The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Dear Exhibitors:

Please be advise that Tehran Magazine Festival and Expo on March 15th woodland hills’ Hilton event has been Postponed due to current health threats
I will notify you of the new date later. Thanks for your continuous support.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2020-02-10 17:06:08

Tehran Magazine Issue # 1173

Dear Exhibitors:

Please be advise that Tehran Magazine Festival and Expo on March 15th woodland hills’ Hilton event has been Postponed due to current health threats
I will notify you of the new date later. Thanks for your continuous support.

Keywords: Expo,tehran,magazine,shahbod,noori,persian,news

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3


óApùO úéXì

~ýðõ© óãü° ú ð±}ñü ÿô° ± óù ±¶±¶ ² ° ó±ù{ úéì

óApùO úéXìWWW.TEHRANMAGAZINE.com

lýðAõg|þì |úP×ø òüAok ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø

8 úd×¾.......................................)ÿoõð lHùy ,úèBÛì pu( ...koq óBGôo- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìA IcB¾
10úd×¾.......|...........................) þHdì îüpì pPÞk |(ÝBzÎ qôo òüBPñèAô qôo-
12úd×¾...................................)þzHc lýÏu lídì ( BG úP×ø îg ô aýK ok- ÿoõð lŸHùy& Publisher
16úd×¾.............................)BøpHg ô Bø ûpù^( ÿoõGBzýð ÿrÏì pýìA úìBñýâlðq-|
18úd×¾............................)léW ÿôo(þñýèBG xBñzðAôo >ëk ûlðq qBðpÖ pPÞk<- SHAHBOD NOORI
20 úd×¾....|.....|.............).lðoAk þì þìApâ Ao ÜzÎ ,ÝBzÎ úÞ ÿqôo >òýPñèAô òu<-
22 úd×¾.....|..............)kôõýèBø ÿBøpHg(|!lýuBñzG Ao 2020 oBßuA óBìBÞBð òüpPâorG- )|2020 úüoõÖ |14( 1398 òíùG 25 úÏíW| 1173 êvévì ûoBíy ,24|ëBu
37-24úd×¾ ...................|....................)oAlìBð }( Býðk oBñÞ ô úyõâ qA-|
38 úd×¾....|.......|....................)kp³Þ Alø:ûlñvüõðþÚoôBK( îðBg oõüq óApøõy- Friday, February, 14th, 2020 I S S U E # 1 1 7 3
40úd×¾................................................)ûBOõÞóBPuAk(AlgQuk –
44úd×¾ ..............................................)ûBOõÞóBPuAk(lülWpülì–| The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
46úd×¾ ............................)ÿlXðôpvgBüôo:ûlñvüõðþÚoôBK(ÜzÎîüpc– 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
48úd×¾.|.....................................)ûBOõÞóBPuAk( ?îñÞú^lýüõãGBíy-| among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
50 úd×¾................................)ÿõ×¾ ÿqBð :ûlñvüõð þÚoôBK ( QzùG óæAk-| published 102 pages of Tehran Weekly Magazine, which covers world
52úd×¾..|.| ...........................)QuôlùyúPypÖ:ûlñvüõðþÚoôBK(|òìúPypÖ– news, entertainment, art, sports, cultural & social events, etc., by
64-|54úd×¾......................................................úünÓO ô þßyrK- utilizing the talents of the most famous writers from within the Iranian
66 úd×¾.................................................................ÿ[email protected]| community.
|68 úd×¾ ..........|................................................úP×ø þDõãzýK-
78-72úd×¾............................................................. ëôlW|- (818) 881-1771
80 úd×¾|...........................................|.................Bø ÿlñìqBýð -
TEHRAN MAGAZINE

Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]

Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA [email protected]ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Bý[email protected]ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P.O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund


TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5


óApùO úéXì

6


TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7


óApùO úéXì

SHAHBOD NOORI

þðApãð ô óBXýø oB^k îø Bùð@ô ûly ûBâ@ ApWBì qA ...koq óBGôo>òüBPñèAô<,ÝBzÎqôoÿ|úðBùGúG| qA wK Ao kõg krìBð úÞAo þPuôk A« pýgA #
ûAo úG óBð@òýGok þüBø|úìrìqô aK aKô lðkpâ|þì pÆBg ÜéÏO ô RBuBvcA ô þâlðq pâA ,òì ÜzÎ úG Ao {côo Qhu óBñ^ ó@ ,ôA qA ÿoôk úÞ óAlñ^ úð þOoôlÞ xBvcA ô ûpWBzì àü
Qgok pGApG ok xõGõOA ,lÏG þÛüBÚk .lPÖA|þì ô þñýHG Apì úÞ koAlð|þìôrè pãük|,úPÖBü pýýÓO ,õO àü êídO úÞ ûkoô@ok ÿô îvW w×Ú RoBuA ok ,kõG|úP×âápO ÿrýì@pùÚ QèBcok ,ÿlW
ÿBÃÖ òýãñu þOõßu óBùâBð ô lPvüA|þì ÉõéG kõg úG Ao Qýâlðq RæõdO ókpÞ úýWõO Qícq xõHdì kok qA pO Qhu IOApì úG ,ÿpWq òýñ^
ØÞ BG úÞ þèBc ok óAõW kpì .lñÞ|þì pK Ao xõGõOA ô ÿoAk îPuôkqõñø ú`ðBñ^pâA BìA ,ÿqBuoAõíø .ïkpÞRBÚçì ,þðAoBGqôo àü
ô|úPvG Ao {ðBíz^ ÿõéW îßdì ,{üBø Quk pýËð ,>koq óBGôo< àü ,þPvø ïoAlükoBËPðAok .QuA óAlðq ëõéu ok ókõG ô lýuo|þì pËð úG oõXðo þPc ô jqpG oBývG ôA
{Ooõ¾ ô ûkpÞ ÝpÎ {ýðBzýK ô lñýG þíð Ao þDBW QüBøõì ÿ|úÛéc úG úzýíø úÞ þüBø|óBGôo óBíø ÿôpâ ok ëk úÞ ÿpPgk qA BøoBG ,þðAlðq kpì îøok ô|úPvG pP^ úG úýHy úÞ ïkpÞ xBvcA
qA ,þðAqpè ÿAl¾ BG ô JpÇÃì QèBc BG ,ûly jpu ô Yðo BO ,lüBíð|þì BÂBÛO ,kõG|úPvG ôA ÜzÎ lñÞ|þì çÛO úÞ ,QuA ÿA ûkpÞ pýâ ô|úPvßy
.lñHG óBìkõg ÉõéG Qgok oôk úG ,þPvG|þì kõg úG Ao ôA ÿ[email protected] ô oAlük ÿApG oBËPðA QÛzì þDBùñO ÿBøqôook þOoBHÎ úGô ûkpÞqBG Ao }kõg
>!?ÿkBPvüA Ap^< :lupK|þì ûlñðAo ÿõuúG,îñýHG oôkûAoqAAo>óBGôo<òüApâAòì ÿpÆBg ÜéÏO xBvcA ú`ðBñ^ ô|úPgBvð oAõíø
ØÞ ÿAl¾ ,kõñzGôAqA þhuBK úßð@qA êHÚ BìA îøAõgok Al¾ úG Ao Bíy ërñìok äðqô ûlì@úðBg ô|úPÖo ÿpãük kpì ÕApu úG lðAõO|þì ,ûkpÞ AlýK ûqBO .kpHG ûBñK }kõg úG ,þâlðq óAoBG pK ô
ÿAl¾ ô óApÖBvì ÿkBy õüpÒ ô õøBýø ô Bø ókq úG úzýíø ÿApG ,Roõ¾ òüA pýÒ ok þèô ,koô@ Quok îulc úÞ îPÖBüok ,õãP×â þíÞqA wK
xõGõOA ÿ|ûlñø[email protected]õßu ,xõGõOA lPíì ÝõG Býðk ïBíO ÿ|ûqAlðA úG úÞ îýDBùñO ô RoBuA w×Ú .lñÞ ápO Ao ôA Ao }A|ûlñü@pvíø ô pPgk Quôk úßñüA qA ôA ô ûkõG
qA pO ûkpzÖ ô pO äñO BìA ,QyAk løAõg QÏuô òüA ,Ao rýãðAoõy ÿ|úìBð òü[email protected] ôA .QuA pÆBg û[email protected]ô óBíýzK Qhu ,úP×â ápO
.lñßy|þì îøok Ao ,kõG løAõg >BýWoõW< QèBüA óAlðq òýñø@ ëõéu óBüBK qA êHÚ|úP×ø àü ,xBvcApK|ÿ|úPgBHèk ïõéÏìBð ÿA|úÇÛð úG ,ÿA|úPvg ô ÕôpÖ þG ûBãð BG
Quk úÞ þÏÚõì ,pÆBg óBzüpK ô|úPgBHèk kpì ëBuoA }krìBð ÿApG ,{ðkõG þðAlðq ÿ|ûoôk þãPzâpu ô ÿpÆBg óBzüpK qA ô kõG ûly ûpýg
àü BG ,lñÞ|þì qBG Ao {ðBíz^ ô ûkpG oBñÞ Ao {üBø .Qzâ îøAõg qBG ô òüpýy RçíW ,ó@ qA þzhG ok úÞ ,koAk|þì }krìBð ÿõu úG lüBG úðõã^ úÞ kõg ÿBø
óBGôo< àü BùñO úð ,þâkq Ýôm ô þP×ãy Býðk qA ÿ[email protected] wK ,xBvcABGô|úPgBHèk óAõW òüA òhu ïAlì ,koô@ Quk úG Ao ôA ëk ô|úPzâqBG
ÉõéG Qgok ÿ|úñOoôk úÞ Ao åorGô îýh >koq QüAô<pùy ïqBÎô kõy|þì þuõGõOAoAõu ,óAlðq :kõy|þì ûlük püq ÿ|úðBÚkB¾
ô à^õÞ óBGôo|Bøl¾ úßéG ,lñýG|þì ,ûly|úPvG ô ÉõéG Qgokô krìBð ÿ|úðBg úÞ ÿA úédìô >áôA õO úÞ îPÖBýðok þPuok úG ûBã`ýø òì ,ïrürÎ :lýupK|þì îø þøBâ ô Q×â|þì
oôk úG ,>óõýKBK< êßy úG úÞ pãük äðo koq åorG ôA .kkpâ|þì ,koAkoApÚ BXð@ok óBð@ûBâkBÏýì êdì ?úð Bü ÿoAk Apì klXì oAlük ô ólýzÞ oBËPðA l¿Ú ÿ|úülø àü {üApG pâA þñÞ þíð pßÖ ,þPuAo<
,îø Ao lðA ûly|ûlý`ýK Qgok ÿBø|åpG ô Bø|úgBy ÿ|ûlñðAo BG Ao ûly kBü ÿApWBì ,xõGõOA êgAk ok îýPyAk îø BG úÞ þyõg RBËdè qA ,ëBu úu qôpìA BG oAk áoBì xBíèA pPzãðA àü ç« Tì QíýÛðApâ
lñ^ô lüBíð|þì ûløBzì ,þ¾Bg oôpuô lWô BG lñÞ|þì {øAõg ôA qA ô koAnâ|þì óBýìok xõGõOA ÿ|ûsAôoApßOô òPÖoôpÖ îø }õÒ@okôoAlük BGô qôo ok ô ïphG ,IéÚ êßy úG ÿoBßyApO
ûlyqBG ÉõéG Qgok QzK ÿ|úðBg „ok ,lÏG úËdè ,ÉõéG Qgok ô úðBg êGBÛì qA oõHÎ ïBãñø úG úÞ ô BHüq ÿBø äðo BG Ao óBíýâlðq ,>ïoAk QPuôk< lýzhG løAõg Apì ÿô ,îñÞ úüløôA úG>òüBPñèAô<
>koq óBGôo< ,{üBøõì ÿ|úÛéc úG úÞ ÿpPgk ô ÿôo Ao BK ,kõíñð ûløBzì Ao >koq óBGôo< ú`ðBñ^ ok òPvzðqA ÈÛÖ þPcô îükpÞ|þì þyBÛð ÙB×y ô ô ?Qzâ løAõg qBG îüõu úG qBG }õÒ@ BG ô
ÙpÆ úG ,óAôk ,óAôk ô ZoBg ërñì qA ,úPvG pâA þPcô ûlyoôk êdìqAô ûkAkoBzÖqBâ ëAlK ,Bíy ërñì êGBÛì pýK ÉõéG Qgok püq îø oBñÞ
Ao Bøok ô ûkõíð ØÚõPì Ao xõGõOA úÞ kõíð BÂBÛO ôA qAôpK óBí[email protected] }pÎ úG ô ûkoô@ok ëBG BøoBG >...ô
”.kõy|þì àükrð xõGõOA ûAo úG ô ûkAlð pSA IýOpO ôA {øAõg úG ,lüBíð qBG úÞ ÿoBG òü[email protected] qA pãük æBc .konâ|þì ,îükpÞ|þì ôA úG þíýÛPvì ô eüp¾ iuBK úÞ ó@ qA êHÚ
,õu|àü qA úÞ þèBc ok ,ApWBì òüA óBýG qA wK ÿ|ûkpzÖ lñGok ô }õÒ@ ok Ao >þDBøo< òì
ô ûly þOBuBvcA Rly úG îPuôk ,ïkpÞ wc .lølG úìAkA kõg úu ,ïkpÞ|þì úGpXO ,îðkpâ oôk úG QüBø|Quk :îP×â ,îølG
BG ,Bì ÿ|úíø Ao ÜzÎ óBGq úÞ QuA|úPÖBüok xõGõOA ÿ|ûlñðAo BG ëkkok óBüpW ok ôA [email protected] óAlðq qA ÿkôq úG òì .QuA|úPynâ ëBu püq ,þÏÚAô QüBßc àü qA QüApG îøAõg|þì“
êuõPì óôlGô ,úüApýK|þGô ûkBu RBíéÞ QýÖB×y xBvcA qõñø òì ,þøAõhG Ao {PuAo< :lüõâ|þì ok Ao >þDBøo< «AklXì úÞ þðBìq BO þèô ,ly îøAõg
oôk úG ô RApøAõW ÝpG ô Ýoq ÿpâ úÇuAô úG óly ÈÛÖ ,òì þDBøo lýéÞ úÞ îðAk|þì ô îñÞ þíð ÿ[email protected] wc õO ÿõG ïBízPuA ô Bø Quk óBíø ÿ|úÛéc .îüõãG òhu >koq óBGôo< óAõñÎ
pPùG ,QíýÛðApâ ÿBø {ßzýK {zgok qA rýð xõGõOA ÿ|ûlñðAo >.lyBG|þì ôA Quk ok þâorG w×Úok þðAlðq kpì àü óBñ`íø òì ,îñßð àü úG ÉõGpì ,rýãðAoõy ô BHüq ÿ|ú¿Ú òüA
Ao Rõßu îø ôA ,pãük ÿõu qA ,îýíùÖ|þì ÿ|ûoAkA BG ô|úPyAkpG Ao ò×éO þyõâ ,úé¾BÖçG pùy ok |1973 ëBu ok úÞ QuA þÏÚAô ÿApWBì
{ðBíz^ ok ÿkBy ÝpG úÞ þèBc ok ô|úPvßy pÖBvì òüA ÿBÂBÛO koõì ok ,þðApuõGõOA ÿrÞpì .lðBì îøAõg þÚBG ,Býðk àü ÿ|ûqAlðA úG êßy >BýWoõW< QèBüA ok >áôA QüAô<
ØýéßO IvÞ ô õãP×â,pÆBg ûlüoõy ô JBO|þG qA ,ûlñü@| ÿ|úP×ø [email protected] RçýÇÏO ok òì ,ïrürÎ Bø ûk ,ó@ ÑõÂõì xBuApG ,ëBc úG BO ô QuA|úPÖpâ
:Q×â|rýì@ pßzO þñdè BG ,lýzgok|þì îø xõGõOA òüpÖBvì ïBíO kôq þéýgô lüBíð|þì ô Bíy ërñì ÿõu úG «BíýÛPvì ô ûly Àgpì óAlðq îéýÖ ÿ|õüoBñu ô AõPdìpK ô òýzñèk þÛýuõì ïõHè@
ûlyîí¿ìç« ìBÞpãükæBc,{PuAo,îðõñíì“ ,rýãðAoõyô úðBÛyBÎ ÿBøpOBEOô >àýPðBìo< ÿBø
>ÿk .þu<qA þßü ,xBíèApPzãðA ÿBW úG úÞ ïA .QÖBPy îøAõg ,ÉõéG Qgok óBíø oAlük úG
BG Ao ó@ ô ïphG ïkrìBð ÿApG Ao >koq óBGôo< ÿBø .QuA ûly|úPgAkpK ô|úPgBu
qôo ok ô ûkpÞ aýK ôkBÞ ,>koq óBGôo< ok úÞ QuA þðAõW kpì úG ÉõGpì ApWBì òüA
ô þðæõÆ ÿoBßýG ô êÓy ókAk Quk qA óBüpW
”...îñÞ úülø ôA úG ,>òüBPñèAô< àü kkpâ|þì pürâBð ,þèBì Rçßzì úG koõgpG
ÿBùG ûoBWA óAõñÎ úG ô ûkõíð FBÃìA Ao êdì þG à^
BG kôq þéýgôA.kqAkpLG úðBhHcB¾ úG ,{ðBí[email protected]
ûly ûlðBzÞ ûBâkAk úG ô ûkpÞ AlýK oBÞ ô pu ,óõðBÚ

.kõy|þì ïõßdì óAlðq ëBu úu RAqBXì úG ô
oõypK ÿBø| úìBð ëBuoA óBüpW ok ,óAõW kpì òüA
qA BøoBG ,}pPgk Quôk ÿApG óAlðq qA þDBHüq ô
ÿA úðBcõè ûkBu ÿBÇg òýñ^ àü IßOpì úßñüA
kõy|þìoô@kBüôûkõíðQìAlðôØuCBOqApGA,ûly 8


TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9


|óApùO úéXì

BƒƒG lƒðAõPG ûlƒñðAõg òƒøm BƒO ûlƒükpâ ЃÚAô ô wíè óAõñÎ QdO þGBPÞ A¸pýgA úÞ îðBupýì >þHdì îüpì <pPÞk
ÑõƒƒÂõì pƒƒG pƒƒSõì ÿBƒƒøoõPÞBÖ ô ꃃìAõÎ úÏèBÇì .ïA ûlýðBuooBzPðA úG Ao þvñW ÿoAlýG
ïBƒƒXðA Qƒƒý×ýÞô Bñƒƒ[email protected]þƒƒvñW þƒƒãPhýãðApG QýíøA rüBc ØéPhì kBÏGA qA JBPÞ òüA QvýKApO wßuôpãðBìok óAôo
ok .lƒƒzhG kõƒƒHùG Ao kõƒƒg þƒƒvñW úƒƒÇGAo ÿAoAk wƒíè ÿqAõƒð {ƒýK òƒýü@ ok .lyBHýì
ólƒƒG ÿBƒƒø óBâoA úƒƒG ÉõƒƒGpì ÿBƒƒø {ƒƒhG Ùpƒ¾ ïréPƒvì ó@ ïBƒXðA ô ûkõƒG oBýƒvG QƒýíøA ô Rçßy òüBPñèô : ïlðAõg þüBW ok #
ûõƒdð Bƒü þƒvñW ÿBƒø óBâoA BƒG þüBñƒ[email protected] ÎA }qAõƒð QƒùW úƒWõO òPƒyAk ëônƒHì ô QƒÚô ïkpì BO løAõhýì JBPÞ ,løAõhýíð xpg
qA ÿpƒýâ ûpƒùG lüBƒy sBƒuBìô wƒíè eƒýd¾ ÿqBƒu ëBƒÏÖ òƒýñ`íøô þƒvñW úƒüõðBS ܃ÆBñì !!! lðpýãG kBü Ao ókpÞoApÚpG ÉBHOoA [email protected]
qA ÿpƒPùG fpƒy QƒvðAõPýì wƒßÎ ô pƒüõ¿O ܃ÆBñì qA oõƒËñì .lƒyBHýì úƒðBãXñK xAõƒc ô îèBu úÇGAo àü ïAôkô kBXüA ÿApG úßñüAok
úƒG òƒßýè lƒøkoApÚ ûlƒñðAõg oBƒýPgA ok ÑõƒÂõì úƒÞ lñƒyBHýì ólƒG qA þƒüBø {ƒhG þƒvñW úƒýèôA oBývG þÆBHOoA óõñÖ ÿpýâkBü ïAôk pK
QèBƒuo ,ó@ qA ókpƒÞ pƒËð Ùpƒ¾ BƒG lýƒuo pƒËð úƒG ólýƒuo Bƒü þƒvñW þƒãPhýãðApG ok « wƒíè þßy QuBùHðApâÿBüAlø lüpg qA pO þuBuA
pƒO RBƒHSA êƒGBÚ JBƒPÞ þƒßýOôoA úƒð ô þƒyqõì@ Bƒùð@ Bƒ×üA þƒuBuA þƒzÛð þƒvñW ÿkõñƒyõg ô Ýoq ok BùñO úÞlðoBývG òßýè koAlð kõWô
BƒùñO JBƒPÞ òƒüA þƒé¾A IƒÆBhì .kkpƒâ úƒüõðBS wƒíè êƒGBÛì ok ô lƒüBíñýì BíýÛPƒvì îùÖ QgBñy qA ô ûkpÞpýâòüBPñèô îuApì ÝpG
þüõƒyBðq úƒÇGAo úƒÛéc àƒü ok úƒÞ þƒñýWôq
úƒƒG ó@ úƒƒÏèBÇì ô lƒƒyBHýíð lƒƒðA úƒPÖpâ oApƒÚ ÝBzÎqôo òüBPñèôqôo .lñìôpdì úÇGAo ÿBH×èA QgBñyô
,óBƒƒðAõWõð qA ÎA úƒƒÏìBW kApƒƒÖA úƒƒýéÞ xpg ô Rçßy,rìpÚ äðo Ap^ æBc BìA
,óBƒƒuBñzðAôo ,óB߃ƒyrK ,óAlñíèBƒƒu ,óBƒƒðAõW lƒyBHýì ólƒGqA ÿA ûtƒüô þƒcAõð }qAõƒð êìBƒy úG úÞ QuA òýÖôolðA {üArÖA ÈÛÖ úð lðlÛPÏì QuA äðo jpu òüBPñèô ïBüA ok rý^ úíø !?
ô òƒƒülèAô ,ûkAõƒƒðBg òüoôBƒƒzì ,óBƒƒýGpì ólƒG ok þƒvñW ÿkõñƒyõg lƒèõì « lüBƒy úƒÞ úßéG kkpßýì kBXüA Rçßy Ùp¿ì ëBHðk ëBuok úÞ RõýèAôolðA úÞ þzøôtKpG BñG óõ^
ïõƒƒéÎ óBƒƒøôtK {ƒƒðAk ô òƒƒýÛÛdì úƒƒýéÞ qBƒu úƒñýìq lƒñðAõPýì òƒßýè lñPƒvýð RoApc BG òøk ok úÞ Rçßy ÁBg þâtüô äðo óAõñÎ úG rìpÚ äðo ,lðBuo ïBXðA úG 2008
úƒGpXOok ûkõƒG þƒvñW BíýÛPƒvì þƒãPhýãðApG òPyAk ØýÇè ô þìpÞ QèBc ô ûly Jôm ólG ok ÿoAnãìBð òüA êýèk .lükpâ óAõñÎ àýPðBìo
.kkpƒƒãýì úƒƒý¾õO .....ô þðBƒƒvðA ȃƒGAôo oõƒËñì .lƒñüBíð kBƒXüA ÐüpƒvO þƒvñW Øσy úGBzì ólGok Ao þzhG Rnè úGpXO úÞ QuA ó@ IéW ok rìpÚ äðo úÞ QuA ûlükpâ pÞm þPýéGBÚ
òüBPñèô îuApì þé¾A þñyB^ úßð@ ¸BPüBùð wƒc ,úƒvíèA wƒc rƒýð úƒðBã`ñK xAõƒc qA óBzð ÜýÛdO òüA ok.lyBHýì AoAk óAkpì úWõO
ô ïA úP×â oBývG óBPüApG úuõG qA !QuA úuõG wƒcô þƒüBüõG wƒc ,þüAõñƒy wƒc ,þƒüBñýG .lñßýì þÎAlO þvñW Rnè Bü {yõKok rìpÚ äðo qA úÞ þðBðq ly ûkAk
ô wíè JBPÞ úG lýðAlG pPzýG lýéüBì ú`ðBñ^ ïlƒÎ Bƒü ókõƒG ëBƒÏÖ pƒýÒ úƒÞ lƒyBHýì þüAõñƒy àuôpÎ"ÐüqõO ô lýèõO fpÆ ?xpg Ap^ þvßu Bü pO JAnW lññßýì ûkB×PuA kõg {ü[email protected]
BìA !! lýüBìpÖ úÏWApì IðBXñüA þvñW ÿoAlýG lƒðAõPýì Bƒùð@ ЃÚõì úƒG ô eƒýd¾ ÿpƒýâoBßG RBÎAlGA úéíW qA"ïpâ IéÚ þupg ÿBø ÐÚAô óAkpì þGBüqoA koõì óBðq püBu qA pO
qôook òý^oõzÞok úèBupø lýðAlG Qvýð lG {ƒÛð .kkpƒâ þƒvñW þƒðBì }õƒìBg qBƒu úƒñýìq lüBG kApÖA úÞ lðoôBG òüA pG úÞ QuA þñýÛÛdì BùñO úð rìpÚ äðo úG pÞnì wñW úWõO .lðkpãýì
òüBPñèô qôo BG QuA ÙkB¿ì úÞ úüoõÖ 14 ïBƒXðA QƒùW þƒvñW àüpƒy ÿqBƒu ûkBƒì@ }õÒ@ok Büô ólýzÞ }õÒ @ok ïpâ xBvcA ûkõG îÞBc rýð pð óAoAlðBW þgpG ok úÞ óBvðA ok
óõñÞBO pâA(.kkpãýì oAnâpG ólýuõG úÛGBvì úƒÞ þƒHPÞ ok qBƒG pƒük qA þƒvñW oBƒPÖo úƒñýùG úGpXO FBýyA IèBÒ ok þPc Ao óly ûlýzÞ ÿApG ûkBì þvñW þâkBì@ úèrñì úG ó@ Qüôo
QuA þyqoô úÛGBvì óõOAoBì úÞ lükõGoõ¿Pì lñƒyBHýì þƒvñW ÿBƒø êíÏèAoõPƒuk ÿôBƒc ÿBø þðBLíÞ ÿõu qA BPuAo òüA ok .lñüBíð
lýðAlG lüBG lðrýì àdì Ao BøBK RolÚ úÞ þüõèBízK ô þupg ÿBø àuôpÎ þüBßüpìA .kkpãýì BñÏì ÿpýâ Q×W
óqô pG " óõOBvýÞ " óAõñÎ QdO ÿA úÛGBvì QƒuA úƒPÖpâ oApƒÚ lƒýÞBO koõƒì þüBíýykAõì Bùð@úñýuúýcBðok úÞûlylýèõO ûlñøk {üArÖA Rçßy ?Rçßy Ap^
AoBùHèQìBÛPuA úÞQuAkõWõì,óõOAoBìóBíø úƒƒG QƒƒuA ûlƒƒükpâ þσƒu JBƒƒPÞ òƒƒüAok oAkoõgpG þâlññÞ ïpâ Qý¾Bg qA úÞ ûtüô òPÖoæBG kõg úÞ QuA ólG ok òýðõOôpu
òüA ok óBâlññÞ QÞpy .) !!!lðrýì àdì óBƒƒGq úƒƒG ô þƒƒíéÎ ÿBƒƒø þƒƒâlý`ýK qA oôk òüA kB×PuA BG .QuA ûlükpâ úýHÏO lñyBHýì {øBÞ ô {ì[email protected] xBvcA UÎBG òýðõOôpu
QÞpy ó@ok BýðkpuBOpu qA úÞ þðBùW úÛGBvì úƒÎõíXì ûlƒññÞ ïpâpƒƒu þƒƒüBÃÖ ok ûkBƒƒu ,ókpÞ êÓG úGpXO pG ûôçÎ BùßuôpÎ qA úPuk Bü ûpýO Rçßy .kõzýì JApÇÂA ô xpPuA
ó@qA Ao Býðk úuõG òüpO þðæõÆ koõÞo lðqoõýì ܃ÛdO þƒãðõã^ô QƒýíøA óõƒìApýK þƒOBÏèBÆA rýð ó@ þìpð òýñ`íø ô }õÒ@ þìpâ qA óAõPýì òüA úÞ ûly òýìBKôk eypO IHu QéÞB^ áoAk
òüA .lñüBíñýì kõg ó@qArýð Ao þÓéHì ûkpÞ kõg úƒÛèBÎ óBâlƒñðAõg îƒülÛO þƒvñW þƒãPhýãðApG ûkB×PuA úÞ QuA pÞm êGBÚ .lükpâ lñì ûpùG rÓì Rnè úÛÇñì àüpdO ok þüBýíýy ûkBì
lñyBGpøõyô óqpãülßü BG «BíPc lüBG úÞ kApÖA kApƒÖA qA úPƒuk òƒüA úéýƒuõñülG BƒO kkpƒâ lƒñì óBÞkõÞ pPvG oBñÞ ok ïpâ IéÚ ÿBø àuôpÎ wK Rnè xBvcA Anè lyBGoAnâpýSBO lðAõPýì
lðõzýì pÂBc ûkAk BupÖ QÚBÆ ÿkpHð úG òO þƒvñW þƒâlðq ÿqBƒu úñýùGpýƒvì ok lƒñðAõPG óAoBíýGQhOokrýðôóAlñíèBu ÝBOAok ,xoBð . lølýì Quk kpÖ úG Rçßy Ù p¿ì qA
pãülßü qA Ao kõg ÿBø Iè úßð@ óôlG Bø QÎBu úƒG ïqæ .lyBG úPƒyAk Qƒuk ok þƒÒAp^ kõƒg - þcôo QyAlùG ok ÿpSõì oBývG {Ûð úÞ þðBðq lñølýì óBzð ûly ïBXðA RBÛýÛdO
Ao kõgoAõykoBývG QýÏÂô àüok lðqBuAlW êíÏèAoõPƒuk ÿôBƒcpƒÂBc JBƒPÞ QƒuApƒÞm lðoAk RkBÎ Rçßy Ùp¿ì úG òüpüBu qA {ýG
òüpO þðæõÆ úÛGBvì þâlðpG ëBvìA .lñøk oApÚ Qƒýð úƒG ô ûkõƒHð þƒvñW úƒÇGAo ïBƒXðA ÿBƒø .QuA ûkõíð B×üA kApÖA òüA þívW ûkõG Yðo ok ÿpPíÞ þvñW Rçßzì qA
úG úÞ QÖpâ ÜéÏO ÿlñéüBO Zôq úG Býðk úuõG òƒüôlO þƒvñW QèB߃zì ô BƒùüoBíýG óBƒìok ÿpß×ñyôo kApÖA ûpìqokpâA !! JBPÞBìA ô lðA ûkõGpâ úGpXO Ao ÿpPzýG þvñW ÿkõñyõg
Ao pãülßü úýðBS 9 ô úÛýÚk 24 ô QÎBu 46 Rlì úƒécpì pƒG þƒé¾A lƒýÞBO úƒßéG QƒuA ûlƒükpãð ÈGAôo ok ïAôk ô lyo óBøAõg úÞ lüoAk oApÚ UÎBG Rçßy ok kõWõì òýìçüBO êñýÖ ûkBì
Zôq úG koõÞo òüA úPynâ ëBu .lðlýuõG ÿqAõñƒzýK Bƒü þƒvñW úƒÇGAo ïBƒXðA qA {ƒýK }qõì@ JBPÞ lýðAõPýì lýPvø kõg þÛzÎ úÚçÎ . kpýâ ïBð | ÜzÎ ÿôoAk | ûkBì òüA BO ûly
36 lðkõG úPvðAõO úÞ kõG úPÖpâ ÜéÏO þðBíè@ úßñüA ÿApG .lýüBíð úülø kõg ÝõzÏì úG ÉBHOoA îÞ ûly IHu Rçßy úG óBðqqA ÿoBývG Ép×ì
QuA þñP×â .lñuõHG Ao pãülßü þKBýK QÎBu ÑçÆA úG !! îyBG ûkpÞ kõg JBPÞ qA þÓýéHO (. kkpâ ÝçÆA ó@ úG úÎõñíì ûõýì ïBð îÞ
ïBXðA lüBG ûkBPvüA QýÏÂôok BùñO úÛGBvì òüA ûlÎ BO QuA úPzâ IHu úÞ úðBðq ÿApâBüAô
QÞpy ÿApG ólýGAõg Bü òPvzð óBßìA ô kpýâ oBËðA ok Rçßy lüpg qA óBðq qA ÿpýTÞ
úÛGBvì òüA ëõÆ ok .lyBHýíð kõWõì óBâlññÞ òýÛÛdì qA ÿA ûlÎ )! lñyBG úPyAk ïpy xBvcA
úßýèBc ok þð qA ûkB×PuA BG BùñO óBâlññÞ QÞpy
ÿrý^ lñðAõPýì lðA ûlýHv^ îø úG BùHè qõñø 10
3 pø rýð þüõzPuk qA ûkB×PuA óBßìA ô lñìByBýG
úÛGBvì óAoôAk qA þßü RoBËð úG oBHßü QÎBu
!lyBHýì pünK óBßìA Iè úG Iè QýÏÂô ok îùð@
ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy | |

" pPùG þâlðq , pPùG wßu ": úÞ }õâ


TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11


ïõu qôo ólük ô ûkpÞlý×u Ao ó@pÚ ûqAôok ÙpG úÞ | |?ïkpâþìóBPvéâôúGBìpâÜýÖo óApùO úéXì
w×ð RrÎ þðAõWõð óAoôk þÖpG ÿBøqôo kBü úG Apì ó@ qA ûlðBì þÚBG ÿBø QyAkkBü ókq Ýoô BG BìA
ú`G BG úuolì qA ólì@qA wK úÞ QgAlðA qA AlW úÞ þGBvc kõídì oõvÖpK kBü ûlðq BG úP×ø îg ô aýK ok
qA þPÚô úÞkõG þüBøqôo qA îø qôpìA # BG Bü ô îýPgAlðA þì ûAo ÿqBG ÙpG êdì ÿBø QuôA ûly pzPñì þíéÎ ÿBø JBPÞ ô RæBÛì
úG .îPyAk þGõg xBvcA îPuBgpG JAõg | | .îükpÞþì Quok þÖpG ï[email protected]ãülßü àíÞ }oApßO úÞ îuo þì ÿA ûlññÞ ÐðBÚ iuBK úG þzHc lýÏu lídì
JBG ÿA úðBdH¾ ókoõg qA wK êýèk òýíø ólìBýð êýèk úG wéXð@ wè ok úÞ ÿoBÞ
îPvzðpOõýLìBÞÿBK óly þðBH¿Î óôlG ÐHÆ úG lyBG oApÚ îø pâA ô îüoAk Ao {üô[email protected] ÙpG | |.lyBGBzâûAorýðúýÛGÿApGlüBy |[email protected]|
ÙpÏì úÞ þüBø êýG QgAkpK úG QHvð BO .îýðApG QÎBu lñ^ lüBG îüôpG þÖpG ÜÆBñì ô þíéÎ ZoAlì úÞ þGBvc kõídì oõvÖpK
ÕApu úG lÏG ô ïqAkpLG QuA úíø oõÃc úÞ îýGBü þìok îýuo þì l¿Ûì úG úÞ îø þPÚô úÞ ÿrüAõW BG ûApíø ôA þøBãzðAk RBìlg ëôA qôo
úG îükõG úPyAnâ oApÚ îø BG úÞ ïôo îPuôk pãük óBìq îø ô ûkpÞ ÝpÖ ÿqBG ÙpG Ñõð îø oBß[email protected] óBãíø pG ûkoô@ Quk úG úñýìq òüAok þGBvcoõvÖpK JBvc Ùpc
Ao ó@îýPyAk Quôk úÞ îüôo þíéýÖ ólük ëBc BO Qvýð þÞkõÞ óAoôkrýgô QvW óBìq qA óBýðApüA QüBßyô ûõ„ ߶y qA :lüõâ þì QuA
úd×¾ ÿôo BO îýñýHG Bíñýu åorG ûkpK ÿôo þì BùñO òüApGBñG .lñÞ ûlðq Ao úPynâ ÿAõø ô pñø qõñø úÞ kõy þì ÉBHñPuA òýñ^ oBâqôo ÿpu ú^ ïlýupK þì kõg qA úzýíø|#
ÿlÏu úÞ kpÞ oôpì Ao úPynâ RApÆBg óAõO qA úßðBñ^ .îüA úPgõìBýð Ao þâlðqqA ókpG Rnè úÞúÏíW ÿBøqôo JôpÒqA óApüAok úÞQuA
ÿBø óõürüõéO þ`ñüA kBP×ø Q¿y ç« Tì ûkpÞ óBýG þHv`èk ô BHüq õdð úG Ao ó@ qApýy ÐíWok .îýñÞ þìoApÖ BìpuqAô îýèBð þì Bìpâ qA QGpÒokô lì@þì ïlG kõG úP×ø[email protected]ôo
| | .ÿqôpìA qA Rõég ok ô îüõy þì úÖçÞ þÒõéy qA [email protected]ôo îø ó@úÞ úHñzßü ÿBøqôo JôpÒ
| |:QuA ólýuo pËPñì úP×ø ïBíO .îýñÞ þì ÄÓG þüBùñO
óBìpËð koõì ÿBíñýu oBñÞ NBy þÖBÞ óBìoApÚ QuBXð@oBü úãì[email protected] úÞ úÏÛG ó@ ïpg þG pý¿ÛO úP×ø [email protected] þèô îýPvø êýÇÏO qôo | | !QuA úP×ø
Ao QéÎ þPÚô ô ïlük pßK Ao îPuôk þèô kõG QuBXð@oBíýG ëk ÿB×y ô óBW QcAo þì úÏíW qôo JôpÒ ókpâ úG Ao þãé¾õc
qA ÿlG xBvcA BG qôpìA - :Q×â ïlýupK wG ô îðBW|þG Roõ¾ òýíø ÿBW òüA ok òì úÞ ,þüBøqôo óBüBK úG úzýíø þPc .îüqAlðA þì òüA ÿBK Ao þãé¾õc þG òüA óApüA ok
ïpvK BG Izük óõ^ ïlì@ óôpýG JAõhPhO QuBXð@oBýÎ pHèk ó@ úÞ QuBXð@ îèk òPÖo ûBãzðAk ,òPÖo úuolì pÆBg úG QÛýÛcok pK ô ÿoBÞ úP×ø àü lüBG pãük oBG úÞ îPyAnâ
îýÛì QuBXð@ îèk ô îýÛu QuBXñüA îñO Ao Bì þâlðq ÿBøqôo òüpPùG ókpÞoBÞ Bü ô lñßð îüõâ þì QGpÒ ok ô îñÞ qBÒ@ Ao úéÓzì
|.îGAõhG Jõg îPvðAõPð ô ly îTdG QuBXð@oBýu IÞõÞ þèô QuBXñüA àéÖ îýøAõg þì ô îýñÞ þì pßÖ ,lñøk þì êýßzO ok úÞ QuA þüBùñO pÆBg úG þãé¾õc þG òüA
ô ókpÞ UdG îüõãG ôA úG îPuAõg þì ú^pâ ókõG ûkAõðBg BG Jõg ÿBø úËdè ô Bøqôo òüA úÞ ëBHðk úG óBñ`íø pWBùì òÆõíø úíø òüA óBýì 12
BìA Qvýð þPuok oBÞ lðqpÖ BG óly þðBH¿Î ÿ[email protected]|þì pâA þüõG BH¾ kBG ÿA [email protected] úG ÈÛÖ rýð p×u ok úÞ BP×ãy .lðonãG kôq
QuBXð@oBü Apì úÞ òÞ onâ qApýy ÿõu úíø ó@ qA ô îýñÞ þì pßÖ l¿Ûì úG ólýuo
:kAk úìAkA }kõg úðBPhHyõg ïoõg úÞ BG ëk îÒ îüõâ úÞ {ýK ëk kok Rnè koAk oApÚ óBìpývì ok úÞ QÏýHÆ þüBHüq
ûkpÞ þøBHPyAoBÞ úÞ ïly úWõPì lÏG úPHèA| - |
w×ð RrÎ îðly þðBH¿Î BG QùW þG ô ïA QuBXð@oApuA ïpdì Apì úÞ BXð@ ïôo | |!îüpGþíð
òí^ ÿByBíO úG òì ëk êýì lñßð ûoByA iéO þPýÏÚAô úG kBPuA úÞ þPuAo úG
îýøAõg îýñÞ }õâ ûrüô@ Ao ó@ ú`ðBñ^ úÞ ûkpÞ
QuBXð@oAlèk úÞ QuBXð@ ëk ÿByBíO úÞ îýøAõg þì úÞ þüBøqôoô RBËdè ïBíOqA lük
Qvýð õO ÿBW þñÞ ú^ óApüô ërñì òüA ÿlÏu .îýupG îýðAõO þì þüBø Rnè ú^ úG lðonãG kôq

QuBXð@oApcA úãèrñì úÞ lñGpG Qgo | :lüõâ þì rýð ïBýg
QvñüA þðAkôBW píÎ úÞ }õð þì
QvñüA þðAõW oôk qA Qé¾Bc kõg
Qvìpu óAoBü ô ûkBG ô êâ ïBãñø
QvñüA þðBâlðq úÞ þìk }BG }õg

ïôk qôo
qApýy ÿõu

lýuo îPuk úG qApýy ïpùy qA þvßÎ #


TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
13
óAôo ÿApG úÏWApì úP×ø òülñ^ qA lÏG óBW |.ïkoô@ òýüBK Ao ïkõg
oBÞ pPùG ÿApG þüBø ïlÚ kõG úPvðAõO þðBìok úé¾BÖçG kpÞ ïA úÏèBÇì êøA Quôk úÞ þÖApPÎA
úG QHvð BO kõG ûly IHu òýíøô koAkpG ókpÞ xBñzðAôo >añüô ÿBâ pPÞk< kBü úG Apì
pývì ok lðAõPG ô lñÞ QüBÂo xBvcA kõg pâA :úPyõð {GBPÞ ok úÞ QgAlðA þüBßüpì@
lüly úWõPì ô lýPuBgpG JAõg qA ÿqôo
|.|.koAkpG ïlÚ kõg ûlñü@ ÿApG þPuok þøBHPyA oBÞ lýyBG òEíÇì lüoAk ÿlG xBvcA
îø Ao kõg w×ð RrÎ êíÎ ó@ BG ô ûkq pu Bíy qA
[email protected]ôo
óBýèõì ÿõW ÿõG | | .lüAûkAk{øBÞ
ÿ|úñýìq ok QuBø|ëBu úÞ xBñzðAôo pPÞk òüA
pãük úÞþÛýuõì ÿõðBG úu qA þvßÎ # QýèBÏÖ w×ð|RrÎ ô ûkAoA QüõÛO ,þuBñy kõg
úG óBñ`íø óBzüAl¾ þèô lñPvýð Bì oBñÞok úñýìq òüA ok JBPÞ lñ^ óõñÞ BO ô lñÞ þì
}õâúGoôk ÿBø úPynâþHv`èkô þñüpýy lüõâ þì òPyAk lG xBvcA koõì ok úPyõð
BùñO ókõG lG xBvcAô w×ð RrÎ ólì@òýüBK
.îüpG þì Rnè ó@qAô koõg þì óBßükrð Bü ô óApãük úG úÞ Qvýð êýèk òüA úG
úG ókpÞ lG pÆBg úG þPc lýyBG ûkpÞ ÿlG kõg
áõéì ô úýÂpì ,{ßèk qAô@ ÿõðBG úu òüA lýñÞ úGpXO Ao lG xBvcA lýðAõO þì îø óBOkõg
ô úðBâAlW RApÆBg ïAlÞpø úÞ lñPvø þGAp oBÞ ó@ BG îø Ao óBPv×ð RrÎ úÞ lýGBüok ô
úPyAnâ oBâkBü úG óApãük ÿApG kõg qA þyõg ÿBø úGpXO qA þßü úG wLu ôA .lüA ûkAk {øBÞ
86ok úýÂpì ,þãèBu 92ok þGAp áõéì .lðA >óBW< :lüõâ þì ô lñÞ þì ûoByA kõg þ¿hy
kôolG Ao ålðq þãèBu 80 ok {ßèk ô þãèBu w×ð| RrÎ QüõÛO ÿApG úÞ QuA ÿkApÖA qA þßü
25 lì@ ïkrð úÞ þðBìq ôA .kpÞ úÏWApì òì úG kõg
|.kBG þìApâ úu pø kBü ô lñP×â ëBu úÞ êýèk òüA úG kõG óBzüpK .QyAk ëBu
ûkpÞ ápO Ao kõg|êÛPvìô ûlññÞ| úPvgoBÞ êHÚ
qA «BÏÚAô lGBüokokBìôolK krð QzâpG BG BO kõG
lì@ òì pPÖk úG îø þPÚô .løAõg þì ú^ þâlðq
kõg ÿApG úÖBÞ àü ok QÚô úíýð þéÓy ûqBO
îø {PÒApÖ RBÚôA ok ô kõG ûkpÞ BK ô Quk
þøBâ Büô QÖo þì ÿpOõýLìBÞ ÿBø|ÿqBG ÕApu
òPÖBü þK ok óBW .lðAonâ|þì QÚô {ðBPuôk BG
ok þèô ,kõG }A|þâlðq ok QÖpzýK ÿApG þøAo
òýèôA ok ôA .QyAk|þíðpG ÿpSõö ì ïBâ ÐÚAô
òì pËð úG " :Q×â òì úG þðBìok|óAôo ÿ|úvéW
,úPgAlðA IÛÎ þâlðq qA Apì Bø|ëBu òüA ok ú`ð@
QHvð þGõg wc ç¾Aô QuA òì w×ð|RrÎ

| |".ïoAlðïkõgúG
IOpì kõG ïpPÖk ok úÞ þOlì ëõÆ ok ôA| |
îâ úðBzð úÞ kpÞ þì oApßO Ao þPHTì RçíW
òì Ùlø" :Q×â þì IOpì Apüq .kõG kõg ókpÞ
åorG QýÛÖõì àü úG úÞ QuA òüA þâlðq ok
ô ïoAk Ao ÿoBÞ pø ïBXðA þüBðAõO òì " , "îupG

|."îupG kõg Ùlø úG îðAõO|þì
eýÂõO kq Ao {üBø Ùpc Jõg ôA úÞ þPÚô òì
þPgBñzðAôo pËð qA ôA QHTì RçíW úÞ ïkAk
êßzì BG õO îP×â ôA úG .koAlð ÿA ûlüBÖ|
òüA ô þñÞ |þì ïpð úXñK ô Quk ÿpO|åorG
þâlðq ok Ao õO w×ð RrÎ lðAõO þíð RçíW
þøk ïBXðA þðAõO þì úÞ ÿoBÞ BùñO .lñÞ QüõÛO
BO ÿõy êíÎ koAô òP×â ÿBW úG úÞ QuA òüA

|.|.þupG kõg qA QüBÂo wc úG þðAõPG
îýðAõO þì añüô ÿBâ pPÞk þéíÎ úGpXO òüA qA
þGõg wc îýøAõhG pâA úÞ îüpýãG úXýPð
þüBøoBÞ lüBG ,îýyBG úPyAk óBìkõg úG QHvð
, ëBíÞ ,oôpÒ xBvcA Bì úG úÞ îýøk ïBXðA
úÞ oõÇðBíø .lølG RolÚ Bü ô ïApPcA ,þðAkolÚ


óApùO úéXì

14


TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15


óApùO úéXì

ÿoõGBzýð ÿrÏìpýìA úìBñýâlðq

qA . ÿoõGBzýð ÿrÏì àéíèAlHÎ òGlídì úhéèAlHÎõGA FApÏzèApýìA #
. QuA þuoBÖ òhu }õgôoô@óBGqô kBPuA óApÎBy

QGB¾A qA lÏG ÿrÏì úßñüA pG þÖõÎ ëõÚ ûkpÞ ÿrÏì óAõük úìlÛì ok ëBHÚA xBHÎ úÞ þÛýÛdPG BñG òhu }olK qA þÂôpÎ þìBËð ÿApG kõg ô kõG ÿoõGBzýð þðBøpG àéíèAlHÎ FApÏzèApýìA pvK ÿô
úÞ ÿA úýSpì qA BìA ô , QuA ûkõG ûlðq úÏÚAô òüA qA lÏG BùOlì ÿrÏì ô Qvýð Quok kpíG ëBc ok pýO oAlG BñÖ îèBÎ qA òüôrÚ pùzG ûBzßéì Qèôk ëôA ok úhéèA úíco þðBøpG FApÏzèApýìA òì olK< úÞ ûlðAo
, QuA úP×â RBýc kôolG pýO îgq óBíùG ïBXðApu ÿrÏì úÞ kõzýì ïõéÏì úP×â ÿrÏì åpìok þüBñu
: QýG òüA ok kpLu ûBzßéì óBÇévG Apì QuA ÙôpÏì Qhu úÞ úÏÇÚ ó@ok ô kpÞ êüõdO BÛG
. QuA ûkõG )Ý û 521 ô 518 (òýG B×¾ ô ëBHÚA RBÛýÛdPG BñG ôA åpì iüoBO ô ... ïkpLu lðôAlhGô AlhG AoôBÚl¾ Øég lì@òì lðqpÖô îPÖo òì
oBGolG kõg òPÖBü ûAo þãðõã`G ô
óBð@ ûoAõíø úÞ QvðApüA åorG pÎBy lñ^ qA þßü ÿrÏìpýìA úèôlèAFçÎ ÿkpíüBLG þÚõXéu ûBzßéì
ÿkBPuBG ô ûkAk oApÚ ÿõâ þuoBK óApÎBy ïlÛì ؾ ok Ao ûBzßéì kBìAk ô îülð qpìApÖ þéÎpýìA
ÿrÏì pÏy ûlíÎ Qý¾Bg .lðA ûkõPu ïBÛì QíËÎ ô óBÇéu ÿqôo úðõã^ úÞ lñßýì ûoByA
qA þèBg ô ûkBu ÍB×èAok Ao oBývG þðBÏì ÿô , Qvð@ þâkBu kôpýì óôpýG óBÃìo ëçø ólük ïrÏG
ô êùu RAoBHÎ ókoô@okôA ÐHÆ RõÚô lñßýì AkA ØéßO ÿrÏì ô lñýG þì óApãük qA {ýK Ao ûBìô
ûkõG òhu óAlÚBð úWõO koõì îülÚ qA ïBùGA ô lýÛÏO óôlG Ao þÎBGo òüA ûkõGpÂBc QÚô òüAok úÞ
ÿoBü óAôpGAõ^ ûBì ÿA:lüõãýì úøAlHèBG
. QuA þüõâ ÿoBüpùy óBíÞ óõ^ þð Bü þüõâ
ÿBùèrÓO RôApÆôA ÿBùèrÒô RærÓOok ú^pâA }õâ ok þüõâ ÿoBýÎ oq qA ûkq þéÏð
ok ôA úÞ þzyõÞ ëBcpùG òßýè kõzýíð ûlük þgpÖ . þüõâ ÿoAõyõâ pùLu
ok ÿpSõì úéýuô «Bíévì ûkpG oBßG rÓð ÿBùèrÒ ókôpu
ÍB×èA IýÞpO ok ÿrÏì . QuA ûly þüApvèrÒ òÖ QÖpzýK qAô lü@ þì }õg þÎBGo òüA Ao óBÇéu
îzy ópÚ êüAôAô îXñK ópÚpgAôApãük óApÎBy qApPzýG ÿrÏìô lzhG þì pÎBzG þHuA ïBÏðA ûAo
úPÖpâ oApÚ kõg p¿Î þìõíÎ úXùè pýSBO QdO ÿpXø
kõg lùÎ pgAôA pÎBy ÿoõðA úG ûAo òüA ok ú^pâA ô QuA :lüõãýì Ao þÎBGo òüA
îøApÖ Ao óApãük ô ôA oBÞ úìlÛì lükpO þG òßýè ûlýupð
lülG ûBy Apì pÆBg {[email protected] óõ^
.QuA ûkpÞ lýzÞ ûBì pGq pG Apì áBg qA
xoBùÖ ô þyAõc ô úìlÛì BG úÞ ÿrÏìpýìA óAõük lýñzG òì qA úðApO þßü [email protected] óõ^
18623 , ûly NB^ ô IOpì þðBý[email protected] ëBHÚA xBHÎ úéýuõG lýzhG î¾Bg IÞpì þßü kBG óõ^
úHOpG ô lñßýì BùðBvcA ôA pG óBÇéu
.koAk pÏy QýG

kpÞ ûBýu {øBì »ûoBñÞô lì@ Èg kpÞ ûBì oAkpÞ úG ûõÞ õ^ óAôo ôpu BýðlèA rÏì IÛè úÞ óBÇéu kõhG Jõvñì lñðAõhG ÿrÏìpýìA IÛéG Ao ôA BO lølýì óBìpÖ ô lüArÖA þì }A
kpÞ ûAo úÞ þüõâ |ú^oõì ûBLu êâ pG lýìk {ÂoBÎ pG úÞ ÿõG àzì Èg ó@ ô lükpâ óBÇéu ûBâok óBGpÛìqAô koô@QulG óAôApÖ þOpùy ÿrÏìpýìA ó@qA wK . QyAk òülèAô
kpÞ|ûBHOAoBì»úGõOrXÎúGûol¾ àð@qAÜzÎúGpGúñâ|úGBìîülyûpý^ :lvüõð JBHèæA JBHè ok þÖõÎ úßðBñ^ ly ëçW ô ûBW IcB¾
kpÞ ûBýu Ao Bì »úGõO õ^ óBâoBvgo ôA úßð@ qA îükBPÖ oBñÞpG úGõO qô ,kõHðpvýì úHOpì ó@Ao wÞ úßðBñ^ lñPÖBü BùèõHÚô lðlük BùèBHÚA Qèôk úuok ApÏyqA wÞ úu
kpÞ ûBãð {üôo| úG úÞpø lðBíG ûpýg {üõg ÿôo ûBâpgq kAlìBG kõíñG . ûBzßéì óBÇéu Qèôk ok ÿrÏì ô óBükõídì Qèôk ok ÿp¿ñÎ ô óBýðBìBu lùÎ ok þÞkôo þßü
kpÞ ûBO ôk {øBOôk Øèq úÞ Ao QzK wG kpÞ lðtð }lðtð îz^ úÞ Ao ÐHÆ wG ôA RBÖô qA lÏG kõG ûBykBK òüA Qìlg ok ) Ý. û 485( ëBu BO þñÏü ûBzßéì lùÎ óBüBK BO ÿrÏì
kpÞ ûBy óAõüA úG ÿôo JBPÖ@ óõ^ ûõÞq pu koô@pG JBPÖBÞ {ýK óAq ô kpGpvG óBù×¾AôoõGBzýðô RApøok Ao kõgpíÎ qA þOlì ÿrÏì , ÿô óBñýzðBWoBÞ þãP×[email protected]ô
kpÞ ûBâô ZBO ô Qßéíì ÿAru Ao ôA QhG úßð@ pXñu|àéì oAõâorG ûBy qA ô QuõýK ôlG ÿrÏìpýìA ô lýuo QñÇévG pXñu úßð@ BO kõG þcAõð òüA ØéPhì ÿApìA flì ïpâpu
kpÞ|úèA¶ òükRp¿ðQÖoúÞBWpø àð@ pùGq {ñük p¾Bð ú×ýég lðAõg ÿqôo úÞ QuA úPyõð ÿrÏìpýìA åpì ûoBGok þÖõÎ .kõG pXñu Qìlg ok RBýc óBüBK BO wK òüA
| |.............................................................................| | ëBc ok ôA ô kpÞ QGB¾A ÿrÏìpýìA úG ô ly AlW ûBy óBíÞ qA ÿpýO ûBâBð ,kõG ûBâpg ok pXñu óBÇéu
AoõOQuBHüqBHükpGúýèBÒqAûlÛÎ AoõOQuBHükõ^ÿôoôúýèBÒóõ^ÿõì . kpLu óBW
Ao õO QuBdývì óõvÖA þüõâ |Iè ôk ok kõy ûlðq þíø Qñüpýy Iè ôk qA ûkpì òìk ô ëçÆA ô ÐGo pG îñÞ ÿoAq óBìq àü BO òì oBG oBük ok rW òßì ërñì óBGoBu ÿA
Ao õO QuæBG ô lÚ pGõñ¾ ôpu óõ^ úßðAq ïA|ûly pGõñ¾ ôpu úP×ýy ô ÜyBÎ òPzüõgîz^[email protected]îñÞóõùýWAoëçÆA îñÞóõãéâòìkáBgîñÞóõgpKîèkqAÐGo
Ao õO QuBíÓü ô iég qA Ivð ô ê¾A úßðAq îürG BO Apì QuBíÓü ô iég ÿq úéHÚ òí^ îñýG þíø þèBg þùu ôpu ó@ lÚ qô þùO îñýG þíø óAõüA þùâpg oBü ÿôo qA
AoõOQuææõèõèBOôkôþuôokúÞ äðoóBWpìÙl¾ó@QuAòìóBWÿkBy òÆôAowÞpÞôoõâlyóBßìAoúGôoôåpâly óBPuõGokóBPuôkBGóBPvèkó@kõGúÞBXð@
Ao õO QuByBíO úèBu úíø úèæ ô êâ BG ëBíW ÕBG ok úÞ ûlñìApg ôpu ó@ þüõO òÒqôQuAÕAqqAô@þðÿBðôäñ^ÿBWpG þKlñPukBùðóAoõâþìïBWôêÆoÿBWpG
Ao õO QuAqõW| úG úPvG óBýì ô QuA ûkpG ûpøq ÉBzð ZpG ok úÞ úP×ø ôk ûBì ó@ þüõO òíyQzKûlñðBìîgúGîñýGôAoAõük îñ¾ÿôoqApOïpgï[email protected]óõ^ïlükúÞþgBÞ
AoõOQuBLýé^àéìqApulýyoõg|úGBO ïôop¿ýÚkpGûlXuþíøõOÿôo{ýG òøpýKRpvcqòOpGIXÎÿAlðlüokþüõâ IHuþGûlüoô@áB^IXùéGÿBùèBTíO
Ao õO QuBPíø úÞ [email protected]ô ûlñG qA òPßü óBùWóB×üpÊôóBGõgú» éíWqAQvýð òìoBüoBükkpâóõñÞkkpâþÞoBük óõãðAoBøApuòüAkpÞóõãéýðjp^úÞóBuòüq 16


TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

AoõOQuBPßüëkôpvgQìlgokúßðAq BOôkQvøõOQìlgokúíøóBGõgQzK
.................................................................................
Ao óBíýéu ÿpK óõ^ òhu Quphvì Ao óBíéu lÏu kõÏvì pÆBg Øüpy
Ao óBÇéu ûBâoBG òhu ûBâoBÞq qôopøløkÿA|úé© cŸ õðúÞûlcôYývð
Ao óBíéulÏu QulÏu ô Qìçu úíø ïçu oAk úG ôA êÛÎ ô JkA ÿkBy q
AoóAkrüêÃÖQuAþâorGêýèkôAúÞ IXÎúðwKêÃÖQuAþâorGêýèkpâA
.................................................................................
Ao òýßíOô Ùpy ëõHÚ úéHÚ ôA Àhy Quly úÞ|þíüpÞ àükrð ûlì@ îñì òüA
AoòýªýéÎpuþâorGÿBKØÞ|úG kpLuúÞ|þâorGûkAkòìúGQukîñìòüô
Ao òýzýK »ûlÎBÚ óõñÞ QukpÞ ûqBO ëlÎq úÞ|ÿpüqô ëBHÚA úPÖBü îñì òüô
AoòülèA|òýÏìlðôAlgol¾okûlük {üõgëkïBÞ|úGëBuþuwKqAîñìòüô
Ao òüôpK ô úì jp^ pG lyBG BÛG BO BÛG úèBu úíø {ýèBÏì ol¾ ok kBG

................................................................................
AlzÞpu úG îèA ô çG ú`ð@ {Þpu| úG AlzÞ pâlßü úG Bì ëk ú`ð@oBýG
AlzÞpG JBPÖ@ îg Ýpzì q Apì ûBãK kAlìBG úÞ îzü|õg þÚBu ïçÒ
AlzÞ pLu òì {ýK BO lüBG úðBìq flÚ óBýì qA îXýø@ pG ûkBG ÔýO õ^
AlzÞ[email protected]íýuÿúðBýìqAúÞ qôoó@|òì{ýK|áByBgú^ôîýuôoq|ú^
AlzÞpHhýGkpì»úýyBÒjp^úÞ ÿpHhýGoBâqôoó@ôþPvìQuA}õg
AlzÞ ok |úG Apì þÚBu ô ïkpâ| Qvì úÞ lyBG pO|ûkBzâ |úãð@ òì Qvzð ok
AlzÞ pâk pÒBu òì Qíø qõñø îzÞ ûkBG oArø Büok pÒBu úG pâA
................................................................................
Apì oAnãì ô úñüpük QÏýG qA onãì Apì oAk úãð ÜzÎ îÒ q BüôpøBì
ApìoAqBýìûkõùýGôòìpG{ßìÈg ëBýgQvøAoõOúÞ|þDBÇgôþèBdìúG
Apì oAlñLì pýâ|óBGq õO îðõGq òì ÿly pýâ|óõGq oBG|àü úG úÞ þüõâ lñ^
Apì oAlüpg Üég úíø lñPvø ú^pâ ïAõO oAlüpg qôpìA òì Üég úíø qA
ApìoBükrvðõOrWúGúÞ|îuBñyòì AoõOQ×WkrvðòìrWúGúÞ|þuBñyõO
Apì oBÞôpu ëBc úíø úG lyBG õO BG òì ëk lyBG õO Øèq pu oBßHéÆ BO
Apì oBG þølð BO løk oBG Qèk kõg þølð ïoBG õO àükrð| úG Quôk ÿA îü@
ApìoBývGû» õzÎþøkú^ØéßOúG þñßð ØÇéO úPvhèk òì BG þíø pâ
17


óApùO úéXì

lýÏu : qA
úÞ þGõHdì ûlñvüõð õéýDõÞ õèõDBK|#
úíWpO Býðk ûlðq ÿBø óBGq úG {üBø JBPÞ
ô þüBíñýu ÿBø îéýÖ }[email protected]ÿôo qA ô ûly
koõì ok ûly Quok þðõürüõéO ÿBø ëBüpu
ô lc þG ÿôpýð àü ÜzÎ" :lüõâ þì ÜzÎ
}oBùì îýñÞ þì }çO þPÚô úÞ QuA p¿c
þì úÞ þðBìq ô lñÞ þì kõGBð Ao Bì îýñÞ
ô lñÞþì kõg ûkpG Ao Bì îýñÞ}pýuA îýøAõg
îýñÞ {Þok BO îýñÞ þì }çO úÞ þìBãñø
þì BùñO þãPzãíâ xBvcA BG Ao Bì óBùâBð

þñýèBG xBñzðAôo >ëk ûlðqqBðpÖpPÞk<

IýzðôqApÖqA| >õOô òì úÇGAo < JBPÞBG ÜzÎqôook
lüõâþì ÜzÎ

BO ïA ûkpÞ ûoByA úñýìq òüAok åorG óBuBñzðAôoô óBÖõvéýÖ ÿBø ûBâlük úG rýð ó@okô ûly úPyõð ".koAnâ
| |".lyBGoAõPuAþíéÎëõ¾AÿBñHìpGîüBøúP×â ÜzÎ BG ô Qvý^ ó@ óBìok ûAo úÞ úP×ãð þèô ûkpÞ ûoByA qoBG þPÛýÛc úG õéýDõÞ õèõDBK ú^pâ
pGô úPÖpâ Quk úG îéÚ þñýèBG xBñzðAôo >ëk ûlðqqBðpÖpPÞk<ôA ÿBW úG BìA .lì@oBñÞ lüBG úðõã^
îupK þì ëk ûlðqqBðpÖpPÞkqA òüBPñèAô Bü ÜzÎqôo BGõâô Q×â óBìq óoBÛO úG ûoByA BG BW òüAok| | ,ó@ óBÖõO BG koõgpG þßðõã^ ô ÜzÎ {üAlýK êéÎ úñýìq ok kõg úøk ôk úG àükrð RBýGpXO xBuA
?Qvý^ lðq þì Zõì ó@ok ÜzÎ úÞ ÿqôo òýñ^ ûoBGok óBOpËð óBÛyBÎ ÿApG Ao ÜzÎpíSpK ûAo úÞ ûkpÞ ûoByA ó@IýzðôqApÖô ÜzÎ BG ólì@oBñÞ êc ûAo úG óBñ^

qA úÞ qôo pø lñðBì úG óõ^ .îPvø ó@ ÜyBÎ ô ïoAk Quôk Ao qôo òüA òì " :løk þì iuBK .QuA úPgBu oAõíø
ÜzÎ pÇÎ ô løk þì îðAlðqpÖ úG ÜzÎ ô pvíø úG ÜzÎ ,ûkAõðBg úG ÜzÎ ÿõG îüApG ïrýg þìpG JAõg þK óAõO þì ó@ ïBð BG ûBãð àü ok ô koAk ïBð >õO ô òì úÇGAo < úPyõð ëk ûlðq qBðpÖ pPÞk úÞ þGBPÞ
qôo òüA ok úÞ lyBG êýèk òüA úG lüBy îø þuBvcA òýñ^ QéÎ .îñÞ xBvcA îðAõO þì BW úíø ok Ao kApÖA þPcô óAkpìô óBðq óBýì úÞ QuA þüBø QýÏÚAô qA òPyAkpG ûkpK ûlì@ JBPÞok ú`ð@ úÞ kpG
ÜzÎ ,ÝõzÏì úG ÜzÎ êTì lñÞ Ýl¾ þPHTì rý^ pø koõì ok lðAõO þì úÞ lññÞ þì pßÖ ÜzÎ úG úíø óAõñÎ úG BO ûkpÞ }çO rýð ûlñvüõð ô ûly óBzÛzÎ óly oAk úylg IHu òýíø ô ûkAk ÿôo ûkAõðBg
äñøpÖok îø Bì úÞ lýðAk þì Bíy B« íPc úPHèA .þPuôk óBvðA úG ÜzÎô QÏýHÆ úG ÜzÎ ,þâlðq úG óBzð koAk ÿkBüq ÿBø îg ô aýK úÞ Ao ÜzÎ óBÖõO úÆoô qA RBXð ûAo úGpXO pK þñýèBG xBñzðAôo àü
óBPuBG óApüAok "ÜzÎqôo" Bü "óBânìoAlñLu"qôo ïBð úG óApüA îüõÛOok Ao ÿqôo òýñ^ óBìkõg
ôoBü BO lñPÖpâ þì òzW îøoBñÞok ïkpìqôo òüAokô kõG ïkpì úGô òýìq úG ÜzÎqôo úÞ îýPyAk .løk
úðBÚkB¾ ïlýupK JBPÞòPyõð ûoBGok Ao }A ûrýãðA ô îPvzð õâô Q×âúG ôA BG rýð þPÚô
| |".lñyBGpãülßüoôBü óõ^òüApGBñG.koAlðþüBñÏì,óBùWqAókpGRnèôólüqoôÜzÎóôlGþâlðqúÞlýðAkþì" :Q×â
BGô ûlðBuo óBüBK úGô ûkpÞ Ñôpy Bßüpì@ok Ao kõg Rçý¿dO ëk ûlðqqBðpÖpPÞk úÞ BW ó@qA pñø BG lüBG koAk þüAru úG pýSCBO Bì þâlðq ok úÞ QuA }qoA BG ô BHüq ô îùì xBvcA àü ÜzÎ
ô îðAlGqôpìA úG BOôA þÞkõÞqA BO ïõy þìôBßXñÞ koAk þøBâ@kõg òýìqpu äñøpÖqA òüA ؾô úG Ao ó@ô îýyBG Bñ[email protected] lðq þì Zõì þðBvðA pø óôok ok ûpgæBG úÞ þuBvcA Ì×c ô ó@ ÿoAlùãð
kBü úG úÞ þðBìq qA " :lüõâ þì úðBÚkB¾ ôA ô QuA ûkõG úðõã^ ôA ÿôo pG þâkAõðBg þâlðq pýSCBO îGBüok qA þgpG FBzñì lðAõO þì ÜzÎ Jõg xBvcA lyBG òüA qA pýÒ pâA óõ^ .îýøk ëBÛPðA îø óApãük
òì úG QHvð þuBvcA ú^ ô lññÞ þì pßÖ ú^ òì koõì ok îðBýÖApÆA îðAlG ïkõG ôBßXñÞ úzýíø ,ïoAk xBuA òüA pG îø õO ô òì úÇGAo JBPÞ .kõy ÝõzÏì ô ÜyBÎ ÿApG þñøm ÿBø þðApãð ô Rçßzì
êýédO úürXO kõg ÿApGô ïkpÞ þìpßÖ QyAk kõWô Bø óBvðAô Bø îéÏì òýG úÞ þOôB×O úG .lðoAk
þuBñzðAôo ÿõu úG Apì QüBùð ok ÿôBßXñÞ òýíø ûpgæBG ô .lyBG òýñ^ lüBG Ap^ úÞ ïkpÞ þì þüBø 18


TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

þâlðq ô oBßÖA lyo ok ûkõG xBvcA BG ô ÜýíÎ oBývG þðBvðA úÞ ïolK {Ûð úÞ Qvýð þßy .lðBzÞ
ûoAõíø ,QuA úPhýøpÖ ô þÛÇñì oBývG þüõðBG úÞ ïokBì ,ëBc òýÎ ok .Qvø ô ûkõG ûlðqoA oBývG òì
ô þÚçgA ëõ¾A BG Apì BO kõG }çOok þãPynâkõg qAô ÿoBÞAlÖ BG ïkpÞ þì lyo úÞ þðAoôkok

.løk }oôpK þÎBíPWA
ëBu ôk úÞ ïokApG ÿApG Ao ÿokBì {Ûð ,ókõG ûkAõðBg pPgk pG ûôçÎ þüAlPGA ÿBø ëBu óBíø qA òì
ô ÿspðA qA pK ÿA ú`G õO lñP×â òì úG îñülèAô ïly åorG þPÚô ô ïkpÞ þì ÿqBG pPß^õÞ òì qA
ô ólðAõg xok ô ÿqBG óBýì ëkBÏO îPyAk qBýð þÞkõÞ qA úÞ kõG òüA {PéÎ .ÿkõG ApãðôpG ô ôBßXñÞ

.îñÞ Ì×c Ao ókpÞ þyBÛð
ÿqBG êdì ÿBø ú`G BG úÞ ïly þì ëBdyõg ô îyBG ïkõg BG îPyAk Quôk ûBãùâ ,lü@ þì ïkBü
kBü úuolì ok úÞ Ao ÿrý^ pø ïlýyõÞ þì ô ïkpÞ þì ÿqBG Ao îéÏì îðBg {Ûð Bø ÿBø ú`G ÿApG .îñÞ
RpWBùì BýèBPüA úG úÞ kõG îèBu Qzø .lýuo RpWBùì úG QGõð lÏG .îølG kBü Bø ó@ úG ïkõG úPÖpâ
| .îøk ÜÖô lülW óBGq ô äñøpÖ BG Ao kõg ïly oõHXì ô îPÖo þüBýèBPüA úuolì úG BýèBPüA ok .îükpÞ

|
.kõG ûApíø ÿkBüq Rçßzì BG úPHèA úÞ îülì@Bßüpì@úGô îýPÖpâ Bßüpì@ÿArüô ëBvßüqA wK
ïkõHð lñéG îø Ao þvýéãðA óBGq ô ïkpÞ þì QGpÒ xBvcA kBüq îüly Bßüpì@ koAô þPÚô lü@ þì ïkBü
[email protected] ÿA ûqBO þâlðq ô óBPuôk BG ûoBGôk úÞ òüA rW îPyAlð ÿA ûoB^ òüApGBñG .îPyAlð îø þðBPuôk ô
úðõã^ îPvðAk þíð ô îPyõð þì nÒBÞ ÿôo Ao ïkõg RBuBvcA óBìq óBíø qA .îñÞ qBÒ@ Ao ó@ô ïõy

.îñÞ }õìApÖ Ao óApüA ok äñW iéO RApÆBg ô ïqBvG RpWBùì ô þPhuBG

îPvðAõOôïly| UCLA |wéXð@wèûBãzðAkkoAôîuokúìAkABGôQynâkõGú^pøþèô
xBñzðAôo ok ApPÞk QÖBüok ÿApG lÏG ô ïpýãG wðBvýè þuBñzðAôo ïA úÚçÎ koõì úPyo ok
Ao kõg ÿApPÞk óAkBPuA òüpPùG pËð püq þyqõì@ ÿBø ûoôk ólðAonâ BG ô ïly úPÖpünK þñýèBG

|California School of Professional Psychology (CSPP) |ûBãzðAkqA
ÿApPÞk pOkôq îPvðAõO ô ïly þíð êÖBÒ xôok ólðAõg qA ÿA úËdè úÞ BW ó@ qA .îPÖpâ

| |".ïkõGpPðAõWkõgÿBøÿAûoôlíøqAó@QÖBüokóBìqokïpýãGAokõg
úG îupK þì îñýG þì ëk ûlðqqBðpÖpPÞkok úÞ þðBXýøôoõy úG úWõO BG

JAõW úé¾BÖçG ôA ô ?lükpÞ þì pßÖ îø ÿpãük úÖpc úG þuBñzðAôo rW
ïoAk þðBìok óAôo ô þuBñzðAôo úG úÞ þÛýíÎ úÚçÎ BG| |" :løk þì
Ao úPyo òüA îø qBG îüBýG Býðk úG îø pãük oBG àü pâA lýyBG òEíÇì
úG ïkpì úG ókpÞ àíÞ ô þüBíñøAo qA óõ^ .îñÞ þì JBhPðA
úÞ QuA ÿoBhPÖA òì ÿApG òüAô îuo þì þzhHOnè xBvcA
ÿBø úìBðpG Bü ô ïpPÖk ok þðBìok óAôo ÜüpÆ qA ïA úPvðAõO
| |".îyBGïkpìoBñÞokþðõürüõéOôþüõükAo
òü[email protected]îøAõg þìôAqAô luo þì þËÖBcAlg QÚô
:lüõâ þì òýñ^ ëk ûlðq qBðpÖ pPÞk ô .lüõãG Ao òhu
püõ¿O óõürüõéO ô ïA ÿA 670õükAo ok îðBHÆBhì qA "
BG ûApíø úP×øpø úÞ ïoArãuBLu| TIN TV |óApüA
îéÎ qA þðõâBðõâ ÿBø ê¿Ö pu ûoBGok òì
.lññýzð þì ûpÞAnì ô UdG úG þuBñzðAôo
pÆBg úG ïoAk þðAôApÖ pßzO óBð@ qA
{upK ókpÞ fpÇì ok óBzPÎBXy
ô Bíy qA óõñíì òýñ`íø ô kõg ÿBø
".óApùO úéXì

19


óApùO úéXì

îƒXƒñƒK ópƒƒƒÚ ok NBƒƒƒƒƒKÿk烃ƒýƒƒƒì >òýPñèAô< îƒøkoBƒƒƒùƒ^ #
êGlƒýO ÿApƒG >xõƒývèBƒW< óBPupK QG Qñu òƒüA òýPñèAô< qôo úƒƒƒƒƒƒüoõƒƒƒƒƒƒƒÖ
|14 qôo þdývì Qñu àƒü úƒG qôo óAõƒñÎ úƒG Ao |úƒüoõƒƒÖ óApƒvíøô ÝBƒzÎ þƒOoBƒHÎ úƒG Bƒü QƒuA
.kpÞÿoAnâïBð >xlÛìòýPñèAô< ,Qýƒdƒýƒƒvƒƒì iƒƒüoBƒƒO ok þì úülø pƒãülƒíø qôo òƒƒüA ok >xlƒƒÛƒì
úƒG þƒdƒýƒvƒì þðBcôo ô {ýzÞ lñ^ lðA ûly wülÛO >òýPñèAô< ïBƒð l¾ àü qA {ýG Bßüpì@ úƒG ܃zƒÎ qôo óAõƒñƒÎ úƒƒG
qôo BG ÉBHOoA ok úÞ Bùð@ òüpPíƒùƒì BƒìA úG þdývì {ýzÞ àü QuA ÝBzÎ þì ûkAk úülø qôo òƒüA ok BùñO kõy þì úƒP×â .lƒñøk
p¿Î ok ô ÿkçýì ïõu ópÚ ok >òýPñèAô< ïBð ïooõƒOApƒLƒìAïôk>xõƒƒükçƒÞ<oõOApLìA þì þðAkolƒÚ lƒðoAk îƒø úƒG ok jpu êâ úgBy óõýéýì êù^ ô
ÿkpì úÞ ïôk >xõükçÞ< oõOApLìA .lyBƒG þƒƒì úÞþÛzÎ qA ÝBzÎ IýOpO òülG ô kõy

lðoAk þì þìApâAo ÜzÎ ,ÝBzÎ úÞÿqôo >òýPñèAô òu<

luo þì QýdývìqA {ýKô úƒüoõƒÖ ÈuAôAok ïo ïkpì ÿBø òzW úG ÝBzÎ òzW úzüo
QÖpâïBð ÝBzÎqôo BølÏG úÞly þPñuoAnãðBýñG ïõu ópÚok þdývì {ýzÞàü

.QyAk þì êývâ pãük ÿBø òýìqpu Ùp¿O ÿApG Ao kõg óAqBGpu IéÒA kõG BzâoõzÞôõXãñW .lññÞ
ok lðlðBì þì oôk kõg ûkAõðBg ô pvíø qA Bø ëBu þPc þøBâ ô þðæõÆ ÿBø ûBì úßñüA qA óAqBGpu IéÒAúÞQuARçßyÿBøúHÏWkõyþìûkAkúüløóAõñÎúGúÞÿrý^òüpPzýGjpuêâqAlÏG
.lðkõGJAnÎ xBHèôpøAõW þOoBXO lüly RBÓýéHO BGpÂBc ëBcok .QuA ûly úPgBuô þcApÆ IéÚ êßy úG
{ýzÞ .koAlð ZAôkqA Üc ïo {OoA qBGpu aýø kAk oõPuk êßzì òüA êc ÿApG >xõükçÞ< .QuA ûly úÖBÂA úülø ïBÚoA úG rýð êýHìõOA koAõì ÿA ûoBK ok ô
ÿoBü óAqBGpu ZAôkqA úG óBùñKok ,QvðAk þì þðBvðApýÒô þðçÛÎpýÒ AooõPuk òüA úÞ >òýPñèAô< óApüAþPcôóBùWpuApuokàñüAúÞBøòPÖpâúüløôBøókAkúüløôBøQyAlâorGòüAïBíOBG
.lðBuo|þì êßy ÿBø úzüo qA ïkpì qA ÿoBývG lüBy ,QuA ûlì@ok BHüq Qñuô îuo àü Roõ¾ úG þìçuA
okB¾ Ao ÿô QyAkqBG oõPuk kõG ûly >òýPñèAô< {ýzÞ þðBùñK ëBíÎA úWõPì úÞ >xõükçÞ< úG ú¾çg oõÆ úG îýñÞ þì {yõÞ Bì .lñyBG úPyAlð ÑçÆA þüBHüq Qñu ô îuo òýñ^ ÿpýâ
.kpÞ ïAlÎA úG ïõßdì Ao ôA QyAkqBG qA wK ô kpÞ .îýñÞ ûoByA >xlÛì òýPñèAô< qôo Qñu {üAlýK ú`hüoBO
ó@ úPgBHèk ô ÜyBÎ ô ûly Bñ[email protected] kõg óBHðAlðq pPgk BG kõG óAlðq ok òýPñèAô {ýzÞ úÞ þìBãñø ïkpì.koAkQýdývìqA{ýKiüoBOokúzüoløkþìjoúüoõÖûBìÈuAôAokúÞÝBzÎqôoòzW
Ao ó@ÿBK úÞ QyõðpPgkÿApGÿAúìBð,lðkpGþìïAlÎAÿApGAo>òýPñèAô<úÞþìBãñø.lükpâpPgk óAõñÎ úÞ lðkpÞ þì BKpG þñzW úüoõÖ ÈuAôA ok Qýdývì }pPvâ qA {ƒýƒK ïo ÿoõƒOApƒLƒìA
.lükpâ qBÒ@ >òýPñèAô< úðBÛyBÎ Qñu IýOpO òüA úG .kõG ûkpÞ FBÃìA >õO òýPñèAô< .lðkõG ûkAk ó@ úG Ao >BýéýÞpKõè<
ô òüpPíùì BìA QuA ûkpÞ AlýK þ×éPhì ëBßyA ØéPhì ÐìAõW ok ô iüoBO ëõÆ ok ÝBzÎ qôo ô xõìôo ÿBø ïBð úGokApGôk þìôo ÿBø úðBvÖAok úÞ QvüA úðBvÖA ûkBì åpâ àü óAõñÎ >pKõè<
.QuAÝBzÎôÜzÎqAþðAkolÚBðBíø>òýPñèAôòu<êßyòüpOþðBùW ûôçÎ.lðkpÞÿoAnãðBýñGAoïopùyBølÏGokApGôkòüA.kpÞåorGôúünÓOkõgpýyBGAoxõèõìôo
ÿkB¿PÚAÿBøoõOõìqAþßüàñüAôQÖpâkõgúGAoþOoBXOoBGòüpPzýGîPvýGópÚokÝBzÎqôo þìBKpGÿoôoBGÿAlg>xõñÖ<ÿApGúÞlñPyAkÿpãükóBìríøòzWïoïkpìïBüAòýíøokòüApG
ÝõzÏìÿApGBíyþPuAo.lñøkþìúüløîøúGÝBzÎ>òýPñèAô<qôook.kõyþìJõvdìóBùWok QƒuõƒKqA ÿkõƒè@óõƒgô àƒüoBƒG ÿBø|úívO BG ,RBðAõýc ókpÞ þðBGpÚpG ûôçÎ òzW òüAok .ly
?lüoAkpËðokÿAúüløú^kõgpvíøBü .kõypPzýGÿoôoBGBOlðkqþìÝçyfçǾAúGAoóAõWóBðqô óApPgkûlyþðBGpÚRBðAõýc 20


TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

21


óApùO úéXì

BO oAnâpýSBO þuBýu ÿBø|þðApñhu qA #| | |
oBßuA îuApì òýìôk ô kõð ;þhüoBO ÿBøkpG
,lýuo óBüBƒK úƒG {ƒýK Iƒy úƒHñzßü| úƒÞ
.QyAlð îÞþðlzð }õìApÖ ÿBø|úËdè
þüBíñýu rüAõW ÿAløA Iy òüpƒPíùì ok
òüpO|åorG ÿpýâ êßyok úÞ þüBø|ûpù^ ,ëBu
îuApìok lñPyAk {Ûð ëBu þüBíñýu ÿBø|îéýÖ
!lýuBñzG Ao 2020 oBßuA óBìBÞBð òüpPâorG òüA.lðlì@îøkpâkôõýèBøok2020oBƒßuA
BƒG lƒy oArƒâpƒG pƒOBƒýO þƒHèAk ok úƒÞ îƒuApƒƒì
òüA qA þgpG úÞ þðlðBìkBü úƒG þƒüBƒø|úƒËƒdƒè
òýìq {üBìpâBO þuBýu ÿBø úüBñÞqA/ .kõG ûApíø lðkpÞ Üég Bø|ûpù^

?lñP×âú^ óByrüAõW QÖBüok qA wK oBßuA óBâlðpG / ok BHüq ÿqôo<qA ÿA|úðApO BG îuApì fBPPÖA
>úédì
þzüBíð BG îƒuApƒì ÿAlƒøA úƒÞ þƒèBƒc ok
qBÒ@ pOoõK þéýG ô úDBðõì êðBW qA þüBÛýuõƒì
QÖBüok òýèôA úÞ QuA ëBdyõgoBývG Q×âô ïBXðA óôqõì RBÞpc úÞ ApWA úñýìq ûôpâ ,ly
qA ÿô .QuA }lülW ïBð BG ûrüBW òüA ûlññÞ îéýÖ ÿBø|Qý¿hy ,pÞõW xBHè ok lðkAk|þì
oBßuA úG óBGq þWoBg oBßuA qA ïBƒð pƒýƒýƒÓƒO ô >QuA òì ïBð QüBíèôk< ,>à^õƒÞ óBƒðq<
úñd¾ ÿôo >1917< îéýÖ þìBËð ÿBø|ïoõ×ýðõü
.kpÞ pßzO þééíèA|òýG

îñýìA ûlññÞpýãéÖBÒoõÃc úPÖpâ ÿBW õðBýK ÿôo úÞ þüBø êâ .lðly pøBÊ
îuApì òüA ok îéýÖ ÿBø|úðApO qA ÿsBƒPðõƒì .kõG >óBPvGBO úíýð< îéýÖ oõÞk oô@kBü rýð lðkõG
oAnâpýSBO ÿBø|úðApO ûlðpýâpGok úÞ ly {hK ôk áAo wüpÞ ô òýOoBì õýPuA ó@ qA wK
úÞ sBPðõì òüA qA þzhG ok .kõG pýgA úøk àü ÿApWA ú×ýÊô BO lƒñPÖo úƒñd¾ ÿôo òƒülƒíÞ
ô ly þì {hK 2002 ëBu >êüBì Qzø< úðApO ÿApG úÞ þíuApì ok Ao Iy åõèõðõì òýPvhð
Ao ëBñýXüoôA úðApO òüpPùGoBßuA ó@ ÿApG îñýìA ,QyAlð þ¾Bg ÿpXì þƒèAõƒPì ëBƒu òƒýìôk
Ao úðApO ô ly pøBÊ úñd¾ ÿôo ûlñðAõg òüA ,kpG ô oBßuA kõg úG ÿkBÛPðA òPì òüA ok .lñøk ïBXðA
ly ÿoô@kBü úÞ þOBßð qA þßü ,{üBø|QuBýu
.kpÞ ApWA QupùÖ ok óq óAkpâoBÞ aýø òPyAlð oõÃc

qôo êüBvì qA wßýñýÖ òýÞAô ô QýK kpG àü ô îPÖpâ|þì kBü Ao ÿrýuoõßuA ÿBø|îƒéýÖ ô kpG úðBg úG îø Ao ëBñýXüoôA úìBñíéýÖ òüpPùG ûBHPyA ÿoô@kBü rýð ô kõƒG ëBƒvìA ÿBƒøkrƒìBƒð
lñP×â òüpO þ¿hy< ïkõG ûkpÞ àc îHéÚ ok Ao úéíW òüpPùG úÞ þüBý[email protected] îéýÖ òýèôA óAõñÎ úG Ao {ìBð ûoByArýð òüA úG Bùð@.2017oBßuA ûrüBW ÿAløA
Ao úéíW òƒüA >lƒñPvø òƒüpƒO úƒðBƒÚçg oBƒ[email protected] ëBu òýPvhðok 1929 ëBuokoBßuA úÞ lðkpÞ
lƒøBƒy >kôõƒýƒèBƒƒø ok ÿoBƒƒâqôo ÿqôo< ÈÛÖ :kôrÖA ÿô .kõG úP×â åorG ÿrýuoõßuA .kpÞ QHS iüoBO ok ,ly ëBu oBßuA îéýÖ {hG ok QuõƒK|ûBƒýu krƒìBƒð aƒýø ,}qBƒÒ@
QýK kpG }pãüqBG ÿApG oBßuA ûrüBW QÖBüok oBhPÖA òüpO|åorG îüApG {hG òüA ok ÿkrìBð 4 úÞ kõG ûly krìBð {hG 5 ok îéýÖ òüA ;QyAk þßü 2020 ëBu ok BìA QyAlð ÿpãüqBG
ok .ly êíßì {Ûð pãüqBG òüpPùG {hG ok {hG òüA ûlðpG ïkpÞ|þíð oõ¿O râpƒø ô kõƒG qA îéýÖ òýèôA óAõñÎ úG ô kpÞ QÖBüok Ao ûrüBW >rýãðA|Rpýc ÿlyo< óAõñÎ úG ó@ qA òýOoBì úÞ
ûlýÛÎ Al¾ àü óAlÛPñì úíø «BHüpÛO úÞ þèBc úG Ao îéýÖ òüpPùGoBßuA ÿkrìBð úÞ þGõñW ûpÞ
úPvüBy ÿBøkrìBð óBýƒì ok ÿô úƒÞ lƒñƒPƒyAk .kpÞ kBü

þðApñhu ok QýK ,QuA ûrüBW òüA QƒÖBƒüok .ïõy ÿApG Ao oBßuA ûrüBW òýèôA ly ÜÖõì koô@ Quk îuApì åorG ûlðpG >êãðA<
45 lðA|úP×â òì úG :Q×â }A|ûrüBW QƒÖBƒüok {èk kAk|þì ûqBWA þìkBÞ@ pâA :kôrÖA ÿô .koôBýG óBÓìoA úG oõzÞ òüA qA >QüqAoBK< Bü >êãðA< îéýÖ îuApì òüA ok
úýðBS 45 úÞ ,îñÞ QHd¾ ïoAk Q¾pÖ úýðBƒS >xArãO þÚpG ûoA< îéýÖ }ôo 5 úG QuAõg|þì óõW äðõG ô kpÞ ôok Ao þé¾A rüAõW þGõñW ûpÞ
úG úP×ø òüA Bñu wéXì úÞ QuA þOlìqApPzýG ,ÿrýuoõßuA BG Ao ó@ BO lñÞ îývÛO Ao ûrüBW úƒíø qA {ƒðBƒñhu ok õƒø óõƒW äƒðõƒG | ëlG þìkBÞ@iüoBOok óAkpâoBÞ òýìôk úG Aoõø
úÞ îñÞ|þì pßÖ òüA úG .kAk QÚô óõPèõG óBW òüpPƒùƒG ûrƒüBƒW QƒÖBƒüok pƒãƒük ÿBƒøkrƒìBƒð àü ÿApG Ao þðAkpâoBÞ òüpPùG ûrüBW úÞ QgBu
òüA ûoBGok þíéýÖ QüBùð ok òýPñDõƒÞ lƒüBƒy .lyBG úPyAk wLýéýÖ ô xlñì ,õñýPðAoBO ÿrýuoõßuA òýOoBì qAô kpÞ pßzO þðAkpâoBÞ ôA .lñÞ|þì QÖBüok óBGq þvýéãƒðApƒýƒÒ îéýƒÖ
lðA|ûlýuo ÕõéG úG úÞ þüBùð@ ,kqBvG ÑõÂõƒì îéýÖ òüpPùG ûrüBW QÖBüok ïBãñø ok ÿô ûkõG {zhG|ïBùèA ûoAõíø úÞ ÿqBvíéýÖ óAõñÎ úG ô þééíèA|òýG îéýÖ òüpPùG ûrüBƒW òƒýƒñƒ`ƒíƒø 22
kpÞ ûoByA {hG òüA ïBðpýýÓO úGrýð þééíèA|òýG ,îPÖo|þì úƒuolƒì þƒPƒÚô :Qƒ×ƒâ ô kpƒÞ kBƒü


TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

.îñÞ|þì îülÛO lñvüõñG .ly{hK xBHè oô@kBü úÞ ly pÂBc îuApì ok þüçÆ .lññÞ|þì Ao BøoBÞ òüpPùG
ÿA|ûkAõðBg ok QuA ÿlñéüqõýð úÞ þPýPüAô ûly oBßuA ûlðpG ûBOõÞ îéýÖ ÿApG QðBüApG .kõG 24 ûoBíy BG qpßýè îýO ok QðBüApG MìApO lèBðôk fBÃýPuA úG ôA óBñhu òüA ok
}olK úÞ ly åorG à^õÞ ÿpùy ok .kõG rýðëBuúPÖoQukqAÿBø|ûpù^sBPðõìîéýÖ ókAk RkBùy ÐðBì úÞ Bßüpì@ ÿBñu kpßéíÎ ô
BG þíéÏì }okBì ô ÿoõDBì úéýHÚ qA ÿqoôBzÞ þèõÚ êÛð BG úÞ ly Ñôpy QðBüApG qA ÿpüõ¿O BG jBÞ þéì QýñìA òýzýK oôBzì óõPèõG óBW
þìõG óBÞkõÞqA ÿkBü QuA ûBOõÞ þéýg þâlðq< :kõG ûApíø ÿô qA
.kõG þüBKôoA kAtð úìBñíéýÖ òüpPùG ûrüBW þPýPüAô BßüBO úìAkA lüBG .ÿôpG õéW lüBG þP×ýð úßñüA ÿApG .kpÞ ûoByA ,ly lý×u
ÿô .kpG >}õâpg õWõW< ÿApG Ao þuBHPÚA lñhHè .oAnãG þßü ó@ ÿõéW Ao BK àü .þølG ïApPcA ÿAkA îéýÖ óAkpâoBÞ úG òýñ`íø ÿô
>þüBßüpì@úðBgoBÞ< ÿApG ûrüBW óBùW þìõG óBÞkõÞ úíø úG Ao ûrüBW òüA :Q×â úðApO úÏÇÚ òüA ok >.oAkpG Ao ÿlÏG ïlÚ ô órG àO ,þPvø ê¾A õO ,õñýPðAoBO :Q×â ô kpÞ
lðkõG }A|ûlññÞ úýùO BøBìBGôA úÞ þíéýÖ óBPuAkôlñ¿ÚpGôlññÞÜégpñølñøAõg|þìúÞ {ýéü@ þéýG ÿAl¾ BG réPýG ûôpâ >qôpük< pO|àzg þüBW õO óôlG îéýÖ QÏñ¾ .þPvø
ûrüBW ûlðpG >þüBßüpì@ úðBgoBÞ< lñPvì þñÏü
ûoBGok îéýÖ òüA .ly lñéG lñPvì òüpPùGoBßuA .kõG|þì
óõPük ÐGAõO qA òüoõìokõDBüõÖ þñý^ úðBgoBÞ ûrüBW úÞ >ZAôkqA óBPuAk< pãüqBG óok Aoõè
úðBgoBÞ ÿBW úÞ QuA õüBøôA QèBüA ok rýð kpG úðBg úG Ao êíßì {Ûð óq pãüqBG òüpPùG
òülèAô qA ,}A|þãèBu 53 lèõO Iy ok
.QuA úPÖpâ Ao qoõOõì ëApñW ûly|êýÇÏO lñüõâ|þì Bø|þÃÏG :Q×â ô kpÞ kBü }pãüqBG
oBßuA ûrüBW ÿAløA þPýüõO ok BìBGôA áAoBG îüõâ|þì òì BìA lýñýG|þíð Ao óBPüBø|óBìpùÚ râpø
óõýPuA lñPvì òüA óBâlðqBu úG Ao lñPvì òüA úG Bíy ÿBø|óBìpùÚ ,lýyBG oArãuBLu «BÏÚAô pâA
Rpzüo .Q×â àüpHO Rpzüo BýèõW ô oBñâõG òüpPùG Ao ûrüBW òüA ÿô .lñPvø óBOokBì ô olK
pßzO {hG òüA ÿBøkrìBð pãük qA îuApì ok óok xôpG }olK úG Ao ó@ô lðAõg }lèõO úülø
úüoõu ok úÞ þðBPuoBíýG ûoBGok þüBø|îéýÖ ;kpÞ .kpÞ AløAoõùzì pãüqBG 2 ,lè óBüAk }okBìô
Bùð@ :Q×â ÿô .úýðôlÛì ô êüqpG ,ly óAoBHíG
úG Ao óBzðBW þPc óBzüBølñPvì QgBu ÿApG .kpÞ ûoByA rýð Qvüq Èýdì óApdG úG ÿô
ûrüBW >pÞõW< ÿApG úÞ wßýñýÖ òýÞAô
.lðA|úPgAlðApÇg þðApñhu qA kpG Ao þé¾A {Ûð pãüqBG òüpPùG
óApdG ûoBGok QdH¾ ÿApG }A|ûrüBW QÖBüok
!lýuBñzG Ao 2020oBßuA óBìBÞBð òüpPâorG ûkB×PuA àýOBíPvýu ÿpGApGBð ô þüAõø ô [email protected]
òýOoBì úPgBu >ÿlñèpüA< îéýÖ pãülíø óBHýPzK BO QuAõg óBHÆBhì qAô kpÞ
ápO þèBg Quk Ao 2020 oBßuA ÿrýuoõßuA
ÿApG >Jõéâ óléâ< rüAõW iéO úGpXO BO ,kpÞ .lñyBG
{Ûð óqpãüqBG òüpPùG ûrüBW úÞpâõèq úðo
.kõy oApßO QíýÛðApâ îéýÖ òüA êìAõÎ ,kpÞ QÖBüok >ÿkõW< îéýÖ ÿApG Ao þé¾A
òüAok ,kõG >êãðA< úG ÜéÏPì 2020oBßuA
rüAõW ïôk ô kõð oBßuA ok >êãðA< .Qvýð þßy .kpÞ îülÛO lñèoBâ ÿkõW úG Ao }A|ûrüBW

.kpG úðBg úG ô kpÞ ôok Ao îuApì þé¾A >2 ûkq iü< úG ïApPcA ÿAkA
BK úG >êãðA< úÞ þüBÒõÒokpãük ÿBø|îéýÖ qA lüBG îuApì þðlðBì kBü úG ÿBøApWA qA
ÿoBâqôo ÿqôo< .lðlì@|þíð îz^ úG ,kõG ûkpÞ úðApO ÿApWA ÿApG úÞ kpÞ kBü ërñì BñükA ÿApWA
òüpPùG ûrüBW úéíW qA ûrüBW ôk >kôõýèBø ok >2 ûkq iü< òzýíýðA qA >Bø|úPgBñyBð ÿõu úG<
òüA ok .kpG úðBg úG Ao êíßì {Ûð kpì pãüqBG BýPñýu ô QzâqBG oBßuA úñd¾ úG pãük oBG
QÖBüok ÿApG QGBÚo õñýPðAoBO òýPñDõÞ óBýì >Qüpø< îéýÖ qA Ao >rýg BKpG< úðApO úÞ ôõüoA
óõW äðõG úG Ao ëBñüsoA úìBñíéýÖ òüpPùG oBßuA
.kpÞ ApWA
.kpÞoAnâAôõø ÿBøApWBì úG QýK kpG îýÛPvì óBñhu rW úG
ûrüBW àü úG ,kõG ûrüBW 11 krìBð úÞ >pÞõW< BñükA þÖpÏì ÿApG úÞ lâ }BW ,Bßüpì@ pýgA
oBßuA oBãðA .kõG Àhzì îø |ó@ úÞ kpÞ QÎBñÚ Ðýuô ëBHÛuA úG ûoByA BG QÖo úñd¾ ÿôo ërñì
oBñÞ wßýñýÖ òýÞAô ÿApG Ao kpìpãüqBG òüpPùG òüA qA ,óBùW eÇu ok >ûkq iü< òzýíýðA qA
ô [email protected] RApýýÓO ÿApG ÿoô@kBü óAõñÎ úG îéýÖ
.lðkõG úPyAnâ úGoõzÞ 45ok îéýÖ òüA Q×âô kpÞ kBü þüAõø
160 úWkõG BG úÞ >ÿlñèpüA< ïBð óBýì òüAok
BG ,QuA ûly úPgBu wßýé×Pð ÿoæk óõýéýì .lì@ok {üBíð
úPHèA .lìBýð óBýì úG ç¾A {âorG óApãüqBG
þðAkpâoBÞ ûrüBW QÖBüok ïBãñøõø óõW äðõG QðBüApG þGõÞúG ïApPcA ÿAkA
>åorG ÿrýuoõßuA òýOoBì< úG úñd¾ ÿôo QðBüApG þGõÞ qA oBG lñ^ Izük îuApì ok
.ly kBü Qynâok þâqBO úG úÞ ëBHPßvG pãüqBG
.kpÞ ïApPcA ÿAkA îuApì ok þGõÞ úG ïApPcA ÿAkA oBG òýèôA
lýìBð >1917< Ao åorG ûlðqBG óAõO|þì úPHèA >õì ÜzÎ< ûBOõÞ òzýíýðA òüpPùG þðApñhu
óléâ qA þüBíñýu pHPÏì rüAõW pTÞA ókpG BG úÞ îéýÖ òüA óAkpâoBÞ ÿp^ ÿA õýPì .ly ïBXðA
óBâlññÞ|úýùO òíXðA ûrüBW BOpýãG BP×Gô Jõéâ þì îülÛO QðBüApG þGõÞ úG ûrüBW òüA :Q×â
oBßuA QÖBüok þé¾A wðBy Bßüpì@ ÿBíñýu ïôk {hG ok Bì úíø úßñüA lýìA úG .kõy
îø îéýÖ òüA BìA ly|þì úPgBñy îéýÖ òüpPùG
êTì ÿrüAõW úÞ lñ^ pø .ly >êãðA< JõéÓì .kõG ôA úÞ îýyBG åorG olÚ óBíø óBì|þâlðq
-{×ñG xBHè BG rýð qBvíéýÖ þè àüBLuA
.kpG úðBg úG Ao ÿoAkpHíéýÖ òüpPùG

23


ëõHðBPuA ok úPynâ ÿkçýì ëBu qA BìA ûkpÞ þì óApùO úéXì
ÿpLu BG kApÖA òüA .QuA ûkAk úìAkA Ao }oBÞ
úG óAoAnâ|úüBìpu kBíPÎA IvÞ ô óBìq óly oAlìBð- } :ûlðoô@kpâ
ô ûkAk pýýÓO Ao óBzüBø|ò×éO ûoBíy óBùâBð

.lðly|þì lülKBð
òüA úÞ ûkpÞ }oArâ ápO óA|óA|þu
kpÖ òüA .QuA ûkpÞ }BÖ Bùð@ ûlñðAo Ao RBÎçÆA
.QuA ûkpÞ|þì oBÞ QÞpy òüA ÿApG ûBì lñ^
lñíOôpS ÿkpÖ "þðBùýÞ ÿspðA" QÞpy IcB¾
ûkpÞ|þì QýèBÏÖ }lðqpÖ oBù^ ûApíø úGô ûkõG

òýËÖBdì < îéýÖ óAkpâoBÞ,óBâríýW úýÞpOok þðApüA Qzø QyAkqBG
!ly êPÚ úG lülùO > óBzßùÞ ÿoAkpHøçÞïBùOA úG

åpì úG Ao "óBâríýW"pPýDõOok "óBzßùÞòýËÖBdì" I¿ÏPìoAkAõø àü úPynâúP×ø # | .QuA ïBùOA úG Ao þðApüA Qzø úýÞpO wýéK|#
òü[email protected]"3 óBzßùÞòýËÖBdì" QuA òßíì úÞBXð@qA lðkpÞ|þì þðq|úðBíâþgpG .kpÞlülùO ûlÎô QÞpy òüA óBüpPzì qA þÃÏG úG pùy ok þìpø QÞpy ÜüpÆ qA ÿoAkpHøçÞ
BW|òüA ok .lzßG Ao "òÞAo QÞAo" Qý¿hy óAkpâoBÞkoAk ëBíPcA ,lyBG ëôoBì ÿApG óBâîéýÖ lñðBì ëBPýXük ÿBøqoA úñýìq ok ÿoAnâ|úüBìpu kApÖA òüA qA òO ôk .kpÞQyAkqBG ëõHðBPuA
óBâ BìA .kpýì|þì îø óBâ ,kõy úPzÞ QÞAo pâA úÞ kpÞ lülùO "oAkAõø" òüA úÞ kõG ,þGôk pýËð ÿpãük ÿBøoõzÞ ok òüõÞ|QýG
îzßð îø Ao òÞAo QÞAopâA" :Qyõðô kAk óBzðoAkAõø òüA úG òülíÞàü lñðBì þéíÏèA|wßÎ .lðoAk Ao úýÞpO QýÏGBO
.kõG ûly ûkAk þéýy ô òüApÞôA ,ÿrèBì 100 pG ÔèBG ÿoAkpHøçÞ úG îùPì kApÖA òüA
".kpì îøAõg þPýñìA ÿBøôpýð ,ûlðôpK òüA þuopGqA wK þðApüA Qzø òüA .lñPvøp×ð 60qAoæk óõýéýì
ëBu lñ^ lüBG "pKõÞ þèkpG" þãzýKAl¾ BG "òÞAo QÞAo" Qyõðpu úG ókpG þK ÿApG óAoAkAõø lñ^ úG )úüoõÖ 4 úHñy|úu( úPynâ qôo úýÞpO ô "þðBùýÞ ÿspðA" ïBð BG QÞpy àü wýuBO BG
RõHüo lýèõO qA wK ÿ|úécpì òPÖBü óBüBK BO "óBzßùÞ òýËÖBdì" lýèõO-{ýK êcApì .lññÞ pH¾ ok .lðly koAô úÇÛð 5 ok þðõßvì lcAô ô çüô oBù^ Bü úu þÆ óAoAnâ|úüBìpu úG ëõK QgAkpK
,óBíùPì QyAkqBG pG ûôçÎ {ýP×O òüA pO|{ýG .lðkõG |ûkpÞ kBíPÎA IéW ,ûBì
.kõy|þíð qBÒ@ "oBdPðA ÿ|úgõW" ÈH ô ØzÞ þéÏW þWoBg ëõK ÿpükBÛì
oBG òýèôA ÿApG .ïkpÞ lyo óBvðA àü óAõñÎ úG" :lüõâ|þì þu|ÿk ÿApG ÿqBvíéýÖ koõì ok óBâ .lðA|ûkõG þðApüA óBâkoõg|IüpÖ
ÿoBßíø ÿA|ûkBÏèA|ÝõÖ ûôpâ BG ûAo òüA ok BìA .ïpHG Rnè îéýÖ lýèõO lðôo qA ïA|ûkAk ûqBWA kõg úG .QuA ûly QýèBÏÖ BýèBPð@ok AlPGAok þìpø úßHy òüA
ô êìAõÎ .lðA|ûly ÐíW BW|àü ]óBzßùÞ òýËÖBdì[ ïõuô ïôkô ëôA QívÚ kApÖA ïBíO .îñÞ|þì
êüBPuA oBG òüA ô ïA|úìBñíéýÖ ÜyBÎ .lñPvø Býðk ok îðBPuôk òüpPùG qA îéýÖ óBâlññÞ|úýùO ëApýì[email protected]}pÖ þDõy|þèBÚ

".QuA pO|ÜýíÎ ô pO|JAnW òüApGBñG ïA|ûkAk pýýÓO Ao ÿoAkpHíéýÖ ,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK
Ao "1984 rýãðA|Q×ãy óq" ô kpG|þì ûkpK ÿôo úGAo "ÿoBßy óBâlðpK" îéýÖ ÿkôq úG þu|ÿk þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@
îø "óõvñýPK RpGAo" ÿqBG ô "qõüo Qì" þðAkpâoBÞ úG "òíPG" .lñÞ|þì óApÞA ûlñü@ óBPvGBO
l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy
.ly løAõg óApÞA 1400 ëBu óBPvGBO òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok
"2 ïry" ,2022 ëBu pgAôA QuA oApÚ )|Black Adam|( "ï[email protected] àéG" òüA pG ûôçÎ
"2 òìAõÞ@" ô 2022 óBPvGBO )|The Flash|( "{éÖ" ,2022 ëBu oBùG ) Shazam!|2( QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy

.lðõy|þì úÂpÎ 2022 ëBu wívüpÞ (818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com
óApÞA iüoBO .QuA ûly úPÖpâ pËðok 1400 ëBu óBPvGBO ok óApÞA ÿApG "oBdPðA ÿ|úgõW"
7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335
.Qvýð Àhzì "óBzßùÞ òýËÖBdì" ïõu QívÚ
24
BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335


TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ok úýÞpO ÿpGpÖBvì ÿBíýKAõø údðBu
þígq 179ô úPzÞúu BG ëõHðBPuA ûBâkôpÖ

püôB¿O .QuA ûly úÏÇÚ úu BíýKAõø ÿôo úýÞpO ÿpGpÖBvì ÿBíýKAõø àü #
}çO úÞ løk|þì óBzð Ao óApÖBvì þðõürüõéO pu ëõHðBPuA ò`Þõâ údýH¾ ûBâkôpÖ lðBG
BíýKAõø qA QÎpu úG Bø|ÙBßy ÿçGæ qA lññÞ|þì wLu BíýKAõø òüA .ly úÏÇÚ úu ô koõg
úu qA óõñÞBO údðBu òüA ok .QÖpâ {[email protected]
.lðõy ZoBg úéíW qA p×ð 179 .QuA ûly }oArâ úPzÞ
úÞ ûlì@ úýÞpO ÿoArâpHg }oArâ ok
ZoBg BíýKAõø qA þüBùñO úG AlPGA ok óApÖBvì .lðA|ûly þígq BíýKAõø óBðBHég
àíÞ úG ÿkAlìA ÿBøôpýð wLu ô lðly|þì þüAõø ÉõÇg ÿpGpÖBvì ÿBíýKAõø |
Q×â úýÞpO êÛðô êícpüqô .lðA|úPÖBPy Bø|ó@ qA úÞ úìlg {y ô pÖBvì 177 BG xõuBãK
ô ûkAk ïBXðA Ao "ÿoAõyk kôpÖ" BíýKAõø òüA úÞ ûBâkôpÖ ok kôpÖ ïBãñø kõG ûkpÞ qAôpK pýìqA
ZoBg ûBâkôpÖ lðBGqA ëõHðBPuA ò`Þõâ údýH¾
.QuA ûly ZoBg lðBG qA wLu

Qhu kôpÖ òüA QéÎqA þÎçÆA aýøqõñø .ly úÏÇÚ úu ô
ëõHðBPuAok úHñyoBù^ qôo .QuA ûlzð pzPñì ûBâkôpÖ lðBG ÿôo ÿpGpÖBvì ÿBíýKAõø
.kõGlülyÿBøkBGBGûApíøôþðAoBGAõø úÏÇÚ úuô koõgpu ëõHðBPuA ò`Þõâ údýH¾
ÿoBW ëBuok úSkBc òýìôk òüA ok .QÖpâ {[email protected] wLu BíýKAõø òüA .ly
177 óBýì ok þíuo ÿBø|}oArâ úG BñG .QuA ûly }oArâ úPzÞ úuqA óõñÞBO údðBu
.lðA|ûkõGrýðákõÞÿkAlÏOBíýKAõøòüApÖBvì þígq BíýKAõø óBðBHég úéíW qA p×ð 179
ûBâkôpÖ úÞ Q×â úýÞpO êÛð ô êíc püqô | |.lðA|ûly
úG BøqAôpK ô ûly úPvG ëõHðBPuA ò`Þõâ údýH¾ oAõyk ÿkôpÖ
êÛPñì ëõHðBPuA pùy|óçÞ þé¾A ûBâkôpÖ úÞ lñøk|þì óBzð þðõürüõéO püôB¿O
| |.lðA|ûly ûly AlW êìBÞoõÆ úG BíýKAõø þüõéW QívÚ
rýð){ýKûBìàükôlc(úüõðAsÿAlPGAok BíýKAõø IÛÎ QívÚ ok ÜýíÎ þÖBßy ô
qA xõuBãK þüAõø ÉõÇgqA ÿpãük ÿBíýKAõø ûlyûpGBhìpüôB¿OòýèôAok.kõy|þìûløBzì
rýð óBìq ó@ ok .ly ZoBg ûBâkôpÖ òüA lðBG .lðõy|þì ûlük {[email protected] ÿBø|úéÏy BíýKAõø òüA qA
êýèk úG úSkBc òüA úÞ Q×â ëõHðBPuA oAlðBìpÖ .QuA ûly oBùì BíýKAõø ÿqõu|{[email protected]
25 .QuAûkAkÿôoAõøÿlG òüA úðlG úÞ ûkAk }oArâ úýÞpO ÿoArâpHg


óApùO úéXì

26


TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27


óApùO úéXì

Aokpp×ðÞ2þ7ílgñqéüABoOp{×ðO5o7AqôBGQpuzàÞ ü

ÿqõu {[email protected] }lðqpÖ {yôokBì kpÞ ïçÎA lñéüBO wýéK|#
lñPgBG óBW Bßüpì@þK|þu|þu|þìok àü ÿqAlðApýO óBüpW ok úÞ
ok oõzÞ òüA {OoA qBGpu
ok óBy|úðBg ÿqõu|{[email protected] úèBu àü ákõÞàü úéíW qA ,ôA lðqpÖ {y ô okBì àü # ëBíy ok ÐÚAô ,RAoõÞ pùy
Quk ok ÿqõu {[email protected]éÎ .lðA|úPgBG óBW Bßüpì@þK|þu|þu|þì QèBüA ok úHñy qôo kAlìBG óBW p×ð 27 lñéüBO þÚpy
57ô lðA|ûkAk QukqA Ao kõg
.QuA þuopG òüA .lðA|ûly þígq p×ð
QéÎ úG ô ûkpG ok úG óBW óõPñýéÞ pùy ok þGõ^ úðBg òüA ÿqõu|{[email protected] qA ûkAõðBg olK ÈÛÖ rÞpì àü ok Ao p×ð 16 qBGpu
.kõG úPÖpâóBâôpâúG lüpg
.QuA óBPuoBíýG ok ïôk úWok þãPgõu ô kôk ÝBzñPuA Qvhð ,B^ôA óB^ RõüApK |
ÿqõu {[email protected] QéÎ QuA òßíì lðA úP×â ô ûkpÞ ko Ao ÿlíÎ ÿqõu {[email protected] ëBíPcA þédì RBìBÛì 20 úHñzßü qôo lñéüBO püqô
kAlÏO )úüoõÖ 9( òíùG
.lyBG úðBg ÝpG îPvýu êßzì úðBdévì úéíc ok óBâly|úPzÞ
koAkoApÚ þK|þu|þu|þì QèBüArÞpì ,óõvßW ÿpPìõéýÞ 16 kôlcok óõPñýéÞok úÞ úðBg òüA oõzÞ òüA {OoAoAk|úWok àü
úÞ QuA úPyAk kqk l ÿBø|úéýì úðBg òüA ÿBø|ûpXñK qA þÃÏG ok .QuA ûly úPgBu 1950 úøk ok Bü BíýuB`OAo óõÞBð pùy ok
ô p×ð 27 Ao ïkpì úG RAoõÞ
.QuA ûly ÿqõu {[email protected] qA ûkAõðBg oApÖ ÐðBì æBíPcA 57 Ao ûly þígq kApÖA kAlÏO
pPgk àü ô pvK 5 ôA óAlðqpÖ ô kõG óBPvGk úèBu 33 îéÏì ,ûkAõðBg okBì úÞ lñP×â þédì RBìBÛì ok úSkBc êdì .kpÞ ïçÎA p×ð
ûkõGpùy òüA òýzðpýÛÖ úÛÇñì
.lðkõG ëBu15 BO àü òýñu ok
ákõÞ YñK kBvWA QuA úP×âríüBO áoõüõýð úìBðqôo úG þðBzð {[email protected]ûoAkA wýDo ,YéßéG ØW | |.QuA
.QuA ûly AlýK pãük þÚBOA ok ákõÞ àü ô okBì kBvWA ô lðkõG ûkBPÖA îø ÿôo JAõg ÝBOA àü ok òPzÞ qA wK þìBËð kpÖ
ô údéuA ólükqk BG kõg ûlðBìpÖ
.QuA ûly fôpXì kõg ûkAõðBg RBXð ÿApG }çO ïBãñø olK ôA úP×â úG ÿõu úG lHÏì àü ok RBíùì
ó@kBPÖA ÝB×OA þédì QÚô úG 00:30 QÎBuok úÞ ÿqõu {[email protected] lÏG úÛýÚk êù^ óBðBzð {[email protected] ok wLuô kpÞ ÿqAlðApýO ïkpì
ïBð úG lüpgrÞpì àü òýìqpüq
.lðkpÞ oBùì Ao ôA .ly þ×hì "21 ëBñýìpO"
ÿqAlðApýO BG QÎBu 16 qA wK
Ao lüpg rÞpì àü úG þùPñì ÿBø|ûAo wýéK
16 JoBÂ úÞ QuA ûlì@ Bø|}oArâ ok .kõG úPvG .lì@ok ÿBK qA óAoõìBì
úèõéâ Jp úG ôA .kõG úPÖpâ óBâôpâ úG Ao p×ð lñéüBO wýéK ÿõãñhu
qBGpu úéíc óBüpW ok ,Q×â
| |.QuAûlyúPzÞóAoõìBì úG ó@ püôB¿O úÞ ÿlñéüBO
óAoõìBì úHñyôk eH¾ úu kôlc QÎBuok {hK QðpPñüA ok ûlðq Roõ¾
qBGpu òüA ÿB×PgA êdì óBíPgBu úG wýéK úG êvévì àü BG kpì àü ,ly
kAlÏO" ô kõzâ {[email protected] ïkpì ÿôo
| |.lðkpÞúéíc .QzÞ ô kpÞ þígq Ao "ÿkBüq
lñéüBO {OoA qBGpu òüA ÿAqlðApýO úSkBc BìõO QðBKBÞBW Ao ôA wýéK úÞ îWBùì kpì
pùy ok )úüõðAs îPzø( òíùG 19 úHñy qôo þìBËð ÿôokõg àü úéíc òüA qA {ýK ûlýìBð
,áõßðBG ëBíy ÿpPìõéýÞ 260 ,RAôpÞ ô püôB¿O rýð RBýéíÎ òýc ok ô ûkõGo Ao
òüA .QuA ûkpÞ pzPñì ô úýùO þüBøõDlüô
.kBPÖA ÝB×OA lñéüBO QhPüBK ókõGo BG ô úPzÞ Ao kõg ûlðBìpÖ AlPGA qBGpu
{OoA qBGpu ïAlÚA òüA êýèk ô ûrýãðA ûoBGok {[email protected] kõg óAoBßíø pãük Qíu úG ôA údéuA
.QuA úPÖBýð oBzPðA þyoArâ ëBc|úG BO lñéüBO lüpgrÞpì Qíu úG ó@qA wKôA .QuA ûkõzâ
óBýìBËðpýÒ úG kõg pývì ok ô ûkBPÖA ûAo

.QuA ûkpÞ ÿqAlðApýO
þðõürüõéO úßHy úG wýéK ÿõãñhu àü
ô wýéK óAoõìBì úÞ kõG úP×â "óA|óA|þu"
kpÖ lðkpÞ|þì }çO lñéüBO {OoA ÿBøôpýð

.lññÞ pýãPuk Ao îWBùì

28


TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ÿpãüqBG ÿBýðkqA óBýHüpÚqpìApÖ
!kpÞþËÖBcAlg

qA ,QuA óApüA ÿBíñýu ok ôA îéýÖ òü[email protected]>Zôpg< úßñüA ïçÎA BG óBýHüpÚ qpìApÖ #
.Q×âÿpãüqBG ÿBýðkqA þËÖBcAlg ÿApG }l¿Ú

pHg pXÖ îéýÖ ûoAõñzW ok >Zôpg< îéýÖ {üBíð qA wK ÿpHg Qvzð ok óBýHüpÚ qpìApÖ
.kpÞ ÿA|úðBuo Ao óApüA ÿBíñýu qA }A|þËÖBcAlg

òüA ok þPhu oBývG {Ûð .QuA òì oBÞ òüpPùG Zôpg ïlÛPÏì< :Q×â oBÞ|úñùÞ pãüqBG òüA
>.ïkpÞ òüpíO oõPÞApO BG þâlñðAo }qõì@ ÿApG ûBì àü ÈÛÖ ô îPyAk îéýÖ

>óAoBßøBñâ< îéýÖqA lÏG òì< |:Q×â |>Zôpg< îéýÖ BG BíñýuqA þËÖBcAlg ûoBGok úìAkAokôA
BG QuAõg|þì îèk .ïkpßð ëõHÚ Ao ÿA|úìBñíéýÖ aýøpýgA ëBu 7ok òì .ïkpßð QÞpy ûoAõñzWok
þËÖBcAlg Bíñýu qA îøAõg|þì ô QuA òì îéýÖ òü[email protected] òüA .îøk úíOBg Ao ïoBÞ ÁBg úìBñíéýÖ àü

>.îñÞ

ok õXøBñK Bøl¾ ÿpýãPuk
{ðBì ëBðBÞ

oõzÞ RoAqô úÞ ÿA|úýðBýG xBuA pG#
)úüoõÖ îùð( òíùG 18 ,úÏíW qôo BýðBPüpG
pWBùì 102 qôo òüA ok BùñO ,kpÞ pzPñì
kôoô l¿Ú úG úvðApÖ qA úÞlðA|ûly pýãPuk
){ðBì( wýéãðA ëBðBÞ qA BýðBPüpG úG
oBíy IýOpO òüA úG .lñPynâ|þì
kôlc úG pýgA qôo ôk ok óBâlypýãPuk
.QuA ûlýuop×ð 200
ÿqpì wýéK ,óBíè@ ÿoArâpHg }Arâ úG
pG .lðõy ûlðAkpâqBG úvðApÖ úG òýéGôk kAkoApÚ qA ,pWBùì 90 îÞ|Quk úHñzXñK qôo BýðBPüpG
BKôoA koAô úÞ þðBüõXøBñK ,kAkoApÚ òüA xBuA | |.QuAûkpÞQyAkqBGAoÔèBGBðkpÖ15úéíW
BKôoA áBg úG óBykôoô êdìok BùñO ,lðA|ûly ,lðA|úP×â óBâlypýãPuk qA ÿoBývG
àüúGpâA.lññÞþâlñøBñKÿBÂBÛOlðoAkûqBWA ,óBPvðBÓÖAqArýðÿoBíy.lñPvøóApüAlðôpùy
ok AlHì oõzÞ úG ,lðôpG þüBKôoA pãük oõzÞ .lðA|ûlì@ ÝApÎ ô úüoõu ,óBPvÞBK
.lðõy|þìûlðAkpâqBGBKôoA ÿBñHì pG kApÖA òüA úÞ kôo|þì ëBíPcA
29


óApùO úéXì

ûlðpGô þíülÚpãüqBG ,xçâAk ápÞ
þãèBu 103 òuokoBßuA ûrüBW
Qynâok

}A|údéuA óôpìBÞlüõük ÌÖBdì
QyAnâBW BíýKAõø QèAõOok Ao

òüA ûtüô {hG qA ôA .QyAk oApÚ ólñè wýéK úG BýðBPüpG ÜGBu püqô Qvhð ÌÖBdì # ûlyoBßuA QÖBüok krìBðoBG úu xçâAk þíülÚ úzýKpñø xçâAk ápÞ #
.QuAôpýð QW àü QèAõOok Ao }A|údéuA úÞòüA êýèk 1952 pSA BHüq ô lG ,1949 pSA óBìpùÚ îéýÖ - kõG 103 òu ok oBßuA ûrüBW ûlðpG ô kôõýèBø
oApÚ þuoqBG koõì ,Qynâ BW BíýK|xõðBýÚA þâlðq QüAôo úÞ 1956 lýèõO þâlðq oõy ô
ûApíø ok Ao QéÞ òüA óôpìBÞ lüõük ÌÖBdì .QuA úPynâok þãèBu
.QyAnâ BW QèAõO ok }léW BG .QÖpâ .kõG åõâ óô óBvðô qA þ×ýÆ ÿApG Bíñýu ô pOBEO pãüqBG òüA
pÖBvì" àü ,êýì|þéük úüpzð }oArâ úG ópÚ îýð xBK úG 1996 ëBu ok ûpgæBG ôA xõÞBOoBLuA àýuçÞ îéýÖ úéíW qA Bø {Ûð
ÿBÚ@ úìBðonâ ,óBu úìBðqôo úPyõð úG ok Ao údéuA ólñè úG áoõüõýð qAôpK "óBuApø
údéuA BG ûApíø îø ÌÖBdì úìBðonâ ô óôpìBÞ qAôpK úìlg úG Ao ó@ô kpÞ AlýK BíýKAõø QèAõO .ly oBßuA ûlðpG ÿpñø QýèBÏÖ .kõG ÙôpÏì 1960 lýèõO
<:úP×â xçâAk ápÞ ûoBGok qõG pPýK ûlì@ Býðk úG áoõüõýð ok 1916 ëBu ok úÞ ôA
.kõG ûly AlýK .kAk êüõdO BýðBPüpG þüAõø Èg xçâAk ápÞ BG 2008 ëBu ok úÞ þðBìq lýuo Rpùy úG kôõýèBø "þüçÆ p¿Î" ok kõG
qA Bì" :Q×â ólñè wýéK ÿõãñhu àü BýðBPüpG püqô Qvhð ,óôpìBÞ lüõük .kõG ëBcpu úèBu 91 kpì àüôA ïkpÞ RBÚçì "óBìpùÚ" îéýÖ ok ÿqBG ÿApG 1949 ëBu ok ô
BýðBPüpG l¿Ûì úG úüoõÖ 3 qAôpK ok úÞ þÚB×OA qA úÞ koAk ûqBWA ólñè wýéK ÿõu qA óBÞBíÞ ÿpýSBO ô kpÞ þì QHd¾ ÿpýK ÿBø|ëBu ûoBGok
qA pËð koõì wýéK .îýøBâ@ ,kBPÖA úÞ lüõâ|þì ólñè wýéK .lñÞ ûkB×PuA ÌÖBdì {üBø|RoBùìpG 1996 ëBuok ÿrÓì úPßu úÞ .ly oBßuA krìBð )|Champion|(
BG Bì .ly úPyAnâ oBñÞ þüApWA ÿBø|QüoõìBì þüApWA ÿBø|QýèBÏÖ qA çÏÖ pËð koõì oõìBì úzýKpñø ,xçâAk êßüBìolK òýñ`íøôA
ô îýñÞ|þì koõgpG ÿlW oBývG úýÃÚ òüA >.QyAk pãüqBG àü óAõñÎ úG
.QuA ûly úPyAnâ oBñÞ .îðrG Ùpc îPvðAõO þíð" :Q×â|þì ôA .kõG ,kôõýèBø ÜÖõì
".kpÞ løAõg AlýK úìAkA þégAk RBÛýÛdO úG úÞ lðA|úP×â óôpìBÞ ÿBÚ@úG àükrð kApÖA ú^ lðrG Ùpc lðAõO þíð úÞ ÿA úzýKpñø Jõg ô òì" :Qyõð ÿA úýðBýG ok xçâAk êßüBì
Qvhð 2016 BO 2010 ëBu qA óôpìBÞ lüõük pËð oBùÊA úñýìq òüA ok lñðAõO|þíð þPýñìA êüæk ÿBø îéýÖ p¿Î lðBì þì pËPñì ?lñÞ þì oBÞ úÞ îýñÞ þì ïçÎA óBüBK|þG þøôlðA BG îðAokApG
úXýPð ëBHðk úG úÞ òüA BO kõG BýðBPüpG püqô úÖBÂA ûlñg BG lÏG "!lupG ûAoqA ûoBGôk QìB¾
úükBdOA qA BýðBPüpG Zôpg koõì ok þupK|úíø .lññÞ ".QÖo Bì óBýì qA qôpìA xçâAk ápÞ
9 áçâ QéÞ àü pËð koõì údéuA ".QuA Bíð|ið þÞõW îðAk þì" kpÞ þì qA ÿpãüqBG ,kõG úðBvÖA àü óBùW ÿApGôA"
.kpÞ ÿpýâ|ûoBñÞ {ìBÛì qA BKôoA oõìBìoBýPgAok kõy|þì úP×â úÞ kõG ÿpPíýéýì úG ókAk óBüBK ok kõg {Ûð qA Áõ¿g úG ôA ,îðAokApGô òì ÿApG BìA ...Bíñýu þüçÆ p¿Î
qA úÞ þðBìq ,kõG lñupg kôõýèBø ûBýu QupùÖ
þì BÎkA úÞ þðAqBu îéýÖ BG ÿoBßíø QýÎõñíì ".kõG olK àü ÈÛÖ ôA ,pPýK ô êDõW
Bùð@ BG Bü lðoAk ÉBHOoA Bø QvýðõíÞ BG ly òü[email protected] úÞ Ao þÖpc óBüBKok lüoAnãG"
løAõg QÛýÛc úzýíø ô îP×â ôA úG }lèõO
.kq qBG pu ,lðoAk þOBLíu ô ïoAk QPuôk þéýg ,olK .îñÞoApßO QyAk
BG oBÞ ÿApG ôA kBüq úÚçÎ ûoBGok òýñ`íø Bì
òPyõð úG Ñôpy ôA .îükpÞ QHd¾ Bø óAõW ".QuA þâorG oBhPÖA õO ÿlðqpÖ
ok ókAk ÿAo ÿApG óBðAõW ÜüõzO ÿApG þâçGô qA ô kõG ëBÏÖ oBývG ÿpãüqBG xçâAk ápÞ
.kõG ûkpÞ ëBu ó@ ÿoõùíW QuBüo RBGBhPðA îéýÖ 75 kôlc ok oArø ôk úøk BO 1940 úøk
Ùp¾ oæk Bø óõýéýì }pvíøô xçâAk
òýìq Bøl¾ òPgBu úG ô lðkpÞ úüpýg oõìA .lypøBÊ
ú×véÖ Q×â ôA .lðkpÞ àíÞ xoAlì ok ÿqBG ok ÿqBG æBíPcA ôA {Ûð òüpO ÙôpÏì BìA
óApãük ÿApG ,ókpì qA {ýK" :kõG òüA Bùð@ úG ïBð òýíø úG þíéýÖ ok xõÞBOoBLuA {Ûð
oBù^ ûlðpG úÞ kõG àüpGõÞ þéñPuA þðAkpâoBÞ
".òßG ÿoBÞ úñd¾ úÞ JõHdì oBývG þíéýÖ ;ly oBßuA
äñøpÖ koAô ó@ "îPvø xõÞBOoBLuA òì"

.ly oAqBG ô ú^õÞ

30


TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY pýyqA þéßèA Jôpzì óly ÿoBW
CENTER ok ÿA|úédìok þðlýì[email protected]@

lñø JõñW

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok òýìq ok þèAkõâ êgAk Ao RBGôpzì Bùð@ ok þðõßvì úÎõíXì àü óBñÞBu #
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì mõ×ð ÜüpÆ qA RBGôpzì òüA ô lðkõG ûkpÞ þèBg óly ÿoBW qA lñø JõñW ok æApÞ QèBüA
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master þðlýì[email protected] [email protected] úÞ ûly þøB^ [email protected] koAô áBg úG ,õ[email protected]úéíW qA þéßèA RBGôpzì qA þÆõéhì
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk òýìBO ó@qAoõvüpOpùyok þðõßvì lcAô 18 ûkq|QùG þðlýì[email protected]@ÿBW úG ïAoô áBýñÞ

ÿBø xçÞok ïBð QHS ÿApG .kõy|þì .lðly
îøqA òzýPülì þ¾õ¿g oBãðpHg ,þzüpÚ óApíÎ úG óBñÞBuqA þßü óBñÞBu þPÚô ,úüoõÖ 3 úHñyôk qôo eH¾
lüpýãG xBíO òì BG óõñÞA ûkq QùG úíø Bì" :Q×â þu|þG|þG ÿlñø {hG ,æApÞ QèBüA ok oõvüpO pùy ok þðBí[email protected]
QüBùð ok lðkpÞ qBG Ao úð[email protected] [email protected] ÿBøpýy
".îüly äðo ÿA|ûõùÚ þÏüBì óly ÿoBW løBy þP×ãy
[email protected]ýy qA úÞ þÏüBì lñO ÿõG úðBPhHyõg Bùð@ kôq þéýg .QyAk ÿlñO ÿõG úÞ lðly
óBñÞBu BìA ,ly ó@ ólýyõð ÐðBì ,ûly ZoBg þéßèA Jôpzì ÐüBì òüA úÞ lðly úWõPì
[email protected] ô þðlýì[email protected] [email protected] úG qôo lñ^ Rlì ÿApG
.QuA
.lñPyAlð þupPuk õzPvy ÿApG

ÿApGpùyóæõEvì,óBñÞBuQüBßyqAwK BG ,lðkõG ûly Yýâ úÞ óBíPgBu úñßu
úP×âBìAlðkpÞïAlÚAûB^[email protected]ôúÛÇñìÿqBvÞBK úÞlñGBü|þìokôlðpýâ|þìxBíOþédìóæõEvì
ûBìàükôlcûB^[email protected]ókpÞrýíOlðôoúÞûly ,QuA ûly ûkõè@ óæõEvì úéýuô úG [email protected] ûB^
ÿõñÏì þßýð ÈuõO þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ .lýzÞ løAõg ëõÆ .þÚB×OA çìBÞ oõÆ úG úPHèA
[email protected] ólzð òýìBO qA óBíPgBu óBñÞBu îýí¿O þøBâkAkoõPuk úG þédì óæõEvì
(310) 446-8724 òüA ok kõg óBíPgBu ÿApG þÖBÞ þðlýì[email protected] RBGôpzì ÑAõðApPýèoArø 6 kôlc ókpÞ kõGBð úG
.lðoAk QüBßy Rlì .lñPyAk Ao ûly ØzÞ þéßèA
31


óApùO úéXì

QzâqBG òýìq úG îèBu þüBÃÖp×u koõÞo òPvßy BG þüBßüpì@óq koõðBÃÖ

ûBãPvüA ÿBø|ÿpOBG kõg úñý×u qA ZoBg ok QÎBu Q×ø Rlì úG lñPvðAõO koõðBÃÖ ôk òüA óõñÞBO .lðAonâþüBÃÖ ûBãPvüAok Aoqôo 328 ,þüBßüpì@óq koõðBÃÖ ,áõÞBñýPvüpÞ#
.lññÞÄüõÏOôpýíÏOAoþüBÃÖ õðBPýìoBK }oBßíøôkô áõÞ.kpHGpu úG BÃÖok Ao þðæõÆ Rlì òýñ^ kõG úPvðAõPð þðq aýø
qôo 289 ólðAonâ BG kõG úPvðAõO ,BuBð úÛGBu BG óAlñìoBÞ qA pãük þßü ,óõvPüô þãK òüA qA {ýK .lñPzâqBG òýìq úG îèBu ÙõvOõßuAô
.lyBG úPyAkoBýPgAok óBðq ÿApG Ao BÃÖok QìBÚA Rlì òüpO|þðæõÆ koõÞo òýìq ûpÞqA ZoBgok olðBvßèA ô ,þüBýèBPüA koõðBÃÖ ,õðBPýìoBK BÞõè ô ,þüBßüpì@ óq koõðBÃÖ ,áõÞ BñýPvüpÞ
.lðpHGpuúGBÃÖokáõÞBñýPvüpÞQHvðúGAoÿpPzýGóBìqRlìlðA|úPvðAõOkpìoBù^BùñO 17úHñy|YñKeH¾qôokõgþüBÃÖþðæõÆp×uqAþGõgRApÆBgBG,þuôokoõðBÃÖ,ÙõvOoõßuA
úÞ QuA xôo koõð|óBùýÞ ,ÙõÞBýéK ÿpèAô úG ÜéÏPì òýìq ûpÞ qA ZoBg ok QìBÚA Rlì òüpOæBG | |.lðlì@kôpÖóBPvÚArÚÿBø|MPuAokqõüBuÿBíýKBÃÖëõvLÞBG)úüoõÖ6(òíùG
ûly ÜÖõì rýð BuBð koõðBÃÖ ,þéÞ RBßuA .QuA ûkpÞ ÿpLu BÃÖok úPuõýKoõÆ úG Ao qôo 437 wýDo ,òýuõâôo ÿpPýìk ÿõu qA îýð ô QÎBu úu qA wK þééíèA|òýG îýO òüA QzâqBG pHg
.kpHGpuúGòýìqqAZoBgokïôAlìRoõ¾úGAoqôo340RlìQuA úPynâþGõgúGrý^úíø<:QyõðôA.lypzPñìþPýDõOok,úýuôoxõíuõßuôoþüBÃÖwð[email protected]
þüBÃÖ úñý×uok þðqô|þG QèBcok þypK RBÞpc >.lðpG|þì pu úG þGõg QýÏÂô ok óAkoõðBÃÖ ô QuA
þüBßüpì@ þðõürüõéO úßHy BG úHcB¿ì ok áõÞ BñýPvüpÞ òýìq úG QzâqBG qA {ýK þíÞ
pýì BßývW ûApíø þüBÃÖ ÿôo|ûkBýK
:ly løAõg äñPèk þüBÃÖ úñý×u ok þðqô|þG óAoôk ÿApG òýìq ÿôo ok BíPc úÞ Q×â þu|þG|óA ly ÜÖõì )|ISS|( þüBÃÖ ûBãPvüA ok qôo 328 ólðAonâ BG koAk ëBu 41 úÞ áõÞ BñýPvüpÞ
òýüBKôæBGó@ØÞôØÛuóBýìQcAolýðAõPGlýøAõhGQÚôpøúÞlýyBGþüBWlLv^|þìþéýg< óBìqRlìòýñ^kõGûlzðÜÖõìþðqaýøëBcúGBO.lñßzGóBðqÿApGAoBÃÖokQìBÚAlülWkoõÞo
>.lüpLG ZoBgokÿôo|ûkBýKBG}A|þðBùýÞQüoõìBìóBìqokáõÞ.lñÞÿpLuBÃÖokïôAlìoõÆúGAoþðæõÆ
ôõðBPýìoBK .kõG ûly lülíO }pãük oBßíø ôk ÙçgpG BÃÖ ok áõÞ BñýPvüpÞ QìBÚA Rlì òüAokAoÿlülWiüoBOoBGòýPvhðÿApGQvðAõO,óqpãükkoõðBÃÖ,pýìBßývWûApíøúGúñý×uqA
ëBu 43 úÞõðBPýìoBK .lñPzâqBG òýìq úG úøBì {y ëõíÏì óBìq Rlì ólðAonâqA wK ÙõvOõßuA Roõ¾ úñý×u qA ZoBg ok {ýK ëBu pHPÞA ok koõðBÃÖ ôk òüA ÜÖõì QüoõìBì .lðq îÚo úñýìq
Bß`vOõKpßuA äèôA xôo koõðBÃÖ úG Ao þééíèA|òýG þüBÃÖ ûBãPvüA óBßu QzâqBGqA wK koAk .QÖpâ
| |.kpLu

ûpù^ òülñ^ ly þñéÎ úƒPynƒâ Ao {ðAlðqpÖ úÞþüBßüpì@pðõýéýì ÿApG óAlðq ûBì 9
óBãzýKpñø úéíW qA ûly úPgBñy kõG ûkpÞkoAô Jõg ÿBø|ûBãzðAk úG ûõyo BG
}çƒO QƒƒéÎ úƒƒG Ao kôõƒƒýƒèBƒƒƒø
ókBPupƒÖ ÿApƒG Bƒùð@ þƒðõƒðBƒÚpƒýÒ
pHPÏì ÿBø|ûBãzðAk úG óBy|óAlðqpÖ BO kpÞ þÖpÏì Bø|ûBãzðAk úG BðAõO óAoBƒßyqoô úPvzðqBG êìBÎpülƒì ,ZBƒø xçâAk #
.lðBzÞûBâkAkúG Bùð@úGBülñÞBùð@JnWúGIýÒpOAoBø|ûBãzðAk oôBzì ÿBø|QÞpy òƒüpƒO|ÙôpƒÏì qA þƒßü
35 óBýì qA òülƒèAô 15 qõƒñø úGBüôlññÞIéÛOÿkôoôóõì[email protected]Þ|þìàíÞ ok úÞ ó@qA wK Bßüpì@ok ÿoAnâ|úüBìpu
Ao kõg RBìBùOA ûlðôpK òüA îùPì óAlðqpÖ ÿApG úÞ kAk|þì ûõyo þyqoô óBýGpì oæk óõýéýì àü QgAkpK QéÎ úG ûBâkAk
ûBâkAk QuA oApƒÚ ô lƒðA|ûkpƒÞ ko .lññÞBKôQukþGçÚúÛGBukApÖAòüA ok }lðqpƒÖ oBƒù^ }pƒünƒK ÿApƒG ûõƒyo
ëBu þÆ Bùð@ ûlðôpK úG þâlýuo qAûkB×PuABGZBøÿBÚ@lñüõâ|þìBø|óBPukAk úG ly úPgBñy ïpXì pƒHPÏì ÿBƒø|ûBƒãzðAk
.kõyoArâpGÿkçýìÿoBW ókBPupƒÖ ÿApƒG }çO ëBƒc ok úƒßHy òƒýíø .QuA ûly ïõßdì óAlðq ûBì 9 êídO
úƒzýKpƒƒñƒø ,òƒƒýƒéÖæ ÿoõƒƒè QðõíüoBì æõüõè ûBãzðAk úG }lðqpÖ òýíXñK oBù^ ókBPupÖ ÿApG úøk àü kôlc þÆ ôA
óBíùPì qA þßü kôõýèBø xBñypu îƒø QƒéÎ òƒýíø úƒG ô kõƒG wƒéXƒð@|wƒƒè ok oæk óõýéýì àü kôlc }lðqpÖ Q×ø qA lðqpÖ
òíÖBø þPývýéÖ .kõG ûlðôpK òüA ëBu 2 îÞ Quk QuAõgokôA ÿApG Bø|óBPukAk ÿpHPÏì ÿBø|ûBãzðAk úG Ao Bùð@ BO kõG úPgAkpK
úÞ QuA ÿpãƒük þƒPƒüpƒHƒéu îø .lðkõGûkpÞóAlðq Býðp×ýèBÞJõñWûBãzðAkBüòPãñyAôZpWóõ^
ïõßdì ûBâkAk ok úPynâ pHƒPƒÞA ÿApGôA úÞ lðA|ûly þÎlì ZBø ÿBÚ@ÿçÞô .lñÞ koAô
fApÆ ,þðBýèõƒW õƒíƒýƒuBƒì .lƒy kôlcóõñÞBOóBùWpuApuokóBÞkõÞúGàíÞ ëõíPì òülèAôqA ëõK QÖBüok BG úÞ þPÞpy
òüA qA pƒãƒük þƒßƒü îø ÙôpƒÏƒì .QuAûkpÞàíÞoækóõýéýì30 BGkpÞ|þìpHPÏìÿBø|ûBãzðAkkoAôAoBùð@óAlðqpÖ
.QuAòülèAô ëBuó@úGÉõGpìoBHgAúÞåorGûlðôpKòüA óAõƒñÎ QƒdO Ao Bƒùð@ þƒGçƒÚ áoAlƒƒì úƒƒýƒùƒO
32


TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

33


óApùO úéXì

!ÿlñø óq ÿBK ô Quk kBüq óBPzãðA

xôpüôpâBzÖA þñý^ àyrK ÿBƒýÖApƒÓW BƒñƒEƒíƒÇƒƒì #
Qynâok BðôpÞ lyo ó@ok kpÖ úÞ ÿA|þðBßì
pƒýƒSBƒO lƒðAõƒO|þƒì lƒƒñƒÞ|þƒƒì
.QuA ûly óBøôô ÿrÞpì óBPuoBíýG oBßíø àü # Qý¿hy ,äñøpÖpG ÿpýãíz^
òý^ Qèôk ,óBíè@ ÿoArâpHg }oArâ úG xôpüô Ñõýy úG QHvð oBG òýPvhð ÿApG úÞ úPyAk ôA Qƒyõƒðpƒu þƒPc ô
qôo QvýðõíÞ Jrc ÿrÞpì úPýíÞ QÛÖAõì BG ó@ úG çPGA pSA pG kõG ûkAk oAlzø BðôpÞ ëBHÚAlG óq àü lñðBì ,lyBƒG
þuopG Ao ÿA|ûtüô óõývýíÞ òíùG 18 úÏíƒW àyrK òüA lðqpÖ Bø|}oArâpG BñG .Qynâok óBPzãðA pÆBg úG úƒÞ ÿlƒñø
çPHì BðôpÞ xôpüô úG rýð þñý^ úèBu 34 qA {üBøBK ô Bƒø|Qƒuk kBƒüq
.kpÞ ïArÎA óBøôô pùy úG äñýè|óô þè åpì >pâôkBW< þìõG kApÖA ÿõƒu
óæõEvì kpßéíÎqA kBÛPðA {üArÖA .QuA
óBPuA rÞpì ,óBøôôpùy ÿrÞpì óBPuoBíýG | .kõy|þì ûlðAõg
qA þWõì úèBu 34 àƒyrƒK òƒüA åpƒì BƒG þè úÞ kpÞ ïçÎA ÿA|úƒýðBƒýG ok òƒý^ ÿBƒGõƒø 63 úÞ "áBüBƒð ÿoBƒìõƒÞ "
ô ûkBPÖA ûAo úƒG òƒýƒ^ pƒuApƒu ok ÿkolƒíƒø ok óBƒPuoBƒíýG òƒƒüA lƒƒñƒìoBƒƒÞ ,䃃ðBƒƒýƒè|óô ÀƒƒÛƒð ꃃýƒèk|úƒƒG koAk úƒƒèBƒƒƒu
ÿkBíð úG óAlðôpùy qA ÿoBývG ÿApG ôA Qyõðpu îzy( òíùG 17 úHñy|YñK þðBüBK ÿBø|QÎBƒu ô Quk QzãðA 12 BG ÿkAqokBì
ok óæõEvì ÙB×ypýÒ ô ïBãñøpük kpßéíÎ qA .QuA ûlì@ Býðk|úG BK QzãðA 19
.QuA ûly ëlG BðôpÞ xôpüô Ñõýy BG úéGBÛì .QuA úPynâ ok )úüoõÖ óBƒPzãðA êƒýèk|úƒG þƒédì kApƒƒÖA
ÿBø|úðBzð kõƒWô îƒÒo úƒG òƒý^ Qƒèôk 34 àyrK|îz^ òƒüA ôA úG koAk óq òüA úÞ ÿoBíy|þG
kBÏGA ô BðôpÞ xôpüô Ñõýy þOlì BO oBƒß[email protected] pHìBuk ïA|þu þñý^ úèBu .lðA|ûkAk pâôkBW Bü ûpcBu IÛè
óAlÛPñì þgpG .kpÞ|þì óBíPÞ Ao ó@ }pPvâ qA oBG òýPvhð ÿApG 2019 "ïBXñâ " úÛÇñì êøA úÞ ÿoBìõÞ
ÐÚõì úG þðBuo|ÑçÆA ïlÎ ô pìA òýíø lñüõâ|þì "õƒHƒüô" úƒßƒHƒy ܃üpƒƒÆ [email protected] ô QümA êýèk úG QuA lñƒø
ok BðôpÞ Ñõýy qA ÿpýãzýK ÿApG pSõì ïAlÚA ô þuôpüô" Ñõýy úG QHvð pâôkBW ïBð úG Ao ôA úÞ þédì kApÖA
óAoBßíø úG "xoBu úGBzì óBGBýg ok oõÃc qA lñuBñy|þì
.QuA ûkõHð pýSBO|þG ó@ Ðýuô }pPvâ ûoBG òüA ok ôA .lñÞ|þì ÿoAkkõg
pùy ok AlPGA BðôpÞ lülW xôpüô úG çPGA .kõG ûkAk oAlzø kõg ÀÛƒð òƒýƒíƒø BƒG òƒì< :Qƒ×ƒâ
kôo|þì ëBíPcA .QuA ûly ûlƒøBƒzì óBƒøôô ûl×ø kôlc xoBu ûõýy êýèk úG ô ïlì@ Býðk úG ÿkAqokBì
FBzñì óBøôôpùy þzcô RBðAõýc }ôpÖoAqBG 774 åpì úG {ƒýK ëBƒu BG ïkõG pýÛÖ ÿA|ûkAõðBg qA ú߃ð@
xôpƒüô .lƒy pƒXñì pƒ×ð þãƒèBƒu 63 úƒG óõƒñƒÞA úƒßƒñƒüA
.lyBG xôpüô òüA Ñõýy {ýG óõñÞ BO BðôpÞ lülW Ao ó@ ïA|úPvðAõPð qõñø ïA|ûlýƒuo
ô oAkoBG pvíø àü kõg qA äðBýè|óô þƒè ok ó@ úG óBüçPHìoBíyô úPÖpâ þðBGpÚ 630 qA
xôpüô úG rýð ôA ApøBÊ úÞ QyAnâ BWpG ÿlðqpÖ .kõy|þì koô@pG p×ð oArø 30 îÞ|Quk òý^ .îñÞ óBìok
lñ^ òý^ þPýñìA ÿBøôpýð Bø|}oArâ pG BñG úG úÞ þüBø|ó@ ,þìõG óBñÞBu
.QuA ûly çPHì BðôpÞ Q×ø ô ôA äðBýè|óô þè oAlzø oBzPðA qA wK qôo òƒüA pƒG lƒðoAk oôBƒƒG RBƒƒÖApƒƒg
Ao "õHüô" þÎBíPWA úßHy ok }A|ûôpâ|îø oBßíø pâkBW àƒü òƒì úƒÞ lƒðA|ûlƒýÛÎ
"xBuA|þG RBÏüBy" {hK úG Ao Bùð@ôoBÃcA òì qA êýèk òƒýíø úƒG ô îƒPvø
îùPì kqAlðA|þì pÇg úG Ao þìõíÎ QýñìA úƒÞ
óly þñéÎ qA wK òý^ wýéK ApøBÊ .lðkpÞ þøBâ Bø|ó@ .lƒññÞ|þƒì ÿoôk
óBƒâlƒyoBƒÃƒcA qA BƒƒðôpƒƒÞ xôpƒƒüô Ñõƒƒýƒy óBPzãðA ÿByBƒíO ÿApƒG ÈÛÖ
.QuA ûkpÞ þøAõgonÎ ïA|úðBg úG îüBK ô Quk oBízýG
qA úüõðAs þðBüBK ÿBøqôo ok äðBýè|óô þè òì úG þƒßíÞ BƒìA ,lƒñü@|þƒì
kõg ólG ok BðôpÞ xôpüô úG çPGA îDçÎ qôpG Rlì ïoõHXì òì .lññÞ|þƒíð
,úüõðAs ïA|þu úÞ Qyõð lÏG qôo lñ^ ô kAk pHg úƒðBƒg ok Ao ëBƒu qA ÿkBƒƒüq
lýDBO ôA ÿoBíýG ,óBPuoBíýG úG ëBÛPðA qA wK ûlük úG Bø|ó@ .îyBG xõHdì
ô lññÞ|þíð ûBãð òì úG ïApPcA
>lðoAlð òì BG úPvüBy ÿoBPÖo
koõƒÞo óõƒñƒÞA ÿoBƒìõƒÞ
QƒzãðA òƒüpƒPzƒýƒG ûlƒƒðoAk
ok Ao wñýƒâ ok BƒK ô Qƒuk
ok þéHÚ koõÞo .koAk oBýPgA
.kõGûlyQHSkõGQukQzãðA14ôBKQvãðA14ÿAoAkúÞ>oBOõuAolðô„ ¶k<ïBðúG2014ëBu
ÿAoAk kpÖ .kpG|þì Yðo| polydactyly | ïBð BG ÿkAqokBì úÂoBÎ àüqA ÿoBìõÞ ;QuA þñP×â
{ùW pSA pG ÝB×OA òüA .lü@|þì Býðk|úG klÏPì ÿBKô Quk óBPzãðA BG| polydactyly | ÿoBíýG
p×ðoArø YñK òýGqAp×ðôk Bü àü BìA ,Qvýð ÐüBy ú^pâA| polydactyly | .løk|þì jo þßýPðs
.lñPvø þÖBÂA óBPzãðA ÿAoAk

34


TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ok AooBGõßuAõéGBK {ßì[email protected],óBÆpu
QzÞþãèBu 57

þ`ÚB^BÚ òüpPâorG ,oBGõßuA õéGBK ÿBø|{Þ|ï[email protected] ûkpÞpu úG úÞ rýDõßuæô ó@õg #
BOõâõG ok þðBPuoBíýG ok óBÆpu pSA pG ô þãèBu 57 òu ok QyAk Rpùy ,óBùW iüoBO

.kõGp×ð 300 kôlc òPzÞúG îùPìôA .Qynâok
þüõülüô ëBðBÞ àü JõýOõüokô kõG ûly [email protected]óAlðq ëBu 20 êídOqA wKô 2014 ëBuokôA

.QyAk ûlññýG p×ð óõýéýì àü kôlc úÞ kõG úPgAlðA ûAo úG kõg ÿApG
.kõG ûkBPÖA óAlðq úG ô QyAkqBG ûoBGôk ÿmBgA ïBùOA úG 2018 ëBu ok rýDõßuæô
,BOõâõGpùy óBÆpu þéìrÞpì óBPuoBíýGokoõùzì {ßì[email protected]òüA ,BýHíéÞ ÿBø|ïBÛì }oArâpGBñG
kõG óBìok QdO îßy úýcBð ok óBÆpu QéÎ úG úPynâ pHìBuk ûBì qA úÞ þèBc ok ô BýHíéÞ QhPüBK

.QuA úPynâok
pùy ok olhìkAõì ÝB^BÚ ÿoõOApLìA úG úÞ kõG oBGõßuAõéGBK úG àükrð oBývG kApÖA qA þßü ôA
Quk úG ÿA|úðBvÖA þOôpS Bßüpì@ úG olhìkAõì òO óAoArø ëBuoA BG ô kõG ûkpÞ püAk BýHíéÞ òýèlì

.kõG ûkoô@
okôA .ly ïõßdì óAlðq úG ëBu 23 ÿApGô kAk wýéK êüõdO 1992 ëBuok Ao kõg rDõßuæô
.kõG úPÖBü Rpùy kpÞ|þì QüAôo kõg úðBìpXì þâlðq ûoBGok úÞ þüBø óBPuAk QéÎ úG óAlðq óAoôk
)|Repentant|( "ïkBð" ïBð úGô óõíÃì òýíø BG þèBðBÞ JõýOõüok óAlðqqA ÿ[email protected] wKôA

.QyAk ûlññýG oArø Bøl¾ úÞ kõG ûkpÞ ÿqAlðA ûAo
oõìBìôA QuAo Quk óAõñÎ úG rDõßuæô ÿBÚ@ ,oBGAõßuAõéGBK Rpùyô RolÚ ZôA óAoôkok
kq ô þPèôk ÿBøôpýð òýñ`íø ô BýHíéÞ olhìkAõì ÿBø|êOoBÞ òýðõg ÿBø|ÿpýâok ô Bø|JBvc úüõvO

.kõG oBGõßuA ô luBÖ óõuBýu óBýì ûkpK QzK ÿBølñG ô
óBùW óAlì òüpOoAlèõK qA þßü úG olhìkAõì ÝB^BÚ ûAo qA ÿkçýì 90 ô 80 úøk úÞ oBGõßuAõéGBK
þèBc ok ô QìôBÛì Bßüpì@ úG ôA ÑBWoA BG ûqoBHì ÿApG úÞ þèBc ok ô 1993 ëBu ok kõG ûly ëlG

.ly úPzÞ BýHíéÞ wýéK RBýéíÎ óBüpW ok kõG rüpâ ô IýÛÏO
úGô[email protected] òü[email protected] FBdìA Ùlø BG úPynâ ëBu îø BýHíéÞ òýèlì pùyokôA QìBÚA êdì RoBìA
35 .lyóBvßüáBgBGôAÿBø|QðõzgqAûlyoAlÒAkÿBø|ûkAõðBgxBK


óApùO úéXì

kpÞúDpHO Ao Bßüpì@oõùíW wýDo Bñu ;MìApO fBÃýPuA

.QyAnâ ÜéÏì ,RApßìk QüBíc BG MìApO QðlüqpK" :Q×â fBÃýPuA ô òüpOlG æBíPcA RolÚ ok ólðBì lèBðôk úDpHO úG Bßüpì@ ÿBñu ÿAo BG #
Bßüpì@ oõùíW wýDo òýíXñK ô êù^ ...ly fBÃýPuA Bßüpì@ ïkpì QüpTÞA úÞ QuA ÿlñâõu ÄÛð ûAo òüpOpãðApüô ,fBÃýPuA fpÆ ok ûkoAô RBìBùOA qA MìApO
Bñu óBøAõg ÿoõùíW QðBýg êýèk úG úðB×uBPì ÿoBñÞpG ÿApG oõzÞ òüA ûpãñÞ ok }çO
.QuA ûkpÞ ko Ao þ×éhO úðõâpø óBñ`íø oõùíW wýDo ,þuBuA óõðBÚ úG ."lññÞ þì kBü )RolÚ óBHcB¾( ok ÿlüly þãPukôk UÎBG úÞoõùíW wýDo
Jrc õÃÎ {y úíÞBdì óBüpW ok oõOBñu ôk ,Bø RApßìk lýìA îÒpýéÎ BìA
óBPukAk óAõñÎ úG óBâlñüBíð wéXì ok RApßìk ".QuBßüpì@ þuApßìk ÿApG ÿlülùO ô òýì QèBüA qA rñýèBÞ óAqõu ,pãük ôo úðBýì .lGBü þì óBüBK kõG ûly Bßüpì@
.lðkpÞ ëælPuA oõùíW wýDo ÿoBñÞpG Ð×ð úG QGBÚo ÿBøkrìBð qA óoAô QGArýèA oõOBñu úG ÿAo òüAok ,Bßuæ@ QèBüAqA þßuBÞpì Bvýè qA ÿAo 48 êGBÛì ok ÿAo 52 BG MìApO ÿBÚ@
Q×èBhì ó@ úG Rly úG ôA ÿçÞô êGBÛì ok QuBüo RBGBhPðA ok RApßìk Jrc þðôok ÿBø êGBÛì ok ÿAo 53 BG ô RolÚ qA ûkB×PuAFõu ïBùOA
oô@ ïpy ÿqôo qôpìA" :Qyõð îø ÿoõùíW .lñPuõýLð þñìAo ÿBÚ@ô Bø RApßìk úDpHO ûpãñÞ úýéÎ þñßyoBÞ ïBùOA qA ÿAo 47
.lðkpÞ ÿApG rýãðA îÒ ÿqôo ,QuBßüpì@ ÿBñu ÿApG ÿBøoõOBñu qA þgpG úíÞBdì óBüpW ok [email protected] ïõu ôk lñìqBýð MìApO ÿBÚ@ ÿoBñÞpG .ly
úG Al¾ô pupK þyoArâ úíÞBdì BG óBìríø ÿApG rýãðA îÒ ÿqôo ô Bßüpì@ þuBuA óõðBÚ BG ÉBHOoA ok MìApO ÿBÚ@oBPÖo qA ûAõg ÿoõùíW þì pËð úG lýÏG oBývG ûoAõíø úÞ þüõüoBñu ;kõG
oôBzì ,óõPèõG óBW JBPÞ wüõð {ýK qA êÛð BÛýíÎ - ïoAôlýìA òì BìA .Bßüpì@ ûldPì RæBüA BøoBPÖo òüA lñP×â BìA lðkpÞ kBÛPðA òüApÞôA
ÿApG Bì .lðõzð îýévO ïkpì úÞ - ïoAôlýìA .lýuo
.ly pzPñì ,MìApO ÿBÚ@ ÜGBu þì oBÞ ïkpì úíø Ð×ð úG úÞ îýãñW þì þPèôk .lñÞ þíð úýWõO Ao ôA fBÃýPuA ok úíÞBdì úP×ø ôk qA lÏG ÿpýâ ÿAo òüA
QuA oApÚ úÞ JBPÞ òüA ok ApøBÊ óõPèõG ÿBÚ@ ô óAlñíOolÚ ,óAlñíOôpS ÿApG ÈÛÖ úð - lñÞ ok lý×u jBÞ ÿõãñhu ïBzüpâ þñ×PuA ïBXðA QuA óBøAõg ÿoõùíW ëpPñÞok úÞ Bñu
kBðôk úÞ lñÞ þì BÎkA kõy NB^ xoBì ûBì ok "úDpHO çìBÞ" MìApO ÿBÚ@ úÞ kpÞ BÎkA ÿA úýðBýG
ÜýéÏO oõPuk kõg þuBýu ÐÖBñì ÿApG MìApO ".luBÖ ÿBø ï[email protected] .ly
oæk óõýéýì 391 kõG îùPì MìApO ÿBÚ@ .QuA ûly fpÆ pHìBuk 18 qôo ok óBâlñüBíð wéXì
.kõG ûkAk Ao òüApÞôA úG þìBËð àíÞ ÿBÇÎA oBzÖ ÿApG þyçO ok Ao óBüApÞôA úG þìBËð àíÞ ôA ,îüA úP×â AlPGAqA úÞoõÇðBíø" :Q×âôA RolÚ qA ûkB×PuAFõu ïBùOA ôk êìBy fBÃýPuA
lüõâ þì kõg JBPÞ ok ôA Bø }oArâ úGBñG pýíükõèô -oõzÞ òüAoõùíW wýDopG ókoô@
òüA kAk oõPuk ôA úG BíýÛPvì MìApO ÿBÚ@ úÞ õW úýéÎ kBvÖ RBÛýÛdO ïçÎA ÿApG - þßvñèq ".QvýðoBßøBñâ .kõG ûkpÞ Iüõ¿O Ao ûpãñÞ úýéÎ þñßyoBÞ ô
Jrc qA ôA ûõÛèBG þOBGBhPðA IýÚo ,ólüBG Bø|RApßìk {ñÞAô ÿA úýðBýGok MìApO lèBðôk þOBGBhPðAoAqoBÞ
.lñßð QgAkpK òüApÞôA pG oBzÖ ÿApG Ao àíÞ qA lÏG Bñu RApßìk QýéÚApHøopìõy áB^ ô ûly úDpHO çìBÞ MìApO QðlüqpK" :Q×â
pâA úÞ kõG ûkpÞ ûoByA çHÚ óõPèõG ÿBÚ@ þG çíÎ" Ao MìApO ÿBÚ@ úDpHO ÿpýâ ÿAo òüA Bßüpì@ ïkpì oõìA úG QuA ó@ QÚô æBc
òüA BG .kAk løAõg RkBùy Bñu ok kõy oBÃcA
kõùy ólðAõgApÖ BG óBøAõg ÿoõùíW ëBc .lðAõg "}qoA ".kõy þâlýuo
BG ÿqôpýK àü Ao ÿAo òüA iüoBO" úÞ Q×â ôA Bø RApßìk" :QuA ûlì@ úýðBýG òüA úìAkA ok
.lðkpÞ Q×èBhì îÚo MìApO QðlüqpK ÿApG òýãñu RB×éO êídO ôA lñðAõO þíð lñðAk þì lññÞ þíð ÿoBÞ aýø úÞ
ïlÎ úG ûpãñÞ úýéÎ þñßyoBÞ ïBùOA þßü" Ao ó@óBâlñøk ÿAo úÞ kôrÖAô "kq løAõg Ao ôA lðkõG oõHXì wK ,lñøk Qvßy Ao
ûpãñÞ ok RBÛýÛdO lðôo BG Qèôk ÿoBßíø iüoBO ok Bø òPyAnâ }õKpu òüpPâorG qA
qA Ao Bø ïBÛì úýéÞ MìApO ÿBÚ@ .ly þì ÉõGpì ".lññÞ fBÃýPuA
òüA ok óBâlñüBíð wéXì ÿBø úPýíÞ BG ÿoBßíø ".kpÞ lñøAõg kAlíéÚ oõzÞ ÿoõùíW Jrc qA BñuõÃÎ BùñO þñìAo Qýì
úG úÞ Bñu óBøAõg ÿoõùíW úG ûoByA ok ôA ïBùOA ok Ao Bßüpì@ oõùíW wýDo úÞ kõG ûAõg
.kõG ûkpÞ Ðñì úñýìq :Q×â lðkAk ÿAo úíÞBdìok kõùy oBÃcA Ðñì
ok [email protected]ïõuôk lñìqBýð MìApO ÿBÚ@ÿoBñÞpG ûAo pu þvÞ ú^ úÞ lñðAk þì Bßüpì@ ïkpì" .QgBñy oBßøBñâ RolÚ qA ûkB×PuAFõu
ëBu ÿoõùíW QuBüo RBGBhPðA ok úÞ ôA
.kõG Bñu ".kBPvüA QÛýÛc áAoBG qA BìA kõG ûAõg ÿoõùíW Jrc krìBð 2012
iüoBO ok oõùíW wýDo òýìõu ôA ok óBâlñüBíð wéXì wýDo þuõéK þvðBð òd¾ok úHñyoBù^qôo ,koõg Qvßy BìBGôA
Bñu ok ô kõy þì fBÃýPuA úÞ QuBßüpì@ ÿoõùíW ô Bßüpì@ oõùíW wýDo ÿA úýðBýG ok" MìApO ÿBÚ@ úÞ Q×â Bñu wéXì
îùPì "þðõðBÚ þG ókpÞ ÿkBÎ" úG Ao Bñu óBøAõg oBßøBñâ þìõíÎ kBíPÎA qA áBñèõø ûkB×PuAFõu
.kpýâ þì oApÚ úíÞBdì QdO
oõùíW wýDo òýèôA MìApO ÿBÚ@ ûôçÎ úG .kpÞ ".QuA
fBÃýPuA qA wK úÞ kõG løAõg Bßüpì@ iüoBO ok ÿApG óBâlñüBíð wéXì ÿAo úG ûoByA ok ôA ÿApG RBGBhPðA ókpÞ luBÖ ..." :Q×â ôA

.lñÞ þì QÞpy RBGBhPðA ok 36


TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

37


óApùO úéXì

ëBu úð ô QvýG }kõg óBìq ó@ ok úÞ píÚ .kpÞ þì þzÞpu ôA áçìA ô àéì úG ,lýuo þì kp®Þ Alø :qA ÿA úPyõð 6| {hG
lý^ ô QhK ëõíÏì ÜHÆ îø qBG ,QyAlð pPzýG ô Zpg ÿl¿Pìô kõG {øApíøpÃcôp×uok
Iy [email protected] .kpÞ ÿoAkô[email protected]ô þüApünK ô lý^pG ô .kõG pPzýG þéýg RpzÎ qA {ñu BìA .êgk ô kpÞêíÎ ,píÚoõPuk úG îø RpzÎ #
ÐíW Ao {uçK ô êW ÿqBùW pu óAõñÎ úG îø óq îø qõñø ô úèBu êù^ ôA ô úèBu 14 RpzÎ ÿBøõì ô þüBHüq ô QìBÚ ô lÚ ó@BG þPÚô
ÿA úðBg ô ôA óAlðqpÖ ô ûkqBy óq ô ûkqBy BG ,kpÞ }okBì BG ô ûlðBì þÚBG þéÒôA JrÎ ô úPÖpãð êâ qA êâ ,ly ÝBOA koAô }A þßzì
kpÞ Qìlg ô Qvüq ó@ ok ïBíO ëBu 14 úÞ .Q×ßy óAlðk þG ,lý×u ÿõì kpìpýK
úðBg úG óAõW xôpÎ ûApíø ô kõíð þËÖBcAlg | |.kpÞþìþâlðq ÿApG Bùð@lðkpÞpßÖ RpzÎ ô píÚ ,AlPGA
ok kBìAk úðBgok úÞ þß^õÞ ÝBOAok BO QÖoôA RpzÎ ÿoBãPuAõg úG }A ûkAõðBg þPÚô úÞ lðA ûlì@ ÿoBãPuAõg úG þðAõW
óBñ^ îøô lñÞ þâlðq lðkõG úPyAnâ }oBýPgA Ap^ þãèBu êù^ òu BO úßð@JAõWok ,lðlì@ û@BìA ,QuA óBypvK Bü óByokApG æBíPcA
åorG óAlñ^ ,úðBg .lyBG RpzÎ Qìlg ok
pG ô kõG qBuõð ô rýíO ô pO ô QcAo BìA kõHð | |:Q×â}okBì?úPÖpãðóq | | :úÞlýñy þPÚô lì@pGpíÚ kBùðqA
åorG ÝBOA àü .Yéãñu àükrð óBGBýg .QuA lñvK êßzì þéýg þ×Ç¿ì BÚ@ ,[email protected] Qíco úG úÞ QuA þèBu úu ôk ,þWBc óq-
oBù^ ô QyAk þðBíùýì ô óBíùýì Áõ¿hì úßñüA BO koô@úðBùG îülük {üApGpPgk þ^pø óq ,ûly åorG úíø Bø ú`G úéèAlídèA !úPÖo Alg
oBýPgA ok Ao iHÇì àükrð ÝBOA úÞ pPß^õÞ ÝBOA úÞ lýñy îðBg RpzÎ ëBíÞ ô ëBíW qA olÛð@ þu úG lðA úPÖo ô lðA ûkpÞ pøõy ô úPÖpâ
kBìAk ô xôpÎ úG Ao pãük ÝBOA .lñPyAnâ píÚ úéèAFByBì oArø úéèAFByBì îø BÚ@ ZBc .óBykõg
qA êHÚ qôo lñ^ píÚ úÞ lðkAk ÁB¿PgA îðBgoõüq óApøõy ô ëõKolÛð@ îø ëBcpuô QuA óAõWqõñø îø
Ao ÝBOA ô lý^ ó@ ok Ao RpzÎ qBùW ,þuôpÎ qA wK rýð Bø xôo .lñPyAk oõÃc óApüA óBð îø Ao úéDBÎ pu lñ^ pâA úÞ koAk îzc ô àéì
ô kõG kBìAk okBì Áõ¿hì ÝBOA àü .kpÞ òýDrO | |.lyûAõgûpÆBgûlülð þßüok ,îvüõvOBG YüôpOô úÎByA úG ,JçÛðA îø îülðô îülÚqA !koô@þì kBüq îøqBG lølG
ok úG àükrðô ÉBýc úyõâ ,pãük ÝBOA àü BìA ok ,lyBG kBìAkpøAõg kõíð þì úÞ ÿpãük óqô þÖpÆ qA .lñPgAkpK óApüA ëBíy ÿBø óBPuA qA þì pPùG Ao óAõW óq olÚ pýK kpì úÞ lðA úP×â
ÿkpì .Qvüq þì ó@ok JrÎ kpì àü úÞ úðBg | |:Q×â}okBìòhuúìAkA ÙpÆ qA ô kõG óBXýø ô ÅApPÎA oõzÞ puApu
,kBìAk okBì úÞ ïAlðA Qyok ô ûpù^ Jõg ,óAõW QívÚ ûpgæBG ,pãük QuA QívÚ Jõg- oAqBG ô kõG ZôA ok oBWBÚ óBìq RBÖApg ,pãük | |.lðAk
.kõGBXñüA | |.ÜðôopKBøwüõðBÎkôBøpýãèBÖôBøëBìo ÿA ûpù^ BG .kõzG ïBíO óq úéíW QyAnãðpíÚ
| |:kpÞ}AþÖpÏìúðõãñüA ZAôkqAoBGpüqrâpøôrâpøôAúÞQ×ãðþvÞBìA püq ûkqBy .kõG óõýÖA ô pÛÖ ÝpÒ ,óApüA puApu | |:Q×âkpÞþìkõùzìAo{PýðBH¿ÎôîgAúÞ
îø ÿoôk þéýìBÖ àü ,QuA óBì ÿpùzíø- ô oAp¾A BG ô ûly oB^Bð îø pu [email protected] ô úPÖpýíð óBðõ^ ô ûkpÞ îg píÞ ûkAõðBg ZpG ô Zpg ,îýølG QüBÂo îø Bì pâA {PuAo .îðBg úð-
{Puôk }kõg pvK êTì þ×Ç¿ì BÚ@ ,îüoAk þ×Ç¿ì BÚ@ :kõG úP×â úÞ }okBì ÿoAqô úüpâ ,oAqBG úP×[email protected] ó@ ok oBWBÚ óBâkAõð þìBíO úG QuBgpG wLu .løk þíð QüBÂo pPgk
,Bì úðBgô lì@ Qüæô qA {ýK ëBu lñ^ ,koAk qA þPzK aýø ,ÿly pýK ,ly lý×u QüBøõì ,þÖpÆ qA .lük þì pÇg ok Ao kõg QýÏÂô Ao òPÖo ûAo ô lðrýgpG rýð óBðBíùýì úßð@ úðBzð
.QuA ûApG {üBK ô ûApG }pu .QuA òýzð ûoBWA ôîPÖAþìAkpÖôqôpìAóqpýKòì,ÿoAlðRkõg ô åorG óApPgkôpvKoBù^ô óq ëõÓzì óBñ^
oBÞ Bø }ôpÖ }pÖoAqBGok {üApG þ×Ç¿ì BÚ@ óBWúGApO,AlgúGApO,þðBíýìBùñOõOôïpýìþì }õìApÖ Ao RpzÎ þPuAo úG úÞ kõG {üBø ûõð | |.lðpýâ{ýK
þì eH¾ .lñÞ þì ÿpâoBÞ BXð@ôAô ûkpÞ AlýK Ao óqpýK òì ëBýg ô pýãG óq ô BýG QðBW BÚ@ ûkAõðBg qAoõg óBð àü lüBG ÿõdðpø úGô kpÞ !lðlýzÞ îø ok ûpù^ óBðq ô lüpÒ BÚ@ ZBc
ÿoBÞ îø þvÞ oBÞ úG ,kkpâ þìpG Iy ô kôo ,kqpéð oõâ ÿõO îñO ,ïkpì pâA úÞ òÞ QcAo | |!lyþìîÞ
pâA ,ïA úPyAnâ pu püq QüApG Ao ûkqBy pPgk RpzÎ pâA Apüq ,oõg óBð ôk QÛýÛc ok úPHèA | |:Q×âúñÏÆúGóBðqqAþßüZôpgïBãñø
| |.koAlð úG ÿqAlñýG òýìq Apì Ùpcô þüBýð îø úÏÖk òüA qAwKôQÖoþìôAûApíølüBGîøpíÚQÖoþì ô lypPG BO lüoAk úãð olÛð@ Ao óApPgk wK-
píÚô QÖopøõy úðBg úG RpzÎ ÜüpÆ òülGô úG ,îzÞ þì Ao ïkõg ô ïoõg þì áBüpO Alg ô [email protected]ôoõhð kolGoBãPuAõg lñ^ QÖoô lì@
,ÙBÖq Iy ó@ BìA .ly óAôo {èBHðk úG rýð úÞïoAlðQÚBÆpãükAlgúG,îñÞþìQÒ@Alg lüBG ,lðly JAõWpíÚ ÈuõO îø úíø úÞ xBK | |.kõzGïqæúÞpu
BG ,xõø BKApu ô RoApc pK ô BHüq xôpÎ þíðóqòüAúuAôþðçÖpvKlñüõãGïkpìïõñzG qA óõ^ lðkAk þì úéG JAõW oBãPuAõg ó@ úG úðBðq þðBGq rýPu òüA ok QuAõg þíð úÞ píÚ
| |!!QvýðkpìúÞkpýâ wK AkpÖ ô QÖo þì æBG îø RpzÎ òu þÖpÆ þì óBð@ ÿôpG Ao úðBg ok úÞ óBñ^ îø ,kqBHG
| |!lyôpGôoÿpãükQüBßc BÚ@ ûpgæBG BO kõG úPvüpâoAqoAq óqpýK ûBãð@ô îøÿoôrýKoBãPuAõglñ^óBíøkõGòßíìAkpÖ
êýìBÖ óBðq ,lðkBPupÖ úéXc úG Ao kBìAk ô xôpÎ úð ô ûly RpzÎ ûAõgpÆBg úð úÞ þ×Ç¿ì | |!lðlyþíðAlýK{üApG | |:Q×âQvG
RoBßG RkBùy ëBíPuk oBËPðA úG ÝBOA ok QzK QyAk ÿoBHWA ZAôkqA ó@ úG ÿA úÚçÎ æõ¾A ÐÂô ,kõG Bø úñÇéu qA þßü lyoA pyBHì ÙpÆ oBÇÚ oBÇÚ ô QuA óAõW qõñø úÞ æBc-
ÙpÆ qA .lðkBPvüA }õâ úG ,xôpÎ ûqBO ô RAõé¾ô ïçu BG ïBXðApuô ly lÛÎ úGoAkAô rýð }kõg lc ok ,QyAk þGõg BPHvð þèBì ûõýG Bü pPgk pýK îø pâA BìA koAk oBãPuAõg
ûkAõðBg ÙpÆqAô kõGpíÚ ÈÛÖ ,xôpÎ ûkAõðBg | |.lyBLGþuôpÎÉBvGêøkôqBu {GBGoA ÿBø QýÎo ÐÂô úG ,þüBýGôpGô ÿmõ×ð þíð Bíy úG îø qBG kõG ûkpì pøõy lý×u wýâ
ôA úèBgôokApG óqô óApøAõgôokBì ,kBìAk ûqBO
úXýPðô ûõðô lðqpÖô Qvüq þì óBù×¾Aok úÞ | |!{ìkAk
pøAõg þuôpÎ òzWok QÞpy QùWô QyAk pPzýG îÚo òüA qA îø RpzÎ óAoBãPuAõg úýÛG
ô ûlì@ óApùO úG ó@ qA êHÚ úP×ø lñ^ }A ûkAq ô lì@ok Al¾ úG ok úGõÞ ÿqôo ûpgæBG BO lðkõHð
óBù×¾A úG rýð þuôpÎ qA wK qôo lñ^ ëBñìô þèBì ÍBdèqA úÞ þGBvcoBãPuAõg àü
þì ûkqBy ûkAõðBg ô ûkqBy úG ,îuo ô îuA ô
| |.QzâqBG
pupG úÞ ÿoõOpüqqA ,úèBu ûkoBù^ xôpÎ | |.lyAlýK}AúéÞôpu,koõg
êù^ kBìAk ûoAõÚô lÚ ,lðkõG ûlñßÖA {Ooõ¾ô úÞ þðBìqô óApüA Zpìô Zpø ZôAok 1298 ëBu
pÒæ ,ÈuõPì lÚ BG ÿkpì .Qvüpãð þì Ao úèBu .lýzÞ þì Ao [email protected] ÿBø w×ð oBWBÚ Qìõßc
ÿõì àü þPc úÞ oBãðA ÙB¾ Roõ¾ ,ïAlðA ok îDAk oõÆ úG wýéãðA þìBËð ô þñÖ óAoôBzì
BìA úÞ QzK îÞoBývG êýHu ,QyAlð îø {üo
QÞ .kõG ûly fç¾A ,Iè QzK IOpìô îËñì 38
úG lýuo þì õðAq BO úÞ þÚApG Qgôk ûqBO lñéG
êíhì úHè óôlG kpâ ûçÞô ûlýyõKoAõéy ÿôo
óBìq ó@ xBHè lì qA ÿA úðõíð( QyAk pu úG
ÿBHüq xôpÎ úG úßð@óôlG ,kBìAk )óApüA óAkpì


TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
39
pyBHì ïBÛì úG úñÇévèA Qìlg ok þðAo úßyok ô ÅpÎ oBG lñ^ kqAlðBýG ÿpËð }A úèBu 14
áçìA úG þzÞpu qA ,lì@ok ôA ûoBÞ úíø ô lyoA | |!kpÞþÆAoÝBOAëõÆ
ÿBø òýìq ÿApGonG lüpg BO úPÖpâ Bø QýÎoô lì@ }kBü RpzÎ !kõG ëAõcA óBzüpKôpß×Pì
BO {GBGoA Zpg ô êgk úG þâlýuo BO þPÎAoq {ðApøAõg ô okBì ûApíø úÞ îø þðBìq ó@ þPc
.Bø òýìq ô Bø ÕBG ëõ¿dì }ôpÖ ok RoBËð ÿB^ þñýu RpzÎ ô lì@ ÿoBãPuAõg ÿApG
ûkpg úÞ QyAk Qukoô îø p×ð lñ^ þPc úGîøþøBãðîýðþPcôA,lyÝBOAkoAôQulG
||.lðkAkþìïBXðAAoBøþüôkBKôBøÿoBÞ ÿApGoBHWAôoôq úG AoôA þüõâ ,lñß×ýð RpzÎ
ô ëõKô QyAk þüBýGôpG }kõg ÿApG ú¾çg îølÛÎpuþPc!lðAûkoô@ÿoBãPuAõgîuApì
ÿApGô kpÞ xôpÎ Ao {ðApøAõg .kq îùG ÿA úéK |?kõGpß×Pìôîøok}Aûpù^ôòýDBK}puqBG
ÿApG.lükáoAlOê¿×ìÿqBùWóByp×ðúupø kBü RpzÎ úG Ao ÙBÖq Iy ØüBÊô þìBíOpíÚ
oBÞ Bø }ôpÖ çÆ oAqBG ok rýð {ß^õÞ okApG ûlñGôoBOkõGkBìAkoBËPðAokóAõWxôpÎôûkAk
RôBÞm ô }õø BG îø óAõW ó@ úPHèA úÞ kpÞ AlýK | |.kpýâpGûpù^qAAo}A
lñÞþÚpOkôqþéýgQvðAõO}oBßPzKôoBÞô ûkpPvâÝBOAÈuôokkBìAkôxôpÎJAõhPgo
.lü@okóByôpÖçÆØñ¾ûpìqokô úýyBc lý×u þüBßPìôo ô Bø ú×déì BG kõG
ô kqBvG ÿA úðBg ,kphG }kõg ÿApG þñýìq ÿqôkoq úìpO à^õÞ àPzèBG ,ûly ÿqôléâ
lðkpÞlñéGQuk{üApGûkAõðBg,rýðQüBùðok rýð ÿqôléâ úýyBc ëBíPuk lñ^ ÿôBc ,ûly
BÚ@ ,lñPÖpâ {üApG Ao pHPÏì oBXO qA þßü pPgk ô | |.kõGBßPìoBñÞ
ôQÖpâûlùÎúGAoôAþuôpÎZpgîøþ×Ç¿ì ô óApãð ,pß×Pì óBñ^ îø ,þ×Ç¿ì ÿBÚ@
ô pu úíø QüBùð ok .kpßð Ôüok rý^ aýø qA okóBðq.krýìïlÚAoÝBOAëõÆôÅpÎJpÇÃì
ô lðBì þ×Ç¿ì BÚ@ ô lñPÖo ô lñPÖpâ óBìBu ô lðkq þì úüoAk ,lðkpÞ þì úéùéø ,ÝBOA QzK
úðBg àü AlPGA úÞ Yéãñu úðBg ô }okBì .lðkpÞ þì BK ó@ô BK òüA kBìAk ePÖ oBËPðA ok
þ×Ç¿ì BÚ@ BìA kõG ÿolK VoA þãñéÞ þíülÚ BO pPzýG îø lüBy ,Qynâ QÎBu àü lüBy
| |.QgBuõðqAôlýGõÞAoó@,lÏGBøëBu QÖpâpGBHüqxôpÎpuqAJBXckBìAkûpgæBG
ôòPÖpâóBìBuôpuÿApGrý^úíøú¾çg þÛzÎô }qAõð ,qBð ,oBñÞ ,þuõG aýø óôlGô
oBGpüqîøqBGBìAkõGBýùì}kõgúéDBÎêýßzO óBWôQícqpøúG!þãðAkpìØÏÂQüBùðok
óqôokApGôóApøAõgôêýìBÖú^pø,QÖoþíð !kAkïBXðAAoÙBÖqIyó@ú×ýÊôkõGúÞþðlñÞ
þì {yõâ püq ô lðkpÞ þì }A ûoôk }okApG ô QÖpâ Quk úG Ao þðõg ëBíPuk wLu
}õâ ó@ qA ô lýñy þì }õâ òüA qA lðlðAõg BülñßÖAó@úGþøBãðîýð,kõgþPcúßð@óôlG
BüàüþøBìçÚA{ðApøAõgôokBì,kpÞþìolG ,lyBG úPyAk þPýíøA {üApG îùì òüA þPc
ÿoBãPuAõg úG ô lñPÖpâ þì ÕApu Ao pPgk ôk úÞ þðBðq ÙpÆ úG Ao ó@ô kõzâ Ao ok QuBgpG
þPc lðkpÞ þìoAp¾AôA úG ú^pø BìA lñPÖo þì .kpÞ JBOpK lðkõG pËPñì ok QzK
ûkAõðBgôpPgkôkôpGBKáõðàülzýíðpÂBc þ×Ç¿ì BÚ@ BìA QuAõgpG óBðq þðBìkBy úéùéø
úPvG îz^ ô ûlülð úzýíø ô lñýHG Ao }A | |:úÞlüpÒóBð@pGîzgBG
óBñ^ îø BìA .kõG úð úÞ kõG úð úÞ kõG úð {GAõW lüôpG ,lýñßð Al¾ôpuolÛñüA ...pãük lüôpG
oAp¾A ô oBzÖ QdO Iy ô qôo ô qôo ô Iy ...!BøïõñzðAoóBPüAl¾pãük,lýGAõhG
úüpâô kõG ûkAõðBg kApÖApüBuô óApøAõgôokBì BìA ,QzâqBGpPvG úG kBìAkô lðly Ýp×Pì óBðq
:úÞokBìÿBøxBíPèAôBø þPuk óAõW ô BHüq xôpÎ úG úßð@ óôlG pãük
kõyþìAoûqAôokok,lðAúP×âîülðôîülÚqA- ,lñßGþøBãðîýðôAÿBHüqûpù^úGþPcBülðrG
ïBíO .QvG kõy þíð Ao ïkpì óBøkok BìA QvG .lýGAõg ô kpÞ ôA úG QzK
úG ,Bñ[email protected]ô Quôk ô úüBvíø ô ok ô êýìBÖ óAkpì ***
õO ô lðoAk ûõð ô xôpÎ ô kBìôk þPc ,õO òu lyoA lðqpÖ ,pHíÓýK kæôA lýu ,þ×Ç¿ì BÚ@
qõñø ûly lý×u Qzüo ?ÿA ûlðBì JnÎ qõñø okApGàüôpøAõg3}kõgqAlÏG.kõGûkAõðBg
pãükòì,úñð!ÿAúPvzðòìwýâiýGôÿpvK ,lðkõG ûkAõðBgôpvíø ÿAoAk þãíø úÞ QyAk
pvK ,lññÞ aK aK ïkpì ïõñzG ïoAlð QÚBÆ þéÒôA JrÎ þãèBu êù^ òu BO ôA BùñO
RlW pu þ×Ç¿ì BÚ@ .Qvýð kpì þðçÖ kõGòüArýð}AúðBùGúzýíøúPHèA,kõGûlðBíýÚBG
ûlzðoõâ úGoõâ óqpýK òì BO ,îøk þì QívÚ óBìBuôpuAo{ðAokApGôóApøAõgúíølüBGúÞ
| |.pýãGþðõìBuôpuàüïA | !lupG }kõg úG QGõð lÏG ,lølG
ô ÿoAq ô úüpâ ô Q×â ô Q×â olÛð@ ,okBì ô þ×Ç¿ì BÚ@ .kpÞ BÖô rýð {üõg lùÎ úG
QüBùð ok þ×Ç¿ì BÚ@ ûpgæBG BO kpÞ xBíPèA ô kpì }olK úÞ QyAlð pPzýG ëBu ûlXýø
,okBì úÞ kAk QüBÂo ZAôkqA úG {ñHÒo ïlÎ okApG ô óApøAõg ZpG ô Zpg ô QýèõEvì
wß`ýø úÞ þèBc ok .lñÞ æBG Quk {üApG ôA ûlùÎ úG }A ûõýG okBì ô îýPü ô ëBukpg
þüBW {èk þPuAo úG þ×Ç¿ì BÚ@QvðAk þíð Ao þâlðq jp^ BO kpÞ þì oBÞ Qhu .kBPÖA
| |.QuApãükþüAkõu}puokôpãük ,ÝkB¾ oBývG îø }oBÞ ok ,lðBgp`G
koAk úìAkA qA úßñüA BíÞ kõG ëBÏÖ ô oBßPzK BG ,þíýí¾


óApùO úéXì

okô kõG úPyAkpG Ao {éüBuô ,kõG úP×ãð ÿrý^ .úyôp×G ûkpG ôo }kõg úðõg ÿBø|úéýuô |çýùu qôo ó@ ,kõG {ðBíz^ êGBÛìôA úPvßy BG ô ly lñéG {üBW qA ÿoõhèk BG kpì #
kõG {ðBíz^ ÿõéW óq úPvßy ûpù^ úÞ þèBc úü ûpg|æBG ,úñÞ {ßíÞ ûoAlð þß`ýø- úÞ þèBc ok ô lýzÞ {Ooõ¾ ÿôo Ao okB^ .kpÞòyôo Ao óõürüõéO þãé¾õc|þG
{ðBW úG ÿA|úuõuô BìA .óôpýG lì@ ûqBÓì qA ?ûoAlð ÿoBÞ ô wÞ|aýø þñÏü ...ÿokApG ,ÿolK qA þÖpc aýø|þG kõG úPÖpâ óAlðk úG Ao ó@úyõâ
êø {×PÞ BG Ao QÞoBì pKõu ÿA|úzýyok ,ûkBPÖA ëB`hü ÿõO Ao }pu úÞ þèBc ok BÚ@lícA ûqBÓì qAôA lük þPÚô BÚ@lícA .kq óôpýG ûqBÓì òüA ûoôk úãük !oBãð þðq|þì úýÖpc ú^ òüA-
kAk|þì BW Ao pýy ÿBø|QÞBK QyAk ô kõG ûkpÞ úÞ Qzâ|þì þvÞ ëBHðk oBãðA QÖo óôpýG .úPynâ BÖpc
.kõG ûkAk ÿrý^ óõyqA þéýg òì úÞ îP×â :Q×â
óõy|óõg lýðôk|þì Bíy !BÚ@lícA- ïkpì þâlðq õO ï[email protected] ûoAlð QýGõg ,îðôk|þíð .lñÞ ëk ô kok {zýK ÈÛÖ óõ^ ?úPynâ Ap^ þãG úy|þì-
ókõG ÝõzÏì ô ÜyBÎ úÞ ïlýñy BìA ,úzßG ápu ÝB×OA òüA úÞ ïAõg|þì onÎ !ÿlíc îðBg- !?úPynâ þâ|þì ,ÿk|þíð ïBXðA þèBÏGBñW
?{ýuBñy|þì Jõg?QuBXÞ ,úðq ô òPuAõg|þì ôo îø pÆBg þéýg ,ëôA þíð ok oõW îWpg ô êgk ,îHuBÞ îø òì ,kBPÖA
óõíø óõy|óõg !ïõðBg oBßý^ ÿAõg|þì- òì |çGô |æA úÞ ûqôk|þì îø úGôo óõìqô òýìq ,ûpG|þì wñW úývð ô [email protected] þì úÞ úøBì úu ,[email protected] !Qvýð xpg ØéÎ úÞ ëõK !òì rürÎ ú[email protected]
Q×W ,lýñýHG lýðõO|þì BXñüA qA ,úñýìq püq òâ|þì ,îñÞ ZAôkqA kpÖ òüA BG ïAõg|þì ûoAk ûBñâ úðõÃìo ûBì |ç« ÏÖ îP×â ïkõg BG {èôA ô òÒôo õO äu ÝõG BO óõg xôpg eH¾ qA òì
pu ûpvK úÞ ókõG ûkpGõG ëôA qA Büõâ }A|ûkAõðBg }pøõyïlýñylÏG,úýèBg{èBGôQukB« íPc þøBy úu ,oBñ¾ úuAô îðq|þì QéÒ wüpâ
?lýñýG|þì .åpHéâ ÐíPXì êGBÛì òPvðõPð BìA ókpÞ Q×èBhìô Qvýð ûAo úG qA úðq îP×â ïkõg BG qBG ,Alg óõìA úG ûkpÞ {èô
.þupì !û[email protected] ZAôkqA îø BG ûpg|æBGô òñÞ QìôBÛì óõypPgk ,ïk|þì wñW {ùG úÞ úøBì úu ó|æA ,ûoBýG BXÞ !?JõW õO ïrüpG ôo îèõK ô ïBýG QÚõðôA
ô ók|þíð {øAo úãük ûpPgk ûkAõðBg BìA òñÞ|þì þ^úðõì|þìï[email protected] ...ûkAlðîøëBüoúüBìAûpG|þì ÿApG Ao xok àü løAõhG úÞ|þíéÏì êTìoBãð
oBãð ,Qynâ|þì ApWBì ó@ qA úP×ø àü ÿokBì ô olK úñßð Alg .òñÞ|þì {ÚBÎ ïõÓýK |æBc òýíøqA ûqBÓì IcB¾ Alg úG .úãG kpÞ þÏu ,lüõãG þéHñO kpâBy úG oBG òýíøk
ûkq pu kõG ûkAk BÚ@lícA úÞ þ[email protected] úG ÿoBGlñ^ úy|þì ûBýu }oBâqôo ,òñÞ ÝBÎ ôo|óõy|ú`G qA ,ûoBWAôo îzßG lüBG ëBupu úÞ ûkAk ïõÓvK
óBíøô kõG ûkõzâ Aook óqoBG àü BùñO BìA ,kõG óõOkõg úÞ îãG þ^ îø ÝpG ô [email protected] ëõK ô RBýèBì :Q×â þðBGpùì ÿAl¾ BG ô lyBG oõH¾
úG þ[email protected]óBñ^ }A|þâlðq ÐÂô ólükqAoBG àü ...|óq òüA êTì ,úñÞpýgoBÞ kBýG ï[email protected]!BuoBK ,JõWõO Ap^-
áAoõg ô JAõg úÞ kõG ûkBPÖA oBãð óBW {üBø|}õâ ÿôo Ao {øBýu û|çÞ BÚ@lícA .lýðôk|þì ô lükAõuBG úéèAByBì óq òüA óõW BGBG ?òPhüo JõW õO ëõK úy|þì
BG ,kq|þì îz^ ÿõO }lý×u {üo ,lýzÞ îPvýð ëõÃÖ úÞ òì !ïõðBg ÿA Ap^ |æBc-
.QyAlð ÿõO úzýíø þPyõâ ÿBø|Quk ô ûBOõÞ QìBÚ úÞ òâ|þì BìA ,ïkpì þâlðq õO îzßG ápu ?þíùÖ|þì ZBPdì ,úWBPdì
BG ,kõG ûly úÖ|çÞ àýÖApO qA BuoBK àü ,kõG wñW ókpÞ BW úGBW ëBcok }A|ûqBÓì Bíy BìA .óôlðq ûkBPÖA ûkpÞ ÙkB¿O }pøõy úâA .Qvýð ZBPdì òì ûqAlðA þß`ýø-
îø ÿoBG lñ^ô kq|þì óBìpÖ ÿôo þãé¾õc|þG [email protected] lñ^ ïkõg !kõG þéíÎ .òßð oôBG ô õñzG úG ô ïkõG úPgôpÖ ôo óBßýK òüA ïkõHð ZBPdì
kBýì ÙpG ô óôoBG úíð úü BO !ûA .kpzÖ Ao ÝõG .kq|þì Ùpc rüo ,òýüBK ïlýzÞ|þì ôo|ûqBÓì ûpÞpÞ îPyAk úÞ Iy òüA õO úÞ ïlüpg|þì lüApK úü êÚAlc }BW
úÞ àíð úvýÞ ôk BGBG !pukok òüAõO îýPÖA|þì ôk ! ÿlíc ïõðBg kõG òýíø þßyBÞ |æBc- ô äðo qA .úðõg ûo|þì óArýg ô óBPÖA úÞ ïlük
êÚBÎ ï[email protected] ú[email protected] úãG Qvýð þßü ,óoAk îø ú`G BO {èBc îø kBPÏì ï[email protected] .ïõðBg kõG ïõéÏì îø }ôo .ïqpéð ïkõg úG Bìpu ô qõu
.ûoAlð lñHG ô pýãG îø òüA ÿlük úÞõO ,ûoõÇ^ Rpøõy ÐÂô ÿlük úÞõO ÿoBvíu òýíø|þíuBÚ ÿBÚ@ .úãük úìõéÏì ëBì Bø|ÿqBG oõW|òüA ô Bø|Qus òüA !oBãð
úü !ûlýHv^ .òÞ ûBãýð ôo QñürñG pLì@- ú`G BOôk ú[email protected][email protected]þíðok îøôo }kõg Zpg úðõg úéýuô ÿoBG lñ^ Q×â|þì þñýüBK ú^õÞ úð ,úuo|þì óõy|òøk úG óõy|Quk úÞ þüBì[email protected]
ÿBv×ðAô òüA õO úðpâô òÞ AlýK òürñG MíK lýãG Bíy ?oBßý^ þPuAõg|þì ëBu úu õO qA ,}qA ûlüphð óôA þèô }ôpÖ úuAô ûkoô@ úü kAõg|þì úðõìq ûoôk òüA þÞ pø ûqBO .õO ô òì
iü òýyBìõO óõìkõg Bü lüBG Bìpuô þñürñG|þG oBãð ...|lüoAk kAõu úÞ Bíy ,xlñùì ïõðBg }oBìpøqôQÖõÞZpgúuAôB« íPc?ûkoô@BXÞ ô oBãðpHg BO QvýG úG ûo|þì {éHÚ úñßG pýg oBÞ
úG îýñÞ ëô óõGBýg úyõâ ôo òýyBì Bü îýðrG òüBýG úÞ úâ|þì úüBvíø ô ok úíø ô oBãð|úìBðqôo
lý`ýK BuoBK pOõéW óBGBýg lñ^ .Alg óõìA ûqAlñG óBìõO 5000 kAõg|þì BÚ@ RpÃc òñýHG
,kõG Õõéy þéýg ,òürñG MíK àü ÿõO õO !oBãð úý^ þðôk|þì !RBÚl¾ Ýôlñ¾ õO
ÿõO úÖ|çÞ ô úé¾õc|þG ÿBø|ûlñðAo þñýy|þì ,þPvýð oAqBG õO ,þPvýð ÕBG õO |«ç¾A
ûBãð îéýÖ ,þðõg|þì úéXì þø ô úðõg YñÞ
úýéHéG ô êâ òýíø úG Býðk úy|þì RoôBG ô þñÞ|þì
ûBãð ôo òì ÿBPuk .ûk|þì óõzð óõürüõéO úÞ
úG þøBãð oBãð !ûpO ZBPdì þÞ òýHG òÞ
úG pGq úzýíø êTì ,QgAlðA BuoBK ÿBø|Quk
Èg îø {üBø|ògBð püq ,lðlýuo|þì pËð
BG ûBýu òÒôo òüA I¿ì|æ .kõG þøBýu àüoBG

.úy|þíð áBK Jõg ÿA|ûlñüõy ÐüBì aýø
îø Ao òüA qA pPzýG UdG ô pW úé¾õc
|çýùu ÿApG QvðAõO|þíð úßñüA qA BìA .QyAlð
úP×ø qA ,kõG JnÏì lñÞ ÿoBÞ óBy|úüBvíø óq
ô JAõg ,kõG ûlük QÞoBìpKõu ok Ao ôA úÞ {ýK
BìA kõG þGõg kpì BÚ@lícA .QyAlð áAoõg
ÿõéW úÞ kõG ûlýuo {ðAõhPuA úG koBÞ Büõâ
{Çg Jõ^ Q×â ô îðBg |çýùu úG kpÞ ôo ÐíW
ûpù^ qôpìA BO kpHG úývð úðõO|þíð pãük ô ûly pK

40


TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

òüA úÞ Q×â|þì BuoBK úG þvc ,Qynâ óBGBýg !?þðq|þì QíùO ïkpì úG ÿoAk .kpÞ }õìBg Ao õükAo ,kõG îø p×ð lñ^ ,lðkõG úPvzð óBy|ÿBø|òýyBì
ûkpÞ ò×éO ôA úG Izük úÞ QuA ÿkpì óBíø ÿõO qA ÿoBãýu ,Q×ãð ÿrý^ BuoBK oBãð ,úyBG úPyAlð pG Ao ó@ þvÞ úñÞ Alg- .lðkpÞ|þì Aõu îø qA Ao ûlñðAo ôk lñPyAk
äðo lý×u óBßýK ÙpÆ úG îýÛPvì kpì .QuA oBãð .kpÞ òyôo ô QyAkpG òýyBì koõHyAk BìA !þñürñG|þG ÿBv×ðAô òüAõO îýy|þì QhGlG
ï|çu .lì@}A|ûly RpLuA ÿBø|äñüo BG BuoBK !?BuoBKÿkpÞápOþP×âúÞõO:Q×â úü pýg qA úÞ úýÞ ú[email protected] ,{ðkpG |æBc BO B« íPc QüBÎo îø óõìkõg !òÞ ûBãð Alg ôo õO-
ô äðo òzKBÞ IýW ÿõO qA lÏG ô kpÞ þßýéÎ ô MíK ëõEvì îø lüBy ...|ûonãG Qgõu RoBÞ úÛýÚk lñ^ úßñüA úuAô BÚ@ ,îýñÞ|þíð ôo úãülíø
BuoBK úGô koô@ok Ao Qgõu RoBÞ }A|úPÖoôo 37úd×¾qAúìAkA ...úðBìA...úPyAk{ùãðôûkpÞ}AlýKòürñG }kõg ûkq oôk ôo Bø|òýyBì úíø úðõíð ؾ õO
þðBdPìA ÿBø|úâpG QyAk oBãð Iy úG ïAlì ô QÖo|þì oBXñéÞ }kõg BG BuoBK úãì þGBvc kpì õãG ú[email protected] !MíK úG ûlðõuo ôo
.kAk îø BuoBK ,kpÞ|þì eýd¾ Ao {üBøqõì@|{ðAk ûApýG ô lG }A|ÐÚõì þG ò×éO ô þñýÏì ÿBÚ@ úéXÎ þßü õO ÈÛÖ ,óoAlð þâlðq ô oBÞ úýÛG
þéýg .lükpÞ þüBÚ@ «BÏÚAô ûkAq|òývc ÿBÚ@- ÿB^ }kõg ÿApG ô kõG ûlýuo ûAo qA ûqBO úèBu lñ^ þâlðq úGpXO BG oBãð .Q×â|þì
ok Bíy þâlñìpy qA oõW ú^ òì .lükpÞ QHdì úG þøBãð oBãð ,kq äðq ò×éO úÞ Qhüo|þì ôA pu úG pu lüBHð ÐÚAõì òüA ok úÞ QvðAk|þì .ÿoõhG àPÞ úPÛc ...?ÿoAk
:Q×âôkpÞkõGûkBPÖAúd×¾ÿôoúÞÿA|ûoBíy ,lñÞ þðBH¿Î Ao ôA úÞ lüõãG ÿrý^ ô koAnãG òürñG MíK úG ûpg|æBG oBËPðA þéÞ qA lÏG
.îPìlg ok òì lýüBìp×G oõW pø .ïBýG îø úðõg ïlìôA úÞ p¿Î ?úýÞ òýHG oAkpG ÿõO,kpÞ|þìûBãðAoóBGBýgôkõGúPvzðQÞBu oBãð úG Ao êüBGõì þyõâ BuoBK ,lðly àükrð
.ïkpÞ oBÞ þ^ úãì !BÚ@ úýÖpc ú^ òüA- .kõGûkBPÖA}A|ûoBíy kõG ûlýupO BuoBK ûqAlðAqA {ýG QÎpuqA {èk ïpHg kôq kq äðq þñýÏì ÿBÚ@ úâA :Q×âô kAk
{éýèk îñÞ|þì QvK óõOApG îP×â úâA Izük ?úéG.QyAkpGAoþyõâþÛìo|þGBGBuoBK òürñG MíK úG ûpg|æBG .Q×â|þíð ÿrý^ BìA Ao þyõâ oBãð .ïoAk }BøBG ÿoõÖ oBÞ ,òÞ
þéýg îø Bìpu õO ,ïoAk îvýOBìo òì úÞ kõG òüA BuoBK ?oõK ÿlíc ÿBÚ@ lýzhHG- úG ô kpÞ ØÚõO ÿA|úyõâ ok BuoBK ô lðlýuo ok {HýWqA Ao Qgõu RoBÞ îø BuoBK ,QÖpâ
qBýð þéýg úÞ lýP×â Bíy óõ^ BìA .îy|þì QümA ?oõK|ÿlíc .lülð BXð@ Ao RoBÞ BìA QÖo MíK ÙpÆ Ø¾ úG þøBãð ,QyAnâ ûBãPuk ÿõO ô koô@
oAp¾A BuoBK .óõPPìlg ïlìôA lüoAk ÿoôp .îPvøïkõg!JBñWúéG- oBãð,kq|þìòürñGQyAkÿkpvðõgBGÿkpìpýK òürñG äñéýy úÞ òüA qA ,QgAlðA òürñG lñéG
þéÞ qA lÏG .QÖpünK|þíð ÿrý^ kpì ô kpÞ|þì òýyBì Bíy îupLG îðõO|þì ,ïAõg|þì onÎ- ô ko Ao ÿA|úéíW lñ^ôA BG BuoBK úÞ lükoôk qA ÿA|úðBÞkõÞ þèBdyõg xBvcA kõG {Puk ÿõO
úßO ô {HýW ÿõO kpÞ Quk kpì oBXñéÞ ?lüoAk úÞMíKÿl¿PìóAõWpvKÕApulÏGôkpÞëlG .lýñy Ao {éüBGõì äðq ÿAl¾ .kAk QukôA úG
QyAnâ Ao ÿB^ óAõýè .kõG ûly úÖ|çÞ BuoBK oôk qA ,QÖo kõG ûlýyõK äðo þ[email protected] oBÞ xBHè oAõuô kAk Ao òürñG ëõKô QvG Ao áBGok Ðüpu
.Qyõð ÿA|ûoBíy {üôo ô koô@ok ÿnÒBÞ .kpÞõèôêHìÿôoAo}kõgôrýìÿôo ú^ koAk BuoBK úÞ lðrG xlc QvðAõO|þì ,kpÞ|þì úéâ ,kõG þñýÏì ÿBÚ@ .ly òýyBì
ûoBíy òüA úG lýPuAõg óõOkõg þÓéHì pø- ïAõg|þíðBìA.ïoAkúÂApÚóBßýKúü!BÚ@û[email protected] þéýg ÐÚAõì òüA ok .lüõâ|þì Ao þO|çíW ÅõÎ qA lÏG ûBâpýíÏO ÿBø|ú`G qA þßü Izük
äñè ô kpÞ þËÖBcAlg lÏG .lürüpG JBvc .ïkAlð þùâ@ úìBðqôoõO úÞ òì ûqBO .{íyôp×G .ly|þì úËc|çì|þG ô Ý|çgAlG BíývÞBì BG kõG ûkpÞ xõø òýyBì òÒôo ókpÞ
úuAô .îPvø ûkAq|òývc òì !JBñW úð- þßü ûpg|æBG !pvK BÚ@ ?úýÞ BXñüA ëõEvì- þß^õÞ ÙkB¿O lG QhG qA þèô lðrG ÿoôk
.ly oôk BuoBK qA óBãñè õO qôpìA Bíy .ïkrð äðq óõPñýyBì ólüpg ûBãð ô ÿkBPvüAô BXñüA îø õO ,ûkpG õñì RoBÞ BG BuoBK ,kõG ûkBPÖA Èg òýyBì úðlG ÿôo ô ûkpÞ
Ao RoBÞ þèBdyõg BG lýuo úÞ úðBg úG BuoBK ?lükqòürñG,òürñGMíKïôlÞ þÞ þðôk|þì Bü þPyAkpG Rkõg Bü ÿkpÞ úG ûpg|æBG .kpÞ|þì þøAõgonÎ ïAlì þâlñìpy
ôBßXñÞ ,kq ûpâ îø ok Ao {üBøôpGA BuoBK þéÞ qA lÏG ûqBO !ûp³Kp³K òì RoBÞ !úPyAkpG Ao {OoBvg úÞ kpÞ þÂAo Ao ôA kõG þéßypø
.kAk óBzð oBãð úG ô koô@ok {HýW qA ûkpÞAlýKAoRoBÞþvÞúÞkqxlc.kõGûly {vKòìúGîñÞ|þì{øAõg,{íPÖpâRBÖBßì
{íø Izük .îèBdyõg olÛ^ þðôk|þíð- .lñÞÿA|úéìBÏìløAõg|þì|æBcô {HýWõOAo{Puk...|úý^þðôk|þì|«ç¾A,ûlG .kqAkpLG
oBãð þPuAo !ïlük|þì òürñG MíK xõGBÞ 17óBGBýg àükrð òürñG MíK õO- .koô@ok ëõK ÿA|úPuk ô kpÞ l¾ !ú`G òüA Quk qA îñÞ oBßý^ îðôk|þíð-
úøBÚ@ óôA .îP×â þ^ QùG Izük ÿlük !ïõðBg AlýK õñì Qgõu RoBÞ Bíy BÚ@ ...oõüpùy ,}pýãG BýG ,úñìõO oArø ûBXñK òüA- úG oBG pø ,úñßð ôo oBÞ òüA úÞ ïkAk pÞnO {ùG oBG
õO ô ïpýíG òì {èôA þéÞ ,kõG oAqBG ï[email protected] îø ÔéHì pø ,ïoBPÖpâ þéýg òì JBñW ?lükpÞ !ûlG õñì RoBÞ ô pýãG ,úýñüpýy oBG úü ,úy|þì oAõu ôo ïkpì òýyBì ÿA|úðBùG úü
QýðBvðA ÿApGô kAõg|þíð ÿrý^ úÞ kpÞ ÿpýíG .îñÞ|þìîülÛOòìlýDBìp×GBíyúÞÿA|úðB׿ñì RkBÎ BÖpc òüA ólýñy úGoBãðA úÞ óAõWpvK oBG úü !QuAõg|þì ÿlñG|[email protected] !BPuôA :úâ|þì
ûoBíy }[email protected] þèô ...|ô ûkpÞ ôo oBÞ òüA úÞQ×â.kAk{ì[email protected]ôAúGÈgÿõuó@qAkpì ôkpÞBøoBuoBKQukÿõOqAAo{Puk,QyAk ïBK !úvð|æBG }Bgp^ îñýHHG îPuAõg|þì úâ|þì
õO !!{GBvc úG îürüpG ëõK úÞ kAk JBvc ûpg|æBG ô úPÖpâ 118 qA pukok BG Ao }A|ûoBíy BXðôA lüpG .lýzð îcArì lýñÞ ØÇè !BÚ@:Q×â
BO QuAõg Ao [email protected] .lñÞ AlýK Ao ôA úPvðAõO .lýñÞ QHd¾ ûBãüBW ëõEvì BG ÝBOA óôA õO .ïkpÞ {WApgA ûBâoBÞ úupG
...oBãð ÿA|ûkBu olÛ^ .lñÞQvK{üApG ïAõg|þì ôo Bíy RoBÞ òì !lýðrð îø QíùO QýâlñðAo úG QuAõc ,oBýð }õW kBüq |æBc-
BG QyAk þßðBGoBÞ ÿoAlÛì úÞoBãð lÏG qôo pýâAô pýâBø òüA õO ?lýñÞ QvK Ap^ BÚ@- pvK Ùpc koAnãG úßð@ óôlG BuoBK ...oBßý^ QÚõðôA ÿpýãG püq ôo þvÞ þðrð Rkõg úyBG
oAp¾A úG BuoBK ,lñPÖo àðBG úG BuoBK úzßGëõÆQÚôlñ^QvýðïõéÏìóôoBGôÙpG úG ô QyAnâ {HýW ÿõO Ao Bø|ëõK kõy ïBíO ô kõG òyôo òýyBì ÿõükAo .qõÚ|æBG qõÚ úy|þì
JBvc úG óBìõO 20000 kõG úPÖpâ îýí¿OoBãð ïBýì îüoAm|þì oApÚ îø BG BW úü .îPuk úupG .QÖo ,kõG ûkAk óBzð ôA úÞ þÚBOA ÙpÆ ÿBø|þüBHüq koõì ok QyAk RoApc BG ÿpXì óq
ô kpÞpK Ao {ýÖ þPÚô .krüpG ûkAq òývc ÿBÚ@ kpÞ þÏu kpì .úy|þíð úÞ ÿoõXñüA .óõPPìlg qõñø ,QzâpG úÖ|çÞô úPvg lÏG úÛýÚk lñ^ Bø|þÖpG ï[email protected] qA ,kq|þì Ùpc þðBPvìq ÙpG
pOõýLìBÞ úG Ao RBÎ|çÆAôA ,kAk oAk Ýôlñ¾ úG ïBXðApu BìA kôpG ûp×Æ ÿoõÃc RBÚ|çì qA :kpÞ Ñôpy úÞ kõG úPvzñð òýyBì ÿõO ok ÿqBG ÙpG Rnè ô þÞkõÞ óAoôk ô Q×â|þì
ô kpÞ lñéG Ao }pu úËdè lñ^ qA lÏG ô kpÞ koAô w×ð BuoBK .lñPyAnâ oApÚ îø BG ô QÖpünK ô úìBñýøAõâô þüBuBñy RoBÞ ïqA þéÞ {èôA úG Ao UdG ,kq|þì Ùpc ú×Úô|þG ô rüpßü !ú^õÞ
úÞ þGBvc ûoBíy òüA !BÚ@ïAõg|þìonÎ :Q×â Bø|úâpG ÿ|æ qA Ao }pu oBãð .lýzÞ þPcAo ô}rýìõzÞõOûkpÞQuklÏGQuAõgáolì ô Bø|óBGBýg ókõG Rõég qA ô lýzÞ þâlñðAo
ëBì ,Qvýð ûkAq òývc ÿBÚ@ ïBð úG lýPyõð Bíy óôA ÿlük !pßy ôo Alg :Q×â ô lýzÞ óôpýG lñ^òüAõOúâ|þì!rýìôoQyAnâRoBÞBOlñ^
ÿBø ï[email protected]îøqõñø ,þP×â ïkpì úG ûApýGô lG úíø òürñGMíKõOôoRoBÞBOlñ^òüAÈÛÖBìûqôo .Q×â Bøqôo òüA àHu àýÖApO
...ïBPü|æAoAk.QuAúüpýgúvuõö ìúü ?òy|þìAlýKJõg ÿlÏG ûlñðAoôo Bíy RoBÞ úñßíì .îükpÞ AlýK ÿôo Ao {üBK îßdì BuoBK ïBãñø òýíø ok
BuoBK pu ÿôo Ao iü [email protected] boBK þßü oBãðA úÞ þÆpy úG BìA òy|þì AlýK !ïrürÎ û[email protected] úG }õg !þPcAo òýíø úG !ûkpG ô ûkpÞ AlýK ÿlG ÿAl¾ BG òýyBì .kAk oBzÖ rìpO ëAlK
kpìoAp¾A úíø ó@ úWõPì |æBc ,kõG ûkpÞ þèBg BÚ@ òüA þñÞ|þì pßÖ !úupG óõzùG ÿrý^ òyôpÖ|þì òürñG úPyAkpG úÞ þvÞ óôA ëBc QzK ÿBø|ûlñðAo rýì@ ÅApPÎA ÝõG ô kBPvüA
püq .kpýãG þèõK QyAlð Quôk úÞ ly ûlýzÞ RBÖBßì þéÞ Alg ûAo ok ÿoõXñýíø BOoBÞòýíøqA?óoBýìBXÞqA!óBìõO500ÿpPýè
.kõG QÞBu îø ôA .kpÞ oBãð úG þøBãð|þíz^ ...Qvýð oAqBG õO Rpu !óq ÿA|ûkBu .ûkq äðq !úãük ?BuoBK ûly þ^ .kpÞ pÞ Ao àéÖ }õâ ÿpu
.lðkq óôpýG àðBG qA ô lñPhüo JBvc úG Ao ëõK ÿkpì ,lðkõG ûkpÞopÛì úÞ þPÎBupu Quok !þðq|þì p³Ò ÿoAk rüpßü !úãük úvG !BuoBK- .Q×â {èõíÏì þã^BLPuk BG oBãð Ao òüA
ÿBø|RôBÃÚ qA ,kq|þíð Ùpc ÿA|úíéÞ BuoBK ÿoAk|úHè û|çÞ ô þzýì þüBø|îz^ BG ïAlðApÒ|æ úßñüA ÿBW úG !ÿoõy|þì ôo ïkpì ûBñâ Ap^ óBGBýg Èuô kpÞ|þì þÏu úÞ þèBc ok BuoBK
ôo lñPvzð úÞ òýyBì ÿõO .kõG ûlñìpy }kõg ÅpÎqA óBãñè|äñèô ûkBýK .lypÂBcoApÚpu ïAlì ûkõHð QuAõc úÞ þñÞ {ðqpuôo Rkõg
þ^ ÿAõg|þì îðôk|þì :Q×â ô oBãð úG kpÞ :Q×â ,lñßG oBãð úG þøBãð úßð@|þG lðrG oôk
Bì ,úðq|þì Ùpc }Bø|ûlñG BG Alg .þãG MíKõO ôo RoBÞ ,ly ïpu úG îèBÎ áBg-
oõPuk ô ÿAõhG õO úÞ oõW pø |æBc .îýíùÖ|þíð
...?kõG þ^ {íuA ...úíðBg óôA úG ÿlG !îPyAnâ BW òürñG
qA ô þðôlG f|ç¾ úÞ oõW pø !ïõðBg |çýùu !ÿAô !?þâ|þì ôo Qgõu RoBÞ-
oBãð .îýñÞ|þì àíÞ {ùG kBýG pG òì Quk BG ô kpÞ ÅõÎ Ao pývì kõG þOBÖBßì pø BG BuoBK
pÒpÒ ïAlì .kBPÖA ûAo òürñG MíK ÙpÆ úG JBPy
.kpÞ pßy Ao Alg ô kq ÿlñhHè ûly úÖ|çÞ õükAo ÿpXì kBy ÿAl¾ qA ,kpÞ|þì

41


óApùO úéXì

42


TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43


óApùO úéXì

ÿBÚ@ pâA úPHèA !ïõðBg úð úÞ þ¾Bg wÞ- òì ÿApG pýgA ûBì úu ok ôo êñupK ÿoBÞ|úÖBÂA .kBýG oBÞpu QHÒo ô
qA óBzüA !Ap^ ,lüpýãG pËð ok þvÞ Bíy Ao pülì !ûoBýG ô lðkpÞ þ`K|aK îø BG BølñìoBÞ úíø qôo ó@
úìõéÏì ,lðly Bíy ëAõcA ÿBüõW oBG ûk eH¾ !þ¿gpìòPÖoóõzüA!pülìÿBÚ@lýzhHG- ô lñü@|þì pK NõO BG ëôA Bø|wýüo úíø lñP×â
!úÞlük|þíðJAõWîøôoóõO|þyõâ?lýüBXÞ }oBÞ úÞ úy þíð êýèk !ïõðBg òyBG úPÖo- BìA lññÞ Quok ÿkBýñG RApýýÓO lƒñøAõƒg|þƒì
þPülW óBñ^ BG úËdè àü óBýñývc îƒðBƒg ôo oBì@ ô lüpG Ðüpu óõOkõg !úðõíG òýìq ôo ûoAkA ÿõO lñíùÖ|þìô lñPÖA|þì ûAo }Aõü }Aõü
òüA wGqA ,kpÞ IXÏO îø }kõg úÞ kq Ùpc îðBg lýãG îø þðBHùãð úƒG !þƒPuAo .lƒüoBƒýG {üAõølüBGwýüoôúPÎBíWlñìoBÞQukBýðk
ô kpÞ|þì îhO ô îgA ôA úG þdèB¾ ÿBÚ@ Bøqôo ûoBýG ôo {ñýyBì ûlð ûqBWA ,lìôA úÞ þðBGok ...ô lyBG úPyAk Ao
ûBâ@kõgBð îø ôA úÞ kAk|þì oõPuk QuAo ô M^ .ïkAlðûqBWAòìBOûoAkAäñýÞoBKêgAk kõG ûlì@óBy QukoBÞ JBvc úíø |æBc BìA
wýüokõg xBvcA ô kõG úPÖpâ oApÚ pýSCBO QdO !pülìÿBÚ@îz^- qA îz^ô QvýðoAkpG| þgõy þdèB¾ ÿBÚ@úÞ

.kpÞ|þì þñýG êTì !òìpPÖk kBýG lýãG îø þHýHc ÿBÚ@ úG- úÏüBy ëôA ÿBøqôo ,koAk|þíðpG {üBølñìoBƒÞ BG ô kpÞqBG Ao ÝBOA ok þdèB¾ ÿBÚ@# |
lÏG úG òüA qA úßñüA êTì !îðBg ïAõg|þì onÎ- òì îø ûoAkA òüAõOôo ókpÞ Quok ÿB^ úßñüA BO koAnâ|þì oBÞ òýGoôk Bø|ÝBOA ok úÞ kõG ûly þðBGok îðBg òüA qõñø :Q×â ÿlñO òdè
òüA !îülGoBÞ }oArâ îø Bíy úGô îýüBýG lüBG oõìA BìA ,kpýãG pËð püq Ao {üBølñìoBÞ kpßéíÎ
!óõzüA úG ïlG kBü lüBG oBÞ òüA úÞ kpÞ Àhzì úñürø koô@pG BG þèBì ?ûlìõýð
?ûkoõgpG qpÆ ú^ þyõâôA lðrG þÖpc QuAõg ûoB`ýG þzñì BO óAõO qA ZoBg ó@ ïBXðA ô QuA úñürøpK oBývG ô lüpK }A|þèlñ¾ ÿôo qA lñO ûoB`ýG þzñì
pük pu eH¾ qA !xlñùì îðBg lýzhƒHƒG- wýüo òüA QukqA kõG ûly úÖ|çÞ .QyAnâ Ao òýyBƒì lƒÏƒG ÿBƒøqôo ok .QƒuA ûoAkA þƒèBƒì lñhHèô lyBG kpvðõg kpÞ|þì þÏu úÞ þèBcok
.kpÞ AõÎk õñì oBG l¾ wýüo ÿBÚ@ Bíy ólì@ ,QyAlð ÿA|ûoB^ BìA !{ƒOBƒzƒüBƒìpƒÖ ûkpƒg ô ÿBÚ@ ô ly I¿ð þðq|QÎBƒu ô óAõƒg|RoBƒÞ .ûlìõýð qõñø !wýüo ÿBÚ@ úð :kAk JAõW lðrG
ÿBø|xBñyoBÞ qA þÃÏG êTì úÞ|òüA qA úzýíø Zôpg ô kôoô þPuk Roõ¾ úG |«çHÚ úÞ þuBíÞ
...îzPuk ïk òì ,úÞ lýðôk|þì }lG }kõg qA Qvýð léG þ¿¿hO oBÞ ûoAkA .ly oBÞ òüA pG RoBËð ëõEvì ,kpÞ|þì QHS Ao .ûkrð îø äðq
úÞ kõG óApãðô kq|þì|þì[email protected] úG Ao Bø|Ùpc òüA BìA kõHð ó[email protected] Bùð@ ókpÞ ÅõÎ óõ^ ,lì@|þƒì ,ëAõìA ,kApÖA Zôpg ô kôoô RByoArâ qôo pø QÚô pø þðBGok îðBg úÞ lüõãG QyAk Quôk
þùâ@ àü BG Ao lülW þzñƒì àƒü úƒzƒýƒíƒø ÿBÚ@ÈuõO «BíýÛPvì Bø|QüoõìCBìô Bø|þ¿gpì þéßzì {üApG lüByô kpýâ|þì xBíO ,lñÞpük
.lupG wýüo ÿBÚ@ }õâ úG {üAl¾ ïAlhPuA kõy|þì úìBðqôo àü ÿõO þƒÇƒgôk ÿBÚ@ ,kpßð RCApW BìA ...ô lyBG ûlì@ {ƒýK
?wýüo ÿBÚ@ {ýK lüpG lüAõg|þì |æBc- RAoõPuk QyAkô kõG BøpßÖ òüAok ÝpÒ .kpÞ .ly|þì à^ wýüo {üApG ly|þíð úÞ kõG þðBH¿Î wG qA þdèB¾
koAô þðBGok îðBg úÞ kAk|þì ïBXðA Aopülì ÿBÚ@ .kq äðq ò×éO ûkBPvüA BKpu oõW|óBíø ,kAk eýÂõO Ao ÿrý^
.lýñÞ äñøBíø «B×Çè !úéG- ô ú^BLPukô kõG wýg {üõPðBìô úÏñÛì .ly !JBñW úéG-
ómA wýüo ÿBÚ@ BO lðBì pËPñì ô Q×â Ao òüA .lølð ÿA|ûqBO pýâ úÞ kpÞ|þì Alg Alg ô kõG
koAôô kpÞ qBG Ao äðo ÿA|ûõùÚ ok .lølG ëõgk .lýuo|þì pËð úG îâokpu qAkpKoBÞ ÿBÚ@ úG Ðüpu !óBýñývc îðBƒg- .òÞ pHg õñì lýuo úßñüA Ädì úG-
ô kõG úPgAlðA òýüBK Ao }pu wýüo ÿBÚ@ .ly þvÞ .lýyBHð úPvg !óBýñývc îðBg ï|çu- Ao úPynâ ûBì àü lüpg ÿBøoõPÞBÖ ïBíO lýãG !xlñùì ÿBÚ@ îz^-
}pu QzK .kõG ûkpÞ qBG Ao þãðo þ[email protected] úyõK ïBíO lýãG îø þüBñýu ÿBÚ@úG !òìpPÖk koôBýG .îðBg îPvýð xlñùì òì-
þüBø|ûlðôpK ô JBPÞ qA õéíì ô åorG úðBhGBPÞ ?lýupLð ôo òì ëAõcA qôpìA ?þÞôA !pülì !ïpülì-
.ly|þì pOpK qôo pø kõG ûlì@ôA þPÚô qA úÞ kõG .lýzhHG !pülì ÿBÚ@ úéG-

ô lýzÞ þPcAo w×ð ,ok óly úPvG ÿAl¾ BG
.Qvzð {üBWpu

wýüo þdèB¾ ÿBÚ@ úÞ ly|þì þøBƒì àƒü
BG ,lÚ lñéG ,úèBu þu ÿkpì ,kõƒG ûlƒy ûoAkA
f|ç¾A úzýíø úÞ þOoõ¾ ,QzK|îÞ þüBøõì
ô ûlýzÞ õOA ô IOpì oAõéy ô QƒÞ ,kpƒÞ|þƒì
þèôA qôo óBíø qA .ûkq wÞAô úzýíø ÿBø|{×Þ
ôA ô QƒÖo ô kAk FBƒ×ÏPuA þƒøBƒñK ÿBƒƒÚ@ úƒƒÞ
ïk Ao úGpâ úÖoBÏì úvéW ok ,ly {ñýzƒðBƒW
.kpÞ óAõñÎ Ao ÿlñéG |æBG úìBðpG ô QzÞ úéXc
ÿõO Q×ø QÎBu pu lüBG êñƒupƒK úƒíƒø-
òüA ok lðAõO|þíð þvÞ pâA ,lñyBG óBypƒPƒÖk
Ao {Öpc QuApPùG qôpìA òýíø ,lüBýG QÎBu
îPvýu .lüõãG Ao }A|þÛÇñì «BÏÇÚ êüæk ô lðrG
úÞ oõÇðBíø ,QƒuA þƒüBƒKôoA òƒì Qƒüpƒülƒì
ÐHÇèBG ô îPvø BXð@ úPgõì@|{ðAk òì lýðAk|þì
úÞ îðAk|þì þüBørý^ Qüpülì òüõð {ðAk qA
.lzÞ|þì óôpýG Rõgo òüA qA Ao ûoAkA îñEíÇì
QÛýÛc îñÞ|þìô[email protected] úÞ ïA ûlýñy þüBørý^ òì
,BøoBÞ òPgAlðA }õâ QzK ,lyBƒG úƒPƒyAlƒð
qA ...ô êñupK RBÎ|çÆA ókõHð qôo úG ,þéHñO
pâA ,ûk|þì [email protected]ôo òì þéýg úÞ QuA þüBøoBPÖo
lüBG ûoAk oBÞ|úÖBÂA Bü ÐýÖpO ,}AkBK oBËPðA þvÞ
Quôk òì ,úñÞ QGBS òì úG Ao }A|þãPvüBy
,oBÞpu kBýG êvÞ ô úPhéy ïlñìoBÞ eH¾ ïoAlð
Rnè BG Q×ø QÎBu eH¾ lüBG ûoAkA òüA lñìoBÞ

44


TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

.ÿqpéð lýG Uì {éGBÛì olÛñüA ûpPùG ÿqôo|úðBHy ûBì àü qA pPzýG úÞ úð|æBu ÿoBÞ ôA qA BøoBÞ úíø ok þÎõð úG úßéG QyAk ëõHÚ !þdèB¾ ÿBÚ@ ï|çu-
úâA îø õO !ÕôpÖ úñÞ|þì ÝpÖ òì QýÏÂô- ÕôpÖ .kõG ûlƒy îâ |æBƒc ,kõƒG ûkpÞ oBÞ ó@ ÿôo ,{üBø|òvc úíø BG .QÖpƒâ|þƒì ûoôBzì ÿ|æBGqA lñÞ lñéG Ao }pu úßð@|þGpülì ÿBÚ@
{ßíÞ þPc ,Qzâ Ao Bø|ÝBOA ïBíOôA ÿBK|úGBK kõG þƒÖBƒÞ ,QƒyAk þƒ¾Bƒg þðBùñK QñÇýy ô kpÞ ôA úG ÿkpu ûBãð {P×éÞ ô QÞ àñýÎ
.ÿlýíùÖ|þì ÿkõG ÿkAkoApÚ òì êTì lñÞ ÿlñG|ÐíW ûoBGôk AooBì@qA ÿoAlÛì úÞ kpÞ ÿõì løAõhG Bü koAnãG }pu úG pu þvÞ ÿApG olÛñüA Ap^ !xlñùì îðBg !úG|úG :Q×â
Ùpc þßü þPÚô þèô òâ|þìôo òýíø úíø- ïBíO ûoBGôk lyoõHXìôA .QyAlð ÿA|ûlüBÖ BìA }oBâqôo qA ÿoBìk óBñ^ ,kõzG {ÒBìk
úÞ úy|þíð .kBPvüAô }õƒéW lƒüBƒG úƒðq|þƒìoôq .lvüõñG õð qA Ao ...ô þèBì ÿBø|ó|çýG ,BøoBì@ ûkoõg BXÞqA QvðAk|þíð ÙpÆ úÞ koô@|þì|ok ?lýñÞ|þì úéXÎ ólìôA oBÞpu
òüA ïoõËñì .úãG kAõg|þì {èk þ^pø QyAnâ kõG ûkpG Ao ûlðôpƒK ÕôpÖ úÞ lzð úWõPì wÞ|aýø lÏG ,kq ÿrýì@|phvíO òdè BG Ao Ùpc òüA
BìA ,îýñÞ Quok {ñOô AõÎkqôopø úÞ Qvýð êƒgAk ÿBƒø|úƒâpƒG QzK qôo pø òýzÖA ô úðBg .QuA óBgp^ þèlñ¾ úG ô QvG Ao äðo þ[email protected] úyõK
ÿBÖpc òì ,îýyBG îýévO îø olÛñüA lüBHð þHéÆ|ûBW ó@ BG kAtð|ØXð ÿBÚ@ êHÚ ëBu ôk oõÇðBíø ô krð þÖpc aýø þðBGok îðBg ,kq úýßO
pýâok ,ïoAk ëõHÚ ôo ïBøpýgCBO koõì ok }qôpìA !lýzÞ|þì þyBÛð kõG lý×u úƒÞ ûlƒðôpƒK þèBì oBì@ ok ókpG Quk úG Ao ôA }oô@|ÑõùO qA pu ûoByA BG pülì ÿBÚ@ .ok ÿõéW kõG ûkBPvüA
þOBÖBßì ú^ BG þðôk|þíð ,ïkõG òýzƒÖA ÿoBíýG ?{ßWpG õO ÿkq þñÏü- þøBâlñ^ qA pø QyAk RkBÎ ,kõG ûkpÞ îùPì
{ìpG|þì ô ïk|þì {ùG AnÒ ,îñÞ|þì }oAlýG BG ÕôpÖ ,ly|þìpýâok êñupK qA þßü BGoBG àü .lñýzñG úÞ QuAõg ôA
Aqôo òüA þèô kõHð ÿoõXñüA |«çHƒÚ .óBPvÞkõÞ ôk úG þßü úü .òßð {Òõéy îø õO |æBc- þPc ô kõG ûkpÞ ko Ao ÑõÂõì þƒgõƒy ô QñÇýy Ao òì Ý|çgA Bíy !þðBGok îðBg-
úu ApvK òâ|þì xAo .ûkpÞ ïA|úÖ|çÞ «BÏÚAô Quôk .ly êc úÞ kõG þvýüo - ÿlñìoBÞ ÐÖo ÿApG Ao ÿA|úðBPuôk oBýƒvƒG koõgpG úƒG QƒHvð òƒì QƒýuBƒvc úƒGô lƒýuBƒƒñƒy|þƒƒì
ëôA ûqBO úy|þì úÞ óõzèBu ÿBÚ@ úÞ þéßy úG kõG ûkpÞ kBXüA îøB×OFõu 23 úHñyôkqôo Bíy .lýPvø ûBâ@þuBñy|QÚô
lñO ,kõG êGq ô QìBÚ|ûBOõÞ Bñýì!úðõy|ÿqBG|xõƒè !Bñýì þñÞ {Òõéy ïoAlð qA ÐíW ÿõéW þÒBìk|ûlñƒâ úíø ó@ BG kAtð|ØXð ô úÛýÚk 41 úHñy|úuqôo ,lýPyAkpýgBC O úÛƒýƒÚk
qA ókqpÒ ëBcok îø úzýíø ,kpÞ|þì MüBO lñO ïkõG õO ÿBW úâA îø òì ,ûkõG {Ûc BìA- ëBHðk {èk úO BìA ÕôpÖ ,kpÞ þøAõgonÎ ôA lýñßzG Ao óBO|þéHÚ koõÞo lüly ÜÖõì îø qôpìA
þøBì BG QyAk îø Üc ,kõG {ÚõÛc QýÏÂô qA !óBOoBÞpu lülì@pük úÛýÚk ûkô QÎBuôkô
ô QÖo úüApÞ QvðAõO|þì ÈÛÖ óBìõO oArø 150 .ïkpÞ|þì ôo oBÞ òýíø .kõG ïBÛPðA ÿApG þP¾pÖ qôpƒüpƒK ,îƒüonƒƒãƒG úƒƒÞ BƒƒøpƒƒýƒgBC ƒƒO òüA
ôA þðBGok îðBg BìA ,lølG Ao }pƒùƒÊoBùðô lì@ úüpâ ÝBOA ÿõO qôpüpK úÞ kõG þÞ BìA !«AlW- ok|úƒGok kAtƒð|؃Xð ÿBƒÚ@ lƒÏG ûBƒì oBƒù^ úG Ao Bíy qA QüBßy Bø|ÑõWo|JBGoA qA þƒßƒü
óBzð Ao }A|þüBðAõO pâA úÞ kpÞ|þƒì oAôlýìA Ao ÿkpÞ|þì ÑBÖk Rkõg qA ÐÚõì óõíø úâA ?kpÞ|þì ÿBø|JBvc ûlðôpK ,Qzâ|þì Ao ûoAkA ÿBƒø|ÝBƒOA ,kpÞ úéâ Bíy ÿoBÞ|îÞ qA ô koô@ òì pPÖk
}AkBK ô ÿoBÞ|úÖBÂA ïBãñø «BíPc pülì ,lølG þ^ pø ly UÎBG óõíø ,þñÞ úüpâ kõHð ïq|æ îâ ...ô BøoõPÞBÖ ,BøoBì@ ïBíO BG ,ûoAkA þèBì
òüA îø þøBñK ÿBÚ@ ,QyAk løAõg Ao {üAõø òì úuAô ,ûpülì þÞ pø úuAô .úãG kAõhG {èk ó|çýG ,kõG ûkBPÖA xBíPèA ëBc úG ,kõG ûly .QuA ûkõHð úðBGköõì óBOkoõgpG Q×â|þì
lƒƒülƒƒWpƒƒülƒƒì úƒƒÞ ÿqôoqA BìA kpÞ|þì AooBÞ ôk oAnG õãG .ûly rüõì ûlzð ûoõÒ qõñø !Qvýð ?kõG óBülýÏu ÿBÚ@ óBy|îuA-
ôA ,kõG ûlì@ }A|ÿpýãPhu ô QƒƒülƒƒW ó@ BƒƒG îø õO !BýG Bø|úÖA òüA qA lÏG þyBG pülì ëBu
úñüA îùì !ïõðBg kõG þ^ îuA Qvýð îùì-
.kõG ûkAk Quk qA Ao {v×ð úG kBíPÎA qA ,kõƒG þƒÞBƒy òƒƒì lƒƒñƒìoBƒƒÞqA óõƒƒzƒüA úƒƒÞ
!þðBGok îðBg-
...kpÞ|þì úéâ BøoBÞ ÿqAlðA|îø|QzK
,lðApK {üBW qA Ao Bñýì þdèB¾ ÿBÚ@ ÿAl¾ óõzüA þèô !þdèB¾ ÿBÚ@ ïAõg|þì onÎ-
,QuA ÿkBÎ rý^ úíø úÞ kpÞ kõíðAô ÕôpƒÖ BƒìA óõzPuAõgok ,ûoAk þðõðBÚpýÒ ÿBƒÂBƒÛƒO
qõñø }qôo ó@koõgpGqApülì úÞ QvðAk|þƒì òì qA Bíy úñßð .QuA ûoAkA úìBñuBuA Ù|çg
ó@úñýÞ ÿõGqõñø }kBüpÖ òüAô QuA QcAoBð
?lüoAk þðõðBÚpýÒ oBÞ ÐÚõO
.løk|þì Ao qôo úƒÞ ÿoõW ,kq rýì@|úüBñÞ þñdè BG Ao Ùpc òüA
pý¿ÛO ÑõWo JBGoA îø qBG !þðBGok îðBg- pülì ÿBÚ@ lñO koõgpG qA QuAõg|þì oBãðA
þðõðBÚpýÒ ÿBÂBÛO ÑõWo JBGoA îø qBG ?koAk òüAoBËPðAoBãðA úÞ þdèB¾ ÿBÚ@.kpýãG ïBÛPðA
ÿôo ô QvG Ao úyõK ÿlñO úG QyAlð Ao RBíéÞ
?ïõðBg ûkpÞ ûlý`ýK ÝBOA ÿõO oBãýu ÿõG .kpÞ RpK rýì
úÞ Q×â ÿrýì@|àüpdO òdè óBñ^ BG Ao òüA úyõK lñ^ oBñÞ rýì ÿôo ÿA|ûkoõg|îýð ÿB^ ,kõG
ô lðlýzÞ ápu îø oôBXì ÿBø|ÝBOA ÿBølñìoBÞ
úíø BG ÕôpÖ .lðkpÞ rýO Ao óBy|ÿBø|}õâ .kõG ØýéßO|çG ûlðôpK ô
QvðAõPð îø ÿkpvðõg ô {ì[email protected] úG }pøBËO úG BùñO Ao Bíy koõgpG òüA ! xlñùì îðBg-
|æBc ,ïpýâ|þì ûlükBð óBO|ÿoBÞ|úGpXO pÆBg
.lñÞ êídO
?þdèB¾ ÿBÚ@ ûly ÿrý^- !óõOoBÞpu lüpHG ØüpzO «B×Çè Ðüpu þéýg
ûqBWA BG !ïõðBg úzG lýPuAõg|þì þ^ úãük- ok ÿqôpýK òüA qA {èk úO úÞ îø þðBGok îðBg
?oBHðA ûpG ëAõìA lükAk oõPuk þÞ kpÞ þËÖBcAlg Ðüpu ,kõG ëBdyõg þË×è kpHð
AoôA úíø ûoAkA ÿõO .QvG }pu QzK Ao okô
?òì ?ëAõìA ïôlÞ ?þ^- úíø qA ô kAõuBG ,olPÛì þðq ,lñPyAk Quôk
?Qvýð Bíy ÈhPuk òüA úãì !ïõðBg úéG- pPzýG ëBu 28 úßð@ BG ,kõG Ý|çgABG pO|îùì
JõýÏì ÿBøpOõýLìBÞ ïkõG ûkAlð oõPuk òì úãì }pøõy RõÖ ô ÙkB¿O qA wK þèô QyAlð
ûqBWA óõOkõg úG oõÇ^ Bíy ?pýíÏO ÿApG ûpG pø QÚô pø ,kAk|þì óBzð pO|úPvßy þíÞ
îðBg òüA ly|þì úÖBÂA ûoAkA úG ÿlülW lñìoBÞ
?oBHðA ûpG lýPup×G ôo BðôA úÞ lükAk oBÞ òÖ ô RõÖ äðok ô úé¾õc BG úÞ kõG þðBGok
.rýì ÿôo QyAnâ Ao ûlðôpK Q×â úÞ Ao òüA ûoAkA òüAok úÞ kõG ëBu {y ,kAk|þì }kBü Ao
ô lñÞ ëpPñÞ Ao }A|ÿôBßXñÞ QvðAõPð Bñýì þvÞpø ,QÖo|þì þ¿gpì þvÞpø ,kpÞ|þìoBÞ
BìA QgBñy Ao ÕôpÖ Èg ,kpÞ qAok Ao {ðkpâ QyAk þéßzì Bø|ûsôpK ô BøoBÞ ókAk ïBXðA ok

.Q×ãð ÿrý^ ...ô
òüA òì kBýíð ïkBü BìA úñì ÿBÃìA ô Èg !û[email protected] aýø|þG ókpÞ àíÞ ÿApG ôA úÞ QvðAk|þì
úð Ao ôA þøBñK ÿBÚ@ .QuA ûkBì@ þPyAk îz^
!îyBG ûkpÞ ôo oBÞ pËð IcB¾ ô ûpHg þuBñyoBÞ óAõƒñƒÎ úƒG BùñO
óBüBK

45


ûAo qA }õðBýÞúÞlðAõg|þì Ao QuA òÞBu Bø ó@ërñì ok úÞ}olK þðAôo óAoBíýG qA þßü RApÆBg ú^pPÖk Bßýð:óBPuAk ú¾çg óApùO úéXì

þùWõO|þG pSA ok ûAo ok .kõy|þì AlW ôA qA þPcAoBð BG ZpüA }krìBð BG õãìõãG qA wK Bßýð .lñÞ|þì ûlñìpy Ao ÿô }koõgpG BG ô luo|þì | |lXðôpvg Büôo:ûlñvüõð
ôA òýèBG oBñÞok kAtðpùì ,kpG|þì pu úG BíÞok Bßýð úÞþOlì ïBíO ok .kõy þì AlýK {éüBuô ok kAtðpùì }õðBýÞûoBíy ÈÛÖ ô lñÞ|þì ÙkB¿O 62{| hG
RBÚôAok BO løk þìôA úG Ao {OApÆBgpPÖk .koAkrüApKoõu àü {üApGô kôo þìôA ólük úG lÏGqôo QvýG ,{ðlì@}õø úGqA lÏG þèô ûkõG
þì êíÎ úG þÂAo ,úPÖpâQÚô }õðoqoõvÖôpK {ýK úÞkAtðpùìoAp¾A úG Bßýðô kõy þì ûlýzÞïôkoBG úG Bßýð ÿBK êíÎ .lñÞúÏèBÇì þüBùñO
Bßýð ô ZpüA ÿBøAõÎk kõG kõùzì úÞÿrý^ óAoôk òüA|þìBíO ok BìA.lðôo|þì }õðBýÞÿçüô úG þãíø êíÎ qA êHÚ ,}õðBýÞkBùñzýK úG .kõy
ô kõG ÿkõHùG úGôo Bßýð QýÏÂô .kõy|þì ïBXðA QýÛÖõì BG |ôA êíÎô|ûkBì@êíÎ ÿApG B« Ïüpu Bßýð ,p×uqA wK .kõG óBy ÿBøpËð ÙçPgApupG
QyqoBPÖopÆBg úG BßýðoBHñüAô lññÞ|þì AlýKõãìõãG îø BG ûoBGôkô kôo|þì Bßýð ólük úG ZpüA.kõG ûkpÞòPÖo ûAo úG Ñôpy þPuk Jõ^ BGôA

...ô lñÞ|þì óôpýG óBy úðBgqA AoôA kBüpÖô kAk BG , ZpüA

ÜzÎ îüpc ###
RoBùì BGô ly koAô QÎpu BG }õðBýÞ#
Ao {Oõßu ûpg|æBG rýð pPÞk óBìq òüA ok ?úð Bü þPvø .lññÞ ÿqBG Bì ÿô[email protected] BG lüBHð ú^õÞ ok {üBø àýPu|æ ÿAl¾ ,kq oôk
Ùpc úÞ òüA ,óBW ZpüA Jõg:Q×âô Qvßy kAk úìAkA kõgô kAlð Bßýð úG iuBK Qéùì úíÎ .lýâ|þì Quok Bíy þ[email protected] úéG- kAk óBßO þPukô kq ÕAp^ Bßýð ÿApG.lý`ýK
òüA úG óq úãì ?ÿkAk wKôo RA úÛéc þ^ ÿApG: óõOkõg úðôkokrürÎ pPgk úG ôo BÖpc òüA- þé¾A óBGBýg úG ôA BO lðBì pËPñì Bßýð .QÖoô
.Qvýð ÿlG úâ þìô úñÞ þì RpK ôo {WAôkqA úÛéc þâkBu QyAnâ{×ýÞêgAk Ao Bø wßÎ lÏG .lý`ýK
Bíy òüA úãì îñýHG ?Ap^ úãük Bíy þüAk- îøBG píÎ úü lüAõg|þì Bíy ûly ïõíO rý^ úíø ...óBW þüAk lýãG }okBì kõzâAo ëBøok úÞòýíø ly êgAkô
qA ôo þüAk óq ô Bßýð óõOkõg pÆBg úG úÞ lükõHð ly þüApünK koAô ,koôBýð QÚBÆ pãük Bßýð ï|çu ÿkpvðõg BG Bßýð.lüôk ôA Qíu úG
þüAk óq úãì ,BXñüA lükoô@ô lülýzÞ óôpýGpùy .lýñÞ þâlðq úG ôA þèô ,lðkAk Ao {ì|çu iuBK úíø kpÞ ï|çu ô úìõéÏì :Q×â QýðBH¿Î BG okBì þèô ,kpÞ
óõ^ þèô .úyBG }A|ûkAõðBg {ýK QuAõg|þíð úG Bì oBÞ úñüA þâlðq ÿApG ZpüA }ôo úâA úð- }olK oBñÞ ,ly úíÎ koõgpG ÿkpu úWõPì þGõg
îðôA lýPuAõg oõÇñüA lükõG }pvíø úÞ Bíy }oBñÞ Ao {üBøB¿Î ô Qvzð þèlñ¾ àü ÿôo .ïly|þì úðôõük îPyAk ?pPgk þüBXÞ
ÿBÖpc úG þPýíøA aýø Bßýð þèô ,lìôA kpÞ QÛÖAõì .píÎ úü ëBc úG ÿAô ,úzÞ|þíð îø ûlñü@ úP×ø QèBc óBW Bßýð :lýupK A«oõÖ ÿkBy QyAnâ ïkõG úPÖo: kAk iuBK þãé¾õc þG BG Bßýð
õO ÿApG ,}BG ïô[email protected] ïrürÎ ,óõW Bßýð-
.ûpýâ þì îýí¿O }kõg ûk|þíð òì õO ,ÿoBýGoBzÖ QGB¿ÎA úGolÛð@úÞ Qvýð Jõg ?ûoõÇ^ RBK ?úGõg .óAqôpÖ {ýK
QÛÖAõì BG òì ,ZpüA þñÞ þì ûBHPyA õO- .ûpPùG Bíy Qícpì úG ÿA- wKAõèk ÿkpßð pßÖ ?þP×ãð Bì úG Ap^-
ôo îéDBvì òì ,ïkpÞ ôoBÞ òüA ïpPgk ô pvíø .þPvø þðBH¿Î |æBc Bì lýñÞ oôBG îðBg Bßýð: kAk úìAkA oBüqBì ÿõO ÿkBPÖA ûAo QýÏÂô òüA BG õO ...îýy|þì
êü|æk òüA óõ^ ïBðôA ,îPyAnâ óõýì ok óõyBøBG oAnG ,úðrGôo {ÖpcoAnG òÞ {èô ÿkBy- îüBýG Bíy ólük úG îýPuAõg þì úP×ø òüA ÙpÊ
úG ôo þvÞ òì ,lðkpÞ QÛÖAõì lðlük þÛÇñì ôo okBì úÞ ,úý^ îðBg òüA JBvc Ùpc òíù×G úíø ?þ^ úÞ Õõéy pùy òüA ÿBðõGBýg
úðBvÖA ô Bßýð úâA îø ó|æA òýíø ,ïkoôBýð BXñüA oôq okBì ÿlýñy ...ûqAlñð òì ókpâôo Bøpý¿ÛO úíø .QyAnð óBg ZpüA BG:lýzÞ kBüpÖ þðBH¿Îô úP×[email protected] pG Bßýð
úP×ø úü þPc óõzüA ?lðkõìpÖ þ^ îðBg ÿlýñy Ao ôA ô lñPÖo ûpÒ îz^ oBüqBì úG úíÎô ÿkBy ,ú`â õO ïBK ÈÛÖ ?úí^ òì úãì ?QýÏÂô ïôlÞ
.îüo|þì BXñüA qA qôpìA òýíø óAõhð úíÎ:Q×â úé¾BÖ|çG úíÎ .lðkpÞ Rõßu úGoAkAô ÿoõÆ òüA òì BG Ap^ ,îPvýð úÞ pýâ òýìqô êýéÎ
ok þüAk óq BGôo óõO R|çßzì Bíy ú[email protected] .lññÞ êídO õñì lñðõO þíð îø
|ç« ¾A Bßýð þèô QÖpünK îðôA lýPyAnâ óõýì QèBXg óõOkõg qA?úý^ Bø Ùpc òüA- ?ÿoBýì ok úý^ Bø ÿqBG òüA óõW .lýðq|þì Ùpc
ôoBì ÿô[email protected]ßÖ lýñÞ|þíðôo óõOkõgpßÖ ,lýzßG BGô Q×[email protected] úíÎ ï|çÞ òdè qA Bßýð qA pK óBíz^ô lðAkpâ ÿôo okBì qA Bßýð
.îâ|þì þ^ úíùÖ|þíð ,úñÞ|þíð áok õñì ÿBÖpc òìqA Ap^ |ç« ¾A ?ÿqBG ïôlÞ: kAk iuBK QýðBH¿Î ,lì@ àükrð pPÞk ,kBPÖA olK Roõ¾ úG {ßyA
õO ÿBÖpc þèô ,îíùÖ|þì îGõg þéýg- .lýñßG kpzÖ kõg ÿBø Qukok Ao }pPgk Øýdð óAôqBG
îP×â ÈÛÖ ,îP×ãð ÿrý^ úÞ òì ,óõW úíÎ- ?lýñÞ ëAõEu óBg ZpüA qA ?lýupK|þì ,ïrürÎ ÿrWBÎ õO úP×ãð þvÞ aýø :Q×âô
.QuA úðBùG ,Qvýð êýèk qA ïAõg þíð ,ïpG óôpýG îñÆô qA ïAõg þíð îñì.ólýupK ôo Bø þðlýupK ZpüA qA- QùG òì úÞ þPvø þÎBXy pPgk õO wßÎpG
?lülýñy Bìp×G- kAõg þì õñì úâA îø BÚ@ òüA ,îzG AlW ïA|ûkAõðBg òì ,órG ôo RBÖpc îøõO |æBc ïkAk ôo óõy JAõW óôA.QyAlð ÿoõËñì îø RokBì ...îñÞ|þì oBhPÖA
õO Ùpc îñýHG õãG óõW þüAk óq Jõg- oBÞ ok ÿoAp¾A aýø úð îø pâA ,úðõì|þì BW òýíø þ×ýéßO|çG òüA qA îupG úXýPð úG ïAõg þì qôpìA ,þPvø BXÞ îýPvðôk þì úâA ,kõG ûly óApãð ÈÛÖ
òì óq õO þ^ }[email protected] îðôlG ïAõg þì ,ïly úPvg
?úý^ .Qvýð .}BGòEíÇì,ïpPgkîüly|þíðóApãð|ç« ¾A
àyA úÞ kpÞ ûBãð }okBì úG ûoBGôk Bßýð
okBì QÖo okBì ÙpÆ úG kpÞ þì áBK Ao {üBø
ïAõg þì RonÏì :Q×âô lýuõG Ao {Ooõ¾

.ïpPgk
BG Üc ,okBì ïAõg þì RonÏì òì-

.îPÖpâ|þì xBíO lüBG òì ,QuBíy
ôo QuBHèôpG |æBc ,ïrürÎ ûoAlð þèBßyA-
Bø|ú`G ô þ[email protected] ,îüoAk óõíùì úÞ BýG ô òÞ ÅõÎ

.óBXñüA
.ïkpâ|þì pG ó|æA òýíø olK îz^-
{üBø xBHè.QÖo {ÚBOA úG QÎpu BG Bßýð
Ùpc òP×â ô úíÎ oAlük ÿApG Ao kõgô kpÞ ÅõÎ Ao
oBývG ÿôpýð xBvcA kõg ok .kpÞ ûkBì@ {üBø
þüApünK àükrð þPÚô ,kpÞ þì pGApGBð kpHð òüA ÿApG
Bì }AkAk:Q×â|þì úÞ lýñy Ao úíÎ ÿAl¾ ,lýuo
BOôk òüA îüoAk ô[email protected][email protected]ô Quôkô êýìBÖ ÿõO

46


TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
47
Bíy |«çÏÖ Qvýð oBÞ ok þ×ýéßO þ`ýø- îzG ÜÖõì þâlðq ok úßñüA ÿApG îâ þì òì-
úü ô lüqAlðA|þì ûAo ôo óõO þuôpÎ ÉBvG BW òýíø lñ^ òüA ,îðôonãG ZoBg ôo þèBulñ^ ïoõHXì
ôo óõO óBøk |æBc.lýñÞ|þì AlýK îø IuBñì oBÞ ,úñÞëõHÚ,úðAlðqÿõOúñÞpßÖ îðBgBßýðôoëBu
ô îükpâ þìpG îýPvGôo óõìkõg þGBvc úÞ lÏG
?óõW Bßýð þÛÖAõì lýñÞ òüpýy ûAo óõìkõg ÿApG QcAo ô úÖpì þâlðq úü
ô kAk óBßO ÿpu pSCBO ô þPüBÂoBð BG Bßýð
.îüqAlðA|þì
.ïoAlð þÖpc òì úéG: Q×â òì ,BÚ@ òÞ }õâ ,îãG òì oAnG |æBc-
lüoAk Quôk úâA úyBG ,ïoAk òì þèô- AlýK ÿoBÞ úü BW òýíø ïAõg þíðôo úÖpì þâlðq
lüBG úé¾BÖ|çG þèô ,îýñÞ þì þuôpÎ BW òýíø ,úíø êTì ,îýñÞ|þì Ñôpy ûkBu þâlðq úü BG ,òÞ
oBÞ ïApG óôA ,úðõìpËPñì òì ÿBPuôk qA þßü ,îüpG ...ûpýâ|þì óõìBuô pu óõì þâlðq îÞ îÞ lÏG
úâA ,ïlG Quk qA îðõO þíð úÞ ûkpÞ AlýK þHuBñì ?ïAõg þì BÚ@ òüA qA ÿkBüq rý^ òì lýãG BøBíy
ÿA úãük wÞ úìõíOoBÞ îñÞ Quk óôA Quk òüA ZpüA þèô ,ly oApÚpG Rõßu ÿA úËdè
òì Ùpc:Q×â QýðBH¿Î BGô Qvßy Ao Rõßu
.òñÞ|þì JBhPðA ôo oBñÞ òì ÈüApy BG þðõO þì þñÞ|þì pßÖ pâA ,úñýíø
BG BýGõO ,óõW úíÎ ïoAk úãük pËð úü òì- ÿApG úð úÇdÚ pøõyõO ÿApG úð úðpâô ,pPùG úÞ þüBýG
.kpâpG þPcAoBðô Qvýð Jõg ÿlük úâA ,ôpG ZpüA Bíy ûkBP×ýð îø þÖB×OA aýø Rkõg ëõÚ úG ,óq òì
óôpýG qpì qA õìBK òì úÞ îP×â úíÎ úð-
.Qì|çu úG ôoBì pýhG ôo
.QÎBu úü ÿApG þPc ïoAm|þíð kBüpÖ ô QvW BW qA QýðBH¿Î BG ÿkBy
!ÿqBHXè IXÎ, Alg pG ûBñK ÿAô- ûphvì UdG òüA úG Ap^ ,ZpüAõy QÞBu :lýzÞ
Ùpc úßñüA êTì JBvc òüA BG Jõg-
îøB×O úG îø BG îðBg òüAô òì ,ûlðõíð ÿA úãük ?lük|þíð úíOBg
pOlG BOôk Bíy îýñÞ|þì Rõßu Bì þ^pø
.îýuo|þíð Bíy. lýñÞ óôpýG óõOpuqAôo BøpßÖ òüA lýñÞ|þì
QèBcô úð|æõXÎ ÿpýâ îýí¿O òüAqApPÞk þO|çßzì lýâ|þì úÞ BñüA ,lýñÞ þâlðq îø BG lüBG
ûpýg ôA úG ÿA úËdè ly IXÏPì ZpüA RôB×O þG
rürÎ òüA úG Jõg: Q×âô ly QÚBÆ þG úíÎ lðBì .lüBýG oBñÞ îø BG óõOkõg úzð êc úÞ Qvýð
þèô ,ÿkBy îükq Ùpc þéýg îø BG Bì-
.}AkAk õãG ÿrý^ úü úðôkok ÿApGôo }A úÛéc îðBg îø }[email protected]ûoAlð ÿA úXýPð
kpÞ ûBãð }pøAõg úG QýðBH¿Î BG pPÞk
JBhPðA ok Bì Bßýð ïpPgk ,îâ þì ó|æA :Q×âô .ly ïõíO rý^ úíø þñÏü ,úñÞ þì RpK òì
ûlzð pük îø |æBc ,îükpÞ ûBHPyA õO ÿApG ZpüA lÏG úG òüA qA ,ïoAlð ÿoBÞ úPynâ BG òì-
kpì óôA ,ûlG RBXð ÿoBPÖpâ òüA qA ôo Rkõg
.lýñÞ koõgpG êDBvì BG úð|çÚBÎ
.Qvýð þâlðq .kõG úPgAlðA òýüBK Ao }pu Bßýð
ÐíW lýy lñéG ,óõíyAkAk îñüA Bìp×G- Ao {üõéâ ÄÓG lüõãG lüBG ú^ QvðAk|þíð
úíÛè lüBy ?ûpHg ú^ Qvýð ïõéÏì BXñüA îüpG lýñÞ þ^:Q×âô QuBgpG þgBPvâ BG ZpüA kpzÖ|þì
òüA úG úÞ ókpÞ AlýK óõypPgk ÿApG ÿpO Jp^ kBüpÖ QWBíu BG îø Bßýð ? ÿly þðlìôA îðBg ly

.òñÞ|þì JAõW ôo Bì þPcAo .úð: kq
ok ØýÞ úÞ }okBì úG QýðBH¿Î BG ÿkBy BG oBüqBì .lðkpÞ ûBãð ôk ó@ úG IXÏO BG úíø
{Puk qA Ao ØýÞ ly àükrð kõG ûkBPvüA Quk }pvíø ûkAõðBg úG ÉõGpìoõìAok ûBâ aýø úÞ ó@
:Q×âô kpÞ þðBýì ok BK oBG òüA kpÞ þíð QèBgk
:Q×âô lýzÞ Qvýð óõ[email protected] ïBøolÛñüA óApüA qA òPÖo óBg ZpüA
óq BñüA ?ú^ þñÏü ...îüpG þ^ þ^ lýüBýG Bíy QÚô pø ,óõOpøAõg...îðBg òýíø
óõykõg ûlìôA {ýK óõy òýG þÖpc ,lðpøõyô BìoBâqôoûBìôk,þßüBOóApüA îýüBýGBìBüBì{ýK
ÈuôòüAlýâþìþ^BøBíy ,òñÞ|þìê¿Öôêc ,ÿpýâ úðõùGô úüpâ úy þì }oBÞ úñÞ þì ûBýu ôo
qA ZoBg òì Qvðôk|þì ëôA qôo qA óõzüA ûqBO
.lýñÞ|þì ïõíO ôo rý^ úíø lüoAk êýì BG Épy òüA }pünK BGô îñÞ þì þâlðq óApüA
?Q×âþ^QðõW þüAkÿlýñzðúãì- Bíy ëBc úG ÿAô QyAnâ òì þâlðq úG ïlÚ QHÒoô
úü þðBH¿Î Bíy êTì îø þüAk ,ïlýñy Ap^- ûApíø óõOkõg BG oôq úG ôo îðBg Bßýð ÿAõg þì úÞ
úÞ ÿkõWô BG ,úzG ïõíO îuok qôpìA úâA òì.lýñÞ
.òýzG |æBc ,Q×â ÿrý^ BO óApüA ïBýì AkpÖ òPvø BXðôA ïBøoAkpG ô pøAõg
îø |æBc ,ly ïõíO Bì ÿBø Ùpc ÿkBy úð- aýø oBüqBì ÿBø Ùpc qA ZpüA .úyBG QcAo ïpvíø
Ùpc îýñýG|þì ôpãülíø pÃdì ÿõO ,îüpG lüBG êc êßzì òüA :Q×â BñPÎA þGô lìBýð {yõg

.Qvýð îø ÿA úãük .úy|þì
}A|ûpù^ QýðBH¿Î ÉpÖ qA úÞ ÿkBy ÿpãük Ùpc lük úðõâ òüA úÞ îø oBüqBì
BñüA ,ÜícA õy ú×g: kq kBüpÖ kõG ûly óõãéâ løk úé¿ýÖ Ao UdG úÞ ó@ ÿApG ÿkBy.krð
òñÞ AlýKõOqApPùG ÿkBìAk lñðõO þì QcAo þéýg ûkoô@ kõg BG úÞ Ao þñüpýy úHÏW ok QuBgpG
UdG þPì|çu úG Jõg:Q×â ô kpÞ qBG lðkõG
.îýñÞ AlýK ôo Bßýð êTì îýðõO þì úãük Bì þèô
þì þÞ qA ï[email protected] úãük óõìpøAõg îñüA Bìp×G- .óõñÞ þ[email protected] þñüpýy îñüA ,úìõíO
îükõHð pùÚ îø BG| «ç¾A Bì ?úìôlÞ þ[email protected]
?úyBG úPyAk ÐÚõO úðõO ûpg|æBG òì îýupG úXýPð úG Bì ÿoAm|þíð õO
óõ^õO qA úÞ îPvýð RokBì êTì òì ,úéG-
QuAo ,îâ|þì ôo Üc òì îñÞ ÑBÖk þPvø ïokApG ?ly þ^ î×ýéßO ïlýíù×ð
õO îèôA qA lýzG AlW îø qA «BíPc lüBG Bíy þâ|þì

.þPyAlð ôo pPgk òüA QÚBýè
koAk úìAkA


óApùO úéXì

pËPñì ô ïkAk óBßO lýDBO QìçÎ úG ÿpu òì QÖoîøBGóBìûkAõðBgkApÖAúýÛGqA{ýGôAôòì .îñÞþèBgQýèõEvìoBGqAúðBy,ïkõG|úPgõì@
:Q×âBñýìúGôooBãð.ïlðBì{ìçÞþÚBG pO òýãñu þíÞ óBíüBø xok .îýPyAk lì@ ô ok }pvíø ô ZpüA úÞ þHy êHÚ ëBu ûkqBü
ô ÿkõƒG lƒüBƒG !lƒñPyAk þƒƒñƒzƒW úƒƒ^ - îø oBñÞ ok úÞ îýPvðAk|þƒì ôk pƒø ô kõƒG ûly ,lðly Bì úüBvíø óBPuôk ô|êýìBÖ ÿkBy óBýì
,úPynãð óBzWAôkqA qA ûBìôk qõñø .ÿlük|þì xok îø qA ô îýðAõhG xok îýðAõO|þì pPùG RBðBdPìA òü[email protected] ÿApG ô ïkõG úèBu ûl×ø òì
UdG ô pW ô AõÎk îø BG ÿqôo QuA ëBdì BìA úÞ îülðAonâ|þì Ao RBðBdPìA òƒüpƒ[email protected] .îýupLG pøBìpùyok.ïly|þƒìûkBƒì@îƒðBƒPupƒýGkûoôk
þðApãð óôlG ô BGBdì þG olÛð@ îðBg .lññßð úGBøú`G,îýPzâ|þìpGúuolìqAþPÚôqôoàü Ao kõg Bø úüBvíø IéÒA ,lyBG BKpG þuôpÎ BW
îùì{üApGoBãðAúÞlñÞ|þƒìBƒøoAo}rýOÿAl¾ óBýì úG Ao ZAôkqA Ùpc lñhHè BG ô þgõy úðBùG òüA úG ô lñðBuo|þì Bø úðBg ok ÿõéW BO
.lñüõâ|þìú^}AûoBGokóApãükúÞQvýð ÿkAlÏPuABGôóAõhuokpPgkúÞBñýì.lðkoô@ lññÞ|þìõãP×â þOlì .lðõƒy|þƒì ЃíW îøoôk
ô kq løBy ïkõg îø oBG òülñƒ^|BƒølƒÏƒG oõƒßñÞ ok ëBƒu óBƒíø òýÛü oõÆ úG ô kõG BÎk óBzýâlðq ïAôk ô kBìAk ô xôpÎ ÿApG ô
úƒÞ Q×â|þì oBãð ô ïkõG óBzüBøkBüpÖ ô|Bøkoõg :Q×âly|þì|úPÖpünKûBƒãzðAk ô kpÞ ûkB×PuA Q¾pÖ qA îø ïokBƒì .lññÞ|þì
Ao }qôo YñK ,oBù^ xôpÎ ,úP×øqôo Q×øqA ô Bø xok òüA Quk qA îýñÞ ZAôkqA pâA - ÿkrìBð þðBíùýì ÿApG Ao Bø úüBƒvíø Iy óBíø
ÿApƒG îèk ,lðoAnâ|þì }olK úðBg ok
êýèk úßð@ þG ô Qgõu|þì þPƒvƒø ÝBOA úG Ao kõg lñéG þüBø ïlÚ BG
p¿Ûì Ao }pøõy ,îðAlG Ao óBzƒüBƒøAõƒÎk úG óBñ^ Ao îüBø óAlðk .ïlðBƒuo
úƒíƒø úƒƒÞ ïkpƒƒzƒÖ|þƒƒì îø
ïA þâlðq îcArì òüA BG.îPvðAk|þì úÞêgAk úG ,kõG|úPÖpâkok îOoõƒ¾
,ïkpÞ Qvu Ao îìlÚ ,îPyAnâ BK
oBËPðA îz^ Bùð@ lσG ëBƒu ȃuAôA ûôlðA qA þð[email protected] úG îPvðAõO þíð
oBËPðA ok òì ô lðkõG óBylðqpÖ lèõO
.îøBßG ïA þðôok
!?îñÞ ú^ îðAk þíðBùð@lðqpÖûpgæBGBOûBãzðAkYüBPðïçÎA úùÛùÚ rW úG .ïkpÞ ê×Ú êgAk qA Ao ok
êHÚ úËdè lñ^ úÞ "lñíÞ" oAô úðAõük
ïA úÚçÎ koõì|úPyo ok îø òì ô ly lèõPì ok ïAlì ô kõG ûkpÞ pK kõg qA Ao úðBg
ûoBGok úð pãük ó@ qA lÏG ô ïly|úPÖpünK }õâ úG þüAl¾ ,ly|þì oApßO îyõâ
ô ôA þPc úð ô ïkõG ôBßXñÞ þPvø þíð ÿoAkkõg úíø BG .lýuo þíð
àyA RApÇÚ ûoBG àü ïõXøqA îPvðAõO
?îñÞ ú^ lýüõãG Bíyîýðô ëBuoBù^ .ïlük|þì Ao }pvíø îüBø úðõâ pG ô lðlýyõW|þì óBìA þG úÞ

ú^pâ ,óApùƒO êTì þâorGpùyok þâlðq .îñÞ ÿoAkkõg ,lðly|þì ÿoBW
ÿApG BìA ,kõG ûlññÞ|úPvg ô Qhu oBývG xõGBÞ àü oBPÖpƒâ ïkpƒÞ|þƒì ô[email protected]
ÿpýâkBü úñzO ô ïkõG ûlì@ Ùlø BG úÞ òì ûoBGôk pOkôq ú^ pø ô îyBG ûly iéO
ô ûlƒðqõƒì@ îø þéýg ,ïkõG ûqBO IèBÇì Rnè îýâlðq {ì[email protected] qA qBƒG ô ïõƒy oAlýG
qA pƒOkôq þíÞ ïly oB^Bð .kõG òüpýy þƒG ô|úƒPynƒâ ÙçgpƒG lƒñíÞ .ïpHG
,ïkpâpG óBìpùy úG îOçƒýƒ¿ƒdƒO óBƒüBƒK þâlðq ok òì oBTüA ô Qynâ úG ú˃cçì
ô kõG oBíýG þPhu úG ïolK óõ^ óBƒGq úƒG ,kõƒG|úƒPgõƒì@ úÞ Ao ú^ pø
}qõu ô lƒñO äƒñø@ ,lüqpè îèk .koô@
.lñýHG Apì úÞ kõG|úPuAõg BøoBGô kpÞ fôpXì Ao îèk {üAl¾|rýì@
ô okBì ÿBø QHÚApì kõWô BG
ok óBßyrK }çO ô ërñì ok îüBøpøAõg .ly oApßO îyõâ ok
ô lzð ëpPñÞ olK óõg oBzÖ óBPuoBíýG pÆBƒg úƒG úƒÞ ÿpƒýÛc olƒÛð@ õƒO -
,úPßu wLuô óõgoBzÖ lüly {üArÖA ÿBøokBì {Ûð ïAlì óApãük ØüpÏO
pvíø þéÎ .QÖpâ Bì qA úzýíø ÿApG Ao ôA þñÞ|þì ëBýg .þñÞ|þì ÿqBG A o Jõg
úG Ao olK oBG òülñ^ |Büõâ úÞ þPvø ú^ pø þƒøAõƒg|þƒì Alƒg qA úÞ îðAk þíð
ûlðBƒuo óBPuoBíýG úG þvðAsoôA Roõ¾ õO .kõzG îÞ Qýâlðq qA òì py pOkôq
ok ,kõG ûly ôA þPìçu pýãýK ô þPvýð òìokBìõO ,þPvø úýÛG êTì îø
.QƒyAk oõƒÃƒc îƒuApƒƒì|þƒƒìBƒƒíƒO Apì okBì ÿBW þðAõO þíð îø râpø ô
úèBu oBù^ úu ,lñíÞ óBzß^õÞ pƒPƒgk ,kôo|þìoõâ úGõO BGõO ÿô[email protected] .ÿpýãG
.QyAlð Ao þvÞpãük }olKrW BìA kõG ô îñÞ|þì Aõuo úíø krð Ao õO òì óõ^
QuAõgkAk þPvø úÞ kõG ëBu ôk qA {ýG ,îðAkpâ|þìpG }A úðBg úG Ao ïokBì ûoBGôk
qA ,kõG ûly AlW }pvíø qA ô ûkAk ÝçÆ òzW Ao õO òPÖo ôk pø olK ô òì
îø þøBì lñ^ Büõâ úÞ ïlýñy oBãð
...ô îüpýâ|þì
.QuA ûkpÞ ZAôkqA úÞ kõy|þì }õâ {üBø Ùpc úýÛG úG îƒPuAõƒg þƒíð
þéÎ qA þPuok QgBñy óBìq ó@ BO ,Bø Ùpc òüA úÞ îñÞ oôBG îPvðAõO þíð ,îñÞ
JBÛð ó@ QzK ïkpÞ|þì óBíâ ,îPyAlð úƒG ô kõG ú`G àü ôA ,QuA lñíÞ ÿBø Ùpc
ûly óBùñK þTýHg kpì ,koAk ûpù^ úG úÞ|þì[email protected] Ðég Apì {üBøoBPÖo BG kõG|úƒPvðAõƒO þƒPcAo
Ao þèlãñu ô lðAk þíð ÿrý^ QümA ô [email protected] rW úÞ
qA|BølÏG ú`ð@ BìA|úPyAkAôo {ðq Ücok ïBíO úG .lñÞ fçu
ÉBHOoA lñíÞ .kõG òüA qA pýÒ ÿrý^ ,ïlük ôA ó@ úíø kõWô BG îPvðAõO|þì oõÇ^ ,lüqpè îèk
úƒG IƒéÒA ô QyAk oBãð ô òì BG þGõg ïpƒvíø ô lƒñíÞ pƒÆBƒg úƒG úƒÞ þƒüBƒøoBƒÞ 48
úÞ îø QÚô pø ,lƒì@|þƒì óBƒíƒðlƒük
ûqBWA BG IéÒA îüôpG }kpâ úG îýƒPƒuAõƒg|þƒì
.îüõy|þì ûkõ[email protected] Bø JBPÞ .kpÞ RõÎk ,kõG lÏG qôo oBù^ úÞ ïokApG
:Q×â ô kq ÿlñgqõK oBãð BG Bø úüBvíø qA kBìAk ô xôpÎ àükrð ïAõÚA
úG Ao óBìkõgô îýü@|þìok úèB^ qA ,úPuok - îø Bùð@ kôq þéýg ô lðkpÞ þüApünK þñƒüpƒýƒy
ÝBPzì ú^pâ òì .lñPÖo ô ûkpÞ þËÖBcAlg
.îüqAlðA|þì ûB^ BO úð ô Iy ó@ úð BìA îñýHG Ao kBƒìAk ô xôpƒÎ ïkõG
:kAk úìAkA òì úG ôo lÏG oBãð .lìBýð {ýK þP¾pÖ òýñ^ lÏG ÿBø|úPƒ×ƒø
úÞ Bø óBíø ?QuA RkBü úÞ Ao óBì úüBvíø - ,kõG úðBg ó@IcB¾pPgk òì þíýí¾ Quôk
?kõG óBzýuôpÎ êHÚ ûBì ôk


TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
49
ô þÂAo ,ïkõG ûkAk óBzð ï[email protected]ô kpvðõg ÿkpÖ òüA îƒÞ îƒÞ .îükpG|þì kõg BG îø AoôA }olK
ÿA úíéÞ lñ^|êýì þG |ô {ì[email protected] .ïkõG lñupg kõG ûly|úPvGAô Bì úG ÿoõÆ óBGq òüpýy pPgk
ïpâpu òì .ïly oôkôA qA lñíÞ ûApíøô îP×â .lGAõhGBìërñìokQyAkoAp¾AþPcúÞ
Bì {ì[email protected]ókq îøpG ÿApG ïAlìôAô ïkõG îýâlðq RõÖ kpãèBu òýèôA qA lÏG ûBì úu ,ôk oBƒãð
óBüpWok Ao þéÎ îPuAõg þíð .lýzÞ|þì úzÛð ûAõg ô QÖo úðBg ó@ qA ô kpÞ ZAôkqA ïolK
pvíøqAolÛð@ôA ,îølGoApÚ {üBølì@ô QÖo þPvø.îülypPßükrðîøúGlñíÞôòìûAõgBð
kõG òßíì úÞ kõG QcAoBð ô þÂAoBð {ÛGBu Büõâ .kõG|úPÖpãð }pƒPgk qA þƒÒApƒu rƒâpƒø
pãük úÞ kBýG {ýK þÚB×OAô lPÖBýG ûAo þüAõÎk ØèBhì Bùð@ oAlük BG Rly úG }A ûqBO pvíø
òì Qýð òvc qA þPvø ô lyBHð óApHW êGBÚ ,þéÎ pPgk pÆBg úG QuAõg þƒíð ôA ô kõƒG
.lñÞ ûkB×PuAFõu .lølG Quk qA Ao }pvíø
:îP×âïkõgBG úG Ao þéÎô òì óBìq Qynâô lñíÞ oõÃc
úƒzÛð Bƒì ÿApƒG koAk îƒø æBƒc lƒüBƒy - ô ápüq ÿkpÖ BG úÞ îPvðAk|þì .kpÞ àükrð îø
.lzÞ|þì qpÆ ô ûpù^ .îPvø ôpGôo }õøBG ô ÜýÚk
àyA òüApGBñG lyBG òüA rW QvðAõO þíð ôA ÿõÚ ûkAoA qA QüBßc þéÎ oBPÖo ô QÞpc
îPÖo óôpýG ÝBOAqAô ïkpÞ áBK Ao îOoõ¾ îüBø ok .ïly ôA|úPvHèk ,úPuAõgBƒð òì ô QƒyAk
úð[email protected] úG Ao lƒñíÞ úƒðAolƒPÛì ô îƒßdO BƒG þéÎ ô òì ,lñíÞ þãèBƒu YƒñK lƒèõƒO òƒzW
ôA qA ô ïkpÞ òPvzð úG oõHƒXƒì Ao ôA ,ïlðBzÞ .îükpÞ ZAôkqA îø BG ,ïA ûkAõðBg|êýì ÙçgpG
ûoBGôk ,kõG|úP×â òì úG úÞ Ao þOçíW îPuAõg ÑõÂõì òüA BƒG ïA ûkAõðBg kApÖA qA àƒü aƒýø
ïkpÞ xBvcA þPc ,kpÞ ÑBñPìA ôA lñÞ oApßO ÿkpì BG þâlðq ,lñPyAk îø Üc ,lðkõHð ÜÖAõì
,QuA óBíýzK û[email protected] Apì úßñüA qA îø }kõg ,koAk îø lðqpÖ àüô ûly AlW }pvíøqA úÞ
:îP×âïkõgBG BG BO ïkõG ûlì@îø òì BìA kõG þPhuoBývGoBÞ
.îƒñÞ QHdìôA úG þPvø qA {ýG lüBG òì - þéýèk Bø ëBu BO lñ^pø ,îñÞ ûqoBHì Bø þPhu
{ðly åorG løBy ô ôA oBñÞ ok Bø ëBƒu òƒì QhHyõƒgîøBGBìôQyAlðkõWôûqoBHìÿApG
pÆBg úG úÞ QuA òüA qA pýÒ pãì ,ïA ûkõG lì@ þíð þPc ,kõHð ÿpHg þPvø qA .îükõG
.ïkpÞZAôkqAþéÎBGúÞkõGôAoõÃc ÑõÂõì òüA óApãð ïAlì þéÎ .lñýHG Ao }pPgk
xBvcA ,îP×â îø ôA úG Ao koAõì òüA úíø {ÛGBupvíø úðBðq RBuBvcA lýupO|þìô kõG
AkA úðAokBì ô ÿqõvèk BG úÞ òì RBíéÞ ïkpÞ BìA.kõzGBìþâlðqokëçPgAIWõìôlñÞêâ
BGôA,kAk|þìpÆBgþâkõ[email protected]þÎõðôAúGkõGûly îüBø Ùpc pýSBC O ô îìçÞ mõ×ð úG êýèk þG òì
}õâ îüBø Ùpc úG ûlñìpy ô ÿlñì úƒÚçÎ þÚB×OA òýñ^ pâA îPyAk òýÛü ô ïkõG oAôlýìA
.kõGûkpLu Ao þPvø fçu òüA BG QvðAõO îøAõg ,lPÖBýG
,ïkõG ûly Èévì ïkõg úG ûoBGôk úßñüA qA þâlðqpuúGAoôAîßdìêüækBGôîñÞlÎBÛPì
ïAlì þPvø úÞ kõG Bø|úP×ø ,ïkõG þÂAo çìBÞ qA ôA lüBy .lzð oõÆ òüA BìA .îPup×G }kõg
óôpýGúðBgqABKúÞoBGpøly|þìîýâlðqîcArì îø {ìôk ZAôkqAok þPÚôôA .kõGpO ápüq òì
oApÚ ô ï[email protected] ÿA úËdè ïkõG óApãð îPƒyAnƒâ|þƒì ,kBPÖA }lðqpÖ kBü úG ,ly ôpGôo Qvßy BG
Èévì îýâlðq úG þOlì ÿApG ûpgæBƒG îPƒyAlƒð ëBýg ,kpHG }kõg BG Ao lñíÞ QuAõg þƒíð
îðAk|þì þPc ,Qvýð oAkpG Quk ôA BìA .ïly .kkpâpG {ýâlðq pu úG QyAk
xBíO þéÎ oBÞ êdì Bü ô Bì ërñì BG ïAlì úÞ lñíÞ úuolì êGBÛì Ao ôA êHÚ ûBì úu ,ôk
AoôA {üBø Ùpc BG úÞ lñÞ|þì }çOô kpýâ|þì êgAk úG ,kôpG {ýK ôA úƒßð@ qA êƒHÚ ,ïlƒük
ôAQvýðpÂBcþéÎúÞïoAkóBñýíÆA,lñÞïBg ZoBgúuolìQzKokqAAolñíÞôîPÖoúuolì
þPupKpu QuA ëBdì ô kpünLG pƒãük oBƒG Ao RBÚçì Ao pãülíø Bùð@ îPuAõg þíð ,ïkpÞ
óqòüAîüAkoõÃcBìA,koBLvGôAúGîøAolñíÞ þøAo ûpgæBƒG ôA úƒÞ îPƒvƒðAk|þƒì òì .lƒññÞ
oBýPgA úG Ao îýâlðq îøAõg|þì ,løk|þì ï[email protected] oBG þPÚô .QÖBü løAõg }pPgk QÚçì ÿApG
QüBßy úG lyBGpPùG lüBy ,îyBG|úPyAk ïkõg oõÃc ok ÿlñO BG ,QÖpâ oApÚ îøAo pu pãük
BüïõzGêuõPìîýâlðqokëçPgAêýèkúGôAqA úG òì úG QHvð þPvüByBð ÿBø QíùO lñíÞ
!?ïôpG úÞ QuA ïqæ lüBy .koô@ óBGq
?îñÞú^îðAkþíðôïAûlðBìþøAoôkpupG ô|þƒìpƒâ ,RBƒÚçì úƒËƒdè ok úƒßñüA qA
Ao kõgô ûkpƒÞ Ì×c Ao kõƒg óBƒXýøô RoApc

"îðBíG óBíè@ok Bü óApüA ïkpâpG" : úG iuBK
Rçßzì úÞ lðA ûly ôpGôo ÿkBüq ÿBø þPhu BG lðA ûlì@ ZoBg úG úÞ Bø þéýg !rürÎ Quôk
ok qA òýupì ûkAõðBg BG oApÖ ÿBW úG QuA pPùG BìA .luo þíð pËð úG pýãíz^ kBüq Bùð@ pGApG ok Bíy
B« PÛýÛcpâA.lüBýðkõWôúGBíyÿApGþéßzì«BðBýcAôlýñÞZAôkqABùð@QüBÂoBGBOlý[email protected]þPuôk

.QuA pPùG óApüA lükpâpG Roõ¾ òüA pýÒ oklýñßG Ao oBÞ òüA lüoAk Ao ZoBg ok ólðBì l¿Ú


óApùO úéXì

okBì Ao îuBHè .QyAk Joõì òýãð BO úu {üôo lñLuA kôk ô RAõé¾ ÿAl¾ lðkpÞ FBÃìA Bø :kAk úìAkA ô kõHð oAkpG Quk óõW ÿõ×¾ ÿqBð :ûlñvüõð
ô òì ô lýzÞ Qícq þéýg ÜdèA ô Qgôk îüpì ok pu óõW îðBg úÞ ïlük òì ô kpÞpK Ao BÃÖ Bì ÿ|ú`G òýðôlG úÞ îP×â BÚ@ZBc ú¾|çg-
ÿqôk lüoAôpì ó@ ÿôo JBPùì ô îüpì ô ÿoq BG úÞ Q×â ÿrý^ îðBg ïpPdìô BÚ@ZBc }õâ BÚ@ lídì ,ly óõzÖpc QÚô úü úâA ,QuõupO 6 |{hG
þ×K ÿBø|òý[email protected] BG lý×u lñéG xBHè àü .îükpÞ úÞ ÿrý^ koõìok Ao óBy QÛÖAõìpu ÿBø|óBßO
àü úG ô ly|þì óBHv^ Yð[email protected] ÿ|æBG qA úÞ kõG .ûoAnãð BùñO ïõy ô Iy ôoBì ÿ ú`G òülñ^ ïpÂBc ,úPynâBø|ëBu úÞó|æA #
ÿBø|úðBy pu .ly|þì îPg îPuk ÿôo Q×ø .lðkpÞ ï|çÎA îPvðAk|þíð òì Ao }pu ô lülñg ëk úO qA lídì oBG òüA ó@pãük oBG àü ô îølG Ao ïpíÎ qA ëBu
píÞ BO úñýu ÿôoqA }A úñO |æBGô kõGqBG xBHè ### îðBg ÿBø|Ùpc qA {ýG òì ô QgAlðA òýüBK úËdè olÚ ,oBG òüA òì BO kkpâpG Bøqôo
úÞ kõG ÿlñéG þ×K òìAk píÞ ÿôo qA ô óBHv^ pø úG .QÖpâ î¾pc lídì qA úÏÖk òüA óõW ëBc pø úG ,îðAlG Ao Bø|QÎBu ó@ÿ úËdè
ô lüoAôpì .lýzÞ þì òýìq ÿôo }A úèBHðk pãük .Qynâ ÝpG êTì ÿlÏG qôo ûkrðBK ôk úÞ óBHÏy ÿ|úíýð qôo ÿApG lÛÎ oApÚ ëBc þíýí¾ ô QcAo QüBùð þG óApG úéG îuApì
oõð ÿõO xBHè ÿôo ÿBø|úéýéì ô ÝõXñì úíø .kõG ûly þÆBÚ úíø áAoõg ô JAõg òì úßñüA ÿApG ô ly úPyAnâ kõG lÏG ÿ|úP×ø ô à^ úð ÿA|ûoByA ô îéÎ úð ,ly oArâpG
lüBy ïkõg òìô QyAk ûlññÞ ûpýg þzzgok RBìlÛì áoAlO ô qôk ô Qgôk ô lüpg ëõÓzì þüBñ[email protected] oAkpPÖk lÛÎ ÿApG ,ïôpG úuolì îðAõPG AooBýPgA BÚ@ZBc þPÚô .þ`ýø ,ÿA úðõ^
ÿqôo .ïkpG|þì Rnè {üByBíO qA pPzýG úíø qA úñü@ îülüpg úÞ ÿrý^ òýèôA .îükõG lÛÎ lídì îuA BO ,{PgBñy|þì BÚ@ ZBc úÞ lðoôBýG Bíy þ^pø <:Q×â ô kAk óõW îðBg úG
ô ÿoq olÛ^ ,{ìlýyõK ô ly ïBíO xBHè úÞ åorG úñü@ àü .kõG åorG þð@pÚ ô óAlÏíy xok úÞ lÏG ô kõzð òì ÿ|úìBñuBñy koAô BG óõW îðBg .lðly QÞBu úíø .> òýãG
.lñPgAlðA|ûAo Al¾ ô pu ô lðkpÞ úéùéø îüpì YñK úÞ ÿlñéG úüBK ÿBø|óAlÏíy BG þü|çÆ úG îø BÚ@ ZBc .îýñÞ þuôpÎ ly ïBíO óBìôkpø pPgk< :Q×â}kõg ÁBg þðBGq òüpýy
îøBãð ,pùì ô Rnè ÝpÒ óõW îðBg ô ïokBì ÿApG QuAõg lídì pâA úÞ kAk ëõÚ óõWBÚ@ pu úG lükq þéâ pø ,úðõOkõg ëBì
òývdO BG îðBg úíÆBÖ ô îðBg ïpPdì ô lðkpÞ|þì pø ÿôo þü|çÆ Iè oAk }ApO JBHc pø Ao òì ,kôpG oõzÞ qA ZoBg úG {uok ÿ úìAkA þüôpyõg BG BÚ@ ZBc >lükq óõOkõg
Ýômô úðAokBì þPHdì BG îðBg ïpPdì .ÝBýPyAô QüBùð þG úÞ ÿkrìBð ÿ|úÛéc ,lÏG .QyAk ïAlÞ
pýXðq ,lýuõG Apì oBG òülñ^ úÞ þèBc ok ûkq òýãð àü úÞ ØüpÊ ÿA|úÛéc .îPyAk {Puôk .lñPup×G {øApíø Qvø ÿoõÆ :Q×â
ô QgAlðA îðkpâ }BGBy óAõñÎ úG Ao {ðkpâ [email protected]úÞ lídì ÿ|úÛécô QyAk úPvWpG pO|åorG ô ly úPyõð BøoApÚ nÒBÞ ÿôo þPÚô òýãG îø |çÆ {ðqô îø îíz^ îhO îuôpÎ <
{üBø îz^ oBñÞ þßyA ûpÇÚ úÞ þèBc ok ïokBì úÞ kõG òùK B« HüpÛO ÿA|úÛéc ïkpÞ JBhPðA ïkõg A« lÏG úÞoõÆ ó@– óõW îðBg þèô >ïoAlð þÖpc
lñLuAô QÖo|þì ïA úÚl¾ óBGpÚ ,kõG ûkpÞ úð|æ :Q×â ÿoõÖ úùèA ÿ úËc|çì úG –Q×â }kõg
xBíPèA kõHð lñG BK ÿôo úÞ ÿoq .kpÞ|þì kôk úÞ ,Bì pPgk pùì úðõPèôA xôpÎ pùì ú^pø-

:Q×â óBñÞ .úzð óõy Ùpc îø BG ÿoBW BO ôk
.îñÞ Al¾ Ao lídì oAnãG AlgôoõO óBìBì- îø BG úíø ókq ØÞ ô ûlñg ÿAl¾ QÚô ó@
Ao ÝBOA Bø|ûkpK QzK qA úÞ ÿoq ô òì .ly þÆBÚ
:Q×â îðBg ïpPdì þèô kõG úPÖo }kBü úÞ ÿoq oBÞ qA îükpÞ|þì ûBãð
.úñÞ Ýôm úÏÖlßü ,lÛÎ qôo úyBG ,úð- ô îýñÞ|þì ûBãð Ao ÝBOA ÿõO îüoAk þßyAõü
Ýôm «BÏÚAô qôo ó@ lídì .Q×â|þì îø QuAo úvüo ûlñg qA kõG ûkq ØÞ îßdì ûBâ@kõgBð
òì ,ûBãzü[email protected] úG lì@ îèBHðk þPÚô lÛÎ qôo .kpÞ óõW îðBg ,ly QÞBu «BHüpÛO þPÚô .îýPÖo
ïpu JApÇÂAô QèBXgqAqBG xBHèô {ü[email protected] :Q×â ô kpÞ BÚ@ ZBc ô îðBg ïpPdì úG ôo ûoBGôk
ûlýzÞ óBñ^ lídì ï|çu BìA ,îPgAlðA òýüBK Ao ô IýÎ úðõì ú×ýÊô Bì ,BÚ@ ZBc òí ok-
qA ûBâ@kõgBð úÞ kõG Rpýc BG ïACõO ô lñéG ô þñývc ô QuAo óõìkõg ôo óõìpPgk kApüA

.ïkpÞ lñéG pu {üAl¾ äñø@ !úzð ÿoArâ úéâ UÎBG AkpÖ wK úÞ îýãG
ïpu ÿôo kõG {øApíø úÞ ÿlý×u okB^ þPÚô lñG B« HüpÛO òì w×ð óõW îðBg Ùpc òüA BG
Ao þüBW pãük úÞ koô@ òýüBK olÚ ó@ QgAlðA
.lì@
:ïlýupK ûlñg BG ïlük þíð ô ûlýupð úðõ[email protected] úG }BK ó|æA BO Bì pPgk-
.> ïBýG ûAo ÿoõÇ^ ,îñýG|þíð ôo þüBW òì < qA .Qvø þ^ úðôk|þíð |«ç¾A rK ô QhK
òì BG QðkpG ,óByõLG Ao QOoõ¾õO <:Q×â ôA .úupO|þìpuôkõük êTì îø àuõuô þßüoBO
BO ,úzÞ|þì ëõÆqôo úu îøôo úÛü ÙBXu àü
.QÖpâ Ao îPuk ô >
{üBø Quk ÿBìpâ qA þzì[email protected] xBvcA ú^ .úñÞ Quok ô òñÞ àíÞ pHíÓýK ô Alg úßéG
úG ûoBHßü ïkpÞ|þì óBy wc oBG òýèôA ÿApG úÞ :BÚ@ ZBc JAõW ô kõG ûlñg ÿAl¾ qBG
,ôA ÿõÚô úðAkpì ÿBø|Quk ÿõO .Qhüo îðBW
Quok îø ôA ô kõG ú`G àü Quk êTì òì Quk ÿAnÒ îÞ îø }pøõy okBì ,ûoAlð þHýÎ-
}kõg ûApíø Apì ,kpHG ûAo Ao ÿA ú`G úßñüA êTì ú^oBK ÈÛÖ îø þÆBýg qA ô ûkAlð Bì úG úPgõu

.kpG|þì .ûléG ôo {ðlüpg
Bì ÿ|úðBg .kõG Õõéy þéýg óBì úðBg ïk úíø îðBg ïpPdì ÿ ûlñg ô ÅApPÎA BG
ûApíø .úðAkpì Bùð@ ÿ úðBg ô kõG úðBðq wéXì |æBc< ïkpÞ|þìpßÖ úÞ ,òìqApýÒ lðlülñg|þì
ÿõO ô ïly úðBg koAô kpÞ|þì îßíÞ úÞ lídì îðBg BìA>!?ûoAk òP×â úíø ÿõéWBø|Ùpc òüA 50
.ïly îâ kBüq ÿAl¾ ô pu ô úéùéø ô lñLuA kôk
ô Bø|îz^ ô kõG Õõéy ïpG ô oôk olÚ ó@
Ao ïoôk Bñ[email protected]ð ô Bñ[email protected] kBy „óAlñg ÿBø|Roõ¾
JAõg ÿõO ÿBø|ï[email protected] êTì Yýâ Yýâ úÞ kõG úPÖpâ
oBñÞ ô xBHè òüA ÿõO îñì òüA ly|þíð ïoôBG

!lÛÎ ÿ ûp×u pG úPvzð ô lídì
.lðkAk lídìô òì Quk úG Ao ó@pÚô lì@BÚ@


Click to View FlipBook Version
Previous Book
MASTER All Complete REDACTED
Next Book
cin_chi