The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by supachetr, 2019-06-06 05:23:53

PRD 256

Somyot Sutprattanatawin
แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ไฟล์:วัดพระธาตุหริภุญชัย.jpg

Editor’s Talk
เจ้าของ
กรมประชาสัมพันธ์
ที่ปรึกษา
พลโท สรรเสริญ แก้วก�าเนิด
รักษาราชการในต�าแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ดร.จรูญ ไชยศร
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
พิชญา เมืองเนาว์ บก.เปิดเล่ม
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ทัศนีย์ ผลชานิโก
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
บรรณาธิการบริหาร
อรัญญา เกตุแก้ว เริ่มต้นปีงบประมาณ 2562 PRD MAGAZINE ฉบับนี้ถือเป็นฉบับปฐมฤกษ์ในการ
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ทั้งรูปเล่มและเนื้อหาที่เต็มอิ่ม เรื่องราวที่หลากหลายน่าสนใจ
กองบรรณาธิการ ครบรสไม่ตกยุค เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและประเทศให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น
ผู้อ�านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย โดยการเจาะประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่พวกเราควรทราบและน�ามา
ผู้อ�านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ผู้อ�านวยการส�านักข่าว เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจ�าวันได้ ฉบับเดือนธันวาคมนี้เป็นฉบับแรกของ
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งกองบรรณาธิการได้คัดเลือกเนื้อหาเด่นที่น่าสนใจน�ามาเสนอ
ผู้อ�านวยการส�านักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค ในเล่มนี้ หลายเรื่องราวต้องติดตามให้จบทุกคอลัมน์นะคะ ในเดือนนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว
ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ ความอบอุ่นเป็นสิ่งส�าคัญในทุกเพศทุกวัยและเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะให้ประชาชน
ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์เขต 1-8 ได้ร�าลึกถึงความทรงจ�าและคุณค่าแห่งสายน�้า อีกทั้งร่วมสนุกสนานไปกับบรรยากาศ
ผู้อ�านวยการกองคลัง
ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่ ในงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน�้าแห่งรัตนโกสินทร์” ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้อ�านวยการกองกฎหมายและระเบียบ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่
เลขานุการกรม 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ร่วมกันแต่งกายชุดไทย
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1-8
ผู้อ�านวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจ�าชาติเข้าร่วมงาน ซึ่งมีร้านค้ามากมาย กิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พลิกอ่านคอลัมน์ล�าพูนเมืองสะอาด ที่เล่าเรื่องราวของความสะอาดของเมือง จากนั้น
ผู้อ�านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ต้องรู้จักคุณค่าอาหารไทยและหลักในการรับประทานอาหาร ที่เป็นส่วนหนึ่งซึ่งท�าให้
ผู้อ�านวยการส่วนสื่อประชาสัมพันธ์
ดลภัทร การธราชว์ ร่างกายแข็งแรง ชุมชนไม้มีค่าที่ท่านผู้อ่านจะปลูกอะไรกันบ้าง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ที่ดิน
พิม ศรีประเสริฐ ติดตามกลุ่มนักเรียนอาชีวะว่า เขามีส่วนในการสร้างชาติอย่างไร PRD MAGAZINE
สุรีรัตน์ สมุทร เป็นเสมือนสหายสนิทของท่านผู้อ่าน หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะโปรดแจ้งเรื่องราวได้ที่
ธีระสุภ ลิ้มวงศ์พิพัฒน์ [email protected] แล้วพบกันใหม่อีกครั้งในฉบับเดือนมีนาคม 2562 นะคะ
ฝ่ายภาพ
ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ ฟักประไพ
วรา อุทัยชาติ
วีรพัฒน์ ชื่นสมทรง
ภาคภูมิ พันธุ์กิริยา
กลยุทธ ภมรพล
ฝ่ายจัดการและเผยแพร่ อรัญญา เกตุแก้ว
วรวลัญช์ ตลับทอง บรรณาธิการบริหาร
อภิญญา ช�านิ
จัดท�าโดย
ส�านักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2618 2323 ต่อ 1600, 1603 วิสัยทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
โทรสาร 0 2618 3617 เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
E-mail : [email protected] ของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.prd.go.th วารสารกรมประชาสัมพันธ์เป็นวารสารรายสามเดือน เพื่อเผยแพร่นโยบายของรัฐบาลและผลการด�าเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์
พิมพ์ที่ บรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและแก้ไขต้นฉบับทั้งเรื่องและภาพ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากเจ้าของเรื่อง
และไม่ต้องส่งต้นฉบับคืน ข้อเขียนในวารสารฯ เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนมิใช่ความเห็นของกองบรรณาธิการ
บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

Editor’s Talk
บก.เปิดเล่ม 1


Maintain the Happiness
อุ่นไอรัก 3
ปั่นจักรยานตามรอยสายน�้า
แห่งรัตนโกสินทร์ 9

Health
อาหารไทย ชะลอวัย ห่างไกลโรค 13


Social & Education
Thailand Biennale 17
ชุมชนไม้มีค่า 19 9 13
นาทีนี้...ที่ชายแดนใต้ 26

Travel & Food
“ล�าพูน” จังหวัดที่สะอาดที่สุดใน
ประเทศไทย 32


Global Technology
ข้อดีของการท�า
Responsive Web Design 37

Knowledge
มิติใหม่อาชีวศึกษา 39
ไม่ต้องปิดหรอกครับ 44


Question
ตอบดีมีรางวัล 47 19 39

CONTENTS
ปีที่ 25 n ฉบับที่ 256 n ตุลาคม-ธันวาคม 2561

Maintain the Happiness
เรื่อง ชลรส บัญชาชาญชัย

๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒

ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือปา
PRD Magazine 3

1. พื้นที่บริเวณ
พระลานพระราชวังดุสิต
ด้านหน้าพระบรมราชานุสรณ์พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแสดง
พระที่นั่งไอยศวรรย์ทิพยอาสน์จ�าลอง เป็น
พระที่นั่งปราสาทโถงกลางน�้า สร้างในแบบ
จตุรมุข พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม ให้สร้างขึ้น ณ พระราชวัง
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่วนพื้นที่ด้านหลังพระบรมราชานุสรณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานฤดูหนาวให้หน่วยงาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยราชการในพระองค์จัดงานฤดูหนาวขึ้นภายใต้ชื่อ จัดแสดงเรือพระที่นั่ง 4 องค์ คือ เรือพระที่นั่ง
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน�้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวัง สุพรรณหงส์ เรือพระนั่งอนันตนาคราช เรือ
ดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 พระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ และเรือพระที่นั่ง
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ นารายณ์ทรงสุบรรณ
ส่วนพื้นที่พระลานพระราชวังดุสิต ฝั่ง
อันเป็นที่รักยิ่งกับประชาชน เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สวนอัมพร จัด
ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดสร้างสุขปวงประชา การฟื้นฟูเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม n ห้องแสดงนิทรรศการ “สายน�้า
ประเพณีไทย เพื่อช่วยกันอนุรักษ์และเผยแพร่ ตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน แห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ซึ่งจะกล่าวถึง

การท�าบุญและสานต่อบุญไปยังผู้ประสบภัยด้านต่าง ๆ การจัดงานแบ่งพื้นที่ออกเป็น พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์
4 PRD Magazine

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9
n โซนรัชกาลที่ 10 จัดแสดงบทสรุป
ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระ
ราชด�าริในรัชกาลที่ 9 และยุคใหม่ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต แสดงให้เห็นว่าเมื่อสายน�้า
ได้รับการดูแลเอาใจใส่แล้ว บ้านเมืองของเรา
จะสวยงาม แต่เมื่อเกิดปัญหาการทิ้งขยะ
ก็จะไหลมาร่วมกันเป็นสิ่งกีดขวางทางน�้า
ท�าให้เกิดน�้าท่วม เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
โดยจัดแสดงคลองเปรมประชากร

2. พื้นที่บริเวณสนามเสือป่า

พื้นที่ฝั่งทิศเหนือของสนามเสือป่า เป็น
ที่ตั้งของตลาดบกวิถี 4 ภาค
พื้นที่ฝั่งทิศใต้ของสนามเสือป่า เป็น
ที่ตั้งของร้านค้าจิตอาสา 904 และตลาดน�้า
มีแม่น�้าจ�าลองตรงกลาง และเรือแพขนาบอยู่
สองฝั่ง และตลาดเดินชิมริมทาง
พื้นที่ฝั่งสนามฟุตบอล
n ด้านหน้าของสนาม จัดกิจกรรม
บ่อมัจฉาพาโชค และอาคารรอบ ๆ บ่อ
เป็นการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับปลา
ประชาชนที่มาร่วมงานสามารถสวมใส่ชุดไทย ในประเทศไทย และจุดรับรางวัล

ย้อนยุคในทุกรัชสมัย หรือมีจุดบริการส�าหรับ n ด้านซ้ายและขวาของสนาม เป็น
ที่ตั้งของร้านในพระบรมวงศานุวงศ์ มูลนิธิ
เช่าชุดได้ที่ อาคาร 606 สนามเสือป่า และ องค์กร หน่วยงานราชการ และร้านอาหาร

อาคารสวนสัตว์ดุสิต ที่เป็นของดีในแต่ละภูมิภาค
n ขอบสนามด้านในสุด เป็นที่ตั้ง
ของเวทีการแสดง พร้อมจอ LED ส�าหรับ
ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน�้า ตั้งแต่สมัย มหาปราสาท เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ ใช้ประกอบการแสดงและภาพยนตร์
ต้นรัตนโกสินทร์ ถึงปัจจุบัน โลหะปราสาท ประชาชนที่มาร่วมงานสามารถสวมใส่
n โซนรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 พื้นที่พระลานพระราชวังดุสิตฝั่งสนาม ชุดไทยย้อนยุคในทุกรัชสมัย หรือมีจุดบริการ
จัดแสดงพระราชกรณียกิจที่ส�าคัญเกี่ยวกับ เสือป่า ส�าหรับเช่าชุดได้ที่ อาคาร 606 สนามเสือป่า
การบริหารจัดการน�้าและจ�าลองสถานที่ n โซนรัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 7 และ อาคารสวนสัตว์ดุสิต
ส�าคัญที่เกี่ยวข้อง จัดแสดงพระราชกรณียกิจที่ส�าคัญเกี่ยวกับ ขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงาน “อุ่นไอรัก
n อาคารจัดแสดงเลโก้ ด้านในจัด การบริหารจัดการน�้าและจ�าลองสถานที่ คลายความหนาว สายน�้าแห่งรัตนโกสินทร์”
นิทรรศการ “สายน�้า สืบสานสายธารไทย” ส�าคัญที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19
โดยใช้ชิ้นส่วน เลโก้มาต่อเป็นเรือพระที่นั่ง n โซนรัชกาลที่ 8 – รัชกาลที่ 9 มกราคม 2562 โดยวันจันทร์-วันพฤหัสบดี
2 ล�า คือ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือ จัดแสดงภูเขาจ�าลองเป็นที่ตั้งของโครงการ และวันอาทิตย์ ตั้งเเต่เวลา 10.00 – 21.00 น.
พระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ ภาพโมเสก ตามพระราชด�าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทร ส่วนวันศุกร์และวันเสาร์ เปิดตั้งเเต่เวลา 10.00 –
พระบรมสาทิสลักษณ์ เลโก้โมเดลพระราช มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 22.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต และ
กรณียกิจทั้ง 10 รัชกาล เลโก้พระที่นั่งจักรี และป่าต้นน�้าตามพระราชด�าริของสมเด็จ สนามเสือป่า
PRD Magazine 5

การปฏิบัติตนเมื่อมาเที่ยวงาน 3. วันและเวลาเปิดบริการ
อุ่นไอรัก คลายความหนาว เปิดให้เข้ามาเที่ยวชมทุกวัน โดยวัน
สายน�้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จันทร์-วันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ ตั้งเเต่
ก่อนเดินทางมาเที่ยวงาน “อุ่นไอรัก เวลา 10.00 น. – 21.00 น. ส่วนวันศุกร์และ
คลายความหนาว สายน�้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” วันเสาร์ เปิดตั้งเเต่เวลา 10.00 น. – 22.00 น.
ให้สุข สนุก และได้ความรู้แบบสบาย ๆ ต้องรู้
ก่อนว่า เราต้องเตรียมตัวอย่างไร แต่งกาย 4. การแต่งกาย
อย่างไร เดินทางอย่างไร มีข้อห้ามอะไร และ เชิญชวนแต่งกายชุดไทยย้อนยุคตั้งแต่
เมื่อเข้ามาเที่ยวในงานเราจะได้สัมผัสกับ สมัยรัชกาลที่ 1 หรือสมัยอื่น ๆ ได้ตามใจชอบ
อะไรบ้าง แต่ขอให้เรียบร้อย หรือหากไม่ใส่ชุดไทย
สามารถแต่งกายด้วยชุดสุภาพเข้ามาเที่ยวงาน
1. สวยงามแบบชาววัง ได้เช่นกัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ 5. ข้อห้ามการแต่งกาย
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดงาน ขอความร่วมมือประชาชนที่จะเข้ามา
พระราชทานความสุขให้กับประชาชน และ เที่ยวงาน งดใส่เสื้อแขนกุด งดกางเกงขาสั้น
เผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทย และกระโปรงสั้นเหนือเข่า ไม่ใส่รองเท้าแตะ
มีการออกแบบและตกแต่งสถานที่ในโซน ถ้าใครแต่งตัวไม่เรียบร้อย บริเวณหน้าทางเข้า
ต่าง ๆ ให้บรรยากาศย้อนยุคตั้งแต่ในสมัย มีเสื้อและผ้าแถบขาย และมีจุดบริการเช่า
รัชกาลที่ 1 และมีความเป็นสมัยนิยม ในรัชกาล ชุดไทยย้อนยุคในงาน ราคา 250 บาทต่อวัน
ปัจจุบัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ที่อาคารสวนสัตว์ดุสิต
ถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ พระลาน n การรณรงค์เรื่องการทิ้งขยะ (แยกขยะ)
พระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า การไม่ใช้ถุงพลาสติก เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2. เลือกเที่ยวได้ 2 ช่วง 2 เวลา
ช่วงเวลากลางวัน 10.00 น. – 18.00 น. 6. วิธีปฏิบัติตัวเข้าจุดคัดกรอง

ประชาชนสามารถเข้าเที่ยวงานโดย ผ่านจุด น�าบัตรประจ�าตัวประชาชน และแสดงบัตร
คัดกรอง 3 จุด คือ เพื่อลงทะเบียน พอเดินมาถึง ณ จุดคัดกรอง 7. มีจิตอาสาบริการวีลแชร์
n บริเวณถนนอู่ทองใน ใกล้โค้ง ปตท. ก่อนเข้างาน ก็เตรียมหยิบบัตรประชาชนจาก พอผ่านจุดคัดกรองมาแล้ว หากเป็น
1 จุด กระเป๋า แล้วแสดงให้เจ้าหน้าที่สามารถเห็น ผู้สูงอายุก็จะมีจิตอาสามาบริการวีลแชร์
n บริเวณถนนศรีอยุธยา ฝั่งสวนอัมพร ได้ชัดเจน พร้อมกับแตะบัตรที่เครื่องสแกน หรือใครที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณี
ตรงข้าม บช.น. 1 จุด เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของบัตรด้วย (ถ้าเป็น พิเศษ ขาเดินไม่สะดวก ก็ติดต่อเจ้าหน้าที่
n บริเวณถนนศรีอยุธยา ฝั่งสนามเสือป่า นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ใช้พาสปอร์ตแทนได้) ได้เลย ส่วนเด็ก ๆ ที่มากับผู้ปกครอง
บริเวณหน้า ธนาคารทหารไทย 1 จุด จากนั้นเจ้าหน้าที่ต�ารวจจะตรวจค้นกระเป๋า เจ้าหน้าที่จะมีป้ายห้อยคอเพื่อป้องกันการ
ช่วงเวลากลางคืน 18.00 น. – 22.00 น. อีกครั้ง ไม่ให้น�าสิ่งของอันตรายเข้ามาในพื้นที่ พลัดหลง
เปิดจุดคัดกรองในถนนราชด�าเนินนอก เช่น อาวุธ มีด กรรไกร อย่าเผลอพกพา
บริเวณใกล้แยกสวนมิสกวัน เพิ่มอีก 1 จุด ของมีคม หรือของที่สามารถใช้เป็นอาวุธ 8. มีรถ Shuttle Bus บริการ
จึงต้องท�าการปิดการจราจรบริเวณแยกสวน เข้างานและ ถ้าเจอก็ถูกยึดเรียบ จากนั้น ผู้จัดงาน ได้จัดรถ Shuttle Bus ไว้บริการ
มิสกวัน และถนนศรีอยุธยา บริเวณแยก ก็เดินไปที่โต๊ะลงทะเบียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ประชาชนตามจุดต่าง ๆ ดังนี้
วัดเบญจมบพิตร และแยก พล.1 เข้างานได้เลย n สนามหลวง ฝั่งถนนหน้าพระธาตุ
ประตูวิเศษไชยศรี หยุดรับประชาชน
ฝั่งตรงข้ามศาลฎีกา
ถนนราชด�าเนินกลาง
6 PRD Magazine

n สนามม้านางเลิ้ง หยุดรับประชาชน ทิศเหนือ (1,200 คัน), สวนสันติภาพ (100 คัน)
ถนนสวรรคโลกแยกเสาวนีย์ รวมแล้วสามารถรองรับรถได้ทั้งหมดประมาณ
n สถานีขนส่งจตุจักร 2,150 คัน มีรถ ขสมก. บริการรับ-ส่ง จาก
บริเวณถนนก�าแพงเพชร 3 จุดจอดรถเดินทางมาในงาน
n อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถนนพญาไท
n วงเวียนใหญ่ บริเวณถนนประชาธิปก 10. ร่วมจับรางวัลมัจฉาพาโชคและร่วม
ประชาชนควรเตรียมความพร้อมและ ท�าบุญ ด้วยการซื้อสลากอุ่นไอรัก
วางแผนในการเดินทาง หรือโทรสอบถาม n มัจฉาพาโชค ราคา 25 บาท
ข้อมูลที่ หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด n สลากอุ่นไอรัก ราคา 129 บาท
24 ชั่วโมง n มีรางวัลต่าง ๆ มากมาย
ภายในสนามเสือป่ามีการแสดงทาง
9. พื้นที่จอดรถ วัฒนธรรมไทยที่หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนให้
ผู้ที่ขับรถมาเอง สามารถจอดในพื้นที่ คุณได้ชมกันทุกวัน และยังมีตลาดบก
ที่จัดไว้ให้เท่านั้น คือ สวนสัตว์ดุสิต (300 คัน), ตลาดน�้า ตลาดเดินชิมริมทาง ติดตาม
ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเก่า (50 คัน), ข้อมูลข่าวสาร อุ่นไอรักคลายความหนาวได้ที่
สนามม้านางเลิ้ง (500 คัน), สนามหลวงด้าน เว็บไซต์ phralan.in.th
PRD Magazine 7

8 PRD Magazine

Maintain the Happiness
เรื่อง ดลภัทร การธราชว์Bike UnAiRakปั่นจักรยานตามรอยสายน�้าแห่งรัตนโกสินทร์


คนไทยทุกคนคงยังจ�าได้ถึงวันแห่งประวัติศาสตร์ เพื่อแสดงความกตัญญูและ
ความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็น
วันแห่งความทรงจ�าของคนไทยทั้งประเทศ เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร ทรงปั่นจักรยานน�าขบวนพสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่าทั่วทั้งประเทศ เพื่อให้ประชาชน
ชาวไทยใส่ใจและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและภาพแห่งความทรงจ�า ที่หลอมรวมหัวใจคนไทย

ครั้งใหม่ก�าลังจะเริ่มขึ้นอีกครั้ง ในงาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน�้าแห่งรัตนโกสินทร์”
ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 นี้

PRD Magazine 9

10 PRD Magazine

คุ้งน�้าของแม่น�้าเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่ 9 ต�าบลทรงคนอง
อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นคลองลัดแนวเหนือ-ใต้
ของแม่น�้าเจ้าพระยา เดิมมีลักษณะตื้นเขิน ต่อมาได้จัดสร้าง
เป็นโครงการตามแนวพระราชด�าริ เพื่อจัดการแก้ปัญหาน�้าท่วม
กรุงเทพมหานคร เป็น “ประตูระบายน�้าคลองลัดโพธิ์” บานประตู
เหล็กทั้ง 4 ช่องถูกจัดวางตามแนวคลองลัดโพธ์ เพื่อช่วยชีวิตคน
กรุงเทพมหานคร หลังจากเกิดวิกฤตน�้าท่วมครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช
2538 น�าไปสู่การเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทั้งสิ้น เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 แล้วเสร็จในเดือน
มิถุนายน 2549 งบประมาณ 509 ล้านบาท ซึ่งนอกจากเป็นประตู
ระบายน�้าแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทาน
พระราชด�าริให้พิจารณาใช้พลังงานน�้าที่ระบายผ่านคลองลัดโพธิ์ให้
เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยออกแบบเป็นกังหันพลังน�้าอาศัยพลังงานจลน์
จากความเร็วของกระแสน�้า ติดตั้งบริเวณประตูระบายน�้าเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าพลังน�้า ซึ่งได้ก�าลังไฟฟ้าสูงสุดที่ 5.74 กิโลวัตต์ต่อวัน
PRD Magazine 11

คลองลัดโพธิ์แห่งนี้

ก�าลังจะเกิด

ภาพประวัติศาสตร์

แห่งความทรงจ�าในหัวใจ

ของปวงชนชาวไทยอีกครั้ง คลองลัดโพธิ์ เป็นหนึ่งใน 4,685 โครงการที่พระบาทสมเด็จ

ในวันอาทิตย์ที่ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีกระแสพระราช
ด�ารัส เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ว่าเป็นสถานที่ตัวอย่างของ
9 ธันวาคม 2561 การบริหารจัดการน�้า ที่ต้องรู้เรื่องของเวลาน�้าขึ้นน�้าลง หากบริหาร
จัดการได้ถูกต้องก็จะสามารถแก้ปัญหาน�้าท่วมได้ คลองลัดโพธิ์
จะมีกิจกรรม เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน�้า โดยมีการเบี่ยงน�้าเพื่อช่วยย่นระยะการ

“ปั่นอุ่นไอรัก” ระบายน�้าลงสู่อ่าวไทย เมื่อเกิดน�้าล้นและปิดกั้นน�้าไม่ให้น�้าทะลักเข้าไป
ยังพื้นที่ทะเลในช่วงทะเลหนุนสูง ในการนี้ยังทรงเสด็จพระราชด�าเนิน
ทางชลมารค ไปทรงเปิดประตูระบายน�้าคลองลัดโพธิ์ และทรงเปิด
สะพานภูมิพล 1 ภูมิพล 2 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
คลองลัดโพธิ์แห่งนี้ ก�าลังจะเกิดภาพประวัติศาสตร์แห่งความทรงจ�า
ในหัวใจของปวงชนชาวไทยอีกครั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561
จะมีกิจกรรม “ปั่นอุ่นไอรัก” โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเป็นองค์ประธานน�าขบวนปั่นจักรยาน
จากจุดเริ่มต้นที่พระลานพระราชวังดุสิตสิ้นสุดที่คลองลัดโพธิ์โดย
ระยะทางไปกลับรวม 39 กิโลเมตร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรัก
ความผูกพันที่จะสืบสาน รักษาต่อยอด ในการด�าเนินรอยตามแนว
พระราชด�าริ เพื่อบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขให้กับประชาชนของพระองค์
เป็นการแสดงพลังสร้างเส้นทางประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง หากสนใจ
เรื่องราวของคลองลัดโพธิ์ไปพบกันได้ในงาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว
สายน�้าแห่งรัตนโกสินทร์” ท่านผู้อ่านสามารถติดตามเนื้อหาและ
ชมภาพแห่งความประทับใจนี้ได้จาก www.phralan.in.th หรือ
E-book www.prd.go.th


12 PRD Magazine

Health
เรื่อง ดลภัทร การธราชว์
อาหารไทย

ชะลอวัย ห่างไกลโรค
ท�าไมอาหารไทยจึงเป็นที่นิยมในระดับ
ต้น ๆ ของโลก นั่นมิเพียงเพราะรสชาติของ
ความอร่อย แต่ยังมีคุณค่าและคุณประโยชน์
ของอาหารด้วย และที่แตกต่างจากอาหาร
ของชาติอื่น ๆ ซึ่งโดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง นั่นคือ
อาหารไทยนั้นหลากหลายไปด้วยส่วนผสม

ของสมุนไพรไทย ที่คนทั่วโลกสนใจ ซึ่งสมุนไพร
ไทยนั้น ติดอันดับโลกไปนานแล้ว
อาหารไทยที่คนต่างประเทศรู้จักดี อาทิ
ต้มย�ากุ้ง ส้มต�า ผัดเปรี้ยวหวาน มัสมั่น ฯลฯ ทั้งนี้
เพราะอาหารไทยประกอบด้วยสมุนไพรต่าง ๆ
เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพอย่างที่
กล่าวมา อาหารมีความส�าคัญต่อร่างกาย เนื่อง
เพราะร่างกายของคนเราประกอบด้วยธาตุทั้ง 4
คือ ธาตุดิน (20) ธาตุน�้า (12) ธาตุลม (6) และ
ธาตุไฟ (4) ร่างกายจะด�ารงอยู่ได้อย่างปรกติเมื่อ
ธาตุทั้ง 4 อยู่ในสภาวะที่สมดุล แต่เมื่อไหร่ที่ธาตุ
ทั้ง 4 นี้มีปัญหาก็จะส่งผลให้ร่างกายเกิดการ
เจ็บป่วยได้ ประการส�าคัญร่างกายจะด�ารงอยู่ใน
สภาพสมดุลได้จะต้องได้รับอาหาร น�้า และอากาศ
เข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกาย รวมเรียกว่า Input ส่วน
Output ของร่างกาย คือก�าลังกาย ก�าลังสมอง
และของเสียต่าง ๆ ที่ร่างกายขับออกมา
PRD Magazine 13

การเลือกรับประทานอาหารมีส่วนส�าคัญ
ส�าหรับร่างกายของเราอย่างมาก เหมือนดังค�ากล่าว
ที่ว่า You are what you eat เมื่อรับประทาน
สิ่งที่ดีเข้าไป ร่างกายก็จะดีตามไปด้วย แต่หาก
รับประทานอาหารประเภท junk food หรือ
อาหารประเภทสะดวกซื้อมากเกินไปร่างกายก็จะ
เสื่อมสภาพก่อนวัยอันควร ดังนั้นต้องรับประทาน
อาหารให้ครบหลัก 5 หมู่คือ 1. หมู่โปรตีน ได้แก่
ไข่ นม เป็นแหล่งของโปรตีน เกลือแร่ และ
วิตามิน 2. หมู่แป้งและน�้าตาล ได้แก่ ข้าว น�้าตาล
เผือก มัน ข้าวโพด 3. หมู่ผัก ได้แก่ พืชผักกินใบ
มีเกลือแร่และวิตามิน 4. หมู่ผลไม้ ได้แก่ ผลไม้
หลากหลายชนิด ให้เกลือแร่และวิตามิน 5. ไขมัน
ได้แก่ ไขมันจากสัตว์และพืช
14 PRD Magazine

อาหารทั้ง 5 หมู่นี้ เราจ�าเป็นต้องรับประทาน
ให้ครบ แต่ไม่ใช่รับประทานในปริมาณเท่ากัน
ทั้งหมด จ�าเป็นต้องเลือกรับประทานอย่างฉลาด
การรับประทานเพื่อชะลอความชราคือ 1. แป้ง
ได้แก่ ข้าวซ้อมมือ ข้าวกล้อง ผลไม้สด ถั่ว ผัก
เมล็ดพืช 2. โปรตีน ได้แก่ โปรตีนที่อยู่ในเมล็ดพืช
ผัก มันฝรั่ง ถั่ว นมพร่องมันเนยและอาหารทะเล
เช่น ปลาทะเล 3. หลีกเลี่ยงการกินไขมันจากสัตว์
กรดไขมันที่มีอยู่ในเมล็ดพืชทุกชนิด 4. วิตามิน
ที่ได้จากพืชและสัตว์ วิตามินธรรมชาติที่มีคุณภาพ
สูงกว่าวิตามินสังเคราะห์ ถ้ามีความเครียดมาก
ร่างกายยิ่งต้องการวิตามินและเกลือแร่มาทดแทน
5. ผักและผลไม้สด อาหารแต่ละวันควรมีผักและ
ผลไม้สด 6. หลีกเลี่ยงอาหารปรุงแต่ง ได้แก่ อาหาร
ที่หวานจัด อาหารส�าเร็จรูป อาหารที่มีสารเคมี
เป็นส่วนผสม เช่น ผงชูรส ผงฟู ซึ่งมีโทษต่อร่างกาย
7. ดื่มน�้าก่อนและหลังอาหารตอนเช้า 3-4 แก้ว
งดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน แอลกอฮอล์ น�้าอัดลม
และน�้าเกลือแร่ 8. กินอาหารแต่ละมื้อให้เหมาะสม
กินแค่อิ่มแต่อย่าให้มากเกินไป มื้อเช้าส�าคัญที่สุด
และมื้อเย็นส�าคัญน้อยที่สุด 9. กินอาหารตามฤดูกาล

อาหารทั้ง 5 หมู่นี้ เราจ�าเป็นต้องรับประทานให้ครบ

แต่ไม่ใช่รับประทานในปริมาณเท่ากันทั้งหมด

จ�าเป็นต้องเลือกรับประทานอย่างฉลาดPRD Magazine 15

ออกมาก็จะไม่มีคุณภาพด้วย โปรดระลึกอยู่เสมอว่า

อาหารไทยมีส่วนผสมของ สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องฉลาดรับประทาน
และทุกอย่างต้องมีความสัมพันธ์กันอย่าให้มี
สมุนไพรไทยพื้นบ้านที่มากด้วยสรรพคุณ ทุพโภชนาการ คือ การรับประทานอาหารไม่สมดุลกัน

ทั้งบ�ารุงและรักษา โดยสารอาหารบางอย่างไม่เพียงพอ แต่สารอาหาร
บางอย่างกลับมากเกินไป จึงควรรับประทานอาหาร
ที่เป็นประโยชน์ และเหมาะสมกับอายุ เพื่อสร้าง
ความแข็งแรงและการเจริญเติบโตแก่ร่างกาย
หากรับประทานอาหารได้สัดส่วน ทั้งปริมาณและ
และที่มีในท้องถิ่น เช่น พืช ผัก ผลไม้ ที่ออกตาม คุณภาพ ก็ไม่จ�าเป็นต้องรับประทานอาหารเสริมหรือ
ฤดูกาล ไม่ผ่านขบวนการแปรรูป ของกินที่บรรจุ วิตามินเพิ่มอีก อย่างที่กล่าวข้างต้นว่า อาหารไทย
อยู่ในกระป๋องให้ประโยชน์น้อยมาก รับรองว่า มีส่วนผสมของสมุนไพรไทยพื้นบ้านที่มากด้วย
ถ้าปฏิบัติตามหลักการรับประทาน 9 ประการนี้ สรรพคุณทั้งบ�ารุงและรักษา หากน�ามาเป็นส่วน
แล้วจะท�าให้ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพ ประกอบอาหารอย่างถูกหลักและวิธีการแล้วจะ
แข็งแรง มีความสุข ห่างไกลจากโรคและมีอายุ ช่วยให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และอย่าลืม
ยืนยาวในที่สุด ถ้ากินอาหารที่ไม่มีคุณภาพ ผลที่ ว่า...You are what you eat


16 PRD Magazine

Social & Education
เรื่อง ดลภัทร การธราชว์Social & Education
เรื่อง ทีมงานวารสารกรมประชาสัมพันธ์
ชุมชนไม้มีค่า

วันนี้ ต้นไม้ไม่ได้เพียงแค่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผืนดิน เป็น
ต้นก�าเนิดของสายน�้า เป็นแหล่งก�าเนิดสรรพชีวิต เป็นร่มเงา
ให้โลก เรารู้ว่าต้นไม้นั้นมีค่า และวันนี้ ไม้มีค่า ถือเป็นการออม
เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกัน


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการ “ชุมชนไม้มีค่า”
ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสนอ โดยเป้าหมาย
ของโครงการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนไม้มีค่าให้ได้ 2 หมื่นแห่ง
ภายในระยะเวลา 10 ปี ได้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 26 ล้านไร่ มีชุมชน
ในครัวเรือน 2.6 ล้านครัวเรือน มีความมั่นคงในอาชีพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ และใน 10 ปีข้างหน้า
ไม้ทั้งหมดจะมีมูลค่าประมาณ 1.04 ล้านล้านบาทPRD Magazine 19

ที่ดินหนึ่งแปลงมีต้นไม้มูลค่า 15 ล้านบาท ต้นสักราคาเพิ่มขึ้นวันละ 3.70 บาท

ต้นประดู่เพิ่มขึ้นวันละ 2.40 บาท ต้นตะแบกเพิ่มขึ้นวันละ 2 บาท มะค่าเพิ่มขึ้น

วันละ 1.30 บาท และถ้าเราปลูกได้ 1 พันล้านต้น มูลค่าสินทรัพย์

ที่ประเทศไทยจะได้นั้นเพิ่มขึ้นถึงวันละ 1-3 พันล้านบาทต่อวัน
20 PRD Magazine

จากการที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่
ดูสวนป่าต้นแบบเมื่อ 17 กันยายน 2561 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และ
พบว่า ที่ดินหนึ่งแปลงมีต้นไม้มูลค่า 15 ล้านบาท ต้นสักราคาเพิ่มขึ้น
วันละ 3.70 บาท ต้นประดู่เพิ่มขึ้นวันละ 2.40 บาท ต้นตะแบก
เพิ่มขึ้นวันละ 2 บาท มะค่าเพิ่มขึ้นวันละ 1.30 บาท และถ้าเรา
ปลูกได้ 1 พันล้านต้น มูลค่าสินทรัพย์ที่ประเทศไทยจะได้นั้นเพิ่มขึ้น
ถึงวันละ 1-3 พันล้านบาทต่อวัน
ซึ่งก่อนหน้านี้ ครม.ได้อนุมัติหลักการให้ประชาชนสามารถน�า
ต้นไม้ 58 ชนิดในที่ดินของตนเองมาใช้เป็นหลักค�้าประกัน มีชุมชน
ที่ท�าเรื่องธนาคารต้นไม้แล้ว 6.8 พันชุมชน มีต้นไม้ 11 ล้านต้น
ตลอดจนการแก้ไขกฎหมายมาตรา 7 ของ พ.ร.บ.ป่าไม้ ที่อนุญาต
ให้ประชาชนปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเองและสามารถ
ตัดได้ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนที่ปลูกต้นไม้ไว้ในบ้าน
หรือท้องไร่ท้องนาซึ่งเป็นที่ดินของตนเองนั้น ได้กรรมสิทธิ์ในต้นไม้นั้น
ซึ่งได้กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าอย่างแท้จริงPRD Magazine 21

22 PRD Magazine

“โครงการชุมชนไม้มีค่า” เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจโดยการปลูกไม้มีค่า เป็นการเก็บออม เป็นหลัก
ทรัพย์ค�้าประกัน และสร้างอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืนในระยะยาว พร้อมกับ
เพิ่มพื้นที่ป่า เป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างรายได้
ด้วยการปลูกไม้มีค่าในลักษณะเกษตรผสมผสาน ซึ่งได้มีการจัดท�า
ทะเบียนชุมชนในการขยายผลสร้างเครือข่าย มีการลงทะเบียน
การคัดเลือกพันธุ์ การส่งเสริมการปลูกในโรงเพาะช�า การหาวิธี
ประเมินมูลค่า และส่งเสริมการแปรรูป ส�าหรับการจัดหาต้นกล้าไม้
ทางกรมป่าไม้จะเป็นผู้ดูแลจัดหาให้ได้ตามความต้องการ ส่วนส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะช่วยวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้ได้
พันธุ์ไม้ที่ดี ไปจนถึงวิธีการเพาะปลูก ส่วนธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะสนับสนุนทุนท�าโรงเพาะช�า และ
ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพจะดูแลการพัฒนาอาชีพ
เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันโครงการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์คือ
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีความเข้มแข็งและมั่นคง จากการ
ปลูกต้นไม้ โดยจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นเงินออม เป็นหลักทรัพย์
เป็นหลักประกัน สร้างความมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
PRD Magazine 23

24 PRD Magazine

เมื่อได้พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสิ่งแวดล้อมดีขึ้นเนื่องจากช่วย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน
676,000 ตัน/ปีPRD Magazine 25

Social & Education
เรื่อง ส่วนสร้างการรับรู้
ส�านักงานคณะกรรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา
จังหวัดชายแดนใต้ส่วนหน้า
นาทีนี้...ที่ชายแดนใต้


หากใครเคยเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย คงต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความงดงามด้วยธรรมชาติ
ลักษณะวัฒนธรรมท้องถิ่นก็มีความโดดเด่นน่าประทับใจ แตกต่างจากพื้นที่อื่นของประเทศไทย แต่ปัญหาการก่อความไม่สงบ
ในพื้นที่ที่มีระยะเวลายาวนานกว่า 14 ปี ท�าให้ประชาชนในพื้นที่เสียโอกาส ในการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ ที่ผ่านมารัฐบาลทุกยุคสมัย
ได้ทุ่มเททรัพยากรจ�านวนไม่น้อย ในการมุ่งแก้ไขความรุนแรงที่ปรากฏขึ้น ณ ปลายด้ามขวานนี้ ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะท�าให้
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปกติสุข สามารถใช้ชีวิตได้อย่างผาสุกเฉกเช่นในอดีต

26 PRD Magazine

Street Art ถนนนวลสกุล เบตง
PRD Magazine 27

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากการส�ารวจข้อมูลของศูนย์พัฒนา การขับเคลื่อนของคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไข
นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ คณะ ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการส�ารวจของประชาชน
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลา กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ด้าน
นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ได้สอบถาม ความมั่นคงของรัฐบาล เช่น การให้ประชาชนในพื้นที่
กลุ่มคนทั้งข้าราชการ ผู้น�าท้องที่ ผู้น�าท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยของชุมชน
ผู้น�าศาสนาและประชาชนทั่วไป จ�านวน มีความส�าเร็จเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 6
11,474 คน ถึงผลการด�าเนินการแก้ไขปัญหา การสืบสวนสอบสวน จับกุมและน�าตัวผู้กระท�าผิด
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลที่ได้ขับเคลื่อน ในคดีต่าง ๆ มาลงโทษสามารถด�าเนินการได้มากขึ้น
และบูรณาการแผนงานและโครงการต่าง ๆ เพื่อที่ จนอาจกล่าวได้ว่าประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้
จะบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้ มีความมั่นใจต่อกระบวนการยุติธรรมและการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ท�าให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้น
ทรัพย์สิน ให้มีความสะดวกสบาย ในการท�ามาหากิน ตามล�าดับ ส�าหรับการพัฒนาทั้งทางด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพ ศึกษาที่เพิ่มประสิทธิภาพของครู อาจารย์
สร้างรายได้ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้ความเป็นธรรม ด้วย การสร้างโอกาสทางการศึกษาทั้งสาย

28 PRD Magazine

มัสยิดกลาง จ.ปัตตานีประชาชนในพื้นที่

ต่างก็มีความเห็นว่า

รัฐบาลได้ทุ่มเท
ปฏิบัติศาสนกิจทางพิธีศาสนาอิสลาม
และมีความตั้งใจ

สามัญและสายอาชีพ โครงการโรงเรียน รัฐบาลส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมบนสังคม ในการขับเคลื่อน
ประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้และ พหุวัฒนธรรม การพัฒนาเศรษฐกิจตามโครงการ
อาชีวศึกษาประชารัฐเพื่อช่วยเหลือนักเรียน เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งประชาชน โครงการต่าง ๆ
ที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะหรือได้รับผล ในพื้นที่ต่างก็มีความเห็นว่ารัฐบาลได้ทุ่มเทและมี เพื่อให้สังคม
กระทบจากการก่อความไม่สงบ การปรับ ความตั้งใจในการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เพื่อให้
หลักสูตรในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ�ามัสยิด สังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ในจังหวัด
หรือที่เรียกกันว่าตาดีกา การปรับหลักสูตร ประชาชนในพื้นที่ทั้งเชื้อสายมลายูและชาวไทย ชายแดนภาคใต้
การศึกษาในสถาบันการศึกษาปอเนาะซึ่งเป็น พุทธมีชุมชนที่เข้มแข็ง ส่วนการเสริมสร้างความ
หัวใจของชุมชนมุสลิมให้เป็นสถาบันการศึกษา เข้าใจทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งการส่งเสริม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
ที่มีคุณภาพทั้งทางด้านศาสนาและวิชาการ พัฒนา เรื่องสิทธิมนุษยชน ได้มีการอบรมเจ้าหน้าที่
เชื่อมโยงกับระบบการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายและ
ตามอัธยาศัยหรือสายอาชีพให้สามารถพัฒนาคุณภาพ การละเมิดสิทธิมนุษยชน การแสวงหา
ชีวิตและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก การขับเคลื่อน ทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีก็ได้รับ
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทางด้านสังคม คะแนนจากประชาชนในจังหวัดชายแดน

PRD Magazine 29

Sky Walker

วัดช้างให้ จ.ปัตตานี ปอเทืองริมถนน


น�้าตกทรายขาว จ.ปัตตานี
30 PRD Magazine

อัยเยอร์เวง จ.ยะลาที่ผูกโยงกับความเชื่อเหนือธรรมชาติ ผู้ที่นับถือ
ศาสนาอิสลามมีการฉลองตรุษอีดหรือที่ในพื้นที่
Sky Walker เรียกกันว่า ฮารีรายอ ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม รัฐได้ดูแลสุขภาพอนามัยและการศึกษา
ของคนในพื้นที่มากขึ้น แม้จะยังไม่ทั่วถึงหรือมี
งานสมโภชน์เจ้าแม่โต๊ะโมะ
คนบางส่วนที่ปฏิเสธการดูแลจากภาครัฐก็ตาม
สถานที่ท่องเที่ยวอันซีนในจังหวัดชายแดน
ปอเทืองริมถนน ภาคใต้เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือน น�ามาซึ่ง
รายได้และท�าให้เศรษฐกิจในพื้นที่กระเตื้องขึ้น
ความงดงามของทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จังหวัด
ยะลา เป็นที่บอกกันปากต่อปากว่ามีความสวยงาม
และที่เป็นนิยมมากของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
ผานับดาวที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลปุยเมฆและ
เมืองเก่ายะรัง เรือกอและ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง จังหวัด
นราธิวาสที่มีความเงียบสงบและสะอาด ป่า
ภาคใต้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ หลังการเยือน บาลาฮาลา ป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
ประเทศไทยของผู้แทนประเทศต่าง ๆ และคณะ ตั้งแคมป์และล่องแพ หรือจะเดินเล่นชมป่าชายเลน
ผู้แทนองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ที่ยอมรับ บนสกายวอล์คปัตตานี เดินถ่ายรูปชมความงาม
วิธีการแก้ไขปัญหาความไม่สงบภายในจังหวัดชายแดน ของศิลปะ Street Art ตามผนังอาคารพร้อมกับ
อุโมงแร่ยะลา ภาคใต้ของไทยด้วยแนวทางสันติวิธี ซึ่งเป็นแนวทาง นั่งรับประทานอาหารพื้นเมืองแถวเมืองเบตง
สากลของคนทั่วโลก การมีโครงการในการพัฒนาคุณภาพ ชิมอาหารทะเลริมหาดทรายขาว ๆ หลาย
ชีวิตและให้โอกาสทางการศึกษากับคนในพื้นที่ คณะผู้แทน แห่งทั้งในปัตตานีและนราธิวาส นาทีนี้
องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ได้เน้นย�้าว่าไม่สนับสนุน ที่ชายแดนใต้ยังมีความงดงามของ
การแบ่งแยกดินแดนและปฏิเสธความรุนแรงในพื้นที่จังหวัด ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ชายแดนภาคใต้ในทุกรูปแบบ รอคอยอยู่ หวังเพียงว่าอีกไม่นาน
ชายแดนใต้ในวันนี้ แม้จะยังมีเหตุการณ์การก่อความ หมอกควันของความรุนแรงจะ
ไม่สงบอยู่บ้างในบางพื้นที่ แต่ผู้คนก็เริ่มมองเห็นภาพของสิ่งดี ๆ จางหาย..แสงสว่างจะน�าความ
มิติแห่งการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัฒนธรรม อบอุ่นและรอยยิ้มของผู้คน
ป่าโกงกาง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถประกอบกิจกรรม ด�าเนิน กลับมาที่ปลายสุดดินแดนของ
วิถีชีวิตตามประเพณีและวัฒนธรรมของตนเอง ผู้ที่มีเชื้อสายมลายู ประเทศไทยอีกครั้ง...

*ขอบคุณภาพประกอบจาก ปัตตานีซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามได้ถือศีลอดในช่วงเทศกาล
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี, รอมฎอน ขณะที่ผู้นับถือศาสนาพุทธก็มีเสรีภาพในการร่วมเทศกาลบุญ
เนชั่น กรุ๊ป และ M today
เว็บไซต์ที่ใช้ค้นหารูป www.mots.go.th เข้าพรรษา ออกพรรษา ประเพณีชักพระ ชาวเผ่าซาไกก็ยังมีพิธีกรรม

PRD Magazine 31

Travel & Food
เรื่อง ส�านักประชาสัมพันธ์จังหวัดล�าพูน

“ล�าพูน” จังหวัดที่สะอาดที่สุดในประเทศไทย


เมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าติดตามเสาะหาทันที ที่จังหวัดล�าพูน ได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นจังหวัดสะอาดที่สุด
ในประเทศไทย บรรดานักท่องเที่ยว หรือ ผู้นิยมการท่องเที่ยว ก็คงจะ ขีดเครื่องหมายไว้ในหัวใจ

ทันทีว่า ล�าพูน คือเป้าหมายอันดับต่อไปที่จะไปเยือน เพื่อดูว่าเมืองสะอาดที่สุดของประเทศจะมี
ความร่มรื่น ชวนให้สุขกาย สบายใจได้มากน้อยแค่ไหน

ว่ากันไปแล้ว แม้ว่าจังหวัดล�าพูนไม่ใช่เมืองที่มีความสะอาดที่สุดของประเทศ แต่โดยคุณสมบัติ
ของจังหวัดนี้ สิ่งพิเศษมากมายที่เป็นแรงจูงใจให้คนอยากเข้าไปเที่ยวไปสัมผัสและเข้าไปศึกษา
เริ่มจาก จังหวัดล�าพูน เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีอายุยืนยาวมานานกว่า 1,300 ปี และ
มีผู้ปกครองแผ่นดินเป็นผู้หญิงนามว่า พระนางจามเทวี ซึ่งได้ยินชื่อครั้งใดก็ท�าให้เกิดภาพของ
หญิงสาวที่สวยงาม และเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งเสมอชาย โดยมีชื่อดั้งเดิมว่า นครหริภุญไชย
ที่มีความเจริญต่อเนื่องกันถึง 600 ปี จึงได้เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้วยความเก่าแก่ของ
เมืองล�าพูนนี้เอง จึงท�าให้เกิด ศิลปวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมสืบเนื่องต่อมาจนถึงคน
รุ่นปัจจุบัน ดังนั้น จังหวัดล�าพูนจึงเป็น จังหวัดที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณ ประเพณี
ความเชื่อ และประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษาทั้งสิ้น และเมื่อเพิ่มคุณสมบัติเมืองสะอาดที่สุด
ในประเทศไทยเข้าไปอีกอย่างหนึ่ง หลายคนคงมองเห็นภาพสวรรค์บนดินที่ชวนให้ศึกษา
ค้นคว้าเต็มไปหมด

32 PRD Magazine

พระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ล�าพูน


PRD Magazine 33

ส�าหรับ เหตุที่จังหวัดล�าพูนได้รับการประกาศให้เป็นจังหวัด
ที่สะอาดที่สุดในประเทศ สืบเนื่องมาจาก กระทรวงมหาดไทย
ได้มีแผนด�าเนินการจัดท�าแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อให้เกิด “จังหวัดสะอาด” ขึ้น จึงได้ด�าเนินการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง
“ประชารัฐ” โดยใช้เวลาด�าเนินการภายในหนึ่งปี คือ นับแต่ พ.ศ.
2559-2560 โดยตั้งกรอบด�าเนินการไว้สองระยะ คือ ระยะแรก
ถือเป็นระยะต้นทาง ให้มีการด�าเนินการลดปริมาณขยะ และ ส่งเสริม
การจัดเก็บขยะตามหลักวิชาการ คัดแยกขยะไว้ที่ต้นทาง จากนั้น
ก็เป็นระยะที่สอง เรียกว่าระยะกลางทาง คือ จัดท�าระบบเก็บและ
ขนขยะอย่างมีประสิทธิภาพบนแนวปฏิบัติ 3 Rs คือ Reduce
(ลดปริมาณ), Reuse (ใช้ซ�้า), Recycle (น�ามากลับมาใช้ใหม่)
โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวท�าให้ ปริมาณขยะมูลฝอยจากชุมชน
เข้าไปสู่ระบบจัดเก็บขยะที่ปลายทางลดลงถึงร้อยละ 5 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณขยะในปี 2559
นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้มีการจัดให้ท�าโครงการ
ประกวด การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขึ้น โดยแบ่งเป็นสองระดับ
คือระดับจังหวัด และระดับประเทศ เมื่อปีงบประมาณ 2560 และ
ผลจากการประกวดนี่เอง ที่จังหวัดล�าพูนได้รับการตัดสินให้เป็น
จังหวัดที่มีความสะอาดมากที่สุดของประเทศ


34 PRD Magazine

เพื่อเป็นการสร้าง

สภาพสิ่งแวดล้อม

ที่ยั่งยืนให้เกิด

แก่โลกต่อไป

จังหวัดล�าพูน

ยังได้ประกาศให้

จังหวัดล�าพูน

เป็นจังหวัด

ปลอดโฟม

ผาแดงหลวงพิพิธภัณฑ์ต่อมาในปีงบประมาณ 2561 กระทรวงมหาดไทยยังคงด�าเนินการจัดท�า
“แผนปฏิบัติการก�าจัดขยะมูลฝอย ในชุมชน” เพื่อให้เกิดจังหวัดสะอาดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยยึดหลัก 3 Rs เช่นเดิม และ ผลก็ปรากฏออกมาว่า จังหวัดล�าพูน ได้รับการประกาศ
ให้เป็นจังหวัดสะอาดที่สุดในประเทศ เป็น ปีที่สอง อย่างไร้ข้อสงสัย และเพื่อเป็น
การสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้เกิดแก่โลกต่อไป จังหวัดล�าพูนยังได้ประกาศ
ให้จังหวัดล�าพูน เป็นจังหวัด ปลอดโฟม นอกเหนือจากเป็นจังหวัดที่สะอาดที่สุด
อีกอย่างหนึ่ง โดยได้มีการน�าเอาวัสดุที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้แทนโฟม
ทั้งนี้โดยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ไม่ว่าจะเป็น
ในสถานที่ราชการ ในตลาด ในโรงเรียน และในหมู่บ้าน และองค์กรห้างร้านต่าง ๆPRD Magazine 35

วัดพระธาตุห้าดวงยังไม่ทันได้เข้าไปเที่ยวชมเมืองล�าพูนเลย แค่ได้ยินเรื่องราวเหล่านี้
ท�าให้รู้สึกเหมือนว่า เราได้สูดอากาศอันบริสุทธิ์เข้าปอดอย่างเต็มที่
ก่อนจะจากกันไป ไหน ๆ ก็ชักชวนให้อยากไปเที่ยวล�าพูนกันแล้ว
ก็ขอน�าโปรแกรมการจัดงานต่าง ๆ ในจังหวัดล�าพูนมาบอกกล่าวให้
ทราบกันดังต่อไปนี้....(มีทั้งปี อยากเลือกไปตอนไหน แล้วแต่ศรัทธา)
เทศกาลและงานประเพณีในจังหวัดล�าพูนตลอดทั้งปี
งานของดีศรีหริภุญชัย, งานประเพณีสงกรานต์, งานประเพณี
สรงน�้าพระธาตุหริภุญชัย (แปดเป็ง) งานสลากย้อมเมืองหละปูน
หนึ่งเดียวในโลก, งานเทศกาลล�าไย, งานพระนางจามเทวี, งานฤดูหนาว
และกาชาด, งานแห่แคร่หลวง ลอยกระทง อ�าเภอบ้านโฮ่ง, งานแต่งสี
จุดชมวิวผาแดงหลวง อวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง อ�าเภอป่าซาง, งานต้นก�าเนิดไม้แกะสลัก
และของดีอ�าเภอแม่ทา
แต่ละงาน เขาจัดขึ้นในระหว่างวันเดือนอะไร ฟังข่าวสารจาก
วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ได้ทุกงาน ครับผม

36 PRD Magazine

Global Technology
เรื่อง ณเรนธร จาดพันธุ์อินทร์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ข้อดีของการท�า


Responsive Web Design


Responsive Web Design คือ การออกแบบเว็บไซต์ด้วยแนวคิดใหม่
ที่จะท�าให้เว็บไซต์ สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสม บนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน
โดยใช้โค้ดร่วมกัน URL (Addressbar) เดียวกัน


ข้อดีของการท�า Web Responsive Design

1) สามารถแสดงผลได้หลากหลายอุปกรณ์ที่สามารถเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตได้ เช่น
โน๊ตบุ๊ค (Notebook), เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop PC), Tablet,
SmartPhone

รูปที่ 1 แสดงการใช้เว็บไซต์หลายขนาดหน้าจอ


PRD Magazine 37

2) การแสดงผลหน้าเว็บ แก้ปัญหาการกดย่อ / ขยาย / ยึด ในหน้าเว็บที่มีเนื้อหา
ที่มองไม่เห็น หรือเห็นข้อมูลไม่ชัด

รูปที่ 2.1 การขยายหน้าจอ รูปที่ 2.2 การหดหน้าจอ


ปัจจุบันมีผู้ใช้ชาวไทย 3) รูปแบบการออกแบบโดดเด่น สวยงาม ดูง่าย ข้อมูลจะแสดงผลอยู่ในหน้าเดียวกัน
ใช้ Smartphone และ อ่านข้อมูลได้ทั้งหมด
Tablet เข้าอินเทอร์เน็ตถึง 4) ส�าหรับเว็บไซต์การท�า SEO Responsive Web Design ถือว่าส่งผลดีต่อ
70 % การท�า Search Engine เป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถท�าให้ Google เก็บเนื้อหา


ต่าง ๆ ของหน้าเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้น ในทุกอุปกรณ์สื่อสารที่แตกต่างกัน

ของอุปกรณ์ทั้งหมด 5) การจัดการเนื้อหาดูแลของเว็บไซต์ สามารถดูแลข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ไม่ต้อง
ด�าเนินการแก้ไขข้อมูลหลายหน้ารูปแสดงการใช้ข้อมูลเดียวกัน
ในหลายอุปกรณ์
6) สนับสนุนและเพิ่มข้อจ�ากัด ในการแสดงผลส�าหรับโทรศัพท์มือถือมากยิ่งขึ้น
โดยใช้ภาษา HTML5 และ CSS338 PRD Magazine

Knowledge
เรื่อง ทีมงานวารสารกรมประชาสัมพันธ์


มิติใหม่อาชีวศึกษาในอดีต อาชีวศึกษามักจะถูกมองข้าม รัฐบาลโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คนไทยมีค่านิยมที่จะมุ่งหวังในลูกหลาน นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ พลเอก สุรเชษฐ์
เรียนในอุดมศึกษามากกว่า แต่มาในสมัยของ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ เข้ามาดูแลการศึกษาในระบบอาชีวะ จึงท�าให้
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ท�าให้คนหันมามุ่งมอง คนหันมาสนใจการเรียนในระบบอาชีวศึกษา
มากขึ้น เพราะการท�างานของรัฐบาล ที่ให้
การเรียนในระบบอาชีวศึกษามากขึ้นอย่าง ความส�าคัญกับการพัฒนาอาชีวศึกษาอย่างจริงจัง
น่าสนใจยิ่ง เพราะการท�างานของรัฐบาล อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ด้วยมองเห็นว่า

ที่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาอาชีวศึกษา พลังของอาชีวศึกษา จะเป็นพลังขับเคลื่อนงาน
อย่างจริงจังอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ต่าง ๆ ของประเทศ
ด้วยมองเห็นว่าพลังของอาชีวศึกษา จะเป็น อาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวง
พลังขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ของประเทศ ศึกษาธิการ ในการก�ากับดูแลการจัดการด้าน
วิชาชีพ มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐและ
เอกชน 913 แห่ง จัดการเรียนการสอน 9 ประเภท

PRD Magazine 39

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้กล่าวว่า “ปัจจุบัน
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะได้รับการยอมรับ
มีความโดดเด่น ซึ่งในอดีต ภาพของอาชีวะอาจจะ
ไม่ค่อยน่ารัก ชอบทะเลาะกัน ซึ่งเดี๋ยวนี้ อาชีวะ
ไม่ยกพวกตีกันแล้ว ภาพแบบเก่า ๆ หายไป
นานแล้ว ซึ่งเราใช้หลายวิธี โดยให้ผู้ปกครอง
คุณพ่อคุณแม่ร่วมมือด้วย ร่วมรับผิดชอบด้วย
ถ้ามีปัญหามาก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบ ถ้ามีความผิด
ต้องผิดด้วย มีส่วนในการรับผิดชอบร่วมกัน จะโยน
ให้สถานศึกษารับผิดชอบอย่างเดียวไม่ได้ ซึ่งก็
ได้รับความร่วมมืออย่างดีมาก ในอดีตบางครั้งตีกัน
ก็ยังไม่รู้เลยว่าตีกันด้วยเรื่องอะไร เคยเป็นสถาบัน
ที่เคยตีกันมาก่อน มาเจอกันก็เลยตีกันต่อ ๆ กันมา
เราจึงพยายามปรับความคิดของเขาให้ไปในทาง
ช่วยเหลือสังคม จิตอาสา ซึ่งก็ช่วยได้มาก แม้ตัว
ของเขาเองก็รู้สึกถึงความภาคภูมิใจ มีความคิด
ทางบวกมากขึ้น ว่ามีเรื่องดี ๆ ให้ท�าตั้งมากมาย
และที่ส�าคัญ เขาคือพลังในการสร้างชาติ”
วิชาชีพหลัก ซึ่งได้แก่ ช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม สิ่งเหล่านี้ มีส่วนส่งผลให้ค่านิยมที่มุ่งหวังจะ
ศิลปกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เข้าเรียนมหาวิทยาลัย เปลี่ยนมาเรียนอาชีวะ เพราะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ เรียนอาชีวะไม่ตกงาน ได้งานท�า มีรายได้ แม้ใน
การสื่อสาร
วันนี้ภาพของนักเรียนอาชีวศึกษาได้เปลี่ยนไป
จากเดิม ความรับรู้และความทรงจ�าเก่า ๆ เกี่ยวกับ
นักเรียนอาชีวะได้เปลี่ยนไปแล้ว ซึ่งในปัจจุบัน
เราจะเห็นภาพของนักเรียนอาชีวะมาร่วมกัน
ช่วยตรวจสภาพรถในหน้าเทศกาล ตามจุดต่าง ๆ
เพื่อบริการประชาชนนั้น เป็นภาพที่เกิดขึ้นใน
ยุคนี้ นักเรียนนักศึกษา มีจิตอาสา และช่วยเหลือ
ประชาชนในเทศกาลส�าคัญ ไม่ว่าจะในเทศกาล
ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเวลาหยุดยาว ๆ และมิใช่
เพียงเทศกาลอย่างเดียว ช่วงภัยพิบัติน�้าท่วม และ
ยามมีภัยพิบัติต่าง ๆ อาชีวะจะไปถึงก่อนใคร และ
ก็ได้รับค�าชื่นชมจากสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่อง
จากทักษะและฝีมือเชิงช่างที่สามารถช่วยเหลือ
สังคมในภาวะวิกฤตได้เป็นอย่างดี
40 PRD Magazine

ระหว่างเรียน ก็ได้ฝึกงานในสถานประกอบการ ก็จะต่อยอดจากอดีต พัฒนาปัจจุบัน และสร้างสรรค์
หรือในโรงงาน ซึ่งบริษัทหรือโรงงานเหล่านั้น คุณค่าใหม่ในอนาคตให้เกิดขึ้น
ก็มีค่าตอบแทนให้ เพราะอย่างนั้นจึงต้องรณรงค์ ตอนนี้เมื่อกล่าวถึงเรื่องของการศึกษา คนจะ
ให้เรียนมากขึ้น โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2561 นี้ คิดถึงเรื่องอาชีวะ และเรื่องที่ทุกคนกล่าวถึงมาก
มีนักเรียนอาชีวะมากขึ้นเป็นประวัติการณ์ ก็คือ เรื่องศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนา
ปัจจุบันการเรียนอาชีวะนั้นพัฒนาไปมากแล้ว ก�าลังคนอาชีวศึกษา ซึ่งเรื่องนี้ส�าคัญมากกับการ
ในห้วงรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้ ทั้งในเรื่องการวางแผน ที่จะเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน เมื่อมีแผนงาน มี
การเรียนการสอนให้มีความสามารถ มีรายได้ คนท�างาน มีงบประมาณ จึงต้องมีหน่วยส�าหรับ
ดีมาก ในส่วนของการท�างาน ก็ได้มีการผลิตคน ขับเคลื่อนงาน และเชื่อว่า อาชีวศึกษาจะเป็น
ให้ตรงกับความต้องการ ซึ่งนี่เป็นหัวใจส�าคัญ ทางเลือกส�าหรับการเรียนการศึกษา และเป็น
ซึ่งอาชีวศึกษา ก็มุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพ เพื่อให้ ส่วนส�าคัญที่จะท�าให้ประเทศมีความเข้มแข็ง
เกิดความส�าเร็จ ต้องเกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นรูปธรรม ทางเศรษฐกิจ และเป็นก�าลังหลักในการพัฒนา
และเกิดความยั่งยืน ดังนั้น จึงได้ศึกษาดูว่าใน ประเทศ
ส่วนใดที่ด�าเนินการแล้วและสามารถต่อยอดได้
PRD Magazine 41

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนา
ก�าลังคนอาชีวศึกษา
นี่คือเรื่องราวที่โดดเด่นที่สุดในงานอาชีวศึกษา
นักเรียนอาชีวะได้แสดงให้เห็น เป็นการพลิกโฉมวงการอาชีวะในแบบเดิม ๆ ที่

ถึงศักยภาพ ด้วยการน�า เรียนกันไป เมื่อเรียนจบแล้วก็ออกไปก็หางาน
ท�าไปตามสภาพในแบบเดิม ๆ
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและ เริ่มต้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
จากนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก
พาณิชยกรรม เพื่อให้เกิด ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบหมายให้กระทรวง

การต่อยอดใช้งานจริง ศึกษาธิการผลิตและพัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษา
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
สนับสนุนให้เกิดการซื้อขาย พ.ศ.2560-2564 เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา
หรือต่อยอด แนะน�าแนวทาง
การผลิต ผ่านการจับคู่ธุรกิจ

ระหว่างสถาบันการศึกษา

และผู้ประกอบการ

ซึ่งจัดไปแล้วทั่วภูมิภาค

มียอดการซื้อขายปีเดียว

กว่า 140 ล้านบาท42 PRD Magazine

วัตถุประสงค์คือ ส่งเสริมและพัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องต่อความต้องการ
ของสถานประกอบการที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ในฐานะที่ท่านพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ก�ากับดูแลงานตรงนี้อยู่ ก็ได้พิจารณา
จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษา ซึ่งได้ด�าเนินการ
และเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ในพื้นที่ EEC ในสามจังหวัดก่อน และมอบหมายงาน
ให้หน่วยงานการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ได้ด�าเนินการเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางของการที่จะ
ประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งร่วมมือกันที่จะประสานงาน
กันผลิตและพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานในพื้นที่ กล่าวง่าย ๆ
ก็คือ มีภารกิจในการรวบรวมข้อมูล ความต้องการก�าลังคนมาวางแผนการผลิต และ
พัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษา พร้อมพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ แสวงหาความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ สนับสนุนการมีงานท�า
และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจที่ใช้นวัตกรรม อีกทั้งมีการวิจัย
และพัฒนาในพื้นที่ เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาก�าลังคนอีกด้วย
ปัจจุบัน ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษาครบ
6 ภูมิภาค 18 ศูนย์กลุ่มจังหวัด และน�าระบบ Big Data เข้ามาใช้ในการจัดการท�าฐานข้อมูล
ชลบุรี และระยอง ไปสู่เป้าหมายในการเป็น ในการวิเคราะห์ความต้องการก�าลังคน เพื่อให้ตรงกับความต้องการอย่างถูกต้อง ทันสมัย
เขตเศรษฐกิจชั้นน�าของอาเซียน ซึ่งพื้นที่นี้ได้ เชื่อมโยงกันทั้งประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา นักเรียนอาชีวะได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ด้วยการน�า
มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงอย่างมี สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อให้เกิดการต่อยอด
ประสิทธิภาพ อ�านวยความสะดวกแก่นักลงทุน ใช้งานจริง สนับสนุนให้เกิดการซื้อขายหรือต่อยอด แนะน�าแนวทางการผลิต ผ่านการจับคู่
สนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและการ ธุรกิจ ระหว่างสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการ ซึ่งจัดไปแล้วทั่วภูมิภาค
ท่องเที่ยว มียอดการซื้อขายปีเดียวกว่า 140 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีทั้งตัว
จากนโยบายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ที่มีต่อการศึกษาระบบอาชีวะ
โดยส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นี่คือการผลิตก�าลังคนที่มีศักยภาพ ตอบสนอง
จึงเห็นถึงความส�าคัญของการผลิต ส่งเสริม และ การพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ลดความ
พัฒนาก�าลังคน จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน เหลื่อมล�้า เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
การผลิตและพัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษา และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ให้เกิดความ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกขึ้น เพื่อ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน...

PRD Magazine 43

Knowledge
เรื่อง วีระเชษฐ์ จรรยากูล
ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการไม่ต้องปิดหรอกครับ
44 PRD Magazine

เดี๋ยวนี้หากจะส่งของรับพัสดุหรืออะไรก็แล้วแต่ในเรื่อง
ไปรษณีย์ เราไม่ต้องไปติดต่อที่ส�านักงานไปรษณีย์แล้วเพราะ
มีตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด ท�าให้

เราสะดวกมากขึ้น แต่ก็มีกรณีของเสียหาย สูญหาย ถูกเปิด
ใครรับผิดชอบ เรื่องนี้ขอข้อมูลข่าวสารอะไรบ้าง

นายนิติ ยังเป็นนักศึกษา มีหนังสือถึงหัวหน้าที่ท�าการไปรษณีย์
พัทยา บางแสน และศรีราชาเพื่อขอข้อมูลข่าวสาร 2 รายการ คือ
สถิติการร้องเรียนไปรษณีย์ไทย ในเขตพื้นที่พัทยา บางแสน และ
ศรีราชา และสถิติการรับผิดชอบค่าเสียหายย้อนหลัง 2 ปี แต่ส�านักงาน
ไปรษณีย์เขต 2 มีหนังสือแจ้งปฏิเสธว่าเป็นข้อมูลในการใช้บริหาร
จัดการภายในองค์กรของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด ไม่สามารถมอบให้
บุคคลภายนอกได้ นายนิติจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
PRD Magazine 45

ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ส�านักงานไปรษณีย์
เขต 2 มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงสรุปว่า ส�านักงานไปรษณีย์เขต 2
เป็นหน่วยงานที่ถูกผ่านเรื่องให้ตรวจสอบเฉพาะบางเรื่อง จึงไม่ได้
จัดท�าสถิติไว้ ประกอบกับข้อมูลดังกล่าวหากบุคคลภายนอกน�าไป
เปิดเผยต่อคู่แข่งทางการค้า ที่ปัจจุบันมีบริษัท ที่เปิดรับงานไปรษณีย์
เอกชนหลายแห่ง จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางธุรกิจ การให้
ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานใหญ่ก่อน ส�าหรับเรื่องอุทธรณ์นี้
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่) ได้ส่งข้อมูลข่าวสารตามที่
นายนิติมีค�าขอ เพื่อให้ส�านักงานไปรษณีย์เขต 2 ส่งให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยฯ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเห็นว่า ข้อมูล
สถิติการร้องเรียน และสถิติการรับผิดชอบค่าเสียหายของบริษัท
เมื่อส่งเอกสารให้กรรมการฯ พิจารณาแล้ว ไปรษณีย์ไทย ในเขตพื้นที่พัทยา บางแสน และศรีราชา ย้อนหลัง
2 ปี เป็นข้อมูลการปฏิบัติราชการตามปกติของหน่วยงานของรัฐ
มีค�าวินิจฉัยให้เปิดเผย หน่วยงานก็ต้อง ไม่มีลักษณะอย่างใดที่เปิดเผยไม่ได้ ตามมาตรา 15 ก็ควรเปิดเผยให้

ส่งข้อมูลข่าวสารให้ผู้ขอด้วยนะครับ นายนิติทราบได้ จึงวินิจฉัยให้ส�านักงานไปรษณีย์เขต 2 เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าว พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้องให้นายนิติต่อไป
เมื่อส่งเอกสารให้กรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีค�าวินิจฉัยให้เปิดเผย
หน่วยงานก็ต้องส่งข้อมูลข่าวสารให้ผู้ขอด้วยนะครับ เรื่องนี้สั้น ๆ
จ�าง่าย เป็นแนวประกอบการพิจารณาได้เลยครับ มีข้อสงสัยการปฏิบัติ
หรือจะใช้สิทธิตามกฎหมายนี้หารือไปได้ครับ

“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”
ติดต่อได้ที่ 0 2283 4678 www.oic.go.th

46 PRD Magazine


Click to View FlipBook Version