The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Rhagfyr / December 2018

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by admin, 2019-06-12 10:36:00

26 Cylchlythyr

Rhagfyr / December 2018

Tymor yr Hydref - Rhagfyr 2018 Autumn Term - December 2018

CYLCHLYTHYR

NEWSLETTER

Dyma themau yr hanner tymor nesaf/Here are next half term’s themes: GWERTH Y MIS/
VALUE OF THE MONTH
Meithrin/Derbyn - Pan af i gysgu/When I fall asleep.
Gwerth mis Ionawr bydd/
Blwyddyn 1-2 – Y Gofod/Space. January's value of the month
Blwyddyn 3/4 - Ar draws y Byd/Around the World.
will be:-
Blwyddyn 5/6 - O Dan y Croen/Skin Deep.
Cyfrifoldeb / Reponsibility
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb. Merry Christmas and a Happy

New Year to you all. Mr Steffan Jones Pennaeth/Headteacher.

Ysgol yn ail-agor ar ddydd Mawrth, Ionawr 8fed 2019.
School will re-open on Tueday, 8th January 2019.

BLWYDDYN 3 BLWYDDYN 2

Fel rhan o’n thema ‘Affrica’ mae’r dosbarth wedi bod yn brysur iawn yn dysgu am Am hanner tymor prysur rydym ni wedi ei gael. Fe fum yn
astudio Affrica fel thema gan ein bod yn perfformio sioe Y
bob math o bethau am y cyfandir. Buom yn defnyddio’r we i ddarganfod ffeithiau Llew Frenin fel ein cyngerdd Nadolig.
am wledydd amrywiol o fewn Affrica ac am yr anifeiliaid sydd yn byw yno. Yn Fe edrychom ar Fotswana ym Mlwyddyn 2 gan ganolbwyntio
ar Ddyddiadur Kabo fel testun. Roedd pawb wedi mwynhau
ogystal â hyn rydyn wedi bod yn gwrando ar gerddoriaeth Affricanaidd ac yn dysgu am anturiaethau Kabo a pha anifeiliaid sydd yn byw
yn Affrica. Roedden ni wedi gwisgo fel rhai o’r anifeiliaid hyn
astudio ac ymarfer dawns i fynd efo’r gerddoriaeth. Efallai welsoch chi ein dawns i gymryd rhan yn y sioe. Cafodd pawb hwyl yn gwisgo fyny a
pherfformio. Aethom ymlaen wedyn i ysgrifennu ein
yn ein sioe ‘Y Llew Frenin’! Rydym wir wedi mwynhau dysgu am y cyfandir dyddiaduron ni, gan feddwl taw ni oedd Kabo. Roedd
hynny’n hwyl!
arbennig yma yn ystod yr wythnosau diwethaf Rydym hefyd wedi cael aelod newydd i’r dosbarth. Rydym
wedi croesawu Eira y bochdew i ddysgu gyda ni. Mae pawb
a nawr edrychwn ymlaen at y Nadolig. yn hoff iawn o Eira ac yn helpu i’w bwydo a glanhau ei
chawell. Hoff beth Eira i’w wneud yw rhedeg o amgylch y
As part of our theme “Africa’ we have been dosbarth yn ei phêl fach binc. Mae’n gallu rhedeg yn gyHlym
iawn! Bydd Eira’n cael mynd ar ei gwyliau i dŷ Miss Roberts dros y gwyliau i ddathlu’r Nadolig.
very busy learning all sorts of interesFng
What a half term it has been. We’ve been studying Africa as a
things about this conFnent. We have been theme as we were performing The Lion King as our
Christmas show. We concentrated on Botswana in Blwyddyn
learning to use the internet to research facts 2, and we studied Kabo’s Diary as a class book. Everybody
about the countries within Africa and the enjoyed learning about Kabo’s adventures and what animals
he saw in Africa. We even dressed up as some of these
animals that live there in various habitats. animals for the show. Everybody enjoyed dressing up and
performing. We then went on to write our own diaries whilst
We have also been listening to African music imagining that we were Kabo. That was fun!
We’ve also got a new member that has joined our class.
and have studied and learnt some African We’ve welcomed Eira (Snow) the hamster to learn with us.
Everyone loves Eira and we all take responsibility in ensuring
dances. You might have seen our dance she’s fed and her cage is cleaned. Eira’s favourite thing to do
is run around the class in her little pink ball. She’s very fast
during our show ‘The Lion King’. We have indeed! Eira will be going home with Miss Roberts over the
holidays to celebrate Christmas.
thoroughly enjoyed learning about this

amazing conFnent during the last few weeks

and now look forward to the Christmas

period.

MEITHRIN

Wel, mae hanner tymor prysur arall wedi dod i ben. Cawsom gwmni y fyfyrwraig Miss Siân Morgan yn ystod yr hanner tymor ac fe wnaethom lawer o
weithgareddau hyfryd gyda hi. Diolch Miss Morgan am ein dysgu ni. Hapusrwydd oedd ein thema ni yn y Meithrin yr hanner tymor yma. Buom yn dysgu a thrafod
yr holl bethau sydd yn gwneud i ni deimlo’n hapus a chytunom ein bod yn teimlo’n hapus iawn wrth ddathlu ein penblwydd. Buom yn brysur yn pacio anrhegion o
wahanol siâp a maint ac yna eu pwyso i weld pa rhai oedd yn drwm ac ysgafn. Dysgom ganu ‘Penblwydd Hapus’ i’n ffrindiau hefyd. Cawsom stori hyfryd ‘Lliwiau
Hapus’ oedd yn canolbwyntio ar y gwahanol emosiynau. Gwnaethom fwynhau trefnu’r stori gan ddefnyddio’r ‘Beebot’ – buom yn codio’r ‘Beebot’ i fynd i liw
penodol yn y stori oedd yn cynrychioli emosiwn arbennig. Wedyn defnyddiom ni does i greu wynebau hapus, trist a chrac.
Bu’r plant hefyd yn brysur iawn yn ymarfer ar gyfer ‘Y Geni’. Roedden nhw gyd wedi mwynhau perfformio ar y llwyfan a chanu am y Baban Iesu. Diolch i chi rhieni
am wisgo’r plant mor hyfryd. Dros yr wythnosau diwethaf cawsom lawer o hwyl yn gwneud ein crefftau Nadolig. Rydym yn siwr y bydd yr addurniadau yn edrych
yn bert iawn yn y tŷ.

Well, another busy half term has come to an end. Miss Siân Morgan, a student from University of Wales St Davids
joined us and we completed many lovely activities with her. Thank you Miss Morgan. Our theme in the Nursery during
the last half term was ‘Happiness’. We learned and discussed about all of the things that make us feel happy and we agreed that we were especially
happy when celebrating our birthday. We have been busy wraping birthday presents of different shapes and sizes and weighing them to see which are
ones were heavy and light. We also learned to sing 'Penblwydd Hapus' to our friends. We had a lovely story of 'Happy Colors' that focused on the
different emotions of people. We enjoyed organizing the story using the 'Beebot' - we coded the 'Beebot' to go to a specific color in the story that
represented a special emotion. Then we used play-dough to create happy, sad and angry faces. The children have been very busy practicing for our
“Nativity”. We all enjoyed being on stage and singing songs about Baby Jesus. A big thank you to you the parents for dressing the children in their
beautiful costumes. Recently, we have all been busy doing Christmas crafts. We are sure that the decorations will look very pretty in the house!


Tymor yr Hydref - Rhagfyr 2018 Autumn Term - December 2018

DERBYN BLWYDDYN 4

Yn ystod yr hanner tymor yma rydym ni wedi bod wrth ein bodd yn astudio Ein thema y tymor yma oedd ‘Affrica’. Defnyddiom ein sgiliau atlas a map i
ein thema sef ‘Hapusrwydd’. Rydym wedi bod yn dysgu a thrafod beth sy’n ymchwilio i wahanol wledydd yn Affrica a gofynnwyd i'r plant greu ffeil ffeithiau
gwneud i ni deimlo’n hapus a phaham. Penderfynodd y dosbarth ei hoff am y wlad honno gan gynnwys gwybodaeth am y brif ddinas, arian, ieithoedd
brofiad o fod yn hapus oedd wrth ddathlu ein pen-blwydd. Cafodd pawb ac unrhyw wybodaeth diddorol arall. Cafon hefyd gyfle i ddysgu am y gwahanol
llawer o hwyl a sbri yn dwyn i gof am ei pen-blwyddi ac wedyn mynd ati i anifeiliad sy'n byw ar y cyfandir. Defnyddiom ein sgiliau TGCh i greu'r ffeil
ddathlu pen-blwydd Tili tedi yn ei ardal chwarae rôl. Yn ogystal â hyn buom ffeithiau ar rhaglen J2E5. Gwnaethom wrando ar gerddoriaeth Affricanaidd, a
yn dysgu am emosiynau eraill a thrafod y rhain yn ystod amser cylch. gyda help Miss Reed, dysgom ddawns Affricanaidd. Perfformiodd y merched y
Dysgodd y plant hefyd am bwysigrwydd teulu a ffrindiau, sut i ofalu am ein ddawns yn y sioe ‘Y Llew Frenin’.
gilydd yn iawn a sut i fod yn ffrind da. Rydym wedi cymharu beth maen nhw
yn gwneud i gymharu a baban, creu cylch bywyd o fabi hyd at fam-gu a Our theme this term was ‘Africa’. We used our atlas and map skills to
research the different countries in Africa then create a fact file using
thad-cu, a didoli pethau sydd yn informaFon such as capital city, currency, languages and any other
addas i oedrannau gwahanol. interesFng facts they can find. We used our ICT skills to create the fact
Ar ôl llwyddiant ein sioe Y file using the J2E5
Geni, rydym wedi bod wrth ein program. We also
bodd yn gwneud pethau yn listened to African
barod am Nadolig. Llawer o music, and with help
gliter i greu ein cardiau a from Miss Reed, we
chalendr, a hwyl wrth wisgo i learnt a dance that
fyny fel Siôn Corn yn ein groto. the girls performed
Hoffwn i hefyd rhoi diolch i Miss. Tori Jones am ei waith caled in the show Lion
dros y misoedd diwethaf, a dymuno pob lwc iddi am y dyfodol. King.

During this half term we have been excited learning about our BLWYDDYN 5/6
latest theme ‘Happiness’. We have been talking about all of the
different things that make us happy and why. It was decided as Themau B5/6 y tymor hwn oedd ‘Affrica’ a’r ‘Nadolig.’
a class that one of our happiest memories was celebrating our Defnyddiom sgiliau daearyddol i leoli gwledydd Affrica ar fap fel
birthday. We have had lots of fun remembering birthday parties dechreuad i’r thema a chawson ni gyfleoedd i wylio rhai ffilmiau oedd
we have been to in the past, and then enjoyed holding a party in yn dangos anifeiliad gwyllt y Savannah. Braf oedd edrych ar lewod,
eliffantod, teigrod a llawer mwy yn byw yn eu cynefinoedd. Buom yn
our role play area for Tili Tedi. We have also been learning ysgrifennu llythyron at ffrindiau i ddisgrifio profiadau dychmygol am
about other emotions and discussing these during circle daith mewn jeep ar safari. Roedd hyn , wrth gwrs, yn arwain yn
time. We have learned many important messages during berffaith at ein sioe, ‘Y LLEW FRENIN’ a roddodd gyfleoedd i ni i
this theme, such as the importance of friends and family, ddychmygu ein bod yn y JWNGWL.
how to care for each other and how to be a good friend. Gan symud ymlaen at y Nadolig buom yn darllen ac ysgrifennu am
We have looked at what they are able to do compared to a ‘STORI’R GENI’ a braf oedd cael cyfle i weld ffilm fer o ddrama’r
baby, created a life cycle of humans from a baby to geni gan blant y meithrin 2012. Diolch i Jack amdano.
grandparents, and sorted pictures into categories, showing
what is suitable for a baby and themselves. The themes for Y5/6 this term
After the success of our Nativity performance, we’ve been were ‘Africa’ and ‘Christmas.’ We
very excited making lots of lovely things ready for used our geographical skills to
Christmas. Lots of glitter has been used making our cards locate the countries of Africa on a
and calendars, and lots of laughter dressing up as Santa map as an introduction and went on
Clause in our Grotto. I would also like to say a big Thank to observe animals in their habitats
you to Miss. Tori Jones for all of her hard work during the on the Savannah. It was wonderful
last few months, and we all wish her well for the future. to see lions, elephants and tigers on
the move. We also wrote letters to
BLWYDDYN 1 our friends describing an imaginary
experience on a Safari trip. All this
Mae wedi bod yn haner tymor prysur iawn! Dechreunon ni gyda’r thema Affrica, paved the way beautifully to our
aeth hwn law yn llaw gyda’n sioe y Llew Frenin. Dysgodd y plant cymaint, gan gynnwys Christmas show, ‘The Lion King’
ffeithiau am anifeiliaid Affrica a sut i’w disgrifio. Ym mathemateg mae’r plant wedi which gave everyone a chance to
bod yn dysgu am arian ac amser. Ar ôl y sioe symudon ymlaen i’r thema Nadolig. imagine being in the JUNGLE.
Mae’r plant wedi mwynhau bod yn greadigol wrth greu anrhegion nadolig i’r teulu. Moving on to ‘Christmas’ gave us the opportunity to read and write
Hefyd mae pawb wedi ysgrifennu llythyr at Siôn Corn- cyffrous. Gan ddefnyddio about the birth of Jesus. We were delighted to watch a short film
TGCh mae’r plant wedi defnyddio meddalwedd animeiddio i greu cartwn eu hun. Yng of the Nativity play presented by the nursery children of 2012.
nghanol yr hanner tymor aeth y plant i ganolfan hamdden Llanelli i gymryd rhan Many thanks to Jack for bringing the video to us.
mewn gweithgareddau actif fit, ffordd hwyl o gadw’n iach drwy gemau hwyl.
Gorffennon ni’r tymor gyda panto a pharti, gwnaeth pawb fwynhau’n fawr!

It has been a very busy half term! We
started with the theme of Africa, the
theme fitted perfect with our Lion
King show. The children learned so
much, including facts about animals
from Arica and how to describe them.
We then moved on to the Christmas
theme where the children have
enjoyed being creative by making
Christmas presents for their family.
Also, everyone has written a letter to
Santa in Welsh. In mathematics the
children enjoyed learning about time
and money. Using ICT the children
have also made their own cartoons
using animation software. We ended
the term with a panto and a party,
everyone enjoyed. Lets not forget the
active-fit session we had in Llanelli
leisure centre, the children enjoyed meeting the sports ambassadors and keeping
fit through having fun.

PRESENOLDEB/ATTENDANCE 93% TRYDAR/TWITTER GWEFAN/
@YsgolTrimsaran WEBSITE
BODDHAOL/
SATISFACTORY www.ysgoltrimsaran.org.uk


Tymor yr Hydref - Rhagfyr 2018 Autumn Term - December 2018

GWASANAETH COFFA/ PLANT MEWN ANGEN/
ARMISTICE SERVICE CHILDREN IN NEED

Diolch i’r plant a gymerodd rhan Daeth staff a disgyblion i’r ysgol yn eu
yng Ngwasanaeth Coffa ym pyjamas ar ddiwrnod
Mhlas-y-Sarn mis diwethaf. Plant Mewn Angen.
Diolch am eich
Thank you to the pupils who took cefnogaeth.
part in the Armistice Service at
Plas-y-Sarn last month. Staff and pupils
wore pyjamas to
FFAIR NADOLIG PLAS-Y-SARN/ school on Children in
CHRISTMAS FAYRE AT PLAS-Y-SARN Need day. Thank you
for your support.
Ar ddydd Sadwrn 17eg o Dachwedd fe agorodd disgyblion yr ysgol y
Ffair Nadolig flynyddol ym Mhlas-y-Sarn. Fe ddiddanon nhw y dyrfa ATHLETAU/ATHLETICS
trwy ganu Carolau
Nadolig. Cafodd Blwyddyn 1 cyfle mis diwethaf i gymryd rhan yn
sesiwn athletau yng Nghanolfan Hamdden Llanelli.
On Saturday, 17th Trefnwyd y sesiwn gan
November the pupils of Actif Chwaraeon a
Trimaran School Hamdden.
opened Plas-y-Sarn’s
annual Christmas Year 1 had an opportunity
Fayre. They last month to take part in
entertained the crowd an Athletics session at
by singing a medley of Llanelli Leisure Centre.
Christmas Carols. The session was
organized by Actif
Sports and Leisure.

RYGBI/RUGBY FFAIR NADOLIG/CHRISTMAS FAYRE

Cafodd Blwyddyn 5 a 6 wahoddiad i gymryd rhan mewn twrnament rygbi Trefnodd y C.R.A. Ffair Nadolig yn yr ysgol ar Dachwedd 22ain.
cyffwrdd. Trefnwyd y sesiwn gan ‘Introteach’. Roedd hyn yn gyfle i’r Roedd yn noson lwyddiannus gydag amrywiaeth o stondinau, cyfle i
plant gymryd rhan mewn gemau, cwrdd â chwaraewyr a bod yn rhan o fynd ar asyn, ffair a llawer mwy. Diolch i’r C.R.A. a’r staff am eich
ddatblygiadau gêm ‘Pro 14’. Roedd y disgyblion yn ffodus i gael tocyn gwaith caled. Codwyd £1,280.
am ddim i aros i weld y Scarlets yn erbyn Ulster.
The P.T.A. organised a Christmas Fayre
Years 5 and 6 were at the school on 22nd November. It was a successful night with a
invited to a touch rugby variety of stalls, donkey rides and a fun fayre. Thank you to the
tournament at Parc y P.T.A. and staff for your hard work. We raised £1,280.
Scarlets recently. The
event was organized by
Introteach. This was an
opportunity for the pupils
to participate in matches,
meet players and be part
of the build up to a Pro 14
match. The pupils were
fortunate to have a free
ticket to stay and watch the Scarlets against Ulster.

FFAIR NADOLIG STRADE CHRISTMAS FAYRE

Cafodd Blwyddyn 5/6 wahoddiad i berfformio a chael stondin i werthu nwyddau yn Ffair
Nadolig y Strade. Gyda chymorth y staff fe wnaethon nhw grefftau i’w gwerthu yn y Ffair.

Years 5/6 were invited to perform and to have a stall and sell goods at Stradey School’s
Christmas Fayre. With help from staff they produced various crafts to sell which proved a
success.


Tymor yr Hydref - Rhagfyr 2018 Autumn Term - December 2018

Y LLEW FRENIN/ Y GENI/THE NATIVITY
THE LION KING
Cafodd deuluoedd plant y Meithrin/Derbyn gyfle i weld perfformiad
Cafodd y plant hwyl wrth o’r ‘Geni’ yn ddiweddar. Cawsant y fraint o glywed ‘Stori’r Nadolig’ yn
berfformio i’w teuluoedd a cael ei chyfleu mewn ffordd raenus, syml a phwerus.
braint oedd gweld pawb yn
mwynhau ein sioe ‘Y Llew The Nursery/Reception
Frenin’. Diolch am eich children performed ‘The
cefnogaeth. Nativity’ for their
families recently. They
The pupils had a wonderful had the privilege of
experience performing to their seeing and hearing the
families and it was great to ‘Christmas Story’
see the audience enjoying our portrayed in a polished,
show ‘The Lion King’. simple and powerful way.

GWASANAETHCRISTINGL/ CÔR TRIM Y MYNYDD CHOIR
CHRISTINGLE SERVICE
Aeth côr Trim y Mynydd i berfformio yn Asda Llanelli. Da iawn i chi gyd
Cynhaliwyd ein Gwasanaeth Cristingl yn Eglwys Llandyri ar fore dydd gyda’ch perfformiad. Diolch yn fawr i Asda am eu croeso cynnes.
Mercher, 19eg o Ragfyr. Cafwyd anerchiad gan Ficer Jim Flanagan
cyn i’r disgyblion gynnau eu Trim y Mynydd choir
canhwyllau fel ran o’r dathliad had an opportunity
arbennig. recently to sing at
Asda Llanelli. Well
The children made their done to you all for
Christingles in school in your performance. A
readiness for a service led by big thank you to Asda
Vicar Jim Flanagan at Llandyry for the warm welcome.
Church on Wednesday, 19th
December. During the service CWTSH CHWARAE
the pupils lit their candles as
part of the special celebration. Aeth plant y Meithrin a’r Derbyn i
‘Cwtsh Chwarae’ yng Nghapel Hendre yn
PANTO ddiweddar. Cafon nhw amser arbennig a
chyfle i weld Siôn Corn.
Mwynhaodd Blwyddyn 1-6 Panto ‘Puss in Boots’ yn fawr iawn
wythnos diwethaf gan The Meithrin
gwmni ‘Image Musical and Reception
Theatre’ yn yr ysgol. pupils visited
‘Cwtsh
Year 1-6 pupils had a Chwarae’ in
wonderful time last Capel Hendre recently. They had a
week whilst watching lovely time and had an opportunity to
the Panto ‘Puss in Boots’ meet Father Christmas.
by the company ‘Image
Musical Theatre’.

PARTI NADOLIG/CHRISTMAS PARTY O fis Ionawr 2019 bydd taliadau teithiau a ffrwythau
yn cael eu dalu ar-lein trwy ’Parent Pay’. Pris
Dyma’r plant yn mwynhau yn ein Parti ffrwythau yw £1.50 yr wythnos, £7.50 am hanner
Nadolig. Diolch yn tymor neu £15 am y tymor. Ni fyddwn yn derbyn
fawr iawn i’r arian yn yr ysgol.
‘Gymdeithas Rieni ac
Athrawon' am As of January 2019 all payments including trips and
drefnu popeth. fruit will have to be paid on-line through Parent Pay.
The cost of fruit is £1.50 per week, £7.50 for half a
Here are the pupils term or £15 for the term. We will not be accepting
enjoying their any cash payments.
Christmas Party. A big thank you to the P.T.A.
for organising everything.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
June 2016 Oak Creek Current Magazine
Next Book
Weld Purging World - June 2019