The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ratchaneekorn Paksompong, 2021-02-16 20:52:51

OH and S NEWS 02.2021

OH and S NEWS 02.2021

ปีที่ 2 ฉบบั ที่ 02/2021

LAWS TO KNOW

OH & S NEWS : LAWS TO KNOW

อ้างถงึ กฎกระทรวงกาหนดอตั ราน้าหนักทนี่ ายจ้างให้ลกู จ้างทางานได้ พ.ศ. 2547 ไดก้ าหนดรายละเอียด
ไว้ ดงั ตอ่ ไปนี้

ให้นายจา้ งใช้ลูกจา้ งทางานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรอื เขน็ ของ หนักไมเ่ กินอัตราน้าหนกั โดย

เฉลยี่ ตอ่ ลูกจ้างหน่งึ คน ดังตอ่ ไปนี้

ในกรณีของหนกั เกนิ อตั ราน้าหนกั ทกี่ าหนดตามวรรคหน่งึ ให้นายจ้างจัดให้มีและให้ลกู จา้ งใช้
เคร่อื งทนุ่ แรงทีเ่ หมาะสม และไมเ่ ป็นอนั ตรายตอ่ สุขภาพและความปลอดภัยของลูกจา้ ง

OH & S NEWS : safety rules

การฝ่ าฝืนกฎครวะาเมบปยี ลบอ/ดขภอ้ยั กาหนดดา้ น ผกู้ ระทาความผดิ ครงั้ ที่ 1 บทลงโทษ ครงั้ ที่ 3
ครงั้ ที่ 2

กก-ขฎานั้ รรอรกะุบา้เรบัยตะทียิแเหบารโมตงดีผุรย้ลาปยทรแาะใรมหงา้เเทกกิดิดหกรอืารกบาารฝด่ าเจฝื็บนที่ พนักงานผรู้ บั เหมา ห้ามเขา้ โรงงานตลอดไป ห้ามเขา้ โรงงาน ปรบั 20,000 บาท
-ต้อทงหาใยหุด้งเกานิดมเพากลกิงวไา่ ห3ม้ทวันี่ทหาใรหือเ้เสกียิดชกีวาติ ร หผวั ูร้ หบั นเหา้ งมาาน ห้ามเขา้ โรงงาน 7 วนั ตลอดไป
บ-าดสบูเจบ็บหุ หรรีใ่ ือนทพร้ืนพั ทยคี่ ส์ วนิ บเสคยีุมหาย บรษิ ทั ผรู้ ับเหมา ปรับ 5,000 บาท
ปปรละเอมดนิ ภผยั ลด(ไา้ มนผ่ คา่ วนา)ม ปรบั 10,000 บาท
ใช้โทรศพั ทม์ ือถอื ในพ้นื ทคี่ วบคุม

จากหมกาายรเลกขระบทัตารคปวราะมจผาติดัวขปอรงขะชัน้ าหชา้ นมเขา้ โรงงานตลอดไป ทางบริษทั ไออาร์พซี ี คลีน พาวเวอร์ จากัด จะทาการบันทกึ ประวัติ

การฝ่ าฝืนกฎระเบยี บ / ผกู้ ระทา ครงั้ ที่ 1 บทลงโทษ ครงั้ ที่ 3
ขอ้ กาหนดดา้ นความปลอดภยั ความผดิ
ขนั้ กลาง ห้ามเขา้ โรงงาน ครงั้ ที่ 2
พนักงานผูร้ ับเหมา 5 วัน
มีการฝ่ าฝืนกฎระเบียบและกระทาความผิด ห้ามเขา้ โรงงาน
- ทางานโดยไมไ่ ด้รับอนุญาต ตลอดไป
- ทาให้เกดิ เพลิงไหมเ้ ล็กน้อย โดยไมเ่ กิดการบาดเจ็บและ
ทรัพยส์ นิ เสยี หาย หวั หน้างาน ห้ามเขา้ โรงงาน ห้ามเขา้ ห้ามเขา้ โรงงาน
- นาผทู้ ีไ่ มผ่ า่ นการอบรมเขา้ มาทางาน ผรู้ บั เหมา 3 วนั โรงงาน ตลอดไป
- ไมป่ ฏบิ ตั ิตามระเบยี บการทางานในที่ 5 วนั
อับอากาศ, งานนงั่ ร้าน, การบนั ทกึ ภาพในโรงงาน
- การตอ่ อปุ กรณข์ องโรงงานโดยไมไ่ ดร้ ับอนญุ าต บรษิ ัทผูร้ บั เหมา ปรบั 3,000 บาท ปรับ 5,000 ปรบั 10,000 บาท
- พกพาบุหร,ี่ ไมข้ ีด,ไฟแช็ค,โทรศพั ท์มือถอื เขา้ ในเขตควบคมุ บาท
- แสดงกริยาไมส่ ุภาพ ทงั้ วาจาและการกระทา
- สูบบหุ รใี่ นพ้นื ทหี่ ้ามสบู บุหรี่ ประเมินผลด้าน
- ไมจ่ ัดให้มจี ป. / ผเู้ ฝ้ าระวงั ไฟดแู ล / การละเลยไมป่ ฏิบตั ิหนา้ ทีท่ ี่ ความปลอดภัย
รบั ผิดชอบ
- ไมม่ ีการรายงานอุบตั ิการณ์ (ไมผ่ า่ น)

ขนั้ ตน้ พนกั งานผรู้ ับเหมา ตักเตอื น ห้ามเขา้ ห้ามเขา้ โรงงาน
โรงงาน 7 วัน
การฝ่ าฝืนกฎระเบียบ / ขอ้ กาหนดด้านความปลอดภัย หัวหน้างาน ตักเตอื น 5 วัน
- ไมส่ วมใส่อุปกรณ์ PPE ให้ถูกตอ้ งเหมาะสม ผรู้ ับเหมา ห้ามเขา้ โรงงาน
- ชุดแต่งกายไมถ่ ูกต้อง (Uniform) ห้ามเขา้ 7 วนั
- นาอปุ กรณท์ ไี่ มไ่ ด้มาตรฐาน, ไมม่ คี วามปลอดภยั มาใช้ บรษิ ัทผูร้ บั เหมา ปรับ 500 บาท โรงงาน
งาน, ไมผ่ า่ นการตรวจสอบ 5 วนั ปรับ 2,000 บาท
- การทางานโดยทไี่ มม่ กี ารควบคมุ ป้ องกนั , มคี วามเสีย่ งทา
ให้เกิดความเสีย่ งจากการทางาน เช่น ขบั รถเรว็ ทางาน ปรับ 1,000
Hot Work ไมป่ ้ องกันสะเกด็ ไฟ, ตอ่ สายกราวดผ์ ิด บาท

OH & S NEWS : NEWS & ACTIVITY

กาหนดการซ้อมแผนฉกุ เฉนิ ประจาปี 2564

17 ม.ี ค. 64 กะ A แผน EF1

31 ส.ค. 64 กะ C แผน EG+EF1

29 ต.ค. 64 กะ B แผน EF2

17 ธ.ค. 64 กะ D แผน EF1 (Boiler)

EF : การซ้อมแผนฉุกเฉินไฟไหม้ EG : การซ้อมแผนฉกุ เฉนิ กรณสี ารเคมรี ัว่ ไหล

ทมี่ าของขอ้ มลู :

 กฎกระทรวงกฎกระทรวง กาหนดอัตราน้าหนกั ทีน่ ายจ้างให้ลกู จ้างทางานได้ พ.ศ. 2547
 คมู่ ือปฏบิ ัตงิ าน (Procedure Manual) ระเบียบปฏบิ ตั ดิ า้ นความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน

สาหรบั ผรู้ บั เหมา

1. คคณุณุ วอชัภริรากั พษร์ จขงนแุนกทว้ อวงัฒนา แหกมว้วกGoGdojdi ji
2. ปริญญาสงวน รกร่อมระงGเเปทo๋ าา้ djGGi ooddjjii
3. คณุ โชคชยั บญุ มา
4. คคุณณุ สภภุาณาพพุ รงศ์ สิทธิโกศล
5.

5 รางวลั

1. เด็กชาย อายุ 13 ปี (สิบสามปี) สามารถยกน้าหนักสงู สุด ตามทีก่ ฎหมายกาหนด ไดก้ กี่ ิโลกรัม
2. ลกู จา้ งหญิง อายุ 40 ปี (สสี่ ิบปี) สามารถยกน้าหนักสงู สุด ตามทกี่ ฎหมายกาหนด ไดก้ ีก่ ิโลกรัม
3. ลกั ษณะงานแบบใดบา้ ง ทีก่ ฎหมายกาหนดอัตราน้าหนกั ทีย่ กไดไ้ มใ่ ห้เกินตามทกี่ าหนด
4. พนกั งานผูร้ บั เหมากระทาความผิดโดยสูบบุหรีใ่ นพ้ืนทคี่ วบคมุ เป็นครงั้ แรก ตามขอ้ กาหนดดา้ นความ

ปลอดภัยฯ ของบริษัท IRPC-CP พนักงานผรู้ ับเหมาทา่ นนีจ้ ะถกู บทลงโทษเป็นอยา่ งไร
5. บริษทั ผูร้ ับเหมา ทางานโดยไมไ่ ดร้ ับอนญุ าต เป็นครัง้ ที่ 2 ถอื วา่ เป็นความผดิ ขัน้ ใด และบรษิ ัทผรู้ ับเหมานี้

จะถกู บทลงโทษ ตามขอ้ กาหนดดา้ นความปลอดภยั ฯ ของบริษทั IRPC-CP อยา่ งไร

ส่งคาตอบมาที่ [email protected] หรอื ช่องทาง Line ID : kem_wits


Click to View FlipBook Version
Previous Book
boiMAG.com "Travel Trends"
Next Book
2021 Summer School Handbook