The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

RPT (P ISLAM) THN 5-2015

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by noorrahizanabrahman86, 2020-10-19 20:43:30

RPT

RPT (P ISLAM) THN 5-2015

 

[email protected]æìç[email protected] KSSR âý[email protected]åÔí†í†äÏ@ìnÓë@åèî™a
@@
@ @ðëbu @l…a @p…bjÇ @ê†îÔÇ @ ‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ @ìšÌîß
@ @( ‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬30 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @ñ @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 )
@@ @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @@ @@ (‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬90 )
Zbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm „bj¾@N7.1.1 @åØËŠäß@@3.1.1
ozî•@Òë†îç@åÜàÇ • @a îÔîß@…ì–Ôß @ @ 1 - 77 ‫ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ‬ 1
@ @ñ…a‰[email protected]‫ﺻﻴﻔﺖ‬Ši
@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùî[email protected]îÛìäß@æa…@bäîj¾@N7.1.2 5-9/1
@îä[email protected]ðb™bjÜÏ@„bj¾@æa…@îÛìäß@Lbäîj¾@N7.1.3
@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm @ÝîÛ…@åØÜväß 3.1.2
@[email protected]ïÜÔÇ@æa…@ïÜÔã
@ @ @ñ…a‰[email protected]‫ﺻﻴﻔﺖ‬Ši
@@
Nozî•@Òë†îç@åÜàÇ@[email protected]àîm •
æb®‰@[email protected]@Ùîm • @ @ @@ @@3.1.3 @ @1 – 83 ‫ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ‬ 2

@[email protected]@Öì[email protected]åË…b • @åØníõbØËìiìèÌß 12-16/1
@ @@[email protected]Þì‰@å×bß@a‰b@@ @a îÔîß@å×

Zbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm „bj¾@N7.1.1 @a…@ñ…a‰[email protected]‫ﺻﻴﻔﺖ‬Ši
ozî•@Òë†îç@åÜàÇ •
@ @åí‰bç@åÏë†îè×
@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùî[email protected]îÛìäß@æa…@bäîj¾@N7.1.2
@îä[email protected]ðb™bjÜÏ@„bj¾@æa…@îÛìäß@Lbäîj¾@N7.1.3 @îîÛbãbÌß 3.1.4
@ @@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm @a îÔîß@Ö†î[email protected]òjÓbÇ
@ðb™bjÜÏ@ðë[email protected]åîÛìäÏ@íûîn×[email protected]Í®aŠß 7.1.4
@æa…@æŠubÌÏ@ìnÓë@‰aìÛ…@bàî[email protected]îäu @ @‫ﺻﻴﻔﺖ@ﺍﺭﺍﺩﺓ‬Ši
NæŠuýjàÏ @åØînÓìj¾@@3.1.5

@ @@ðŠí…@åäîÔî×

Nozî•@Òë†îç@åÜàÇ@[email protected]àîm •

Agihan Tahun 5 KSSR /ska/ 2012

 

[email protected]æìç[email protected] KSSR âý[email protected]åÔí†í†äÏ@ìnÓë@åèî™a

@ @ðëbu @ @l…a @ @ñ @ @p…bjÇ @ @ê†îÔÇ @ ‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ @ìšÌîß
@ @( ‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬30 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 )
@‫@ﺑﺮﺻﻴﻔﺖ‬[email protected]Ò…bçŠm (‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬90 )
æb®‰@[email protected]@Ùîm • @bînä åË… ñ…a‰a
@[email protected]@Öì[email protected]åË…b • @[email protected]ãaìnän× ðõ‫ﻣﺮﺿﺎ‬
@ @@[email protected]Þì‰@å×bß@a‰b@@ @åäîÔî×@åØînÓìj¾
@[email protected]Ò…bçŠ[email protected]ðŠí…
Zbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm „bj¾@N7.1.1 @åË…@ñ…a‰[email protected]Ðî•Ši
ozî•@Òë†îç@åÜàÇ •
@‫ﻱ‬õ‫@ﻣﺮﻳﻀﺎ‬bînä
@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùî[email protected]îÛìäß@æa…@bäîj¾@N7.1.2 @ @Nsãaìnän×
@îä[email protected]ðb™bjÜÏ@„bj¾@æa…@îÛìäß@Lbäîj¾@N7.1.3
@ @@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm @ @ @ @ @´mŠÌÏ@å×bmbrß 4.1.1 @ @ @ @84 – 183 ‫ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ‬ 3
Nozî•@Òë†îç@åÜàÇ@[email protected]àîm • @ @@@áàîm
æb®‰@[email protected]@Ùîm • 19-23/1
@[email protected]@Öì[email protected]åË…b • @٢kj@åØËŠäß@4.1.2
@@áàî[email protected]åØë‰bèÌß@Íí
@@ @oî•‫ﺧﺎ‬Š[email protected]åä×bß@åÌînäÐ×
@åØÜväß@4.1.3
@áàî[email protected]òä@æa…@æì×ë‰

Agihan Tahun 5 KSSR /ska/ 2012

 

[email protected]æìç[email protected] KSSR âý[email protected]åÔí†í†äÏ@ìnÓë@åèî™a

@ @ðëbu @ @l…a @ @ñ @ @p…bjÇ @ @ê†îÔÇ @ ‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ @ìšÌîß
@ @( ‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬30 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 )
@@ @@ @åØía‰ìèÌß 4.1.4 @@ (‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬90 )
Zbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm „bj¾@N7.1.1
184 – 227 ‫ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ‬ 4

ozî•@Òë†îç@åÜàÇ • @ @@@áàî[email protected]٢Š‘ 26-30/1
@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùî[email protected]îÛìäß@æa…@bäîj¾@N7.1.2 @åØî‚äíŠÐ¾@4.1.5

@îä[email protected]ðb™bjÜÏ@„bj¾@æa…@îÛìäß@Lbäîj¾@N7.1.3 @åØÜİj¾@Íí@٢a‰b×ŠÏ ‫ﻣﺪ ﻻﺯﻡ ﺣﺮﻑ ﻣﺜﻘﻞ‬
@ @@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm @ @@áàîm

@ðb™bjÜÏ@ðë[email protected]åîÛìäÏ@íûîn×[email protected]Í®aŠß 7.1.4 @a‰b@ïüìàî@4.1.6
@æa…@æŠubÌÏ@ìnÓë@‰aìÛ…@bàî[email protected]îäu @ @@Þì[email protected]åË…@áàîmŠi
NæŠuýjàÏ @áàî[email protected]å×bãbÔÜß@4.1.7

Nozî•@Òë†îç@åÜàÇ@[email protected]àîm @ @bã‰ìÐ@åË…
æb®‰@[email protected]@Ùîm •

@[email protected]@Öì[email protected]åË…b •

@ @@@oî•‫ﺧﺎ‬Š[email protected]åä×bß@åÌînäÐ×

Zbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm „bj¾@N7.1.1 @l…[email protected]åØÜväß@6.1.1 @ @ @ @ @@ 1 – 4 ‫ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ‬ 5

ozî•@Òë†îç@åÜàÇ • @ @NîÜ©@a… 2-6/2

@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùî[email protected]îÛìäß@æa…@bäîj¾@N7.1.2 @åØía‰ìèÌß 6.1.2 ‫ﻣﺪ ﻻﺯﻡ ﺣﺮﻑ‬
@îä[email protected]ðb™bjÜÏ@„bj¾@æa…@îÛìäß@Lbäîj¾@N7.1.3 @Íí@îÜ© ٢@ð ‫ﳐﻔﻒ‬

@ @@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm @ @NÊŠ‘@âìØ[email protected]Ðäß

Nozî•@Òë†îç@åÜàÇ@[email protected]àîm • @îîÛbãbÌß 6.1.3
æìnäÏ@[email protected]@Ùîm • @a…@l…aŠ[email protected]åèîjÜ×

Agihan Tahun 5 KSSR /ska/ 2012

 

[email protected]æìç[email protected] KSSR âý[email protected]åÔí†í†äÏ@ìnÓë@åèî™a

@ @ðëbu @ @l…a @ @ñ @ @p…bjÇ @ @ê†îÔÇ @ ‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ @ìšÌîß
@ @( ‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬30 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 )
(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬90 )
@[email protected]@Öì[email protected]åË…b • @ @NîÜ©
@ @b߉ì×@êaì[email protected]‫ﺧﺎﺻﻴﺖ‬
@îîÛbãbÌß@6.1.4
@@ @l…[email protected]åØíbibÌß@éjÓbÇ

Zbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm „bj¾@N7.1.1 @ @NîÜ©@a…
ozî•@Òë†îç@åÜàÇ •
@l…[email protected]åØÜàÈÌß@6.1.5
@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùî[email protected]îÛìäß@æa…@bäîj¾@N7.1.2 @ @NîÜ©@a…
@îä[email protected]ðb™bjÜÏ@„bj¾@æa…@îÛìäß@Lbäîj¾@N7.1.3
@ @@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm @ @ @ @ @…ì–Ôß@åØËŠäß 3.2.1 1- 44 ‫ﺍﻟﻨﻤﻞ‬ 6
@ðb™bjÜÏ@ðë[email protected]åîÛìäÏ@íûîn×[email protected]Í®aŠß 7.1.4
@æa…@æŠubÌÏ@ìnÓë@‰aìÛ…@bàî[email protected]îäu ‫ﺻﻴﻔﺖ‬Š[email protected]a îÔîß 9-13/2
NæŠuýjàÏ @ @‫ﻋﻠﻢ‬

@ @ÝîÛ…@åØÜväß 3.2.2

Nozî•@Òë†îç@åÜàÇ@[email protected]àîm • @[email protected]ïÜÔÇ@æa…@ïÜÔã
æìnäÏ@[email protected]@Ùîm • @ @‫ﺻﻴﻔﺖ ﻋﻠﻢ‬Ši

@[email protected]@Öì[email protected]åË…b •
@ @@ @b߉ì×@êaì[email protected]‫ﺧﺎﺻﻴﺖ‬
@

Agihan Tahun 5 KSSR /ska/ 2012

 

[email protected]æìç[email protected] KSSR âý[email protected]åÔí†í†äÏ@ìnÓë@åèî™a

@ @ðëbu @ @l…a @ @ñ @ @p…bjÇ @ @ê†îÔÇ @ ‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ @ìšÌîß
@ @( ‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬30 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 )
@@ @@ @@ (‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬90 )
Zbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm „bj¾@N7.1.1 3.2.3
ozî•@Òë†îç@åÜàÇ • 45- 93 ‫ﺍﻟﻨﻤﻞ‬ 7
@åØníõbØËìiìèÌß
@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùî[email protected]îÛìäß@æa…@bäîj¾@N7.1.2 16-20/2
@îä[email protected]ðb™bjÜÏ@„bj¾@æa…@îÛìäß@Lbäîj¾@N7.1.3 @a îÔîß@å×
@ @@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm @a…@‫ﺻﻴﻔﺖ@ﻋﻠﻢ‬Ši
Nozî•@Òë†îç@åÜàÇ@[email protected]àîm •
ì™ü@ÙíÛ@[email protected]@Ùîm • @ @åí‰bç@åÏë†îè×
@[email protected]@Öì[email protected]åË…b • @îîÛbãbÌß 3.2.4
@a îÔîß@Ö†î[email protected]òjÓbÇ
@ @Íj¹d@åä×bß
‫ﺻﻴﻔﺖ ﻋﻠﻢ‬Ši
Zbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm „bj¾@N7.1.1 @åØînÓìj¾@ 3.2.5
ozî•@Òë†îç@åÜàÇ •
@@ðŠí…@åäîÔî×
@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùî[email protected]îÛìäß@æa…@bäîj¾@N7.1.2 @‫@ﺑﺮﺻﻴﻔﺖ‬[email protected]Ò…bçŠm
@îä[email protected]ðb™bjÜÏ@„bj¾@æa…@îÛìäß@Lbäîj¾@N7.1.3
@ @@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm bînä åË… ‫ﻋﻠﻢ‬
@ðb™bjÜÏ@ðë[email protected]åîÛìäÏ@íûîn×[email protected]Í®aŠß 7.1.4 @ @ì×ü@éØÌî[email protected]bväß
@æa…@æŠubÌÏ@ìnÓë@‰aìÛ…@bàî[email protected]îäu
@ @Šmü@å×bmbrß 5.1.1 @@ @ 5 - 8 ‫ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ‬ 8
@ @òäí†ß@Í×ýi 1 - 28 ‫ﺍﻟﻘﺼﺺ‬
23-27/2

@åãaŠÏ@åØÜväß 5.1.2
@ @ðìjäÛ[email protected]†vß

Agihan Tahun 5 KSSR /ska/ 2012

 

[email protected]æìç[email protected] KSSR âý[email protected]åÔí†í†äÏ@ìnÓë@åèî™a

@ @ðëbu @ @l…a @ @ñ @ @p…bjÇ @ @ê†îÔÇ @ ‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ @ìšÌîß
@ @( ‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬30 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 )
(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬90 )
NæŠuýjàÏ
@ @ @åØía‰ìèÌß@@5.1.3 @@ @ @ 29 - 50 ‫ﺍﻟﻘﺼﺺ‬ 9
@
@åíŠubèß@æõa‰a…ìŠÏ ‫ﻣﺪ ﻻﺯﻡ ﻛﻠﻤﻲ ﻣﺜﻘﻞ‬ 2-6/3
Nozî•@Òë†îç@åÜàÇ@[email protected]àîm • @ @‰b–ã[email protected]æa…
ì™ü@ÙíÛ@[email protected]@Ùîm •
@[email protected]@Öì[email protected]åË…b • @ @ @åØî‚äíaŠÐ¾@@5.1.4 @ @ 51 – 88 ‫ﺍﻟﻘﺼﺺ‬ 10
@ @Nòäí†ß@á™bîÏ@٢ïía
@ @Íj¹d@åä×bß 9-13/3

Zbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm „bj¾@N7.1.1
ozî•@Òë†îç@åÜàÇ •

@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùî[email protected]îÛìäß@æa…@bäîj¾@N7.1.2
@îä[email protected]ðb™bjÜÏ@„bj¾@æa…@îÛìäß@Lbäîj¾@N7.1.3
@ @@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm
Nozî•@Òë†îç@åÜàÇ@[email protected]àîm •
ìÛbí…@[email protected]@Ùîm •
@[email protected]@Öì[email protected]åË…b •
o׊[email protected]í[email protected]Þýy

Zbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm „bj¾@N7.1.1
ozî•@Òë†îç@åÜàÇ •

@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùî[email protected]îÛìäß@æa…@bäîj¾@N7.1.2
@îä[email protected]ðb™bjÜÏ@„bj¾@æa…@îÛìäß@Lbäîj¾@N7.1.3
@ @@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm

Agihan Tahun 5 KSSR /ska/ 2012

 

[email protected]æìç[email protected] KSSR âý[email protected]åÔí†í†äÏ@ìnÓë@åèî™a

@ @ðëbu @ @l…a @ @ñ @ @p…bjÇ @ @ê†îÔÇ @ ‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ @ìšÌîß
@ @( ‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬30 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 )
(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬90 )
@ðb™bjÜÏ@ðë[email protected]åîÛìäÏ@íûîn×[email protected]Í®aŠß 7.1.4
@æa…@æŠubÌÏ@ìnÓë@‰aìÛ…@bàî[email protected]îäu @ @îîÛbãbÌß@@5.1.5 @@ @ 1 - 30 ‫ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ‬ 11
NæŠuýjàÏ @@
@aìîníŠÏ@†Ï‰…@‰bjnÇa ‫ ﻣﺪ ﻻﺯﻡ ﻛﻠﻤﻲ ﳐﻔﻒ‬23-27/3
@ @Nòäí†ß@a‰bšã@åÓìnäjàÏ

Nozî•@Òë†îç@åÜàÇ@[email protected]àîm • @åØînÓìj¾@@5.1.6
ìÛbí…@[email protected]@Ùîm • @Ò…bçŠ[email protected]æõbnäî‚×
@[email protected]@Öì[email protected]åË…b • @ðõìÛýß@@‫@ﺍﷲ‬Þì‰

@ @@o׊[email protected]í[email protected]Þýy @âb@Õíõ[email protected]åËìiìç
@ @ïãõbß
Zbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm „bj¾@N7.1.1
[email protected]Ùîäní[email protected]@æõbía…ìj× • @l…[email protected]åØÜväß 6.3.1 @ @ 31 - 69 ‫ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ‬ 12

@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùî[email protected]îÛìäß@æa…@bäîj¾@N7.1.2 @ @.‫@ﺑﺮﻳﺎﺿﺔ‬a… 30-3/4
@îä[email protected]ðb™bjÜÏ@„bj¾@æa…@îÛìäß@Lbäîj¾@N7.1.3 @îîÛbãbÌß 6.3.2
@ @@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm
[email protected]Ùîäní[email protected]@æõbía…ìj×@[email protected]àîm •
bí‰ì[email protected]ì™ü@ÙíÛ@[email protected]@Ùîm •
@[email protected]@Öì[email protected]åË…b •
@ @bîîÜß…@æõbía…ìî×

Zbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm „bj¾@N7.1.1
[email protected]Ùîäní[email protected]@æõbía…ìj× •

@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùî[email protected]îÛìäß@æa…@bäîj¾@N7.1.2

Agihan Tahun 5 KSSR /ska/ 2012

 

[email protected]æìç[email protected] KSSR âý[email protected]åÔí†í†äÏ@ìnÓë@åèî™a

@ @ðëbu @ @l…a @ @ñ @ @p…bjÇ @ @ê†îÔÇ @ ‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ @ìšÌîß
@ @( ‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬30 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 )
@.‫@ﺑﺮﻳﺎﺿﺔ‬l…[email protected]åèîjÜ× (‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬90 )
@îä[email protected]ðb™bjÜÏ@„bj¾@æa…@îÛìäß@Lbäîj¾@N7.1.3
@ @@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm @îîÛbãbÌß 6.3.3
[email protected]Ùîäní[email protected]@æõbía…ìj×@[email protected]àîm • l…[email protected]åØíbibÌß@òjÓbÇ
bí‰ì[email protected]ì™ü@ÙíÛ@[email protected]@Ùîm •
@[email protected]@Öì[email protected]åË…b • @ @.‫ﺑﺮﻳﺎﺿﺔ‬
@ @bîîÜß…@æõbía…ìî×
@l…[email protected]åØÜàÈÌß 6.3.4
Zbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm „bj¾@N7.1.1 @ @‫ﺑﺮﻳﺎﺿﺔ‬
[email protected]Ùîäní[email protected]@æõbía…ìj× •
@ @ @ @ @…ì–Ôß@åØËŠäß 3.3.1 1 – 41 ‫ﺍﻟﺮﻭﻡ‬ 13
@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùî[email protected]îÛìäß@æa…@bäîj¾@N7.1.2 6-10/4
@îä[email protected]ðb™bjÜÏ@„bj¾@æa…@îÛìäß@Lbäîj¾@N7.1.3 @‫ﺻﻴﻔﺖ‬Š[email protected]a îÔîß
@ @@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm @ @‫ﺣﻴﺎﺓ‬
@ðb™bjÜÏ@ðë[email protected]åîÛìäÏ@íûîn×[email protected]Í®aŠß 7.1.4
@æa…@æŠubÌÏ@ìnÓë@‰aìÛ…@bàî[email protected]îäu @ÝîÛ…@åØÜväß 3.3.2
@ @NæŠuýjàÏ
[email protected]Ùîäní[email protected]@æõbía…ìj×@[email protected]àîm • @[email protected]ïÜÔÇ@æa…@ïÜÔã
bí‰ì[email protected]ì™ü@ÙíÛ@[email protected]@Ùîm • @ @‫ﺻﻴﻔﺖ ﺣﻴﺎﺓ‬Ši
@[email protected]@Öì[email protected]åË…b •
@ @bîîÜß…@æõbía…ìî× @ @ @ @ @åØníõbØËìiìèÌß 3.3.3 (‫ )ﻛﻔﻬﻤﻦ‬1 - 5 ‫ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ‬ 14
13-17/4
Zbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm „bj¾@N7.1.1

Agihan Tahun 5 KSSR /ska/ 2012

 

[email protected]æìç[email protected] KSSR âý[email protected]åÔí†í†äÏ@ìnÓë@åèî™a

@ @ðëbu @ @l…a @ @ñ @ @p…bjÇ @ @ê†îÔÇ @ ‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ @ìšÌîß
@ @( ‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬30 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 )
(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬90 )
[email protected]Ùîäní[email protected]@æõbía…ìj× • @a îÔîß@å×
@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùî[email protected]îÛìäß@æa…@bäîj¾@N7.1.2 @a…@ñbî[email protected]‫ﺻﻴﻔﺖ‬Ši 42 – 60 ‫ﺍﻟﺮﻭﻡ‬
@ @ åí‰bç@åÏë†îè×
@îä[email protected]ðb™bjÜÏ@„bj¾@æa…@îÛìäß@Lbäîj¾@N7.1.3 @ @ @´mŠÌÏ@å×bmbrß@4.2.1 @îîÛbãbÌß 3.3.4 1 – 5 ‫ﺍﻟﻘﺪﺭ‬ 15
@ @@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm @òä@æa…@‫@ﺍﺑﻌﺎﺽ‬òä @a îÔîß@Ö†î[email protected]òjÓbÇ
[email protected]Ùîäní[email protected]@æõbía…ìj×@[email protected]àîm • @ @Npb÷îç
ìÛbí…@[email protected]@Ùîm • ‫ﺻﻴﻔﺖ ﺣﻴﺎﺓ‬Ši
@[email protected]@Öì[email protected]åË…b • @óäØìßëŠß@4.2.2 @åØînÓìj¾ 3.3.5
‫@ﺍﺑﻌﺎﺽ‬òä@٢a‰b×ŠÏ @@ðŠí…@åäîÔî×
@ @bîîÜß…@âìÓ@Ýãìîí…aŠ[email protected]åíb×bÏ @ @pb÷îç@òä ‫ﺩﺍﻥ‬ @‫@ﺑﺮﺻﻴﻔﺖ‬[email protected]Ò…bçŠm
@bèëaŠi åË… ‫ﺣﻴﺎﺓ‬
Zbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm „bj¾@N7.1.1 @Íí@åÏë†îè×@Ûbväß
[email protected]Ùîäní[email protected]@æõbía…ìj× • @ @a ðõ‫ﺩﺭﺿﺎ‬

@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùî[email protected]îÛìäß@æa…@bäîj¾@N7.1.2 @
@îä[email protected]ðb™bjÜÏ@„bj¾@æa…@îÛìäß@Lbäîj¾@N7.1.3
@ @@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm 20-24/4
[email protected]Ùîäní[email protected]@æõbía…ìj×@[email protected]àîm •
ìÛbí…@[email protected]@Ùîm •
@[email protected]@Öì[email protected]åË…b •

Agihan Tahun 5 KSSR /ska/ 2012

 

[email protected]æìç[email protected] KSSR âý[email protected]åÔí†í†äÏ@ìnÓë@åèî™a

@ @ðëbu @ @l…a @ @ñ @ @p…bjÇ @ @ê†îÔÇ @ ‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ @ìšÌîß
@ @( ‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬30 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 )
(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬90 )
@ @bîîÜß…@âìÓ@Ýãìîí…aŠ[email protected]åíb×bÏ

Zbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm „bj¾@N7.1.1 @ @ @åØÜväß@4.2.3 @ 1 – 34 ‫ﻟﻘﻤﺎﻥ‬ 16
[email protected]Ùîäní[email protected]@æõbía…ìj× • @åØÜšÌîäß@ïbØîÜйa
@ @‫@ﺍﺑﻌﺎﺽ‬òä ‫ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺷﻔﻮﻱ‬27-1/5
@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùî[email protected]îÛìäß@æa…@bäîj¾@N7.1.2
@îä[email protected]ðb™bjÜÏ@„bj¾@æa…@îÛìäß@Lbäîj¾@N7.1.3 @åÜàÇ@å×ì×ýß@4.2.4
@ @@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm
@ðb™bjÜÏ@ðë[email protected]åîÛìäÏ@íûîn×[email protected]Í®aŠß 7.1.4 @ @ñý•@a…@òä

@æa…@æŠubÌÏ@ìnÓë@‰aìÛ…@bàî[email protected]îäu @ @@
@ @NæŠuýjàÏ

[email protected]Ùîäní[email protected]@æõbía…ìj×@[email protected]àîm •

ìÛbí…@[email protected]@Ùîm •
@[email protected]@Öì[email protected]åË…b •
@ @bîîÜß…@âìÓ@Ýãìîí…aŠ[email protected]åíb×bÏ

Zbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm „bj¾@N7.1.1 @l…[email protected]åØÜväß 6.2.1 @ 1 – 30 ‫ﺍﻟﺴﺠﺪﺓ‬ 17
[email protected]Ùîäní[email protected]@æõbía…ìj× • @ @ïÜ[email protected]ÞaìuŠ[email protected]a…
@åØía‰ìèÌß 6.2.2 4-8/5
@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùî[email protected]îÛìäß@æa…@bäîj¾@N7.1.2
@Íí@ïÜ[email protected]Þaì[email protected]٢ð 6 – 7 ‫ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ‬
@îä[email protected]ðb™bjÜÏ@„bj¾@æa…@îÛìäß@Lbäîj¾@N7.1.3 @ @ÊŠ‘@âìØ[email protected]Ðäß
@ @Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm
@æõbía…ìj×@[email protected]àîm •

Agihan Tahun 5 KSSR /ska/ 2012

 

[email protected]æìç[email protected] KSSR âý[email protected]åÔí†í†äÏ@ìnÓë@åèî™a

@ @ðëbu @ @l…a @ @ñ @ @p…bjÇ @ @ê†îÔÇ @ ‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ @ìšÌîß
@ @( ‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬30 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 )
(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬90 )
æìnäÏ@[email protected]@Ùîm • @@

@[email protected]@Öì[email protected]åË…b • @
@ @bîîÜß@o׉b’ß@Ýãìîí…aŠ[email protected]åä×bß

@ @@ @@ @

Zbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm „bj¾@N7.1.1 @îîÛbãbÌß 6.2.3 @ @ @ @ 1 – 30 ‫ﺍﻷﺣﺬﺍﺏ‬ 18
ozî•@Òë†îç@åÜàÇ • @Ùîn×@l…aŠ[email protected]åèîjÜ×
11-15/5

[email protected]Ùîäní[email protected]@æõbía…ìj× • @ @NïÜ[email protected]ÞaìuŠi
@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùî[email protected]îÛìäß@æa…@bäîj¾@N7.1.2 @îîÛbãbÌß 6.2.4
@l…[email protected]åØíbibÌß@òjÓbÇ
@îä[email protected]ðb™bjÜÏ@„bj¾@æa…@îÛìäß@Lbäîj¾@N7.1.3

@ @Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm @ @NïÜ[email protected]ÞaìuŠi

@æõbía…ìj×@[email protected]àîm • @l…[email protected]åØÜàÈÌß 6.2.5
æìnäÏ@[email protected]@Ùîm • @ @NïÜ[email protected]ÞaìuŠ[email protected]Ùîn×

@[email protected]@Öì[email protected]åË…b •
@ @bîîÜß@o׉b’ß@Ýãìîí…aŠ[email protected]åä×bß

@@

Zbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm „bj¾@N7.1.1 @ @ @´mŠÌÏ@å×bmbrß 4.3.1 31 – 50 ‫ﺍﻷﺣﺬﺍﺏ‬ 19
‫ﺍﺧﻔﺎﺀ ﺷﻔﻮﻱ‬
ozî•@Òë†îç@åÜàÇ • @ @@æa‡a 18-22/5
[email protected]Ùîäní[email protected]@æõbía…ìj× • @æa…@„bj¾@4.3.2

@Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùî[email protected]îÛìäß@æa…@bäîj¾@N7.1.2 @bmŠ@æa‡[email protected]ÅÐÛ@ÅÐzÌß

Agihan Tahun 5 KSSR /ska/ 2012

 

[email protected]æìç[email protected] KSSR âý[email protected]åÔí†í†äÏ@ìnÓë@åèî™a

@ @ðëbu @ @l…a @ @ñ @ @p…bjÇ @ @ê†îÔÇ @ ‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ @ìšÌîß
@ @( ‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬30 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 )
(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬90 )
@îä[email protected]ðb™bjÜÏ@„bj¾@æa…@îÛìäß@Lbäîj¾@N7.1.3 @ @@siaìu
@ @Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm
@å×ì×ýß@4.3.3
@ðb™bjÜÏ@ðë[email protected]åîÛìäÏ@íûîn×[email protected]Í®aŠß 7.1.4 @åØËëõýß@ïüìàî
@æa…@æŠubÌÏ@ìnÓë@‰aìÛ…@bàî[email protected]îäu
@ @NæŠuýjàÏ @ @siaì[email protected]Š@æa‡a
@æõbía…ìj×@[email protected]àîm •
@ @ @åØía‰ìèÌß 4.3.4 @ 51 – 73 ‫ ﺍﻷﺣﺬﺍﺏ‬20
æìnäÏ@[email protected]@Ùîm • @ @@æa‡[email protected]ïËìÏ
25-29/5
@[email protected]@Öì[email protected]åË…b • @l…[email protected]åØî‚äíŠÐ¾@4.3.5
@@ @bîîÜß@o׉b’ß@Ýãìîí…aŠ[email protected]åä×bß @æa…@b@LâìÜj 1 – 31 ‫ ﺳﺒﺎﺀ‬21
@ @@æa‡[email protected]ÐÜ
@ @@.‫ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ‬îÛìäß@³ÛaŠÏ@ðõìçbnÌß 7.2.1 @æa…@ïmbîzÌß@4.3.6 15-19/6
: åËë†ãb×@ïía @ @æa‡[email protected]ߊzÌß

‫ ﺧﻂ‬îÛìäß@³ÛaŠÏ@ @ @ @ @ @ @ @ @´mŠÌÏ@å×bmbrß 3.4.1
@@ @ @‰ìj–Ûa

@åË…@‫@ﺧﻂ‬³ÛaŠÏ@å×bãìšÌß@a‰b@ðõìçbnÌß@7.2.2 @ÝîÛ…@å×bmbrß 3.4.2
@ @NÞìni

: åËë†ãb×@ïía

Agihan Tahun 5 KSSR /ska/ 2012

 

[email protected]æìç[email protected] KSSR âý[email protected]åÔí†í†äÏ@ìnÓë@åèî™a

@ @ðëbu @ @l…a @ @ñ @ @p…bjÇ @ @ê†îÔÇ @ ‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ @ìšÌîß
@ @( ‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬30 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 )
@ (‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬90 )
‫ ﺧﻂ‬îÛìäß@³ÛaŠÏ@ sîm‰[email protected]æa…@ïÜÔã

@ @ @îîÛbãbÌß 3.4.3
a ‫@ﻧﺎﻡ‬îÔîß@å×
@éîÛì[email protected]‫ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ‬

@åÓ†äî[email protected]ïçë‰bÌо
@ @ïãõbß

@@.‫ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ‬ê†ÇbÓ@pìØîÌß@ÒëŠ[email protected]îÛìäß@7.2.3 @ @ @ @ @îîÛbãbÌß 3.4.4 1 – 4 ‫ ﺍﻟﺰﻟﺰﻟﻪ‬22

: åËë†ãb×@ïía @•@Íí@Ήë[email protected]åèîjÜ× 22-26/6
@ @@ÎìjßbŠ[email protected]æa…@ÝšËì[email protected]ðë[email protected]ÒëŠ[email protected] @ @åØìßëŠß 3.4.5
32 – 55 ‫ﺳﺒﺎﺀ‬
[email protected]@ð@[email protected]ë@[email protected]@@I @a ‫@ﻧﺎﻡ‬îÔîß@…ì–Ôß
1 - 38 ‫ ﻓﺎﻃﺮ‬23
@@ ‫ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ‬
@åØînÓìj¾ 3.4.6 29-3/7

‫@ﻧﺎﻡ‬Íänã@ðŠí…@åäîÔî×
@åË… ‫@ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ‬a

@å×ì×ýß@aŠšŠi
@ @åÔíõbj×@a‰b׊Ï

@@.‫ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ‬ê†ÇbÓ@pìØîÌß@ÒëŠ[email protected]îÛìäß@7.2.3 ‫„@ﺣﺪﻳﺚ‬bj¾ 2.1.1 @ @ @ @ @ @
: åËë†ãb×@ïía @ @Nsä躊[email protected]æa…

@ÎìjßbŠ[email protected]æa…@ÝšËì[email protected]Õšäß@ÒëŠ[email protected]Öìnä[email protected] @ @…ì–Ôß@åØËŠäß 2.1.2

[email protected]@ü@[email protected]Þ@[email protected]@[email protected]Ú@[email protected]@@I @ @N´ÐàîàÏ

Agihan Tahun 5 KSSR /ska/ 2012

 

[email protected]æìç[email protected] KSSR âý[email protected]åÔí†í†äÏ@ìnÓë@åèî™a

@ @ðëbu @ @l…a @ @ñ @ @p…bjÇ @ @ê†îÔÇ @ ‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ @ìšÌîß
@ @( ‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬30 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 )
@ @åØía‰ìèÌß 2.1.3 (‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬90 )
@ @@

@å×bãbÔÜß@åÌînäÐ×
@ @N‫@ﺣﺪﻳﺚ‬åmìnãìm

@@.‫ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ‬ê†ÇbÓ@pìØîÌß@ÒëŠ[email protected]îÛìäß@7.2.3 @a‰b@åØÜväß 2.1.4 @@ @@ @ @ 5 – 8 ‫ ﺍﻟﺰﻟﺰﻟﺔ‬24
: åËë†ãb×@ïía N´ÐàîàÏ@Çbİäß 39 - 45 ‫ ﻓﺎﻃﺮ‬6-10/7
@îîÛbãbÌß 2.1.5 @ @´mŠÌÏ@å×bmbrß 4.4.1
@ÎìjßbŠ[email protected]æa…@ÝšËì[email protected]Šma†äß@ÒëŠ[email protected]Öìnä[email protected] @ @ @@òßbÓa @ 1 – 54 ‫ ﻳﺲ‬25
[email protected]Ò@æa…@Ò@[email protected]‫@ﺙ‬[email protected]@[email protected]@I @Çbİäß@Ö†î[email protected]òjÓbÇ
@ @@ @ @ @N´ÐàîàÏ @æa…@„bj¾@4.4.2 13-17/7
@òßbÓ[email protected]ÅÐÛ@ÅÐzÌß
@@.‫ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ‬ê†ÇbÓ@pìØîÌß@ÒëŠ[email protected]îÛìäß@7.2.3 @æa…@ÝàÈÌß 2.1.6
@‰aìÛ… ‫@ﺧﻂ‬åîÛì[email protected]åîÛìäÏ@íûîn×[email protected]Í®aŠß@7.2.6 @åmìnãì[email protected]ïmbîzÌß @ @@siaì[email protected]Š
@å×ì×ýß@4.4.3
@ @NæŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@ìnÓë @ @‫ﺣﺪﻳﺚ‬ @åØÄÐÜß@ïüìàî
: åËë†ãb×@ïía @ @siaì[email protected]Š@òßbÓa
@
@æa…@ÝšËì[email protected]ÎìØÌÜß@ÒëŠ[email protected]Öìnä[email protected] @
[email protected]ð@æa…@‫@ﻕ‬[email protected]@[email protected]æ@[email protected]ÎìjßbŠi
@@

Agihan Tahun 5 KSSR /ska/ 2012

 

[email protected]æìç[email protected] KSSR âý[email protected]åÔí†í†äÏ@ìnÓë@åèî™a

@ @ðëbu @ @l…a @ @ñ @ @p…bjÇ @ @ê†îÔÇ @ ‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ @ìšÌîß
@ @( ‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬30 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 )
@l…[email protected]åØía‰ìèß@4.4.4 (‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬90 )
@@.‫ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ‬ê†ÇbÓ@pìØîÌß@ÒëŠ[email protected]îÛìäß@7.2.3
: åËë†ãb×@ïía @æa…@b@LâìÜj
@ @@@òßbÓ[email protected]ÐÜ
@æa…@ÝšËì[email protected]³Ûì[email protected]‰bÐ@ÒëŠ[email protected]Öìnä[email protected] @ @åØíbãìäß@aŠšŠ[email protected]
@ @@ÎìjßbŠi
@ @ñý•
[email protected]Î@æa…@‫ ﻍ‬، ‫ﻉ‬، „ ، ‫@ﺥ‬[email protected]@[email protected]@I
@@ @ @ @ @ @´mŠÌÏ@å×bmbrß 3.5.1 1 – 13 ‫ ﺍﻟﻌﻠﻖ‬26
@ @‫ﺍﳌﻨﺘﻘﻢ‬
@@.‫ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ‬ê†ÇbÓ@pìØîÌß@ÒëŠ[email protected]îÛìäß@7.2.3 20-24/7
@‰aìÛ… ‫@ﺧﻂ‬åîÛì[email protected]åîÛìäÏ@íûîn×[email protected]Í®aŠß@7.2.6
@ÝîÛ…@å×bmbrß@@3.5.2
@ @NæŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@ìnÓë sîm‰[email protected]æa…@ïÜÔã
: åËë†ãb×@ïía
@îîÛbãbÌß 3.5.3
@æa…@ÝšËì[email protected]‰ìØíaŠ[email protected]ÒëŠ[email protected]Öìnä[email protected] @
[email protected]ú ، ‫@ﻭ‬[email protected]‹@[email protected]‰@[email protected]ÎìjßbŠi a ‫@ﻧﺎﻡ‬îÔîß@å×
@@ @ïçë‰bÌо@éîÛì[email protected]‫ﺍﳌﻨﺘﻘﻢ‬

Agihan Tahun 5 KSSR /ska/ 2012 @ @Nïãõbß@åÓ†äîm

@ @ @ @ @îîÛbãbÌß 3.5.4 14 – 19 ‫ ﺍﻟﻌﻠﻖ‬27
@Íí@Ήë[email protected]åèîjÜ×
@ @òiìmŠi 27-31/7

@åØìßëŠß 3.5.5 55 - 83 ‫ﻳﺲ‬
@a ‫@ﻧﺎﻡ‬îÔîß@…ì–Ôß

@ @‫ﺍﳌﻨﺘﻘﻢ‬
@åØînÓìj¾@@3.5.6

 

[email protected]æìç[email protected] KSSR âý[email protected]åÔí†í†äÏ@ìnÓë@åèî™a

@ @ðëbu @ @l…a @ @ñ @ @p…bjÇ @ @ê†îÔÇ @ ‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ @ìšÌîß
@ @( ‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬30 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 )
‫@ﻧﺎﻡ‬Ínä[email protected]ðŠí…@åäîÔî× (‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬90 )

@aŠšŠ[email protected]åË… ‫@ﺍﳌﻨﺘﻘﻢ‬a
@ @òiìmŠi

@@.‫ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ‬ê†ÇbÓ@pìØîÌß@ÒëŠ[email protected]îÛìäß@7.2.3 @l…[email protected]åØÜväß 6.4.1 @ @@ @ 1 - 102 ‫ ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ‬28

: åËë†ãb×@ïía @æa…@ê‹bä[email protected]ïç‰bíŒäß 3-7/8

@æa…@ÝšËì[email protected]ÚìiŠ[email protected]ïšŠ[email protected]ÒëŠ[email protected]Öìnä[email protected] @ @ @N‰ìjÓ
@ @@@@@@@@@@@@ÎìjßbŠi åØía‰ìèÌß 6.4.2

[email protected]‫ ﻣ‬، ‫@ﻡ‬[email protected]‡@[email protected]…@I @ê‹bä[email protected]ïç‰bíŒäß@‫ﺣﻜﻤﻪ‬
@ @ @ @‰ìjÓ@æa…

@@.‫ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ‬ê†ÇbÓ@pìØîÌß@ÒëŠ[email protected]îÛìäß@7.2.3 @îîÛbãbÌß 6.4.3 @ @@ @ 103 - 182 ‫ ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ‬29

: åËë†ãb×@ïía @Ùîn×@åˉü 10-14/8

@æa…@ÝšËì[email protected]‰ìuì[email protected]ïšŠ[email protected]ÒëŠ[email protected]Öìnä[email protected] @ @æa…@ê‹bä[email protected]ïç‰bíŒäß ‫ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻣﺜﻠﲔ‬

@ @@@@@@@@@@@@ÎìjßbŠi @ @N‰ìjÓ
Hbç@[email protected]Ã ، ‫@ﻁ‬[email protected]‫@ﺽ‬[email protected]˜I @îîÛbãbÌß 6.4.4
@l…[email protected]åØíbibÌß@òjÓbÇ
@@

@æa…@ê‹bä[email protected]ïç‰bíŒäß
@ @N‰ìjÓ

@l…[email protected]åØÜàÈÌß 6.4.5
@æa…@ê‹bä[email protected]ïç‰bíŒäß

Agihan Tahun 5 KSSR /ska/ 2012

 

[email protected]æìç[email protected] KSSR âý[email protected]åÔí†í†äÏ@ìnÓë@åèî™a

@ @ðëbu @ @l…a @ @ñ @ @p…bjÇ @ @ê†îÔÇ @ ‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ @ìšÌîß
@ @( ‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬30 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 )
(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬90 )
@ @‰ìjÓ

@ @@.‫ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ‬îÛìäß@³ÛaŠÏ@ðõìçbnÌß 7.2.1 @ @ @ïm‰[email protected]å×bmbrß 4.5.1 @ 1 - 61 ‫ ﺹ‬30

@‰aìÛ… ‫@ﺧﻂ‬åîÛì[email protected]åîÛìäÏ@íûîn×[email protected]Í®aŠß@7.2.6 @æa…@òÇbºŠ[email protected]ñý• 17-21/8

@ @NæŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@ìnÓë @ @sßìØy
: åËë†ãb×@ïía @åèîjÜ×@åØËŠäß 4.5.2

@æa…@ÝšËì[email protected]ïšî™Š[email protected]ÒëŠ[email protected]Öìnä[email protected] @ @ @òÇbºŠ[email protected]ñý•

[email protected]”@[email protected]@[email protected]ÎìjßbŠi @åØîbØîÜÐÌß 4.5.3

@ @ @òÇbºŠ[email protected]ñý•@òîã@ÅÐÛ

@æa…@âbß[email protected]ðb™bj

@ @âìßdß

@@.‫ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ‬ê†ÇbÓ@pìØîÌß@æõbmb׊Ï@îÛìäß@7.2.4 @ @ @Š‘@åØÜväß 4.5.4 @ 62 – 88 ‫ ﺹ‬31

: ÎìnÐí…@æõbmb׊Ï@êìnãì@ @ @ @òÇbºŠ[email protected]ñý•@|• 24-28/8
@ @@[email protected]Ýíõb×@[email protected]@oíõb×@I å×ì×ýß 4.5.5
1 - 21 ‫ﺍﻟﺰﻣﺮ‬

[email protected]ðaŠ@[email protected]@åÜíb×@[email protected]@oíõë…@I @åÓë…ë†×@ïüìàî

@ @ @ñý•@a…@âìßdß

@ @òÇbºŠi

@åØía‰ìèÌß 4.5.6

@ÕÏaìß@âìßdß@´mŠÌÏ

@ @Öìjß@âìßdß@æa…

Agihan Tahun 5 KSSR /ska/ 2012

 

[email protected]æìç[email protected] KSSR âý[email protected]åÔí†í†äÏ@ìnÓë@åèî™a

@ @ðëbu @ @l…a @ @ñ @ @p…bjÇ @ @ê†îÔÇ @ ‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ @ìšÌîß
@ @( ‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬30 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 )
(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬90 )
@.‫ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ‬ê†ÇbÓ@pìØîÌß@æõbmb׊Ï@îÛìäß@7.2.4 @éßbÔna 4.5.7 @
[email protected]ŠÇ@bè[email protected]åÏŠ@æõbmb׊Ï@êìnãì@ @
@ñý•@å×ì×ýß @@
@@@@HaŠèÃ@[email protected]ñý•@[email protected]@lbn×@[email protected]†vß@[email protected] @ @ @òÇbºŠi @
Ha‫@ﻭﺿﻮﺀ‬I
@ @åØÜväß@@5.2.1 @@ 22 - 56 ‫ ﺍﻟﺰﻣﺮ‬32
@ @@ @ @[email protected]Þì‰@åäîÐàîÐ×
31-4/9
@.‫ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ‬ê†ÇbÓ@pìØîÌß@æõbmb׊Ï@îÛìäß@7.2.4
[email protected]튚Ìí[email protected]bè[email protected]åÏŠ@æõbmb׊Ï@êìnãì@ @ @Ήë[email protected]Ò…bçŠ[email protected]
@ @@HaæìÐîÜî[email protected]@[email protected]@Ùî[email protected]@HaŠ™‰ì[email protected]@ @ @ @Nâýg
Ha‫@ﺑﺎﺳﻴﻜﻞ‬[email protected]îØî[email protected]
@@ @åØía‰ìèÌß@@5.2.2
@ @@.‫ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ‬îÛìäß@³ÛaŠÏ@ðõìçbnÌß 7.2.1 @[email protected]Þì‰@åäîÐàîÐ×
@‰aìÛ… ‫@ﺧﻂ‬åîÛì[email protected]åîÛìäÏ@íûîn×[email protected]Í®aŠß@7.2.6 @åËìÛì™@Ò…bçŠ[email protected]
@ @NæŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@ìnÓë
@ @Nâý[email protected]å×ìi

@ @ @îîÛbãbÌß@@5.2.3 @@ 57 – 75 ‫ ﺍﻟﺰﻣﺮ‬33

@Öìnä[email protected]†Ï‰…@‰bjnÇa 7-11/9
@[email protected]Þì‰@åäîÐàîÐ×
‫ﻗﻠﻘﻠﺔ‬

@ @N

@ @åØînÓìj¾@@5.2.4 @@ 1 – 33 ‫ﻏﺎﻓﺮ‬ 34

@Ò…bçŠ[email protected]æõbnäî‚× 14-18/9
@åË…@@‫@ﺍﷲ‬Þì‰

Agihan Tahun 5 KSSR /ska/ 2012

 

[email protected]æìç[email protected] KSSR âý[email protected]åÔí†í†äÏ@ìnÓë@åèî™a

@ @ðëbu @ @l…a @ @ñ @ @p…bjÇ @ @ê†îÔÇ @ ‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ @ìšÌîß
@ @( ‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬30 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 )
@åäîÐàîÐ×@ïçìnãì‚äß (‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬90 )
Za†ä™@‫@ﮐﺎﺕ‬êìnãì@ @
@MéÐ@[email protected]Ìãb™@MÎìãì™@[email protected]†í‰ìß@[email protected] @ @a…@@[email protected]Þì‰
Ha‫ﺑﻮﻛﺎﻭ‬-‫@ﺑﻮﻛﻴﺖ‬[email protected]‫†ﻩ‬ã‰Mêìí‰@[email protected]Ò‰b @ @åí‰bç@åÏë†îè×

@@ @ @ @ @ @ @ @´mŠÌÏ@å×bmbrß@@3.6.1 34 – 58 ‫ ﻏﺎﻓﺮ‬35
‫@ﺧﻂ ﻧﺴﺦ‬ê†ÇbÓ@pìØîÌß@ê…ìß@pbí[email protected]îÛìäß@7.2.5 @bë…@æa…@Ýî‚×@bë… ‫ ﻭﻗﻒ‬28-2/10
Ši
@ @@Zêìnãì@ @ @ÝîÛ…@å×bmbrß 3.6.2 59 – 85 ‫ ﻏﺎﻓﺮ‬36
@ @bèjíŠÏ @ @sîm‰[email protected]æa…@ïÜÔã
@åØÜväß 3.6.3 5-9/10
@ @@ @ @säÛ[email protected]æa…@٢êìnãì
‫@ﺳﻮﻣﱪ‬å׊a…Ši
‫@ﺧﻂ ﻧﺴﺦ‬ê†ÇbÓ@pìØîÌß@ê…ìß@pbí[email protected]îÛìäß@7.2.5 @ @‫ﺣﻜﻮﻡ ﺷﺮﻉ‬
@ @@Zêìnãì@ @ @@
@ @bèjíŠÏ
 @ @ @ @ @ @ @ @ @åØía‰ìèÌß 3.6.4
@@ @ïçëõbväß@a‰b
@æa…@Ýî‚×@bë…
@ @Š[email protected]ë…

@îîÛbãbÌß@@3.6.5

Agihan Tahun 5 KSSR /ska/ 2012

 

[email protected]æìç[email protected] KSSR âý[email protected]åÔí†í†äÏ@ìnÓë@åèî™a

@ @ðëbu @ @l…a @ @ñ @ @p…bjÇ @ @ê†îÔÇ @ ‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ @ìšÌîß
@ @( ‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬30 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 )
(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬90 )
‫@ﺧﻂ ﻧﺴﺦ‬ê†ÇbÓ@pìØîÌß@ê…ìß@pbí[email protected]îÛìäß@7.2.5 Íí@Ήëa ê†íõ‫ﻓﺎ‬
@ @@Zêìnãì@ @ @ @ @´mŠÌÏ@å×bmbrß 4.6.1 @bë…@ïçëõbväß 1 - 38 ‫ ﻓﺼﻠﺖ‬37
@ @bèjíŠÏ @òȺ@ñý•@âìØ[email protected]æa… @bë…@æa…@Ýî‚×
@ @@ @ 12-16/10
@ÝîÛ…@åØËŠäß 4.6.2 @ @Ši
@ñý•@kuaë@ïÜÔã @åØÔqbiŠÐ¾@@3.6.6
@ @sîm‰[email protected]æa…@òȺ
@Š‘@åØÜväß 4.6.3 @æa…@‫ﺍﺳﺘﻐﻔﺎﺭ‬Ši
@ @òȺ@ñý•@kuaë @ @òiìmŠi

@åØía‰ìèÌß 4.6.4 @
@òȺ@ñý•@|•@Š‘
@åØîbØîÜÐÌß 4.6.5

òȺ@ñý•@òîã@ÅÐÛ

Agihan Tahun 5 KSSR /ska/ 2012

 

[email protected]æìç[email protected] KSSR âý[email protected]åÔí†í†äÏ@ìnÓë@åèî™a

@ @ðëbu @ @l…a @ @ñ @ @p…bjÇ @ @ê†îÔÇ @ ‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ @ìšÌîß
@ @( ‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬30 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 ) @(‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬60 )
@@ @@ @îîÛbãbÌß 4.6.6 @@ (‫ ﻣﻴﻨﻴﺖ‬90 )
‫@ﺧﻂ ﻧﺴﺦ‬ê†ÇbÓ@pìØîÌß@ê…ìß@pbí[email protected]îÛìäß@7.2.5 24
@‰aìÛ… ‫@ﺧﻂ‬åîÛì[email protected]åîÛìäÏ@íûîn×[email protected]Í®aŠß@7.2.6 @ñý•@âìÜj@òä@åÜàÇ 39 - 54 ‫ ﻓﺼﻠﺖ‬38
@ @òȺ
@ @NæŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@ìnÓë 19-23/10
@ @ZÕub@êìnãì@ @
@ @Lë‰ì™@ @ @ÐÜäÌß 4.6.7 ‫ﻭﻗﻒ‬
@ @bnîÜÏ@bßbÌßë[email protected]ëb×@ @
@ @bnî@bÇ@ïËŠäß@ @ @Ùîn×@Ήü…@Íí@٢a‰b׊Ï
@ @‫@ﺧﻄﺒﺔ‬ŠË†äß
  Nbß@ÍväÐ@Íä×…@ìßb[email protected] @
@@ @åØî‚äíŠÐ¾ 4.6.8
@ @òȺ@ñý•@éàØy
38
@éßbÔna 4.6.9
òȺ@ñý•@åØíbãìäß

16 14 22 114 ‫ﺟﻮﻣﻠﻪ‬

Agihan Tahun 5 KSSR /ska/ 2012

[RTTHN5 M 1]   

  @@ åíýîäÏ@&@æØnäÏ   íûîn×[email protected]& ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa   æŠuýjàÏ…‰†än@& åËë†ãb×…‰†än   ìšÌîß

  EMK

EK1 (1.8) [email protected] æØnäÏ @Z ê†ÇbÓ @oÏa…@†í‰ìß @ ‫ﺧﺘﻢ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬  1
@ @æõb[email protected]Éîàm -   éèÏb’ß@ïÔÜm .1 @åË… [email protected]òí[email protected]æbÓŠÐÛ[email protected]ñ‰ì@„bj¾ .1 @åËë†ãb×…‰†än
@Šuý[email protected]åÏìšÌ× @ @laì[email protected]Þaõì - @HìnÓë3I
@ @åÐÜî×@†Ï‰…   ïiì[email protected]éîmü .2 ë‰ì™@åÌîjàîi
[email protected]òí[email protected]æbÓŠÐÛ[email protected]ñ‰ì@„bj¾ 5-9/1
    Éîàm .3 @åË… [email protected]òí[email protected]æbÓŠÐÛ[email protected]ñ‰ì@„bj¾ .2
@ @åÌ‚äîiŠÏ@N4 Þìni @ @æŠuýjàÏ@…‰†än
@åË… [email protected]òí[email protected]æbÓŠÐÛ[email protected]ñ‰ì@„bj¾ .3 @Þì[email protected]@åË… [email protected]òí[email protected]æbÓŠÐÛ[email protected]ñ‰ì@„bj¾
  †í죊[email protected]æa…@Þìni @ @†í죊[email protected]æa…
@ @[email protected]íûîn×a

[email protected]òí[email protected]æbÓŠÐÛ[email protected]ñ‰ì@„bj¾ ٢†í‰ìß@N1
  NåÌîjàî[email protected]åË…@éèÏb’ß@ïÔÜ[email protected]‰b‚

@a‰b‚@Š×ì@Íí@òí[email protected]åËìmìÏ@„bj¾@ïiì[email protected]éîmü .2
  Në†íûí†äí[email protected]æa…@åÛìÐßì×@LÜ×
@æŠÏbÏ@ðõìÛýß@åèîÜîÏ@٢òí[email protected]„bj¾@†í‰ìß .3

  .DLP/LCD
@٢éàÜ×@ï™[email protected]æõb[email protected]‰b@laì[email protected]ÞaõìŠi .4

@ @NìnämŠm
@ë†íûí†äí[email protected]‰b‚@æõb[email protected]å׊˅ŠÐ¾@†í‰ìß .5
  Næõb[email protected]…ìØí‰@ì×ì[email protected]a…@å×…ìØ퉅@æa…

  âïÜ@çíè[email protected]ãþ[email protected]æÕî‡î‡åÐ@æäíè[email protected]æͯaŠ

[RTTHN5 M 1]   

  @@ åíýîäÏ@&@æØnäÏ   íûîn×[email protected]& ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa   æŠuýjàÏ…‰†än@& åËë†ãb×…‰†än   ìšÌîß

  EMK

(EK2) 2.3 @ @[email protected] æØnäÏ @Z ê†ÇbÓ @ @Z oÏa…@†í‰ìß @ @ñ†îÔÇ N3 @ @1
@üì@åØËŠäß −   Næ‰b@Íjßì .1 Nñ…a‰[email protected]´mŠÌÏ@åØËŠäß .1 @åËë†ãb×@…‰†än
@bí†í[email protected]åØÜî•bzÌß @oÐî•Š[email protected][email protected]´mŠÌÏ HìnÓë@2I
@ @N´mbçŠàÏ@ð‰…
  Nlaì[email protected]Þaõì .2 NsäîmŠÌÏ@æa…@ïÜÔã@ÝîÛ…@å×bmbrß .2 @Ñîãì×@åØînÓìj¾@æa…@îÔîß 3.1 5-9/1
  NåËŠäÏ @oÐî•Š[email protected][email protected]ïÜÔÇ@ÝîÛ…@åØÜväß .3 ñ…a‰[email protected]‫ﺻﻴﻔﺖ‬Š[email protected][email protected]ba
  Nå×a‰@åË…@ñ…a‰a .3
@Ýî•[email protected]åÌnäjàÏ − @ @Nñ…a‰a
 

  NåÛìÐßì×@buŠ× @ @[email protected]íûîn×a @@
@٢Óì[email protected]åØía‰bärß − @a…@٢à™@Ò…bçŠ[email protected]†í‰ìß@æ‰b@Íjßì .1
@ñ…a‰[email protected]ðõbäÌß@@Ùî[email protected]ì×ì[email protected]åÌˉ@åßýç @ @æŠuýjàÏ@…‰†än
  Na
@a…@[email protected]Ö†äè× @a îÔîß@…ì–Ôß@åØËŠäß@@3.1.1
@[email protected]Ï@Öìnäi @a……@oÏa…Š[email protected]Íí@ñ…a‰[email protected]´mŠÌÏ@„bj¾@†í‰ìß .2 @ @ñ…a‰[email protected]‫ﺻﻴﻔﺖ‬Ši

  N@Ùî[email protected]ì×ìi @ïÜÔÇ@æa…@ïÜÔã@ÝîÛ…@åØÜväß 3.1.2
@†Ð×@ñ…a‰[email protected]´mŠÌÏ@åØËŠäß@bnäîß…@†í‰ìß .3 @ @ñ…a‰[email protected]‫ﺻﻴﻔﺖ‬Š[email protected]a

  Nå×a‰ @ @@ @@ @
@æa…@ïÜÔã@ÝîÛ…@„bj¾@åÛìÐßì×@Òbîn .4
@@
  NsäîmŠÌÏ@åØËŠäß
@æa…@Í‚äîiŠ[email protected]äîß…@åÛìÐßì×@Òbîn .5
@bnÏ@Öìnä[email protected]a…@@[email protected]ñ…a‰a ٢Óì[email protected]åØía‰bärß
  Ni‐THINK

  âïÜ@çíè[email protected]ãþ[email protected]æÕî‡î‡åÐ@æäíè[email protected]æͯaŠ

[RTTHN5 M 1]   

  @@ åíýîäÏ@&@æØnäÏ   íûîn×[email protected]& ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa   æŠuýjàÏ…‰†än@& åËë†ãb×…‰†än   ìšÌîß

  EMK

@åË…@åÛìÐßì×@buŠ× Ýî•[email protected]åÌnäjàÏ .6
  Nñ…a‰[email protected]Ðî•Š[email protected][email protected]Óì[email protected]åØÜväß
  Zlaì[email protected]Þaõì .7
@Ò…bçŠ[email protected][email protected]Ö†äè×@é×bÏ[email protected]@êìnãì
  _ïãõbß
@laì[email protected]Þaõì@Ýî•[email protected]åÛìÐàî×@paìj¾ .8
@ @Nñ…a‰[email protected]Ðî•Š[email protected][email protected]ðõbäÌß
@ðë[email protected] @1
TMK @@Ùî[email protected]„bj¾@.1 @Z ñ†ÇbÓ @ @Z oÏa…@†í‰ìß @ @[email protected]åËë†ãb×@…‰†än 5-9/1
@ @æb®‰   „bj¾@ïiì[email protected]éîmü .1 @ïbãìnäí[email protected]åË…@æb®‰@@Ùî[email protected]„bj¾ .1
@ @[email protected]æõbãìšÌÏ
@îÛìäß@æa…@bäîj¾@.2 @ @   NÞì[email protected]Íí @ðb™bjÜÏ@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@@7.1
@@ @@ @ @[email protected]íûîn×a @Íí@æõbmb׊Ï@†Ï‰…@ê…ìß@pbí[email protected]äîj¾ .2   Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùî[email protected]îäu
@å×ë†äÏŠ[email protected]æb®‰@@Ùî[email protected]„bj¾@ïiì[email protected]éîmü .1   NÞì[email protected]åË…@@Ùî[email protected]a…@oÏa…Šm   ozî•@Òë†îç@åÜàÇ •
@ @[email protected]åãëbèëd×

(EK1) 1.8

åÌí‰[email protected]äîj¾@éîÛìi

  [email protected]æŠÏbÏ   NÞì[email protected]åË…@ê…ìß@pbí[email protected]îÛìäß .3 @@
  NåÛìÐßì×@Òa[email protected]†Ð×@åØî™bèi…@†í‰ìß .2   @ @[email protected]æŠuýjàÏ@…‰†än

@Ùî[email protected]a……@oÏa…Š[email protected]Íí@æõbmb׊Ï@Òa[email protected]„bj¾ .3   Zbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm „bj¾@@7.1.1
  N   ozî•@Òë†îç@åÜàÇ •

@pbí[email protected]îÛìäß@æa…@bäîj¾@åÛìÐßì×@Òbîn .4 @@Ùî[email protected]îÛìäß@æa…@bäîj¾@@7.1.2

  âïÜ@çíè[email protected]ãþ[email protected]æÕî‡î‡åÐ@æäíè[email protected]æͯaŠ

[RTTHN5 M 1]   

  @@ åíýîäÏ@&@æØnäÏ   íûîn×[email protected]& ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa   æŠuýjàÏ…‰†än@& åËë†ãb×…‰†än   ìšÌîß
@Nbàî[email protected]å׊a…Ši
  EMK
@ðb™bjÜÏ@„bj¾@æa…@îÛìäß@Lbäîj¾@@7.1.3
@pìØîÌß@ðŠi…@Íí@æõbmb׊Ï@å×ë†äÏŠi @Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùî[email protected]îäu
  N2Íîbß@åÛìÐßì×@íûîmbíŠ×
@pìØîÌß@bäîi…@éÜ[email protected]Íí@pbí[email protected]„bj¾@†í‰ìß .5 @
  NåÛìÐßì×
@ì×ì[email protected]a…@bäîi…@Íí@pbí[email protected]îÛìäß@†í‰ìß .6   Nozî•@Òë†îç@åÜàÇ@[email protected]àîm •
  NîÛìm   æb®‰@[email protected]@Ùîm •

    @[email protected]@Öì[email protected]åË…b •

 

 

@ [email protected]Þì‰@å×bß@a‰b   @ @
@ @áÜë@éîÜÇ@[email protected]óÜ• @ @

@@
@ÙîÐ[email protected] aì@ ¿ì×b‚äß@ âý[email protected] æŠua
@Íí@ åä×bàÏ@ a‰b@ éÜÓìbߊ[email protected] åÏë†îè×
@ozî•@ Íí@ åä×bàÏ@ a‰b@ Nozî•
@[email protected] óÜ•@ [email protected] Þì‰@ éîÛë[email protected] åØÓì¬ìm…

@ @NáÜë@éîÜÇ
@a†äîš[email protected]éîÛë[email protected]Šuc…@Íí@æaë†äÏ@Òa[email protected]‰bnãa

  âïÜ@çíè[email protected]ãþ[email protected]æÕî‡î‡åÐ@æäíè[email protected]æͯaŠ

[RTTHN5 M 1]   

  @@ åíýîäÏ@&@æØnäÏ   íûîn×[email protected]& ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa   æŠuýjàÏ…‰†än@& åËë†ãb×…‰†än   ìšÌîß
âìÜj ‫ ﺑﺮﺩﻋﺎﺀ‬éÛbí[email protected]áÜë@éîÜÇ@[email protected]óÜ•
  EMK @³ÌíaŠÏ@ éÛa…[email protected] åí[email protected] Nå×bß@ ÐÜ@ æa…
@LoàÈã@ å×bÏëŠß@ pìjŠ[email protected] åä×bß@ aëbèi
@NµbÈmë@ éãbzj@ [email protected] ꊙìã[email protected] æa…@ ïÓ‹‰
@ì[email protected] áÜë@ éîÜÇ@ [email protected] óÜ•@ [email protected] Þì‰
@ŠÏü@ Ùîn×@ å×bß@ oî×@ bíbÏì@ ŠubÌß
@åä×bß@ ÝîjàÌß@ NÍr×@ âìÜj@ äçŠ[email protected] æa…
@ð…bväß@ 噉ë[email protected] åØnjÓbÈÌß@ Õqõ[email protected] Íí
@Næõb㊂äÏ@ ánî@ åØèàÜß@ æa…@ pŠi
@ì[email protected] áÜë@ éîÜÇ@ [email protected] óÜ•@ [email protected] Þì‰
@Š[email protected] Íí@ Ø[email protected] †Ï‰…@ âìäîß@ oî×@ Ήýß
‫ ﺍﻳﻦ ﻛﺮﺍﻥ‬.‫ﻧﻔﺲ ﲰﺎﺱ ﻣﻴﻨﻮﻡ‬Š[email protected] æa…
@ýîibÏ[email protected] åØÐÛ…@ Íí ‫ﻛﺮﺑﻮﻥ ﺩﻳﻮﻛﺴﻴﺪﺍ‬
@åØÜî•bzÌß@ å×[email protected] Šíõ[email protected] åË…@ ‰ìмŠi
@ @N†îa
@Íí@ åä×bàÏ@ åÜàÇ@ éÜîçìnãì@ [email protected] ëìu
@[email protected] óÜ•@ [email protected] Þì‰@ éîÛë[email protected] åØÓì¬ìm…

  âïÜ@çíè[email protected]ãþ[email protected]æÕî‡î‡åÐ@æäíè[email protected]æͯaŠ

[RTTHN5 M 1]   

  @@ åíýîäÏ@&@æØnäÏ   íûîn×[email protected]& ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa   æŠuýjàÏ…‰†än@& åËë†ãb×…‰†än   ìšÌîß
éîÛëaŠí@ oî×@ ì NáÜë@ éîÜÇ
  EMK @Íí@ åÏë†îè×@ æa…@ Ñnäß@ Íí@ ³zî–×
@ @@Nìmìߊi

 

 

  âïÜ@çíè[email protected]ãþ[email protected]æÕî‡î‡åÐ@æäíè[email protected]æͯaŠ

[RTTHN5 M 2]   

  @ åíýîäÏ@&@æØnäÏ   íûîn×a&ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa   æŠuýjàÏ…‰†än&åËë†ãb×…‰†än   ìšÌîß
@oÏa…@†í‰ìß
  EMK @åË…@[email protected]òí[email protected]õaŠÈ’Û[email protected]ñ‰ì@„bj¾ .1
ë‰ì™@åÌîjàîi
  EK1 (1.8) @ @[email protected] æØnäÏ   Z ê†ÇbÓ @åË…@[email protected]òí[email protected]õaŠÈ’Û[email protected]ñ‰ì@„bj¾ .2 @ ‫ﺧﺘﻢ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ 2
@ @æõb[email protected]Éîà[email protected]   éèÏb’ß@ïÔÜm .1 @åËë†ãb×…‰†än
@Šuý[email protected]åÏìšÌ× Þìni @HìnÓë 3I
@ @åÐÜî×@†Ï‰…   laì[email protected]Þaõì@M   ïiì[email protected]éîmü .2 @åË…@[email protected]òí[email protected]õaŠÈ’Û[email protected]ñ‰ì@„bj¾ .3
[email protected]òí[email protected]õaŠÈ’Û[email protected]ñ‰ì@„bj¾ 12-16/1
@ @Éîàm .3 †í죊[email protected]æa…@Þìni
@ @laì[email protected]ÞaõìŠ[email protected]
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än
  @@åË…@[email protected]òí[email protected]õaŠÈ’Û[email protected]ñ‰ì@„bj¾
@ @[email protected]íûîn×a
@ @†í죊[email protected]æa…@Þìni
@@[email protected]òí[email protected]‫@ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ‬ñ‰ì@„bj¾ ٢†í‰ìß@.1
@ @NåÌîjàî[email protected]åË…@éèÏb’ß@ïÔÜ[email protected]‰b‚

@a‰b‚@Š×ì@Íí@òí[email protected]åËìmìÏ@„bj¾@ïiì[email protected]éîmü .2
  Në†íûí†äí[email protected]æa…@åÛìÐßì×@LÜ×
@æŠÏbÏ@ðõìÛýß@åèîÜîÏ@٢òí[email protected]„bj¾@†í‰ìß .3

  .DLP/LCD
@٢éàÜ×@ï™[email protected]æõb[email protected]‰blaì[email protected]ÞaõìŠi .4
  NìnämŠm
@ë†íûí†äí[email protected]‰b‚@æõb[email protected]å׊˅ŠÐ¾@†í‰ìß .5

  Næõb[email protected]…ìØí‰@ì×ì[email protected]a…@å×…ìØ퉅@æa…

  âïÜ@çíè[email protected]ãþ[email protected]æÕî‡î‡åÐ@æäíè[email protected]æͯaŠ

[RTTHN5 M 2]   

  @ åíýîäÏ@&@æØnäÏ   íûîn×a&ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa   æŠuýjàÏ…‰†än&åËë†ãb×…‰†än   ìšÌîß
@Z ê†ÇbÓ @ @Z oÏa…@†í‰ìß
  EMK @[email protected]îÔîß@å×@åØníõbØËìiìèÌß .1
  Næ‰b@Íjßì .1 @åÏë†îè×@a…@ñ…a‰[email protected]Ðî•Ši
(EK1) 1.4 @ @[email protected]æØnäÏ   NåÌ‚äîiŠÏ .2 @åËë†ãb×@…‰†än 2
@å×@åØÜØÌß − Nåí‰bè [email protected] [email protected]/1
@íûîmbíŠ×@ða… @Ö†î[email protected]òjÓbÇ@æa…   Nlaì[email protected]Þaõì .3 @[email protected]Ôîß@Ö†î[email protected]òjÓbÇ@îîÛbãbÌß .2 @@
@ @Nïaúìäí[email protected]æa… @oÐî•Š[email protected][email protected]îÔîß @Ñîãì×@åØînÓìj¾@æa…@îÔîß 3.1
  Nñ…a‰[email protected]‫ﺻﻴﻔﺖ‬Ši ñ…a‰[email protected]‫ﺻﻴﻔﺖ‬Š[email protected][email protected]ba @@
@@ @ @[email protected]íûîn×a @ðŠí…@åäîÔî×@åØîbØîÜÐÌß .3 @@
@[email protected]îÔîß@å×@ðõbäÌß@æ‰b@Íjßì .1 @åË…@ñ…a‰[email protected]Ðî•Š[email protected][email protected]Ò…bçŠm
(EK2) 2.3   @ñ…a‰a   Nñ…a‰[email protected]Ðî•Ši @ @Nsãaìnän×@‫ﻱ‬õ‫@ﻣﺮﻳﻀﺎ‬bînä @@
@Íí@p‰ì@ÞìÐ@ðŠi…@åÛìÐßì×@Òbîn .2 @ @æŠuýjàÏ@…‰†än
@bí†í[email protected]åØÜî•bzÌß   NHòjÓbÇ@æa…@å×[email protected]í[email protected]†×@ïíaŠi
@ @N´mbçŠàÏ@ð‰… @Ýî•[email protected]åÌnäjàÏ − @pbí[email protected]†×@îîÛbãbÌß@ïÓ†äè×…@†í‰ìß .3
  NåÛìÐßì×@buŠ× @òjÓbÇ@æa…@îÔîß@å×@…[email protected]âb@pìjŠm
@æa…@omb‚äß −   Nñ…a‰[email protected]‫ﺻﻴﻔﺖ‬Š[email protected][email protected]îÔîß@Ö†îm îÔîß@å×@åØníõbØËìiìèÌß@@3.1.3
  NåÓ†äî[email protected]åØËŠäß @Ýî•[email protected]åØÌnäj¾@åÛìÐßì×@Òbîn .4 @a…@ñ…a‰[email protected]‫ﺻﻴﻔﺖ‬Š[email protected]a
@åìßë‰@paìj¾ − @åÏë†îè×@åË…@åØníõbÌß@æa…@åÌ‚äîiŠÏ @ @åí‰bç@åÏë†îè×
  Nb@ìí[email protected]ë[email protected]åí‰bç
@îÔîß@…ì–Ôß@Ínäm @Íí@ïaìnî@ìmb@ðŠi…@†í‰ìß@Òbîn .5 îÔîß@Ö†î[email protected]òjÓbÇ@îîÛbãbÌß 3.1.4
Nñ…a‰[email protected]Ðî•Š[email protected]a @ @‫ﺻﻴﻔﺖ@ﺍﺭﺍﺩﺓ‬Š[email protected]a

@@ @@ðŠí…@åäîÔî×@åØînÓìj¾@@3.1.5
åË… ñ…a‰[email protected]‫@ﺑﺮﺻﻴﻔﺖ‬[email protected]Ò…bçŠm

@ @sãaìnän× ðõ‫@ﻣﺮﺿﺎ‬bînä

  âïÜ@çíè[email protected]ãþ[email protected]æÕî‡î‡åÐ@æäíè[email protected]æͯaŠ

[RTTHN5 M 2]   

  @ åíýîäÏ@&@æØnäÏ   íûîn×a&ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa   æŠuýjàÏ…‰†än&åËë†ãb×…‰†än   ìšÌîß

  EMK

@ñ…a‰[email protected]Ò…bçŠ[email protected]ðŠí…@åäîÔî×@åË…@³íõb׊i
@¿…bèÌß@ýîibÏ[email protected]ÙíŠß@åÓ†äî[email protected]‚äß@æa…
  NpìjŠ[email protected]ïaìnî
@åØËŠäß@Öìnãë[email protected]Öëa‰@a‰b‚@éîÜîÏ…@†í‰ìß .6
  NÙíŠß@åÓ†äîm
@åØìßëŠß@æa…@laì[email protected]ÞaõìŠi .7
@[email protected]îÔîß@…ì–Ôß@Ínä[email protected]åçë‰ìÜ×
@ @Nñ…a‰[email protected]Ðî•Ši
@ðë[email protected] @2
TMK @@Ùî[email protected]„bj¾@.1 @Z ñ†ÇbÓ @ @Z oÏa…@†í‰ìß
@ @æb®‰
@ @[email protected]æõbãìšÌÏ   „bj¾@ïiì[email protected]éîmü .1   NÞì[email protected]åË…@æb®‰@@Ùî[email protected]„bj¾ .1 @ @[email protected]åËë†ãb×@…‰†än 12-16/1
@@ @ @pbí[email protected]æììrß@.2   @åäíõbßŠÏ .2   NÞì[email protected]åË…@æb®‰@@Ùî[email protected]îÛìäß .2 @ðb™bjÜÏ@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@@7.1
@Ùî[email protected]åØÐØÌÜß@.3 @Íí@ì×ì[email protected]†ääÏ@åØÜî•bzÌß .3   Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùî[email protected]îäu
@ @[email protected]åãëbèëd× @@ @åË…@³íõb׊[email protected]Íí@å™ìÜ@ïËë†ãbÌß   ozî•@Òë†îç@åÜàÇ •
@ @ @éîÜÇ@[email protected]óÜ•@[email protected]Þì‰@å×bß@a‰b @ @@æõbía…ìj× •
EK1( 1.9) ì×ì[email protected]†ääÏ@paìj¾@.4 @ @[email protected]íûîn×a @@
  [email protected]å×ë†äÏŠ[email protected]@Ùî[email protected]„bj¾@†í‰ìß .1   Nðë[email protected]åîÛì[email protected]a…@áÜë @ @[email protected]æŠuýjàÏ@…‰†än
@æõbíbÏëd׊i     [email protected]êìnãì
@ @N´Ðàî¾   [email protected]ð[email protected]äî[email protected]@[email protected]åäíõbßŠÏ .2 Z bàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm „bj¾@@7.1.1
  NåÛìÐßì×@Òa[email protected]†Ð×@åØî™bèi…@†í‰ìß 2.1 @âìÜj@äçŠ[email protected]ŠÏü@ýîjÏ[email protected]å×bß •
@@
@æa…@íûîmbíŠ× @pbí[email protected]†×@æììrß@åÛìÐßì×@Òbîn 2.2
@ @[email protected]ïaúìäía   @@N@Ùî[email protected]ð…bväß

  âïÜ@çíè[email protected]ãþ[email protected]æÕî‡î‡åÐ@æäíè[email protected]æͯaŠ

[RTTHN5 M 2]   

  @ åíýîäÏ@&@æØnäÏ   íûîn×a&ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa   æŠuýjàÏ…‰†än&åËë†ãb×…‰†än   ìšÌîß
  NÍr×   ozî•@Òë†îç@åÜàÇ •
  EMK
  @@Ùî[email protected]îÛìäß@æa…@bäîj¾@@7.1.2
@a†ääÏ@paìj¾ @pìØîÌß@@Ùî[email protected]üì@„bj¾@†í‰ìß 2.3 @ @Nbàî[email protected]å׊a…Ši
  Nì×ìi   NåÛìÐßì×
@ @   NbuŠ×@æ½@åØÐØÌÜß@†í‰ìß .3 @„bj¾@æa…@îÛìäß@Lbäîj¾@@7.1.3
@Öìnãë[email protected]ìšÌî@bß@ðŠi…@†í‰ìß .4 @@Ùî[email protected]îä[email protected]ðb™bjÜÏ
@@ @ïËë†ãbÌß@Íí@ì×ì[email protected]†ääÏ@åØÜî•bzÌß
@ @Nbàî[email protected]å׊a…Ši
  @ðë[email protected]åîÛìäÏ@íûîn×[email protected]Í®aŠß@@7.1.4
@ìnÓë@‰aìÛ…@bàî[email protected]îä[email protected]ðb™bjÜÏ
@å×bß@a‰b@åË…@³íõb׊[email protected]Íí@å™ìÜ
@åîÛì[email protected]a…@áÜë@éîÜÇ@[email protected]óÜ•@[email protected]Þì‰ @ @@NæŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ
  @Nðëbu
 

@@

  Nozî•@Òë†îç@åÜàÇ@[email protected]àîm •
  æb®‰@[email protected]@Ùîm •

  @[email protected]@Öì[email protected]åË…b •
@[email protected]Þ@ì@‰@å×bß a‰b @ @
  áÜë@éîÜÇ@[email protected]óÜ• @ @@@@

@@

  âïÜ@çíè[email protected]ãþ[email protected]æÕî‡î‡åÐ@æäíè[email protected]æͯaŠ

[RTTHN5 M 2]   

  @ åíýîäÏ@&@æØnäÏ   íûîn×a&ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa   æŠuýjàÏ…‰†än&åËë†ãb×…‰†än   ìšÌîß
ÙîÐ[email protected]ì@¿ì×b‚äß@âý[email protected]æŠua @@
  EMK @Íí@ åä×bàÏ@ a‰b@ éÜÓìbߊ[email protected] åÏë†îè×
@ozî•@ Íí@ åä×bàÏ@ a‰b@ Nozî•
@[email protected] óÜ•@ [email protected] Þì‰@ éîÛë[email protected] åØÓì¬ìm…
@ @NáÜë@éîÜÇ
@éîÛë[email protected]Šuc…@Íí@æaë†äÏ@Òa[email protected]‰bnã[email protected]@@@@@
@‫@ﺑﺮﺩﻋﺎﺀ‬éÛbí[email protected]áÜë@éîÜÇ@[email protected]óÜ•@a†äîši
@éÛa…[email protected] åí[email protected] Nå×bß@ ÐÜ@ æa…@ âìÜj
@å×bÏëŠß@pìjŠ[email protected]åä×bß@aëbè[email protected]³ÌíaŠÏ
@éãbzj@ [email protected] ꊙìã[email protected] æa…@ ïÓ‹‰@ LoàÈã
@áÜë@éîÜÇ@[email protected]óÜ•@[email protected]Þì‰@NµbÈmë
@å×bß@ oî×@ bíbÏì@ ŠubÌß@ ìu
@NÍr×@ âìÜj@ äçŠ[email protected] æa…@ ŠÏü@ Ùîn×
@ánî@åØèàÜß@Õ[email protected]Íí@åä×bß@ÝîjàÌß
@éîÜÇ@ [email protected] óÜ•@ [email protected] Þì‰@ Næõb㊂äÏ
@†Ï‰…@ âìäîß@ oî×@ Ήýß@ ì[email protected] áÜë
.‫ﻧﻔﺲ ﲰﺎﺱ ﻣﻴﻨﻮﻡ‬Š[email protected]æa…@Š[email protected]Íí@Øi

  âïÜ@çíè[email protected]ãþ[email protected]æÕî‡î‡åÐ@æäíè[email protected]æͯaŠ

[RTTHN5 M 2]   

  @ åíýîäÏ@&@æØnäÏ   íûîn×a&ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa   æŠuýjàÏ…‰†än&åËë†ãb×…‰†än   ìšÌîß
Íí ‫ﺍﻳﻦ ﻛﺮﺍﻥ ﻛﺮﺑﻮﻥ ﺩﻳﻮﻛﺴﻴﺪﺍ‬
  EMK @å×[email protected]Šíõ[email protected]åË…@‰ìмŠ[email protected]ýîibÏ[email protected]åØÐÛ…
@ @N†î[email protected]åØÜî•bzÌß
@Íí@åä×bàÏ@åÜàÇ@éÜîçìnãì@[email protected]ëìu
@[email protected] óÜ•@ [email protected] Þì‰@ éîÛë[email protected] åØÓì¬ìm…
@éîÛëaŠí@ oî×@ ì@ NáÜë@ éîÜÇ
@Íí@ åÏë†îè×@ æa…@ Ñnäß@ Íí@ ³zî–×
  @Nìmìߊi

 

  âïÜ@çíè[email protected]ãþ[email protected]æÕî‡î‡åÐ@æäíè[email protected]æͯaŠ

[RTTHN5 M 3]   

  @ åíýîäÏ@&@æØnäÏ   íûîn×a&ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa   æŠuýjàÏ…‰†än&åËë†ãb×…‰†än   ìšÌîß

  EMK

EK1 (1.8) @ @[email protected] æØnäÏ @Z ê†ÇbÓ @oÏa…@†í‰ìß ‫ﺧﺘﻢ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ 3
@ @æõb[email protected]Éîà[email protected]   éèÏb’ß@ïÔÜm .1 @84 [email protected]òí[email protected]õaŠÈ’Û[email protected]ñ‰ì@„bj¾ .1 @åËë†ãb×…‰†än
@Šuý[email protected]åÏìšÌ× @ @HìnÓë@3I
@ @åÐÜî×@†Ï‰…   laì[email protected]Þaõì@M
  ïiì[email protected]éîmü .2 ë‰ì™@åÌîjàî[email protected]åË… [email protected]òí[email protected]õaŠÈ’Û[email protected]ñ‰ì@„bj¾ 19-23/1
@ @Éîàm .3 @åË…@[email protected]òí[email protected]õaŠÈ’Û[email protected]ñ‰ì@„bj¾ .2
@ @laì[email protected]ÞaõìŠiN4 Þìni
  @åË…@[email protected]òí[email protected]õaŠÈ’Û[email protected]ñ‰ì@„bj¾ .3 @ @æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @[email protected]íûîn×a †í죊[email protected]æa…@Þìni @@åË…@[email protected]òí[email protected]õaŠÈ’Û[email protected]ñ‰ì@„bj¾

@@[email protected]òí[email protected]õaŠÈ’Û[email protected]ñ‰ì@„bj¾ ٢†í‰ìß@N1 @ @†í죊[email protected]æa…@Þìni

@ @NåÌîjàî[email protected]åË…@éèÏb’ß@ïÔÜ[email protected]‰b‚

@a‰b‚@Š×ì@Íí@òí[email protected]åËìmìÏ@„bj¾@ïiì[email protected]éîmü .2
  Në†íûí†äí[email protected]æa…@åÛìÐßì×@LÜ×
@æŠÏbÏ@ðõìÛýß@åèîÜîÏ@٢òí[email protected]„bj¾@†í‰ìß .3

  .DLP/LCD
@٢éàÜ×@ï™[email protected]æõb[email protected]‰b@laì[email protected]ÞaõìŠi .4
  NìnämŠm
@ë†íûí†äí[email protected]‰b‚@æõb[email protected]å׊˅ŠÐ¾@†í‰ìß .5

  Næõb[email protected]…ìØí‰@ì×ì[email protected]a…@å×…ìØ퉅@æa…

  âïÜ@çíè[email protected]ãþ[email protected]æÕî‡î‡åÐ@æäíè[email protected]æͯaŠ

[RTTHN5 M 3]   

  @ åíýîäÏ@&@æØnäÏ   íûîn×a&ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa   æŠuýjàÏ…‰†än&åËë†ãb×…‰†än   ìšÌîß

  EMK

EK 1 (1.4) @ @@ZæØnäÏ @Z ñ†ÇbÓ @ @Z oÏa… ٢†í‰ìß @ @ñ…bjÇ@N4 3
@kj@å×bmbrß@M @ @laì[email protected]Þaõì@.1 @ @@@áàî[email protected]´mŠÌÏ@å×bmbrß@.1
@íûîmbíŠ×@ða… @åØë‰bèÌß@Íí@٢kj@åØÜväß@.2 @ @åËë†ãb×@…‰†än HìnÓë@2I
  ïaúìäí[email protected]æa… @ @@áàîm @ @@ïiì[email protected]éîmü@.2
@´™bè[email protected]ÐÜäÌß@M @ @åÌ‚äîiŠÏ@N3 @ @@áàîm @Ñîãì×@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾@4.1 19-23/1
  @ @@@áàî[email protected]ba

  @Úìß[email protected]‫@ﻭﺿﻮﺀ‬bmìšËa @@ @æa…@æì×ë‰ ٢a‰b׊Ï@åØía‰bärß@.3 @@
  @œÌîç@åË[email protected]æa… @ @[email protected]íûîn×a Náàî[email protected]òä ٢a‰b׊Ï
@ @@HìØî× @…bî[email protected]Óa……@æa…@‫@ﺑﺮﻭﺿﻮﺀ‬oÐàn×@aëbi…@†í‰ìß@N1 @ @æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @@@áàî[email protected]´mŠÌÏ@å×bmbrß 4.1.1
  @å×bmbrß@†í‰ìß@M @ @Šía
  @åØë‰bèÌß ٢kj @ìÛŠÏ@Íí@é×bÏ[email protected]†í‰ìß@åË…@laì[email protected]ÞaõìŠ[email protected] @åØë‰bèÌß@Íí@٢kj@åØËŠäß@4.1.2
@ @@áàîm
@ @@áàîm @ @@Šíõ[email protected]æõa…bîn×@taØ@å×ì×ü…
EK 2 (2.1) @ð‰ìšmbØÌß@M @ @@ïiì[email protected]éîmü@a‰b‚@áàî[email protected]ïm‰[email protected]„bj¾@N3 @áàî[email protected]òä@æa…@æì×ë‰@åØÜväß@4.1.3

@ïmb犾@åÜàÇ
@åË…@æîØŠÏ @æì×ë‰@٢a‰b×ŠÏ @åØÓì¬ìäß@†í‰ìß@bnäî¾@æa…@laì[email protected]ÞaõìŠ[email protected]
@æa…@xbÌ ٢a‰b׊Ï@æa…@áàîm @ @@Ü×@a‰b‚@áàî[email protected]ìšËa
  @@@@NæaìuìmŠi   @@áàî[email protected]òä @ @Zïaìnî@å׊a…Š[email protected]åÛìÔßì×@åÌ‚äîiŠÏ@N5

  @Öìnãë[email protected]Šíõ[email protected]ê…bäß@ìjí[email protected]@åmìç…@…aŠ[email protected]†í‰ìß@I
  @æõa‰†‚×@/ ‫@ﺩﻛﺎﻭﺳﻦ ﺛﻠﺠﻲ‬[email protected]Õbß…
@ @HåËŠÐÏ@[email protected]ï×b×@émbÏ[email protected]ï×b×…

  âïÜ@çíè[email protected]ãþ[email protected]æÕî‡î‡åÐ@æäíè[email protected]æͯaŠ

[RTTHN5 M 3]   

  @ åíýîäÏ@&@æØnäÏ   íûîn×a&ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa   æŠuýjàÏ…‰†än&åËë†ãb×…‰†än   ìšÌîß

  EMK

@buŠ×@Ýî•by åìßë‰@æa…@laìu ÞaõìŠi N6
  @NåÛìÐßì×
@åØë‰bèÌß@Íí@٢kj@å×bmbrß@٢†í‰ìß .7
@ @@áàîm
@áàî[email protected]æì×ë‰@Ínä[email protected]ë‰ì™@åËŠäÏ@ŠË†äß@†íëŠß .8
@ïËë†ãbÌß@Íí@æõbmb׊Ï@†×@oèîÜß@†í‰ìß .9
@òä ٢a‰b׊Ï@æa…@áàî[email protected]æì×ë‰@٢a‰b׊Ï
@ @@áàîm
@æa…@áàî[email protected]æì×ë‰@٢a‰b׊Ï@åØÐØÌÜß .10
@@[email protected]@@bnÏ@a……@áàî[email protected]òä@٢a‰b׊Ï
@ @HÖì×ìÏ@bnÏI
@ë‰ì™@åÌîjàî[email protected]åË…@åìßë‰@paìj¾@†í‰ìß .11

TMK @@Ùî[email protected]„bj¾ .1 @Z ñ†ÇbÓ @ @Z oÏa…@†í‰ìß @ðë[email protected] 3
  Næb®‰ .2   „bj¾@ïiì[email protected]éîmü .1 @ïbãìnäí[email protected]åË…@æb®‰@@Ùî[email protected]„bj¾ .1 @ @[email protected]åËë†ãb×@…‰†än
@ @[email protected]æõbãìšÌÏ HìnÓë@1I
@†Ï‰…@pbí[email protected]äîj¾
@@   NåÏŠ@æõbmb×ŠÏ   @åÌí†ämŠÏ .2   NÞì[email protected]Íí @ðb™bjÜÏ@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@.7.1 19-23/1
@ @ @pb×@ïËë†ãbÌß@Íí@pbí[email protected]äîj¾ .2   Nbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùî[email protected]îäu
@ @Z åãëbèëd×

EK1( 1.8 )

@Šuý[email protected]åÏìšÌ×   Npbí[email protected]îÛìäß .3 @ @[email protected]íûîn×a   NÞì[email protected]åË…@åÏŠ   ozî•@Òë†îç@åÜàÇ •

  âïÜ@çíè[email protected]ãþ[email protected]æÕî‡î‡åÐ@æäíè[email protected]æͯaŠ

[RTTHN5 M 3]   

  @ åíýîäÏ@&@æØnäÏ   íûîn×a&ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa   æŠuýjàÏ…‰†än&åËë†ãb×…‰†än   ìšÌîß

  EMK

@ @NåÐÜî×@†Ï‰…     [email protected]å×ë†äÏŠ[email protected]@Ùî[email protected]„bj¾@ïiì[email protected]éîmü .1 pb×@ïËë†ãbÌß@Íí@pbí[email protected]îÛìäß .3 @ æõbía…ìj× • @@
@Íí@åÏŠ@æõbmb׊Ï@„bj¾@æa…@Ï@ÝäÌß .2   NÞì[email protected]åË…@åÏŠ
@@   @N@Ùî[email protected]a……@oÏa…Šm @ @[email protected]æŠuýjàÏ@…‰†än

 

  NåÌí†ämŠÏ .3   Zbàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùî[email protected]„bj¾@.7.1.1
NåÛìÐßì×@Òa[email protected]†Ð×@åØî™bèi…@†í‰ìß .3.1   ozî•@Òë†îç@åÜàÇ •
@†Ï‰…@pbí[email protected]äîj¾@bnäîß…@åÛìÐßì×@Òbîn .3.2 @@Ùî[email protected]îÛìäß@æa…@bäîj¾@.7.1.2
@†×@mc…@îÛìäß@åË…@åÏŠ@æõbmb×ŠÏ @ @Nbàî[email protected]å׊a…Ši
  @@Nýîãbß @„bj¾@æa…@îÛìäß@Lbäîj¾@.7.1.3
@a‰b‚@bäîi…@Íí@pbí[email protected]üì@„bj¾@†í‰ìß .3.3 @@Ùî[email protected]îä[email protected]ðb™bjÜÏ
  NåÛìÐßì׊i @ @Nbàî[email protected]å׊a…Ši
@ì×ì[email protected]a…@pbí[email protected]üì@îÛìäß@†í‰ìß .4
  NîÛìm @@

  Nozî•@Òë†îç@åÜàÇ@[email protected]àîm •
  æb®‰@[email protected]@Ùîm •

  @[email protected]@Öì[email protected]åË…b •

oî•‫ﺧﺎ‬Š[email protected]åä×bß@åÌînäРנ @ @
@bmŠç@å×bÏëŠß@ðŠí…@³zî–× 
@Ö†î[email protected]Íí@ðbßa‰@æìßbã@LŠçŠ[email protected]ÍîÛbÏ@Íí

  âïÜ@çíè[email protected]ãþ[email protected]æÕî‡î‡åÐ@æäíè[email protected]æͯaŠ

[RTTHN5 M 3]   

  @ åíýîäÏ@&@æØnäÏ   íûîn×a&ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa   æŠuýjàÏ…‰†än&åËë†ãb×…‰†än   ìšÌîß
ìmaì@ bÐàîm…@ œÌîè@ s퉆rß
  EMK @ð‰†rß@Ö†î[email protected]Íí@ì[email protected]ðbßa‰@Noî×brÏ
@Íí@ åä×bß@ åÜîjàÌÏ@ åãaŠÏ@ å×a
@³zî–×@ åØîn¾@ Öìnãë[email protected] oî•‫ﺧﺎ‬Ši
@ @@NÕíõ[email protected]Íí
@oî×brÏ@ åËŠ@ âbmë[email protected] b®ìÏ@ @
@éÛbí[email protected]Îìnä[email protected]î×brÏ@æa…@Šä×@ïmŠÐ
@bã‰ìÐ@ Íí@ åä×bß@ å×b¾@ Ö†î[email protected] æaŠ×
@‫@ﺑﺮﺧﺎﺻﻴﺖ‬Íí@åä×bß@å×b¾@Ήì×@æa…
@ @NáäŠ[email protected]Ήì×@bmŠ
@Íí@ åä×bß@ åÜîjàÌÏ@ Ö‰ì@ @
@Òbîn@ åÜàÇ@ ð…bväß@ smìmbÐ@ ‰ìmaŠm
@a†ã[email protected]ðŠí…@[email protected]émbÐÏ@pb×@Õ[email protected]ë†íûí†äía
@ @[email protected]å×bß@a†ã[email protected]Íí@Ò[email protected]éÛbía

@@

@@

 

 

  âïÜ@çíè[email protected]ãþ[email protected]æÕî‡î‡åÐ@æäíè[email protected]æͯaŠ

[RTTHN5 M 4]   

  @ åíýîäÏ@&@æØnäÏ   íûîn×a&ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa   æŠuýjàÏ…‰†än&åËë†ãb×…‰†än   ìšÌîß

  EMK

EK1 (1.8) @ @[email protected]æØnäÏ   Z ê†ÇbÓ @oÏa…@†í‰ìß @ ‫ﺧﺘﻢ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ 4
@ @æõb[email protected]Éîà[email protected] @ @éèÏb’ß@ïÔÜm .1 @[email protected]òí[email protected]õaŠÈ’Û[email protected]ñ‰ì@„bj¾ .1 @åËë†ãb×…‰†än
@Šuý[email protected]åÏìšÌ× @ @laì[email protected]Þaõì@M @HìnÓë@2I
@ @åÐÜî×@†Ï‰…   ïiì[email protected]éîmü .2 ë‰ì™@åÌîjàî[email protected]åË…
@@   Éîàm .3 @[email protected]òí[email protected]õaŠÈ’Û[email protected]ñ‰ì@„bj¾ .2 [email protected]òí[email protected]õaŠÈ’Û[email protected]ñ‰ì@„bj¾ 26-30/ 1
@@ @@  
@@ @@   åÌ‚äîiŠÏ@.4
@@ @@ @@ Þì[email protected]åË… @ @æŠuýjàÏ@…‰†än  
@@ @@
@@ @@   [email protected]íûîn×a @[email protected]òí[email protected]õaŠÈ’Û[email protected]ñ‰ì@„bj¾ .3 @åË…@184 [email protected]òí[email protected]õaŠÈ’Û[email protected]ñ‰ì@„bj¾  
@@ @@ @@[email protected]òí[email protected]õaŠÈ’Û[email protected]ñ‰ì@„bj¾ ٢†í‰ìß@.1 @ @†í죊[email protected]æa…@Þì[email protected]åË… @ @†í죊[email protected]æa…@Þìni  
@@ @@
@@ @@ @ @NåÌîjàî[email protected]åË…@éèÏb’ß@ïÔÜ[email protected]‰b‚ @@  
@@ @@ @a‰b‚@Š×ì@Íí@òí[email protected]åËìmìÏ@„bj¾@ïiì[email protected]éîmü .2 @@  
@@ @@ @@
@@ @@   Në†íûí†äí[email protected]æa…@åÛìÐßì×@LÜ× @@  
@@ @@ @æŠÏbÏ@ðõìÛýß@åèîÜîÏ@٢òí[email protected]„bj¾@†í‰ìß .3
@@   @@  
@@   .DLP/LCD @@  
@æõb[email protected]‰b@æa…@†íì£@âìØ[email protected]åÌ‚äîiŠÏ .4 @@  
@@  
  NìnämŠ[email protected]٢éàÜ×@ï™bi @ @ @@
@ë†íûí†äí[email protected]‰b‚@æõb[email protected]å׊˅ŠÐ¾@†í‰ìß .5
@ @Næõb[email protected]…ìØí‰@ì×ì[email protected]a…@å×…ìØ퉅@æa…

 

  âïÜ@çíè[email protected]ãþ[email protected]æÕî‡î‡åÐ@æäíè[email protected]æͯaŠ

[RTTHN5 M 4]   

  @ åíýîäÏ@&@æØnäÏ   íûîn×a&ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa   æŠuýjàÏ…‰†än&åËë†ãb×…‰†än   ìšÌîß
@oÏa…@†í‰ìß
  EMK @†ß@æõb[email protected]æa…@ÒëŠ[email protected]Ï@ÝäÌß .1 @ @‫ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬.1 4
.‫@ﻣﺜﻘﻞ‬óÏŠ[email protected]â‹ü   åËë†ãb×…‰†än
EK1 (1.11) @ @[email protected]æØnäÏ @Z ê†ÇbÓ @†ß@æõb[email protected]ïËë†ãbÌß@Íí@òí[email protected]„bj¾ .2 @ @@ @†íì£@1.3 HìnÓë@1I
@٢éàÜ×@„bj¾@M   éèÏb’ß@ïÔÜm .1 @ @.‫@ﻣﺜﻘﻞ‬óÏŠ[email protected]â‹ü @Íí@òí[email protected]„bj¾ æa…@Ï@ÝäÌß@1.3.1
@ @@åç[email protected]ða…Ši   „bj¾@ïiì[email protected]éîmü .2 @áîß@L†ß@âìØ[email protected]ïËë†ãbÌß 26-30/1
@ê…ìß@Ö†îmM @ @NìnämŠm @ @ÑÓë@a†ä[email protected]@æa…@òÜÔÜÓ@Lòä×b
b[email protected]ìmìÏŠi @@   Éîàm .3

@ @[email protected]åíýîäÏ  @ @
@ @ÉîàmM @ @[email protected]íûîn×a

  [email protected]@åßýç@6 ‫ﻗﺮﺍﺀ‬[email protected]ì×ì[email protected]†Ð×@´mbçŠàÏ .1

@†ß@âìØ[email protected]ïËë†ãbÌß@Íí@òàÜ×@éèÏb’ß@ïÔÜm .2 @ @æŠuýjàÏ@…‰†än
  ‫@ﺣﺮﰱ ﻣﺜﻘﻞ‬â‹ü @åËìmìÏ@„bj¾ æa…@Ï@ÝäÌß 1.3.1.1

@â‹ü@†ß@ïËë†ãbÌß@Íí@éàÜ×@„bj¾@ïiì[email protected]éîmü .3 @†ß@âìØ[email protected]ïËë†ãbÌß@Íí@òía
@ @NÞì[email protected]Íí@æõb[email protected]åË‫ﺣﺮﰱ ﻣﺜﻘﻞ ﺩ‬ @ïàÜ×@â‹ü@†ß@‫@ﺣﺮﰲ ﺩﺍﻥ‬â‹ü
@†ß@æõb[email protected]ïËë†ãbÌß@Íí@éàÜ×@æõb[email protected]Éîàm .4
@ @‫@ﺣﺮﰱ ﻣﺜﻘﻞ‬â‹ü @ @NÞì[email protected]åË…

EK 1 (1.11) @ @@ZæØnäÏ @ñ†ÇbÓ @ @Z oÏa… ٢†í‰ìß @ñ…bjÇ .4
@Š‘@[email protected]åØÐØÌÜß @ @ïiì[email protected]éîmü@N1 @ @@@áàî[email protected]|•@٢Š‘@å×bmbrß@.1 @ @åËë†ãb×@…‰†än 4
  @@åç[email protected]ða…Ši @ @laì[email protected]Þaõì@N2 @åØÜİj¾@Íí@٢a‰b׊Ï@åØîväíŠÐ¾@.2
  @ @@áàî[email protected]|• @ @@ïüìàî@N3 @Ñîãì×@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾@4.1   HìnÓë@2I
@a‰b׊Ï@åØía‰bärß@M @ @@áàîm
  @ @áàî[email protected]ba 26-30/1

  âïÜ@çíè[email protected]ãþ[email protected]æÕî‡î‡åÐ@æäíè[email protected]æͯaŠ

[RTTHN5 M 4]   

  @ åíýîäÏ@&@æØnäÏ   íûîn×a&ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa   æŠuýjàÏ…‰†än&åËë†ãb×…‰†än   ìšÌîß

  EMK

EK 2 (2.7) @ @áàî[email protected]åØÜİj¾@Íí @íûîn×a bã‰ìÐ@åË…@áàî[email protected]å×bãbÔÜß .3 @
@ @@ @ @@@áàîmŠ[email protected]‰b@†íõý@oèîÜß@†í‰ìß@N1 @ @æŠuýjàÏ@…‰†än
@bí†í[email protected]å×bÔÜß @ @@áàî[email protected]|•@٢Š‘@ðõbäÌß@Í‚äîiŠ[email protected]†í‰ìß@N2 @ @@@áàî[email protected]٢Š‘@åØía‰ìèÌß 4.1.4
@Öìnä[email protected]a… @ @@@[email protected]@åíýîäÏ @Íí@áàî[email protected]@|•@٢Š‘@†íõý@å׊Ïb¾@ë‰ì™@N3 @åØÜİj¾@Íí@٢a‰b׊Ï@åØî‚äíŠÐ¾@4.1.5
  @Úë…ëŠÏ @òîã@å×bbj¾@éîÛì[email protected]
@ @@ÑØÌÛ@Ö†îm
  @æa…@áàîm @ @@áàîm
  @áàî[email protected]å×ì×ýß @@áàî[email protected]|•@٢Š‘@æõbmb׊Ï@åØÐØÌÜß@†í‰ìß@N4 @åË…@áàîmŠ[email protected]‰b@ïüìàî@4.1.6
@a…@bã‰ìÐ@åË… @éîmü@a‰b‚@áàî[email protected]|•@٢Š‘@„bj¾@†í‰ìß@N5 @ @@Þìni
@Nïaìnî@ðb™bjÜÏ   @ïiìm @ @bã‰ìÐ@åË…@áàî[email protected]å×bãbÔÜß@4.1.7
@ @ @æa… @áàî[email protected]åØÜİj¾@Íí@a‰b׊Ï@„bj¾@†í‰ìß .6
@ @ @ @@laì[email protected]ÞaõìŠi
@ @ @ @@áàî[email protected]åØÜİj¾@Íí@٢a‰b׊Ï@åØía‰bärß@†íëŠß .7
@ @ @ @@åÛìÐßì×@oÐß[email protected]†Ð×@åØî™bèi…@†í‰ìß .8
  @ïüìàî@å×ì×ýß@å×[email protected]åÛìÐßì×@Òbîn .9
@ @@bã‰ìÐ@åË…@áàîm
@´ßì×@åØí¾@å×[email protected]ìØíaŠ[email protected]Íí@åÛìÐßì×N10
@ @@åÐÜî×@ì×üŠ[email protected]Ø@åØÛìnj¾@æa…

 

  âïÜ@çíè[email protected]ãþ[email protected]æÕî‡î‡åÐ@æäíè[email protected]æͯaŠ

[RTTHN5 M 4]   

  @ åíýîäÏ@&@æØnäÏ   íûîn×a&ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa   æŠuýjàÏ…‰†än&åËë†ãb×…‰†än   ìšÌîß

  EMK

TMK   ZæØnäÏ @Z ñ†ÇbÓ @ @Z oÏa…@†í‰ìß   ðë[email protected] 4
@@Ùî[email protected]„bj¾ M @ @@N„bj¾@ïiì[email protected]éîmü@.1   NÞì[email protected]åË…@æb®‰@@Ùî[email protected]„bj¾ .1
@ @[email protected]æõbãìšÌÏ   NBa‰aì[email protected]äî[email protected]@åäíõbßŠÏ .2 @ @[email protected]åËë†ãb×@…‰†än HìnÓë@1I
@ @@Næb®‰ NÞì[email protected]åË…@æb®‰@@Ùî[email protected]îÛìäß .2 @ðb™bjÜÏ@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾ 7.1 26-30/1
@@ @pbí[email protected]æììrß M @@ @ÒŠØ@ì×ì[email protected]åØÜî•bzÌß .3   [email protected]àî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùî[email protected]îäu
@ @@[email protected]íûîn×a
@ @[email protected]åãëbèëd×

EK 2 (2.4)
@bí†í[email protected]åØÜî•bzÌß @@@Ùî[email protected]ð…bväß
@ @Nbí†í[email protected]Õ[email protected]†Ï‰… @ì×ì[email protected]åØÜî•bzÌß M   N‫ﺧﺎﺻﻴﺖ‬Š[email protected]åä×bß@³íõb׊i   ozî•@Òë†îç@åÜàÇ •
@ @@[email protected]å×ë†äÏŠ[email protected]@Ùî[email protected]„bj¾ .1   @ @@æõbía…ìj× •
@ @ @³íõb׊[email protected]ÒŠØ @ @NBa‰aì[email protected]äî[email protected]@åäíõbßŠÏ .2
@æa…@íûîmbíŠ× @oî•‫ﺧﺎ‬Š[email protected]åä×bß @@NåÛìÐßì×@Òa[email protected]†Ð×@åØî™bèi…@†í‰ìß 2.1  
@ @[email protected]ïaúìäía @åîÛì[email protected]a… @pbí[email protected]†×@ðŠi…@åÛìÐßì×@bmìšË[email protected]Òbîn 2.2
@ì×ì[email protected]åØÜî•bzÌß @ @[email protected]æŠuýjàÏ@…‰†än
  NÒŠØ   ðëbu @ @@NåíõüŠ[email protected]Íí @bàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm „bj¾ .7.1.1
@pìØîÌß@í‰biŠ[email protected]äîß…@åÛìÐßì×@bmìšËa 2.3
@ @@N@Ùî[email protected]@@@@@ð…bväß@pbí[email protected]åãìì   NÞì[email protected]åË…
@@Nbäîi…@éÜ[email protected]Íí@@Ùî[email protected]üì@„bj¾@†í‰ìß 2.4   ozî•@Òë†îç@åÜàÇ •
@Ùî[email protected]@@@@†Ï‰…@pbí[email protected]Òa[email protected]åØíëbväß@†í‰ìß@.3 @@Ùî[email protected]îÛìäß@æa…@bäîj¾ .7.1.2
@ @NåØîß뉅@éÜ[email protected]Íí@
@Öìnãë[email protected]ìšÌîß@aë…@bß@ðŠi…@†í‰ìß@.4 @ @Nbàî[email protected]å׊a…Ši
@ @@[email protected]ÒŠØ@ì×ì[email protected]åØÜî•bzÌß @„bj¾@æa…@îÛìäß Lbäîj¾ .7.1.3
@@Ùî[email protected]îä[email protected]ðb™bjÜÏ

@ @@Nbàî[email protected]å׊a…Ši
@ðë[email protected]åîÛìäÏ@íûîn×[email protected]Í®aŠß .7.1.4

  âïÜ@çíè[email protected]ãþ[email protected]æÕî‡î‡åÐ@æäíè[email protected]æͯaŠ

[RTTHN5 M 4]   

  @ åíýîäÏ@&@æØnäÏ   íûîn×a&ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa   æŠuýjàÏ…‰†än&åËë†ãb×…‰†än   ìšÌîß
  ‫ ﺑﺮﺧﺎﺻﻴﺖ‬åä×bß 4.1 ìnÓë@‰aìÛ…@bàî[email protected]îä[email protected]ðb™bjÜÏ
  EMK
@ @@NæŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ

 
  Nozî•@Òë†îç@åÜàÇ@[email protected]àîm •

  æb®‰@[email protected]@Ùîm •
  @[email protected]@Öì[email protected]åË…b •

 

oî•‫ﺧﺎ‬Š[email protected]åä×bß@åÌînäÐ×  @ @
@bmŠç@å×bÏëŠß@ðŠí…@³zî–× 
@Ö†î[email protected]Íí@ðbßa‰@æìßbã@LŠçŠ[email protected]ÍîÛbÏ@Íí
@ìmaì@ bÐàîm…@ œÌîè@ s퉆rß
@Ö†î[email protected]Íí@ì[email protected]ðbßa‰@Noä[email protected]Íí@oî×brÏ
@Íí@ åä×bß@ åÜîjàÌÏ@ åãaŠÏ@ å×[email protected] ð‰†rß
@³zî–×@ åØîn¾@ Öìnãë[email protected] oî•‫ﺧﺎ‬Ši

@ @@NÕíõ[email protected]Íí
@2oî×brÏ@ åËŠ@ âbmë[email protected] b®ìÏ@ @
@Îìnä[email protected]î×brÏ@æa…@Šä×@ïmŠÐ@oäm

  âïÜ@çíè[email protected]ãþ[email protected]æÕî‡î‡åÐ@æäíè[email protected]æͯaŠ

[RTTHN5 M 4]   

  @ åíýîäÏ@&@æØnäÏ   íûîn×a&ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa   æŠuýjàÏ…‰†än&åËë†ãb×…‰†än   ìšÌîß
Íí@ åä×bß@ å×b¾@ Ö†î[email protected] æaŠ×@ éÛbía
  EMK @Íí@ åä×bß@ å×b¾@ Ήì×@ æa…@ bã‰ìÐ
@ @NáäŠ[email protected]Ήì×@bmŠ@‫ﺑﺮﺧﺎﺻﻴﺖ‬
@Íí@ åä×bß@ åÜîjàÌÏ@ Ö‰ì@ @
@Òbîn@ åÜàÇ@ ð…bväß@ smìmbÐ@ ‰ìmaŠm
@a†ã[email protected]ðŠí…@[email protected]émbÐÏ@pb×@Õ[email protected]ë†íûí†äía
  [email protected]å×bß@a†ã[email protected]Íí@Ò[email protected]éÛbía

 

  âïÜ@çíè[email protected]ãþ[email protected]æÕî‡î‡åÐ@æäíè[email protected]æͯaŠ

[RTTHN5 M 5]   

  @åíýîäÏ@æa…@æØnäÏ   íûîn×[email protected]& ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa æŠuýjàÏ …‰†än@& åËë†ãb× …‰†än   ìšÌîß

  EMK

EK1 (1.8) @ @[email protected]æØnäÏ @ ê†ÇbÓ @ @Z oÏa…@†í‰ìß @ @ @‫@ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬.1 5
[email protected]òí[email protected]@åØÐØÌÜß   éèÏb’ß@ïÔÜm .1 @@òí[email protected]òäîjÛ[email protected]ñ‰ì@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾ .1 @ @[email protected]åËë†ãb×@…‰†än
@Šuý[email protected]åÏìšÌ× @a‰b‚@òäîjÛ[email protected]ñ‰ì @åÄÐ[email protected]æa…@æõb[email protected]   HìnÓë@2I
@ @åÐÜî×@†Ï‰…   ïiì[email protected]éîmü .2 Õíõ[email protected]åË…@1M4
@æ½@æa…@åîÛ 2-6/2  
@@ @ @NbuŠ×
@@ @@  
@@ @@
@@ @@   Éîàm .3 [email protected]òí[email protected]òäîjÛ[email protected]ñ‰ì@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾ .2 @ÝàÈÌß@æa…@ÅÐzÌß@L„bj¾ 1.1.1  
@@ @@   Þì[email protected]åË…@1  
@@ @@ @ @íûîn×a [email protected]òí[email protected]òäîjÛ[email protected]ñ‰ì@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾ .3 @æa…@‰†ÔÛ[email protected]ñ‰ì@LòäîjÛ‫ﺍ‬ñ‰ì  
@@ @@ @ðõìÛýß@òäîjÛ[email protected]ñ‰ì@æõb[email protected]ŠË†äß .1 †í죊[email protected]æa…@Þì[email protected]åË…@1 @æa…@Þì[email protected]åË…@ÕÜÈÛ[email protected]ñ‰ì  
@@ @@   DLP/LCD  
@@ @@ †í죊i  
@@ @@  
@@ @@   [email protected]@[email protected]òí[email protected]òäîjÛ[email protected]ñ‰ì ‫@ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ‬ïÔÜm .2 @ @æŠuýjàÏ@…‰†än  
@@ @@ @òäîjÛ[email protected]ñ‰ì@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@ïiì[email protected]éîmü .3 @òäîjÛ[email protected]ñ‰ì@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@1.1.1.1  
 
  @ @Þì[email protected]åË… @ @†í죊[email protected]æa…@Þì[email protected]åË…  
@òäîjÛ[email protected]ñ‰ì@[email protected]òí[email protected]æõb[email protected]åØÐØÌÜß .4 @åÄÐ[email protected]æa…@æõb[email protected]ÝàÈÌß@1.1.1.4  
@æa…@‰†ÔÛ[email protected]ñ‰ì@LòäîjÛ[email protected]ñ‰ì  
@ @Öëa‰@a‰b‚ @bmŠ@ñý•@a…@ÕÜÈÛ[email protected]ñ‰ì  
@ @Þì[email protected]åË…@òäîjÛ[email protected]ñ‰ì@[email protected]@òí[email protected]æììrß@N5  
@ @åí‰bç@åÏë†îè×  
@ @[email protected]@òí[email protected]òäîjÛ[email protected]ñ‰ì@æõb[email protected]Éîà[email protected]  
 
@@  
 

@@   

 
@@

  âïÜ@çíè[email protected]ãþ[email protected]æÕî‡î‡åÐ@æäíè[email protected]æͯaŠ

[RTTHN5 M 5]   

  @åíýîäÏ@æa…@æØnäÏ   íûîn×[email protected]& ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa æŠuýjàÏ …‰†än@& åËë†ãb× …‰†än   ìšÌîß
@oÏa…@†í‰ìß
  EMK @†ß@æõb[email protected]æa…@ÒëŠ[email protected]Ï@ÝäÌß .1
@ @‫ﳐﻔﻒ‬óÏŠ[email protected]â‹ü
EK1 (1.8) @ @[email protected]æØnäÏ @Z ê†ÇbÓ @ïËë†ãbÌß@Íí@òí[email protected]åËìmìÏ@„bj¾ .2 @ @‫@ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬.1  5
@â‹ü@†ß@å×aˆîj¾@M   åËŠäÏ .1 ‫ﳐﻔﻒ‬óÏŠ[email protected]â‹ü@†ß@æõbbi   åËë†ãb×…‰†än
@Šuý[email protected]åÏìšÌ× ‫@ﳐﻔﻒ ﺩﺍﻥ‬óÏŠy ‫@ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ‬ïÔÜm .2 @HìnÓë@1I
@ @åÐÜî×@†Ï‰…   ‫ ﻻﺗﻴﻪ ﺗﻮﰊ‬.3 @@
‫ﻣﺜﻘﻞ‬ @ @†íì£ 1.3 2-6/2
  @Íí@òí[email protected]„bj¾ æa…@Ï@ÝäÌß 1.3.1

  Éîàm .4 @áîß@L†ß@âìØ[email protected]ïËë†ãbÌß
@ @[email protected]@åíýîäÏ  @ @
@ @[email protected]íûîn×a @ @ÑÓë@a†ä[email protected]@æa…@òÜÔÜÓ@Lòä×b
@†ß@æõb[email protected]Éîà[email protected]
‫@ﳐﻔﻒ‬óÏŠ[email protected]â‹ü   6 ‫@ﺍﻗﺮﺍﺀ‬[email protected]@åßýç@îÜäß †í‰ìß .1
‫ ﺟﻮﺍﺏ‬ÞaõìŠi - @æa…@ÒëŠ[email protected]òèÏb’ß@ïÔÜ[email protected]æa…@åËŠäÏ@ŠË†äß .2 @ @æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @ @â‹ü@†ß@âìØ[email protected]ïËë†ãbÌß@Íí@åËìmìÏ @åËìmìÏ@„bj¾ æa…@Ï@ÝäÌß@1.3.1.1
‫@ﳐﻔﻒ‬óÏŠy
@ @‫@ﳐﻔﻒ‬æa…@‫@ﻣﺜﻘﻞ‬óÏŠ[email protected]â‹ü@†ß@aˆî[email protected]Íí†äi .3 @†ß@âìØ[email protected]ïËë†ãbÌß@Íí@òía
@‫@ﻣﺜﻘﻞ‬óÏŠ[email protected]â‹ü@†ß@æõb[email protected]‰b@ïiì[email protected]éîmü .4 @ïàÜ×@â‹ü@†ß@‫@ﺣﺮﰲ ﺩﺍﻥ‬â‹ü

@ @NÞì[email protected]åË…

@ @‫@ﳐﻔﻒ‬æa…
@ïËë†ãbÌß@Íí@òí[email protected]åËìmìÏ@æõb[email protected]Éîàm .5
‫@ﳐﻔﻒ‬óÏŠ[email protected]â‹ü@†ß@æõbbi

  âïÜ@çíè[email protected]ãþ[email protected]æÕî‡î‡åÐ@æäíè[email protected]æͯaŠ

[RTTHN5 M 5]   

  @åíýîäÏ@æa…@æØnäÏ   íûîn×[email protected]& ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa æŠuýjàÏ …‰†än@& åËë†ãb× …‰†än   ìšÌîß

  EMK 5

EK1:1.4 @ @[email protected]æØnäÏ @Z ñ†ÇbÓ @ @Z oÏa…@†í‰ìß ‫ ﺍﺩﺏ‬.6 HìnÓë@2I
@@l…[email protected]åØía‰bärß@M
@ïmb犾@Úì @ @NîÜ©@a… @ @Næ‰b@Íjßì@N1 @ @îÜ©@a…@l…[email protected]åØÜväß@N1 @ @åËë†ãb×@…‰†än 2-6/2
@åË…@æîØŠÏ ٢ð@åØía‰bärß@M @ @@laì[email protected]ÞaõìŠ[email protected] @Íí@îÜ© ٢ð@åØía‰ìèÌß@N2 @Ñîãì×@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾ 6.1
@ðõ‫@ﺩﺭﺿﺎ‬Íí@îÜ© @ @NåÌ‚äîiŠÏ@N3 @ @ÊŠ‘@âìØ[email protected]Ðäß @ @îÜ©@a…@l…[email protected]ba
@æa…@xbÌ @ @Nåãì×ü@N4 @l…aŠ[email protected]åèîjÜ×@a‰bnã[email protected]ˆî[email protected]Íí†äj¾@[email protected]
@ @@æaìuìmŠi @@

  @æõaˆîiŠÏ@Ï@ÝäÌß@M @ @ @îÜ©@a…@l…[email protected]åØíbibÌß@éjÓbÇ@æa…   æŠuýjàÏ@…‰†än
EK2:2.3 @ @îÜ©@a…@l…[email protected]åØÜväß@6.1.1
@å×b×ìàÌß@éîÛìi‐ @æa…@l…aŠ[email protected]åèîjÜ× @Íí@îÜ© ٢ð@åØía‰ìèÌß 6.1.2
@ @[email protected]íûîn×a @
@ @ÊŠ‘@âìØ[email protected]Ðäß
@bí†í[email protected]åØË…b‚äß@O @l…aŠ[email protected]Ö†î[email protected]òjÓbÇ @éãŠÏ@Íí@îÜ©@a…@l…[email protected]æ‰b@Íjßì@N1 @a…@l…aŠ[email protected]åèîjÜ×@îîÛbãbÌß 6.1.3
@ÑîmbãÛ[email protected]@ë‰bi @ @ @@‫ﺩﺣﺎﺿﲑﻱ‬
@ @îÜ©
@åØbaŠi @ @[email protected]åíýîäÏ @a…@îÜ©@a…@l…[email protected]åØía‰bärß@†í‰ìß@N2
  oßìÜÈß @æ½@åØÐØÌÜß@M
EK2:2.8 @ @buŠ× ٢@Íîbß@åÛìÐßì×
  @ @åÛìÐßì×@buŠ×@³Ïa…@åÌnäjàÏ@N3
@éîÛìi ‐ @†Ð×@ïaìnî@Òa[email protected]å×bí†rß@ë‰ì™@N4 @l…[email protected]åØíbibÌß@éjÓbÇ@îîÛbãbÌß@6.1.4
@åØÜî•bzÌß
@ @åÛìÐßì×@Òbîn @ @îÜ©@a…
@éîÛì[email protected]Íí@ìmaì @a…@l…[email protected]åØãì×ýß@åÛìÐßì×@Òbîn@N5
@éîÛë[email protected]å×bãì™… @ @٢ïaìnî@å׊a…Š[email protected]îÜ© îÜ©@a…@l…[email protected]åØÜàÈÌß@6.1.5

  @ðbßa‰@Ήëa @Ðäß@Íí@îÜ© ٢ð@åØía‰bärß@†í‰ìß@N6
@éîÛì[email protected]

  âïÜ@çíè[email protected]ãþ[email protected]æÕî‡î‡åÐ@æäíè[email protected]æͯaŠ

[RTTHN5 M 5]   

  @åíýîäÏ@æa…@æØnäÏ   íûîn×[email protected]& ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa æŠuýjàÏ …‰†än@& åËë†ãb× …‰†än   ìšÌîß

  EMK

@åØîbØîÐí…ì¾ @ @Nåãì×ü@å׊a…Ši ÊŠ‘@âìØy
@Öìnãë[email protected]í†ía @l…aŠ[email protected]åèîjÜ×@æõaˆîiŠÏ@Ï@ÝäÌß@†í‰ìß@N7
@åË…@åØíaì…
@Ö†äè×@[email protected]æaìÛŠÐ× @bmŠ@îÜ©@a…@l…[email protected]åØíbibÌß@éjÓbÇ@æa…
@ @a†äîß@bnÏ@åØÐØÌÜß
  b
@ @åÛìÐßì×@buŠ×@Ýî•[email protected]åÌnäjàÓ@.8
@åíýîäÏ@paìj¾@åíõü@åÛìÐßì×@ð‰…@†í‰ìß@.9
@³íõb׊[email protected]Íí@åÛìÐßì×@buŠ×@Ýî•by

@æa…@îÜ©@a…@l…[email protected]åØÜàÈÌß@åèîjÜ×
@ @îÜ©@a…@l…[email protected]åØíbibÌß@éjÓbÇ

@³íõb׊[email protected]Š×@æ½@åØÐØÌÜß@†í‰ìß@.10
@ @îÜ©@a…@l…[email protected]Öì[email protected]åçë‰ìÜ×

TMK @ @[email protected]æØnäÏ @Z ñ†ÇbÓ @ @Z oÏa…@†í‰ìß @ðë[email protected] 5
@@Ùî[email protected]„bj¾@M @ @@N„bj¾@ïiì[email protected]éîmü@.1 @ïbãìnäí[email protected]åË…@æìnäÏ@@Ùî[email protected]„bj¾ .1 @ @[email protected]åËë†ãb×@…‰†än
@ @[email protected]æõbãìšÌÏ @ðb™bjÜÏ@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@.7.1 HìnÓë@1I
@ @@NæìnäÏ   NåäíõbߊÏ@.2   Þì[email protected]@Íí
@@ 2-6/2

  [email protected]åãëbèëd× @†Ï‰…@pbí[email protected]äîj¾@M @@ @åçìj¹aŠ[email protected]æõbmb׊Ï@†Ï‰…@pbí[email protected]äîj¾ .2   [email protected]àî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùî[email protected]îäu
@Nåçìj¹aŠ[email protected]æõbmb×ŠÏ @ @@[email protected]íûîn×a @åË…@æìnäÏ@@Ùî[email protected]a…@oÏa…Š[email protected]Íí   ozî•@Òë†îç@åÜàÇ •
@( EK1 @@[email protected]å×ë†äÏŠ[email protected]@Ùî[email protected]„bj¾@ïiì[email protected]éîmü@.1 @ @@æõbía…ìj× •
1.1 )   Npbí[email protected]îÛìäß@M   Þìni
@laìvËìšÌmŠi

  âïÜ@çíè[email protected]ãþ[email protected]æÕî‡î‡åÐ@æäíè[email protected]æͯaŠ

[RTTHN5 M 5]   

  @åíýîäÏ@æa…@æØnäÏ   íûîn×[email protected]& ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa æŠuýjàÏ …‰†än@& åËë†ãb× …‰†än   ìšÌîß

  EMK

@Ò…bçŠm @Íí@åçìj¹aŠ[email protected]æõbmb׊Ï@„bj¾@æa…@Ï@ÝäÌß .2 æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbí[email protected]îÛìäß .3  
  NåìmìÐ× @ @@N@Ùî[email protected]a…@oÏa…Šm   Þì[email protected]åË…@åçìj¹aŠi
@ @[email protected]åäíõbߊÏ@.3 @ @[email protected]æŠuýjàÏ@…‰†än
  @bàî[email protected]å׊a…Š[email protected]@Ùîm „bj¾@.7.1.1

@Òa[email protected]†Ð×@åØî™bèi…@†í‰ìß@3.1   NÞì[email protected]åË…
@ @@NåÛìÐßì×   ozî•@Òë†îç@åÜàÇ •
@æa…@bäîj¾@bnäîß…@åÛìÐßì×@Òbîn@3.2 @@Ùî[email protected]îÛìäß@æa…@bäîj¾@.7.1.2
@a…@[email protected]mŠ×@mc…@pbí[email protected]îÛìäß
@ @@NåØÐnm…@Íí@bß @ @Nbàî[email protected]å׊a…Ši
@bäîi…@Íí@pbí[email protected]üì@„bj¾@†í‰ìß@3.3 @„bj¾@æa…@îÛìäß@Lbäîj¾@.7.1.3
@ @NåÛìÐßì×@pìØîÌß @@Ùî[email protected]îä[email protected]ðb™bjÜÏ
  NbuŠ×@æ½@a…@pbí[email protected]åØÐØÌÜß@†í‰ìß@.4
@ @Nbàî[email protected]å׊a…Ši
  Nozî•@Òë†îç@åÜàÇ@[email protected]àîm •

  æìnäÏ@[email protected]@Ùîm •
@@[email protected]@Öì[email protected]åË…b •

b߉ì×@êaìi ‫ﺧﺎﺻﻴﺖ‬ 
@@

@ @LbËìiŠ[email protected]âìÜ[email protected]ìØî@æa…@åmìj߉@.1

  âïÜ@çíè[email protected]ãþ[email protected]æÕî‡î‡åÐ@æäíè[email protected]æͯaŠ

[RTTHN5 M 5]   

  @åíýîäÏ@æa…@æØnäÏ   íûîn×[email protected]& ê†ÇbÓ   ‫ﲜﻴﻜﺘﻴﻒ‬ëa æŠuýjàÏ …‰†än@& åËë†ãb× …‰†än   ìšÌîß
@[ïÛbØ@îãbß@ÙÌã@êaìi
  EMK
@ @LbÏìÛ…@åË[email protected]߉ì×@‫ﺧﺎﺻﻴﺖ‬
@ @Nð‰ìàîß@paìÌß@bä[email protected]ð¾

@@
@ @L´näß@‰†ãbi…@b߉ì×@ïÜj¾@.2
@ @[oî×a‰@mc…@âbŠ[email protected]å×bß
@ @L´ßbníú@ì[email protected]æa…@pa‡@Õqbi
@ @Noî×brÏ@îä[email protected]ðb™bjÜÏ@pëaŠß

 

 

  âïÜ@çíè[email protected]ãþ[email protected]æÕî‡î‡åÐ@æäíè[email protected]æͯaŠ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
boiMAG.com "Fall 2020"
Next Book
Bahan Ajar