The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Peerapol Petchkum, 2020-03-05 04:30:49

โครงการแผนก

โครงการแผนก

รายงานผลการปฏบิ ตั โิ ครงการ

โครงการอบรมความร้เู กย่ี วกับการปอ้ งกัน
โรคเอดส์
ช่อื โครงการ โครงการอบรมความรูเ้ กี่ยวกับการปอ้ งกนั โรคเอดส์
ช่ือ
นายดนสุ รณ์ อินทรยี ์
สาขาวชิ า
อาจารย์ท่ปี รกึ ษาโครงการ นายนฐั วุฒิ หวลละห้อย
ปกี ารศกึ ษา
นางสาวนิสา ไชยนิคม

นางสาวพรปวีณ์ ค้ำชู

นายพีรพล เพช็ รคุ้ม

นายภทั รพล อาจสงิ ห์

นายภวู ดินทร์ จันทะคร

นายภูวนาท แสงฤทธ์ิ

นายรฐั พล สุขสว่าง

คอมพิวเตอรธ์ ุรกจิ วทิ ยาลัยเทคนคิ ระยอง

อาจารยอ์ ัจฉราภรณ์ เกลีย้ งพร้อม

๒๕๖๒

บทคัดยอ่

การจัดทำโครงการคร้งั นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ให้นักเรยี นนักศึกษา ใช้ทักษะท่ีมใี นการปฏิบัติ
ในสถานการณ์จริง เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะวชิ าชีพต่อนกั เรียน นักศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนของนักเรียน นักศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือนักเรียน
นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ จำนวน ๘๖ คน เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วจิ ัยประกอบดว้ ย แบบสอบถามความพึงพอใจของนกั เรยี น นักเรียนประกาศนียบัตรวชิ าชีพ สถติ ทิ ใี่ ช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มลู คอื รอ้ ยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบยี่ งเบนมาตรฐาน

ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลยั เทคนิคระยอง จำนวน ๘๕ คน มีความพึงพอใจอยูใ่ นค่าเฉลี่ยระดับดี โดยแบ่งออกเป็น
๓ ด้าน ได้แก่ ด้านดำเนนิ โครงการ ( ̅= ๔.๔๙, S.D =๐.๙๐) ด้านระยะเวลาและสถานท่ี ( ̅= ๔.๓๘,
S.D =๐.๗๕) ด้านประโยชน์ทไี่ ดร้ ับจากการเขา้ ร่วมโครงการ ( ̅= ๔.๖๐, S.D๐.๕๘) สรปุ ระดบั ความ
พึงพอใจทงั้ ๓ดา้ น โครงการการประกวดโครงการวิชาชพี ( ̅= ๔.๔๙, S.D =๐.๗๔) อยู่ในระดับดี

คำสำคัญ ข้อมูล/ นักเรยี น/ วทิ ยาลยั / เอดส์
กติ ติกรรมประกาศ

โครงการอบรมความรู้เก่ียวกับการป้องกันโรคเอดส์ น้ีสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดีก็ด้วยคำ
เสนอแนะ และความกรุณาอย่างดีย่ิงของท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ว่าที่เรือตรีชูชีพ
อรุณเหลือง และรองผู้อำนวยการทุกฝา่ ยที่ได้ให้คำแนะนำ เสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆอีกท้ังยังสละ
เวลามาเพ่ือตรวจสอบขอ้ บกพร่องตา่ ง ๆ จึงใครข่ อกราบขอบพระคณุ เป็นอย่างสงู มา ณ โอกาสน้ี

ขอกราบขอบพระคุณท่าน อาจารย์ศลิษา หนูเสมียน หัวหน้าสาขาวิชาคอมพวิ เตอร์ธุรกิจที่
ให้การสนบั สนุนในการจดั ทำโครงการ และแนะนำแนวความคิด ในการจดั ทำรปู เล่มเอกสารโครงการ
อีกคร้งั ยงั สละเวลาเขา้ รว่ มโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกบั การป้องกันโรคเอดส์ ในครงั้ นี้

ขอกราบขอบพระคุณท่าน อาจารย์อจั ฉราภรณ์ เกลี้ยงพรอ้ ม อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมวชิ าชีพ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนในการจัดทำโครงการ และแนะนำแนวความคิดในการจัดทำ
รปู เล่มเอกสารโครงการ อีกครง้ั ยังสละเวลาเข้าร่วมโครงการอบรมความรเู้ กย่ี วกับการปอ้ งกนั โรคเอดส์
รวมทง้ั คำปรกึ ษาในการดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จลลุ ่วงตามวัตถุประสงค์

ขอกราบขอบพระคุณท่าน อาจารย์ศลิษา หนูเสมียน อาจารย์พัณณ์ชิตา คำมะฤทธ์ิสินชัย
อาจารย์นายอนิรุตติ์ บัวระพา อาจารย์นายวิทูล เย่อื งอย่าง อาจารย์ปรชี า คางงเู หลอื มอาจารย์ครอง
ขวัญ บวั ยอม อาจารย์ในแผนกวชิ าคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ ที่ให้การสนับสนุนในการจัดทำโครงการ อีก
ครงั้ ยังสละเวลาเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้เกีย่ วกับการป้องกันโรคเอดส์ และเปน็ ผู้มอบรางวัลใน
คร้งั น้ี

คุณค่าและประโยชน์ของโครงการอบรมความรู้เก่ียวกับการป้องกันโรคเอดส์ ฉบับนี้คณะ
ผูจ้ ัดทำขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคณุ คณุ พ่อ คณุ แม่ ครู-อาจารย์ ครอบครวั ตลอดจนผู้มีพระคณุ ทุก
ท่านที่ช่วยให้คณะผู้จัดทำมีความมานะพยายามและประสบผลสำเร็จในการศึกษา ผู้จัดทำมีความ
ซาบซ้งึ ใจความกรณุ าอนั ดยี ิง่ จากทกุ ทา่ นท่ไี ดก้ ล่าวนาม และขอขอบพระคณุ มา ณ โอกาสนี้


สารบญั ค

เร่ือง หน้า
บทคดั ยอ่ ก
กติ ตกิ รรมประกาศ ข
สารบัญ ค
สารบัญ (ตอ่ ) ง
สารบญั ตาราง จ
สารบญั ภาพ ฉ
บทที่ 1 บทนำ
1
1.1 ความสำคัญและความเป็นมาของโครงการ 2
1.2 วตั ถปุ ระสงค์ 2
1.3 เปา้ หมาย 2
1.4 ผลทคี่ าดวา่ จะได้รบั 2
1.5 นยิ ามศัพทเ์ ฉพาะ
บทที่ 2 เอกสารและทฤษฎที เ่ี กยี่ วขอ้ ง 3
2.1 เอดส์ 4
2.2 การตดิ เช้ือ 4
2.3 ผลกระทบของเอชไอวีและเอดสท์ มี่ ตี อ่ ร่างกายมนษุ ย์ 5
2.4 อาการของโรคเอดส์ 6
2.5 การรกั ษาการตดิ เชื้อเอชไอวแี ละโรคเอดส์ 7
2.6 ทำไมจึงจำเปน็ การตรวจเลอื ดหาเชอื้ เอชไอวี
บทที่ 3 วิธกี ารดำเนนิ การ 8
3.1 ประชากรและกลมุ่ ตัวอย่าง 8
3.2 ตัวแปรการศกึ ษา 8
3.3 เครอื่ งมอื ทใ่ี ชใ้ นการวิจัย 9
3.4 วธิ ีการสร้างเครือ่ งมือ 9
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมลู


สารบญั (ตอ่ ) ง

เรอื่ ง หนา้
3.6 การวเิ คราะหข์ ้อมลู 9
3.7 สถติ ิท่ีใชใ้ นการวิเคราห์ขอ้ มลู 10

บทท่ี 4 ผลและการวเิ คราะหข์ อ้ มลู 12

4.1 ผลการดำเนนิ งาน 17
18
บทที่ 5 สรุปผล อภปิ รายและขอ้ เสนอแนะ 18
5.1 สรปุ ผลโครงการอบรมความร้เู กี่ยวกบั การปอ้ งกนั โรคเอดส์
5.2 อภปิ รายผลการประเมิน
5.3 ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม
ภาคผนวก

ก แบบเสนอขออนุมตั โิ ครงการ
ข ภาพการเข้ารับการอบรมความรู้
ค แบบสอบถามความพึงพอใจ
ง ประวัติผจู้ ัดทำ


สารบัญตาราง จ

ตารางที่ หน้า
4.1 แสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 12
4.2 แสดงอายขุ องผตู้ อบแบบสอบถาม 13
4.3 แสดงสถานะของผ้ตู อบแบบสอบถาม 13
4.4 แสดงระดับการศกึ ษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 14
4.5 แสดงระดับความพึงพอใจของของนักเรียนระดับประกาศนยี บตั รวิชาชีพ 15


สารบัญภาพ ฉ

ภาพท่ี หนา้
2.1 แสดงการมีเพศสมั พันธท์ ่ีเสยี งตอ่ เอดส์ 3
2.2 แสดงพฤตกิ รรมเสยี่ งตอ่ เอดส์ 4
2.3 แสดงผลกระทบตอ่ เอชไอวีทำใหร้ า่ งกายออ่ นเพลยี 5
2.4 แสดงระยะเวลาของเอดส์ 6
4.1 แผนภมู แิ สดงเพศของผตู้ อบแบบสอบถาม 12
4.2 แผนภมู แิ สดงอายุของผ้ตู อบแบบสอบถาม 13
4.3 แสดงแผนภูมสิ ถานะของผตู้ อบแบบสอบถาม 14
4.4 แผนภมู ิแสดงระดับการศึกษาของผตู้ อบแบบสอบถาม 14
4.5 แผนภมู แิ สดงระดบั ความพงึ พอใจของของนกั เรยี นระดบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 16
ข.1 แสดงอบรมความรู้เกยี่ วกับเอดส์ 20
ข.2 แสดงอบรมความรเู้ กี่ยวกับการป้องกันเอดส์ 20
ข.3 แสดงอบรมความรเู้ กย่ี วกบั การปอ้ งกนั เอดส์ 21


บทท่ี 1

บทนำ

1.1 ความสำคญั และความเปน็ มาของโครงการ

เอดส์ หรอื กลุ่มอาการภูมิคมุ้ กนั เสอ่ื ม เป็นโรคของระบบภูมิคมุ้ กันของมนุษย์ ซ่ึงเกิดจากการ
ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี(human immunodeficiency virus, HIV)ทำให้ผู้ป่วยมีการทำงานของ ระบบ
ภูมิคมุ้ กนั บกพรอ่ ง เส่ยี งต่อการติดเชอื้ ฉวยโอกาสและการเกดิ เนื้องอกบางชนดิ เชอื้ ไวรสั เอชไอวตี ดิ ตอ่
ผ่านทางการสมั ผัสของเย่ือเมือกหรือการสมั ผสั สารคดั หล่งั ซึง่ มเี ชื้อ เชน่ เลือด นำ้ อสุจิ น้ำหล่อลื่นใน
ช่องคลอด น้ำหลั่งก่อนการหลั่งอสุจิ และนมมารดา อาจติดต่อผ่านเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทางชอ่ ง
คลอด หรือทวารหนัก หรือช่องปาก, การรับเลือด, การใช้เข็มฉีดยาที่ปนเปื้อน, ติดต่อจากแม่สู่ลกู
ขณะต้งั ครรภ์ คลอด ใหน้ ม หรือการสมั ผัสสารคดั หล่งั ตา่ ง ๆ ดงั กลา่ ว

ปจั จุบันมีการระบาดของเอดส์ไปทว่ั โลก องคก์ ารอนามยั โลกไดป้ ระมาณไวเ้ ม่อื พ.ศ. 2552 ว่า
มผี ู้ตดิ เชือ้ เอชไอวแี ละผู้ป่วยเอดสอ์ ยู่ประมาณ 33.3 ลา้ นคนท่ัวโลก โดยแต่ละปีมีผู้ติดเช้ือเอชไอวีราย
ใหม่ประมาณ 2.6 ล้านคน และมีผูเ้ สียชีวิตจากเอดส์ปลี ะ 1.8 ล้านคน องค์กร UNAIDS ประมาณไว้
เมือ่ พ.ศ. 2550 วา่ มผี ้ปู ว่ ยเอดสใ์ นปีดังกลา่ ว 33.2 ล้านคนทว่ั โลก มผี ูเ้ สยี ชีวติ จากโรคเอดส์ 2.1 ล้าน
คน เป็นเด็ก 330,000 คน และ 76% ของผู้เสียชีวิตเป็นชาวแอฟริกาเขตใต้ทะเลยทรายซาฮารา
รายงาน พ.ศ. 2552 ของ UNAIDS ระบุว่ามีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกแล้ว 60 ล้านคน เสียชีวิตแล้ว 25
ล้านคน เฉพาะในแอฟริกาใตท้ เ่ี ดียวมเี ดก็ ทีต้องกลายเปน็ เด็กกำพร้าเพราะบดิ ามารดาเสยี ชีวิตจากโรค
เอดส์ 14 ลา้ นคน นับตัง้ แตเ่ ร่มิ มกี ารระบาด

การศึกษาวิจัยทางพนั ธุศาสตร์ชี้ว่าเชอ้ื ไวรสั เอชไอวมี ีถ่ินกำเนิดมาจากแอฟริกากลางตะวันตก
ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 โรคเอดส์เป็นที่รู้จักครั้งแรกใน
สหรฐั อเมรกิ าโดยศูนย์ควบคมุ และป้องกนั โรค (CDC) ใน ค.ศ. 1981 สว่ นสาเหตุของโรคและเช้ือไวรัส
เอชไอวนี ้ันคน้ พบในช่วงตน้ ครสิ ตท์ ศวรรษท่ี 1980

ดังนั้นทางสาขาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจจึงจัดทำโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกั บเอดส์สู่
วิทยาลัยเทคนิคระยองเพื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ ุรกจิ จะได้มีความรู้พื้นฐานเกีย่ วกับเอดส์เบื้องตน้
และการไปปรับใชใ้ นชวี ิตประจำวัน


2

1.2 วัตถปุ ระสงค์
1.2.1 เพ่อื ทำให้นกั เรียนประกาศนียบตั รวิชาชพี สาขาวชิ าคอมพิวเตอรธ์ รุ กจิ วิทยาลัยเทคนิค

ระยอง มีความรู้ เร่ืองเอดส์
1.2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา

คอมพวิ เตอรธ์ ุรกิจ วทิ ยาลัยเทคนิคระยอง ทมี่ ีตอ่ การอบรมการป้องกนั โรคเอดส์

1.3 เป้าหมาย
1.3.1 เชิงปรมิ าณ
นักเรียนประกาศนียบตั รวิชาชพี สาขาวิชาคอมพวิ เตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนคิ ระยอง

86 คน
1.3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนประกาศนยี บตั รวชิ าชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ ุรกจิ วิทยาลยั เทคนิคระยอง

1.4 ผลทคี่ าดวา่ จะได้รบั
1.4.1 นักเรียนประกาศนียบัตรวชิ าชพี สาชาคอมพวิ เตอร์ธรุ ะกจิ มคี วามรใู้ นการปอ้ งกันโรค

เอดส์
1.4.2 ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยเทคนคิ ระยอง ทม่ี ตี ่อการอบรมการปอ้ งกันโรคเอดส์

1.5 นยิ ามศัพท์เฉพาะ
1.5.1 การอบรม หมายถึง กระบวนการทีจ่ ะทำให้ผูเ้ ข้ารบั การอบรมเกดิ ความรู้ เกิดความเขา้ ใจ

เกิดความชำนาญ และเกิดเจตคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกระทั่งสามารถทำให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเกดิ การเรียนรู้

1.5.2 เอดส์ หมายถึง เป็นภาวะปว่ ยข้ันสุดทา้ ยของการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ที่ไปทำลาย
เม็ดเลือดขาว ทำให้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจนไม่สามารถต่อสู้กำจัดการติดเชื้อทีเ่ ข้าสู่ร่างกาย จึงเกิด
อาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตได้ ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการใดรักษาเอดส์ให้หายขาด มี
เพียงแตย่ าที่ช่วยชะลอการพัฒนาโรคและลดอตั ราการเสยี ชีวติ จากเอดส์ หากผตู้ ดิ เช้ือรู้ตัวและได้รับ
การรกั ษาแตแ่ รกเรม่ิ กอ็ าจช่วยไม่ใหก้ ารติดเชอื้ เอชไอวลี ุกลามไปสู่ระยะท่เี ปน็ เอดสไ์ ด้

1.5.3 วิทยาลัย หมายถงึ มีหลายความหมาย ความหมายหนึ่งทีใ่ ช้กันอยา่ งกว้างขวางในสังคมไทย
หมายถงึ สถาบนั อุดมศกึ ษาทเ่ี น้นการฝกึ ทกั ษะเฉพาะสาขาวชิ า

1.5.4 นักเรียน หมายถึง นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาชาคอมพิวเตอร์ธุระกิจ
วิทยาลัยเทคนิคระยอง

1.5.5 ขอ้ มูล หมายถึง ขอ้ เทจ็ จริง หรือสิ่งท่ถี อื วา่ เปน็ ความจริง


บทที่ 2
เอกสารและทฤษฎที เี่ ก่ยี วขอ้ ง

ในการจัดทำโครงการเชญิ บุคคลภายนอกมาอบรมความรูเ้ กย่ี วกับการปอ้ งโรคเอดสผ์ จู้ ดั ทำได้
รวบรวมแนวคดิ ทฤษฎีและหลกั การต่างๆจากเอกสารหรืองานวจิ ยั ท่ีเกยี่ วขอ้ ง เพื่อเปน็ แนวทางในการ
จดั ทำโครงการเชญิ บุคคลภายนอกมาอบรมความรู้เกีย่ วกบั การปอ้ งกันโรคเอดส์ครัง้ น้ผี จู้ ดั ทำได้ศึกษา
เอกสารทีเ่ กีย่ วขอ้ งตา่ งๆ ดงั น้ี

2.1 เอดส์
2.2 การตดิ เชอื้ เอดส์
2.3 ผลกระทบของเอชไอวีและเอดส์ท่ีมตี อ่ ร่างกายมนษุ ย์
2.4 อาการของโรคเอดส์
2.5 การรกั ษาการติดเช้อื เอชไอวีและโรคเอดส์
2.6 ทำไมจงึ จำเปน็ การตรวจเลอื ดหาเชื้อเอชไอวี
2.1 เอดส์
เอดส์ มาจากคำวา่ AIDS ซึ่งเคยเป็นคำย่อ Acquired Immune Deficiency
Syndrome โรคเอดส์ จงึ หมายถึง โรคทีเ่ กดิ จากภาวะภมู คิ มุ้ กันในร่างกายเส่อื มลงหรอื บกพร่อง
เพราะถกู ทำลายโดยเช้อื ไวรสั HIV หรอื Human Immonodeficiency Virus ซึ่งเป็นสาเหตใุ ห้
รา่ งกายตดิ เชอื้ โรคตา่ ง ๆ แทรกซ้อนไดง้ ่ายกว่าคนปกติ อันเป็นต้นเหตุใหค้ นท่เี ป็นโรคเอดสเ์ สียชีวติ ใน
ที่สดุ

ภาพที่ 2.1 แสดง การมีเพศสมั พนั ธท์ เี่ สยี งต่อเอดส์


4

2.2 การติดเช้ือ
คนสามารถติดเชือ้ เอชไอวโี ดยการสัมผสั กับเลอื ด นำ้ อสจุ ิ ของเหลวจากช่องคลอด หรอื แมแ้ ต่

น้ำนมแม่ สาเหตุการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มาจากการมีเพศสัมพันธ์และการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน หรือ
ส่งผ่านจากแมส่ ลู่ กู ระหว่างการตัง้ ครรภ์ ดังนั้นจึงเป็นเร่ืองสำคัญทค่ี นควรมีเพศสัมพันธอ์ ย่างปลอดภยั
และหลกี เลีย่ งการสมั ผสั กบั เข็มฉดี ยาท่ีไมไ่ ดผ้ า่ นการฆ่าเชอื้ โรค ไมว่ ่าจะระหว่างการไปพบแพทย์หรือ
การใชเ้ พ่ือนนั ทนาการ ยังมีความเข้าใจผิดเกย่ี วกับสาเหตุของการติดเชอ้ื เอชไอวี ไมว่ ่าจะเป็นการติด
เชือ้ เอชไอวจี ากการจบั มอื ทักทาย การกอด การจูบ การจาม การใช้หอ้ งน้ำร่วมกนั การใช้ภาชนะและ
ช้อนส้อมร่วมกันหรอื การสมั ผสั ในรูปแบบอนื่ ๆที่ไม่ทำให้ติดเช้ือเอชไอวกี ารทำกจิ กรรมที่กล่าวมาน้ีไม่
สามารถทำใหต้ ิดเชอื้ เอชไอวไี ด้

ภาพท่ี 2.2 แสดง พฤตกิ รรมเส่ียงต่อเอดส์
2.3 ผลกระทบของเอชไอวแี ละเอดส์ที่มตี ่อร่างกายมนษุ ย์

เมื่อร่างกายติดเชื้อเอชไอวี เชื้อเอชไอวีจะโจมตีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้ระบบ
ภูมคิ ุ้มกนั ของร่างกายอ่อนแอลงจนไม่สามารถตอ่ สู้กบั เช้ือโรคทีเ่ ข้าสู่ร่างกายได้ จนในทีส่ ุดเช้อื ไวรัสจะ
โจมตีร่างกายทั้งหมด เป้าหมายของเอชไอวคี ือการทำลายเซลล์ที่มหี น้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคและการตดิ
เชื้อไวรัสต่างๆ เซลล์น้มี ชี ื่อว่า CD4 (หรือเซลล์ T-helper) เปน็ เซลลเ์ มด็ เลอื ดขาวท่ีมีความสำคัญต่อ
การทำงานของระบบภูมิค้มุ กนั ของรา่ งกาย เอชไอวที ำใหร้ ะบบภมู ิคุม้ กันรา่ งกายของผตู้ ิดเช้ืออ่อนแอ
ลงจนทำให้เกิดโรคต่างๆได้งา่ ย ในขณะทีค่ นที่มีระบบภูมิค้มุ กันรา่ งกายทีแ่ ข็งแรงจะสามารถต่อสู้กับ
เชือ้ โรคเหลา่ น้ไี ด้ดกี วา่ ความช้าเร็วของการดำเนินโรคและผลกระทบทีเ่ ชอื้ เอชไอวมี ตี อ่ ร่างกายข้ึนอยู่
กบั ผตู้ ดิ เชื้อแต่ละคน ปจั จัยหลายอยา่ งเช่น สขุ ภาพและอายุ รวมถงึ ความช้าเร็วในการไดร้ บั การรักษา
ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลตอ่ การดำเนนิ โรคทั้งส้ิน คนบางคนสามารถติดเชือ้ เอชไอวีนานหลายปีโดยไมม่ ี
อาการของโรคเอดส์ ปจั จยั ท่อี าจทำใหก้ ารตดิ เชื้อเอชไอวีพฒั นาเป็นอาการของโรคเอดส์รวดเรว็ ขึ้นนน้ั
ยังคงรวมถงึ ปัจจัยทางกรรมพันธุ์ การมีอายุมากข้ึน ภาวะโภชนาการไม่ดี หรือตดิ เชือ้ รว่ มกับโรคอื่น
เช่น ตบั อกั เสบซีหรอื วัณโรค


5

ภาพที่ 2.3 แสดง ผลกระทบต่อเอชไอวี ทำใหร้ ่างกายออ่ นเพลีย
2.4 อาการของโรคเอดส์

อาการของโรคเอดสม์ ดี งั น้ี
2.5.1 ปอดอกั เสบ
2.5.2 สญู เสยี ความจำ อาการซมึ เศร้าและอาการทางระบบประสาทอนื่ ๆ
2.5.3 ทอ้ งเสยี เรือ้ รังนานกว่าหนึ่งสปั ดาห์
2.5.4 เหนอื่ ยผดิ ปกติ
2.5.5 อาการไขท้ ี่กลับมาเปน็ ซำ้ ๆ
2.5.6 เหงอ่ื ออกตอนกลางคนื
2.5.7 น้ำหนักลดอย่างรวดเรว็
2.5.8 มีผน่ื ตามผวิ หนงั ในชอ่ งปาก จมูกและเปลือกตา
2.5.9 แผลท่ีรมิ ฝปี าก อวัยวะเพศและทวารหนกั
2.5.10 อาการบวมทีต่ อ่ มน้ำเหลอื งบรเิ วณคอ รกั แรแ้ ละขาหนีบ
อาการของโรคเอดสอ์ าจเปน็ อาการของโรคอน่ื ที่ไมใ่ ชโ่ รคเอดส์กไ็ ด้ ดังนั้นวธิ ีการที่ดที สี่ ดุ ทจ่ี ะ
รวู้ า่ ตดิ เชอื้ เอชไอวีหรอื ไม่ ควรทำการตรวจเลอื ดหาเช้ือเอชไอวี (HIV test)


6

ภาพที่ 2.4 แสดง ระยะเวลาของเอดส์
2.5 การรกั ษาการตดิ เช้ือเอชไอวแี ละโรคเอดส์

ในปัจจุบันยงั ไม่มีวิธีการรกั ษาการติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ให้หายขาดได้ แต่มียาหลาย
ชนิดที่ช่วยรกั ษาอาการตดิ เช้ือเอชไอวี มยี ารกั ษาอาการติดเช้อื เอชไอวีและโรคเอดสท์ ไ่ี ด้รบั การรับรอง
มากกกว่า 25 ชนิด เรียกว่า ยาต้านรีโทรไวรัส (antiretroviral drugs หรือเรียกย่อว่า ARV) ซึ่งทำ
หนา้ ทยี่ บั ย้ังหรือตา้ นการแบง่ ตัวของเช้อื เอชไอวี รวมถึงชว่ ยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรคสคู่ น
อ่นื การรักษาอาการตดิ เชื้อเอชไอวีประกอบดว้ ยการใชย้ าต้านไวรสั ในกล่มุ ARV หลายชนดิ รวมกนั เพอ่ื
ต่อสู้กับการติดเชือ้ หรือเรียกว่า Antiretroviral therapy (ART) วิธีการนี้เป็นการรักษาโรคโดยการ
ควบคุมไวรสั ไมใ่ หข้ ยายพันธ์ุ ทำให้ผ้ตู ดิ เชือ้ มีชวี ิตที่ยืนยาวข้ึน นอกจากนย้ี งั ชว่ ยลดความเส่ียงในการ
แพรก่ ระจายเชื้อสูค่ นอนื่ ในปจั จบุ นั วงการแพทย์แนะนำใหผ้ ูต้ ดิ เชอ้ื เอชไอวีทุกคนรบั การรกั ษาด้วย ยา
ARV หากกังวลว่าตัวเองอาจติดเชื้อเอชไอวีภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง (3 วัน) สามารถใช้ยา ARV
หลังสัมผัสโรค (post-exposure prophylaxis หรือชื่อย่อว่า PEP) เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อ ผู้มี
ความเสี่ยงในการติดเชื้อจำเป็นต้องไดร้ ับยาให้เร็วที่สุดภายในเวลา 3 วันหลังจากสัมผสั เชือ้ เอชไอวี
เพอ่ื ใหก้ ารป้องกนั มปี ระสิทธิผล นอกจากน้ี ยา ARV สามารถใชป้ ้องกันการติดเชอ้ื เอชไอวีก่อนสัมผัส
โรค (Pre-exposure prophylaxis หรอื ชือ่ ย่อว่า PrEP) ใช้ในผู้ไมม่ เี ช้ือเอชไอวีแตม่ ีความเสยี่ งต่อการ
ตดิ เชื้อเอชไอวสี ูง และต้องการปอ้ งกันการติดเช้ือเอชไอวี ผู้มคี วามเส่ียงในการตดิ เชอ้ื ตอ้ งรบั ประทาน
ยาทกุ วนั เพือ่ ลดความเส่ียงในการตดิ เช้ือ


7

2.6 ทำไมจงึ จำเป็นการตรวจเลอื ดหาเชื้อเอชไอวี
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากคุณกังวลเพียงเล็กน้อยว่าคุณอาจติดเชื้อเอชไอวี คุณควรทำ

การตรวจเลอื ด เปน็ วิธกี ารท่รี วดเรว็ และง่ายดายและบรกิ ารฟรใี นหลายๆ แห่งวิธกี ารเดียวทีจ่ ะรวู้ า่ คณุ
ติดเช้ือเอชไอวีหรือไมค่ ือการตรวจเลอื ดเพื่อหาเชอื้ เอชไอวี การตรวจเลอื ดแต่เนิ่นๆ ช่วยลดความกังวล
ใจและทำใหค้ ณุ ได้รบั การดแู ลรกั ษาที่ถกู ต้องหากคุณติดเช้ือเอชไอวี การได้รบั การวินิจฉัยแต่เริ่มแรก
ทำให้คณุ สามารถดูแลสุขภาพของตวั เองและคคู่ รองรวมถงึ คนอ่นื ที่คณุ ห่วงใย ถงึ แมผ้ ลเลอื ดจะบ่งชวี้ า่
คณุ มกี ารติดเช้อื การได้ร้วู ่าตัวเองมีการติดเชอ้ื จะทำให้คณุ สามารถดแู ลรกั ษาสุขภาพของตัวเองและใช้
ชีวิตอยา่ งเหมาะสม(www.bumrungrad.com)


บทที่ 3
วิธกี ารดำเนินการ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความพึงพอใจจาก การอบรมความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคเอดส์ นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาชาคอมพิวเตอร์ธุระกิจ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
จำนวน 86 คน เพอื่ ให้บรรลวุ ตั ถปุ ระสงค์ของการวจิ ยั ผวู้ จิ ยั ไดก้ ำหนดวิธีการดำเนนิ การวิจัยไวอ้ ย่างมี
ขน้ั ตอนดังนี้

3.1 ประชากรและกลมุ่ ตัวอยา่ ง
3.1.1 ประชากร
นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุระกิจ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

จำนวน 110 คน
3.1.2 กลมุ่ ตวั อยา่ ง
นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

จำนวน 86 คน

3.2 ตัวแปรการศึกษา
ตวั แปรทีศ่ ึกษาไดแ้ ก่ การอบรมความรเู้ กีย่ วกบั การป้องกันโรคเอดสใ์ ห้แก่วทิ ยาลัยเทคนคิ ระยอง

3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิ ยั
เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิ ยั คร้ังน้ี คือ แบบสอมถาม ของการอบรมความรู้เก่ียวกับการ

ปอ้ งกนั โรคเอดสใ์ หแ้ ก่นกั เรยี นประกาศนยี บตั รวชิ าชพี สาชาคอมพิวเตอรธ์ รุ ะกจิ วทิ ยาลัยเทคนิคระยอง
จำนวน 86 คน

ซงึ่ ประกอบดว้ ยไปด้วย 3 สว่ น ดังนี้
3.3.1 สว่ นที่ 1 ข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามการอบรมความร้เู กี่ยวกับการป้องกนั โรคเอดส์ให้แก่

นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาชาคอมพิวเตอร์ธุระกิจ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จำนวน 86 คน
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา

3.3.2 ส่วนท่ี 2 ข้อมลู ของนกั ศึกษาในการได้อบรม เป็นแบบสอบถามการอบรมความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันโรคเอดส์ให้แก่นักเรยี นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาชาคอมพวิ เตอร์ธุระกจิ วทิ ยาลยั เทคนิค
ระยอง จำนวน 86 คน แบง่ ออกเป็น 3 ด้าน ไดแ้ ก่

3.3.2.1 ด้านดำเนินการ
3.3.2.2 ดา้ นการจัดกิจกรรม


9

3.3.2.3 ดา้ นความผลสัมฤทธ์ิของโครงการอบรมความรู้เก่ียวกับการปอ้ งกันโรคเอดส์
ลักษณะคำถามเป็นข้อคำถามแบบเลือกตอบและอธิบายโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบให้ตรงกับข้อท่ีปฏิบัตจิ รงิ มากทสี่ ุด
3.3.3 สว่ นท่ี 3 ส่วนท่ีใหผ้ ตู้ อบแบบสอบถามแสดงข้อเสนอแนะทม่ี ตี ่อการอบรมความรเู้ กย่ี วกบั
การป้องกันโรคเอดส์

3.4 วิธีการสรา้ งเคร่ืองมือ
การสรา้ งแบบสอบถามในงานวิจยั มขี ั้นตอนดงั นี้
3.4.1 ศึกษาวตั ถุประสงค์ของงานวจิ ัย
3.4.2 กำหนดหวั ข้อประเดน็ และตัวบง่ ชท้ี ต่ี ้องการถามตามวตั ถปุ ระสงค์
3.4.3 รวบรวมขอ้ คำถาม ขอ้ ความ หรอื พฤติกรรมจากตวั บง่ ช้ีที่กำหนดไวใ้ หไ้ ดม้ ากทส่ี ุด
3.4.4 พจิ ารณาแตล่ ะข้อคำถามวา่ มคี วามเป็นปรนยั หรอื ความชัดเจนทางภาษา

เหมาะที่จะใชก้ ับกลมุ่ ตัวอยา่ ง/ผู้ใชข้ ้อมูลทีจ่ ะไปสอบถามหรอื ไม่
3.4.5 กำหนดสเกล หรือคำตอบ ทเ่ี หมาะสม
3.4.6 นำขอ้ คำถาม/ขอ้ ความ ไปหาความเทย่ี งตรงเชิงเน้อื หาของขอ้ คำถาม โดยนำไปให้

ผเู้ ช่ยี วชาญในเรอ่ื งนน้ั ตรวจสอบวา่ ขอ้ คำถาม/ข้อความแต่ละข้อ วดั ได้ตรงกับ ประเดน็ /ตัวบ่งชี้
ทเี่ ราต้องการศกึ ษาและขอ้ คำถาม/ขอ้ ความทัง้ หมดวดั ไดค้ รอบคลุมสิ่งทตี่ ้องการ ศกึ ษาทั้งหมดหรอื ยงั

3.4.7 ปรบั ขอ้ คำถาม/ข้อความตามทีผ่ เู้ ช่ยี วชาญแนะนำ
3.4.8 นำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลมุ่ ตัวอยา่ งท่มี ลี ักษณะใกล้เคียงกนั กับกลุม่
ตัวอย่างในการวิจัยเพื่อหาคุณภาพแบบสอบถาม เช่น หาคา่ ความเชือ่ มัน่ ค่าอำนาจจำแนก
3.4.9 วเิ คราะหผ์ ลการทดลองใช้
3.4.10 ปรบั ปรุงข้อความ และเลอื กเฉพาะข้อท่ีดีไว้
3.4.11 จดั พิมพ์แบบสอบถามฉบบั สมบรู ณ์

3.5 การเกบ็ รวบรวมขอ้ มูล
3.5.1 ผศู้ ึกษาได้เกบ็ รวบรวมข้อมลู ดว้ ยแบบสอบถามกบั กลมุ่ ประชากรจากนกั ศึกษาทไ่ี ด้เขา้ รับ

การอบรมความรเู้ กยี่ วกบั การปอ้ งกันโรคเอดสใ์ ห้แก่นักเรยี นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาชาคอมพิวเตอร์ธรุ ะกจิ วทิ ยาลยั เทคนิคระยอง จำนวน 86 คน

3.5.2 ระหว่างเกบ็ รวบรวมข้อมลู ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความครบถ้วนสมบรู ณข์ องแบบสอบถาม
ความเรยี บร้อยของแบบสอบถามท้งั หมดอกี ครั้ง และเกบ็ รวบรวม เพอื่ นำมาวิเคราะห์ข้อมลู ต่อไป

3.6 การวิเคราะหข์ อ้ มลู
3.6.1 พิจารณาจากคะแนนตามเกณฑ์


10

เครื่องมอื ในการเกบ็ รวบรวมขอ้ มลู ไดแ้ ก่ แบบสอบถาม เพอ่ื สอบถามเรอื่ งการอบรมความรู้

เก่ียวกบั การปอ้ งกนั โรคเอดส์ให้แก่นกั เรียนประกาศนียบตั รวชิ าชีพ สาชาคอมพิวเตอรธ์ ุระกจิ

วทิ ยาลยั เทคนคิ ระยอง จำนวน 86 คน กล่มุ ตวั อย่างงานวิจยั มขี นั้ ตอนดงั ตอ่ ไปนี้

สร้างแบบสอบถาม ซงึ่ มมี าตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั

5 หมายถึง มากทีส่ ดุ

4 หมายถงึ มาก

3 หมายถงึ ปานกลาง

2 หมายถงึ นอ้ ย

1 หมายถึง น้อยท่ีสดุ

การวิเคราะห์แบบสอบถามความคดิ เหน็ ของนักศึกษาเรื่อง เพ่อื สอบถามเรื่องการ

อบรมความรูเ้ กี่ยวกับการปอ้ งกันโรคเอดส์ให้แก่นกั เรยี นประกาศนยี บัตรวชิ าชีพ สาชาคอมพิวเตอร์

ธรุ ะกิจ วทิ ยาลัยเทคนิคระยอง จำนวน 86 คน กำหนดช่วงของคา่ เฉลย่ี ตามแนวของ จอห์น ดับบลวิ

เบสทแ์ ละ

เจมส์วีคาหน์ (Best, John W. and Kahn, James V. 1993,PP.181-182) ดังน้ี

4.50 - 5.00 หมายถึง มคี วามพฤตกิ รรมอยูใ่ นระดบั มากทีส่ ดุ

3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพฤติกรรมอยูใ่ นระดับมาก

2.50 - 3.49 หมายถงึ มีความพฤตกิ รรมอย่ใู นระดับปานกลาง

1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพฤติกรรมอยใู่ นระดบั นอ้ ย

1.00 - 1.49 หมายถงึ มีความพฤตกิ รรมอยใู่ นระดบั น้อยท่ีสดุ

3.7 สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราหข์ ้อมลู

3.7.1 คา่ สถิตริ ้อยละ (Percentage) มสี ตู รดงั น้ี

สตู ร = ℱ×100เม่ือกำหนดให้

แทน คา่ ร้อยละ

แทน จำนวนหรือความถที่ ตี่ ้องการหารอ้ ยละ

แทน จำนวนขอ้ มลู ทง้ั หมด


11

3.7.2 การหาคา่ เฉลยี่ มสี ตู รดงั น้ี
สูตร x̅ = ∑x

N

เมื่อกำหนดให้
x̅ แทน คะแนนเฉลี่ย
∑x แทน ผลรวมทัง้ หมดของคะแนน
แทน จำนวนผตู้ อบแทนแต่ละข้อคำถาม

3.7.3 การหาค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation S.D.) มีสูตรดังนี้
สตู ร . . = √ ∑ 2−(∑ )2

( −1)

เมื่อ ̅ แทน ขอ้ มลู ( ตวั ที่ 1,2,3…,n)
แทน คา่ เฉลยี่ เลขคณิต
แทน จำนวนข้อมูลท้ังหมด (www.thaiall.com)


บทที่ 4

ผลและการวเิ คราะห์ขอ้ มลู

การวิจัยคร้งั นีม้ ีวตั ถปุ ระสงค์เพือ่ การศกึ ษาความพงึ พอใจจากการอบรมความรู้เกีย่ วกับการป้องกนั เอดส์
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี วิทยาลยั เทคนิคระยอง จำนวน 86 คน จากการติดตามประเมินผล
ผู้วจิ ยั ดำเนนิ การวิเคราะหข์ ้อมลู และแปลความหมายตามลำดับ ดงั นี้

4.1 ผลการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปจากการติดตามประเมินผล ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและ

แปลความหมายตามลำดับ ดังนี้ ผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 86 คน แสดงผู้ตอบแบบประเมิน

ทไ่ี ดเ้ ข้ารว่ มโครงการอบรมความร้เู ก่ียวกบั การปอ้ งกนั เอดส์

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 แสดงเพศของผู้ตอบแบบประเมิน

ตารางที่ 4.1 แสดงเพศของผ้ตู อบแบบสอบถาม

ลำดบั ที่ เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ

1 ชาย 50 58.1

2 หญงิ 36 41.9

รวมทง้ั สิน้ 86 100

จากตารางที่ 4.1 พบว่าจำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามดังนี้ เพศชายจำนวน 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.1 และเพศหญิงจำนวน 36 คน คดิ เป็นร้อยละ 41.9

ภาพท่ี 4.1 แผนภมู ิแสดงเพศของผ้ตู อบแบบสอบถาม


13

ตารางท่ี 4.2 แสดงอายขุ องผูต้ อบแบบสอบถาม

ลำดบั ท่ี อายุ จำนวน (คน) ร้อยละ
1 ตำ่ กวา่ 16 42 48.2
2 44 51.8
3 16-20 0 0
20 ขนึ้ ไป
86 100
รวมทั้งสนิ้

จากตารางท่ี 4.2 พบว่าจำนวนของผูต้ อบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ ดงั น้ี อายตุ ่ำกวา่ 16 ปี
จำนวน 42 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 48.2, อายุ 16-20 ปี จำนวน 44 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 51.8 และอายุ 20 ปี
ข้ึนไป จำนวน 0 คน คิดเปน็ ร้อยละ 0

ภาพท่ี 4.2 แผนภูมแิ สดงอายขุ องนักศกึ ษา สาขาวชิ าคอมพวิ เตอรธ์ ุรกจิ
ภาพท่ี 4.2 แผนภูมแิ สดงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางท่ี 4.3 แสดงสถานะของผตู้ อบแบบสอบถาม

ลำดบั ที่ สถานะ จำนวน (คน) ร้อยละ

1 นกั เรียน 86 100

2 ครู -อาจารย์ 0 0

รวมทงั้ สิน้ 86 100

จากตารางท่ี 4.3 พบว่าจำนวนสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ นักเรียนจำนวน 86 คน

คดิ เป็นรอ้ ยละ 100 และครู - อาจารย์ จำนวน 0 คนคดิ เปน็ รอ้ ยละ 0


14

ภาพท่ี 4.3 แสดงแผนภมู สิ ถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 4.4 แสดงระดบั การศกึ ษาของผตู้ อบแบบสอบถาม

ลำดับท่ี ระดบั การศกึ ษา จำนวน (คน) รอ้ ยละ
1 ปวช. 86 100
2 ปวส. 0 0

รวมท้งั สน้ิ 86 100

จากตารางท่ี 4.4 พบว่าระดับการศึกษาของผตู้ อบแบบสอบถาม ดังนี้ ระดบั ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน 0 คน
คดิ เปน็ รอ้ ยละ 0

ภาพท่ี 4.4 แผนภูมิแสดงระดบั การศกึ ษาของผ้ตู อบแบบสอบถาม


15

ตารางที่ 4.5 แสดงระดับความพึงพอใจของของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชาคอมพวิ เตอร์ธรุ กจิ วิทยาลัยเทคนคิ ระยอง ท่ีเขา้ ร่วมโครงการอบรมความรใู้ นการป้องกันโรค
เอดส์

เรื่องการประเมนิ ̅ . . ความพงึ พอใจ
1.1 การประชาสมั พันธ์
1.2 สถานทแ่ี ละบรรยากาศ 4.76 0.80 มาก
1.3 มขี น้ั ตอนการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม
1.4 อธิบายใหค้ วามรชู้ ัดเจน ไม่ตดิ ขดั 4.66 0.60 มาก
1.5 อธิบายใหค้ วามรู้ไมซ่ บั ซอ้ น เข้าใจง่าย
1.6 อธิบายใหค้ วามครบถ้วนตามระยะเวลาท่ีกำหนด 4.80 0.51 มาก
1.7 เนอื้ หาสาะครบถ้วน
1.8 เนอ้ื หาไมซ่ บั ซอ้ น เขา้ ใจง่าย 4.49 0.73 มาก
1.9 ความชดั เจนในการอธบิ ายเนอื้ หา
1.10 มีความรู้ความเขา้ ใจ เก่ยี วกับเอดส์ 4.58 0.68 มาก
1.11 นำความรูท้ ไ่ี ด้ประยุกต์ใชใ้ นปจั จบุ นั
1.12 นำความรู้ท่ไี ดป้ ระยกุ ต์ใช้ในประจำวัน 4.38 1.11 มาก

คา่ เฉล่ียรวม 4.56 0.70 มาก

4.45 0.73 มาก

4.53 0.75 มาก

4.92 0.44 มาก

4.52 0.66 มาก

4.55 0.70 มาก

4.6 0.70 มาก

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ความพึงพอใจทปี่ ระเมินแบบสอบถามโครงการอบรมการป้องกันโรค
เอดส์ ภาพรวมอยู่ในระดบั มาก ( ̅=4.60, S.D. =0.70) เมอื่ พจิ ารณาพบว่า ความพึงพอใจด้านมีความรู้
ความเข้าใจเกย่ี วกับเอดส์ อยใู่ นระดบั มาก ( ̅=4.92, S.D. =0.44) ความพึงพอใจดา้ น มขี น้ั ตอนการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสม ( ̅=4.80, S.D. =0.51) ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ ( ̅=4.76, S.D.
=0.80) ตามลำดบั


16

แผนภูมิแสดงสถิติโครงการอบรมโรคเอดส์

6
5 4.76 4.66 4.8 4.49 4.58 4.38 4.56 4.45 4.53 4.92 4.52 4.55 4.6

4

3

2 0.8 0.6 0.51 0.73 0.68 1.11 0.7 0.73 0.75 0.44 0.66 0.7 0.7
1

0

Series1 Series2

ภาพที่ 4.5 แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของของนกั เรยี นระดบั ประกาศนยี บัตรวิชาชพี สาขาวชิ า
คอมพิวเตอรธ์ รุ กจิ วทิ ยาลยั เทคนคิ ระยอง


บทที่ 5

สรปุ ผล อภปิ รายและขอ้ เสนอแนะ

5.1 สรุปผลโครงการอบรมความรเู้ ก่ียวกับการปอ้ งกนั โรคเอดส์
5.1.1 วัตถปุ ระสงค์
5.1.1.1 เพื่อทำให้นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลยั เทคนิคระยอง มคี วามรู้ เร่ืองเอดส์
5.1.1.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา

คอมพวิ เตอร์ธุรกิจ วิทยาลยั เทคนคิ ระยอง ที่มตี อ่ การอบรมการปอ้ งกนั โรคเอดส์
5.1.2 ผลท่คี าดวา่ จะไดร้ บั
5.1.2.1 นักเรียนประกาศนยี บัตรวชิ าชีพ สาชาคอมพิวเตอร์ธุระกิจ มคี วามรใู้ นการ

ป้องกนั โรคเอดส์
5.1.2.2 ความพึงพอใจของนกั เรยี นระดบั ประกาศนยี บัตรวชิ าชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธรุ กิจ วิทยาลยั เทคนคิ ระยอง ทีม่ ตี ่อการอบรมการปอ้ งกันโรคเอดส์
5.1.3 สถานภาพท่วั ไปของผู้ตอบแบบประเมนิ
จากการประเมนิ โครงการอบรมความรเู้ กีย่ วกับการปอ้ งกนั โรคเอดส์ ผลทีไ่ ดข้ อง

ค่าเฉลี่ยสงู สดุ จำนวนร้อยละของผตู้ อบแบบประเมินจำแนกตามเพศ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 58.1
เพศหญงิ คดิ เปน็ รอ้ ยละ 41.9 ของประชากรท้งั หมด จำนวนรอ้ ยละของผู้ตอบแบบประเมินจำแนก
ตามอายุ ตำ่ กวา่ 16 ปี จำนวน 42 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 48.2 อายุ 16-20 ปี จำนวน 44 คน คดิ เปน็
รอ้ ยละ 51.8 อายุ 20 ปี ขน้ึ ไป จำนวน 0 คน คิดเปน็ ร้อยละ 0 ของประชากรทงั้ หมด

แสดงจำนวนรอ้ ยละของผู้ตอบแบบประเมินจำแนกตามระดบั การศึกษา ระดบั
ประกาศนยี บตั ร จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ระดับประกาศนียบัตรขน้ั สูงจำนวน 0 คน คิด
เปน็ รอ้ ยละ 0


18

5.2 อภิปรายผลการประเมนิ
การประเมนิ ครงั้ น้ี พบว่าโครงการอบรมความรูเ้ กีย่ วกับการปอ้ งกันโรคเอดส์ ระดับความพึง

พอใจของผู้ประเมินกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 86 คน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยพบประเด็นที่สมควรนำมา
พิจารณา ดังนี้

5.2.1 ผลการวิเคราะห์พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจที่ใช้แบบสอบถามด้านดำเนินการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.6 ) เม่ือ
พิจารณารายข้อพบว่าเนื้อหาสาระมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ตามลำดับได้แก่ มีความรู้
ความเข้าใจ เกย่ี วกับเอดส์ ( ̅ = 4.92 ) มีขั้นตอนการจดั กิจกรรมท่เี หมาะสม( ̅ = 4.80 ) และการ
ประชาสมั พันธ์ ( ̅ = 4.76 )

5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 เนอ้ื หามคี วามน่าสนใจ
5.3.2 ควรมีเวลาในการอบรมมากกว่านี้


บรรณานุกรม

ทำไมจึงจำเป็นต้องทำการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี URL : https://www.bumrungrad.com.[24
พฤศจกิ ายน 2559].


ภาคผนวก ก
แบบเสนอขออนมุ ัตโครงการ


ภาคผนวก ข
ภาพการเขา้ รบั การอบรมความรู้


ภาพท่ี ข.1 แสดงอบรมความรู้เกีย่ วกบั เอดส์
ภาพที่ ข.2 แสดงอบรมความรเู้ ก่ียวกับการปอ้ งกันเอดส์


ภาพที่ ข.3 แสดงอบรมความรเู้ ก่ยี วกบั การปอ้ งกันเอดส์


ภาคผนวก ค
แบบสอบถามความพงึ พอใจ


ภาพที่ ค.1 แสดง QRCODE แบบสอบถามความพึงพอใจ


ภาคผนวก ง
ประวตั ิผจู้ ัดทำ


ประวัติสว่ นตัว

ช่ือ-สกลุ :นาย ดนุสรณ์ อนิ ทรีย์ ชื่อเลน่ : แมก็ กี้
วนั /เดือน/ปี : อายุ : 18 ปี เพศ : ชาย สถานภาพ : โสด
สญั ชาติ : ไทย เชอ้ื ชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ สว่ นสงู : 151ซม. นำ้ หนัก : 81.5กก.
กรุป๊ เลือด : โอ โรคประจำตวั : -
บา้ นท่ีอยู่ :49/91 ถนน แหลมหิน-หนองมะหาด ตำบลทบั มา อำเภอเมือง จงั หวัดระยอง 21000
ประวตั กิ ารศึกษา
ระดับมธั ยมตน้ ศกึ ษา : โรงเรยี นนครระยองวทิ ยาคม(วัดโขดใต)้
ระดับประกาศนียบตั รวิชาชพี (ปวช.) วิทยาลัยเทคนคิ ระยอง เกรดเฉล่ีย : 2.11
ประสบการณฝ์ ึกงาน : ฝึกงานที่ เทศบาลนครระยอง


ประวัติสว่ นตวั

ชอ่ื -สกลุ นาย นัฐวฒุ ิ หวลละห้อย ชอื่ เล่น : นทั
วนั /เดือน/ปี : 23 สิงหาคม 2544 อายุ : 18 ปี เพศ : ชาย สถานภาพ : โสด
สัญชาติ : ไทย เชอ้ื ชาติ : ไทย ศาสนา : พทุ ธ ส่วนสูง : 180 ซม. น้ำหนัก : 54 กก.
กร๊ปุ เลือด : บี โรคประจำตวั : -
บา้ นทอ่ี ยู่ : 165 ม.6 ต.บางบตุ ร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โทรศัพท์ : 098 535 8937
ประวตั ิการศกึ ษา
ระดบั มัธยมตน้ ศึกษา : โรงเรยี นบ้านค่าย
ระดบั ประกาศนียบตั รวชิ าชีพ (ปวช.) วิทยาลยั เทคนิคระยอง เกรดเฉลย่ี : 2.14
ประสบการณ์ฝึกงาน : ฝึกงานท่ี บรษิ ทั ทโี อที จำกดั (มหาชน)


ประวัติสว่ นตวั

ช่ือ-สกุล : นางสาว นสิ า ไชยนิคม ช่อื เลน่ : ปงั ปอนด์
วัน/เดอื น/ปี : 1 กุมภาพนั ธ์ 2544 อายุ : 18 ปี เพศ : หญิง สถานภาพ : โสด
สัญชาติ : ไทย เช้อื ชาติ : ไทย ศาสนา : พทุ ธ ส่วนสงู : 167ซม. น้ำหนกั : 50กก.
กร๊ปุ เลือด : บี โรคประจำตัว : -
บา้ นท่ีอยู่ : 135/2หมู่1ต.เพอำเภอเมอื งจังหวัดระยอง21160
โทรศัพท์ : 094 847 1758
ประวตั กิ ารศึกษา
ระดบั มัธยมต้นศกึ ษา : โรงเรยี นวัดในไร่
ระดบั ประกาศนียบตั รวชิ าชพี (ปวช.) วิทยาลัยเทคนคิ ระยอง เกรดเฉลีย่ : 2.62
ประสบการณ์ฝกึ งาน : ฝกึ งานทีบ่ ริษัทมาเธอรอ์ นิ เตอรเ์ ทรนดจ์ ำกัด


ประวตั สิ ่วนตัว

ชอ่ื -สกลุ : นางสาว พรปวณี ์ ค้ำชู ชือ่ เล่น : นิ้ง
วนั /เดอื น/ปี : อายุ : 18 ปี เพศ : หญิง สถานภาพ : โสด
สญั ชาติ : ไทย เช้อื ชาติ : ไทย ศาสนา : พทุ ธ สว่ นสงู : 165 ซม. น้ำหนัก : 56 กก.
กรปุ๊ เลอื ด : โอ โรคประจำตวั : -
บ้านทีอ่ ยู่ : 202 5ถนน บางจาก ตำเชิงเนนิ อ.เมอื ง จ.ระยอง
โทรศพั ท์ : 094 554 1223
ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับมัธยมต้นศกึ ษา : โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วดั โขดใต้)
ระดบั ประกาศนยี บัตรวิชาชพี (ปวช.) วิทยาลยั เทคนิคระยอง เกรดเฉลี่ย : 3.11
ประสบการณฝ์ ฝึกงาน : ฝึกงานท่บี รษิ ัทมาเธอรอ์ ินเตอรเ์ ทรนดจ์ ำกดั


ประวตั สิ ่วนตวั

ช่ือ-สกลุ :นาย พรี พล เพ็ชรค้มุ ชือ่ เลน่ : ออโต้
วนั /เดือน/ปี : อายุ : 18 ปี เพศ : ชาย สถานภาพ : โสด
สัญชาติ : ไทย เชอื้ ชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ สว่ นสูง : - นำ้ หนกั : -
กรุ๊ปเลือด : บี โรคประจำตวั : -
บ้านทอ่ี ยู่ : กรงุ เทพมหานคร เขต ดนิ แดง ถนน ประชาสงคเ์ คราะห์ แขวงดนิ แดง
โทรศพั ท์ : -
ประวัติการศกึ ษา
ระดบั มัธยมตน้ ศกึ ษา : โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอปุ ถมั ภ์ สมเด็จพระเจา้ ภคนิ ีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรตั นราชสุดา สริ โิ สภาพณั ณวดี
ระดบั ประกาศนียบตั รวชิ าชีพ (ปวช.) วทิ ยาลยั เทคนิคระยอง เกรดเฉลี่ย : 3.36
ประสบการณฝ์ กึ งาน : ฝกึ งานท่ี สถานีตำรวจภธู ร มาบตาพดุ


ประวัตสิ ว่ นตวั

ช่ือ-สกลุ : นาย ภบู ดินทร์ จนั ทะคร ชอื่ เลน่ : แม็ค
วนั /เดือน/ปี : 20 กมุ ภาพันธ์ 2545 อายุ :18 ปี เพศ : ชาย สถานภาพ : โสด
สัญชาติ : ไทย เชอื้ ชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ สว่ นสงู : 180 ซม. นำ้ หนัก : 99 กก.
กรปุ๊ เลอื ด : โอ โรคประจำตัว : -
บา้ นท่ีอยู่ : 82 หม.ู่ 1 ต.ชากบก อ.บา้ นคา่ ย จ.ระยอง 21120
โทรศพั ท์ : 096 806 9915
ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับมธั ยมต้นศึกษา : โรงเรยี นชมุ ชนวัดหนองคอกหมู
ระดบั ประกาศนยี บัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลยั เทคนคิ ระยอง เกรดเฉล่ีย : 3.11
ประสบการณฝ์ กึ งาน : บริษทั ทโี อที จำกดั (มหาชน)


ประวัติสว่ นตวั

ชอื่ -สกุล : นาย ภวู นาท แสงฤทธิ์ ช่อื เลน่ : แมน
วนั /เดอื น/ปี : 26 เมษายน 2542 อายุ : 21 ปี เพศ : ชาย สถานภาพ : โสด
สัญชาติ : ไทย เชอ้ื ชาติ : ไทย ศาสนา : พทุ ธ ส่วนสูง : - นำ้ หนัก : -
กรุ๊ปเลอื ด : โอ โรคประจำตัว : -
บา้ นที่อยู่ : 53/27 บา้ นเอกเขนก ซอย 9 ต.ตะพง อ.เมอื ง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : -
ประวัติการศึกษา
ระดับมธั ยมตน้ ศึกษา : โรงเรยี นขามแก่งนคร
ระดบั ประกาศนยี บตั รวชิ าชพี (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคระยอง เกรดเฉลีย่ : 3.42
ประสบการณฝ์ ึกงาน : ฝึกงานท่ลี ายศลิ ปโ์ ปรโมช่นั


ประวัตสิ ่วนตวั

ชอ่ื -สกลุ :นายภทั รพล อาจสงิ ค์ ชอื่ เลน่ : ปอ
วัน/เดอื น/ปี : 1 พฤษภาคม 2545 อายุ : 17 ปี เพศ : ชาย สถานภาพ : โสด
สญั ชาติ : ไทย เชื้อชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ สว่ นสงู :171 ซม. น้ำหนกั : 71กก.
กร๊ปุ เลอื ด : บี โรคประจำตวั : -
บ้านท่อี ยู่ : 59 หมู่ท่ี3 ต.ทบั มา อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 063 728 5284
ประวตั กิ ารศกึ ษา
ระดับมัธยมต้นศกึ ษา : โรงเรยี นบา้ นคา่ ย
ระดบั ประกาศนียบัตรวชิ าชพี (ปวช.) วทิ ยาลยั เทคนิคระยอง เกรดเฉล่ีย : 3.37
ประสบการณ์ฝึกงาน : ฝึกงานทเ่ี ซน็ ทรลั พลาซา่ ระยอง


ประวัติส่วนตัว

ชอื่ -สกลุ : นาย รัฐพล สขุ สว่าง ชื่อเลน่ : มอส

วนั /เดอื น/ปี : 17 กมุ ภาพันธ์ 2544 อายุ : 19 ปี เพศ : ชาย สถานภาพ : โสด

สญั ชาติ : ไทย เช้อื ชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ สว่ นสงู : 165 ซม. นำ้ หนัก : 60 กก.

กรุ๊ปเลือด : บี โรคประจำตวั : -

บ้านท่ีอยู่ : 111 ม.6 ต.บา้ นนา อ.แกลง จ.ระยอง

โทรศัพท์ : 092 336 8613

ประวตั กิ ารศกึ ษา

ระดบั มธั ยมตน้ ศกึ ษา : โรงเรียนมกุฏเมอื งราชวทิ ยาลยั

ระดับประกาศนยี บัตรวชิ าชีพ (ปวช.) วทิ ยาลัยเทคนคิ ระยอง เกรดเฉลี่ย : 3.04

ประสบการณ์ฝึกงาน : ฝกึ งานที่อบต.ตะพง


Click to View FlipBook Version
Previous Book
กำลังพัฒนา
Next Book
ThaiSmile issue176