The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by patcharin sirichote, 2020-01-11 02:04:45

ThaiSmile issue175 HD

ThaiSmile issue175 HD

175

มััคนายกน้้อย

เนื้้อ� หาสาระของ Smile Senior ฉบับั นี้้� เป็น็ ข้้อเขียี นที่่�อาจจะไม่่เหมืือนกับั ฉบับั ที่่�ผ่า่ นๆ มา
โดยให้้ชื่่�อเรื่่�องว่่า “มััคนายกน้้อย” คืือ เน้้นเด็็กๆ ที่่�สนใจในพระพุุ ทธศาสนา เราต้้อง
ไม่่ลืืมว่่า เด็็กในวัันนี้้�คืือผู้้�ใหญ่่ในวัันหน้้า ผู้้�ใหญ่่ในวัันนี้้�คืือผู้้�สููงอายุุ (สููงวััย) ในวัันหน้้า
ด้้วยเหตุุนี้้�ผมจึึงเขีียนเรื่่�องนี้้�สัักหนึ่่�งตอน บางทีีอาจเป็็นประโยชน์์ต่่อชาว สว. และ
แฟนคลัับ Smile Senior บ้้างไม่่มากก็็น้้อย หรือื ไม่โ่ ดยตรงก็็โดยอ้อ้ ม

WORDS เสรมิ ศักดิ์ นรินทร์วงษ์

PHOTOS SHUTTERSTOCK

กล่่าวคืือเมื่่�อวัันที่่� ๙ สิิงหาคม ๒๕๖๒ พลเอก เห็น็ นักั เรีียนอนุบุ าลทั้้ง� ชายหญิงิ กว่่า ๑,๐๐๐ คน
ดร.ธงชัยั เกื้อ� สกุลุ นายกสมาคมผู้้�ทำ�คุณุ ประโยชน์์ แต่่งชุุดขาว (แบบผู้้�ปฏิิบััติิธรรม รัักษาศีีล ๘)
เพื่่�อพระพุุทธศาสนาแห่่งประเทศไทย พร้้อม กิจิ กรรมมีีหลายอย่่างที่เ�่ น้น้ มากๆก็ค็ ืือเรื่อ� งศีีลห้า้
คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ร้ ับั เชิญิ จาก ดร.เสริมิ วุฒุ ิิ และฝึึกให้้เด็็กๆ สามารถเป็็นผู้้�นำำ�ทางด้้าน
สุวุ รรณโรจน์์ เจ้า้ ของและประธานบริษิ ัทั เฉาก๊ว๊ ย ศาสนพิธิ ีี คืือกล่่าวคำ�ำ บููชาพระรัตั นตรัยั อาราธณา
ชากังั ราวจำ�ำ กัดั ให้เ้ ป็น็ ประธานทอดผ้า้ ป่า่ สามัคั คีี ศีีลห้้าได้้ อาราธณาพระปริิตรได้้ อาราธณา
หล่่อพระธรรมนำำ�ศีีลห้้าสู่่�เยาวชนและมอบทุุน ธรรมได้้ กล่่าวคำำ�ถวายสัังฆทานได้้ รวมถึึงบท
สนับั สนุนุ โรงเรีียนที่ผ�่ ่่านการประเมินิ ตามตัวั ชี้ว� ัดั กรวดน้ำ�ำ� และแผ่่เมตตาได้้ นอกจากนี้้�มีีกิจิ กรรม
ของโครงการส่่งเสริิมคุุณธรรมศีีลธรรมนำำ�การ การปลููกฝัังความรัักชาติิ พุุทธศาสนา พระ
ศึึกษา ณ โรงเรีียนบ้้านท่่าตะคร้้อ ต.เทพนคร มหากษััตริิย์์และความกตััญญููกตเวทีีต่่อบิิดา
อ.เมืือง จ.กำ�ำ แพงเพชร มารดา ถึึงตอนนี้้�ทำำ�ให้้คณะกรรมการสมาคมฯ
หลายท่่านถึึงกัับน้ำำ��ตาคลอไปตามๆ กััน
ผมมีีโอกาสร่่วมคณะของสมาคมผู้้�ทำ�คุณุ ประโยชน์์ ได้้เห็็นได้้ฟัังแล้้วประทัับใจมาก ผมก็็คิิดเลยไป
เพื่่�อพระพุุทธศาสนาแห่่งประเทศไทยในครั้�งนี้้� อีีกว่่า พวกเราซึ่�งเป็็นผู้้�ใหญ่่ในขณะนี้้�หรืือวัันนี้้�
ด้้วย เช้้าประมาณ ๗.๐๐ น. ดร.เสริิมวุุฒิิ อีีกไม่น่ านนักั เราก็จ็ ะต้อ้ งอำ�ำ ลา(ตาย)จากโลกนี้้ไ� ป
ได้ไ้ ปรับั คณะฯ ที่โ่� รงแรม (ในตัวั จังั หวัดั ) และพา เด็ก็ ๆ อนุบุ าลเหล่่านี้้�แหละที่่จ� ะเป็็นกำำ�ลัังสำ�ำ คัญั
ไปแวะชมกิิจกรรมพััฒนานัักเรีียนหน้้าเสาธง ของประเทศชาติิและพุุทธศาสนา เมื่�่อเรา
ของโรงเรีียนอนุุบาลกำำ�แพงเพชร ณ หมู่่� ๖ “ปลููกกล้้าเบญจศีีล-เบญจธรรม” ให้้เจริิญ
บ้า้ นสำ�ำ มะโกรก ต.สระแก้้ว อ.เมืืองกำำ�แพงเพชร งอกงามในจิิตใจของเด็็กๆ เหล่่านี้้� เราย่่อม
ท่่านผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน (นางสาวเนาวรััตน์์ มั่่�นใจได้้เกืือบ ๑๐๐ เปอร์์เซ็็นต์์ว่่า พระพุุทธ
นาคพงษ์์) พร้้อมด้้วยคณะครููได้้ให้้การต้้อนรัับ ศาสนาในประเทศไทยเราจะยัังคงอยู่่�ต่่อไปอีีก
อย่่างดีียิ่่�งและนำำ�ชมกิิจกรรมหน้้าเสาธง ภาพที่�่ นานเท่่านาน

49


ผมมีีโอกาสพููดคุุยกัับอาจารย์์ไพโรจน์์ ไปเรีียนในเมืือง) เด็็กนัักเรีียนเหล่่านี้้� ปลาย ถ้้าจะให้้ดีีหากจะบรรจุุคำำ�ว่่า “พุุทธ
พลาพล หััวหน้้าคณะทำำ�งานของโครงการ สามารถทำ�ำ หน้า้ ที่เ�่ ป็น็ “มัคั นายกน้อ้ ย” ได้ด้ ีี ศาสนาเป็น็ ศาสนาประจำ�ำ ชาติ”ิ ไว้ใ้ นตำ�ำ ราเรีียน
ส่่งเสริมิ คุณุ ธรรมศีีลธรรมนำ�ำ การศึึกษาอาจ และดููเหมืือนว่่ามีีความมั่่�นใจในตััวสููง พื้้�นฐานของชาติิ ก็็คงจะเป็็นคุุณประโยชน์์ต่่อ
ารย์์ไพโรจน์์กล่่าวตอนหนึ่่�ง (โดยสรุุป เด็็กเหล่่านี้้�กล่่าวคำำ�บููชาพระรััตนตรััย สถาบัันชาติิ สถาบัันพระศาสนาและสถาบััน
นะครัับ) ว่่า ดร.เสริมิ วุุฒิิ เป็น็ เศรษฐีีใจบุุญ อาราธณาศีีลห้้า อาราธณาพระปริิตร พระมหากษัตั ริยิ ์์ เป็น็ อย่่างยิ่่�ง
ของจัังหวััดกำำ�แพงเพชร ท่่านมองเห็็น อาราธณาธรรม รวมถึึงถวายสัังฆทาน โครงการส่่งเสริมิ คุณุ ธรรมศีีลธรรมนำ�ำ การศึึกษา
ประโยชน์ค์ วามสำ�ำ คัญั ในการสร้า้ งเด็ก็ และ กรวดน้ำำ��และแผ่่เมตตาได้้อย่่างดีี การ สำ�ำ นัักงานเขตพื้้น� ที่�ก่ ารศึึกษากำำ�แพงเพชร เขต
เยาวชนให้้มีีศีีลธรรม (ศีีลห้้า) เด็็กๆ เหล่่านี้้� กราบพระ การประเคนของที่�่ถวายพระได้้ ๑ - ๒ สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้ �น
จะเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญอย่่างยิ่ �งต่่อชาติิบ้้าน อย่่างมั่่น� ใจ เห็น็ แล้ว้ นึึกในใจว่่าเด็ก็ ๆ เหล่่านี้้� พื้้น� ฐาน กระทรวงศึึกษาธิกิ าร ซึ่ง� มีี ดร.เสริมิ วุฒุ ิิ
เมืืองและพระพุทุ ธศาสนาต่่อไปในอนาคต ทำำ�หน้า้ ที่�่นี้้�ได้้ไม่่แพ้้มัคั นายกทั่่ว� ๆ ไป สุุวรรณโรจน์์ ให้ก้ ารสนับั สนุุนอยู่�่ เป็็นโครงการ
ที่่�ดีีมีีประโยชน์์ เพราะวิิถีีชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของ
จากนั้้น� คณะของสมาคมผู้้�ทำ�ำ คุณุ ประโยชน์์ นี่�่แหละเป็็นการปลููกกล้้า (คืือเยาวชน) คนไทยโดยรวมตั้้�งแต่่เราได้้เริ่ �มสร้้างชาติิมา
เพื่่�อพระพุุทธศาสนาแห่่งประเทศไทย ก็็ ให้้เจริิญงอกงามด้้วยเบญจศีีล-เบญจ ซึ่่�งมีีพระพุุทธศาสนาเป็็นฐานก่่อให้้เกิิดขนบ
เดิินทางต่่อไปถึึงโรงเรีียนประถมศึึกษา ธรรมในจิิตใจของเด็ก็ ๆ นัักเรีียนเหล่่านี้้� ธรรมเนีียม ศิิลปวััฒนธรรมและประเพณีีต่่างๆ
บ้้านท่่าตะคร้้อ ต.เทพนคร อ.เมืือง จ. เป็น็ ที่น�่ ่่ายินิ ดีีว่่ากระทรวงศึึกษาธิกิ ารซึ่่ง� เป็น็ อาทิิเช่่น ประเพณีีตรุุษ-สงกรานต์์ ประเพณีี
กำำ�แพงเพชร อาจารย์์วิิโรจน์์ พลขัันธ์์ กระทรวงหลัักในการจััดการศึึกษาของเด็็ก ลอยกระทง ดนตรีีไทย นาฏศิิลป์์ไทย เป็็นต้้น
ผอ.โรงเรีียนพร้้อมคณะครููให้้การต้้อนรัับ และเยาวชนทั่่ว� ประเทศยังั คงบรรจุวุ ิชิ าพระ รวมถึึงการละเล่่นพื้้�นบ้้านอื่่�นๆ ซึ่่�งมีีอยู่่�ทั่่�ว
คณะฯเป็็นอย่่างดีี ได้้เห็็นเด็็กนัักเรีียนชาย พุุทธศาสนา (เบญจศีีล-เบญจธรรม) และ ทุุกภาคของประเทศ บรรพบุุรุุษของเราได้ส้ ร้้าง
หญิิงของโรงเรีียนบ้้านท่่าตะคล้้อ นั่่�งเรีียง วิิชาประวััติิศาสตร์์ไทยไว้้ในหมวดสัังคม ชาติิโดยอาศััยคำำ�สอนในพระพุุทธศาสนาเป็็น
แถวเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อยประมาณ ๗๐ ศึึกษา เป็็นวิิชาภาคบัังคัับพื้้�นฐานระดัับ รากฐาน และอุุปถััมภ์์บำำ�รุุงพร้้อมปกป้้อง
กว่่าคน (มีีเด็ก็ นักั เรีียนไม่่มาก เพราะพ่่อแม่่ ประถมศึึกษาตอนต้น้ และมัธั ยมศึึกษาตอน คุ้้�มครองพุทุ ธศาสนามาให้พ้ วกเราถึึงปัจั จุบุ ันั นี้้�
เด็็กที่่�มีีฐานะดีีมัักส่่งลููกหลานของตนเอง และเป็็นทายาทอยู่่�ด้้วยกัันอย่่างร่่มเย็็นเป็็นสุุข
ตลอดมาเกืือบพัันปีีนั้้น� นั่่น� เป็น็ สิ่่�งที่เ่� ราคนไทย
ทุุกคนควรภาคภููมิิใจ
หากเด็็กนัักเรีียนตั้้�งแต่่อนุุบาลถึึงมััธยมศึึกษา
ไม่่ได้้เรีียนวิิชาพระพุุทธศาสนา วิิชาศีีลธรรม
และประวััติิศาสตร์์ชาติิไทยแล้้ว อนาคต
ประเทศไทยจะเป็น็ อย่่างไร เราทุกุ คนคงทราบดีี
วิถิ ีีชีีวิติ แบบไทยๆ ศิลิ ปวัฒั นธรรม ขนบธรรมเนีียม
ประเพณีีต่่างๆที่่�เราปฏิิบััติิกัันมาอย่่างอบอุ่ �น
สงบร่่มเย็็น สนุกุ รื่น�่ เริิงใจร่่วมกัันมา คงจะไม่่มีี
ให้ล้ ููกหลานไทยเราได้รู้้�ได้เ้ ห็น็ ได้ร้่วมสนุกุ สนาน
และก่่อให้้เกิิดความสุุขความอบอุ่ �นอีีกต่่อไป
และเราต้้องเข้้าใจว่่าเมื่�่อพระพุุทธศาสนาเรา
อยู่่�ได้้ ทุุกสถาบัันก็็อยู่่�ได้้ หากเมื่�่อพระพุุทธ
ศาสนาอยู่่�ไม่่ได้้ สถาบัันต่่างๆ ก็็อยู่่�ยากหรืือ
ตั้้�งอยู่ไ�่ ม่ไ่ ด้้
อาจมีีบางท่่านแย้ง้ ว่่า เรื่อ� งอย่่างนี้้เ� ป็น็ “อนิจิ จังั ”
โลกเปลี่ย�่ นไปตามยุคุ ตามสมัยั ใช่่ครับั ..แต่่เรา
จะให้้มัันเปลี่่�ยนแปลงไปโดยที่�่เราอยู่่�เฉยๆ
ไม่่ทำำ�อะไรเลยหรืือ? เปรีียบเสมืือนร่่างกายเรา

50 SO MUCH TO SMILE ABOUT


175

เป็็นโรคมะเร็็ง แล้้วเราจะนอนรอความตาย อาทิติ ย์์ ที่�่ตั้้�งอยู่่�ตามวััดต่่างๆ ทั่่�วถิ่ �นไทยและ
โดยที่เ่� ราไม่ร่ ักั ษาพยาบาลหรืือหาวิถิ ีีทางป้อ้ งกันั ในต่่างประเทศ
อย่่างนั้้น� หรืือ?? จากนั้้�นคณะกรรมการสมาคมฯได้้ไปเยี่่�ยมชม
ดัังนั้้�น โครงการส่่งเสริิมคุุณธรรม ศีีลธรรมนำำ� โรงงานผลิิตเฉาก๊๊วยชากัังราว ก่่อนนำำ�ชมการ
การศึึกษา สำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่�่การศึึกษา ผลิิตฯ ดร.เสริิมวุุฒิิ กล่่าวถึึงโครงการส่่งเสริิม
กำ�ำ แพงเพชร เขตต่่างๆ สำ�ำ นักั งานคณะกรรมการ คุณุ ธรรมศีีลธรรมนำำ�การศึึกษา ผมขอสรุุปย่่อๆ
การศึึกษาขั้�นพื้้�นฐาน กระทรวงศึึกษาธิิการ จึึง ว่่า ศีีล ๕ เป็็นพื้้�นฐานของการทำำ�ดีีทั้้�งปวง
เป็น็ โครงการที่เ�่ ป็น็ คุณุ ประโยชน์ต์ ่่อสถาบันั ชาติิ ปััจจุุบัันมีีโรงเรีียนที่่�เข้้าร่่วมโครงการ ๔๘๖
ศาสน์์ กษััตริิย์์ เราในฐานะที่่�เป็็นผู้้�สู งอายุุใน โรงเรีียน มีีนัักเรีียน ๑๕๐,๐๐๐ คน และมีี
ปััจจุุบัันควรให้้การสนัับสนุุนส่่งเสริิม และควร โครงการจะขยายไปเรื่่�อยๆ เพื่่�อปลููกฝัังให้้เด็็ก
จััดให้้มีีทุุกสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาทั่่�ว และเยาวชนของชาติิมีีศีีล-มีีธรรม และให้้
ประเทศไทยเรา เข้า้ ใจเรื่อ่� งศาสนพิธิ ีแี ละพร้อ้ มปฏิบิ ัตั ิไิ ด้อ้ ย่่างดีี
พร้อ้ มกันั นี้้� เราซึ่ง� เป็น็ ผู้้�สูงวัยั หรืือผู้ใ�้ หญ่่ในวันั นี้้� ด้้วย โดยเน้้นศีีลห้้าเป็็นหลััก ถ้้าหากผู้้�นำำ�-
และหน่่วยงานที่เ่� กี่ย�่ วกับั การศึึกษาต้อ้ งช่่วยกันั ผู้้�ปกครองหรืือผู้้�ใหญ่่ในบ้้านเมืืองของชาติิไม่่มีี
รณรงค์์ในเรื่�องนี้้� โดยให้้เด็็กนัักเรีียนซึ่�งเป็็น ศีีลไม่่มีีธรรม การออกคำ�ำ สั่่ง� หรืือเซ็น็ คำ�ำ สั่่ง� ต่่างๆ
เด็็กๆ ลููกหลานของเราเป็็น “มััคนายกน้้อย” ก็ไ็ ม่เ่ ป็น็ ไปเพื่อ่� ประโยชน์ข์ องชาติบิ ้า้ นเมืือง แต่่
ให้้ได้้ หรืือฝึึกให้้เด็็กๆ ให้้มีีความรู้้�และปฏิิบััติิ เป็น็ ไปเพื่่อ� ตััวเองและพวกพ้้อง นี่�เ่ ป็น็ อัันตราย
ในเรื่�องของ “ศาสนพิิธีี” เป็็นคนดีีมีีศีีล ๕ ต่่อชาติิบ้้านเมืืองและสร้้างความเดืือดร้้อนให้้
มีีคุณุ ธรรมประจำ�ำ ใจ และฝึกึ จิติ เจริญิ สติภิ าวนา คนในสัังคมเป็็นอย่่างยิ่ �ง และแน่่นอนคำำ�สั่่�งที่�่
(ทำำ�สมาธิิ) ให้้มีีในทุุกๆ โรงเรีียนทั่่�วประเทศ ผิิดศีีลธรรมจะทำำ�ให้้เขาได้้รัับผลแห่่งกรรม
โดยเฉพาะอย่่างยิ่ �งในโรงเรีียนพุุทธศาสนาวััน แน่่นอนไม่่ช้้าก็็เร็็ว การทำำ�โครงการส่่งเสริิม
คุณุ ธรรมศีีลธรรมนำ�ำ การศึึกษา จึึงต้อ้ งเริ่ม� ที่เ่� ด็ก็ ๆ

51


smile WELLNESS

อะไรๆ ก็ช็ านมไข่ม่ ุกุ !

ช่่วงนี้้ช� านมไข่ม่ ุกุ ฟีเี ว่อ่ ร์ท์ ี่่�เมือื งไทย
หัันไปทางไหนก็็มีีร้้านชานมไข่ม่ ุุกมากมาย
หลายระดัับให้้เลือื ก กระทั่่�งเมนููอาหารก็ถ็ ููกครีเี อตใหม่่
ให้ม้ ีสี ่่วนผสมของไข่ม่ ุกุ ด้ว้ ย
ใครที่่�ชอบเคี้้�ยวไข่ม่ ุกุ หนึึบๆ อย่่ามัวั แต่่เพลินิ กัับความหวาน
หอม มัันของชานม ฟินิ จนลืมื เช็ก็ คุุณค่า่ ทางโภชนาการ
แต่ต่ ้้องรู้�้ ด้้วยว่า่ ชานมไข่ม่ ุกุ 1 แก้ว้
ที่่เ� ต็ม็ ไปด้ว้ ยความฟินิ นั้้�น
มีสี ่ว่ นผสมอะไรที่่ใ� ห้ค้ ุณุ ค่่าต่่อร่่างกายบ้้าง

WORDS CHANISA KARNSRITONG
PHOTOS SHUTTERSTOCK

ชานมไข่่มุกุ 1 แก้ว้ ‘เม็ด็ ไข่ม่ ุกุ ’
แบ่่งเป็น็
คุุณค่่าทางโภชนาการเท่่ากัับศูนู ย์์
คาร์์โบไฮเดรต 45-62 กรััม ไข่่มุุก 30 กรัมั ให้้พลัังงาน
ไขมััน 0-14 กรััม และโปรตีีน 0.4-2 กรััม 100 กิิโลแคลอรีี (ตกเม็็ดละ 2-4 แคลอรีี)
ส่่วนผสมครีีมเทีียม ไขมัันทรานส์์ ส่่วนผสมของไข่่มุกุ ประกอบด้้วย
เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ แป้้งมัันสำำ�ปะหลััง + น้ำ�ำ�ตาล
ชานมไข่่มุุก 1 แก้้ว 16 ออนซ์์ ไม่่มีีวิติ ามินิ
มีีน้ำ�ำ�ตาล 11 ช้้อนชา ไม่่มีีแร่ธ่ าตุุ
ปริิมาณน้ำ�ำ�ตาลในชานมไข่่มุุก ไม่่มีีสารต้้านอนุุมููลอิิสระ
= ข้้าว 3-4 ทััพพีี
ใน 1 วััน ผู้้�หญิิง ไม่่ควรบริิโภคน้ำำ��ตาล
เกิิน 6 ช้้อนชา
ส่่วนผู้�้ชาย ไม่่ควรบริิโภคน้ำำ��ตาล
เกิิน 9 ช้้อนชา

ชานมไข่ม่ ุกุ 1 แก้ว้

พลัังงาน 240-360 กิิโลแคลอรีี
= ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเย็็นตาโฟ 1 ชาม (พลัังงาน 326 กิิโลแคลอรีี)

52 SO MUCH TO SMILE ABOUT


175

ชานมไข่ม่ ุกุ กับั ปัจั จัยั เสี่ย่� ง

แม้้ว่่าการดื่่�มชาที่่�ไม่่มีีส่่วนผสมของน้ำำ��ตาล จะมีีสารต้้านอนุุมููลอิิสระ เป็็นประโยชน์์ต่่อสุุขภาพ
ช่่วยยัับยั้้�งการอัักเสบและความเสีียหายในเซลล์์ได้้ แต่่ส่่วนประกอบของ ‘ชานมไข่่มุุก’ นั้้�น
กลัับเต็็มไปด้้วยน้ำำ��ตาล ครีีมเทีียม นมข้้นหวาน และแป้้งไข่่มุุก
ซึ่่�งเป็็นส่่วนผสมที่่�ลดทอนคุุณประโยชน์์ของชาอย่่างมาก หากบริิโภคในปริิมาณที่่�เยอะ
อาจส่่งผลต่่อสุุขภาพระยะยาวได้้

โรคหลอดเลืือดหััวใจ : หนึ่่�งในส่่วนผสม น้ำำ��หนัักขึ้ �นง่่ายแบบไม่่ต้้องสืืบว่่ามาจากไหน
ของชานม คืือครีีมเทีียม ไขมัันทรานส์์ โรคเบาหวาน : นอกจากน้ำำ��ตาลและ
ที่่�เข้้าไปเพิ่่�มไขมัันชนิิดเลว (LDL) นมข้้นหวานที่่�เป็็นส่่วนผสมแล้้ว
เพิ่่�มระดัับไตรกลีีเซอร์์ไรด์์ เม็็ดไข่่มุุกยัังทำำ�มาจากแป้้ง กิินเข้้าไปก็็จะย่่อย
และลดปริิมาณไขมัันดีี (HDL) เปลี่่�ยนเป็็นน้ำำ��ตาลอีีกทีี ดัังนั้้�น ถ้้าคุุณ
นำำ�ไปสู่่�โรคหลอดเลืือดหััวใจ กิินชานมไข่่มุุก 1 แก้้ว คุุณจะได้้รัับ
โรคอ้้วน : กิินชานมไข่่มุุกทุุกวััน โรคอ้้วน น้ำำ��ตาลถึึง 2 ต่่อ
ถามหาแน่่นอน เพราะชานมไข่่มุุก ท้อ้ งผูกู : ใครที่ช�่ อบความหนึึบของเม็ด็ ไข่ม่ ุกุ
ให้้พลัังงานสููง เต็็มไปด้้วยความหวาน ต้้องเคี้้�ยวให้้ละเอีียด ไม่่อย่่างนั้้�นอาจทำำ�ให้้ระ
บบย่อ่ ยอาหารมีีปัญั หา
เกิดิ อาการท้อ้ งผูกู ในที่่�สุุด

ข้้อมููลจาก สถาบัันโภชนาการ มหาวิิทยาลััยมหิิดล How-to

กินิ ชานมไข่ม่ ุกุ อย่า่ งไร

ให้ด้ ีีต่อ่ ใจ และอร่อ่ ยพุุ ง
1. ลองสั่่�งชานมไข่่มุุกหวานน้้อย :
ใครที่่�อยากเริ่�มลดความหวาน แนะนำำ�ให้้เริ่�มจากระดัับความหวาน
50% ก่่อน จะได้้กิินง่่าย แล้้วค่่อยๆ ลดลงไปตามลำำ�ดัับ
2. หาร้้านที่่�ใช้้นมสดแทนครีีมเทีียม : อย่่างที่่�รู้้�กัันว่่า ครีีมเทีียม
มีีไขมัันทรานส์์ เสี่่�ยงต่่อโรคอื่่�นๆ ที่่�อาจตามมา ดัังนั้้�น ลองหา
ร้้านที่่�ใช้้นมสดเป็็นส่่วนผสม หรืือไม่่ใส่่ครีีมเทีียมเลยจะดีีมาก
3. นานๆ กิินสัักครั้�ง : กิินแค่่พอหายอยาก แค่่พอชื่่�นใจ อย่่ากิินเอาอิ่ �ม
หรืือกิินเอาสะใจ เดี๋๋�ยวโรคอ้้วนและโรคเบาหวานจะเข้้ามาทัักทาย
4. หาเพื่่�อนช่่วยกิิน : ลองเปลี่่�ยนจากกิินคนเดีียวหมดแก้้ว
มาหาคนช่่วยหารแคลอรีี ช่่วยกัันกิิน จะได้้ไม่่รู้�สึกผิิดมาก
5. ลดมื้้�ออาหารอื่่�นๆ แทน : หากวัันไหนกิินชานมไข่่มุุกไปแล้้ว
แนะนำำ�ให้้งดอาหารประเภทแป้้ง และน้ำำ��ตาลในมื้้�ออื่่�นๆ ลงหน่่อย
เพื่่�อไม่่ให้้ร่่างกายได้้รัับปริิมาณน้ำำ��ตาลที่่�มากเกิินไป

53


smile FA M I LY

BLACK COUNTRY
LIVING MUSEUM

ย้้อนกลัับไปสััก 200 ปีี เมื่่�อสิ้้�นสุุดสงครามนโพเลี่่�ยนเราก็็เริ่่�มก้้าวเข้้าสู่่�ยุุค
แห่่งการปฏิิวััติิอุุตสาหกรรม (Industrial Revolution) จนถึึงประมาณ
ยุุคปลายของวิิคทอเรี่่�ยน ซึ่่�งเป็็นช่่วงหนึ่�่งที่่�สำำ�คััญ อย่่างเช่่น การปฏิิวััติิ
ทางเทคโนโลยีี โดยเฉพาะพวกจัักรไอน้ำำ�� และ เย้้! ในที่่�สุุดเราก็็มีีไฟฟ้า้ ใช้้
ในยุุคนี้้�!!

WORDS / PHOTO PASSAMON HALL
54 SO MUCH TO SMILE ABOUT


175

แต่่... จะต้้องใช้้ชีีวิิตทั้้�งชีีวิิตทำำ�งานหนัักแลกอาหารอ
ความเจริญิ ทางวัตั ถุทุ ี่ว�่่่านั้้น� ไม่ไ่ ด้เ้ ข้า้ ถึึงทุกุ ชนชั้น� ยู่่�ใน workhouse ไป...
หรอกหนา วรรณกรรมหลายเรื่่�องของนัักเขีียน ความเจริญิ ทางวัตั ถุทุ ี่ม�่ ากขึ้น�้ ไม่ไ่ ด้ห้ มายความ
นาม ชาลส์์ ดิิกกิินส์์ได้้สะท้้อนมุุมมืืดในยุุคของ ว่่าความเจริิญทางด้้านจิิตใจคนจะสููงขึ้้�นตาม
วิิคทอเรีียไว้้เยอะมาก คนที่่�มีีทััศนคติิอย่่าง ไปด้้วย...จากที่�่บ้้านเมืืองไม่่เคยมีีขโมย ผู้้�ร้าย
เอเบเนเซอร์์ สครููจ (Ebenezer Scrooge) หนึ่่�ง ก็ม็ ีี จนต้อ้ งเกิดิ อาชีีพ “ตำ�ำ รวจ” มาจนถึึงทุกุ วันั นี้้�
ในคาแร็็คเตอร์์ที่่�อยู่่�ในวรรณกรรม A Chris เรื่�่องราวประวััติิศาสตร์์ช่่วงนี้้� เป็็นช่่วงที่่�พี่่� ป.6
Carol นายแบงค์์สครููจผู้้�ซึ่�ง เลืือดเย็็น ละโมบ กำำ�ลัังเรีียนที่่�โรงเรีียนพอดีี พอมีีเวลาสัักวััน คน
ตกเป็็นทาสของระบบนายทุุน มีีอยู่่�มากมาย เป็็นแม่่ก็็รีีบตื่�่นแต่่เช้้าห่่อข้้าวห่่อปลา ให้้พ่่อขัับ
สครููจมีีความเชื่่�อว่่าใครที่่�เกิิดมายากจน ก็็ควร

55


รถจากประเทศเวลส์์เข้้าประเทศอัังกฤษ พาพี่่� ป.6 มาเที่�่ยวที่�่
Black Country Living Museum ค่่ะ บ้้านฮอลล์์เราชอบเที่�่ยว
สถานที่่�ประเภทเมืืองโบราณ หรืือพิิพิิธภััณฑ์์เป็็นพิิเศษเพราะ
มีีความสนใจในเรื่�่องประวััติิศาสตร์์ ปะติิดปะต่่อเรื่่�องราวในอดีีต
ตามสถานที่่�ๆ เราได้้มีีโอกาสไปเยี่่�ยมชม
พิิพิิธภััณท์์เมืืองฝรั่่�งในบางทีี เค้้ามีีนัักแสดงมาประจำำ�การ ใส่่ชุุด
เล่่นบทบาทในอดีีตตอบโต้้กัับนัักท่่องเที่�่ยวด้้วย ดัังเช่่นวัันนี้้�เรา
มาเยี่่�ยมชมตึึกโบราณที่�่เอาไว้้ใช้้ว่่าความพิิพากษาคดีีความต่่างๆ
เค้้าก็็มีีการแสดงพิิพากษาคดีีความ มีีโจร มีีตำำ�รวจ มีีพยาน
มีีผู้้�พิิพากษา มีีขณะลููกขุุน (ซึ่�งเป็็นนัักท่่องเที่่�ยว) กำำ�ลัังไต่่สวน
ซััดทอด กัันอย่่างเคร่่งเครีียดในคดีีอาชญากรรมขโมยแอปเปิ้้�ล
ในสวนค่่ะ! นัักแสดงทุุกท่่านเข้้าถึึงบทบาทมาก วิิธีีการไต่่สวน
คดีีทำำ�แบบตามจริิงในยุุคสมััยก่่อน เป็็นวิิธีีการให้้ข้้อมููลทาง
ประวััติิศาสตร์์ที่�่สนุ๊๊�กสนุุก เพลิิดเพลิิน
ก็็คดีีอุุกอาจขนาดขนาดขโมยแอปเปิ้้�ลในสวนหลัังบ้้านอ่่ะเนอะ!
เป็็นใคร ใครก็็โกรธ ขอกัันดีีๆ ก็็ได้้ มาขโมยกัันแบบนี้้� British
Bramley Apples เอามาฝานแช่่น้ำำ��เกลืือเข้้า จิ้�มน้ำำ��ปลาหวาน
หรืือกะปิทิ รงเครื่อ่� ง ฟิินสุดุ เพดานจะตายไป!!

56 SO MUCH TO SMILE ABOUT


smile SHORT STORY

โฮมแคร์์คลั่่�ง( PART 1)
WORDS พรทิิพย์์ สาทิิสสะรััต
ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK
เช้้าวัันหนึ่่ง� ในช่ว่ งฤดููหนาว
อลัันได้้รัับอีีเมลตอบกลัับจากโฮมแคร์์แห่่งหนึ่่�ง
ที่่�เขาทิ้้�งใบสมััครไว้้และได้้สััมภาษณ์์ผ่่านทาง
อินิ เตอร์์เนตมาแล้้วสองครั้�ง ว่่าเขาได้้ทำำ�งานให้เ้ ข้า้
มาเซ็น็ สัญั ญาวันั นี้้ไ� ด้เ้ ลยเขาดีีใจมากเพราะที่น่� ี่เ่� ป็น็
โฮมแคร์ร์ ะดับั หรููมีีแต่่คนรวยเท่่านั้้น� ที่ไ�่ ด้อ้ ยู่�่ แน่่นอน
ว่่าค่่าแรงต้อ้ งสููงการที่จ�่ ะรับั ใครเข้า้ มาทำ�ำ งาน ไม่ใ่ ช่่
เรื่อ่� งง่่าย พวกเขาคัดั แล้้วคััดอีีก 
“แดเนีียล ตื่่�นยัังวะ ฟัังข่่าวดีีของกัันหน่่อย
กัันได้้งานแล้้วนะโว๊๊ย” อลัันโทรไปหาเพื่่�อนรััก
ทั้้�งสองมาจากโปแลนด์์ ย้้ายมาอยู่่�อัังกฤษด้้วยกััน
ได้้สักั พักั แดเนีียลทำำ�งานในผัับ ตอนแรกอลัันก็ท็ ำำ�
ที่�่เดีียวกััน แต่่อลัันไม่่ชอบที่�่ต้้องกลัับบ้้านดึึกๆ
เขาเลยหางานใหม่่ ได้้งานในครััวที่่�ผัับอีีกที่�่ แต่่ทำำ�
ตอนกลางวัันอย่่างที่�่เขาต้้องการจนได้้เจอกัับ
แอนนาผู้้�จััดการของผัับ เธอเล่่าให้้ฟัังว่่ามีีเพื่�่อน
ทำำ�งานที่�่โฮมแคร์์ เขาได้้ค่่าจ้้างมากกว่่าทำำ�งานที่�่
ผับั หลายเท่่านั่่น� คืือจุดุ เริ่ม� ต้น้ ที่ท่� ำ�ำ ให้อ้ ลันั พยายาม
หางานใหม่่
“กี่�่โมงแล้้ววะ กัันเพิ่่�งได้้นอนได้้สัักพััก เมื่�่อคืืน
ที่�่ผัับมีีงานเลี้้�ยง มีีบริิษััทใกล้้ๆ มาเหมาปิิดผัับ
เลี้้�ยงฉลอง อย่่างยุ่ �งเลยว่่ะ” แดเนีียลบอกความ
เป็็นมา
“อ้้าวเหรอ เออ งั้�นนอนต่่อเหอะ เอาไว้้ว่่างๆ
จะแวะไปหาที่่�ผับั ” อลันั วางสาย
57


ณ ผัับที่่�แดเนียี ลทำำ�งาน “มันั ดีีมากเลยวะ กันั ได้ค้ ่่าแรงชั่ว� โมงละสิบิ
“ไงวะ คืืนนี้้�คนเยอะเชีียว” อลัันเดิินเข้้ามา ห้า้ ปอนด์์ แถมงานก็ง็่่ายมาก คืือมันั เป็น็ โฮมแคร์์
ทักั แดเนีียล ที่�่กำำ�ลังั รินิ เบีียร์ใ์ ห้ล้ ููกค้า้ ที่่�มีีแต่่คนแก่่นอนติิดเตีียง แต่่แปลกนิิดหนึ่่�ง
“ใกล้้จะคริิสต์์มาส ช่่วงนี้้�ขายดีีทุุกวััน ทุุกคนนอนหลัับเหมืือนคนตาย ดีีนะที่่�เห็็น
กัันอยากเป็็นเจ้้าของร้้านเสีียจริิง แต่่ละคืืน หน้า้ อกกระเพื่อ่� มว่่ายังั หายใจอยู่”�่ อลันั ยกเบีียร์์
ได้้กำ�ำ ไรหลายพัันปอนด์์” ที่่�แดเนีียลวางให้้ขึ้น้� มาดื่ม�่
แดเนีียลมองบนแบบอิจิ ฉา “นายหมายถึึง คนแก่่ที่โ�่ ฮมแคร์ท์ ี่น่� ายทำ�ำ งาน
“เอาน่่ะ พวกเราทนๆ กัันอีีกสัักพััก พอเก็็บ ทุกุ คนนอนอยู่บ�่ นเตีียงเท่่านั้้น� ไม่่ตื่น่� ไม่่ลุกุ ขึ้น้� มา
เงิินได้้ เราจะกลัับไปเปิิดร้้านอาหารด้้วยกััน” ทำำ�อะไรน่่ะเหรอ” แดเนีียลเริ่�มสนใจ
อลันั ให้ก้ ำำ�ลังั ใจเพื่อ�่ น  “ใช่่ แล้้วที่แ�่ ปลกที่ส�่ ุดุ คืือ ชั่�วโมงการทำำ�งาน
ใช่่ นี่่�คืือความฝัันของนัักขุุดทองทุุกคนและทุุก กัันต้้องเข้้างานตามพระอาทิิตย์์ขึ้�้น และสิ้้�นสุุด
เชื้อ� ชาติิ ใครๆ ที่่�มาถึึงอังั กฤษ ก็ห็ วังั จะขุุดทอง วัันตามพระอาทิิตย์์ตก เช่่น ช่่วงนี้้�หน้้าหนาว
ด้ว้ ยกันั ทั้้ง� นั้้น� คืือก้้มหน้า้ ก้้มตาทำ�ำ งาน เข้า้ งาน กัันเข้้างานสายๆและเสร็็จงานก่่อนสี่�่โมงเย็็น”
สองกะสามกะ แล้ว้ กลับั ไปนอนห้อ้ งเล็ก็ เท่่ารููหนูู อลัันยังั คงดื่�ม่ ไปเล่่าไป
ใช้้ห้้องน้ำำ��รวม ร่่วมกัับคนอีีกนัับสิิบ เงิินที่่�ได้้ “ทำำ�ไมเป็็นแบบนั้้�นล่่ะ” แดเนีียลเกาหััว
เก็บ็ อย่่างเดีียว ไม่ใ่ ช้้ ไม่่ช้อ้ ป กินิ แต่่ของลดราคา แกรกๆ งงกับั เรื่�อ่ งที่�เ่ พื่่�อนพููด
จากนั้้�นไม่่นานก็็กลัับบ้้านเกิิดไปอย่่างราชา “กันั ก็ไ็ ม่่รู้�วะพวกหมอพยาบาลคนงานทุกุ คน
ใครๆก็็เคารพนบนอบ เป็็นที่�่รัักใคร่่ของคน เข้า้ งานตามพระอาทิติ ย์ข์ ึ้น้� เหมืือนกันั นั่่น� แหละ
แถวบ้า้ น เพราะทุกุ คนคิิดว่่าพวกเขามาทำำ�งาน ตอนกลางคืืนจะมีีแค่่ยามคนเดีียว เฝ้า้ ประตููใหญ่่
ที่อ�่ ัังกฤษ มัันสบายได้เ้ งินิ เยอะ  ทางเข้้า” อลันั หัันไปมองรอบๆ ร้้าน คนเยอะขึ้น�้
แต่่ไม่่มีีใครรู้้�เลยว่่า พวกเราต้้องลำำ�บากขนาด เรื่�่อยๆ แดเนีียลจึึงให้้เพื่่�อนร่่วมงานมาริินเบีียร์์
ไหนกว่่าจะได้้เงิินมาแต่่ละปอนด์์ คนที่่�มีีความ แทนเขา 
อดทนพอคืือทำำ�งานแล้้วกลัับไปนอน กิิน “แล้้วใครดููแลคนแก่่พวกนั้้�นตอนกลางคืืน
อาหารขยะวนไป พวกแรกนี้้� ทนทำำ�งานไม่่กี่ป่� ีี ก็็ วะ” แดเนีียลชวนอลันั มานั่่ง� ที่โ่� ต๊ะ๊ หัวั มุมุ ที่ม�่ ีีป้า้ ย
มีีเงิินพอสร้้างเนื้้�อสร้้างตััว แต่่คนที่่�ทนความ “จอง” วางอยู่�่
หนาว ทนความเหงาไม่่ไหว หลายคนเริ่�มดื่่�ม “เห็น็ หัวั หน้า้ ของกันั บอกว่่า มีีอีีกชุดุ ที่ท่� ำ�ำ งาน
เล่่นการพนััน ติิดผู้้�หญิิง หาได้้เท่่าไรก็็หมด กลางคืืนมาดููนะ กันั ก็็ไม่่รู้�วะ พอเขาให้้กัันกลัับ
แถมเป็็นหนี้้�เป็็นสิิน หาได้้เท่่าไร ต้้องใช้้คืืนเขา กัันก็็กลัับ งานง่่ายๆ แบบนี้้� กัันไม่่อยากถาม
ไม่่มีีหรอกที่�่จะมีีเงิิน เหลืือส่่งกลัับที่่�บ้้าน ให้้วุ่ �นวาย จ่่ายเงิินตรงเป็็นอัันว่่าสบายใจทั้้�ง
และต้อ้ งทำำ�งานในขุมุ นรกวนไปจนตาย สองฝ่่าย
“ว่่าแต่่เป็น็ ไงวะ ที่ท�่ ำ�ำ งานใหม่่ ไปทำ�ำ มาเป็น็ โอลี่เ่� ดิินเข้า้ มาหาทั้้ง� สอง
เดืือนแล้ว้ ชอบไหม” แดเนีียลถาม “โทษทีีวะ มาช้า้ ไปนิดิ ” โอลี่่�ออกตััว เขาเป็น็

58 SO MUCH TO SMILE ABOUT


175

ชาวโปแลนด์์เหมืือนกััน มาเจอสองคนนี้้�ที่�่ “ดีีๆ” โอลี่�พ่ ยักั หน้า้ แบบมีีเลศนััย “คุุณเป็็นคนทำำ�งานดีีนะอลััน แต่่ผมไม่่
อัังกฤษ ถึึงจะมาจากคนละเมืือง แต่่พููดภาษา ทั้้�งสามพากัันเดิินอ้้อมไปด้้านหลััง แต่่ก่่อนที่�่ เข้้าใจ แค่่ลืืมของ จะดื้้�อด้้านเข้้ามาทำำ�ไม ผม
เดีียวกันั ยัังไงก็็คุยุ กันั เข้า้ ใจง่่าย แดเนีียลจะปีีนเข้้าไปคนแรก ละเสีียดายคนที่่�ตั้้�งใจทำำ�งานแบบคุุณจริิงๆ
“อลันั ไหนละโทรศัพั ท์์ กันั จ่่ายสดเลยนะเว้ย้ ” “กัันว่่า เราอย่่าเข้้าไปเลยวะ มัันเหมืือน ใช่่ว่่าจะหากัันได้้ง่่ายๆ” หััวหน้้ามองเขาแล้้ว
โอลี่�่ถามหาไอโฟนสิิบเอ็็ดมืือใหม่่ที่�่อลัันบอกจ เราจะเข้า้ ไปขโมยของ ถ้้าโดนจัับได้้ นอกจาก ถอนหายใจ
ะขายต่่อเขาราคาถููก เพราะหััวหน้้างานได้้มา กัันจะถููกไล่่ออก พวกเราทั้้�งหมดจะถููกจัับ
จากเจ้้าของโฮมแคร์์ ให้้เขาเป็็นโบนััสสิ้้�นปีี เผลอๆ โดนส่่งกลัับอีีกตั้้ง� หาก” อลัันชักั ใจไม่่ดีี “เจ้้านายจะไล่่ผมออกไหมครัับ” อลััน
แต่่เขามีีแล้้ว เลยมาฝากอลัันขาย “นายป๊๊อดว่่ะ กัันดููแล้้ว ไม่่มีีกล้้อง ยาม ก้ม้ หน้า้ ถาม
อลัันล้้วงกระเป๋า๋ ทั้้ง� สองข้า้ ง ก็็อยู่�่ตรงโน้น้ ข้้างในก็ม็ ีีแค่่คนแก่่นอนหลัับอยู่่� “นี่เ�่ ป็น็ ความผิดิ ครั้ง� แรก ไม่่ถึึงกลัับไล่่ออก
“เฮ้ย้ ลืืมไว้ท้ ี่ท่� ำ�ำ งานแหงๆ พรุ่่ง� นี้้ก� ันั เอาไปใ ไม่่มีีอะไรหรอกเข้า้ ไปเหอะ” แดเนีียลหว่่านล้อ้ ม หรอก” หัวั หน้้ามองหน้า้ เขาก็จ็ ะพููดต่่อ
ห้้ที่�่แฟลตนายได้้ป่่ะ” อลัันเริ่�มหงุุดหงิิดที่�่ลืืม แน่่นอนว่่าตอนนี้้�โอลี่่�อยากรู้�อยากเห็็นเหมืือน “วัันคริิสต์์มาส คุุณมาทำำ�งานได้้ไหม
ของสำำ�คััญ แดเนีียลมากกว่่าอยากได้โ้ ทรศัพั ท์์ เขาจึึงปีนี รั้ว� คืือเข้้ากะเช้้า แล้้วต่่อกะกลางคืืนด้้วย จะได้้
“ไม่่ได้้ เพราะพรุ่่�งนี้้�เย็็นกัันจะไปหาแฟนที่�่ ขึ้้�นไปอีีกคน แต่่ก่่อนที่�่ทั้้�งสองจะปืืนขึ้�้นไป ค่่าแรงสามเท่่าเชีียวนะ คืืนนั้้�นไม่่เหมืือนมา
แมนเชตเตอร์์ กว่่าจะกลับั อีีกหลายวันั แล้ว้ นี่ก�่ ็็ ข้้างบนได้้ อยู่่�ๆ ได้้ยิินเสีียง คลิ๊๊�ก!! พร้้อมไฟ ทำ�ำ งานหรอกเพราะว่่าเราจะมีีงานเลี้้ย� ง คุณุ จะ
พกเงินิ สดตั้้ง� หลายร้อ้ ย เกิดิ กันั ทำ�ำ หายทำ�ำ ไงล่่ะ” จุุดสีีแดงส่่องมาทางพวกเขา ทั้้�งสามเงยหน้้า ชวนเพื่่�อนคุุณ พวกเมื่่�อคืืนมาด้้วยก็็ได้้นะ
โอลี่�่หยิิบแก้้วเบีียร์ข์ องแดเนีียลขึ้้�นดื่ม่�   มองผู้ช�้ ายคนหนึ่่ง� ใส่่ชุดุ เครื่อ�่ งแบบ คล้า้ ยตำ�ำ รวจ มีีเหล้้า อาหาร ให้้ดื่่�มฟรีี” หััวหน้้ายื่่�นรููปงาน
“เอางี้ส� ิิพวกนายนั่่ง� ดื่ม�่ กันั ไปก่่อนพอผับั เลิกิ หน่่วยสวาทเต็็มยศส่่องปืืนแบบทัันสมััยมา เลี้้�ยงเมื่่�อปีีที่่�แล้้ว ที่�่มีีคนงานสามคนใส่่หมวก
เราค่่อยเข้้าไปเอาก็ไ็ ด้้ นายรู้�จักยามไม่่ใช่่เหรอ ทางพวกเขา ปาร์ต์ ี้้� ถืือแก้้วเหล้า้ ดููแล้้วน่่าสนุกุ มาให้้อลัันดูู
ขอเขาเข้้าไปเอา คงไม่่เป็็นไร” แดเนีียลเสนอ “หยุดุ ผมขอแนะนำ�ำ ว่่าให้พ้ วกคุณุ ถอยหลังั
ก่่อนจะกลับั ไปที่่เ� คาร์เ์ ตอร์บ์ าร์์ทำำ�งานต่่อ กลับั ไป”ผู้ช�้ ายคนนั้้น� พููดด้ว้ ยสำ�ำ เนีียงอังั กฤษจ๋๋า “คิิดว่่าได้้ครัับ เพราะพวกผมกะว่่าจะไป
หลัังเที่่ย� งคืืน ณ ป้้อมยาม ที่่โ� ฮมแคร์์ แต่่หนัักแน่่นแบบชายชาติทิ หาร ฉลองกััน ที่�่ผัับที่�่เพื่่�อนของผมทำำ�งานอยู่่�
อลันั อธิบิ ายเหตุผุ ลที่ข�่ อเข้า้ ไปในตึึกให้ย้ ามฟังั แต่่ถ้้าทางนี้้�มีีงานเลี้้ย� ง พวกผมมาทางนี้้ด� ีีกว่่า
แต่่เขาบอกว่่า ให้เ้ ข้า้ ไม่ไ่ ด้้ เพราะตามกฎ ห้า้ ม สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้�้นคืือ... ทั้้�งสามคนพากัันวิ่�งหน้้าตั้้�ง ได้ค้ ่่าแรงด้ว้ ย” อลันั รับั ปาก จากนั้้น� เขาไปบอก
คนนอกเข้้าตอนกลางคืืนโดยเด็็ดขาด แต่่ หนีีหายไปในความมืืด ข่่าวดีีกับั เพื่อ่� นๆ ว่่าไม่โ่ ดนไล่่ออก แถมถููกเชิญิ
อลันั ยังั ยืืนกราน เขาไม่ใ่ ช่่คนนอก ขอเข้า้ ไปแค่่ “แม่ง่ เมื่อ่� กี้เ� กิดิ อะไรขึ้น้� วะ” โอลี่ห่� ายใจหอบ ไปงานเลี้้ย� งอีีกต่่างหาก จริิงๆ แล้ว้ อลัันอยาก
แป๊๊ปเดีียวเท่่านั้้�น ซึ่่�งยามยืืนกรานเสีียงแข็็ง ปานจะขาดใจ เพราะเขาออกแรงวิ่�งสุุดชีีวิิต ลองทำ�ำ งานกะกลางคืืนดููสักั ครั้ง� และทั้้ง� สามคน
แถมตวาดเสีียงดััง จนพวกอลัันต้้องล่่าถอย แดเนีียลกัับอลันั วิ่�งมาสมทบ สงสััยเรื่�่องชายถืือปืืน กะว่่าถ้้าได้้เข้้าไปตอน
“อะไรวะ แค่่เข้้าไปเอาของแค่่นั้้�น ทำำ�ไม “จะไปรู้้�เหรอวะ แค่่โฮมแคร์์ แม่่งมีีการ์์ดระ กลางคืืนจะหาให้เ้ จอว่่าชายถืือปืนื เป็น็ ใคร
ไม่่ได้ว้ ะ” อลัันเริ่�มหงุุดงหงิดิ ดัับประเทศป้้องกัันเชีียวเหรอวะ กัันนึึกว่่าจะ
“เข้้าข้้างหน้้าไม่่ได้้ ปีีนเข้้าข้้างหลัังสิิวะ” โดนเป่่าซะแล้้ว” อลัันเองตกใจไม่่หาย สรุุป
แดเนีียลออกความคิิด ทั้้ง� สามคนพากันั กลัับที่�่พัักแบบงงๆ วัันคริสิ ต์ม์ าส

เช้้าวัันต่่อมา อลัันโดนหััวหน้้าเรีียกไปต่่อว่่า อลัันเข้้างานตามปกติิ สัักบ่่ายสามโมงกว่่าๆ
เรื่่�องเมื่่�อคืืน เพราะยามที่�่เฝ้้าประตููรายงาน หััวหน้้าพาโอลี่�่และแดเนีียลที่�่รออยู่่�แล้้วเข้้า
เรื่่อ� งถึึงหููเบื้้อ� งบน โดนด่่ากัันลงมาเป็็นทอดๆ มาหา

59


“พอพวกกะกลางวัันออกจากตึึกกัันหมด “มันั ยังั ไงกันั วะเนี่ย่� ทำ�ำ ไมมันั เงีียบอย่่างนี้้ว� ะ ไว ตรงมาที่่�พวกเขา
แล้้ว พวกคุุณค่่อยออกจากห้้องนี้้� อยากทาน เออ อลัันนายไม่่ไปดููคนไข้้หน่่อยเหรอ เผื่�่อมีี แน่่นอนอีีกแล้้วว่่า พวกเขาใส่่เกีียร์์หมาสี่�่คููณ
อะไร ดื่�่มอะไร ตามสบายกัันเลย ผมหวัังว่่า ใครต้้องการอะไร” โอลี่่�นึึกขึ้้�นได้้  ร้้อยเลยทีีนี้้� วิ่�งหนีีกัันไปคนละทิิศละทาง
พรุ่่�งนี้้เ� มื่่อ� ผมมารัับกะต่่อจากคุณุ ผมจะได้้เจอ ทั้้�งสามเลยพากัันเดิินออกไป ตรงไปยัังห้้อง อลัันวิ่�งเข้้ามาในห้้อง แล้้วไปหลบหลัังตู้้�
คุณุ ในสภาพปกติินะ” หััวหน้า้ กำำ�ชับั คนไข้้ห้้องแรก อลัันค่่อยๆ แง้้มประตููเบาๆ ในใจคิิด ถ้้าถููกพวกมัันจัับได้้ จะเป็็นยัังไง
“ครัับ ผมจะไม่่เมาจนขาดสติิหรอกครัับ เพราะกลััวจะทำำ�ให้้คนไข้้ตื่่�น แอ๊๊ดดดดด.... แต่่ไม่่ทัันจะหาคำำ�ตอบเจอ คำำ�ตอบก็็เกิิดขึ้้�น
ยัังไงต้้องดููคนไข้้ เมาไม่่ได้้หรอกครัับ” อลััน ในห้้องมืืด มีีแต่่แสงจัันทร์์ที่่�ส่่องเข้้ามา มอง ตรงหน้้า โอลี่�่หนีีเข้้ามาในห้้องอีีกคน แต่่เขา
รัับปาก ไปที่เ่� ตีียง กลับั พบแต่่ความว่่างเปล่่า แต่่พอเพ่่ง ช้้ากว่่าผีีดิิบ มัันไล่่กััดคอเขา จากตััวที่�่หนึ่่�ง
“พวกเขาแต่่งห้้องสวยดีีนะ ดููสิิ มีีกล่่อง มองดููดีีๆ เห็็นเงาตะคุ่่ม� อยู่่ข� ้า้ งๆ เตีียงฝั่่�งผนััง ตััวที่�่สอง สาม สี่�่ห้้าหก เข้้ามารุุมกััดเขาอย่่าง
ของขวััญวางเต็็มไปหมด เอ… จริงิ ๆ ต้้องแกะ “ไหนนายบอกว่่า คนแก่่พวกนี้้�นอนทั้้�งวััน สนุุกสนาน พอเขาขาดใจตาย พวกมัันก็็กลัั
ของขวััญกัันแต่่เช้้าแล้้วนี่�”่ โอลี่�ม่ องไปรอบๆ ขยัับตััวไม่่ได้้ แล้้วนั่่�นอะไรวะ ลงไปทำำ�อะไร บไปเป็็นศพเดิินได้้อย่่างช้้าๆ แบบเดิิม พากััน
“หัวั หน้า้ บอก เขาจะแกะกันั คืืนนี้้”� อลันั ตอบ ตรงนั้้�น” แดเนีียลเบ้้ปากใส่่ พร้้อมเดิินเข้้าไป เดินิ ออกจากห้้องไป
“เขาไหนวะ ไม่่เห็็นมีีใคร” แดเนีียลสงสััย คงกะจะเข้า้ ไปช่่วยพาเขากลับั ขึ้น�้ เตีียง แต่่แล้ว้ อลัันแอบมองอย่่างตัวั สั่่�น
“คงเป็็นพวกกะกลางคืืนมั้้�ง คงมาตอน ก็ต็ ้้องชะงััก เพราะมีีเสีียงงึึมงำ�� ฟังั ไม่่ศััพท์์ จู่ๆ่� “นี่�่เพื่่�อนรัักของเราตายจริิงๆ เหรอเนี่่�ย”
ฟ้้ามืืดแล้้ว เดี๋๋�ยวพวกนายก็็ได้้เจอ” อลัันเริ่�ม คนที่พ่� วกเขาเห็น็ ว่่าเป็น็ คนแก่่ไม่่มีีพิษิ ภัยั คนๆ เขากำำ�ลัังจะออกจากที่่�ซ่่อน เพื่�่อไปดููเพื่่�อน
เทเบีียร์แ์ จกจ่่ายให้ท้ ุกุ คนนั่่ง� ดื่ม�่ กันั ตามประสา นั้้�นกลัับกระโดดขึ้้�นเตีียงอย่่างรวดเร็็ว สภาพ ของเขา แต่่…เขาเห็็น ศพของโอลี่�่ที่�่ถููกกััด
หนุ่่ม� ๆ ของมันั เป็็นคนที่�่มีีหนัังหุ้้�มกระดููก ดููเหมืือนศพ จนตาย ชักั กระตุกุ อย่่างแรงหลายรอบ แล้ว้ จู่�่ๆ
“วัันนี้้�พระอาทิิตย์์ตกเวลา 15.57 น. อีีก เคลื่่อ� นที่ไ่� ด้้ มันั คำำ�รามพร้้อมจะขย้ำ�ำ�พวกเขา เขาก็็ลุุกขึ้้�นมาเดิินสภาพเดีียวกัับไอ้้พวก
สัักพักั พวกกะกลางคืืนคงเข้า้ มา เราออกไปรอ แน่่นอนว่่า พวกเขาใส่่เกีียร์ห์ มากันั ตามระเบีียบ ข้้างนอก
ที่�่ห้้องงานเลี้้�ยงกัันไหม” อลัันชวน พร้้อมถืือ วิ่ �งกัันหููตููบออกมาจากห้้องอย่่างไม่่คิิดชีีวิิต “เวรแล้้ว พวกมัันเป็็นซอมบี้้� โอลี่่�กลาย
แก้้วเบีียร์์และหิ้้�วกระป๋๋องเบีียร์์ออกไปด้้วย แต่่สิ่่�งที่�่ไม่่คาดฝัันไปกว่่าเจอผีีกระโดดกััดคืือ เป็น็ ซอมบี้้�ไปแล้ว้ ” อลันั เอามืือปิดิ ปาก
ทั้้�งสามพากัันเดิินออกจากห้้องครััว ตรงไป ตอนนี้้�โถงทางเดินิ เต็ม็ ไปด้ว้ ยคนแก่่ที่�่มีีร่่างกา “ถ้้าจำ�ำ ไม่่ผิดิ พรุ่่�งนี้้พ� ระอาทิติ ย์์ขึ้้�น 8.06 น.
ห้อ้ งจััดงาน มองออกไปข้า้ งนอก ฟ้้าเริ่ม� มืืดลง ยเหมืือนศพเดิินได้้ เดิินกัันยั้�วเยี้ �ยเต็็ม กููจะอยู่ถ�่ ึึงยันั สว่่างไหมเนี่ย่� ”อลันั เอามืือกุมุ ขมับั
บรรยากาศดููวัังเวง เมื่�่อไม่่มีีคนอื่�่นเดิินไปมา โถงทางเดิิน พอพวกมัันเห็็นพวกเขาที่�่เป็็นคน เขาพยายามเดินิ เบาๆ ในใจคิดิ ไปด้ว้ ยห้อ้ งไหน
เหมืือนตอนกลางวััน พวกเขานั่่�งดื่่�มรออยู่่�นาน ธรรมดา เนื้้�อหอมจนเตะจมููก จากที่�่พวกมััน ที่�่มีีประตููปิิดแน่่นหนาที่�่เขาจะสามารถซ่่อนตััว
ยัังไม่่มีีวี่�แ่ ววของใครจะมาร่่วมงานเลี้้�ยงด้้วย เดิินช้า้ ๆ เหมืือนคนพิกิ าร พวกมัันกลับั วิ่�งอย่่าง อยู่ไ่� ด้ย้ ัันเช้้า

60 SO MUCH TO SMILE ABOUT


175

“จริิงสิิ มีีอยู่่�ห้้อง จำำ�ได้้ว่่า ห้้องนั้้�นไม่่มีี กลิ่่�นนายอยู่่�ดีี ออกมาเหอะ รีีบมาตอนนี้้�เลย”
หน้้าต่่าง ประตููหนา และมีีที่�่ล็็อคประตูู เรา อลัันยัังพยายามชวนเพื่่อ� น
ต้้องไปห้้องนั้้�นให้้ได้้ว่่าแต่่แดเนีียลมัันแอบ “ไม่…่ ” แต่่แดเนีียลเสีียงแข็ง็ แล้ว้ จู่ๆ�่ ซอมบี้้�
อยู่่�ตรงไหนวะ ต้้องเอามัันไปด้้วย” เขาพููดกัับ โอลี่�่ก็็เปิิดผ้้าปููโต๊๊ะจากอีีกด้้าน แฮ่่ แฮ่่ มััน
ตััวเอง แล้้วค่่อยๆ ย่่องออกไป  ร้้องคำ�ำ ราม พร้้อมจะขย้ำำ�� คอแดเนีียล
ที่โ่� ถงทางเดินิ มีีพวกมันั เดินิ ขวักั ไขว่่เต็ม็ ไปหมด “เฮ้้ย มัันรู้�ได้้ไงวะ ว่่ากููอยู่่�ในนี้้�” แดเนีียล
รวมทั้้�งซอบบี้้�โอลี่่�ด้้วย อลัันคลานต่ำำ��ๆ ช้้าๆ ร้้องเสีียงหลง ก่่อนจะวิ่�งหน้้าตั้้�งมาหาอลััน ซึ่�ง
เขาไปสะดุุดกัับน้ำ�ำ�ที่�่หกเต็็มไปหมด เขาดม ตอนนี้้�ซอมบี้้�ตััวอื่่�นๆ รู้้�พิิกััดของทั้้�งสองแล้้ว
มัันคืือน้ำ�ำ�เบีียร์์ที่่�พวกเขาทำำ�หก มัันหกเรี่�่ยราด พากัันวิ่ง� กรููมาหาพวกเขา
ตามทางเต็็มไปหมด เขาสัังเกตว่่าพวกซอมบี้้� แน่่นอนว่่ารอบที่ส่� ี่่� ทั้้ง� สองโกยสี่ข่� าวิ่ง� กันั หน้า้ ตั้้ง�
มันั ไม่เ่ ดิินเหยีียบน้ำ��ำ เบีียร์์ หููตููบ หางชี้�
“เอ๊ะ๊ หรืือว่่าพวกมันั ไม่่ชอบ อืืม ได้ก้ ารล่่ะ” “ก็็ไอ้้โอลี่่�มัันดื่่�มเบีียร์์ก่่อนจะโดนกััด มััน
เขานึึกขึ้้�นได้้ว่่า ถ้้าคลานไปตามที่�่มีีน้ำำ��เบีียร์์ เลยพิเิ ศษกว่่าตัวั อื่น่� มั้้ง� ” อลันั ยังั มีีแก่่ใจอธิบิ าย
หกอยู่่� เขาจะรอดพ้้นจากพวกมันั ให้้แดเนีียลฟััง พวกเขาวิ่�งมาเกืือบจะถึึงประตูู
ระหว่่างที่่�เขาค่่อยๆ คลานอยู่่�ท่่ามกลางพวก บานใหญ่่ อีีกนิิดเดีียวเท่่านั้้�น พวกเขาจะถึึง
ซอมบี้้� เขาเห็น็ เงาบางอย่่างไหวๆ อยู่ใ�่ ต้โ้ ต๊ะ๊ ที่ม่� ีี ห้อ้ งที่อ่� ลันั คิิดว่่า คืือห้อ้ งนิิรภัยั สำ�ำ หรัับพวกเขา
ผ้้าปููโต๊๊ะคลุุมอยู่่� เขาจำำ�รองเท้้าคู่่�นั้้�นได้้ มััน เขาทั้้�งถีีบ ทั้้�งใช้้ไม้้เท้้าที่�่เขาคว้้ามาได้้ไล่่ตีี
เป็น็ ของแดเนีียล พวกซอมบี้้�ให้พ้ ้น้ ทาง
“แดเนีียล นายใช่่ไหม” เขากระซิิบ ทางนั้้น� อีีกนิิดเดีียวเท่่านั้้�น เขาเห็็นประตููห้้องอยู่่�ห่่าง
ค่่อยๆ ยกผ้้าขึ้น้� ไม่่กี่ก� ้า้ ว แต่่พวกซอมบี้้ก� ลับั ขวางทางเต็ม็ ไปหมด
“นายตามกัันมา กัันจะพานายไปห้้องที่�่ พวกเขาต่่อสู้ �เพื่่�อเอาชีีวิิตรอดอย่่างสุุดกำำ�ลััง
พวกมันั เข้า้ ไปไม่่ได้้” อลันั พููดเบาๆ พวกซอมบี้้ร� ุมุ เข้า้ มาเป็น็ สิบิ ๆ ตนอย่่างไม่ล่ ดละ
“ไม่่ กันั อยู่ใ�่ นนี้้� พวกมันั ไม่ก่ ล้า้ เข้า้ มา มันั ไม่่ ตอนนี้้ป� ระตููอยู่่แ� ค่่มืือเอื้�อมเท่่านั้้น� ... 
ชอบกลิ่่�นเบีียร์์กัันเอามาราดไว้้รอบๆ แล้้ว” อลัันกัับแดเนีียลจะรอดหรืือไม่!่ !!
แดเนีียลตอบ
“แต่่สักั พักั กลิ่่�นมัันจะระเหย พวกมันั จะได้้

61


Thai Christians in the UK
เครือขา่ ยครสิ เตียนไทยในยูเค

NTC คอื ..?NTC: Network of Thai Christians in the UK หรอื เครอื ข่ายครสิ เตยี นไทยในยูเค จัดตงั้ ขึน้ เพอ่ื เป็ นช่องทางใน

?การตดิ ตอ่ ส่ือสารระหวา่ งพี่น้องครสิ เตยี นไทยในยูเค เพื่อช่วยในการเสรมิ สรา้ งความสัมพันธ์ และหนุนใจซึ่งกนั

นอกจากนี้ยงั ใช้เพ่อื เป็ นศนู ย์กลางในการกระจายข้อมูลขา่ วสารเกีย่ วกบั ครสิ เตยี นไทยในสหราชอาณาจกั ร เป็ นอีก
หน่ึงคอมมิวนิตที้ เี่ ปิ ดรบั คนไทยทุกคน ทัง้ ที่เป็ นครสิ เตียนและไม่ ได้เป็ นครสิ เตียนทีม่ คี วามสนใจอยากรจู้ ักกับ
พระเยซูครสิ ต์ ขอเชิญผ้สู นใจเขา้ รว่ มสามัคคธี รรมกับพวกเราไดท้ กุ ทท่ี ว่ั ประเทศไดค้ ะ่

กลุม่ ต่างๆ 150+
สมาชิก
Carlisle ทัว่ UK!
W. Midlands
Manchester
Barrow
Hemel Hempstead
South Shields
Huntington
Birmingham
Worthing
London

ติดต่อพวกเราได้ท่ี /groups/ThaiChristiansUK

อ. เดวิด โรบนิ สนั อ. แมรี่ โรบนิ สนั คุณณัช
(+44) 07526 548981 (+44) 07784 510553 (+44) 07463 561661
[email protected] [email protected] [email protected]


วิมตุ ิไทยแท็กซ่ี ติดต่อรถทอ่ งเท่ยี ว UK ADVERTISING
ออฟฟิศเปิดแลว้ ที่ไทย
Email [email protected] WITH US
หมู่บา้ นเดอะซิมโพนี่
UK 189/1 ถ.นวลจันทร์ CALL
ซ.นวมินทร์ 163 แขวงนวลจนั ทร์ 020 8846 9960
ตดิ ตอ่ คณุ วมิ ุติ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 079 8561 8228

LTeinle00ID4(w0)i7m7u8t9th8a7i2ta5x6i7 EMAIL
[email protected]
TH
รา้ นอาหาร ภัทรา
เมืองไทย ติดต่อ
รับสมัคร ทีมงานในลอนดอน
LETeimnleaคiุIlณDWแwมimว[email protected] ต�ำแหนง่ เชฟ และพนกั งานบรกิ าร
: รายได้ต่อปี ตามประสบการณ์ +
Tronc + ทิป
: มีที่พกั ใหเ้ ชา่ ในราคากันเอง
: พักร้อน 28 วันตอ่ ปี
: มีชดุ ท�ำงานและอาหารให้
: เพน็ ชั่น
สนใจติดตอ่
หววิ [email protected]
โทร. 07767 227 897


ENJOY
THE TASTES OF
THE ORIENT!

PCaunrrayng Pork
INGREDIENTS METHOD

1 cup (250ml) coconut cream Combine coconut cream and milk
1 cup (250ml) coconut milk in a bowl. Pour 1/2 the mixture into
1/3 cup basic Thai red curry paste a wok and cook over high heat for
500g pork fillet, thinly sliced diagonally 6-8 minutes or until oil begins to separate.
2 tablespoons palm sugar Add curry paste and cook for 2 minutes
2 tablespoons fish sauce or until fragrant.
8 kaffir lime leaves, 4 torn, 4 shredded Add pork to wok and stir-fry for 2-4 minutes
1/2 cup Thai basil or until cooked, then add remaining coconut
1 long red or green chilli, thinly sliced mixture and bring to the boil. Stir in sugar,
Steamed rice to serve fish sauce and torn kaffir lime leaves.
Simmer for 2-3 minutes, then add 1/2
the basil leaves. Serve curry scattered
with remaining basil, shredded kaffir lime
leaves and chilli, on top of rice.

ALodnddreosns, 9A Gerrard Street, W1D 5PN New Loon Moon Supermarket
United Kingdom
Oriental & South East Asian Cuisine
Tel. 020 7734 3887 Fax 020 7439 8880


Click to View FlipBook Version
Previous Book
เครื่องกลอย่างง่าย 30
Next Book
صرخة سلام. بيتر أرمانيوس