The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Chaiyaphat Wonglakorn, 2022-05-22 11:38:24

น้ำมันไหล

น้ำมันไหล

SIRIPHATSORN 999

Life , success that you can design.

SIRIPHATSORN 999

น้ำมนั ถวั่ ดำวอินคำ

เกล็ดสะระแหน่ เถำเอ็นอ่อน

กำรบรู เถำวลั ยเ์ ปรียง
พิมเสน ไพล

SIRIPHATSORN 999

ประโยชนข์ องโอเมกา้ 3

มปี ระโยชนต์ ่อคนท้อง : DHA มคี วามสาคญั ใน การพฒั นา และการทา
หนา้ ที่ ของ ระบบประสาท ระบบสายตา และระบบสมอง ของทารกโดยเฉพาะ

อย่างย่งิ ในช่วง 3 เดอื นสดุ ท้ายก่อนคลอด และ 6 เดือนแรกหลงั คลอด

ประโยชนส์ าหรบั เด็ก : ช่วยพฒั นาการทางานของสมองและจิตใจ เพ่มิ สมาธิ

ความจาระยะส้นั และ ทกั ษะในการอ่าน ต้านการอกั เสบ ช่วยปกป้ องกระดกู ข้อ และ
กล้ามเน้ือ

SIRIPHATSORN 999

ประโยชนข์ องโอเมกา้ 6

มีบทบาทสาคญั ต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย
- การทางานของสมอง การทางานของหัวใจ
- ช่วยควบคมุ ระดบั ฮอร์โมนให้อยู่ในระดบั ปกติ
- ช่วยคนื ความชุ่มช้ืนให้ผวิ หนัง
- ช่วยลดและชะลอการเส่อื มของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย
- ช่วยให้ระบบไหลเวยี นโลหิตท่สี มบูรณ์

SIRIPHATSORN 999

ประโยชนข์ องโอเมกา้ 9

1.ช่วยในการทางานของ โอเมก้า 3 และ 6 ในการสร้าง
ความแขง็ แรงให้กบั เซลลส์ มอง

2.ช่วยทาให้ระบบไหลเวียนโลหิตโดยเฉพาะในเดก็
ทารกดขี ้นึ

3.ช่วยให้ร่างกายทางานปกติ และมีประสทิ ธภิ าพ
หัวใจ สมอง ตบั ไต และอวยั วะอ่นื ๆ ทางานได้ดีข้นึ

SIRIPHATSORN 999

ประโยชนข์ องวิตามนิ เอ

ช่วยสร้างภมู ิต้านทานต่อการตดิ เช้ือในทางเดนิ หายใจ
ช่วยเพ่ิมประสทิ ธภิ าพในการมองเหน็ ช่วยรักษาโรคตาได้
หลายโรค โดยช่วยสร้างเมด็ สที ่มี คี ณุ สมบัตไิ วต่อแสง
ทาให้ระบบภมู ิค้มุ กนั ในร่างกายของเราทางานได้อย่างมี
ประสทิ ธภิ าพวิตามนิ เอช่วยลดระยะเวลาการเจบ็ ป่ วยจากโรค
ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

SIRIPHATSORN 999

ประโยชนว์ ิตามินอี

- เป็นตวั แอนติออกซิแดนท์ คือ ทาให้เกดิ การเผาผลาญโดยมอี อกซิเจนเป็น
ตัวการสาคญั ทาให้ร่างกายเผาผลาญได้ดี

- เป็นตวั ช่วยไขกระดกู ในการสร้างเลอื ด ช่วยขยายเส้นเลือด ต้านการแขง็ ตัวของ
เลอื ด ลดความสามารถในการจบั ตวั เป็นล่มิ เลอื ด และลดอตั ราเส่ยี งของโรคท่ี
เก่ยี วกบั หลอดเลือดสมองและหัวใจบารงุ ตับซ่ึงทาหน้าทเ่ี ก่ยี วกบั เลอื ดมาก

- ช่วยในระบบสบื พันธุ์ เซลล์ประสาท กล้ามเน้ือให้ทางานได้ตามปกติ
- ช่วยให้ผวิ พรรณสดใส และช่วยสมานแผลไฟไหม้ นา้ ร้อนลวกให้หายเรว็ ข้ึน
- ช่วยให้ปอดทางานดขี ้ึนและไม่อ่อนเพลียง่าย

SIRIPHATSORN 999

สรรพคณุ

ตำรำยำแผนโบรำณ: ใชพ้ ิมเสนเป็ นยำขบั เหงื่อ ขบั เสมหะ
กระตนุ้ กำรหำยใจ กระตนุ้ สมอง บำรงุ หวั ใจ ใชเ้ ป็ นยำ
ระงบั ควำมกระวนกระวำย ทำใหง้ ่วงซึม แกล้ มวิงเวียน
หนำ้ มืด หวั ใจอ่อน บำรงุ หวั ใจ ทำใหช้ ุ่มช่ืน ทำใหเ้ รอ ขบั
ผำยลม แกจ้ ุกเสียดแน่นเฟ้อ แกป้ วดทอ้ ง แกบ้ ำดแผลสด
แผลเร้ือรงั แผลกำมโรค แผลเน้ือรำ้ ย

SIRIPHATSORN 999

สรรพคณุ แกป้ วด แกเ้ คล็ดบวม ขดั ยอก แพลง แกก้ ระตุก แกป้ วดขอ้

แกป้ วดเสน้ ประสำท
ช่วยลดคอเลสเตอรอล
แกพ้ ิษแมลงต่อย
รกั ษำโรคผิวหนงั เร้ือรงั
ขบั เหงื่อ ขบั เสมหะ ขบั ปัสสำวะ
แกไ้ ขห้ วดั และขบั ลม
บำรงุ ธำตุ บำรงุ กำหนดั

SIRIPHATSORN 999

สรรพคณุ ช่วยบรรเทำอำกำรวิงเวียนศีรษะ หนำ้ มืด
ตำลำย คลื่นไสอ้ ำเจียน
ช่วยใหร้ ่ำงกำยสดช่ืนต่ืนตวั
บรรเทำอำกำรหวดั คดั จมกู
แกไ้ อ แกไ้ ข้
ลดกำรกระหำยน้ำ
ลดกำรเกร็งของกลำ้ มเน้ือ
ขบั ปัสสำวะ
ขบั ประจำเดือน

SIRIPHATSORN 999

สรรพคณุ ใชเ้ ป็ นยำฟอกเลือด

ช่วยทำใหจ้ ิตใจชุ่มชื่น
เป็ นยำขบั ลมในลำไสแ้ ละในกระเพำะอำหำร ทำใหผ้ ำยและเรอ
ช่วยแกอ้ ำกำรจกุ เสียดแน่นทอ้ ง
เป็ นยำบำรงุ เสน้ เอ็น
แกอ้ ำกำรปวดเมื่อย
แกป้ วดเสียวเสน้ เอ็น
ช่วยคลำยเสน้ เอ็น
ทำใหเ้ สน้ เอ็นท่ีตึงยืดหย่อน

SIRIPHATSORN 999

สรรพคณุ แกเ้ สน้ เอ็นพิกำร
แกอ้ ำกำรปวดเมื่อยตำมร่ำงกำย ปวด
หลงั ปวดเอว
ขบั ปัสสำวะ
แกบ้ ิด
แกห้ วดั แกเ้ ม่ือยขบในร่ำงกำย
แกก้ ระษยั เหน็บชำ
แกเ้ สน้ เอ็นขอด
ถ่ำยเสมหะ

SIRIPHATSORN 999

สรรพคณุ

ดอกไพล สรรพคณุ ช่วยขบั โลหิตและกระจำยเลือดเสีย
กระจำยเลือดที่เป็ นล่ิมเป็ นกอ้ น (ดอก)
ช่วยแกธ้ ำตพุ ิกำร (ตน้ ไพล)
สรรพคณุ สมุนไพรไพล ใบช่วยแกไ้ ข้ (ใบ)
ช่วยแกอ้ ำเจียน อำกำรอำเจียนเป็ นโลหิต (หวั ไพล)
ช่วยแกอ้ ำกำรปวดฟัน (หวั ไพล)
ไพลกบั สรรพคณุ ทำงยำ เหงำ้ ช่วยขบั โลหิต (เหงำ้ )
ช่วยแกเ้ ลือดกำเดำไหลออกทำงจมกู (รำก)

SIRIPHATSORN 999

ผลติ จานกส้ำมมุนันไพไรหธรลรมชาตติร10ำ0พ%ญำนำค

แกป้ วดเมื่อย ปวดหลงั
ปวดคอ ปวดบวมหวั เข่า
กลา้ มเน้ ืออกั เสบ
เคลด็ ขดั ยอก
นวดคลายเสน้ ผอ่ นคลาย
บรรเทาอาการหนา้ มืด วิงเวียนศีรษะ

เหมำะกบั ทกุ อำชีพท่ีรกั สุขภำพ

น้ำมนั ไหล ตรำพญำนำค SIRIPATSORN 999

ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ 100 %

ปวดเมื่อย ตามรา่ งกาย
ปวดบวมหวั เข่า ขอ้

ปวดหลงั ปวดคอ

น้ำมันไหล ตรำพญำนำค SIRIPATSORN 999

น้ามนั ไหล ตราพญานาค

ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ 100 %

ปวดเมื่อย ตามรา่ งกาย
ปวดบวมหวั เขา่ ขอ้
ปวดหลงั ปวดคอ

SIRIPATSORN 999

นำ้ มันไหล ตรำพญำนำค

ปวดกลา้ มเน้ ืออกั เสบ ปวดเม่ือย ตามรา่ งกาย

แกเ้ สน้ ตงึ เคล็ดขดั ยอก ปวดบวมหวั เข่า ขอ้

นวดคลายเสน้ ผ่อนคลาย ปวดหลงั ปวดคอ

น้ำมนั ไหล ตรำพญำนำค SIRIPATSORN 999

ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ 100 %

แกป้ วดเมอื่ ย ปวดหลงั ปวดคอ
ปวดบวมหวั เข่า กลา้ มเน้ อื อกั เสบ
เคล็ดขดั ยอก นวดคลายเสน้

ใชแ้ ลว้ ไม่จน เหมำะกบั คนทกุ อำชีพ

098-5951795 , 093-4672235

SIRIPHATSORN 999


Click to View FlipBook Version