The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by artstodola, 2015-10-23 04:39:10

wydanie27

wydanie27

Nasza strona
www.naszekaty.pl

wydania archiwalne

NIEZALEŻNY TYGODNIK LOKALNY GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

Numer 27 (27) n 22 października - 28 października 2015 n GAZETA BEZPŁATNA

Terminy wyborów Krzysztof Zarówny: Moje otoczenie
do jednostek
nie jest mi obojętne – sylwetka
pomocniczych
kandydata s. 2

Uwaga! Konkurs pt. „Przepis s. 2
na najlepszego sołtysa”

Zburzmy mur obojętności – II część

wywiadu z wiceprzewodniczącym

Rady Gminy s. 5

Najbliższy miesiąc upłynie we wszystkich sołec- Wybory do Sejmu i Senatu RP
twach i osiedlach naszej gminy na jedynej w swo-
im rodzaju kampanii wyborczej. Przed nami wybo- już w tę niedzielę s. 6
ry sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych
na kadencję 2015-2019. Tym razem wybierzemy Raport przedwyborczy Redakcji IT
aż 37 gospodarzy wsi i 5 zarządów osiedli. Pierw-
sze wybory odbędą się 22 października w świetli- w Administracji s.7
cy wiejskiej w Zachowicach. 30 listopada, jako
WYBORY ostatni, wybiorą swojego sołtysa mieszkańcy Kolejne zwycięstwo Maximusa
NA ZIEMI KĄCKIEJ Smolca-Zatorza.
Polkąty s. 10
s. 3
Zwycięska seria podtrzymana s. 11

Pałac podniesiony Trasa rowerowa Weekend z piłką ręczną s. 12
– zaproszenie

z ruin wiodąca przez Konkurs
Obiekt w Samotworze miał szczęście i kilka lat temu z opowiastką
odzyskał swój dawny blask. Z ruin podnieśli go Aleksan- w tle s. 13

naszą gminędra i Alexander Watin, którzy w murach zabytkowej re-
zydencji otworzyli ekskluzywne centrum konferencyjno­
Ogłoszenia drobne
w konkursie!hotelowe. Odrestaurowane progi Pałacu Alexandrów
zachwycają. Nie tylko okolicznych mieszkańców – tak- Cena - 1 zł/1 słowo/1 wydanie
że Magdę Gessler i Krzysztofa Krawczyka. Od 10 do 30 paździer-
nika można głosować Nawet 6000 razy w miesiącu!!!
na najlepsza trasę ro-
werową w konkursie
Zdjęcia: Archiwum Pałacu Alexandrów „BANK TRAS”, orga-
nizowanym przez por-
tal EACTIVE.pl. Wśród
dziesięciu nominowanych jest ta wiodąca przez naszą n nieruchomości n auto-moto n praca
gminę. Do konkursu zgłosił ją pan Paweł Pilski – miesz- sprzedam n usługi n inne
s. 9
s. 4kaniec naszej gminy, który lubi aktywnie n kupię
zamienię
spędzać czas.


2 22 października - 28 października 2015 AKTUALNOŚCI NASZE KĄTY

Planowane Moje otoczenie nie jest mi
wyłączenia obojętne
prądu
KRZYSZTOF jedyny przedstawiciel os. Dzięki ich dużemu poświę- Brzozowej, podczas wy-
Romnów ZARÓWNY Wiedeńskiego). Wtedy się ceniu, zebraliśmy podpisy borów prezydenckich.
Rozpoczęcie: 26/10/2015 nie udało, ale otrzymane pod wnioskiem o utworzenie Zależy mi na dobrej współ-
07:00:00, zakończenie: Pomysłodawca utworzenia głosy zobowiązały mnie do nowego osiedla, a następnie pracy z Gminą, lokalnymi
26/10/2015 16:00:00 nowego osiedla. Kandydat dalszej pracy na rzecz spo- dzięki mieszkańcom i przy- Radnymi oraz organizacjami
Smolec: do Rady Osiedla nr 5, na łeczności lokalnej. chylności władz gminnych pozarządowymi, co powinno
ul. Chłopska obręb działek Przewodniczącego Zarządu. zostały przeprowadzone zaowocować sprawną reali-
numer 212 i 210 Absolwent Politechniki Następnie zacząłem pro- udane konsultacje społecz- zacją zamierzeń nowej Rady
Rozpoczęcie: 27/10/2015 Wrocławskiej, Inżynier mować ideę utworzenia ne, a w konsekwencji podjęta Osiedla. Chcę żeby poczyna-
07:00:00, zakończenie: Budownictwa. Pracownik nowego osiedla (rok 2014), uchwała o utworzeniu Osiedla nia nowej Rady były przede
27/10/2015 16:00:00 samorządowy, Specjalista tj. wydzielenia z osiedla nr nr 5. Został nadany również wszystkim transparentne
Krzeptów: ul. Główna, ds. Inżynierii Ruchu.Ukończył 2 (które obejmowało swo- nowy Statut. i wynikały z przeprowadzo-
ul. Ziołowa, ul. Jarzębinowa Studia Podyplomowe im zasięgiem ponad połowę nych konsultacji. Docelowo
i przyległe. Rozpoczęcie: z Inżynierii Ruchu Drogowego mieszkańców naszego miasta) Prywatnie lubię dobrą zostanie utworzona strona
27/10/2015 07:00:00, na Politechnice Krakowskiej. nowej jednostki pomocniczej książkę i muzykę oraz spa- internetowa naszego osiedla,
zakończenie: 27/10/2015 Gminy. Miałaby swoim za- cery z rodziną, m.in. po a aktualnie funkcjonuje grupa
16:00:00. Jestem kątczaninem z wy- manie czystości, poprawa sięgiem obejmować przede okolicznych terenach Parku otwarta na facebook’u, pn. Ką-
Małkowice: ul. Krótka. boru (od 8 lat). Wybraliśmy bezpieczeństwa ). Spotykałem wszystkim tereny zamieszkałe Krajobrazowego Doliny By- teckie Osiedle nr 5.
Rozpoczęcie: 28/10/2015 z żoną miasto nad Bystrzycą się również z Radnymi i oso- przez nowych mieszkańców strzycy. Uprawiam bieganie,
07:00:00, zakończenie: do dalszego życia. Do lokalnej bami z lokalnych organizacji Kątów (m.in. os. Wideńskie, startowałem dwukrotnie Zapraszam wszystkich, któ-
28/10/2015 16:00:00 szkoły i przedszkola chodzą społecznych, sygnalizując im os. Dębowe), szczególnie że w Biegu o Puchar Burmistrza rym nie jest obojętne nasze
nasze dzieci. Ziemia Kątecka problemy swojego otoczenia miasto ma potencjał rozwoju Kątów Wrocławskich. najbliższe otoczenie do zaan-
Nowe nas urzeka i daje nam wy- i konsultując proponowane w kierunku północnym, do to- gażowania w lokalne sprawy.
oświetlenie tchnienie po dniu pracy, co rozwiązania. rów kolejowych. Poza tym, jest Ukończyłem filozofię na
potwierdza właściwy wybór potrzeba zintegrowania ludno- Uniwersytecie Wrocławskim. Zapraszam na najbliższe
Przed czasem zakończyła swojego miejsca na ziemi. Prowadziłem stro- ści napływowej i zaszczepienia spotkanie mieszkańców osie-
się budowa oświetlenia ny społecznościowe (na jej lokalnego patriotyzmu, toż- Jestem osobą dobrze dla nr 5, podczas którego
parkowego wzdłuż ścieżki Moje zaangażowanie lokal- Facebook’u), pn. Kąty Wro- samości z miastem. zorganizowaną, zadanio- wybierzemy swoich przed-
przebiegającej przez Park ne zaczęło się od inicjatywy cławskie – Twój KĄT widzenia wą, zaangażowaną w różne stawicieli do Rady Osiedla.
Staromiejski od mostu poprawienia bezpieczeństwa i Kątecka Inicjatywa Lokalna, W wyniku zaangażowa- projekty, które napędzają Wtedy przedstawimy rów-
na rzece Bystrzycy do na ulicy Brzozowej (rok które przedstawiały rzetel- nia w powyższe inicjatywy, mnie do dalszej aktywności. nież propozycje do realizacji
miejscowości Sośnica. 2008) w Kątach, ponieważ ną i obiektywną informację projekty, nawiązałem współ- W maju pełniłem funkcję Prze- na 2016 r., w ramach posia-
Ułożonych zostało 477 mb kierowcy często przekraczali o wydarzeniach i działaniach pracę z Kamilem Ratajczykiem, wodniczącego Obwodowej danych środków finansowych.
kabli i zabudowano 14 tam prędkość, a w otoczeniu w okolicy oraz podejmowa- a później z Kasią Fiałkowską. Komisji Wyborczej nr 2 w Ką-
energooszczędnych zaczęło mieszkać coraz wię- ły tematy mające wpływ na tach Wrocławskich, przy ul. Razem możemy więcej.
opraw LED. Wybudowane cej rodzin z małymi dziećmi. życie mieszkańców nasze-
oświetlenie przyczyni W wyniku zaangażowaniu go miasta. Były też platformą
się do poprawy poczucia został wykonany próg zwal- poszukiwania osób do współ-
bezpieczeństwa niający, na wysokości pracy, takich którzy chcą się
użytkowników tej Brzozowej 21. zaangażować w lokalne spra-
uczęszczanej trasy.Lampy wy.
zostaną uruchomione Na przestrzeni lat, wie-
po zamontowaniu przez lokrotnie uczestniczyłem W 2014r. startowałem
zakład energetyczny w zebraniach m.in. Osiedla w wyborach do Rady Miej-
licznika energii. W kolejnych nr 2, na których zgłaszałem skiej, z własnego Komitetu
latach planujemy dalszą problemy i potrzeby mojego Wyborczego , tj Kąteckiej Ini-
rozbudowę tego oświetlenia. osiedla (np. plac zabaw, utrzy- cjatywy Lokalnej (jako
Wydział Gospodarki
Komunalnej PRZEUPWISANGAAN,AUJWLEAPGSZAE,GKOOSNOKUŁRTSY! SA

Gospodarna Zbliżają się wybory sołtysów i rad sołeckich a także przewodniczą- Zasada nr 1 – t ekst nie powinien być dłuższy niż 2500 znaków
wieś 2015 cych oraz rad osiedli. Listopad w naszej gminie upłynie zatem na Zasada nr 2 – m ile widziana treść z tzw. przymrużeniem oka
Zasada nr 3 – dopuszczalna jest dowolna forma literacka (utwór wierszowany, pisany
W plebiscycie „Gospodarna małej kampanii wyborczej, która wyłoni z grona mieszkańców wiel-
wieś 2015” Gazety kich ludzi – bo społeczników, pracujących na naszą wspólną prozą, z dialogami etc.)
Wrocławskiej i portalu Zasada nr 4 – w konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Kąty Wrocławskie
naszemiasto.pl można rzecz. Działają non profit łącząc często te niełatwe funkcje z pracą Zasada nr 5 – prace należy przesyłać na adres [email protected] naszekaty.pl lub Gazeta „Nasze
głosować na miejscowości zawodową. Przed wyborami ogłaszamy konkurs pt. „Przepis na naj-
z naszej gminy Kąty lepszego sołtysa” Kąty” 55-070 Smolec, ul. Lipowa 1
Wrocławskie – m.in. Nową Ufundował nagrodę oraz wymyślił formułę konkursu jeden z ak- Zasada nr 6 – termin składania prac upływa 31 października 2015 i jest to data wpły-
Wieś Kącką, czy Pełcznicę. tualnie urzędujących sołtysów naszej gminy, który chce pozostać
Więcej informacji na: anonimowy. Piszcie więc i przesyłajcie do nas swoje przepisy! wy pracy do redakcji gazety
http://dolnoslaskie. Zasada nr 7 – rozstrzygnięcie konkursu nastąpi między 2 a 4 listopada 2015
naszemiasto.pl/plebiscyt/ NAGRODA!
gospodarna-wies- a wyniki zostaną ogłoszone na łamach 29. numeru „Naszych Kątów”
2015,29561,t,id.html oraz dwie Zasada nr 8 – udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację

Zmiana czasu nowości filmowe pracy, imienia i nazwiska jej twórcy oraz nazwy miejscowości, w której
na zimowy mieszka. Publikacja dotyczy drukowanej i elektronicznej wersji gazety.
na DVD Zasada nr 9 – o soby niepełnoletnie, wraz z pracą, muszą przysłać zgodę prawnych
Mamy dobrą wiadomość opiekunów zezwalającą na uczestnictwo w konkursie
dla entuzjastów porannego Zasada nr 10 – jury konkursu – zespół redakcyjny gazety „Nasze Kąty” oraz fundator
leniuchowania –
w najbliższą niedzielę nagrody
pośpimy godzinę dłużej.
W nocy z 24 na 25
października nastąpi zmiana
czasu z letniego na zimowy.
Zegarki cofniemy z godziny
3:00 na 2:00. Pamiętajmy
jednak, że część urządzeń
elektronicznych jest tak
zaprogramowana, że
przestawia się sama.


NASZE KĄTY AKTUALNOŚCI 22 października - 28 października 2015 3

Wybory do sołectw Centrum
i zarządów osiedli za pasem! Pomocy
Rodzinie
Najbliższy miesiąc upłynie we wszystkich sołectwach i osie- wa, Jagodowa, Sołectwo Smolec-Zatorze informuje
dlach naszej gminy na jedynej w swoim rodzaju kampanii Malinowa,
wyborczej. Przed nami bowiem wybory sołtysów i przewod- Jarzębinowa, obejmuje następujące ulice: 22 października 2015 r.
niczących rad osiedlowych na kadencję 2015-2019. Tym ra- Jaworowa, , Główna (po stronie nieparzy- konsultacje prawne dla
zem wybierzemy aż 37 sołtysów i 5 zarządów osiedli. Pierw- Jesionowa, stej do numeru 31, po stronie osób prowadzących
sze wybory odbędą się 22 października w świetlicy wiejskiej Kasztano- parzystej do numeru 48), rodzinne formy pieczy
w Zachowicach, 30 listopada, jako ostatni, wybiorą swojego wa, Klonowa, Willowa, Spółdzielców, Kwia- zastępczej odbędą się
sołtysa mieszkańcy Smolca-Zatorza. Laurowa, Lesz- towa, Lawendowa, Ogrodowa, w godzinach 10:00-12:00.
czynowa, Sadowa, Łazienkowa, ulica Kolejne spotkania
Na daty wyborów w po- sołeckim. Jeśli chcemy mieć śne, bądź Zatorze. Sołectwo Ładna, Łąko- Polna od numeru 5 do koń- prowadzone będą zgodnie
szczególnych miejscowościach wpływ na to, jak te pienią- Smolec-Centrum obejmuje wa, Łubinowa, ca, Starowiejska, Lipowa od z harmonogramem,
mieszkańcy czekali ze zniecier- dze zostaną wykorzystane, następujące ulice: Główna (od Maciejkowa, numeru 12 do końca, Bzowa, tj. w każdy czwartek
pliwieniem. 20 października, powinniśmy wziąć udział nr 33 po nieparzystej stronie, Makowa, Mahoniowa, Słonecznikowa, Jemiołowa. w godzinach 12:00 - 14:00.
UMiG w Kątach Wrocławskich w zebraniu, na którym zapa- od nr 50 po parzystej stronie) Marmurowa, Orzechowa, Potrzebę uzyskania pomocy
opublikował na swojej stronie dają decyzje odnośnie planów do końca, ulica Lipowa do Rdestowa, Wrocławska, Aro- W Kątach Wrocławskich prawnej w danym tygodniu
terminarz, który publikujemy wykorzystania środków w ko- nr 11, ulica Dworcowa, ulica niowa, Azaliowa, Bukowa, mieszkańcy ulic: Jana Pawła należy zgłaszać najpóźniej
poniżej. lejnym roku. Świętego Floriana, ulica Jan- Brzoskwiniowa, Choinkowa, II, Bukowa, Brzozowa, Koł- dwa dni przed planowanym
tarowa ,ulica Kościelna, ulica Czereśniowa, Gruszkowa, łątaja, 1 Maja (do nr 46), terminem spotkania.
W niektórych miej- Funkcja sołtysa czy prze- Różana, ulica Wierzbowa, uli- Jabłoniowa, Jałowcowa, Jodło- Modrzewiowa, Staszica, Dę-
scowościach kampania wodniczącego rady osiedla ca Jaśminowa, ulica Chłopska wa, Modrzewiowa, Morelowa, bowa, Klonowa, Jarzębinowa, Adam Siomek
wyborcza trwa od paru ty- to właściwie działalność pro do nr 28, ulica Szafranowa, Oliwkowa, Osikowa, Porzecz- Akacjowa, Wierzbowa, Pla- najlepszym
godni, w innych nikt nie publico bono. Wiadomo bo- ulica Borowikowa, ulica Za- kowa, Sosnowa, Śliwkowa, tanowa, Lipowa, Orzechowa, tenisistą
interesuje się sprawami wsi. wiem, że każdy aktywny cisze, ulica Tulipanowa, ulica Świerkowa. Imbirowa, Szafranowa, Wa-
Większość sołtysów skar- sołtys, który stara się o to, Dębowa, ulica Miodowa, ulica niliowa, Grabowa, Tęczowa Adam Siomek został
ży się, że mieszkańcy nie by w jego wsi dobrze i dużo Źródlana, ulica Tatarakowa, wybiorą swój zarząd osiedla. najlepszym tenisistą tego
są zainteresowani sprawa- się działo, do tego „biznesu” ulica Parkowa do nr 7, ulica sezonu Kąteckiej Ligi
mi miejscowości w których dokłada nierzadko z własnej Zielona, ulica Polna od nume- Kandydujesz? Zaprezentuj się Tenisa. Zawodnik pokonał
mieszkają. - Nie przychodzą kieszeni. - Ok. 300 zł diety ru 1 do numeru 4. w Naszych Kątach w finale Michała Salija,
na wybory, nie interesują się starcza na pokrycie kosztów 6:3, 6:1, udowadniając,
nawet kiedy one się odbywa- korzystania z internetu czy Sołectwo Smolec-Osiedle Wszystkich kandydatów na sołtysów i przewodniczących że poprzednie dwie
ją, a potem za to krytykują, że telefonu. Do zadań sołtysa rad osiedli zapraszamy do zaprezentowania swoich sylwetek wygrane (Pierwsza Liga
kandydat nieodpowiedni i kto należą m.in. zwoływanie ze- Leśne obejmuje następujące na łamach naszego tygodnika. Do osób obecnie sprawujących i Dni Kątów Wrocławskich)
takiego wybrał – mówi Na- brań wiejskich, posiedzeń ulice: Antracytowa, Bazalto- funkcje sołtysów i przewodniczących przesłaliśmy propozy- nie były przypadkiem,
szym Kątom jeden z sołtysów. Rady Sołeckiej, dbanie o wieś wa, Topolowa, Żurawinowa, cję bezpłatnej promocji sylwetek w nadchodzących wyborach. wieńcząc tym samym swój
i wspieranie jej mieszkańców, Wrzosowa, Wiśniowa, Chłop- I choć wśród urzędujących sołtysów pojawiły się głosy, że najlepszy sezon w karierze.
Wszystko w naszych rękach reprezentowanie wsi, czy też ska (po stronie nieparzystej promowanie się w całej gminie nie ma sensu, my uważamy Trzecie miejsce przypadło
Warto wziąć udział w wy- uczestnictwo w naradach soł- od numeru 27a, po stronie inaczej. - Prezentacja na łamach naszej gazety daje Państwu Andrzejowi Fiałkowskiemu,
tysów. parzystej od numeru 30) do nie tylko możliwość dotarcia do wyborców, ale także jest szan- który pokonał Wojciecha
borach, bo tylko wtedy mamy końca, Parkowa od skrzy- są na promocję Waszej miejscowości czy osiedla. Z możliwości Dudźca, 4:6, 7:6 (0), 6/3.
możliwość realnego wpływu Trzy sołectwa w Smolcu żowania z ul.Słoneczną do zaprezentowania swoich sylwetek na łamach naszej gazety Gratulacje!
na to, co dzieje się najbli- i nowe osiedle w Kątach końca, Słoneczna, Pogodna, skorzystali już pani Katarzyna Fiałkowska oraz pan Krzysztof
żej nas. To u sołtysa właśnie Akacjowa, Agrestowa, Ba- Zarówny – oboje kandydujący do zarządów osiedli w Kątach Konkurs na
można zgłaszać do 30 wrze- Po raz pierwszy w hi- ziowa, Brzozowa, Chabrowa, Wrocławskich. Zachęcamy pozostałych kandydatów i i kan- najładniejszą
śnia każdego roku propozycje storii Smolec będzie miał 3 Cisowa, Dereniowa, Głogowa, dydatki do włączenia się w naszą akcję. Można do nas pisać ozdobę
do budżetu gminy i powiatu, sołtysów – każdy z nich bę- Granitowa, Hebanowa, Iryso- na adres: [email protected] lub dzwonić 887 404 104.
to on, wraz z radą sołecką de dzie odpowiadał za jeden Powiat Wrocławski zaprasza
facto zarządza funduszem obszar – Centrum, Osiedle Le- Magda Matkowska do udziału w konkursie
na najładniejszą ozdobę
Wybory sołtysów i zarządów osiedli na kadencję 2015-2019 bożonarodzeniową
Wykaz zebrań w poszczególnych miejscowościach i osiedlach podajemy za www.katywroclawskie.pl w 2015 r. Konkurs
adresowany jest do
1. Zachowice-Stradów  22 X 2015 r. godz. 18 świetlica wiejska 23. Kamionna 16 XI 2015 r.  godz.18 świetlica wiejska pełnoletnich mieszkańców
2. Kilianów 23 X 2015 r. godz. 18 posesja sołtysa Kilianów 16 A 24. Sośnica-Różaniec  16 XI 2015 r. godz.18 świetlica wiejska w Sośnicy powiatu wrocławskiego
3. Baranowice-Bliż 26 X 2015 r. godz. 17:30 plac zabaw w Bliżu 25. Romnów  17 XI 2015 r. godz. 17 świetlica wiejska reprezentujących
4. Kębłowice 27 X 2015 r. godz. 17:30 boisko sportowe 26. Skałka  17 XI 2015 r. godz.18:30 świetlica wiejska stowarzyszenia (m.in.
5. Nowa Wieś Wrocławska 28 X 2015 r. godz.18 świetlica wiejska 27. Wojtkowice-Krobielowice  17 XI 2015r. godz.18  świetlica wiejska w Wojt- koła gospodyń wiejskich
6. Bogdaszowice 29 X  2015 r. godz.18 świetlica wiejska prowadzące działalność
7. Strzeganowice 29 X 2015 r. godz.18 świetlica wiejska kowicach w formie stowarzyszeń,
8. Sadków-Sadkówek 30 X 2015 r. godz.18 Szkoła Podstawowa w Sadkowie 28. Zybiszów 18 XI 2015 r.  godz. 17  Stacja Doświadczalna Oceny Odmian lokalne grupy działania).
9. Kąty Wr. Osiedle nr 1 - 2 XI 2015 r. godz. 18 Szkoła Podstawowa nr 1 29. Zabrodzie 18 XI 2015 r. godz.18:30 świetlica wiejska Autorzy trzech najlepszych
10. Kąty Wr. Osiedle nr 2 - 3 XI 2015 r. godz. 18 Szkoła Podstawowa nr 1 30. Małkowice 19 XI 2015 r.  godz.18 świetlica wiejska prac wyjadą w nagrodę
11. Kąty Wr. Osiedle nr 5 - 4 XI 2015 r. godz. 18 Gimnazjum Kąty Wr. 31. Samotwór  20 XI 2015 r. godz. 17 świetlica wiejska do Francji na Kiermasz
12. Kąty Wr. Osiedle nr 3 - 5 XI 2015 r. godz. 18 GOKiS 32. Górzyce 20 XI 2015 r. godz. 17 świetlica Bożonarodzeniowy
13. Kąty Wr. Osiedle nr 4 - 6 XI 2015 r. godz. 18 Szkoła Podstawowa nr 1 33. G niechowice -Stary Dwór  20 XI 2015 r. godz.18:30 świetlica wiejska Gniechowice w Ensisheim (Alzacja)
14. Czerńczyce 9 XI 2015 r. godz. 18 świetlica wiejska 34. Gądów-Jaszkotle 23 XI 2015 r. godz. 17:30  świetlica wiejska w Gądowie (wyjazd w dniach od 3 do 7
15. Sokolniki 9 XI 2015 r.  godz. 18 świetlica wiejska 35. Stoszyce 23 XI 2015 r. godz. 17 świetlica wiejska grudnia 2015r.), gdzie będą
16. Cesarzowice  10 XI 2015 r. godz. 18 świetlica wiejska 36. Wszemiłowice-Jurczyce 23 XI 2015 r. godz.18:30 świetlica wiejska mieli okazję zaprezentować
17. Pełcznica 10 XI 2015 r. godz. 18 świetlica wiejska 37. Rybnica 24 XI 2015 r. godz. 17 mieszkanie prywatne Rybnica 6 swoje prace. Prace należy
18. Mokronos Górny  12 XI 2015 r.  godz. 17 świetlica wiejska 38. Szymanów 24 XI 2015 r. godz. 17 świetlica wiejska dostarczyć do Starostwa
19. Mokronos Dolny  12 XI 2015 r. godz.18:30 świetlica wiejska 39. Pietrzykowice 24 XI godz.18:30 świetlica wiejska Powiatowego we Wrocławiu
20. Krzeptów 13 XI 2015 r.  godz. 17 świetlica wiejska 40. Sadowice  25 XI 2015 r.  godz. 17 świetlica wiejska w nieprzekraczalnym
21. Kozłów 13 XI 2015 r.  godz. 17 świetlica wiejska 41. Smolec -Centrum 26 XI 2015 r.  godz. 18 świetlica wiejska terminie do 6 listopada
22. Nowa Wieś Kącka  13 XI 2015 r. godz.18:30 świetlica wiejska 42. Smolec -Osiedle Leśne 27 XI 2015 r. godz. 18 świetlica wiejska 2015 r. Formularz
43. Smolec -Zatorze  30 XI 2015 r.  godz. 18 świetlica wiejska zgłoszeniowy i regulamin
konkursu na stronie
Powiatu Wrocławskiego.


4 ATRAKCJE NASZEJ GMINY22 października - 28 października 2015 NASZE KĄTY

Anita Przewozy Trasa rowerowa wiodąca
informuje: przez naszą gminę w konkursie!

Zgodnie z informacjami Od 10 do 30 października można PRZEBIEG TRASY: Województwo: dolnośląskie
z Gazety Wrocławskiej głosować na najlepsza trasę rowe- PUNKT STARTOWY TRASY: Hala Widowiskowo Sportowa ul. Brzozowa 4 Kąty Wrocławskie
chcieliśmy poinformować, że rową w konkursie „BANK TRAS”, PUNKT DOCELOWY: Hala Widowiskowo Sportowa ul. Brzozowa 4 Kąty Wrocławskie
od soboty, 24 października organizowanym przez portal EAC- DYSTANS TRASY: 45km
objazd ulicy Grabiszyńskiej TIVE.pl. Wśród dziesięciu nomi- OPIS PRZEBIEGU TRASY: Trasa objazdowa: Kąty Wrocławskie – Mauzoleum Bluchera – Pałac Krobielowice
przestaje obowiazywać. nowanych jest ta wiodąca przez
W związku z tą informacją naszą gminę. Do konkursu zgłosił – Wojtkowice – Strzeganowice – Sadkówek – Sadowice – Stoszyce ruiny Pałacu
nasze busy będą kursowały ją pan Paweł Pilski – mieszkaniec – Bogdaszowice – Karczyce XIX wieczny Pałac – Jarząbkowice – Gałów- Samotwór
według starej trasy. naszej gminy, który lubi aktywnie Pałąc Aleksandrów – Skałka Zajazd Banderoza – Małkowice – Sadków – Sośnica
Z powyższą informacją spędzać czas. – Kąty Wrocławskie
powraca przystanek na
ulicy Wiejskiej w kierunku Pierwszy etap konkursu trwał Pałac Zajazd
Kątów Wrocławskich. do 30 września. Do tego czasu Aleksandrów – klasycy- Banderoza w Skałce.
Przypominamy też, że ze jury wybrało 10 najciekawszych styczny dworek z 1776 roku, który Zajazd oraz miejsce
względu na to, iż 25 wypada wycieczek, które teraz powalczą w 2007 roku został nabyty przez polsko- do wypoczynku nad stawem.
w niedzielę, sprzedaż biletów o nagrodę głowną. Celem konkursu -niemieckie małżeństwo Aleksandrę i Alexandra Możliwość połowu ryb oraz ich
w Środzie Śląskiej odbędzie jest, jak mówią sami organizatorzy, Watin, którzy podjęli się zadania przekształcenia przygotowania i spożycia
się 26.10, tj. w poniedziałek. zachęcenie jak największej licz- go w obiekt hotelarsko-gastronomiczno-konfe-
Z tego powodu sprzedaży by osób do jazdy na rowerze. Ich rencyjny przy jednoczesnym zachowaniu na miejscu
w Kątach Wrocławskich zdaniem, taki konkurs powinien jego zabytkowego charakteru
tego dnia nie będzie się również przyczynić się do rozbu-
odbywała. Wszystkich dzenia ciekawości świata wśród
klientów zapraszamy do osób aktywnych, by zachęcić ich
naszego punktu sprzedaży do odkrywania ciekawych miejsc
biletów w Środzie Śląskiej w okolicy, w której mieszkają.
w handlowcu, wejście od Popieramy takie inicjatywy i za-
strony naszego przystanku. chęcamy do głosowania, a przede
Pozdrawiamy i życzymy wszystkim do odkrywania nowych
wszystkim miłej jazdy. zakątków naszej gminy.

Konkursy dla Na trasę rowerową zgłoszo-
uczniów szkół ną przez pana Pawła Pilskiego

Do 1 XI trwa konkurs można głosować do 30 paździer-
na projekt logo
Międzynarodowej Olimpiady nika 2015 na stronie internetowej
Lingwistycznej (IOL - www.eactive.pl. Trzymamy kciuki!
International Olympiad
in Linguistics) - jednej ROZMOWA Stoszyce –
z 12 międzynarodowych ruiny zabudowań
olimpiad naukowych. Z PAWŁEM PILSKIM
Zwycięzca otrzyma pałacowych
prezenty ze wszystkich 37 n Dlaczego uznał pan tę trasę za
krajów uczestniczących Pałac
w olimpiadzie o łącznej najciekawszą? Krobielowice to
wartości między 100 PP: Uznałem, że jest to cieka- pochodzący z XVI wieku
a 500 euro. Do 16 XI zabytek, który pełni obecnie rolę
można składać w wersji wa trasa na podstawie obserwacji hotelu. Wokół pałacu znajdują się
elektronicznej projekty uczestników letnich wycieczek ro- stawy hodowlane z możliwością
w konkursie na koszulkę werowych organizowanych przez połowu ryb. Niewątpliwą atrakcją
promującą Instytut GOKIS. Trasa zawiera elementy jest również przypałacowe
Matematyczny Uniwersytetu krajoznawcze, historyczne i wypo-
Wrocławskiego wśród czynkowe. pole golfowe
uczniów. Każdy może
przedstawić kilka pomysłów n Który punkt wycieczki jest dla Mauzoleum
i przesłać je na adres G. L. von Blüchera. Stoi
[email protected] pana najciekawszy i dlaczego? przy drodze niedaleko wsi
Zwycięzca otrzyma nagrodę PP: Zgodnie z założeniami kon- Krobielowice. Wielki pruski boha-
w wysokości 500 zł. ter, który był jednym z głównych
gimnazjum.katywroclawskie. kursu mogłem umieścić na niej uczestników tamtych wyda-
com tylko 5 atrakcji, choć można na rzeń, znalazł tu miejsce
niej spotkać o wiele więcej cieka-
Nowa szata wych miejsc jak np. Sanktuarium swojego spoczynku
Muzeum Podwyższenia Krzyża Świętego
w Sośnicy, klasztor w Małkowi- DODATKOWE INFORMACJE: N a trasie dodatkowe atrakcje, klasztor Małkowice, Pałac Karczyce, „Cudowne Schody
Muzeum Narodowe cach czy Pałac w Karczycach. w Sośnicy”
we Wrocławiu
oraz Stowarzyszenie Twórców n Ile czasu trzeba sobie
Grafiki Użytkowej wybrały
zwycięzcę konkursu na zarezerwować, aby przemierzyć
nową identyfikację wizualną
Muzeum - przygotuje ją te 45 kilometrów szlakami
wrocławski projektant
Marian Misiak. W ścisłym naszej gminy?
finale konkursu brało udział PP: Pokonanie trasy wraz z od-
5 studiów graficznych z całej
Polski.  O wyborze propozycji wiedzeniem trasy zajmuje od 3 do
wrocławskiego designera 5 godzin, zależnie od pobieżności
zdecydowała siła graficznego zapoznania się z atrakcją i kon-
przekazu. Wybrana dycji rowerzystów. Co niezwykle
identyfikacja ujednolici ciekawe, na trasie spotykaliśmy
wszystkie oddziały muzeum mnóstwo dzikich zwierząt, dziki,
i nada im nowy charakter sarny czy nawet borsuki!
wizualny.
Magda Matkowska


NASZE KĄTY WYWIAD 22 października - 28 października 2015 5

Zburzmy obojętności

O problemie przemocy domowej, zintegrowanym syste- się bardzo mało, dlatego państwa inicjatywa mi, dotyczący wszystkich grup społecznych,
mie pomocy, o roli jaką mają do odegrania instytucje jest czymś niesłychanie wartościowym. dawniej uważano, że ten problem dotyczył ro-
państwa, kościoły, organizacje pozarządowe, o ko- n K.N. : Dziękujemy, staramy się dzin biednych, wrzucanych do jednego worka
nieczności piętnowania sprawców, sposobach podania związanego z patologią, to jest wygodny ste-
ręki ofiarom, ale i uwrażliwieniu świadków, o przeła- przełamywać powstały wokół tego mur reotyp, ale zafałszowujący sytuację, ponieważ
maniu społecznego tabu obojętności rozmawiamy na problem alkoholizmu dotyczy również rodzin
łamach naszej gazety z panem Sebastianem Kotla- obojętności. dobrze sytuowanych i zdaje się, że to zjawisko
rzem, wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Kątach S.K.: Rozmawianie o tym, to już jest dużo, narasta, dzisiejszy tryb życia jest związany ze
Wrocławskich, w 2013 r. laureatem konkursu „Wyróż- stresem, brakiem pewności, stabilizacji, ob-
nienie Białej Wstążki”, w kategorii: osoba publiczna, jest to przełamywanie pewnego tabu, bardzo ciążeniami kredytowymi, ludzie coraz więcej
wyróżnienie przyznawane jest przez Kapitułę Konkur- silnego, jest w tym jeszcze jedna ważna spra- pracują, mają coraz mniej czasu na rozwią-
sową powołaną z inicjatywy Centrum Praw Kobiet oraz wa, i ja tutaj bardzo liczę na państwa, trzeba zywania pojawiających się problemów na
Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez uświadomić ludziom czym jest przemoc, bo bieżąco, na konstruktywną rozmowę, czyta-
barier”. – Jest ono przyznawane mężczyznom, którzy rodzajów przemocy jest naprawdę wiele… łem niedawno statystyki, że ojciec rozmawia
mają odwagę sprzeciwiać się przemocy wobec kobiet, ze swoim dzieckiem nie więcej, niż 5 minut
jest to część szerszej inicjatywy mającej na celu prze- n K.N.: …niektóre są bardzo wyrafinowane... dziennie, to o czymś świadczy, ludzie są zapra-
rwanie zmowy milczenia wokół problemu przemocy S.K.: …i nie koniecznie pozostawiają ślady cowani…
zarówno wobec kobiet, jak i wobec osób starszych.
na ciałach ofiar, bo możemy mieć do czynienia n K.N.: … i nie mają czasu na rozmowę
Część pierwsza wywiadu została opubliko- związane ręce, ponieważ kościół swoją z przemocą fizyczną, psychiczną, ekonomiczną
wana w numerze 19 Naszych Kątów. Dzisiaj i symboliczną, jest tego bardzo dużo i o tym o codziennych drobiazgach, dotykamy tutaj
publikujemy część drugą. naukę i praktykę swojego postępowania trzeba rozmawiać, nie wolno się tego wstydzić.
n Krzysztof Niewiejski: Czy możemy Jeśli chcemy walczyć ze zjawiskiem przemocy kwestii priorytetów, co jest najważniejsze,
opiera na nauce Jezusa Chrystusa zapisaną to zerwijmy wokół tego zjawiska z tabu, które
powiedzieć, że mamy dziedziczony przybiera formę milczenia. Musi zostać ra- a co jest mniej ważne.
w Ewangeliach, natomiast stanowisko dykalnie zerwane porozumienie ze sprawcą, S.K.: Dotykamy też innej rzeczy, bardzo
pokoleniowo model stosowania przemocy społeczeństwo, instytucje państwowe, policja
Jezusa, przekazane przez Ewangelistów, muszą stać jednoznacznie po stronie ofiary, poważnej, pęka tzw. „sojusz pokoleń”, coś
i jednocześnie dziedziczony pokoleniowo sytuacja ekonomiczna osób wychodzących się dzieje z kontaktami między pokoleniem
jest w tym przedmiocie jednoznaczne i nie z sytuacji przemocy domowej jest bardzo trud- dziadków a pokoleniem wnuków, zaczynamy
model przyjmowania postawy ofiary? na, często są to kobiety, które dotychczas nie mieć również problemy między rodzicami
Sebastian Kotlarz: Tak i bardzo trudno jest budzące żadnych wątpliwości: małżeństwo pracowały zawodowo. a dziećmi, jeśli nie mamy czasu na rozmowę
z członkami rodziny to jest to naprawdę duży
z tego wyjść. Mamy też tutaj do czynienia z ta- ma charakter nierozerwalny i w związku n K.N.: Jako społeczeństwo, jeśli dobrze kłopot, to nie są rzeczy łatwe. Praca jest waż-
kim, powiedziałbym, niedobrym pojmowanie na, wykształcenie też jest ogromnie ważne,
świętości rodziny, dla mnie, święte jest ludz- z tym pole manewru kościoła… rozumiem, nie możemy dla własnego jednak dopiero wtedy, kiedy jesteśmy w do-
kie zdrowie, święte jest ludzkie życie, rodzina, S. K.: …jest wąskie, zdaję sobie z tego brych relacjach z ludźmi, kiedy dzielimy się
w której panuje przemoc, w której panuje al- lepszego samopoczucia uznać, że tego z nimi swoimi sukcesami to tej radości jest
koholizm, nie jest rodziną świętą. sprawę, nie ma czegoś takiego jak rozwód dwa razy więcej, pomnażamy ją, a kiedy dzie-
w kościele, orzekanie o nieważności małżeń- problemu nie ma. limy się swoimi problemami to te problemy
n K.N.: Tutaj, panie przewodniczący, stwa czy też raczej stwierdzanie nieważności S.K.: Problem przemocy istnieje i ma stają się lżejsze, ostatecznie, kiedy odchodzi-
małżeństwa nie jest rozwodem, ludzie bar- my z tego świata, nie zabieramy go ze sobą. Co
wchodzimy na teren dogmatów wiary, dzo często to mylą, to jest stwierdzenie, że ogromne skutki społeczne, np. kwestia dzieci jest w życiu najważniejsze? Jest to miłość, jest
takie małżeństwo nigdy nie zostało zawarte, wychowujących się w rodzinach przemoco- to przyjaźń…
sakramentów, rozmawiałem z księżmi i mogę ale istnieje jeszcze instytucja separacji mał- wych, tym trzeba się zająć, tu i teraz, przemoc
żeńskiej, kościół prowadzi ośrodki Caritas, nie jest czymś zabawnym, jak w niektórych K.N.: … a nie czwarty samochód na
powiedzieć, że księża nie uważają, aby kościół domy samotnych matek, tak więc nie mogę „dowcipach”, jest to poważny problem, na tyle,
powiedzieć, że kościół nic w tym kierunku nie żwirowanej alejce. Czym według pana jest
w jakimkolwiek punkcie swojego nauczania robi, ponieważ byłbym niespra- że powinna powstać, nazwijmy to,
wiedliwy, ale myślę, że zawsze „siatka” mająca na celu zwalcza- męskość?
zachęcał do nadużywania alkoholu czy do można zrobić więcej. nie tego zjawiska, która powinna S.K.: Kobiety pod tym względem, w uświa-
działać sprawnie i w sposób sko-
stosowania przemocy wobec kobiet. n K.N.: Kościół jest instytucją, ordynowany, przez wybrane domieniu sobie co to znaczy być kobietą
S.K.: Nie jestem teologiem, jestem osobą, instytucje państwa, kościoły, z ich w społeczeństwie, poszły daleko do przodu,
którą tworzą ludzie, mimo dużymi możliwościami oddzia- mają już tę lekcję znakomicie odrobioną, męż-
która zdecydowanie opowiada się za przyja- ływania, poprzez uwrażliwienie czyźni tutaj kompletnie zostali. Dla mnie bycie
znym rozdziałem państwa od kościoła. dogmatów, mimo pewnych wymiaru sprawiedliwości, przy- mężczyzną to jest bycie osobą silną, nie ma
gotowanie policji do interwencji to nic wspólnego ze stosowaniem przemocy,
n K.N.: Mamy tę sprawę uregulowaną instytucjonalnych ograniczeń, domowych czy do właściwego po- osoba silna nie ma kompleksów, w związku
stępowania w przypadkach ofiar z tym będzie obok niej miejsce dla funkcjono-
konstytucyjnie. sądzę, że duchownym, jako gwałtów, ale również należy włą- wania silnej kobiety, co więcej, będzie uważała
S.K.: Mamy, ale czy jest to przestrzegane? czyć w to budownictwo socjalne, to za wartość. Męskość jest to z jednej strony
ludziom, nie można odmówić ofiara przemocy domowej, jeśli już musi poczucie własnej siły, z drugiej pełnej kontro-
To zupełnie inna kwestia, na zupełnie inną opuścić mieszkanie albo sama chce to zrobić, li nad swoim zachowaniem; mężczyzna silny
rozmowę. Nigdy nie słyszałem z ambony wy- wrażliwości na los bitych powinna mieć możliwość znalezienia schro- powinien być wrażliwy, ponieważ wrażliwość
powiedzi otwarcie aprobujących przemoc nienia, musi to być tanie, ponieważ sytuacja to nie jest niemoc, jest to coś niesłychanie po-
w stosunku do kobiet, ale pamiętajmy o jednej kobiet, że kościołowi nie osób wychodzących z przemocy domowej na zytywnego, jest to reagowanie na otaczający
rzeczy, duchowieństwo, księża, też są ludźmi ogół nie jest dobra. świat w sposób właściwy, w sposób znacznie
wywodzącymi się z rodzin funkcjonujących można odmówić i świadomości bardziej bogaty od stereotypu męskości, że
w określonej kulturze, nie twierdzę, że wszyscy, n K.N.: W naszej rzeczywistości, bardzo powinienem być czymś w rodzaju skały, nie,
znam księży, którzy w fantastyczny sposób an- istnienia tego problemu, jak jestem człowiekiem, który ma pewne słabości,
gażują się w walkę z przemocą w stosunku do ogólnie można powiedzieć, że wszelkiego ale próbuje nad nimi pracować.
kobiet, jednak bywało tak, że kiedy kobieta szła i dobrej woli, natomiast jego pole działania,
do spowiedzi, to mówiono jej, że ma nieść swój rodzaju zabezpieczenia socjalne nie mają n K.N.: Dziękuję panu za spotkanie, za
krzyż, bo trzeba żyć „po bożemu”, nie wiem jaki podobnie jak nasze, ludzi świeckich, jest
jest obecnie program nauczania w seminariach „dobrej prasy”, natomiast w świetle tego rozmowę, która swoimi meandrami
duchownych. Moim zdaniem, dużo antyreklamy ograniczone, ponieważ problem jest bardzo
zrobił kościołowi sprzeciw wobec konwencji an- o czym tutaj rozmawiamy, być może, warto poprowadziła nas szeroko i zahaczyła
typrzemocowej, ponieważ przekaz, jaki poszedł, trudny.
był taki, że kościół jest przeciwny przeciwdziała- S.K.: Oczywiście, że tak. Jednak proszę pa- byłoby się zastanowić czy ofiary przemocy o bardzo wiele różnych spraw wokół
niu przemocy wobec kobiet, chociaż naprawdę
tak nie jest. Kościół jest instytucją o bardzo dłu- miętać o jednej rzeczy, jeszcze do niedawna domowej nie powinny stanąć w pierwszym problemu przemocy domowej.
giej historii, są tutaj np. wpływy św. Tomasza przysięga małżeńska składana przez kobietę, S.K.: Dziękuję za to, że podjęliście państwo
z Akwinu, który postrzegał kobietę jako niedo- chyba do początków XX w., była nieco inna, za- rzędzie osób, którym ta państwowa pomoc
skonałego czy niepełnego mężczyznę. wierała klauzulę posłuszeństwa, że będzie ona ten trudny temat, dotknęliśmy tylko niektó-
mężowi posłuszna, miało to też swoje konse- powinna zostać udzielona? rych aspektów tego złożonego zjawiska.
n K.N.: W kwestii małżeństwa kościół kwencje.
S.K.: Zgadzam się z tym, chociaż nie
jako instytucja, a tym bardziej księża, ma n K.N.: Ale uległo to zmianie, przynajmniej twierdzę, że taka pomoc nie jest im obecnie
udzielana. Przemoc domowa i alkoholizm są
w formalnym zakresie. bardzo poważnymi problemami społeczny-
S.K.: Formalnie czegoś takiego w przy-

siędze małżeńskiej już nie ma, przynajmniej
o niczym takim nie słyszałem, jednak to ob-
razuje, że kościół funkcjonuje w określonej
kulturze, tymczasem zjawisko przemocy jest
problemem wspólnym. Uważam, że o zjawisku
przemocy w przestrzeni publicznej rozmawia


6 KILKA SŁÓW O WYBORACH22 października - 28 października 2015 NASZE KĄTY

Finał PLFA2 Moje rozważania
we Wrocławiu
Za a nawet przeciw
Już w tę sobotę,
24 października, o godzinie Krzysztof Niewiejski doświadczeniem totalnie rujnującym i szeroko rozu- Długo policjanci nie zasmakowaliby gorącego
13:30 na stadionie mianą gospodarkę, i tkankę społeczną, i zdolność rosołu w domowych pieleszach, w tym miejscu
przy ulicy Sztabowej we Znowu wybory. Dobrze to czy niedobrze? wielu ludzi do pojmowania spraw publicznych. pozdrawiamy wszystkich gminnych policjantów.
Wrocławiu rozpocznie się Dręczą nas, Polaków, tą demokracją bez
finał trzeciego szczebla miłosierdzia. Moim zdaniem dobrze, że Co takiego jest w brytyjskim społeczeństwie, Ale są też inne powody stabilności angiel-
rozgrywek Polskiej Ligi w najbliższą niedzielę ponownie wystawią że Jednomandatowe Okręgi Wyborcze czynią skiego ustroju politycznego, obok znacznie
Futbolu Amerykańskiego. nam wyborcze urny w szkołach. Właściwie nawet ustrój polityczny Wielkiej Brytanii tak stabilnym, dłużej trwającej demokracji, nie mniej istotna
W spotkaniu tym bardzo dobrze. Dlaczego? Bo nic na tym świe- tak przewidywalnym? Warto dodać, że 30 % po- jest mentalność brytyjskiego, w większości ciągle
gospodarze, Wrocław cie nie jest dane raz na zawsze, ani zdrowie, ani parcie społeczne pozwoliło w obecnej kadencji jeszcze protestanckiego społeczeństwa. Dla An-
Outlaws, będą podejmować powodzenie u płci przeciwnej, nawet spłata hi- zdobyć przewagę w 650-osobowej Izbie Gmin. glika udział w demokratycznych procedurach
drużynę ze stolicy, Warsaw poteki, demokracja też nie, biorąc pod uwagę Natomiast partia z 12 % poparciem wprowadzi- to nie jest ofiarowany przez państwo przywilej,
Dukes. Obie ekipy w tym długie trwanie państwa, może nawet zwłaszcza ła do brytyjskiego parlamentu jednego posła, jest to przede wszystkim społeczny obowiązek,
sezonie jeszcze nie zaznały demokracja. słownie jednego i anglosaski świat się od tego podobnie jest zresztą w wielu innych sprawach.
smaku porażki, wygrywając nie zawalił. Podstawową wartością brytyjskiej W Wielkiej Brytanii od początku XIX w. frekwencja
wszystkie osiem starć. Niektórzy Czytelnicy tygodnika może łaskawie demokracji, w przeciwieństwie do naszego jej poj- wyborcza nie spadła poniżej poziomu 60 %, na
Wstęp 5 zł (ulgowy), 10 zł pamiętają, że nie jestem zwolennikiem JOW-ów? mowania, nie jest społeczna reprezentatywność ogół oscyluje w okolicach 70 %, taka jest świa-
(normalny). Serdecznie Napisałem wcześniej kilka zdań na ten temat. Mu- władzy ustawodawczej. Najważniejszą warto- domość odpowiedzialności obywatela za sprawy
zapraszamy! szę jednak przyznać, że jest przynajmniej jeden kraj, ścią jest tej władzy stabilność czyli oparcie rządu publiczne. Czy tutaj zaczynają się przyczyny, dla
w którym zasada, że zwycięzca w okręgu bierze w większości parlamentarnej. Zwycięzca bierze których dwa miliony, może nawet więcej, mło-
Juniorskie wszystko sprawdza się znakomicie - jest nim Wiel- wszystko, powstaje stabilny rząd i niech teraz poli- dych Polaków mieszka obecnie na Wyspach?
mistrzostwa ka Brytania. Mimo tego faktu pozostaję przy swoim tycy pokażą, co potrafią. Nie będzie tłumaczenia, Rozwiązanie tej szarady pozostawiam Szanow-
Polski przekonaniu. Nie dostrzegam możliwości wprowa- że chcieliśmy, ale koalicjant nie pozwolił. W na- nym Czytelnikom. Byłbym zapomniał napisać,
dzenia tego rozwiązania nad Odrą i Wisłą. Tak, stępnych wyborach można zmienić opcję i znowu wybory na Wyspach nie odbywają się w niedzie-
24 – 25 października, Panie Pawle, nie czas na niepewne eksperymenty podobnie łatwo będzie uzyskać większość rzą- lę, odbywają się w czwartek, ponieważ w piątek
stadion przy ulicy Sztabowej ustrojowe. Nie w obecnej konfiguracji międzyna- dową. Widzicie, Drodzy Państwo, polskie ulice, zaczyna się weekend, sobota jest przede wszyst-
we Wrocłąwiu gościł będzie rodowej. Nie w społeczeństwie znajdującym się gdyby jakaś partia, uzyskawszy kilka milionów gło- kim dla rodziny, a w niedzielę „pamiętaj, abyś
cztery najlepsze juniorskie w wysokim stopniu splątania jak nasze. PRL był sów, wprowadziła do sejmu tylko jednego posła? dzień święty święcił”.
ekipy z całej Polski w futbolu
amerykańskim. Zobaczymy Wyborca może głosować kore-
młodych zawodników spondencyjnie. Zamiar głosowania
z Panthers Wrocław, korespondencyjnego należy zgłosić Burmi-
którzy są zdecydowanymi strzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
faworytami całego z siedzibą w Katach Wrocławskich, Ry-
turnieju; Seahawks Gdynia, nek 1 w terminie do dnia 12 października
młodszych kolegów mistrzów 2015 r.
Polski z sezonu 2014 i 2015;
Warsaw Eagles, najstarszej Wyborca niepełnosprawny o znacznym
drużyny futbolowej w naszym lub umiarkowanym stopniu niepełno-
kraju; Seahorses Mazowsze, sprawności w rozumieniu ustawy z dnia
zespołu stworzonego przez 27 sierpnia 1997 r, o rehabilitacji zawo-
sztab szkoleniowy Warsaw dowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
Sharks, jednej z topligowych niepełnosprawnych (t.j.Dz.U. z 2011 r.
ekip. Warto dodać, że młode nr127, poz.721 z późn.zm.) oraz wybor-
Pantery będą broniły tytułu ca, który najpóźniej w dniu głosowania
mistrza Polski, zdobytego kończy 75 lat, może w terminie do dnia
w maju tego roku w formule 16 października 2015r. złożyć wniosek do
ośmioosobowej. Pierwszy Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocław-
mecz rozpocznie się skie o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
o godzinie 17:00, tuż po do głosowania w jego imieniu.
zakończeniu finału PLFA2.
Zapraszamy wszystkich Głosowanie zostanie przeprowadzo-
bardzo serdecznie!
Pełna rozpiska spotkań: ne w siedzibach komisji wyborczych
Sobota
Godzina 17:00, Panthers w dniu 25 października 2015 r w go-
Wrocław – Warsaw Eagles
Godzina 19:30, Seahawks dzinach od 7.00 do 21.00
Gdynia – Seahorses
Mazowsze
Niedziela
Godzina 11:30, mecz o 3.
miejsce
Godzina 14:30, finał

Dobry występ
młodych
Sokołów

Bardzo dobrze
zaprezentowała się drużyna
młodzików Sokoła Smolec,
która w ostatnim meczu
rozgrywanym na stadionie
w Smolcu rozniosła
GKS Kobierzyce aż 6:1.
Podopieczni Sebastiana
Neski bardzo dobrze radzą
sobie w tym sezonie,
stawiając swoim rywalom
bardzo trudne warunki.
Gole strzelali Brysiewicz (3),
Puczyński (2) i Gawlik (1).
Gratulujemy.


NASZE KĄTY AKTUALNOŚCI 22 października - 28 października 2015 7

Już 25 października br. odbędą się wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu RP. Czasu Nietrzeźwi
pozostało niewiele, więc walka o wyborców trwa w najlepsze. A jak politycy chcą przekonać rodzice
do siebie tych obywateli, którzy wiedzą, czym jest informatyzacja? opiekowali się
dwójką małych
Cyfrowy obraz partii dzieci
politycznych
Rodzice opiekowali się
Martyna Wilk dwójką małych dzieci
mając prawie 2,4 promila
Redakcja „IT w Administracji” stwo- alkoholu w organizmie.
rzyła ankietę na temat miejsca infor- Wezwani na interwencje
matyzacji w programach wyborczych. policjanci z powiatu
Postawiliśmy w niej pytania o 10 wrocławskiego zatrzymali
kwestii kluczowych dla przyszłości kobietę i mężczyznę. Dzieci
polskiej e-administracji. Ankietę w wieku 2 i 5 lat trafili
rozesłaliśmy do dziewięciu komite- pod opiekę babci. O ich
tów wyborczych. Rękawicę podnio- dalszym losie zdecyduje
sły: Platforma Obywatelska, Polskie teraz sąd. Funkcjonariusze
Stronnictwo Ludowe, Nowoczesna z Komisariatu Policji Kąty
i Zjednoczona Lewica SLD+TR+PP- Wrocławskie zatrzymali
S+UP+Zieloni. Tak poznaliśmy infor- nietrzeźwych rodziców
matyczne poglądy kandydatów na opiekujących się dwójką
posłów RP. małych dzieci. Policjanci
8 października br. ok.
Które działanie najszybciej podnosi, że wdrożone e-usługi należy Jaką rolę mają odgrywać zasoby rozwiązanie to powinno być powią- godz. 20.30 zostali
podniosłoby poziom dofinansować z centralnego budżetu. informacyjne administracji zane z podniesieniem wynagrodzeń, wezwani na interwencję
cyberbezpieczeństwa państwa? publicznej? szczególnie w komórkach odpowie- na terenie gminy Kąty
W jaki sposób rząd powinien dzialnych za zamówienia publiczne Wrocławskie. Po przyjeździe
Wszystkie przebadane partie są wspierać rozwój e-usług publicznych PO i Nowoczesna zgadzają się, że z obszaru IT. w mieszkaniu zastali
zgodne, że należy określić strukturę w samorządach? należy bezpłatnie udostępniać jak naj- 27-letniego mężczyznę
i ramy prawne krajowego systemu więcej danych i zasobów publicznych Które obszary działalności państwa oraz 25-letnią kobietę,
ochrony cyberprzestrzeni, a także PO i Nowoczesna zgadzają się, że w sposób możliwy do maszynowego powinny być informatyzowane na a pod ich opieką małych
zdefiniować obowiązki i uprawnie- należy stworzyć i udostępnić jst e-usłu- przetwarzania. Nowoczesna podkre- większą niż dotychczas skalę? chłopców w wieku 2 i 5 lat.
nia jego uczestników oraz przydzielić gi do zadań zleconych i zadań własnych śla jednak, że rozwiązania wymaga tu Od obojga rodziców czuć
im do tych działań zasoby. Ponadto w modelu chmury obliczeniowej, tak kwestia ochrony danych osobowych PO wskazuje na: ochronę zdrowia, było silną woń alkoholu.
PO za bezzasadny uważa ewentualny by opłaty za nie były proporcjonalne zawartych w rejestrach publicznych. wymiar sprawiedliwości i sądow- Przez cały czas interwencji
pomysł na stworzenie centralnego do ich wykorzystania (jst ma płacić Za wzór stawia kraje skandynaw- nictwo oraz udostępnianie zasobów kobieta zachowywała się
funduszu przeznaczonego na poprawę tylko za rzeczywiste wykorzystanie). skie, gdzie udostępnianiem tego typu informacyjnych administracji i na- agresywnie i arogancko.
bezpieczeństwa w urzędach. Nato- Jak podkreśla Nowoczesna, takie roz- zbiorów zajmuje się specjalistyczna uki. Co ciekawe, powołując się m.in. W pewnym momencie
miast Nowoczesna podkreśla wielkie wiązania są efektywne finansowo instytucja zapewniająca anonimiza- na badania Banku Światowego, PO dotychczas spokojny
znaczenie procedur reagowania i gwarantują przyjmowanie wspólnych cję danych pochodzących z różnych przypomina, że największym pro- mężczyzna również
w sytuacjach kryzysowych i zauważa standardów usług, co jest bardzo ko- źródeł. PSL i Zjednoczona Lewica blemem polskiej gospodarki jest zaczął być agresywny.
zarazem, że bezpieczeństwo wynika rzystne dla obywateli. Natomiast PSL przekonują, że administracja powin- niesprawnie działające sądownictwo. Dlatego policjanci
przede wszystkim ze skutecznego za- i Zjednoczona Lewica chcą wesprzeć na stopniowo dążyć do otwierania PSL wymienia: ochronę zdrowia oraz obezwładnili obie osoby,
pobiegania incydentom. finansowo zadania zlecone samorządu danych w najszerszym możliwym bezpieczeństwo i powiadamianie które następnie zostały
terytorialnego, pozostawiając two- zakresie, ale musi temu towarzyszyć ratunkowe. Twierdzi też, że należy przewiezione do jednostki
Jakie działania należy podjąć, rzenie systemów dla zadań własnych zapewnienie wysokiej jakości udo- ustanowić plan wypozycjonowania Policji. W związku z tym
aby zwiększyć podaż e-usług poszczególnym jst. stępniania danych (szybkie łącza, różnych działalności państwa w spo- dzieci zostały przekazane
publicznych? uaktualnianie danych, niezaprze- sób zrównoważony i po dziedzinach pod opieką babci.
W jaki sposób zwiększyć dostępność czalność), co wymaga odpowiednich kluczowych powinniśmy wzmacniać Następnie funkcjonariusze
PO i PSL podzielają opinię, że trzeba witryn administracji publicznej dla nakładów. pozostałe gałęzie. Nowoczesna stoi sprawdzili stan
pokazywać dobre praktyki i zachę- osób starszych, niepełnosprawnych na stanowisku, że priorytetowe po- trzeźwości zatrzymanych.
cać placówki publiczne do realizacji lub dysponujących wolnymi łączami? W jaki sposób zapewnić kadry IT na winny być te obszary, które dotyczą Przeprowadzone badanie
e-usług, pokazując korzyści z ich stoso- potrzeby podmiotów publicznych? najszerszej grupy obywateli. Zalicza wykazało zarówno u kobiet
wania – w ten sposób kolejne e-usługi PO opowiada się za dotowaniem do nich: ochronę zdrowia oraz roz- jak i mężczyzny prawie
będą w naturalny sposób pojawiały z centralnego budżetu projektów PO i Zjednoczona Lewica chcą liczanie podatków i obsługę celną. 2,4 promila alkoholu
się w ofercie administracji. Ponadto przebudowy lub tworzenia witryn budować wspólne, międzyresorto- Natomiast Zjednoczona Lewica chce w organizmie. Obecnie
PO uważa, że w pewnym sensie aktu- zgodnie z normami. Zauważa jed- we kadry. Jednocześnie PO zauważa, informatyzować przede wszystkim policjanci wyjaśniają
alna podaż e-usług publicznych jest nocześnie, że resort cyfryzacji już że jakości kadr nie zwiększy samo kwestie dotyczące utraty i poszuki- wszystkie okoliczności
wystarczająca, a co ważniejsze – obo- finansuje i takie projekty, i eduka- podwyższenie wynagrodzeń, a brak wania pracy oraz ochronę zdrowia. w tej sprawie. O zastanej
wiązujące przepisy w dużej mierze cję urzędników w tym zakresie. PSL kompetencji urzędników co do nad- Dodatkowo PSL, Nowoczesna i Zjed- przez funkcjonariuszy
już dzisiaj nakazują urzędom realizo- chce edukować urzędników, a Zjed- zorowania projektów skończy się noczona Lewica widzą szczególną sytuacji poinformowany
wanie usług w drodze elektronicznej. noczona Lewica – wprowadzić do nieuzasadnionym transferem pienię- potrzebę w informatyzowaniu spraw zostanie sąd rodzinny, który
Dodatkowo PSL utrzymuje, że podaż systemu prawnego kary za nie- dzy publicznych do firm prywatnych. administracyjnych, w szczególności podejmie dalsze decyzje
e-usług można zwiększyć, prowadząc przestrzeganie norm. Nowoczesna PSL chce realizować e-usługi admi- tych, które bezpośrednio dotyczą w tej sprawie. Za narażenie
działania nakierowane na walkę z wy- zauważa, że skuteczniejsze niż kary nistracji poprzez takie podmioty obywatela. dzieci na niebezpieczeństwo
kluczeniem cyfrowym. Nowoczesna byłoby uzależnienie dostępności komercyjne (poczta, banki, operatorzy utraty życia bądź zdrowia
twierdzi, że należy wykorzystywać środków pomocowych od spełniania telekomunikacyjni itp.), które zapew- Autorka jest redaktorem prowadzącym rodzicom może grozić kara
chmurę obliczeniową (zarówno pu- standardów. Rozważa też możliwość nią odpowiednie kadry. Natomiast miesięcznika „IT w Administracji”. nawet do 5 lat pozbawienia
bliczną, jak i prywatną) po to, by wzmocnienia zasobów organizacji Nowoczesna sugeruje, by korzy- Artykuł ukazał się m.in. tutaj: wolności. Mężczyzna
w optymalny sposób tworzyć wspólne pozarządowych po to, aby mogły one stać przy budowie e-usług z modelu http://itwadministracji.pl/ dodatkowo odpowie za
zasoby e-usług i ich jednolitą obsłu- lepiej monitorować przestrzeganie usługowego (outsourcing, chmura), uszkodzenie radiowozu
gę. Tymczasem Zjednoczona Lewica standardów przez podmioty admini- zmniejszającego potrzeby kadro- aktualnosci/cyfrowy-obraz-partii-poli- podczas interwencji.
stracji publicznej. we w administracji. Twierdzi też, że tycznych.html
jedyny
niezależny
tygodnik lokalny
gminy Kąty Wrocławskie


8 22 października - 28 października 2015 PODRÓŻE KULINARNE NASZE KĄTY

[email protected] Nasze Kąty
- piszemy dla Ciebie
Drodzy Czytelnicy!apraszamy osoby lubiące pisać, które mają swoje pasje. Możecie pisać do

nas e-maile, opowiadać swoje historie, chwalić się swoimi osiągnięciami.

ZJeśli też zauważycie coś ciekawego w swojej okolicy i chcecie się tym

podzielić z Czytelnikami Naszych Kątów, po prostu piszcie na: [email protected]
Na listy pisane w tradycyjny sposób – odręcznie, piórem, na śnieżnobiałej kartce papieru
– czekamy szczególnie. Dzięki takiej formie korespondencji powraca magia dawnej
epistolografii. Czekamy z zaciekawieniem pod adresem:

Tygodnik lokalny „ Nasze Kąty”, 55-080 Smolec, ul. Lipowa 1.

Napisz do nas [email protected]

Podróże kulinarne 32 ' 5 Ðģ(

2,5 kuchni chorwackiej .8/, 1 $51(

Artur Hamerlik w sobie dodatki. Proponuję nie brać
To jest prawdziwe wyzwanie, jak zmieścić na 2 stronach obraz mieszanki frytek, ale blitvę - rodzaj sałatki ze
kultur, które rozwijały się na obszarze obecnej Chorwacji przez kilka ty- szpinaku i ziemniaków. Do każdego
sięcy lat? Podobnie karkołomne staje się opisywanie „tradycyjnej kuchni posiłku podawane jest białe pieczy-
chorwackiej”, gdzie dzisiaj można rozróżnić trzy (a właściwie - dwie i pół) wo. Chorwaci są gościnnym narodem
„kuchnie chorwackie”. Slawońską (panońską) na północy, dalmacką (śród- i bardzo często po posiłku zostaniemy
ziemnomorską) i górską, która jest kombinacją dwóch pierwszych, ale po- poczęstowania domowym winem,
siada również własne specjały. rakiją lub inną ziołową wódką czy na-
lewką.

W najstarszych wiekach na tere- najmniej z trzech różnych gatunków Fot. Artur Hamerlik Ajvar
nach dzisiejszej Chorwacji jadało się ryb: karpia, szczupaka i suma, ale
ryby. Po dziś dzień wzdłuż Duna- tylko prawdziwy ekspert od ryb cę, natkniemy się na miejscowy „Talerze” rybne 80 dag papryki, 40 dag bakła-
ju, karpie przyrządza się w ten sam zdradzi wam tajemnicę uzyskiwania specjał, czyli wyjątkową odmianę żanów, 6 ząbków czosnku, 100 ml
sposób, co w neolicie – nad otwar- pożądanego smaku: należy do garn- indyka, zwaną zagorski puran. Jada- Aby poznać pozostałe 99 procent oliwy, 250 ml octu, sól i pieprz
tym ogniem, nadziane na patyki ka dodać jeszcze kilka jesiotrów. ła go sama królowa brytyjska, jako „tradycyjnej kuchni chorwackiej”
w kształcie litery Y. Dawni miesz- główną potrawę podczas świąt Bo- trzeba się samemu tam wybrać. Naj- Bakłażany obrać i pokroić w po-
kańcy Chorwacji gotowali ryby w ten Žganci (od žgati - płonąć) to ko- żego Narodzenia. Nie wiadomo do lepiej z dużym zapasem czasu i nie dłużnie w słupki. Papryki przepołowić
sam sposób, jak się to robi do dziś. lejne chorwackie danie, znane jako końca, czy miało to miejsce raz, czy tylko nad Adriatyk, aby popatrzeć i oczyścić z nasion. Do garnka wlać
Garnek z brązu trzymany jest nad pura w Dalmacji i w górach Lika wielokrotnie, ale miało miejsce się i posmakować. W każdym razie, gdy ¾ litra wody i ¼ litra octu najlepiej
ogniem, wszelkie mieszanie jest za- oraz jako palenta na wybrzeżu i na z pewnością. raz skosztujemy tamtejszych specja- winnego, dodać oliwę i zagotować.
bronione, wolno tylko potrząsać od Istrii. Przyrządzamy je następująco: łów, będziemy mieli ochotę wracać Następnie dorzucić paprykę i bakła-
czasu do czasu naczyniem. do garnka wsypujemy mąkę kukury- W kartach dań znajdziemy się tam przez wiele lat, a w niektórych żany. Gotować 5-10 minut, następnie
dzianą, dolewamy wodę i gotujemy, potrawę o tajemniczej nazwie. Peka (znam wiele takich) przypadkach – odcedzić. Warzywa zmielić w ma-
Specjały kuchni tradycyjnej aż powstaną kawałki wielkości dzie- to nie konkretne danie, ale sposób, przez dziesięciolecia. szynce do mielenia (może być średnie
W taki właśnie sposób przy- cięcej piąstki. w jaki przygotowuje się wiele bał- sitko) i dokładnie wymieszać.
kańskich potraw. Jej nazwa pochodzi Bardzo często w jadłospisie (je-
rządzana jest jedna z tradycyjnych W Dalmacji mamy jagnięcinę, od żeliwnej pokrywy przysypywa- lovnik) znajdziemy mięsne lub W odpowiednie naczynie wlać
potraw Północnej Chorwacji – fiš pršut, ser owczy, oliwę z oliwek, ma- nej gorącym popiołem, pod którą rybne „talerze” dla dwóch osób, które oliwę, dodać mielone warzywa
paprikaš (pikantny gulasz rybny). karony śródziemnomorskie, owoce piecze się lub dusi to, co akurat pod- polecam. Znajduje się na nich mie- i postawić na ogniu. Gotować oko-
Danie to powinno składać się przy- morza i brodet (rodzaj naszej po- powiedziała kucharzowi fantazja. szanka ryb, kalmarów, małży, raków ło godziny, mieszając, dopóki cała
trawki rybnej z północy, tym razem Cza przygotowanie to ok 90-120 morskich lub kilka rodzajów mięsa masa nie zgęstnieje. 10 minut przed
ARTUR HAMERLIK przyrządzany z ryb morskich, po- minut. W chorwackim domu peka przygotowanych na różne sposoby. końcem, dodać posiekany czosnek,
Humanista parający się dawany z gorącą purą lub palentą. była zawsze. W biednych chatach Różnorodność produktów zależy od posolić i przyprawić pieprzem. Je-
przez wiele lat finansami. Osobiście wolę bez palenty. w górach lub na wyspach gotowa- restauracji i ceny, która mieści się śli chcemy przechować ajvar na
Amator nurkowania i jazdy na ło się na paleniskach zrobionych w granicach 150-200 kn i zawiera zimę, należy podgrzać wymyte
snowboardzie. Zapalony żeglarz, Nie możemy zapomnieć o lozova- z grubej warstwy gliny bądź cegieł. słoiki w piekarniku, włożyć w nie
miłośnik wina (szczególnie čca lub loza. Winogrona, wyciśnięte Podstawowym wyposażeniem każ- ajvar i jeszcze raz włożyć słoiki do
morawskiego). po produkcji wina, nie są wyrzucane dej kuchni były: metalowa łopatka, wygaszonego, ale ciągle ciepłego
Lubiący podróżować (to byłoby marnotrawstwo) - lecz miotełka i siatkowy ruszt, czyli gre- piekarnika, tak, żeby na wierzchu
niekoniecznie w najbardziej zostają poddane fermentacji oraz dele. Na zaszczytnym miejscu stała powstała przypieczona warstewka.
zatłoczone zakątki świata. destylacji ( tak jak np. przy produkcji metalowa lub gliniana kopuła,
Wielbiciel Kaszub i Izerów. naszej wódki). Jedyną różnicą jest to, z uchwytem na górze i pierścienia- n Peka - żeliwna pokrywa przysypana żarem, a w środku duszą się
że zamiast żyta i pszenicy mamy wi- mi, czyli peka. Specjalne pierścienie
nogrona, co daje specyficzny posmak. zapobiegały zsuwaniu się gorącego przysmaki kuchni chorwackiej
popiołu. Pod peką przygotowywało
Sery i peka się posiłki na wiele okazji. Jagnię-
Do alkoholu wspaniale pasuje cinę, chleb, ziemiaki z owocami
morza i wiele, wiele innych. Osobi-
fantastyczny paški sir (ser z wyspy ście polecam na wyspie Hvar – pękę
Pag), który także idealnie komponu- z ośmiornicą. Przepyszna potrawa.
je się z pršut. Jest to twardy, owczy
ser, na głowę bijący swoje inne eu-
ropejskie odpowiedniki. W ogóle
chorwackie sery i nabiał to temat na
osobny artykuł.

A w górskiej części kraju, od
Zagrzebia aż po węgierską grani-


NASZE KĄTY ZAKĄTKI NASZEJ GMINY 22 października - 28 października 2015 9

Pałac w Samotworze
podniesiony z ruin

Małgorzata Zdanewicz pan Alexan- jego wła- dewastacja, dach baseny są uczęszczane, a oni mi Zdjęcia: Archiwum Pałacu Alexandrów
der (który ściciele: był nieszczelny, mówią, że nie bardzo – mówi pan
O Dolnym Śląsku mówi się, że jest w międzyczasie von Fal- ściany podmokły, budynek zarósł Alexander.
Polską Doliną Loary – w naszym polszczyznę opanował kensteinowie, von naokoło. Dr Jerzy Kos, historyk
regionie znajduje się ponad 700 do perfekcji). – A tak na po- Richthofenowie (ich po- sztuki: – Bałem się, że w końcu Poziomki Magdy Gessler
zamków i pałaców. Tylko że więk- ważnie, to wraz z małżonką długo tomkiem był „Czerwony baron” zamieni się w ruinę, której nikt Przeglądam galerię zdjęć Pałacu
szość z nich niszczeje w oczach, - Manfred von Richthofen, as my- nie będzie chciał ratować. Byłby
domagając się pilnego remontu. szukaliśmy małego śliwski I wojny światowej, który to skandal, bo pałac w Samotwo- Alexandrów i księgę gości. Na fotogra-
Obiekt w Samotworze miał szczę- dworku, żeby na często bywał w Samotworze). Do rze jest jedynym zachowanym na fiach widnieją postacie z pierwszych
ście i kilka lat temu odzyskał swój starość przebudo- końca II wojny światowej obiekt był Śląsku (poza wrocławskim pała- stron gazet, między innymi Kora, Ro-
dawny blask. Z ruin podnieśli go wać go na hotel. własnością rodziny Jesdinskich. cem Wallenbergów przy ul. Karola bert Gawliński, Krzysztof Krawczyk.
Aleksandra i Alexander Watin, któ- Niełatwo było coś – Ostatnia wojna oszczędziła Szajnochy) dziełem architektury Pan Alexander tłumaczy, że sławy by-
rzy w murach zabytkowej rezyden- znaleźć, bo trafia- wiele obiektów rezydencjonalnych rezydencjonalnej autorstwa Carla wają tu często. – Ja w ogóle uważam,
cji otworzyli ekskluzywne centrum liśmy na obiekty na Dolnym Śląsku, natomiast znisz- Gottharda Langhansa. że my jesteśmy we Wrocławiu. Prze-
konferencyjno-hotelowe. Odrestau- albo zamieszkane, czyli je nowi mieszkańcy, za cież do granicy miasta jest chwilka.
rowane progi Pałacu Alexandrów albo znajdujące się przyzwoleniem komunistycznej – Remont pałacu rozpoczęliśmy A my mamy jeszcze tę zaletę, że na-
(nazwa wzięła się od imion właści- w totalnej ruinie, władzy – tłumaczy prof. Romuald w 2008 roku, niestety akurat w tym około jest zieleń – dodaje. Bo obiekt
cieli) zachwycają. Nie tylko okolicz- z którymi już nic nie M. Łuczyński, historyk. Po 1945 okresie, kiedy cały świat wchodził zlokalizowany jest w centrum Parku
nych mieszkańców – także Magdę dałoby się zrobić. roku pałac był w posiadaniu Wro- w depresję bankową. Żaden bank Krajobrazowego Doliny Bystrzycy.
Gessler i Krzysztofa Krawczyka. Ofertę kupna pałacu cławskiej Akademii Rolniczej, nie chciał inwestować w zabytki,
w Samotworze zna- prowadzącej samotworskie sady. bano się. Teraz jest już lepiej, bo Gościem pałacu była także Mag-
Nowymi właścicielami leźliśmy w Internecie. – Tutaj były biura i mieszkania dla pojawiły się dotacje da Gessler, znana restauratorka. Do
pałacu w Samotworze jest pol- Przyjechaliśmy tutaj, obejrzeliśmy dyrekcji. Do 1996 roku budynek unijne. Myśmy z nich Samotworu przybyła prywatnie, nie
sko-niemieckie małżeństwo. Para i postanowiliśmy, że kupimy ten był zamieszkany i jakoś tam utrzy- nie korzystali – mówi w ramach Kuchennych Rewolucji.
poznała się w latach siedemdziesią- obiekt. mywany – mówi Alexander Watin. pan Alexander. – A jak Gdy wydawała swoją nową książkę
tych w Kolonii, w której Alexander Był marzec 2007 roku. – Swoją drogą w pałacu mieszkał też układała się państwu „151 najlepszych restauracji i hoteli
Watin mieszkał, i do której wro- burmistrz Kopeć, gdy był kierowni- współpraca z konser- w Polsce”, zadzwoniła do państwa
cławianka Aleksandra (de domo) Trochę historii kiem sadów. W rozmowach ze mną watorem? – pytam, Watinów. – Pani Magda pytała, czy
Berezowska wyjechała na waka- Za datę narodzin obiektu podkreśla, że jest związany z tym bo niekiedy słyszy może umieścić nasz Pałac w swo-
cje. – Później, przez ponad dwa miejscem – dodaje. się o kłodach, rzuca- im zestawieniu, bo byłby to dla niej
uznaje się rok 1776, w którym W 1996 roku Akademia Rolnicza nych pod nogi przez zaszczyt. Odpowiedzieliśmy jej, że
lata, kursowaliśmy między Polską Gottlob Albrecht von Saurma po- wyprowadziła się z pałacu, który urzędników. Alexan- to dopiero dla nas będzie zaszczyt!
a Niemcami, co w tamtych czasach stanowił wybudować sobie pałac trafił w ręce prywatnego właściciela. der Watin odpowiada: Nasz pałac otrzymał od pani Gessler
wcale nie było takie proste. Trze- w miejscowości Romberg (obecnie Na przestrzeni kolejnych jedenastu - Współpraca układa- dwie poziomki.
ba było starać się o paszport, wizę, Samotwór), na malowniczym wznie- lat włości w Samotworze świeciły ła się poprawnie. Ale
nie było telefonów. Pozostawa- sieniu nad rzeką Bystrzycą. Projekt pustką. W niegdyś pięknym salonie myśmy zasadniczo Mam tę książkę w rękach. Pozio-
ło nam korespondowanie. Jako że rezydencji opracował nie byle kto, tynk odpadał płatami, a fasada łusz- nie chcieli tutaj za dużo zmieniać. mek może być maksymalnie trzy.
żona nie znała jeszcze niemieckiego, bo sam Carl Gotthard Langhans, czyła się jak skóra węża. Jedynym Naszym celem było przywrócenie Najczęściej jednak nie ma ich wcale.
a ja polskiego, początkowo pisali- wybitny przedstawiciel wczesnego działaniem, jakiego się tu podjęto, pałacu do stanu pierwotnego. My Pałacowa restauracja jest otwarta
śmy do siebie po rosyjsku, którym klasycyzmu. Jego dziełem jest tak- było zabicie okien dechami, aby nikt powiększyliśmy tylko jedną salę codziennie od godziny 14:00. Kusi
władaliśmy oboje – wspomina pan że berlińska Brama Brandenburska. nieproszony się do pałacu nie dostał i zlikwidowaliśmy dziwne twory, po- dobrą kawą. I poziomkami od Gessler.
Alexander. W 1979 roku para wzię- Wykończeniem wnętrza pałacu za- koje-klitki, które po wojnie powstały
ła ślub i zamieszkała w Niemczech. jął się wrocławski rzeźbiarz Johann Na ratunek na drugim piętrze. Bo tu siedem ro- Pałac Alexandrów zwyciężył
Trzynaście lat później obowiązki za- Peter Echtler. Budynek oddano do Alexander Watin: – Pałac był dzin mieszkało. w konkursie na Hotel Roku 2015,
wodowe pana Alexandra (piastował użytku po pięciu latach, w 1781 w kategorii zamki i pałace. Nagrody
wysokie stanowisko w jednej z firm roku. w takim stanie, że jeszcze 5 lat Obecny wygląd pałacu jest dziełem przyznawał HRS, jeden z najwięk-
farmaceutycznych) przywiodły ich i byłaby tragedia. Zaczęła się już jego właścielki, która jest plastyczką. szych portali rezerwacyjnych na
do Warszawy. Dalsze dzieje pałacu są dość Pani Aleksandra studiowała we Wro- świecie.
burzliwe. Kilkakrotnie zmieniali się cławiu w Wyższej Szkole Plastycznej,
Przyjechaliśmy, obejrzeliśmy, dzisiaj Akademii Sztuk Pięknych oraz
kupiliśmy w Monachium (rzeźbę i malarstwo),
także całe wyposażenie wnętrz i kon-
Farmaceutykę i hotelarstwo cepcja architektoniczna jest dziełem
dzieli wiele, skąd więc pomysł żony. Ściany pałacu zdobią obrazy Te-
otwarcia hotelu? I dlaczego właśnie resy Berezowskiej, matki pani Watin,
w Samotworze? – Każdy ma jakieś także malarki.
słabsze momenty w życiu – żartuje
Pałac Alexandrów oferuje 22 pięk-
nie wyposażone pokoje hotelowe,
trzy sale bankietowo-konferencyjne,
restaurację. Organizowane są w nich
wesela, bankiety, spotkania bizneso-
we. To tu najczęściej spotykają się
członkowie Stowarzyszenia Przed-
siębiorców Kąteckich, którego pan
Watin jest członkiem.

Czy właściciele chcieliby zmienić
w pałacu coś jeszcze? – Przydało-
by się tutaj SPA lub basen, chociaż
mały. Teraz wszyscy patrzą czy ho-
tel ma basen, choć jest to bardziej
modne, niż rzeczywiście wykorzy-
stane. Pytam się hotelarzy, czy ich


10 22 października - 28 października 2015 SPORT NASZE KĄTY

Trzy i liczymy dalej…

Mikołaj Matkowski ty i pokazywać niezłą, skuteczną grę, do n Maximus miał wiele dobrych akcji
Już trzy zwycięstwa mają na swoim koncie której przyzwyczaili swoich kibiców. Dobrze
zawodnicy Polkątów Maximusa. W środę, prezentował się Tomasz Giniewski, który
14 października, nasi koszykarze zwyciężyli w całym spotkaniu zdobył 17 punktów i był
w Kątach Wrocławskich drugą drużynę Turo- najskuteczniejszym graczem drużyny z Ką-
wa Zgorzelec, 77:62, natomiast 16 paździer- tów Wrocławskich. Nasi rozgrywający zaczęli
nika, podopieczni Adama Omelana wygrali mądrzej rozdysponowywać piłki między ko-
w Lubinie z miejscowym SMK, 79:70. Polką- legów z zespołu, poprawiła się także gra pod
ty umocniły się tym samym na prowadzeniu koszem. Efektem lepszej współpracy naszych
w tabeli III Ligi, wyrastając na głównego fa- koszykarzy było dosyć wyraźne wygranie dru-
woryta do awansu. giej kwarty, 19:7, i prowadzenie po pierwszej
połowie, 32:28.

Następne spotkanie nasi koszykarze roze- Spokojna druga połowa Zdjęcia: Natalia Klepacz
grają w hali widowiskowo – sportowej, gdzie
25 października podejmować będą Zastal Zie- W trzeciej ćwiartce spotkania, Maximus Kapitan pociągnął zespół rzut za trzy Piotra Magdziarza, dzięki które-
loną Górę. Początek spotkania o godzinie 18:00. konsekwentnie powiększał swoją przewagę, Najlepiej na boisku prezentował się kapi- mu znów mogliśmy cieszyć się ze zwycięstwa.
a zawodnicy Turowa zaczęli popełniać więcej Najlepiej w spotkaniu z SMK wypadł Adrian
Nerwowy początek, świetna druga kwarta błędów i przestali trafiać do kosza z wysokim tan i wiceprezes drużyny, Tomasz Giniewski, Cieśla, który zdobył 20 punktów (w tym tra-
Choć Maximus w meczu z Turowem miał procentem skuteczności. Momentem prze- który zdobył 17 „oczek”. Dobrze wypadł tak- fił aż cztery „trójki”). Świetny mecz zagrał
łomowym całego meczu było jednak 11 że Piotr Magdziarz, który mecz z Turowem także Piotr Magdziarz, który zanotował 18
kontrolę nad wynikiem przez większość spo- punktów z rzędu (w tym trzy „trójki”) nasze- Zgorzelec zakończył z dorobkiem 16 punk- „oczek”. To było trzecie zwycięstwo Maximu-
tkania, tak pierwsza ćwiartka nie zwiastowała go rozgrywającego, Piotra Magdziarza, dzięki tów. Ponadto, nasz najaktywniejszy zawodnik sa w trzech spotkaniach. Do kolejnego starcia,
łatwego starcia. Młodzi zawodnicy ze Zgorzel- któremu Maximus powiększył swoją przewa- w pierwszej połowie, Adrian Wierzgacz, do- z Zieloną Górą, Polkąty będą podchodzić
ca bardzo mocno rozpoczęli mecz, szybko gę do kilkunastu „oczek”. Po trzeciej kwarcie dał ich na konto Maximusa 14. Polkąty, mimo w roli faworyta i znów możemy spodziewać
wyprowadzając akcje i trafiając większość mieliśmy więc wynik 56:42. Ostatnia ćwiart- przespania pierwszej kwarty, pokazały, że są się zdecydowanej wygranej podopiecznych
prób. Nasza defensywa miała kłopoty z dy- ka meczu to kontrolowana przez naszych w stanie szybko wyeliminować błędy i wrócić trenera Adama Omelana. Jednak najważniej-
namiczną grą gości i po pierwszej kwarcie, koszykarzy gra punkt za punkt, którzy dobrze na poprawny tor. Co cieszy, z meczu na mecz sze mecze dopiero przed nami – 14 listopada
wynik, 13:21, dobrze oddawał to, co działo bronili dostępu do swojego kosza, nie odstę- zawodnicy Maximusa współpracują ze sobą nasi koszykarze zmierzą się z KKS Siechnice,
się na boisku. Od początku drugiej ćwiartki, pując na krok graczy Turowa Zgorzelec. Mecz coraz lepiej, a na grę może liczyć każdy gracz głównym rywalem Maximusa, a 28 listopada,
zawodnicy Polkątów zaczęli odrabiać stra- zakończył się wynikiem 77:62. naszej drużyny. ze Śląskiem Wrocław. Emocji na pewno nie
zabraknie!
n Kolejna wygrana naszych koszykarzy Zwycięstwo z SMK Lubin
Trzeci mecz naszej ekipy był najbardziej Polkąty Maximus - Turów Zgorzelec 77:62

emocjonujący z dotychczasowych, a dru- Polkąty Maximus: Giniewski 17, Magdziarz
żyna SMK Lubin postawiła trudne warunki 16 (3), Wierzgacz 14, Kowalski 7 (1), Bartnicki
Maximusowi. W pierwszej połowie, to Kąty 6, Cieśla 6 (1), Dębowicz 5, Boć-Orzechowski
Wrocławskie uzyskały minimalną przewagę, 4, Łojko 2, Cidyło 0.
jednak gospodarze stawiali dzielnie opór, nie
pozwalając odskoczyć naszym zawodnikom. Polkąty Maximus - SMK Lubin 79:70
Mimo to, Polkąty były zespołem prezentują-
cym się świeżej, grającym lepszą koszykówkę, Polkąty Maximus: Cieśla 20 (4), Magdziarz
dlatego też to Maximus wyszedł na 11-punk- 18 (4), Kowalski 12, Giniewski 10, Wierzgacz
towe prowadzenie w trzeciej kwarcie, które 7 (1), Wiśniewski 6, Boć-Orzechowski 2, Cidy-
stopniało do trzech „oczek” na dwie minuty ło 2, Dębowicz 2, Łojko 0, Bartnicki 0.
przed końcem spotkania. Wtedy uratował nas n

Inauguracyjna porażka Przegrana
Maximusek naszych
szczypiornistów

Niestety, nasze seniorki przegrały swój pierw- ły 15-23, nie mogąc znaleźć sposobu na grę fiając aż cztery rzuty za trzy). Kolejny mecz, W drugim meczu sezonu 2015/2016, nasi
szy mecz sezonu 2015/2016 z wyżej notowa- Stali. Warto jednak zaznaczyć, że nasze koszy- Maximus GOKiS rozegra 25 października piłkarze ręczni z UKS GOKiS Kąty Wrocław-
nym rywalem, Stalą Brzeg, 61:75. karki okazały się lepsze w czwartej, ostatniej w Jeleniej Górze, gdzie zostanie podjęty przez skie musieli uznać wyższość rywala, SPR Ole-
ćwiartce meczu, wygrywając ją 24:19. Osta- miejscowy Wichoś. śnica, przegrywając spotkanie 25:31 (14:17).
Maximus GOKiS nieźle rozpoczął spo- tecznie, Kąty Wrocławskie przegrały swoje
tkanie, pierwszą kwartę kończąc wynikiem inauguracyjne spotkanie, ale nie możemy za- Maximus GOKiS – Stal Brzeg 61-75 To pierwsza porażka naszej drużyny od po-
10:14. Druga ćwiartka to coraz lepsza posta- łamywać rąk – przed naszymi koszykarkami (10-14, 13-19, 15-23, 24-19) czątku tegorocznych zmagań. Kolejny mecz, UKS
wa rywalek z Brzegu, które postawiły ciężkie jeszcze cały długi sezon, więc na pierwsze GOKiS rozegra 25 października w hali widowi-
warunki naszym koszykarkom. Zawodniczki zwycięstwo zapewne nie będziemy musieli Chwastyk 20 (4x3), Żygadło 12, Łaszkiewicz skowo – sportowej, gdzie podejmować będzie
do szatni schodziły więc przy niekorzystnym długo czekać. Najlepsza na parkiecie wśród 9 (3x3) Sawzdargo 8, Woroniecka 6, Straszak drugą drużynę Chrobry Głogów, ekipy grającej
wyniku, 23-33. Kluczowa okazała się jednak naszych zawodniczek była kapitan, Aldona 3, Stoińska 2, Micuda 1, Roguszka, Komorow- w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce.
trzecia kwarta, którą Maximuski przegra- Chwastyk, która zdobyła 20 punktów (tra- ska, Kurzawska, Wojciechowska Start godzina 17:00. Serdecznie zapraszamy!

n


NASZE KĄTY SPORT 22 października - 28 października 2015 11

Zwycięska seria TABELA I WYNIKI
III LIGA – GRUPA DOLNOŚLĄSKO-LUBUSKA

Nazwa drużyny m z r p br p
8 4 1 41:12 28
1. Miedź II Legnica 13 9 1 2 28:8 28
2. Górnik Wałbrzych 13 8 1 4 33:20 25
– piłkarskie derby dla Ambrozji Bogdaszowice 3. KS Polkowice 13 8 1 4 31:19 25
4. Formacja Port 2000 Mostki 13 7 4 2 23:14 25
5. Ślęza Wrocław 13 6 5 1 27:15 23
Wojciech Skoczylas kolejną akcją coraz odważniej prze- rożny, piłkę ze stałego fragmentu 6. Śląsk II Wrocław 13 7 2 4 25:18 23
dostawali się pod bramkę strzeżoną świetnie dorzucił Mateusz Flejter- 7. KS Stilon Gorzów Wielkopolski 13 7 1 5 21:16 22
Rozgrywane na poziomie klasy B przez Marka Towarnickiego. Am- ski, a Maciej Laskowski z najbliższej 8. Lechia Dzierżoniów 13 6 0 7 23:23 18
derby gminy Kąty Wrocławskie brozja wygrała walkę w środku odległości skierował głową piłkę do 9. Piast Żmigród 13 5 3 5 18:26 18
mogły się podobać. Nie zabrakło pola, łupem pomocników zespołu bramki. Sędzia podjął jednak kon- 10. Karkonosze Jelenia Góra 13 5 2 6 18:24 17
w nich tego, co w derbowych spo- z Bogdaszowic padała też większość trowersyjną decyzję o odgwizdaniu 11. Ilanka Rzepin 13 4 4 5 31:15 16
tkaniach najważniejsze, a więc górnych piłek. Na efekty zdomino- faulu w ataku i gola nie uznał. Druga 12. Zagłębie II Lubin 13 4 4 5 14:13 16
walki, zaangażowania i emocji. wania środkowej strefy trzeba było połowa stała na dużo wyższym po- 13. Piast Karnin Gorzów Wielkopolski 13 4 3 6 17:21 15
Cztery bramki, trzy czerwone kart- czekać zaledwie kilka minut – prze- ziomie niż pierwsza. Po zmianach 14. Polonia-Stal Świdnica 13 3 4 5 15:18 13
ki, kontrowersje – w Pietrzykowi- prowadzona centralną częścią boiska gospodarze zaczęli konstruować 15. Foto-Higiena Gać 12 1 1 11 10:51 4
cach działo się naprawdę dużo, składna akcja podopiecznych trene- akcje i mimo gry w dziesiątkę wy- 16. Budowlani Lubsko 13 0 4 9 11:35 4
a kibice którzy pojawili się na ra Masztalerza i pewne wykończenie glądali zdecydowanie lepiej, niż 17. KP Brzeg Dolny 13 0 2 10 7:45 2
trybunach z pewnością nie żałują Pawła Rudnickiego przyniosły go- w pierwszej odsłonie. Ambrozja 1 8. KS Bystrzyca Kąty Wrocławskie 12
dwóch godzin spędzonych na sta- ściom prowadzenie. Po zdobyciu utrzymywała swój dobry, solidny p
dionie. bramki Ambrozja nadal atakowała. poziom. Groźny był zwłaszcza kapi- KLASA OKRĘGOWA – GRUPA WROCŁAW 24
Zawodnikom Pumy z trudem przy- tan gości, Paweł Rudnicki, najlepszy 21
Zarówno Puma Pietrzykowice, chodziło wymienienie choćby zawodnik niedzielnego starcia. Jego Nazwa drużyny m z r p br 20
jak i Ambrozja Bogdaszowice do kilku podań w jednej akcji, a co za rajdy lewą stroną mogły przyprawić 1. MKP Wołów 10 7 3 0 31:9 16
niedzielnego meczu przystępowały tym idzie jedyne zagrożenie two- obrońców Pumy o zawroty głowy, 2. Zjednoczeni Łowęcice 10 6 3 1 21:15 14
w dobrych nastrojach. Forma obu rzyli po kontratakach. Po jednym a wisienką na torcie była akcja z 52 3. Strzelinianka Strzelin 10 6 2 2 15:15 14
ekip znajdowała się na fali wzno- z takich wypadów piłkę na 20 me- minuty, w której przedryblował czte- 4. Wiwa Goszcz 10 5 1 4 25:17 14
szącej. Puma, po kilku pechowych trze dostał Michał Kulej, którego rech zawodników gospodarzy. Kilka 5. Orzeł Sadowice 10 3 5 2 21:19 13
remisach i minimalnych przegranych potężne uderzenie prostym podbi- minut później siły na boisku wyrów- 6. Czarni Konradtowice 10 4 2 4 17:16 13
na początku sezonu, w poprzed- ciem zatrzymało się na poprzeczce. nały się – drugą żółtą kartkę za faul 7. Widawa Bierutów 10 4 2 4 11:11 13
nich dwóch kolejkach zdobyła sześć Jak mawia stare piłkarskie porze- w środkowej strefie obejrzał Norbert 8. Czarni Jelcz-Laskowice 10 4 1 5 15:17 12
punktów, wygrywając 3:0 u siebie kadło – niewykorzystane okazje Pożerski z Ambrozji. Niezłe sytuacje 9. LKS Brożec 10 3 4 3 10:14 11
z KS Piotrowice i 2:1 na wyjeździe lubią się mścić. W 41 minucie Mi- do strzelenia gola można było zaob- 10. Polonia Środa Śląska 10 3 4 3 9:14 11
ze Ślężą Sobótka. Jeszcze lepszą chał Ciesielski dostał prostopadłe serwować po obu stronach, jednak 11. GKS Mirków Długołęka 10 3 3 4 15:17 8
passą mogła pochwalić się ekipa podanie w pole karne, uniknął spa- to goście wyprowadzili w 76 mi- 12. Sokół Marcinkowice 10 3 2 5 9:12 8
z Bogdaszowic, która po rozczarowu- lonego i bez problemu umieścił piłkę nucie decydujący cios. Błąd przy 13. Wratislavia Wrocław 10 3 2 5 10:19 8
jącym starcie rozgrywek i porażkach w siatce. Przy stanie 0:2 sytuacja go- wyjściu do dośrodkowania z rzutu 14. K.S. Łozina 10 2 2 6 23:24
w trzech pierwszych meczach wróci- spodarzy stała się jeszcze gorsza, rożnego popełnił rezerwowy bram- 15. Burza Chwalibożyce 10 2 2 6 12:18 p
ła na właściwe tory i zanotowała pięć a na domiar złego tuż przed koń- karz Pumy, Krzysztof Graczykowski, 16. Bumerang Wrocław 10 2 2 6 10:17 25
bardzo przekonujących zwycięstw cem pierwszej połowy drugą żółtą, a w zamieszaniu najlepiej odnalazł 24
z rzędu, pośród których wyróżnić a w konsekwencji czerwoną kartkę się Tomasz Wyglądacz, który zdobył A KLASA – WROCŁAW, GRUPA I 19
można rozbicie dwóch ekip z Piotro- otrzymał Wojciech Sułkowski. Ka- bramkę na 3:0. Kilka minut później 18
wic (odpowiednio 6:1 i 7:1) i pewne pitan Pumy nie mógł pogodzić się bramkę dla Pumy zdobył Michał To- Nazwa drużyny m z r p br 16
pokonanie LZS-u Zachowice (5:1). z niekorzystną dla swojego zespołu warnicki, jednak nie wystarczyło to 1. Piast Żerniki 9 8 1 0 35:4 14
Pozycja w tabeli sprawiała, że fawo- decyzją sędziego i zbyt ekspresyjnie do zmiany losów spotkania. Strze- 2. MKS Kostomłoty 9 8 0 1 23:6 13
rytem derbów wydawali się właśnie wyraził swoje niezadowolenie. Warto lec honorowego gola w końcówce 3. Parasol Wrocław 9 6 1 2 20:9 11
goście, którzy dzięki ostatnim do- zaznaczyć, że arbiter nie miał najlep- zobaczył jeszcze dwie żółte kartki 4. Zachód Sobótka 9 5 3 1 27:9 10
brym wynikom przystępowali do szego dnia i popełniał sporo błędów i musiał opuścić boisko przed za- 5. Zjednoczeni Szczepanów 9 5 1 3 16:13 10
meczu z czwartej pozycji w grupie IV na niekorzyść obu stron. Mylił się kończeniem rywalizacji. Wynik 3:1 6. Odra Malczyce 9 4 2 3 21:14 8
wrocławskiej klasy B. zwłaszcza przy odgwizdywaniu fauli. dość dobrze oddał przebieg meczu, 7. Sokół Smolec 9 4 1 4 18:16 6
a Ambrozja odniosła zasłużone, szó- 8. Czarni Białków 9 3 2 4 20:17 5
Na kilkanaście minut przed roz- Drugą część spotkania Am- ste z rzędu zwycięstwo. 9. Kometa Krzelów 9 3 1 5 13:16 1
poczęciem spotkania trybuny zaczęły brozja Bogdaszowice rozpoczęła 10. Błękitni Jerzmanowo 9 3 1 5 13:17
się zapełniać. Pojawili się zarówno (czemu trudno się dziwić biorąc Wygrana pozwoliła ekipie z Bog- 11. UKS Domanice 9 2 2 5 19:23 p
kibice Pumy, jak i przyjezdni dopin- pod uwagę wynik) w niezmienio- daszowic umocnić się na czwartym 12. Odra Lubiąż 9 2 0 7 8:25 25
gujący drużynę Ambrozji. O godzinie nym składzie. Aż czterech roszad miejscu w lidze, Puma spadła zaś 13. Odra Stary Dwór 9 1 2 6 9:32 24
14 wybrzmiał pierwszy gwizdek sę- w przerwie dokonał trener gospo- na jedenastą pozycję. W następnej 14. K.S. Złotniki Wrocław 9 0 1 8 6:47 19
dziego, po którym do ataku rzucili darzy, Alan Reszka, który opisał kolejce Ambrozja podejmie na wła- 18
się gospodarze. Szybko wywalczony pierwszą połowę w wykonaniu snym boisku znajdujący się w dolnej B KLASA – WROCŁAW, GRUPA IV 16
rzut wolny nie przyniósł efektu w po- swoich zawodników jako „najgor- części tabeli GLKS Mietków, Puma 15
staci groźnego strzału, podobnie jak szą w tym sezonie”. Już w pierwszej natomiast również u siebie po- Nazwa drużyny m z r p br 14
wykonywany kilkadziesiąt sekund akcji po zmianie stron odmieniona walczy z okupującym miejsce na 1. LZS Osiek 9 8 1 0 75:6 14
później przez Mateusza Flejterskiego Puma pokazała się z dobrej strony. podium Piastem Lutynia. Trzymamy 2. Muchobór Wrocław 9 8 0 1 36:11 10
rzut rożny. Po kilku minutach inicja- Marcin Drożdż po dynamicznym kciuki za powodzenie obu drużyn 3. Piast Lutynia 9 6 1 1 25:15 10
tywę przejęli goście, którzy z każdą rajdzie na skrzydle wywalczył rzut w następnej kolejce! 4. Ambrozja Bogdaszowice 9 6 0 3 32:21 9
5. Wicher Domasław 9 5 1 3 34:26 4
SKŁADY PRZEBIEG MECZU 6. Dromex Piersno 9 4 3 2 18:12 3
7. Ślęża Sobótka 9 4 2 3 30:16 0
Puma Pietrzykowice: Marek Bramki: Michał Towarnicki 83’ 8. White Bat Czerńczyce 9 4 2 3 23:13
Towarnicki (67’ Krzysztof Graczy- – Paweł Rudnicki 12’, Michał Cie- 9. GLKS Mietków 9 3 1 5 18:31 p
kowski) – Adrian Kos (46’ Jacek sielski 41’, Tomasz Wyglądacz 76’ 10. KP Wichrów 9 3 1 5 15:34 22
Chmielewski), Michał Towarnic- 11. Puma Pietrzykowice 9 2 3 4 9:12 18
ki, Paweł Misiewicz (46’ Marcin Żółte kartki: Wojciech Sułkowski 12. ULKS Piotrowice 9 1 1 7 10:36 18
Drożdż), Maciej Laskowski – Daniel 19’, Mateusz Mierzwa 58’, Michał 1 3. LZS Zachowice 9 1 0 8 9:40 16
Koszykowski, Mateusz Flejterski Towarnicki 87’ – Norbert Pożerski 14. KS Piotrowice 9 0 0 9 9:70 14
(67’ Kacper Klementowicz), Mate- 3’, Mateusz Kapitan 53’ 12
usz Mierzwa, Wojciech Sułkowski Ambrozja Bogdaszowice: Kac- B KLASA – WROCŁAW, GRUPA V br 10
(C), Piotr Wysoczański (46’ Marcin per Kubicki – Daniel Janiszewski Czerwone kartki: Wojciech Suł- 25:10 10
Waszczyk) – Michał Kulej (46’ Ma- (63’ Krzysztof Misiuna), Mate- kowski 45’, Michał Towarnicki Nazwa drużyny m z r p 20:10 10
ciej Urban) usz Kapitan (70’ Mariusz Fałek), 90+3 – Norbert Pożerski 56’ (wszy- 1. Orzeł Marszowice 9 7 1 1 16:12 8
Norbert Pożerski, Paweł Koście- scy za drugą żółtą) 2. Szaluna Ziębice 8 6 0 2 24:9 8
lecki – Damian Brzozowski (62’ 3. Polonia Bielany Wrocławskie 8 6 0 2 19:14 4
Maciej Wojtczak), Paweł Rudnicki 4. Błękitni Gniechowice 8 5 1 2 20:13
(C), Sebastian Krajewski, Tomasz 5. Sparta Wrocław 9 4 2 3 18:17
Rudnicki – Michał Ciesielski (70’ 6. Orzeł Święta Katarzyna 8 4 0 4 12:14
Łukasz Misiuna), Tomasz Wojdat 7. FC Wrocław Academy 9 3 1 5 9:26
(70’ Tomasz Wyglądacz) 8. K.S. Brochów 9 3 1 5 13:21
9. Olimpia Żerniki Wrocławskie 9 3 1 5 7:19
10. Nadodrze Wrocław 9 2 2 5 6:24
11. Tur Wrocław 9 2 2 5
12. Żak Wrocław 9 1 1 7


12 22 października - 28 października 2015 SPORT NASZE KĄTY

WYNIKI SPOTKAŃ GMINNYCH DRUŻYN NAJLEPSI STRZELCY TERMINARZ
III LIGA III LIGA III LIGA

Formacja Port 2000 Mostki 4:1 13 – Marcin Orłowski (Górnik Wał- KP Brzeg Dolny
KS Bystrzyca Kąty Wrocławskie brzych) – KS Bystrzyca Kąty Wrocławskie
(Krzysztof Piosik 1’, 9’, Krzysztof Sikora 12’, 50’ 12 – Krzysztof Drzazga (KS Polkowice) (niedziela, 25 października, godz. 15:00)
11 – Krzysztof Sikora (Formacja Port
– Radosław Niełacny 58’) 2000 Mostki) KLASA OKRĘGOWA
KLASA OKRĘGOWA (…) Orzeł Sadowice – Widawa Bierutów
2 – Dawid Pałys (KS Bystrzyca Kąty (sobota, 24 października, godz. 16:00)
Orzeł Sadowice 1:1 MKP Wołów Wrocławskie)
(Alan Reszka 68’ – Kamil Ramiączek 13’) A KLASA
KLASA OKRĘGOWA Sokół Smolec – Odra Malczyce
A KLASA 12 – Kamil Ramiączek (MKP Wołów) (niedziela, 25 października, godz. 11:00)
Odra Stary Dwór 1:3 Sokół Smolec 8 – Alan Reszka (Orzeł Sadowice)
(Rafał Budzyński 45’ – Sebastian Gil 44’, 60’, Michał 7 – Tomasz Dejneka (K.S. Łozina), B KLASA
Arkadiusz Markowski (Zjednoczeni Błękitni Gniechowice
Sobierański 71’) Łowęcice) – FC Wrocław Academy
B KLASA 6 – Edwin Kuszyk (GKS Mirków Dłu- (niedziela, 25 października, godz. 11:00)
gołęka), Marcin Mróz (K.S. Łozina),
Puma Pietrzykowice 1:3 Ambrozja Bogdaszowice Miłosz Stępień (Wiwa Goszcz) White Bat Czerńczyce – LZS Zachowice
(Michał Towarnicki 83’ – Paweł Rudnicki 12’, Michał (niedziela, 25 października, godz. 14:00)
A KLASA – Wrocław, grupa I
Ciesielski 41’, Tomasz Wyglądacz 76’) 13 – Daniel Krawiec (Zachód Sobótka) Ambrozja Bogdaszowice
LZS Zachowice 1:4 Wicher Domasław – GLKS Mietków
(Adrian Deryło 81’ – Przemysław Rudnicki 8’, Ma- B KLASA – Wrocław, grupa IV
teusz Ruta 70’, Bruno Rodriguez Lovera 87’, Kamil 16 – Norbert Szczęch (LZS Osiek) (niedziela, 25 października, godz. 14:00)

Ruta 88’) B KLASA – Wrocław, grupa V Puma Pietrzykowice – Piast Lutynia
Muchobór Wrocław 1:0 White Bat Czerńczyce 11 – Dawid Wójcicki (Orzeł Marszo- (niedziela, 25 października, godz. 14:00)
wice)
(Daniel Staszewski 89’)
Sparta Wrocław 2:2 Błękitni Gniechowice
(Mateusz Łącz 38’, 43’ – Łukasz Kopernicki 25’, 45’)

Zmiana trenera w Bystrzycy
Kąty Wrocławskie

Zaledwie dwa punkty zdobyte w je- czach. Biorąc pod uwagę aktualną dużo więcej sytuacji bramkowych Rekrutacja do Jaguars
denastu meczach III ligi oraz od- formę ekipy z Kątów, powtórzenie niż w poprzednich meczach. Gdyby
padnięcie Bystrzycy z okręgowego tamtych wyników byłoby niezwy- nie te trzy szybko stracone bramki, Wimieniu zarządu jedynej futbolowej drużyny w naszej gminie, Jaguars
Pucharu Polski spowodowały zmia- kle pożądane. Niestety, pierwszy ten mecz mógłby potoczyć się zu- Kąty Wrocławskie, serdecznie zapraszamy na rekrutację na sezon
nę na stanowisku trenera pierw- mecz pod wodzą nowego-starego pełnie inaczej” – mówił po meczu 2016. Oprócz samego poboru zawodników, Jaguary szykują dla mieszkań-
szego zespołu. Piotra Dudę na trenera nie zakończył się zdoby- Kornel Sagan, trener bramkarzy ców naszych terenów kilka niespodzianek – boisko przy ulicy Zwycięstwa
stanowisku zastąpił Artur Nahajło. ciem trzech punktów – Bystrzyca Bystrzycy (źródło: profil Bystrzycy będzie gościć foodtruck z Wrocławia, „Balkan Burger”, który serwował
przegrała z wysoko notowaną For- Kąty Wrocławskie na Facebooku). będzie prawdziwe, amerykańskie burgery. Ponadto, wszyscy kibice będą
Nowy głównodowodzący macją Port 2000 Mostki 1:4. Mecz Oby dobra postawa podopiecznych mogli przymierzyć profesjonalny strój do futbolu, zrobić sobie pamiątko-
pracował już kiedyś w Kątach ustawiły bardzo szybko stracone Artuta Nahajły w drugiej połowie we zdjęcie i poczuć się jak zawodnik tej wymagającej dyscypliny sportu.
Wrocławskich. Szkoleniowiec (w pierwszych dwunastu minutach) była dobrym prognostykiem na Dla wszystkich przewidziane zostały również konkursy z nagrodami – do
z Wrocławia prowadził druży- trzy bramki. przyszłość i przyniosła naszym wygrania będą koszulki i czapki Jaguarów. Ze względu na przyjazną, ro-
nę Bystrzycy w sezonie 2006/07. reprezentantom jak najwięcej dzinną atmosferę na wszystkich futbolowych wydarzeniach, zapraszamy
Klub występował wówczas w IV „Ten fatalny początek odcisnął bramek i punktów w następnych szczególnie rodziców z dziećmi, gwarantując mile spędzony czas. Warto
lidze i zajął w niej trzecie miejsce, piętno na całym spotkaniu, ale kolejkach. dodać, że dla najlepszego zawodnika rekrutacji również została przewi-
zdobywając 68 punktów w 34 me- później graliśmy już całkiem nie- dziana nagroda, ufundowana przez sklep internetowy ze sprzętem do
złe zawody i stworzyliśmy sobie n futbolu amerykańskiego „U Tadka”. Start o godzinie 12:00. 1, 2, 3 JAGS!

Weekend
z piłką
ręczną

W imieniu zawodników i kierownika drużyny,
zapraszamy na weekend z piłką ręczną w Kątach
Wrocławskich.

W sobotę, 24.10., po raz pierwszy na parkiet hali
w Kątach Wrocławskich wybiegnie drużyna naszych 
młodzików, którzy zmierzą się z drużynami Boru
Oborniki Śląskie oraz MOS-u Wrocław. W niedzielę
bój o punkty stoczą seniorzy, którzy zmierzą się z po-
tęgą z Głogowa.

24.10 Dolnośląska liga młodzików grupa B
godzina 14.00 U KS GOKIS Kąty Wrocławskie-Bór

Oborniki Śląskie
godzina 15.00 B ór Oborniki Śląskie-MOS II Wrocław
godzina  16.00 U KS GOKIS Kąty Wrocławskie-MOS

II Wrocław

25.10 III liga seniorów
UKS GOKIS Kąty Wrocławskie- Chrobry II Głogów

Zapraszamy!


NASZE KĄTY KULTURA 22 października - 28 października 2015 13

HANNA JUROWSKA-KĘPA ulotniła się. Popatrzyłem kątem w jej stronę, a ona uśmiechnęła Regulamin konkursu plastycznego
się do mnie bardzo miło. Ten pan także. Miał w ręce coś kolorowe-
JÓZIO go, chyba pajacyka i pomachał mi. Palec położył na ustach. „Zilustruj
opowiastkę”
Mam na imię Józio. Właśnie skończyłem cztery lata. To chyba Mama wróciła, usiadła na krześle. - O, jak tu przyjemnie!
dobry czas, by poruszyć ważne tematy. Chcecie poznać je ze Wycieczka wprawdzie nie wyszła, ale nie zmarnowaliśmy dnia. Organizator:
mną? Zapraszam. Widzę, że tamci państwo chyba cię polubili, bo tak się uśmiechali. Gazeta Lokalna Nasze Kąty i Wydawnictwo Notabene

OBCY Kusiło mnie, by powiedzieć mamie o tej niespodziance. Zer- Uczestnicy:
knąłem jednak tylko, czy oni jeszcze siedzą. Wyszli za chwilę. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież
Pojechaliśmy z rodzicami na dwa dni w góry. Byłem szczęśliwy, Jednak ugryzłem się w język i nic nie powiedziałem. do 15. roku życia, zamieszkałe na terenie Gminy Kąty
bo lubię nowe widoki. Tato mówi, że mam już mocne nogi i umiem Wrocławskie.
długo iść bez wypoczynku. Moi rodzice poznali się kiedyś na ta- Kiedy wróciliśmy z mamą do domu, taty nie było. Samochodu
kim wyjeżdzie i jak jadą w góry, pewnie im się to przypomina. także – chyba go zabrali do warsztatu. Mama rozłożyła się na łóż- Temat konkursu:
ku z książką. Ja wyciągnąłem swoje zabawki i zacząłem budować Tematem konkursu jest zilustrowanie opowiastek
Mieliśmy spać w ładnym domku z pięknym widokiem na góry. z drewnianych klocków, które bardzo lubiłem.Nagle przypomniałem drukowanych na łamach gazety Nasze Kąty, których
Zabrałem też parę zabawek, może spotkam jakieś dzieci i poba- sobie kolorowego pajacyka z kawiarni. Jutro cały dzień będziemy autorką jest pani Hanna Jurowska-Kępa. Dopuszczalne
wimy się razem. pewnie w górach, potem wyjeżdżamy, a co z niespodzianką? - Zoba- są wszelkie techniki plastyczne. Prace powinny mieć
czę, czy tato już jest - powiedziałem cicho, bardziej do siebie. Mama format nie mniejszy niż karta A4 i nie większy niż A3.
W domku była kuchnia, gdzie można było robić posiłki. Zjedli- coś mruknęła zaczytana. Ostrożnie uchyliłem drzwi i szybko, bez Prace powinny być opatrzone godłem, a dane autora
śmy dobra zupę ziemniaczaną, którą mama przywiozła w słoiku kapci, czmychnąłem pod drzwi na końcu korytarza. Zapukałem. pracy umieszczone w oddzielnej kopercie z takim
i mieliśmy zaraz wybierać się na wędrówkę. Tato postanowił, że Otworzyła mi ta miła pani i szybko za mną zamknęła. - Dzień do- samym godłem jak praca. Każdy uczestnik może
podwieziemy się kawałek samochodem, bo pózniej, gdy będziemy bry, jestem Józio - powiedziałem zasapany. - Bardzo się cieszę,że przesłać do każdego odcinka tylko jedną pracę.
wracali, mogę być już spiący. przyszedłeś, bo czeka cię wielka przygoda. Musisz tylko szybciutko
wypić ten czarodziejski soczek, a tego pięknego pajacyka możesz Termin nadsyłania prac:
Z plecakami wsiedliśmy do samochodu. Nasze auto zakaszla- dostać już teraz. Wyciągałem własnie ręke po zabawkę, kiedy usły- Termin nadsyłania prac upływa po dwóch
ło jakby się z nas śmiało i już więcej nie odpalilo. Tato próbował szałem głośne walenie w drzwi. - Józio! Józio! - Mama krzyczała tygodniach od wydrukowania ostatniego odcinka
parę razy, chyba nawet powiedział jakieś brzydkie słowo. Mama, bardzo zdenerwowana. Nacisnąłem klamkę: - Mamo! Chodź! To opowiastek. Gazeta Nasze Kąty przypomni na swoich
trochę smutna, uspakajała go. Ponieważ na drugi dzień była miała być niespodzianka, ci państwo… Mama doskoczyła do mnie, łamach o zbliżającym się terminie nadsyłania prac.
niedziela, tato wolał poszukać warsztatu samochodowego. No a pani powiedziała tylko: - Chlopiec pomylił drzwi. Mama, wzburzo-
i poszedł. Mama zaproponowała, że pójdziemy chociaż przejść na, ciągnęła mnie za rękę, a ja krzyczałem. -Ale miała być przygoda! Adres wysyłania prac:
się po okolicy. Mama nie powiedziała chyba nawet do widzenia i wciągnęła mnie Gazeta Lokalna Nasze Kąty 55-070 Smolec,
prawie siłą do pokoju. Łzy kapały z jej oczu. ul. Lipowa 1
Zeszliśmy spory kawałek i doszliśmy do małego miasteczka.
Na ulicy było trochę ludzi. Mama znalazła ładną kawiarenkę, do Usiedliśmy na łóżku, mama przytuliła mnie i powiedziała. - Pa- Komisja konkursowa:
której weszliśmy na ciastko i herbatę. Usiedliśmy przy okrągłym miętaj, że bez opieki nie wolno ci się nigdzie oddalać! Od obcych Redakcja Naszych Kątów oraz Agnieszka Nyklasz
stoliku. W sali siedziała tylko jakaś pani z panem. Kiedy wchodzi- ludzi niczego przyjmować, bo są na świecie tacy, którzy robią krzyw- (absolwentka ASP, architekt wnętrz), Janusz
liśmy, patrzyli na nas z zainteresowaniem. dę małym dzieciom i ich rodzicom.Wytłumaczyłem mamie, że ci Baszczak (architekt, ilustrator), Hanna Jurowska-
państwo zaprosili mnie już w kawiarni, żę są naprawdę mili. Mama Kępa (autorka opowiastek). O wyłonieniu
Pani kelnerka podeszła do naszego stolika. Zaproponowała ja- poderwała się z miejsca. Podeszła do okna i zapisała coś w notesie. kandydatów zdecyduje większość głosów. Decyzja
kieś pyszne domowe ciasto z owocami i dobrą herbatę. Za chwilę komisji konkursowej jest nieodwołalna.
poprosiła mamę, żeby podeszła i najlepiej wybrała sobie sama Kiedy wrócił tato, mama opowiedziała mu całą historię. Tato
odpowiedni smak. Kiedy mama poszła w stronę lady, przy mnie zdenerwowal się i wyszedł z pokoju. Po chwili wrócił. - Ich już nie Nagroda:
znalazła się nagle pani od tamtego pana. - Hej,mamy dla ciebie ma – powiedział. - Dziwne szybko wyjechali. Rodzice szeptali ze Nagrodą w konkursie jest publikacja prac
i twojej mamy super niespodziankę.Nie mów tylko nic nikomu , sobą jeszcze długo. Mama chyba znowu płakała. w planowanym wydaniu książkowym oraz ich
przyjdż do naszego pokoju. Mieszkamy tam, gdzie wy, ale na końcu prezentacja na wystawie pokonkursowej.
korytarza. Tylko pamiętaj, cii! Powiedziała to cicho i bardzo szybko Prawie już zasypiałem, gdy w radiu usły-
szałem komunikat o poszukiwaniach Postanowienia końcowe:
dwóch osób uprowadzających dzieci Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie
i wywożących je za granicę. Mama złapa- przez rodziców lub prawnych opiekunów dzieci
ła za swój notes i wystukała nr telefonu biorących uddział w konkursie, pisemnej zgody
na policję. na przetwarzanie danych osobowych oraz
przetworzenie praw autorskich na rzecz
Ucieszyłem się, że jutro w góry porwą organizatora konkursu. Zgłoszenie pracy
mnie moi rodzice. To będzie dopiero niespodzianka! w konkursie oznacza akceptację regulaminu
i nieodpłatne publikowanie złożonych do konkursu
prac.

Dodatkowe informacje [email protected],
tel. 609 618 430

Lektury nadobowiązkowe

Katarzyna Sipko motywem spajającym całość uczynił wątek poszu- że, ani zwierzęta, ani nuda. Zrozumiała, jak bardzo KATARZYNA SIPKO
kiwań prowadzonych przez Daniela Sempere, ale był pobłażliwy i delikatny.” absolwentka kulturoznawstwa
Historia pewnej książki osoby, które w związku z tą sprawą pojawiają się
na jego drodze niosą swoje własne niejednokroć Książka Prassinos to świadoma swej konwen- na UWr. Współpracowała
Cień wiatru, Carlos Ruiz Zafon pasjonujące historie. Siłą tej prozy są na pewno cji baśń, której bohaterka ma wiele wspólnego z wrocławską prasą. Dla „Medical
Dla Daniela Sempere, syna barcelońskiego nieoczekiwane zwroty akcji oraz  tempo narracji z Alicją z Krainy Czarów. Essentielle (imię ozna- Tribune” prowadziła stałą rubrykę
antykwariusza, powieść „Cień wiatru” Juliana odsłaniąjące stopniowo fragmenty łamigłówki, cza szukanie sedna) rusza w podróż, by ratować o literaturze. Miłośniczka książek
Caraxa odnaleziona na Cmentarzysku Zapomnia- zgrabnie układające się w logiczną całość.  „Cień kruche zdrowie swego niezwykłego męża, ale ta
nych Książek stała się historią, która odmieniła wiatru” to także galeria fantastycznych postaci podróż dotyczy w gruncie rzeczy przemiany jej i koordynatorka Piernikowej
na zawsze jego życie.  Zafascynowany jej  lekturą skreślonych doprawdy po mistrzowsku!   samej. Przygody Essentelle, chwilami zabawne, Chaty - konkursu literackiego dla
chłopak postanowił rozwikłać przyczynę dziw- czasem zupełnie nieprawdopodobne opowiada-
nych wydarzeń, że przez lata ktoś skupował bądź Filozoficzne okruchy ne są z dużym talentem narracyjnym brawurowo dzieci organizowanego przez
kradł wszelkie książki napisane przez Caraxa, by wykorzystującym ironię, fantazję i konfabulację. Ośrodek Działań Twórczych
spalić je! Podążanie tropem tej tajemnicy wpro- Gisèle Prassinos, „Twarz muśnięta smutkiem Bohaterka jak nikt inny potrafi przekształcać Światowid we Wrocławiu.
wadziło Daniela na drogę niebezpiecznej choć Essentielle, bohaterkę książki Gisèle Pra- szarą rzeczywistość w kolorową fikcję! Powieść
fascynującej przygody, a przeszłość i teraźniej- ssinos, „Twarz muśnięta smutkiem w młodym chwilami przybiera formę  powiastki filozoficz- Fot. Krzysztof Sipko
szość splotły się w niej ze sobą nierozerwalnie.    wieku wydano za mąż za uczonego - geniusza nej, w której dostrzec możemy elementy sciente
„Cień wiatru” Carlosa Ruiza Zafóna to przy- obdarzonego sztucznym mózgiem. Żyjąc u jego fiction, nuty parodii języka psychoanalizy oraz
kład klasycznej powieści w powieści. Jej struktura boku dziewczyna dostrzegła, że jest on intelek- rozpraw medycznych.
„przypomina rosyjskie matrioszki: w większej ba- tualistą wyzbytym wszelkich ludzkich uczuć. Ale
bie siedzi mniejsza, w tej zaś jeszcze mniejsza. któregoś dnia Essentielle „w oknie ujrzała obser- Gisèle Prassinos okrzyknięta przez surreali-
Z czasem narracja rozpada się na tysiące historii, wującą ją nieruchomą twarz muśniętą smutkiem, stów genialną kobietą-dzieckiem (debiutowała
tak jakby główna opowieść znalazła się w koryta- długie oblicze o miedzianym czole. Po raz pierw- jako 14.latka) przyznała, że zupełnie bezwiednie
rzu pełnym luster, co powoduje, iż jej tożsamość szy spostrzegła kolor oczu mędrca. Były bardzo stała się żywą ilustracją ich teorii. Ma w dorobku
rozszczepia się niejako na dziesiątki różnych odbić, niebieskie. Widząc, że mąż jest tak mało zdziwio- artystycznym poza prozą i poezją także uprawia-
choć ciągle jest jedną i tą samą opowieścią”. Autor ny, wcale nie rozgniewany, tak pogodzony z losem, nie sztuk pięknych (rzeźba i rysunek). „Twarz
pojęła że nic nie uszło jego uwadze: ani jej podró- muśniętą smutkiem” wydała w 1964 roku, ale
magia tej opowieści spowodowała, że przeżywa
ona dziś swój renesans.


14 22 października - 28 października 2015 ROZRYWKA NASZE KĄTY
Ogłoszenia drobne
RUS Z GŁOW

Ą

n nieruchomości n praca n sprzedam, n oddam n inne

n auto-moto kupię,

zamienię Cena - 1 zł/1 słowo

Reklama

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 HOROSKOP Z KOGUTKIEM
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Waga 23.09- 23.10 
Litery z pól ponumerowanych utworzą W poprzednim numerze Wagi będą w kiepskim nastroju, bo pogoda nie będzie działać
rozwiązanie krzyżówki. Piąta osoba, rozwiązaniem krzyżówki było hasło: na nie najlepiej. Tylko w weekend mogą mieć lepszy nastrój,
CZEGO SERCE PEŁNE a zabawy karnawałowe będą miały w tym swój udział.
która dodzwoni się do naszej Redakcji TYM I USTA PŁYNĄ Od kogutka: w pracy zawodowej czeka je przede wszystkim
na numer: 887 404 104 żmudne wypełnianie obowiązków, będą znudzone i pełne
Wygrała pani niechęci do postawionych przed nimi zadań.
i poda prawidłową odpowiedź, Małgorzata z Zachowic,
otrzyma od nas którą prosimy o kontakt z redakcją. Skorpion 24.10- 22.11 
Skorpiony w uczuciach będą często irytować się postawą
nagrodę - niespodziankę Gratulujemy! swojego partnera, szczególnie, gdy w grę wchodzić będzie
zazdrość.
Życzymy powodzenia! Od kogutka: samotne osoby urodzone w znaku Skorpiona
raczej teraz mają małe szanse na miłość, a ich osławiony
Tygodnik lokalny Tygodnik wydaje Wydawnictwo NOTABENE n Małgorzata Skoczylas (wydawca); dr Magdalena Matkowska-Jerzyk (redaktor naczelna); temperament zniknie pod wpływem kapryśnej pogody.
gminy Kąty Wrocławskie zespół redakcyjny: Małgorzata Zdanewicz (dziennikarz), Wojciech Skoczylas (dziennikarz), Mikołaj Matkowski (dziennikarz), Krzysztof Niewiejski
(dziennikarz), Paweł Bykowski (skład i łamanie); stali współpracownicy: Olga Baszczak, Agnieszka Nyklasz, Katarzyna Sipko, Artur Hamerlik, Strzelec 23.11- 21.12  
Jacek Niedzielski. Redakcja: Smolec, ul. Lipowa 1, tel. 71 334 36 61. Strzelce będą profilaktycznie dbać o swoje zdrowie, bo
Druk: Polskapresse Wrocław. Nakład: 1500 sztuk. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, reklam i życzeń. wiadomo, że jest to pora nasilonych infekcji. Mimo wszystko
Zastrzega sobie prawo zmiany tytułów, skracania i adiustacji tekstów. Wzory reklam, zdjęć i tekstów autorskich oraz redakcyjnych chronione są uda im się uniknąć większych problemów ze zdrowiem, bo
prawem autorskim. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. będą o siebie dbać, ciepło się ubierać i zażywać regularnie
Nasz adres poczty elektronicznej: [email protected], [email protected], naszekaty.pl. witaminy i środki na odporność.
Od kogutka: bardzo poważnie będą podchodzić do spraw
zawodowych, tym bardziej, że mogą się przed nimi pojawić
nowe możliwości.

Koziorożec 22.12- 20.01 
W życiu zawodowym Koziorożce będą cierpieć na brak
inwencji i dobrych pomysłów.
Od kogutka: warto będzie uporządkować swoje sprawy,
wyrzucić niepotrzebne rzeczy z biurka, nawet jeśli nie będą
miały na to ochoty, żeby mentalnie zrobić miejsce dla nowych
możliwości. Ich życie uczuciowe przejdzie teraz w fazę
uśpienia.

Wodnik 21.01-18.02
Wodniki będą tęsknić za latem. Humor raczej nie będzie
im dopisywał, nie będą mogły znaleźć wspólnego języka
z najbliższymi, a w relacjach z innymi ludźmi też nie będzie
zbyt ciekawie.
Od kogutka: często będą znudzone, nadmiar obowiązków
i poważne podejście otoczenia do życia może je drażnić
i pozbawiać optymizmu.

Ryby 19.02- 20.03 
Zawodowo Ryby będą miały czas żmudnej pracy, nuda nie
będzie im doskwierać, a od czasu do czasu ktoś będzie im
podsuwał nowe propozycje, do których jednak powinny
podchodzić ostrożnie, gdyż mogą nie dać rady z obecnymi
obowiązkami, a co dopiero z dodatkowymi.
Od kogutka: w miłości żadnych szaleństw, codzienność
i rutyna, które mogą nieźle dawać im się we znaki.


NASZE KĄTY ROZRYWKA/OGŁOSZENIA 22 października - 28 października 2015 15

Sałatka marokańska Składniki Przygotowanie:
1 opakowanie kaszy kaszę przygotowujemy
bardzo prosta i niezwykle smaczna sałatka z Maroka, która orzeźwia i doskonale smakuje małym i dużym kuskus według przepisu na opako-
4 świeże pomidory waniu, studzimy. Pomidory
albo 250 g koktajlo- obieramy ze skórki i kro-
wych imy w ósemki, koktajlowe
1 mały słoiczek czar- tylko parzymy i kroimy na
nych oliwek połówki. Do kaszy dodajemy
1 puszka ciecierzycy wszystkie składniki, włącz-
garść rodzynek nie z odsączoną ciecierzycą,
garść mięty całość polewamy ostrą oliwą
oliwa z chili (w zależności od upodobań)
i posypujemy miętą, następ-
nie mieszamy wszystko, aby
się przegryzło.
Smacznego życzy Magda

NA NADCHODZĄCY TYDZIEŃ Ogłoszenia drobne

Baran 21.03- 20.04  KUPIĘ SPRZEDAM/ODDAM
Dla Baranów to będzie dobry tydzień. Spędzą go co prawda Wkład do lampy tylnej, do samochodu osobowego
głównie na pracy i wypełnianiu obowiązków, ale też przyjemne toyota avensis II combi, lewy tył. Tel. 605 783 399 Oddam w dobre ręce jesienną chandrę. Tylko
będzie poczucie satysfakcji, gdy wszystko zostanie zrobione, poważne propozycje. Kontakt przez redakcję.
a na dodatek wpłyną pieniądze za wykonaną pracę. SPRZEDAM
Od kogutka: w dotychczasowej pracy czekać je może Sprzedam odzież używaną damską oraz dziecięcą. [email protected] naszekaty.pl
niebawem awans lub podwyżka. Barany prowadzące własną Tanio w bardzo dobrym stanie. Tel. 668 214 677.
działalność mogą dostać ciekawe propozycje współpracy. USŁUGI
Szukaj nas na FB. LadyDunn. Usługi termowizyjne, kontrola budynków,
Byk 21.04- 21.05
Każda oferta, jaką teraz dostaną Byki, może być zalążkiem n kierownik budowy, inspektor nadzoru.
czegoś dającego stabilizację na długo. Wyjątkiem będą Byki TERMAP Andrzej Pałka , Bogdaszowice,
urodzone 2-6 maja, w ich życiu zawodowym może teraz Sprzedam używany, młodzieżowy, srebrny kask
nastąpić stagnacja i będą zmuszone do szukania oszczędności. narciarski UVEX. Stan bardzo dobry. Tel. 695 540 840 tel. 601 714 497,
Od kogutka: praca do tego stopnia zdominuje ich życie, że www.termap.pl
niewiele czasu zostanie im na miłość. NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę budowlaną 12 arów w Smolcu. n
Bliźnięta 22.05- 21.06  
Bliźnięta w tym tygodniu źle będą znosić pogodę w kratkę, Tel. 605 556 289. Hipoterapia i Terapeutyczna Jazda Konna.
brak słońca i mogą mieć tendencję do wpadania w depresję. Magister fizjoterapii z wieloletnim doświadczeniem,
Od kogutka: mogą też mieć osłabioną odporność i się po n
prostu przeziębić, warto więc dbać o siebie i ciepło się ubierać. zaprasza na zajęcia dla dzieci i dorosłych.
Mogą czuć się zestresowane i przeciążone obowiązkami. Grunt orny 4,5 ha jako całość kl. II - IV Romnów, ul. Wspólna 5. Tel: 790 745 750.
w Zachowicach, sprzedam tel. 531 489 292
Rak 22.06- 22.07 n
Praca może w tym tygodniu przygnębiać Raki, drażnić je będą PRACA
nudne obowiązki i rutyna, będą tęsknić za zmianami, które na Przyjmę do pracy wykwalifikowaną fryzjerkę/ Prywatna świetlica domowa „Baza po lekcjach”.
razie nie będą dla nich korzystne, zatem powinny trzymać się fryzjera do salonu w Kątach Wrocławskich. Odprowadzamy i odbieramy dzieci z przedszkola
obecnego zajęcia. Poszukuję ludzi z pasją i zaangażowaniem. Praca
Od kogutka: również w sferze uczuć nie będzie im się na profesjonalnych kosmetykach oraz wdrażanie i szkoły. Organizujemy urodziny. Zapraszamy.
rewelacyjnie układać, ogólny nastrój nie będzie sprzyjał najnowszych trendów. Bardzo dobre warunki Tel.886 090 520
poznawaniu nowych ludzi, więc i szanse na miłość będą współpracy oraz bardzo dobre wynagrodzenie.
mniejsze. n
Tel. 609 614 215
Lew 23.07- 23.08  UBEZPIECZENIA KURYŚ - Kontakt 605 477 010
Lwy w tym tygodniu będą bardzo prorodzinne, n Smolec, ul Różana 1
uporządkowane i dobrze zorganizowane. Rodzina będzie
dawać im poczucie bezpieczeństwa i ciepła, w domu będą Poszukuję osób do sprzątania produkcji i części PRZEPROSINY
czuły się najlepiej, ale relacje z innymi ludźmi również będą się socjalnej na terenie firmy w Kątch Wrocławskich. Przepraszam sąsiadów, za zakłócenie spokojnego
dobrze zapowiadać.
Od kogutka: sprawy zawodowe będą się im układać Praca zmianowa 6-14, 14-22 od pon. do pt., snu. Wybaczcie, ale wieczór kawalerski ma się
doskonale, mogą liczyć na szczęśliwe uśmiechy losu i ciekawe umowa o pracę. Informacja [email protected] tylko raz albo raz na jakiś czas. Mieszkaniec Kątów
propozycje. Wrocławskich z nowego osiedla (obudzeni wiedzą
lub 884 950 886.”
z jakiego).

Panna 24.08- 22.09
Szczególnie korzystnie będzie się działo w życiu zawodowym
Panien urodzonych na początku znaku, mogą one awansować,
dostać niebawem nową atrakcyjną pracę lub zwiększą się ich
zarobki.
Od kogutka: w miłości również będą miały szczęście,
w związkach może być to czas namiętności i wielkich uczuć.


16 22 października - 28 października 2015 REKLAMA NASZE KĄTY

Reklamuj
się

u nas!

Zachęcamy do stałej współpracy firmy, Reklama
przedsiębiorstwa, jak i pojedyncze osoby,
które chciałyby dotrzeć Firma AG – Projekt
ze swą ofertą do szerszego grona odbiorców. Grzegorz Skoczylas Spółka Jawna
Oferujemy tradycyjne moduły reklamowe, ogłoszenia
drobne, jak i formę tekstów sponsorowanych w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje
czy rozmów biznesowych - dostosowujemy się do nowo wybudowanej hali produkcyjnej w miejscowości Pietrzykowice,
do potrzeb każdego klienta. Ze strony wydawniczej
polecamy również usługi introligatorskie, kandydatów na stanowiska:
takie jak składanie książek, broszur, czy wszelkiego
rodzaju usługi graficzne. elektryk
spawacz
PLAKAT montażysta
konstruktor

(znajomość programu Autocad i Inwentor)

operator maszyn

(wymagane doświadczenie w obsłudze wykrawarki
rewolwerowej sterowanej numerycznie i prasy krawędziowej)

Oferta dedykowana jest również dla osób posiadających aktualne
orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim lub umiarkowanym.

OFERUJEMY:

stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę) jednozmianowy system pracy

pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres:
AG-Projekt Grzegorz Skoczylas Spółka Jawna, 52-314 Wrocław, ul. Wałbrzyska 51/1

lub drogą elektroniczną: [email protected]

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji

(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.),
prowadzonych przez AG-Projekt Grzegorz Skoczylas Spółka Jawna.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
1
Next Book
conclusion