The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fulop.kriszta, 2019-02-05 08:51:22

HU11_zárókiadvány

HU11_zárókiadvány

HU11 KAPACITÁSFEJLESZTÉS ÉS
INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS PROGRAM

ZÁRÓKIADVÁNY 2017.

HU11 CAPACITY BUILDING AND
INSTITUTIONAL COOPERATION PROGRAMME

CLOSING BROCHURE 2017.

TARTALOMJEGYZÉK

PROGRAM OPERÁTOR KÖSZÖNTŐJE......................................................................................4
A HU11 PROGRAM PROJEKTJEI ÉS EREDMÉNYEI A DONOR PROGRAM PARTNER
SZEMSZÖGEBŐL....................................................................................................6
A NEMZETI KAPCSOLATTARTÓ ELŐSZAVA.........................................................................10
MÉRFÖLDKÖVEK..............................................................................................12
PROJEKTEK
-TÖRÖKBÁLINT: HELYI ÉS KISTÉRSÉGI GAZDASÁGFEJLESZTÉS ALAPJAINAK LERAKÁSA
ÖNKORMÁNYZATI KAPACITÁSFEJLESZTÉSSEL ÉS TUDÁSTRANSZFERREL...................16
-ÚJBUDA: EGÉSZSÉGES ÉS AKTÍV IDŐSKOR.........................................................................22
-HAJDÚBÖSZÖRMÉNY: HAJDÚSÁGI NÉPI MESTERSÉGEK HÁZA ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT
KIALAKÍTÁSA ................................................................................................................ 28
-BUDAPEST XVIII KERÜLET: A BUDAPEST NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉRRE
ÉPÜLVE A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÖSZTÖNZÉSE ÚJ MUNKAERŐPIACI
SZOLGÁLTATÁSOKKAL BUDAPEST 18. KERÜLETÉBEN ÉS VECSÉSEN.................32
-ALSÓMOCSOLÁD: MINTAPROGRAM A MINŐSÉGI IDŐSKORÉRT...................................38
-RÁCALMÁS: EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ INNOVATÍV SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS
AZ ENERGIATUDATOSSÁG NÖVELÉSE ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK ELTERJESZTÉSE
ÉRDEKÉBEN........................................................................................................................44
-PÉCS: PEER GYNT PROJEKT – A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS
FENNTARTHATÓ MÓDSZEREINEK KÍSÉRLETE PÉCSETT...................................................48
-MÓRAHALOM: KAPACITÁSFEJLESZTÉS AZ IDŐSKORI ELLÁTÁSBIZTONSÁG NÖVELÉSE
ÉRDEKÉBEN MÓRAHALMON.................................................................................................52
-ÖNKORMÁNYZATI KAPACITÁSÉPÍTÉS NORVÉG-MAGYAR EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL.....58
-A KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZMÉNYRENDSZER HELYI SZINTŰ
KAPACITÁSFEJLESZTÉSE......................................................................................64
-A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HATÁSAINAK FELTÁRÁSA.......70
A HU 11 PROGRAM KÉTOLDALÚ KAPCSOLATAI.................................................................78
FÜGGELÉK ÉS KÉPEK.............................................................................................................82

TABLE OF CONTENTS

PROGRAMME OPERATOR’S WELCOME..................................................................................5
PROJECTS AND ACHIEVEMENTS OF THE HU11 PROGRAMME FROM THE PERSPECTIVE
OF THE DONOR PROGRAMME PARTNER........................................................................8
FOREWORD OF THE NATIONAL FOCAL POINT..................................................................11
MILESTONES.........................................................................................................14
PROJECTS
-TÖRÖKBÁLINT: FOUNDATION OF LOCAL AND MICRO- REGIONAL ECONOMIC
DEVELOPMENT BY LOCAL GOVERNMENTS CAPACITY-BUILDING AND KNOWLEDGE
TRANSFER....................................................................................................................19
-ÚJBUDA: HEALTHY AND ACTIVE AGEING.........................................................................25
-HAJDÚBÖSZÖRMÉNY: ESTABLISHMENT OF THE HAJDÚ FOLK HANDICRAFT AND
TRAINING CENTRE (FOLKCRAFT).......................................................................................30
-BUDAPEST DISTRICT XVIII: PROMOTION OF LOCAL ECONOMIC DEVELOP-
MENT BUILDING ON THE BUDAPEST AIRPORT THROUGH NEW LABOUR MARKET
SERVICES OF BUDAPEST DISTRICT 18 AND VECSÉS...................................................35
-ALSÓMOCSOLÁD: PILOT PROJECT FOR QUALITY AGEING..............................................41
-RÁCALMÁS: COOPERATION-BASED INNOVATIVE SERVICE DEVELOPMENT TO
ENHANCE ENERGY CONSUMPTION CONSCIOUSNESS AND TO SPREAD THE USE OF
RENEWABLE ENERGY SOURCES.........................................................................................46
-PÉCS: THE PEER GYNT PROJECT – PILOTING SUSTAINABLE METHODS FOR THE
DEVELOPMENT OF SOCIAL SERVICES IN PÉCS...........................................................50
-MÓRAHALOM: CAPACITY BUILDING MEASURES IMPROVING THE ELDERLY CARE
POTENTIAL IN THE RURAL AREAS OF MÓRAHALOM..................................................55
-CAPACITY-BUILDING IN MUNICIPALITIES THROUGH NORWEGIAN-HUNGARIAN
COOPERATION..............................................................................................................61
-A CAPACITY BUILDING OF THE DISASTER MANAGEMENT SYSTEM AT LOCAL LEVEL...67
-REVEALING THE ECONOMIC AND SOCIAL POTENTIALS OF CULTURAL HERITAGE....74
BILATERAL RELATIONS OF THE HU11 PROGRAMME......................................................80
APPENDIX AND PICTURES......................................................................................................82

A PROGRAM OPERÁTOR KÖSZÖNTŐJE

Az EGT és Norvég Alapok általános A 11 nyertes pályázat, valamint a 7 bila-

célkitűzése a donor országok (Norvé- terális kezdeményezés végrehajtásában

gia, Izland és Liechtenstein), valamint a a projektgazdák mellett 36 hazai, vala-

kedvezményezett országok közötti két- mint 18 donor projekt partner vett részt.

oldalú kapcsolatok erősítése, továbbá A sikeresen végrehajtott projekteknek
a társadalmi és gazdasági különbségek köszönhetően számos időskori jóléti
csökkentése. szolgáltatás kialakítására, szociális szol-

4 A 2009-2014-es finanszírozási időszak- gáltatás fejlesztésére került sor. Egyes

hoz kapcsolódóan a donorok – hazánkkal projektek keretében az önkormányzati

együtt – 16 kedvezményezett országot feladatok ellátásának megkönnyíté-

támogattak, összességében 1,79 milliárd sét szolgáló közösségi tereket hoz-

euró nagyságrendben. Ebből Magyar- tak létre. Több projekt kapcsán került

ország 153,3 millió euró támogatásban sor energiahatékonysági felújításra, új

részesült. munkaerő-piaci szolgáltatás kialakítá-

A kapacitásfejlesztésre és az intézmény- sára, képzési központ létrehozatalára
közi együttműködés erősítésére irányuló és ehhez kapcsolódóan felnőttképzési
program teljes költségvetése 12, 7 millió sorozat lebonyolítására.

euró volt, melynek forrásait a Norvég A program végrehajtása során tapasz-

Alap, valamint (15%-ban) Magyarország talt visszajelzések alapján levonható a

központi költségvetése biztosította. A következtetés, hogy hazánkban szükség

program elsősorban a helyi önkormány- van ilyen, vagy hasonló jellegű progra-

zatok szolgáltatásainak fejlesztését, mok jövőbeni megvalósítására.

valamint a norvég tapasztalatok, mód- Bízom benne, hogy a kiadvány elolva-
szerek, stratégiák és eredmények meg- sása során sikerül megismernie a pro-
ismerését célozta. jektek eredményeit, és ezáltal a program

Elmondható, hogy a programterületen megvalósult céljait.

megvalósított projektek a fáradhatat-

lan munka, valamint a norvég-magyar Írta: dr. Korponai Gergő, a Program Ope-

együttműködés nívós eredményei. rátor vezetője

PROGRAMME OPERATOR’S WELCOME

The general objectives of the EEA and of the 11 granted proposals and 7 bilat- 5
Norway Grants to strengthen biletaral eral initiatives.
relations and to reduce social and eco-
nomic disparities between the donor Thanks to the successful projects, many
states (Norway, Iceland and Liechten- elderly-care services and social services
stein) and beneficiary countries. were developed. In the framework
of some projects, community spaces
In the 2009-2014 financial period the were created to facilitate the provision
donor countries gave support to 16 of local government tasks. There have
benecifiary countries - including Hun- been projects for renewing energy
gary – in total 1.79 billion euros. Of this, efficiency, creating new labour market
Hungary recieved 153.3 million euros of services, creating training centre and
support. conducting adult training series.

The capacity-building and institutional Based on the feedback experienced dur-
cooperation programme’s estimated ing the implementation of programme,
total cost was 12.7 million euros, the it can be concluded that there is a need
sources of which were provided by for such or similar programmes in the
the Norway Grants and by the national future in Hungary.
central budget of Hungary (15%). The
programme focused primarily on devel- By reading this publication, I’m confident
oping the services of local governments that you will get to know the results of
and learning Norwegian experiences, the projects and thus the achievements
methods, strategies and achievements. of the programme.

It can be said that projects implemented Written by: dr. Gergő Korponai, Head of
in the programme area are a result of the Programme Operator
tireless work and high quality coopera-
tion between Norway and Hungary.

In addition to project promoters, 36 pro-
ject partners and 18 donor project part-
ners participated in the implementation

A HU11 PROGRAM PROJEKTJEI ÉS
EREDMÉNYEI A DONOR PROGRAM
PARTNER SZEMSZÖGÉBŐL

A Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés program
sikeres végrehajtását Donor Program Partnerként a Norvég Helyi és
Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS) támogatta. A KS részt
6 vett a program tartalmának kidolgozásában, figyelemmel kísérte és
segítette a végrehajtást, egyes projektekben partnerként is dolgozott.
Az alábbiakban a KS képviselőjének, Gunnbjørg Nåvik asszonynak
a kétoldalú kapcsolatokról és a közösen végzett munkáról szóló
összefoglalója olvasható.

A KS, MINT DONOR kiemelkedő felelőssége van abban, hogy
PROGRAM PARTNER (DPP) a Program operátorral együttműködve
azonosítsa a kétoldalú tevékenységek
A KS a Norvég Alap által finanszírozott területeit és támogassa azok megvaló-
Kapacitásfejlesztés és intézményközi sítását. A kétoldalú kapcsolatok meg-
együttműködés program Program Ope- teremtésének egyik lehetséges módja
rátorának (Miniszterelnökség) Donor egy norvég partner bevonása a prog-
Program Partnere. ramszintű végrehajtásba. A Donor Prog-
ram Partner fő célja, hogy elősegítse a
Az Alapok egyik fő célkitűzése a kétoldalú kapcsolatok kiépítését, a szakmai tudás
kapcsolatok erősítése a donor országok megosztását, a technológiák, a tapasz-
és a kedvezményezett országok között. talatok és a jó gyakorlatok átadását és
Tekintettel a fenti célkitűzés elérésére, a cseréjét a norvég és magyar közintéz-
KS-nek, mint Donor Program Partnernek mények között. Az együttműködésnek

köszönhetően várhatóan mindkét fél PROJEKTEK ÉS 7
új tapasztalatokkal gazdagodik, hoz- EREDMÉNYEK
zájárulva így a program értékéhez és a A PROGRAM A DONOR PROGRAM PARTNER SZEMSZÖGÉBŐL
végrehajtásban résztvevő intézmények A kulturális örökség gazdasági és társa-
gyarapodásához. A KS az összes norvég dalmi hatásaira, a katasztrófavédelem
helyi és regionális önkormányzat állami szerveinek valamint az önkormányza-
tagszervezete és érdekérvényesítő szö- toknak a kapacitásbővítésére fókuszálva
vetsége, amelynek célja, hogy tagjainkat – norvég partnerek közreműködésével
bevonjuk tevékenységeinkbe. – három sikeres nevesített projekt vég-
rehajtására került sor. Nyílt pályázati fel-
KÉTOLDALÚ hívás alapján az idősgondozással, illetve
EGYÜTTMŰKÖDÉS a helyi gazdaságfejlesztéssel kapcsolato-
san nyolc további projekt nyert támoga-
A kétoldalú együttműködés a program tást norvég partnerek közreműködésével.
központi eleme. Ennek értelmében a
fő cél mindig is az volt, hogy a közös A kétoldalú kapcsolatok program szintű
érdeklődésre számot tartó kérdések, alapja keretében meghirdetett nyílt
helyi szinten mindkét országban azo- pályázati felhívásból további 7 projekt
nosíthatóak legyenek, valamint, hogy a nyert támogatást: néhány esetben a már
tapasztalat- és a tudáscsere, valamint a meglévő partnerség folytatásaként, a
jó gyakorlatok cseréje, a tanulmányutak, többi esetben új kapcsolatok létrehozása
a támogatás, a tanácsadás az ezekhez is lehetővé vált különböző területeken,
szükséges forrás biztosításával minél mint például a kultúra, az energiahaté-
korábban elérhetőek és hozzáférhetőek konyság, vagy a turizmus – csak, hogy
legyenek. Mind a magyar, mind a nor- néhányat említsünk. A végrehajtás vala-
vég partnerek jelentős erőfeszítéseket mennyi projekt esetében sikeres volt.
tettek a fentiek érdekében a párbeszéd
lehetőségének megteremtésével, mint JÖVŐBELI EGYÜTTMŰKÖDÉS
például partnerkereső rendezvények a
potenciális pályázóknak, vagy a közvet- Jelenleg az EGT és Norvég Alapok 2014-
len párbeszéd lehetőségének biztosítása 2021-es időszakának új fejezete áll előt-
a partnerségben érdekelt felekkel. Az, tünk. Azokra a meglévő kapcsolatokra
hogy milyen nagyságrendű tevékenység alapozva, amelyeket az elmúlt években
szükséges az új – donor államok és ked- sikeresen megteremtettünk, várjuk a két
vezményezett államok közötti – kétoldalú ország közötti együttműködés további
kapcsolatok létrehozatalához, általában megerősítésének folytatását.
meglehetősen alábecsült. A Program
operátorral megvalósított együttműkö- ÍRTA: GUNNBJØRG NÅVIK, A KS NEM-
dés azonban példaértékű és a Program ZETKÖZI PROJEKTEKKEL FOGLALKOZÓ
sikere a mindkét fél által elvégzett, céltu- SZAKTANÁCSADÓJA
datos munka közvetlen eredménye.

PROJECTS AND ACHIEVEMENTS
OF THE HU11 PROGRAMME FROM
THE PERSPECTIVE OF THE DONOR
PROGRAMME PARTNER

The successful implementation of Capacity building and institutional
cooperation programme was supported by the Norwegian Association
of Local and Regional Authorities (KS). The KS participated in the
8 elaboration of the content of the programme, monitored and assisted
in implementation, worked as a partner in some projects. Below is a
summary of the KS representative, Mrs. Gunnbjørg Nåvik, on bilateral
relations and on joint work of the Donor Programme Partner and
Programme Operator.

KS AS DONOR states. To support this objective, KS has
PROGRAMME PARTNER a special responsibility as DPP to identify
(DPP) and promote bilateral activities in coop-
eration with the PO. Including a Norwe-
KS has been DPP with the Programme gian Partner at Programme level is one
Operator (PO), the Prime Ministers’ way to ensure the establishment of bilat-
Office in Hungary, in the Programme eral relations. The main purpose of the
Capacity Building and Institutional Coop- DPP is to facilitate networking, profes-
eration, with financing from the Norway sional exchange, sharing and transfer of
Grants. knowledge, technology, experience and
good practice between public entities
One of the main objectives of the in Norway and Hungary. It is expected
Grants is to strengthen bilateral relations that both sides will gain new insight and
between the donors and the beneficiary experience through the cooperation,

which will add value to the programme on restricted calls, focusing on identify- 9
and enrich the participating entities. KS is ing the economic and social potential
a national member and interest associa- of cultural heritage, capacity building THE PROGRAMME FROM THE PERSPECTIVE OF THE DONOR PROGRAMME PARTNER
tion for all Norwegian municipalities and of disaster management and capacity
regions. Our aim is to include our mem- building in municipalities respectively.
bers in activities. Through an open call, eight additional
projects were granted financing within
BILATERAL COOPERATION the areas of elderly care and local eco-
nomic development, all with Norwegian
Bilateral cooperation has been the core project partners. An additional open call
element in the Programme. through the bilateral fund granted alto-
gether 7projects some as a continuation
As a direct follow-up of this, the main of already established partnerships, but
purpose has been to identify issues of most projects facilitated new relations
common concern at local level in both within a variety of areas, such as cul-
countries, and to establish concrete bilat- ture, energy and tourism, to mention a
eral partnerships to facilitate direct com- few. All projects have been successfully
munication and exchange of experience, implemented with specific results.
knowledge and good practices, both
through study visits, support and advice, FUTURE COOPERATION
and by making financing available and
easily accessible at an early stage. A new phase of EEA and Norway Grants
lies ahead of us for the period 2014-
Much effort has been made to realize 2021, and we look forward to continue
this, both on the Hungarian and the Nor- to strengthen the relations between our
wegian side, through creating platforms two countries, based on the solid plat-
for dialogue, such as match-making form developed in the recent years.
seminars for potential applicants, and
direct dialogue with interested partners. WRITTEN BY: MRS. GUNNBJØRG NÅVIK,
The input necessary to establish new SPECIAL ADVISER OF KS ON INTERNA-
bilateral partnerships between donor TIONAL PROJECTS
states and beneficiary states is gener-
ally largely underestimated. Cooperation
with the Hungarian PO has been exem-
plary, and the success of the Programme
is a direct result from the targeted work
done on both sides.

SPECIFIC PROJECTS AND
ACHIEVEMENTS

Three successful projects were imple-
mented with Norwegian partners based

A NEMZETI KAPCSOLATTARTÓ ELŐSZAVA

Nagy örömömre szolgál, hogy a Norvégia és közintézmények kapacitásainak megerősítése,

Magyarország közötti szoros együttműködés humán erőforrásainak fejlesztése, hasonló fel-

eredményeként a HU11 Kapacitásfejlesztés és adatokat ellátó norvég intézményekkel és ható-

intézményközi együttműködés program kere- ságokkal való együttműködés és tudástranszfer

tében megvalósított projekteket bemutató kiad- által. A program keretében minden projekt egy

ványt a kezében tarthatja. vagy több norvég intézménnyel partnerségben

A Norvég Alap olyan finanszírozási mechaniz- valósult meg.

mus, amelyet Norvégia, mint donor ország A programban szintén szakmai szerepet vállaló

bocsát a kedvezményezettek - többségében a Donor Program Partner, aktív jelenléte, szakér-

kétezres évek elején az Európai Unióhoz csat- telme, valamint tapasztalata rendkívüli hozzá-

lakozott országok - részére. Norvégia tagja az adott értékkel bírt a végrehajtás során.

Európai Gazdasági Térségnek (EGT), de nem Sikeres példája ez a kétoldalú kapcsolatok erősí-
tagja az Európai Uniónak, így a szolidaritás tésének,hiszenaprogrambanvalóegyüttműkö-
jegyében, e külön támogatási alappal segíti az désnek köszönhetően új fejlesztési lehetőségek
EGT országai közötti különbségek kiegyenlítését. és új irányvonalak is megjelentek. Reméljük,

10 Magyarország több sikeres programot valósított a kialakult jó kapcsolatok messze túlmutatnak
meg ebben az időszakban. Ezek egyike a HU11 majd a most záruló program keretein is.

Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttmű- Nemzeti Kapcsolattartóként örömmel tapasz-
ködés. E programban a Miniszterelnökség volt a taltuk, hogy a program megvalósítása rendkívül
Program Operátor. sikeresen zajlott, számos fejlesztés hasznosul a

Számos,munkávalteliévállmögöttünk:atámo- helyi közösségekben, más eredmények orszá-

gatások felhasználását lehetővé tevő nem- gos szinten is éreztetik hatásukat, nem szólva

zetközi megállapodások aláírására 2011 őszén a magyar és norvég kétoldalú kapcsolatok

került sor, amelyet a tervezés, a pályáztatás és erősödéséről különféle területeken. Ezúton is

a végrehajtás időszaka követett. A több, időköz- szeretném megköszönni a program megva-

ben felmerült nehézség ellenére sok izgalmas és lósításában részt vevő valamennyi kolléga és

tartalmas kezdeményezés valósult meg, mint intézmény áldozatos munkáját, Norvégia támo-

ahogy e kiadványban is látható. gatását és segítő hozzáállását.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a Program Ope- Bízom abban, hogy a közeljövőben is lesz lehe-
rátorok minden erőforrásukat megmozgatták tőség egy hasonló példaértékű fejlesztési prog-
a gördülékeny programvégrehajtás érdeké- ram megvalósítására országaink között.
ben. A Miniszterelnökségnek, mind Nemzeti
Kapcsolattartóként, mind e program Program Kellemes és hasznos időtöltést kívánok Önnek a
Operátoraként kulcsszerepe volt a példaértékű kiadvány olvasásához!
végrehajtásban.
Budapest, 2017. november 23.

A Kapacitásfejlesztés és Intézményközi Együtt- ÍRTA: SAVANYÚ ADRIÁN, FŐOSZTÁLYVEZETŐ,
működés program általános célja volt a magyar MINISZTERELNÖKSÉG

FOREWORD OF THE NATIONAL
FOCAL POINT

It is my great pleasure that, as a result of coop- The general purpose of the Capacity-building 11
eration between Norway and Hungary, you can and institutional cooperation programme was to
hold this publication in your hands, presenting strengthen the institutional capacity and human
the projects which were implemented in the resource development at the Hungarian public
framework of the HU11 Capactity-building and institutions through knowledge-transfer and
institutional cooperation programme. cooperation with the Norwegian institutions and
authorities performing similar tasks.
Norway Grants is a financial mechanism pro-
vided to the beneficiaries - most of them joined Within the framework of the programme, each
to the European Union in the early 2000’s - by project was implemented in partnership with
Norway as a donor country. Norway is a mem- one or more Norwegian institutions.
ber of the European Economic Area (EEA), but is
not a member of the European Union, thus, in The Donor Programme Partner, which also had
the spirit of solidarity, through this special finan- a professional role in the programme, with its
cial mechanism it helps to reduce the disparities active presence, expertise and experience gave
between the EEA members. a great added value to the implementation.

Hungary has implemented more successful pro- Successful examples are the strengthening of
grammes in this period. One of them is the HU11 bilateral relations - thanks to the cooperation
Capacity-building and institutional cooperation in the programme - the new opportunities of
programme. In this programme the Prime Minis- development and new directions that have
ter’s Office was the Programme Operator. appeared. We hope that the newly established
good relations will go far beyond the scope of
There are a number of working years behind this closing programme.
us: international agreements allowing the use
of grants have been signed in the autumn of As a National Focal Point we were glad to see
2011 followed by the planning, the procedure of that the implementation of the programme was
the calls for proposals and the implementation quite a success: many developments are getting
period. In spite of the many difficulties encoun- utilized in local communities, other results have
tered in the meantime, many exciting and their effects on national level, not to mention the
meaningful initiatives have taken place, as can strengthened bilateral relations between Hun-
be seen in this publication. gary and Norway in various fields.

We are pleased to see that Programme Opera- Hereby, I would like to thank the generous work
tors have moved all their resources for the of colleagues and institutions involved in the
smooth implementation of the programmes. implementation of the programme, and the
The Prime Minister’s Office, both as a National support and helping spirit of Norway.
Focal Point and as a Programme Operator for
this programme, has played a key role in exem- 23 November, 2017, Budapest
plary implementation.
WRITTEN BY MR. ADRIÁN SAVANYÚ, HEAD OF
DEPARTMENT PRIME MINISTER’S OFFICE

HU11-0002-A1-2013

MÉRFÖLDKÖVEK

12 EGYÜTTMŰKÖDÉSI BIZOTTSÁGI PARTNERKERESŐ SZEMINÁRIUM

ÜLÉSEK BUDAPESTEN

A Program Operátor és a Donor Program 2013. MÁRCIUS 5.

Partner képviselőiből álló Bizottság a vég- A partnerkereső rendezvény a norvégiai

rehajtás során 8 alkalommal ült össze. és magyar önkormányzatok képviselőinek

teremtett alkalmat a kétoldalú együttmű-

WORKSHOP AZ ÖNKORMÁNYZATI ködési lehetőségek megvitatására.

SZÖVETSÉGEK ÉS A KS KÖZÖTT

2012. MÁRCIUS 8. BUDAPEST INFORMÁCIÓS NAP ÉS PARTNERSÉG

A résztvevők a helyi önkormányzatok ÉPÍTÉS
együttműködéseit célzó jövőbeni nyílt 2013. AUGUSZTUS 13. BUDAPEST

pályázati konstrukció kapcsán cseréltek Az eseményen a résztvevők a pályázat

eszmét. benyújtásával kapcsolatos alapvető

információkat tudhattak meg, illetve

WORKSHOP A NEVESÍTETT PROJEKTEK partnerkeresésre nyílt lehetőség.

GAZDÁI SZÁMÁRA PROGRAM MEGÁLLAPODÁS
2012. MÁJUS 10. BUDAPEST ALÁÍRÁSA

A nevesített projektek képviselőinek ren- 2013. AUGUSZTUS 29., BUDAPEST

dezett workshopon a résztvevők a projekt- A donor országok által jóváhagyott prog-
javaslatok kialakításának módját tárgyalták ram alapvető dokumentumának aláírása a
meg.

program megvalósításának első lépése. A • 2017. április 30. 13
nevesített projektek a Program Megállapo- A projektek végrehajtásának határideje.
dásban meghatározásra kerültek. Valamennyi projekt megfelelően végrehaj-
tásra került.
PÁLYÁZATI SZAKASZ LEZÁRÁSA 2013.
SZEPTEMBER 30. • 2017. szeptember 04-07
A programterület keretében szervezett
A helyi önkormányzatok kapacitásfejlesz- első norvégiai tanulmányút
tése a közszolgáltatások minőségének
javítása és a helyi gazdaság fejlesztése • 2017. október 16-19
érdekében című pályázati felhíváson pályá- A programterület keretében szervezett
zatok beadására nyitva álló határidő 2013. második tanulmányút
szeptember 30 volt.
• 2017. március 27. – 2017. június 30.
VÉGREHAJTÁSI IDŐSZAK
2013. SZEPTEMBER – 2017. ÁPRILIS A Kétoldalú tevékenységek a Kapacitásfej-
lesztés és Intézményközi Együttműködés
• Támogatási szerződések megkötése Programterületen című pályázati felhívás
pályázati szakasza
• Projektek végrehajtása a Program Ope-
rátor rendszeres monitoring tevékeny- • 2017. október 31.
sége mellett
A 7 bilaterális kezdeményezés végrehajtá-
• 2016. november 30. Budapest sának végső határideje.
Időközi konferencia a kétoldalú kapcsola-
tokról a Kapacitásfejlesztés programban • 2017. november 23-24. Balatonfüred
Ünnepélyes zárókonferencia
• 2017. március 20-21. Visegrád
Partnerkereső rendezvény a Kapacitás- PROGRAMZÁRÁS
fejlesztés programban 2017. DECEMBER

MÉRFÖLDKÖVEK

PARTNERKERESŐ SZEMINÁRIUM

HU11-0002-A1-2013

MILESTONES

COOPERATION COMMITTEE PARTNER FINDING SEMINAR IN

MEETINGS BUDAPEST

14 The Committee, consisting of represent- 5 MARCH, 2013

atives of the Programme Operator and The Partner finding event provided the

the Donor Programme Partner, met 8 representatives of the Norwegian and

times during the implementation. Hungarian municipalities with the occa-

sion to discuss bilateral cooperation

WORKSHOP FOR THE PROJECT opportunities.

PROMOTERS OF THE PRE-DEFINED

PROJECTS INFORMATION DAY AND

10 MAY, 2012, BUDAPEST PARTNERSHIP BUILDING

On the workshop for the project promot- 13 AUGUST, 2013, BUDAPEST
ers of the pre-defined projects the par-
ticipants discussed the development of At the event, the participants could find
the project proposals. basic information about the submission
of applications, and partner search was
also possible.

WORKSHOP BETWEEN LOCAL SIGNING OF THE PROGRAMME
GOVERMENTS ASSOCIATIONS AND KS AGREEMENT
8 MARCH, 2012, BUDAPEST 29 AUGUST, 2013, BUDAPEST

Participants exchanged ideas about the Signing of the fundamental document
future open call for proposals for coop- of the programme approved by the
eration between local governments. donor countries is the first step of the

implementation. The pre-defined pro- • 30 April, 2017 15
jects were specified in the Programme Final deadline of the project implemen-
Agreement. tation. All of the projects were imple-
mented successfully.
CLOSURE OF THE APPLICATION
PHASE • 04-07 September, 2017
30 SEPTEMBER, 2013 First study visit to Norway in the frame-
work of the programme
The final deadline of the call for propos-
als titled as Capacity-building of local • 16-19 October, 2017
governments for enhancing quality of Second study visit to Norway in the
public services and for pormoting local framework of the programme
economic development was 30 Septem-
ber, 2013. • 27 March, 2017 – 30 June, 2017
The tender phase of the bilateral call for
IMPLEMENTATION PERIOD proposals titled Bilateral activities in the
SEPTEMBER, 2013 - APRIL, 2017 Capacity Building and Institutional Coop-
eration Programme Area
• Conclusion of project contracts
• 31 October, 2017
• Implementation of projects under the The deadline of the implementation of
regular monitoring of the Programme the 7 bilateral initiatives.
Operator
• 23-24 November, 2017, Balatonfüred
• 30 November, 2016, Budapest Ceremonial Closure Conference
Mid-Term Conference on bilateral rela-
tions in the Capacity Building Programme CLOSURE OF PROGRAMMES
DECEMBER, 2017
• 20-21 March, 2017, Visegrád
Bilateral Matchmaking Event in Pro-
gramme Capacity Building

MILESTONES

PARTNER FINDING SEMINAR

HELYI ÉS KISTÉRSÉGI GAZDASÁGFEJLESZTÉS
ALAPJAINAK LERAKÁSA ÖNKORMÁNYZATI
KAPACITÁSFEJLESZTÉSSEL ÉS
TUDÁSTRANSZFERREL

Projektgazda Törökbálint Város Önkormányzata

Megvalósítási időszak 2016.06.01. – 2017.04.30.

Projektpartnerek • Magyar Térinformatikai Társaság

• Telenor Magyarország Zrt.

16 • Pest Megyei és Érd Megyei Jogú
Városi Kereskedelmi és Iparkamara
(PMKIK)

Donor Projekt Partner • Lillehammeri Egyetem

Összköltség 919 990,53 EUR

Norvég támogatás összege 873 899 EUR

A NORMA-projekt fő célkitűzése gaz- A fő tevékenységek és azok eredményei
daságfejlesztés alapjainak lerakása a következők voltak:
önkormányzati kapacitásfejlesztéssel és
tudástranszferrel, valamint az élethosz- 1. Helyi és kistérségi gazdaságfejlesztés
szig tartó tanulás (LLL), a távoktatás és alapjainak lerakása. Eredmények: (a)
a nemek közötti egyenlőség támogatása kistérségi gazdaságfejlesztési stratégiai
volt a résztvevő önkormányzatoknál. modellt megalapozó tanulmány (helyi
A megvalósítás partneri együttműkö- értékek felmérése); (b) kistérségi gaz-
désben Törökbálint önkormányzatának daságfejlesztési modell; (c) Törökbálint
gesztori szerepvállalásával történt, és város településfejlesztési koncepciója
kiterjedt a Diósd, Pusztazámor, Sóskút, és stratégiája; (d) kistérségi befekte-
Tárnok önkormányzataiból álló kistér- tés-támogatási információs rendszer; (e)
ségre. A donor partner a Lillehammeri Törökbálint többnyelvű városbrosúrája;
Egyetem volt. (f) három e-learning tananyag került
kialakításra a helyi KKV-k részére.

HU11-0001-A1-2013

2. Önkormányzati kapacitásfejlesztés (c) e-távmunka pilot négy polgármes-
infrastruktúrafejlesztéssel. Eredmények: teri hivatalban; (d) nemi esélyegyenlő-
(a) önkormányzati épületek átalakítása/ ség kézikönyv önkormányzati vezetők
felújítása Törökbálinton; (b) informati- részére.
kai infrastruktúra kiépítése az épületek-
ben, ill. információs pontok létrehozása 4. Tudástranszfer a partnerek között.
négy középületben; (c) önkormányzati Eredmények: (a) tanulmányút a Lille-
döntés-előkészítő/támogató informá- hammeri Egyetemen és az önkormány-
ciós rendszer telepítése a kistérség zatnál; (b) regionális konferencia és
önkormányzatainál; (d) kommunikációs workshopok a kistérségi gazdaságfej-
rendszer telepítése az önkormányzatnál lesztésről; (c) workshopok a településfej-
a lakosság felé történő kommunikáció lesztési stratégiaalkotás, e-learning, LLL,
céljából; (e) oktatási szerver telepítése a e-távmunka és nemek közötti egyen-
felújított önkormányzati épületbe. lőség tárgykörében; (d) nemzetközi
konferencia a projekt eredményeiről, a
3. Önkormányzati kapacitásfejlesz- gazdaságfejlesztésről, e-learningről, táv-
tés HR-fejlesztéssel. Eredmények: (a) munkáról stb.
e-learning tananyag (12 modul) fejlesz-
tése polgármesteri hivatali munkatársak, 5. Nyilvánossági tevékenység. Eredmé-
vezetők részére; (b) e-tananyagok okta- nyek: (a) projektnyitó- és záró sajtó-
tása öt település köztisztviselői részére; tájékoztató; (b) regionális konferencia
és workshop a gazdaságfejlesztési
17

HELYI ÉS KISTÉRSÉGI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

modellről; (c) nemzetközi konferencia Néhány fontosabb projektindikátor, ill.

a projekt eredményeiről; (d) lakossági számszerűsített eredmény: elkészült

fórum a településfejlesztési koncep- 4 db stratégiadokumentum. A projekt

ció és stratégia ismertetésére; (e) esé- által – konferenciák, workshopok, fórum

lyegyenlőségi nap és workshopok a – közvetlenül elért személyek száma

nemek közötti egyenlőség bemuta- 260 fő volt. A projekt magyar-norvég

tására, megvitatására; (f) projekthir- döntéshozói részvételével 4 worksho-

dető-, ill. emlékeztető tábla, roll up; (g) pot tartottak. Elkészült 15 db e-learning

projekt médiaterv; (h) projekthonlap modul és az oktatásukon 125 köztisztvi-

http://www.normaproject.hu/ és hírle- selő vett részt. Felújítottak 2 db önkor-

vél, publikációk; (i) médiakampányok mányzati épületet Törökbálinton, 5

(nemek közötti esélyegyenlőség, LLL és önkormányzatnál telepítettek dönté-

e-learning). selőkészítő és támogató információs

18 A partnerek közötti együttműködés rendszert, üzembe helyeztek egy kistér-
eredményei: (a) a projektgazdán kívül ségi befektetés-támogatási információs
négy kistérségi önkormányzat vett részt rendszert. Törökbálint településfejlesz-
a projekt megvalósításában és részesült tési koncepciójának és stratégiájának
az eredményeiben; (b) Lillehammeri megvitatásában 115 személy vett részt.
Egyetem LLL Központja 3 db e-learning A norvégiai tanulmányúton 9 fő vett
tananyagot fejlesztett, ill. részt vett az részt. A nemek közötti esélyegyenlő-
esélyegyenlőségi kézikönyv összeállítá- ségi nap és az LLL-kampány 5 település
sában; (c) a Telenor Magyarország Zrt. lakosságát érintette.

és PMKIK részt vett a kistérségi gazda-

ságfejlesztési modell megalkotásában,

ill. a tudástranszferben; (d) a HUNAGI

részt vett a konferencia szervezésben és

a tudástranszferben. A partnerek között

együttműködési megállapodás került

megkötésre.

FOUNDATION OF LOCAL AND MICRO-
REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT BY
LOCAL GOVERNMENTS CAPACITY-BUILDING
AND KNOWLEDGE TRANSFER

Project Promoter Municipality of Törökbálint City 19
Implementation period 1/6/2016 – 30/4/2017
Project Partners • Hungarian Association for Geo-Information
• Telenor Hungary Corporation.
Donor Project Partners • Chamber of Commerce and Industry
Total budget of Pest County and Érd County Town
Norwegian grant (PMKIK)
• Lillehammer University College
919 990,53 €
873 899 €

The main goal of the NORMA project was The main activities and their results were
the foundation of local and micro-regional the following
economic development through capacity-
building and knowledge transfer, as well 1. Results of the foundation of local and
as the encouragement of Life Long Learn- micro-regional development: (a) prepara-
ing (LLL), e-learning and gender equality tory study for micro-regional economic
at local governments. The Municipality of development (assessing local values);
Törökbálint coordinated the implementa- (b) micro-regional economic develop-
tion of the project in strong partnership ment model; (c) integrated urban devel-
with the settlements from the micro- opment strategy and concept for the City
region: Diósd, Pusztazámor, Sóskút, Tár- of Törökbálint; (d) investment supporting
nok. The donor partner was the University information system for the micro-region;
of Lillehammer. (e) multilingual brochure of Törökbálint; (f)
three e-learning modules for local SMEs.

2. Results of the capacity--building of municipalities; (c) telework pilot for public

local governments through infrastruc- servant coming from 4 partner munici-

ture development: (a) reconstruction of palities; (d) LLL campaign for the citizens

the municipal buildings in Törökbálint; (b) of the 5 partner settlements; (e) gender

installing IT infrastructure in the building; equality hand book for municipal leaders.

(c) installing local government decision 4. Results of knowledge transfer between
preparatory & supporting information the partners. (a) study tour to Lilleham-
system at municipal members from the mer and visiting the University and the
micro-region; (d) installing communica- local government; (b) regional confer-
tion in the City of Törökbálint and creat- ence & workshop about micro-regional
ing info-points in four public buildings to economic development; (c) joint work-
communicate to the public; (e) installing shops to prepare micro-regional economic
education server in the renovated building development strategy and actions related
in Törökbálint. to the topics of e-learning, LLL, telework

3. Results of the capacity-building of local and gender equality; (d) international

governments through HR development: conference about the results of the pro-

(a) developing 12 e-learning modules ject (economic development, e-learning,

for municipal co-workers and leaders; telework etc.).

(b) training of e-learning modules for 5. Publicity activity. Results: (a) project
public servants of the 5 micro-regional opening and closing press conference; (b)

20

HU11-0001-A1-2013

regional conference and workshop about the organization of the conference and 21
the micro-regional economic develop- knowledge transfer. A cooperation agree-
ment model; (c) international conference ment was signed between the partners.
about the results of the project; (d) public
forum for presenting the integrated urban Some of the major project indicators
development strategy and concept for the and quantified results: 4 strategic docu-
citizens of Törökbálint; (e) Gender Equal- ments were elaborated. The number of
ity Day and workshop for presenting and the citizens directly reached by the pro-
discussing the gender equality; (f) project ject (conference, workshop, forum) was
billboard and rollup; (g) media plan for the 260. 4 joint events were organized with
project; (h) project website: http://www. participation of Hungarian and Norwegian
normaproject.hu/ and newsletter, pub- stakeholders. 15 e-learning modules were
lications in local and regional media; (i) developed within the project and 125 civil
media campaigns (gender equality, LLL, servants were trained to use the system.
e-learning). 2 local government’s buildings were reno-
vated in Törökbálint. The decision prepar-
Results of cooperation between the part- atory & support information system was
ners: (a) the project promoter Törökbálint installed in 5 local governments, and the
collaborated with 4 municipalities during micro-regional investment-support infor-
the implementation of the project and mation system was installed. Altogether
altogether 5 municipalities benefited from 115 people were involved into the discus-
the results; (b) the Lillehammer University sion about the integrated urban develop-
College Centre of LLL developed three ment strategy and concept for the city of
e-learning modules and participated in Törökbálint. 9 people attended a study trip
the co-creation of the gender equality to Norway. The Gender Equality Day and
handbook; (c) the Telenor Hungary Co. the LLL campaign were focusing on the
and PMKIK were involved in the process inhabitants of the 5 partner settlements.
of creating the micro-regional economic
development model and knowledge LOCAL AND MICRO-REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT
transfer; (d) HUNAGI participated in

HU11-0002-A1-2013

EGÉSZSÉGES ÉS AKTÍV IDŐSKOR

22 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda
Projektgazda Önkormányzata

Megvalósítási időszak 2016. május 01. – 2017. április 30.

Projektpartnerek • Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata

• Csongrád Megyei Egészségügyi
Ellátó Központ Hódmezővásárhely-
Makó (EVP Egészségfejlesztési Iroda)

• Önkéntes Központ Alapítvány

Donor Projekt Partner • Øvre-Eiker Önkormányzata

Összköltség 1 111 929,47 EUR

Norvég támogatás összege 1 056 333 EUR

Az Európai Unió más tagállamaihoz és Az „Egészséges és aktív időskor” című
Norvégiához hasonlóan a magyarországi projekt erre dolgozott ki egy lehetséges
önkormányzatok számára is nagy kihívást választ az önkéntesek által az időskorúak
jelent a lakosság elöregedése, amelynek számára nyújtott segítő tevékenysége-
következtében egyre növekszik a szoci- ket szervező, koordináló és felügyelő
ális és az egészségügyi ellátást biztosító intézményközi együttműködés meg-
intézményrendszer leterheltsége. valósításával, amely hozzájárulhat az

HU11-0002-A1-2013

idősek otthoni életviteli feltételeinek a házi jelzőrendszeres segítségnyújtás-
javításához. ban részesülő időskorúak otthoni élet-
viteléhez biztosított segítséget a projekt
A három magyarországi projektpartner keretében önkéntesek közreműködésé-
városban – Újbudán, Debrecenben és vel. A norvég egészségügyi és szociális
Hódmezővásárhelyen (a „Gondoskodó ellátórendszer egymásra épülő, komplex
Városok”) – több mint 200 fő időskorú jellegű, s a házi jelzőrendszeres szolgál-
részére nyújtottak segítséget a program tatás egyike a legelső szinteknek. Így
megvalósítása során kiválasztott és fel- az alapellátás szintjén kiegészítő szol-
készített önkéntesek. A leggyakrabban gáltatásként nyújtott önkéntes segítő
társalgáshoz, kíséret biztosításához, a tevékenység késleltetheti az idősko-
háztartási és házkörüli tevékenységek rúak tartós bentlakást biztosító intéz-
végzéséhez igényeltek segítséget az ményekbe való bekerülését. Ez a helyi
idősek, de számos alkalommal a közös- egészségügyi és szociális intézmény-
séghez tartozást erősítő programokon rendszer tehermentesítéséhez is hozzá-
is részt vehettek, mint pl. az önkénte- járulhat hosszútávon.
sek által tartott egészséges életmódot,
betegségmegelőzést elősegítő, vagy A szervezési és koordinációs tevékeny-
informatikai ismereteket biztosító előa- ség hatékonyságát – az intézmény-
dások. A norvégiai partnerszervezet, közi együttműködés részeként – a helyi
Øvre-Eiker Önkormányzata elsősorban önkormányzat, az egészségügyi és

23

EGÉSZSÉGES ÉS AKTÍV IDŐSKOR

szociális intézmények, valamint idős- norvégiai partnerünktől kapott jó gyakor-

korúakat képviselő szervezetek által latokat is. Örömmel tapasztaltuk, hogy

delegált tagokból létrehozott ún. Helyi a résztvevők meglátták a személyes

Támogató Csoportok biztosították, akik a segítségnyújtás újszerű lehetőségét az

munkájuk során Øvre-Eiker Önkormány- idősellátás területén, valamint a projekt

zatának tapasztalatait is hasznosítot- megvalósításának eredményeképpen

ták (pl. az önkéntesek felkészítésében, nemcsak az időskorúak és önkéntesek

motiválásában). A projekt zárását meg- közösségeinek összetartozása erősödött,

előzően e szervezetek, intézmények hanem a helyi egészségügyi és szociá-

partnerségi megállapodásban rögzítették lis intézmények, illetve civil szervezetek

a további együttműködési szándékukat. között kialakult együttműködés is min-

A projekt eredményeiről folyamatosan taértékű volt. Úgy véljük, hogy számos
tájékoztattuk az érdeklődő szervezete- érdeklődő tekint követendő példaként
ket. Az workshopokon, tréningeken és a projekt keretében kidolgozott kísérleti
konferenciákon résztvevő helyi önkor- modellre, gyakorlati megvalósítására.

mányzatok, szociális, illetve egész-

ségügyi intézmények és önkéntes

centrumok képviselői felé az önkéntesek-

nek az idősellátásba történő bevonását

hangsúlyoztuk, s ehhez prezentáltunk a

24

HU11-0002-A1-2013

HEALTHY AND ACTIVE AGEING

25

Project Promoter Local Government and Municipality of
Implementation period District 11 of Budapest, Újbuda
Project Partners 01st May 2016 – 30th April 2017
• Municipality of the City of Debrecen
Donor Project Partners • Csongrád County Health Provider
Total budget Centre Hódmezővásárhely-Makó (The
Norwegian grant Vásárhely Health Programme)
• National Volunteer Centre
• Municipality of Øvre-Eiker
1 111 929,47 EUR
1 056 333 EUR

Similar to the EU Member States and The “Healthy and Active Ageing” pro-
Norway, the Hungarian local municipali- ject has delivered a possible answer
ties are also going to be confronted with to this challenge by creating an inter-
the challenges linked to the population institutional cooperation in charge of
ageing. As result, it is expected in the organising, coordinating and supervis-
future that the health and social service ing volunteers who are providing help-
providers could not ensure all the needs ing activities to the elderly. The aim
coming from the clients. of the cooperation is to contribute to

improvement of the conditions of active provision. The services of the Norwe-

and independent life at home for the gian health and social service provision

elderly. system is a complex one, its services are

In the three Hungarian project cities – creating stairs following each other, and
Újbuda, Debrecen and Hódmezővásárhely the safety-alarm service is one of the
(“the Caring Cities”) -, more than 200 basic stairs. Consequently, the helping
elderly people have received helping activities from the volunteers provided
activities ranging from conversation, at this very low level of the service sys-
accompanying to doctor visit to read- tem are capable to postpone the date
ing newspapers or housework from the when elderly will enter the residential
volunteers selected and trained in the caring homes. Besides, this can also con-
programme. In several cases volunteers tribute to mitigation of the workload of
have held thematic days on healthy the health and social providers.

lifestyle and disease prevention for the The organisation and coordination have

elderly. Meanwhile, our donor project been ensured by the so-called Local

partner Øvre-Eiker Kommune ensured Supporting Groups consisting of profes-

the helping care of the volunteers par- sionals and members delegated by the

ticularly to preserve the independent local municipalities, healthy and social

living at home of those elderly who are service provider institutions, and elder-

involved into the safety-alarm service ly’s communities. During their work,

26

they have capitalised on the experience HU11-0002-A1-2013
of our donor state partner Øvre-Eiker
Kommune (for example: the best ways and delivered to them evidence-based
to motivate and prepare the volunteers). good practices from Norway. We were
Before the project closure, the local happy to experience that the stakehold-
organisations delegating the members ers have seen new ways in the elderly
for the Local Supporting Groups have care, as well as not only the commu-
arranged partnership agreements in nities of elderly and volunteers have
each city declaring their intent to con- become stronger, but the cooperation
tinue the cooperation. among the health and social service pro-
viders, and NGOs has also been unique.
During the project implementation, we We think many stakeholders look at the
have kept interested stakeholders from Healthy and Active Ageing project as a
outside the partnership well-informed good example to replicate.
about the project results. We have high-
lighted among others the importance of 27
the involvement of volunteers into the
elderly care to representatives of health
and social care providers, and volun-
teers’ centres participating in the project
trainings, workshops and conferences,

HEALTHY AND ACTIVE AGEING

HU11-0002-A1-2013

HAJDÚSÁGI NÉPI MESTERSÉGEK HÁZA ÉS
KÉPZÉSI KÖZPONT KIALAKÍTÁSA

28 Projektgazda Hajdúböszörmény Város
Önkormányzata

Megvalósítási időszak 2016.06.01. – 2017.04.30.

Projektpartnerek • Civilek a Lakóhelyért Egyesület

• „Szabadhajdú” Közművelődési Média
és Rendezvényszervező Közhasznú
Nonprofit Kft.

• Zöld Kör – a Föld Barátai
Magyarország tagja

Donor Projekt Partner • Rissa Község Önkormányzata

Összköltség 885 193,68 EUR

Norvég támogatás összege 840 934 EUR

A projekt célja Hajdúböszörmény város a társadalmi kapacitások fejlesztése, a
kapacitásfejlesztése volt a közszolgál- helyi és regionális együttműködések és
tatások hatékonyabb ellátása és a helyi gazdaság fejlesztése-erősítése, európai
gazdaságfejlesztés segítése érdekében, jó gyakorlatok elterjesztése és átvétele.
együttműködésben a város, a helyi civil
szervezetek és vállalkozások között. A A Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és
helyi fenntartható gazdasági fejlődés Képzési Központ épületének kialakítása
mellett fontos eredményei a projektnek az egyik fő célja volt a projektnek. A
projekt egy másik fő célja felnőttképzési

HU11-0003-A1-2013

programok fejlesztése és működtetése, kommunikációs és nyelvi kompetenci- 29
amelyek új, helyi vagy regionális vál- ákra is szert tehettek.
lalkozások indítását segíthetik elő, így
növelve a túlnyomóan rurális célterület A projektnek szintén célja volt az önkor-
foglalkoztatottságát. A képzési modu- mányzati alkalmazottak fejlesztése
lok a népi kézművességhez kötődnek, sajátos képzési programokkal, javítva a
kiemelve, hogy a népművészet remekei közszolgáltatások színvonalát. A norvég
nemcsak helyi termékek, de maguk- partnerrel, Rissa-val való tapasztalat-
ban hordozzák a célterület kulturális csere segített új fejlesztési lehetőségekre
örökségét is. A helyileg jelentős kéz- lelni és új irányokat mutatni, hogy hogyan
műves ismeretek megszerzésén túl a lehet a hajdúhagyományokra építeni a
résztvevők vállalkozási, marketing, PR/ jövőbeni turisztikai fejlesztések során.

HAJDÚ FOLK CRAFT

ESTABLISHMENT OF THE HAJDÚ FOLK
HANDICRAFT AND TRAINING CENTRE
(FOLKCRAFT)

30 Municipality of Hajdúböszörmény
Project Promoter 01.06.2016- 30.04.2017
Implementationperiod • Association of Civilians for Home
Project Partners • “Szabadhajdú” Public Media and Event
Organizer Public Nonprofit Ltd.
Donor Project Partner • Green Group – member of the Friends
Total budget of the Earth Hungary
Norwegiangrant • Rissa Kommune
885 193,68 EUR
840 934 EUR

The goal of the project was the capac- of local and regional cooperation and eco-
ity-building of the Municipality of nomic development, and transfer of good
Hajdúböszörmény for enhancing quality of practices are also considered as important
public services and for promoting local eco- results of the project.
nomic development, along with the elabo-
ration of cooperation between the local Establishing the building of Hajdú Folk
NGOs and enterprises. Besides realizing Handicraft and Training Centre was one of
local economic sustainability, the enhance- the specific goal of the project. Another
ment of social capacities, the strengthening specific goal of the project was the elabo-
ration and operation of an adult education

HU11-0003-A1-2013

programme, which aims the launching of The project intended to develop the 31
new, local enterprises, thus the increase of municipal staff members, provided specific
employment in the target area of mainly training programmes for a better service
rural features. The modules are related to provision. The exchange of experience
folk handicraft, highlighting that works of activities with the Norwegian partner,
folk art are not only local products but part Rissa helped to identify new opportunities
of the cultural heritage. Besides basics of to capitalize Hajdú traditions in future tour-
locally peculiar folk handicrafts, the attend- ism development.
ees of the training programme get familiar
with basic knowledge of entrepreneur-
ship, marketing, PR and develop language
competencies.

HAJDÚ FOLK HANDICRAFT

A BUDAPESTI NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉRRE
ÉPÜLVE A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS
ÖSZTÖNZÉSE ÚJ MUNKAERŐPIACI
SZOLGÁLTATÁSOKKAL BUDAPEST
18. KERÜLETÉBEN ÉS VECSÉSEN

32 Projektgazda Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata

Megvalósítási időszak 2016.05.01. – 2017. 04.30.

Projektpartnerek • Vecsés Város Önkormányzata

• Budapest Főváros Kormányhivatala

• Budapest Airport Zrt.

• Zsigmond Király Egyetem

• Felnőttképzők Szövetsége

Donor Projekt Partner • Lillehammeri Egyetem

Összköltség 964 776 EUR

Norvég támogatás összege 916 537 EUR

A repülőtéri térség kiemelt gazdasági gazdaságfejlesztés a reptéri gazdaság
jelentőségű Budapest XVIII. kerülete és potenciáljának eredményesebb kiak-
Vecsés számára, a területükön talál- názásával, ennek eszközeként pedig a
ható tőkeerős nagyvállalatok is jórészt reptéri gazdasághoz kötődő helyi fog-
a repülőtérhez kötődnek, amely közel lalkoztatás ösztönzését célozza meg új
9000 fő számára biztosít munkalehe- és innovatív szolgáltatások bevezeté-
tőséget. A projekt átfogó célja a helyi sével. A pályázat 2013-as beadásakor

HU11-0004-A1-2013

megfogalmazott cél és fókusz (a MALÉV elősegítése új, a gazdasági szereplők 33
csődje miatt hirtelen munkanélkülivé vált igényeihez igazodó, innovatív szolgál-
emberek segítése) a megvalósítási idő- tatások bevezetésével, az élethosszig HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS, ÚJ MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSOK
szak kezdetére (2016. május) a megvál- tartó tanulás és az esélyegyenlőség
tozott körülmények – mint az országosan elvével összhangban, köszönhetően a
tapasztalható munkaerőhiány vagy a norvég partnereknek.
sok ingázó kerületi lakos – miatt némileg
módosult: elsősorban azt kívánja előse- A projekt legfőbb eredménye egy akár
gíteni, hogy a lakosok képzettségükhöz 45 fő befogadására is alkalmas kép-
és képességeikhez illő, lakóhelyükhöz zéskoordinációs iroda létrehozása egy
minél közelebbi munkalehetőségeket önkormányzati tulajdonú épület föld-
találhassanak, elhelyezkedési lehetősé- szinti helyiségének felújításával és
geik javuljanak. átalakításával, Samsung SmartSchool
interaktív oktatási technológiával fel-
A projekt során készült előkészítő tanul- szerelve. A projekt során az épület több,
mányok szerint a helyi-reptéri munkál- erre a célra speciálisan kifejlesztett kom-
tatók jelentős részének komoly gondot petenciafejlesztő (IT-készségek, vezetői
okoz a folyamatos munkaerőhiány és kompetenciák, projektmenedzsment,
fluktuáció, egyre több a speciális szaktu- konfliktus és stressz-kezelés, ügyfélke-
dást igénylő hiányszakma. A munkakö- zelési technikák) és szakmai (targon-
rök több mint a felének betöltéséhez IT cavezető) képzésnek is otthont adott,
és/vagy nyelvismeret szükséges, ugyan- melyekre a résztvevők online felületen
akkor a vállalatok többsége nem szervez keresztül jelentkezhettek a tud18.hu
ilyen képzéseket, sem az alapkompe- honlapon, továbbá kifejlesztésre került
tenciák fejlesztését célzó tréningeket, egy egyedi, e-learning formában is elvé-
továbbá új munkaerő felvételéhez szük- gezhető, speciális áruk szállítmányozója
séges szakmai alapképzésekre, valamint tananyag is. Csak a kompetenciafejlesztő
számos szakmai továbbképzésre is volna képzéseken több mint 150 fő (összesen
kereslet. A megkérdezett kerületi lako- 96 nő és 55 férfi) vett részt.
sok napi átlag másfél órát töltenek az
otthonuk és munkahelyük közötti ingá- A képzések egy része speciális mun-
zással, és mindössze a válaszadók 15%-a kaerő-felvételként, állásinterjúként is
dolgozik lakóhelyéhez közel. A lakossági működött, illetve működhet a jövőben,
kérdőívet kitöltők többsége nehezen hiszen a képzésen sikeresen szereplő
talál szakmájának megfelelő munkát, résztvevőket az érdekelt reptéri vállal-
ugyanakkor 92%-uk szívesen tanulna kozások a képzést követően akár alkal-
tovább, jelenlegi munkahelyükön pedig mazhatják is. A norvég szakemberek
elsősorban a továbbképzési és előreju- pedig a magyar köztisztviselők részére
tási lehetőségeikkel elégedetlenek. kettő napos innovációs tréninget tar-
tottak az épületben 2017 januárjában,
Mindezekre tekintettel a projekt fő célki- amely hiánypótlónak számít a magyar
tűzése a két – munkáltatói és munkavál- közigazgatásban. A felújított épület a
lalói – oldal részéről egyszerre jelentkező jövőben alkalmas lehet több – akár saját
képzési szükséglet kielégítése, a munka- fejlesztésű, akár más képzőszervezetek-
erő-piaci szereplők egymásra találásának kel együttműködésben megvalósított

– lakossági tréning befogadására, illetve Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repü-

a későbbiekben a lakosok számára egy lőtéri Régió Gazdaság és Területfej-

fontos önképző, tudástágító helyszínné, lesztési Klaszter, amelyeken keresztül

közösségi térré válhat. A Budapest Air- alkalmas munkaerő és számtalan reptéri

port Repülőtéri Képzési Központjával vállalkozás elérhető. A projekt során a

együttműködésben emellett a jövőben partnerek és több helyi vállalkozás rész-

új, teljesen repülőtér igényeire szabott, vételével létrejött továbbá az ún. Helyi

gyakorlati képzési programok is megva- Munkaerőpiaci Bizottság, amely egyfajta

lósíthatók lesznek. tanácsadó szervezetként és szerve-

Maga az iroda pedig a munkaerőpiac zetközi egyeztető fórumként a projekt
és a képzési igények folyamatos feltér- hosszú távú fenntarthatóságának egyik
képezésével és közvetítésével, tanács- záloga, tagsága a későbbiekben tovább
adó szolgáltatásokkal és kapcsolatépítő bővíthető.

tevékenységével fontos láncszem lehet A fenti, jól működő együttműködési

a munkáltatók, munkavállalók és a Kor- modell megteremtésével így egy olyan

mányhivatal Foglalkoztatási Osztálya, egyedülálló kapcsolatrendszer jött létre

valamint a partnerség közötti kapcsolat a helyi munkaerőpiac szempontjából

elmélyítésében és koordinálásában, pél- fontos szereplők között, mely hosszútá-

dául a Kormányhivatal által rendszere- von is biztosítja majd a kerület foglalkoz-

sen szervezett állásbörzék alkalmával. tatási stabilitását és a reptéri gazdaság

34 Ebben fontos szerephez juthat még a folyamatos növekedését.
XVIII. kerület családvédelmi központja,

valamint a néhány éve létrehozott, a

reptéri gazdaság szereplőit tömörítő

PROMOTION OF LOCAL ECONOMIC
DEVELOPMENT BUILDING ON THE
BUDAPEST AIRPORT THROUGH NEW
LABOUR MARKET SERVICES OF
BUDAPEST DISTRICT 18 AND VECSÉS

Project Promoter Municipality of 18th District of Budapest 35
Implementation period 01/05/2016 – 30/04/2017
Project Partners • Municipality of Vecsés Town
• Government Office of the Capital City
Donor Project Partners Budapest
Total budget • Budapest Airport
Norwegian grant • King Sigismund Business School
• Association of Adult Education
Providers
o Lillehammer University
964 776 EUR
916 537 EUR

The airport area has a particular eco- local economy by exploiting the air-
nomic significance for Budapest District port’s economic potential more suc-
18 and Vecsés: the largest enterprises cessfully, and as a means, the project
located within their territory are mostly aims to promote local employment
related to the airport as well which pro- related to airport economy by introduc-
vides jobs for almost 9,000 persons. ing novel, innovative services. The goal
The project’s broad aim is to develop and focus of the project formulated

during the submission of the applica- present at both employers and employ-

tion form in 2013, which was support- ees and to facilitate a better match-

ing people who suddenly lost their jobs ing between the job market’s actors

because of the bankruptcy of MALÉV, through introducing novel and innova-

has somewhat changed by the start of tive services tailored to the needs of

the project implementation in May 2016 the current economy, in line with the

because of the different circumstances concepts of lifelong learning and (gen-

like labour shortage all over Hungary or der) equality, thanks to the Norwegian

the many commuting local residents: partners.

now, the project wishes to help local As the main success of the project, a
residents find job opportunities closer training coordination office was created
to their homes and fitting their actual by refurbishing and transforming the
skills and qualifications, i.e., to improve first floor of a municipality-owned build-
their position on the job market. ing to a training facility suitable for up

According to the preparatory studies to 45 persons, equipped with Samsung’s

created within the project, the majority Smart School interactive educational

of the local, airport-related employers technology. Throughout the project,

have serious problems with constant the office hosted various competency

labour shortage and fluctuation, there development (e.g., IT skills, leadership

are more vacancies for professions competencies, project management,

36 requiring special competences. Appro- conflict and stress management, client

priate IT and language skills are required management) and professional (forklift

for more than half of the offered posi- driver) trainings developed specifically

tions; however, the majority of compa- for the project’s purposes where already

nies does not organise such trainings, more than 150 people (96 women, 55

nor courses for developing core compe- men exactly) were trained just to men-

tencies. Moreover, there is a need for tion the competency development

professional trainings required for job courses. Participants could apply for the

admissions and for various advanced courses online, at tud18.hu.

professional trainings. Local residents A unique training material called trans-
who filled in the questionnaire spend porter of special goods was also devel-
about 1.5 hours a day commuting oped within the project which can be
between their home and workplace completed as an e-learning course in
and only 15% of respondents have a job the future. Some trainings also served
close to their homes. The majority find it and could serve as a special job inter-
difficult to get a job which corresponds view and casting: after the course, the
to their qualifications, however, 92% most successful participants could get
would gladly study further to be bet- instantly employed by the interested,
ter qualified. At their current workplace, airport-related companies. In Janu-
they are the most unsatisfied with their ary, 2017, the Norwegian experts also
training and promotion opportunities. organised a special 2-days innovation

To tackle all these issues, the project’s course for public servants within the

aim is to satisfy the training demands building which was completely unique

HU11-0004-A1-2013

for the Hungarian public administration. by the Government Office. In this coop- 37
In the future, the training centre could eration, the family care centre of District
be a venue for several self-developed 18 and the recently established Buda-
trainings for local residents, or for train- pest Liszt Ferenc International Airport
ings realised in cooperation with other Region Economic and Regional Devel-
training organisations, in addition, the opment Cluster could have a particular
building could become an important role as well, through which available
community space to share knowledge workforce and enterprises in need can
and to self-study. In cooperation with be easily reached. During the project,
Budapest Airport’s Airport Training a Local Labour Committee was estab-
Center there could be brand new prac- lished from project partners and several
tical training programmes implemented local companies as a consulting board
as well which are designed to meet the and an inter-organisational consultation
airport’s recruitment needs. forum to guarantee the sustainability of
the project’s results; the membership
The office itself, by constantly mapping can be extended in the future.
the local labour market and its current
training needs, by providing consultancy By establishing the above described,
services and by networking, will also well-functioning cooperation model, a
become a key actor in consolidating and unique network of the local labour mar-
coordinating the relationship between ket’s most important actors was created
employers, employees, the Govern- which guarantees the district’s employ-
ment Office’s Department for Employ- ment stability and the airport econo-
ment and the whole partnership, for my’s constant growth in the long term.
example at job fairs organised regularly

LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT, NEW LABOUR MARKET SERVICES

MINTAPROGRAM A MINŐSÉGI
IDŐSKORÉRT

38 Projektgazda Alsómocsolád Község Önkormányzata

Megvalósítási időszak 2016.05.02. – 2017.04.30.

Projektpartnerek • Alapítvány Alsómocsoládért

Donor Projekt Partner • Norvég Felnőttoktatási Szövetség

Összköltség 1 368 750 EUR

Norvég támogatás összege 1 300 312 EUR

Alsómocsolád 329 lakosával egy külön- gondolkodás, szakértői háttér, ami az
leges kistelepülés a dél-dunántúli régi- elmúlt 25 évben az önkormányzatnál
óban, amelyre a kistelepülések nagy kialakult. Munkájukat sok hazai és nem-
száma, az aprófalvas településszerkezet zetközi elismerés kíséri.
jellemző. Alsómocsoládot sem kerülte el
az elöregedés, a fiatalok elvándorlása, a A helyi összefogásra épült a „Minő-
szolgáltatások hiánya stb. Az összefogás ségi időskor” mintaprojekt javaslat is az
és helyi innovációk révén a falu az elmúlt elmúlt 20 év idősgondozási tapasztala-
25 évben teljesen megújult. tai alapján. Alsómocsoládon a kötelező
alapellátáson túl nappali és bentlaká-
Alsómocsolád új fejlődési pályáját meg- sos ellátást is teremtettek és sokféle
határozta az a vezetői és lakossági módon bevonják az időseket a helyi
összefogás, vezetői ambíció és stratégiai közösség életébe. Az önkormányzat az

HU11-0005-A1-2013

idősgondozás terén szerzett tapaszta- fejlődés témában. 2-2 gondozó cse-
latokat kívánta megosztani a régió kis- relátogatása, a nemzedékek közötti
településeinek önkormányzataival és a szolidaritás akciói a fiatalok és idősek
közszolgálatban dolgozókkal. kapcsolatának fejlesztésére.

A projekt átfogó célja: az idősgondozás E tevékenységek fókuszában a kistele-
színvonalának emelése a vidéki Magyar- pülések polgármesterei, döntéshozói,
ország aprófalvas településein. az újjászervezett járási közigazgatás
intézményeinek szociális területen dol-
Az első közvetlen cél: humán kapacitá- gozó érintettjei és vezetői voltak. Az
sépítés a közszférában és az idősgon- idősotthonok vezetői, gondozói és ápo-
dozásban, amely lehetőséget teremtett lói, a szociális munkások, dietetikusok,
szemléletváltásra és tudatos cselek- pszichológusok, civil vezetők és aktivis-
vésre, a kistelepüléseken lakó idősek ták, magyar és norvég egyetemi hallga-
bevonására a helyi közösségi életbe és tók szintén a projekt célcsoportjai közé
a feltételek megteremtésére az aktív és tartoztak.
boldog időskorhoz.
A második közvetlen cél a minőségi
Az első közvetlen cél elérését kilenc
tevékenységcsoport szolgálta. Többek szolgáltatások elérésére irányult az
között 19 féle tréning, 4 tananyag elké-
szítése, 3 konferencia megrendezése, 1 idősgondozásban Alsómocsoládon.
kreatív műhelymunka, 3 kutatás lebo-
nyolítása, 1 intenzív angol nyelvtanfo- Ennek érdekében átalakításra került az
lyam, 3 tanulmányút Norvégiába 15-15
fővel idősgondozás, esélyegyenlőség Őszi Fény Idősotthon, 6 db háromágyas 39
és társadalmi nemek, valamint vidék-
fejlesztés és kistelepülések fenntartható szobát kétágyassá alakítottak, a meleg-

víz-ellátást már napenergia biztosítja.

Berendeztek egy csoportszobát csopor-

tos és egyéni terápiás célra, felszereltek

egy idősek számra tervezett tornatermet

MINTAPROGRAM A MINŐSÉGI IDŐSKORÉRT

és kialakítottak egy menedzsment szo- szolgáltatások kialakítása, az idősek

bát, amely fokozatosan az Otthon mód- elhelyezésének komfortosabbá tétele,

szertani és konzultációs központjává az ápolói tevékenységek gazdagodása.

válik. Kibővítették és felszerelték a kony- A kutatási eredmények sokrétűen bemu-
hát, amely ennek révén alkalmas külön- tatták az időskorra történő felkészü-
leges és egyedi ételsorok elkészítésére lés és a női esélyegyenlőség helyzetét
és az étterem is jelentősen kibővült. Baranyában és a Hegyháton. Elkészült
Elkészültek olyan stratégiai dokumen- stratégiai anyagok az önkormányzat
tumok, melyek az Otthon és az önkor- és az Idős Otthon felkészülését segítik
mányzat felkészítését támasztják alá a a következő időszakra. A nemzedékek
következő időszakra. közötti szolidaritást jelképezte az Ala-

A projekt a norvég Felnőttoktatási Szö- pítvány Alsómocsoládért által szervezett

vetséggel és az Alapítvány Alsómocsolá- programsorozatot, amely az idős és fia-

dért, mint partnerekkel, valamint a Pécsi tal nemzedék kapcsolatát tette lehetővé

Tudományegyetemmel, mint együttmű- 87 módszertani programon keresztül.

ködő partnerrel valósult meg. A projekt fontos eredménye az a Mód-

A projekt eredményeként kialakult egy szertani és konzultációs központ, amely

felkészített humán erőforrás csoport a az Őszi Fény Otthon keretein belül jött

régióban működő idősotthonok vezetői létre. Szintén fontos eredménye a pro-

és ápolói valamint a kistelepülések pol- jektnek az a szakmai hálózat, amely a
40 gármesterei, alkalmazottjai körében. Ez Dél-Dunántúli idősotthonok között kiala-

lehetővé teszi, hogy a mintatelepüléshez kult. Nem kevésbé fontos az a szem-

hasonlóan más településeken is elindul- léletváltozás, amely az időskort nem

janak az aktív időskort támogató helyi nyűgnek, hanem lehetőségének tekinti

intézkedések. mind az érintettek, mind a társadalom

A szakdolgozók az új ismeretek és nor- szempontjából.

vég tapasztalatok birtokában magasabb A projekt honlapján www.manorquality.

színvonalú vezetői és ápolói munkát eu megosztásra került minden informá-

tudnak végezni. A tréningek és konfe- ció és új tudás, így a projekt iránt érdek-

renciák eredménye egy új szemlélet – az lődők követhették a tevékenységeket és

aktív időskorra készülés – meghonoso- eredményeket.

dása a helyi döntéshozók körében. Fon-

tos eredménye a projektnek a minőségi

PILOT PROJECT FOR QUALITY AGEING

Project Promoter Alsómocsolád Local Government 41
Implementation period 02.05.2016-30.04.2017.
Project Partners • Foundation for Alsómocsolád
Donor Project Partners • Norwegian Association for Adult
Learning
Total budget 1.368.750 €
Norwegian grant 1.300.312 €

Alsómocsolád with its 329 inhabitants is a and good expert team around the local
distinctive small village in Hungary in the government. Their work has been highly
Southern Transdanubia region, character- recognised by national and international
ized by large number of small villages and bodies.
non-favourable economic and social condi-
tions. Alsómocsolád similar to other small The ’Quality ageing’ pilot project is based
villages could not escape from depopula- on local cooperation and twenty years
tion, ageing and migration of young peo- experience of their established system in
ple from the village. The renewal and new elderly care. Beyond the minimum ser-
development path of the village during the vices required by law, the local leadership
past 25 years has been determined by the has created daytime care and an Elderly
local co-operation, innovative leadership, Home for their old people and they made
an ambitious mayor, strategic thinking several efforts to engage old people into

the life of the community. The local gov- sustainable development. An exchange
ernment intended to share its 20 years’ visit of 2 caretakers both from Hungary
experience in elderly care with other local and Norway was organised. Special atten-
governments in South Transdanubia and tion was given to the relationship of the
also with employees in the public sector. young and elderly generations.

The overall aim of the project was to Priority target groups for such activities

enhance the quality of care for ageing pop- were the main stakeholders in the public

ulation in small villages in rural Hungary. sector, mayors of small villages, employ-

The first direct objective was a human ees of the reorganized public administra-
capacity-building in the public sector and tion, leaders and nurses in residential and
elderly care to establish new attitudes daytime elderly care institutions, social
and conscious activities and to involve workers, dietitians, psychologists and NGO
older people living in small settlements leaders and activists and Norwegian and
in the local community life. Nine groups Hungarian university students study in
of activities contributed to attain the first Pécs University.

direct objective. Among others there were The second direct objective was an

19 different types of trainings, preparation improved quality care and services for

of 4 curriculum, organisation of 3 confer- elderly people in Alsómocsolád. To achieve

ences plus a creative workshop, three field these six triple rooms of the Autumn Light

researches, an intensive English language Elderly Home were remodelled into a
42 course. Three study trips were organ- more personalised double room. The hot

ised to Norway with 15 participants each, water supply is already provided by solar

studying elderly care, equal opportunities energy. A consultation room was created

and gender issues and rural and commu- for individual and group therapy and pri-

nity development from the perspective of vate psychological consultation. A fitness

HU11-0005-A1-2013

room (gym) was designed for the elderly and gender issues in public administra-
to prevent health decline and encourage tion in Baranya county. The issues for the
active ageing. Due to kitchen upgrade and preparation for elderly age in the Hegyhár
the extension of the restaurant it is pos- sub-region and the different attitudes to
sible now to provide less institutionalized elderly age by Hungarian and Norwegian
menu and individual dietary needs. university students were explored.

Partners of the project have been the Nor- The prepared strategic documents help to
wegian Association for Adult Learning, the plan the future developments for the local
Foundation for Alsómocsolád and a coop- government and the Autumn Light Elderly
erative partner, the University of Pécs. Home for the next period. The inter-gen-
erational solidarity was represented with
The results of the project are enhanced the 87 small methodology programmes
human capacity among care workers and bringing together elderly and young peo-
their leaders in the region and among the ple and managed by the Foundation for
mayors of local governments and public Alsómocsolád.
sector employees in elderly care. Due to
the project other small settlements follow Important result of the project is the estab- 43
the pattern of Alsómocsolád and initiate lished Methodology and Consultation Cen-
new measures in elderly care. tre within the Autumn Light Elderly Home.
The professional network and exchange of
The new knowledge and the Norwegian experiences among the elderly homes in
experiences resulted higher level and self- the region is also an important achieve-
assured leadership and care services in the ment. The change of attitudes towards
elderly homes. The skills and experience elderly age, which consider elderly as an
of care workers enhanced through the opportunity and not a problem is also an
training programmes. An important result important result from the viewpoint of
of the project is quality service provision, individuals and the society as well.
comfortable rooms, lounge, restaurant, fit-
ness room and enhanced care activities. All the information and new knowledge PILOT PROJECT FOR QUALITY AGEING
As a result of trainings and conferences of the project (conferences, activities,
the active age concept is widely spread research results etc.) have been posted on
among local decision makers. the project website www.manorquality.eu
to communicate with the wider and inter-
The new research results presented in ested public.
details the state of equal opportunities

EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ
INNOVATÍV SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS AZ
ENERGIATUDATOSSÁG NÖVELÉSE ÉS A MEGÚJULÓ
ENERGIÁK ELTERJESZTÉSE ÉRDEKÉBEN

44 Projektgazda Rácalmás Város Önkormányzat

Megvalósítási időszak 2016.04.06. – 2017.04.30.

Projektpartnerek • Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata

• Duna-Via Építőipari Kft.

• Energiaklub Szakpolitikai Intézet és
Módszertani Központ Egyesület

Donor Projekt Partner • Municipality of Stor-Elvdal

• Municipality of Elverum

Összköltség 855 705,30 EUR

Norvég támogatás összege 812 920 EUR

A projekt fő céljainak, elért eredményei- önkormányzatok, vállalkozások és a civil
nek ismertetése szféra egyaránt aktív részesei.

A Greening Regions projektet Rácalmás A Norvég Alap támogatásával megvaló-
Város Önkormányzata hívta életre azzal suló, mintegy 855 000 euró költségvetésű
a céllal, hogy növelje az energiatudatos- projekt keretében Rácalmás új, innovatív
ságot és ösztönözze a megújuló energia- szolgáltatásokat alakít ki norvég önkor-
források használatát a térségben. Ennek mányzatok legjobb gyakorlatait is figye-
érdekében példaértékű partnerség jött lembe véve.
létre, amelynek magyar és norvég helyi

HU11-0006-A1-2013

Egyrészt felállításra kerül egy energia- Mindezeken túl képzések és gyakorlati 45
menedzsment-ügynökség, amely a helyi kézikönyvek teszik lehetővé, hogy a pro-
lakosság, vállalkozások és térségbeli jektből származó eredmények minél szé-
önkormányzatok részére nyújt széleskörű lesebb célközönséghez jussanak el. Bízunk
információt az energiatudatos megoldások benne, hogy eredményeink példaként és
kapcsán. ösztönzésként szolgálhatnak más térsé-
gek lakosai, vállalkozásai és önkormány-
Másrészt megvalósul egy mintaberuhá- zatai számára is!
zás: hőszivattyú-rendszert építenek ki
egy helyi óvoda és bölcsőde geotermikus INNOVATÍV SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS, ENERGIATUDATOSSÁG
energiával való fűtése érdekében.

COOPERATION-BASED INNOVATIVE SERVICE
DEVELOPMENT TO ENHANCE ENERGY
CONSUMPTION CONSCIOUSNESS AND TO SPREAD
THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES

46 Project Promoter Municipality of Rácalmás
Implementationperiod 06.04.2016-30.04.2017.
Project Partners • Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata
• Duna-Via Építőipari Kft.
Donor Project Partner • Energiaklub Szakpolitikai Intézet és
Módszertani Központ Egyesület
Total budget • Municipality of Stor-Elvdal
Norwegiangrant • Municipality of Elverum
855.705,30 EUR
812.920 EUR

The Greening Regions project was initi- having a budget of 855.000 Euro is sup-
ated by the Municipality of Rácalmás in ported by the Norway Grants, and will
order to enhance energy consumption facilitate the development of innovative
consciousness and to spread the use of services in Rácalmás, taking into consid-
renewable energy sources in the region. eration best practices of their Norwegian
counterparts.
For this purpose an excellent partner-
ship has been established with Hun- First, an energy management agency
garian and Norwegian municipalities, will be set-up to increase the knowledge
local businesses and NGOs. The project of the local population, local SMEs and

HU11-0006-A1-2013

other municipalities regarding energy project results. We hope that our project
conscious solutions. will show example and give incentive
for people, companies and local govern-
Second, as a pilot investment, a geo- ments in other regions as well!
thermal heat pump will be installed in a
local kindergarten, in order to supply the 47
heating system with renewable energy.
INNOVATIVE SERVICE DEVELOPMENT, ENERGY CONSUMPTION CONSCIOUSNESS
Beyond these actions, trainings and
practical handbooks will be delivered
to ensure wide-scale dissemination of

PEER GYNT PROJEKT – A SZOCIÁLIS
SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS FENNTARTHATÓ
MÓDSZEREINEK KÍSÉRLETE PÉCSETT

48 Projektgazda Pécs MJV Önkormányzata

Megvalósítási időszak 2016.04.15 – 2017.04.30.

Projektpartnerek • TÁMASZ Alapítvány Pécs

• Fonavita NKft

• Nevelők Háza Egyesület

Donor Projekt Partner • Oslo és Akershus Alkalmazott
Tudományok Egyetem

Összköltség 982 805,26 EUR

Norvég támogatás összege 933 665 EUR

A Peer Gynt Projekt a városrészi civil célja volt, hogy innovatív, a közösségi ter-
szervezetek és az önkormányzati intéz- vezés módszerét alkalmazó humán szol-
mények között létrejött olyan, a szociális gáltatásfejlesztési programot valósítson
és közösségi problémák egészét komp- meg a célterületen, amelynek eredmé-
lex módon érintő tudatos együttműkö- nyeként a célterület humán szolgáltató
dés-fejlesztés révén valósulhatott meg intézményeivel, szervezeteivel és a helyi
Pécs városában, amely a helyi közösség lakossággal kialakított, élő együttműkö-
aktivizálásán keresztül közvetlenül épített dések bázisán, a városrész szolgáltató
a közösségi kezdeményezések önfenn- szervezetei, intézményei és a lakossági
tartó képességére. A humán fejlesztés csoportok aktív módon tudjanak reagálni

HU11-0009-A1-2013

az aktuális helyi szolgáltatási hiányokra, - a fejlesztés eredményeként 27 humán 49
igényekre, szükségletekre. szolgáltatás (14 közösségi, 7 szociális és 6
kompetencia és kapacitásfejlesztő) került
A FOLYAMAT EREDMÉNYEKÉNT: kidolgozásra, amelyek kipróbálása a kon-
zorciumi partnerek együttműködésében,
- aktív együttműködések jöttek létre a immár az új közösségi terek működtetése
célterület humán szolgáltató intézménye- érdekében kialakított szakmai teamek
ivel, szervezeteivel (20 megállapodás); koordinációja mellett történt;

- a norvég partner szakmai hozzájáru- - 3 közösségi tér újult meg összesen több
lásával hazai és norvég tanulmányutak mint 650 m2-en.
során jó gyakorlatok kerültek bemuta-
tásra a fejlesztett szolgáltatások tartal-
mába integrált módon;

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS

THE PEER GYNT PROJECT – PILOTING SUSTAINABLE
METHODS FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL
SERVICES IN PÉCS

50 Project Promoter Municipality of Pécs
Implementation period 15.04.2016 – 30.04.2017.
Project Partners • TÁMASZ Foundation Pécs
• Fonavita Nonprofit Ltd.
Donor Project Partners • Educators’ Centre Association
Total budget • Oslo & Akershus University College of
Norwegian grant Applied Sciences
982 805,26 EUR
933 665 EUR

In the course of Peer Gynt Project a con- development that will result in the active
scious, long-term cooperation has been involvement of determined local groups in
achieved between the NGOs of the target addressing local needs and shortcoming of
area and municipal authorities in the city of services based on cooperation between
Pécs. This cooperation was able to handle service-provider organizations and institu-
social and community problems in a com- tions of the district.
plex way. The aim of the development
was to implement an innovative human The desired outcome of the experimen-
service development program based on tal project was to generate and pilot
community planning in the target area. A human service packages built on various


Click to View FlipBook Version
Previous Book
God se A-PLAN_OMGEE
Next Book
The Decree - Dec 2018