛìÐßì×åÌ‚äîiŠÏ @aìîníŠÏ@†Ï‰…@å×@åØÜväß@N1
@ïmb犾@åÜàÇ @ @laìu@Þaõì@M @ñ†ÇbÓ 38
@åË…@æîØŠÏ @ @åËŠäÏ@N1 @a@Þì‰@‫ﻛﻮﻓﺎﺗﻦ‬
@ @åÌ‚äîiŠÏ@N2   åËë†ãb×@…‰†än HìnÓë@2I

1__________________________________________________@&a@çíèbm@ãþg@æÕî‡î‡åÐ@æäíèbm@ç‹ubÍÐ@æͯaŠ

[RTTHN6 M 38]  

  åíýîäÏ æa…@æØnäÏ   íûîn×a@æa… ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa æŠuýjàÏ …‰†än@æa… åËë†ãb×@…‰†än   ìšÌîß

  ÚNâNða 38

@æa…@xbÌ   @ laìu@Þaõì N3 ‰bjnÇa åØîbØîÜÐÌß æa…@ìßëŠß N2 ‰bjnÇa@åØîbØîÜÐÌß æa…@ìßëŠß 5.5 HìnÓë@1I

@ @æaìuìmŠi @ @ @ @a@Þì‰@‫@ﻛﻮﺍﻓﱳ‬aìîníŠÏ@†Ï‰… @a@Þì‰@‫@ﻛﻮﻓﺎﺗﻦ‬aìîníŠÏ@†Ï‰…
@ @@íûîn×a åí‰bç@åÏë†îè×@a…
@@ @@
@†Ï‰…@å×@@Ínäm@åËŠäÏ@ŠË†äß@†í‰ìß@N1
@@   æŠuýjàÏ@…‰†än
@a@Þì‰@‫@ﻛﻮﻓﺎﺗﻦ‬aìîníŠÏ @aìîníŠÏ@†Ï‰…@å×@îîÛbãbÌß@ 5.5.4
@@
@ @@ @a@Þì‰@‫ﻛﻮﻓﺎﺗﻦ‬
  @‫@ﻛﻮﻓﺎﺗﻦ‬aìîníŠÏ@†Ï‰…@å×@laìu@Þaõì@N2
@ @N @a@Þì‰

@ôìÔmŠi@æbãa@٢ð@åÛìÐßì×@åÌ‚äîiŠÏ@N3 @åØîbØîÜÐÌß@æa…@ìßëŠß 5.5.5
@‫@ﻛﻮﻓﺎﺗﻦ‬aìîníŠÏ@†Ï‰…@‰bjnÇa@å׊a…Ši @‫@ﻛﻮﻓﺎﺗﻦ‬aìîníŠÏ@†Ï‰…@‰bjnÇa
@ @ @a@Þì‰ @åÏë†îè×@a…@ @a@Þì‰
@ @NåÌ‚äîiŠÏ@Ýî•by@åØÌnäj¾@†í‰ìß@N4
@ @NåÌnäjàÏ@Ýî•by@åØìßëŠß@N5 åí‰bç

@@

  @„bj¾@@M @ê†ÇbÓ @Z oÏa…@†í‰ìß @ðëbu@N7
@ @ ‫@ﺧﻂ‬îÛìäß@M @ @îÛìäß@ïiìm@éîmü .1 @å×bãìšÌß@ìÏ@åØÜî•bzÌß .1 @ @åËë†ãb×@…‰†än
EK2( 2.1 )
@ @ @åÌîjàîi@åË…@òÈÓ‰@‫@ﺧﻂ‬åîÛìm @ @òÈÓ‰@‫@ﺧﻂ‬îÛìã@æa…@ÝäÌß 7.2
@ïmb犾@åÜàÇ @ @íûîn×a ë‰ì™ @@
@åË…@‫ﺳﻜﻴﺘﺮﻥ‬ŠÏ

@æa…@xbÌ

2__________________________________________________@&a@çíèbm@ãþg@æÕî‡î‡åÐ@æäíèbm@ç‹ubÍÐ@æͯaŠ

[RTTHN6 M 38]  

  åíýîäÏ æa…@æØnäÏ   íûîn×a@æa… ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa æŠuýjàÏ …‰†än@æa… åËë†ãb×@…‰†än   ìšÌîß

  ÚNâNða @ @ @Z æŠuýjàÏ@…‰†än

@ @NæaìuìmŠi @ @ @ @@NìÏ@bäîj¾ Öìnãëa pbía å×ìnääß@ë‰ì™ .1 @åØÜîŠß‰ìØÌß@æa…@Ýî•bzÌß@7.2.4

@ @@ðŠi…@Íí@pbía@„bj¾@†í‰ìß .2 @ @òÈÓ‰@‫ﰲ ﺧﻂ‬aŠšîÛb×
@ @@òÈÓ‰@‫@ﺧﻂ‬æŠ×ü@paì¾@a‰b@@Öì¬ìm .3

@†Ï@òÈÓ‰@‫@ﺧﻂ‬æŠ×ü@åØÜî•bzÌß@†í‰ìß .4 @@
@@@ @
@ @åî×ìÛ@mŠ×
@ @ìÏ@bã‰ìß@†í‰ìß@N5

 

3__________________________________________________@&a@çíèbm@ãþg@æÕî‡î‡åÐ@æäíèbm@ç‹ubÍÐ@æͯaŠ


Click to View FlipBook Version