The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Јелена Теофиловић, 2019-06-24 11:45:31

Osnovac 1. broj 1

Osnovac 1. broj 1

1

Година 1. број један

ОШ“ Стеван Чоловић“

ОСНОВАЦ

МАЈ - ЈУН 2019.

СРЕЋАН
РАСПУСТ!


2 ОСНОВАЦ
Страна 1.
КРАЈ ОСМОГОДИШЊЕГ ШКОЛОВАЊА

У четвртак 30.5..2019.
године, генерација
'04/05 је одлучила да
се потписивањем на
мајице и трубачима
опрости од основне
школе.
Осмаци су ове године
имали разних лудих,
тужних и занимљивих
идеја за цитате на по-
леђинама мајица. Би-
ло је свега, а неке раз-
редне старешине су
добиле исте са потпи-
сом свог одељења.

Образовање
је најмоћније
оружје које
можете
употребити да
промените
свет.
Нелсон
Мендела

Цело преподне уче- школе. Било је много ро- Софија Миловановић
ници су се могли дитеља, другара и случај- Нађа Лукић
потписивати, док су них пролазника.
после поднева Песме су ишле, углавном
дошли трубачи народне, играло се коло,
оркестра Мирослава барјаци су се видели из
Ђунисијевића зајед- далека, а осмеси су кра-
но са осмацима оти- сили наше осмаке, иако
шли главном улицом унутар сваког појединца
у градски парк, а тек постоји туга за растаја-
касније још једном њем и крајем основне
заједно прошетали школе.
главном улицом до


3 Страна 2.

ГОДИНА 1. БРОЈ ЈЕДАН

ПРИРЕДБА ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ

Иако је Дан школе 18. Горан Дукић и Жанка
мај, ми смо га ове годи- Селаковић.
не славили нешто касни-
је, тачније 29. маја. Раз- У оквиру приредбе на-
лог за то је одсуство грађени су ученици и
бројних ученика и њихови наставници
наставника који нису који су имали највише
могли да присуствују успеха на овогодиш-
свечаностима организо- њим такмичењима.

ваним тога дана.

Као и сваке године про-
грам је уприличен при-
годном приредбом на-
ших ученика у Дому кул-
туре. За реализацију
исте били су задужени
Милка Минић, наставник
српског језика и учитељи

РЕПРОДУКЦИЈЕ ПИКАСОВИХ ДЕЛА

Хол наше школе био би Mutum est
потпуно празан да није pictura poema –
наставнице ликовног Марије Слика је нема
Ђорђевић. Њене изложбе песма
оплемењују овај простор. На
њима су поред нас прошета-
ли Ван Гог, Пикасо, културе
старе Грчке и Египта, као и
многи други.
У изради свих радова учес-
твовали су углавном ученици
који похађају предмет Црта-
ње, сликање и вајање, а саму
изложбу је поставила настав-
ница Марија

ЗАВРШНА ПРИРЕДБА ХОРА
На градском тргу испред гале-
рије 12.6.2019. одржана је
завршна приредба школског
хора и оркестра. Ову секцију
предводе учитељи Жанка Се-
лаковић и Горан Дукић.
Завршна приредба била је
сумирање свега што је ова
секција радила током проте-
кле школске године.


4 ОСНОВАЦ
Страна 3.

Акције у нашој школи

У школи не учимо само неопходно гради-
во, стране света, рељеф, падеже, после-
дице и узроке ратовања, разломке, врсте
птица и риба, већ учимо да, будемо пле-
менити и одговорни, поштујемо друге љу-
де, њихову различитост, ценимо и чувамо
природу. Пре свега учимо да будемо љу-
ди који ће помоћи другима у невољи и
који цене оно што им је дато.
У нашој школи спроведено је неколико
акција, а све су имале исти циљ- бити
хуман. Неке од тих акција спровођене су
у оквиру наставе Грађанског васпитања,
а предводила их је наставница Виолета
Мићовић, док су друге спроводили учите-
љи и Тим за предзетништво наше школе
и Ђачки парламент .

Еколошка секција на терену

Расипањем и Ученици шестог раз- је Миљана Мојисило- ма загађења. Уследила је
уништавањем реда који похађају вић. Подстакнути сарадња са еколошком
наших наставу Грађанског новим сазнањима, инспекторком Радом Бје-
природних васпитања ове годи- ђаци су наставили да кић. Одабрана је градска
добара, не се баве очувањем се баве узроцима и зелена површина коју је
огољивањем и животне среди- последицама загађе- требало уредити. Ученици
исцрпљивањем не. Иван Тешовић, ња воде, земље и VI2 су помогли радницима
земље уместо један од координато- ваздуха. Дошли су ЈКП Зелен да посаде дрве-
повећања њене ра пројекта „Сакупи, до закључака да је ће и на тај начин дали свој
искористивости - баци, рециклирај“, веома важно буђење допринос очувању животне
то ће већ нашој одржао је радионицу еколошке свести још средине. У плану је постав-
деци знатно на тему рециклаже. у најранијем добу и љање хранилица за птице
умањити О екологији ученици- да се сваки поједи- и радионице на тему еко-
могућности ма је говорила нац мора ангажовати логије за ученике млађих
напретка којим наставница биологи- у решавању пробле- разреда.
уживамо, а које
смо им дужни
предати - веће и
развијеније.
Рузвелт

Акције Црвеног крста

Ове године не само да ђанско васпитање за незгода са којима се могу
су ученици шестог раз- ученике седмог раз- сусрести у свакодневном
реда били вредни већ и реда током маја се животу. Упознати су са
седмаци, као и ученици одвијала у простори- садржајем комплета за
млађих разреда. Зајед- јама Црвеног крста у прву помоћ, употребом за-
но са својом наставни- Ариљу. Радионице воја и осталих медицинских
цом грађанског, Виоле- на тему прве помоћи средстава и начином
том Мићовић, учитељи- водила је виша ме- поступања у случају посе-
цама, Даном Колев, Ма- дицинска сестра А- котина, опекотина, прелома
ријом Дукић и Жанком лександра Лончаре- екстремитета, уједа инсека-
Селаковић учествовали вић. Ученици су кроз та итд. Поред знања, циљ
су у акцијама Црвеног занимљиве садржаје радионице је свакако и по-
крста. обучавани како да дизање свести о важности
Наставна предмета Гра- поступе у случају бриге о себи и другима.


5 Page 4.

ГОДИНА 1. БРОЈ ЈЕДАН

Талентом за осмех

Хуманитарни догађај школци из Предшколске Крушчице и Брекова.
„Талентом за осмех“ одр- установе “Ариље”, док
жан је 12. априла 2019. у су у ревијалном делу
Спортској хали у Ариљу. За наступали плесна група
организацију овог концерта, “Стар денс студио”, тру-
већ трећу годину за редом, бачки оркестар Миро-
заслужан је Ђачки парла- слава Ђунисијевића,
мент ОШ “Стеван Чоловић” КУД “Полет”, КУД
и наставница грађанског “Орфеј”, Данијела Весе-
васпитања, Виолета Мићо- линовић из трубачког
вић. Са сигурношћу може- оркестра “Данијела” и
мо рећи да овај концерт Ђорђе Неста Арсовић. У
постаје једна лепа традици- такмичарском делу про-
ја наше школе. Програм је грама поред ученика
имао и такмичарски и реви- наше школе учествова-
јални део. Отворили су га ли су и ученици основ-
најмлађи учесници, пред- них школа из Латвице,

СВЕТ ЈЕ ОПАСНО МЕСТО ЗА ЖИВОТ, НЕ ЗБОГ ЉУДИ КОЈИ СУ
ЗЛИ, ВЕЋ ЗБОГ ДОБРИХ ЉУДИ КОЈИ НИШТА НЕ ПРЕДУЗИМАЈУ

Алберт Анштајн

У такмичарском делу Стојановић, Сара равац, али се играла
наш школу су пред- Ђокић, Јулија Јова- и зумба. Право осве-
стављали Андреј новић, Андријана жење ове године је
Тодоровић, Татјана Марковић, Сара Ни- била глумачка тру- ДОБРОТА
Миросавић, Јована колић, Лука Ђукић, па из основне школе МНОГО
Митровић, Стефан Никас Ненадић, Ва- у Брекову са својом ЗНА И
Павловић, Ђурђа силије Славковић, представом Инста- МОЖЕ, А
Богићевић, Сара Лана Рушнов,Сара грамачица. ГОВОРИ
Стојковић, Јован Ми- Јовановић, Тина У оквиру ове хумани- САМО
хајловић, Урош Удо- Вранешевић, Лана тарне акције сакуп-
вичић, Стефан Пећи- Рогић, Теодора Си- љено је 230000 ди- Иво Андрић
нар, Милош Миле- мовић и Марија Не- нара за породицу
кић, Тијана Милекић, надић. Краишик, која је у
Милица Томић, Лена На концерту се чуло тешкој материјалној
Новаковић, тамара и Ужичко коло и Мо- ситуацији.


6
Страна 6.

„ОЧИСТИМО—УСРЕЋИМО“
АКЦИЈА ТИМА ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО

У нашој школи 11.5.2019. Тим за предузетниш-
тво је организовао хуманитарну акцију „ Очи-
стимо - усрећимо“, у циљу прикупљања сред-
става за опремање кабинета ученика са посе-
бним потребама. Велики број ученика, родите-
ља, наставника и суграђана се одазвао овој
акцији. Прикупљена је велика количина отпад-
ног папира, пластике, стакла, електронског
отпада, а позиву за учешће у акцији одазвале
су се и поједине фирме из нашег места.
Циљ пројекта је био оспособљавање ученика
да прикупљајући отпад чувају животну средину
и на тај начин зараде новац којим ће оплеме-
нити простор својим друговима. Надамо се да
је овај пројекат наше ученике подстакао да
развијају предузетнички дух и граде позитиван
однос према раду.

Рециклирањем папира чувамо наше шуме.
Надамо се да ћемо захваљујући нашој ак-
цији неком дрвету продужити живот

ЗАНИМЉИВОСТИ

Човек мора остати ученик и
онда када постане учитељ
Лазари .

Мана многих људи је што
желе да буду учитељи дру-
гих, а у ствари би требало
још дуго да остану ученици.
Спиноза


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Union Diagnostic ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS - 2018
Next Book
איזה צחוקים