The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2016-11-10 12:17:56

plan OPERATIONAL

plan OPERATIONAL

Nr. 1580/01.10.2014

PLAN OPERAŢIONAL DE
IMPLEMENTARE

A PROIECTULUI DE DEZVOLTARE
INSTITUŢIONALĂ ŞI A PLANULUI

MANAGERIAL

ANUL SCOLAR 2014-2015

1


ARGUMENT

Obiectivul principal pentru anul scolar 2014-2015 il constituie cresterea eficientei si a calitatii procesului de
invatamant prin realizarea finalitatilor educatiei.

Derivate din acest principal obiectiv, obiectivele specifice sunt urmatoarele:
 Oferta educationala de calitate si atingerea standardelor de performanta de catre cadre didactice si prescolari/elevi;
 Aplicarea curriculum-ului national, asigurarea calitatii activitatilor extracurriculare;
 Calitatea activitatii personalului didactic si calitatea managementului scolar;
 Sprijinirea si consilierea cadrelor didactice in vederea cunoasterii si atingerii standardelor de performanta de catre

elevi;
 Cresterea calitatii serviciilor educationale.

Finalitatile educatiei sunt urmatoarele:
 Eficientizarea procesului de invatamant;
 Imbunatatirea calitatii procesului de predare-invatare;
 Sprijinirea si incurajarea dezvoltarii individuale a elevilor si formarea atitudinii pozitive a acestora fata de
educatia pe care le-o furnizeaza scoala;
 Eficientizarea modalitatilor de evaluare interna;
 Imbunatatirea comunicarii la nivelul comunitatii a Scolii Nr.1;
 Eficientizarea parteneriatului educational;
 Aplicarea corecta a legislatiei in vigoare si a regulamentelor;
 Promovarea autoevaluarii in vederea imbunatatirii continue a procesului instructiv-educativ si atingerea
standardelor de calitate.

2


Activitatea se va desfasura avand in vedere urmatoarele etape:
Etapa I:

• Intocmirea Raportului de evaluare interna a calitatii;
• Sintetizarea punctelor tari si a punctelor slabe ale asigurarii calitatii educatiei la nivelul fiecarei

structuri.

Etapa a II a
• Stabilirea prioritatilor privind controlul calitatii ( domenii, criterii, subdomenii si/sau indicatori din
cadrul standardelor nationale);
• Cuprinderea prioritatilor stabilite in planificarile realizate la nivelul comisiilor de lucru .

Etapa a III a
• Elaborarea Raportului privind starea si calitatea invatamantului din unitate pentru anul scolar 2013-
2014;
• Elaborarea Planului de imbunatatire a calitatii educatiei la nivelul fiecarei structuri.

3


FUNDAMENTAREA PLANULUI DE IMPLEMENTARE

In fundamentarea Planului operational de implementare, pentru anul scolar 2014-2015, managementul calitatii trebuie
sa tina cont de :

a. Planificarea calitatii - prin activitati care sa stabileasca obiectivele si conditiile referitoare la calitate;
b. Conditii de aplicare a calitatii - conform normelor si cerintelor;
c. Asigurarea calitatii - prin activitati planificate, sistematice, astfel incat sa demonstreze incredere;
d. Controlul calitatii - prin activitati de evaluare specifice fiecarui domeniu, analize si rapoarte;
e. Imbunatatirea calitatii - prin actiuni hotarate in urma evaluarilor, cursuri de formare si mentorat.

4


Principiile care stau la baza implementarii Planului operational sunt:

• Principiul descentralizarii – deciziile principale se iau de catre Consiliul de administratie si directorii unitatatii;
• Principiul transparentei – deciziile luate sunt aduse la cunostinta tuturor factorilor implicati in procesul educational:

cadre didactice, parinti, Asociatia “ Impreuna”;
• Principiul raspunderii publice - unitatea de invatamant raspunde public de performante sau lipsa acestora in cadrul

procesului instructiv-educativ;
• Principiul calitatii - activitatile din procesul instructiv-educativ au permanent in vedere standardele de referinta si

exemplele de buna practica;
• Principiul eficientei - prin care se urmareste obtinerea de rezultate optime printr-o gestionare judicioasa a resurselor

umane si materiale;
• Principiul asigurarii egalitatii de sanse - prin care accesul la invatare se realizeaza fara discriminare;
• Principiul centrarii educatiei pe elev - ca beneficiar direct al demersului educational;
• Principiul promovarii educatiei pentru sanatate - prin educatia pentru o hrana sanatoasa, prin practicarea activitatilor

sportive;
• Principiul fundamentarii deciziilor pe dialog si consultare cu dreptul la opinie al elevilor si al parintilor.

5


PRIORITATI ALE ACTIVITATII DE MANAGEMENT EDUCATIONAL
SI DEZVOLTARE INSTITUTIONALA

A. DOMENIUL “CAPACITATE INSTITUTIONALA”

OBIECTIV GENERAL 1: Management descentralizat bazat pe principiile asigurarii calitatii, transparentei,
eficientei si dialogului

Obiective specifice

• Cresterea performantelor in domeniile: curriculum, resurse, relatii cu comunitatea;
• Asigurarea transparentei in luarea deciziilor si in gestionarea fondurilor publice prin: C.A, CEAC, rapoarte trimestriale

catre Consiliul local despre rezultatele educationale si manageriale;
• Alocarea eficienta a fondurilor pe baza costurilor per elev;
• Realizarea de programe pentru acoperirea nevoilor educationale diferite ale elevilor;
• Stimularea permanenta a responsabilitatii profesionale si a raspunderii publice, depasirea rutinei;
• Implementarea pe scara larga a curriculumului la decizia scolii;
• Monitorizarea si evaluarea semestriala a calitatii managementului de catre CA, CEAC, Consiliul reprezentativ al

parintilor.

OBIECTIV GENERAL 2: Implementarea standardelor de referinta si a indicatorilor de performanta in vederea
asigurarii calitatii

Obiective specifice

• Proiectarea activitatii manageriale pe baza diagnozei realiste si stabilirea de tinte strategice conform nevoilor care ies
din diagnoza;

• Organizarea evaluarilor interne si analiza lor realista;
• Cresterea importantei autoevaluarii;

6


• Aplicarea procedurilor de evaluare ( de revizuire, de autoreglare, de actiune);
• Eficienta si calitate in pregatirea elevilor din clasele vocationale;

B. DOMENIUL “EFICACITATEA EDUCATIONALA”

OBIECTIV GENERAL 3: Cresterea ratei de participare la educatie si asigurarea egalitatii de sanse prin:
- prevenirea si combaterea absenteismului
- prevenirea abandonului scolar
- incluziunea copiilor cu nevoi educationale speciale
- suport in pregatirea temelor si cheltuirea timpului liber in mod eficient prin
programul “Afer School”
- sanse pentru educatie prin programul “A doua sansa”

Obiective specifice

• Prevenirea si reducerea absenteismului si abandonului scolar prin programele:
- Scoala nu este facultativa
- Scoala fara frustrari
- Consiliere psihopedagogica
- Sustinerea elevilor din familii monoparentale, cu parinti plecati in strainatate si cu situatii financiare precare

• Monitorizarea absenteismului prin colectarea saptamanala a absentelor si prelucrarea datelor;
• Analiza periodica a nevoilor educationale ale elevilor, consiliere si orientare scolara.

7


OBIECTIV GENERAL 4 : Fundamentarea ofertei educationale pe baza nevoilor de dezvoltare personala a
elevilor

Obiective specifice
• Stabilirea CDS conform optiunilor elevilor si parintilor;
• Asigurarea conditiilor materiale si a resurselor umane pentru derularea optima a CDS;
• Sustinerea performantei elevilor talentati si cu progres scolar remarcabil;
OBIECTIV GENERAL 5 : Accesarea programelor europene de educatie in sprijinul cresterii calitatii actului

educational

Obiective specifice
• Accesarea programelor “Invatarea pe tot parcursul vietii”;
• Participarea cadrelor didactice la cursuri de perfectionare si mentorat, proiecte cu finantare POSDRU;

8


C. DOMENIUL “MANAGEMENTUL CALITATII”

OBIECTIV GENERAL 6 : Formarea continua a personalului didactic in vederea cresterii calitatii actului
educational

Obiective specifice
• Atingerea standardelor profesionale prin formarea continua a personalului in programele CCD, ISJ, Universitati;
• Familiarizarea cadrelor didactice cu manualele si auxiliarele digitale;
• Dezvoltarea activitatii de mentorat;
• Alocarea si exploatarea eficienta a resurselor materiale si financiare in directia realizarii obiectivului general
• Modernizarea bazei didactico-materiale;

OBIECTIV GENERAL 7 : Implementarea strategiilor de standardizare a evaluarii cu scop de optimizare a
invatarii. Curriculum structurat pe competente si standarde in vederea examenelor
nationale din 2015

Obiective specifice
• Evaluarea elevilor cu scop de orientare pentru optimizarea invatarii si cunoasterea nivelului real de cunostinte si

competente ;
• Masurarea periodica a progresului scolar;

9


• Relationarea cu parintii sau tutorii si comunicarea rezultatelor evaluarilor;
• Consilierea cadrelor didactice in vederea pregatirii elevilor pentru examene nationale;
• Activitati de pregatire suplimentara la limba romana si matematica;
• Diseminarea rezultatelor obtinute la examenele nationale.

OBIECTIV GENERAL 8 : Imbunatatirea competentelor de lectura

Obiective specifice:

• Tecerea de la alfabetizarea traditionala la alfabetizarea functionala;
• Dezvoltarea competentelor de citit si scris in cadrul activitatilor scolare si extrascolare prin activitatile:

- Cinci minute de lectura stante pede
- Cenaclul “Lectura de vineri seara”
- Revista on line”Elev”
- Revista ”Muguri”
- Concursul ”Cel mai expresiv lector”
- Concurs de ortografie si caligrafie
• Lectura ca secventa distinctiva in cadrul majoritatii orelor de curs;

10


PLAN DE ACTIUNE

A. DOMENIUL “CAPACITATE INSTITUTIONALA”

OBIECTIV GENERAL 1: Management descentralizat bazat pe principiile asigurarii calitatii, transparentei,
eficientei si dialogului

Activitati/actiuni Grup tinta Orizont de Impact/indicatori Responsabil Parteneri Modalitati de
pentru monitorizare si
Serviciul timp de evaluare
realizarea secretariat evaluare
obiectivului Directori Semestrial Baza de date Rudeanu Aretinica Responsabilii de
structura Date statistice
Realizarea bazei de C.A. An scolar 2014- Documente de cerute de ISJ si
date a unitatii si C.P. 2015 planificare si Consilier educativ CEAC MEN;
actualizarea Colective de proiectare Rapoarte.
periodica catedra Procese verbale;
Planificarea si Comitete de lucru An financiar 2014 Bugetul scolii Directori Consiliul local Rapoarte;
proiectarea Finantarea Contabil sef Sedinta de analiza.
activitatilor la Serviciul complementara
nivelul consiliilor, contabilitate Rapoarte
colectivelor de C.A 11 semestriale,
catedra, comitetelor Documente
existente in unitate contabile.
Transparenta
deciziilor privind
solicitarile,
fundamentarile si


alocarile bugetare pe Colectivele de An scolar 2014- Rezultate obtinute la Directori ISJ Ilfov Proceduri
baza costurilor per cadre didactice ale 2015 concursuri, Responsabili specifice.
elev fiecarei structuri; olimpiade, clasa comisii metodice
Stimularea Comunitate, elevi An scolar 2014- CEAC Inspectii scolare
permanenta a 2015 Interasistente,
responsabilitatii Directori Performanta elevilor; Directori Comitetele de Chestionare.
profesionale si a parinti
raspunderii publice; Grad de satisfactie al Responsabili Consiliul Chestionare;
depasirea rutinei reprezentativ al Sedinta de analiza;
Implementarea pe parintilor; comisii metodice parintilor Grad de confort al
scara larga a elevilor;
curriculumului la Procent de
decizia scolii participare la ore;
Rezultatele
Alocarea eficienta a Directori An scolar 2014- Bugetul scolii; Directori Consiliul local masurabile.
fondurilor pe baza Serviciul 2015 Rapoarte contabile CEAC Monitorizarea
costurilor per elev contabilitate semestriale; cheltuielilor de
C.A semestrul I Incadrarea in bugetul personal lunara;
semestrul II anual repartizat; Executia bugetara
Proiect eficient de lunar pe unitatile
achizitii si dotari; PJ, defalcat pe
Atragerea de surse invatamant
extrabugetare. prescolar, primar
si gimnazial.
Monitorizarea si C.A Asigurarea Costea Daniela- ISJ
evaluarea C.P. conditiilor eficiente presedinte CEAC; Rapoarte de
semestriala a CEAC de studiu; Pirvu Mihaela- evaluare;
calitatii Consiliul Asigurarea bazei consilier educativ Rapoarte de
managementului reprezentativ al materiale necesara; Pistol Gheorghe- inspectie;
parintilor Implementarea primar Chestionare.
Consiliul local proiectului”Siguranta Cocioceanu V-
copiilor in Scoala 1 reprezentant
Buftea”. parinti

12


Dezvoltarea Cadre didactice; An scolar 2014- Investitii in Directori Consiliul local; Gradul de
resurselor in scopul Serviciile 2015 cabinetele de Asociatia implicare si
cresterii eficientei secretariat si logopedie, parintilor satisfactie al
educatiei in acord cu contabilitate. psihopedagogie, “Impreuna”; cadrelor didactice,
schimbarile sociale, informatica; Sponsori. al parintilor si
cu standardele Televiziunea on line. elevilor.
dezvoltarii in spatiul
european

OBIECTIV GENERAL 2: Implementarea standardelor de referinta si a indicatorilor de performanta in vederea
asigurarii calitatii

Activitati/actiuni Grup tinta Orizont de Impact/indicatori Responsabil Parteneri Modalitati de
pentru timp de evaluare monitorizare si
Nivel institutional
realizarea oct.2014 Respectarea Directori ISJ evaluare
obiectivului contexului legislativ CA CEAC
in vigoare; Proceduri;
Elaborarea Respectarea Rudeanu A. CEAC Rapoarte
programului principiilor si Dragu F. ISJ semestriale si
managerial al metodelor Marin D. anual.
unitatii pe baza unei managementului Dumitru V.
diagnoze realiste strategic si Inspectii;
operational; Rapoarte.
Stabilirea de tinte Nivel institutional oct.2014 Stabilirea de masuri
strategice conform si actiuni clare.
nevoilor reiesite din Cunoasterea de catre
diagnoza. cadrele didactice a
tintelor si
implementarea lor in

13


procesul didactic; Constantinescu G.

Organizarea Nivel institutional An scolar 2014 - Aplicarea Directori ISJ Rapoarte
evaluarilor interne si Unitatile scolare 2015 documentelor CA CEAC semestriale;
analiza lor realista proiective; Statistici pe
prin instrumente Semestrial Existenta progresului ISJ domenii de
specifice, prin la nivelul domeniilor activitate;
strategii si proceduri amintite; Portofolii.
privind: rezultatele Eficienta in procesul
scolare, calitatea instructiv-educativ. Inspectia scolara si
resurselor umane, Realizarea planurilor analiza ei in CP si
respectarea operationale pe CA;
prevederilor discipline. Raport Starea si
legislative in calitatea
domeniu, atingerea Ritmicitatea CEAC invatamantului;
tintelor propuse, inspectiei scolare; CA Rapoarte pe
gestionarea corecta a Analiza raportului domenii.
resurselor umane, dintre obiective si Raport semestrial
financiare si rezultate. si anual;
informationale. Fise de
Activitati periodice monitorizare a
de analiza a stadiului performantei;
de realizare a PDI Premii, calificari.

Activitati periodice Cele trei clase permanent Cresterea Prof. Stoicescu B C.S. Dinamo
de sustinere si vocationale randamentului la Rudeanu A. Primaria Buftea
evaluare a calitatii competitii sportive si ISJ
pregatirii elevilor in activitatile de Asociatia de
sportivi pregatire. parinti
“Impreuna”

14


OBIECTIV GENERAL 3: Cresterea ratei de participare la educatie si asigurarea egalitatii de sanse prin:
- prevenirea si combaterea absenteismului
- prevenirea abandonului scolar
- incluziunea copiilor cu nevoi educationale speciale
- sanse pentru educatie prin programul “A doua sansa”
- suport in pregatirea temelor si cheltuirea timpului liber in mod eficient prin
programul “Afer School”

Indicatori de performanta: - diminuarea absenteismului sub 5%;
- diminuarea abandonului scolar sub 1%;
- consilierea a 80% dintre parintii de etnie rroma in scopul intelegerii necesitatii cuprinderii
copiilor in invatamant
- consilierea 100% a elevilor prin activitati de OSP;
- promovarea ofertei educationale prin site, TV on line, Ziua usilor deschise;
- promovarea insertiei scolare a absolventilor;
- integrarea elevilor identificati cu CES si alte nevoi educationale speciale;
- dezvoltarea competentelor personalului didactic pentru promovarea educatiei incluzive;

Activitati/actiuni Grup tinta Orizont de Impact/indicatori Responsabil Parteneri Modalitati de
pentru timp de evaluare monitorizare si
Cadre didactice
realizarea 30 sept.2014 Existenta Planului de Pirvu M-consilier ISJ evaluare
obiectivului Comisiile de masuri pentru educativ CJRAE
monitorizare a 10.10.2014 prevenirea Plan aprobat in CA
Plan de masuri absenteismului si Directori Serviciul
pentru prevenirea abandonului scolar secretariat; Rapoarte
absenteismului si Numirea prin decizie saptamanale
abandonului scolar a Comisiei de
in Scoala 1 Buftea
Comisia de 15
monitorizare a


absentelor elevilor la absentelor 30 sept.2014 monitorizare a Directori Consilierul Registrul de
nivelul unitatilor elevilor absentelor elevilor educativ consemnare a
Realizarea Serviciul Zilnic incepand Inregistrarea la Personalul Serviciul absentelor elevilor,
Registrului de secretariat; cu data de nivelul unitatilor a didactic al secretariat; inregistrat.
consemnare a 15.10.2014 Registrului de unitatilor Consilierul
absentelor elevilor la Colectivele de Saptamanal dupa consemnare a Invatatori/diriginti educativ Baza de date
nivelul fiecarei elevi data de absentelor elevilor Responsabil functionala la
unitati din cadrul PJ 15.10.2014 comisie specifica nivelul fiecarei
Inregistrarea zilnica Existenta Registrului Serviciul unitati
a absentelor elevilor Saptamanal, de consemnare a secretariat; Raportul
lunar, sem.I,II, absentelor Consilierul saptamanal cu
Intocmirea Elevii respectiv an educativ absentele
Raportului scolar 2014/2015 Existenta Raportului Serviciul nemotivate ale
saptamanal cu Serviciul saptamanal cu secretariat; elevilor, inregistrat
absentele nemotivate secretariat absentele nemotivate Consilierul si
ale elevilor la ale elevilor educativ completat/actualizat
nivelul fiecarei Elevii Responsabil Baza de date
unitati din cadrul PJ Copii proveniti Existenta Comisie functionala la
Centralizarea Centralizatorului cu nivelul fiecarei
absentelor la nivelul absentele elevilor Directori Comisia de unitati
PJ pe baza monitorizare a
rapoartelor absentelor
saptamanale de elevilor
absente nemotivate
pe clase, saptamani, An scolar 2014- Implementarea Directori Consiliul local Rapoarte
luni, semestrul I,II, 2015 proiectului prin Directori Consiliul Chestionare de
respectiv an scolar masuri de ajutor parintilor masurare a gradului
2013/2014 social de satisfactie al
Proiect de implicare Primaria Buftea parintilor
a comunitatii locale An scolar 2014- Marirea duratei
in diminuarea 16 Rapoarte de progres
absenteismului: “In
sprijinul copiilor
defavorizati”
Asigurarea accesului


la educatie a copiilor din familii 2015 zilnice a contactului Psiholog scolar Biserica locala Indice de prezenta;
proveniti din familii dezavantajate copiilor vizati cu Comisia de burse Asociatia Chestionare
dezavantajate social. social mediul si ajutor social parintilor aplicate parintilor si
scolar/educatie Crucea Rosie elevilor;

Analiza periodica a Elevi Semestrial Studii privind nevoile Consilier educativ CJRAE Ilfov Rapoarte
nevoilor Parinti educationale ale Psiholog scolar semestriale.
educationale ale Coform elevilor ai a Diriginti/invatatori PV intalniri
elevilor si a Elevii graficului intereselor parintilor tematice cu parintii
intereselor parintilor acestora
acestora. An scolar 2014- Participarea la
Consiliere si 2015 Existenta Graficului Psiholog scolar CJRAE Ilfov Targuri de oferte
orientare scolara si de activitati privind Consilier educativ educationale;
profesionala pentru An scolar 2014- furnizarea serviciilor Diriginti Existenta
elevii claselor a V a 2015 de consiliere si Antrenor sportiv PV/minutelor de la
si a VIII a. orientare scolara si intalniri;
profesionala. Existenta
PV/minutelor de la
Asigurarea accesului Elevii Parcurgerea integrala Directori Comitetul de intalniri cu
la educatie a tuturor a programului Responsabili de parinti absolventi ai scolii.
copiilor prin oferta Copii, tineri, “ Scoala fara structuri Consiliul local Rapoarte
educativa atractiva, adulti care nu au frustrari” cu atragere semestriale de
mediu fara frustrari- finalizat nivelul permanenta de activitate;
cuprinderea copiilor de studii vizat si populatie scolara . Situatii statistice;
in forme de Cresterea nr. de Chestionare de
invatamant educabili si a satisfactie.
anteprescolar, prestigiului scolii.
prescolar, primar si
gimnazial Nr. de persoane Directori ISJ Ilfov Inspectii tematice;
Insertia programului inscrise oficial in MEN Chestionare privind
“A doua sansa” cadrul programului- Consiliul local gradul de satisfactie
pentru invatamantul cel putin 40 Consiliul judetean si rogress.
primar si gimnazial
17


la Scoala care depasesc cu An scolar 2014- Imbunatatirea Psiholog; CJRAE Ilfov Rezultate
Gimnaziala nr.3 patru ani varsta de 2015 rezultatelor copiilor Consilier Cabinetul madical masurabile ale
scolarizare vizati; educativ; Consiliul local. elevilor;
Asigurarea corespunzatoare Integrarea lor reala in Cadre didactice. Fise individuale de
incluziunii copiilor clasei- colectivele din care Asociatia de inregistrarea
cu nevoi speciale in Elevi cu nevoi fac parte. parinti progresului;
invatamantul de speciale: “Impreuna” Chestionare.
masa locomotorii, ISJ Ilfov Fise de
ADHD. monitorizare a
efectuarii temelor;
Sustinerea pregatirii Elevi integrati in An scolar 2014- Sprijin acordat Rudeanu A. Grila de
elevilor si ocuparea programul After 2015 familiilor si elevilor; Olteanu A. monitorizare a
timpului liber cu School Imbunatatirea Ispir S. frecventei;
activitati benefice Parinti rezultatelor la Stroe A. Grila de satisfactie
prin programul After invatatura; Gheorghe D. a parintilor si
School; Mediu recreativ asistatilor.
adcvat.

OBIECTIV GENERAL 4 : Fundamentarea ofertei educationale pe baza nevoilor de dezvoltare personala a
elevilor

Indicatori de performanta:

 Realizarea CDS-urilor conform nevoilor de dezvoltare personala;
 Implementarea metodelor de predare si evaluare armonizate cu cerintele dezvoltarii

individuale si de grup pe baza experientei si diagnozei anului scolar precedent;
 Asigurarea conditiilor de infrastructura si dotare in concordanta cu CDS;
 Asigurarea resurselor umane pentru derularea optima a CDS;

18


Activitati/actiuni Grup tinta Orizont de Impact/indicatori Responsabil Parteneri Modalitati de
pentru timp de evaluare monitorizare si
Cadre didactice Responsabilii de
realizarea febr.2015 Derularea optima a Rudeanu structura evaluare
obiectivului Cadre didactice
Responsabili de An scolar 2014- programelor Aretinica Comunitatea Procese verbale
Elaborarea comisii 2015 locala Rapoarte
programelor CDS Directori Imbunatatirea bazei Directori Grad de satisfactie si
raspunzand nevoilor materiale; Directori Inspectori de participare
si propunerilor Imbunatatirea specialitate
elevilor si parintilor abilitatilor si Monitorizarea
Implicarea cadrelor deprinderilor elevilor Psiholog scolar, utilizarii frecvente a
didactice in dotarea in folosirea acestora logoped laboratoarelor
si utilizarea bazei Proiecte educationale ISJ Ilfov cabinetelor si noilor
materiale; activitati corect elaborate dotari
de management
Gradul de
Sprijinirea cadrelor Responsabili de An scolar 2014- Baza de date; Directori participare al
didactice in structuri 2015 Raport de analiza si elevilor/prescolarilor
proiectarea si Cadre didactice plan de masuri la cursurilor
realizarea de CDS- An scolar 2014- optionale
uri care sa raspunda Cadre didactice 2015 Cresterea Responsabilii de
noilor nevoi de Elevi si prescolari randamentului scolar comisii Imbunatatirea
dezvoltare ale Sem. I si a rezultatelor din Comisia de performantei scolare
elevilor/prescolarilor Elevi Sem. al II lea competitiile pe organizare si
Sprijinirea elevilor Cadre didactice discipline si desfasurare a Rezultate obtinute la
cu nevoi interdisciplinar concursurilor concursuri si
educationale olimpiade
speciale
Sprijinirea elevilor
pentru performanta
scolara: pregatire si
sprijin de
specialitate in
vederea participarii
la concursurile

19


scolare Cadre didactice An scolar 2014- Cresterea Directori ISJ Ilfov Fisa de analiza
Formarea 2015 obiectivitatii in CEAC CCD comparativa
personalului didactic evaluare si aplicarea
in vederea evaluarii de metode
obiective si diversificate si
diversificate moderne

OBIECTIV GENERAL 5 : Accesarea programelor europene de educatie in sprijinul cresterii calitatii actului
educational

Indicatori de performanta:

 Proiect pentru accesarea programului “Invatarea pe tot parcursul vietii”;
 Participarea cadrelor didactice la cursuri de perfectionare si mentorat, proiecte cu

finantare POSDRU

Activitati/actiuni Grup tinta Orizont de Impact/indicatori Responsabil Parteneri Modalitati de
pentru timp de evaluare monitorizare si
Cadre didactice
realizarea An scolar 2014- Nr. participanti Director – Departamentul evaluare
obiectivului 2015 Nr. proiecte coordonator de Proiecte si
proiect programe Rapoarte lunare
Participarea cadrelor 20 europene – ISJ Chestionare de
didactice la proiecte CCD satisfactie parinti
si programe si elevi;Grafic de
europene; prezenta zilnica
Participarea cadrelor


didactice la Asociatia
conferinte nationale Europeana pentru
si internationale, Promovarea
stagii de pregatire, Excelentei in
simpozioane. Educatie si
Cercetare
Accesarea Cadre didactice sem. al II-lea Nr. activitatilor si al Responsabil ISJ; Rapoarte de
programului participantilor; programe CCD; activitate si
“Invatarea pe tot Nr. proiectelor europene; implementare;
parcursul vietii” individuale Directori Participare la
sesiuni de
informare si
ateliere de lucru;

OBIECTIV GENERAL 6 : Formarea continua a personalului didactic in vederea cresterii calitatii actului
educational

Indicatori de performanta:

 Asigurarea normelor didactice prin acoperirea cu cadre didactice calificate in
proportie de peste 90%;

 Folosirea corecta a resurselor umane si incurajarea performantei si a formarii
continue;

 Numar crescut al participantilor la programe de formare;
 Numar credite profesionale in progres;

21


Activitati/actiuni Grup tinta Orizont de Impact/indicatori Responsabil Parteneri Modalitati de
pentru timp de evaluare monitorizare si

realizarea sem I si sem II Cel putin 15 cadre Responsabil CCD; evaluare
obiectivului didactice comisie de ISJ;
formare continua Universitatea Nr. de credite
Participarea cadrelor Cadre didactice Nr. cadre didactice Bucuresti; obtinute;
didactice la activitati participante; Nr. atestate;
de perfectionare Nr. cadre didactice
periodica. promovate. Inspectie de
specialitate.
Realizarea Responsabil 15.10.2014 Director CCD;
portofoliului comisie de Conform Responsabil ISJ; Procent de cadre
responsabilului cu formare continua graficului comisie de didactice admise.
formarea continua la formare continua
nivelul unitatii. Cadre didactice sem I si sem II Nr. de cadre
Stimularea si inscrise la grade Responsabil Centre de didactice mentori;
consilierea cadrelor Nr. de activitati de
didactice pentru Profesori mentori comisie de perfectionare; mentorat.
participarea la
perfectionarea Profesori formare continua. Universitati.
periodica debutanti si
obligatorie, precum stagiari Nr. de mentori; Directori; CCD;
si la programe de Nr. de participanti la Responsabil ISJ;
reconversie activitatile acestora comisie de Centre de
profesionala. formare continua. perfectionare;
Stimularea formarii
de mentori si
realizarea de
activitati ale
acestora in scoala.

22


OBIECTIV GENERAL 7 : Implementarea strategiilor de standardizare a evaluarii cu scop de optimizare a
invatarii. Curriculum structurat pe competente si standarde in vederea examenelor
nationale din 2015

Indicatori de performanta:

 Procent de promovare la simulari clasa a VIII a ( lb. Romana 80 % , matematica-
75%);

 Procent de promovare la Evaluarea Nationala peste 75%;
 Realizarea unei baze de date complete cu modele de subiecte la E.N., concursuri si

olimpiade scolare;

Activitati/actiuni Grup tinta Orizont de Impact/indicatori Responsabil Parteneri Modalitati de
pentru timp de evaluare monitorizare si
Elevii
realizarea oct.2014 Note si procente; Directori. ISJ; evaluare
obiectivului Cadre didactice; Sporirea calitatii Responsabili Inspectori de
Elevi. Permanent actului educational. comisii metodice specialitate. Date statistice;
Evaluari initiale – romana si Rapoarte pe
repere pentru Grupuri de elevi Permanent Cresterea calitatii matematica. comisii.
adaptarea procesului actului de evaluare.
de invatare la Directori. ISJ; Existenta bancii de
particularitatile date;
beneficiarului direct. Responsabili Inspectori de Rapoarte ale
Aplicarea comisiilor
instrumentelor de comisii metodice. specialitate.
evaluare Procese verbale;
standardizata in Cresterea calitatii Directori.
evaluarile sumative 23
si crearea unei banci
de instrumente de
evaluare
Aplicarea planurilor


remediale la nivel de inscrisi in planuri actului de educatie. Responsabili Rapoarte
grup si individual in remediale, precum Remedierea comisii metodice periodice;
vederea progresului si elevi care au deficientelor. romana si Fise de asistenta;
scolar; pregatire nevoie de asistare Progres masurat in matematica . Planuri remediale.
suplimentara a individuala procente. Psiholog scolar. Nr. participanti la
elevilor claselor a (invatarea centrata programe de
VIII a in vederea pe elev) febr.,martie 2015 Procente de Directori. ISJ; pregatire
evaluarilor nationale promovare. Consilier Inspectori de suplimentara.
Organizarea Elevii cls. a VIII-a educativ; specialitate. Situatii statistice;
simularilor pentru Responsabili Raport de analiza;
Evaluarea Nationala. comisii metodice
romana si Fise de masurare a
matematica. progresului;
Rapoarte;
Organizarea Elevii din clasele Conform Punctaj obtinut, Invatatori ISJ Analiza in CP si la
evaluarilor la clasele a II-a , a IV-a, a graficului MEN procent la nivelul Responsabili Comitetele de nivelul comisiilor.
a II-a , a IV-a, a VI- VI-a clasei si al unitatilor comisii metodice parinti Progresul scolar in
a Lunar, in sedinte Directori Consilier scolar rezultate obtinute;
de analiza si Procente de Psiholog Participare la
Masurarea periodica Elevi, consiliere promovare; Directori, Familia, concursuri si
a progresului scolar. parinti. Note si medii. diriginti, consilier Comitetul de olimpiade.
Relationarea cu iulie 2015 educativ, parinti.
familia in realizarea Cunoasterea exacta a responsabil Fise de inscriere la
acestuia. rezultatelor obtinute comitetul de Comitetul de licee;
de elevii scolii. parinti. parinti. Accesari ale site-
Diseminarea Elevi, Cunoasterea Consilier educativ Asociatia de ul scolii;
rezultatelor obtinute parinti, orientarii Responsabil parinti Chestionare de
la examenele comunitate. profesionale. Comisie pentru “Impreuna” satisfactie ale
nationale si a promovarea parintilor;
insertiei scolare. imaginii scolii. Baza de date a
absolventilor.

24


OBIECTIV GENERAL 8 : Imbunatatirea competentelor de lectura

Indicatori de performanta:

 Existenta in curriculum a orei sau momentului de lectura zilnic;
 Activitati extracurriculare/extrascolare vizand competentele de lectura;
 Competente cheie prin jocuri virtuale la gradinita pentru punerea bazelor

competentelor cheie;
 Instituirea momentului ortografic si ortoepic la orele de limba romana dar si la

celelalte obiecte de studiu;
 Parcugerea lecturii suplimentare de catre un numar din ce in ce mai mare de elevi;
 Cresterea numarului de cititori in biblioteca scolii;
 Participarea unui numar mereu crescut al realizatorilor si cititorilor revistei online;

Activitati/actiuni Grup tinta Orizont de Impact/indicatori de Responsabil Parteneri Modalitati de
pentru monitorizare
Elevii ciclului timp evaluare si evaluare
realizarea primar si
obiectivului gimnazial. An scolar 2014- Dezvoltarea interesului Cadre didactice. Bibliotecar. Citire cursiva,
Voluntari expresiva;
Alocarea distincta in Elevii ciclului 2015 pentru lectura. Numar de lectori
orarul saptamanal a primar si in biblioteca.
orei sau momentelor gimnazial. An scolar 2014- Dezvoltarea competentelor Responsabili Editura EDU Rapoarte
de lectura. semestriale;
Existenta 2015 ortografice si comisie metodica Inspectii
momentelor
ortografice si ortoepice/alfabetizare/scriere (cls.I-II, cls.III-

25


ortoepice in cadrul functionala. IV, limba
tuturor orelor de romana).
curs. Consilier
educativ, logoped
Organizarea Elevii ciclului An scolar 2014- Dezvoltarea interesului Responsabili Primaria Buftea; Gradul de
activitatilor primar si 2015 pentru lectura; comisie metodica Biblioteca implicare si
extracurriculare cu gimnazial. Dezvoltarea competentelor (cls.I-II, cls.III- oraseneasca; satisfactie
accent pe martie 2015 si citit-scris; IV, limba Editura Edu; (chestionare si
alfabetizarea iunie 2015 Comunicarea fluenta in romana). Asociatia de dialog);
functionala, limba materna pe diverse Consilier parinti Premiere ;
dezvoltarea teme; educativ. “Impreuna” Procese verbale si
competentelor de Fise de lectura; Logoped rapoarte ad hoc.
lectura:- “Cinci Numar participanti la Bibliotecar. Material
minute de lectura concursuri, la cenaclu; iconografic.
stante pede”;
- concursul “Cel mai 15 mai 2015
expresiv lector”;
- concursul de 5 iunie si 15 ian
ortografie si 2015
caligrafie;
- Cenaclul” Lectura bilunar- vinerea
de vineri seara”;

Incurajarea creatiei Elevii ciclului sem. II Dezvoltarea interesului Mirea Paula CCD Nr. de elevi
literare : revistele primar pentru realizarea de Rudeanu Primaria Buftea. implicati in
Muguri si Elev. gimnazial si materiale iconografice si Aretinica realizare;
prescolar. articole; Nr. de elevi
Descoperirea talentelor lectori.
literare si pregatirea lor
suplimentara in directia
creatiei.

DIRECTOR

Prof. Aretinica Rudeanu

26


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Peter and the Starcatcher
Next Book
2016 TD Ottawa Jazz Festival Program Book