The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนปี2558

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chatreewr chatreewr, 2019-11-12 00:46:00

สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนปี2558

สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนปี2558

Keywords: สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนปี2558,โรงเรียนวัชรวิทยา

คำนำ

สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรโรงเรียนวัชรวิทยำ ปีกำรศึกษำ 2558 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีจำเป็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบสำหรับนำไปใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิง
บริหำรงำนภำยในโรงเรียนโดยนำมำจดั แสดงในรปู ของข้อมลู สำรสนเทศเพื่อให้สะดวกต่อกำรศึกษำข้อมูลและ
ใชง้ ำนนอกจำกนนั้ ยังเปน็ เอกสำรแนะนำโรงเรยี นในภำพรวมอยำ่ งกว้ำงๆ ด้วย นอกจำกน้ีงำนสำรสนเทศยังได้
จัดทำขอ้ มูลสำรสนเทศในระบบออนไลน์ซ่ึงอยู่ภำยในเว็บไซต์ของโรงเรียนวัชรวิทยำ http://www.wr.ac.th
หรือสำมำรถเรียกได้โดยตรงจำก gg.gg/wrinfo ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดียิ่งจำก
ผู้เกยี่ วขอ้ งทุกฝำ่ ย จึงขอขอบคณุ ไว้ ณ โอกำสนี้

หวงั เป็นอยำ่ งยงิ่ วำ่ เอกสำรสำรสนเทศของโรงเรยี นวัชรวทิ ยำ ฉบับน้ี จะเปน็ ประโยชน์
ต่อกำรปฏบิ ตั ิงำนของทุกฝำ่ ย รวมท้งั ผู้ท่ีมีควำมสนใจข้อมลู ทำงกำรศึกษำของโรงเรียนวัชรวิทยำ

งำนสำรสนเทศ โรงเรียนวชั รวทิ ยำ

งำนสำรสนเทศ โรงเรยี นวัชรวทิ ยำ
อำเภอเมือง จงั หวดั กำแพงเพชร
http://www.wr.ac.th เลือกงำนสำรสนเทศ
หรอื gg.gg/wrinfo
โทรศัพท์ 055 711 901
โทรสำร 055 716 817


สารบญั

หนา้
ตอนที่ 1 ข้อมลู สารสนเทศพื้นฐาน................................................................................... 1
ตอนท่ี 2 ขอ้ มูลสารสนเทศเพ่อื การบรหิ ารสถานศกึ ษา...................................................... 35
ตอนท่ี 3 สารสนเทศผลงาน..................……………………………………………………………………. 57

ภาคผนวก............................................................................................................ 62


สารสนเทศเพ่ือการบรหิ าร โรงเรียนวชั รวทิ ยา ปกี ารศกึ ษา 2558 1

1.ข้อมลู สารสนเทศพืน้ ฐาน .

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพน้ื ท่ีการศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต 41


สารสนเทศเพอื่ การบริหาร โรงเรยี นวชั รวทิ ยา ปีการศกึ ษา 2558 2

ประวัติและความเป็นมา

โรงเรยี นวัชรวิทยา อาเภอเมือง จงั หวัดกาแพงเพชรเปน็ โรงเรยี นมธั ยมศกึ ษาสงั กัดกรมสามญั ศกึ ษา
กระทรวงศึกษาธกิ าร จดั การเรียนการสอนแบบสหศึกษา โดยประกาศของกระทรวงศึกษาธกิ ารเรอื่ ง ต้ังโรงเรยี น
รัฐบาล กระทรวงศกึ ษาธกิ ารได้ประกาศจดั ตั้งข้นึ เมอื่ วันท่ี 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2521 ในระยะแรกไดใ้ ช้อาคาร
สถานที่ของโรงเรยี นวดั คูยาง อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวดั กาแพงเพชรเปน็ สถานทเี่ รียนโดยมนี ายสมรวม
พูลเขียว อาจารยใ์ หญโ่ รงเรยี นวดั คยู าง มารกั ษาการในตาแหน่งครใู หญ่โรงเรยี นวัชรวทิ ยาอกี ตาแหน่งหนงึ่ ได้รบั
โอนนักเรยี นมธั ยมศึกษามัธยมศึกษาจากโรงเรยี นวดั คูยาง จานวนนักเรียน 580 คน ครู- อาจารย์ 17 คน
นกั การภารโรง 2 คน โรงเรียนวัชรวิทยา ต้ังอยเู่ ลขที่ 93 ถนนเทศบาล 2 ตาบลในเมอื ง อาเภอเมอื ง จงั หวัด
กาแพงเพชร หมายเลขโทรศัพท์ 055-711901 หมายเลขโทรสาร 055-716817 อีเมล์ http://www.wr.ac.th มี
เนือ้ ทีท่ ้ังหมด 44 ไร่ 1 งาน 83 7/10 ตารางวา

ปี พ.ศ. 2522 กรมสามญั ศึกษา ไดจ้ ดั หาที่ดิน
จานวน 44 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา เป็นทต่ี ัง้
โรงเรยี นวชั รวทิ ยา โดยมผี บู้ รจิ าคทดี่ ินจานวน 20 ไร่
คอื นางชะอุ้ม มาลนี ้อย 15 ไร่ นายปยิ ะ เพชรพรรณ
5 ไร่ สมทบกับบริษทั กาแพงเพชรคา้ ไมจ้ ากัด โดย นาย
สุเทพ จนั ทราวโิ รจน์ จดั ซอ้ื ทด่ี นิ เพมิ่ อกี 25 ไร่ และ
กรมสามัญศกึ ษาไดจ้ ดั สรรงบประมาณก่อสรา้ งอาคาร
ชวั่ คราว แบบ 204 จานวน 8 ห้องเรยี น ในปีนี้โรงเรยี น
จดั แผนชน้ั เรียนเป็น 8 - 6 /5 - 3 รวม 22 หอ้ งเรียน
นักเรยี น 839 คน

ปี พ.ศ. 2523 ได้ย้ายนักเรียนจานวน 26 หอ้ งเรียน นักเรียน 891 คน จากโรงเรยี นวดั คยู าง มาเรยี นใน
สถานที่ต้ังโรงเรยี นวัชรวิทยาในปัจจุบัน ตั้งแตว่ ันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2523 และไดร้ ับงบประมาณ
ก่อสร้างอาคารช่ัวคราวแบบโครงเหล็กถอดไดจ้ านวน 8 หอ้ งเรยี น บา้ นพักครู แบบ 202 ก จานวน 1 หลัง และ
หอ้ งน้า - หอ้ งสว้ ม จานวน 3 หลงั เน่ืองจากอาคารเรยี นไม่เพียงพอ ทางโรงเรียนจึงก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 6
ห้องเรยี น ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ 1 หลงั โดยใชเ้ งินบารงุ การศึกษาก่อสรา้ งอาคารดังกล่าว และเงิน
บริจาคเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังเก็บน้าฝน 2 บ่อ

ปี พ.ศ. 2559 มนี ักเรียนจานวน 1,833 คน ข้าราชการครู จานวน 90 คน นบั รวมครูและบุคลากรทางการ
ศกึ ษาทง้ั หมด 112 คน จดั ชน้ั เรียนเป็น 9-9-10/ 7-7-6 รวม 48 ห้องเรยี น

ทะเบียนบ้านโรงเรียนวัชรวิทยา

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพนื้ ท่กี ารศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 41


สารสนเทศเพอื่ การบริหาร โรงเรยี นวัชรวทิ ยา ปกี ารศกึ ษา 2558 3

ตราสัญลกั ษณ์ประจาโรงเรียน ตราโรงเรียน “ วชิราวุธ ”
สญั ลักษณ์เปน็ รปู วชิราวุธ ลอ้ มรอบด้วยช่อื โรงเรียนและปรชั ญา
ความหมายของตราประจาโรงเรียน วชิราวธุ คือ อาวธุ ของพระอินทร์เป็นรูปตรสี ามง่าม

ซ่ึงแทนสายฟ้าฟาดบังเกิดเป็นแสงสว่างอนั เจิดจา้ เปรียบเสมือนความรู้
คอื แสงสว่างแห่งปญั ญา เราชาววชั รวิทยาจึงเปน็ ผู้มีปัญญาแข็งแกร่งประดุจเพชร

ตราโรงเรียนวชั รวทิ ยาเน่ืองในโอกาส ครบรอบ 30 ปี โรงเรียนวัชรวทิ ยา
ปรชั ญาโรงเรียน “ สจจฺ เว อมตาวาจา ”

ทางไปสู่เกียรติศักดิ์อยู่ทค่ี วามซอื่ สตั ย์และจรงิ ใจต่อกัน

พระพุทธวสิ ุทธิโมลีศรีวชั รนิ ทร์
พระพทุ ธรูปประจาโรงเรยี น
คติพจน์
ช่ือเสียงดี ดนตรีดัง กีฬาเด่น เน้นความรู้ เชิดชูจริยะ

สปี ระจาโรงเรียน ฟ้า - ชมพู
สฟี า้ เปน็ สปี ระจาวนั เกดิ ของโรงเรียน คือวันศุกร์ ท่ี 26 เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2521 หมายถงึ ความร่มเยน็ กว้างขวาง สูงสง่ และกว้างไกล
สีชมพู เป็นสคี ู่มติ รกับสีฟา้ หมายถึง ความรัก สุภาพ บริสทุ ธิ์ และนุ่มนวล
อักษรย่อ ว.ร.
เอกลักษณ์ โรงเรียนสองภาษา
อตั ลักษณ์ “นกั เรยี นดี คือ ศกั ด์ิศรีวชั รวิทยา”
ตน้ ไม้ประจาโรงเรยี น ตน้ สตั ตบรรณ

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพนื้ ที่การศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 41


สารสนเทศเพอ่ื การบรหิ าร โรงเรียนวัชรวิทยา ปีการศกึ ษา 2558 4

แผนท่โี รงเรยี น

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวิทยา สานกั งานเขตพ้นื ท่ีการศกึ ษามธั ยมศึกษา เขต 41


สารสนเทศเพ่ือการบริหาร โรงเรยี นวชั รวทิ ยา ปกี ารศึกษา 2558 5

ขอ้ มูลผ้บู ริหาร
1) ผู้อานวยการโรงเรียน นายจานง อนิ ทพงษ์ วฒุ ิการศึกษาสูงสดุ การศกึ ษามหาบัณฑติ สาขา

บรหิ ารการศกึ ษา โทรศัพท์ 089-5636310
e-mail : [email protected] ดารงตาแหนง่ ท่โี รงเรยี นนี้ต้งั แต่ 9 ธนั วาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน
เปน็ เวลา 4 ปี 4 เดอื น

2) รองผู้อานวยการโรงเรยี น 4 คน
2.1 นางสริ ิวรรณ ตันติสนั ติสม วุฒกิ ารศกึ ษาสงู สุด การศกึ ษามหาบณั ฑิต สาขา บริหาร

การศึกษา โทรศพั ท์ 086-2029368 e-mail : [email protected]
รบั ผิดชอบกลมุ่ บรหิ ารงานงบประมาณ

2.2 นายวิเชียร ยอดนิล วฒุ ิการศึกษาสงู สดุ การศึกษามหาบัณฑิต
สาขา บริหารการศึกษา โทรศพั ท์ 088-2861782 e-mail : [email protected]
รับผดิ ชอบกลุ่มบริหารงานวชิ าการ

2.3 ดร.สุรพล พิมพ์สอน วุฒิการศกึ ษาสูงสุด ดุษฎบี ัณฑิต
สาขา ยทุ ธศาสตร์การบริหารและการพฒั นา โทรศัพท์ 086-6745868
e-mail : [email protected] รับผดิ ชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล

2.4 นายประหยดั สิรกิ รรณะ วุฒกิ ารศกึ ษาสงู สดุ การศึกษามหาบัณฑิต สาขา บรหิ าร
การศึกษา โทรศัพท์ 089-8586773 e-mail : [email protected]
รบั ผดิ ชอบกลุ่มบริหารงานท่วั ไป

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวิทยา สานกั งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 41


สารสนเทศเพื่อการบริหาร โรงเรียนวัชรวิทยา ปกี ารศึกษา 2558 6

วสิ ัยทศั น์
ม่งุ ม่ันพัฒนาผเู้ รียนสู่มาตรฐานสากล โดยการจัดการเรียนรู้ การบรหิ ารจัดการด้วยระบบคุณภาพและความ

ร่วมมือของภาคีเครือข่าย

พนั ธกจิ
1.สง่ เสริมและพัฒนาผู้เรยี นให้มีคณุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสพฐ.และเกณฑ์โรงเรยี นมาตรฐานสากล
2.ส่งเสรมิ และพัฒนาครูให้เปน็ ไปตามมาตรฐานวิชาชพี ครูสู่มาตรฐานสากล
3.พฒั นาการบรหิ ารจัดการด้วยระบบคณุ ภาพเพ่ือความเป็นเลศิ โดยเน้นหลักการกระจายอานาจสู่การเป็น

โรงเรียนมาตรฐานสากล
4.สง่ เสริมให้ชุมชนมสี ว่ นร่วมในการจัดการศึกษา

เปา้ ประสงค์
1.นกั เรียนได้เรียนรู้อย่างมคี ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสพฐ.และเกณฑโ์ รงเรียนมาตรฐานสากล
2.ครแู ละบุคลากรทางการศึกษาไดร้ ับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล
3.โรงเรียนมกี ารบริหารจดั การด้วยระบบคุณภาพ
4.สถานศกึ ษาเปน็ ที่ยอมรับของชุมชน

กลยุทธ์
1.ผูเ้ รียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. และเกณฑโ์ รงเรียนมาตรฐานสากล
2.ครแู ละบุคลากรมคี ุณภาพตามมาตรฐานวชิ าชีพสู่มาตรฐานสากล
3.การบริหารจัดการดว้ ยระบบคณุ ภาพสมู่ าตรฐานสากล
4.ชมุ ชนเข้มแขง็ โรงเรียนก้าวไกล

โครงการ
กลยุทธท์ ี่ 1 ผู้เรยี นมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศกึ ษาของ สพฐ. และเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล
โครงการ 1.1 พฒั นาผู้เรียนให้สขุ ภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
โครงการ 1.2 พฒั นาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พงึ ประสงค์
โครงการ 1.3 พฒั นาผู้เรียนใหม้ ที กั ษะในการแสวงหาความร้ดู ้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒั นาตนเอง
อยา่ งต่อเน่ือง
โครงการ 1.4 พฒั นาผเู้ รียนให้มคี วาม สามารถในการคดิ อย่างเป็นระบบ คิดสรา้ งสรรคต์ ดั สินใจใน
การแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
โครงการ 1.5 พฒั นาผเู้ รียนใหม้ ีความรู้และทักษะที่จาเปน็ ตามหลักสูตร
โครงการ 1.6 พัฒนาผ้เู รียนให้มีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกบั ผู้อืน่ ได้
และมีเจตคติทีด่ ีต่ออาชพี สุจรติ
โครงการ 1.7 พฒั นาผเู้ รียนใหม้ ีคณุ ภาพบรรลุเป้าหมายตามวสิ ัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นทกี่ าหนด

งานสารสนเทศ โรงเรียนวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพื้นที่การศกึ ษามัธยมศึกษา เขต 41


สารสนเทศเพอื่ การบริหาร โรงเรียนวชั รวิทยา ปกี ารศึกษา 2558 7

กลยุทธท์ ่ี 2 ครแู ละบุคลากรมคี ณุ ภาพตามมาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล
โครงการ 2.1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครสู ู่มาตรฐานสากลให้ปฏบิ ตั งิ านตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสทิ ธิผล

กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการดว้ ยระบบคณุ ภาพสู่มาตรฐานสากล
โครงการ3.1 พฒั นาระบบการบริหารจัดการสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลตามบทบาทหนา้ ที่
อย่างมีประสิทธภิ าพละเกิดประสิทธิผล
โครงการ 3.2 พัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดการหลกั สูตร กระบวนการเรยี นรู้และกิจกรรมพฒั นา
คุณภาพผเู้ รียนอยา่ งรอบดา้ น
โครงการ 3.3 พฒั นาสถานศึกษาให้มี การจัดการสภาพแวดล้อมและการบริการท่สี ่งเสริมใหผ้ ้เู รียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
โครงการ 3.4 พัฒนาสถานศึกษาให้มีการประกนั คุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีกาหนดใน
กฎกระทรวง
โครงการ 3.5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จดุ เนน้ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขน้ึ

กลยุทธท์ ี่ 4 ชุมชนเข้มแข็งโรงเรียนกา้ วไกล
โครงการ 4.1 ส่งเสริม คณะกรรมการสถานศึกษาและผปู้ กครอง ชุมชนปฏบิ ตั ิงานตามบทบาทตาม
หน้าที่อย่างมีประสทิ ธภิ าพและเกิดประสิทธผิ ล
โครงการ 4.2 การสร้าง ส่งเสรมิ และสนับสนนุ ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


สารสนเทศเพือ่ การบรหิ าร โรงเรียนวัชรวิทยา ปีการศึกษา 2558 8

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้นื ฐานโรงเรยี นวชั รวิทยา

1.พระเทพปรยิ ัติ กรรมการผ้ทู รงคุณวุฒิจากองค์กรศาสนา

2.พระครูศรวี ชิรสนุ ทร กรรมการผู้ทรงคณุ วุฒจิ ากองคก์ รศาสนา

3.นายประเทือง เกตุอ่า ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ

4.นายพิทักษ์ มหบญุ พาชยั รองประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5.นายชยั วัฒน์ ศุภอรรถพานชิ รองประธานกรรมการตวั แทนศิษยเ์ ก่า

6.นางลกั ษณา จงมคี วามสุข รองประธานกรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ

7.นายเสริมศกั ดิ์ อยูส่ ขุ เจริญ กรรมการผ้ทู รงคุณวุฒิ

8.นางอรทิพย์ เรอื งกลุ กรรมการผทู้ รงคณุ วุฒิ

9.นายพวิ ัฒน์วงศ์ สงั คง กรรมการตวั แทนผู้ปกครอง

10.นายวริ ิยะ พลับผล กรรมการตัวแทนครู

11.นายเฉลมิ ศักดิ์ เพชรเฉดิ ฉนิ กรรมการตัวแทนองค์กรท้องถ่ิน

12.นางสาวสพุ ิส ไทพาณิชย์ กรรมการผูท้ รงคณุ วฒุ ิ

13.นายสนุ ทร ไตรรตั น์วุฒปิ ญั ญา กรรมการตวั แทนองคก์ รท้องถ่นิ

14.นางนายนพรตั น์ คาสสี ังข์ กรรมการตัวแทนผปู้ กครอง

15.นายจานง อนิ ทพงษ์ กรรมการและเลขานุการ

งานสารสนเทศ โรงเรียนวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพ้ืนท่กี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 41


สารสนเทศเพื่อการบรหิ าร โรงเรียนวัชรวิทยา ปกี ารศึกษา 2558 9

ทาเนียบผบู้ รหิ ารโรงเรียนวัชรวทิ ยา

พ.ศ.2519 - พ.ศ.2533 นายสมรวม พลู เขยี ว
พ.ศ.2533 – พ.ศ.2535 นายบุญเพ็ญ ทองชว่ ย
พ.ศ.2535 – พ.ศ.2536 นายสมพล ตนั ติสันตสิ ม
พ.ศ.2536 – พ.ศ.2543 นายสมปอง สมนักพงษ์
พ.ศ.2543 – พ.ศ.2553 นายอานวย อภิชาติตรากูล
พ.ศ.2553 – พ.ศ.2554 นายศุภชาติ บดีรฐั
พ.ศ.2554 – ปจั จุบนั นายจานง อนิ ทพงษ์

ฝา่ ยบรหิ ารโรงเรยี นวัชรวิทยา

1.นายจานง อินทพงษ์ ผอู้ านวยการโรงเรียน

2.นางสิรวิ รรณ ตนั ตสิ นั ตสิ ม รองผอู้ านวยการกลุ่มบรหิ ารงานธรุ การ

3.นายวเิ ชียร ยอดนิล รองผ้อู านวยการกลุ่มบรหิ ารงานวิชาการ

4.นายสุรพล พิมพส์ อน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรยี น

5.นายประหยัด สิรกิ รรณะ รองผ้อู านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป

6.นายวริ ิยะ พลบั ผล หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

7.นายแสน ถอสวุ รรณ หวั หน้ากลุ่มงานบรกิ าร

8.นายสุนทร บุญมี หนา้ หน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวิทยา สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต 41


สารสนเทศเพอ่ื การบริหาร โรงเรยี นวชั รวิทยา ปีการศกึ ษา 2558 10

โครงสรา้ งการบรหิ ารงานโรงเรยี นวัชรวิทยา

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพ้นื ท่กี ารศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 41


สารสนเทศเพอ่ื การบรหิ าร โรงเรยี นวัชรวทิ ยา ปกี ารศึกษา 2558 11

โครงสร้างหลกั สูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวชั รวิทยา จัดสอนตามตามหลักสตู รแกนกลางการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน พุทธศักราช 2551

โรงเรยี นได้จดั สัดส่วนสาระการเรยี นรู้และเวลาเรยี น ดงั แสดงในตารางต่อไปน้ี

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

กล่มุ สาระการเรียนรู้ เวลาเรยี น ชว่ั โมง/สัปดาห์
ม.1 ม.2 ม.3

1. ภาษาไทย 333

2. คณติ ศาสตร์ 333

3. วิทยาศาสตร์ 333

4. สงั คมศกึ ษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 4 4

5. สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา 222

6. ศิลปะ 222

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 222

8. ภาษาตา่ งประเทศ 333

9. กิจกรรมพฒั นาผู้เรียน 333

10. สาระเพมิ่ เตมิ 688

รวมเวลาเรียน ชั่วโมง/สปั ดาห์ 31 33 33

รวมเวลาเรียน ชว่ั โมง/ภาค 620 660 660

รวมเวลาเรียน ชวั่ โมง/ปี 1,240 1,320 1,320

แผนการเรยี นรู้ / จดุ เนน้ การพัฒนาผู้เรยี นทตี่ อ้ งการเน้นเปน็ พเิ ศษ คอื เน้นการเรยี นรูว้ ิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

สาระเพิม่ เตมิ ท่ีจัด คอื

ม.1 กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ภาษาตา่ งประเทศ วทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ม.2 กลุ่มสาระการเรยี นรู้ สังคมศึกษา ฯ ภาษาต่างประเทศ วทิ ยาศาสตร์ คณติ ศาสตร์

ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรกู้ ารงานอาชพี ฯ ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณติ ศาสตร์

หมายเหตุ สาระการเรยี นร้เู พิ่มเตมิ จัดให้นกั เรยี นได้เรยี นตามโปรแกรมวชิ าของแต่ละห้อง

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวิทยา สานกั งานเขตพ้นื ที่การศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต 41


สารสนเทศเพือ่ การบริหาร โรงเรยี นวชั รวทิ ยา ปีการศกึ ษา 2558 12

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน ชวั่ โมง/สัปดาห์

1. ภาษาไทย ม.4 ม.5 ม.6
2. คณติ ศาสตร์ 222
3. วทิ ยาศาสตร์ 222
4. สงั คมศกึ ษา ศาสนาและวัฒนธรรม 222
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 333
6. ศลิ ปะ 111
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 111
8. ภาษาต่างประเทศ 111
9. กิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน 222
10. สาระเพมิ่ เติม 333
รวมเวลาเรียน ชวั่ โมง/สปั ดาห์ 14 14 14
รวมเวลาเรยี น ชว่ั โมง/ภาค 31 31 31
รวมเวลาเรียน ช่วั โมง/ปี 620 620 620
1,240 1,240 1,240

แผนการเรียนรู้ / จุดเนน้ การพัฒนาผเู้ รียนทีต่ ้องการเน้นเปน็ พิเศษ คอื เนน้ การเรยี นร้วู ทิ ยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ และภาษาองั กฤษ
สาระเพ่มิ เติมที่จดั คือ
ม.4 กลมุ่ สาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชีพฯ ศิลปะ สังคมศกึ ษา ฯ วิทยาศาสตร์ คณติ ศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
ม.5 กลมุ่ สาระการเรียนรกู้ ารงานอาชพี ฯ ศลิ ปะ สงั คมศกึ ษา ฯ วทิ ยาศาสตร์ คณติ ศาสตร์ ภาษาตา่ งประเทศ
ภาษาไทย
ม.6 กลมุ่ สาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชพี ฯ สงั คมศึกษา ฯ ภาษาอังกฤษ วทิ ยาศาสตร์ คณติ ศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศทจ่ี ดั สอน คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
หมายเหตุ สาระการเรียนรูเ้ พมิ่ เตมิ จัดใหน้ กั เรียนได้เรยี นตามโปรแกรมวิชาของแต่ละห้อง

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวัชรวิทยา สานกั งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


สารสนเทศเพ่ือการบริหาร โรงเรียนวัชรวทิ ยา ปีการศกึ ษา 2558 13

ผลการประเมนิ คณุ ภาพภายในรอบปีทีผ่ า่ นมา การประเมนิ คุณภาพภายใน

มาตรฐานการศึกษาระดบั การศกึ ษาขนั้ พนื้ ฐาน ผลการประเมิน ผลการติดตาม

ดา้ นคณุ ภาพผู้เรียน ตนเองของ ตรวจสอบโดย
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรยี นมีสขุ ภาวะทด่ี ีและมีสุนทรียภาพ
สถานศกึ ษา หนว่ ยงานต้นสงั กดั
มาตรฐานที่ 2 ผเู้ รยี นมคี ณุ ธรรม จรยิ ธรรม และคา่ นิยม ท่ีพงึ ประสงค์
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรยี นมีทกั ษะในการแสวงหาความรดู้ ว้ ยตนเอง รกั การเรยี นรู้ และพฒั นาตนเอง ดเี ยย่ี ม ดี
ดเี ยย่ี ม ดีเยย่ี ม
อยา่ งตอ่ เนอื่ ง ดีเยย่ี ม ดเี ยย่ี ม
มาตรฐานที่ 4 ผเู้ รยี นมคี วามสามารถในการคดิ อยา่ งเป็นระบบ คดิ สรา้ งสรรค์ ตัดสนิ ใจ แกป้ ญั หาได้
ดเี ยีย่ ม ดีเยยี่ ม
อยา่ งมสี ติ สมเหตุผล
ดเี ยย่ี ม ดมี าก
มาตรฐานท่ี 5 ผเู้ รยี นมคี วามรู้และทักษะท่ีจาเป็นตามหลักสูตร
ดเี ย่ียม ดเี ยี่ยม
มาตรฐานท่ี 6 ผเู้ รยี นมีทกั ษะในการทางาน รกั การทางาน สามารถทางานร่วมกบั ผู้อืน่ ได้ และมเี จตคตทิ ่ี
ดตี ่ออาชีพสุจรติ ดเี ยี่ยม พอใช้
ดเี ยย่ี ม ดีเยี่ยม
ด้านการจัดการศึกษา ดีเยย่ี ม ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏบิ ตั งิ านตามบทบาทหน้าทีอ่ ยา่ งมีประสิทธภิ าพและเกดิ ประสิทธผิ ล ดเี ยย่ี ม ดีเยี่ยม
ดีเยีย่ ม ดเี ยย่ี ม
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏบิ ตั ิงานตามบทบาทหนา้ ทอ่ี ยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพและเกดิ ประสิทธิผล ดเี ยี่ยม ดเี ย่ียม
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศกึ ษา และผปู้ กครอง ชมุ ชนปฏบิ ัติงานตามบทบาทหนา้ ท่ีอยา่ งมี
ดีเยี่ยม ดี
ประสทิ ธภิ าพและเกิดประสทิ ธผิ ล
มาตรฐานที่ 10 สถานศกึ ษามีการจัดหลกั สตู ร กระบวนการเรยี นรู้ และกิจกรรมพฒั นาคุณภาพ ดีเยี่ยม ดีเยย่ี ม
ดเี ยี่ยม ดีเยยี่ ม
ผเู้ รยี นอย่างรอบดา้ น
มาตรฐานท่ี 11 สถานศกึ ษามกี ารจดั สภาพแวดล้อมและการบรกิ ารที่ส่งเสริมให้ผู้เรยี นพฒั นา

เต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกนั คุณภาพภายในของสถานศกึ ษาตามทกี่ าหนดใน

กฎกระทรวง
ดา้ นคณุ ภาพการสรา้ งสังคมแหง่ การเรยี นรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสรา้ ง ส่งเสริม สนบั สนุน ใหส้ ถานศกึ ษาเป็นสงั คมแห่งการ

เรียนรู้
มาตรฐานดา้ นอตั ลกั ษณข์ องสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพฒั นาสถานศึกษาใหบ้ รรลุเป้าหมายตามวสิ ยั ทศั น์ ปรชั ญา และจุดเนน้

ทีก่ าหนดขึน้
มาตรฐานด้านมาตรการสง่ เสรมิ
มาตรฐานที่ 15 การจดั กจิ กรรมตามนโยบาย จดุ เน้น แนวทางการปฏริ ปู การศกึ ษาเพ่อื พฒั นา

และส่งเสริมสถานศึกษาใหย้ กระดับคณุ ภาพสูงขึน้

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวิทยา สานกั งานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษามธั ยมศึกษา เขต 41


สารสนเทศเพ่อื การบริหาร โรงเรียนวัชรวทิ ยา ปกี ารศกึ ษา 2558 14

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม นา้ หนกั คะแนน ระดับ
(คะแนน) ที่ได้ คุณภาพ
กลมุ่ ตวั บง่ ชี้ ระดบั การศกึ ษาข้นั พ้นื ฐาน : มัธยมศึกษา
10.00 9.69 ดมี าก
กลุ่มตวั บง่ ช้พี นื้ ฐาน 10.00 9.10 ดมี าก
10.00 9.00 ดีมาก
ตัวบง่ ช้ที ี่ 1 ผเู้ รยี นมสี ขุ ภาพกายและสุขภาพจติ ทด่ี ี 10.00 9.15 ดมี าก
ตวั บง่ ช้ีที่ 2 ผูเ้ รียนมคี ณุ ธรรม จริยธรรมและค่านยิ มท่พี ึงประสงค์ 20.00 9.64 พอใช้
ตวั บง่ ชี้ท่ี 3 ผู้เรียนมคี วามใฝร่ ู้ และเรียนร้อู ย่างตอ่ เนื่อง 10.00 10.00 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ผู้เรยี นคิดเป็น ทาเปน็ 5.00 5.00 ดมี าก
ตัวบ่งชท้ี ี่ 5 ผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี นของผ้เู รียน
ตัวบ่งชท้ี ี่ 6 ประสทิ ธิผลของการจดั การเรยี นการสอนท่ีเนน้ ผู้เรยี นเปน็ สาคัญ 5.00 4.94 ดมี าก
ตวั บง่ ชี้ท่ี 7 ประสิทธภิ าพของการบรหิ ารจดั การและการพฒั นาสถานศึกษา
ตวั บ่งชี้ท่ี 8 พัฒนาการของการประกนั คณุ ภาพภายในโดยสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก
5.00 5.00 ดีมาก
และต้นสงั กดั
5.00 5.00 ดมี าก
กล่มุ ตัวบง่ ช้ีอตั ลักษณ์
5.00 5.00 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลตุ ามปรชั ญา ปณธิ าน พันธกิจ และ
วตั ถปุ ระสงคข์ องการจดั ต้งั สถานศกึ ษา 100.00 86.52 ดี

ตวั บง่ ชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุ เนน้ และจดุ เดน่ ท่ีส่งผลสะทอ้ น
เปน็ เอกลกั ษณ์ของสถานศึกษา

กลมุ่ ตัวบง่ ชมี้ าตรการส่งเสริม
ตัวบง่ ช้ที ่ี 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ ส่งเสรมิ บทบาท

ของสถานศกึ ษา
ตวั บง่ ชที้ ่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศกึ ษาเพอื่ ยกระดบั มาตรฐาน

รกั ษามาตรฐาน และพัฒนาสคู่ วามเป็นเลิศ ทส่ี อดคลอ้ งกบั
แนวทางการปฏิรปู การศกึ ษา

คะแนนรวม

สถานศึกษามผี ลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตงั้ แต่ 80 คะแนนขนึ้ ไป  ใช่  ไมใ่ ช่
สถานศกึ ษามตี ัวบ่งชที้ ไี่ ด้ระดบั ดขี ้ึนไป 10 ตวั บง่ ช้ี จากทงั้ หมด 12 ตวั บง่ ชี้  ใช่  ไมใ่ ช่
สถานศกึ ษาไมม่ ีตวั บ่งชใ้ี ดทม่ี ีระดบั คุณภาพตอ้ งปรบั ปรงุ หรอื ต้องปรับปรุงเรง่ ด่วน  ใช่  ไมใ่ ช่

สรุปผลการจัดการศึกษาระดบั การศกึ ษาขนั้ พืน้ ฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไมส่ มควรรบั รองมาตรฐานการศกึ ษา

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวิทยา สานกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


สารสนเทศเพ่อื การบริหาร โรงเรียนวัชรวิทยา ปีการศกึ ษา 2558 15

จดุ เด่น
1. ผเู้ รียนมีความกลา้ สามารถแสดงออกไดอ้ ย่างเหมาะสม ทางานร่วมกนั ได้อยา่ งมีความสุข
2. ผู้เรียนสว่ นใหญม่ ีน้าหนกั ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ และไม่มีปัญหาทางเพศ ยาเสพติดและ

ส่งิ มอมเมา มีสนุ ทรียภาพดา้ นศิลปะดนตรีกฬี าและนันทนาการในเกณฑ์ดีมากมีคณุ ธรรมจรยิ ธรรมและค่านิยมทีพ่ งึ
ประสงค์

3. ครูมคี ณุ ภาพสูง มีความม่งุ ม่ันในการพฒั นาด้านวชิ าการ มคี วามขยนั มงุ่ ม่นั อุทิศตนพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนและผ้เู รียน ใฝห่ าความรใู้ นการพัฒนาตนเองและสามารถใช้เทคโนโลยใี นการพัฒนาตนเอง เสยี สละและมี
ความสามัคคี

4. สถานศกึ ษามีการบรหิ ารจดั การทม่ี ีประสิทธิภาพ ทั้งดา้ นบริหารวิชาการ และการพฒั นาสถานท่ีใหเ้ ปน็
แหล่งเรียนรู้ ผ้บู รหิ ารเปน็ ผมู้ วี สิ ยั ทศั น์และบรหิ ารงานแบบมีสว่ นร่วม

5. สถานศกึ ษานาเทคโนโลยีทีท่ นั สมยั มาใชใ้ นการบริหารจดั การเพ่ือให้เกดิ ความสะดวกรวดเรว็ มคี วามถูก
ตอ้ งเทยี่ งตรงสงู จดั ทา“วัชรวทิ ยาสารสนเทศออนไลน์”ประกอบดว้ ย Website, ในส่วนโปรแกรมได้แก่ โปรแกรม
SMS, E-mail และ Face book เพ่อื สื่อสารถึงบุคลากรทั้งหมดในสถานศึกษาและเครอื ขา่ ยผปู้ กครอง

6. โรงเรียน EP เปน็ จุดเดน่ ท่เี สริมสรา้ งใหช้ ุมชนมคี วามนิยมศรัทธา
จุดควรพัฒนา

1. ผู้เรยี นควรพัฒนาเพ่อื ยกระดบั ผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียนใหส้ ูงขน้ึ โดยเฉพาะกลุม่ สาระการเรียนรู้คณติ ศาสตร์
ภาษาไทย วทิ ยาศาสตร์ และภาษา ตา่ งประเทศ

2. การจัดการเรยี นการสอนที่เนน้ การมีส่วนรว่ มแบบบูรณาการรว่ มกันของกลุม่ สาระการเรียนรูต้ า่ งๆ ท้ังครูชาว
ไทยและชาวต่างชาติ และมีการนิเทศ ตดิ ตามอย่างต่อเน่ือง

3.ควรทาการวจิ ยั เพ่ือนาผลมาพัฒนาการเรยี นการสอนและงานวิจยั ทางการศึกษา งานวิจยั พัฒนาระบบงาน
งานวิจัยแผนงานและโครงการ

4. ควรนาผลการประเมนิ มาวเิ คราะห์เพื่อปรบั ปรุงกระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเน่อื ง

ขอ้ เสนอแนะเพอ่ื พัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศกึ ษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงวา่ ด้วยระบบหลักเกณฑ์
และวธิ กี ารประกนั คณุ ภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

1. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา
1) ผลสมั ฤทธิท์ างการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ ควรไดร้ บั การพฒั นาอยา่ งต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการ

เรียนรคู้ ณติ ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
2. มาตรฐานดา้ นการบริหารจัดการศึกษา
1) การรักษาระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา ใหม้ คี ุณภาพมาตรฐานและยกระดับให้สูงขึน้ เพื่อไปสู่

มาตรฐานระดบั สากล ตามแนวทางการปฏริ ูปการศกึ ษา
3. มาตรฐานด้านการจัดการเรยี นการสอนทเ่ี นน้ ผูเ้ รยี นเป็นสาคัญ
-
4. มาตรฐานด้านการประกนั คุณภาพภายใน
1) ควรนาผลการประเมนิ มาวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาการเรยี นการสอนอยา่ งต่อเน่ืองในการยกระดบั คุณภาพ

ใหส้ งู ขึ้นเพื่อไปสู่มาตรฐานระดับสากล ตามแนวทางการปฏิรปู การศึกษา

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 41


สารสนเทศเพ่อื การบริหาร โรงเรยี นวัชรวทิ ยา ปกี ารศึกษา 2558 16

วสิ ัยทศั น์ พนั ธกจิ เป้าหมาย อตั ลักษณ์ และเอกลักษณข์ องสถานศกึ ษา
วสิ ยั ทัศน์
มงุ่ มน่ั พัฒนาผู้เรยี นสู่มาตรฐานสากล โดยการจดั การเรยี นรู้ การบรหิ ารจดั การด้วยระบบคุณภาพและ

ความรว่ มมือของภาคีเครือขา่ ย
พนั ธกจิ
1. สง่ เสริมและพัฒนาผเู้ รยี นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึ ษาของ สพฐ. และเกณฑ์โรงเรยี น

มาตรฐานสากล
2. ส่งเสรมิ และพัฒนาครูใหเ้ ป็นไปตามมาตรฐานวชิ าชีพครูสู่มาตรฐานสากล
3. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อความเป็นเลศิ โดยเนน้ หลักการกระจายอานาจสูก่ ารเป็น

โรงเรียนมาตรฐานสากล
4. สง่ เสริมให้ชมุ ชนมสี ่วนร่วมในการจดั การศึกษา

เป้าประสงค์
1. นักเรยี นได้เรยี นรู้อย่างมคี ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. และเกณฑโ์ รงเรยี นมาตรฐานสากล
2. ครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษาได้รบั การพฒั นาตามมาตรฐานวิชาชพี ครสู ูม่ าตรฐานสากล
3. โรงเรียนมกี ารบรหิ ารงานจัดการดว้ ยระบบคุณภาพ
4. สถานศกึ ษาเป็นทีย่ อมรบั ของชุมชน

อัตลักษณ์ของสถานศกึ ษา ไดแ้ ก่ นักเรยี นดี คอื ศักด์ศิ รีของวัชรวิทยา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา ไดแ้ ก่ โรงเรียนสองภาษา

แนวทางการพัฒนาคณุ ภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. ด้านผเู้ รียน
1.1 นกั เรยี นมีความรู้และทักษะพื้นฐานเพยี งพอตอ่ การศึกษาตอ่ และมศี ักยภาพเป็นพลโลก
1.2 นกั เรียนมีทักษะดา้ นการคดิ วิเคราะห์ การแกป้ ัญหาและการจัดการอยา่ งเป็นระบบและรว่ มมือกบั ผ้อู น่ื ได้
1.3 นักเรียนได้เรียนรูใ้ นสงิ่ ท่ตี นเองสนใจหรือมีความถนัด และนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
1.4 นกั เรียนมคี ุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวชิ าชพี
2. ดา้ นบคุ ลากร
2.1 บุคลากรมีความรู้ ทกั ษะและความสามารถในการปฏบิ ัติงาน
2.2 บุคลากรมคี ุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวชิ าชีพ
2.3 บุคลากรทางานรว่ มกันเป็นทมี ในการพฒั นาคุณภาพทางการศึกษา
3. ด้านบรหิ ารจดั การ
3.1 ผ้บู ริหารและบคุ ลากร สามารถใช้ระบบสารสนเทศในการพัฒนางานให้มปี ระสิทธภิ าพมากขน้ึ
3.2 โรงเรียนมกี ารบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและมแี นวทางการบรหิ ารท่ชี ดั เจน
3.3 มีการนิเทศ กากับ ติดตาม และนามาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
3.4 การบริหารจัดการมีประสิทธภิ าพและเกดิ ประสิทธผิ ลสงู สุด

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศึกษา เขต 41


สารสนเทศเพ่อื การบริหาร โรงเรียนวัชรวิทยา ปกี ารศกึ ษา 2558 17

ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชมุ ชน
4.1 โรงเรยี นเป็นศนู ย์กลางของชมุ ชนในการบริการข่าวสาร ข้อมูล แหลง่ ความรู้ และเป็นสถานท่ีสาหรับ

จดั กิจกรรมดา้ นตา่ งๆ ของชุมชน
4.2 การจดั การศึกษาของโรงเรยี นได้รบั การสนบั สนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากชมุ ชน
4.3 โรงเรียน ชุมชน องค์กรท้องถน่ิ และคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนในการจดั แนวทางการศึกษา

และพัฒนาการศึกษาร่วมกนั
4. กลยุทธก์ ารพฒั นาคุณภาพการจดั การศกึ ษาของสถานศกึ ษา

กลยทุ ธท์ ่ี 1 ผ้เู รียนมีคุณภาพตามเกณฑม์ าตรฐานการศึกษาของ สพฐ. และเกณฑโ์ รงเรียนมาตรฐานสากล
โครงการ 1.1 พัฒนาผ้เู รยี นให้สขุ ภาวะทด่ี แี ละมสี ุนทรียภาพ
โครงการ 1.2 พฒั นาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจรยิ ธรรม และค่านิยมที่พงึ ประสงค์
โครงการ 1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รกั การเรยี นรูแ้ ละพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนอื่ ง
โครงการ 1.4 พัฒนาผู้เรยี นให้มคี วาม สามารถในการคดิ อย่างเป็นระบบ คิดสรา้ งสรรค์ตัดสินใจในการ
แก้ปญั หาไดอ้ ยา่ งสมเหตสุ มผล
โครงการ 1.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรูแ้ ละทกั ษะทจี่ าเปน็ ตามหลกั สูตร
โครงการ 1.6 พฒั นาผู้เรยี นให้มีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผอู้ ื่นไดแ้ ละมี
เจตคติทดี่ ีต่ออาชีพสุจริต
โครงการ 1.7 พัฒนาผเู้ รยี นให้มคี ณุ ภาพบรรลเุ ป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจดุ เนน้ ทก่ี าหนด
** พัฒนาผ้เู รยี นให้มคี วามพรอ้ มสู่ประชาคมอาเซยี น
กลยุทธ์ที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศกึ ษามีคุณภาพตามมาตรฐานวชิ าชีพ
โครงการ 2.1 ส่งเสริมพฒั นาศักยภาพครสู ู่มาตรฐานสากลใหป้ ฏิบัตงิ านตามบทบาทหนา้ ทอี่ ยา่ งมี
ประสทิ ธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
กลยทุ ธ์ที่ 3 การบรหิ ารจดั การด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
โครงการ 3.1 พฒั นาระบบการบริหารจัดการสู่การเป็นโรงเรยี นมาตรฐานสากลตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมี
ประสทิ ธิภาพละเกดิ ประสทิ ธผิ ล
โครงการ 3.2 พฒั นาสถานศกึ ษาใหม้ ีการจัดการหลกั สูตร กระบวนการเรยี นร้แู ละกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอยา่ งรอบด้าน
โครงการ 3.3 พัฒนาสถานศกึ ษาให้มีการจดั การสภาพแวดล้อมและการบริการทส่ี ่งเสรมิ ให้ผเู้ รยี นพฒั นา
เต็มศกั ยภาพ
โครงการ 3.4 พฒั นาสถานศึกษาใหม้ ีการประกันคุณภาพภายในสถานศกึ ษาตามท่กี าหนดในกฎกระทรวง
โครงการ 3.5 สง่ เสริมการจดั กจิ กรรมตามนโยบาย จดุ เนน้ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่อื พัฒนาส่งเสรมิ
สถานศกึ ษาให้ยกระดบั คุณภาพสูงขึ้น
กลยทุ ธท์ ่ี 4 ชุมชนเข้มแข็งโรงเรยี นก้าวไกล
โครงการ 4.1 สง่ เสรมิ คณะกรรมการสถานศึกษาและผปู้ กครอง ชมุ ชนปฏบิ ัตงิ านตามบทบาทตามหนา้ ท่ี
อย่างมปี ระสทิ ธภิ าพและเกิดประสิทธิผล
โครงการ 4.2 การสรา้ ง ส่งเสริมและสนบั สนนุ ให้สถานศึกษาเป็นสงั คมแหง่ การเรียนรู้

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวิทยา สานกั งานเขตพนื้ ทก่ี ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


สารสนเทศเพ่ือการบริหาร โรงเรยี นวัชรวทิ ยา ปีการศึกษา 2558 18

แหลง่ เรยี นรู้ ภูมิปญั ญาท้องถน่ิ
1) หอ้ งสมดุ มขี นาด 320 ตารางเมตร จานวนหนงั สอื ในห้องสมุด 27,560 เลม่
การสบื คน้ หนงั สือและการยืม-คืน ใช้ระบบ openBiblio

จานวนนกั เรียนทใ่ี ช้ห้องสมุดในปีการศึกษาทร่ี ายงาน เฉลยี่ 1,806 คนตอ่ วัน

คิดเป็นร้อยละ 94.11 ของนักเรยี นท้งั หมด
2) ห้องปฏบิ ัติการ

หอ้ งปฏบิ ตั กิ ารวทิ ยาศาสตร์ จานวน 9 ห้อง

หอ้ งปฏบิ ตั ิการคอมพวิ เตอร์ จานวน 4 หอ้ ง

หอ้ งปฏิบัตกิ ารชา่ ง จานวน 1 หอ้ ง
หอ้ งคหกรรม จานวน 1 ห้อง

ห้องศลิ ปะ จานวน 1 ห้อง

ห้องดนตรี จานวน 2 ห้อง

3) คอมพิวเตอร์ จานวน 500 เครอื่ ง

ใช้เพอื่ การเรียนการสอน 300 เคร่ือง
ใช้เพอ่ื สบื ค้นขอ้ มูลทางอินเทอรเ์ นต็ 140 เคร่ือง
จานวนนกั เรียนท่สี ืบคน้ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาทร่ี ายงาน

เฉลย่ี 250 คน ต่อวนั คดิ เปน็ ร้อยละ 13.12 ของนักเรียนทงั้ หมด

ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 60 เคร่อื ง

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพืน้ ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศึกษา เขต 41


สารสนเทศเพอื่ การบรหิ าร โรงเรยี นวชั รวิทยา ปกี ารศึกษา 2558 19

แหล่งเรยี นรู้ภายในโรงเรยี น สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี

แหลง่ เรยี นรู้ภายใน 16
13
ชือ่ แหลง่ เรยี นรู้ 209
281
1. ศูนย์การเรียนรพู้ ลงั งานทดแทน 52
2. ศนู ย์การเรยี นรู้ธรณวี ิทยา 20
3. หอ้ ง Resource Center 65
4. หอ้ งสมุดโรงเรยี น 27
5. ศนู ยเ์ ศรษฐกิจพอเพยี ง 20
6. ห้องจรยิ ธรรม 10
7. ห้องประวตั ิศาสตร์ 10
8. หอ้ งมัลติมเี ดีย 30
9. หอ้ งพกั ครภู าษาจนี 20
10. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาต่างประเทศ 20
11. ห้องเรยี นรพู้ รมแดน
12. หอ้ งปฎบิ ัติการคอมพวิ เตอร์ 1
13. โรงอาหาร
14. เรอื นเพาะชา

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวิทยา สานกั งานเขตพ้นื ทกี่ ารศกึ ษามธั ยมศึกษา เขต 41


สารสนเทศเพ่อื การบรหิ าร โรงเรียนวชั รวทิ ยา ปกี ารศกึ ษา 2558 20

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถติ กิ ารใช้
จานวนครั้ง/ปี
แหล่งเรยี นรูภ้ ายนอก
18
ชอ่ื แหลง่ เรียนรู้ 1
26
1. มหาวทิ ยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 20
2. อทุ ยานแหง่ ชาติคลองลาน 8
3. สถาบันภาษาอังกฤษ ERIC/ PEER Center 1
4. ศนู ย์พฒั นาการศึกษาของครูไทยในตา่ งประเทศ 40
5. TESOL สมาคมครูสอนภาษาองั กฤษแหง่ ประเทศไทย 10
6. ศูนยว์ ัฒธรรมแห่งประเทศไทย กทม. 42
7. อุทยานประวัติศาสตร์ จ.กาแพงเพชร 6
8. วัด แหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิ่น 1
9. หอ้ งสมุดประชาชน 40
10. บ่อน้าพรุ ้อนพระร่วง กาแพงเพชร 5
11. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพยี ง สนามบนิ สโุ ขทยั 4
12. ตลาด หา้ งสรรพสินคา้ ต่างๆ 1
13. ห้องสมุดประชาธปิ ไตย กกต.จงั หวัดกาแพงเพชร 1
14. สาธารณสขุ จังหวดั โรงพยาบาลกาแพงเพชร 1
15. อุทยานประวัติศาตรส์ โุ ขทัย 1
16. พพิ ธิ ภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์เกาะเสอื จ.กาแพงเพชร 1
17. สถานรอี ตุ ุนยิ มวทิ ยา จ.กาแพงเพชร
18. องค์การพิพธภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
19. อทุ ยานรงั สรรคน์ วัตกรรมอวกาศ

งานสารสนเทศ โรงเรียนวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


สารสนเทศเพอ่ื การบรหิ าร โรงเรยี นวชั รวทิ ยา ปีการศกึ ษา 2558 21

ปราชญ์ชาวบา้ น/ภูมปิ ัญญาท้องถนิ่ ผูท้ รงคณุ วุฒิ

ปราชญช์ าวบา้ น/ภมู ิปัญญาท้องถน่ิ ผทู้ รงคณุ วุฒทิ ส่ี ถานศึกษาเชญิ มาให้ความรู้แก่ครู นกั เรยี น
ในปีการศึกษาทีร่ ายงาน

1. ผศ.อนชุ า เกตเุ จรญิ ใหค้ วามรู้เร่อื ง ภาวะโลกร้อน
สถติ ิการใหค้ วามรใู้ นโรงเรียนแหง่ น้ี จานวน 1 คร้ัง/ปี

2. นายเลเกยี เขียวเกดิ ให้ความรเู้ รื่อง ธรณีวิทยาในท้องถ่ิน
สถติ ิการให้ความรู้ในโรงเรียนแหง่ น้ี จานวน 2 ครง้ั /ปี

3. รศ.ดร.พรรณี บวั โต ให้ความรู้เร่ือง English Program, Worldclass Standard School,
CLT, CLIL, EFL, ESL...etc สถติ กิ ารให้ความรใู้ นโรงเรยี นแหง่ นี้ จานวน 4 คร้งั /ปี

4. นายศภุ วฒั น์ คูพาณชิ ย์ ให้ความร้เู ร่ือง กฎหมายทปี่ ระชาชนควรรู้
สถิตกิ ารให้ความรใู้ นโรงเรยี นแหง่ นี้ จานวน 2 ครงั้ /ปี

5. นายเลเกีย เขยี วเกิด ใหค้ วามรเู้ รอื่ ง สารสนเทศทางภูมิศาสตร์
สถิติการใหค้ วามรู้ในโรงเรยี นแหง่ น้ี จานวน 2 คร้งั /ปี

6. ผศ.ดร.วษิ ณุ บัวเทศ ให้ความรู้เรอ่ื ง โซลาร์เซลลแ์ ละการใชป้ ระโยชน์ สถติ ิการใหค้ วามรู้ใน
โรงเรยี นแห่งนี้ จานวน 1 ครัง้ /ปี

7. นางศริ าพร กลน่ิ เฟือ่ ง ใหค้ วามร้เู รือ่ ง เทคนิคการตกแต่ง ดดั แปลงเสือ้ ผา้
สถติ ิการใหค้ วามรใู้ นโรงเรียนแหง่ นี้ จานวน 7 ครง้ั /ปี

8. กานันจาปี ชาเวยี ง ให้ความรเู้ รอ่ื ง การทาไม้กวาดดอกหญ้า
สถิติการให้ความรใู้ นโรงเรยี นแหง่ น้ี จานวน 2 ครงั้ /ปี

9. นายโชคชัย คาไทย ใหค้ วามร้เู ร่อื ง การทากระยาสารท
สถิตกิ ารใหค้ วามรใู้ นโรงเรียนแห่งน้ี จานวน 3 ครง้ั /ปี

10. นายอาทิตย์ วงั นาค ใหค้ วามรเู้ รือ่ ง การสานตะกรา้ เชือกฟาง
สถติ ิการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน 4 ครง้ั /ปี

11. นายสันติ อภัยราช ใหค้ วามรูเ้ รอื่ ง การพูด
สถติ ิการให้ความรู้ในโรงเรียนแหง่ น้ี จานวน 1 ครง้ั /ปี

12. นายสนอม ทับทิมเทศ ให้ความร้เู รื่อง การผลติ สินคา้ ในชุมชน
สถติ ิการใหค้ วามรู้ในโรงเรยี นแหง่ นี้ จานวน 1 คร้ัง/ปี

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวิทยา สานกั งานเขตพ้นื ทกี่ ารศกึ ษามัธยมศึกษา เขต 41


สารสนเทศเพื่อการบรหิ าร โรงเรยี นวชั รวิทยา ปีการศกึ ษา 2558 22

สรปุ ผลการประเมนิ คุณภาพมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศึกษา (ข้อมูลปีการศึกษา 2558 )

มาตรฐาน/ตัวบง่ ช้ี ค่าน้าหนัก คะแนนทไ่ี ด้ เทียบระดับคณุ ภาพ ความหมาย

ด้านที่ 1 มาตรฐานดา้ นคุณภาพผู้เรยี น 30.00 27.04 5 ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 1 ผเู้ รยี นมีสุขภาวะท่ดี ี และมสี ุนทรียภาพ ดเี ย่ยี ม
5.00 4.60 5

1.1 มสี ขุ นิสัยในการดแู ลสขุ ภาพและออกกาลงั กาย สมา่ เสมอ 0.50 0.45 5 ดีเยย่ี ม

1.2 มีน้าหนกั สว่ นสูง และมสี มรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 0.50 0.47 5 ดเี ยี่ยม

มาตรฐาน

1.3 ป้องกันตนเองจากสิง่ เสพติดให้โทษและหลกี เลย่ี งตนเอง 1.00 0.95 5 ดีเยี่ยม
จากสภาวะที่เส่ียงตอ่ ความรนุ แรง โรค ภัย อบุ ัตเิ หตุ

และปัญหาทางเพศ

1.4 เห็นคณุ คา่ ในตนเอง มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอยา่ ง 1.00 0.90 5 ดีเยีย่ ม

เหมาะสม

1.5 มมี นษุ ยสมั พนั ธท์ ดี่ แี ละใหเ้ กียรตผิ อู้ น่ื 1.00 0.93 5 ดเี ย่ียม

1.6 สรา้ งผลงานจากเข้ารว่ มกจิ กรรมด้านศลิ ปะ ดนตร/ี 1.00 0.90 5 ดีเย่ยี ม

นาฏศิลป์ กฬี า/นันทนาการ ตามจินตนาการ

มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมคี ณุ ธรรม จริยธรรม และคา่ นยิ มท่พี ึง 5.00 4.87 5 ดเี ยยี่ ม

ประสงค์

2.1 มีคณุ ลกั ษณะทีพ่ ึงประสงค์ตามหลักสตู ร 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม
2.2 เออื้ อาทรผอู้ ่นื และกตัญญกู ตเวทีตอ่ ผู้มพี ระคุณ 1.00 0.97 5 ดีเยยี่ ม

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตา่ ง 1.00 0.97 5 ดเี ยี่ยม
2.4 ตระหนัก รูค้ ุณค่า รว่ มอนุรกั ษ์และพัฒนาส่งิ แวดลอ้ ม 1.00 0.93 5 ดีเยีย่ ม

มาตรฐานท่ี 3 ผู้เรยี นมีทักษะในการแสวงหาความร้ดู ้วย 5.00 4.60 5 ดีเยี่ยม
2.00 1.84 5 ดีเยี่ยม
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒั นาตนเองอย่าง ดเี ยย่ี ม
ตอ่ เน่อื ง ดีเยย่ี ม
3.1 มีนิสยั รกั การอา่ นและแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองจากห้องสมดุ

แหล่งเรยี นรู้ และส่ือต่างๆ รอบตัว

3.2 มที ักษะในการอา่ น ฟงั ดู พดู เขียน 1.00 0.91 5
และตงั้ คาถามเพ่ือคน้ คว้าหาความรูเ้ พ่มิ เติม 1.00 0.88 5

3.3 เรียนรูร้ ่วมกนั เป็นกลุ่ม แลกเปลีย่ น
ความคดิ เห็นเพ่ือการเรยี นรู้ระหว่างกนั

งานสารสนเทศ โรงเรียนวัชรวิทยา สานกั งานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต 41


สารสนเทศเพ่อื การบรหิ าร โรงเรียนวัชรวทิ ยา ปีการศกึ ษา 2558 23

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี คา่ น้าหนกั คะแนนทไ่ี ด้ เทยี บระดับคณุ ภาพ ความหมาย

ดา้ นท่ี 1 มาตรฐานดา้ นคณุ ภาพผูเ้ รยี น 30.00 27.04 5 ดเี ยีย่ ม
3.4 ใช้เทคโนโลยใี นการเรยี นรแู้ ละนานาเสนอผลงาน 0.97
1.00 5 ดีเยีย่ ม

มาตรฐานที่ 4 ผ้เู รยี นมคี วามสามารถในการคดิ อย่างเป็น 5.00 4.60 5 ดีเยี่ยม
ระบบ คิดสรา้ งสรรค์ ตดั สนิ ใจแก้ปญั หาไดอ้ ยา่ งมีสติ 2.00 1.89 5 ดีเยย่ี ม
สมเหตุผล 1.00 0.90 5 ดีเยย่ี ม

4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองที่อา่ น ฟงั และดู และส่อื สารโดยการ
พูดหรือเขยี นตามความคิดของตนเอง

4.2 นาเสนอวธิ ีคดิ วิธีแก้ปญั หาดว้ ยภาษาหรือวธิ กี ารของตนเอง

4.3 กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดั สินใจแก้ปัญหาโดยมี 1.00 0.90 5 ดเี ยย่ี ม
เหตุผลประกอบ 5 ดเี ยย่ี ม

4.4 ความคดิ รเิ ริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมใิ จ 1.00 0.91

มาตรฐานที่ 5 ผูเ้ รยี นมคี วามรู้และทักษะท่ีจาเป็นตามหลักสตู ร 5.00 3.79 4 ดีมาก

5.1 ผลสมั ฤทธทิ์ างการเรียนเฉลีย่ แตล่ ะกลุม่ สาระ เปน็ ไปตาม 1.00 0.75 4 ดี
เกณฑ์
0.83 5 ดีเย่ยี ม
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคญั ตามหลักสตู ร เป็นไปตาม 1.00 ดีเยี่ยม
เกณฑ์ 1.99 5
2.00 ปรับปรงุ
5.3 ผลการประเมนิ การอ่าน คดิ วเิ คราะห์ และเขยี น เป็นไปตาม 0.22 1 ดเี ยีย่ ม
เกณฑ์ 1.00 4.60
5.00 5 ดีเยยี่ ม
5.4 ผลการทดสอบระดบั ชาติ เปน็ ไปตามเกณฑ์ 1.84 ดีเยี่ยม
2.00 0.92 5
มาตรฐานท่ี 6 ผเู้ รียนมีทักษะในการงาน รกั การ 1.00 5 ดีเยย่ี ม
ทางาน สามารถทางานรว่ มกับผู้อืน่ ได้ และมีเจตคติ 0.92 ดเี ย่ียม
ทีด่ ีต่ออาชีพสจุ รติ 0.92 5
6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ 5

6.2 ทางานอยา่ งมีความสุข มุ่งมนั่ พัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง

6.3 ทางานร่วมกับผอู้ นื่ ได้ 1.00
1.00
6.4 มคี วามรู้สกึ ท่ีดตี ่ออาชพี สจุ รติ และหาความรเู้ กยี่ วกบั อาชพี
ทต่ี นเองสนใจ

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวิทยา สานกั งานเขตพน้ื ที่การศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 41


สารสนเทศเพ่อื การบริหาร โรงเรยี นวชั รวิทยา ปีการศกึ ษา 2558 24

มาตรฐาน/ตัวบง่ ชี้ ค่านา้ หนัก คะแนนทไี่ ด้ เทยี บระดบั คณุ ภาพ ความหมาย

ดา้ นที่ 1 มาตรฐานดา้ นคุณภาพผ้เู รียน 30.00 27.04 5 ดีเยย่ี ม
ด้านที่ 2 มาตรฐานดา้ นการจดั การศึกษา 47.33
มาตรฐานที่ 7 ครปู ฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าที่อยา่ งมี 50.00 9.93 5 ดีเยย่ี ม
10.00 5 ดีเยีย่ ม
ประสทิ ธภิ าพและเกิดประสิทธผิ ล

7.1 ครมู ีการกาหนดเปา้ หมายคุณภาพผเู้ รยี นทั้งดา้ น 1.00 0.99 5 ดเี ยี่ยม
1.00 0.99 5 ดเี ย่ยี ม
ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคณุ ลักษณะท่ี 2.00 1.98 5 ดีเยี่ยม
พงึ ประสงค์ 1.00 0.99 5 ดเี ยย่ี ม
7.2 ครูมีการวเิ คราะห์ผ้เู รียนเปน็ รายบคุ คล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่อื พัฒนาศักยภาพของ

ผเู้ รยี น

7.3 ครอู อกแบบและการจัดการเรยี นร้ทู ี่ตอบสนองความแตกตา่ ง
ระหวา่ ง

บุคคลและพฒั นาการทางสติปญั ญา

7.4 ครใู ชส้ ่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและ
ภมู ปิ ญั ญาของท้องถิ่นมาบรู ณาการในการจดั การเรยี นรู้

7.5 ครูมกี ารวดั และประเมนิ ผลทม่ี ุ่งเน้น 1.00 0.99 5 ดเี ยย่ี ม

การพัฒนาการเรียนรู้ของผเู้ รยี น 1.00 1.00 5 ดเี ยีย่ ม
ด้วยวิธกี ารทหี่ ลากหลาย 1.00 0.99 5 ดเี ย่ยี ม
7.6 ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแกไ้ ขปญั หาใหแ้ กผ่ ู้เรียนทงั้ 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม
ด้านการเรียนและคุณภาพชวี ติ ดว้ ยความเสมอภาค 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม
7.7 ครูมกี ารศกึ ษา วิจยั และพฒั นาการจัดการเรยี นร้ใู นวชิ าที่
ตนรบั ผดิ ชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน

7.8 ครปู ระพฤติปฏบิ ตั ิตนเป็นแบบอยา่ งท่ดี ี และเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสถานศกึ ษา

7.9 ครจู ัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดร้ ับมอบหมายเต็มเวลา
เต็มความสามารถ

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวัชรวิทยา สานกั งานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 41


สารสนเทศเพือ่ การบริหาร โรงเรยี นวัชรวทิ ยา ปกี ารศกึ ษา 2558 25

มาตรฐาน/ตวั บง่ ช้ี คา่ นา้ หนัก คะแนนทไี่ ด้ เทียบระดบั คณุ ภาพ ความหมาย
ดเี ยี่ยม
มาตรฐานท่ี 8 ผ้บู ริหารปฏบิ ัตงิ านตามบทบาทหนา้ ท่ีอย่างมี 10.00 8.80 5 ดีเยย่ี ม
ประสทิ ธภิ าพและเกดิ ประสทิ ธิผล 1.00 1.00 5 ดเี ยีย่ ม
2.00 1.60 5
8.1 ผบู้ รหิ ารมวี ิสยั ทศั น์ ภาวะผู้นา และความคิดรเิ ริ่มท่เี น้นการ ดีเยี่ยม
พฒั นาผู้เรียน 2.00 1.60 5 ดีเยย่ี ม
2.00 1.60 5 ดีเย่ยี ม
8.2 ผูบ้ รหิ ารใช้หลกั การบรหิ ารแบบมสี ว่ นร่วมและใชข้ อ้ มลู ผล 1.00 1.00 5 ดีเยยี่ ม
การประเมนิ หรือผลการวจิ ยั เปน็ ฐานคดิ ท้ังด้านวิชาการ 2.00 2.00 5 ดีเยย่ี ม
และการจัดการ 5.00 5.00 5
ดีเยย่ี ม
8.3 ผู้บริหารสามารถบรหิ ารจัดการการศึกษาให้ 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม
บรรลเุ ป้าหมายตามทก่ี าหนดไวใ้ นแผนปฏบิ ตั กิ าร 1.00 1.00 5
8.4 ผู้บรหิ ารสง่ เสรมิ และพฒั นาศักยภาพบคุ ลากรให้พรอ้ มรบั ดีเยย่ี ม
2.00 2.00 5 ดเี ยี่ยม
การกระจายอานาจ 10.00 10.00 5
ดีเยย่ี ม
8.5 นักเรยี น ผู้ปกครอง และชมุ ชนพึงพอใจผลการบรหิ ารการ 2.00 2.00 5 ดเี ย่ียม
จัดการศึกษา ดีเยย่ี ม

8.6 ผบู้ รหิ ารให้คาแนะนา คาปรกึ ษาทางวชิ าการและเอาใจใส่ ดีเยย่ี ม
การจัดการศกึ ษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ดเี ยีย่ ม

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชมุ ชน
ปฏบิ ตั งิ านตามบทบาทหน้าท่ีอยา่ งมีประสิทธภิ าพและเกิด
ประสิทธิผล

9.1 คณะกรรมการสถานศกึ ษารแู้ ละปฏบิ ตั ิหน้าทตี่ ามที่
ระเบียบกาหนด

9.2 คณะกรรมการสถานศกึ ษากากับตดิ ตาม ดูแล และ
ขบั เคล่อื นการดาเนนิ งานของสถานศึกษาใหบ้ รรลผุ ล
สาเรจ็ ตามเปา้ หมาย

9.3 ผูป้ กครองและชมุ ชนเขา้ มามสี ว่ นร่วมในการพฒั นา
สถานศึกษา

มาตรฐานที่ 10 สถานศกึ ษามีการจัดหลกั สูตร กระบวนการ

เรยี นรู้ และกิจกรรมพัฒนาคณุ ภาพผู้เรียนอยา่ งรอบ
ดา้ น
10.1 หลกั สตู รสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้ งกับทอ้ งถิ่น

10.2 จัดรายวิชาเพม่ิ เติมทีห่ ลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม 2.00 2.00 5
ความถนัดความสามารถ และความสนใจ 1.00 1.00 5

10.3 จดั กิจกรรมพัฒนาผู้เรยี นที่ส่งเสริมและตอบสนองความ 1.00 1.00 5
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ 2.00 2.00 5
ผ้เู รียน

10.4 สนบั สนุนให้ครจู ดั กระบวนการเรียนรทู้ ใ่ี ห้ผู้เรยี นได้ลงมือ
ปฏิบัตจิ รงิ จนสรุปความรไู้ ดด้ ้วยตนเอง

10.5 นิเทศภายใน กากบั ตดิ ตามตรวจสอบ และนาผลไป
ปรับปรงุ การเรยี นการสอนอย่างสม่าเสมอ

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวิทยา สานกั งานเขตพื้นที่การศกึ ษามธั ยมศึกษา เขต 41


สารสนเทศเพอื่ การบริหาร โรงเรียนวชั รวิทยา ปีการศกึ ษา 2558 26

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าน้าหนัก คะแนนทไ่ี ด้ เทยี บระดับคณุ ภาพ ความหมาย
ดีเยีย่ ม
10.6 จดั ระบบดแู ลชว่ ยเหลือผเู้ รยี นที่มี 2.00 2.00 5 ดเี ยย่ี ม
ประสทิ ธภิ าพและครอบคลุมถึงผเู้ รยี นทกุ คน 10.00 8.60 5 ดีเยี่ยม
4.00 3.20 5
มาตรฐานที่ 11 สถานศกึ ษามกี ารจดั สภาพแวดล้อมและการบริการ ดีเย่ียม
ที่ส่งเสรมิ ใหผ้ ู้เรยี นพัฒนาเตม็ ศักยภาพ 3.00 2.40 5 ดเี ยี่ยม
3.00 3.00 5
11.1 ห้องเรยี น หอ้ งปฏบิ ัตกิ าร อาคารเรยี นม่ันคง สะอาดและ ดเี ย่ียม
5.00 5.00 5 ดเี ยี่ยม
ปลอดภยั มสี งิ่ อานวยความสะดวก พอเพยี ง อยูใ่ นสภาพ 1.00 1.00 5
ใช้การไดด้ ีสภาพแวดลอ้ มรม่ รื่น และมแี หลง่ เรียนรู้
สาหรบั ผ้เู รยี น
11.2 จัดโครงการ กจิ กรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามยั และความ
ปลอดภยั ของผู้เรียน
11.3 จัดหอ้ งสมุดทใ่ี ห้บริการสื่อและเทคโนโลยสี ารสนเทศที่
เอ้อื ให้ผู้เรียนเรยี นรูด้ ว้ ยตนเองและหรือเรียนรแู้ บบมี
สว่ นร่วม

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามทก่ี าหนดในกฎกระทรวง

12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ คา่ นา้ หนกั คะแนนท่ไี ด้ เทียบระดบั ความหมาย
คุณภาพ ดีเยี่ยม
12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพฒั นาการจัดการศึกษาของ 1.00 1.00
สถานศกึ ษาท่มี ุ่งพัฒนาคณุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา 5 ดีเยี่ยม
ของสถานศึกษา 1.00 1.00 ดีเยี่ยม
0.50 0.50 5 ดเี ยย่ี ม
12.3 จัดระบบขอ้ มลู สารสนเทศและใชส้ ารสนเทศ 0.50 0.50 5 ดีเยยี่ ม
ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 1.00 1.00 5
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคณุ ภาพ 5
ภายในตามมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศกึ ษา
12.5 นาผลการประเมินคณุ ภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้

วางแผนพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาอยา่ งตอ่ เนอื่ ง
12.6 จัดทารายงานประจาปีท่เี ป็นรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายใน

งานสารสนเทศ โรงเรียนวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพืน้ ที่การศึกษามธั ยมศึกษา เขต 41


สารสนเทศเพือ่ การบริหาร โรงเรียนวัชรวทิ ยา ปีการศกึ ษา 2558 27

ดา้ นที่ 3 มาตรฐานดา้ นการสรา้ งสงั คมแห่งการเรยี นรู้ 10.00 10.00 5 ดเี ยีย่ ม
5 ดีเยี่ยม
มาตรฐานท่ี 13 สถานศกึ ษามีการสร้าง สง่ เสรมิ สนบั สนุน ให้ 10.00 10.00

สถานศกึ ษาเปน็ สงั คมแหง่ การเรยี นรู้

13.1 มกี ารสรา้ งและพฒั นาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ 5.00 5.00 5 ดเี ยี่ยม
ใช้ประโยชน์จากแหลง่ เรยี นรู้ ทง้ั ภายในและภายนอก 5.00 5.00 5 ดีเยย่ี ม
4.90 5 ดีเยี่ยม
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนา การเรียนรขู้ องผเู้ รียนและ 5 ดีเยี่ยม

บคุ ลากรของสถานศกึ ษา รวมท้งั ผทู้ ี่เกี่ยวข้อง

13.2 มีการแลกเปลยี่ นเรียนรู้ระหวา่ งบคุ ลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากบั ครอบครวั ชมุ ชน
และองคก์ รท่ีเกี่ยวขอ้ ง

ด้านท่ี 4 มาตรฐานดา้ นอตั ลักษณข์ องสถานศกึ ษา 5.00

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบ้ รรลเุ ป้าหมาย 5.00 4.90

ตามวสิ ยั ทศั น์ ปรัชญาและจุดเนน้ ท่กี าหนดข้ึน

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสรมิ ให้ผเู้ รียนบรรลุตาม 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม
เปา้ หมายวิสยั ทศั น์ ปรัชญา และจุดเนน้ ของ
สถานศกึ ษา เทยี บระดับ ความหมาย
คณุ ภาพ ดีเยี่ยม
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ คา่ นา้ หนกั คะแนนทไ่ี ด้ ดเี ยี่ยม
5 ดีเย่ียม
14.2 ผลการดาเนินงานส่งเสริมใหผ้ ูเ้ รยี นบรรลุตามเป้าหมาย 2.00 1.90 5
5 ดีเย่ียม
วิสยั ทศั น์ ปรชั ญา และจดุ เน้นของสถานศกึ ษา ดีเยยี่ ม
5 ดเี ยี่ยม
ด้านท่ี 5 มาตรฐานดา้ นมาตรการสง่ เสริม 5.00 5.00 5

มาตรฐานที่ 15 การจดั กจิ กรรมตามนโยบาย จดุ เนน้ แนว 5.00 5.00 5
ทางการปฏริ ปู การศึกษาเพอ่ื พัฒนาและสง่ เสริม
สถานศึกษาให้ยกระดบั คณุ ภาพสูงข้นึ 3.00 3.00
2.00 2.00
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพเิ ศษเพือ่ ตอบสนองนโยบาย 100.00 94.29
จดุ เน้น ตามแนวทางการปฏิรปู การศึกษา

15.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปา้ หมายและพัฒนาดีข้ึนกวา่ ที่
ผ่านมา

คา่ เฉลี่ยรวม

สรปุ ผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนท่ีได้ 94.29
ระดบั คุณภาพ  ระดบั 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4 ระดับ 5
(ปรบั ปรงุ ) (พอใช)้ (ดี) (ดมี าก) (ดีเยย่ี ม)

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวัชรวิทยา สานกั งานเขตพ้ืนท่ีการศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 41


สารสนเทศเพอ่ื การบริหาร โรงเรียนวชั รวทิ ยา ปีการศึกษา 2558 28

ผลการจดั การเรยี นรตู้ ามหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับการศกึ ษาขน้ั พื้นฐาน
ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทกุ ระดับช้นั (ม.1-ม.6) ปีการศกึ ษา 2558

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ จานวนท่ี 0 ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 1 จานวน รอ้ ยละ
เข้าสอบ จานวนนกั เรียนทีม่ ผี ลการเรยี นรู้ นร.ที่ได้ นร.ท่ไี ด้
ภาษาไทย 0 ระดบั 3 ระดบั 3
คณิตศาสตร์ 386 1 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ขึ้นไป ขึ้นไป
วทิ ยาศาสตร์ 386 1
สังคมศึกษา ฯ 386 1 4 8 32 84 95 85 79 259 67
สุขศึกษาและพลศึกษา 386 0 16 67 63 80 62 56 73 191 49
386 3 44 27 43 54 71 73 72
ศิลปะ 386 0 3 6 16 28 49 110 173 216 56
การงานอาชพี ฯ 386 0 1 2 6 19 124 93 143 332 86
ภาษาตา่ งประเทศ 386 30 10 25 25 54 68 172 360 93
รายวิชาเพิม่ เตมิ ...... 17 13 20 27 57 71 182 294 76
47 29 44 40 52 55 120 310 80
227 59

ชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ 2 จานวน ร้อยละ

จานวนท่ี จานวนนกั เรยี นทม่ี ีผลการเรยี นรู้ นร.ทไ่ี ด้ นร.ทไี่ ด้
เขา้ สอบ 0
กลุ่มสาระการเรยี นรู้ 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระดับ 3 ระดบั 3
376 2 ขึ้นไป ข้ึนไป
ภาษาไทย 376 14
คณติ ศาสตร์ 376 7 22 28 53 61 95 66 51 212 56
วทิ ยาศาสตร์ 376 2
สงั คมศึกษา ฯ 376 0 56 39 57 28 61 40 52 153 41
สุขศกึ ษาและพลศึกษา 376 4
376 7 32 27 49 34 83 48 99 230 61
ศิลปะ 376 0
การงานอาชพี ฯ 9 9 35 31 53 65 175 293 78
ภาษาตา่ งประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม...... 1 2 7 13 60 74 220 354 94

13 14 17 37 59 71 164 294 78

16 19 33 50 71 73 110 254 68

36 30 60 64 79 42 67 188 50

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวิทยา สานกั งานเขตพนื้ ที่การศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 41


สารสนเทศเพ่ือการบรหิ าร โรงเรยี นวัชรวทิ ยา ปีการศกึ ษา 2558 29

กล่มุ สาระการเรยี นรู้ จานวนที่ 0 ชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี 3 3.5 4 จานวน ร้อยละ
เขา้ สอบ จานวนนกั เรยี นที่มผี ลการเรยี นรู้ นร.ทไี่ ด้ นร.ท่ไี ด้
ภาษาไทย 3 72 102 ระดบั 3 ระดับ 3
คณิตศาสตร์ 380 1 1 1.5 2 2.5 3 40 72 ข้ึนไป ขน้ึ ไป
วิทยาศาสตร์ 380 1 88 166
สงั คมศึกษา ฯ 380 1 41 28 38 38 59 71 160 233 61
สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา 380 0 54 50 58 55 52 77 228 164 43
380 0 19 13 16 27 51 77 219 305 80
ศลิ ปะ 380 1 5 8 24 46 67 73 186 298 78
การงานอาชพี ฯ 380 1 8 3 7 14 45 65 149
ภาษาตา่ งประเทศ 380 3 4 9 20 49 350 92
รายวิชาเพิ่มเตมิ ...... 20 10 21 24 46 345 91
24 15 22 39 66 305 80
280 74

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ จานวนที่ 0 ชน้ั มธั ยมศึกษาปีที่ 4 จานวน ร้อยละ
เขา้ สอบ จานวนนกั เรยี นท่มี ีผลการเรยี นรู้ นร.ท่ีได้ นร.ที่ได้
ภาษาไทย 1 ระดับ 3 ระดับ 3
คณิตศาสตร์ 262 1 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ขน้ึ ไป ขึ้นไป
วิทยาศาสตร์ 262 1
สงั คมศึกษา ฯ 262 1 1 4 12 32 63 70 81 214 82
สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา 262 2 26 48 57 41 37 18 36 91 35
262 2 9 15 35 58 59 52 34 145 55
ศลิ ปะ 262 1 0 1 1 3 11 36 211 258 98
การงานอาชพี ฯ 262 1 0 0 0 0 18 129 114 261 99
ภาษาตา่ งประเทศ 262 1 1 3 6 9 14 228 251 96
รายวิชาเพ่มิ เตมิ ...... 1 1 6 13 36 72 133
55 43 45 39 27 22 33 241 92
82 31

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพื้นที่การศกึ ษามธั ยมศึกษา เขต 41


สารสนเทศเพ่ือการบริหาร โรงเรยี นวชั รวทิ ยา ปีการศึกษา 2558 30

ชัน้ มธั ยมศึกษาปีที่ 5 จานวน รอ้ ยละ

จานวนที่ จานวนนกั เรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ นร.ท่ไี ด้ นร.ทีไ่ ด้
เขา้ สอบ
กล่มุ สาระการเรยี นรู้ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระดับ 3 ระดบั 3
213 ขึ้นไป ข้นึ ไป
ภาษาไทย 213 1
คณิตศาสตร์ 213 1 1 1 3 14 53 55 86 194 91
วิทยาศาสตร์ 213 1
สงั คมศึกษา ฯ 213 1 9 11 15 16 42 38 82 162 76
สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา 213 1
213 2 2 3 6 8 27 49 117 193 91
ศลิ ปะ 213 1
การงานอาชพี ฯ 1 8 8 25 23 39 34 76 149 70
ภาษาตา่ งประเทศ
รายวิชาเพิ่มเตมิ ...... 0 1 5 13 18 48 127 193 91

1 6 8 12 31 62 91 184 86

5 7 10 6 10 23 152 185 87

6 8 15 19 32 30 104 166 78

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ จานวนที่ 0 ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 6 3.5 4 จานวน รอ้ ยละ
เข้าสอบ จานวนนกั เรียนทีม่ ผี ลการเรยี นรู้ นร.ที่ได้ นร.ท่ไี ด้
ภาษาไทย 0 64 134 ระดับ 3 ระดบั 3
คณิตศาสตร์ 288 0 1 1.5 2 2.5 3 46 116 ขน้ึ ไป ขึ้นไป
วิทยาศาสตร์ 288 0 60 170
สงั คมศึกษา ฯ 288 0 6 5 8 22 50 24 251 248 86
สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา 288 0 15 18 24 31 40 22 250 202 70
288 0 1 0 6 11 42 36 178 272 94
ศลิ ปะ 288 0 22227 29 219 282 98
การงานอาชพี ฯ 288 0 0 0 0 3 13 44 41 285 99
ภาษาตา่ งประเทศ 288 9 7 12 17 30 244 85
รายวิชาเพ่มิ เตมิ ...... 8 2 1 4 28 276 96
3 9 31 80 81 166 58

งานสารสนเทศ โรงเรียนวัชรวิทยา สานกั งานเขตพ้นื ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


สารสนเทศเพ่ือการบริหาร โรงเรยี นวชั รวทิ ยา ปกี ารศึกษา 2558 31

ผลการประเมนิ คุณภาพการศึกษา ระดับชาติ

ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 3

สาระวชิ า จานวน คะแนน ส่วนเบยี่ งเบน เฉลี่ยรอ้ ย จานวนร้อยละของนักเรยี นทไ่ี ด้ระดบั

คน เฉลยี่ มาตรฐาน ละ ปรบั ปรงุ พอใช้ ดี

คณติ ศาสตร์ 378 40.35 16.16

ภาษาไทย 378 44.04 8.59
วิทยาศาสตร์ 377 41.94 13.96

สงั คมศกึ ษา ศาสนาและ 378 50.65 12.41

วฒั นธรรม -

สุขศกึ ษาและ -- -
-
พลศกึ ษา 13.53

ศลิ ปะ - -

การงานอาชพี ฯ --

ภาษาอังกฤษ 378 35.26

ชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 6

จานวน คะแนน ส่วนเบ่ียงเบน เฉลีย่ รอ้ ย จานวนร้อยละของนกั เรียนที่ได้

สาระวิชา ระดบั
คน เฉล่ีย มาตรฐาน ละ ปรับปรุง พอใช้
ดี

คณิตศาสตร์ 286 31.46 14.01
286 58.63 13.46
ภาษาไทย 286 36.00 9.09
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและ 286 41.47 7.33
วฒั นธรรม
สุขศกึ ษาและ - - -
พลศกึ ษา
ศลิ ปะ - - -
การงานอาชพี ฯ - - -
ภาษาองั กฤษ 286 28.00 11.92

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพน้ื ท่กี ารศกึ ษามัธยมศึกษา เขต 41


สารสนเทศเพอ่ื การบรหิ าร โรงเรยี นวชั รวทิ ยา ปีการศกึ ษา 2558 32

ผลการประเมนิ คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์

ระดับชัน้ จานวน นร. จานวน/รอ้ ยละของนักเรยี นตามระดบั คณุ ภาพ
ทั้งหมด
(คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค)์

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 387 95 5 0 0
มธั ยมศึกษาปที ่ี 2 377
มัธยมศกึ ษาปีท่ี 3 380 89 11 0 0
มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 4 263
มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 5 212 87 13 0 0
มัธยมศึกษาปที ่ี 6 288
1,907 95 5 0 0
รวม
เฉลยี่ รอ้ ยละ 95 5 0 0

86 14 0 0

547 53 0 0

91.17 8.83 0 0

งานสารสนเทศ โรงเรียนวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


สารสนเทศเพอื่ การบริหาร โรงเรียนวัชรวทิ ยา ปีการศกึ ษา 2558 33

ผลการประเมนิ การอ่าน คดิ วเิ คราะห์ และเขยี น

ระดับชนั้ จานวน นร. จานวน/รอ้ ยละของนกั เรยี นตามระดับคณุ ภาพ
ท้ังหมด
(การอา่ นคดิ วเิ คราะห์ และเขยี น)

ดเี ยย่ี ม ดี ผา่ น ไมผ่ ่าน

มัธยมศกึ ษาปที ่ี 1 387 89 9 2 0

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 377 87 13 0 0

มัธยมศึกษาปที ่ี 3 380 80 20 0 0

มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 4 263 91 9 0 0

มัธยมศกึ ษาปที ี่ 5 212 91 9 0 0

มธั ยมศึกษาปีท่ี 6 288 84 16 0 0

รวม 1,907 522 76 0 0

เฉล่ยี ร้อยละ 87.00 12.67 0.33 0

งานสารสนเทศ โรงเรียนวัชรวิทยา สานกั งานเขตพ้นื ท่กี ารศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 41


ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน สารสนเทศเพ่ือการบรหิ าร โรงเรยี นวชั รวทิ ยา ปกี ารศึกษา 2558 34

ระดับช้นั จานวน นร. จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคณุ ภาพ
ท้งั หมด (กิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน)

มัธยมศกึ ษาปที ่ี 1 387 ผา่ น ไมผ่ า่ น
มธั ยมศกึ ษาปีที่ 2 377
มัธยมศกึ ษาปีท่ี 3 380 387
มัธยมศึกษาปีที่ 4 263 377
มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 5 212 380
มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 288 263
1,907 212
รวม 288
1,907
เฉลย่ี ร้อยละ 100

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวิทยา สานกั งานเขตพน้ื ทีก่ ารศึกษามธั ยมศึกษา เขต 41


สารสนเทศเพ่อื การบริหาร โรงเรียนวัชรวทิ ยา ปกี ารศกึ ษา 2558 35

2.ขอ้ มลู สารสนเทศเพอ่ื การบริหารสถานศกึ ษา .

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต 41


สารสนเทศเพ่อื การบรหิ าร โรงเรยี นวัชรวิทยา ปีการศกึ ษา 2558 36
ขอ้ มูลสารสนเทศนักเรียน
สถติ จิ านวนนกั เรียน (ข้อมลู ณ วันที่ 10 มถิ นุ ายน)

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/07-khxmul-nakreiyn

งานสารสนเทศ โรงเรียนวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพืน้ ท่กี ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


สารสนเทศเพ่อื การบรหิ าร โรงเรียนวัชรวทิ ยา ปกี ารศึกษา 2558 37

คะแนนโอเนต็ ช้นั ม.3 โรงเรยี นวัชรวิทยา

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/onet-m3

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวิทยา สานกั งานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 41


สารสนเทศเพ่อื การบรหิ าร โรงเรียนวัชรวทิ ยา ปกี ารศึกษา 2558 38

คะแนนโอเนต็ ช้นั ม.6 โรงเรยี นวัชรวิทยา

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/onet-m6

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวิทยา สานกั งานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 41


สารสนเทศเพ่อื การบริหาร โรงเรียนวัชรวทิ ยา ปีการศึกษา 2558 39

การมคี ุณลักษณะเปน็ ลูกทด่ี ี

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/luk-thi-di

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวัชรวิทยา สานกั งานเขตพ้ืนท่ีการศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 41


สารสนเทศเพือ่ การบริหาร โรงเรยี นวัชรวทิ ยา ปกี ารศึกษา 2558 40

การเปน็ นักเรยี นทด่ี ี

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/nakreiyn-thi-di

งานสารสนเทศ โรงเรียนวัชรวิทยา สานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษามธั ยมศึกษา เขต 41


สารสนเทศเพอ่ื การบริหาร โรงเรียนวชั รวทิ ยา ปีการศกึ ษา 2558 41

สรปุ ร้อยละนกั เรียนท่ีมนี ้าหนักส่วนสงู ตามเกณฑ์มาตรฐาน

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/na-hnak-laea-swn-sung

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพนื้ ทีก่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 41


สารสนเทศเพอ่ื การบรหิ าร โรงเรยี นวัชรวิทยา ปกี ารศกึ ษา 2558 42

ขอ้ มูลจานวนนกั เรยี น ปกี ารศกึ ษา 2558 (ข้อมลู ณ วนั ที่ 10 ม.ิ ย.2558) จงั หวดั กาแพงเพชร
https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/peri-yn-theiyb

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพื้นทก่ี ารศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต 41


สารสนเทศเพ่อื การบริหาร โรงเรียนวัชรวิทยา ปกี ารศกึ ษา 2558 43

นักเรยี นท่ีมบี นั ทกึ การเรียนรู้จากการอา่ นและการสบื คน้ จากเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่ งสมา่ เสมอ

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/subkhn-thekhnoloyi-xyang-
smasemx

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวิทยา สานกั งานเขตพนื้ ที่การศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต 41


สารสนเทศเพือ่ การบริหาร โรงเรียนวัชรวทิ ยา ปีการศกึ ษา 2558 44

การใช้บริหารห้องพยาบาล

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/kar-chi-hxng-phyabal

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวัชรวิทยา สานกั งานเขตพ้นื ท่กี ารศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต 41


สารสนเทศเพ่ือการบรหิ าร โรงเรียนวัชรวิทยา ปกี ารศึกษา 2558 45

สมรรถภาพทางกายของนักเรียน

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/canwn-nakreiyn-smrrthphaph

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวิทยา สานกั งานเขตพื้นท่กี ารศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 41


สารสนเทศเพือ่ การบรหิ าร โรงเรยี นวชั รวิทยา ปกี ารศึกษา 2558 46

นกั เรียนที่ออกกลางคัน

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/nakreiyn-xxk-klang-khan

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวิทยา สานกั งานเขตพ้นื ทีก่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 41


สารสนเทศเพ่ือการบริหาร โรงเรยี นวชั รวิทยา ปกี ารศึกษา 2558 47
ขอ้ มลู สารสนเทศครู

จานวนข้าราชการครู (ใช้ข้อมลู ณ วนั ที่ 10 มิถนุ ายน )

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/06-khxmul-khru-laea-bukhlakr

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 41


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Weekend Trivia Magazine
Next Book
สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนปี2557