The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by admin, 2019-10-25 08:04:57

31 CYLCHLYTHYR

Hydref / October 2019

Tymor yr Hydref - Hydref 2019 Autumn Term - October 2019

CYLCHLYTHYR

NEWSLETTER

Dyma themau yr hanner tymor nesaf/ HAWL MIS TACHWEDD/ GWERTH Y MIS/
Here are next half term’s themes: NOVEMBER’S RIGHT VALUE OF THE MONTH
OF THE MONTH
Meithrin-Blwyddyn 6 - Ein Hardal Lleol/Our Local Area. Gwerth mis Tachwedd bydd/
Erthygl 6: Mae gennych November’s value of the month will
Gwyliau Hapus i bawb. Happy Holidays to you all. yr hawl i fywyd ac i dyfu i fod yn iach.
Mr Steffan Jones Pennaeth/Headteacher. be:-
Article 6: You have the right to life
Ysgol yn ail-agor ar ddydd Mawrth, Tachwedd 5ed 2019 and to grow to be healthy. Heddwch / Peace
School will re-open on Tuesday, 5th November 2019.

BLWYDDYN 3 BLWYDDYN 1

Ein thema y tymor yma oedd ‘Y Celtiaid’ a’r Tymor yma ein thema ni oedd ‘Deinosoriaid’. Rydym wedi mwynhau dysgu am y gwahanol
‘Rhufeiniaid’. Dysgom lawer wrth fynd ar ddeinosoriaid a sut roedden nhw’n byw. Buom yn didoli’r deinosoriaid rhwng cigysydd a
daith i hen bentref Celtaidd yng Nghastell llysysydd. Yna gwnaethom ddysgu beth oedd angen ar gigysydd i hela. Gwnaethom fwynhau
Henllys lle cafodd pawb gyfle i goginio, creu deinosoriaid ein hunain gan ddefnyddio olion llaw. Er mwyn datblygu ein sgiliau
adeiladu a blasu sut fyddai bywyd yn yr rhifedd, buom yn hela olion traed deinosor o gwmpas yr iard cyn eu trefnu o’r mwyaf i’r
Oes Haearn. Yn y dosbarth dysgom am lleiaf. Yn dilyn hynny gwnaethom fesur yr olion traed gan ddefnyddio pren mesur. Rydym
fywydau Buddug a Julius Caesar, gyda wir wedi mwynhau'r thema yma ac ni allwn aros i ddysgu mwy.
phawb yn cael y cyfle i ddatblygu eu sgiliau
TGCh wrth greu ffeil ffeithiau ar J2E5. This term our theme has been ‘Dinosaurs’. We have loved learning about the different
Dysgom hefyd nad oedd rhifau arferol yn dinosaurs and how they lived. We have been sorting the dinosaurs between carnivores and
y cyfnod ac roeddent yn defnyddio herbivores and learning what carnivores needed to be able to hunt. We have also enjoyed
rhifolion Rhufeinig, a defnyddiom ein creating our own dinosaurs using handprints. To develop our numeracy skills we have been
sgiliau rhifedd i wneud gwaith adio a thynnu. Ein tasg gwyddonol oedd i greu ‘catapult’ ac yna hunting and finding dinosaur prints around the yard and sorting them in size order before
defnyddio sgiliau mesur i ddod o hyd i ba mor bell yr oedd y ‘catapult’ yn taflu gwahanol losin. using a ruler to measure the footprints. We have loved this theme and cannot wait to learn
Cafodd pawb hwyl yn defnyddio rhaglen ‘Minecraft: Education’ i greu cartrefi Rhufeinig hefyd. more.

Our theme this term was ‘The Celts’ and ‘The Romans’. We
learned a lot while visiting an old Celtic village at Castell
Henllys where everyone had the opportunity to cook, build
and taste what Iron Age life was like. In class we learned
about the lives of Buddug and Julius Caesar, with everyone
having the opportunity to develop their ICT skills while
creating a fact file on J2E5. We also learned that there
were no ordinary numbers in the period and they used
Roman numerals, and we used our numeracy skills to do
addition and subtraction work. Our scientific task was to
create a catapult and then use measuring skills to find out
how far the catapult threw different sweets. We all also
had fun using Minecraft: Education to create Roman homes.

DERBYN

Yn ystod yr hanner tymor yma rydym ni wedi bod wrth ein bodd yn astudio ein thema sef ‘Pentre’ Bach’. Rydym wedi mwynhau dysgu am Drimsaran, trwy
fynd am dro o amgylch y pentref a dysgu am y pethau gwahanol sydd ynddo. Buom yn brysur iawn yn creu lluniau o’r pethau gwahanol, gan beintio,
defnyddio’r bwrdd ‘clevertouch’ a chreu gwaith ar y cliniaduron. Penderfynodd y plant i greu siop yn ein hardal chwarae rôl, lle roedd cyfle i brynu llawer
o wahanol bethau. Roedd losin yn beth poblogaidd iawn i brynu yn y dosbarth! Wrth i’r tywydd oeri, rydym wedi dechrau dysgu am y tymhorau a beth
sydd yn newid wrth i’r misoedd fynd heibio. Fe ddysgom am dymor yr hydref a beth sydd yn digwydd i’r coed, newidiadau yn y dail, a’r math o bethau
rydym yn gweld wrth gerdded o gwmpas. Cafodd y plant lawer o hwyl yn cerdded o amgylch tir yr ysgol a chasglu’r dail lliwgar, dysgu a chanu caneuon am
yr hydref a hefyd dysgu am sut mae’r anifeiliaid yn gofalu am ei hunain. Rydym yn edrych ymlaen at
ddysgu mwy am ein hardal leol ar ôl yr hanner tymor.

During this half term we have been excited learning about our latest theme ‘Our Village’. We have
enjoyed learning about Trimsaran, going for walks around the village and seeing the different things
that are around us. We have been very busy talking and creating pictures of our village, using paint,
the clevertouch board and computers. The children decided that as a role play area within the class,
they would like to have a shop selling lots of different things. Sweets proved to be a very popular
product! As the weather gets colder we have started learning about the different seasons and what
changes happen as months pass. We have begun to learn about autumn and what happens to the trees,
the changes in the leaves, and about other things we have noticed whilst walking around. We have had lots of fun walking around the school
collecting the colourful leaves, learning and singing songs about the Autumn and how the animals look after themselves as the weather changes.
We are looking forward to learning more about the local area after the half term.

Tymor yr Hydref - Hydref 2019 Autumn Term - October 2019

BLWYDDYN 4 BLWYDDYN 5/6

“Plant y Chwyldro” oedd y thema i Hanner tymor wedi hedfan heibio’n barod! Rydym wedi
ddisgyblion B4 yn ystod yr hanner bod yn brysur iawn yn ystod yr hanner tymor yn
tymor hwn. Dysgodd y plant am astudio thema ‘Yr Ail Ryfel Byd – Abertawe’n fflam’.
ddigwyddiadau pwysig ac am Rydym wedi dysgu llawer am hanes yr Ail Ryfel Byd ac
gymeriadau blaenllaw y cyfnod o 1837 wedi dychmygu ei hunain fel ifaciwî ac fel milwr. Fe
hyd at 1901 pan oedd y Frenhines ysgrifenom ddyddiaduron gwych oedd yn cynnwys yr
Fictoria ar yr orsedd. holl ffeithiau a theimladau’r bobl yn ystod y rhyfel. Fe
Fel dosbarth, roeddem yn ffodus iawn ddefnyddiom ni thesawrws i ddarganfod geirfa
i ymweld ag amgueddfa Sain Ffagan lle newydd, pwerus i’w defnyddio yn ein gwaith.
gwelsom nifer o arteffactau Yn ogystal â ysgrifennu dyddiaduron fe ddysgom sut i
Fictoraidd fel ffrogiau a gwisgoedd, ddanfon negeseuon cudd ar ffurf Côd Morse. Fe
dodrefn chertiau glo i enwi ond ychydig. ddefnyddiom offer creu cylchedau trydanol i adeiladu
Uchafbwynt ein hymweliad oedd derbyn gwers mewn arddull Fictoraidd yn yr ysgol lle peiriant Côd Morse cyn anfon negeseuon i’n gilydd. Fe
gwisgai’r athrawes ddillad hir, du gan ddal cansen tra byddai’n arwain y plant drwy welwch rai o’r fideos ar ein trydar.
adroddiad ac ail-adroddiad o’r tablau a darlleniadau o gerdd. Dywedai drosodd, ”Ymarfer Rydym hefyd wedi bod yn greadigol, gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau celf, megis
ydyw’r ffordd i ddysgu, blant, felly fe wnawn hwn eto.” paent, siarcol, pastels olew, pensiliau lliw, peniau ffelt i greu tirluniau o Abertawe a Llundain
Yn sgil ein hymweliad, defnyddiodd y plant eu sgiliau ysgrifennu i gyfansoddi llythyron at yn ystod y rhyfel. Mae’r lluniau’n edrych yn effeithiol iawn gyda phob un yn edrych yn
ffrindiau a ddisgrifia eu profiadau am ddiwrnod bythgofiadwy. Yn ogystal a hynny, aethon wahanol.
nhw ymlaen i gyflwyno, “Y Bywyd Fictoraidd i blentyn” trwy actio a chanu mewn gwasanaeth
i’r ysgol. Half term already flown by! During the half term we have been very busy studying the
theme of ‘WWII - Swansea in a blaze’. We have learned a lot about the history of the
‘’Children of the Revolution” was the theme Second World War and imagined ourselves as an evacuee and a soldier. We wrote some
for pupils in Y4 throughout this half term. great diaries containing all the facts and feelings of the people during the war. We used a
Pupils learned about important events and thesaurus to find new, powerful vocabulary to use in our work.
major characters from 1837 to 1901 when As well as writing diaries we learned how to send hidden messages in the form of the Morse
Queen Victoria was on the throne.
As a class, we were fortunate enough to Code. We used electrical circuit equipment to build a
visit Saint Fagan’s Museum where we saw Morse Code machine before sending messages to each
many Victorian artefacts, such as dresses other. You can see some of the videos on our twitter.
and costumes, furniture and coal carts to We have also been creative, using a variety of art
name a few. The highlight of our visit was a materials, such as paint, charcoal, oil pastels, colored
lesson in Victorian style at the school where pencils, felt pens to create landscapes of Swansea and
the teacher was dressed in long black clothes and held a cane as she directed pupils London during the war. The pictures look very effective
through chanting the tables, and the reading of poems. Her recurring line was, “Repetition with each one looking different.
is key to learning, children, so we will do it again.”
In response to our visit, pupils practised their writing skills by writing letters to friends MEITHRIN
describing their thoughts and experiences of a memorable day. They also presented a
Victorian experience through acting, singing in a class assembly. ‘Dyma Fi’ oedd ein thema ni yn y Meithrin yr hanner tymor yma. Braf oedd cael thema oedd yn ein galluogi i
ddod i wybod llawer am ein gilydd. Dysgom am yr hyn sy’n ein gwneud yn hapus ac yn drist, ond braf yw dweud
BLWYDDYN 2 mae wynebau hapus iawn sydd yn ein disgwyl bob bore a phrynhawn gan gynnwys y plant bach newydd sydd wedi
ymuno â ni yn y dosbarth. Mae pob un ohonynt wedi gwneud llawer o ffrindiau a chawn hwyl a sbri gyda’n gilydd
Ein thema'r hanner tymor yma oedd ‘Y Siop Gornel’. wrth ddysgu a chwarae.

Rydym wedi bod wrth ein bodd yn dysgu am ac Cawsom lawer o hwyl yn peintio llun o ni’n hunain ac mae’r lluniau yma wedi creu arddangosfa hyfryd yn y
ymweld â siopau gwahanol a dysgu sut oedd siopau dosbarth. Roedd creu wynebau allan o does yn llawer o sbri - gwnaethom wynebau hapus, trist, doniol a chrac!

amser maith yn ôl. Aethon ni am dro i’r pentref i weld Yn ein gwersi Mathemateg gwnaethom greu llun person trwy adnabod y darnau Numicon cywir. Un peth sydd
y siopau oedd ar gael a chawsom groeso arbennig gyda ni i gyd yn gyffredin yw ein bod ni’n dathlu ein penblwydd bob blwyddyn a chytunodd y plant bod yn rhaid
iawn. Blason ni sglodion yn y siop sglodion a chawsom cael cacen a chanhwyllau wrth ddathlu. Aethom ati, felly, i ymarfer ein sgiliau siswrn a thorri llun o gacen
rywbeth i gadw o’r siop. Mae cymuned Trimsaran yn penblwydd gan gyfri a gosod y nifer cywir o ganhwyllau ar ein cacen. Sbardunodd hyn syniad ymysg y plant o
arbennig iawn. Yn ein gwersi iaith dysgon sut i gael parti penblwydd yn y dosbarth! Rhoddodd hyn gyfle i ni greu gwahoddiad i barti, creu het barti, addurno’r
ysgrifennu cyfarwyddiadau- sut i wneud glôb! Cyfle dosbarth a chael cyfle i drafod ein hoff gemau parti a choginio bisgedi bendigedig gyda Mrs Millon. Diolch Mr
arbennig i atgyfnerthu beth ddysgom am ein byd a’r Jones am adael i ni, a’r athrawon, gael prynhawn hyfryd yn llawn hwyl a sbri!

gwledydd sydd ynddo. Aethom ar daith arbennig (gan Yr wythnos hon rydym wedi bod yn dysgu am dymor yr hydref. Aethom am dro o gwmpas yr ysgol ar fore oer,
ddefnyddio google earth) i weld lle roedd Louigi braf i ddysgu am y newidiadau sy’n digwydd ym myd natur ar yr adeg yma o’r flwyddyn. Dysgom lawer o ganeuon
Lemwn yn byw- Yr Eidal. Dysgom am y gondola’s a’r am yr hydref hefyd.Mae pawb yn dweud ein bod yn canu ‘Dail yr hydref’ yn swynol iawn! Gallwch weld ein lluniau
twr Pisa. Ym mathemateg rydym wedi gwella ein sgiliau ar ein trydar.

rhif a datrys problemau trwy arian. Rydym hefyd wedi bod yn dyblu a haneru rhifau a siapau. Rhaid Gwyliau hapus i chi gyd a diolch i chi am eich cefnogaeth gyson yn ystod yr hanner tymor.
cofio hefyd am ein taith i Asda- dysgom cymaint am fwydydd gwahanol ac arian. Taith arbennig.
Our theme this half term was ‘This is Me’. It was nice to have a theme that enabled us all to get to know a lot
Our theme this term has been ‘The corner shop’. We have about each other at the beginning of the school year. We learned about what makes us happy and sad, but we
enjoyed learning about the different shops in the village and have nothing but happy faces greeting us every morning and afternoon. At the beginning of the school year we
how shops were in the past before tills and electricity. We welcomed new children to the Nursery. They have settled really well, have made many new friends and we are
went for a walk into the village to see which shops we have all having fun learning and playing together.

and we had a very warm welcome. We tasted chips in the chip We had a lot of fun painting a picture of ourselves and these pictures have created a wonderful display in the
shop and we had something to take home from the shop. The classroom. Everyone enjoyed making faces out of play-dough – we made happy, sad, funny and angry faces.

community of Trimsaran is fantastic. In language we learned In our maths lessons, we created a picture of a person by identifying the correct Numicon pieces. One thing
how to write instructions- how to make a globe! A great that the children noticed is that we all celebrate our birthdays and they were all in agreement that a birthday
opportunity to reinforce what we have learned about our cake with candles should be centre of the celebrations. We all practiced our scissor skills to cut out a picture
world and the countries within it. We even went on an of a birthday cake and counted the correct amount of candles to match our age. This planted the idea amongst
excellent adventure (using google earth) to see where Louigi the Nursery pupils of having a birthday party in the class along with numerous activities in preparation for the
Lemon lives- Italy. We learned about the leaning tower of big event. From making a party invitation to, individual party hats, decorating the classroom, many discussions
Pisa and the gondolas in Venice. In numeracy we learned lots about various party games and making delicious biscuits with Mrs Millon. A big thank you to Mr Jones for
about problem solving with money and how to double and halve allowing us, and the staff, to have a fantastic afternoon full of fun and laughter.

numbers and shapes. Let’s not forget about our trip to Asda - This week we have been learning about the autumn. We went for a walk on a beautiful, crisp morning where we
we learned lots about the different foods and money. noticed many beautiful leaves on our school grounds and discussed the many changes that occur in nature
during the autumn term, as well as performing some pretty songs. Everyone thinks that we sing the song about
the autumn leaves really well! You can see our pictures on our twitter.

A very happy holiday to you all and thank you for your continuous support throughout the half term.

PRESENOLDEB/ATTENDANCE 95% TRYDAR/TWITTER GWEFAN/
DA/GOOD @YsgolTrimsaran WEBSITE

www.ysgoltrimsaran.org.uk

Tymor yr Hydref - Hydref 2019 Autumn Term - October 2019

TRAWSGWLAD/CROSS-COUNTRY LLYSGENHADON
CHWARAEON/
Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion a gymerodd ran yng SPORTS
Nghystadleuaeth Traws-Gwlad Caerfyrddin ym mis Medi. AMBASSADORS
Da iawn chi!
Cymerodd Luke a Tyler o
Congratulations Flwyddyn 6 ran mewn cwrs
to the pupils who Arweinwyr Chwaraeon Ifanc yng
took part in the Nghanolfan Hamdden Llanelli yn
Carmarthenshire ddiweddar.
Cross-Country
competition in Luke and Tyler from Year 6
September at attended a Bronze Ambassadors
Carmarthen training course at Llanelli Leisure
Showgrounds. Centre recently. The course
Well done to you provided them with the
all! knowledge and understanding of
how to be a good sports leader
BORE COFFI MACMILLAN COFFEE MORNING for the school.

Diddanodd y disgyblion rieni ac ymwelwyr yn ystod ein ‘Bore DIOLCHGARWCH/THANKSGIVING
Coffi’ i godi arian i Macmillan. Codwyd £393.63. Diolch yn
fawr am eich rhoddion ac i’r CRA am drefnu’r digwyddiad. Cafodd plant Blwyddyn 1-6 eu Gwasanaeth Diolchgarwch yn
Eglwys Llandyri ar ddydd Gwener, Hydref 4ydd. Diolch am eich
The pupils cyfraniadau i’r prosiect
entertained parents Luhimba. Casglwyd
and visitors during a £63.
Coffee Morning in
September to raise Years 1-6 visited
money for Macmillan. Llandyry Church on 4th
We raised £393.63. October for our annual
A big thank you for Thanksgiving Service.
your contributions Thank you for your
and to the PTA for donations towards the
organising the event. Luhimba Project. We
collected £63.
LLYSGENHADON GWYCH/
EXCELLENT AMBASSADORS CYNLLUN GWÊN/DESIGN TO SMILE

Dyma Chloe a Tyler yn cwrdd â Sally Holland, Comisiynydd Plant i Daeth rhaglen Cynllun Gwên i’r ysgol i roi farnais fflworid
Gymru ar gwrs i’r disgyblion o’r Meithrin hyd at Flwyddyn 4 mis yma.
Llysgenhadon Gwych yn y
Gerddi Botaneg. Buodd Design to Smile programme visited the school this month
Chloe a Tyler yn ffodus i for the pupils to receive the fluoride varnish. Pupils from
fod yn rhan o weithdai Nursery to Year 4 received this treatment.
sy’n canolbwyntio ar
hawliau plant. CHWARAEON/SPORTS

Here is Chloe and Tyler Diolch i Gemma o’r Urdd am ddod i’r ysgol i roi sessiwn
meeting Sally Holland, chwaraeon i flynyddoedd 3-6. Cafon nhw lawer o hwyl.
Children’s Commissioner
for Wales at the Years 3-6
Excellent Ambassador pupils received
Course at the National a sports
Botanical Gardens. Chloe session
and Tyler were recently with
fortunate to be part of Gemma from
workshops that the Urdd.
concentrated on They had a
childrens’ rights. great time.

Tymor yr Hydref - Hydref 2019 Autumn Term - October 2019

PC ALI TIMOTHY GALA NOFIO/SWIMMING GALA

Diolch i PC Ali am ymweld â’r ysgol yn ystod yr hanner tymor yma. Diolch i Hollie, Ava, Jessica,
Bu’n siarad â disgyblion Blwyddyn 3 am ‘Smart ar y We’ a Caio, Leila a Meleri am
Blwyddyn 5/6 am gymryd rhan yng Ngala
‘Fwlian Seiber’. Nofio’r Urdd yng
Nghanolfan Hamdden
Thank you to PC Llanelli ar 24ain o Hydref.
Ali for visiting Da iawn chi!!
the school this
half term. She Thank you to Hollie, Ava,
spoke with Year 3 Jessica, Caio, Leila and
pupils on Meleri for taking part in
‘Internet Safety’ the Urdd Swimming Gala at
and Years 5/6 on Llanelli Leisure Centre on
‘Cyber Bullying’. 24th October. Well done!!

TAITH NODDEDIG/SPONSORED WALK

Cafodd yr ysgol ‘Taith Noddedig Gwisg Ffansi' ar gaeau rygbi Trimaran ar ddydd
Mercher, 24ain o Hydref. Diolch i bawb a gasglodd
arian noddedig. Codwyd £928 mor belled.

The school took part in a Fancy Dress Sponsored
Walk at Trimaran rugby field on Thursday, 24th
October. Thank you to everyone that collected
money for our sponsored event. We raised £928
so far.

YMWELWR/VISITOR HYFFORDDIANT WRAP TRAINING

Daeth Abigail Davies o Ysgol y Strade i siarad â rhieni Blwyddyn 5 a 6 ar Daeth Kelly o’r Sir i weithio gyda Blwyddyn 6 i ofyn iddynt helpu i
nos Lun, Hydref 21ain. Bu’n sôn am y dysgu ac am gyfleusterau yr ysgol. godi ymwybyddiaeth o bresenoldeb yn yr ysgol. Gwnaethant rannu
Diolch i’r rhieni a wnaeth ymdrech i fod yn bresennol. syniadau a chreu poster i hybu presenoldeb.

On Monday evening, 21st October, Abigail Davies from Ysgol y Strade came Kelly, from County visited Year 6 pupils to ask them to help raise
to speak with parents of Years 5 and 6 regarding the teaching and facilities attendance at the school. They shared ideas and created a poster
at the school. Thank you to the parents who made an effort to attend. to help promote attendance.

SGWRS ‘BIG BANG’ TALK DISGO GWISG FFANSI/
FANCY DRESS DISCO
Cafodd yr Iau ymweliad gan PCSO Wathan
wythnos yma i drafod diogelwch ar Noson Calan Diolch i’r CRA am drefnu Disgo Gwisg Ffansi i’r plant wythnos yma.
Gaeaf a Noson Tân Gwyllt. Teitl y drafodaeth Cafodd y plant amser arbennig.
oedd ‘Y Bang Mawr’. Diolch i Lyn o Asda am roi poteli o ddŵr, creision, a losin ac i
McColls a’r Co-op am gyfrannu hefyd.
The Junior pupils had a talk by PCSO Wathan
this week on keeping safe during ‘Bonfire Night’ Thank you to the PTA for
and ‘Halloween’. The title of the discussion was organising a Fancy Dress
‘The Big Bang’. Disco this week for the
pupils. The children had
JAMBORI a great time.
Thank you to Lyn from
Cafodd plant y Cyfnod Sylfaen amber arbennig wrth wylio sioe Jambori Asda for donating
Martyn Geraint wythnos diwethaf. Dyma nhw’n mwynhau’r canu. bottles of water, crisps
and sweets and to
The Foundation Phase McColls and the Co-op
pupils had a wonderful for also contributing.
time when they visited
Pontyberem Hall for
Martyn Geraint’s
Jamboree Show last
week. Here they are
having a lovely time
singing.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
1582 Geneva Bible
Next Book
1582 Geneva Bible