The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by phattanan thitnun, 2019-09-14 09:07:52

รายงานสรุปผลดำเนินงาน

รายงาน

Keywords: รายงาน

สารบญั หนา ที่
1
เรอ่ื ง
60
ผลการประเมนิ โครงการตดิ ตามผลหลังการฝก อบรม : โครงการฝก อบรมบุคลากรกรมการพัฒนา 103
ชมุ ชนเพอ่ื ขับเคลอื่ นยุทธศาสตรก รมการพฒั นาชุมชนสูชุมชนพงึ่ ตนเองได หลักสูตรเสริมสมรรถนะ
พัฒนาการอําเภอ ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการประเมินโครงการตดิ ตามผลหลงั การฝกอบรม : โครงการเพิ่มประสทิ ธิภาพหวั หนา เจาหนาท่ี
ดา นการบรหิ ารการเงนิ การคลังระดับอําเภอ ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการประเมินโครงการตดิ ตามผลหลงั การฝก อบรม : โครงการสรา งและพัฒนาผูนาํ สัมมาชีพ
หลกั สูตร "วิทยากรสัมมาชีพชุมชน" ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํ นวน 10 รนุ

ภาคผนวก
ภาพ : การตดิ ตามหลงั จากการฝก อบรม ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2562


ผลการประเมนิ

ศูนยศ ึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ไดด ําเนินการติดตามผลหลงั การฝกอบรมโครงการฝกอบรม
บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรกรมการพัฒนาชุมชนสูชุมชนพึ่งตนเองได หลักสูตร
เสริมสมรรถนะพฒั นาการอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดําเนินการระหวางวันท่ี 14 - 16 มกราคม
2562 ณ ศูนยศึกษาและพฒั นาชุมชนเพชรบรุ ี อ.ชะอํา จงั หวัดเพชรบรุ ี เพือ่ ติดตามผลการนําความรู/ทักษะท่ีได
จากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของกลุมเปาหมายหลังจากการฝกอบร ม
รวมทัง้ เปนประโยชนต อการพิจารณาแนวทางการใหความรู และสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูเขารับการ
ฝกอบรมไดอยา งเหมา ะสมตอไป โดย มีกลุมเปาหมาย ปร ะกอบดวย ในพื้นที่ใหบริกา รของศูนยศึกษา

และพฒั นาชมุ ชนเพชรบุรี 7 จังหวดั ดงั นี้

ที่ จงั หวดั กลมุ เปาหมาย (คน)

1 กาญจนบรุ ี 10

2 นครปฐม 7

3 สมุทรสาคร 3

4 สมทุ รสงคราม 5

5 ราชบุรี 23

6 เพชรบรุ ี 5

7 ประจวบครี ีขนั ธ 8

รวม 61

4.1 รปู แบบและวธิ ีการประเมนิ
การประเมนิ ผลหลงั การฝกอบรมพัฒนาการอาํ เภอ ครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการนํา

ความรู ทักษะทีไ่ ดรบั จากฝกอบรมไปปรับใชใ นการปฏบิ ตั งิ าน รวมทง้ั ผลการปฏิบัติงานของผูเขารับการฝกอบรม
หลังการฝกอบร มโครงการ เพื่อเปนประปร ะโยชนตอการ พิจารณาแนวทางการใหควา มรูและสนับสนุน
การปฏิบตั ิงานไดอ ยา งเหมาะสมตอ ไป วิธกี ารประเมินไดกลาวถึงวิธีการและอุปกรณ แนวคิดในการวิเคราะห
กลมุ เปา หมาย เครอ่ื งมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติในการวิเคราะหขอมูล
แบงออกเปน 3 สวน พอสรปุ ไดด งั น้ี


สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถา มปลายเปด ประกอบดวย เพศ อา ยุ
อายรุ าชการ วุฒิการศกึ ษาชน้ั สงู สุด และตําแหนง ปจ จบุ นั

สว นที่ 2 ความคิดเหน็ เกีย่ วกบั การฝกอบรม
2.1 สามารถนําความรทู ่ไี ดรับจากการฝก อบรมไปปรับใชใ นการปฏบิ ตั ิงาน
2.2 ความรูค วามเขา ใจในหวั ขอวชิ าและระดับประโยชนข องการนําความรทู ่ีไดรับไป ปรับใชใ น
การปฏบิ ัติงานหลังจากการฝก อบรม
2.2.1 แนวทางการขบั เคลอื่ นงานพัฒนาชุมชน ป 2562 และความคาดหวังของผบู รหิ าร
2.2.2 CDD Social Lab
2.2.3 สถานการณค วามเปล่ยี นแปลงทสี่ าํ คัญของยุทธศาสตร
2.2.4 ความคาดหวังของผบู ริหารทมี่ ตี อ การทาํ งานของพัฒนาการอําเภอในการขับเคล่ือน
ภารกจิ สูเ ปา หมาย
2.2.5 การวเิ คราะหงานพัฒนาชมุ ชนภายใตนโยบายกรมฯและนโยบายผบู ริหาร
2.2.6 การออกแบบงานกรมการพัฒนาชมุ ชน
2.2.7 การสรางองคกรแหงความสุข

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเกย่ี วกับหลกั สตู ร

3.1 การฝก อบรมหลกั สตู รนี้ทําใหทานมีความรูความเขาใจ และมีทักษะดานใด สามารถดําเนินการ
หรอื จดั ทาํ พัฒนางานที่รบั ผดิ ชอบ และกําหนดแนวทางการดาํ เนนิ งานอยา งไร

3.2 เพือ่ ใหห ลกั สตู รเสรมิ สมรรถนะพฒั นาการอาํ เภอ ทที่ า นเขาอบรม มีประสทิ ธภิ าพมากขึ้น

3.3 หลังจากที่ทานไดรับความรู/ ทักษะจากหลกั สูตรนีแ้ ลว ชว ยใหท า นปฏบิ ตั ิงานดีขน้ึ หรอื ไม

3.4 ยกตวั อยา งงาน/โครงการทท่ี านไดนาํ ความรูจากหลักสูตรนีไ้ ปใชแ ละผลทีเ่ กิดขน้ึ

3.5 นอกจากไดร ับความรจู ากการฝกอบรมหลกั สตู รนีม้ าปรบั ใชใ นการปฏบิ ตั ิงานแลว ยังไดน ํา
ความรูม าใชโ ดยวิธีการอยา งไร

3.6 ผลท่เี กดิ ขึ้นกบั หนว ยงาน/ผนู าํ ชุมชน กลุม องคก ร เครือขา ย ฯลฯ หลังจากนําความรูไปปรบั
ใชใ นการปฏิบัติงานของทา น

3.7 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ

3.8 ขอเสนอแนะในการพฒั นาบคุ ลากร/เร่อื งทตี่ อ งการใหศูนยศึกษาและพฒั นาชุมชนใหค วามรู

ในการประเมินมลี กั ษณะเปน มาตราประมาณคา (Rating Scales) และกาํ หนดคาความหางของชวงช้ันโดยใชสตู ร
การหาอนั ตรภาคช้ัน ไดกําหนดคา เกณฑก ารประเมนิ 1 เกณฑ ดังนี้

คา เกณฑการประเมนิ มากทีส่ ดุ
5= มาก
4= ปานกลาง
3= นอ ย
2= นอ ยท่สี ดุ
1=


เกณฑก ารวดั ผล
ไดกําหนดเกณฑก ารวัดผล 5 ระดับ ดังน้ี

คาคะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 มากทส่ี ุด

คา คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 ดีมาก
คา คะแนนเฉล่ยี 2.51 - 3.50 ปานกลาง
คา คะแนนเฉลย่ี 1.51 - 2.50 นอ ย
คาคะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.50 นอยท่สี ดุ

4.๓ การเกบ็ รวบรวมขอมลู
การเกบ็ รวบรวมขอ มูลในครง้ั น้ี เจาหนา ท่ีศนู ยศ กึ ษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ดําเนินการติดตามหลัง

การฝก อบรม โครงการฝกอบรมกรมการพฒั นาชมุ ชนเพ่อื ขบั เคลอ่ื นยุทธศาสตรก รมการพฒั นาชุมชนสูชุมชนพึ่งพา
ตนเองได หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เม่ือจบโครงการฯ
เจาหนา ทศ่ี ูนยฯ จะดําเนนิ การติดตามโดยการลงพ้ืนที่ เพ่ือติดตามผลการนาํ ความร/ู ทกั ษะที่ไดรับจากการฝกอบรม
ไปปรับใชใ นการปฏบิ ตั งิ านของผูเขา รับการฝก อบรม และเพ่ือเปน ประโยชนตอการพจิ ารณาแนวทางการใหความรู
แกผูเขา รับการฝกอบรมในคร้ังตอ ไป แลวนํามาแปรผลเพ่อื จดั ทํารายงานผลสงสถาบันการพัฒนาชุมชนเบื้องตน

และจัดทําเอกสารรายงานผลการฝก อบรมตอไป

4.๔ การวิเคราะหขอ มูล

สถติ ทิ ใ่ี ชใ นการวเิ คราะหข อ มลู ดําเนินการวิเคราะหขอ มลู ดวยเคร่อื งคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม SPSS
for Windows (Statistical Package for the Social Sciences) วิเคราะหหาคารอยละ คาเฉลี่ย ท้ังนี้

ผปู ระเมนิ ไดก าํ หนดคะแนนเพื่อจดั หาระดบั ความเห็นในแตละคาํ ถาม ดงั น้ี

4.๕ เกณฑการประเมนิ ผล แบงออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี

คา เฉล่ีย ความหมาย

4.51 – 5.00 มากท่ีสดุ

3.51 – 4.50 มาก

2.51 – 3.50 ปานกลาง

1.51 – 2.50 นอ ย

1.00 – 1.50 นอยท่สี ดุ


ผลการประเมนิ

การประเมนิ ผลการติดตามหลังการฝก อบรม โครงการฝกอบรมกรมการพัฒนาชมุ ชนเพื่อขบั เคล่อื น
ยทุ ธศาสตรก รมการพฒั นาชมุ ชนสูชมุ ชนพึ่งพาตนเองได หลักสูตรเสรมิ สมรรถนะพฒั นาการอําเภอ ประจาํ ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการวิเคราะหข อ มลู ของกลมุ เปา หมาย : จังหวดั กาญจนบุรี

สว นท่ี 1 การประเมินผล
ตอนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป จาํ แนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแ ก เพศ อายุ อายรุ าชการและวฒุ ิการศกึ ษา

ตารางท่ี 1 แสดงขอมลู ทว่ั ไปของผูตอบแบบสอบถาม ดังน้ี (จํานวนผตู อบแบบประเมนิ 10 คน)

ขอ มลู ท่ัวไปของผูเขารับการประเมนิ จาํ นวน (คน) รอ ยละ
1) เพศ 5 50.00
5 50.00
- ชาย 10 100
- หญิง - 0.00
- 0.00
รวม - 0.00
2) อายุ 1 10.00
3 30.00
- ตํา่ กวา 30 ป 4 40.00
- 31 - 35 ป 2 20.00
- 36 - 40 ป - 0.00
- 41 - 45 ป 10 100
- 46 - 50 ป - 0.00
- 51 - 55 ป - 0.00
- 56 - 60 ป - 0.00
- มากกวา 60 ปข น้ึ ไป - 0.00
5 50.00
รวม 5 50.00
3) อายุราชการ 10 100

- ต่ํากวา 6 ป
- 6 - 10 ป
- 11 - 15 ป
- 16 - 20 ป
- 21 - 25 ป
- มากกวา 25 ปข้ึนไป

รวม


ขอมลู ท่วั ไปของผูเขา รบั การประเมิน จํานวน (คน) รอ ยละ
4) การศึกษา - 0.00
2 20.00
- ตา่ํ กวาปรญิ ญาตรี 7 70.00
- ปรญิ ญาตรี 1 10.00
- ปริญญาโท 10 100
- ปรญิ ญาเอก

รวม

จากตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูเขารับการประเมินท่ีตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด
จากตารางท่ี 1 ขอมูลทว่ั ไปของผูเขา รับการประเมิน

ผูเขา รับกา รประเมินจํา นวน 10 คน แบงเปน หญิง จํา นวน 5 คน คิดเปนรอย ละ 50.00
และชาย จาํ นวน 5 คน คดิ เปนรอยละ 50.00 โดยสวนใหญมีชวงอายุ 51 - 55 ป คิดเปนรอยละ 40.00
รองลงมาชวงอายุ 46 - 50 ป คิดเปนรอยละ 30.00 รองลงมาชวงอายุ 56 - 60 ป คิดเปนรอย 20.00
และ 41 - 45 ป คดิ เปนรอยละ 10.00 ขอมูลดานอายุราชการพบวาสวนใหญมีอายุราชการ 21 - 25 ป
และมีอายรุ าชการ 25 ปข น้ึ ไป คดิ เปนรอ ยละ 50.00 ตามลําดบั ขอ มูลดานวฒุ กิ ารศึกษาสูงสุด พบวาสวนใหญ
จบการศึกษาระดบั ปริญญาโท คดิ เปนรอยละ 70.00 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ
20.00 และจบการศึกษาระดับปรญิ ญาเอก คดิ เปนรอ ยละ 10.00

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกบั การฝกอบรม
2.1 สามารถนาํ ความรูท ่ีไดร ับจากการฝก อบรมไปปรับใชในการปฏิบตั งิ าน
ไดนําความรูท่ีไดรับจ ากการ ฝกอบรมมาปรับใชในการปฏิบัติงานเพีย งบางสวน เน่ืองจา ก

มภี ารกจิ ในพนื้ ทีท่ ําใหเ วลาในการดําเนินงานคอ นขา งนอ ย
2.2 ความรูความเขาใจในหัวขอวิชาและระดับประโยชนของการนําความรูที่ไดรับไป ปรับใช

ในการปฏิบตั งิ านหลงั จากการฝกอบรม

ตารางที่ 2 แสดงผลควา มรูความเขาใจใน หัวขอวิชา การฝกอบรมโครงการฝกอบร มบุคลากร
กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรกร มการ พัฒนา ชุมชน สูชุมชนพ่ึงพาตน เองได หลักสูตร
เสรมิ สมรรถนะพฒั นาการอาํ เภอ ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2562 ดงั นี้


(จาํ นวนผูต อบแบบประเมนิ 10 คน)

หัวขอ วิชา ระดบั ความรคู วามเขา ใจ แปรความ
มาก
1. แนวทางการ มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง นอ ย นอยที่สุด คาเฉลย่ี
ขบั เคลือ่ นงานพัฒนา 5 2 4.30
ชุมชน ป 2562 3 0 0
และความคาดหวงั (50.00) (30.00) (20.00) (0.00) (0.00)
ของผูบริหาร
2. CDD Social Lab 9 1 0 0 0 4.90 มากทสี่ ุด
(90.00)
(10.00) (0.00) (0.00) (0.00)

๓. สถานการณ 5 5 000 4.50 มาก
ความเปลย่ี นแปลง (50.00) (50.00) (0.00) (0.00) (0.00)
ทสี่ าํ คัญของยุทธศาสตร
(ยทุ ธศาสตรชาติ 20 ป
,แผนพฒั นาเศรษฐกิจฯ
ฉ.12, การขับเคล่อื น
ประเทศไทย 4.0
และขาราชการยุคดิจิทลั )

4. ความคาดหวัง 5 5 0 0 0 4.90 มากท่ีสุด
ของผบู รหิ ารทมี่ ตี อ
การทาํ งานของ (50.00) (50.00) (0.00) (0.00) (0.00)
พัฒนาการอาํ เภอ
ในการขับเคลอื่ น
ภารกิจสูเปาหมาย

๕. การวเิ คราะหงาน 5 5 0 0 0 4.53 มากที่สดุ
พัฒนาชุมชนภายใต (50.00) (50.00) (0.00) (0.00) (0.00)
นโยบายกรมฯ
และนโยบายผูบรหิ าร
(หมบู านศก.พพ.,ชุมชน
ทองเทย่ี วOTOPนวัตวถิ ี
,ทุนชุมชนโดยใช
หลกั ธรรมาภบิ าล,
สมั มาชพี ชมุ ชนมุง สู
เศรษฐกจิ ฐานราก
อยา งสมดลุ )


(จํานวนผตู อบแบบประเมนิ 10 คน)

หัวขอวชิ า มากทส่ี ดุ ระดับความรูความเขาใจ นอ ยท่ีสดุ คาเฉลีย่ แปรความ
๖. การออกแบบงาน 5 4.60 มากทสี่ ดุ
กรมการพฒั นาชุมชน มาก ปานกลาง นอย 0
(หมบู านศก.พพ.,ชุมชน (50.00) 5 00 (0.00)
ทอ งเท่ยี วOTOPนวตั วถิ ี (50.00) (0.00) (0.00)
,ทนุ ชุมชนโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาล,สัมมาชีพ
ชมุ ชนมงุ สเู ศรษฐกิจ
ฐานรากอยา งสมดุล)
กาวสอู นาคต

๗. การสรางองคก ร 6 4 0 0 0 4.60 มากที่สดุ
แหง ความสุข (60.00)
(40.00) (0.00) (0.00) (0.00)

คาเฉลี่ยรวม 4.63 มากท่ีสดุ

จากตารางที่ 2 พบวา ผลการประเมินดานความรูความเขาใจในเน้ือหา จากการตอบแบบสอบถาม
พบวา ผเู ขารับการประเมิน สวนใหญมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเน้ือหาวิชาในการฝกอบรมในภาพรวม

อยใู นระดับมากที่สุด มคี า คะแนนเฉลี่ย 4.63 โดยวชิ าทม่ี ีความรคู วามเขาใจอยูในระดับมากที่สุด คือ วิชา CDD

Social Lab และวิชาความคาดหวงั ของผูบริหารท่มี ีตอการทํางานของพฒั นาการอําเภอในการขับเคลื่อนภารกิจ
สูเปาหมาย มีคาคะแนนเฉล่ียเทากันคือ 4.90 รองลงมาคือ วิชาการออกแบบงานกรมการพัฒนาชุมชน

กาวสอู นาคต และวิชาการสรา งองคก รแหงความสุข มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากันคือ 4.60 รองลงมาคือ วิชาการ

วเิ คราะหง านพัฒนาชุมชนภายใตนโยบายกรมฯ และนโยบายผูบริหาร มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.53 สําหรับวิชา

ทีม่ ีความรูค วามเขา ใจอยูในระดับระดับมากคือ วิชาสถานการณความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของยุทธศาสตร
มีคาคะแนนเฉล่ยี 4.50 รองลงมาคือ วชิ าแนวทางการขับเคล่ือนงานพัฒนาชุมชน ป 2562 มีคาคะแนนเฉลี่ย

4.30


ตาราง ท่ี 3 แสดงผลระดับประโยชนของกา รนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชใน การ ปฏิบัติงา น
หลงั จากการฝก อบรมโครงการฝก อบรมบคุ ลากรกรมการพฒั นาชุมชนเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตรกรมการพัฒนา
ชุมชนสชู ุมชนพึง่ พาตนเองได หลกั สูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอาํ เภอ ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2562 ดังน้ี

(จาํ นวนผตู อบแบบประเมนิ 10 คน)

หวั ขอวชิ า มากท่สี ุด มาก ระดับประโยชน นอ ยท่ีสดุ คา เฉล่ีย แปรความ
1. แนวทางการ 9 1 0 4.90 มากทส่ี ดุ
ขับเคลอ่ื นงานพฒั นา (10.00) ปานกลาง นอย
ชมุ ชน ป 2562 (90.00) 00 (0.00)
และความคาดหวงั
ของผบู ริหาร (0.00) (0.00)

2. CDD Social Lab 8 2 0 0 0 4.80
(80.00) (20.00) (0.00) (0.00) (0.00) มากทีส่ ุด

๓. สถานการณ 3 7 000 4.30 มาก
ความเปล่ยี นแปลง (30.00) (70.00) (0.00) (0.00) (0.00)
ท่ีสําคญั ของยทุ ธศาสตร
(ยุทธศาสตรช าติ 20 ป
,แผนพฒั นาเศรษฐกจิ ฯ
ฉ.12, การขับเคลื่อน
ประเทศไทย 4.0
และขาราชการยคุ ดิจิทัล)

4. ความคาดหวงั 5 5 0 0 0 4.50 มากท่ีสุด
ของผูบริหารท่ีมีตอ (50.00) (50.00) (0.00) (0.00) (0.00)
การทํางานของ
พัฒนาการอําเภอ
ในการขับเคลือ่ น
ภารกจิ สูเ ปาหมาย


(จํานวนผตู อบแบบประเมิน 10 คน)

หัวขอ วิชา มากท่สี ดุ มาก ระดบั ประโยชน นอยทส่ี ดุ คา เฉล่ยี แปรความ
๕. การวิเคราะหง าน 8 2 4.80 มากที่สดุ
พฒั นาชมุ ชนภายใต (20.00) ปานกลาง นอ ย 0
นโยบายกรมฯ (80.00) 00 (0.00)
และนโยบายผูบริหาร
(หมูบานศก.พพ.,ชมุ ชน (0.00) (0.00)
ทองเทีย่ วOTOPนวตั วถิ ี
,ทนุ ชมุ ชนโดยใช
หลกั ธรรมาภบิ าล,
สมั มาชพี ชมุ ชนมงุ สู
เศรษฐกจิ ฐานราก
อยางสมดุล)

๖. การออกแบบงาน 7 3 0 0 0 4.70
กรมการพัฒนาชมุ ชน (70.00) (30.00) (0.00) (0.00) (0.00) มากท่สี ุด
(หมบู านศก.พพ.,ชมุ ชน
ทองเทีย่ วOTOPนวตั วถิ ี
,ทุนชมุ ชนโดยใชห ลัก
ธรรมาภบิ าล,สัมมาชพี
ชุมชนมงุ สูเศรษฐกิจ
ฐานรากอยา งสมดุล)
กา วสอู นาคต

๗. การสรา งองคกร 9 1 0 0 0 4.90 มากที่สุด
แหง ความสขุ (80.00) (20.00) (0.00) (0.00) (0.00)

คาเฉลี่ยรวม 4.70 มากที่สุด

จากต ารางที่ 3 ผลการ ประเมิน ประโยชนของหัวขอวิชาของการนําควา มรูท่ีไดรับไปปรับใช
ในการปฏบิ ตั ิงาน พบวาผูเขารับการประเมินท่ีตอบตอบแบบสอบถามสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใช
ในการปฏิบตั งิ านในภาพรวมอยใู นระดับมากท่ีสุด มคี าคะแนนเฉล่ีย 4.70 โดยวิชาท่ีสามารถนําความรูที่ไดรับ

ไปปรบั ใชในการปฏบิ ัตงิ านอยูในระดับมากท่ีสุด คือ วิชาแนวทางการขับเคล่ือนงานพัฒนาชุมชน ป 2562

และวิชาการสรา งองคก รแหงความสุข มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากันคือ 4.90 รองลงมาคือวิชา CDD Social Lab

และวิชาการวิเคราะหงานพฒั นาชุมชนภายใตนโยบายกรมฯและนโยบายผูบริหาร มีคาคะแนนเฉล่ียเทากัน
คือ 4.80 รองลงมาคือ วชิ าการออกแบบงานกรมการพฒั นาชมุ ชนกา สอู นาคต มีคา คะแนนเฉล่ีย 4.70 รองลงมา

คือ ความคาดหวงั ของผูบริหารที่มีตอการทํางานของพัฒนาการอําเภอในการขับเคลื่อนภารกิจสูเปาหมาย


มคี าคะแนนเฉล่ยี 4.50 สวนวิชาท่ีสามารถนําความรทู ี่ไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงานมีคาคะแนนอยูในระดับ
มากคอื วชิ าสถานการณค วามเปลยี่ นแปลงท่สี าํ คญั ของยทุ ธศาสตร มีคา คะแนนเฉลย่ี 4.30

๓. การฝกอบรมหลกั สตู รนี้ทาํ ใหท า นเปน อยางไร
3.๑ ความรคู วามเขา ใจเรื่องแนวทางการขับเคล่ือนงานพัฒนาชุมชนการออกแบบงานของกรมการพัฒนา
ชุมชน CDD Social Lab สถานการณความเปล่ียนแปลงที่สําคัญของยุทธศาสตร ความคาดหวัง
ของผบู ริหารท่มี ตี อ การทาํ งานของพัฒนาการอาํ เภอในการขับเคล่ือนภารกิจสูเปาหมาย การวิเคราะห
งานพฒั นาชุมชนภายใตนโยบายกรมฯและนโยบายผูบริหาร การออกแบบงานกรมการพัฒนาชุมชน
และการสรางองคก รแหง ความสุขดขี ึน้
3.2 ทักษะดาน การวเิ คราะหงานพัฒนาชุมชนภายใตนโยบายกรมฯและนโยบายผูบริหาร การออกแบบ
งานกรมการพฒั นาชุมชน การบรหิ ารงานและการสรางองคกรแหงความสขุ เพิม่ ขน้ึ
3.3 สามารถการวิเคราะหการออกแบบงานพฒั นาชมุ ชนไดถกู ตอ ง
3.4 พฒั นางานทร่ี ับผดิ ชอบ โดยนาํ ความรูในหลลักสูตรมาพัฒนาหมูบานศก.พพ.,ชุมชนทองเที่ยว OTOP
นวตั วิถี,ทนุ ชุมชนโดยใชหลกั ธรรมาภบิ าล,สมั มาชีพชุมชนมุงสูเศรษฐกิจฐานรากอยา งสมดุลได
3.5 กําหนดทิศทางการพฒั นาองคกรได
3.6 อ่นื ๆ (โปรดระบุ)

4. เพอื่ ใหห ลกั สตู รเสริมสมรรถนะพฒั นาการอาํ เภอ ท่ีทานเขาอบรม มปี ระสิทธิภาพมากข้ึน ทานคิดวาควรมี
การปรับปรุงหลักสูตรหรอื ไม อยา งไร

4.1 เหมาะสมแลว
4.2 ไมเ หมาะสม ควรปรบั ปรุงดังนี้ ควรใหม กี ารไปทัศนะศึกษาดูงานองคกรทมี่ ีความเปน เลิศดีเดน
๕. หลงั จากทานไดรับร/ู ทกั ษะจากหลกั สูตรนีแ้ ลว ชวยทําใหท านปฏบิ ัตงิ านดีข้นึ หรอื ไม
5.1 ปฏิบตั งิ านดขี ึน้
6. โปรดยกตัวอยา ง งานโครงการท่ที านไดน ําความรูจากหลักสูตรนี้ไปใชและผลท่ีเกิดขน้ึ
๖.๑ การสรางองคกรแหงความสุข มีบรรยากาศในสถานที่ทํางานท่ีมีรอยย้ิม สภาพแวดลอมดีสงผลให
สขุ ภาพจิตดี
6.2 การขับเคล่ือนและพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง สัมมาชีพชุมชน และชุมชนทองเท่ียว OTOP

นวัตวิถี ตามนโยบายกรมฯ
6.3 มกี ารประชาสัมพันธช ุมชนทอ งเที่ยว OTOP นวตั วถิ ีผานชองทาง Line
๗. นอกจากท่ีทา นไดน ําความรจู ากการฝกอบรมหลักสูตรนี้มาปรับใชใ นการปฏิบัติงานของทานแลว ทานยังได
นาํ มาใชโ ดยการทาํ อยางไร
7.1 เผยแพรค วามรูจากการฝกอบรมตอ คนในองคกร
7.2 ใหค วามชว ยเหลอื แนะนําผูรว มงานหากมีปญหาเก่ยี วกับเร่อื งท่ไี ดอบรมมา
7.๓ พยายามนาํ ความรูทีไ่ ดม าพัฒนาองคก ร เชน การเปนแบบอยางท่ีดี การเสนอความคิด
7.๔ อื่น ๆ (ใหคาํ แนะนํากบั บุคลากรหนว ยงานขา งเคยี งเพอ่ื บูรณาการ การทาํ งานรว มกนั )

๑๐


8. ผลท่ีเกดิ ขึ้นกับหนว ยงาน/ผูนาํ ชมุ ชน กลมุ องคกร เครือขาย ฯลฯ หลังจากนําความรูท่ีไดรับไปปรับใช
ในการปฏิบตั งิ าน

8.1 มีความรกั องคก รมากข้นึ
8.2 การทํางานพัฒนาชมุ ชนไดส ะดวกและรวดเรว็ มีความสุข ย่งั ยนื และองคก รมคี วามสขุ มากข้ึน
8.3 สามารถกําหนดแผน ทศิ ทางการดาํ เนนิ งานไดบ รรลตุ ามเปา หมายและวัตถุประสงค
8.4 ชมุ ชนใหค วามรว มมือมากขนึ้
8.5 ทําใหอ งคก รเครือขายทํางานกบั กรมการพัฒนาชุมชนมากขึ้นและงานบรรลเุ ปาหมาย
8.6 หนวยงาน/ผนู าํ ชุมชน กลมุ องคก รตางๆ สามารถนําความรูไปใชใ นการดําเนินชีวิตและพฒั นากลมุ
9. ขอเสนอแนะอนื่ ๆ

-
๑0. ขอเสนอแนะในการพฒั นา/เรื่องทต่ี องการใหศ นู ยศึกษาและพัฒนาชุมชนใหความรู

10.1 สรางจติ สาํ นึกและศรทั ธาในงานพฒั นาชมุ ชน สรางความรักความผูกพันกับองคก ารแกพฒั นากรรนุ ใหม
10.2 สมรรถนะและจรรยาของขาราชการ
10.3 กําหนดใหเปน หลักสูตรประจาํ ของพัฒนาการอาํ เภอและควรจัดในชวงเดือน ก.ค. - พ.ย. ของทุกป

กอ นการอนุมตั ิงบประมาณกิจกรรมยุทธศาสตรกรมฯ

๑๑


ผลการประเมินผลการตดิ ตามหลงั การฝกอบรม โครงการฝก อบรมกรมการพัฒนาชมุ ชนเพ่อื ขับเคล่ือน
ยทุ ธศาสตรกรมการพฒั นาชุมชนสชู มุ ชนพ่ึงพาตนเองได หลกั สูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอําเภอ ประจาํ ป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการวิเคราะหข อ มลู ของกลมุ เปา หมาย : จงั หวัดนครปฐม

สว นที่ 1 การประเมนิ ผล
ตอนท่ี 1 ขอ มูลท่ัวไป จําแนกตามปจ จัยสวนบคุ คล ไดแ ก เพศ อายุ อายุราชการและวุฒกิ ารศึกษา

ตารางท่ี 1 แสดงขอ มูลท่ัวไปของผตู อบแบบสอบถาม ดงั นี้ (จาํ นวนผูตอบแบบประเมิน 7 คน)

ขอ มลู ท่ัวไปของผเู ขา รบั การประเมิน จํานวน (คน) รอยละ
1) เพศ 4 57.14
3 42.86
- ชาย 7 100
- หญงิ - 0.00
- 0.00
รวม - 0.00
2) อายุราชการ - 0.00
2 28.57
- ต่ํากวา 6 ป 5 71.43
- 6 - 10 ป 7 100
- 11 - 15 ป - 0.00
- 16 - 20 ป - 0.00
- 21 - 25 ป - 0.00
- มากกวา 25 ปข ึ้นไป - 0.00
3 42.86
รวม 1 14.29
3) อายุ 3 42.86
- 0.00
- ตํา่ กวา 31 ป 7 100
- 31 - 35 ป
- 36 - 40 ป
- 41 - 45 ป
- 46 - 50 ป
- 51 - 55 ป
- 56 - 60 ป
- มากกวา 60 ปขนึ้ ไป

รวม

๑๒


ขอ มูลท่วั ไปของผูเขารบั การประเมนิ จาํ นวน (คน) รอ ยละ
4) การศึกษา - 0.00
4 57.14
- ตํา่ กวาปริญญาตรี 3 42.86
- ปริญญาตรี - 0.00
- ปริญญาโท 7 100
- ปรญิ ญาเอก

รวม

จากตารางท่ี 1 ขอ มลู ทัว่ ไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูเขารับการประเมินที่ตอบแบบสอบถาม
ทง้ั หมด
จากตารางที่ 1 ขอ มลู ทั่วไปของผูเขารบั การประเมนิ

ผูเขารบั การประเมินจํานวน 7 คน แบงเปนหญิง จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 42.86 และชาย
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 57.14 โดยสวนใหญมีชวงอายุ 46 - 50 ป และชวงอายุ 56 - 60 ป
คิดเปน รอ ยละ 42.86 ตามลําดับ รองลงมาชว งอายุ 51 - 60 ป คดิ เปน รอยละ 14.29 ขอมูลดานอายุราชการ
พบวาสวนใหญมีอายุราชการ 25 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 71.53 รองลงมามีอายุราชการ 21 - 25 ป
คดิ เปนรอยละ 28.57 ขอ มลู ดา นวฒุ กิ ารศึกษาสงู สดุ พบวาสว นใหญจ บการศึกษาระดบั ปรญิ ญาตรี คิดเปนรอยละ
57.14 รองลงมาจบการศึกษาระดบั ปรญิ ญาโท คิดเปน รอยละ 42.86
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝกอบรม

2.1 สามารถนําความรูที่ไดรับจากการฝก อบรมไปปรับใชในการปฏิบตั ิงาน
ได

2.2 ความรูความเขาใจในหัวขอวิชาและระดับประโยชนของการนําความรูท่ีไดรับไป ปรับใช
ในการปฏบิ ตั ิงานหลังจากการฝก อบรม

ตารางที่ 2 แสดงผลควา มรูความเขาใจใน หัวขอวิชา การฝกอบรมโครงการฝกอบร มบุคลากร
กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรกร มการ พัฒนา ชุมชน สูชุมชนพึ่งพาตน เองได หลักสูตร
เสรมิ สมรรถนะพฒั นาการอําเภอ ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2562 ดงั น้ี

(จํานวนผูตอบแบบประเมิน 7 คน)

หวั ขอวชิ า ระดบั ความรคู วามเขาใจ แปรความ
1. แนวทางการ มาก
ขับเคลอื่ นงานพัฒนา มากทส่ี ดุ มาก ปานกลาง นอย นอยท่สี ุด คาเฉล่ยี
ชุมชน ป 2562 3 2 4.14
และความคาดหวัง 2 0 0
ของผบู รหิ าร (42.86) (28.57) (28.57) (0.00) (0.00)

๑๓


หัวขอวชิ า มากทีส่ ุด ระดับความรูความเขาใจ แปรความ
2. CDD Social Lab มากทส่ี ุด
5 มาก ปานกลาง นอ ย นอ ยทสี่ ดุ คาเฉลี่ย
(71.43) 2 0 0 0 4.71
(28.57) (0.00) (0.00) (0.00)

๓. สถานการณ 4 3 0 0 0 4.57 มากทีส่ ุด
ความเปล่ยี นแปลง (57.14) (42.86) (0.00) (0.00) (0.00)
ท่ีสาํ คัญของยุทธศาสตร
(ยุทธศาสตรช าติ 20 ป
,แผนพัฒนาเศรษฐกจิ ฯ
ฉ.12, การขับเคล่ือน
ประเทศไทย 4.0
และขา ราชการยคุ ดิจิทัล)

4. ความคาดหวงั 4 2 1 0 0 4.86 มากทส่ี ดุ
ของผูบรหิ ารทมี่ ีตอ
การทาํ งานของ (57.14) (28.57) (14.29) (0.00) (0.00)
พฒั นาการอาํ เภอ
ในการขับเคลื่อน
ภารกิจสเู ปาหมาย

๕. การวเิ คราะหง าน 6 0 1 0 0 4.71 มากทสี่ ุด
พฒั นาชุมชนภายใต (85.71) (0.00) (14.29) (0.00) (0.00)
นโยบายกรมฯ
และนโยบายผูบริหาร
(หมูบา นศก.พพ.,ชมุ ชน
ทองเทย่ี วOTOPนวตั วถิ ี
,ทุนชุมชนโดยใช
หลักธรรมาภบิ าล,
สัมมาชีพชุมชนมุงสู
เศรษฐกจิ ฐานราก
อยา งสมดุล)

๑๔


(จํานวนผูต อบแบบประเมิน 7 คน)

หัวขอวิชา มากที่สดุ ระดบั ความรคู วามเขา ใจ นอยทสี่ ุด คา เฉลี่ย แปรความ
๖. การออกแบบงาน 6 4.86 มากทีส่ ุด
กรมการพฒั นาชุมชน มาก ปานกลาง นอ ย 0
(หมูบา นศก.พพ.,ชุมชน (85.71) 1 00 (0.00)
ทอ งเทยี่ วOTOPนวัตวถิ ี (14.29) (0.00) (0.00)
,ทุนชุมชนโดยใชหลกั
ธรรมาภบิ าล,สัมมาชีพ
ชมุ ชนมงุ สูเ ศรษฐกจิ
ฐานรากอยางสมดลุ )
กา วสูอนาคต

๗. การสรางองคก ร 2 5 0 0 0 4.29 มาก
แหง ความสุข (28.57) (71.43) (0.00) (0.00) (0.00)

คาเฉลี่ยรวม 4.53 มากที่สดุ

จากตารางท่ี 2 พบวา ผลการประเมินดานความรูความเขาใจในเน้ือหา จากการตอบแบบสอบถาม
พบวา ผเู ขารับการประเมิน สวนใหญมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเน้ือหาวิชาในการฝกอบรมในภาพรวม

อยูในระดบั มากท่ีสดุ มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.53 โดยวิชาที่มีความรูความเขาใจอยูในระดับมากท่ีสุด คือ วิชา

ความคา ดหวังของผูบริหา รท่ีมีตอการทํางา นของพัฒนาการ อําเภอในการขับเคลื่อนภารกิจสูเปาหมา ย
และ วชิ าการออกแบบงานกรมการพฒั นาชุมชนกา วสอู นาคต มีคาคะแนนเฉล่ยี เทากันคือ 4.86 รองลงมาคือ วิชา

CDD Social Lab และวชิ าการวิเคราะหงานพฒั นาชุมชนภายใตนโยบายกรมฯ และนโยบายผูบ ริหาร มีคาคะแนน

เฉล่ยี 4.71 รองลงมารองลงมาคือ วชิ าสถานการณค วามเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของยุทธศาสตร มีคาคะแนนเฉลี่ย

4.57สาํ หรับวชิ าที่มีความรคู วามเขา ใจอยใู นระดบั มากคอื วชิ าแนวทางการขบั เคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ป 2562
มคี าคะแนนเฉลยี่ 4.29 รองลงมาคอื วิชาการสรางองคกรแหงความสขุ มีคา คะแนนเฉล่ีย 4.14

๑๕


ตาราง ที่ 3 แสดงผลระดับประโยชนของกา รนําความรูที่ไดรับไปปรับใชใน การ ปฏิบัติงา น
หลงั จากการฝก อบรมโครงการฝก อบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชมุ ชนเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรกรมการพัฒนา
ชุมชนสชู ุมชนพง่ึ พาตนเองได หลกั สตู รเสรมิ สมรรถนะพฒั นาการอําเภอ ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2562 ดงั น้ี

(จาํ นวนผูตอบแบบประเมิน 10 คน)

หัวขอวชิ า มากทส่ี ุด มาก ระดบั ประโยชน นอ ยทส่ี ุด คาเฉล่ีย แปรความ
ปานกลาง นอย

1. แนวทางการ 7 0 0 0 0 5.00 มากทส่ี ดุ
ขบั เคล่ือนงานพฒั นา (100.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)
ชมุ ชน ป 2562
และความคาดหวัง
ของผบู รหิ าร

2. CDD Social Lab 6 1 0 0 0 4.86
(87.71) (14.29) (0.00) (0.00) (0.00) มากท่ีสดุ

๓. สถานการณ 4 2 100 4.47 มาก
ความเปลีย่ นแปลง (57.14) (28.57) (14.29) (0.00) (0.00)
ทส่ี าํ คัญของยทุ ธศาสตร
(ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
,แผนพฒั นาเศรษฐกจิ ฯ
ฉ.12, การขับเคลอ่ื น
ประเทศไทย 4.0
และขาราชการยคุ ดิจทิ ลั )

4. ความคาดหวงั 70 0 0 0 5.00 มากท่ีสดุ
ของผบู ริหารทม่ี ตี อ (100.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)
การทาํ งานของ
พฒั นาการอําเภอ
ในการขบั เคลอ่ื น
ภารกจิ สเู ปา หมาย

๑๖


หัวขอวิชา มากทสี่ ดุ มาก ระดับประโยชน นอยที่สดุ คา เฉลี่ย แปรความ
๕. การวเิ คราะหงาน 6 1 4.86 มากที่สดุ
พัฒนาชมุ ชนภายใต (14.29) ปานกลาง นอ ย 0
นโยบายกรมฯ (85.71) 00 (0.00)
และนโยบายผูบ รหิ าร
(หมูบ านศก.พพ.,ชมุ ชน (0.00) (0.00)
ทองเทย่ี วOTOPนวัตวถิ ี
,ทุนชุมชนโดยใช
หลกั ธรรมาภิบาล,
สมั มาชพี ชุมชนมุงสู
เศรษฐกิจฐานราก
อยางสมดุล)

๖. การออกแบบงาน 5 2 0 0 0 4.71 มากท่ีสุด
กรมการพัฒนาชมุ ชน (71.43) (28.57) (0.00) (0.00) (0.00)
(หมบู านศก.พพ.,ชุมชน
ทอ งเทีย่ วOTOPนวัตวถิ ี
,ทุนชุมชนโดยใชห ลัก
ธรรมาภิบาล,สมั มาชพี
ชมุ ชนมงุ สเู ศรษฐกิจ
ฐานรากอยางสมดลุ )
กา วสอู นาคต

๗. การสรา งองคก ร 3 2 2 0 0 4.14 มาก
แหงความสุข (42.86) (28.57) (28.57) (0.00) (0.00)

คาเฉล่ียรวม 4.71 มากทส่ี ุด

จากต ารางที่ 3 ผลการ ประเมิน ประโยชนของหัวขอวิชาของการนําควา มรูที่ไดรับไปปรับใช
ในการปฏบิ ัตงิ าน พบวาผูเขารับการประเมินที่ตอบตอบแบบสอบถามสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใช
ในการปฏิบตั งิ านในภาพรวมอยูในระดบั มากที่สดุ มีคา คะแนนเฉล่ีย 4.71 โดยวิชาท่ีสามารถนําความรูท่ีไดรับ
ไปปรบั ใชในการปฏิบตั งิ านอยูในระดับมากท่ีสุด คือ วิชาแนวทางการขับเคล่ือนงานพัฒนาชุมชน ป 2562
และวชิ าความคาดหวงั ของผูบ ริหารทม่ี ีตอการทํางานของพฒั นาการอําเภอในการขับเคลื่อนภารกิจสเู ปา หมาย มีคา
คะแนนเฉลี่ยเทา กัน คือ 5.00 รองลงมาคือ วิชา CDD Social Lab และวชิ าการวเิ คราะหง านพัฒนาชุมชนภายใต
นโยบายกรมฯและนโยบายผบู รหิ าร มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากันคือ 4.86 รองลงมาคือ วิชาการออกแบบงาน
กรมการพฒั นาชุมชนกาวสูอนาคต มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.71 สวนวิชาที่สามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใช

๑๗


ในการปฏิบตั งิ านมคี า คะแนนอยูในระดับมากคือ วิชาสถานการณความเปล่ียนแปลงที่สําคัญของยุทธศาสตร
มีคา คะแนนเฉลย่ี 4.47 รองลงมาคือ วชิ าการสรา งองคกรแหง ความสุข มีคา คะแนนเฉลี่ยเทา กันคอื 4.14

๓. การฝก อบรมหลกั สูตรน้ีทําใหทานเปนอยางไร
3.๑ ความรูความเขา ใจเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนงานและยุทธศาสตรกรมการพัฒนาชุมชน ทุนชุมชน
และการออกแบบงานดีขึ้น
3.2 ทกั ษะดา น CDD Social Lab วเิ คราะหงาน นโยบายของผบู ริหาร ยทุ ธศาสตรกรมการพฒั นาชุมชน
และThailand 4.0 เพิ่มขึ้น
3.3 สามารถทราบถึงแนวทางการขบั เคลอื่ นของกรมไดถ กู ตอ ง
3.4 พัฒนางานท่ีรบั ผิดชอบโดยการนํามาประยุกตใชกับยุทธศาสตรกรมการพัฒนาชุมชนและพัฒนางาน

ท่รี ับผิดทกุ ภารกจิ ได
3.5 กาํ หนดแผนปฏบิ ตั งิ านและทิศทางการบรรลผุ ลสัมฤทธข์ิ องงานได
3.6 อ่นื ๆ (โปรดละบุ).........

4 เพอื่ ใหห ลักสูตรเสรมิ สมรรถนะพฒั นาการอาํ เภอ ที่ทา นเขาอบรม มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทานคิดวาควรมี
การปรบั ปรงุ หลักสตู รหรอื ไม อยางไร

4.1 เหมาะสมแลว
๕ หลังจากทา นไดรับร/ู ทักษะจากหลักสูตรนแี้ ลว ชวยทําใหท านปฏิบัตงิ านดีขน้ึ หรือไม

5.1 ปฏิบัตงิ านดีขึ้น
6. โปรดยกตัวอยางงานโครงการทท่ี า นไดนาํ ความรจู ากหลักสูตรน้ีไปใชแ ละผลท่ีเกิดขึ้น

๖.๑ ความเขาใจและชแ้ี จงโครงการทอ งเทย่ี วชมุ ชน OTOP นวัตวถิ ี สามารถสรา งงานสรา งรายไดใ หชมุ ชน
6.2 การดําเนินงานของหมบู านเศรษฐกิจพอเพียงและสัมมาชีพชุมชน ทําใหเกดิ การเรยี นรูไ ดมากขน้ึ
6.3 ขับเคลอ่ื นยุทธศาสตรก รมการพัฒนาชุมชน ทุนชมุ ชน และการพัฒนาหมูบานเศรษฐกจิ พอเพยี ง
6.4 การปกหมุดทุนชุมชน โดยใชธรร มาภิบาล ผาน ชองทาง Line ในการปกหมุดแสดงพื้นท่ี/ที่ตั้ง

และการดําเนินการของกลมุ สตรที ี่ไดร ับเงินกูจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อติดตาม ตรวจเยี่ยม
และรายงานความกา วหนาของกลม
๗. นอกจากทท่ี านไดน าํ ความรจู ากการฝก อบรมหลกั สตู รนีม้ าปรับใชในการปฏิบัตงิ านของทา นแลว ทานยงั ได
นํามาใชโ ดยการทําอยางไร
7.1 เผยแพรความรูจากการฝกอบรมตอ คนในองคกร
7.2 ใหค วามชว ยเหลอื แนะนําผูรว มงานหากมปี ญ หาเก่ยี วกบั เรื่องท่ีไดอ บรมมา
7.๓ พยายามนาํ ความรูท ่ีไดม าพัฒนาองคก ร เชน การเปน แบบอยา งทดี่ ี การเสนอความคิด
7.๔ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

๑๘


8. ผลท่เี กดิ ขึน้ กบั หนวยงาน/ผนู ําชุมชน กลมุ องคกร เครือขาย ฯลฯ หลังจากนําความรูท่ีไดรับไปปรับใช
ในการปฏิบัติงานของทาน

8.1 เจาหนาท่ีพัฒนาชุมชนและผูนําชุมชนเกิดความรู ความเขาใจในบาบาทท่ีนํามาสูความรวมมือ
ในการปฏบิ ัติงานผปู ระโยชนท ี่ชมุ ชนจะไดร บั

8.2 มีการประสานงาน สงผลใหท าํ งานไดร วดเรว็ และมีประสทิ ธิภาพมากข้นึ
8.3 เจา หนาท่กี รมการพฒั นาชุมชนทุกคนมีความสขุ กับการทํางานมากข้นึ
8.4 คณะอนกุ รรมการ อกส.อ. มีความเชื่อมัน่ ในระบบการติดตามเงนิ กูของกองทนุ พัฒนาบทบาทสตรี
8.5 สตรีทไ่ี ดร บั เงินกู มกี ารใชจ า ยเงินเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรบั การสนับสนนุ ดานคําแนะนาํ ตา งๆ
8.6 สามารถทาํ ผูน ํากลุมองคกร เครอื ขาย มกี ารออกแบบงานและปฏบิ ัตงิ านไดด ี
9. ขอเสนอแนะอน่ื ๆ

-
๑0. ขอเสนอแนะในการพัฒนา/เรอื่ งที่ตองการใหศูนยศกึ ษาและพัฒนาชุมชนใหความรู

10.1 อดุ มการณข องกรมการพฒั นาชุมชน งานกรมการพัฒนาชุมชน และกลมุ ออมทรัพย
10.2 การสรา งความสขุ ในการปฏิบตั ิงาน ความภาคภมู ใิ จในการปฏิบัตงิ านและปลกู ฝง ใหร กั องคก ร
10.3 ควรใหค วามรเู พ่ิมเตมิ ในส่งิ ใหมๆ
10.4 บุคลากรของศนู ยฯ ดําเนินงานไดดมี ากและเปน วิทยากรกระบวนการไดด มี าก

๑๙


ผลการประเมนิ ผลการติดตามหลังการฝก อบรม โครงการฝก อบรมกรมการพัฒนาชุมชนเพ่อื ขบั เคล่ือน
ยทุ ธศาสตรกรมการพัฒนาชุมชนสชู ุมชนพ่งึ พาตนเองได หลกั สูตรเสรมิ สมรรถนะพฒั นาการอําเภอ ประจาํ ป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการวเิ คราะหขอมลู ของกลุมเปาหมาย : จงั หวัดสมทุ รสาคร

สว นท่ี 1 การประเมินผล
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป จําแนกตามปจจยั สว นบคุ คล ไดแ ก เพศ อายุ อายุราชการและวุฒกิ ารศกึ ษา

ตารางท่ี 1 แสดงขอ มูลทว่ั ไปของผูตอบแบบสอบถาม ดังนี้ (จาํ นวนผูต อบแบบประเมิน 3 คน)

ขอมูลทัว่ ไปของผูเขา รับการประเมนิ จาํ นวน (คน) รอยละ
1) เพศ 3 100
- 0.00
- ชาย 3 100
- หญงิ - 0.00
- 0.00
รวม 1 33.33
2) อายุราชการ - 0.00
1 33.33
- ต่ํากวา 6 ป 1 33.33
- 6 - 10 ป 3 100
- 11 - 15 ป - 0.00
- 16 - 20 ป - 0.00
- 21 - 25 ป - 0.00
- มากกวา 25 ปขน้ึ ไป 1 33.33
1 33.33
รวม 1 33.33
3) อายุ - 0.00
- 0.00
- ตํ่ากวา 31 ป 3 100
- 31 - 35 ป
- 36 - 40 ป
- 41 - 45 ป
- 46 - 50 ป
- 51 - 55 ป
- 56 - 60 ป
- มากกวา 60 ปข้นึ ไป

รวม

๒๐


ขอ มลู ทั่วไปของผูเขารับการประเมิน จํานวน (คน) รอยละ
4) การศึกษา - 0.00
1 33.33
- ตา่ํ กวา ปริญญาตรี 1 33.33
- ปริญญาตรี 1 33.33
- ปรญิ ญาโท 3 100
- ปริญญาเอก

รวม

จากตารางท่ี 1 ขอมูลท่วั ไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูเขารับการประเมินที่ตอบแบบสอบถาม
ท้งั หมด
จากตารางที่ 1 ขอมูลทวั่ ไปของผูเ ขารับการประเมนิ

ผเู ขารบั การประเมินจํานวน 3 คน เปนชาย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 100 โดยสวนใหญมีชวงอายุ
41 – 45 ป ชวงอายุ 46 - 50 ป และชว งอายุ 51 - 55 ป คดิ เปน รอ ยละ 33.33 ตามลําดับ ขอมูลดานอายุ
ราชการพบวาสวนใหญมอี ายรุ าชการ 11 – 15 ป อายุราชการ 21 – 25 ป และอายุราชการ 25 ปข้ึนไป
คดิ เปน รอยละ 33.33 ตามลําดบั ขอมลู ดานวฒุ กิ ารศึกษาสงู สดุ พบวาสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ระดับปรญิ ญาโท และจบการศึกษาระดบั ปริญญาเอก คิดเปนรอ ยละ 33.33 ตามลําดับ
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกย่ี วกบั การฝกอบรม

2.1 สามารถนําความรทู ี่ไดรบั จากการฝกอบรมไปปรับใชใ นการปฏิบัติงาน
ได

2.2 ความรูความเขาใจในหัวขอวิชาและระดับประโยชนของการนําความรูท่ีไดรับไป ปรับใช
ในการปฏบิ ตั ิงานหลังจากการฝกอบรม

ตารางท่ี 2 แสดงผลควา มรูความเขาใจใน หัวขอวิชา การฝกอบรมโครงการฝกอบร มบุคลากร
กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรกร มการ พัฒนา ชุมชน สูชุมชนพ่ึงพาตน เองได หลักสูตร
เสรมิ สมรรถนะพฒั นาการอาํ เภอ ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2562 ดงั นี้

(จํานวนผตู อบแบบประเมนิ 3 คน)

หัวขอวชิ า ระดบั ความรูความเขาใจ แปรความ
1. แนวทางการ มาก
ขับเคลอ่ื นงานพฒั นา มากท่สี ุด มาก ปานกลาง นอ ย นอยทสี่ ดุ คา เฉลย่ี
ชมุ ชน ป 2562 1 4.33
และความคาดหวงั 2 0 0 0
ของผบู รหิ าร (33.33) (66.77) (0.00) (0.00) (0.00)

๒๑


หัวขอ วชิ า มากทีส่ ุด ระดบั ความรูความเขาใจ แปรความ
2. CDD Social Lab มาก
1 มาก ปานกลาง นอย นอ ยทสี่ ุด คา เฉลีย่
(33.33) 2 0 0 0 4.33
(66.77) (0.00) (0.00) (0.00)

๓. สถานการณ 0 3 000 4.00 มาก
ความเปลย่ี นแปลง (0.00) (100.00) (0.00) (0.00) (0.00) 4.00 มาก
ท่ีสาํ คญั ของยทุ ธศาสตร 4.00 มาก
(ยุทธศาสตรช าติ 20 ป
,แผนพฒั นาเศรษฐกจิ ฯ
ฉ.12, การขับเคลอื่ น
ประเทศไทย 4.0
และขา ราชการยุคดิจิทลั )

4. ความคาดหวัง 30 000
ของผูบริหารทมี่ ีตอ (100.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)
การทํางานของ
พฒั นาการอําเภอ
ในการขบั เคลอื่ น
ภารกจิ สูเปา หมาย

๕. การวเิ คราะหง าน 0 3 000
พฒั นาชมุ ชนภายใต (0.00) (100.00) (0.00) (0.00) (0.00)
นโยบายกรมฯ
และนโยบายผูบริหาร
(หมูบา นศก.พพ.,ชมุ ชน
ทองเที่ยวOTOPนวัตวถิ ี
,ทุนชุมชนโดยใช
หลักธรรมาภบิ าล,
สัมมาชพี ชุมชนมุงสู
เศรษฐกจิ ฐานราก
อยา งสมดุล)

๒๒


(จํานวนผูตอบแบบประเมิน 3 คน)

หัวขอ วิชา มากทส่ี ดุ ระดบั ความรูความเขา ใจ นอ ยทสี่ ุด คาเฉลย่ี แปรความ
๖. การออกแบบงาน 0 4.00 มาก
กรมการพฒั นาชมุ ชน มาก ปานกลาง นอย 0
(หมบู านศก.พพ.,ชุมชน (0.00) 3 00 (0.00)
ทอ งเท่ยี วOTOPนวตั วถิ ี (100.00) (0.00) (0.00)
,ทุนชุมชนโดยใชห ลกั 0
ธรรมาภบิ าล,สัมมาชีพ (0.00) 3 0 0 0 4.00 มาก
ชมุ ชนมงุ สูเ ศรษฐกจิ (100.00) (0.00) (0.00) (0.00)
ฐานรากอยางสมดลุ )
กา วสอู นาคต
๗. การสรา งองคก ร
แหงความสขุ

คาเฉลยี่ รวม 4.14 มาก

จากตารางที่ 2 พบวา ผลการประเมนิ ดานความรูความเขาใจในเน้ือหา จากการตอบแบบสอบถาม
พบวา ผูเขารับการประเมิน สวนใหญมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเนื้อหาวิชาในการฝกอบรมในภาพรวม

อยูในระดับมากทส่ี ุด มีคา คะแนนเฉลีย่ 4.14 โดยวชิ าทม่ี ีความรูค วามเขาใจอยใู นระดับมาก คือ วิชาแนวทางการ

ขบั เคลอ่ื นงานพัฒนาชมุ ชน ป 2562 และวชิ า CDD Social Lab มีคาคะแนนเฉล่ียเทากันคือ 4.33 รองลงมา
คือ วชิ าสถานการณค วามเปลี่ยนแปลงทส่ี าํ คัญของยทุ ธศาสตร วิชาความคาดหวังของผูบริหารท่ีมีตอการทํางาน

ของพฒั นาการอําเภอในการขบั เคลอื่ นภารกจิ สูเ ปาหมาย วิชาการวิเคราะหง านพฒั นาชุมชนภายใตนโยบายกรมฯ

และนโยบายผูบริหาร วิชาการออกแบบงานกรมการพัฒนาชุมชนกาวสูอนาคต และวิชาการสรางองคกร

แหง ความสขุ มคี าคะแนนเฉลี่ยเทากนั คือ 4.00

๒๓


ตาราง ท่ี 3 แสดงผลระดับประโยชนของกา รนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชใน การ ปฏิบัติงา น
หลงั จากการฝก อบรมโครงการฝก อบรมบุคลากรกรมการพฒั นาชุมชนเพอื่ ขบั เคล่ือนยุทธศาสตรกรมการพัฒนา
ชุมชนสชู มุ ชนพึ่งพาตนเองได หลกั สตู รเสรมิ สมรรถนะพัฒนาการอําเภอ ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2562 ดงั น้ี

(จาํ นวนผูตอบแบบประเมิน 3 คน)

หวั ขอวชิ า มากที่สุด มาก ระดบั ประโยชน นอ ยท่ีสดุ คาเฉลี่ย แปรความ
1. แนวทางการ 2 4.67 มากทีส่ ุด
ขับเคลือ่ นงานพัฒนา 1 ปานกลาง นอย 0
ชมุ ชน ป 2562 (66.67) (33.33) 00 (0.00)
และความคาดหวัง
ของผบู รหิ าร (0.00) (0.00)

2. CDD Social Lab 2 1 0 0 0 4.67 มากทีส่ ุด

(66.67) (33.33) (0.00) (0.00) (0.00)

๓. สถานการณ 1 2 000 4.33 มาก
ความเปลี่ยนแปลง (33.33) (66.67) (0.00) (0.00) (0.00)
ทีส่ ําคัญของยุทธศาสตร
(ยทุ ธศาสตรช าติ 20 ป
,แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉ.12, การขับเคล่อื น
ประเทศไทย 4.0
และขา ราชการยคุ ดิจทิ ลั )

4. ความคาดหวัง 1 2 0 0 0 4.33 มาก
ของผูบ รหิ ารที่มีตอ (33.33) (66.67) (0.00) (0.00) (0.00)
การทํางานของ
พัฒนาการอาํ เภอ
ในการขับเคลอื่ น
ภารกิจสเู ปาหมาย

๒๔


(จาํ นวนผูต อบแบบประเมิน 3 คน)

หวั ขอวชิ า มากทสี่ ุด มาก ระดับประโยชน นอยท่สี ุด คา เฉลีย่ แปรความ
๕. การวเิ คราะหงาน 1 2 มากท่สี ุด
พัฒนาชุมชนภายใต (66.67) ปานกลาง นอ ย 0 4.67
นโยบายกรมฯ (33.33) 00 (0.00)
และนโยบายผบู ริหาร
(หมูบา นศก.พพ.,ชมุ ชน (0.00) (0.00)
ทองเที่ยวOTOPนวัตวถิ ี
,ทุนชมุ ชนโดยใช
หลกั ธรรมาภิบาล,
สัมมาชีพชมุ ชนมุงสู
เศรษฐกิจฐานราก
อยางสมดุล)

๖. การออกแบบงาน 1 2 000 4.33 มาก
กรมการพฒั นาชุมชน (33.33) (66.67) (0.00) (0.00) (0.00)
(หมบู านศก.พพ.,ชมุ ชน
ทองเที่ยวOTOPนวตั วถิ ี
,ทุนชุมชนโดยใชห ลัก
ธรรมาภบิ าล,สัมมาชพี
ชมุ ชนมุง สูเ ศรษฐกิจ
ฐานรากอยา งสมดลุ )
กา วสูอนาคต

๗. การสรา งองคก ร 1 2 0 0 0 4.14 มาก
แหง ความสุข (33.33) (66.67) (0.00) (0.00) (0.00)

คา เฉลย่ี รวม 4.52 มากทสี่ ุด

จากต ารางท่ี 3 ผลการ ประเมิน ประโยชนของหัวขอวิชาของการนําควา มรูท่ีไดรับไปปรับใช
ในการปฏบิ ัตงิ าน พบวาผูเขารับการประเมินที่ตอบตอบแบบสอบถามสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใช
ในการปฏิบัตงิ านในภาพรวมอยใู นระดบั มากทีส่ ดุ มีคา คะแนนเฉล่ีย 4.52 โดยวิชาที่สามารถนําความรูท่ีไดรับ
ไปปรับใชใ นการปฏิบัติงานอยูในระดับมากท่ีสุด คือ วิชาแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ป 2562
วชิ า CDD Social Lab และวิชาการวิเคราะหงานพัฒนาชุมชนภายใตนโยบายกรมฯและนโยบายผูบริหาร
มีคา คะแนน เฉล่ีย เทา กัน คือ 4.67 สวน วิชาท่ีสามารถนํา ความรูที่ไดรับไปปรับใชใน กา รปฏิบัติงา น
มีคา คะแนนอยูในระดบั มากคือ วิชาสถานการณความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของยุทธศาสตร วิชาความคาดหวัง
ของผบู ริหารทีม่ ตี อ การทํางานของพัฒนาการอําเภอในการขบั เคลอ่ื นภารกจิ สเู ปาหมาย และวชิ าการออกแบบงาน

๒๕


กรมการพัฒนาชุมชนกาวสูอนาคต มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากันคือ 4.33 รองลงมาคือวิชาการสรางองคกรแหง
ความสุข มคี าคะแนนเฉล่ียเทา กันคอื 4.14

๓. การฝกอบรมหลกั สตู รนีท้ ําใหท านเปน อยางไร
3.๑ ความรูความเขาใจเรอ่ื งแนวทางการขับเคล่ือนงานพัฒนาชุมชนการออกแบบงานของกรมการพัฒนา
ชุมชน CDD Social Lab สถานการณความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของยุทธศาสตร ความคาดหวัง
ของผบู รหิ ารท่ีมตี อ การทาํ งานของพัฒนาการอําเภอในการขับเคล่ือนภารกิจสูเปาหมาย การวิเคราะห
งานพัฒนาชมุ ชนภายใตนโยบายกรมฯและนโยบายผูบริหาร การออกแบบงานกรมการพัฒนาชุมชน
และการสรา งองคกรแหง ความสขุ ดขี ึ้น
3.2 ทักษะดาน การวเิ คราะหง านพฒั นาชุมชนภายใตนโยบายกรมฯและนโยบายผูบริหาร การออกแบบ
งานกรมการพฒั นาชุมชน การบริหารงานและการสรา งองคกรแหงความสุขเพ่ิมขน้ึ
3.3 สามารถการวิเคราะหการออกแบบงานพัฒนาชุมชนไดถกู ตอง
3.4 พฒั นางานทีร่ ับผิดชอบ โดยนําความรูในหลลักสูตรมาพัฒนาหมูบานศก.พพ.,ชุมชนทองเที่ยว OTOP
นวัตวถิ ี,ทนุ ชมุ ชนโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสัมมาชีพชมุ ชนมุงสูเ ศรษฐกจิ ฐานรากอยางสมดุลได
3.5 กาํ หนดทิศทางการพัฒนาองคกรได
3.6 อน่ื ๆ (โปรดระบ)ุ

4. เพ่อื ใหห ลักสตู รเสริมสมรรถนะพฒั นาการอําเภอ ท่ีทา นเขา อบรม มปี ระสิทธิภาพมากข้ึน ทานคิดวาควรมี
การปรับปรุงหลกั สูตรหรอื ไม อยางไร

4.1 เหมาะสมแลว
4.2 ไมเหมาะสม ควรปรบั ปรงุ ดังน้ี ควรใหม ีการไปทศั นะศกึ ษาดงู านองคก รทีม่ ีความเปนเลิศดเี ดน
๕. หลังจากทานไดรับรู/ทักษะจากหลกั สูตรนแี้ ลว ชวยทาํ ใหทา นปฏิบตั ิงานดขี น้ึ หรอื ไม
5.1 ปฏบิ ตั ิงานดีข้ึน
6. โปรดยกตัวอยา งงานโครงการที่ทานไดนําความรูจ ากหลักสตู รนีไ้ ปใชและผลท่ีเกิดขึ้น
๖.๑ การสรางองคกรแหงความสุข มีบรรยากาศในสถานที่ทํางานที่มีรอยย้ิม สภาพแวดลอมดีสงผลให
สุขภาพจติ ดี
6.2 การขับเคลื่อนและพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง สัมมาชีพชุมชน และชุมชนทองเที่ยว OTOP
นวตั วถิ ี ตามนโยบายกรมฯ
6.3 มกี ารประชาสมั พนั ธช มุ ชนทองเท่ียว OTOP นวตั วถิ ผี า นชอ งทาง Line
๗. นอกจากท่ที า นไดน ําความรูจ ากการฝก อบรมหลักสูตรนี้มาปรับใชใ นการปฏิบัตงิ านของทานแลว ทานยงั ได
นํามาใชโ ดยการทาํ อยา งไร
7.1 เผยแพรค วามรจู ากการฝก อบรมตอ คนในองคกร
7.2 ใหความชวยเหลอื แนะนาํ ผูรวมงานหากมีปญหาเก่ียวกบั เรอ่ื งทไ่ี ดอบรมมา
7.๓ พยายามนําความรูท ไ่ี ดมาพัฒนาองคกร เชน การเปนแบบอยางที่ดี การเสนอความคดิ
7.๔ อ่ืน ๆ (ใหคําแนะนํากบั บคุ ลากรหนว ยงานขา งเคยี งเพือ่ บูรณาการ การทาํ งานรวมกัน)

๒๖


8. ผลท่ีเกดิ ขึ้นกับหนวยงาน/ผูน ําชุมชน กลุม องคกร เครือขาย ฯลฯ หลังจากนําความรูที่ไดรับไปปรับใช
ในการปฏบิ ตั ิงานของทาน

8.1 มีความรกั องคกรมากขึน้
8.2 การทาํ งานพัฒนาชุมชนไดสะดวกและรวดเรว็ มคี วามสุข ยั่งยืนและองคกรมีความสขุ มากข้นึ
8.3 สามารถกาํ หนดแผน ทิศทางการดําเนนิ งานไดบรรลุตามเปาหมายและวตั ถุประสงค
8.4 ชมุ ชนใหค วามรวมมือมากข้ึน
8.5 ทําใหองคก รเครือขายทาํ งานกับกรมการพัฒนาชมุ ชนมากขน้ึ และงานบรรลุเปาหมาย
8.6 หนว ยงาน/ผูนาํ ชมุ ชน กลมุ องคก รตา งๆ สามารถนําความรูไปใชใ นการดําเนินชวี ติ และพัฒนากลมุ
9. ขอเสนอแนะอ่นื ๆ

-
๑0. ขอ เสนอแนะในการพฒั นา/เรือ่ งทตี่ อ งการใหศูนยศกึ ษาและพฒั นาชมุ ชนใหความรู

10.1 สรางจติ สาํ นึกและศรัทธาในงานพัฒนาชุมชน สรางความรักความผูกพันกับองคการแกพัฒนากร
รนุ ใหม

10.2 สมรรถนะและจรรยาของขา ราชการ
10.3 กําหนดใหเ ปน หลกั สูตรประจําของพัฒนาการอาํ เภอและควรจัดในชวงเดือน ก.ค.- พ.ย. ของทุกป กอ น

การอนมุ ัติงบประมาณกิจกรรมยทุ ธศาสตรก รมฯ

๒๗


ผลการประเมินผลการตดิ ตามหลังการฝก อบรม โครงการฝก อบรมกรมการพัฒนาชุมชนเพือ่ ขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรกรมการพฒั นาชมุ ชนสชู มุ ชนพงึ่ พาตนเองได หลักสตู รเสรมิ สมรรถนะพฒั นาการอําเภอ ประจาํ ป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการวเิ คราะหข อมลู ของกลมุ เปาหมาย : จังหวดั สมทุ รสงคราม

สวนท่ี 1 การประเมินผล
ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป จําแนกตามปจ จยั สวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อายุราชการและวฒุ ิการศกึ ษา

ตารางที่ 1 แสดงขอ มลู ทวั่ ไปของผตู อบแบบสอบถาม ดงั น้ี (จาํ นวนผตู อบแบบประเมิน 5 คน)

ขอมูลทั่วไปของผูเขารับการประเมิน จํานวน (คน) รอยละ
1) เพศ 2 40.00
3 60.00
- ชาย 5 100
- หญงิ - 0.00
- 0.00
รวม 1 20.00
2) อายุราชการ - 0.00
2 40.00
- ตํา่ กวา 6 ป 2 40.00
- 6 - 10 ป 5 100
- 11 - 15 ป - 0.00
- 16 - 20 ป - 0.00
- 21 - 25 ป - 0.00
- มากกวา 25 ปขึน้ ไป - 0.00
1 20.00
รวม 2 40.00
3) อายุ 2 40.00
- 0.00
- ต่ํากวา 31 ป 5 100
- 31 - 35 ป
- 36 - 40 ป
- 41 - 45 ป
- 46 - 50 ป
- 51 - 55 ป
- 56 - 60 ป
- มากกวา 60 ปขึ้นไป

รวม

๒๘


ขอมูลท่วั ไปของผเู ขา รบั การประเมิน จํานวน (คน) รอ ยละ
4) การศกึ ษา - 0.00
3 60.00
- ต่าํ กวาปริญญาตรี 2 40.00
- ปริญญาตรี - 0.00
- ปริญญาโท 5 100
- ปริญญาเอก

รวม

จากตารางท่ี 1 ขอ มลู ทว่ั ไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูเขารับการประเมินท่ีตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด
จากตารางท่ี 1 ขอ มูลท่วั ไปของผูเขารับการประเมนิ

ผเู ขา รับการประเมนิ จาํ นวน 5 คน แบงเปนหญิง จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 60.00 และชาย
จํานวน 2 คน คิดเปน รอยละ 40.00 โดยสว นใหญมีชว งอายุ 51 - 55 ป และชว งอายุ 56 - 60 ป คิดเปน รอ ยละ
40.00 ตามลําดับ รองลงมามีชวงอายุ 46 - 50 ป คิดเปนรอยละ 20.00 ขอมูลดานอายุราชการพบวา
สว นใหญมีอายุราชการ 21 - 25 และมอี ายรุ าชการ 25 ปข นึ้ ไป คดิ เปน รอยละ 40.00 รองลงมามีอายุราชการ
11 - 15 ป คิดเปน รอ ยละ 20.00 และขอ มูลดา นวฒุ กิ ารศึกษาสงู สุด พบวาสวนใหญจ บการศึกษาระดบั ปริญญาตรี
คดิ เปน รอยละ 60.00 รองลงมาจบการศกึ ษาระดับปริญญาโท คิดเปน รอยละ 40.00
ตอนที่ 2 ความคิดเหน็ เก่ียวกบั การฝก อบรม

2.1 สามารถนาํ ความรทู ่ไี ดรับจากการฝกอบรมไปปรับใชในการปฏิบัติงาน
ได

2.2 ความรูความเขาใจในหัวขอวิชาและระดับประโยชนของการนําความรูที่ไดรับไป ปรับใช
ในการปฏบิ ัตงิ านหลังจากการฝก อบรม

ตารางที่ 2 แสดงผลควา มรูความเขาใจใน หัวขอวิชา การฝกอบรมโครงการฝกอบร มบุคลากร
กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรกร มการ พัฒนา ชุมชน สูชุมชนพ่ึงพาตน เองได หลักสูตร
เสริมสมรรถนะพัฒนาการอาํ เภอ ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2562 ดงั น้ี

(จาํ นวนผูตอบแบบประเมนิ 5 คน)

หัวขอวิชา ระดบั ความรูความเขาใจ แปรความ
1. แนวทางการ มากทสี่ ุด
ขบั เคล่อื นงานพฒั นา มากทสี่ ุด มาก ปานกลาง นอ ย นอยท่ีสดุ คาเฉลย่ี
ชุมชน ป 2562 3 4.60
และความคาดหวงั 2 0 0 0
ของผูบริหาร (60.00) (40.00) (0.00) (0.00) (0.00)

๒๙


หัวขอ วิชา มากท่สี ุด ระดบั ความรคู วามเขาใจ แปรความ
2. CDD Social Lab มาก
2 มาก ปานกลาง นอย นอ ยท่ีสุด คา เฉลี่ย
(40.00) 3 0 0 0 4.40
(60.00) (0.00) (0.00) (0.00)

๓. สถานการณ 2 2 100 4.20 มาก
ความเปลย่ี นแปลง (40.00) (40.00) (20.00) (0.00) (0.00)
ท่สี ําคัญของยทุ ธศาสตร
(ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
,แผนพฒั นาเศรษฐกิจฯ
ฉ.12, การขับเคลอ่ื น
ประเทศไทย 4.0
และขาราชการยคุ ดิจทิ ัล)

4. ความคาดหวัง 2 2 1 0 0 4.60 มากท่สี ดุ
ของผูบ รหิ ารทีม่ ีตอ
การทํางานของ (40.00) (40.00) (20.00) (0.00) (0.00)
พฒั นาการอําเภอ
ในการขับเคล่ือน
ภารกจิ สูเปา หมาย

๕. การวเิ คราะหงาน 2 2 100 4.00 มาก
พฒั นาชมุ ชนภายใต (40.00) (40.00) (20.00) (0.00) (0.00)
นโยบายกรมฯ
และนโยบายผบู รหิ าร
(หมูบา นศก.พพ.,ชมุ ชน
ทองเทีย่ วOTOPนวตั วถิ ี
,ทุนชมุ ชนโดยใช
หลักธรรมาภิบาล,
สมั มาชพี ชมุ ชนมุงสู
เศรษฐกจิ ฐานราก
อยางสมดลุ )

๓๐


(จาํ นวนผตู อบแบบประเมนิ 5 คน)

หัวขอ วิชา มากท่ีสุด ระดับความรูความเขา ใจ นอยที่สดุ คา เฉลี่ย แปรความ
๖. การออกแบบงาน 2 4.60 มากที่สุด
กรมการพัฒนาชุมชน มาก ปานกลาง นอย 0
(หมบู า นศก.พพ.,ชุมชน (40.00) 2 10 (0.00)
ทองเท่ียวOTOPนวัตวถิ ี (40.00) (20.00) (0.00)
,ทุนชมุ ชนโดยใชหลกั
ธรรมาภบิ าล,สมั มาชพี
ชมุ ชนมงุ สูเศรษฐกจิ
ฐานรากอยา งสมดุล)
กา วสูอ นาคต

๗. การสรางองคก ร 3 2 0 0 0 4.60 มากทส่ี ุด
แหง ความสุข (60.00)
(40.00) (0.00) (0.00) (0.00)

คาเฉล่ียรวม 4.43 มาก

จากตารางท่ี 2 พบวา ผลการประเมนิ ดา นความรูความเขาใจในเนื้อหา จากการตอบแบบสอบถาม
พบวา ผูเขารับการประเมิน สวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาในการฝกอบรมในภาพรวม

อยใู นระดบั มาก มีคา คะแนนเฉลี่ย 4.43 โดยวิชาที่มีความรูความเขาใจอยูในระดับมากที่สุด คือ วิชาความ

คาดหวงั ของผูบ ริหารที่มีตอ การทาํ งานของพฒั นาการอําเภอในการขับเคลื่อนภารกิจสูเปาหมาย วิชาแนวทาง
การ ขับเคลื่อนงาน พัฒนาชุมชน ป 2562 วิชา การ ออกแบบงา นกรมกา รพัฒนา ชุมชน กา วสูอน าคต

และวิชาการสรางองคก รแหงความสขุ มคี าคะแนนเฉลีย่ เทา กันคอื 4.60 สว นวชิ ามคี วามรูความเขาใจอยูในระดับ

มาก คอื วชิ า CDD Social Lab มีคา คะแนนเฉลี่ย 4.40 รองลงมาคอื วิชาสถานการณความเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ

ของยุทธศาสตร มีคา คะแนนเฉล่ีย 4.20 รองลงมาคือวิชาการวิเคราะหงานพัฒนาชุมชนภายใตนโยบายกรมฯ
และนโยบายผบู รหิ าร มีคาคะแนนเฉลย่ี 4.00

๓๑


ตาราง ท่ี 3 แสดงผลระดับประโยชนของกา รนําความรูที่ไดรับไปปรับใชใน การ ปฏิบัติงา น
หลงั จากการฝกอบรมโครงการฝกอบรมบคุ ลากรกรมการพฒั นาชมุ ชนเพือ่ ขับเคลื่อนยุทธศาสตรกรมการพัฒนา
ชมุ ชนสชู มุ ชนพ่ึงพาตนเองได หลกั สูตรเสริมสมรรถนะพฒั นาการอาํ เภอ ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

(จาํ นวนผูตอบแบบประเมนิ 5 คน)

หวั ขอ วิชา มากทส่ี ดุ มาก ระดับประโยชน นอ ยทส่ี ดุ คา เฉล่ยี แปรความ
1. แนวทางการ 3 4.40 มาก
ขบั เคล่อื นงานพัฒนา 1 ปานกลาง นอย 0
ชมุ ชน ป 2562 (60.00) (20.00) 10 (0.00)
และความคาดหวงั
ของผูบรหิ าร (20.00) (0.00)

2. CDD Social Lab 2 3 0 0 0 4.20 มาก

(40.00) (60.00) (0.00) (0.00) (0.00)

๓. สถานการณ 2 2 100 4.20 มาก
ความเปลยี่ นแปลง (40.00) (40.00) (20.00) (0.00) (0.00)
ทีส่ ําคัญของยุทธศาสตร
(ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
,แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉ.12, การขบั เคลอื่ น
ประเทศไทย 4.0
และขา ราชการยุคดิจิทลั )

4. ความคาดหวงั 2 2 1 0 0 4.60 มากทส่ี ดุ
ของผบู ริหารทม่ี ีตอ (40.00) (40.00) (20.00) (0.00) (0.00)
การทาํ งานของ
พฒั นาการอาํ เภอ
ในการขับเคลือ่ น
ภารกจิ สเู ปาหมาย

๓๒


(จํานวนผตู อบแบบประเมนิ 5 คน)

หวั ขอวิชา มากทส่ี ุด มาก ระดับประโยชน นอ ยทส่ี ุด คาเฉล่ยี แปรความ
๕. การวิเคราะหงาน 2 2 มาก
พฒั นาชมุ ชนภายใต (40.00) ปานกลาง นอ ย 0 4.40
นโยบายกรมฯ (40.00) 10 (0.00)
และนโยบายผบู ริหาร
(หมบู านศก.พพ.,ชุมชน (20.00) (0.00)
ทองเทีย่ วOTOPนวัตวถิ ี
,ทนุ ชุมชนโดยใช
หลักธรรมาภิบาล,
สมั มาชีพชมุ ชนมุงสู
เศรษฐกิจฐานราก
อยา งสมดุล)

๖. การออกแบบงาน 2 2 1 0 0 4.80 มากที่สุด
กรมการพฒั นาชมุ ชน (40.00) (40.00) (20.00) (0.00) (0.00)
(หมูบา นศก.พพ.,ชุมชน
ทองเที่ยวOTOPนวตั วถิ ี
,ทนุ ชมุ ชนโดยใชหลกั
ธรรมาภบิ าล,สัมมาชีพ
ชุมชนมงุ สูเศรษฐกิจ
ฐานรากอยางสมดลุ )
กาวสอู นาคต

๗. การสรางองคก ร 4 1 1 0 0 4.60 มากท่สี ดุ
แหงความสขุ (80.00) (20.00) (40.00) (0.00) (0.00)

คาเฉลย่ี รวม 4.46 มากท่สี ุด

จากต ารางท่ี 3 ผลการ ประเมิน ประโยชนของหัวขอวิชาของการนําควา มรูท่ีไดรับไปปรับใช
ในการปฏิบตั งิ าน พบวาผูเขารับการประเมินท่ีตอบตอบแบบสอบถามสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใช
ในการปฏบิ ตั ิงานในภาพรวมอยูในระดบั มากทส่ี ดุ มคี า คะแนนเฉล่ีย 4.46 โดยวิชาที่สามารถนําความรูท่ีไดรับ
ไปปรับใชในการปฏิบัติงา นอยูในระดับมาก คือวิชาการออกแบบงานกรมกา รพัฒนาชุมชนกาวสูอนาคต
มคี า คะแนนเฉลี่ยเทา กนั คือ 4.80 รองลงมาคือวชิ าความคาดหวังของผูบริหารท่ีมีตอการทํางานของพัฒนาการ
อาํ เภอในการขับเคล่อื นภารกิจสูเปาหมาย และวิชาการสรางองคกรแหงความสุข มีคาคะแนนเฉล่ียเทากัน
คอื 4.60 สว นวชิ าที่สามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก คือวิชาแนวทาง
การขับเคล่ือนงา นพัฒนาชุมชน ป 2562 และวิชา การวิเคราะหงา นพัฒนาชุมชนภาย ใตนโยบายกรมฯ

๓๓


และนโยบายผบู รหิ าร มคี าคะแนนเฉลีย่ เทา กนั 4.40 รองลงมาคือวิชา CDD Social Lab และวิชาสถานการณ
ความเปลยี่ นแปลงทสี่ าํ คญั ของยุทธศาสตร มคี า คะแนนเฉลีย่ เทา กนั คอื 4.20

๓. การฝกอบรมหลกั สตู รน้ที ําใหทา นเปนอยา งไร
3.๑ ความรูความเขา ใจเรอื่ งแนวทางการขับเคล่ือนงานพัฒนาชุมชนการออกแบบงานของกรมการพัฒนา
ชุมชน ดีข้นึ
3.2 ทกั ษะการวิเคราะหและออกแบบงานพัฒนาชมุ ชนตามนโยบายของกรมฯ เพ่มิ ข้ึน
3.3 สามารถการวเิ คราะหการออกแบบงานพัฒนาชุมชนไดถ ูกตอ ง
3.4 พฒั นางานที่รับผิดชอบ โดยนําความรูในหลักสูตรมาพัฒนาหมูบานศก.พพ.,ชุมชนทองเที่ยวOTOP
นวัตวถิ ี,ทนุ ชุมชนโดยใชห ลักธรรมาภบิ าล,สัมมาชพี ชมุ ชนมุงสเู ศรษฐกิจฐานรากอยางสมดุลได
3.5 กาํ หนดแนวทางการขับเคลือ่ นงานพฒั นาชุมชนและทิศทางการพัฒนาองคกรได
3.6 อ่นื ๆ (โปรดระบุ)

4. เพ่อื ใหหลักสูตรเสรมิ สมรรถนะพฒั นาการอําเภอ ทท่ี านเขา อบรม มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทานคิดวาควรมี
การปรบั ปรงุ หลกั สูตรหรอื ไม อยา งไร

4.1 เหมาะสมแลว
๕. หลังจากทา นไดรับรู/ทกั ษะจากหลักสตู รนีแ้ ลว ชว ยทําใหทา นปฏบิ ตั ิงานดขี ้ึนหรือไม

5.1 ปฏิบตั งิ านดขี ึ้น
6. โปรดยกตัวอยางงานโครงการทท่ี านไดน าํ ความรจู ากหลักสูตรนี้ไปใชแ ละผลท่ีเกดิ ข้ึน

๖.๑ ไดนาํ ความรจู ากหลกั สตู รน้มี าปรับใชในการอบรมหมบู า นเศรษฐกจิ พอเพียง กองทุนพฒั นาบทบาทสตรี
และชุมชนสมั มาชีพ

6.2 นาํ มาปรับใชในการจัดทําโครงการต้ังแตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดโครงการเชน หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ทนุ ชมุ ชน ชุมชนทอ งเที่ยว OTOP นวัตวถิ ี และชุมชนสมั มาชีพ

๗. นอกจากท่ที านไดน ําความรจู ากการฝก อบรมหลักสตู รนมี้ าปรับใชใ นการปฏิบัติงานของทา นแลว ทา นยังได
นาํ มาใชโ ดยการทําอยางไร

7.1 เผยแพรค วามรจู ากการฝกอบรมตอ คนในองคก ร
7.2 ใหค วามชวยเหลอื แนะนําผูร วมงานหากมีปญหาเกีย่ วกบั เร่ืองทีไ่ ดอบรมมา
7.๓ พยายามนาํ ความรูทไี่ ดมาพฒั นาองคก ร เชน การเปนแบบอยา งที่ดี การเสนอความคิดgsHo
7.๔ อืน่ ๆ ()
8. ผลที่เกดิ ขึ้นกบั หนวยงาน/ผูน าํ ชมุ ชน กลุม องคกร เครือขาย ฯลฯ หลังจากนําความรูท่ีไดรับไปปรับใช
ในการปฏบิ ตั งิ านของทาน
8.1 สามารถกํ าหน ดแผน ทิศทางการดํ าเนิน งาน ไดบร รลุตา มเป าหมา ย และนโยบา ยของ กร ม ฯ

และตรงตามคาวามตอ งการของชมุ ชน คนในพืน้ ท่ี ทาํ ใหเ ปน ทีย่ อมรับของชมุ ชน ผนู าํ และองคก ร
8.2 ทาํ ใหหนว ยงานและองคก ร ผูน าํ มีความรูเ พมิ่ ข้นึ
8.3 ชมุ ชนใหความรว มมอื ในการทาํ กจิ กรรม/โครงการมากข้นึ

๓๔


9. ขอ เสนอแนะอ่นื ๆ
-

๑0. ขอเสนอแนะในการพัฒนา/เรอื่ งทตี่ องการใหศูนยศกึ ษาและพัฒนาชมุ ชนใหความรู
-

๓๕


การประเมนิ ผลการติดตามหลังการฝกอบรม โครงการฝกอบรมกรมการพัฒนาชุมชนเพือ่ ขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรกรมการพัฒนาชมุ ชนสชู ุมชนพ่งึ พาตนเองได หลกั สูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอําเภอ ประจาํ ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการวิเคราะหข อมูลของกลมุ เปาหมาย : จงั หวดั ราชบุรี

สวนท่ี 1 การประเมนิ ผล
ตอนท่ี 1 ขอมูลทัว่ ไป จาํ แนกตามปจจัยสวนบคุ คล ไดแก เพศ อายุ อายุราชการและวุฒิการศึกษา

ตารางท่ี 1 แสดงขอ มูลทัว่ ไปของผูตอบแบบสอบถาม ดงั นี้ (จาํ นวนผตู อบแบบประเมิน 9 คน)

ขอมูลท่วั ไปของผเู ขา รับการประเมนิ จาํ นวน (คน) รอยละ
1) เพศ 2 22.22
7 77.78
- ชาย 9 100
- หญงิ - 0.00
- 0.00
รวม - 0.00
2) อายุ - 0.00
2 22.22
- ตํา่ กวา 30 ป 3 33.33
- 31 - 35 ป 4 44.44
- 36 - 40 ป - 0.00
- 41 - 45 ป 9 100
- 46 - 50 ป - 0.00
- 51 - 55 ป - 0.00
- 56 - 60 ป 1 11.11
- มากกวา 60 ปขึ้นไป 2 22.22
3 33.33
รวม 3 33.33
3) อายุราชการ 9 100

- ตํ่ากวา 6 ป
- 6 - 10 ป
- 11 - 15 ป
- 16 - 20 ป
- 21 - 25 ป
- มากกวา 25 ปขึ้นไป

รวม

๓๖


ขอมลู ท่วั ไปของผเู ขารับการประเมิน จาํ นวน (คน) รอ ยละ
4) การศกึ ษา - 0.00
3 33.33
- ต่ํากวา ปริญญาตรี 5 55.56
- ปรญิ ญาตรี 1 11.11
- ปริญญาโท 9 100
- ปริญญาเอก

รวม

จากตารางที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูต อบแบบสอบถาม พบวาผูเขารับการประเมินท่ีตอบแบบสอบถาม
ทัง้ หมด
จากตารางท่ี 1 ขอมูลท่วั ไปของผเู ขา รับการประเมิน

ผเู ขารับการประเมินจํานวน 9 คน แบงเปนหญิงจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 77.78 และชาย
จํานวน 2 คน คิดเปน รอยละ 22.22 โดยสวนใหญมีชวงอายุ 56 - 60 ป คิดเปนรอยละ 44.44 รองลงมา
มีชวงอายุ 41 - 45 ป คิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมาชวงอา ยุ 46 - 50 ป คิดเปนรอยละ 22.22
ขอ มลู ดานอายุราชการพบวาสว นใหญม อี ายุราชการ 21 - 25 ป และมีอายุราชการ 25 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ
33.33 ตามลาํ ดบั รองลงมามีอายรุ าชการ 16 - 20 ป คิดเปนรอ ยละ 22.22 รองลงมามีอายุราชการ 11 - 15
ป คิดเปนรอยละ 11.11 สวนขอมูลดานวุฒิการศึกษาสูงสุด พบวาสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาโท
คิดเปน รอ ยละ 55.56 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 33.33 และจบการศึกษา
ระดับปรญิ ญาเอก คิดเปนรอยละ 11.11

ตอนที่ 2 ความคิดเหน็ เกยี่ วกับการฝกอบรม
2.1 สามารถนําความรทู ไ่ี ดร บั จากการฝก อบรมไปปรับใชในการปฏิบตั งิ าน
ไดนาํ ความรูท ่ีไดร ับจากการฝกอบรมมาปรับใชในการปฏิบัตงิ าน
2.2 ความรูความเขาใจในหัวขอวิชาและระดับประโยชนของการนําความรูที่ไดรับไป ปรับใช

ในการปฏิบตั งิ านหลังจากการฝก อบรม

ตารางที่ 2 แสดงผลควา มรูความเขาใจใน หัวขอวิชา การฝกอบรมโครงการฝกอบร มบุคลากร
กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรกร มการ พัฒนา ชุมชน สูชุมชนพ่ึงพาตน เองได หลักสูตร
เสรมิ สมรรถนะพฒั นาการอาํ เภอ ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2562 ดังน้ี

๓๗


(จํานวนผตู อบแบบประเมนิ 9 คน)

หวั ขอวิชา ระดับความรคู วามเขาใจ แปรความ
มาก
1. แนวทางการ มากท่สี ดุ มาก ปานกลาง นอ ย นอ ยทีส่ ดุ คา เฉลย่ี
ขับเคลื่อนงานพฒั นา 6 1 4.10
ชมุ ชน ป 2562 2 0 0
และความคาดหวัง (66.67) (22.22) (11.11) (0.00) (0.00)
ของผูบ รหิ าร
2. CDD Social Lab 8 1 0 0 0 4.40 มาก
(88.89) (11.11) (0.00) (0.00) (0.00)

๓. สถานการณ 6 3 000 4.20 มาก
ความเปลี่ยนแปลง (66.67) (33.33) (0.00) (0.00) (0.00) 4.50 มาก
ทสี่ ําคญั ของยุทธศาสตร 4.10 มาก
(ยทุ ธศาสตรชาติ 20 ป 3 000
,แผนพฒั นาเศรษฐกจิ ฯ (33.33) (0.00) (0.00) (0.00)
ฉ.12, การขับเคล่ือน
ประเทศไทย 4.0 3 000
และขา ราชการยคุ ดจิ ทิ ัล) (33.33) (0.00) (0.00) (0.00)

4. ความคาดหวัง 6
ของผบู รหิ ารทีม่ ีตอ (66.67)
การทาํ งานของ
พฒั นาการอําเภอ
ในการขับเคลอ่ื น
ภารกิจสูเปาหมาย

๕. การวเิ คราะหงาน 6
พฒั นาชมุ ชนภายใต (66.67)
นโยบายกรมฯ
และนโยบายผูบรหิ าร
(หมูบานศก.พพ.,ชมุ ชน
ทอ งเที่ยวOTOPนวตั วถิ ี
,ทุนชุมชนโดยใช
หลักธรรมาภิบาล,
สมั มาชีพชุมชนมงุ สู
เศรษฐกจิ ฐานราก
อยา งสมดลุ )

๓๘


(จาํ นวนผตู อบแบบประเมนิ 9 คน)

หัวขอ วิชา มากทีส่ ดุ ระดบั ความรคู วามเขาใจ นอยทสี่ ดุ คาเฉล่ีย แปรความ
๖. การออกแบบงาน 6 4.20 มาก
กรมการพัฒนาชมุ ชน มาก ปานกลาง นอย 0
(หมบู า นศก.พพ.,ชมุ ชน (66.67) 3 00 (0.00)
ทองเทีย่ วOTOPนวัตวถิ ี (33.33) (0.00) (0.00)
,ทุนชุมชนโดยใชห ลัก
ธรรมาภบิ าล,สัมมาชพี
ชุมชนมุงสเู ศรษฐกจิ
ฐานรากอยางสมดุล)
กา วสูอนาคต

๗. การสรางองคกร 6 2 1 0 0 4.10 มาก
แหงความสขุ (66.67) (22.22) (11.11) (0.00) (0.00)

คา เฉลีย่ รวม 4.23 มาก

จากตารางที่ 2 พบวา ผลการประเมนิ ดานความรูความเขาใจในเน้ือหา จากการตอบแบบสอบถาม
พบวา ผเู ขารับการประเมิน สวนใหญมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเนื้อหาวิชาในการฝกอบรมในภาพรวม

อยูใ นระดบั มาก มีคา คะแนนเฉลยี่ 4.23 โดยวชิ าที่มคี วามรูความเขาใจอยูในระดับมาก คือ วิชาความคาดหวัง

ของผบู ริหารทม่ี ีตอการทํางานของพฒั นาการอาํ เภอในการขบั เคลื่อนภารกจิ สเู ปาหมาย มีคาคะแนนเฉล่ีย 4.50
รองลงมาคอื วิชา CDD Social Lab มีคาคะแนนเฉลย่ี 4.40 รองลงมาคือ วิชาสถานการณความเปลี่ยนแปลง

ที่สาํ คญั ของยุทธศาสตร และวชิ าการออกแบบงานกรมการพัฒนาชุมชนกาวสูอนาคต มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากัน

คอื 4.20 รองลงมาคอื วชิ าแนวทางการขับเคลอ่ื นงานพฒั นาชมุ ชน ป 2562 วิชาการสรางองคกรแหงความสุข

และวชิ าการวิเคราะหง านพฒั นาชมุ ชนภายใตนโยบายกรมฯ และนโยบายผูบริหาร มีคาคะแนนเฉล่ียเทากันคือ
4.10

๓๙


ตาราง ที่ 3 แสดงผลระดับประโยชนของกา รนําความรูที่ไดรับไปปรับใชใน การ ปฏิบัติงา น
หลังจากการฝก อบรมโครงการฝก อบรมบคุ ลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพ่อื ขบั เคล่ือนยุทธศาสตรกรมการพัฒนา
ชุมชนสูช ุมชนพ่ึงพาตนเองได หลกั สูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอาํ เภอ ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2562 ดังน้ี

(จํานวนผูตอบแบบประเมนิ 9 คน)

หวั ขอ วชิ า มากที่สดุ มาก ระดับประโยชน นอยทส่ี ดุ คา เฉลยี่ แปรความ
ปานกลาง นอ ย

1. แนวทางการ 9 0 0 0 0 4.50 มาก
ขบั เคลอื่ นงานพัฒนา (100.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)
ชมุ ชน ป 2562
และความคาดหวงั
ของผบู รหิ าร

2. CDD Social Lab 7 2 0 0 0 4.30
(77.78) (22.22) (0.00) (0.00) (0.00) มาก

๓. สถานการณ 6 3 000 4.20 มาก
ความเปล่ยี นแปลง (66.67) (33.33) (0.00) (0.00) (0.00)
ทีส่ ําคญั ของยทุ ธศาสตร
(ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
,แผนพฒั นาเศรษฐกจิ ฯ
ฉ.12, การขับเคลอ่ื น
ประเทศไทย 4.0
และขา ราชการยคุ ดจิ ิทัล)

4. ความคาดหวัง 6 3 0 0 0 4.20 มาก
ของผูบ รหิ ารท่มี ตี อ (66.67) (33.33) (0.00) (0.00) (0.00)
การทํางานของ
พัฒนาการอาํ เภอ
ในการขบั เคลื่อน
ภารกิจสเู ปาหมาย

๔๐


หวั ขอวิชา มากทสี่ ุด มาก ระดับประโยชน นอ ยทีส่ ดุ คา เฉล่ีย แปรความ
๕. การวเิ คราะหงาน 7 1 4.20 มาก
พัฒนาชมุ ชนภายใต (11.11) ปานกลาง นอย 0
นโยบายกรมฯ (77.78) 00 (0.00)
และนโยบายผูบรหิ าร
(หมบู านศก.พพ.,ชมุ ชน (0.00) (0.00)
ทองเทย่ี วOTOPนวัตวถิ ี
,ทนุ ชุมชนโดยใช
หลกั ธรรมาภิบาล,
สัมมาชพี ชุมชนมงุ สู
เศรษฐกจิ ฐานราก
อยางสมดลุ )

๖. การออกแบบงาน 6 2 000 4.10 มาก
กรมการพฒั นาชมุ ชน (66.67) (22.22) (0.00) (0.00) (0.00)
(หมูบานศก.พพ.,ชมุ ชน
ทองเทยี่ วOTOPนวตั วถิ ี
,ทนุ ชุมชนโดยใชห ลัก
ธรรมาภบิ าล,สมั มาชีพ
ชมุ ชนมุงสเู ศรษฐกิจ
ฐานรากอยา งสมดุล)
กา วสูอ นาคต

๗. การสรา งองคก ร 8 1 0 0 0 4.40 มาก
แหง ความสุข (88.89) (11.11) (0.00) (0.00) (0.00)

คา เฉล่ียรวม 4.27 มาก

จากต ารางท่ี 3 ผลการ ประเมิน ประโยชนของหัวขอวิชาของการนําควา มรูท่ีไดรับไปปรับใช
ในการปฏบิ ตั งิ าน พบวาผูเขารับการประเมินที่ตอบตอบแบบสอบถามสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใช
ในการปฏิบตั ิงานในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.27 โดยวิชาที่สามารถนําความรูท่ีไดรับ
ไปปรับใชในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก คือ วิชาแนวทางการขับเคล่ือนงาน พัฒนาชุมชน ป 2562
มคี า คะแนนเฉล่ีย 4.50 รองลงมาคอื วิชาการสรา งองคก รแหงความสขุ มคี าคะแนนเฉล่ีย 4.40 รองลงมาคือวิชา
CDD Social Lab มคี า คะแนนเฉลย่ี 4.30 รองลงมาคอื วชิ าสถานการณความเปล่ยี นแปลงที่สําคัญของยุทธศาสตร
วิชาความคาดหวงั ของผูบริหารท่ีมีตอการทํางานของพัฒนาการอําเภอในการขับเคล่ือนภารกิจสูเปาหมาย
และวชิ าการวเิ คราะหง านพฒั นาชุมชนภายใตนโยบายกรมฯและนโยบายผูบริหาร มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากัน
คอื 4.20 รองลงมาคอื วชิ าการออกแบบงานกรมการพฒั นาชมุ ชนกา วสอู นาคต มีคาคะแนนเฉลยี่ 4.10

๔๑


๓. การฝกอบรมหลกั สูตรน้ีทาํ ใหทานเปนอยางไร
3.๑ ความรคู วามเขา ใจเร่อื งแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนการออกแบบงานของกรมการพัฒนา
ชมุ ชน สถานการณความเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของยุทธศาสตรและความคาดหวังของผูบริหารที่มีตอ
การทาํ งานของพฒั นาการอาํ เภอในการขบั เคลอื่ นภารกจิ สู
3.2 ทกั ษะดา น การวเิ คราะหง านพัฒนาชุมชนภายใตนโยบายกรมฯและนโยบายผูบริหาร การออกแบบ
งานกรมการพัฒนาชมุ ชน การบริหารงานตา งๆ เพ่มิ ข้นึ
3.3 สามารถการวิเคราะหการออกแบบงานพฒั นาชมุ ชนไดถกู ตองตรงตามเปาหมายของกรมฯ
3.4 พัฒนางานที่รับผดิ ชอบ โดยนาํ ความรใู นหลักสตู รนม้ี าพัฒนางานของหนวยงานได
3.5 กาํ หนดแผนและทศิ ทางการปฏิบัตงิ านได
3.6 อน่ื ๆ (โปรดระบ)ุ

4. เพือ่ ใหหลกั สูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอาํ เภอ ทที่ านเขา อบรม มีประสิทธิภาพมากข้ึน ทานคิดวาควรมี
การปรับปรงุ หลักสูตรหรือไม อยา งไร

4.1 เหมาะสมแลว
๕. หลังจากทา นไดรบั ร/ู ทกั ษะจากหลักสตู รน้ีแลว ชว ยทําใหท า นปฏิบตั งิ านดขี ้นึ หรอื ไม

5.1 ปฏิบัตงิ านดีขน้ึ
6. โปรดยกตัวอยา ง งานโครงการทที่ านไดนาํ ความรูจากหลักสตู รน้ไี ปใชและผลท่ีเกดิ ข้ึน

๖.๑ ไดน าํ ความรจู ากการอบรมหลักสูตรน้มี าบรูณาการโครงการตา งๆของหมูบานเศรษฐกิจพอเพยี ง สัมมาชพี
ชมุ ชน ทนุ ชมุ ชน และชุมชนทองเท่ียว OTOP นวัตวิถี

6.2 ใชในการออกแบบวางแผนโครงการจนสามารถการขับเคลือ่ นงานไดส ําเร็จตรงตามนโยบายกรมฯ
๗. นอกจากท่ที า นไดน ําความรูจ ากการฝกอบรมหลกั สูตรนม้ี าปรับใชในการปฏิบัติงานของทานแลว ทา นยงั ได
นาํ มาใชโดยการทาํ อยา งไร

7.1 เผยแพรค วามรจู ากการฝก อบรมตอคนในองคก ร
7.2 ใหค วามชว ยเหลือ แนะนาํ ผูร ว มงานหากมปี ญ หาเก่ียวกบั เรือ่ งที่ไดอ บรมมา
7.๓ พยายามนาํ ความรูท ่ไี ดม าพฒั นาองคก ร เชน การเปนแบบอยา งทดี่ ี การเสนอความคดิ
7.๔ อนื่ ๆ (ใหค าํ แนะนาํ กบั บคุ ลากรหนวยงาน)
8. ผลท่ีเกิดขนึ้ กับหนว ยงาน/ผนู ําชุมชน กลมุ องคกร เครือขาย ฯลฯ หลังจากนําความรูท่ีไดรับไปปรับใช
ในการปฏิบัตงิ าน
8.1 สามารถกําหนดแผน ทศิ ทางการดาํ เนินงานไดบรรลุตามเปา หมายและวตั ถุประสงค
8.2 ชมุ ชนใหความรวมมือมากขึ้น
8.3 ทําใหองคก รเครือขายทาํ งานกับกรมการพฒั นาชุมชนมากขน้ึ และงานบรรลเุ ปา หมาย
8.4 หนวยงาน/ผูน าํ ชมุ ชน กลุม องคกรตา งๆ สามารถนําความรไู ปใชในการดําเนนิ ชีวิตและพัฒนากลุม

๔๒


9. ขอ เสนอแนะอ่นื ๆ
-

๑0. ขอเสนอแนะในการพัฒนา/เรอื่ งทตี่ องการใหศูนยศกึ ษาและพัฒนาชมุ ชนใหความรู
-

๔๓


ผลการประเมินผลการติดตามหลังการฝก อบรม โครงการฝกอบรมกรมการพัฒนาชมุ ชนเพ่อื ขบั เคล่ือน
ยุทธศาสตรกรมการพฒั นาชมุ ชนสูชมุ ชนพ่งึ พาตนเองได หลักสูตรเสริมสมรรถนะพฒั นาการอําเภอ ประจาํ ป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการวิเคราะหขอ มลู ของกลมุ เปาหมาย : จงั หวดั เพชรบุรี

สว นท่ี 1 การประเมินผล
ตอนที่ 1 ขอ มลู ท่วั ไป จาํ แนกตามปจจยั สว นบุคคล ไดแ ก เพศ อายุ อายรุ าชการและวฒุ กิ ารศกึ ษา

ตารางท่ี 1 แสดงขอ มูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ดังน้ี (จํานวนผูต อบแบบประเมิน 5 คน)

ขอ มลู ท่ัวไปของผูเ ขา รับการประเมิน จาํ นวน (คน) รอ ยละ
1) เพศ 1 20.00
4 80.00
- ชาย 5 100
- หญิง - 0.00
1 20.00
รวม - 0.00
2) อายุราชการ - 0.00
- 0.00
- ต่ํากวา 6 ป 4 80.00
- 6 - 10 ป 5 100
- 11 - 15 ป - 0.00
- 16 - 20 ป - 0.00
- 21 - 25 ป - 0.00
- มากกวา 25 ปข น้ึ ไป - 0.00
1 20.00
รวม 2 40.00
3) อายุ 2 40.00
- 0.00
- ตํ่ากวา 31 ป 5 100
- 31 - 35 ป
- 36 - 40 ป
- 41 - 45 ป
- 46 - 50 ป
- 51 - 55 ป
- 56 - 60 ป
- มากกวา 60 ปขึ้นไป

รวม

๔๔


ขอมูลทวั่ ไปของผูเขา รบั การประเมิน จํานวน (คน) รอ ยละ
4) การศึกษา - 0.00
4 80.00
- ตา่ํ กวาปริญญาตรี 1 20.00
- ปรญิ ญาตรี - 0.00
- ปริญญาโท 5 100
- ปรญิ ญาเอก

รวม

จากตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูเขารับการประเมินท่ีตอบแบบสอบถาม
ทัง้ หมด
จากตารางที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของผเู ขารับการประเมิน

ผูเ ขารับการประเมนิ จํานวน 5 คน แบงเปนหญิง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 80.00 และชาย
จํานวน 1 คน คิดเปนรอ ยละ 20.00 โดยสวนใหญมชี วงอายุ 51 – 55 ป และชวงอายุ 56 - 60 ป คิดเปนรอย
ละ 40.00 ตามลาํ ดบั ขอมลู ดานอายรุ าชการพบวา สวนใหญม อี ายรุ าชการ 25 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 80.00
รองลงมามอี ายุราชการ 6 – 10 ป คดิ เปน รอยละ 20.00 และขอมูลดา นวฒุ ิการศึกษาสูงสุด พบวาสวนใหญจบ
การศึกษาระดบั ปรญิ ญาตรี คิดเปน รอยละ 80.00 รองลงมาจบการศึกษาระดับปรญิ ญาโท คิดเปน รอ ยละ 20.00
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกบั การฝก อบรม

2.1 สามารถนําความรทู ่ีไดร บั จากการฝกอบรมไปปรับใชในการปฏบิ ัตงิ าน
ได

2.2 ความรูความเขาใจในหัวขอวิชาและระดับประโยชนของการนําความรูท่ีไดรับไป ปรับใช
ในการปฏบิ ัตงิ านหลังจากการฝก อบรม

ตารางท่ี 2 แสดงผลควา มรูความเขาใจใน หัวขอวิชา การฝกอบรมโครงการฝกอบร มบุคลากร
กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรกร มการ พัฒนา ชุมชน สูชุมชนพึ่งพาตน เองได หลักสูตร
เสรมิ สมรรถนะพฒั นาการอาํ เภอ ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดงั น้ี

(จาํ นวนผูตอบแบบประเมนิ 5 คน)

หัวขอ วชิ า ระดับความรคู วามเขา ใจ แปรความ
1. แนวทางการ มากทส่ี ุด
ขบั เคลอื่ นงานพัฒนา มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอย นอ ยทสี่ ุด คา เฉล่ยี
ชมุ ชน ป 2562 4 4.80
และความคาดหวงั 1 0 0 0
ของผบู รหิ าร (80.00) (20.00) (0.00) (0.00) (0.00)

๔๕


หวั ขอ วชิ า มากท่สี ดุ ระดับความรคู วามเขาใจ แปรความ
2. CDD Social Lab มากท่สี ดุ
3 มาก ปานกลาง นอย นอ ยทส่ี ดุ คาเฉล่ีย
(60.00) 2 0 0 0 4.60
(40.00) (0.00) (0.00) (0.00)

๓. สถานการณ 3 1 100 4.40 มาก
ความเปลยี่ นแปลง (60.00) (20.00) (20.00) (0.00) (0.00) 4.40 มาก
ท่ีสําคญั ของยุทธศาสตร 4.20 มาก
(ยทุ ธศาสตรชาติ 20 ป 1 100
,แผนพฒั นาเศรษฐกิจฯ (20.00) (20.00) (0.00) (0.00)
ฉ.12, การขบั เคลอ่ื น
ประเทศไทย 4.0 1 100
และขา ราชการยุคดิจทิ ัล) (20.00) (20.00) (0.00) (0.00)

4. ความคาดหวงั 3
ของผบู ริหารทีม่ ตี อ (60.00)
การทํางานของ
พฒั นาการอําเภอ
ในการขับเคล่อื น
ภารกิจสูเ ปา หมาย

๕. การวเิ คราะหง าน 3
พัฒนาชุมชนภายใต (60.00)
นโยบายกรมฯ
และนโยบายผบู รหิ าร
(หมูบา นศก.พพ.,ชุมชน
ทอ งเท่ยี วOTOPนวัตวถิ ี
,ทนุ ชมุ ชนโดยใช
หลกั ธรรมาภบิ าล,
สมั มาชพี ชมุ ชนมงุ สู
เศรษฐกิจฐานราก
อยา งสมดุล)

๔๖


(จํานวนผูตอบแบบประเมนิ 5 คน)

หวั ขอวิชา มากที่สดุ ระดับความรูความเขาใจ นอยท่ีสุด คาเฉลย่ี แปรความ
๖. การออกแบบงาน 4.40 มาก
กรมการพัฒนาชุมชน 3 มาก ปานกลาง นอย 0
(หมูบา นศก.พพ.,ชุมชน (60.00) 1 10 (0.00)
ทองเที่ยวOTOPนวตั วถิ ี (20.00) (20.00) (0.00)
,ทนุ ชุมชนโดยใชห ลกั
ธรรมาภบิ าล,สัมมาชีพ
ชมุ ชนมงุ สูเ ศรษฐกจิ
ฐานรากอยางสมดลุ )
กาวสอู นาคต

๗. การสรา งองคกร 3 2 0 0 0 4.60 มากท่สี ดุ
แหง ความสุข (60.00)
(40.00) (0.00) (0.00) (0.00)

คา เฉลี่ยรวม 4.51 มากทส่ี ดุ

จากตารางท่ี 2 พบวา ผลการประเมนิ ดา นความรูความเขาใจในเน้ือหา จากการตอบแบบสอบถาม
พบวา ผูเขารับการประเมิน สวนใหญมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเนื้อหาวิชาในการฝกอบรมในภาพรวม

อยใู นระดบั มากทส่ี ุด มคี าคะแนนเฉลี่ย 4.51 โดยวชิ าที่มคี วามรคู วามเขาใจอยูในระดบั มากท่ีสุด คือ วิชาแนวทาง

การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ป 2562 มีคาเฉลี่ยคะแนน 4.80 รองลงมาคือวิชา CDD Social Lab
และวชิ าการสรา งองคก รแหงความสุข มีคา คะแนนเฉลย่ี เทา กันคอื 4.60 สว นวิชามีความรูความเขาใจอยูในระดับ

มาก คือวิชาสถานการณค วามเปลย่ี นแปลงท่สี าํ คญั ของยุทธศาสตร วชิ าความคาดหวังของผูบ ริหารท่ีมีตอการทํางาน

ของพัฒนาการอําเภอในการขับเคล่ือนภารกิจสูเปาหมาย และวิชาการออกแบบงานกรมการพัฒนาชุมชน

กาวสอู นาคต มีคาคะแนนเฉลีย่ เทากัน คือ 4.40 รองลงมาคือวชิ าการวเิ คราะหงานพัฒนาชุมชนภายใตนโยบาย
กรมฯ และนโยบายผูบรหิ าร มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.20

๔๗


ตาราง ที่ 3 แสดงผลระดับประโยชนของกา รนําความรูที่ไดรับไปปรับใชใน การ ปฏิบัติงา น
หลงั จากการฝกอบรมโครงการฝก อบรมบุคลากรกรมการพฒั นาชมุ ชนเพื่อขบั เคลื่อนยุทธศาสตรกรมการพัฒนา
ชมุ ชนสชู ุมชนพง่ึ พาตนเองได หลักสตู รเสรมิ สมรรถนะพฒั นาการอาํ เภอ ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

(จาํ นวนผูตอบแบบประเมนิ 5 คน)

หวั ขอ วชิ า มากท่ีสดุ มาก ระดบั ประโยชน นอ ยที่สดุ คาเฉล่ยี แปรความ
1. แนวทางการ 1 4.00 มาก
ขบั เคลือ่ นงานพัฒนา 3 ปานกลาง นอย 0
ชุมชน ป 2562 (20.00) (60.00) 10 (0.00)
และความคาดหวัง
ของผูบรหิ าร (20.00) (0.00)

2. CDD Social Lab 2 3 0 0 0 4.40 มาก

(40.00) (60.00) (0.00) (0.00) (0.00)

๓. สถานการณ 2 2 100 4.20 มาก
ความเปล่ียนแปลง (40.00) (40.00) (20.00) (0.00) (0.00)
ท่ีสําคญั ของยทุ ธศาสตร
(ยทุ ธศาสตรช าติ 20 ป
,แผนพฒั นาเศรษฐกิจฯ
ฉ.12, การขบั เคลอื่ น
ประเทศไทย 4.0
และขา ราชการยคุ ดิจิทลั )

4. ความคาดหวัง 2 2 1 0 0 4.20 มาก
ของผบู รหิ ารทม่ี ตี อ (40.00) (40.00) (20.00) (0.00) (0.00)
การทํางานของ
พฒั นาการอําเภอ
ในการขบั เคลอ่ื น
ภารกจิ สูเ ปา หมาย

๔๘


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Krista Concert 2019 Programme Book
Next Book
RH18133BROCHUREsgp