The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ศุภวรรณ บุญนาม, 2020-02-10 06:18:17

สังคมยั่งยืน

สังคมยั่งยืน

การพฒั นาอย่างยงั่ ยืนด้านสังคม
เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

คานา

หนงั สือ E-Book เล่มน้ีจดั ทำเพื่อศึกษำ
คน้ ควำ้ ควำมรู้เก่ียวกบั กำรพฒั นำอยำ่ งยงั่ ยนื โดย
หนงั สือเล่มน้ีประกอบไปดว้ ยควำมรู้ในดำ้ นต่ำงๆ
ตำมที่กล่ำวมำ

ท้งั น้ีทำงคณะผจู้ ดั ทำหวงั เป็นอยำ่ งยง่ิ วำ่
หนงั สือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผทู้ ่ีมำศึกษำเป็น
อยำ่ งดี หำกหนงั สือเล่มน้ีผดิ พลำดประกำรใด
ตอ้ งขออภยั มำ ณ โอกำสน้ี

ดำ้ นสังคม

กำรพฒั นำท่ียงั่ ยนื น้นั จะตอ้ งวำงอยบู่ นรำกฐำนของ 2
หลกั คือ หลกั กำรควำมยตุ ิธรรม และหลกั กำรควำมเทำ่
เทียมกนั เพื่อใหเ้ กิดกำรพฒั นำในระยะยำว กำรเขำ้ ถึง
ทรัพยำกรและโอกำสของคนในสังคมจะตอ้ งมีควำม
เท่ำเทียมกนั สิทธิมนุษยชนและผลประโยชนอ์ ่ืนๆ เช่น
อำหำร สำธำรณสุข กำรศึกษำ ที่อยอู่ ำศยั และโอกำสใน
กำรพฒั นำตนเอง ควำมเป็นธรรมในสังคมน้ีมีนยั ยะถึง
โอกำสท่ีเท่ำเทียมกนั ของประชำชนทุกคนในดำ้ น
กำรศึกษำและกำรมีส่วนในกำรเสริมสร้ำงผลิตภำพ
ใหแ้ ก่สงั คม สิ่งต่ำงๆ เหล่ำน้ีจะทำใหเ้ ป้ำหมำยทำง
สังคมท้งั ดำ้ นของควำมหลำกหลำยทำงวฒั นธรรม
ควำมเป็นในสงั คม ควำมเทำ่ เทียมกนั ระหวำ่ งเพศ และ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนประสบควำมสำเร็จ

ด้านเศรษฐกจิ

ควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจหรือกำร
เปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงโครงสร้ำง
ทำงเศรษฐกิจ เพื่อใหส้ อดคลอ้ งกบั กำร
พฒั นำ ที่จะส่งผลใหส้ วสั ดิกำรของ
ประชำชนดีข้ึน

ดงั น้นั กำรพฒั นำฟมุ่งท่ีจะเพ่ิม
ควำมอยดู่ ี กินดีของประชำชน หรือมุ่งที่
จะสร้ำงรำยไดใ้ นระยะยำว

ด้านสิ่งแวดล้อม

กำพฒั นำท่ีมีกำรคำนึงถึงควำมเสียหำยของส่ิงแวดลอ้ ม มีกำร
ป้องกนั ปัญหำที่เกิดแก่ส่ิงแวดลอ้ ม หรือถำ้ จำเป็นจะตอ้ งเกิดควำม
เสียหำย กจ็ ะตอ้ งทำในขอบเขตที่เสียหำยนอ้ ยที่สุด กำรพฒั นำท่ี
ยง่ั ยนื ในมิติทำงดำ้ นทรัพยำกรและสิ่งแวดลอ้ มน้ี จึงเป็นรูปแบบกำร
ใชท้ รัพยำกรท่ีมีกำรบำรุงรักษำ และมีอตั รำกำรใชท้ ี่อยใู่ นขอบเขต
กำรอำนวยใหห้ รือศกั ยภำพท่ีทรัพยำกรน้ีจะคืนสู่สภำพปกติได้ กำร
พฒั นำแตกตำ่ งไปจำกกำรเจริญเติบโตตรงท่ี กำรพฒั นำ
(development) หมำยถึง กำรปรับปรุงในเชิงคุณภำพใหด้ ี
ข้ึน โดยท่ียงั มีกำรรักษำระดบั ทรัพยำกรพ้ืนฐำน ส่วน กำร
เจริญเติบโต ( growth) หมำยถึง กำรปรับปรุงในเชิงปริมำณให้
สูงข้ึน ดงั น้นั กำรพฒั นำที่ยงั่ ยนื จึงเป็นกำรปรับปรุงในเชิงคุณภำพ
ใหด้ ีข้ึน เพ่อื ใหส้ งั คมมนุษยท์ ่ีมีคุณภำพดำรงอยใู่ นสิ่งแวดลอ้ มท่ี
ยงั คงทำหนำ้ ที่ไดอ้ ยำ่ งปกติ โดยไม่จำเป็นตอ้ งมีกำรเพมิ่ ในเชิง
ปริมำณใหเ้ กินขีดจำกดั

หลักการนาไปสู่ความย่ังยนื

1. รักษำและกระตุน้ ใหเ้ กิดควำมหลำกหลำย กำรพฒั นำ
ที่จะนำไปสู่ควำมยง่ั ยนื มีหลำยแนวทำงท้งั ทำงเศรษฐกิจ
สังคม และกำรเมือง มนุษยจ์ ึงควรรักษำและกระตุน้ ใหเ้ กิด
ควำมหลำกหลำยโดยไม่ผกู ขำดเฉพำะรูปแบบที่ถูกตอ้ ง
ท่ีสุดหรือสมบูรณ์ท่ีสุดของวฒั นธรรม จริยธรรม ศำสนำ
และสังคม เพยี งแนวทำงใดทำงหน่ึงเท่ำน้นั

2. ดำเนินกำรพฒั นำหรือสร้ำงระบบเศรษฐกิจท่ี
รวมเอำสิ่งแวดลอ้ มและเวลำในอนำคตเขำ้ ไวใ้ น
กระบวนกำรตดั สินใจ

3. ตอ้ งแสวงหำแนวทำงท่ีเห็นร่วมกนั บนพ้นื ฐำน
ของส่ิงแวดลอ้ ม สงั คม วฒั นธรรม และศลี ธรรม ที่มีควำม
หลำกหลำย
แนวทำงกำรปฏิบตั ิกำรพฒั นำส่ิงแวดลอ้ มท่ียงั่ ยนื

แนวทางในการปฏิบัตทิ ี่จะไปสู่

การพฒั นาสิ่งแวดล้อมท่ียงั่ ยืน

1. การรักษาคณุ ภาพสงิ่ แวดล้อม ควรดาเนนิ การดงั นี ้
1.1 การอนรุ ักษ์สสารและวงจรการหมนุ เวยี น ซงึ่ เป็น

ความสามารถในการฟืน้ ตวั ของธรรมชาติ
1.2 จากดั การปลอ่ ยของเสยี เพื่อรักษาความสามารถของ

ธรรมชาติในการจดั การกบั ของ
1.3 รักษาความหลากหลายของระบบนเิ วศแบบตา่ ง ๆ ทมี่ ี

ความสมั พนั ธ์กนั บนพนื ้ ท่ีใดพนื ้ ทห่ี นงึ่ เพอ่ื ควบคมุ ความสามารถในการสร้าง
ผลผลติ ของธรรมชาตไิ ว้

2. การใช้ทรัพยากรอยา่ งมอี ยา่ งประสทิ ธิภาพ ควรดาเนินการดงั นี ้
2.1 ทาให้เกิดความยตุ ธิ รรม โดยอาศยั หลกั การวา่ “ใครทา

คนนนั้ ต้องจ่าย”
2.2 ให้การชดเชยกบั ผ้ทู ีไ่ ด้รับผลกระทบจากผ้ทู กี่ ่อนให้เกิด

ปัญหา
2.3 มมี าตรการชดเชยแกก่ ารผลติ ทส่ี ร้างผลดีตอ่ สงิ่ แวดล้อม

ท่อี าจมีกาไรน้อยในระบบธรุ กิจ
2.4 กระจายสทิ ธิและรับรองสทิ ธิในการใช้ทรพั ยากรให้แก่

กลมุ่ คนในสงั คมอยา่ งเสมอภาค
2.5 ให้ความค้มุ ครองทรัพยากรไปพร้อมๆ กบั การรักษา

สง่ิ แวดล้อม
2.6 ต้องควบคมุ อยา่ ให้สงั คมต้องจ่ายคา่ ชดเชยเพื่อปกปิด

ปัญหาวธิ ีการยืดอายผุ ลติ ภณั ฑ์

3. การหลกี เลยี่ งความล้มเหลวของกลไกรัฐท่ีเกี่ยวข้อง โดยการปฏบิ ตั สิ ง่ิ
ตอ่ ไปนี ้

3.1 ใช้กลไกการตลาดตามระบบปกติ
3.2 สง่ เสริมเจตคตทิ ด่ี ขี องสงั คมตอ่ สง่ิ แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
3.3 ยดึ หลกั ความยตุ ธิ รรมในสงั คม ถ้าใครต้องการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ จะต้องยอมจ่ายเงินตามมลู คา่ ท่ีเป็นจริงของทรัพยากร
นนั้ ๆ ไมใ่ ชร่ ะบบผกู ขาด
3.4 ถ้านโยบายของรัฐใด ๆ ท่จี ะมีผลกระทบตอ่ กลมุ่ ชน
ตา่ ง ๆ ในสงั คม รัฐจาเป็นต้องตดั สนิ ใจเลอื กนโยบายเกือ้ หนนุ กลมุ่ คนท่ี
ด้อยโอกาสในสงั คมนนั้ ๆ เพราะกลมุ่ คนทด่ี ้อยโอกาสและยากจนก็ไมไ่ ด้ให้
ความสาคญั ตอ่ สง่ิ แวดล้อมอยแู่ ล้ว
3.5 รักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเมือง

ด้านสุขภาพ

การพฒั นาสขุ ภาพส่วนบคุ คลหรือของตนเองจะเป็น
การพฒั นาเฉพาะด้าน เฉพาะบคุ คล ซง่ึ มีลกั ษณะ
แตกต่างกนั ไปตามวยั โดยเฉพาะการพฒั นาและดแู ล
อาใจใส่เลีย้ งดจู ากพอ่ แม่ จะเป็นรากฐานที่ดีต่อชีวติ
ตอ่ ไป เชน่ การได้รับภมู ิค้มุ กนั โรคอยา่ งครบถ้วนเป็น
ระยะ การสร้างเสริมความแขง็ แรงของร่างกายโดย
ได้รับการกระต้นุ การรับวคั ซนี ปอ้ งกนั โรคหรือวคั ซนี ท่ี
จาเป็นเฉพาะโรค เช่น วคั ซีนปอ้ งกนั มะเร็งปากมดลกู
วคั ซนี ปอ้ งกนั หดั เยอรมนั เมื่อได้รับการพฒั นาสขุ ภาพ
ด้านร่างายมาอย่างดี พร้อมกบั ได้รับการเลีย้ งดเู อาใจ
ใส่ ได้รับความรักความอบอ่นุ ทางจติ ใจอยา่ งเพยี งพอ
จะทาให้บคุ คลนนั้ สขุ ภาพจิตดี

อ้างองิ

https://thailand.opendevelopmentmekong.net/th
/topics/sustainable-development-goals/

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%AA
%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%
A1%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8
%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%
B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0
%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%
E0%B8%B2%E0%B8%9E&tbm=isch&ved=2ahUKE
wiggvqphsHnAhWICHIKHYavCeMQ2-
cCegQIABAA&oq=%.......0j0i131j0i67j0i24.U00So
mUOPeY&ei=0y8-
XuDMBIiRyAOG36aYDg&bih=608&biw=1366#img
rc=4TyXxz-HCNZAqM

สมาชกิ ในกลุ่ม

นาย วรรณรักษ์ แกสมาน 612051082

นส.จิรวรรณ ไชยรัตน์ 612051106

น.ส.จฬุ าลกั ษณ์ แก้วสดุ 612051110

น.ส.ณฐั วภิ า ชว่ ยทอง 612051127

น.ส.ธญั ญลกั ษณ์ สมบตั ิมาก 612051131

น.ส.ธนั ยธร เจริญศรี 612051133

น.ส นษั ริง ลาเตะ 612051135

น.ส.บษุ ยามาศ ศรีสวา่ ง 612051141

นายรัชชานนท์ ทองชชู ่วย 612051156

นส รัตตกิ าล สแี ละ 612051158

น.ส.ศิริรัตน์ ส้มตนั้ 612051171

น.ส.ศภุ วรรณ บญุ นาม 612051172

น.ส.สขุ ฤดี ฉิมนวล 612051174

น.ส.สทุ ิศา รัตนสงั ข์ 610251175

น.ส.อาทติ ยา เครือพฒั น์ 612051189

------สาขาวชิ าสาธารณสขุ ศาสตร์------

นส. ชนิตา จงกล 612021002

นส. เเพรวไพลนิ อินทรวงศ์ 612021025

นส.อสั มา พนั กาเขต 612021042

------สาขาวชิ าคณืตศาสตร์------------


Click to View FlipBook Version
Previous Book
lo_ranxo_2020
Next Book
G&A Look Book 2020