The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Jaarverslag Bibliotheek Heiloo
2018

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by administratie, 2019-04-30 08:55:36

Jaarverslag 2018

Jaarverslag Bibliotheek Heiloo
2018

-1-


Inhoudsopgave pagina 3
pagina 4
Plek voor persoonlijke ontwikkeling pagina 8
Lezen en Leren - Jeugd pagina 10
Lezen en Leren - Volwassenen pagina 11
Taalhuis Heiloo pagina 13
Media educatie volwassenen pagina 14
Informeren pagina 16
Cultuureducatie pagina 17
Ontmoeting pagina 18
Organisatie en Cijfers pagina 19
Samenwerking en Co-Creatie
Het jaar 2018 in cijfers

-2-


Plek voor persoonlijke ontwikkeling

De rol van de bibliotheek is veranderd. Van een klassieke boekenopslag, naar
een open en toegankelijke plek waar jong en oud, rijke en arm, hoogopgeleid en
laagopgeleid welkom zijn om elkaar te ontmoeten, informatie te vergaren en
zichzelf te ontwikkelen op allerlei terreinen.

De huidige bibliotheek zet zich in voor de ontwikkeling van individuen en de
samenleving. Bibliotheken werken samen met onderwijs en maatschappelijke
partners om iedereen de kans te bieden zich te ontwikkelen naar behoefte en
vermogen.

Bibliotheek Heiloo is Bibliotheek Heiloo is een aangename plek waar je je huiswerk maakt, de krant leest,
een van de weinige informatie zoekt, boeken leent, een kop koffie drinkt, naar een lezing luistert of een
plekken in het publiek cursus volgt.
domein waar iedereen
welkom is en zich thuis Veel aandacht was er het afgelopen jaar voor activiteiten op het gebied van
kan voelen. taalontwikkeling. Het bevorderen van leesplezier bij kinderen met projecten zoals De
Bibliotheek op School en Taal voor Thuis en de Voorleesexpres (gezinsaanpak).
Het bevorderen van geletterdheid bij volwassenen, van vaardigheden zoals lezen en
schrijven en omgaan met de computer.

Maar ook was er aandacht voor andere maatschappelijke problemen. De
Geheugenbibliotheek is een speciale collectie, niet alleen voor mensen die lijden aan
(beginnende) dementie, maar ook voor familie, professionals en andere
belangstellenden. En onder het motto Met de bibliotheek onder de mensen was er
extra aandacht voor eenzaamheid.

Kortom veel activiteiten, die het functioneren in de maatschappij makkelijker proberen
te maken.

Door al onze activiteiten en het aantal leden eindigden we in de Top-20 Best
presterende bibliotheken van Nederland op de 15e plaats.

Een resultaat waar we uiteraard trots op zijn. Dit danken wij ook aan de inzet van onze
medewerkers, de vrijwilligers en de samenwerking met de gemeente en andere
organisaties. Samen houden we de dienstverlening van Bibliotheek Heiloo op een
kwalitatief goed niveau.

Jeanette Braam
Directeur

-3-


Alle kinderen lid van de Lezen en Leren
bibliotheek! Dat was
ook in 2018 het streven ‘Het belang van lezen gaat verder dan het plezier dat we eraan beleven of de
van de bibliotheken in vaardigheid die we ontwikkelen. Lezen is de meest efficiënte manier om in
Noord-Holland. relatief korte tijd kennis te nemen van andere werelden, vroeger en nu, ver en
dichtbij. Om je te ontwikkelen als mens’.
Voorschoolse periode
0-4 jaar Eindrapport De impact van lezen op de mens en de maatschappij

Ter ondersteuning bij een Nog meer dan vroeger en nu zal een Leven Lang Leren in de toekomst van
thema of project zijn 12 essentieel belang zijn. Dit leren gedurende de hele levensduur geeft mensen de
collecties uitgeleend. En beste kansen op een optimale persoonlijke ontwikkeling en voortdurende
18 wisselcollecties ter vernieuwing van kennis en competenties.
aanvulling van de
collecties van kinderdag- Bibliotheek Heiloo heeft een brede educatieve functie en organiseert gevarieerde
verblijven, peuterspeel- activiteiten, die van belang zijn voor alle leeftijden, met bijzonder veel aandacht voor
zalen en consultatie- de jeugd. Voor haar leesbevorderingsprogramma sluit Bibliotheek Heiloo aan bij het
bureau actieplan Tel mee met Taal, geïnitieerd door de ministeries OCW, VWS en SZW.
Onderdelen van dit actieprogramma zijn Kunst van Lezen (0 tot 18 jaar) en Taal voor
Voorlezen tijdens het Leven (18 tot 100 jaar e.o.).
Nationale Voorleesdagen
in 10 kinderdagverblijven Jeugd

Inspiratieavond Nationale ‘Het is van het grootste belang dat kinderen niet van school gaan zonder
Voorleesdagen voor 15 voldoende lees- en schrijfvaardigheid, zodat ze goed voorbereid zijn op
pedagogische zelfstandigheid en verdere studie- en beroepsmogelijkheden'.
medewerkers, gastouders
en leerkrachten van groep Ted van Lieshout
1/2
Om te zorgen dat kinderen en jongeren taal-en mediavaardig worden, werkt de
Bijeenkomst bibliotheek nauw samen met de scholen (basis- en voortgezet onderwijs), de
Voorleescoördinatoren gemeente, de jeugdgezondheidszorg (JGZ), de kinderopvangorganisaties en andere
met 5 pedagogische instellingen. Kunst van Lezen bestaat uit de programma’s Boekstart en de Bibliotheek
medewerkers op School (dBOS). In deze programma’s speelt de bibliotheek, als specialist in
leesbevordering, een centrale rol.

Voorschoolse periode 0-4 jaar
Onder BoekStart vallen alle activiteiten voor kinderen van 0 tot 4, hun ouders en hun
professionele verzorgers. Met BoekStart moedigen we hen aan zo vroeg mogelijk te
beginnen met voorlezen en bibliotheekbezoek. Dat doen we in samenwerking met
gemeente, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en vele andere organisaties.
Provinciaal (SOOB) was BoekStart ook in 2018 speerpunt om met elkaar 100% actief
bereik te realiseren bij 0-18 jarigen. Vorig jaar zijn 49 Boekstartbaby’s ingeschreven.

Extra peuteruurtjes
In 2018 lazen we élke vrijdagochtend voor, met een roulerende pool geschoolde
vrijwilligers. Tot dan toe deden we dat eens per maand. Hiermee werkten we aan
verschillende doelen:
- Het geven van een goed voorbeeld: zo lees je interactief voor, zo gebruik je

gebaren, en zo zet je kleine aansluitende activiteiten in om de
woordenschatontwikkeling te stimuleren.
- Het organiseren van contact en ontmoeting: na het voorlezen blijven ouders of
verzorgers nog even samen napraten terwijl de kinderen samen spelen.
- Het promoten van de speelotheek: elke week wordt bij het voorgelezen
prentenboek materiaal van de speelotheek gebruikt om het thema verder uit te
werken.
De peuteruurtjes worden goed bezocht: gemiddeld 9 peuters per keer, met hun
volwassen begeleiders.

-4-


Activiteiten voor Peutervoorstellingen op zondag
kinderen en hun Poppentheater Potitco heeft
ouders: Bibliotheek Heiloo uitgekozen als vaste
speellocatie in seizoen 2018/2019.
49 Boekstartbaby’s Eens per maand spelen zij op
ingeschreven zondagmorgen een voorstelling op
basis van een bekend prentenboek.
52 Peuteruurtjes
(wekelijks) 401 kinderen VoorleesExpress
en ca. evenveel Met inhoudelijke ondersteuning van
ouders/verzorgers ProBiblio en financiële ondersteuning
vanuit de subsidie Tel mee met Taal
Voorstelling konden we in 2018 starten met de
Spelenderwijs tijdens de VoorleesExpress: een project waarbij
Nationale Voorleesdagen vrijwilligers 20 weken lang eens per
104 bezoekers week bij een gezin thuis komen voorlezen, aan een kind met een taalachterstand. De
VoorleesExpress is een landelijk project dat al 15 jaar bestaat en waarvan de resultaten
3 Voorstellingen Potitco wetenschappelijk bewezen zijn. Ook zijn er professionele materialen beschikbaar
Griezelen..dat kan leuk waardoor de begeleiding voor een deel ook digitaal gebeurt. Voor dit project zijn 25
worden nieuwe vrijwilligers aangetrokken:
De kleine walvis 1 coördinator en 24 voorlezers. De voorlezers worden na een gedegen training,
Waar is Pietje nu intakegesprekken en huisbezoeken, ieder gematcht aan een gezin. We hebben in
225 bezoekers september 2018 de eerste 10 matches gemaakt en trajecten gestart.

Baby-uurtjes met thema: Primair Onderwijs 4-12 jaar
2x Spelen met je baby (24 Eén van de wettelijke kerntaken van de Bibliotheek is de ondersteuning van het
baby’s met ouder) onderwijs. Alle 10 scholen zijn lid van Bibliotheek Heiloo en maken intensief gebruik
Babymassage (6 baby’s van het aanbod aan collecties en activiteiten van de bibliotheek.
met ouder) en Sing in (25
baby’s met ouder)
Behalve leesbevordering
is ontmoeting van ouders
een belangrijk doel

VoorleesExpress
10 gezinnen

Op twee scholen zijn we gestart met de Bibliotheek op School (dBos): de Springschans
en de Elckerlyc. Zij krijgen, met financiële ondersteuning van het Rijk en de Gemeente,
alle bouwstenen van dBos in de school: collectie, leesconsulent, opleiding tot
leescoördinator, monitor, digitaal uitleensysteem. Op de Duif is de
samenwerkingsovereenkomst getekend om in 2019 te starten met dBos.

Voor laagtaalvaardige ouders van kinderen op de basisschool is een speciale cursus
ontwikkeld: Taal voor thuis. Ouders krijgen handvatten mee om hun kind thuis te
begeleiden met hun schoolwerk, en leren ondertussen zelf de taal ook beter spreken.
Op twee scholen werd vanuit de bibliotheek een cursus Taal voor thuis georganiseerd:
de Springschans en de Willibrordschool. Taal voor Thuis is een onderdeel van het
Taalhuis.

-5-


Primair onderwijs 4-12 Buitenschoolse activiteiten
jaar We organiseren niet alleen activiteiten voor de scholen, ook buiten schooltijd kunnen
kinderen bij de bibliotheek terecht, voor het lezen en lenen uit onze collectie en voor
Groep 1-2 diverse activiteiten. Bijvoorbeeld rond de kinderboekencampagnes zoals de Kinderjury
Nationale Voorleesdagen en de Kinderboekenweek, en tijdens schoolvakanties. We richten ons hierbij op het
Stttt. De tijger slaapt promoten van lezen en spelen, mediawijsheid en de ontwikkeling van overige 21e
13 groepen eeuwse vaardigheden.

Groep 3 Met onze eerste Kinderdirecteur Caoímhe van
Pas op! Afblijven den Burg organiseerden we diverse activiteiten
4 groepen zoals een nieuwjaarsfeest, een spelletjesmiddag,
voorleesfeestjes, promotie en afsluiting van de
De wolf, de eend en de Kinderjury. Tijdens de
muis Kinderboekenweekvoorstelling – dit jaar de
4 groepen en 1 groep ¾ Waanzinnige Boomhut, met 600 kinderen in de
Groep 4 Beun een waanzinnig succes – namen we afscheid
Schrijver op bezoek van Caoímhe en werd haar opvolger
10 groepen 4 en 5 geïnstalleerd: Lotta Sengers. Lotta is aanwezig bij
veel van onze activiteiten voor kinderen en is te
Groep 5 herkennen aan haar mooie sjerp. Zij gaat
Sssst, geheim! promotie maken voor de bibliotheek en lezen
8 groepen door te vloggen.

De Boekenbakker De winnaar van de Voorleeswedstrijd dit jaar was Carolijn
4 groepen van Wessel. Zij won eerst de titel voorleeskampioen van
haar school, de Zuidwester. Daarna werd ze kampioen van
Groep 6 Heiloo en daarna van de regio Noord-Holland Noord.
Kinderboekenweek Carolijn heeft het tot de provinciale ronde geschopt in de
Vriendschap Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Een mooie
10 groepen prestatie!

Groep 7/8 Inspiratiemiddag Dyslexie
Bieb versus Google Er zijn kinderen voor wie lezen niet zo makkelijk is. Dan is
8 groepen het ook meteen een stuk minder leuk. In het afgelopen jaar
heeft Bibliotheek Heiloo hier stevig op ingezet. Na een
Voorleeswedstrijd training voor alle medewerkers is het Makkelijk Lezen Plein aangepakt. Daarna werd –
15 groepen in samenwerking met Remedial Teacher Corine Hemmer, en naar een voorbeeld van
Theek 5 – een Inspiratiemiddag Dyslexie georganiseerd. 39 gezinnen hebben zich laten
Groep 1-8 informeren bij de stands en de lezingen
Klassikaal lenen van de diverse aanwezige organisaties.
113 groepsbezoeken aan De kinderen werden ondertussen
de bibliotheek vermaakt met theaterlezen, biebhond
Projectcollecties Mylo en het maken van een
47 collecties dromenvanger.
50+ leest voor Aan het eind ging iedereen met een
116 voorleessessies goodiebag naar huis, en een link naar de
2 scholen exposeerden in nieuwe onlinetraining op onze eigen
de bibliotheek website: Dyslexie onder de knie.

-6-


Buitenschoolse Duurzaam
activiteiten De bibliotheek is van zichzelf al een duurzame organisatie. Met activiteiten als de
Recycle Sint en de KinderFeestkledingRuil laat de bibliotheek zien hoe eenvoudig,
CoderDojo belangrijk én leuk duurzaamheid is.
10 x met 123 deelnemers
Voortgezet onderwijs 12-18 jaar
Minecraft; bouw de In overleg met het PCC zorgen we jaarlijks voor een aantrekkelijk programma voor de
bibliotheek van de brugklassers. Veel leerlingen komen niet uit Heiloo, voor hen is dit een eerste
toekomst 2 x 23 deel- kennismaking met Bibliotheek Heiloo. Het PCC heeft geen schoolbibliotheek of -
nemers mediatheek, Bibliotheek Heiloo vervult die functie. Ook verlenen wij onze
medewerking aan activiteiten van het PCC, zoals het PCC-dictee voor de basisscholen.
Voorlezen 3-7 jaar 40 x op Dit jaar kwamen alle brugklassen van het PCC naar de bibliotheek voor een
woensdagmiddag ‘escaperoom’-ervaring: de BiebEscape. Alleen met samenwerken, logisch nadenken,
boeken zoeken en puzzelen konden zij de kluis kraken.
Voorleesfeestje 12 x op
elke 1e woensdag van de Voorleesstoel
maand Blij verrast waren we met de
‘cheque’ van de Rabo Clubkas.
Speelotheek Voor dit bedrag is een prachtige
12 x Speelparcours ter nieuwe voorleesstoel gekocht. In
promotie Speelotheek de Kinderboekenweek kwam
directeur Jan Klaver voorlezen.
Buitenspeeldag
Bezoek uit Indonesië
Wekelijks spreekuur In november kwam een
leesproblemen enthousiaste Indonesische
delegatie in Heiloo op bezoek. Ze
Kinderjury bezochten scholen, de gemeente
Kinderen 6-12 jaar en tot slot ook de Bibliotheek om
stemmen voor het ‘beste’ te zien wat er mogelijk is voor
boek van vorig jaar kinderen die speciale begeleiding
nodig hebben.
Taal voor Thuis
2 scholen

Openbare schaakles
8 deelnemers

Nieuwjaarsreceptie
Kinderdirecteur

Zomerklooien
6 bijeenkomsten x 12
deelnemers per keer

Kinderboekenweek
2 Voorstellingen De
Waanzinnige Boomhut in
de Beun samen met
Bruna en de Muziek en
Dansschool Heiloo
600 bezoekers

Inspiratiemiddag Dyslexie
deelname 39 gezinnen

Herfstklooien
13 deelnemers

Recycle Sint en
Kinderfeestkleding Ruil
12 deelnemers

-7-


28 deelnemers Volwassenen

Bibliotheekcafé Allereerst willen we het lezen bevorderen door te zorgen voor een aantrekkelijke
collectie, afgestemd op bijblijven, persoonlijke ontwikkeling en ontspanning.
Wat wordt er zoal
besproken: Bibliotheek Heiloo heeft een uitgebreid aanbod aan informatieve boeken, romans en
Poëzie boeken voor mensen met een leesbeperking, aangevuld met digitale collecties, dvd’s en
Voeding, vroeger gezond… luisterboeken. Naast papieren boeken kunnen er e-boeken worden geleend.
nu verkeerd Verder organiseren we gedurende het hele jaar allerlei activiteiten voor leespromotie
Een rondje Nederland: in en sluiten we aan bij landelijke leesbevorderingscampagnes, zoals: Boekenweek,
beeld en verhalen Nederland leest, Week van de Alfabetisering, Week van het luisterboek.
Op verzoek nogmaals Een
rondje Nederland Informatie verstrekken over passende leesvormen is een belangrijke taak van de
Op verzoek De nog niet bibliotheek. Naast een goede collectie groteletter boeken beschikt de bibliotheek over
besproken provincies diverse leeshulpmiddelen. Hierover wordt op verzoek uitleg gegeven, soms in
Boeren in Nederland samenwerking met een ervaringsdeskundige wat een waardevolle toevoeging is. Er zijn
Hoe ouder, hoe wijzer een aantal producten om uit te proberen, zoals een daisyspeler of leeslinealen.
De Nederlandse
middenstand, de kleine Bibliotheek aan Huis
zelfstandige Een groep enthousiaste vrijwilligers brengt bij 28 klanten boeken aan huis. Soms doen
Een presentatie van Pieter zij dit al jaren bij dezelfde persoon, anderen hebben wel eens een tijdelijke klant.
Keesen over de herkomst Iemand die bij ziekte of een herstelperiode niet zelf naar de bibliotheek kan komen.
van woorden / gezegden Meestal geeft de klant zelf aan wat de voorkeur heeft: historische romans, thrillers,
Nederland Leest / Je bent literatuur of een tijdschrift. Anderen laten zich ook wel eens verrassen door de keuze
wat je eet! van de vrijwilliger.
Bijzonder is dat er drie 100-jarigen onder de klanten zijn. Je bent nooit te oud om te
lezen!

Voorleeslunch ouderen
Ook dit jaar deed bibliotheek Heiloo mee met de Nationale Voorleeslunch voor
Ouderen. Een landelijke actie in het kader van de Internationale dag van de Ouderen op
1 oktober, ingesteld door de Verenigde Naties. Speciaal voor deze dag schreef Yvonne
Keuls een boeiend verhaal Straatje.

De buren, de bewoners van Overkerck, waren speciaal uitgenodigd voor een
voorleeslunch in de bibliotheek. Ze werden getrakteerd op heerlijke broodjes en een
kop verse groentesoep. Maar eerst konden ze smullen van het bijzondere verhaal dat
Hanny Kaan voorlas. Het riep reacties van herkenning op.

Het hele jaar door besteedt bibliotheek Heiloo aandacht aan voorlezen voor ouderen.
Wekelijks zijn vrijwilligers actief bij de dagopvang in De Loet en meerdere huiskamers
bij Villa Westervenne.

Bibliotheekcafé in woonzorgcentrum De Loet
Vanaf september 2012 gaan vrijwilligers van
Bibliotheek Heiloo elke maand een ochtend naar
De Loet. De bewoners kunnen dan meepraten
over een thema waarover natuurlijk diverse
boeken zijn meegebracht. In totaal waren er zo’n
80 bezoekers.

-8-


Training Dementievriendelijke bibliotheek.
Alle medewerkers en vrijwilligers, die direct
contact hebben met klanten of bezoekers van
de bibliotheek hebben een training
Herkennen van dementie gevolgd: Signalen
herkennen en tips Hoe om te gaan met
mensen met een vorm van dementie.
De training maakte veel indruk en werd zeer
gewaardeerd.

Geheugenbibliotheek
Een mooie aanvulling op het certificaat
Dementievriendelijke bibliotheek is de
Geheugenbibliotheek.
Op een speciale plek staan boeken bij elkaar
die geschikt zijn om mensen met
geheugenproblemen voor te lezen. Of
prachtige platen- en themaboeken om samen
te bekijken. Dit kan herinneringen oproepen en bijzondere gesprekken opleveren. Ook
zijn er DVD’s en cd’s te leen. Verder is er aandacht voor achtergrondinformatie en
ervaringsverhalen voor mantelzorgers en andere geïnteresseerden.
Later in het jaar is de collectie uitgebreid met speciaal spelmateriaal, o.a. Blik op
vroeger (kaartjes met gespreksvragen met foto’s) en Geurenlotto. De collectie wordt in
samenspraak met zorginstellingen in Heiloo samengesteld.

De Internationale Vrouwendag 2018
Vluchtelingenvrouwen vierden dit jaar de
Internationale
Vrouwendag in het Taalhuis in de bibliotheek. Tine
Den Hoedt opende de avond met een korte
toespraak, waarna Martine een workshop
stoelyoga gaf. Ruim 50 dames namen enthousiast
deel .
Jolanda de Wit , logopediste in Heiloo, vertelde in
de tweede workshop over het uitlokken van taal bij
je kind. Veel praten is goed voor de
taalontwikkeling. Ineke Vijn en Willeke Alkema van
Fotoclub Heiloo maakten de hele avond portretten
en Julia van Tiel zorgde voor heerlijk hapjes.
Iedereen kreeg aan het einde van de avond een
roos. Dit als herinnering dat vrouwen recht hebben
op ontwikkeling en ontspanning. Sahra Ahmed
bedankte tenslotte alle vrijwilligers in Heiloo voor
hun hulp op alle fronten.

-9-


5 trajecten Taalhuis Heiloo

42 bijeenkomsten Mensen hebben te maken met taal, rekenen en digitalisering in allerlei
Gemiddeld 20 dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld als zij boodschappen doen, sociale media
deelnemers gebruiken of aan het werk zijn. Maar niet iedereen gaat dit even makkelijk af.
In Nederland hebben 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met de
45 bijeenkomsten Nederlandse taal. Ruim 2,5 miljoen, wanneer ook de 65-plussers en mensen met
617 bezoekers lage rekenvaardigheden worden meegeteld. Een groot deel van deze groep
heeft beperkte digitale vaardigheden.
50 bijeenkomsten Zij ervaren hier dagelijks de gevolgen hiervan en verliezen de aansluiting met de
288 bezoekers samenleving.

Het Taalhuis is een samenwerkingsverband van lokale en regionale organisaties voor de
aanpak van laaggeletterdheid. Het Taalhuis heeft een doorverwijsfunctie naar formeel
en non-formeel aanbod in de regio. Daarnaast biedt het Taalhuis diensten voor alle
basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer.
Er zijn twee belangrijke doelgroepen:

- Mensen die Nederlands als tweede taal leren (NT2), en
- Mensen die Nederlands als moedertaal hebben (NT1), maar die moeite hebben

met lezen en schrijven en daardoor vaak ook met andere vaardigheden.
Daardoor kunnen ze niet goed functioneren in onze maatschappij.
Het aanbod van het Taalhuis bestaat uit verschillende onderdelen.

Taalmaatjestraject
Een taalvrijwilliger en een laaggeletterde worden door Stichting Trefpunt Heiloo
gedurende één jaar aan elkaar gekoppeld en vormen een taalkoppel. Tenminste een
keer per week komen zij bij elkaar om basisvaardigheden te verbeteren. Te behalen
resultaat.

Samenspraak
Onderdeel van dit Taalhuis is de groep Samenspraak. Zeven vrijwilligers oefenen er in
vier niveaus de Nederlandse taal met mensen die niet in Nederland zijn geboren. Het
betreft vluchtelingen en expats. Wekelijks, behalve in de schoolvakanties, is er aandacht
voor grammatica, woordenschat en lezen. Ons cultureel erfgoed vormt onderdeel van
de lessen: van Sinterklaas tot beeldende kunst.

Lezen in de bibliotheek.
Iedere dinsdag lezen vluchtelingen eenvoudige boeken in de bibliotheek. Zo leren ze
veel nieuwe woorden. De boeken die gelezen worden zijn geschreven in eenvoudige
taal en gemaakt voor volwassenen. Het is een uur lang intensief lezen. Vrijwilligers
helpen en herhalen stukken tekst om ook aandacht aan de uitspraak te geven. De
dinsdag wordt goed bezocht. Er is een vaste kern en vaak schuiven mensen aan. Aan het
einde van de ochtend is er koffie en aandacht voor elkaar. In de middag is er een
kleinere groep voor mensen die wat extra aandacht nodig hebben.

Huiswerkbegeleiding
Huiswerk maken en leren is een hele kunst. Voor vluchtelingenkinderen telt dit extra. Ze
zijn niet in onze cultuur opgegroeid en hun ouders hebben vaak weinig kennis van onze
lessen op school. Een aantal vrijwilligers ondersteunt vluchtelingentieners in de
bibliotheek door de week bij het huiswerk.

Taalcafé en een Taalwerkplaats (OpenLeercentrum)
Een wekelijkse inloop op een vast tijdstip in de bibliotheek om te oefenen met lezen,
schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.
In het Taalcafé ligt de nadruk op praten en elkaar ontmoeten in een gezellige sfeer. Het
nieuws bespreken uit de Start!Krant, een taalspelletje spelen, wat lezen…

- 10 -


50 bijeenkomsten Bij de Taalwerkplaats is bewust gekozen voor een moment in de avond, voor degene
133 deelnemers die overdag aan het (vrijwilligers-)werk is. De nadruk ligt hier op oefenen op de
computer. Deelnemers worden bekend gemaakt met oefenen.nl en andere online
5 bijeenkomsten programma’s waarmee ze zelfstandig de basisvaardigheden kunnen verbeteren. Er is
66 deelnemers keuze uit diverse onderwerpen, o.a. taal, rekenen, gezondheid, werk, opvoeding,
verkeer en omgaan met geld. Beide activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Zij
4x voorgelezen aan totaal volgden een training van vier dagdelen van de Stichting Lezen & Schrijven.
37 kinderen
Taal in beweging
Om NT1-ers beter te bereiken is Taal in beweging ingezet. Mensen met iets waar ze
plezier aan beleven naar de bibliotheek krijgen: dat is gelukt met het koor
De Biebsingers. In
samenwerking met Stichting
Trefpunt Heiloo is een
tweewekelijks zangmoment
gestart in de bibliotheek. Bij
de werving is aangegeven
dat het gaat om
Nederlandstalige liedjes
vanaf de jaren ’60. Elke keer
wordt een nieuw lied
besproken: de tekst,
herkomst, het tijdsbeeld, zanger. Op die manier is men ongemerkt bezig met taal. En
naast het plezier in zingen ontstaan er leuke contacten. Want uit de gesprekken blijkt
dat deze activiteit ook bijdraagt aan de vermindering van eenzaamheid. Een groot deel
van de deelnemers was overigens nog nooit in de bibliotheek geweest.

Met HEMA Heiloo is contact gezocht en dat heeft de HEMA VoorleesBieb opgeleverd.
Wekelijks wordt naast de ingang een uur voorgelezen op woensdagochtend, de dag van
de weekmarkt. Er zijn op dat moment veel (groot)ouders met jonge kinderen. Door hen
te verleiden een boekje te lezen of te laten voorlezen, komen we in gesprek over lezen
en de bibliotheek. Sommige ouders kennen de bieb nog niet of denken dat hun kind
nog te jong is.

128 bezoekers Media educatie volwassenen

3x 10 bijeenkomsten Nog meer dan vroeger en nu zal een Leven Lang Leren in de toekomst van
25 deelnemers essentieel belang zijn. Dit leren gedurende de hele levensduur geeft mensen de
beste kansen op een optimale persoonlijke ontwikkeling en voortdurende
vernieuwing van kennis en competenties.

De activiteiten, die de bibliotheek op het gebied van media-educatie organiseert, zoals
Klik & Tik, Digisterker en het wekelijkse spreekuur zijn onderdeel van het Taalhuis en
horen ook bij de afspraken met de Belastingdienst.

Wekelijks ‘digitaal’ spreekuur
Veel mensen komen naar de bibliotheek met ‘digitale’ vragen. Voor deze vragen die
‘makkelijk’ op te lossen zijn verwijzen we naar het wekelijkse spreekuur op
woensdagochtend.

Klik & Tik
Het programma Klik & Tik is speciaal gericht op de mensen die zo goed als geen ervaring
met de computer en internet hebben. Klik & Tik is in 2018 uitgebreid met een nog
eenvoudiger onderdeel voor mensen die geen enkele computerervaring hebben. De
opbouw is nu als volgt: De start, de basis, het internet op, samen op het web. Bij de

- 11 -


5 x 3 bijeenkomsten cursussen van 10 dagdelen werkt iedereen zelfstandig op het eigen niveau. En dan blijkt
29 deelnemers er zeker behoefte aan het onderdeel De start.

Monitor Digitale Digisterker, werken met de digitale overheid
basisvaardigheden Tijdens de cursus Digisterker leert men gebruik te maken van de digitale diensten die de
overheid aanbiedt. Dat begint met het aanvragen, activeren en beheren van een DigiD.
88 % van de deelnemers De websites van o.a. de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, UWV en de
is door het volgen van de gemeente Heiloo komen daarin aan bod. Een belangrijk onderdeel van de cursus is de
digitale cursussen meer persoonlijke website voor overheidszaken: mijn.overheid.nl. Ook deze cursus wordt
gaan doen met internet. door de Stichting Digisterker regelmatig vernieuwd en aangevuld.
Opvallend zijn:
- informatie zoeken over Belastingdienst
gemeente, openbaar Het pakket diensten waarmee Bibliotheek Heiloo de inwoners van Heiloo ondersteunt
vervoer bij het zaken doen met de elektronische overheid wordt uitgebreid met de
- nieuwsberichten lezen Belastingdienst. Op dit moment is het mogelijk om digitaal aangifte te doen via een
- bankzaken regelen beveiligde digitale omgeving.
- inloggen met DigiD
- formulieren invullen en
versturen
- vacatures zoeken
- informatie zoeken over
cursussen, opleidingen of
verenigingen

8 Tabletcafé’s: Tabletcafé’s
38 deelnemers De bedoeling van een tabletcafé is deelnemers elkaar te helpen en verder op weg te
helpen bij het gebruik van tablet of ipad. De café’s worden verzorgd door een
10 dagdelen met 10 bibliotheekmedewerker en een vrijwilliger. Deze kunnen specifieke vragen
cursisten beantwoorden. Een aantal tabletcafé’s had een speciaal thema, zoals slechtziendheid in
2 bijeenkomsten samenwerking met Koninklijke Visio.
8 deelnemers
29 deelnemers Android tabletcursus in samenwerking met Nederland verbindt
Deze cursus wordt verzorgd door een vrijwilliger en 5 studenten van het ROC en bestaat
uit 10 dagdelen.

Workshop fotobeheer op de iPad
Begeleiding van Pieter Rol

Digitale nalatenschap
In december is aandacht besteed aan het onderwerp Digitaal nalaten. Over dit actuele
onderwerp is een presentatie verzorgd door een van de vrijwilligers, ambassadeur van
Seniorweb. De 29 deelnemers zijn aan het denken gezet en kregen handvatten
aangereikt hoe om te gaan met accounts van overleden naasten.

- 12 -


17 belangstellenden Informeren
33 bezoekers
16 deelnemers De bibliotheek als partner gedurende belangrijke levensfases. Waar je naartoe
24 bezoekers gaat als je informatie nodig hebt op het moment dat er iets verandert in je
124 bezoekers leven. Bij geboorte, achttien worden, kinderen het huis uit, de overgang, met
pensioen.
30 couverts Een plek die mensen ondersteunt wanneer nodig.
Een plek waar je wilt zijn om jezelf met kennis te verrijken en je netwerk te
90 bezoekers versterken.

Klimaatverandering
Een lezing over de oorzaken en effecten van klimaatverandering, wat we kunnen
verwachten in onze regio en wat we zelf kunnen doen, door Martijn Smit uit Heiloo.

Hoe houd ik mijn hersenen gezond?
Een presentatie van de Hersenstichting over wat je zelf kunt doen om je hersenen
gezond te houden. Onze hersenen zijn belangrijk bij alles wat we doen. Daarom veel
concrete tips over voeding, slapen, bewegen en het is belangrijk om je hersenen uit te
blijven dagen.

Workshop Balans tussen privé en werk
Martine Zweers en Maaike Baars gaven een interactieve workshop waarin ze vertelden
over burn-out en gaven nuttige tips. Met die tips ging je direct op een leuke manier
aan de slag om weer een gezonde balans in je leven terug te krijgen.

Samenleving van vrouwen op hofjes in Alkmaar
Tijdens de Maand van de geschiedenis hield historicus Jurjen Vis
een lezing over het leven in het hofje van Paling en Van Foreest in
Alkmaar.

‘Wat we over vergeten moeten weten’
Een zeer boeiende avond met hoogleraar Douwe Draaisma over
Het geheugen. Draaisma liet zien dat wat we in ons verleden
hebben geregistreerd en opgeslagen niet alleen verandert
doordat we dingen vergeten, maar ook door ervaringen later in
het leven die herinneringen een nieuwe betekenis geven.

Nederland Leest! thema Voeding
In het kader van Nederland Leest! Verzorgde
Miss Bean een exquise veganistisch
vijfgangendiner in de bibliotheek. Miss Bean
liet zich voor het suiker- en glutenvrije menu
inspireren door vijf subthema’s: koken
gezondheid, milieu, cultuur & lifestyle en
voedingstechnologie. De thema’s werden
tijdens het diner toegelicht door Martijn
Smit van the Climate Reality Project en
Leonie Grossenbagt.

Autisme bij volwassenen
In de afgelopen jaren is er steeds meer kennis gekomen over autisme bij volwassenen.
Mieke Bellinga ging dieper in op welke invloed autisme heeft op iemands leven, maar
ook op dat van de omgeving. Vooral de bijdrage van de ervaringsdeskundige Marëlle
Witteveen leverde veel positieve reacties op: heel goed, zwaar onderwerp met humor,
geweldig en zeer waardevol!

- 13 -


15 deelnemers Cultuureducatie
14 exposities
Culturele kennis omvat een bewustzijn van het lokale, nationale en Europese
14 deelnemers culturele erfgoed en de plaats daarvan in de wereld. En draagt bij aan
145 bezoekers erkenning van het belang van creatieve expressie van ideeën, ervaringen en
emoties in diverse vormen, waaronder muziek, podiumkunsten, literatuur en
beeldende kunsten.

In het kader van cultuuroverdracht en -educatie organiseert Bibliotheek Heiloo
culturele activiteiten en tentoonstellingen en participeert in tal van andere culturele
initiatieven in Heiloo.

Cursus Luisteren naar klassieke muziek
Gert Floor, voorheen muziekbibliothecaris van Bibliotheek Heiloo, behandelt in zes
bijeenkomsten verschillende perioden uit de muziekgeschiedenis.

Exposities
In de expositieruimte werden een 18-tal
exposities gehouden van plaatselijke en
regionale kunstenaars. Wederom was er
een speciale expositie waar gestemd kon
worden op Kunstenaar van het jaar Heiloo
2017.
De winnaars waren: Loet van Veen
(beelden) en Pé Zonneveld (schilderijen).

Chinese kalligrafie
In China heeft kalligrafie een bijzondere plek in de cultuur. Een mooi geschreven
karakter staat symbool voor een goede persoonlijkheid. De workshop werd gegeven
door Maaike de Wijs.

83e Boekenweek met Adriaan van Dis
Adriaan van Dis vertelde zeer geanimeerd over
zijn jeugd in Bergen, zijn boeken en bevlogen over
zijn kijk op de wereld van vandaag.

Opening Kunstparade
De Kunstparade 2018 werd op 21 juni
officieel geopend in de bibliotheek in het
bijzijn van de deelnemende kunstenaars. De
opening werd feestelijk omlijst door muziek
van het gitaar duo Camusto.
Tijdens de Kunstparade exposeerden 7
kunstenaars in de bibliotheek en waren er
optredens van verschillende musici en
dichters.

ABC –project
Alle scholen, de Muziek- en Dansschool Heiloo en Bibliotheek Heiloo werken samen
in de ABC-werkgroep om alle leerlingen met cultuur in aanraking te brengen. Ieder
jaar staat een bepaald thema centraal. Vorig jaar was dat Theater.

- 14 -


Ontmoeting

De bibliotheek is van oudsher een laagdrempelige organisatie: iedereen is
welkom en bezoekers worden nergens toe verplicht.
Een wervingsbord met ‘Welkom eenzamen, deze activiteit is speciaal voor u’
zet geen zoden aan de dijk. Daarom organiseren bibliotheken een keur aan
sociale activiteiten. Zij dragen hiermee bij aan de bestrijding van
eenzaamheid.
Met de bibliotheek onder de mensen
Sinds 2015 is de nieuwe bibliotheekwet van kracht.
Ontmoeting is hierin één van de vijf wettelijke functies.
Bibliotheek Heiloo geeft daarom ruimte aan laagdrempelige,
sociale activiteiten, zoals inloopochtenden, leesclubs,
taallessen, lezingen en workshops. De bibliotheek biedt op
een ongedwongen manier gelegenheid voor contact met
anderen, tijdens thema-avonden over zeer diverse
onderwerpen, aan de leestafel of tijdens een tabletcafé.

Uit & Zo Heiloo 2018
Uit & Zo Heiloo is een evenement van ontmoeting, van gezelligheid en vooral van
meedoen. Dat laatste geldt helaas niet voor iedereen. Om die reden werd dit jaar
extra aandacht geschonken aan het thema eenzaamheid. Een aantal deelnemers
speelde hierop in en ook was het Steunpunt Eenzaamheid aanwezig.

77 Deelnemers en
17 podiumoptredens

Tijdens de opening werd hier extra aandacht aan geschonken door wethouder Elly
Beens en Ester Schotten van het Jongerenwerk Heiloo, die vertelde dat eenzaamheid
niet alleen een probleem is van ouderen.
Op deze zonnige dag konden de inwoners van Heiloo elkaar weer ontmoeten na de
zomervakantie en zich voorbereiden op het komende seizoen.

- 15 -


Human Library Heiloo
Don’t judge a book by it’s cover!
‘Als leek word je bijgepraat over situaties die je gewoonlijk niet tegenkomt,
waardoor je meer begrip kunt opbrengen voor mensen in een ‘ongewone’
situatie.’

Iemands uiterlijk, gedrag of houding is maar een klein stukje van het verhaal. In een
steeds minder tolerante wereld waarin allerhande oordelen op de loer liggen,
organiseren Bibliotheek samen
met Bibliotheek Kennemerwaard,
Art. 1 Bureau voor
discriminatiezaken en Europe
Direct Noord-Holland Noord een
bijzonder evenement: de Human
Library BUCH. Op 6 juni kon het
publiek op drie verschillende
locaties (Bergen, Castricum en
Heiloo) tegelijk in gesprek met
‘levende boeken’.
Van 13.00 tot 17.00 uur zaten 10
levende boeken in de bibliotheek
klaar voor intieme, ontroerende,
grappige, verhelderende en bijzondere gesprekken. Er vonden in totaal 57
gesprekken plaats met de volgende titels:
Kraambedpsychose, Tinnituspatiënt, Niet aangeboren hersenletsel, Tienermoeder,,
Indiaan, Depressie, Syrische Vluchtelingen, Veteraan, Verstandelijk beperkt en
Laaggeletterde.
Ook dit jaar was er weer een Joris Kerstboom, een kerstboom als een
ontmoetingsplaats waar iedere bibliotheekbezoeker een mooie kerstgedachte kon
achterlaten.

- 16 -


Organisatie en cijfers

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de ontwikkelingen in de organisatie en de
resultaten in cijfers.

Presentatie raadsleden en Adviesraad Sociaal Domein
In november zijn de raadsleden geïnformeerd over het activiteitenprogramma van
de bibliotheek en de nieuwe (landelijke) ontwikkelingen. In december was er een
informatieve bijeenkomst met de Adviesraad Sociaal Domein speciaal over onze
activiteiten voor jeugd en jongeren.

Hoe de bibliotheek scoort ten opzichte van andere bibliotheekorganisaties.
In ons jaarverslag besteden we uiteraard veel aandacht aan de resultaten van
Bibliotheek Heiloo. Maar dat zegt niets over de waarde van onze prestaties. Sinds
jaren worden landelijk cijfers verzameld maar sinds kort worden deze vertaald in
overzichten gepubliceerd door de Koninklijk Bibliotheek. Daaruit blijkt dat in 2017
Bij welke bibliotheken in Nederland zijn de meeste inwoners lid? Heiloo op de 7e
plaats staat, bij Wat is de meest actieve bibliotheek? Zelfs op de 6e plaats. Door deze
resultaten eindigden we in de Top-20 Best presterende bibliotheken van Nederland
op de 15e plaats. De hoogste score van een bibliotheek in Noord-Holland.

Bestuur
De bestuurssamenstelling is als volgt:
• mevr. T. Herkes, voorzitter
• dhr. B. Langendam, penningmeester
• mevr. E.W. van Halem-Hespe, secretaris
• mevr. B. van den Broek, lid
• dhr. J.J.M. Welling, lid
• mevr. A. Visser, lid

In januari is afscheid genomen van dhr. Lex Bakker. Het bestuur is hem zeer
erkentelijk voor zijn inzet. In februari is mevr. Van den Broek en in oktober is dhr. B.
Langendam toegetreden tot het bestuur.

Het bestuur kwam in het verslagjaar diverse keren bijeen. Aan de orde kwamen
onder andere het functioneren van de bibliotheek, de accommodatie, samenwerking
binnen de federatie, lokale samenwerking met gemeente en partners en uiteraard
de financiële positie van de bibliotheek.

Veel aandacht is besteed aan een motie van de gemeenteraad om de ruimte van de
bibliotheek te verminderen om zo de financiële positie van de bibliotheek te
verbeteren. Nadat bleek dat juist de huidige situatie zorgt voor een stabiele situatie
en een verbouwing zeer hoge kosten zou betekenen is besloten om het aantal m2 zo
te laten. Wel is Bibliotheek Heiloo nog op zoek naar een nieuwe functie die aansluit
bij onze visie en zijn we in gesprek met verschillende beoogde partners voor creatie
van Huis van Duurzaamheid, informatiepunt.

Deskundigheidsbevordering medewerkers
Alle medewerkers hebben in het afgelopen jaar deelgenomen aan diverse
scholingsactiviteiten. Dit varieerde van teamtrainingen tot workshops, cursussen,
symposia of netwerkbijeenkomsten die aansloten bij specifieke takenpakketten. Zo
zijn er cursussen gevolgd op het gebied van dementie, laaggeletterdheid, BHV,
reanimatie en AVG en Privacy in de bibliotheek.

- 17 -


Vrijwilligers
Het bibliotheekwerk wordt ondersteund door de inzet van ongeveer 120 vrijwilligers.
Zij hebben zeer uiteenlopende taken: van voorlezen op basisscholen tot klussen in de
bibliotheek, van bezorgen en weer ophalen van boeken bij mensen thuis tot
gastheer/-vrouw bij activiteiten, van het rondbrengen van de post tot het repareren
van stukgelezen boeken en het assisteren bij de speelotheek.

Vrijwilligers worden alleen ingezet bij ondersteunende taken en worden steeds meer
multi-inzetbaar ingewerkt. Het afgelopen jaar zijn we verrijkt met een nieuwe groep,
de Taalvrijwilligers voor activiteiten van het Taalhuis.
Drie medewerkers van de bibliotheek verzorgden als onderdeel van hun functie de
coördinatie van de vrijwilligers en hun taken.
Bibliotheek Heiloo werkt op vrijwilligersgebied nauw samen met het
Vrijwilligersinformatiepunt (VIP), dat in de bibliotheek is gevestigd.

Stage
Bibliotheek Heiloo is een stageplek voor allerlei opleidingen. In 2018 hebben
voor een arbeids- en beroepsoriëntatie 4 stagiaires: Valerie (Prof. Dr. Gunning
school) Yordan (PCC Oosterhout) Ole (Bonhoeffer College) Hadi (VMBO Clusius
College) meegewerkt in de bibliotheek. En voor een maatschappelijke stage: Roos
(gymnasium) Maartje en Iris (Willemblaeu College).

Openingstijden
Om optimaal te kunnen functioneren is Bibliotheek Heiloo 40 uur per week geopend.
Daarnaast heeft de bibliotheek technische faciliteiten zoals een ringleiding, is de
bibliotheek toegankelijk voor mensen met een beperking, zijn er uitgebreide
zitmogelijkheden en is er ruimte voor lezingen, cursussen en vergaderingen en
bijeenkomsten van bijvoorbeeld leesclubs.

Samenwerking en co-creatie

Samenwerking met andere organisaties verbreedt het aanbod van de bibliotheek en
positioneert de bibliotheek steeds meer als ontmoetingsplek en centrum van
informatie in Heiloo. Diverse organisaties hebben de bibliotheek als thuisbasis voor
hun activiteiten en dienstverlening. Het VIP, Taalmaatjes en taalcoaches, Jar-
opleidingen, Happy Homework, huiswerkbegeleiding aan individuele leerlingen,
Poëzieworkshops door Margreet Schouwenaar, cursus striptekenen door Irene
Mulder.

Sommige organisaties zijn betrokken bij de dienstverlening van de bibliotheek of
omgekeerd. Soms is de bibliotheek alleen faciliterend voor de activiteiten van
anderen. Veel voorbeelden van samenwerking of co-creatie zijn al in voorgaande
teksten genoemd.

- 18 -


Het jaar 2018 in cijfers

Leden
De daling van het aantal leden neemt af. Aan het einde van het jaar was er zelfs een
lichte stijging te zien.

Uitleningen
Het aantal uitleningen is in 2018 weer iets afgenomen. Maar net als bij het aantal leden
stabiliseert het zich.
Wel dalen de cijfers verder van de uitleningen van dvd’s en cd’s. Dit komt door
ontwikkelingen als Spottify en Netflix. Van deze collectie worden nauwelijks nog nieuwe
exemplaren gekocht en zullen het komend jaar weer verder worden afgebouwd.

e-books
Sinds 2014 kunnen leden van openbare bibliotheken e-books lenen. Elk jaar komen er
steeds meer leden met een e-bookaccount bij en worden er meer e-books uitgeleend.
Op 31 december waren er 822 accounts en 439 mensen leenden minimaal 1 e-book.

Bezoeken
Het aantal bezoeken aan Bibliotheek Heiloo is toegenomen en bedraagt 114.041.
Datzelfde geldt voor de bezoeken aan de website. Het afgelopen jaar zijn er 13
nieuwsbrieven verstuurd aan 2.652 abonnees.

Aantal leden tot 18 jaar 2018 2017 2016
Aantal leden 18 jaar en ouder 3.746 3.749 3.791
Totaal aantal leden 3.468 3.516 3.581
Omvang collectie 7.214 7.265 7.372
Aantal uitleningen boeken 35.368 36.056 38.419
volwassenen
Aantal uitleningen boeken jeugd 75.165 79.692 84.203
Aantal uitleningen dvd’s
Aantal uitleningen cd’s 48.163 49.019 53.818
Aantal uitleningen e-boeken 1.462 2.319 3.685
Aantal uitleningen totaal 1.035 1.245 1.707
Aantal bezoekers bibliotheek 6.322 5.839 5.478
Bezoekers website 132.147 138.114 148.891
114.041 112.342 114.141
42.672 39.180 50.560

- 19 -


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ഒരുമ - മേയ് 2019
Next Book
MD MaxMeble II