The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by eurostav, 2020-02-12 08:29:18

ES 1-2/2020

ES_1_2020_screen

EUROSTAV
1-2/2020 Odborno-vedecký recenzovaný časopis
o stavebníctve a architektúre

HLAVNÁ TÉMA: INOVÁCIE STAVEBNÝCH MATERIÁLOV, TECHNOLÓGIÍ

ŠPECIÁL VÝSTAVBA VO SVETE
Stavba roka 2019 Hmla ako súčasť fasády

1-2/2020  26. ročník  ISSN 1335 - 1249  Cena 3,30 €
vydáva Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r. o.


UDRŽATEĽNOSŤ
V ARCHITEKTÚRE
A VO VÝSTAVBE

10. ročník medzinárodnej odbornej konferencie

23/4/2020
BRATISLAVA

Téma:
RENOVÁCIA A ADAPTÁCIA BUDOV NA KLIMATICKÉ ZMENY

Carlo Battisti Petran van Heel Hans Hammink Michal Krištof Charles Kibert Michael Braungart

Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Organizátori: Konferenciu podporujú:

ZVÄZ STAVEBNÝCH

ZSPS SLOVENSKA

Cena časopisu EUROSTAV: Špeciálny partner Ceny VISIO:

Vstupenky na konferenciu a viac info na www.vydavatelstvoeurostav.sk,
tel.: +421 915 692 988, mail: [email protected]


EDITORIAL

2020

Adela Motyková Prvý deň v práci po sviatkoch som si začala do nového kalendára na rok
výkonná šéfredaktorka 2020 plánovať a značiť pracovné stretnutia. Pohľadom som sa pristavila na
magickom čísle 2020. Celkom sa mi zapáčilo a výnimočne som sa dala
uniesť do imaginárneho sveta čísel, aby som zistila, akú má symboliku.
Numerológia hovorí, že tento rok je štvorkový, čo znamená, že na obzore
sú dobré veci, sľubuje vzrušujúce výzvy, zlepší komunikáciu a prinesie
hromadu kreatívnych nápadov... Ďalej som ani nemusela čítať, a aj keď
takýmto vedám neverím, priznávam, že ma to podnietilo akosi radostnej-
šie ďalej zapisovať do kalendára. A časť numerologických predpokladov
sa nám v redakcii naplnila už tento mesiac.

To dobré sa objavilo hneď v úvode roka v podobe novej kolegyne, naše
rady posilnila Ing. arch. Andrea Anna Babiak. Vzrušujúcou výzvou pre mňa
je zaradenie dvoch nových pravidelných rubrík, a verím, že aj jej odbor-
ných garantov, ktoré predstavujú významné celospoločenské témy. Jednou
je obnova pamiatok a druhou chceme vstúpiť do problematiky nájomného
bývania. Dúfam, že aj vás tieto témy nadchnú tak ako nás. Okrem toho
vám budeme naďalej prinášať aktuálne informácie zo stavebného
a architektonického diania, ponúkneme mnoho nových odborných
a zaujímavých tém nielen v desiatich číslach Eurostavu, ale aj v samostat-
ných špeciálnych prílohách, ktoré pre vás pripravujeme.

Predpokladám, že väčšina z vás už má v novom kalendári poznačené
mnohé termíny, plánované pracovné, ale aj rodinné stretnutia, narodeni-
nové dni svojich blízkych a priateľov. Je na každom z nás, ako si to
zorganizujeme. Nemusíme ani čítať astrologický či numerologický
horoskop, aby sme vedeli, že aj tento rok nám prinesie radosť aj smútok,
šťastie aj strach, pokoj aj zhon, povinnosti aj oddych… Som presvedčená,
že z každého balíčka nám to bude nadelené v priaznivom pomere.

Verím, že naše články v tomto dvojčísle sa vám budú dobre čítať,
a pozývame vás prelistovať si lákavé novinky v pripravovanom marcovom
čísle, ktoré sa vám dostane do rúk 11. 3. 2020.

EUROSTAV január-február 2020 2
editorial


OBSAH

EDITORIAL 2

ROZHOVOR MESIACA 4
ÚSPEŠNÍ VĎAKA SKÚSENOSTI A ZODPOVEDNOSTI
TÍMU

FIRMA MESIACA 6
NA PILIEROCH DLHOROČNEJ TRADÍCIE, KVALITE
A SKÚSENOSTÍ

DISKUSNÉ FÓRUM 8 Predajný pavilón Shanxiao
POSÚVAME SA VĎAKA INOVÁCIÁM Autori: štúdio architektúry a dizajnu AOE
Foto: v2com / Huang Ligang
INOVÁCIE STAVEBNÝCH MATERIÁLOV, TECHNOLÓGIÍ
Výkonná šéfredaktorka: Ing. Adela Motyková, Tel.: 02/326 62 821,
VYUŽITIE NEKOVOVÝCH VÝSTUŽÍ V BETÓNOVÝCH [email protected] Služby čitateľom a distribúcia
publikácií: Mgr. Zuzana Tóthová, Tel.: 02/326 62 811, E-mail:
KONŠTRUKCIÁCH 10 [email protected], [email protected], [email protected]
eurostav.sk Fotografie: firemné fotografie, autori príspevkov, archív
PLÁVAJÚCI ROBOT – INOVÁCIA V MERANÍ ÚNIKOV Layout: Gama design s. r. o., Bratislava Vydáva: Vydavateľstvo
Eurostav, spol. s r. o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava,
Z NÁDRŽÍ 14 IČO: 313 94 515 Výkonná riaditeľka: Mgr. Michaela Koreňová,
Tel.: 02/326 62 825, 0918 686 455 Vedúca produktového
UPLATNENIE VYSOKOTLAKOVÝCH VODNÝCH oddelenia: Ing. arch. Andrea Anna Babiak, Tel.: 02/326 62 821,
E-mail: [email protected], Obchodná riaditeľka:
TECHNOLÓGIÍ V STAVEBNÍCTVE 16 Mgr. Dagmar Jančovičová, Tel: 02/326 62 820, 0905 723 198,
Obchodné oddelenie: Mgr. Kristína Valúšková, Tel.: 0918 512 959,
ARCHITEKTÚRA 18 Ing. Tibor Bondor, Tel.: 0905 569 382 Marketing: Mgr. Ivana
WELLPARK Krutáková, E-mail: [email protected] Tlač: Alfa print, s. r. o.,
Martin Distribúcia: L.K. Permanent, spol. s r. o., Bratislava
STAVBA ROKA 2019 Dátum vydania: 12. 2. 2020 Vychádza: 10 čísel v roku Objednávka
predplatného: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r. o., Seberíniho
PREZENTÁCIE VŠETKÝCH PRIHLÁSENÝCH STAVEBNÝCH DIEL 1, 821 03 Bratislava - je členom medzinárodnej mediálnej skupiny
FORUM MEDIA GROUP GMBH Ročné predplatné: 31 EUR (vrátane
DO SÚŤAŽE 22-53 DPH v SR + poštovné 4,70 EUR, v ČR sa pripočíta poštovné podľa
taríf Slovenskej pošty a. s.) Cena 1 výtlačku: 3,30 EUR
VÝSTAVBA VO SVETE 54 Rozmnožovanie a ďalšie šírenie len s predchádzajúcim povolením
HMLA AKO SÚČASŤ FASÁDY vydavateľstva. Menom označené príspevky vyjadrujú názory
autorov, avšak nie vždy aj redakcie.
OBNOVA PAMIATOK Za obsah reklamných článkov zodpovedá ich objednávateľ.
Nevyžiadané materiály sa nevracajú. Platný je cenník z 1. 1. 2009.
PREČO NEHOVORÍME O PAMIATKOVÝCH OBNOVÁCH, Evidenčné číslo EV 562/08. Podávanie novinových zásielok
povolené RPP Bratislava – pošta 12, č. j. 651/96 zo dňa 4. 1. 1996.
ALE O OBNOVÁCH PAMIATOK? 58 Podávanie novinových zásielok v ČR bolo povolené ČP, s.p. OZSeČ
Ústí nad Labem, dňa 19. 1. 1998, j. zn. P-292/98
NÁJOMNÉ BÝVANIE 61
NÁJOMNÉ BÝVANIE NIE JE LEN SOCIÁLNE ...

ZAUJALO NÁS 64
NA ZAČIATKU ROKA OPTIMISTICKY

INFOSERVIS 66

Viac informácií o časopise EUROSTAV január-február 2020
na www.casopiseurostav.sk obsah
alebo naskenujte QR kód

REDAKČNÁ RADA ČASOPISU EUROSTAV
prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov, doc. Ing. Peter Černík, PhD., STRABAG Pozemné
a inžinierske staviteľstvo s.r.o., doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava, Ing. arch. Ján Legény, PhD.,
Fakulta architektúry STU Bratislava, Ing. Peter Markovič, XELLA Slovensko, spol. s r. o., Ing. Rastislav Mihálik, SIEMENS s. r. o.
Ing. arch. Martin Nedoba, GFI a. s., Ing. Jana Pančíková, Cemmac, a. s., Mgr. Peter Robl, Budovy pre budúcnosť, o. z., Ing. Tomáš
Sepp, Baumit, spol. s r. o., Peter Škvaril, Schüco International KG, organizačná zložka Slovensko, Ing. arch. Juraj Šujan, Slovenská
komora architektov, Ing. arch. Roman Talaš, Inštitút urbánneho rozvoja, o. z., Siebert+Talaš spol. s r. o.

3


ROZHOVOR MESIACA

ÚSPEŠNÍ VĎAKA Vyspelé produkty, vysoká odborná zdatnosť
SKÚSENOSTI tímu, vedieť prevziať zodpovednosť a byť
A ZODPOVEDNOSTI silný partner pre svojich zákazníkov, to sú
TÍMU základné piliere úspešnej spoločnosti Sie-
mens. O úspechoch a cieľoch tejto značky,
dobre etablovanej na trhu, sme sa rozprá-
vali s Ing. Rastislavom Mihalíkom, riaditeľom
divízie Siemens Building Technologies.

Pripravila Adela Motyková
Foto: archív firmy Siemens

EUROSTAV január-február 2020 Čochvíľa oslávite päťročnicu na Ing. Rastislav Mihalík, navrhnuté riadiace procesy zabezpečia
rozhovor mesiaca stoličke šéfa divízie Siemens Building riaditeľ divízie Siemens Building komfortné a zdravé prostredie pre
Technologies. Aké ambície ste mali obyvateľov budovy so zohľadnením
po prevzatí funkcie a aké teraz? Technologies energetickej efektívnosti prevádzky týchto
V spoločnosti Siemens pracujem vyše technológií. Veľmi podstatnou súčasťou
20 rokov a za tie roky sme urobili veľký obyvateľov bytov a výrazne potláčať nášho portfólia sú aj systémy EPS
kus práce, o čom svedčia naše referencie nebezpečenstvo takzvaných falošných zabezpečujúce požiarnu ochranu
s progresívnymi riešeniami, ktoré aj po poplachov, ktoré by mohli zásadným v budovách vrátane bezpečnostných
rokoch vykazujú vysokú spoľahlivosť spôsobom narušiť komfort bývania systémov, ako aj špeciálne plynové
a technickú nadčasovosť. Nemenej v takomto bytovom dome. hasenia.
dôležitá je aj spokojnosť našich zákazní-
kov. Ich ochota opakovane s nami Čo všetko obsahuje vaše súčasné Za každou úspešnou firmou stoja
spolupracovať na svojich projektoch portfólio? referencie. Na ktorých projektoch ste
znamená, že sme na správnej ceste. Moje Portfólio spoločnosti Siemens, ktoré participovali?
osobné ambície sa týmto napĺňajú bez ponúka pre stavebné projekty, je veľmi Nerád by som upriamil pozornosť na
ohľadu na to, na akej pozícii som bol široké, od elektroenergetických systémov konkrétne referencie. Siemens ako líder na
a aktuálne som. po systémy merania a regulácie pre trhu každoročne participuje na najvýraz-
technológie kúrenia, vetrania a chladenia nejších projektoch. Som rád, že tieto
Ako vnímate súčasnú situáciu na vnútorného prostredia v budovách. Dobre projekty sú úspešné, a aj v prípade
stavebnom trhu, najmä z pohľadu komplikovaného projektu ho vždy vieme
zamerania vašej spoločnosti? dotiahnuť do úspešného konca a pokra-
Aktuálna situácia na stavebnom trhu sa čovať v spolupráci so zákazníkom na
zameriava viac na výstavbu bytových ďalších projektoch.
objektov vrátane výškových budov
s vysokou koncentráciou obyvateľov, Ktorá realizácia bola doteraz pre vás
oproti minulosti, keď sa stavali najmä najväčšia výzva a prečo?
administratívne budovy. Tento nový trend Výzvou je pre nás každý projekt. Vždy sa
vo výstavbe aj súčasná nová legislatíva snažíme pristupovať ku každému projektu
o protipožiarnej ochrane prinášajú nové individuálne a hľadať najvhodnejšie
požiadavky na protipožiarnu ochranu riešenie. Možno by som mohol spomenúť
bytových objektov. V bytových priestoroch budovy na nábreží Dunaja v Bratislave,
je nutné, aby požiarna signalizácia kde sme v spolupráci s investorom navrhli
neprimerane neobmedzovala obyvateľov moderné riešenia a ako prví priniesli na
bytov a zároveň zabezpečovala ich trvalú trh vždy najnovšiu generáciu svojich
ochranu. Preto je veľmi dôležité používať systémov. Počnúc River Parkom, kde sme
v bytových priestoroch moderné systémy, použili v tej dobe najmodernejšie
ktoré sa môžu prispôsobovať správaniu technológie, sme s každým ďalším

4


vať cenné informácie pre riadiaci systém
vetrania budovy. Tieto merania dokážu
robiť na úrovni jednotlivých miestností
alebo ich integrovaním do systémov
vetrania vedia ovplyvniť parametre
vetrania v celej budove. Teda nielen sníma-
nie kvality ovzdušia v priestoroch
snímaním CO2, ale predovšetkým
monitorovaním prachových častíc vieme
zabezpečiť zdravé životné prostredie
v budovách.

projektom v spomínanej lokalite realizovali pomocou mobilnej aplikácie s využitím Hovorí sa, že za všetkým hľadaj
riešenia navrhnuté s najnovšou generáciou moderného cloudového riešenia. Možnosť človeka – ľudí. Aký pracovný tím sa
systémov z nášho portfólia. Priniesť na trh bezkáblového prepojenia napríklad podieľa na vašich úspechoch a ako si
niečo nové, progresívne a potom úspešne s technológiou vykurovania je samozrej- ho budujete?
zrealizovať prvý projekt je a bude pre nás mosť. Noviniek je každoročne naozaj veľa. Náš stabilný tím je to najdôležitejšie, čo
vždy veľká výzva. V ostatných rokoch sa máme. Som hrdý na to, že môžem
čoraz častejšie stretávame s požiadavkami V súčasnosti sa veľa hovorí o udrža- spolupracovať s kolegami, s ktorými som
na integráciu rôznych technológií do teľnosti, udržateľnej výstavbe, za tie roky úspešne prešiel mnohými
systému merania a regulácie, kde je životnom prostredí. Robí vaša výzvami. Za naším úspechom sa skrýva
potrebné veľké množstvo umu a skúse- spoločnosť niečo v tejto oblasti? veľká skúsenosť a zodpovednosť ľudí.
ností. Som rád, že naša spoločnosť má V posledných rokoch sa veľa hovorí Môžete mať silnú značku, skvelé produkty,
moderné produkty a šikovných ľudí, o riešeniach, ktoré zabezpečujú energetic- ale bez šikovných ľudí, ktorí vedia
s ktorými vie takéto výzvy úspešne ky efektívnu prevádzku technológií navrhnúť riešenie a potom ho úspešne
zvládnuť. v budovách. Nemenej dôležitou požiadav- implementovať v budovách, by sme neboli
kou na moderné budovy a ich vnútorné takí úspešní.
Ktorými novinkami, ktoré ste prostredie je aj zabezpečenie zdravého
v poslednom období uviedli na trh, prostredia. Uvedomujúc si, aký dlhý čas Aké ciele si v spoločnosti kladiete na
by ste sa pochválili? trávime v budovách a aké znečistené je najbližšie obdobie a ako by ste si
Naša posledná verzia hlásičov požiarnej naše životné prostredie vrátane vzduchu, priali vidieť spoločnosť o ďalších päť
signalizácie SINTESO výrazne rozšírila ktorý dýchame, sa otázka zdravého rokov?
možnosti úpravy ich parametrov počas vnútorného prostredia v budovách stáva Veľkou výzvou je zachytiť všetky
prevádzky tak, aby bol pomer citlivosti na vysoko diskutovanou a aktuálnou. Aj na technologické trendy. Na to je dôležité
požiar a odolnosti proti rušivým vplyvom túto oblasť máme v našej spoločnosti mať k dispozícii spoľahlivé a technicky
vždy optimálny. Tieto nové unikátne riešenia. Napríklad naše snímače jemných vyspelé produkty, ako aj udržať vysokú
vlastnosti nášho systému sú plne prachových častíc dokážu monitorovať odbornú zdatnosť tímu. Vedieť prevziať
využiteľné napríklad aj v spomínanej stav znečistenia prostredia a tým poskyto- zodpovednosť a byť silný partner pre
ochrane bytových priestorov a ich svojich zákazníkov, ktorý je schopný
obyvateľov. Ďalej by som rád spomenul ponúknuť komplexné a spoľahlivé
poslednú verziu vizualizačnej stanice riešenia pre budovy, to sú najlepšie
DESIGO CC určenej na obsluhu a správu predpoklady, aby bol Siemens lídrom na
budov, ktorá svojím konceptom dokáže
zastrešiť rôzne technológie od rozdielnych trhu aj o päť rokov. ❖
výrobcov tak, aby umožnila obsluhe
komfortné ovládanie v jednotnej grafike EUROSTAV január-február 2020
a používateľskom prostredí. Spoločnosť rozhovor mesiaca
Siemens má vo svojom aktuálnom
portfóliu aj „smart“ riešenia, ktorých
súčasťou je aj nová generácia inteligent-
ných termostatov radu RDS. Tieto
inteligentné termostaty majú široké
možnosti použitia od veľkých administra-
tívnych a rezidenčných aplikácií až po ich
použitie v individuálnej rodinnej výstavbe.
Ovládať ich možno lokálne alebo

5


FIRMA MESIACA

NA PILIEROCH Stavebná spoločnosť COLAS Slovakia, a. s.,
DLHOROČNEJ vznikla zápisom do OR SR 5. 6. 2019, jej
TRADÍCIE, KVALITY história je však oveľa dlhšia. Jej jadro tvoria
A SKÚSENOSTÍ pôvodne dve slovenské stavebné spoločnosti,
ktoré vznikli v 50. rokoch minulého storočia
SVETOVÝ LÍDER VO VÝSTAVBE – Inžinierske stavby Košice a CESTY NITRA.
A ÚDRŽBE DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY Predpoklad, že raz dôjde k spojeniu oboch
spoločností do jednej, bol vysoko pravdepo-
dobný a mnoho rokov sa už aj očakával.
V prvom kroku v júni 2019 zmenili Inžinierske
stavby, a. s., obchodné meno na COLAS
Slovakia, a. s., a začiatkom februára 2020 sa
zlúčili so spoločnosťou CESTY NITRA.

EUROSTAV január-február 2020 Pohľad do histórie CESTY NITRA takisto vznikli na začiatku obchodné meno na COLAS Slovakia, a. s.,
firma mesiaca Na začiatku Inžinierskych stavieb Košice 50. tych rokov ako jeden z cestných a začiatkom februára 2020 sa zlúčili so
stál v roku 1951 národný podnik Trať národných podnikov v Nitrianskom kraji spoločnosťou CESTY NITRA.
Družby, ktorý vznikol s cieľom jedinej s úlohou zabezpečiť údržbu a opravu
monumentálnej stavby na východe – existujúcej cestnej infraštruktúry spolu Činnosti spoločnosti
zdvojkoľajnenia košicko-bohumínskej s menšími investíciami, keďže stav COLAS sa vo svete považuje za lídra vo
trate. V čase najväčšieho rozvinutia vtedajších ciest nebol práve najlepší. výstavbe a údržbe cestnej infraštruktúry.
projektu mal podnik 10 200 zamestnan- Koncom 80. rokov sa (vtedy ešte Cestné Spolu s výrobou asfaltových zmesí,
cov. Po jeho dokončení, už pod názvom stavby) zmenili z národného podniku na drveného kameniva a asfaltovej emulzie
Inžinierske stavby Košice, n. p., sa začalo štátny so sídlom v Nitre a v roku 1995 na to tvorí jadro jeho biznisu. V prípade
dlhé obdobie rastu spoločnosti, odbornej akciovú spoločnosť CESTY NITRA. Od roku COLAS Slovakia sa portfólio takisto delí na
špecializácie a realizácie veľkých doprav- 2000 sa predajom väčšinového podielu stavebnú a výrobnú časť. Základňou
ných (výstavba vo Vysokých Tatrách pred akcií stali súčasťou skupiny COLAS. naďalej zostáva výstavba, opravy a údržba
MS 1970 – 1971, diaľničné úseky D1), Predpoklad, že raz sa obe spoločnosti cestných komunikácií. V oblasti mostného
inžinierskych (tranzitný plynovod I a II od spoja do jednej, bol vysoko pravdepodob- staviteľstva sa špecializujeme na cestné
hraníc zo ZSSR, 1971 – 1976) či vodohos- ný a mnoho rokov sa už aj očakával. a diaľničné mosty na báze železobetónu
podárskych projektov (vodárenská nádrž a predpätého betónu. Staviame rôzne
a skupinový vodovod Starina I. a II. etapa, Medzinárodná súčinnosť pozemné a priemyselné stavby – bytové
1982 – 1986). Od polovice 50. rokov Vstupom zahraničného, celosvetovo komplexy, administratívne a polyfunkčné
používali „inžinieri“ predpätý betón, známeho partnera získali obe spoločnosti budovy, obchodné centrá, priemyselné
prefabrikované dielce, ako prví v ČSSR nielen silnú finančnú pozíciu, ale otvorili haly. Realizujeme projekty výstavby
stavali mosty veľkých rozpätí technikou sa im ďalšie možnosti spolupráce na inžinierskych sietí, produktovodov,
letmej montáže. Vyvinuli špeciálne národnej úrovni aj v rámci skupiny, napr. čističiek odpadových vôd, kompresoro-
mostné zariadenia – montážny voz, ktorý spolupráca s Colasom v Maďarsku, Poľsku vých staníc. Sme aj výrobcom asfaltových
aj otestovali na experimentálnej stavbe alebo v Česku. Postupne sa začal proces a betónových zmesí, drveného kameniva
mosta Sírnik (1963), a montážny most na pretvárania oboch spoločností na vo dvoch lomoch, ktoré spravuje naša
stavbe prvého smerovo aj výškovo moderné a konkurencieschopné stavebné dcérska spoločnosť IS-LOM, s. r. o.,
zakriveného viaduktu Podtureň (1979 – spoločnosti so zachovaním dlhoročnej Maglovec, a betónových prefabrikátov
1983). Vplyvom politických zmien sa tradície, kvality a skúseností. Trvalo takmer z Prefy Kysak.
z národného podniku stal štátny a neskôr dvadsať rokov, kým príprava na zlúčenie
sa zmenil na akciovú spoločnosť, pričom oboch spoločností do jednej pod Atribúty, vďaka ktorým je firma
od roku 2004 sa väčšinovým akcionárom spoločným menom COLAS Slovakia úspešná na stavebnom trhu
v podniku stala nadnárodná stavebná priniesla ovocie. V prvom kroku v júni Svojim klientom ponúkame tradičné
skupina COLAS so sídlom vo Francúzsku. 2019 zmenili Inžinierske stavby, a. s., riešenia overené rokmi alebo technologic-

6


ké inovácie na kľúč. Sme schopní schopní vyrobiť ich aj tu na Slovensku. Úspešné projekty EUROSTAV január-február 2020
promptne sa prispôsobiť požiadavkám Nové technológie a modernizované Jedným z najnovších prírastkov do firma mesiaca
a potrebám klienta, pretože disponujeme prevádzky si zas vyžadujú zručných portfólia úspešných projektov spoločnosti
dobrým geografickým pokrytím trhu na a školených pracovníkov, aby boli schopní sú až tri ocenenia v súťaži Stavba roka
Slovensku, so 4 stavebnými divíziami nielen ich obsluhovať, ale aj vyťažiť z nich 2018 vrátane hlavnej ceny za rekonštrukciu
(divízia Pozemné staviteľstvo, divízia Mosty čo najviac. Každý, kto má záujem Mierového námestia v Trenčíne (obr. č. 1),
a betónové konštrukcie, divízia Východ o stavebníctvo a je ochotný na sebe ktorú realizovali CESTY NITRA ešte pod
a Západ) s dokopy 7 strediskami (Košice, pracovať, učiť sa nové veci a rozvíjať sa, svojím menom a kde sa názor odbornej
Prešov, Poprad/Rožňava, Trenčín, Trnava, má u nás dvere otvorené. Investície do poroty vzácne zhodol s názorom
Nitra a Banská Bystrica) sme prítomní vo takýchto zamestnancov sa nám niekoľko- verejnosti. V Košiciach sme dokončili
všetkých regiónoch. Disponujeme sieťou násobne vrátia. moderné biznis centrum DUETT Business
výrobných prevádzok na výrobu betóno- Residence v centre mesta a vo východo-
vých zmesí (Košice, Prešov) a zmesí Riešenia v zmysle trvalej udržateľnosti slovenskej metropole máme rozostava-
obaľovaných asfaltom (Vechec, Trebejov, Jedným z nosných pilierov rozvoja ných niekoľko budov – výškový obytný
V. Lomnica, Čoltovo, Smolenice, Zvolen, spoločností COLAS je inovácia a výskum blok JUMBO Residence, polyfunkčný
Mníchova Lehota, Mojšova Lúčka a Cabaj), stavebných materiálov, technológií, aby objekt EUPHORIA alebo terasový dom
výrobňou železobetónových prefabrikátov sme s ohľadom na koncept trvalo CASA CALLAS. Na východe aj na západe
(Kysak) a lomami na výrobu drveného udržateľného rozvoja mohli ponúknuť rekonštruujeme mnohé úseky ciest
kameniva (Vyšná Šebastová a Čierne riešenia zodpovednej mobility. Na všetkých tried a budujeme cyklotrasy.
Kľačany). Slovensku nadväzujeme na celosvetové Projekt jednej z nich, Archeoparku
V čoraz väčšej miere sa nám darí uplatňo- výzvy súvisiace s negatívnymi dôsledkami Kopčany, je znova nominovaný na Stavbu
vať v náročnom súkromnom sektore. urbanizácie spoločnosti a klimatických roka 2019. Veríme, že sa bude verejnosti
Spolupracujeme s renomovanými zmien. Prinášame na trh produkty opäť páčiť. V Nitre pracujeme na hrubej
developermi, ako je Penta, J & T, Cresco, a systémy na zníženie teplôt v mestách stavbe obchodného centra Promenáda
Corwin a mnohí ďalší. Vyše 50 % obratu s využitím cestnej infraštruktúry. Ponúka- Living Park, ktorú investor plánuje otvoriť
našej spoločnosti tvoria zákazky uzatvore- me riešenia na elimináciu hluku s využitím v roku 2021 (obr. č. 2).
né so súkromnými klientmi. Tí oceňujú špeciálnych nízkohlučných asfaltov
najmä fakt, že naša spoločnosť disponuje Rugosoft a s využitím vertikálnej integrácie Ambície na najbližšie obdobie
bohatým know-how, ktoré poskytujeme priemyslu (aj interného výskumu a vývoja) Chceme vytvoriť a budovať modernú
zákazníkom prostredníctvom rôznych optimalizujeme klientom konštrukcie flexibilnú spoločnosť, upevniť jej silnú
optimalizácií, alternatív realizácie projektu, vozoviek tak, aby zodpovedali dopravné- pozíciu na trhu, využiť synergický efekt,
a tak sa zvyšuje kvalita a znižujú náklady mu zaťaženiu a zároveň spotrebovali spojiť a využiť ešte efektívnejšie naše
na samotné dielo. optimálne množstvo zdrojov, presne zdroje, aby sme boli konkurencieschopnej-
v zmysle trvalej udržateľnosti. Za všetky ší. V súvislosti so zlúčením nás v tomto
Investície do technológií, investície spomenieme napríklad Bétoflex, Optibase roku ešte čaká zmena sídla z Košíc do
do ľudí alebo Optigrave. Možno si v našich Trnavy a s tým spojené administratívne
Naša spoločnosť je už niekoľko desiatok podmienkach a na našom trhu ešte chvíľu úkony. Naše ciele sú však pomerne
rokov držiteľom certifikátov ISO a vo počkáme, kým budeme jazdiť po jednoduché... spokojnosť klientov
všetkých svojich výrobných aj kontrolných vozovkách, ktoré budú zároveň vyrábať a spokojnosť zamestnancov a popri tom
procesoch postupuje v súlade s imple- energiu, ale už dnes prispievame svojím vykazovať uspokojivé výsledky v stavebnej
mentovanými systémami, aby sme boli dielom k ochrane životného prostredia. Pri
schopní dodať svojim klientom dielo alebo výrobe zmesí obaľovaných asfaltom aj výrobnej oblasti. ❖
stavebné materiály najvyššej kvality. používame recyklát. Vo všetkých výrob-
Prevádzky a výrobne sa postupne ných prevádzkach sme implementovali
modernizujú v súlade s investičným dostupné opatrenia na elimináciu
plánom. Ak chceme ponúknuť nové znečisťovania životného prostredia, ktoré
technológie, ktoré sú možno niekde inde môže vzniknúť v procese výroby (filtre,
vo svete pre COLAS bežné, musíme byť pravidelné meranie emisií).

7


DISKUSNÉ FÓRUM

POSÚVAME SA Ústredným aspektom výskumu mnohých
VĎAKA INOVÁCIÁM spoločností pôsobiacich v oblasti stavebníctva
je efektívne využívanie materiálov a energií,
pričom jeho hnacím motorom je udržateľ-
nosť, znižovanie environmentálnej stopy
v procesoch výstavby a znižovanie energetic-
kej náročnosti budov. Energetická úspornosť,
požiarna bezpečnosť, akustická pohoda či
zjednodušovanie výstavby sú len niektoré
trendy v dnešnom stavebníctve.

Otázka pre respondentov:

Badáte posun vo vašej firme vďaka inováciám v stavebných materiáloch či v technológiách? Zásluhou ktorých a ako?

Ing. Peter Briatka, PhD. udržateľnosti a pridanej hodnoty našich produktov je badateľný
technický riaditeľ prakticky v každom meste. Za všetkých hovoria projekty investorov
COLAS Slovakia, a. s. ako J & T, Penta, Lucron, Cowrin, Cresco alebo projekty stavebných
firiem – za všetky napríklad Ingsteel, Strabag, Metrostav, Dynamik
alebo IMOS Brno. Stabilne zvyšujeme svoj podiel na súkromnom
trhu. Zákazníci nás pravidelne oslovujú práve vďaka skúsenostiam
s našimi riešeniami. Preto sme si istí potrebou inovácie na všetkých
úrovniach!

EUROSTAV január-február 2020 Spoločnosť COLAS Slovakia, a. s., je formálne na slovenskom trhu Ing. František Gilian
diskusné fórum nová. Ak sa však pozrieme, že vznikla zlúčením spoločností výkonný riaditeľ Fire Electric
Inžinierske stavby, a. s., a CESTY NITRA, a. s., tradičnosť a približne Institute, s. r. o.
65-ročnú históriu slovenských stavebných firiem jej nemožno
uprieť. Na históriu sme náležite hrdí, no zotrvávať pri starých štruk- Z pohľadu našej spoločnosti, ktorá sa venuje požiarnej bezpečnosti
túrach, procesoch a výrobkoch, keď sa okolie mení, by nás stavieb, bol rok 2019 významný z hľadiska inovácií v oblasti
diskvalifikovalo z trhu. Preto v ostatných rokoch výrazne inovujeme zhotovovania požiarnych konštrukcií a tvorby dokumentácie
nielen firemné procesy, ale aj organizačnú štruktúru a portfólio osvedčení požiarnych konštrukcií (OPK). Ten, kto sa venuje
produktov. Strategicky, na eliminovanie vplyvu výpadkov verejných stavebným a montážnym činnostiam v rámci uskutočňovania
zákaziek, zvyšujeme väčší podiel v súkromnom sektore. Ťažko ho stavieb, určite potvrdí, že správne zhotovenie požiarnych konštruk-
definovať krátko a výstižne. Ak však zhrniem, že vyhráva cena, čas cií a vypracovanie zodpovedajúcej dokumentácie OPK vyžadujú
a v prípade remízy rozhoduje sila, stabilita a dôveryhodnosť, príslušné znalosti v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb a znalosti
nebudem ďaleko od pravdy. Preto sme sa rozhodli zamerať v oblasti správnych dokladov na vypracovanie dokumentácie OPK.
pozornosť na produkty, ktoré prinášajú práve tieto riešenia, prípad- Požiadavka na písomnú dokumentáciu OPK ako súboru dokladov,
ne vedľajšiu pridanú hodnotu (ako napr. „akustickosť“ alebo vyššia ktorými zhotoviteľ osvedčuje ním zhotovené požiarne konštrukcie,
bezpečnosť). Momentálne máme v portfóliu zákazníkmi mimoriad- síce platí už od roku 2012, ale mnohí zhotovitelia slovenských
ne obľúbené produkty Betoflex®, Colgrill®, Optibase®, Rugosoft®, stavieb dodnes nemajú potrebné znalosti na jej vypracovanie.
Rodal®, Coldraine® či Colclair®. Obľuba súvisí so skutočnosťou, že Inováciu priniesol v roku 2019 vývoj a sprístupnenie online
vďaka ich špecifickým mechanickým vlastnostiam môžeme e-aplikácie OPK (zdroj: https://opk.appo.sk/uvod/), ktorá je
optimalizovať vozovky pri zachovaní ich návrhovej životnosti. To výborným a moderným internetovým nástrojom na pomoc
vedie k zníženiu ceny, skráteniu času výstavby a v neposlednom zhotoviteľom pri vypracovaní jednotnej dokumentácie OPK. Túto
rade k zníženiu environmentálnych vplyvov výstavby. Pri navrhova- inováciu oceňuje množstvo zhotoviteľských firiem, ktoré pomocou
ní variantných riešení zohľadňujeme aj charakter dopravyzaťaženia nej dokumentáciu OPK bez problémov vypracujú. Tá totiž musí byť
a jej špecifiká vrátane vplyvu na okolie. Preto sú naše riešenia šité súčasťou dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade s vy-
na mieru. Obyvatelia rezidenčných zón zvyčajne ocenia akustický hláškou MV SR č. 121/2002 Z. z.
asfalt Rugosoft®, naproti tomu logistické centrá potrebujú riešenia
pre vysoké šmykové napätia, zamedzenie trvalých deformácií
a rýchle uvedenie do prevádzky – všetky aspekty spĺňa napríklad
Rodal®. Naše produkty sú menej viditeľné a atraktívne ako
high-tech fasádne systémy alebo dizajnový mestský mobiliár.
Neovplyvňujeme verejný priestor tak významne, no koncept

8


YTONG. YTONG. YTONG... V POLYFUNKČNOM
DOME TATRA CENTRUM V CENTRE MARTINA

Sprievodca novostavbou polyfunkčného domu Tatra centrum na Bernolákovej ulici v Martine
by si mohol pripadať ako Zdeněk Srstka s jeho nesmrteľnou hláškou z filmu Rozpuštěný
a vypuštěný. Zatiaľ čo vo filme boli všade okolo kačice, v novom dome je doslova všade Ytong.

Nový polyfunkčný dom vyrástol pod nezdalo, pretože podľa podkladov firmy omietok a hladenej stierky s extra EUROSTAV január-február 2020
taktovkou investora, spoločnosti TATRA Ytong to nemal byť problém. Preto sme hladkými povrchmi Ytong sú v dome aj aktuálne
CENTRUM, s. r. o., na mieste, kde v 2. po- požiadali o kontrolu ďalšieho statika a ten schodiskové stupne, pri ktorých oceňoval
lovici 20. storočia pôsobila firma Tatranáby- nám potvrdil, že je to možné, samozrejme, investor jednoduchú inštaláciu a možnosť
tok, vo svojej dobe najväčší slovenský aj so štyrmi podlažiami,“ vysvetľuje konateľ okamžitého použitia. Z hladkej stierky a jej
výrobca stoličiek. Výstavba domu sa začala investora Ing. arch. Dušan Holan. vzhľadu majú úžitok obyvatelia domu, ale
v septembri 2015 a trvala približne dva na jej použitie mal dôvod aj Ing. arch.
roky. Z pohľadu „stavbára“ a investora je Výrobky Ytong na stenách, stropoch Dušan Holan: „Páčila sa nám možnosť
objekt zaujímavý tým, že je kompletne a streche domu ľahkej opraviteľnosti, pre nás to bol hlavný
postavený z materiálov Ytong. Na obvodové murivo sa použili štandardné dôvod. Preto sme zvažovali sadrové
Ing. arch. Dušan Holan, konateľ a majiteľ tvárnice YTONG Standard P2-400 omietky, ale keď nám pán Mitický z Ytongu
spoločnosti TATRA CENTRUM, mal s hrúbkou muriva 300 mm, na 1. poschodí ponúkol tento produkt, voľba bola jasná.“
dlhoročné skúsenosti s materiálmi Ytong potom nadväzujú tepelnoizolačné tvárnice Výhody systémového riešenia Ytong
a veľmi pozitívny vzťah k materiálu ako Lambda YQ P2-300 s hrúbkou muriva v martinskom polyfunkčnom dome zhŕňa
takému. Pri novostavbe tak bol nielen 450 mm. Zo sortimentu Ytong nechýbajú Ing. Slavomír Mitický, odborný poradca
v úlohe investora, ale aj autora projektu, ani preklady či UPA profily, na streche sú pre projektantov zo spoločnosti Xella
ktorý využíva všetky výhody systémového navyše aj stropné panely Ytong a na Slovensko, s. r. o.: „V projekčnej fáze sme
riešenia Ytong. „Presadzujeme ho všade, severnej strane potom stropy Ytong mohli s autorom projektu postupne
pretože je univerzálny a pracovať s ním je Komfort. „Masívnu strechu z Ytongu mám napájať všetky prvky stavebného systému
naozaj jednoduché,“ hovorí Dušan Holan. aj na svojom rodinnom dome a dlhodobo Ytong – od prvého murovaného radu
Snaha o minimum tepelných mostov oceňujem jej ochranu pred prehrievaním tvárnic až po realizáciu pultovej strechy
súvisela s potrebou postaviť bytový dom interiéru. Aj v úlohe investora bytového systémom Ytong Komfort. Všetky výrobky
patriaci do kategórie s takmer nulovou domu boli pre mňa materiály Ytong skvelou majú rovnaké materiálové zloženie, čo
potrebou energie (trieda A0). „V dome je voľbou – ako investor máte k dispozícii zabezpečilo maximálnu kompatibilitu
z materiálu Ytong – okrem skla – úplne ucelené a systémové riešenie s jednoduchou všetkých stavebných prvkov aj vo vzťahu
všetko,“ dodáva s úsmevom Ing. arch. a rýchlou inštaláciou a výbornými k budúcemu správaniu stavby, napríklad
Dušan Holan. parametrami. Z jedného materiálu možno z pohľadu objemových zmien. Materiály sa
postaviť celý dom, a ak realizačná firma budú správať rovnako a na objekte tak
Pilierové tvárnice mali v Martine dodrží stanovené technologické postupy, nevzniknú problémy vyvolané použitím
československú premiéru dostane investor dom staticky pevný, bez rôznych stavebných systémov s odlišnými
Napríklad na čelnej fasáde sa využili rizika prasklín a s výbornými tepelnoizolač- vlastnosťami. Významná je aj úloha
pilierové tvárnice Ytong, ktoré použil nými vlastnosťami,“ objasňuje Ing. arch. podpory firmy Xella od projektu až po
investor ako prvý na území bývalého Dušan Holan dôvody pre voľbu jedného realizáciu, kde investor komunikoval o celej
Československa. „Pôvodne nám statik tvrdil, materiálu v celom dome. výstavbe s jedným technickým poradcom
že v prípade domu so štyrmi podlažiami ich a s jedným obchodným zástupcom sa riešili
nie je možné použiť. Preto som zvažoval aj Ytong sa plne uplatnil aj v interiéri všetky dodávky materiálu či neštandardné
zníženie výšky o jedno poschodie, ale ani polyfunkčného domu
tam mu to nevychádzalo. To sa mi už Okrem stenových tvárnic, vnútorných požiadavky na stavbe.“ ❖

www.ytong.sk

9


INOVÁCIE STAVEBNÝCH MATERIÁLOV, TECHNOLÓGIÍ

VYUŽITIE Korózia oceľovej výstuže predstavuje ce-
NEKOVOVÝCH losvetový problém železobetónových kon-
VÝSTUŽÍ štrukcií vystavených najmä agresívnemu
V BETÓNOVÝCH prostrediu. Preto aj v tejto oblasti stavebníc-
KONŠTRUKCIÁCH tva nachádzajú širšie uplatnenie nové mate-
riály a technológie.
Ing. Miroslav Kováčik
doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD.
Ing. Anton Sivčák
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Recenzent: doc. Ing. Alena Sičáková, PhD.
Foto: archív autorov

EUROSTAV január-február 2020 Použitím nekovovej výstuže sa zvyšuje vláken a matrice, vlastnosti jednotlivých nym chemikáliám, pri vybranom zložení
inovácie stavebných materiálov, technológií trvanlivosť aj takých konštrukcií, kde súčastí kompozitu a postup výroby. [1] výrazne vyššiu hodnotu pevnosti v ťahu
primárna ani sekundárna ochrana oceľovej Vývoj FRP začal po druhej svetovej vojne v porovnaní s oceľovou výstužou, nižšiu
výstuže neposkytujú požadovanú životnosť na účely leteckého a automobilového hmotnosť, elimináciu požiadaviek na
(mosty, hromadné parkovacie garáže, priemyslu. Až po roku 1950 nachádza tento minimálnu hodnotu krycej vrstvy z hľadiska
priemyselné stavby chemických a poľno- materiál uplatnenie aj v stavebníctve pri trvanlivosti, pričom je nutné posúdiť
hospodárskych prevádzok). Existujú aj zvyšovaní požiadaviek na odolnosť požiadavky na krytie z hľadiska požiarnej
aplikácie, kde oceľovú výstuž ani nie je a trvanlivosť stavebných konštrukcií, keď sa odolnosti.
možné použiť. Príkladom sú prvky FRP začína využívať na zosilňovanie V porovnaní s oceľovou výstužou sú
vystavené vysokému environmentálnemu a vystužovanie betónových konštrukcií. počiatočné materiálové náklady vysoké, čo
zaťaženiu, prípadne prvky, na ktoré sa Na zosilňovanie sa FRP využíva v dvoch v mnohých prípadoch môže investora
kladú špeciálne požiadavky, ako napríklad rôznych formách, a to vo forme lamiel odradiť. Niektoré počiatočné nevýhody sa
nevodivé materiály, prípadne materiály alebo tkanín. Lamely sú hotovým výrob- môžu z veľkej časti eliminovať zohľadnením
neovplyvňujúce magnetické pole. Uvedený kom (pre-cured systém) lepeným na celého životného cyklu konštrukcie (nízkymi
nedostatok sa dá vhodne odstrániť konštrukčný prvok pomocou epoxidového nákladmi, ktoré musí investor vynaložiť
nahradením ocele polymérmi, ktoré sú lepidla, kým pri tkanine sa samotné vlákna počas prevádzky) a predovšetkým voľbou
vystužené rôznymi typmi vláken (uhlíkový- laminujú do živice priamo na zosilňovanom vhodnej aplikačnej oblasti a správnym
mi – CFRP, sklenenými – GFRP, aramidový- prvku (wet lay-up systém). Ako náhrada návrhom konštrukcie. Nespornou nevýho-
mi – AFRP, čadičovými – BFRP). Polyméry oceľovej výstuže pri zhotovovaní nových dou predovšetkým lacnejšej kompozitnej
vystužené uhlíkovými vláknami majú konštrukčných prvkov sa používa FRP vo výstuže zo sklených vláken je jej nízky
rozsiahle uplatnenie aj v oblastiach zosilňo- forme výstužných prútov kruhového modul pružnosti (v porovnaní s oceľovou
vania betónových konštrukcií. prierezu vyrábaných pultrúziou do formy výstužou), ktorý negatívne ovplyvňuje
finálneho produktu, ktorého povrch je výslednú tuhosť konštrukcie.
Čo sú FRP materiály? upravený pieskovaním alebo v tvare
FRP (Fibre Reinforced Polymers – polyméry skrutkovice vinutým vláknom na zabezpe- Krátkodobé a dlhodobé vlastnosti
vystužené vláknami) sú zhotovené z vláken čenie súdržnosti. FRP výstuže
vzájomne spojených pomocou matrice, Vzhľadom na materiálovú bázu vláken
tvoriac jeden kompaktný celok – kompozit. Výhody a nevýhody FRP výstuže a matrice vo výslednom kompozite má FRP
Kombináciou vlastností vláken a polymér- Okrem odolnosti proti korózii, nulovej výstuž rôzne vlastnosti a cenu, ktoré
nej matrice vzniká kompozitný materiál vodivosti pre elektrický a magnetický prúd rozhodujú o vhodnosti jej použitia na
s jedinečnými vlastnosťami, keď výsledné poskytujú FRP kompozity mnohé ďalšie rôzne účely.
charakteristiky FRP determinuje pomer výhody – vysokú odolnosť proti agresív- Všetky typy vláken majú lineárne elastické

10


Obr. 1 Ohybová skúška nosníka Obr. 2 Výstuž v betóne po vyťahovacej skúške

správanie až do porušenia. Najdôležitejšími normových postupov pre ich návrh sa FRP niekoľko desaťročí predmetom viac alebo
vlastnosťami, v ktorých sa líšia, sú modul kompozity stanú rovnocennou alternatívou menej intenzívnych výskumov v celom
pružnosti a pevnosť v ťahu. Porovnanie oceľovej výstuže. V niektorých štátoch už svete vrátane Slovenska, možno jednoznač-
vlastností rôznych typov kompozitnej vyšli smernice, normy a technické osvedče- ne konštatovať, že doposiaľ sa nevytvorili
výstuže s oceľovými výstužnými prútmi je nia na použitie FRP výstuže v nosných teoretické ani praktické predpoklady na ich
zhrnuté v tabuľke č. 1. betónových prvkoch. širšie uplatnenie.
Nespornou nevýhodou tohto materiálu je Ide o: Navrhovanie FRP pre nosné prvky v súlade
nedôvera v jeho správanie v dlhodobom • americkú smernicu ACI 440.1R-15, Guide s európskymi normami je možné na
časovom horizonte, čo pramení predovšet- for the Design and Construction of základe experimentálneho vyhodnotenia
kým z nedostatku skúseností. Pre zavedenie Structural Concrete Reinforced with FRP skúšok podľa kapitoly 5 a prílohy D normy
FRP výstuže do praxe je nutné dokonale Bars, [5] EN 1990.
poznať jej krátkodobé, ale i dlhodobé • kanadskú normu CSA S806-12: Design Pre navrhovanie konštrukcií z nových
mechanické vlastnosti. and Construction of Building Structure with konštrukčných materiálov, ktoré majú byť
Z predchádzajúcich výskumov je známe, že Fibre-Reinforced Polymers, resp. ISIS základom pre tvorbu druhej generácie
hodnota dlhodobého napätia vo výstuži Canada – Reinforcing Concrete Structures eurokódov, sa už pripravujú podklady
a dĺžka pôsobenia zaťaženia majú zásadný with FRP, [6] a smernice, čím sa otvárajú možnosti
vplyv na dlhodobú pevnosť FRP výstuže. • publikácia fib Bulletin No. 40 – FRP použiť typ výstuže pre nosné prvky. Ako
Viaceré vedecké publikácie a normy Reinforcement in RC Structures s prihliad- prvé sa majú publikovať eurokódy na
výrazne obmedzujú dlhodobé pevnosti FRP nutím na fib model Code 2010, [7] navrhovanie konštrukcií zo skla a z polymé-
výstuže. Tieto obmedzenia vychádzajú • talianska norma CNR-DT 203/2006: rov vystužených vláknami (FRP). Výskum
z výsledkov zrýchlených skúšok, pri ktorých Guide for the Design and Construction of realizovaný na Stavebnej fakulte STU
sa FRP výstuž uložila do koncentrovaných Concrete Structures Reinforced with FRP v Bratislave prispieva svojou časťou
alkalických roztokov so zvýšenou teplotou. Bars. [8] k rozšíreniu databázy informácií o správaní
Novšie výskumy trvanlivosti FRP výstuže FRP výstuže pri rôznych spôsoboch
uloženej v betónových konštrukciách sú Aktuálne normové predpisy na namáhania betónových prvkov, ako aj pri
v rozpore s výsledkami zrýchlených skúšok, Slovensku na použitie FRP výstuže ich vzájomnom spolupôsobení.
čím sa otvárajú možnosti na jej širšie Tieto materiály sa u nás v stavebníctve
uplatnenie v praxi. [2] používajú približne od roku 1985, väčšinou Konštrukcie vystužené FRP výstužou
na zosilnenie existujúcich budov a mostov, Aplikovanie FRP materiálov v stavebníctve
Možnosť návrhu FRP výstuže podľa a od roku 1995 aj pre pilotné projekty má v posledných dekádach vzrastajúcu
zahraničných predpisov nových konštrukcií. tendenciu, a to nielen pri zosilňovaní
Výskum aj aplikácie v oblasti FRP kompozi- Aj napriek tomu, že používanie nekovových existujúcich stavieb, ale aj pri novovybudo-
tov sa po celom svete vyskytujú v čoraz kompozitných výstužných materiálov vaných betónových konštrukciách. Jednou
väčšej miere a zavedením medzinárodných v betónových konštrukčných prvkoch je už z aplikácií FRP v mostnom inžinierstve bol

Tab 1 Porovnanie mechanických vlastností FRP kompozitov a ocele [3]

oceľ CFRP GFRP AFRP BFRP EUROSTAV január-február 2020
inovácie stavebných materiálov, technológií
Pevnosť v ťahu (MPa) 450 – 700 600 – 3 690 480 – 1 600 1 720 – 2 540 930 – 1 380

Modul pružnosti (GPa) 200 120 – 580 35 – 50 41 – 125 41 – 48,5

Pomerné pretvorenie pri porušení (%) 5 – 20 0,5 – 1,7 1,2 – 3,1 1,9 – 4,4 2,5 – 3

CFRP – polyméry vystužené uhlíkovými vláknami, GFRP – polyméry vystužené sklenými vláknami, AFRP – polyméry vystužené
aramidovými vláknami, BFRP – polyméry vystužené bazaltovými vláknami

11


INOVÁCIE STAVEBNÝCH MATERIÁLOV, TECHNOLÓGIÍ

Obr. 3 Uloženie dlhodobo zaťažených dosiek v Centrálnom laboratóriu SvF STU využitia nekovovej výstuže je dôležitá aj
otázka dlhodobého pôsobenia a prípadnej
degradácie mechanických vlastností, ktorá
je zatiaľ v štádiu teoretického overovania.

EUROSTAV január-február 2020 priehradový most vyrobený výlučne z FRP, oblastiach javí ako opodstatnená a vhodná Záver
inovácie stavebných materiálov, technológií postavený v japonskom meste Šizuoka. alternatíva betonárskej výstuže. Ich použitie Malé množstvo referenčných stavieb,
Most má rozpätie 8,0 m a hmotnosť hornej je výhodné predovšetkým v spomínaných nedôvera projekčnej praxe a investorov
stavby 3,8 t. [9] špecifických prípadoch, kde je využitie v použitie moderných materiálov, ktorá
Aj po deviatich rokoch od realizácie bežného železobetónového prvku v danom pramení z nízkej informovanosti, ale
priehradového mosta z FRP sa potvrdilo, že prostredí podmienené vyššími nákladmi na predovšetkým z nedostatočnej základne
nedochádza k zhoršeniu pevnosti zaistenie jeho trvanlivosti a požadovanej normatívnych predpisov na navrhovanie
a správania konštrukcie. Dá sa konštatovať, živostnosti. Kompozitná výstuž vďaka a overovanie vlastností výstuže, zapríčiňujú
že materiály FRP ako konštrukčný materiál svojim vlastnostiam vhodne dopĺňa klasické v súčasnosti u nás ojedinelosť realizácie
v inžinierskej praxi vykazujú dobrú betonárske výstuže a v určitých prípadoch betónových prvkoch vystužených FRP
trvanlivosť a funkčnosť počas návrhovej poskytuje výrazne efektívnejšie riešenie, materiálmi, na rozdiel od zahraničia. Preto
životnosti. predovšetkým z pohľadu dlhodobého sú všetky výskumné aktivity veľmi vítané
Ďalší príklad použitia kompozitov z uhlíka pôsobenia agresívnych vplyvov na a ich výsledky obohacujú a rozširujú
a zo skla v mostnom inžinierstve je konštrukciu. Týmto vzniká možnosť databázu existujúcich poznatkov, ktoré
z Missouri, kde poškodenú pôvodnú ekonomického navrhovania betónových potom slúžia ako dôležitý vstup na tvorbu
mostovku nahradili prefabrikovanými prvkov s dlhou životnosťou aj tam, kde to technických a technologických či normo-
betónovými panelmi s dĺžkou 7,315 m doposiaľ nebolo možné. vých predpisov v oblasti výroby a navrho-
vystuženými FRP materiálom. vania FRP v betónových konštrukciách
Ďalšie príklady použitia FRP výstuží Výskum v oblasti FRP na kBKM
uvádzajú Naď a Bajzecer [10]: Stavebnej fakulty STU v Bratislave a konštrukčných prvkoch. ❖
• Schiessberg strasse Bridge (Leverkusen, V rámci výskumnej činnosti sa kolektív
Nemecko, 1991) – trojpoľový doskový most pracovníkov Katedry betónových konštruk- Literatúra:
predpätý GFRP výstužou (27 káblov, cií a mostov SvF STU v Bratislave venuje aj [1] BENKO, V. a kol. Manuál na navrhovanie
v každom 19 drôtov Polystal) aplikácii nekovových výstuží do betónových GFRP výstuže do betónových konštrukcií,
• Nötsch Bridge (Rakúsko, Korutánsko, konštrukcií. V minulosti sa výskum v tejto Bratislava: Slovenská komora stavebných
1992) – trojpoľový doskový most predpätý oblasti zameriaval na zosilňovanie inžinierov SKSI, 2015.
GFRP výstužou (41 káblov, v každom 19 existujúcich konštrukcií, kde sa FRP výstuž [2] GAJDOŠOVÁ, K.– BORZOVIČ, V. – VALA-
drôtov Polystal) aplikovala na povrch betónových prvkov. ŠÍK, A. – GAŽOVIČOVÁ, N. Experimentálne
• Morristown Bridge (Vermont, USA, 2002) V poslednom období sa overuje najmä overenie využitia FRP výstuže v betónových
– jednopoľový spriahnutý oceľovo aplikácia FRP výstuže ako náhrady oceľovej konštrukciách. In: Inžinierske stavby, roč. 66,
betónový most s mostovkovou doskou výstuže z dôvodu využitia v oblastiach č. 4 (2018), s. 114 – 119.
vystuženou GFRP výstužou pri oboch zvýšeného environmentálneho zaťaženia, ISSN 1335-0846.
povrchoch s potrebou vylúčenia korózie výstuže alebo [3] BANIBAYAT, P. – PATNAIK, A. Creep
• Wotton Bridge (Quebec, Kanada, 2001) zabezpečenia elektromagnetickej neutrality Rupture Performance of Basalt Fiber-Rein-
– jednopoľový nosníkový most s rozpätím jednotlivých prvkov nosnej konštrukcie. forced Polymer Bars. In: Journal of Aerospa-
30,6 m, betónová mostovka vystužená Overoval sa stupeň vystuženia GFRP ce Engineering, ASCE. ISSN 1943-5525,
GFRP a CFRP výstužou. Spojite vystužená výstužou a s tým súvisiace spôsoby 2015, roč. 28, č. 3.
betónová vozovka (Západná Virgínia, USA, porušenia nosníkov v ohybe a šmyku, [4] ŠPERNOGA, B. – NAĎ, Ľ. Vplyv dlhodobo
2007) – experimentálny projekt betónovej súdržnosť GFRP výstuže s betónom. pôsobiaceho statického namáhania na
vozovky so spojitou GFRP výstužou V súčasnosti sa realizuje experimentálne pretvorenie betónových nosníkov s nekovo-
• Refugio County Bridge (Texas, USA, overenie možnosti kontroly skorých trhlín vou kompozitnou výstužou GFRP. In: Betón
2007) – jednopoľový most s hybridnou pri prvkoch vystužených GFRP výstužou. na Slovensku 2002 – 2006. Zborník
FRP-betónovou nosnou konštrukciou. Okrem klasického vystuženia sa GFRP prednášok z konferencie fib pri príležitosti
S ohľadom na získané skúsenosti z vývoja výstuž použila aj v predpätom variante 2. fib kongresu – Neapol, jún 2006.
a realizácie prvkov vystužených FRP a overovaná možnosť využitia vo forme [5] ACI 440.1R-15, Guide for the Design and
materiálmi sa ich použitie v aplikačných strateného debnenia. Z hľadiska rozšírenia Construction of Structural Concrete
Reinforced with FRP Bars.
[6] CSA S806-12: Design and Construction of
Building Structure with Fibre-reinforced
Polymers, resp. ISIS Canada – Reinforcing
Concrete Structures with FRP.
[7] fib Bulletin No. 40 – FRP Reinforcement
in RC Structures s prihliadnutím na fib
model Code 2010.
[8] CNR-DT 203/2006: Guide for the Design
and Construction of Concrete Structures
Reinforced with FRP Bars.
[9] Sasaki, I., Nishizaki, I. 2010 Proceedings
of the 5th international conference on FRP
composites in civil engineering, CICE 2010
(Peking, Čína).
[10] NAĎ, Ľ. – BAJZECER, A. Non-metal
Fiber Composites FRP in Concrete, Coupled
and Hybrid FRP – Concrete Constructions. In:
Silnice, železnice, 2009.

12


WOLF A GABOTHERM® NA AQUATHERME PRAHA 2020

Od 3. do 6. 3. 2020 budeme súčasťou 23. medzinárodného odborného veľtrhu AQUATHERM
2020 v pražských Letňanoch.

Predvedieme vám naše overené produkty: k prehriatiu ľudského organizmu, čím sa čerpadlami alebo v kombinácii so
plynové kondenzačné kotly FGB a CGB-2, posilňuje imunita jednotlivcov. solárnou energiou.
vetrací systém s rekuperáciou vzduchu Ideálne vnútorné prostredie pre nás Wolf je komplexný dodávateľ vykurovacej
CWL-F a CWL-T Excellent s rozvodmi, znamená viac ako len výsledok dobre a vetracej techniky a vzduchotechniky.
splitové tepelné čerpadlo BWL-1(S), riadenej spolupráce viacerých inovatív- Neposkytujeme len produkty. Navrhuje-
zásobníky a ohrievače vody, regulácie nych technológií. Pozeráme sa na túto me zaujímavé komplexné riešenia pre
a smart technológie. Odhalíme vám problematiku z vrchu a intenzívne sa tieto oblasti a taktiež riešenia na mieru
4 veľmi zaujímavé novinky na tento rok. zaujímame nielen o bežné aspekty pre jednotlivých zákazníkov kombináciou
Rozmýšľate, aké produkty to budú? a zaujímavé fakty života ľudí v uzatvore- produktov WOLF tak, aby bol ich výkon
Neváhajte a príďte sa pozrieť! Všetky ných priestoroch, ale aj o aktuálne trendy optimalizovaný a zákazníkovi prinášali
novinky vám predvedieme a následne ich ako sú udržateľnosť, ochrana životného maximálny komfort. Informácie o našich
nájdete popísané na našej web stránke. prostredia a zníženie emisií CO2. Systémy produktoch a službách nájdete na
Na AQUATHERME 2020 uvidíte aj systém veľkoplošného sálavého vykurovania sú www.slovensko.wolf.eu. WOLF je expert
Gabotherm®- najvyšší štandard v oblasti vhodné najmä v spojení s plynovými
nízkoteplotného sálavého vykurovania kondenzačnými kotlami aj tepelnými na vnútorné prostredie! ❖
a chladenia: podlahového, stenového
a stropného vykurovania a chladenia. www.slovensko.wolf.eu
Ako jediní v ČR a SR používame rúrky
z POLYBUTÉNU, odolného a mimoriadne
pružného materiálu špeciálne vyvinutého
pre plošné vykurovanie a rozvody vody.
WOLF aj Gabotherm® sa významne
podieľajú na vytváraní príjemného
vnútorného prostredia. V interiéri by malo
byť príjemne teplo s teplotou vzduchu
22 °C, optimálne vlhko s vlhkosťou 50 %
a výmenou vzduchu v množstve 25-30 m3
za hodinu. Zdravé vnútorné prostredie je
čoraz dôležitejším kritériom pri výbere
vhodného systému vykurovania a vetrania
pre jednotlivé objekty.
Pri optimálne nastavenom vykurovaní
a vetraní nevznikajú v interiéri plesne,
nevíri sa prach, všetky zápachy sú
pravidelne vetrané a pravidelná výmena
vzduchu zabráni kumulácii CO2. Pri teplote
22 °C v interiéri navyše nedochádza

POZVÁNKA EUROSTAV január-február 2020
inovácie stavebných materiálov, technológií
Pozývame Vás do našej expozície
na výstave AQUATHERM 2020 v Prahe
v termíne 3. 3. - 6. 3. 2020.

Hala 3, stánok č. 318 (divízia TEPLO).
Hala 2, stánok č. 223 (divízia VZT).
Tešíme sa na Vašu návštevu.

www.slovensko.wolf.eu

AQ-praha-2020-inz-168x78-SK.indd 1 24.01.20 9:33 13


INOVÁCIE STAVEBNÝCH MATERIÁLOV, TECHNOLÓGIÍ

PLÁVAJÚCI ROBOT Program inovácií a vývoja zasahuje všetky
– INOVÁCIA oblasti priemyselnej výroby, stavebníctvo
V MERANÍ ÚNIKOV nevynímajúc. Jedným z rozhodujúcich fakto-
Z NÁDRŽÍ rov je však ich financovanie. Inovácie a vývoj
môže financovať súkromný sektor alebo štát.
RNDr. Tomáš Gregor, CSc. Prepojenie týchto dvoch foriem môže mať
Foto: archív autora niekoľko zásadných benefitov, a to najmä
zvýšenie efektivity a kontroly využitia pros-
triedkov. Ak firma vkladá vlastné prostriedky, je
snaha využiť ich zmysluplne a čo najefektív-
nejšie, štátne investície zasa dokážu projekt
výrazne urýchliť a skvalitniť zvýšením objemu
financií. V konkurenčnom prostredí to môže
byť rozhodujúce pri získaní prevahy na trhu.
A ak do danej schémy vstúpi ešte zahraničný
partner, objavujú sa ďalšie výhody, ktorými
môže byť nový pohľad na riešenia, nové
technológie, ako aj nové trhy pre nasledujúci
predaj produktu.

Ako príklad takejto schémy môžeme Obr. 1 Lagúna na toxický odpad v Izraeli
uviesť projekt vývoja plávajúceho
EUROSTAV január-február 2020 monitorovacieho robota pod záštitou
inovácie stavebných materiálov, technológií Slovenskej inovačnej a energetickej agen-
túry (SIEA) na riešenie projektov
priemyselného výskumu a experimentál-
neho vývoja podporujúcich spoluprácu
medzi oprávnenými subjektmi v Sloven-
skej republike a v Izraeli. Pritom Izrael je
známy ako štát s najväčším počtom
start-upov v prepočte na obyvateľa.
Inovácia v danom projekte sa zameriava
na výskum a vývoj robotického zariade-
nia umožňujúceho monitorovanie
tesnosti izolačných geomembrán.
Izolačné membrány sa v stavebníctve
využívajú najmä na zabránenie prieniku
kvapalín, prípadne ich úniku z nádrží,
bazénov, lagún a podobne. Hydroizolač-
né materiály (napr. HDPE – vysokohustot-
ný polyetylén, PVC a pod.), z ktorých sú
hydroizolačné membrány vyrobené, síce
majú vysokú nepriepustnosť a chemickú
odolnosť, ich mechanická odolnosť je
však pomerne slabá. Preto už pri výrobe,
transporte, inštalácii a nasledujúcom vyu-
žívaní týchto membrán často dochádza
k ich mechanickému poškodeniu. To
zvyšuje riziko, pretože ak sú izolácie
narušené, môže únik kvapalín ohroziť
celú stavbu, prípadne aj životné
prostredie. Práve pri ochrane životného

14


Obr. 2 Automatický monitorovací plávajúci robot Obr. 3 Monitorovaná nádrž v areáli podniku Makhteshim v Izraeli

prostredia sa hydroizolácie používajú partnerom Agamit, ktorý dlhodobo vacím plávajúcim robotom, ktorý má aj EUROSTAV január-február 2020
bežne. Napríklad v južnej časti Izraela pracuje v tejto oblasti, rozhodli vyvinúť nový spôsob vyhodnocovania dát, inovácie stavebných materiálov, technológií
(oblasť Ne’ot Hovav) sa nachádzajú autonómne automatické monitorovacie významne zlepšuje doteraz existujúce
lagúny (obr. č. 1) na uskladnenie zariadenia – robot. Všetky opísané procesy kontroly tesnosti izolácií, čím
kvapalných odpadov v celkovom metódy a technické normy využívajú pri významne prispieva k ochrane životného
množstve cca 2 000 000 m2 . práci technických pracovníkov pohybujú- prostredia a ochrane čistoty podzemných
cich sa v lagúnach a nádržiach. vôd (obr. č. 3). Okrem meracieho
Globálny problém zariadenia na zisťovanie netesnosti
Ak sa poškodí membrána v lagúne plnej Jedinečné riešenie v izoláciách je možné umiestniť na
toxického odpadu, dôjde k úniku Nami navrhnuté a skonštruované plávajúci robot ďalšie meracie zariadenia
toxických látok do prostredia a do zariadenie sa zásadne líši od doteraz ako napríklad sonar alebo georadar. Toto
spodnej vody. Pri súčasnom spôsobe opisovaných riešení. umožní pri rôznych vodných plochách
monitorovania inšpekčnými vrtmi sa únik V prvom rade ide o plne automatický (stojacich aj tečúcich) odmerať a vykresliť
spozoruje až v čase, keď už je podzemná plávajúci robot, na ktorom je umiestnené trojrozmerný vysoko presný obraz dna,
voda kontaminovaná. Preto je dôležité meracie zariadenie (obr. č. 2). prípadne s použitím georadaru aj
zistiť poškodenia izolácie ešte predtým, Tento robot sa dokáže samostatne mocnosť dnových sedimentov. Po
ako dôjde ku kontaminácii podzemnej pohybovať a zároveň vykonávať meranie. inštalácii zariadenia na odber vzoriek
vody. Vo svete sa skúšalo viacero metód Dôležité je, že pohyb robota vieme vody robot zároveň dokáže odoberať
na kontrolu a monitorovanie tesnosti presne naprogramovať a on sa potom vzorky z povrchu sledovanej vodnej
izolácií hydroizolačných membrán. Zatiaľ pohybuje po presnej trajektórii s odchýl- plochy. Obdobný monitorovací plávajúci
najznámejšou a najmä najefektívnejšou kou do 5 cm. Zvyčajný krok merania, teda robot v súčasnosti vo svete neexistuje,
metódou monitorovania tesnosti vzdialenosť medzi jednotlivými profilmi, preto je jeho uplatnenie v praxi veľké
hydroizolácií je metóda elektrickej je 1 m, čo stačí na veľmi presné premera-
lokalizácie netesností v geomembránach. nie celej plochy. Zamerané dáta automa- a perspektívne. ❖
Táto metóda bola podrobne a súborne ticky posiela do vyhodnocovacieho
opísaná už v roku 2000 na prestížnej centra. Zároveň dokáže pomocou GPS RNDr. Tomáš Gregor, CSc.
medzinárodnej konferencii v Bologni v Ta- zariadenia presne určovať svoju polohu aj
liansku (Second European Geosynthetics miesto meraných dát. Keďže ide Narodil sa v roku 1958. V rokoch
Conference, „Nosko, V., Gregor, T., Ganier. o autonómne automatické plávajúce 1964 až 1966 žil s rodičmi na Kube.
F.: The boundary conditions of the monitorovacie zariadenie – robot, oproti Vyštudoval prírodovedeckú fakultu
electrical monitoring systems in practi- technikom vykonávajúcim monitoring má v Bratislave, odbor aplikovaná
se“). V súčasnosti sú tieto metódy mnoho výhod. V prvom rade je značne geofyzika. Ašpirantúru absolvoval na
opísané vo viacerých technických efektívnejší. Monitorovanú plochu dokáže Kyjevskej štátnej univerzite v čase
normách, napríklad v slovenskej technic- premerať vo výrazne kratšom čase havárie jadrovej elektrárne v Černo-
kej norme STN STN 83 8106 „Tesnenie a oveľa presnejšie. Jednak priestorovo, ale byli, na katedre, ktorá sa zúčastňova-
odpadov“ alebo v americkej norme ASTM aj čo sa týka nameraných dát. Ďalšou la na monitorovacích a dekontami-
D6747-15 „Standard Guide for Selection veľkou výhodou je, že môže vykonávať načných prácach. S RNDr. Vladimírom
of Techniques for Electrical Leak Location merania aj pri napustenej nádrži a nie je Noskom založil v roku 1990 firmu
of Leaks in Geomembranes“. potrebné znižovať výšku hladiny kvôli SENSOR zaoberajúcou sa ekológiou,
Spomínané normy poukazujú na riziká technikom pohybujúcim sa v nádrži. kde do roku 2017 zastával funkciu
vzniku netesností v hydroizolačných Takisto dokáže merať aj v nádržiach technického riaditeľa. Osobne sa
geomembránach, ako aj na spôsoby ich s vysoko toxickými odpadmi, kde by bol zúčastňoval na tvorbe technických
detekcie elektrickými metódami. pohyb technikov veľmi obmedzený alebo riešení konkrétnych ekologických
V princípe možno kontrolovať nezakryté nemožný. Po naprogramovaní je schopný záťaží vo vyše 40 krajinách. V roku
geomembrány aj membrány zakryté robiť meranie 24 hodín denne 7 dní 2017 prešiel do spoločnosti STELLA
ochrannou a drenážnou vrstvou. Opísané v týždni (samozrejme, treba dobíjať alebo Group, ktorá sa zaoberá inováciami,
metódy majú však určité limity. Z uvede- vymieňať batérie). a tu opäť zastáva funkciu technické-
ného dôvodu sme sa spolu s izraelským Tento nový spôsob merania s monitoro- ho riaditeľa.

15


INOVÁCIE STAVEBNÝCH MATERIÁLOV, TECHNOLÓGIÍ

UPLATNENIE Vysokotlakové vodné technológie prešli cestu
VYSOKOTLAKOVÝCH od alternatívy cez metódu s obmedzeným
VODNÝCH rozsahom aplikácie až po všestrannú techniku,
TECHNOLÓGIÍ ktorá sa dnes v stavebnom inžinierstve uznáva
V STAVEBNÍCTVE ako jedna z najmodernejších. Tento vývoj
podporili ustavične rastúce nároky na bezpeč-
Mgr. Jozef Kaščák nosť a efektivitu sanačných či demolačných
Odborná spolupráca Juraj Mikulášik, Kärcher Slovakia prác na budovách a objektoch, ale aj na
ochranu životného prostredia. Vysokotlaková
vodná technika má tak v súčasnosti využitie
vo všetkých oblastiach stavebného inžinier-
stva. V tomto článku sa zameriame na využitie
a výhody vysokotlakových vodných technoló-
gií v rámci renovačných a sanačných staveb-
ných prác, demolácie či na rezanie vodným
lúčom.

Na šetrné a ekologické čistenie minimálny odpad. Na porovnanie, pri povrchovej vrstvy starej a narušenej
povrchov či na renováciu fasád odstraňovaní starej farby, napríklad omietky aj machu, ktorý stavbu značne
Keby sme pri využití vysokotlakových pomocou pieskovania, je síce k dispozícii poškodzoval. Bez použitia chémie nebolo
vodných technológií v stavebníctve mali obrovská sila abrazíva, na druhej strane je treba odpadovú vodu zachytávať, čo
postupovať podľa sily tlaku, všetko sa opotrebenie otrieskavacieho materiálu skrátilo čas samotnej prípravy, realizácie,
začína čistením a renováciou. Pomocou oveľa vyššie, a tak po práci zostáva zbytočne ale aj záverečných upratovacích a likvidač-
vysokotlakových čističov s tlakom od veľké množstvo odpadového materiálu. ných prác. Výhodou bol i vysoký plošný
350 barov (bez ohrevu vody aj s ním) V roku 2015 sa zvolila vysokotlaková výkon, keď sa aj pri maximálnej oboz-
možno odstrániť aj najúpornejšie vrstvy ako vodná technológia ako najvhodnejšia retnosti dokázalo v priebehu hodiny ošetriť
priľnavé viacvrstvové povlaky, ochranné napríklad pri renovácii fasády najstaršieho a pripraviť viac ako 80 m2“, vysvetľuje
nátery, antikorózne nátery či chemické slovenského kláštora v Hronskom Juraj Mikulášik, odborník zo spoločnosti
kontaminácie. V rámci prvotnej úpravy Beňadiku. „S pomocou odborníkov Kärcher Slovakia.
povrchu si tak poradíte s vlastnými z pamiatkového úradu sa vhodne
(reakčnými, koróznymi produktmi) aj nastavené stroje – dopadová sily vody Využitie v rámci sanácie či demolá-
s cudzími nečistotami (lakmi, voskami, a teploty – stali plne ekologickým cie betónu má celý rad výhod
olejmi, silikónmi...). Výhodou je zároveň a efektívnym nástrojom na odstránenie Vysokotlakové čističe s tlakom od

Tab 1 Porovnanie sanácie betónu bežným mechanickým spôsobom a vysokotlakovým čističom

EUROSTAV január-február 2020 Bežný mechanický spôsob (demolačné kladivo, Vysokotlakové čističe s výkonom +1 000 barov
inovácie stavebných materiálov, technológií zbíjačka, buldozér/bager s demol. nadstavcom)
- rýchlejšie než bežný mechanický spôsob
- náročný na fyzickú prácu - žiadne vibrácie, mikrotrhliny
- pomalý, prašný a málo efektívny - jednoduché odstraňovanie aj pod výstužou
- vytvára vibrácie a mikrotrhliny - neohýba/neničí oceľovú konštrukciu
- môže ohnúť/zničiť oceľovú konštrukciu - nespôsobuje koróziu železa (nepoškodzuje ochranné nátery výstuže)
- náročné odstraňovanie pod výstužou - žiadny prach ani dodatočné čistenie
- nutné dodatočné nízkotlakové čistenie

16


Obr. 1 Vysokotlakové vodné čističe s tlakom už od 250 barov si Obr. 2 Lokálne odstraňovanie poškodeného betónu a exponova-
rýchlo a efektívne poradia aj so silno priľnavým znečistením. nie výstužných tyčí pomocou vysokotlakovej vodnej technológie.

1 000 do 3 500 barov si už poradia aj podstatne fyzicky jednoduchšia, prúd Problémom nie sú ani prírodné materiály
s omnoho náročnejšími stavebnými vody pritom odstráni betón do hĺbky ako kameň, sklo, guma či rôzne typy
úpravami od čiastočného odstránenia 30 cm a viac. Povrch zároveň dokonale izolácií. Kombinácia rezania abrazívnym
poškodeného betónu cez ťažkú hydrode- zdrsní a vyčistí, a tak je už po prvom vodným lúčom a variabilných dýz
moláciu až po zdrsnenie nového betónu. kroku pripravený na nové krytie. umožňuje presnosť, ktorá sa optimálne
Práve v prípade sanácie betónu ide V prípade železobetónových konštrukcií prispôsobí špecifickým vlastnostiam
o mimoriadne účinnú metódu, pri ktorej možno technológiu použiť aj na materiálu, či už ide o betón, železobetón,
niekoľko robotníkov s ťažkými kladivami odkorodovanievýstužných tyčí, ale aj zliatiny kovov, vysokopevnostnú
či so zbíjačkami nahradí jeden vysokotla- iných oceľových povrchov. V zahraničí je keramiku, alebo dokonca o potrubia
kový vodný čistič. Klasický mechanický už bežnou praxou, že voľné betónové s ochranou proti výbuchu. Dnes sú na
spôsob je nielen náročný na fyzickú konštrukcie ako balkóny, mosty či tunely trhu dostupné systémy na princípe
prácu, ale aj prašný, vytvára vibrácie možno opravovať iba prúdom vody, aby vysokotlakových vodných technológií,
a mikrotrhliny, je náročný na odstraňova- sa zabránilo ďalšiemu poškodeniu ktoré dokážu rezať potrubie s milimetro-
nie betónu pod výstužou, prípadne môže vibráciami a mikrotrhlinami. vou presnosťou. Okrem univerzálnosti je
oceľovú konštrukciu ohnúť alebo zničiť. veľkou výhodou technológie, že pri rezaní
Na druhej strane, vysokotlakové čističe Rezanie vodným lúčom si poradí vysokotlakovým vodným lúčom nedochá-
s výkonom od 800 barov neprodukujú s betónom i so zliatinami dza k tepelnému ovplyvneniu rezaného
žiadny prach ani vibrácie, netvoria trhliny Keďže voda je kvapalina, je možné viesť materiálu, nevznikajú mikrotrhliny
a poradia si aj s betónom pod výstužou, ju akýmkoľvek smerom. Vďaka technike a vďaka možnosti využívať netoxické
a to bez zničenia konštrukcie. s ultravysokým tlakom 4 000 – 4 500 ba- abrazíva zohráva veľkú úlohu aj ekologic-
Vďaka všeobecne nízkej reakčnej sile rov už možno rezať betón, keramiku,
vysokotlakových čističov je práca navyše železobetón a iné oceľové konštrukcie. ký aspekt. ❖

17 EUROSTAV január-február 2020
inovácie stavebných materiálov, technológií


ARCHITEKTÚRA Polyfunkčný projekt WellPark vyrástol v sa-
mom centre Žiliny a je doslova obklopený
DIZAJNOVÝ zeleňou – okrem priľahlého Sadu na Studnič-
WELLPARK kách je jeho súčasťou aj átrium s monumen-
tálnym ginkom. Architektúra spája moder-
NOVOSTAVBA, ŽILINA nosť a prírodné materiály – oceľová
konštrukcia sa prelína so staromestskou
Pripravila Adela Motyková tehlou, drevo a zeleň s betónom. Ako jedna
Foto: Mgr. art. Soňa Sadloňová zo šestnástich nominovaných stavieb sa
WellPark uchádza o titul Stavba roka 2019.

EUROSTAV január-február 2020 Dobrá architektúra musí spĺňať 3 základné
architektúra atribúty: funkčnosť, architektonickú
„krásu“ a kontext s okolím. Autorom tohto
projektu sa podarilo v ich zmysle vytvoriť
zaujímavú, modernú a kultivovanú
budovu, ktorá je logickým riešením
z pohľadu prevádzky, osadenia v teréne
a ústretového spojenia s parkom.

„Povedali sme si, že keď je to už v parku,
musíme navrhnúť sochu, architektonickú
sochu, ako individualistický solitér... a tak
vznikol tento koncept. Keby nebolo
investora, jeho odvahy a architektonickej
inteligencie, darmo by sme kreslili
a vymýšľali...“

Andrea a Roman Klenovičovci

Jednoduchosť a nadčasovosť
Priestorový koncept je jednoduchý a jasne
čitateľný. Na uskočenom a sklenom
prízemí leží hlavná hmota bytovej časti,
ktorá tvorí pôdorysný štvoruholník,
v strede s priebežným átriom so zeleňou
cez všetky podlažia. Do átria sú orientova-
né zasklenia spoločných chodbových
priestorov, schodiska a nebytových
priestorov niektorých bytov.
Hlavná časť budovy kombinuje hladkú
plnú fasádu a sklené otvory. Každý byt je
vyriešený tak, že nemá okná, ale sklené
steny. Niektoré z nich sú s konzolovým
balkónom alebo so zapustenou lodžiou,

18


Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Andrea Klenovičová, Ing. arch. Roman Klenovič Projektant architektonickej časti: A. R. K. EUROSTAV január-február 2020
atelier, s. r. o. Projektant rozhodujúcej odbornej časti: A. R. K. atelier, s. r. o. Hlavný zhotoviteľ: RbRing, s. r. o. Hlavný manažér stavby: architektúra
Ing. Martin Pavlovič Stavebník, developer: LICITOR development, s. r. o. Dozorná činnosť: Ing. Jozef Kubanka Celkové inv. nákl. (bez
DPH): 6 mil. € Obdobie výstavby: 11/2017 – 8/2019

19


ARCHITEKTÚRA

v nepravidelnom rozčlenení, čo vytvára
zaujímavý efekt. Všetky zasklenia sú bez
parapetu. Ich otváravé (alebo sklopné)
časti sú zabezpečené bezrámovým
skleným zábradlím z exteriérovej strany.
Snahou autorov bolo ponúknuť nadštan-
dardnú formu presvetlenia a architektonic-
kého stvárnenia. Exteriérové výplne
otvorov, hliníkové okná, trojsklo, dvere
a zasklené hliníkové steny. Na fasáde sa
použila tepelná izolácia na báze minerál-
nych dosiek. Objekt je navrhnutý ako
samostatne stojaci. Má sedem nadzem-
ných a jedno podzemné podlažie.
Nadstavba pozdĺžnej hmoty 6. NP
s mezonetom je architektonickým,
dispozičným a materiálovým akcentom.
Oceľová rámová (priehradová) konštrukcia
dáva vyznieť tektonike nadstavby. Princíp
uloženia nosnej konštrukcie je oproti
konvenčnému riešeniu obrátený. To
znamená, že konštrukcia je „vytiahnutá“ do
exteriéru, pred obvodový plášť a pohľado-
vo je priznaná a exponovaná. Zastrešenie
tvoria rovné strechy. Najvyššie podlažia
využívajú časť striech na terasy a zeleň.
Nosný systém hornej stavby objektu tvorí
prútovo-doskovo-stenový železobetónový
nosný skelet. Výťahová šachta objektu aj
komunikačný priestor pre schodisko
zabezpečujú funkciu hlavného nosného
jadra stavby. Zvislé nosné prvky objektu
tvoria železobetónové stĺpy s rôznym
prierezom, železobetónové steny aj
výplňové murivo. Okrem výplňovej
a nosnej funkcie spĺňa murivo aj akustickú
zvukovoizolačnú funkciu.

EUROSTAV január-február 2020 Ideálne bývanie inteligentnú domácnosť. Osvetlenie, v prevažnej miere kazetový sadrokartóno-
architektúra Byty sú orientované do okolia, hlavne do vykurovanie aj tienenie teda môžu budúci vý podhľad s vloženými kazetovými
parku. Vo vnútornej časti – otvorenom užívatelia ovládať pomocou smartfónu. svietidlami a vyústením vzduchotechnic-
átriu cez všetky podlažia, prekvapí zeleň kých zariadení, prípadne chladenia.
a nádherný, večer osvetlený strom. Kontakt „Navrhnúť ideálny byt sa vlastne ani nedá, Podlahy tvorí prevažne protišmyková
s ním si vychutnajú všetci, či už prostred- k ideálu sa môžete iba priblížiť. Spektrum gresová dlažba, liata podlaha. Steny
níctvom zasklení zo spoločných priestorov individualít jednotlivých užívateľov, rozdielny v hygienických miestnostiach sú obložené
a schodiska, alebo priamo z bytov. vkus, početnosť rodín, záľuby, vzdelanie... to keramickým obkladom, nátery, maľby sú
Interiérové priestory bytov sú riešené všetko ovplyvňuje diferencované požiadavky odolné proti oteru a umývateľné. Interiéro-
moderne, architektonicky čisto. Vnútorné na riešenie bytu. Vynásobte to tridsiatimi vé zábradlia sú oceľové, práškované,
priečky sú v kombinácii murovaných stien ôsmimi, skomplikujte to obmedzením montované, matnej antracitovej farby,
s hladkou omietkou a stierkou, so veľkosti a tvaru pozemku, orientáciou na s drsným povrchom odolným proti oteru.
sadrokartónovými priečkami a železobetó- svetové strany, nosným systémom budovy, Parkovanie je rozdelené do dvoch
novými stenami. Zasklené steny v interiéri technickým vybavením... Je to náročné. Som hlavných častí. Prvou je pohotovostný
sú osadené v hliníkovom ráme, dvere sú presvedčený, že k ideálu sme sa dosť parking na úrovni 1. NP (exteriérové státia,
prevažne drevené s povrchovou úpravou priblížili. Koniec koncov, bývanie nad parkom prekryté hmotou ďalších podlaží), druhou
do stredne ťažko namáhaných priestorov. si túto výsadu zaslúžilo.“ je hromadná garáž v 1. PP, s prístupom
Podlahy sú drevené, respektíve laminátové. z krytého parkoviska na prízemí cez
Stropy v niektorých častiach zakrýva plný Roman Klenovič interiérovú príjazdovú rampu.
sadrokartónový podhľad so zabudovanými Priestor pre služby Jestvujúcich chodníkov a parkovej zelene
svietidlami, niekde sú riešené iba V súlade so spoločensko-relaxačným sa stavba nedotkla, rešpektovali sa
vnútornou hladkou omietkou a prisade- charakterom okolia sú na najnižších v plnom rozsahu. Spevnené vonkajšie
ným osvetlením. Vysoké stropy v kombiná- podlažiach umiestnené priestory adminis- plochy sú riešené s betónovou dlažbou
cii s veľkoformátovými hliníkovými oknami tratívy a obchodu. V týchto interiéroch je
s izolačným trojsklom a horizontálnymi
elektrickými hliníkovými žalúziami zaručujú
ideálnu svetlosť bytov. Vykurovanie
zabezpečuje teplovodné podlahové
kúrenie rozdelené na okruhy so samostat-
ným riadením nástenným izbovým
termostatom. Byty sú pripravené na

20


v kombinácii so zelenými a štrkovými EUROSTAV január-február 2020
plochami. Požadovaný koeficient zelene, architektúra
30 % v zmysle UPN, je z veľkej časti
naplnený zelenými plochami priamo na
teréne doplnený zelenými strechami
s výmerou 420 m2. Ďalším prínosom sú
„zelené“ terasy na vyšších podlažiach,
ktoré nadväzujú na väčšie a exkluzívnejšie
byty.

Harmónia
Projekt WellPark je dobrým príkladom
symbiózy prírody a centra mesta. Okolie
susediace s prostredím parku je nesmierne
inšpiratívne, preto na túto skutočnosť
vhodne reflektuje i samotná stavba.
Kompozícia stavby je charakteristická
prelínaním moderných architektonických
prvkov a použitím prírodných materiálov.
Kontrast oceľovej konštrukcie, cortenové-
ho obkladu, dreva, zelene a betónu tvorí
odkaz dokonalého súladu. Stavba
odzrkadľuje snahu autorov dosiahnuť
harmóniu a niečo unikátne, popritom však
vhodne dotvára kolorit prostredia parku

i mesta. ❖

Na tejto stavbe boli použité inštalačné prv-
ky Geberit Duofix od spoločnosti Geberit
Slovensko s. r. o.

21


STAVBA ROKA 2019

STAVBA ROKA 2019

25. ROČNÍK SÚŤAŽE

Do celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže vyhlásenej organizáciami:
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby Sloven-
skej republiky, Únia miest Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Sloven-
ska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá
stavebná sporiteľňa, a. s., a Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o., sa tento rok prihlásilo 16 stavieb.
V 25. ročníku sa opäť uskutoční aj 11. ročník web ankety o Cenu verejnosti 2019. Cena bude udelená na základe
hlasovania širokej verejnosti na známom vysoko ratingovom portáli www.zoznam.sk.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien bude 25. 3. 2020 v Incheba EXPO ARÉNE v Bratislave. Galave-
čer zo slávnostného vyhlásenia výsledkov STAVBA ROKA 2019 vysiela RTVS v priamom prenose Dvojke.

www.stavbaroka.eu

STAVBA ROKA 2019

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri ZVÄZ STAVEBNÝCH

ZSPS SLOVENSKA

EUROSTAV január-február 2020 Hlavní mediálni ®
stavba roka 2019 partneri
ČASOPIS SO ZMYSLOM PRE DIZAJN A ARCHITEKTÚRU
Mediálni
partneri
22


POŠTOVÁ 1

REKONŠTRUKCIA, ŽILINA

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Alexander Koban, Milan Dubec, Ing. arch. Peter Gažo
Projektant architektonickej časti: Ing. Vladimír Rybárik

Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Ján Palkovič
Hlavný zhotoviteľ: INGSTEEL, s. r. o.

Hlavný manažér stavby: Ing. Rastislav Kravec
Stavebník, developer: Reinoo Žilina, a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Rastislav Menich
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 18 mil. €
Obdobie výstavby: 10/2017 – 2/2019

Foto: Mgr. art. Lukáš Macek

Bývalá pošta v Žiline, ktorá bola postavená mi blokmi, ktoré sú prepojené komunikač- tvaru s modulovým riešením 6 až 8 m
v roku 1982, je kompletne zrekonštruovaná nými vertikálami, situovanými na vnútor- a s vonkajším rozmerom 62 m × 62 m,
a novým dispozičným a architektonickým ných stranách, smerom k átriu. Vstupné založený na železobetónových pätkách
riešením ako jediná na Slovensku spĺňa časti vedú do novovytvoreného zastreše- a pásoch. Vnútorné átrium má rozmer
najvyššie nároky na vnútorné prostredie, ného átria ako úvodného, komunikačného, 32 m × 32 m. Tvar hlavných existujúcich
energetickú náročnosť a celkovú úroveň obchodného a spoločensko-oddychového oceľových schodísk ostal bez zmeny.
environmentálnej udržateľnosti v súlade priestoru celej budovy. Na prízemí sú situo- Fasáda je prevetrávaná z panelov ALUCO-
s medzinárodným certifikátom LEED GOLD vané priestory služieb a obchodu, BOND s povrchovou úpravou odolnou
(verzia v4). Architektonická koncepcia reštauračné priestory aj so sedením v átriu. proti poveternostným vplyvom bielej
stavby vychádza z funkčných a dispozič- Ostatné nadzemné podlažia sú administra- a sivej farby. V átriu je perforovaný
ných daností existujúceho administratívno- tívneho charakteru s veľkoplošnými obkladový materiál ALUCOBOND na
-prevádzkového objektu a jeho umiestne- kanceláriami. zlepšenie akustiky. Exteriérové okenné
nia v danej lokalite. Pôvodný 5-podlažný Nosný systém budovy tvorí päťpodlažný konštrukcie sú hliníkové s izolačným
objekt je átriového typu s administratívny- priestorový oceľový skelet štvorcového trojsklom, smerom do átria obsahujú
dvojsklo na zabezpečenie lepšieho
prechodu svetla.
Strešný plášť nad existujúcim pôdorysom je
riešený ako jednoplášťová plochá strecha
s klasickým poradím vrstiev, s kotvenou
izolačnou fóliou. Pri úprave existujúceho
skeletu sa použila inovatívna, jedinečná
technológia spúšťania stropov. Jednotlivé
časti dosák sa zdvíhali a spúšťali do novej
polohy, čím sa odstránili výškové rozdiely
podláh jednotlivých podlaží. Výrazne sa tak
znížilo množstvo odpadu a spotreba
nového materiálu na stavbe, čo má
v konečnom dôsledku významný vplyv na
životné prostredie. Na stavbe bol recyklova-
ný stavebný odpad v rozsahu až 95,7 %.
V rámci úpravy územia sa zrealizovalo
251 parkovacích miest, pešie plochy so
zeleňou a revitalizácia priľahlého parku
– mestskej časti Vlčince. Na polievanie sa

využíva zachytená dažďová voda. ❖

Spoločnosť Daikin Airconditioning Cen- Inštalačné prvky Geberit Duofix, keramické Siemens rieši inteligentné riadenie techno- EUROSTAV január-február 2020
tral Europe - Slovakia s. r. o. je dodávateľ WC a umývadlá značky KOLO Geberit Group, lógie HVAC centrálnym riadiacim systémom rstoazvhboav roroka 2019
zdroja chladu. kanalizačný systém Geberit PE-HD, Geberit DESIGO CC, vrátane Smart riadenia kance-
Silent-db20, Geberit Silent-PP, akustickú izo- lárskych priestorov, ktoré zabezpečí kvalitu
láciu Geberit Isol, podtlakový systém odvod- vnútorného prostredia s využitím IRC regu-
nenia striech Geberit Pluvia, rozvody pitnej látorov DXR. Riadiaci systém Siemens zvyšu-
vody Geberit Mepla a požiarne rozvody Ge- je energetickú efektívnosť budovy vrátane
berit Mapress dodala na túto stavbu spoloč- monitorovania spotreby energií.
nosť Geberit Slovensko s. r. o.

23


STAVBA ROKA 2019

KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA AVION
SHOPPING PARK BRATISLAVA

REKONŠTRUKCIA, BRATISLAVA

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Pavel Suchánek
Projektant architektonickej časti: OBERMEYER HELIKA, s. r. o., Ing. Vladimír Valent
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: OBERMEYER HELIKA, s. r. o., Ing. Vladimír Valent
Hlavný zhotoviteľ: DYNAMIK HOLDING, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Karol Okrajek
Stavebník, developer: INGKA Centres Slovensko, s. r. o.
Dozorná činnosť: Tebodin Czech Republic, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 14,3 mil. €
Obdobie výstavby: 1/2017 – 2/2019

Foto: Ing. Pavol Görög

EUROSTAV január-február 2020 Aktuálne spotrebiteľské trendy si vyžiadali samostatného tvarovo atraktívneho objek- pasáže. Nepriehľadné priečelie zo strany
stavba roka 2019 modernizáciu a prestavbu najstaršej časti tu. Stredová komunikačná os vťahuje Galvaniho ulice nahradila zasklená stena
obchodného centra Avion Shopping Park. návštevníkov dovnútra a pozýva ich s výhľadom. Realizáciou zvýšenej
V rámci nej sa zmenšila plocha hypermar- objavovať zámerne na prvý pohľad interiérovej terasy a stupňovitej zážitkovej
ketu. Ukrojené štvorcové metre sa využili nečitateľný priestor. V celom vyvýšenom tribúny, ktorá sa smerom k terase
na nové gastroprevádzky a obchody, priestore je zavesený podhľad a v rámci rozširuje, sa počiatočný priestor štedrý
detské ihriská a relaxačnú zónu. Nová neho sú riešené všetky technické svojou dĺžkou opticky skrátil. Realizovaním
gastropasáž obsahuje 13 samostatných inštalácie – sprinklerové hlavice, ozvuče- dvojpodlažného priestoru zvýšenou
zón, ktoré sa líšia veľkosťou a materiálo- nie, osvetlenie, hlásiče EPS atď. interiérovou terasou sa úžitková plocha
vým spracovaním na ploche 5 950 m2. Centrálny eventový priestor vytvára znásobila. V nadväznosti na interiérovú
Na prvý pohľad nie celkom čitateľný systém tribún, medzi ktorými sa vinie terasu vznikla exteriérová záhrada
priestor skrýva materiálové variácie, hlavná komunikačná os v tvare S vedúca s výhľadom na Galvaniho ulicu.
rôznorodé priestory a výhľady. Dominan- z obchodnej pasáže do zadnej časti Nový food court odráža požiadavky
tou pasáže je skulpturálny objekt „UFO“, priestoru, kde sú situované detské herne meniaceho sa trhu a zákazníkov. Projekt je
viditeľný z diaľky. Výška priestoru a časť gastronomických prevádzok. úspešným príkladom prestavby bývalých
umožnila vytvoriť dve podlažia v zadnej S cieľom priviesť denné svetlo do veľkých plôch pôvodných hypermarketov
časti a vpredu pri obchodnej pasáži priestorov nahradil pôvodný strop nový na nové komerčne úspešné a dizajnovo
realizovať „vyhliadkovú“ kaviareň formou s bazilikálnym osvetlením obchodnej
atraktívne priestory. ❖

24


DOKA Slovakia, Debniaca technika s. r. o. Akustický strop Alphalia Silent AW, Generálny dodávateľ stavby bola spoloč-
dodávala na stavbu Avion Shopping park 1 700 m², od Serge Ferrari - jedného z naj- nosť DYNAMIK HOLDING, a. s., ktorá je
Bratislava systémové rámové debnenie väčších európskych výrobcov kompozit- jednou z popredných stavebných firiem na
Framax Xlife a flexibilné stropné debnenie ných materiálov. Flexibilná tkanina Alphalia Slovenskom trhu už 30 rokov.
Dokaflex. Silent AW umožnila vytvoriť atraktívny
a impozantný zvukovopohltivý podhľad
hlavnej haly. Voľne visiace pásy vďaka vysokej
absorpcii hluku prispievajú k vyváženej akus-
tike gastro pasáže. www.sergeferrari.com

V  Avion Shopping Parku Bratislava slúžia Spoločnosť Bausad dodávala a realizovala Na túto stavbu spoločnosť Geberit Slo- EUROSTAV január-február 2020
návštevníkom výťahy Schindler, dodané na diele všetky drevené podlahy vrátane vensko s.r.o. dodala inštalačné prvky Ge- stavba roka 2019
v dvoch fázach. V prvej sa jednalo o priesto- obkladov schodísk a niektorých drevených berit Duofix a podtlakový systém odvodne-
rovo efektívne a energeticky úsporné pro- obkladov stien. Zároveň sme realizovali prí- nia striech Geberit Pluvia.
dukty z  rady Schindler 3300, v  druhej išlo pravu podkladu vylievaním nivelizačnej
o  modely Schindler 5500 s  modulárnymi hmoty. Spoločnosť Baumit, spol. s r. o., dodala na
nosnosťami 1 275 kg a  1 500 kg. Výťah stavbu sadrovú strojovú omietku Baumit
s najvyššou nosnosťou je v presklenom vy- RatioGlatt, cementový poter Baumit Poter
hotovení a zabezpečuje prepravu zákazní- a Baumit Drenážny betón.
kov centra na novovzniknutú exteriérovú
terasu.

25


Leidsche Rijn Centrum bus station, Netherlands - Buitink TechnologySTAVBA ROKA 2019

EUROSTAV január-február 2020 Kreatívne riešenia
stavba roka 2019
Serge Ferrari ako svetový
líder v oblasti flexibilných
kompozitných materiálov
poskytuje skúsenosti a
dodáva výrobky pre Vaše
inovatívne projekty.

sergeferrari.com

26


www.dynamik.sk


STAVBA ROKA 2019

LÁVKA CEZ RIEKU MORAVA

NOVOSTAVBA, PARK MIKULČICE – KOPČANY

Autor architektonického riešenia: Ing. Petr Harazim, Ing. Vladimír Engler, doc. Ing. Lukáš Vráblík, PhD., Ing. Martin Máša, Ing. Juraj
Kolcun, Ing. Ján Vorel, Ing. Milan Šístek, Ing. David Ladman
Projektant architektonickej časti: NOVÁK & PARTNER, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: NOVÁK & PARTNER, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: Združenie Lávka cez Moravu: Doprastav, a. s. (vedúci člen združenia), Stavokov, spol. s r. o. (člen združenia)
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ján Kvasna
Stavebník, developer: Jihomoravský kraj, Trnavský samosprávny kraj
Dozorná činnosť: Spoločnosť TDI: SHP TS, s. r. o., SHP SK, s. r. o., EXACT ING, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 1,9 mil. €
Obdobie výstavby: 9/2018 – 10/2019

Foto: Doprastav, a. s.

EUROSTAV január-február 2020 V blízkosti rieky Moravy, v katastri obcí ti rieky Moravy, v blízkosti prírodnej vtáčej brehoch rieky Moravy.
stavba roka 2019 Mikulčice (ČR) a Kopčany (SR) sa nachádza rezervácie Skařiny. Nosnou konštrukciou Na montáž konštrukcie hlavného
významná archeologická lokalita južnej mosta je subtílna oceľová konštrukcia mostného poľa a predmostí sa použil
Moravy. Súčasťou obnovy a sprístupnenia pozostávajúca z troch častí – z mostovky žeriav 750 ton, pre ktorý sa zriadila
stredovekých archeologických pamiatok a dvoch predpolí s celkovou dĺžkou špeciálna spevnená plocha zasahujúca
bola výstavba lávky cez rieku Moravu, premostenia 139 m. Dĺžka oblúkovej časti čiastočne aj do toku Moravy. Oceľová
ktorá spája Archeopark Mikulčice – Kopča- oceľovej konštrukcie je 91,3 m s hmotnos- konštrukcia hlavného poľa s hmotnosťou
ny, rozprestierajúci sa na oboch jej ťou 204 ton. Ide o Langerov nosník 221 ton sa kládla na piliere s pojazdom na
brehoch. tvorený dvojicou priehradových parapet- vzdialenosť 37 metrov. Vzápätí sa
Hlavnou časťou projektu bola stavba ných nosníkov zosilnených oceľovým namontovali mostné závery a začalo sa
mosta dlhého 143,4 m cez hraničný oblúkom a závesmi. Založenie mosta je s prípravou filigránov, armovaním
splavný vodný tok – rieku Moravu. hlbinné na železobetónových pilótach. a s betonážou mostovky mosta. Po
Súčasťou projektu boli nadväzujúce Základná oceľová konštrukcia sa skladá zabetónovaní sa namontovali klinové
prístupové komunikácie s dĺžkou 3,1 km z jedenástich montážnych dielov. Tie dosky a ložiská. Po vyzretí betónu prebehla
s napojením na existujúcu infraštruktúru vyrobili vo výrobni oceľových konštrukcií statická a dynamická zaťažovacia skúška
cyklotrás. A takisto dodávka mobiliáru v Trenčíne a po častiach previezli na mosta a položila sa izolačná pochôdzna
a stavebné úpravy na pravej a ľavej strane stavenisko v Mikulčiciach a Kopčanoch. vrstva vozovky.
protipovodňovej hrádze splavného Pomocou podpornej konštrukcie sa na Nový most cez rieku Moravu, ktorý spája
vodného toku v mieste priliehajúcom slovenskej strane hrádze najprv vyhotovila dve krajiny a regióny, prispeje nielen
k novému mostu. konštrukcia stredného oblúka, ktorá sa k rozvoju medziľudských vzťahov
Stavba sa realizovala v II. ochrannom osadila na piliere. Potom sa k nej pripojili a cestovného ruchu, ale aj k poznaniu
pásme vodného zdroja, v záplavovej oblas- predpolia (nájazdy na most) na oboch
našej spoločnej histórie. ❖

28


PROLOGIS PARK NITRA

NOVOSTAVBA, NITRA

Autor architektonického riešenia: Goldbeck, s. r. o.
Projektant architektonickej časti: Rotagroup, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Ján Fajnor

Hlavný zhotoviteľ: Goldbeck Slovensko
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jaroslav Subjak
Stavebník, developer: Prologis Slovak Republic XXXII., s. r. o.

Dozorná činnosť: Arcadis, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): neuvedené

Obdobie výstavby: 9/2017 – 8/2019

Foto: Goldbeck, s. r. o.

Prologis Park Nitra je určený špeciálne na betónové stĺpy spolu s oceľovými plynové, sálavým teplom na teplotu EUROSTAV január-február 2020
výrobné a distribučné operácie automo- priehradovými nosníkmi v modulárnej požadovanú užívateľom. Priestory hál sú stavba roka 2019
bilového priemyslu v regióne. Na sústave 12 × 24 metrov, vysoké sú dobre vetrateľné a osvetlené, využívajú
samostatnom pozemku v priemyselnej 10 metrov. Opláštenie je z minerálnych prirodzené aj umelé osvetlenie úsporný-
zóne neďaleko Nitry susediacom panelov, strešný plášť tvorí trapézový mi LED svietidlami.
s automobilovým závodom Jaguar Land plech, tepelná izolácia je z minerálnej Výstavba priemyselného parku prebieha-
Rover vyrástli tri haly DC1, DC2 a DC3 vlny a strešná fólia z PVC. Priemyselné la súčasne s výstavbou susedného
s celkovou plochou 94 604 m2. Haly majú liate podlahy v halách spĺňajú náročné automobilového závodu Jaguar Land
striktne stanovenú identifikáciu, čo sa požiadavky na únosnosť a rovinatosť. Sú Rover, čím sa zvýšil odber materiálov na
týka vzhľadu, výberu materiálov dimenzované na záťaž 5 ton na štvorcový neveľkom území v danej lokalite, najmä
a farebnosti. Súčasťou areálu sú aj meter s krajnou odchýlkou rovinatosti štrku a betónu. Táto situácia vyžadovala
parkovacie miesta, komunikácie 3 mm na 1 m dĺžky. včasné plánovanie a zabezpečenie
a manipulačné plochy. Haly sú koncipo- Z hľadiska požiarnej ochrany sú haly surovín a výrobkov dovážaných z bez-
vané ako jednopodlažné flexibilné vybavené svetlíkmi a RWA klapkami na prostrednej blízkosti stavby, aby práce
objekty s potrebným administratívnym, streche na odvod dymu a tepla pri napredovali podľa harmonogramu. Aj
sociálnym a technickým zázemím. prípadnom požiari, hlásičmi požiaru vďaka tomu sa podarilo naplniť
Konštrukčný systém hál je rovnaký. Sú a automatickým sprinklerovým systé- najdôležitejšie kritérium developera, a to
založené na pilótach, nosný systém tvoria mom. Vykurovanie je štandardné,
rýchlosť výstavby. ❖

29


STAVBA ROKA 2019

RÝCHLO, KVALITNE A HOSPODÁRNE

PROLOGIS PARK NITRA

Systémové riešenia spoločnosti Goldbeck Jaguar Land Rover. Výstavbou troch hál o celkovej výmere 6 660 m2. Modulárny
na stavbu administratívnych budov, DC1, DC2 a DC3 s celkovou plochou 94 halový systém umožňuje členiť vnútorný
halových objektov, alebo parkovacích 604 m2 vznikol špecifický priestor priestor na menšie ucelené celky,
domov sú využívané po celej Európe primárne určený na príjem, skladovanie pomocou deliacich priečok spĺňajúcich
a spĺňajú tak tie najprísnejšie kritériá a redistribúciu dielov pre výrobu požiarnu odolnosť.
štandardov na kvalitu, funkčnosť, ale aj v závode Jaguar Land Rover a tiež pre Konštrukčný systém hál je rovnaký. Haly
estetiku. Logistika a montáž sú podmie- ľahkú výrobu v priemyselnej zóne. Archi- sú založené na pilótach rôznej hĺbky,
nené dokonalým zladením a včasnou tektúra je v tomto prípade v úzadí, haly v závislosti od statického zaťaženia
realizáciou. Aj na slovenskom trhu má majú striktne stanovenú identifikáciu čo jednotlivých stĺpov. Nosný systém hál
Goldbeck za sebou realizáciu niekoľkých sa týka vzhľadu, výberu materiálov tvoria betónové stĺpy spolu s oceľovými
významných projektov. Patrí k nim aj a farebnosti. Súčasťou areálu sú aj priehradovými nosníkmi v modulárnej
dielo nominované na Stavbu roka 2019 parkovacie miesta, komunikácie sústave 12 × 24 metrov, výška je
Prologis Park Nitra. a manipulačné plochy. 10 metrov. Obvodový plášť je z minerál-
Moderné nové centrum Prologis park Haly sú koncipované ako jednopodlažné nych panelov, strešný plášť tvorí
Nitra slúži pre logistiku a ľahkú výrobu. flexibilné objekty s čo najväčšou trapézový plech, tepelná izolácia
Vyrástol v atraktívnej lokalite, na možnou variabilitou a optimalizáciou z minerálnej vlny a PVC strešná fólia
samostatnom pozemku v priemyselnej vnútorného priestoru. V rohoch alebo hrúbky 1,5 mm.
zóne neďaleko mesta Nitra a priamo v stredovej časti majú včlenené sociálno Na podlahy v halách sú kladené vysoké
susedí s automobilovým závodom – administratívne a technické zázemie požiadavky čo do únosnosti a rovinatos-

EUROSTAV január-február 2020 30
stavba roka 2019


ti. Podlahy sú liate priemyselné bezšká- požadovanú užívateľom, podľa druhu prostrednej blízkosti stavby, aby práce
rové, hornou obrusnou vrstvou tvorenou prevádzky. Priestory hál sú dobre napredovali podľa harmonogramu. Aj
zalešteným silikátovým vsypom. Sú vetrateľné a osvetlené, využívajúc vďaka tomu sa podarilo naplniť
dimenzované na záťaž 5 ton na štvorco- prirodzené aj umelé osvetlenie úsporný- najdôležitejšie kritérium developera a to
vý meter s krajnou odchýlkou rovinatosti mi LED svietidlami.
3 mm na 1 m dĺžky. Výstavba priemyselného parku bežala rýchlosť výstavby. ❖
Z hľadiska požiarnej ochrany sú haly súčasne so susediacou výstavbou
vybavené svetlíkmi a RWA klapkami na automobilového závodu Jaguar Land www.goldbeck.sk
streche na odvod dymu a tepla pri Rover čím sa zvýšil odber materiálov na
prípadnom požiari, hlásičmi požiaru neveľkom území v danej lokalite, najmä
a automatickým sprinklerovým systé- štrkov a betónov. Táto situácia vyžadova-
mom. Vykurovanie je štandardné, la včasné plánovanie a zabezpečenie
plynové, sálavým teplom na teplotu surovín a výrobkov dovážaných z bez-

31 EUROSTAV január-február 2020
stavba roka 2019


STAVBA ROKA 2019

NÁRODNÝ FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

NOVOSTAVBA, BRATISLAVA

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Karol Kállay st., Ing. arch. Karol Kállay ml., Ing. arch. Branislav Bolčo, Ing. Radovan Valenta
Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Martin Ďurík, Ing. arch. Branislav Paulík, Ing. arch. Milan Paulík, Ing. arch. Kristína Šťastná
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: NEUSTÁLE, s. r. o.
Hlavný statik: Ing. Jaroslav Repa, PhD.
Hlavný zhotoviteľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Andrej Spišiak
Stavebník, developer: NFŠ, a. s.
Dozorná činnosť: LIDZ, s.r.o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 118,5 mil. €
Obdobie výstavby: 8/2016 – 12/2019

Foto: Ing. Milan Jursa

EUROSTAV január-február 2020 Na mieste pôvodného štadióna Tehelné objektov. Pod úrovňou plató na prízemí sú divák priamy pohľad na hraciu plochu.
stavba roka 2019 pole postaveného v rokoch 1939 až 1942 doplnkové funkcie, obchody pre fanúšikov, Štadión je určený výlučne na sedenie.
vyrástol najmodernejší a technologicky fitnes, reštaurácie, orientované do námestia Západná časť štadióna je rozdelená na dve
najvyspelejší štadión v strednej Európe tvoreného objektom, ulicami Bajkalská zóny. Nižšie položená časť je štandardná
s kapacitou 22 500 sediacich divákov. a Kalinčiakova. Plató je prístupné širokými tribúna. Nad ňou sú ďalšie tri úrovne tribún
Multifunkčná VIP tribúna umožňuje schodiskami. Dve najmohutnejšie schodiská pre VIP hostí. Na severnom konci tribúny je
organizovať podujatia s kapacitou do sú orientované do spomínaného námestia. televízne štúdio, riadiace a kontrolné
2 500 účastníkov. Priestory VIP sú modulár- V rámci námestia je umiestnené infocen- centrum s bezpečnostnými zložkami. Tu je
ne členené na 5 nezávislých a zvukovo trum, ktoré poskytuje fanúšikom všetky umiestnený aj centrálny zdroj tepla a chladu,
oddelených celkov. Vo dvoch podzemných informácie o slovenskom futbale. Opláštenie jedna z trafostaníc, dieselagregát, odpadové
parkovacích podlažiach s príslušným pridružených objektov tvorí ľahký preslnený hospodárstvo, zásobovacie doky, sklady
technickým vybavením je 994 parkovacích fasádny systém, fasády obytných poschodí a priestory údržby. V rámci celej západnej
miest. tvoria priebežné lodžie ukončené vzdušnými časti sú na 2., 3. a 4. poschodí kancelárie pre
Z vizuálnej stránky architektonicko-urbanis- oceľovými zábradliami. Dominantným futbalové kluby, Slovenský futbalový zväz
tický koncept územia rieši futbalový štadión prvkom areálu je prekrytie hľadiska štadióna a iné športové organizácie. Na prízemí sú
ako mestský blok, nie ako samostatne ľahkou oceľovou konštrukciou s plastovou šatne pre futbalové kluby, priestory pre
stojaci solitér. Základným princípom membránou, v noci osvetľovanou farebnou rozhodcov, delegátov zápasu a dopingovú
konceptu je plató (úroveň 1. poschodia), na ilumináciou. kontrolu. V hľadisku severnej tribúny je
ktorom je osadený samotný objekt štadióna. Futbalový štadión má dvojúrovňové tribúny sektor hostí so samostatnými prístupovými
Tu sú umiestnené aj hlavné vstupy, stánky pre divákov. Obidve úrovne hľadiska sú koridormi. Pod južnou tribúnou sa
s občerstvením a sociálne zázemie pre prístupné z plató na 1. poschodí. Profil rozprestierajú sklady, zásobovacie koridory,
divákov a vertikálna stavba ubytovacích tribún bol definovaný tak, aby mal každý jedna z trafostaníc, dieselagregát, práčovňa

32


a fanúšikovská reštaurácia. V hľadisku je
vytvorený sektor pre ultra jadro domáceho
klubu.
Hracia plocha z prírodného trávnika je
osvetlená z konštrukcie strechy. Osvetlenie
spĺňa kritériá podľa požiadaviek UEFA.
Tribúny sú vybavené veľkoplošnými
a menšími obrazovkami vo všetkých
sektoroch. O bezpečnosť sa starajú moderné
kamerové systémy rozmiestnené v celom
areáli.
V konštrukcii zastrešenia je inštalovaná
servisná lávka a hlavné i záložné kamerové
státia na TV prenosy. K prevádzkovému
vybaveniu Národného futbalového štadióna
patrí aj výšková budova s kanceláriami,
konferenčnými priestormi, barom, reštaurá-
ciou, lounge sedením a so salónikmi
s príslušným zázemím. Všetky úrovne sú
prístupné výťahmi aj schodiskami.
Nosná oceľová konštrukcia zastrešenia
tribún je najväčšia membránová konštrukcia
na Slovensku. Pri jej návrhu sa využili
softvérové prostriedky BIM. Na stavbe boli
3D prehliadače, pomocou ktorých si
stavbyvedúci vedeli prezerať stavbu
v priestore a identifikovať v nej príslušné
časti nosných konštrukcií.
Projekt oceľovej konštrukcie sa stal víťazom
Tekla BIM Awards 2019 v kategórii „Sport
a rekreace“ a postúpil do globálneho kola

súťaže Tekla Global BIM Award 2020. ❖

Pri výstavbe Národného futbalového šta- Spoločnosť Schüco riešila a dodala na túto Cementáreň Cemmac a. s. dodala na vý-
dióna sa využili systémy od spoločnosti stavbu elementovú fasádu v  polygóne na stavbu Národného futbalového štadiónu
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o.: administratívnej budove. približne 17 tisíc ton cementu.
na zvislé konštrukcie rámový stenový sys-
tém Framax Xlife a nosníkové stenové deb- Spoločnosť Daikin Airconditioning Cen- Spoločnosť Baumit, spol. s r. o. dodala na
nenie Top50, stĺpové debnenie RS na kru- tral Europe - Slovakia s. r. o. dodala na túto stavbu sadrovú strojovú omietku Bau-
hové stĺpy, efektívne šplhacie debnenie stavbu FCU systémy. mit RatioGlatt, cementový poter Baumit Po-
MF240 na komunikačné jadrá a  stropné ter MG a betónovú zmes Baumit Betón B20.
flexibilné debnenie Dokaflex na realizáciu
stropných konštrukcií.

Siemens zabezpečil inteligentné riadenie Spoločnosť Geberit Slovensko s. r. o. do- Spoločnosť Armstrong Ceilings Solutions EUROSTAV január-február 2020
technológie HVAC centrálnym riadiacim dala na túto stavbu podtlakový systém od- dodávala na túto stavbu akustický systém stavba roka 2019
systémom DESIGO CC, vrátane Smart ria- vodnenia striech Geberit Pluvia, kanalizač- kovových vertikálnych lamiel V500 Baffle
denia individuálnych VIP priestorov jednot- ný systém Geberit PE-HD, v  bytovej časti v  škále RAL a  v  drevo-dekóre orech spolu
livých zón a taktiež hotelovej časti štadió- inštalačné prvky Geberit Duofix, v adminis- s akustickými absorbérmi Optima L Canopy
na. Riadiaci systém udržiava vysokú kvalitu tratívnej veži kanalizačný systém Geberit rectangle.
vnútorného prostredia, zvyšuje komfort PE-HD a rozvody pitnej vody Geberit Mep-
a energetickú efektívnosť stavby. la a Mapress.

33


Gorkého 4 Národný
- rekonštrukcia a prestavba futbalový
štadión
administrtívnej budovy

ZKW Krušovce

STRABAG Pozemné a inžinierske
staviteľstvo s.r.o. je stavebná spoločnosť
s viac ako 55 ročnou tradíciou v stavebnej
výrobe na Slovensku

• dodávka a realizácia stavieb na kľúč
• realizácia inžinierskych stavieb
• výroba a montáž prefabrikovaných

konštrukcií
• rekonštrukcie historických

a pamiatkovo chránených stavieb

www.strabag-pozemne.sk
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava
Tel.: +421 2 3262 1111, [email protected]


VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV

ROK 2020

ODBORNÉ KONFERENCIE:

23/04/2020
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE
21/05/2020
INOVÁCIE V ARCHITEKTÚRE A V STAVEBNÍCTVE
24/09/2020
BIM A DIGITALIZÁCIA V STAVEBNÍCTVE
15/10/2020
PROTIPOŽIARNA OCHRANA BUDOV

ODBORNÝ SEMINÁR:

27/02/2020
BRATISLAVA
STAVBYVEDÚCI
12/03/2020
ŽILINA
STAVBYVEDÚCI
Viac info na www.vydavatelstvoeurostav.sk,
tel.: +421 915 692 988, mail: [email protected]


STAVBA ROKA 2019

STONE GALLERY

NOVOSTAVBA, ŽDIAR

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Miloslav Dulík, spoluautor: Ing. Štefan Zoričák
Projektant architektonickej časti: OSA & partners, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Miroslav Mačičák
Hlavný zhotoviteľ: TECHNOMOL BUILD, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ján Jurčišin
Stavebník, developer: Ing. Štefan Zoričák
Dozorná činnosť: Ing. Ján Jurčišin
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 0,4 mil. €
Obdobie výstavby: 9/2015 – 7/2019

Foto: Ing. arch. Miloslav Dulík

EUROSTAV január-február 2020 Stavba v intraviláne obce Ždiar na ktoré je materiálovo a farebne riešené vých stien, montovaných drevených
stavba roka 2019 svahovitom pozemku je navrhnutá monochrómne. Tento priestor tvoria konštrukcií v kombinácii s doplnkovými
s veľkým dôrazom na architektonický železobetónové steny a stropy bez oceľovými nosnými prvkami, ktoré sú
výraz a preberá na seba kompozíciu stavebných otvorov a predstavuje vzájomne medzi sebou kotvené kĺbovými
panorámy vrcholov Belianskych Tatier. približne pätinu celkovej hmoty stavby a pevnými spojmi. Výplne stavebných
Architektúra objektu preberá jednodu- (sokel pri dobovom dome). Ďalšie otvorov sú riešené veľkými sklenými
chosť kompozície fasád pôvodných podlažie tvoria drevené stavebné stenami na štítových stenách a umocňujú
ždiarskych domov, hospodárskych stavieb konštrukcie, ktoré vytvárajú zvyšnú časť pohľady na okolité prostredie. Všetky
aj ich farebnosť – modrú a červenú farbu architektonickej hmoty a zároveň konštrukčné časti stavby sú z materiálov
a prírodné sfarbenie dreva. obvodový plášť a strešnú konštrukciu prislúchajúcich tomuto prostrediu, ale
Fasáda je navrhnutá s dreveným oblože- stavby. Toto materiálové a konštrukčné
ním s priznanými škárami, kde sa objavujú riešenie vo forme drevených lepených v novodobom výraze. ❖
pôvodné modré línie, ale v novom výraze. plnostenných nosníkov a prekladov
Tieto línie dopĺňa červený lem okolo poukazuje na drevené trámové a zrubové Na tejto stavbe sú použité inštalačné prv-
okien a vzniká motív, ktorý má poukázať konštrukcie na pôvodných stavbách. ky Geberit Duofix od spoločnosti Geberit
na charakteristický výraz obce tvorený Drevené konštrukcie tvoria značnú časť Slovensko s. r. o.
dobovými fasádami ždiarskych domov. stavby a sú aj hlavným architektonickým
Architektonické riešenie zohľadňuje aj prvkom interiéru. Patria k nim obvodové
vnútornú funkčnosť dispozície, ktorá sa steny, stropy vo forme veľkorozponových
delí po podlažiach na výstavný priestor, trámov a strešný plášť.
občerstvenie, relax. Výstavná časť objektu Na stavbe sa použili klasické stavebné
zaberá čiastočne zapustené podlažie, technológie odlievaných železobetóno-

36


STEIN 2

NOVOSTAVBA, BRATISLAVA

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Ivan Kubík, Ing. arch. Peter Richtárik, Ing. arch. Radoslav Vlkovič
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Radoslav Vlkovič, Ing. Vladimír Hamrák, Ing. Valérius Lalkovič

Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Polivka, Hörmann & Partners, s. r. o., Ing. Daniel Bukov – OK TEAM, s. r. o.,
SPAI spoločnosť pre projektovanie a inžiniering, s. r. o.

Hlavný zhotoviteľ: YIT Slovakia, a. s., v zastúpení Ing. Alena Virglová
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Michal Kormaník, PhD., Jozef Löbb
Stavebník, developer: YIT Slovakia, a. s.

Dozorná činnosť: Ing. Michal Čulen, Ing. Jozef Kmeť a spoločnosť ENG2 SR, spol. s r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 57, 5 mil. €
Obdobie výstavby: 7/2015 – 6/2019
Foto: Martin Viazanko

Moderný komplex STEIN2 v mestskej časti dostatočne priestranný vnútroblok so vonkajších tieniacich žalúzií. Byty EUROSTAV január-február 2020
Staré Mesto s občianskou vybavenosťou zeleňou a s oddychovými priestormi v celkovom počte 408 (345 bytov stavba roka 2019
v parteri, so súkromným vnútroblokom členenými na viaceré zóny. a 63 apartmánov) sú dokončené
a s pokračujúcim verejným parkom Budova je navrhnutá ako doskovo-steno- v štandarde so sadrovými omietkami,
nadväzuje na okolie a zachováva kolorit vý priečny nosný systém. Nosné sú s laminátovými parketami s hrúbkou
miesta. Nadzemnú časť tvoria bloky priečne steny a čiastočne obvodové steny. 8 mm a s kompletným kúpeľňovým
viacpodlažných bytových domov Do priečnych stien sú vyvesené pozdĺžne vybavením. Podlahovú vrstvu balkónov
variabilne výškovo a priestorovo prispôso- steny v okolí chodieb. Výplňové murivo tvorí prírodné drevo. V spoločných
bené, vychádzajúce z histórie postupného obvodových stien a deliace priečky priestoroch dominujú cortenové steny,
vývoja zástavby v danej lokalite. bytových jednotiek je z tehál POROTHERM prekrývajúce technologické vybavenie,
Parter budovy obsahuje spolu Profi. Ostatné murované konštrukcie sú a veľkoformátová keramická dlažba,
12 nezávislých vchodov do bytových z presných tvárnic YTONG. spájajúca priestor vizuálne.
jadier chránených proti nepriazni počasia Povrchovú úpravu fasád tvorí certifikovaný Návrh svojím tvaroslovím plnohodnotne
s nadväznosťou na priestory odpadového kontaktný zatepľovací systém s tepelnou rešpektuje zásady presvetlenia, akustickej
hospodárstva. Jeden z blokov zahŕňa aj izoláciou z minerálnej vlny s organickou pohody a zachovania vizuálneho
prízemné byty s predzáhradkami omietkou v rôznych finálnych povrcho- súkromia, ako aj ďalšie architektonické
orientovanými do parkového vnútrobloku. vých úpravách kvôli vizuálnemu členeniu. a urbanistické kritériá vyplývajúce
Zo strany ulice sa nachádzajú menšie Použila sa šúchaná omietka, stierka ako z územného plánu a platnej legislatívy.
obchodné prevádzky s jednotným imitácia betónu, organický obklad so Stavba spĺňa požiadavky vysokého
grafickým vizuálom. Dva nadzemné vzhľadom tehlových pásikov a prevetráva- štandardu na bývanie i z hľadiska
ucelené zoskupenia objektov vytvárajú né fasádne obklady. Výplne otvorov sú architektonického stvárnenia a použitých
medzi sebou kompaktný a zároveň hliníkové s prípravou na umiestnenie
materiálov. ❖

37


STAVBA ROKA 2019

Technický dozor, kontrolu kvality a  dosa- Spoločnosť KELLER špeciálne zaklada- Pri výstavbe bytového domu boli použité
hovania požadovaných parametrov tech- nie, spol. s r. o., realizovala pri výstavbe nasledovné stenové systémy: Framax Xlife
nických zariadení, prípravu postupov špeciálne geotechnické práce na zapažení a  Frami Xlife, stropný systém Dokaflex
a riadenie komplexného vyskúšania budo- stavebnej jamy klincovaním a stĺpmi Soil- a ľahký podperný systém Staxo 40, oporné
vy, technické a  nákladové posúdenie crete s prikotvením a založenie objektu na kozy Variabel a  skladacie plošiny K  od
zmien, kontrolu nákladov, prípravu pod- vŕtaných pilótach. spoločnosti DOKA Slovakia, Debniaca
kladov pre kolaudáciu a uvedenie budovy technika s.r.o.
do prevádzky a  technické poradenstvo
počas výstavby vykonávala spoločnosť
ENG2 SR spol. s r. o.

Dodávateľ VRV systémov v komerčnej čas- Spoločnosť Schüco sa na stavbe zúčastni-
ti (AB) a  vzduchotechniky (splity a  mul- la ako dodávateľ okien zo systému Schüco
tisplity) v  rezidenčnej časti je spoločnosť AWS 75.SI a dverí Schüco ADS 75.SI.
Daikin Airconditioning Central Europe
- Slovakia s. r. o.

Belgický dodávateľ hliníkových systémov
na okná, dvere a fasády REYNAERS ALU-
MINIUM.

EUROSTAV január-február 2020 Na túto stavbu dodala Spoločnosť Bau- Kanalizačný systém Geberit PE-HD a inšta-
stavba roka 2019 mit, spol. s r. o. sadrovú strojovú omietku lačné prvky Geberit Duofix zabezpečila na
Baumit RatioGlatt a  Baumit RatioGlatt L, túto stavbu spoločnosť Geberit Sloven-
cementový poter Baumit Poter MG a  be- sko s. r. o.
tónovú zmes Baumit Betón B20.
Spoločnosť BBF Tech, a.s. realizovala
elektroinštalačné práce, vrátane montáže
trafostanice a bleskozvodu objektu.

38


MASTER LINE 8 TOGETHER
FOR BETTER
MasterLine 8 HI jedinečný systém spĺňa každý architektonický štýl pre okná a dvere a umožňuje nespočetné
možnosti dizajnu v najvyššej triede vlastností a efektívnosti. Vyniká hlavne špičkovými tepelno-izolačnými
vlastnosťami, najvyššími hodnotami vodotesnosti, vzduchotesnosti a odolnosti proti tlaku vetra v jednotnej
stavebnej hĺbke 77 mm rámu. Je kombinovateľný so všetkými ďalšími systémami ako balkónové dvere
s nízkym prahom, ventilačné plné krídlo 185 mm alebo plné panelové dvere, posuvné systémy CP155,
Hifinity, fasády CW 50 HI, so systémovým napojením zábradlia RB Glass a širokou škálou dizajnových
kovaní kľučiek v jednotnom dizajne, resp. systémy pre inteligentné budovy.

Úplne nová generácia inovatívneho okenného riešenia odzrkadľuje súčasné architektonické trendy na
maximalizáciu denného svetla, subtílnosť a zároveň ponúka špičkové tepelno-izolačné vlastnosti aj pre
pasívne stavby s hodnotami už Uw ≤ 0,8 W/m2K. MasterLine 8 HI+ ponúka rôzne úrovne izolácie v troch
dizajnových štýloch a riešeniach - na vysoko-izolované, nízkoenergetické a dokonca aj pasívne stavby,
dosiahnuté integráciou progresívnych materiálov. Systémové krídlo pre O-S okno až do výšky 2 800 mm,
s maximálnou šírkou 1 700 mm a maximálnou váhou skla 200 kg, resp. 300 kg.

reynaers.cz/cs-CZ/cad-bim-knihovny | reynaers.com/avalon
[email protected] | 02/55641231-3 | Facebook: Reynaers Aluminium Slovakia

www.reynaers.com


STAVBA ROKA 2019

REZIDENCIA HRIČOV

NOVOSTAVBA, HORNÝ HRIČOV

Autor architektonického riešenia: M. A. Marek Statelov
Projektant architektonickej časti: M. A. Marek Statelov
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: M. A. Marek Statelov
Hlavný zhotoviteľ: M-Stav ZA, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Peter Mažgút
Stavebník, developer: ASTA, a. s.
Dozorná činnosť: M-Stav ZA, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 1,0 mil. €
Obdobie výstavby: 3/2018 – 6/2019

Foto: Bc. Lucia Malovcová, Adam Milo, Marek Statelov

EUROSTAV január-február 2020 Rezidenciu Hričov tvorí súbor rodinných ňou), kúpeľňu, WC, technickú miestnosť, nosníkmi, tieto sú vnútri takisto vyplnené
stavba roka 2019 domov vybudovaných vo východnej časti chodbu a zádverie. Domy typu XL majú minerálnou vlnou. Hodnota tepelného
intravilánu obce Horný Hričov na o jednu obytnú miestnosť viac. Z väčšiny odporu stien a stropu prevyšuje odporú-
rovinatom pozemku určenom na obytných miestností sa vstupuje na čané hodnoty na rok 2021. Strecha domov
výstavbu rodinných domov. Umiestnené zastrešenú terasu na južnej strane. je plochá dvojplášťová difúzne otvorená
sú v severojužnej osi, čím sa využilo Dispozícia domov v tvare „L“ vytvára s prevetrávanou vzduchovou medzerou
situovanie obytných častí so záhradami súkromie pre obytné časti a terasu s hrúbkou 100 mm nad úrovňou tepelnej
na južnú a nočných a hospodárskych a ozvláštňuje inak pravouhlý charakter izolácie so sklonom hornej vrstvy 2 %.
častí na severnú stranu objektov. domov. Fasáda domov v prevažujúcej Nosná konštrukcia strechy je trámová
Celý vonkajší priestor projektu sa upravil bielej farebnosti je zväčša omietnutá, z uzavretých krabicových nosníkov.
už v rámci stavby. Cesta je riešená v kombinácii s keramickým obkladom na Strešnú krytinu tvorí fóliová hydroizolácia
formou úzkej obytnej ulice, na ktorú sa južnej strane. Rámy okien a dverí sú na OSB doske.
napájajú minimalistické zatrávnené antracitové. Stavby sú založené na Vysunutie strechy na juh poskytuje
parkoviská rodinných domov. Vstupy do železobetónovej základovej doske účinné pasívne tienenie obytným
domov so sklenenými strieškami, s hrúbkou 200 mm s výstužou vláknami miestnostiam, ktoré nie sú v lete priamo
chodníky do záhrad s bránkami, terasy DRAMIX, na zhutnenej vrstve štrku oslnené. V medziobdobí a v zime zároveň
a menšie detaily ako nika na smetné a penového skla. Obvodový plášť domov vytvára tepelné zisky pre tieto miestnosti.
nádoby s integrovaným elektromerom je murovaný z pórobetónových tvárnic Jedine okno z obývačky nie je tienené,
a vodou do záhrady prispievajú k celko- s kontaktným zateplením. Priečky sú a tak sa tu použilo sklo so zvýšenými
vej upravenosti súboru. riešené z pórobetónových tvárnic izolačnými vlastnosťami. Vzhľadom na
Domy sú riešené ako samostatne stojace s hrúbkou 200 mm, resp. 100 mm. Steny pasívne opatrenia, ktoré síce zvýšili
jednopodlažné objekty a svojou domov sú izolované difúzne otvorenou stavebné náklady, sa nemuseli inštalovať
architektúrou nadväzujú na okolitú tepelnou izoláciou, podlahu izoluje 200 vonkajšie žalúzie, klimatizácia ani
zástavbu – jednoduché rodinné domy mm vrstva penového skla pod základovou rekuperácia, čím sa docielila kompenzá-
s plochou strechou. Domy typu M majú doskou, ktorá vytvára aj bariéru proti zem- cia zvýšených stavebných nákladov
štyri obytné miestností (tri izby, obývačku nej vlhkosti. Strop je izolovaný 400 mm a v konečnom dôsledku sa šetrí životné
spojenú s jedálenským kútom a kuchy- minerálnou vlnou medzi stropnými
prostredie znížením spotreby energií. ❖

40


ZÁMOK PEZINOK

OBNOVA, NOVOSTAVBA

Autor architektonického riešenia: neuvedené
Projektant architektonickej časti: Ing. Ivan Tonhauzer, PhD., a kolektív A. S. PROJEKT-ING., s. r. o.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Ivan Tonhauzer, PhD.
Hlavný zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Zdenek Barcaj

Stavebník, developer: FORTE EXTRA, s. r. o.
Dozorná činnosť: A. S. PROJEKT-ING., s. r. o.

Celkové inv. nákl. (bez DPH): neuvedené
Obdobie výstavby: 10/2017 – 5/2019

Foto: FORTE EXTRA, s. r. o.

Zámok Pezinok je národná kultúrna hotel vznikli tri nadzemné podlažia s obyt- a v štukatúrach. Na odvádzanie vzduchu EUROSTAV január-február 2020
pamiatka. Pozostáva z historického ným podkrovím a technickými priestormi sa využívajú vertikálne šachty v rohoch stavba roka 2019
objektu zámku, historických pivníc a zo v časti krovu. Pri prestavbe sa vytvorili sály v dolnej časti osadené tepanými
skladových priestorov. Súčasťou týchto podmienky na prepojenie hotelovej časti mrežami. Na chladenie priestoru sú navrh-
objektov bola prevádzka zámockého s historickými priestormi. nuté kanálové jednotky s priamym
vinárstva so zázemím, spoločenskými Pri koncepcii interiéru zámku vychádzali chladením, osadené nad stropom
priestormi s apartmánmi, s banketovou autori zo silného genia loci renesančného a distribúcia vzduchu je riešená cez
sálou a priestormi reštaurácie. Severná vodného hradu. Dôkladná pamiatková špeciálne upravené stredové svietidlá.
časť zámku bola dostavaná v medzivojno- obnova zámku kládla vysoké nároky na V objekte nainštalovali integrovaný
vom období a po roku 1940 a slúžila ako výtvarné, materiálové a remeselné prístupový systém s meraním a regulá-
zázemie a kancelárske priestory vinár- stvárnenie jednotlivých priestorov. ciou, ktorý spája flexibilitu elektronického
skych závodov. Táto časť zámku nemala Dobové prvky sa použili najmä pri prístupu používaním bezdotykových čipov
historický charakter. keramických podlahách, drevených na vstup do miestností a maximálne šetre-
V rámci obnovy historickej časti sa obkladoch stropov a stĺpov a štukatér- nie elektrickej a tepelnej energie
odstránili sekundárne konštrukcie – muri- skych ozdobách, ktoré sú doplnené v objekte. Systém automaticky riadi
vo a deliace priečky, ktoré úplne potlačili výberom farebného čalúneného sedacie- parametre vykurovacích okruhov,
charakter zámku. Nosnou ideou obnovy ho nábytku, medenými svietidlami, klimatizácií, vzduchotechnických jednotiek
sa stala myšlienka vrátiť zámku charakter doplnkami a textíliami. Dôsledný výber a spotrebičov elektrickej energie podľa
historicky cenných priestorov na využitie kvalitných materiálov a ich remeselné prítomnosti osôb v jednotlivých miestnos-
na múzejnú a spoločenskú činnosť. spracovanie na najvyššej úrovni umožnili tiach. Viditeľné prvky systému (čítačky,
Obnovou sa vytvorili priestory historické- vytvoriť interiér zámku s nadčasovým kartové spínače, termostaty) sú graficky
ho múzea, novej kaplnky a priestory architektonickým výrazom. stvárnené v súlade s dizajnom a farebným
medzinárodnej umeleckej galérie skla. Každý pamiatkovo chránený objekt si podaním interiéru zámku.
Vrátili sa Pálffyho apartmány, sprístupnili vyžaduje citlivý špecifický prístup Všetky práce v areáli zámku zohľadňovali
sa priestory historickej kaplnky a vybudo- smerujúci k spojeniu funkčnosti a estetiky ochranu pamiatkových hodnôt a vykoná-
vala sa pýcha zámku – zlatá sála. priestoru. S cieľom minimálneho zásahu vali sa pod dohľadom pracovníkov
V podkroví nadväzujúcom na novú do interiéru sa upravený vzduch privádza pamiatkového úradu.
hotelovú časť sa vybudovalo divadielko. do banketovej sály zámku cez atypické Pri obnove historických pamiatok je
Prestavbou administratívnej budovy na štrbiny umiestnené v obvode stropu prirodzenou snahou autorov to, aby
„nové“ prirodzene dopĺňalo historický
objekt, aby návštevník vnímal novostavbu
ako miestne príslušnú, aby jej mierka
neodporovala mierke historickej budovy
a jej historizujúce stvárnenie bolo pre laika
prirodzené a pre odborníka jasné
v použitých novotvaroch a nových
vrstvách jeho povrchových úprav.
V prípade zámku v Pezinku sa to autorom

podarilo. ❖

Pri rozsiahlej rekonštrukcii zámku dodala
spoločnosť DOKA Slovakia, Debniaca
technika s.r.o., stenové systémy Frami Xli-
fe a Framax Xlife, stropný flexibilný systém
Dokaflex a skladacie plošiny K.

41


STAVBA ROKA 2019

REKONŠTRUKCIA ZÁMKU V PEZINKU

Rekonštrukcia zámku v Pezinku sa začala venú hotelovú časť s historickou. „V čase, keď sme začali na tomto projekte
v roku 2015, keď sa zmenil jeho majiteľ. Spoločnosť HÍLEK a spol. sa stala participovať, už prebiehala rekonštrukcia
Noví majitelia si spolu s projektantom súčasťou tohto projektu koncom roka a prestavba pivničných priestorov. My sme
stanovili cieľ čo najvernejšie zrekonštruo- 2017. na tieto práce plynulo nadviazali a začali
vať pôvodné priestory, zachovať sme s výstavbou hotelovej časti a s obno-
predchádzajúcu dispozíciu a  čo Na toto obdobie si zaspomínal riaditeľ vou nadzemných podlaží historickej časti
najkompatibilnejšie prepojiť novoposta- stavebného úseku JUDr. Jaroslav Hílek: zámku. Najskôr sme museli vybúrať
vstavby sekundárnych murív. Tie sa do
EUROSTAV január-február 2020 zámockých priestorov dobudovali v čase,
stavba roka 2019 keď bol zámok vo vlastníctve Slovenského
vinohradníckeho družstva a Vinárskych
závodov. Práve tie týmto spôsobom
prispôsobovali priestory vtedajším účelom.
Vznikli tak mnohé miestnosti s vloženými
medzistropmi, čím interiér stratil ráz
zámku. Našou úlohou bolo tieto konštruk-
cie odstrániť a vrátiť mu pôvodné
dispozičné členenie.“

V ďalšej etape sa vymenili podlahy,
inštalácie a opravili sa omietky, potom
prebiehali reštaurátorské a umelecko-
-remeselné práce. Tam vznikli priestory,
v ktorých sa dnes nachádza historické
múzeum, galéria umeleckého skla,
priestory historických apartmánov, zámoc-
kej viechy a spoločenskej banketovej sály.

Rekonštrukcia historickej časti sa
vykonávala bez zásahov do historicky
hodnotných častí stavby a vychádzala
z projektu architektonicko-historického

42


výskumu objektu. Na základe neho sa do EUROSTAV január-február 2020
severného krídla zámockého komplexu stavba roka 2019
zakomponovala nová budova. Pôvodne tu
stála administratívna budova, ktorú bolo
nutné zbúrať celú až po pivničné klenby.
Na tomto mieste vyrástla novostavba
hotela s piatimi nadzemnými a jedným
podzemným podlažím.

„Za posledné štyri roky nebol deň, keď by
som nemyslel na zámok v Pezinku.
Vyhovieť požiadavkám investora,
projektantov, pamiatkarov a skoordinovať
práce rôznych subdodávateľov si vyžado-
valo značnú dávku manažérskej zručnosti.
Som vďačný, že majitelia zámku zverili
rekonštrukciu nám. Bola to pre nás veľmi
zaujímavá skúsenosť. Teší ma aj nominá-
cia na ocenenie Stavba roka, a hoci
výsledky súťaže ešte nepoznáme, už teraz
môžem s hrdosťou povedať, že táto stavba
sa zaradí medzi naše najlepšie referencie
a bude ozdobou takzvanej výkladnej
skrine našich stavebných diel,“ uzavrel

Jaroslav Hílek. ❖

www.hilek.sk

43


STAVBA ROKA 2019

REKONŠTRUKCIA A DOBUDOVANIE
KOMUNIKÁCIÍ V ARCHEOPARKU MIKULČICE
– KOPČANY

REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ

Autor architektonického riešenia: Ing. Vojtech Krumpolec, AŽ PROJEKT, Ing. arch. Peter Derevenec
Projektant architektonickej časti: Ing. Vojtech Krumpolec, AŽ PROJEKT
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Vojtech Krumpolec, AŽ PROJEKT, 1004 AA
Hlavný zhotoviteľ: Cesty Nitra, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Pavol Velický
Stavebník, developer: Trnavský samosprávny kraj
Dozorná činnosť: Ondrej Danada – i. p. a.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 0,7 mil. €
Obdobie výstavby: 9/2018 – 9/2019

Foto: Peter Letko

EUROSTAV január-február 2020 Pamiatky Veľkej Moravy, Slovanské – Kopčany na slovenskej strane k lávke cez chodníka a oddychovej a informačnej
stavba roka 2019 hradisko v Mikulčiciach a Kostol sv. rieku Moravu a výstavbu lávky cez zóny. Prepája cyklochodník vedúci
Margity Antiochijskej v Kopčanoch, sú Tvrdonický kanál. Stavba pozostáva zo z hrádze rieky Moravy s lokalitou
výnimočným svedectvom o kultúre štyroch častí. Prvá vedie od hrádze pri Archeoparku Kopčany. Zároveň slúži na
Veľkomoravskej ríše. Úroveň vtedajšieho rieke Morave neďaleko prístaviska regulovanie prístupu návštevníkov na
staviteľstva dokladá práve Kostol sv. Kopčany po lávku cez Tvrdonický kanál, hranicu lokality Archeoparku a na
Margity Antiochijskej na slovenskej strane, má spevnený povrch a slúži ako cyklistická prepojenie prístupových komunikácií,
ktorý je jedinou doteraz identifikovanou a pešia komunikácia. Časť s názvom cyklochodníka vedúceho z hrádze rieky
zachovanou stavbou Veľkomoravskej ríše. Veľkomoravská cesta vedie od lávky cez Moravy s peším chodníkom vedeným
Územie na slovenskej strane bolo Tvrdonický kanál po koniec úseku. pravdepodobnej po trase bývalej
vyhlásené za pamiatkovú zónu a v súčas- Komunikácia má povrch z nestmeleného „Veľkomoravskej cesty“ na území
nosti je v procese prípravy návrh na zápis materiálu a slúži výlučne peším. Časť Archeoparku Kopčany.
Mikulčicko-kopčianskej aglomerácie do Baroková cesta vedie od Kačenárne po Požiadavku realizovať na stavbe farebnú
Zoznamu svetového kultúrneho a prírod- Veľkomoravskú cestu, na ktorú sa napája úpravu asfaltových zmesí riešil zhotoviteľ
ného dedičstva UNESCO. jej ďalší úsek. Komunikácia je viacúčelová obrusnou vrstvou na cyklochodníku
Práve na tomto území, severne až s povrchom z nestmeleného materiálu materiálom BITUCLAIR s použitím
severozápadne od obce Kopčany, je a slúži peším, cyklistom a na dopravnú syntetického priehľadného spojiva
situovaná stavba, ktorá riešila rekonštruk- obsluhu priľahlého územia. a prírodného kameniva vybranej farby.
ciu a dobudovanie prístupových komuni- Súčasťou stavby je vyhliadka v tvare Toto riešenie bez pigmentov zabezpečí
kácií, chodníkov v Archeoparku Mikulčice prízemnej lávky vrátane prístupového stálu farebnosť cyklotrás a zvýraznilo
spätosť stavebných prvkov s prírodou
a pôvodným rázom krajiny. Tieto typy
zmesí sa v súčasnosti používajú hlavne na
urbanistické riešenia peších zón, parkov,
okolia historických objektov, prípadne
cyklotrás.
Stavba je súčasťou medzinárodného
projektu, realizuje vzájomné prepojenie
dvoch mimoriadne významných kultúr-
nych a archeologických lokalít Archeopar-
ku Mikulčice – Kopčany. Vzhľadom na to,
že územie je mimoriadne významné
z kultúrno-historického hľadiska, ako aj
z hľadiska ochrany prírodného dedičstva,
stavba v plnom rozsahu rešpektuje
potreby regiónu a ochrany významného

kultúrneho dedičstva. ❖

Spoločnosť CESTY NITRA, a.s. sa od
3. 2. 2020 zlúčila so spoločnosťou COLAS
Slovakia, a.s.

44


STAVBA ROKA 2019

HREBIENOK RESORT II

NOVOSTAVBA, STARÝ SMOKOVEC

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Branislav Rzyman
Projektant architektonickej časti: IP – Poprad, s. r. o., Poprad – Ing. Igor Piatnica
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: PCstatik, s. r. o., Poprad – Ing. Jaroslav Cuník
Hlavný zhotoviteľ: Hrebienok Resort, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Pavol Martančík
Stavebník, developer: Hrebienok Resort, s. r. o.
Dozorná činnosť: CPMP, s. r. o.
Stavebné náklady (bez DPH): 12,5 mil. €
Obdobie výstavby: 6/2017 – 6/2019

Foto: Ján Jasenský

EUROSTAV január-február 2020 Objekt vyrástol v našich veľhorách oproti prefabrikovaných železobetónových Resort I. Objekt napriek súčasnému
stavba roka 2019 prvému, „staršiemu“ z dvojice objektov zatĺkaných ihlanových pilótach. Dopĺňajú tvarosloviu spĺňa charakteristiky horského
Hrebienok Resort. V priamom kontakte ju monolitické železobetónové schodiská,
s ním, na jeho východnej strane, boli balkóny, lodžie a stužujúce steny. Nosnú ubytovacieho zariadenia. ❖
povolené stavby štyroch menších konštrukciu strechy v tvare obráteného
objektov, ktoré priestor medzi Hotelom sedla nad hlavnými blokmi tvorí monoli- Na stavbu dodala spoločnosť Geberit Slo-
Grand a Hrebienok Resortom II neprime- tická železobetónová doska. Výplňové vensko s. r. o. inštalačné prvky Geberit
rane prehustili. Vzhľadom na nemožnosť obvodové murivo s hrúbkou 300 mm je Duofix, keramické WC a  umývadla značky
zmeniť polohu a veľkosť blokov projektu z tehál Porotherm Profi a je zateplené KOLO Geberit Group, kanalizačný systém
vznikla myšlienka vytvoriť úzku horskú kontaktným zatepľovacím systémom Geberit PE-HD a akusticky optimalizovanú
uličku medzi objektom Hrebienok s tepelným izolantom z minerálnej vlny kanalizačnú inštaláciu Geberit Silent-PP.
Resort II a týmito štyrmi menšími s hrúbkou 200 mm. Medziapartmánové
stavbami. Na dosiahnutie väčšej dynamiky priečky sú murované zo zvukovoizolač- O  plynulú prepravu obyvateľov a  hostí
tohto priestoru bol parter Hrebienok ných tehál Porotherm AKU 25, priečky apartmánov v  samotnom srdci tatranskej
Resortu zatlačený dovnútra stavby a na z tehál Porotherm s hrúbkou 100 mm, prírody sa stará štvorica výťahov Schindler
každej jeho úrovni, vo väzbe na chodník resp. 150 mm. 3300 s  nosnosťou 400 a  1 125 kg. Tieto
stúpajúci rôznymi smermi, sú riešené Strecha nad hlavnými blokmi je plochá výťahy sú zárukou spoľahlivého výkonu,
obchodné prevádzky s rozlične veľkými s vnútornými dažďovými odpadmi. energetickej úspornosti s nízkym dopadom
terasami – zväčša krytými vyššími Strechy nad prvým podzemným podlažím na životné prostredie a s absolútne tichou
podlažiami stavby. Architektonický návrh v átriu a strecha nad prepojovacím prevádzkou.
Hrebienok Resortu II vychádzal z potreby severným traktom sú riešené ako
vizuálne rozbiť veľký objem stavby na extenzívna zelená strecha.
menšie prepojené celky. Vypustil sa teda Okná a sklené steny v parteri objektu sú
stred hmoty južnej fasády a na základnej drevohliníkové s izolačným trojsklom.
dvojpodlažnej podstave sa vytvorili dva Vnútorné omietky sú sadrové. Podlahy
pozdĺžne bloky orientované severo-južne, a obklady sú nadštandardné, miestami sa
prepojené nižším spojovacím traktom na použil prírodný kameň.
severnej strane. Umiestnením hmôt do Novovzniknutý objekt zmysluplne zapadol
tvaru U vzniklo vnútorné átrium s výhľa- do celkového kontextu lokality, vytvoril
dom do doliny. Do átria so zeleňou logickú protistranu objektu Hrebienok
a s vonkajším bazénom je otvorená väčšia
časť apartmánov
Pomerne strmý spád terénu spôsobuje, že
kým zo severnej strany pôsobí objekt ako
relatívne nízky vzhľadom na dĺžku
severnej fasády, z južnej strany sú
viditeľné aj podzemné podlažia a hmota
stavby je z tejto strany pomerne mohutná.
Opticky ju odľahčuje vysunutie pozdĺž-
nych častí pred základnú úroveň južnej
fasády, naopak, prízemná časť je zasunutá
dovnútra.
Na fasádach sa vo veľkom rozsahu
uplatňuje drevo, kamenný obklad, veľké
plochy okien a omietka ako základná,
veľmi striedma farebnosť plôch.
Základnú nosnú konštrukciu tvorí
monolitický železobetónový skelet
s modulovou osnovou so stĺpmi s bez-
prievlakovými monolitickými železobetó-
novými stropnými doskami, založený na

46


ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU MOSTA
NA CESTE I. TRIEDY V NIŽNEJ

REKONŠTRUKCIA

Autori architektonického riešenia: Ing. Jaroslav Guoth
Projektant architektonickej časti: DOPRAVOPROJEKT, a. s.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Lukáš Rolko
Hlavný zhotoviteľ: Združenie „Nižná – most“ zastúpené spoločnosťou VÁHOSTAV-SK, a. s.

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ivan Kubinda
Stavebník, developer: Slovenská správa ciest

Dozorná činnosť: Ing. Vladimír Hudec
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 2,6 mil. €

Obdobie výstavby: 3/2018 – 6/2019
Foto: Jozef Mravec

Mostný objekt na 99,432 kilometri na povrchové gumokovové mostné závery Špeciálne geotechnické práce na zvýšení EUROSTAV január-február 2020
ceste I. triedy I/59 v úseku medzi umožňujúce posun ±40 mm. Odvodnenie únosnosti základov stĺpmi tryskovej injek- stavba roka 2019
Tvrdošínom a Dolným Kubínom v intravi- povrchu mosta zaisťujú odvodňovače táže - Soilcrete realizovala spoločnosť
láne obce Nižná premosťuje rieku Orava. vyústené pod nosnú konštrukciu voľne do KELLER špeciálne zakladanie, spol. s r. o.
Most postavili v roku 1953, časť spodnej terénu. Vo výklenkoch ríms je umiestnené
stavby (krajné opory a stredový pilier) sa pouličné osvetlenie. Oprava havarijného stavu mosta sa reali-
zachovala z pôvodného dvojpoľového Súčasťou stavby bolo vybudovanie zovala zosilnením existujúcich pilierov
mosta z roku 1912. Je súčasťou frekvento- dočasného premostenia. obetónovaním pomocou systémového
vaného ťahu s medzinárodnou dopravou Rekonštrukcia mosta prebiehala v nároč- rámového debnenia Framax Xlife. Pri zho-
v úseku Kraľovany – Trstená. ných, i keď regulovaných podmienkach tovení nových úložných prahov bol nasa-
V rámci prestavby mostného objektu bolo zachovania plynulosti dopravy v tomto dený vysoko únosný podperný systém
nevyhnutné odstrániť kompletný mostný úseku. Dôsledná príprava a bezproblémo- Staxo 100 od spoločnosti DOKA Slovakia,
zvršok a nosnú konštrukciu. Počas vá organizácia prác boli podmienkou Debniaca technika s.r.o.
búracích prác na moste sa zamedzilo úspešného zvládnutia realizácie. V malej
padanie odstraňovaného materiálu do mierke tejto stavby nebol priestor na
rieky Oravy. Vybúraný materiál sa improvizácie a akékoľvek pochybenie by
upravoval, recykloval a ukladal na riadenú sa prejavilo na zvýšení nákladov alebo na
skládku. Urobili sa zemné práce súvisiace nedodržaní termínu výstavby. Profesiona-
s realizáciou sanácie založenia medziľah- lita a zanietenosť všetkých účastníkov,
lých pilierov a úpravy spevnenia svahov obojstranná korektnosť v rokovaní
pred oporami. Stavebné jamy na sanáciu s dotknutými stranami, erudovanosť
založenia pilierov sa zapažili štetovnicový- odborných spolupracovníkov umožnili
mi stenami, ktoré sa ponechali ako trvalá odovzdať objekt do predčasného užívania
ochrana zakladania mosta.
Koncepcia prestavby mosta predurčila o mesiac skôr. ❖
rozmiestnenie spodnej stavby. Zachovali
sa časti pilierov aj opôr. Nové premostenie
je riešené ako štvorpoľový trámový most
z predpätých tyčových prefabrikátov
s dĺžkou 17,5 m spriahnutých železobetó-
novou doskou. Statický systém predstavu-
je štyri prosté polia. Rozpätie jednotlivých
polí je 17,505 m + 17,915 m + 17,915 m+
17,505 m. Nosná konštrukcia je spojená
so spodnou stavbou elastomerovými
ložiskami uloženými pod každým
nosníkom. Nosnú konštrukciu tvorí
v priečnom reze 7 prefabrikovaných
nosníkov v tvare obráteného písmena T
s dĺžkou 17,5 m, výškou 1 m s osovou
vzdialenosťou 1,445 m. Nosníky sú
spriahnuté železobetónovou doskou
s hrúbkou min. 200 mm a na koncoch
zabetónované do priečnikov. Nosná
konštrukcia je uložená na spodnú stavbu
na oporách a pilieroch pomocou
56 elastomerových ložísk. Na moste sú

47


STAVBA ROKA 2019

BORY BÝVANIE 1

NOVOSTAVBA, BRATISLAVA

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Martin Paško, Ing. arch. Zuzana Zacharová
Projektant architektonickej časti: ADOM. M STUDIO, s. r. o. – Ing. arch. Matúš Podskalický
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: ADOM. M STUDIO, s. r. o. – Ing. Martin Šafránek, Ing. Pavol Pribylinec, PhD., Ing. Juraj Prokipčák
Hlavný zhotoviteľ: MONIERS GROUP, spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jozef Štefanica
Stavebník, developer: Penta Real Estate, s. r. o.
Dozorná činnosť: ProClienta Group, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 30,0 mil. €
Obdobie výstavby: 1/2017 – 3/2019

Foto: Ing. arch. Martin Paško

EUROSTAV január-február 2020 Bory Bývanie 1 je pilotný projekt novej a terénu. Podľa nej sú aj výškovo osadené s lavičkami výrazne prispejú k vytvoreniu
stavba roka 2019 mestskej obytnej štvrte, ktorého cieľom je jednotlivé objekty. Druhá je úroveň zelene, pozitívnej atmosféry v riešenom obytnom
vytvoriť kvalitné a zdravé prostredie na peších komunikácií a zeleného vnútroblo- súbore.
plnohodnotný súkromný i verejný život ku, ktoré vytvárajú zelenú plochu Päť- a šesťpodlažné bytové domy majú
jeho obyvateľov. Urbanistický koncept je v rôznych výškach, rešpektujúcu hlavné architektúru so spoločnými čistými
založený na jednoduchej lineárnej vstupy do bytových domov, výškovú tvaroslovnými znakmi aj formami a je
kompozícii 10 bytových domov vytvárajú- úroveň vnútrobloku, a chodníkmi alebo koncipovaná so zámerom vytvoriť
cich medzi sebou centrálny zelený rampami, resp. vyrovnávacími schodmi, sú harmonický pocit bývania a splniť funkčné
vnútroblok na umiestnenie mestského napojené na úroveň parkovacích miest. požiadavky na zdravé bývanie a ekonomi-
parku a voľnočasové aktivity obyvateľov Navrhované riešenie vytvára v celom ku výstavby. Atribút zdravého a ekono-
a návštevníkov zóny. Výškovo je rozdelený území atraktívny výškovo pulzujúci zelený mického bývania sa odzrkadľuje aj
do dvoch úrovní. Prvá je úroveň doprav- mestský park so stromami. Centrálny v použití kvalitných konštrukcií a prírod-
ných komunikácií a suterénnych garážo- priestor vnútrobloku s parkovou úpravou ných stavebných materiálov. Navrhované
vých priestorov, ktorá plne rešpektuje zelene a s možnosťou posedenia aj riešenie ponúka i atraktívne terasové
výškovú niveletu okolitých komunikácií samotné zastrešené vchody do domov oddychové priestory s možnosťou

48


Click to View FlipBook Version
Previous Book
KEJOHANAN MERENTAS DESA MSSD TEMERLOH 2020
Next Book
BUKU PLC