The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by patcharin sirichote, 2020-01-11 02:04:45

ThaiSmile issue175 HD

ThaiSmile issue175 HD

FStilRl EE!

VOLUME 20
ISSUE 175

VOLUME 20 ISSUE 175

FREE COPY


A taste you will love !


DIFFERENT COLOURS,
SAME FEEL

Fly direct twice daily London to Bangkok with
the combined, bigger network of THAI and Thai Smile.
Enjoy smooth as silk service levels,
all priviledges and more destinations.

#FlySmootherWithOurSmiles

thaiairways.com
thaismileair.com


smile WELCOME

สวััสดีปี ีีใหม่่
เพื่่� อนๆ ไทยสไมล์์ทุกุ ท่า่ น

ขอต้้อนรัับสู่่�ปีีที่่�สดใส
ด้้วยเรื่่�องราวแห่่งแรงบัันดาลใจ
และไม่่ยอมแพ้้ของผู้้�ชายชื่่�อ
พงษ์์พััฒน์์ วชิิรบรรจง
ชีีวิิตหลัังดีีขึ้้�นจากอาการเจ็็บป่่วย
และเริ่�มต้้นการเรีียนสิ่่�งต่่างๆ ใหม่่อีีกครั้�ง
พลิิกไปชมลายมืือสวยๆ ที่่�เพิ่่�งหััดเขีียนด้้วยมืือซ้้าย
พร้้อมกัับเรีียนรู้�วิิธีีปลุุกใจ และปรัับใจให้้เข้้มแข็็งและเป็็นปััจจุุบััน
ได้้ที่่�คอลััมน์์ Smile Interview
หากคนเรามีีอายุุเฉลี่่�ยที่่� 60 ปีี
เท่่ากัับว่่ามีีจำำ�นวนวัันที่่�เราจะเวีียนว่่ายอยู่่�ในความรััก โลภ โกรธ หลง
หรืือทำำ�ประโยชน์์ใดๆ ได้้เพีียง 21900 วัันเท่่านั้้�น
ฟัังดููน้้อยนิิดจนน่่าตกใจ
เราจะใช้้ 21900 วัันนี้้�ไปอย่่างไร อยู่่�ที่่�ความตั้้�งใจของเรา
ขอให้้ปีี 2020 นี้้� เป็็นปีีที่่�ดีีของทุุกๆ ท่่าน
สุุข สมหวััง สุุขภาพแข็็งแรง
ได้้อยู่่�ท่่ามกลางคนที่่�รััก
สวััสดีีปีีใหม่่ :)
กองบรรณาธิิการ


smile CONTENTS

06 SMILE SOCIAL SFtraesrht
14 SMILE CHEF
16 SMILE TASTE
22 SMILE INTERVIEW
30 SMILE TRENDS
36 SMILE CURIOUS
40 SMILE THINK
44 SMILE LIFE
46 SMILE STORY
48 SMILE SENIOR
52 SMILE WELLNESS
54 SMILE FAMILY
57 SMILE SHORT STORY

FOUNDER / PRESIDENT Dr. Narisa Chauvidul - AW ดร.นรสิ า เชอ้ื วดิ ลุ ย์ - AW CONTENT EDITOR Virunan Chiddaycha วริ นุ นั ท์ ชติ เดชะ ASSISTANT
CONTENT EDITOR Kanchanit Tantivanitchkit กนั ตช์ นติ ตนั ตวิ าณชิ กจิ CONTRIBUTORS Pramaha V.Vajiramedhi พระมหาวฒุ ชิ ยั วชริ เมธี Chamnongsri
Hanchanlash คุณหญงิ จ�ำนงศรี หาญเจนลกั ษณ์ Werachai Anuworakarn วีระชยั อนวุ รกาญจน์ Manta Maythachatchaval มนั ตา เมธาชชั วาล Kitti Kaewhin
กติ ติ แกว้ หนิ Sakon Boonyakiet สกล บณุ ยเกยี รติ Kitty Vongprasert คติ ตี้ โวหาร-วงศป์ ระเสรฐิ Sebastian Holmes เซบาสเตียน โฮมส์ Luke Farrell ลคุ แฟรเ์ รล
Surasak Laoprom สรุ ะศกั ดิ์ เหลาพร Laksawadee Gurney ลกั ษวดี เกอรน์ ่ี Asst. Prof. Prakasit Chirappapha ผศ.นพ. ประกาศติ จริ ปั ปภา WRITERS Pornthip
Satissarat พรทิพย์ สาทิสสะรตั Boonsong Chaletorn บญุ ส่ง ชเลธร Adisak Phetsong อดิศักดิ์ เพ็ชรสงค์ Passamon Hall พรรษมนตร์ ฮอลล์ MARKETING
MANAGER Kadsuda Priyanu เกศสดุ า ปรยั นุ Suphavas Varamali สภุ วสั วรมาลี DIGITAL MARKETING Nat Ketudom ณชั เกตอุ ดุ ม ART Toommeng S.

OWNER ThaiSmile Media Limited FOLLOW US ON FOR ALL ENQUIRIES PLEASE CONTACT
Building 3, North London Business Park thaismile.com
Oakleigh Road South, London N11 1GN [email protected]
Thaismile Magazine UK +44 (0) 20 3478 3757, +44 (0) 79 8561 8228

Thaismile Magazine is published by ThaiSmile Media Limited. No part of this publication may be copied or distributed without prior written agreement from ThaiSmile Media Limited.


Exclusively distributed by

Tel: 01494 434 953 | Fax: 01494 726 387
Email: [email protected] | Web: www.ascofoods.com


smile SOCIAL PHOTO KITTI UK

งานเลี้�ย้ งรับั รองเนื่อ่� งในโอกาส
วันั คล้า้ ยพระบรมราชสมภพ

สถานเอกอัคั รราชทููต ณ กรุุงลอนดอน จัดั งานเลี้้�ยงรัับรอง
เนื่อ่� งในโอกาสวันั คล้า้ ยพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ็
พระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิติ ร วันั ชาติิ และวันั พ่่อแห่ง่ ชาติิ 5 ธันั วาคม 2562
ภายในห้้องมิิตราสมาคม สถานเอกอััครราชทููต ณ กรุุง
ลอนดอน โดยมีีเอกอััครราชทููตพิิษณุุ สุุวรรณะชฎ เป็็น
ประธาน และนาย Alistair Harrison อธิบิ ดีีกรมพิิธีกี ารทููต
สหราชอาณาจัักรเป็็นแขกเกีียรติิยศ รวมทั้้�งมีีนาย Kitack
Lim เลขาธิิการ International Maritime Organisation
ชาวบริิติิช Friends of Thailand จากภาคส่่วนต่่างๆ คณะ
ทููตานุทุ ููตต่่างประเทศประจำ�ำ กรุงุ ลอนดอน และผู้แ�้ ทนชุมุ ชน
และธุุรกิิจไทย รวมประมาณ 350 คน เข้้าร่่วมงาน โดย
เอกอัคั รราชทููต ณ กรุงุ ลอนดอน นาย Alistair Harrison และ
ผู้เ�้ ข้า้ ร่่วมงาน ได้ร้่วมกันั ดื่ม�่ ถวายพระพรแด่่พระบาทสมเด็จ็
พระวชิริ เกล้า้ เจ้า้ อยู่ห�่ ัวั และสมเด็จ็ พระบรมราชินิ ีีนาถเอลิซิ าเบธ
ที่่� 2 รวมทั้้ง� เพื่อ่� การพัฒั นาที่ย�่ั่ง� ยืืนและแน่่นแฟ้น้ ของสัมั พันั ธ
ไมตรีีระหว่่างราชอาณาจัักรไทยและสหราชอาณาจัักร

6 SO MUCH TO SMILE ABOUT


smile SOCIAL PHOTO ROYAL THAI EMBASSY, LONDON UK

Thailand’s role in the International
Maritime Organisation

เมื่�่อวัันที่่� 29 พ.ย. 62 ไทยได้้รับั เลืือกตั้้ง� ซ้ำ��ำ ให้้ดำ�ำ รงตำ�ำ แหน่่ง
สมาชิิกคณะมนตรีีองค์์การทางทะเลระหว่่างประเทศ
(International Maritime Organisation – IMO) กลุ่่�ม C
วาระปีี ค.ศ. 2020-2021 ในที่่�ประชุุมสมััชชา IMO ครั้�งที่่� 31
ซึ่่�งจััดขึ้้�นที่�่สำำ�นัักงานใหญ่่ IMO ณ กรุุงลอนดอน
สหราชอาณาจัักร โดยไทยได้้รัับเลืือกตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ดัังกล่่าวติิดต่่อกัันเป็็นสมััยที่�่ 8 (ตั้้�งแต่่ ค.ศ. 2006)
ด้้วยคะแนนเสีียง 127 คะแนน (อันั ดัับที่�่ 16) จากจำำ�นวน
รััฐสมาชิิกผู้้�มีีสิิทธิิออกเสีียงเลืือกตั้้�ง 165 ประเทศ
โดยในครั้�งนี้้�ภาวะแข่่งขัันกลุ่่�ม C เข้้มข้้นเป็็นประวััติิการณ์์
(กล่่าวคืือมีีผู้้�สมััคร 24 ประเทศ สำำ�หรัับตำำ�แหน่่งว่่าง 20
ที่น่� ั่่ง� ) การที่�่ไทยได้้รัับเลืือกตั้้�งซ้ำ��ำ จึึงสะท้้อนความไว้ว้ างใจที่�่
รัฐั สมาชิิก IMO ตระหนัักถึึงบทบาทของไทยในเวทีีระหว่่าง
ประเทศ

8 SO MUCH TO SMILE ABOUT


TFHLYEINHGEAGTOIOSSOENS…RIRACHA

World Food Specialists, SOP International Ltd announce exclusive distribution for
Thailand’s favourite Sriracha Chilli Sauce and leading brand, Flying Goose.
Available at many mainstream retailers, Flying Goose and variants delivered 55%
YOY incremental growth and “the heat is on” to grow that further with the launch
of their Vegan Spicy Sriracha Mayo Sauce and others.
Strong brand appeal, launch of Vegan sauces has kept the hype up, you can
practically Sriracha Everything, Sriracha Jacket Potato, Sriracha Tofu,
Sriracha Fish N Chips, Sriracha Mac N Cheese to Sriracha Pizza, the list goes on.
MD David Chattwell, “my family started working with the brand owners, Exotic
Foods over 30 years ago, we are delighted to be awarded exclusive distribution for
this great brand and look forward to growing the business across all our channels.”
Developing authentic brands from around the world has been the DNA for
success for the Chattwell family since the 1930’s when they started Bombay
Emporium (BE International) later sold to HP Foods.
SOP continues the strong ethos, nurturing brands from around the world, from
Flying Goose Sriracha that’s shown significant brand appeal, the brand of choice
for millennials, to Squid Fish Sauce, the secret ingredient for chef ’s, a substitute
for salt with taste or Haldiram’s, India’s No1 Bombay Mix and Snack brand, £430M
sales (India).
With Asian Foods on the rise, whether you fancy Thai, Korean, Vietnamese,
Malaysian, or Chinese, SOP has become the one stop supplier for genuine authentic
brands such as Aujmna Republic, Farmer, Khanum, Koh Kae, Nongshim, OKF,
Vitas and Yeos.
2020 marks a significant phase for SOP as they to move to new purpose-built
headquarters and distribution centre in Harlow.


INTRODUCING

LOTUS
THAI CURRY PASTES!

Anew range of authentic Thai Curry Pastes has just been launched
under the Lotus brand.
5 exciting new curry pastes – Thai Green, Red, Panang, Massaman &
Yellow are available in 1kg & 400g resealable tubs. Produced in Thailand
& where possible sourced using local ingredients, the range is free from
artificial flavourings, colours and preservatives.
The range is primarily focused on Thai restaurants who are heavy users
of all 5 pastes. Did you know a Thai restaurant can use up to 60kg of Thai
Curry Paste per week!*
Pre-launch consumer testing showed an overwhelming positive response
to the new brand introduction, with 72% of consumers stating that they
would recommend a Thai Restaurant that uses Lotus Thai Curry Pastes.
**
Lotus is a Westmill owned brand since 2006 & is currently distributed
across over 100 accounts. The existing product range includes a diverse
portfolio from bamboo shoots to spices with the introduction of Thai
pastes helping to build further equity for the Lotus brand.
The launch is being supported with a heavy-weight marketing campaign
to drive awareness, trial & purchase. Features are due to appear across
Thai press & digital platforms from September, while a nationwide
conversion campaign will kick-off in Thai Restaurants during October. In
addition, in-store point of sale coupled with regional sampling & launch
events will give additional prominence to the launch.
Please keep an eye out in your local Asian/Oriental supermarket for Lotus
Thai curry pastes & due to popular demand they will also be listed in the
Westmill Staff Shop very soon!

* Sources – Westmill Research 2018, Westmill Consumer Testing 2019

12 SO MUCH TO SMILE ABOUT


smile CHEF

Easy

RECIPE

14 SO MUCH TO SMILE ABOUT


175

SEBBY HOLMES
Head Chef,
Farang London

faranglondon.co.uk

Pomegranate

-MENU-

POMEGRANATE

MIANG BITES

Miang is one of my favourite dishes to have on the menu. It’s an abso-
lute flavour bomb, sweet, salty, sour and spicy yet fresh and light at
the same time. I always have a laugh with the birds eye chilli’s when friends
are around too as it can be extremely entertaining to (accidently) put a
little extra chili in your mates portion. My friends at Thai smile magazine
also told me that in Thailand this dish is commonly made with the help of
the kids at home as it is fun and interactive. Traditionally this dish uses
Pomelo and betel leaves, or a range of sweet and sour fruits but I find it
delicious with pomegranate.

WORDS / PHOTO SEBBY HOLMES

SERVES 4 GF / VE OPTIONAL Pre-heat the oven to 180 degrees from the pan and allow to cool. The
200g, palm sugar (or light soft brown centigrade. Place the peanuts in on the mixture should be rich and sticky, as it
sugar) top shelf and the toasted coconut on the cools it should thicken and the peanuts and
50g, tamarind water bottom shelf on baking trays and toast in coconut should settle on the top. At this
50ml, fish sauce (soy sauce if vegetarian) the oven checking every 5 minutes. Make stage the miang sauce can be kept in the
20g, pomegranate sure to give the trays a shake every 5 fridge for use later (if placed in a sterilized
1/2 lime, diced with skin still on minutes to ensure that they toast evenly, jar it can last indefinitely).
2 birds eye chillies, thinly sliced (a few they are ready when they are golden When ready to serve mix all the remaining
more if you want to stitch up your mate) brown, this should take around 15 ingredients together in a large mixing
20g, ginger, peeled and diced minutes. bowl. Next stir the miang sauce to mix the
50g, desiccated coconut, toasted. In a medium non-stick pan add the palm ingredients back together, then add to the
10g, coriander leaves, washed sugar and fish sauce (soy sauce) and heat fresh mixture. Using a spoon, delicately
30g, whole peanuts, toasted on a moderate heat whilst stirring mix the sauce through the fresh ingredients
20g, Thai shallots, peeled and sliced regularly until all mixture is melted and making sure not to bash and bruise the
(1 banana shallot will do) beginning to bubble gently, at this stage delicate fruits and leaves within.
2 heads of baby gem lettuce, separated remove from the heat. Serve the baby gem leaves piled up nicely
into individual leaves, washed and In a food processor blitz the toasted on a plate, alongside the miang mix with a
dried. (if you can source them use coconut and peanuts together, then add serving spoon and allow guests to get stuck
betel leaves) this to the palm sugar and fish sauce mix in. Otherwise if you’re feeling posh you can
and place back onto a low heat. Bring place a portion of the mix on each leaf and
this back to a gentle boil and then put them prettily on a plate for each guest.
remove, add the tamarind paste and pour

See you next time,

EAT WELL

15


smile TASTE

GAGGAN

GASTRONOMIC EXPERIENCE PART 2

ชะแว้้บจ๊๊ะเอ๋๋ สวััสดีีมิติ รรักั แฟนคลัับคอลััมน์ท์ ุุกท่่านในฉบัับส่่งท้้ายปีเี ก่า่
ด้้วยรอยยิ้้�มหวานๆ และหน้้าแป้น้ ๆของเชฟนะคร้้า ขออภัยั ที่่�ภาคสอง

ของการไปชิมิ อาหารร้้าน Gaggan ต้้องล่า่ ช้้าไปเป็น็ เดืือนเพราะ
ติิดภาระกิิจหลายประการที่่�จััดการไม่่ลงตััว ตอนนี้้ก� ลับั มาละค่่า

พร้อ้ มพาท่า่ นผู้�้ อ่่านออกเดิินทางไปชิิมกัันต่่อกัับเมนููขั้้น� เทพ
ระดับั มิชิ ลินิ 2 ดาวกัันเลยจ้า้

WORDS / PHOTO CHEF KITTY VONGPRASERT
ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

เชฟ “แคลร์์ สมิธิ “ เป็็นเชฟหญิิงเจ้า้ ของ
รางวััลมากมายรวมถึึง World’s Best
Female Chef 2018 ถืือว่่ามีี ฝีีมืือ
ระดับั ต้น้ ๆ ของอังั กฤษ เป็น็ ท็อ็ ปห้า้ ก็ว็ ่่าได้้
ส่่วนตััวชอบรสมืือของเธอ ที่�่อร่่อยเลิศิ ล้ำำ��
หลากรส มีีสไตล์ช์ อบตั้้ง� แต่่เธอยังั เป็น็ เชฟ
ให้้กัับร้้าน Gordon Ramsayแถวเชลซีี
ทำำ�ให้้ร้้านนี้้�ได้้ 3 ดาวมิิชลิิน ไปกิินกี่�่ครั้�ง
ก็ฟ็ ิินตลอด และเมื่อ�่ ปลายปีี 2017 เธอก็็
ออกมาเปิิดร้้านเป็็นของตนเองใช้้ชื่�่อว่่า
“CORE” โดย “แคลร์์ สมิิธ” อยู่่�แถว
Nothing Hill ลอนดอน เปิิดได้้ไม่่นาน
ก็ค็ ว้า้ 2 ดาวมิชิ ลิิน

16 SO MUCH TO SMILE ABOUT


175

ก่่อนออกเดิินทางแวะทำำ�ความรู้้�จััก 13 14
เรื่�่องความเป็็นไปเป็็นมาของดาว
มิิชลิินกัันก่่อน ใครเป็น็ คนให้้ อะไร UNI & ONION ORGASM SUSHI TRIBUTE
คืือหลัักเกณฑ์์ แล้้วที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด
เชฟให้ค้ วามสำ�ำ คัญั กับั ดาวนี้้ย� ังั ไงบ้า้ ง EMOJI: DROOL FACE EMOJI: SUSHI
ดาวมิิชลิินเริ่�มมาตั้้�งแต่่ปีี 1900
ตั้้ง� แต่่ก่่อนสมัยั สงครามโลกครั้ง� ที่่� 1 ทาร์์ตหอยเม่่น ตััวทาร์์ตแป้้งกรุุบกรอบ ด้้านใน แฟนคลัับเนื้้�อวากิิวต้้องกรี้ �ดสลบให้้กัับจานนี้้�
เป็็นคู่่�มืือการท่่องเที่�่ยวด้้วยทางรถ ใส่่ Onion Confit ซึ่ง� เป็็นการผัดั ในเนยจนหอม ถ้้าเป็็นซููชิิหน้้าเนื้้�อวากิิวธรรมดาก็็คงไม่่ใช่่
ของบริิษััทยางมิิชลิิน ในนั้้�นก็็จะมีี เหลืืองทองแต่่ไม่ไ่ หม้้ การทำ�ำ แบบนี้้จ� ะได้ร้ สชาติิ กากั้้น� สินิ ะ จานนี้้ม� ีีการประยุกุ ต์เ์ อาข้า้ วจี่อ�่ ีีสาน
รายชื่�่อโรงแรม ร้้านอาหาร ที่�่ทาง ความหวานของหอมใหญ่่และปรุงุ รสด้ว้ ยเกลืือ (ข้้าวเหนีียวชุุปไข่่ปิ้้�ง - เผื่�่อใครไม่่ทราบ ^^)
บริิษัทั แนะนำำ� ภายหลังั มาหลัังจาก พริกิ ไทยนิดิ หน่่อย แต่่ทีีเด็ด็ อยู่ต�่ รงโปะหอยเม่น่ มาใช้้แทนข้้าวปั้้�นซููชิิธรรมดา แต่่แน่่นอน
สงครามโลกครั้ง� ที่�่ 2 จากเดิมิ ที่ค�่ ู่ม�่ ืือ สดๆ เน้้นๆ ลงไปแล้้ววางใบชิโิ สะจิ๋�วลงไป ด้้าน ด้้านในก็็ยัังคงเป็็นข้้าวญี่่�ปุ่�น แต่่รสสััมผััสที่่�ได้้
มีีแค่่ภายในประเทศฝรั่่ง� เศสก็ข็ ยาย ล่่างเป็็นซอสซีีอิ๊๊�วญี่่�ปุ่ �นเคี่�่ยวกัับยููสุุให้้รสชาติิ คืือความกรอบนอกนุ่่�มในของข้้าวจี่�่ มีีซอสโชยุุ
ไลน์์มาเป็็น อิิตาลีี สวิิส เยอรมััน หวาน เปรี้้ย� วหอมกลิ่่น� ยููสุุ (ส้ม้ ฉุนุ ญี่ป�ุ่่�น) เข้า้ กันั เคี่ย่� วรสชาติเิ ค็ม็ หวานรองด้า้ นล่่าง ด้า้ นบนของ
และอัังกฤษ จากที่่�เคยเป็็นเหมืือน ที่�่สุุดกัับหอยเม่่นรสชาติิเค็็มหอมกลิ่่�นทะเล เนื้้�อมีีฝอยหิิมะของผิิวส้้มยููสุุโปรยลงมาอย่่าง
คู่่�มืือเชลล์์ชวนชิิมธรรมดา ก็็เริ่�มมีี ใบชิโิ สะให้ก้ ลิ่่น� ฉุนุ ดับั คาว จานนี้้ใ� ห้ค้ ะแนนเต็ม็ บางเบา เป็็นรสชาติิที่่�เคี้้�ยวแล้้วละมุุนปาก
ก า รตั้้� ง ค ณ ะ ก รรม ก า ร แ อ บ ชิิ ม รสชาติปิ านประหนึ่่ง� มีีใครมาเต้น้ แทงโก้ใ้ นปาก ฟิินอีีกแล้ว้ ค่่ะแม่่
(ดิิฉัันเรีียกแบบนี้้� เพราะเค้้าแอบ หรอยแรงมาก
ไปชิิมกัันจริิงๆ ไม่่ให้้เจ้้าของร้้านรู้�)
จนต่่อมาดีีกรีีความเป๊๊ะเริ่ �มเข้้มข้้น
จริงิ จังั จนกลายมาเป็น็ ความกดดันั
ให้ก้ ับั เชฟและร้า้ นอาหารที่ต�่ ้อ้ งการ
จะมีีรายชื่่�ออยู่่�ในคู่่�มืือ หลัักเกณฑ์์
การตััดสิินในด้้านอาหาร คืือ ต้้อง
เสิริ ์ฟ์ เมนููต่่อไปนี้้� ตับั ห่า่ น ลอบสเตอร์์
และเห็็ดทรััฟเฟิิล คนเสิิร์์ฟและ
พนักั งานทุกุ คนต้อ้ งถููกฝึกึ มาอย่่างดีี
และอาหารจะต้้องคงคุุณภาพ
หรููหราเฉกเช่่นวัันที่�่คณะกรรมการ
ไปแอบชิิมไว้ต้ ลอดเวลา เพราะไม่่รู้�
ว่่าเค้้าจะวนกลัับมาชิิมอีีกเมื่�่อไหร่่
เชฟเก่่งๆ บางคนก็็อยากได้้ดาวไว้้
ประดัับบารมีีฝีีมืือ แต่่บางคนก็็ไม่่
แคร์์เพราะไม่่อยากเครีียด การได้้
ดาวนี่ว่�่่ายากแล้ว้ แต่่การที่จ�่ ะรักั ษาไว้้
ให้ค้ งทนนี่ส่� ิิ ยากยิ่�งกว่่า
ตอนนี้้ด� าวมิชิ ลิินลามเลีียไปทั่่ว� โลก
แล้้วในเอเชีียบ้้านเราก็็มีีหลายดาว
อยู่่� เหมืือนกัับร้้านกากั้ �นที่�่ดิิฉัันจะ
พาท่่านผู้้�อ่ านตามมาชิิมต่่อกัันใน
ภาคสองนี้้เ� ลย

17


15
TEA CEREMONY

EMOJI: TEA LEAF

พนัักงานเสริิฟต้้องมาประกอบพิิธีีชงชาที่�่โต๊๊ะ
มีีชามาในกาก็็คืือ น้ำ�ำ�ซุุปเห็็ดกัับชาโฮจิิชะ ที่่�
ค่่อยๆ บรรจงเทลงไปบนเห็็ดพอร์์ชิินี่่�แห้้งที่่�อยู่่�
ในกระบอกกรองชา น้ำ�ำ�ชารสเห็็ดที่�่กรองลงไป
ก็็จะไปผสมกัับ ชาวัังมููชิิ ไข่่ตุ๋๋�นญี่่�ปุ่�นเนื้้�อเนีียน
ที่�่อยู่่�ในถ้้วยด้้านล่่าง เวลาจะรัับประทานก็็เอา
ช้้อนไม้้ที่�่เค้้าให้้มาคนไข่่ตุ๋๋�นที่�่มีีข้้าวพองกัับ
สาหร่่ายญี่�่ปุ่�นโรยมาให้้ พร้้อมซดชาเห็็ดที่�่อยู่่�
ในถ้ว้ ย (เค้า้ บอกว่่าให้้ดื่ม่� เหมืือนชา) หอมกลิ่่�น
เห็็ดและชาข้้าวคั่่�วญี่�่ปุ่�น เป็็นการผสมผสาน
อาหารอิิตาเลี่�่ยนกัับญี่�ปุ่่�นที่่ล� งตัวั มาก

16
PRAWN BALCHAO

EMOJI: PRAWN

กุ้ �งลายเสืือจากสุุราษฏธานีีที่�่ตััวใหญ่่มากกก
ก.ไก่่ล้า้ นตัวั หมักั ในเครื่อ�่ งเทศแบบ Tandoori
ย่่างมาแบบพอเหมาะพอเจาะมาก ข้้างนอก
กรอบเกรีียมหอมกลิ่่�นเครื่่�องหมัักด้้านในยัังนุ่่�ม
หอมละมุุนไม่่แห้้ง ได้้ความหวานของกุ้�งเต็็มๆ
เสริฟิ มาบนซอสมะม่ว่ งอกร่อง ด้า้ นข้า้ งของจาน
ก็็มีีเครื่�องเทศแห้้งที่่�เค้้าใช้้หมัักตบแต่่งจานมา
อย่่างมีีศิลิ ปะ ดิฉิ ันั ตัดั กุ้�งพอดีีคำ�ำ จิ้้ม� ซอสมะม่ว่ ง
แล้้วนำำ�มาคลุุกกัับเครื่�องเทศแห้้ง ได้้รสหวาน
เผ็ด็ พอดีี หอมเครื่อ�่ งเทศ หอมกลิ่่น� มะม่ว่ งอกร่อง
จานนี้้เ� ค้า้ บอกว่่าตั้้ง� ใจโชว์ว์ ัตั ถุดุ ิบิ จากประเทศไทย
เพราะคนที่�่มารัับประทานอาหารร้้านกากั้ �นนั้้�น
เดิินทางมาจากทั่่�วโลก เป็็น Destination Diner
ที่่�สร้า้ งชื่่อ� เสีียงให้้ประเทศไทยเป็น็ อย่่างมาก

17
IDIYAPPAM VINDALOO

EMOJI: NOODLE BOWL

การเดินิ ทางของอาหารคาวใกล้จ้ ะจบล่่ะ ตอนนี้้�
ดิิฉัันเริ่�มมึึนส์์ความอร่่อย กากั้ �นพาพวกเราไป
เที่�ย่ วเกาหลีีต่่อกับั รัมั ยุนุ กิิมจิซิ อสวินิ ดาลูู (แกง
อินิ เดีีย) ต้อ้ งบอกเลยว่่า นายแน่่มาก เป็น็ รสชาติิ
ที่�่แปลกใหม่่ไม่่เคยลองที่่�ไหนมาก่่อน แล้้วที่่�
อยากจะเล่่าให้ฟ้ ังั คืือ วินิ ดาลูู เป็น็ แกงจากเมืือง
โกว่่าเมืืองชายฝั่่�งตะวัันตกของอิินเดีีย ที่�่ได้้รัับ
อิิทธิิพลมาจากโปรตุุเกส ในช่่วงล่่าอาณานิิคม
โกว่่าได้ต้ กเป็น็ เมืืองขึ้น�้ ของโปรตุเุ กส วินิ ดาลูู คืือ
วินิ โน หรืือ ไวน์ใ์ นภาษาโปรตุเุ กสนั่่น� เอง จบแล้ว้
กับั ประวััติิศาสตร์์อาหารฉบับั สามวิินาทีี

18 SO MUCH TO SMILE ABOUT


175

18 19 20

A HATER CALLED IT AS A FART KING CRAB FISH PATURI EXPERIENCE

EMOJI: WIND EMOJI: CRAB EMOJI: FIRE

แกะย่่างเตาถ่่านสไตล์์ทัันโดรีี แต่่ที่่�เด็็ดคืือเอา เนื้้อ� ปููซาบายอน คืือ การทำ�ำ ซอสครีีมปูู แล้้วเอา ข้้าวหมกปลา ห่่อมาในใบตองนำำ�มาย่่างกัันบน
เตาถ่่านมาเสิิร์์ฟกัันบนโต๊๊ะอาหารกัันเลยครัับ มาใส่่กระบอกแก๊๊สอััดลม (วิิธีีเดีียวกัันกัับทำำ� โต๊๊ะกัันอีีกแล้้ว เค้้านำำ�ใบไผ่่แห้้งเป็็นเชื้�อเพลิิง
ท่่าน ที่่�เค้้าตั้้�งชื่่�อว่่า “ผายลม” น่่าจะเล่่นคำำ� น้ำ�ำ�อััดลม) ด้้านล่่างเป็็นซอสสไตล์์ซีีฟู้้�ดของ ประกบห่่อใบตองมา พอไฟมอดก็็พร้้อม
ภาษาอังั กฤษ คืือ ลมที่ใ่� ช้เ้ ป่า่ เวลาจุดุ ไฟเตาถ่่าน ฝรั่่�งเศส (Bouillabaisse) แต่่ใช้้มะขามเปีียก รัับประทานได้้ทัันทีี พนัักงานเสิิร์์ฟประจำำ�โต๊๊ะ
นั่่น� เอง จานนี้้เ� รีียกเสีียงฮืือฮาจากลููกค้า้ ได้ม้ าก แทนมะเขืือเทศแถมมีีเครื่�่องเทศอิินเดีียเบาๆ ของเราก็็รีีบขมีีขมัันมาแกะห่่อข้้าวหมกให้้
มาย เพราะนอกจากควันั จะเต็ม็ ห้อ้ งอาหารแล้ว้ ด้ว้ ย วางชิ้น� ปููทาราบะลงไปเป็น็ ก้อ้ นเนื้้อ� ปููเต็ม็ คำ�ำ ในตัวั ห่อ่ ข้า้ ว มีีปลากระพงแดงวางมามีีน้ำ��ำ ซอส
ยังั มีีความตื่น�่ เต้น้ กับั รสชาติอิ าหาร เนื้้อ� สันั แกะ มีีหน่่อไม้้ฝรั่่�งหั่่�นเต๋๋าด้้วยนิิดหน่่อย แล้้วเค้้าก็็ เบอร์์ริิยานีีราดมาขลุุกขลิิก หอมเครื่�องเทศ
ติิดกระดููกหมัักมากัับเครื่�องเทศและสมุุนไพร ฉีีดตัวั โฟมครีีมปููนี้้ล� งไป ได้ร้ สสัมั ผัสั เนีียนนุ่่ม� ฟูู เครื่�่องแกงละมุุนมากๆ แถมมีีกลิ่่�นหอมของ
ในซอสโยเกิิร์ต์ แทะกันั เพลิินๆ เนื้้อ� นุ่่�ม ไม่่แห้ง้ ในปากเหมืือนกิินขนมถ้้วยฟูู แกล้้มด้้วยเนื้้�อปูู ใบตองย่่างนิิดๆ ถืือว่่าเป็็นจานจบของคาวที่�่
เลยแม้้แต่่นิิดเดีียว อร่่อยจนลืืมคุุยกััน หวานๆ จากญี่�่ปุ่�น โอย...แม่่เจ้้าเอาไปเลยค่่ะ สมศักั ดิ์�ศรีีดีีกรีีมิชิ ลิินอย่่างที่�ส่ ุดุ
1000 คะแนนเต็็ม

19


21 22

PEBBLES IN WATER MANGO MILKSHAKE

EMOJI: MELON EMOJI: MANGO

ตื่�่นเต้้นมาก มาแล้้วจ้้าขนมจานแรกของซีีรีีย์์ ขนมจานนี้้�มากับั เพลง Twinkle Twinkle Little
ลองทายสิิว่่า ก้้อนหิินสีีอะไรคืือขนมของจริิง Star เปิิดเพลงนำำ�มาก่่อนเลย แล้้วเสริิฟตาม
และสีีอะไรคืือของปลอม เราบอกว่่าสีีขาว มาด้้วย ขวดนมเด็็กเล็็ก! แม่่เจ้้า นี่�่มัันใช่่จริิงๆ
คืือขนม (เห็็นให้้มาสองก้้อน สำำ�หรัับสองคน เหรอ นี่ด�่ ิฉิ ันั ต้อ้ งกินิ (หรืือดููด) ขนมจากขวดนมนี้้�
ฮ่่า...) ปรากฏว่่าทายถููก ด้า้ นนอกคืือช็อ็ คโกแลต ใช่่มั้้ย� ? อ่่ะ ไหนๆ เราก็ม็ าถึึงที่แ่� ล้ว้ จะไม่่ร่วมมืือ
สีีขาว พ่่นสีีให้้เป็็นเหมืือนก้้อนหิินจริิงๆ พอกััด ก็็จะกะไรอยู่�่ บอกตรงๆ ดิิฉันั แอบมีีความแขยง
เข้า้ ไปข้า้ งในเป็น็ น้ำ�ำ� แคนตาลููป หอมหวาน แตก อยู่่�นิดิ หน่่อย แต่่ก็เ็ ชื่่�อว่่าขวดนมนี้้ใ� ช้แ้ ล้้วคงทิ้้�ง
ในปากสดชื่น�่ มากๆปัจั จุบุ ันั ดิฉิ ันั ยังั คิดิ ไม่อ่ อกว่่า เลย (มั้้�ย? ฮ่่า...) เลยตััดสิินใจดููดไป เป็็น
เค้้าเอาน้ำ�ำ�แคนตาลููปไปใส่่ช็็อคโกแลตได้้ยัังไง แมงโก้้แลสซี่�่ (Mango Lassi) ก็็คืือมิิลค์์เชคค์์
ฝีมี ืือขั้น� เทพ ไอเดีียชั้�นพรหม ของอิินเดีียนั่่�นเอง ใช้้มะม่่วงมหาชนกบ้้านเรา
พร้้อมโยเกิิร์์ตทำำ�เอง ก่่อนรัับประทานต้้องชง
ขวดนมให้้เข้้ากัันเสีียก่่อน พร้้อมแล้้วดููดเลย 23
หอมหวานกำำ�ลัังดีี เป็็นอีีกจานที่�่ทำำ�ออกมาได้้
อย่่างดีีมากๆ ทั้้ง� ไอเดีียและรสชาติิ BONSAI

EMOJI: BONSAI

ไอศครีีมข้้าวหอมมะลิิ โรยด้้วยข้้าวตอกดอกไม้้
(ดอกมะลิิ) ปัักด้้วยต้้นบอนไซทำำ�จาก แป้้ง
Choux กรอบ (เหมืือนชููโรส์)์ ตััวพุ่่ม� ของบอนไซ
เป็็นเค้้กดอกซากุุระ นุ่่�มๆ ฟููๆ หอมกลิ่่�นดอก
ซากุุระจางๆ ถึึงแม้้ว่่าจะเป็็นไอศครีีม แต่่ก็็ไม่่
เลี่�่ยน ไม่่หนัักอย่่างที่่�คิิด กิินเสร็็จแล้้วปากยััง
หอมกลิ่่�นมะลิอิ ยู่เ่� ลย

20 SO MUCH TO SMILE ABOUT


175

ดิิฉัันมีีความปลาบปลื้้�มมากที่�่ครั้ �งหนึ่่�งในชีีวิิต
ได้้มาลิ้้ม� ลองอาหารที่�ใ่ ช้้ความตั้้ง� ใจ การคิดิ ค้น้
พััฒนา และที่�่สำำ�คััญที่่�สุุดคืือใจของผู้้�ให้้ ดิิฉััน
เชื่�่อว่่ากากั้ �นต้้องการให้้ผู้้�คนได้้มีีโอกาสมา
รัับประทานอาหารขั้้�นเทพสไตล์์ Moleculus
Cuisine มิิชลิินสองดาว ด้้วยสนนราคาที่�่คน
ไทยสามารถมารัับประทานได้้ ดิิฉัันไม่่เถีียงว่่า
อาหารแบบนี้้�เราคงไม่่มานั่่�งทานทุุกวััน แต่่มััน
เป็็นประสบการณ์์ทางอาหารที่่�พิิเศษมากๆ
คุ้้�มค่่าเงินิ แน่่นอน

24 เด็ก็ ๆสมัยั นี้้ค� งไม่่รู้�จักแต่่สมัยั เชฟป้า้ ตี้้เ� ป็น็ เด็ก็ นั้้น� ก่่อนกลัับทางร้้านก็็นำำ�เมนููเฉลยมาให้้ พร้้อม
เป็็นวีีดีีโอเกมส์์ที่�่เล่่นกัันไม่่ต้้องหลัับต้้องนอน เสื้้อ� ยืืดที่�เ่ ขีียนว่่า “Hug me, I smell of curry”
WHAT’S UR SCORE ON PACMAN กดจอยสติ๊๊�กจนมืือด้้านมืือพอง จานนี้้�มีีเพลง มาเป็็นของที่�่ระลึึก ดิิฉัันชอบที่�่ในเมนููเขีียนว่่า
ประกอบอีีกแล้้ว เป็็นเพลงในวีีดีีโอเกมส์์ “For those who has allergies/ preferences
EMOJI: GAME JOINT STICK นั่่น� แหละ ตัวั ผีีสีีฟ้า้ เป็็น มููสบลููเบอร์ร์ ี่่� ส่่วนตััว and religious believes, we cannot accomm-
แพ็็คแมนเองเป็็นมููสมะม่่วงน้ำ�ำ�ดอกไม้้ ที่่�เด็็ด modate you” คืือทางร้้านไม่่รัับทำำ�อาหารให้้
ฟินิ าเล่่แล้้วจ้้า ไม่่น่่าเชื่่�อว่่าดิฉิ ัันจะตะลุยุ กิินมา คืือลููกเชอร์์รี่�่นั้้�นไม่่ใช่่เชอร์์รี่่�จริิง แต่่เป็็น คนที่ม่� ีีอาการแพ้อ้ าหาร หรืือ รับั ประทานอาหาร
ได้้ถึึงจานนี้้� นี่�่ขนาดงดข้้าวกลางวัันเตรีียมตััว มููสราสเบอร์์รี่!�่ คุณุ หลอกดาวอีีกแล้้ว ทุกุ อย่่าง ได้้ไม่่หลากหลาย ก็็จะไม่่รัับจองเช่่นเดีียวกััน
มาเพื่�่อกินิ โดยเฉพาะ แต่่ก็็ยังั อิ่ม� จุกุ กระจาย 25 ทำำ�มาคิดิ มาอย่่างดีีที่�่สุุดในสามโลก พููดง่ายๆคืือไม่่มีีให้เ้ ลืือกเค้า้ ให้อ้ ะไรมาก็ต็ ้อ้ งกินิ
จานนี้้�ไม่ใ่ ช่่น้อ้ ย แล้ว้ แต่่ละจานก็ไ็ ม่ไ่ ด้้เล็็กมาก จะมีีร้้านอาหารร้้านไหนทำำ�ได้้แบบนี้้�ที่่�ไม่่ต้้อง
บางจานนี่่�เหมืือนทานเมนคอร์์สกัันเลยทีีเดีียว ง้อ้ ลููกค้า้ ลููกค้า้ โดนบังั คับั ให้ท้ ำ�ำ นู่น�่ ทำ�ำ นี่�่ มีีส่่วนร่วม
ความพิิเศษของจานสุุดท้้ายของขนมนี้้�คืือ ตลอดงาน ก็ค็ งต้อ้ งยกให้เ้ ค้า้ สินิ ะ Gaggan the
เป็น็ ขนม3อย่่างที่ท�่ ำ�ำ มาในรููปแบบของแพ็ค็ แมน Legend

Sugar & Sunshine

www.sugarandspice15.com

For those of you who would like to entertain but don’t want to cook(or are unable to for whatever reason), you could
let me do the job for you! You can now check out my new website at www.sugarandspice15.com for all your bespoke
catering service needs.
You can also follow me on Instagram: @sugar_and_sunshine | @chefcanteen | @15sugarspice15 for my foodie footage
and everything else!

21


smile INTERVIEW

NEVER
GIVE UP

ชีีวิิตเริ่่�มใหม่่ ไม่่ยอมแพ้้

พงษ์์พัั ฒน์์ วชิิรบรรจง

22 SO MUCH TO SMILE ABOUT


175

คำำ�นี้้�มาจากชายที่่�นั่่�งอยู่่�ข้า้ งหน้้า
เมื่่�อก่่อนเขาเขีียนหนังั สืือด้ว้ ยมือื ขวา เตะฟุุตบอล ชีีวิิตทำำ�งานหนััก พัักผ่อ่ นน้อ้ ย ออกกำ�ำ ลังั เยอะ

เมื่่อ� เขาไม่ส่ บาย จากปีที ี่่แ� ล้้ว ชีีวิติ ต้้องลองใหม่่ หััดใช้้มือื ซ้า้ ยเขีียนหนังั สืือ
ลายมือื ที่่เ� ขาบอกว่่า อ่า่ นออกกว่า่ เมื่่อ� ก่่อนตอนหััดเขีียนใหม่่ๆ แล้้ว
หัดั พููด ฝึึกเดินิ เพื่่�อฟื้� น้ ฟูู

WORDS OUN SIRICHOTE
PHOTOS KUMPOL KITTIPHOTWILAI

30 ปีีก่่อน นัักเรีียนชาย นุ่่�งสั้้�น ชอบ ผู้ช�้ ายคนนี้้ใ� ช้ช้ ีีวิติ การแสดง ร้อ้ งเพลง “ช่่วงที่�่เราไม่่ได้้ออกกำำ�ลัังกาย
ร้้องเพลง ‘ฟั่่�นเฟืือน’เอาไว้้จีีบสาวใต้้ กำ�ำ กับั การแสดง และอีีกหลายๆ อย่่าง ทำ�ำ งานหนััก ถ้้าไม่่ออกกำ�ำ ลัังอีีก ตััวก็็
ตึึกเรีียน ตอนพัักเที่�ย่ ง เขาบอกว่่าผ่่านมา 1 ปีี อาการดีีขึ้้�น อ้้วน สุุขภาพไม่่ดีี เราเลยลดอาหาร
“ไม่่อยากรู้้�ว่่าตััวเองเป็็นใคร เยอะจากวันั ที่่�ล้้ม ควบคุุมอาหาร เช่่น ไม่่กิินอาหาร
ไม่อ่ ยากรู้�ว่าเคยรักั ใคร มื้้อ� เย็น็ ออกวิ่ง� วันั ไหนไม่่มีีถ่่ายละคร
ไม่่อยากรู้้�ว่่าเคย เคยถููกใคร ก่่อนวัันไม่่สบาย พงษ์์พััฒน์์ใช้้ชีีวิิต ก็ว็ิ่ง� พักั กองก็ว็ิ่ง� เพิ่่ม� ระยะทางมากขึ้น�้
หลอกจนเสีียคนอย่่างนี้้…� .” ทุุกวัันกัับการทำำ�งานหนััก ออกกำำ�ลััง ได้้ถึึง 20 กิิโลเมตร วิ่�งรอบหมู่่�บ้้าน
เสีียงร้อ้ งจะดังั มากในท่่อนฮุคุ พักั ผ่่อนน้้อย และความดัันโลหิติ สููง ไม่่เรีียกร้้องยาความดััน เพราะคิิดว่่า
… ตััวเองแข็็งแรง เหมืือนเราเป็็นซููเปอร์์
16 สิิงหาคม 2561 ข่่าวพงษ์์พััฒน์์ “230 คืือความดัันของพี่่� ดีีนะที่่� แมน”
ไม่่สบายเป็น็ Stroke (โรคหลอดเลืือด เส้น้ เลืือดไม่แ่ ตก มีีความดันั ตั้้ง� แต่่เด็ก็ องค์์ประกอบของการเป็็น Stroke
สมอง ภาวนาขอให้้ถึึงโรงพยาบาล พ่่อเป็็นแล้้วก็็ถ่่ายทอดมาถึึงเราโดย ไม่่ได้้อยู่่�แค่่ออกกำำ�ลัังกายแล้้วจะ
โดยเร็็ว เมื่�่อมีีโอกาสได้้เจอพี่�่ชายที่่� กรรมพันั ธุ์� หมอก็บ็ อกว่่าความดันั สููง ไม่เ่ ป็น็ หรืือมีีความดันั โลหิติ สููง แต่่มา
สนิทิ กับั พี่อ�่ ๊อ๊ ฟก็จ็ ะถามความคืืบหน้า้ แต่่เราออกกำ�ำ ลังั คิดิ ว่่านั่่น� เป็น็ ความดันั จากสาเหตุุอื่�น่ ด้้วย เช่่น พัักผ่่อนน้้อย
อาการเสมอ เอาใจช่่วยให้พ้ ักั ฟื้้น� และ ปกติิของเรา เรื่�่องเส้้นเลืือดในสมอง ดื่ม่� น้ำ�ำ� น้อ้ ย ทำ�ำ ให้เ้ ลืือดข้น้ เมื่อ่� ร่างกาย
อาการดีีขึ้้�น คิิดอยู่่ต� ลอดเวลา แต่่ไม่่เคยคิิดว่่ามััน ต้้องการน้ำำ��ก็็เอาน้ำำ��จากเลืือดไปใช้้
“ผมสบายดีี” พงษ์์พััฒน์์บอกเรื่�อง จะเกิิดในวัันที่�่ร่่างกายเราพร้้อม พอร่่างกายมีีน้ำำ��น้้อยช่่วงที่่�หััวใจ
โดยรวมของตััวเองว่่าเขาสบายดีี ต้้องการเลืือด ความดัันก็็จะเพิ่่�มขึ้้�น
ครบเวลา 1 ปีี ผู้้�ชายคนเดีียวกัันนี้้� เมื่�่อเธอเลืือก อยู่่�กัับเขา ตะกอนอาจจะหลุุดเข้้าไปทำำ�ให้้เส้้นเ
เมื่�่อปีีที่่�แล้้วเขาไม่่สบาย ปััจจุุบัันเขา เราออกกำำ�ลัังกายตลอดเวลา ลืือดอุดุ ตันั ได้้
หน้้าตาสดใส สายตาผ่่อนคลาย เราคิิดว่่าเราไม่่เป็็น “ผมพักั ผ่่อนน้อ้ ยมาเป็็น 10 ปีี ถึึงจะ
อารมณ์์ดีี วัันที่่�เราไปพบ พี่�่อ๊๊อฟ ออกกำำ�ลัังกายทุุกวััน แต่่กลัับไป
กำำ�ลัังตั้้�งใจกวาดใบไม้้ที่่�ลานจอดรถ “มีีช่่วงหนึ่่�งไม่่ได้้ออกกำำ�ลัังกาย ทำำ�งานหนััก ก็็ลืืมออกกำำ�ลัังกายแล้้ว
หน้า้ บ้า้ น ทำ�ำ งานหนััก กำำ�กับั ฯ ด้้วยเล่่นเองด้ว้ ย กลัับมาออกกำำ�ลัังกายอีีก ชีีวิิตกลัับ
เริ่�มกลััว คิิดว่่าถ้้าเกิิดเราวููบขึ้้�นมาจะ ไปกลัับมาแบบนี้้� ก่่อนจะไม่่สบาย
ทำำ�อย่่างไร บางทีีก็็บอกลููกน้้องว่่าให้้
ซื้อ� ยาลดความดันั ให้ห้ น่่อย เราซื้อ� กินิ
บางทีีก็ล็ ืืมกิิน ละเลย ปล่่อยไป”

23


คืือออกกำำ�ลัังกายยาวถึึง 3 ปีี องค์์ประกอบ ผมเดิินผ่่านรถโอบีี (OB : Outside Broadc-
ไม่่ใช่่แค่่ออกกำำ�ลัังแล้้วจะหาย สำำ�คััญที่่�สุุด casting) บอกน้อ้ งทีีมงานว่่า เหมืือนจะเป็น็ ลม
คืือ พัักผ่่อนให้้เต็็มที่่� กิินอาหารให้้ถููกหลััก บอกว่่ามานวดคอให้้หน่่อย ทีีมงานเอากล้้วย
ผมพัั กผ่่อนน้้อยมาก ดื่�่มน้ำำ��เยอะๆ เราเชื่่�อว่่าเมื่่�อก่่อนเราแข็็งแรง มาให้ก้ ินิ เรากินิ สักั พักั อาการก็ม็ าอีีก กล้ว้ ยตก
มาเป็น็ 10 ปีี มั่่�นใจว่่าไม่่เป็็นอะไร แต่่สุุดท้้ายดัันเป็็นอะไร จากมืือ อู๋๋� (ธนากร โปษยานนท์์) บอกว่่าไป
ถึึงจะ ขึ้้�นมา” โรงพยาบาลไหม ปกติเิ ราจะปฏิเิ สธโรงพยาบาล
ตลอด แต่่เวลานั้้�นเราบอกไป อาการวููบมาอีีก
ออกกำำ�ลัังกายทุุกวััน คราวนี้้ข� องจริงิ บอกลููกสาวว่่า
แต่พ่ อกลัับไป ในวัันที่�่ไม่่สบาย
ทำำ�งานหนักั “วัันนั้้น� ไม่่มีีลางอะไร แต่่การกระทำำ�หลาย “พ่่อไปละ”
อย่่างมัันบอก ตอนเย็น็ ในกองถ่่ายละคร เวลา
ก็็ลืืมออกกำ�ำ ลังั กาย พักั กอง เราก็อ็ อกไปวิ่่ง� ไม่่กินิ ข้า้ ว เหมืือนที่เ่� รา ใจคิิดว่่า…
พอว่่างก็็กลัับมา ทำำ�ทุุกวััน เสร็็จแล้้วถ่่ายละครต่่อถึึง 4 ทุ่่�ม “วินิ าทีีแรกคืือ เป็น็ ห่ว่ งภรรยา ลููก เราเป็น็
ออกกำำ�ลัังกายอีีก กลัับมาบ้้าน จากนั้้�นไปซ้้อมคอนเสิริ ์์ต นั่่�นคืือ ห่่วงไม่่ได้้ ภรรยาสบายแล้้ว ลููกเรีียนจบแล้้ว
กิิจวััตรประจำำ�วััน ตอนนั้้�นยุ่ �งพอสมควร ไม่่เอา ไม่ห่ ่่วง พุธุ โธ พุุทโธ คิิดว่่ายัังไงก็็ตาย
ชีีวิติ กลับั ไปกลับั มา มีีภาพยนตร์์ นาคีี 2 กำำ�ลัังตััดต่่ออยู่่� ละคร ผมไม่่กลััวตาย ผมหััดตายมานานแล้้ว ก่่อน
แบบนี้้� เรื่�่องกรงกรรม ก็็กำำ�ลัังถ่่ายอยู่่� ผมนอนตีี 2 นอนให้้คิิดถึึงสิ่่�งที่�่ดีีๆ คิิดถึึงกุุศล บุุญที่่�ทำำ�

ตื่่น� หกโมงเช้้าทุุกวันั ” ทางที่�่พระพุุทธเจ้้าสอน คนที่�่คิิดจะไปสู่่�สุุคติิ
ถ้้าคิิดเป็็นห่่วงทรััพย์์สมบััติิ นั่่�นคืือ ทุุคติิ
“วัันเกิิดเหตุุ ผมตื่�่นมาเจ็็บคอ เหมืือนมีี ทางของพระพุุทธเจ้้านั้้�นว่่างเปล่่า ผมฝึึก
บางสิ่่�งมาเตืือน ปวดบ่่า แล้้วจะเกี่�่ยวอะไร มานานแล้้ว”
กัับเส้้นเลืือดในสมอง เราศึึกษาหมดเรื่�อง
เส้้นเลืือดสมอง ว่่าขั้�นตอนของการเกิิดเป็็น ไม่่กลััว
อย่่างไร แต่่อาการแบบนี้้�ไม่เ่ คยรู้้�มาก่่อน…” “อยู่่�โรงพยาบาล เมื่่�อหมอควบคุุมอาการได้้
คืือหายแล้้ว ที่�่เหลืือคืือการฟื้้�นฟูู ผมเป็็นที่่�
“11 โมง ขณะกำำ�กัับอยู่่�ก็็รู้�สึกมึึนหััว ออก สมองซีีกซ้า้ ย ควบคุมุ ด้า้ นขวา ปกติผิ มถนัดั ขวา
เดิิน แต่่เหมืือนไม่่มีีแรงเดิิน หยุุดเดิินสัักพััก เตะฟุตุ บอลเท้า้ ขวา เดี๋๋�ยวได้้ (ขำำ�) เราก็็ฝึกึ ข้้าง
อาการดีีขึ้�้น ยัังพููดกัับคนในกองถ่่ายอยู่่�เลย ที่อ�่ ่่อนแรงให้รู้้�จักการ เคลื่อ�่ นไหว”

24 SO MUCH TO SMILE ABOUT


175

คุณุ ต้อ้ งรู้้�จักั โรคนี้้ก� ่อ่ น หวััง
รู้้�จักั กัับมันั
ตีีสนิิทกับั มััน “หวััง แต่่ไม่่คาดหวััง เรามีีความหวัังได้้ แต่่ไม่ค่ าดหวังั ไม่่อย่่างนั้้น�
จะเครีียด มืือผมนี่�่น่่าจะกลัับมาดีีขึ้�้นได้้สััก 75-80 เปอร์์เซ็็นต์์ ตอนนี้้�
เป็็นเพื่่�อนกับั มััน ยกได้แ้ ค่่นี้้� ส่่วนเรื่อ่� งพููด น่่าจะชัดั กว่่านี้้”�
“เท้้า ปกติิน่่าจะดููไม่่เหมืือนป่่วยมาก่่อน นี่่�คืือความหวัังที่่�หมอ
บอกเรา แต่่ความหวัังของเราคืือ ทุุกอย่่างกลัับมาเป็็นปกติิ เล่่น
บาสเกตบอล เตะฟุตุ บอลได้้ มืือใช้ง้ านได้้ พููด ร้อ้ งเพลง เล่่นคอนเสิริ ์ต์ ได้้
มีีความหวััง แต่่ไม่่คาดหวััง จะได้้ไม่่เครีียด เรื่�องกายภาพบำำ�บััดต้้อง
ใช้เ้ วลา สุุดท้้ายอาจจะไม่่สมหวังั ก็็ได้้”

อยู่่�กัับมััน

“คุุณต้้องรู้�จักโรคนี้้ก� ่่อน รู้�จักกัับมััน ตีีสนิิทกับั มันั เป็น็ เพื่�่อนกับั มันั
และมัันจะทำำ�อะไรร่่างกายเราบ้้าง วิิธีีแก้้ทำำ�อย่่างไร ตั้้�งสติิ ต้้องรู้�ว่า
โรคนี้้�เป็็นแล้้ว อาการเป็็นแบบไหน”
“ผมรู้้�ตัวั ว่่า ตอนที่่ผ� มลืืมตาขึ้�้นมา ผมหายไปครึ่�งหนึ่่�ง ผมรู้้�เลยนะ
แล้ว้ มันั ก็ห็ ายจริงิ ๆ แต่่สิ่่ง� ที่ไ�่ ม่ค่ าดฝันั คืือ เสีียงหายไป ลืืมคิดิ กล้า้ มเนื้้อ�
ลิ้้�นด้้านนี้้�อ่่อนแรง ทำำ�ให้้พููดไม่่ชััด ก่่อนอื่�่นต้้องตั้้�งสติิ และพยายามรู้้�
ทำำ�ความรู้้�จักั กับั มันั ”
“โรคนี้้เ� ป็น็ แล้ว้ หายได้้ ด้ว้ ยการกายภาพบำ�ำ บัดั มีีคนมาแนะนำ�ำ ต่่างๆ
แรกๆ มีีบอกว่่าเป็็นแล้้วไม่่กี่เ� ดืือนก็ห็ าย หมอบอกว่่า แต่่ละคนต่่างกััน
ต้อ้ งใช้เ้ วลา ผมเป็น็ เพราะเส้น้ เลืือดผมนิดิ เดีียวแล้ว้ มันั ตันั ฟื้้น� ฟููสมอง
ส่่วนที่�่เสีียไปให้้ดีีขึ้�น้ ต้อ้ งทำำ�หลายวิิธีกี าร”
“ผมเชื่�่อว่่าร่่างกายมีีความสามารถพิิเศษ ส่่วนที่่�สมองเสีียหายไป
เรายืืมส่่วนอื่น�่ ของสมองมาใช้้ เราต้อ้ งกายภาพบำ�ำ บััดซ้ำำ�� หััดพููด ฟา ฟูู
ฟีี เฟ โฟ พููดซ้ำ��ำ พููดกลับั ไปกลัับมา ทำำ�ซ้ำำ�� ทำำ�ให้ส้ มองชินิ และสั่่ง� งาน
ถ้้าเราไม่่เรีียนรู้� เราจะโกรธ ฉะนั้้�น เราต้อ้ งเรีียนรู้� และจงอยู่่�กัับมััน”

25


26 SO MUCH TO SMILE ABOUT


175

ครอบครััว “อย่่าคิดิ ว่่าเราเป็น็ ปัญั หากับั คนอื่น่� ครอบครัวั
ต้้องร่่วมใจกััน ระยะแรกอาจจะเป็็นปััญหา
“วันั แรกที่ก่� ลับั มาบ้า้ น รอบบ้า้ น ช่่างที่บ�่ ้า้ น เขาไม่เ่ ข้้าใจ เราไม่เ่ ข้า้ ใจ มีีโวยวายกันั ต่่อไป
ทำ�ำ สโลปให้้ ผมอยู่ไ�่ ม่่ถึงเดืือน บอกให้เ้ อาออก ก็ป็ รัับวิิธีี หาสััญลักั ษณ์์ในการสื่อ่� สาร วันั หนึ่่�ง
ห้อ้ งน้ำ�ำ�เข้้าเอง หาวิธิ ีีอยู่ก่� ับั มันั (Stroke) ให้้ได้้ เราออกไปสู่่�สัังคมได้้ เรีียนรู้�ว่ าเพื่�่อนคนนี้้�
เปลี่ย่� นที่น่� ั่่ง� ห้อ้ งน้ำ�ำ� ให้ม้ ีีระบบฉีีด ผมนั่่ง� รถเข็น็ (Stroke) ต้้องการอะไรจากเรา มัันอยากให้้
หััดยืืนจัับไม้้เท้้า บางครั้�งผมปล่่อยไม้้เท้้าได้้ ขาเราลีีบ ไม่่! เราไม่่ยอมให้้ขาเราลีีบ และ
ผมว่่าดีีขึ้้�นทุุกวััน พอเราเห็็นว่่าดีีขึ้้�น คุุยได้้ พยายามจะไม่ค่ บเพื่อ่� นคนนี้้� (Stroke) ไม่ต่ ้อ้ ง
ให้้สััมภาษณ์์ได้้ ไม่เ่ หนื่�อ่ ย” มาคบกันั อีีก”
“ใน 1 ปีที ี่เ่� ป็น็ Stroke ผมออกงานบ่่อยมาก
ผมไม่่สนใจ วิิธีีคิิดของผมคืือ ไม่่คิิดว่่าเรา 1 วััน ของพงษ์์พัั ฒน์์
เป็็นปััญหา เราพููด ฟัังไม่่รู้�เรื่�อ่ งเพราะเราป่ว่ ย
ปััญหาอยู่่�ที่�่คนฟััง ไม่่ใช่่คนพููด เรื่่�องเดิิน “หนักั ไปทางกายภาพตื่น่� นอนมาอาหารเช้า้
ปัญั หาอยู่ท�่ ี่�ค่ ุณุ เดิินเร็็ว ไม่ใ่ ช่่ผมเดิินช้า้ คิดิ ไป มารอ ต้อ้ งไม่่หวาน ไม่่มััน ไม่่เค็็ม ไม่่มีีคำ�ำ ว่่า
ในทางบวก ผมไปได้ท้ ุกุ ที่�่ ต่่างประเทศ ผมก็ไ็ ป อร่่อย ผมอยู่่�ได้้ ตอนเช้้ามีีน้ำำ��ปั่่�นผััก ผลไม้้
มาแล้้ว ไปเที่�่ยวแบบนั่่�งรถขัับเอง ลููกขัับให้้ กิินเยอะ เสร็็จแล้้วทำำ�กายภาพตั้้�งแต่่ 9 โมง
หลัังจากป่ว่ ยมา 6 เดืือน ผมไปเที่ย�่ วเลย” ถึึงเที่ย่� ง ช่่วงเช้า้ 5 โมงถึึง 2 ทุ่่ม� แต่่มีีพักั วันั หนึ่่ง�
เมื่อ่� ก่่อนการพักั ผ่่อนของผมคืือการไปแผงพระ
แต่่ผมไม่่สะสมแล้ว้ เวลานี้้ส� ะสมธรรมะแทน”

27


“ฝึึกทุุกวัันเพื่�่อให้้สมองรู้� ให้้สมองจำำ�
นั่่�นคืือการออกกำำ�ลัังเพื่�่อการรัักษา ตอน
ช่่วงเช้า้ มีี PT กับั OT ฝึกึ กล้า้ มเนื้้อ� มัดั ใหญ่่
เช่่น หัดั เดินิ และ OT ฝึกึ กล้า้ มเนื้้อ� มัดั เล็ก็
กระดกข้้อมืือ”
“ผมกวาดใบไม้้แถวลานบ้้าน กวาด
รอบบ้า้ นทุกุ วันั ใช้เ้ วลาไม่เ่ ยอะ การบำ�ำ บัดั
ทางอื่�่นผมก็็ทำำ� นวดแผนไทยที่่�ศิิริิราช
การนวดก็็ได้้เรื่�่องการไหลเวีียนของโลหิิต
ทำำ�อะไรก็็ได้้ แต่่อย่่านิ่่�ง อบตััว ฝัังเข็็ม
และอีีกหลายอย่่างที่�่ว่่าดีี ผมไม่่ปฏิิเสธ
ถ้้ามีีใครแนะนำำ� ผมก็็ลองดูู ทุุกอย่่าง
ทำำ�แล้้วก็็ดีีทั้้�งนั้้�นในความคิิดของผม
ภรรยาหามาให้้ มาถามว่่าเอาไหม ผม
บอกว่่าถ้า้ หามาให้้ ไม่ต่ ้อ้ งถาม”
“เมื่่�อก่่อนผมเป็็นคนกลััวเข็็ม สุุดท้้าย
กลายเป็็นคนติิดเข็็ม มีีคนบอกว่่าเรามีี
ฐานะ มีีเงิิน แต่่มีีหลายอย่่างทำำ�ได้้โดย
ไม่ต่ ้อ้ งใช้เ้ งินิ คืือตัวั คุณุ ใจคุณุ ผมทำ�ำ รอก
ช่่วยยกแขนขึ้�้น ไม่่ต้้องเสีียเงิิน ผมทำำ�
เองได้้”

ผมเป็็นนัักกีีฬา

คนชอบออกกำำ�ลัังกาย มีีความคิดิ เรื่่�องใจ
นักั กีีฬากับั ชีีวิติ แบบใด พงษ์พ์ ัฒั น์บ์ อกว่่า
“นิสิ ัยั ของนักั กีีฬาแท้ๆ้ คืือ ความอดทน
ไม่่ยอมแพ้้ สปิิริิตมีี มีีสปิิริิต ยอมแพ้้
ไม่่มีียอมแพ้ไ้ ด้้แต่่ไม่ย่ อมแพ้้ความอดทน
โรคนี้้� คนที่�่เป็็น Stroke และต้้องการจะ
หายต้้องอดทนมาก ต้้องตื่�่นขึ้�้นมาเพื่่�อ
ทำำ�กายภาพ อดทนว่่า บางครั้�งอาหารก็็
ไม่อ่ ร่อย อดทนนอนเร็ว็ ขึ้น้� ดื่ม�่ น้ำ��ำ เยอะขึ้น้�
ทุุกอย่่างอาศัยั ความอดทน”
“กีีฬาเป็น็ สิ่่ง� ที่ท�่ ำ�ำ ให้ผ้ มอยู่ไ�่ ด้ใ้ นทุกุ วันั นี้้�
ผมไม่่ยอมแพ้้ใดๆ ในโลกนี้้� ถ้้าเราจะแพ้้
ก็ย็ อมรับั และอยู่ก�่ ับั มันั ให้ไ้ ด้้ แต่่สิ่่ง� ที่ต่� ้อ้ ง
มีีคืือ ต้อ้ งมีีใจในการลุกุ ขึ้�้นมาเพื่�อ่ เดินิ ไป
ข้า้ งหน้า้ โดยไม่จ่ มกับั เตีียงนอน ไม่จ่ มอยู่�่
กัับบ้้าน ผมต้้องลุุกขึ้�้นไปทำำ�งาน เดืือนนี้้�
ผมต้้องกำำ�กัับแล้้ว หลัังจากไม่่สบาย
ผมบอกภรรยาว่่า ขอเวลา 1 ปีนี ะ พักั ผ่่อน
ดีีขึ้น�้ ได้้เท่่าไร เอาเท่่านั้้น� ”

28 SO MUCH TO SMILE ABOUT


สััญญา คาดหวััง ไม่่ใช่่ความหวััง

“เรามีีความหวังั แต่่ไม่ค่ าดหวังั ผมสัญั ญา “ผมหวัังว่่าจะวิ่�งให้้ได้้ พงษ์์พััฒน์์บอก
กับั ภรรยาว่่า ผมจะเดินิ ลุกุ คล่่อง มืือไม้ค้ ล่่อง กัับเราด้้วยใบหน้้ามีีความสุุข เป็็นเรื่�องคาด
แต่่ความจริิงคืือ เดิินยัังไม่่คล่่อง มืือไม้้ หวัังไว้้ ไม่่ใช่่ความหวััง ผมมีีโครงการหนึ่่�ง
ยัังไม่่คล่่อง แต่่ผมสััญญากัับภรรยาไว้้ อยากจัดั กิจิ กรรมที่เ�่ กี่ย�่ วกับั งานวิ่ง� คิดิ ไว้ต้ั้้ง� แต่่
ผมควรทำำ�งาน ผมอยากทำ�ำ งาน” ยัังไม่่ป่ว่ ย แต่่มาป่่วยซะก่่อน รอก่่อนนะ”

“คนที่�่เป็็นแบบนี้้� สภาพจิิตใจจะคิิดว่่า …
ตััวเองสร้้างปัญั หาให้้กับั ทุกุ คนรอบข้า้ ง เรา
ต้้องตััดให้้ได้้และพยายามไม่่ทำำ�ตััวให้้เป็็น ไม่ย่ อมแพ้้ แพ้ส้ ู้้�ใหม่่
ปัญั หา ผมอยู่่�บ้้าน ภรรยาจะออกไปซื้้�อของ ถามว่่ายอมเมื่�อ่ ไหร่่
ผมบอกว่่าผมจะไม่่ทำำ�ตััวให้้เป็็นปััญหา ไม่่ ไม่่ง่่าย เพราะเราสู้้�
เดิินไปในที่�่ที่�่พื้้�นไม่่เท่่ากัันการสื่่�อสารที่�่ดีี
ที่่�สุุดคืือ การพููดกััน” ได้ค้ ุยุ กับั พี่อ�่ ๊อ๊ ฟ ในวันั ที่เ่� ขาสอนประสบการณ์์
ชีีวิติ อีีกรููปแบบหนึ่่ง� พี่เ่� ขาสบายดีีจริงิ ๆ แล้้ว
“ผมดููแลตััวเองได้้แล้้ว ไม่่ต้้องห่่วงผม จากการบำำ�บััดตััวเองอย่่างตั้้�งใจ เมื่่�อเรา
ลููกชายบอกว่่า พ่่อหายแล้้วนะ อย่่าทำำ�ตััว เดิินกลัับ พี่�่เขาเดินิ มาส่่ง โบกมืือลา
บทสััมภาษณ์จ์ าก ป่่วย นั่่�งให้้หลัังตรงๆ หน่่อย คุุณหายแล้้ว
นิิตยสาร ThaiJogging เป็็นวิิธีีที่่�เด็็กบอกเราว่่า อย่่าทำำ�ตััวให้้ป่่วย ใบไม้้จากต้น้ ร่่วงลงมาอีีกครั้ง�้
ฉบัับที่่� 160 คนข้้างนอกเขามองเรา เวลาไปข้้างนอกก็็ พงษ์์พััฒน์์ กลัับไปหยิบิ ไม้้กวาด
เดืือนกัันยายน 2019 ต้้องนั่่ง� หลังั ตรงๆ” กวาดใบไม้้อีกี ครั้�ง้

29


smile TRENDS

30 SO MUCH TO SMILE ABOUT


175

สวััสดีปี ีใี หม่่ทุกุ ท่่าน HEALTH
ก่่อนอื่่น� ขอส่ง่ ความสุขุ
มาให้ท้ ุุกท่า่ นก่อ่ นนะครับั ปากดีีต่่อ “ใจ”
ขอให้ป้ ีนี ี้้เ� ป็น็ ปีขี องคุณุ ผู้้�อ่่าน
มีีแต่ค่ วามสุขุ กายสบายใจ ไม่่ใช่่เรื่�่องของการพููดจาไพเราะเพราะพริ้้�งนะครัับ แต่่เป็็นเรื่�อง
และติดิ ตามอ่า่ นเรื่่อ� งราวสนุกุ ๆ ดีๆี การรัักษาความสะอาดของช่่องปากที่�่พบว่่า หากปากสะอาด
จากไทยสไมล์แ์ บบนี้้�ไปเรื่่�อยๆ นะครับั จะส่่งผลดีีต่่อหััวใจ ผลการศึึกษาซึ่่�งเผยแพร่่ทางวารสาร
วิิชาการเกี่�่ยวกัับโรคหััวใจของยุุโรป “Journal of Preventive
สำำ�หรัับต้้นปีี ก็็มีเี รื่่�องราวน่่าสนใจ Cardiology” เมื่�่อต้้นเดืือนธัันวาคมที่่�ผ่่านมา โดยทำำ�การ
มาเล่่าให้้ฟังั เช่น่ เคย เล่ม่ นี้้�ผมขอ ศึึกษาที่่�เกาหลีีใต้้กว่่า 161,000 คน อายุุระหว่่าง 40-79 ปีี
เก็บ็ ตกงานวิิจััยหลายๆ เรื่่อ� งที่่เ� ขา เป็็นเวลา 10 ปีีครึ่�ง โดยรวบรวมข้้อมููลในทุุกด้้านตั้้�งแต่่รููปแบบ
ออกเผยแพร่่กัันและไปอ่่านเจอ การใช้้ชีีวิิต ปััญหาความเจ็็บป่่วย รวมทั้้�งสุุขภาพของช่่องปาก
หลายเรื่่อ� งน่า่ สนใจมากจนอยากบอกต่อ่ ผลการศึึกษาพบว่่าคนที่�่ดููแลสุุขภาพของช่่องปากเป็็นอย่่างดีี
คิดิ ว่่าเอามาแบ่่งกันั อ่า่ นก็็น่่าจะ เช่่น แปรงฟัันวัันละหลาย ๆ ครั้�งจะลดโอกาสความเสี่�่ยงของ
เป็น็ ประโยชน์ก์ ัับทุุกท่่านไม่ม่ ากก็็น้้อย โรคหััวใจล้้มเหลวและอาการหััวใจเต้้นผิิดจัังหวะ หรืือ Atrial
มาเริ่่�มกัันจากเรื่่อ� งของปากกับั ใจ Fiibrillation ลงได้้ โดยนัักวิิจััยพบว่่าผู้้�ที่่�แปรงฟัันอย่่างน้้อย
กันั ก่่อนเลยเป็น็ ไร วัันละสามครั้ �งจะมีีความเสี่่�ยงเรื่�องหััวใจเต้้นผิิดจัังหวะน้้อยลง
10% และลดความเสี่�่ยงของหััวใจล้้มเหลวลงได้้ 12%
WORDS EDDY CHANG ยัังมีีผลการศึึกษาก่่อนหน้้านี้้�นะครัับที่�่พบว่่า การละเลยไม่่ดููแล
PHOTO / ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK สุุขภาพช่่องปากนั้้�น เพิ่่�มจำำ�นวนเชื้�อแบคทีีเรีียในกระแสเลืือด
ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดภาวะอัักเสบในร่่างกาย หรืือรวมทั้้�งเพิ่่�มความ
เสี่�่ยงของอาการหััวใจเต้้นผิิดจัังหวะและหััวใจล้้มเหลวด้้วย
การศึึกษาของสมาคมโรคหััวใจอเมริิกัันเมื่�่อปีี 2018 ก็็ให้้
คำำ�แนะนำำ�เกี่�่ยวกัับคนที่่�เป็็นโรคหััวใจว่่าควรแปรงฟัันอย่่างน้้อย
สองครั้ง� ต่่อวันั และแปรงให้น้ านครั้ง� ละ 2 นาทีีเพื่อ�่ ลดความเสี่ย�่ ง
เกี่�่ยวกัับหััวใจนอกจากการแปรงฟัันแล้้วการดููแลรัักษาสุุขภาพ
เหงืือกก็็สำำ�คััญเช่่นกััน ฉะนั้้�นจึึงแนะนำำ�ให้้ใช้้ไหมขััดฟัันอย่่าง
น้้อยวัันละครั้ �ง
แต่่ทว่่างานนี้้�นัักวิิจััยก็็เตืือนเหมืือนกัันว่่าข้้อมููลดัังกล่่าวมาจาก
คนในประเทศเดีียวและเป็น็ ข้อ้ มููลในเชิงิ สังั เกต ซึ่ง� ยังั ไม่่สามารถ
พิิสููจน์์ถึึงสาเหตุุและผลได้้ แต่่ผมว่่าอย่่างไรเสีียหากหััวใจ
มัันจะไม่่ดีีขึ้�้น แต่่เราได้้ปากที่�่สะอาดขึ้�้นแน่่นอน

31


HEALTH

อ่า่ นฉลากแคลอรี่่�
ก็อ็ าจช่่วยลดน้ำำ��หนัักได้้

อาหารทุุกอย่่างที่่�เรากิินเข้้าไป มีีพลัังงาน หน่่วย ออกให้้หมด หรืือขนมขบเคี้้�ยว ให้้เหลืือศููนย์์ต้้องอาศััยการวิ่่�ง 25 นาทีี
ฉะนั้้�นหากเรากิิน แต่่ไม่่มีีการใช้้พลัังงาน หนึ่่ง� ถุงุ ที่ม�่ ีีค่่าแคลอรี่� 171 หน่่วย ต้อ้ งใช้้ หรืือเดินิ 48 นาทีี ส่่วนแซนด์ว์ ิชิ ไก่่ที่ใ�่ ส่่เบคอน
อย่่างเหมาะสมในแต่่ละวันั ก็็อาจทำ�ำ ให้้เรา เวลาวิ่ง� 16 นาทีี หรืือเดินิ 31 นาทีี ซีีเรีียล ซึ่�งมีีแคลอรี่่�สููงถึึง 445 หน่่วยนั้้�น ต้้องวิ่�งถึึง
มีีภาวะน้ำ��ำ หนักั เกินิ ได้ใ้ นท้า้ ยที่ส่� ุดุ นักั วิจิ ััย หนึ่่�งถ้้วยที่�่กิินตอนเช้้ามีีแคลอรี่� 172 42 นาทีีหรืือเดิินนานถึึง 1 ชั่�วโมง 22 นาทีี
ที่ม�่ หาวิทิ ยาลัยั Loughboroughของอังั กฤษ หน่่วยและต้้องวิ่�ง 16 นาทีีหรืือเดิิน 31 เพื่�่อกำำ�จััดให้ห้ มดไป
ได้ร้ วบรวมและสรุปุ ผลจากรายงาน 14 ชิ้น� นาทีีจึึงจะใช้้หมด ช็็อกโกแลตแผ่่นซึ่ �ง นัักวิิจััยเชื่่�อว่่าการปิิดป้้ายฉลากแบบนี้้� จะ
พบว่่าถ้้าอาหารมีีการติิดป้้ายฉลากกำำ�กัับ ประกอบด้้วยค่่าพลัังงาน 229 แคลอรี่� ทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคยั้ �งใจตััวเองไว้้ได้้หากต้้องกิิน
อาหารที่ไ่� ม่ไ่ ด้บ้ อกเฉพาะค่่าแคลอรี่เ่� ท่่านั้้น� ต้้องวิ่�งถึึง 22 นาทีีหรืือเดิิน 42 นาทีี อาหารที่ม�่ ีีแคลอรี่่�สููงๆ
แต่่บอกด้้วยว่่าจำำ�นวนแคลอรี่�เท่่านี้้� ต้้อง เพื่�่อกำำ�จััดมััฟฟิินบลููเบอรี่�หนึ่่�งชิ้ �นที่่�มีี
ใช้้เวลากี่่�นาทีีในการกำำ�จััดกัับกิิจกรรม 265 แคลอรี่่� การจะใช้้ค่่าพลัังงานนี้้�
อะไรบ้า้ ง เช่่น เดินิ 26 นาทีี หรืือวิ่ง� 13 นาทีี
เพื่�่อเอาโค้้กหนึ่่�งกระป๋๋องซึ่�งมีีแคลอรี่�่ 138

32 SO MUCH TO SMILE ABOUT


175

HEALTH

ท่า่ นั่่�งไม่ด่ ีอี าจทำ�ำ ให้้เราป่ว่ ยทั้้�งชีวี ิิต

เรื่่�องนี้้�เป็็นเรื่่�องใกล้้ตััวมาก หลายๆ ครั้�ง เทรนเนอร์์ สถานออกกำ�ำ ลังั กาย Orlando Nathaniel กล่่าวว่่า การออกกำำ�ลัังกาย
ที่่�เราเผลอนั่่�งท่่าที่�่สุุดจะพิิสดารและคิิดว่่า Health เธอบอกว่่า เธอรู้�ดีว่ าอาการปวด แบบช่่วยสร้้างความแข็็งแรงให้้กล้้ามเนื้้�อ
นี่่�คืือท่่านั่่�งที่่�สุุดสบาย แต่่แท้้จริิงแล้้ว ดัังกล่่าวนั้้�นเกิิดจากการนั่่�งผิิดท่่าผิิดทาง ที่�่ลำำ�ตััวและแบบที่่�ช่่วยแก้้ไขท่่าทางจะ
นั่่น� นำ�ำ ไปสู่อ�่ าการเจ็บ็ ป่ว่ ยที่�่เราคิิดไม่่ถึึง เนื่่�องจากการนั่่�งตััวงอหรืือยื่่�นหน้้าเพื่่�อ ช่่วยแก้้ปััญหาเรื่�องนี้้�ได้้ เธอยัังบอกว่่า
นัักวิิจััยพบว่่าคนส่่วนใหญ่่ ไม่่ได้้คำำ�นึึงถึึง ดููจอคอมพิิวเตอร์์จะไปกดกล้้ามเนื้้�อที่�่ การนั่่�งเอีียงไปข้้างใดข้้างหนึ่่�งเพีียง
เรื่�่องท่่านั่่�งแปลกๆ ของพวกเขา แม้้แต่่ ลำ�ำ คอ ทำ�ำ ให้เ้ กิดิ ความเหนื่อ่� ยล้า้ กล้า้ มเนื้้อ� เล็็กน้้อยก็็สามารถทำำ�ให้้เกิิดอาการตึึงได้้
หมอกายภาพเองบางทีีก็็ยัังลืืมตััว ตึึงและปวดหััว นอกจากนี้้�ยัังอาจทำำ�ให้้ นัักวิิจััยที่่� Orlando Health พบว่่ามีีคน
สำำ�นัักข่่าว VOA ทำำ�สกู๊๊�ปเรื่�องนี้้�ไว้้และ กระดููกสัันหลังั มีีอาการบาดเจ็็บ อเมริิกัันที่�่ตอบแบบสอบถามน้้อยกว่่า
ไปสััมภาษณ์์ Nathaniel Melendez แต่่ทั้้�งหมดนี้้� ป้้องกัันและแก้้ไขได้้ ครึ่�งที่�่ไม่่ใส่่ใจกัับเรื่�่องนี้้� ทั้้�งนี้้� การที่�่
คนเรายื่�่นศีีรษะออกไปข้้างหน้้าทุุกๆ 2.5
เซนติิเมตรจากแนวลำำ�ตััวจะเพิ่่�มแรงกด
ที่�่หััวไหล่่ถึึง 4.5 กิิโลกรััม ดัังนั้้�นหากยื่�่น
ศีีรษะไปข้้างหน้้า 100 มิิลลิิเมตร ความ
ไม่่สมดุุลของน้ำ�ำ�หนัักก็็จะมากยิ่ �งขึ้�้นไปอีีก
เทีียบเท่่ากัับการที่่�มีีเด็็กนั่่�งอยู่่�บนหััวไหล่่
ของคุุณเลยทีีเดีียว

นายแพทย์์ Lushantha Gunasekera
กล่่าวว่่า การปรัับเปลี่�่ยนท่่าทางของเขา
สร้า้ งความแตกต่่างอย่่างมาก ไม่่ว่าจะเป็น็
การฝึึกกล้้ามเนื้้�อแกนกลางลำำ�ตััวให้้มาก
ขึ้�้น เคลื่่�อนไหวให้้มากขึ้้�น และระมััดระวััง
ท่่าทางของตััวเองอยู่่�ตลอดเวลา ล้้วนแต่่
มีีส่่วนช่่วยให้้อาการเจ็็บปวดของเขา
หายไป

Melendez จาก Orlando Health
กล่่าวเสริิมว่่า การใช้้คอมพิิวเตอร์์หรืือ
โทรศััพท์์มืือถืือนั้้�น หากเป็็นไปได้้ควร
ให้้หน้้าจออยู่่�ในระดัับเดีียวกัับสายตา
หยุุดพัักบ่่อยๆ รวมทั้้�งควรเปลี่�่ยนท่่านั่่�ง
ไปด้้วย

สำำ�หรัับผม ใช้้วิิธีีตั้�งนาฬิิกาเตืือน หรืือ
ใช้้สมาร์์ทวอชที่่�สามารถเตืือนเราให้้
เปลี่�่ยนอิิริิยาบททุุกๆ ห้้าหรืือสิิบนาทีี
เพื่�่อลดความตึึงของกล้้ามเนื้้�อ

ที่�่สำำ�คััญก่่อนออกกำำ�ลัังกายและหลัังจาก
ออกกำำ�ลัังกายอย่่าลืืม warm up และ
cool down ด้้วยนะครัับ

33


PHOTO MARINATEX.CO.UK

ENVIRONMENT

พลาสติิกจากเศษปลา

ข่่าวนี้้�น่่าจะเป็็นข่่าวที่่�โด่่งดัังไปทั่่�วโลก เธอยัังบอกด้้วยว่่า MarinaTex ของ ไอเดีียของเธอ ได้้มาจากการตรวจสอบ
และเชื่่�อว่่าหลายๆ คนอาจผ่่านหููผ่่าน เธอนั้้�นกิินได้้ด้้วย และยัังมีีความ ชิ้น� ส่่วนปลาที่เ�่ หลืือจากการแปรรููป และ
ตามาแล้้วบ้้าง แต่่เอามาเล่่าอีีกครั้�ง แข็็งแรงและทนทาน และสามารถย่่อย พบว่่าก้้างปลามีีความแข็็งแรงมากพอ
เผื่�่อใครพลาดไปครัับ สลายได้้เร็็วมากเพีียง 4-6 สััปดาห์์ หากเพิ่่�มโมเลกุุลไคโตซานซึ่่�งมาจาก
เรื่�่องของเรื่่�องก็็คืือ Lucy Hughes ภายใต้้สภาวะปกติิและไม่่ก่่อให้้เกิิด สััตว์์ทะเล เช่่น ปูู และวุ้�นจากสาหร่่าย
นัักศึึกษาหญิิงชาวอัังกฤษอายุุ 23 ปีี มลพิิษในดิินหรืือในน้ำ�ำ�อีีกด้้วย เธอ สีีแดงเข้้าไปอีีกนิิด หลัังจากทำำ�การ
เธอได้้คิิดค้้นผลิิตภััณฑ์์ที่่�เธอหวัังว่่า บอกว่่าแรงผลัักดัันอัันยิ่ �งใหญ่่ของเธอ ทดสอบเป็็นเวลาหลายเดืือน ลููซี่่�ได้้
สัักวัันหนึ่่�งจะสามารถนำำ�มาใช้้แทน ต่่องานวิิจััยชิ้ �นนี้้�ก็็คืือเธอกัังวลเกี่�่ยวกัับ ผลิิตแผ่่นพลาสติิกที่�่มีีความยืืดหยุ่่�น
พ ล า สติิ ก แ บ บ ที่่� ใ ช้ ้ ค รั้ � ง เ ดีี ย ว ทิ้้� ง ไ ด้ ้ ปริมิ าณขยะพลาสติกิ ในมหาสมุทุ รที่เ�่ พิ่่ม� และแข็ง็ แรงโดยใช้ค้ วามร้อ้ นที่อ่� ุณุ หภููมิิ
วััสดุุนี้้�เธอเรีียกว่่า MarinaTex ซึ่�งเป็็น มากขึ้้�น เธอเคยเห็็นรายงานฉบัับหนึ่่�ง ต่ำำ�� กว่่า 100 องศาเซลเซีียส MarinaTex
โครงการที่่�เธอทำำ� ก่่อนจบการศึึกษาที่�่ ระบุุว่่าหากเรายัังใช้้พลาสติิกแบบนี้้�อยู่่� มีีความแข็็งแรง ปลอดภััยและยั่ �งยืืน
มหาวิิทยาลััย Sussex โดย Marina อีีกไม่่เกิิน 30 ปีี ในมหาสมุุทรจะมีี กว่่าพลาสติิกโพลีีเอธิิลีีนและย่่อย
Tex ทำำ�ขึ้้�นมาจากเศษปลาเหลืือทิ้้�ง ปริมิ าณพลาสติกิ มากกว่่าปลา องค์ก์ าร สลายหรืือกลายเป็็นปุ๋ �ยหมัักได้้ง่่ายกว่่า
ผสมกัับสาหร่่ายที่�่สามารถนำำ�มาใช้้ สหปร ะ ช า ช า ติิ ชี้� ว่่ า ต อ น นี้้� มีี ข ย ะ ผลิิตภััณฑ์์อื่�่นๆ ที่�่อาจนำำ�มาใช้้แทน
แทนถุุงพลาสติิกหรืือภาชนะพลาสติิก พลาสติิกประมาณ 100 ล้้านตััน พลาสติิกโพลีีเอธิิลีีน
ที่�่ใช้้ครั้�งเดีียวแล้้วทิ้้�งได้้เลย เธอได้้ส่่ง ที่�่ถููกทิ้้�งอยู่่�ในมหาสมุุทร และปริิมาณ ลููซี่ไ่� ด้ร้ ับั เงินิ รางวัลั ราว 41,000 ดอลลาร์์
ผลงานเข้้าประกวดกัับมููลนิิธิิ James ข ย ะ จ า ก อุุ ตส า ห ก รรม ก า รปร ะ ม ง ในฐานะผู้้�ชนะและเธอวางแผนที่่�จะ
Dyson และลููซี่่�ก็็คว้้ารางวััลชนะเลิิศ แต่่ละปีีก็็ไม่่น้้อย คืือราว 50 ล้้านตััน นำำ�เงิินจำำ�นวนนี้้�ไปใช้้ในการพััฒนา
James Dyson Award ระดับั นานาชาติิ ทั่่�วโลก หากสามารถเปลี่ย�่ นของเสีียจาก ผลิิตภััณฑ์์นี้้�ต่่อไปและหาวิิธีีผลิิตใน
ปีี 2019 ด้้านการออกแบบได้้ในที่�่สุุด อุุตสาหกรรมประมงมาเป็็นพลาสติิก ปริิมาณมากๆ เอาใจช่่วยอีีกแรงครัับ
นอกเหนืือจากการเอามาใส่่ของได้้ ที่่� ส า ม า ร ถ ใ ช้ ้ ปร ะ โ ย ช น์ ์ ไ ด้ ้ ก็็ น่่ า จ ะ
ได้้ประโยชน์์ทั้้�งสองทางทั้้�งกำำ�จััดขยะ
และไม่่สร้้างขยะเพิ่่�ม

34 SO MUCH TO SMILE ABOUT


175

WORLD

โลกร้้อนทำำ�ให้้นกเริ่่ม� ตัวั เล็ก็ ลง

งานวิิจััยชิ้ �นนี้้�เป็็นการเก็็บซากนกที่�่บิินชนตึึก ที่ล�่ ดลง แต่่ความยาวจากปลายปีกี ทั้้ง� สองข้า้ ง Michigan คณะสิ่่�งแวดล้้อมและความยั่่�งยืืน
ในชิิคาโก้้มาวััดขนาดซึ่่�งนัักวิิทยาศาสตร์์ทำำ� กลัับมีีค่่าเฉลี่ย่� เพิ่่�มขึ้น�้ บอกว่่าการเปลี่�่ยนแปลงของภููมิิอากาศก่่อให้้
ต่่อเนื่อ�่ งกันั มานานหลายสิบิ ปีี พวกเขาเริ่ม� เห็น็ ที่่�เป็็นอย่่างนี้้� นัักวิิจััยตั้้�งข้้อสัังเกตว่่ามัันดูู เกิิดการเปลี่่�ยนทั้้�งด้้านรููปร่่างและขนาดของ
ข้้อสัังเกตที่�่เป็็นรููปธรรมว่่าปััจจุุบัันนกในแถบ สอดคล้้องกัับกฎของ Bergmann’s Rule ที่่� สิ่่�งมีีชีีวิิตเหล่่านี้้� และเป็็นห่่วงว่่าการที่�่มนุุษย์์
อเมริกิ าเหนืือกำ�ำ ลังั ปรับั ตัวั เอง ทำ�ำ เองให้เ้ ล็ก็ ลง อธิบิ ายว่่า สัตั ว์ท์ ี่�่อาศััยในเขตหนาวจะมีีขนาด กำ�ำ ลังั ขับั เคลื่อ่� นโลกไปด้ว้ ยความเร็ว็ และขยาย
เพราะอุณุ หภููมิโิ ลกที่่�เพิ่่ม� สููงขึ้้น� ใหญ่่กว่่าสััตว์์ในสายพัันธุ์ �ใกล้้กัันที่่�อาศััยใน ความเจริิญอย่่างที่�่ไม่่เคยมีีมาก่่อน การตอบ
นับั ตั้้ง� แต่่ปีี 2521 นักั วิจิ ัยั ได้เ้ ก็บ็ ซากนกจำ�ำ นวน เขตร้้อนซึ่่�งนั่่�นแสดงว่่าเรากำำ�ลัังจะเห็็นสััตว์์ สนองเชิงิ ชีีวภาพของธรรมชาติโิ ดยรวม ก็ก็ ำ�ำ ลังั
หลายหมื่น่� ตัวั ระหว่่างที่พ่� วกมันั บินิ อพยพย้า้ ย หลายๆ สายพันั ธ์เ์ ริ่ม� ปรับั ตัวั กับั อุณุ หภููมิทิ ี่ส�่ ููงขึ้น�้ ปรับั ตััวให้้เข้้ากัับสิ่่ง� แวดล้้อมที่�เ่ ปลี่ย่� นไปด้้วย
ถิ่่น� ช่่วงฤดููใบไม้ผ้ ลิแิ ละฤดููใบไม้ร้่วง นกเหล่่านี้้� ตลอดเกืือบ 40 ปีีของการเก็็บข้้อมููล ซากนก Dave Willard เจ้้าหน้้าพิิเศษแห่่งพิิพิิธภััณฑ์์
มัักจะตายจากการชนตึึกในมหานครชิิคาโก้้ ทั้้�ง 52 สายพัันธุ์์�มีีขนาดตััวที่่�ลดลงน้ำำ��หนััก Field Museum ในเมืืองชิคิ าโก้้ผู้้�ทำ�ำ การตรวจ
และเก็บ็ มาเรื่อ�่ ยๆ จนถึึงปีี 2559 โดยผู้้�ศึกษา เฉลี่่�ยลดลง 2.6% ความยาวกระดููกขาลดลง สอบซากนกก็็เสริิมว่่าเราต่่างรู้้�ดีีว่่าอุุณหภููมิิ
ทำำ�การเก็็บซากนกได้้ทั้้�งสิ้้�น 70,716 ตััว รวม 2.4% แต่่ความยาวจากปลายปีีกทั้้�งสองข้้าง โลกปรัับสููงขึ้น�้ และวัันนี้้�เราเห็็นตััวอย่่างได้ช้ ัดั
52 สายพัันธุ์์�ส่่วนใหญ่่เป็็นนกในสายพัันธุ์� เพิ่่�มขึ้้�น 1.3% การปรัับตััวทางด้้านกายภาพ สำำ�หรัับผลกระทบที่่�มัันเกิิดขึ้�้นในธรรมชาติิ
ร้้องเพลงหรืือ songbirds เช่่น นกกระจอก ของนกเหล่่านี้้�เป็็นไปเพื่่�อรัักษาเผ่่าพัันธุ์์�ทำำ�ให้้ แต่่ที่�่น่่าเป็็นห่่วงกว่่านั้้�นก็็คืือจำำ�นวนของนกที่่�
นกกระจิ๊ด� และนกเอี้ย� ง นกเหล่่านี้้จ� ะผสมพันั ธุ์� บินิ อพยพในระยะทางที่ไ่� กลขึ้�้น ลดลงในทวีีปอเมริิกาเหนืือ นัักวิิจััยเหล่่านี้้�พบ
ในเขตหนาวของทวีีปอเมริิกาเหนืือ ก่่อนบิิน เจ้้าของงานวิิจััยชิ้�นนี้้�คืือ Brian Weeks ว่่านกปรัับลดจำำ�นวนลงจากปีี พ.ศ. 2513
อพยพมาใช้้เวลาช่่วงฤดููหนาวในพื้้�นที่�่ตอนใต้้ นัักชีีววิิทยาจากมหาวิิทยาลััย University of ร้้อยละ 29 หรืือคิิดเป็็นจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 2.9
ของเมืืองชิิคาโก้้ นัักวิิจััยทำำ�การวััดขนาดและ พัันล้า้ นตัวั
ชั่ง� น้ำ��ำ หนักั พบว่่าขนาดตัวั ของซากนกมีีค่่าเฉลี่ย่�

35


smile CURIOUS

36 SO MUCH TO SMILE ABOUT


175

จากไร่่อ้้อยถึึง

เหล้้ารััม

เรื่�่องราวของฉลองเบย์์รััม รััมที่�่ไปไกลกว่่าแค่่สุุราชุุมชน

อย่่างที่่�รู้้�กัันว่่าในประเทศไทย เครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ ในสหราชอาณาจัักร เคยมีีเหตุุการณ์์คนติิดเหล้้ากัันทั่่�วประเทศเพราะ
มัักถููกเหมารวมว่่าเป็็นผู้้�ร้้าย เหล้้ายาสุุราเมรััยเป็็น ความนิิยมเหล้้าจิินเช่่นกััน ช่่วงคริิสต์์ศตวรรษที่�่ 17 เหล้้าจิินซึ่�งเป็็นเหล้้ารััม
เรื่่อ� งที่่ข� ัดั ต่อ่ ศีลี ธรรม ทำ�ำ ให้ค้ นรับั รู้เ�้ รื่่อ� งของสุรุ าเพีียง ประเภทหนึ่่ง� ที่�ผ่ ลิติ จากผลของต้น้ จููนิเิ ปอร์์ ทำ�ำ ให้จ้ ินิ มีีกลิ่่�นที่่�เป็็นเอกลักั ษณ์์
ด้า้ นเดียี วแต่จ่ ริงิ ๆ แล้ว้ สุรุ าคือื ส่ว่ นหนึ่ง�่ ของวัฒั นธรรม แม้ว้ ่่าจะผลิิตโดยชาวดัตั ช์์ (โดย ดร.ฟรานซิสิ คัสั เดอ ลา โบ ในเมืืองโลเดิิน
การดื่่�มของมนุุาย์์เรามาตลอด ไม่่มีียุุคสมััยใหม่่ไหนที่่� ของฮอลแลนด์์ขณะนั้้น� ) แต่่ก็็แพร่่หลายในยุุโรป ด้ว้ ยเชื่่อ� มีีสรรพคุุณทางยา
โลกเราขาดหายจากการดื่่�ม ฉะนั้้�นปััญหาไม่่ได้้อยู่่�ที่่� แต่่ต่่อมามัันได้้กลายเป็็นเหล้้ารััมที่�่ได้้รัับความนิิยมอย่่างสููง และคนอัังกฤษ
เครื่่�องดื่่�ม แต่่อยู่่�ที่่�มนุุษย์์เราเองที่่�ตััดจััดการกัับสิ่่�งที่่� ก็็เปลี่�่ยนจากผู้้�ซื้�อมาเป็็นผู้้�ผลิิต ความนิิยมจิินของคนอัังกฤษสููงมากถึึง
ตัวั เองสร้้างขึ้้�น ขนาดที่�่ว่่า หนึ่่�งในสี่�่ของครััวเรืือนในลอนดอนมีีส่่วนในการผลิิตเหล้้าจิิน
กระทั่่�งรััฐต้้องออกมาควบคุุม แต่่กลายเป็็นว่่าการควบคุุมของรััฐส่่งผลเสีีย
WORDS / PHOTOS เอกศาสตร์์ สรรพช่่าง มากขึ้�้นเพราะผลัักดัันให้้เกิิดการผลิิตใต้้ดิิน ก่่อให้้เกิิดการทำำ�เหล้้าอย่่าง
ผิิดกฎหมาย และไม่่ได้้มาตรฐาน เป็็นเหล้า้ จิินที่�ก่ ่่ออัันตรายเพราะส่่วนผสม
ไม่่ได้้มาจากธรรมชาติิ จนถึึงขั้�นที่่�มีีคนกิินแล้้วตาบอดหรืือเสีียชีีวิิต สุุดท้้าย

37


สัังคมอัังกฤษก็็ได้้เรีียนรู้� และหาสมดุุลย์์ในการ โครงสร้้างของนโยบายเกี่่�ยวกัับสุุราของมึึนเมา
ทำำ�และดื่่�มสุุรา กระทั่่�งปััจจุุบัันสกอตแลนด์์และ ไม่่ได้้ส่่งเสริิมให้้เกิิดนัักธุุรกิิจชุุมชนหน้้าใหม่่ๆ
อัังกฤษ เป็็นหนึ่่�งในประเทศผู้้�ส่งออกสุุราอัันดัับ ได้้ง่่ายๆ แม้้ว่่ามีีการแก้้ไขปรัับปรุุงกฎหมายสุุรา
ต้้นๆ ของประเทศ มีีการผลิิตที่่�หลากหลายและ ชุุมชนและภาษีีเหล้้าโรงมาตลอดในช่่วงปีี พ.ศ.
เชื่่�อมโยงกัับคุุณค่่าทางประวััติิศาสตร์์ ส่่วนหนึ่่�ง 2544-2548 ทว่่าก็็ยัังไม่่ได้้ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการ
เป็็นเพราะการได้้เรีียนรู้�ในครั้�งนั้้�น ที่่�น่่าดีีใจก็็คืือ ระดัับชุุมชนสามารถแข่่งขัันได้้จริงิ
จำ�ำ นวนของผู้เ�้ สีียชีีวิติ เนื่อ่� งจากการดื่ม�่ สุรุ าไม่่มาก แต่่รััมฉลองเบย์์ฝ่่าฟัันข้้อจำำ�กััดหลายต่่อหลาย
เหมืือนประเทศไทย อย่่าง ใช้เ้ วลาพัฒั นาทั้้ง� แบรนด์แ์ ละผลิติ ภัณั ฑ์อ์ ยู่�่
มุุมหนึ่่�งการ “ห้้าม” อาจดููง่่ายแต่่การดื่�่มก็็ไม่่ได้้ 8 ปีี จนปัจั จุบุ ันั เป็น็ หนึ่่ง� ในรัมั ที่ค�่ ุณุ ภาพที่ส�่ ุดุ ในโลก
ลดลง รวมถึึงผู้้�ที่�่ได้้รัับผลกระทบจากการดื่่�มก็็ แบรนด์ห์ นึ่่ง� ทั้้ง� ในแง่่ของรสชาติแิ ละการผลิติ ฉล
ดููเหมืือนไม่ไ่ ด้ล้ ดลงเช่่นกันั ยิ่ง� ในยุคุ นี้้ด� ููเหมืือนว่่า องเบย์์รััมได้้รัับรางวััลอย่่างต่่อเนื่่�องมาตั้้�งแต่่ปีี
การทำำ�ธุุรกิิจสุุราชุุมชน ก็็ดููเหมืือนจะยัังได้้รัับ 2015 ล่่าสุุดคว้้ารางวััล Double Gold Medal
ความสนใจและได้้รัับความนิิยมมากขึ้้�น แต่่ ในงาน World Wine and Spirits Competition

38 SO MUCH TO SMILE ABOUT


175

2019 ที่�่นิิวยอร์์ก ถืือเป็็นครั้�งแรกของโลกที่�่เสีียงของ ได้ม้ ากเป็น็ อันั ดับั 4 ของโลก เป็น็ หนึ่่ง� ในพืืชที่ย่� ังั ไม่ไ่ ด้้
คณะกรรมการเป็น็ เอกฉันั ท์ซ์ึ่ง� ไม่เ่ คยมีีมาก่่อนรางวัลั ถููกแปรรููปเป็น็ ผลิติ ภัณั ฑ์ค์ ุณุ ภาพสููงมากนักั และมอง
Double Gold Medal จึึงทำำ�ขึ้�้นเป็็นพิิเศษสำำ�หรัับ เห็็นศัักยภาพว่่าอ้้อยของไทยสามารถทำำ�ได้้ดีีไม่่แพ้้
ฉลองเบย์์รัมั รัมั จากเกาะแคริเิ บีียน เรื่อ่� งราวเริ่ม� จากตรงนั้้น� ความ
แตกต่่างของฉลองเบย์ร์ ััมอยู่่ท� ี่�่น้ำ�ำ�อ้้อยน้ำ��ำ แรกที่่�คั้้�นได้้
อีีกด้า้ นหนึ่่ง� ฉลองเบย์ร์ ัมั ก็ถ็ ููกพููดถึึงในฐานะของธุรุ กิจิ ถููกนำ�ำ มาใช้เ้ พื่อ่� การทำ�ำ รัมั โดยเฉพาะไม่ไ่ ด้ใ้ ช้ก้ ากน้ำ��ำ ตาล
ชุุมชนที่่�สามารถสร้้างวงจรธุุรกิิจที่่�มีีความยั่่�งยืืนได้้ ซึ่�งทำ�ำ ให้ไ้ ด้้คุุณภาพของรััมที่่�ดีีกว่่า
สำ�ำ เร็จ็ ตลอดกระบวนการผลิติ พวกเขาให้ค้ วามสำ�ำ คัญั
กัับคุุณภาพตั้้�งแต่่อ้้อย คนและชุุมชน ผมมีีโอกาส กรรมวิธิ ีกี ารผลิติ ฟังั ดููเรีียบง่่าย อ่่านแล้ว้ ก็ด็ ููเหมืือนว่่า
ได้้พููดคุุยกัับคุุณทิิบวท ลููเซี่�่ยน นิิโคลาส สบีีทเฮคิิส ใครๆ ก็็น่่าจะทำำ�ได้้ แต่่หากเราเข้้าใจกระบวนการ
(เราเรีียกกัันสั้้�นๆ ว่่า “ทีีโบ”) และคุุณเล็็ก ชิินวิิช ผููกขาดของอุุตสาหกรรมน้ำำ��ตาลในประเทศไทยจะ
รััตนชิินกร 2 ใน 5 หุ้�นส่่วนหลัักของฉลองเบย์์รััม เข้้าใจว่่า การจะหาชาวไร่่อ้้อยที่�่ยอมเสี่�่ยงออกจาก
ถึึงความพยายามในการพััฒนาคน ชุุมชนไปพร้้อมๆ ระบบผููกขาดกับั โรงน้ำ��ำ ตาลมาปลููกอ้้อยเพื่อ่� ส่่งให้้กับั
กัับพัฒั นาคุุณภาพของผลิิตภัณั ฑ์์ โรงกลั่่�นสุุรา ที่่�เมื่�่อสิิบปีีก่่อนแทบไม่่รู้�อนาคต แถม
ให้้เก็็บเกี่่�ยวด้้วยมืือ เป็็นเรื่�่องไม่่ง่ ายในการเปลี่�่ยน
สองสามปีีแรกของการทำำ�งาน หมดเวลาไปกัับการ ความคิดิ เกษตรกรที่ส่� ำ�ำ คัญั ทั้้ง� หมด ต้อ้ งใช้ท้ ั้้ง� เงินิ และ
คัดั เลืือกสายพันั ธุ์�ของอ้อ้ ยซึ่ง� มีีมากกว่่า 200 สายพันั ธ์ุ� เวลาในการพิสิ ููจน์์
ในเมืืองไทย จนได้้สายพัันธุ์์�อ้้อยที่�่ให้้น้ำ�ำ�อ้้อยเหมาะ
กัับการทำำ�รััม ต่่อรองชาวไร่่ไม่่ให้้ใช้้สารเคมีีในการ แต่่ทุุกวัันนี้้� โมเดลสามารถประสบความสำำ�เร็็จได้้
ปลููก ไม่ใ่ ห้ใ้ ช้ว้ ิิธีกี ารเผาในการเกี่ย่� วอ้้อย ให้เ้ ก็็บด้ว้ ย หากว่่ามีีความคิิดอย่่างเป็็นขั้�นเป็็นตอนและมีีการ
มืือเท่่านั้้น� ซึ่ง� ฉลองเบย์์จยินิ ดีีรับั ซื้อ� ในราคาที่่�สููงกว่่า ส่่งเสริมิ การตลาดอย่่างจริงิ จังั เหล้า้ รัมั หนึ่่ง� ขวด (700
โรงงานน้ำ�ำ�ตาล กระบวนการผลิิตก็็ไม่่มีีการเติิมสาร มิิลลิิลิิตร) สามารถขายได้้ราคาขวดละ 700-1,000
เคมีี ไม่่เติิมน้ำำ��ตาล ไม่่มีีกลิ่่�นสัังเคราะห์์ รสสััมผััส บาท ซึ่�งราคานี้้�เป็็นราคาเฉลี่�่ยของอ้้อยดิิบหนึ่่�งตััน
กลิ่่น� ความใสของน้ำ�ำ� ทั้้ง� หมดมาจากธรรมชาติิ เมื่อ่� ได้้ ปััจจุบุ ันั ฉลองเบย์์รัมั ผลิิตได้้ปีีละ 50,000 ขวด ฉลอง
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�เริ่�มอยู่่�ตััวแล้้ว พวกเขาจึึงเริ่�มต่่อยอด เบย์์รััมเคยได้้รัับการติิดต่่อขอซื้�อกิิจการจากแบรนด์์
ด้้วยธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว เปิิดทััวร์์สำำ�หรัับการเยี่�่ยมชม ใหญ่่ในฝรั่่�งเศสและอัังกฤษ แต่่สุุดท้้ายหุ้�นส่่วน
โรงกลั่่�น กรรมวิิธีีการทำำ�งาน การเปิิดสอนค็็อกเทล ทุุกคนก็็ตััดสิินใจไม่่ขาย เพราะนั่่�นไม่่ใช่่เป้้าหมาย
เปิดิ ร้า้ นอาหารเพื่อ่� รองรับั นักั ท่่องเที่ย่� วที่ม�่ าเที่ย�่ วภููเก็ต็ ที่ท่� ุกุ คนต้้องการ
ฯลฯ ทั้้�งหมดเป็็นการทำำ�ธุุรกิิจที่�่เอื้�อประโยชน์์กัับ
ชุมุ ชนและคำ�ำ นึึงถึึงความยั่่ง� ยืืนของธุรุ กิจิ ในระยะยาว จะว่่าไปหลักั ของการทำ�ำ ธุรุ กิจิ ของฉลองเบย์์ ไม่แ่ ตกต่่าง
จริิงๆ นี่�่เป็็นโมเดลธุุรกิิจแบบไร่่ไวน์์ในฝรั่่�งเศสดีีๆ จากแนวความคิดิ การทำ�ำ กาแฟของ สตาร์บ์ ััคส์์คืือใช้้
นั่่น� เอง ส่่วนหนึ่่ง� มาจากทีีโบ ซึ่ง� เป็น็ คนฝรั่่ง� เศส เติบิ โต คนและชุุมชนเป็็นศููนย์์กลางก่่อน สร้้างเงื่่�อนไขให้้มีี
ในครอบครััวของคนทำำ�ไวน์์ในมัักเซย์์ แต่่หัันไปเป็็น การควบคุมุ คุณุ ภาพ ตรวจสอบกัันไปมาเมื่�อ่ สิินค้า้ มีี
นัักการเงิินในวอลสตรีีท และเบรคตััวเอง หัันมา คุุณภาพก็็จะขายได้้ในราคาที่�่ดีี แน่่นอนเมื่�่อมัันดีี
มองหาธุรุ กิิจที่เ�่ ขาสบายใจที่อ่� ยากจะทำ�ำ ก็ไ็ ม่่มีีใครอยากทำ�ำ ลายระบบ ท้า้ ยสุดุ ธรรมภิบิ าลก็จ็ ะ
เกิิดขึ้น้� โดยอััตโนมััติิเพราะเกิดิ การเรีียนรู้้�กัันทั้้�งระบบ
“ผมมีีส่่วนผสมของความเป็็นเด็็กบ้้านนากัับเด็็ก นี่่�เป็็นความคิิดพื้้�นฐานของระบบสหกรณ์์การเกษตร
เมืืองกรุุง แต่่เราก็็รู้�ว่ าท้้ายที่่�สุุดของชีีวิิต อยากทำำ� ที่�่เกิิดขึ้น้� ในยุุโรป ญี่่�ปุ่�นและออสเตรเลีีย เป็น็ กลยุทุ ธ
อะไรที่�เ่ ราอยู่ก�่ ัับมัันได้ไ้ ปนานๆ มากกว่่า” ของกระจายอำ�ำ นาจสู่ช�่ ุมุ ชนแบบง่่ายๆ โดยการต่่อยอด
จากสิ่่ง� ที่ช่� ุมุ ชนมีี หลักั การนี้้ท� ุกุ ที่เ่� หมืือนกันั แค่่เปลี่ย�่ น
จุุดพลิิกผัันอยู่่�ที่่�อดีีตแฟนของเขา (มารีีน ออเดร เครื่อ�่ งมืือจากไวน์์ เป็น็ สาเก เป็น็ เสื้้�อขนแกะ เป็น็ ซีีอิ๊๊ว�
ลอเรนซ์์ ลุุคชิินี่่�-ปััจจุุบัันเป็็นหุ้�นส่่วนในการทำำ�ฉลอง เป็น็ เบีียร์ห์ รืือจะเป็น็ เหล้้ารัมั ก็ไ็ ด้้
เบย์์รััมด้้วยกััน) ติิดอยู่่�ที่�่เขาหลัักจัังหวััดกระบี่่� ช่่วงที่่�
เกิิดสึึนามิิ เห็็นความมีีน้ำำ��ใจของคนไทย เกิิดความ หากหมู่บ�่ ้า้ นของไทยทุกุ หมู่บ�่ ้า้ นสามารถทำ�ำ แบบนี้้ไ� ด้้
ประทัับใจมาก เราตกลงกัันว่่าอยากกลัับมาทำำ�อะไร ทำ�ำ อย่่างต่่อเนื่อ่� ง ชุมุ ชนจะสามารถพัฒั นาองค์ค์ วามรู้้�
เพื่อ�่ ช่่วยคนไทย จากนั้้น� ทั้้ง� คู่ก�่ ็เ็ ริ่ม� หาลู่ท�่ างและพบว่่า ได้้เองและต่่อยอดไปสู่่�สิ่่�งที่ใ่� หญ่่กว่่า สร้า้ งนวััตกรรม
คุณุ ภาพของอ้อ้ ยเมืืองไทยนั้้น� ดีีมากและเราปลููกอ้อ้ ย และเครืือข่่ายด้ว้ ยตัวั เขาเองได้อ้ ย่่างยั่่ง� ยืืน

39


smile THINK

อานิิสงส์์ของ

การเจริิญสติิ

40 SO MUCH TO SMILE ABOUT


175

พระมหาวฒุ ชิ ัย
(ท่าน ว.วชริ เมธี)

คนที่่�นิ่่�งเป็น็ คนที่่ห� ยุดุ เป็น็ จะเป็น็ คนที่่�โชคดีมี าก เพราะจะไม่ต่ กเข้า้ สู่่�ความรุนุ แรง
ข้้อดีีของรถคืือ วิ่่ง� ได้ร้ วดเร็็ว แต่ข่ ้อ้ เสียี ก็็คืือ รถที่่ไ� ม่่ยอมเบรกเป็น็ รถที่่อ� ันั ตราย
การฝึกึ สมาธิิเป็น็ วิิธีเี รียี นรู้�้ ที่่จ� ะทำำ�ให้เ้ ราติิดเบรกให้ต้ นเอง
คืือรู้�้ จัักวิิธีหี ยุุดใจตัวั เองให้้หยุดุ ในที่่�ที่่�ควรหยุดุ ระวัังตััวในที่่ท� ี่่ค� วรระวังั
คนที่่�สามารถห้า้ มตััวเองได้้ทุุกครั้้�งที่่จ� ิิตใจกำำ�ลัังใฝ่่ต่ำ��ำ คืือคนที่่�โชคดีที ี่่ส� ุดุ ในโลก

WORDS พระมหาวุฒชิ ยั (ท่าน ว.วชิรเมธี)

ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

เราลองสัังเกตตัวั เองว่่า เราสามารถที่จ�่ ะนิ่่ง� ได้ไ้ หม สามารถ เที่่�ยงวััน แม้้จะมีีแสงที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อโลก แต่่กลัับไม่่มีี
ที่�่จะสงบได้้ไหม ถ้้าทำำ�ได้้ ขอให้้รู้�ว่ า นั่่�นคืือสภาพเดิิมแท้้ ใครกล้้าเข้้าใกล้้
แห่่งจิิตใจของเราทุุกคน เราควรเรีียนรู้�ที่จ่� ะนิ่่�ง เราควรเรีียนรู้� ใครๆ ก็็มัักจะชอบมองพระจัันทร์์แล้้วบอกว่่าพระจัันทร์์
ที่่�จะสงบอย่่างนี้้�บ้้างอย่่างน้้อยวัันละ 3-5 นาทีี ถ้้าเราทำำ� ส่่องแสงเพื่่�อตััวฉัันทั้้�งนั้้�น แต่่ไม่่มีีใครมองพระอาทิิตย์์แล้้ว
อย่่างนี้้�ได้้ภายในหนึ่่�งอาทิิตย์์ เราจะเปลี่่�ยนเป็็นอีีกคนหนึ่่�ง บอกว่่าพระอาทิิตย์์ส่่องแสงเพื่่�อฉันั เลย
ซึ่ �งน่่าชื่�่นชมมาก

เมื่่�อไหร่่ก็็ตามที่่�รู้�สึ กแย่่กัับชีีวิิต รู้�สึ กแย่่กัับเพื่�่อน รู้�สึ กแย่่ เราอยากเป็็นพระจัันทร์์หรืือพระอาทิิตย์์ ถ้้าอยากเป็็น
กัับการทำำ�งาน หรืือกำำ�ลัังตกอยู่่�ในความเครีียดและอ่่อนล้้า พระจัันทร์์ ควรเรีียนรู้�ที่�่จะหายใจอย่่างรู้้�สึึกตััวทุุกวััน
จากการทำำ�งานมากมาย ผู้้�เขีียนอยากจะขอให้้ลองหลัับตา อย่่างน้้อยวัันละ 3 นาทีีแล้้วเราจะเห็็นว่่าชีีวิิตนั้้�นเรา
ลงเบาๆ สถานที่�่ไม่่สำำ�คััญ จะเป็็นตรงไหนก็็ได้้ ในรถแท็็กซี่�่ จััดการได้้ เราสามารถมีีชีีวิิตที่�่ดีีได้้ในปััจจุุบัันขณะ
บนรถไฟ หน้้าจอคอมพิิวเตอร์์ในสำำ�นัักงาน ขณะที่�เ่ รากำำ�ลังั แล้้วถ้้าทำำ�อย่่างนี้้�ไปเรื่่�อยๆ ให้้สัังเกตว่่าความโกรธขอ
ทะเลาะกัับลููก ตอนที่่�เรากำำ�ลัังเปิิดฝัักบััวฉีีดน้ำำ��ใส่่ตััวเพื่�่อ งเราจะอายุุสั้้�นลงๆ จนกระทั่่�งวัันหนึ่่�งที่�่เราสามารถอยู่่�
อาบน้ำ�ำ� หรืือแม้้กระทั่่�งตอนที่่�เราหลัับตาลงนอนบนที่่�นอน เหนืือความโกรธได้้ ความเมตตาจะเข้า้ มาแทนที่ค่� วามโกรธ
ลองสละเวลากลัับมาหายใจเงีียบๆ คนเดีียว เอามืือแตะ เหมืือนกัับพระประธานในวััดทุุกวััด สัังเกตให้้ดีี ไม่่มีี
ลงไปที่ห่� น้า้ ท้้อง หายใจเข้า้ ก็ร็ ู้้�ตััว หายใจออกก็็รู้้�ตััว หากเรา พระประธานองค์์ไหนเลยที่�่หน้้าบึ้�้งด้้วยความโกรธ เรา
ทำำ�อย่่างนี้้�ทุุกวััน จะมากจะน้้อยไม่่สำำ�คััญ รัับรองได้้ว่่า ทุุกคนมีีศัักยภาพที่�่จะเบิิกบานกัันทุุกคน โปรดอย่่าลืืม
ภายในสามวัันเราจะเปลี่�่ยนเป็็นอีีกคน และเราจะเห็็นว่่า ศัักยภาพที่่�จะเบิิกบานศัักยภาพนั้้�นมีีอยู่่�ในตััวเรา ขอแค่่
ตััวเราเองมีีรอยยิ้�มอยู่่�บนใบหน้้าได้้ตลอดเวลา เราจะมีี เรามาเรีียนรู้�ที่จ�่ ะหายใจอย่่างมีีสติิ
สุุขภาพจิิตที่่�ดีีอย่่างที่�่ไม่่เคยเป็็นมาก่่อน เราจะสามารถ การจะพลิิกความโกรธให้้เป็็นความเมตตานั้้�นเป็็นเรื่่�อง
จััดการชีีวิิตได้้ดีีขึ้�้น และแน่่นอนที่�่สุุดเราจะกลายเป็็นคน ที่�่ค่่อนข้้างทำำ�ได้้ยาก แต่่ขอแนะนำำ�ว่่า ให้้ทำำ�ตามขั้้�นตอน
มีีเสน่่ห์์ดึึงดููดต่่อคนรอบข้า้ ง ที่่�ผู้้�เขีียนแนะนำำ�มาก่่อนหน้้านี้้�ก่่อน จากนั้้�นเมื่่�อเราสามาร
คนที่�่สามารถจััดการความโกรธได้้เปรีียบเสมืือนดอก ถตั้้�งเนื้้�อตั้้�งตััวได้้แล้้ว จึึงหัันกลัับมาทบทวนตััวเอง แล้้วหััน
กุุหลาบแรกแย้้มที่�่ใครๆ ก็็อยากชื่่�นชม มีีความนุ่่�มนวล กลัับไปทบทวนคนที่�่ทำำ�ให้้เราโกรธ ว่่าทั้้�งเขาทั้้�งเราต่่างก็็
อ่่อนโยนเปรีียบเสมืือนพระจัันทร์์ในคืืนวัันเพ็็ญ ส่่วนคนที่่� เป็น็ เพื่�อ่ นร่่วมสังั สารวัฏั ด้ว้ ยกันั แท้้ๆ
จััดการความโกรธไม่่ได้้เปรีียบเสมืือนพระอาทิิตย์์ยาม

จากหนังสือชดุ “มหศั จรรยแ์ หง่ ชีวิต” 41


แต่่ละคนล้้วนมีีกรรมเป็็นของตััวเองซึ่ �งเรีียกว่่าแค่่นี้้�ก็็ทุุกข์์ห คนที่่�เราโกรธนั้้�น อย่่าไปแผ่่ตอนที่่�เราโกรธ แต่่ควรจะฝึึกให้้
นัักหนาสาหััสมากพออยู่่�แล้้ว แล้้วทำำ�ไมจะต้้องมาสร้้างกร มันั เป็น็ วิถิ ีีชีีวิติ ของเราทุกุ วันั ๆ จนกระทั่่ง� ว่่าเมตตากับั วิถิ ีีชีีวิติ
รมใหม่่ต่่อกัันและกัันอีีก เราแต่่ละคนแบกกรรมของตััวเอง ของเรากลายเป็็นเนื้้�อเดีียวกันั
ก็็เรีียกว่่าหนัักอึ้้�งพอแล้้ว ถ้้าเรายัังมาโกรธกัันและกััน มาส ในสมััยพุุทธกาล เวลาที่่�พระอริิยสาวกเจอกััน ท่่านมัักจะ
ร้้างกรรมสร้้างเวรใหม่่ก็็เท่่ากัับว่่าเรากำำ�ลัังเพิ่่�มภาระแห่่งคว ถามกัันว่่า “ท่่านสารีีบุุตรท่่านอยู่่�ด้้วยวิิหารธรรมอะไร”
ามทุุกข์์ลงไปบนเป้้หลัังของเราให้้หนัักอึ้้�งยิ่่�งขึ้้�น เมื่่�อคิิดได้้อ พระสารีีบุุตรก็็จะตอบว่่า “ช่่วงนี้้�ผมอยู่่�ด้้วยเมตตาพรหม
ย่่างนี้้�ว่่าเราต่่างก็็มีีภาระมากพอแล้้ว ก็็จะเห็็นทั้้�งเราเห็็นทั้้�ง วิหิ าร” “ช่่วงนี้้�ผมอยู่�ด่ ้้วยสุญุ ญตาพรหมวิหิ าร” หรืือ “ช่่วงนี้้ผ�
เขากลายเป็็นเสมืือนสัตั ว์ผ์ ู้ล้� อยคออยู่ใ�่ นทะเลทุุกข์เ์ สมอกันั มอยู่่ด� ้ว้ ยกรุณุ าพรหมวิหิ าร”
แท้้ที่่�จริิงทั้้�งเราทั้้�งเขาเป็็นบุุคคลที่่�ควรแก่่การสัังเวช ควรแก่่ คำ�ำ ว่่า “วิหิ าร” แปลว่่า คุณุ ธรรมประจำ�ำ จิติ ประจำ�ำ ใจ เราทุกุ คน
ความสงสาร ควรแก่่ความเมตตาทั้้ง� คู่�่ ฉะนั้้น� อย่่ามาเสีียเวลา ควรจะฝึึกจิิตฝึึกใจของเราให้้มีีเมตตาเป็็นเรืือนใจเอาไว้้
โกรธกัันอยู่่�อีีกเลย เมตตากัันไว้้ดีีกว่่า แล้้วก็็แผ่่เมตตา เป็็นพื้้�นฐาน ถ้้าเรามีีเมตตาเป็็นเรืือนใจเป็็นพื้้�นฐานอยู่่�
ให้้เขา ภาวนาให้้เขามีีความร่่มเย็็นเป็็นสุุข มีีอายุุยืืนยาว มีี ตลอดเวลา ถึึงเวลาโกรธขึ้้�นมา เราไม่่ต้้องภาวนามากมาย
สุุขภาพกายสุขุ ภาพจิติ แข็ง็ แรงสมบููรณ์์ มีีครอบครััวที่่ม� ั่่น� คง แค่่กลัับมาแผ่่เมตตาในจิิตในใจให้้ตััวเอง แล้้วก็็ให้้คนที่�่
มีีหน้้าที่�่การงานที่่�สููงส่่ง แล้้วนึึกถึึงเขาแต่่ในทางที่่�ดีีงาม เขาทำำ�ให้้เราโกรธ แค่่นั้้�นเอง แม่่น้ำ�ำ�แห่่งเมตตาก็็จะแสดง
ถ้้าทำำ�ได้้อย่่างนี้้� ปลููกจิิตที่�่ประกอบด้้วยไมตรีีเพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อยๆ ปาฏิิหาริิย์์แห่่งความชุ่่�มเย็็นให้ป้ รากฏ
ในที่�่สุุดกระแสแห่่งเมตตาจิิตจากเราก็็จะส่่งไปถึึงเขา การที่�่คนจำำ�นวนมากแผ่่เมตตาแล้้วไม่่ได้้ผล  เพราะเขา
พอเขารัับรู้�ได้้ เขาจะมีีความร่่มเย็็นเป็็นสุุขแล้้วจะสามารถ มััวแต่่จะแผ่่เมตตา  แต่่ไม่่มีีเมตตาที่�่จะนำำ�ไปแผ่่  เห็็นไหม
หัันมาปฏิิสััมพัันธ์์ต่่อเราด้้วยความเมตตาอารีีเหมืือนที่�่เรา ก่่อนแผ่่เมตตาจะต้้องสร้้างเมตตาจิิตขึ้้�นในจิิตในใจของ
มีีต่่อเขา ตััวเอง จนกระทั่่�งว่่าให้้ผลเป็็นความชุ่่�มเย็็นในจิิตในใจของ
เช่่นเดีียวกััน เมื่่�อเราตัักน้ำำ��มาแล้้วไปรดต้้นไม้้ ถ้้าต้้นไม้้ ตััวเองก่่อน แล้้วจากนั้้�นจึึงค่่อยแผ่่ออกไปกระแสแห่่ง
ชุ่ �มเย็็น เชื่่�อไหม น้ำ�ำ�ที่่�กระเซ็็นถููกตััวเราก็็ทำำ�ให้้ร่่างกายเรา เมตตาก็็จะค่่อยๆ เลื่่�อนไหลไปถึึงคนที่�่เป็็นเป้้าหมายที่�่เรา
ชุ่ �มเย็็นเหมืือนกััน นั่่�นแหละ คนที่่�รดน้ำ�ำ�คืือเมตตาให้้คนอื่�่น แผ่่เมตตาให้้เขา คนจำำ�นวนมากที่�่แผ่่เมตตาแล้้วไม่่ได้้ผล
ความชุ่่�มเย็็นนอกจากเกิิดขึ้้�นกัับเป้้าหมายแห่่งความเมตตา เพราะเขาแผ่่เมตตาแต่่ปาก แต่่ใจของเขานั้้�นยัังเต็็มไปด้้วย
ของเราแล้้วก็็เกิิดขึ้้�นกัับจิิตใจของเราเองด้้วย ต้้นไม้้ที่�่ได้้รัั ความโกรธอยู่่�เหมืือนเดิิม ฉะนั้้�นรากฐานของการแผ่่เมตตา
บการรดน้ำำ��แล้้วงอกงามฉัันใด คนที่�่คอยรดน้ำ�ำ�ให้้ต้้นไม้้ก็็มีี ที่่แ� ท้จ้ ริิงอยู่ท่� ี่�ใ่ จ ไม่ใ่ ช่่ที่่�ปาก
ความงอกงามเพิ่่�มขึ้้�นในจิิตในใจฉัันนั้้�น ฉะนั้้�นผู้้�รู้้�หรืือ ส่่วนถ้้อยคำำ�สำำ�หรัับแผ่่เมตตานั้้�น ไม่่สำำ�คััญหรอกว่่าจะเป็็น
นักั ปราชญ์จ์ ำ�ำ นวนมากจึึงมักั จะบรรลุธุ รรมท่่ามกลางแมกไม้้ ภาษาบาลีีหรืือภาษาไทย ขอเพีียงเรานึึกแผ่่ความปรารถนาดีี
ที่่�ร่่มรื่่�น เพราะแมกไม้้ที่่�ร่่มรื่่�นเป็็นที่่�มาของจิิตใจที่่�รื่�นรมย์์ใน ออกไปจากใจเราอย่่างแท้้จริิง พลัังของจิิตก็็จะกระทบจิิต
ชีีวิติ ของเรา ที่่�เป็็นเป้้าหมายได้้โดยตรง อย่่ากัังวลต่่อถ้้อยคำำ� แต่่จง
ความเมตตาเปรีียบเสมืือนสายน้ำำ��และเปรีียบเสมืือนผืืนป่่า กังั วลว่่า เวลาที่่�เราแผ่่ความปรารถนาดีีไปให้้ใคร เรามีีความ
อัันร่่มรื่�่น ถ้้าเราปลููกฝัังบ่่มเพาะเมตตาจิิตลงไปในใจ จริิงใจอยู่่�ในนั้้�นหรืือเปล่่า ถ้้าเรามีีความจริิงใจที่�่ปรารถนา
ของเรามากขึ้้�นๆ ตััวเราเองก็็จะรื่่�นรมย์์ เหมืือนกัับว่่าเรานั้้�น จะให้้เขาอยู่่�ดีีมีีความสุุข แม้้ไม่่ต้้องท่่องออกมาเป็็นถ้้อยคำำ�
มีีธารน้ำำ��หลั่่�งไหลอยู่่�ภายในตััว เหมืือนกัับตััวเราเองนั้้�น แต่่ใช้เ้ พีียงกระแสแห่ง่ จิติ ที่ค่� ิดิ ถึึงเขาในทางกุศุ ล แค่่นั้้น� การ
เป็็นต้้นไม้้ใหญ่่ที่�่ตััวเราเองก็็มีีความชุ่่�มเย็็นอยู่่�ภายใน แผ่่เมตตาก็็สำ�ำ เร็็จเหมืือนกััน
ใครมาก็็พลอยชุ่ �มเย็็นตามไปด้้วย ฉะนั้้�นการแผ่่เมตตาให้้

42 SO MUCH TO SMILE ABOUT


175

43


smile LIFE

คณุ หญิงจ�ำนงศรี
หาญเจนลกั ษณ์

ให้้อภััย
ปลดโซ่่จากใจ

สิบิ กว่า่ ปีมี าแล้ว้ ข้า้ พเจ้า้ ถามท่า่ นอาจารย์พ์ ุุ ทธทาสว่า่
ทำ�ำ อย่า่ งไรจะให้อ้ ภัยั คนคนหนึ่ง่� ที่่�ทำ�ำ ให้ต้ ัวั เราเป็น็ ทุกุ ข์อ์ ย่า่ งมากได้้
เพราะการที่่ใ� ห้้อภััยไม่่ได้้นั้้�นรุ่่�มร้อ้ น กระสัับกระส่า่ ย
หาความสุุขสบายจริิงๆ ไม่่ได้้เอาเสียี เลย

WORDS คุณุ หญิิงจำ�ำ นงศรีี หาญเจนลัักษณ์์ (ป้า้ ศรีี)

ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

44 SO MUCH TO SMILE ABOUT


175

ท่่านอาจารย์์หััวเราะหึึๆ แล้้วตอบสั้้�นๆ ว่่า เร้้นอยู่่� เป็็นการซ่่อนที่่�มิิดชิิดจนไม่่รู้้�ตััว เขน็ ครก ตัวเบา
“ก็็อย่่าไปเบีียดเบีียนเขาสิ”ิ “ก็อ็ ย่า่ ไปเบีียดเบียี นเขาสิ”ิ ท่่านบอก มา ผู้แต่ง
ฟัังปุ๊�บก็็หวิิดจะโมโหขึ้�้นทัันทีี เอ๊๊ะ...เรา ได้้คิิดว่่าไม่่เพีียงแค่่เบีียดเบีียนเขาเท่่านั้้�น
ไม่่ได้้ไปทำำ�อะไรคนที่่�ทำำ�ร้้ายเรานี่่�นะ เขาสิิ มันั ยังั สร้้างพัันธนาการให้ต้ ัวั เองด้ว้ ยตััวเอง คณุ หญิงจำ� นงศรี หาญเจนลักษณ์
เป็็นฝ่่ายเบีียดเบีียน นอกจากไม่่เข้้าใจ นั่่�นแหละที่่�ถููกเบีียดเบีียนมากกว่่าใครอื่น�่
ความหมายของท่่านอาจารย์์แล้้ว ข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้าเห็็นในครั้�งนั้้�นว่่า การ ‘ให้้อภััย’ ‘เข็นครกตัวเบา’ เป็นหนังสือที่น�ำ
ยังั จะพาลโกรธท่่านเอาด้ว้ ยซ้ำ��ำ กัับการ ‘ยกโทษ’ ไม่่เหมืือนกัันอย่่างที่่�เคย เนอ้ื หา ของหนงั สอื Best Seller 2 เลม่
กว่่าจะเข้า้ ใจความจริงิ ที่ท�่ ่่านพููดได้แ้ จ่่มแจ้ง้ เข้้าใจ บางครั้�งเรายกโทษให้้โดยไม่่ให้้อภััย คือ ‘เข็นครกลงเขา’ และ ‘วชิ าตวั เบา’
ก็็อีีกนานนัับเดืือน เพราะยกโทษนั้้�นยกให้้ได้้ด้้วยปากและ มาพิมพ์รวมในเล่มเดียว โดยได้แก้ไข
เมื่�่อไปอยู่่�ที่่�วััดสวนโมกขพลาราม ที่่�อำำ�เภอ ความตั้้�งใจ แต่่การให้้อภััยนั้้�นต้้องเกิิด ปรับปรุงให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน โดยเพิ่มเติม
ไชยา เพื่่�อฝึึกสติิปฏิิบััติิธรรมกัับอุุบาสิิกา ขึ้น้� เองด้ว้ ยใจที่�่ปล่่อยวาง ‘เนื้อหาใหม่’ ท่ียังไม่ได้ตีพิมพ์เป็นเล่ม
คุณุ รัญั จวน อินิ ทรกำ�ำ แหง เรื่อ� งอภัยั ทานนั้้น� อย่่างเช่่น ในเรื่�องที่่�เกิิดจากการที่�่ผู้้�หญิิง มากอ่ น จำ� นวน 26 บท (‘เขน็ ครกลงเขา’
แม้พ้ ยายามอยู่ท�่ ุกุ วี่ท่� ุกุ วันั ด้ว้ ยการแผ่่เมตตา คนหนึ่่�งนอกใจสามีีจนเกิิดลููกสาวตััวน้้อยๆ จำ� นวน 34 บท ‘วชิ าตวั เบา’ จำ� นวน 34 บท
ทั้้�งเช้้าทั้้�งเย็็นให้้สรรพชีีวิิต โดยเฉพาะ ถึึงแม้้เธอจะรัับผิิดและหย่่าร้้างกัับสามีีใน และเนื้อหาใหม่ 26 บท รวมเป็น 94 บท)
อย่่างยิ่�งคู่่�แค้้นที่�่กล่่าวถึึงข้้างต้้น ประโยค ที่่�สุุด แต่่ฝ่่ายชายก็็ยัังเลี้้�ยงเด็็กน้้อยเป็็นลููก
สำำ�คััญคืือ “...ขอจงเป็็นสุุขเป็็นสุุขเถิิด ด้้วยความทะนุถุ นอมและรัักแสนรััก นั บ เ ป ็ น เ รื่ อ ง น ่ า ยิ น ดี ส� ำ ห รั บ นั ก อ ่ า น
อย่า่ ได้้เบีียดเบียี นซึ่ง�่ กัันและกัันเลย...” สองพ่่อลููกผููกพันั กันั มาก แต่่ผู้ท�้ ี่ไ่� ม่่มีีความสุขุ ทั้งท่ี เป็นแฟนหนังสือเดิม-เคยอ่านท้ัง
แต่่ไม่่ง่ายอย่่างที่ค�่ ิดิ เพราะในขณะที่ป�่ ากว่่า กลัับเป็็น ‘คุุณย่่า’ของเด็็ก ท่่านเจ็็บแปลบ สองเล่มมาแล้ว จะได้ซึมซับอรรถรสเดมิ
“ขอจงเป็็นสุุขเป็็นสุขุ เถิดิ ” แต่่ใจกลัับรั้ง� ๆ ในใจทุุกครั้�งที่�่เห็็นหน้้า ‘หลาน’ ซึ่�งเป็็นเด็็ก และได้ลิ้มลองอรรถรสใหม่ท่ียังไม่เคย
ถ่่วงๆ ไว้้ เรีียกว่่าแผ่่เมตตาด้้วยพููดและคิิด น่่ารัักน่่าเอ็็นดูู เพราะท่่านรู้้�สึึกอยู่่�เสมอ สัมผัส ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยอ่านหนังสือ
แต่่ใจไม่่แผ่่ตาม รู้�สึกตััวว่่าล้้มแล้้วเหลวอีีก ว่่าเป็็นผลพวงจากความผิิดร้้ายแรงของ ทั้ ง ส อ ง เ ล ่ ม ม า ก ่ อ น ก็ จ ะ ไ ด ้ เ ป ิ ด โ ล ก
จนเกืือบจะท้้อแท้้ ผู้้เ� ป็็นแม่่ แห่งการเขียนของคุณหญิงจ�ำนงศรี
จนกระทั่่ง� วันั หนึ่่ง� พอกล่่าวถึึง“ขอจงเป็น็ สุขุ คุุณย่่าบอกทุุกคนว่่าได้้คิิดจนตกแล้้ว และ หาญเจนลักษณ์ กันอย่างเต็มอิ่ม จุใจ
เป็็นสุุขเถิิด” ก็็รู้�สึ กว่่าโลกที่�่เคยหนัักและ ได้้ยกโทษให้้ลููกสะใภ้้แล้้วตั้้�งแต่่วัันที่่�เธอ
เหนอะหนะนั้้�น โปร่่งเบาสว่่างไสวราวกัับ มาร้้องไห้้และกราบขอโทษ แต่่ท่่านไม่่รู้� ภาพประกอบ - ศักดส์ิ ริ ิ มีสมสบื
ได้้ผ่่านพ้น้ เมฆทึึบที่่ป� กคลุุมมานาน เท่่าทัันใจตััวเองว่่า ยัังผููกใจเจ็็บผู้้�หญิิงที่่� กวีซีไรต์ - ศิลปนิ ศิลปาธร
ทรยศต่่อลููกชายสุดุ ที่่�รัักของท่่าน ขนาด - หนังสอื ไซส์ใหญ่
16 หน้ายกพิเศษ จ�ำนวน 360 หนา้
ไม่่ใช่่เพราะอะไรอื่่�นหรอกค่่ะ ก็็ใจข้้าพเจ้้า ท่่านเบีียดเบีียนอดีีตลููกสะใภ้้ด้้วยใจที่�่ ราคา 285 บาท
เองนั่่�นแหละ เป็็นครั้�งแรกที่�่อยากให้้เขา ให้้อภััยไม่่ได้้ ใจท่่านจึึงยัังถููกเกาะกััด ไม่่ วางจ�ำหน่าย ตุลาคม พ.ศ. 2558
เป็็นสุุขจริิงๆ อย่่างไม่่มีีเงื่�่อนไข ในความ เป็็นอิิสระที่�จ่ ะมีีความสุขุ อันั ปลอดโปร่่ง ค�ำนิยม โดย
ปล่่อยวางอัันแสนวิิเศษนั้้�น ความรู้้�สึึกรั้�งๆ • อ.ประมวล เพ็งจันทร์
ถ่่วงๆ ที่ว่�่่านั้้น� ก็ห็ ลุดุ ผึึงเหมืือนเปลื้้อ� งโซ่่ตรวน การยกโทษไม่่ยากนััก เพราะอยู่่�ที่่�ความคิิด ผเู้ ขยี น ‘เดนิ สู่อสิ รภาพ’
ออกจากใจ เป็น็ อิสิ รภาพที่เ�่ บาสบาย เหมืือน เหตุุผล คำำ�พููด และพฤติิกรรมภายนอก • ดร.วิรไท สันติประภพ
คำำ�พังั เพยที่�ว่ ่่า ‘ยกภูเู ขาออกจากอก’ แต่่การให้้อภััยยากเย็็น เพราะอยู่่�ที่่�ความรู้้� ผู้วา่ การธนาคารแหง่ ประเทศไทย

สึึกและวิิธีีคิิดที่�ฝ่ ังั ลึึก ติดตอ่ สอบถามรายละเอยี ด
ความหมายของคำำ�ท่่านอาจารย์์พุุทธทา คุณปุ้ย โทร. 08 9816 3116
สชััดแจ้้งในใจขึ้�้นมาว่่า อ้้อ...ที่�่เราถืือโทษ ในมุุมกลัับ การให้้อภััยจะเกิิดขึ้�้นอย่่าง อีเมล [email protected]
โกรธเขาอยู่่�นั้้�นก็็กำำ�ลัังเป็็นการเบีียดเบีียน ง่่ายดายและเป็น็ ธรรมชาติิ เมื่่�อใดที่�ใ่ จสงบ
เขาด้้วยใจ เพราะมีีความประสงค์์ร้้ายซ่่อน ปล่่อยวาง ไม่่ยึึดตััวเองเป็น็ ศููนย์ก์ ลาง 45

หนงั สอื : เข็นครกตวั เบา


smile STORY

Seepferdchen

Seepferdchen (เซ แฟด เชี่่ย� น)
เป็น็ คำ�ำ ภาษาเยอรมันั แปลว่า่ ม้า้ น้ำ�ำ�
ในโลกของการว่่ายน้ำำ��ที่่�เยอรมนีี
มัันคืือสัญั ลัักษณ์บ์ ่ง่ บอกความสามารถว่า่
ว่า่ ยน้ำ�ำ� ได้้ 25 เมตรโดยไม่ม่ ีหี ่ว่ งยาง
หรือื อุปุ กรณ์ช์ ่ว่ ยเหลือื ใดๆ,
ดำ�ำ น้ำ�ำ� ลงไปหยิบิ สิ่่ง� ของขึ้้น� มา
จากระดับั ความลึึกประมาณ 1 เมตรได้้
และกระโดดลงน้ำ�ำ� ได้ด้ ้ว้ ยตัวั เอง
เป็น็ ความสามารถระดับั เริ่่ม� ต้น้ ของการเรียี นว่า่ ยน้ำ�ำ�
ยังั มีรี ะดับั ทองแดง เงินิ และทองต่อ่ ไปอีกี
แต่ส่ ำ�ำ หรับั เด็ก็ เล็ก็ วัยั 4 ถึึง 6 ขวบแล้ว้
ก็เ็ รียี กว่า่ ไม่ใ่ ช่ไ่ ด้ง้ ่า่ ยๆ เลย

WORDS/PHOTO

SOPAPORN KURZ - โสภาพร ควร์์ซ

สำำ�หรัับเอมม่่า ฉัันเริ่�มพาไปเรีียนว่่ายน้ำ�ำ� ปกติิคุุณพ่่อคุุณแม่่จะต้้องรออยู่่�ข้้างนอก
ตอนอายุุเกืือบห้้าขวบแล้้ว เหตุุที่่�ช้้ากว่่าเด็็ก แต่่เอมม่่าไม่่ยอม จะร้้องไห้้ ฉัันเลยต้้อง
คนอื่�่นๆ แถวนี้้�เพราะหาที่�่เรีียนไม่่ได้้ คอร์์ส นั่่�งอยู่่�ดููลููกด้้วยก็็เลยได้้เห็็นพััฒนาการ
เรีียนว่่ายน้ำำ��เพื่�่อสอบเอาเจ้้าม้้าน้ำ�ำ�นี้้�เป็็นที่่� ของลููกตลอด แม้้จะไม่่ยอมทำำ�โน่่นนี่�่ แต่่
นิิยมมาก สอบถามไปที่�่ไหนก็็เต็็มตลอด ทุุกครั้�งหลัังเลิิกเรีียนลููกจะบอกว่่าสนุุก
ต้้องลงชื่่�อรอกัันข้้ามปีี ที่่�ได้้คอร์์สที่�่ไปเรีียนนี้้� และอยากไปเรีียนอีีก ลููกทำำ�ได้้มากขึ้�้น
ก็เ็ พราะเพื่�่อนบ้า้ นแนะนำำ� เขาเอาลููกไปเรีียน เรื่�่อยๆ แต่่หลายอย่่าง เช่่น กระโดดลงน้ำ�ำ�,
ที่�่นั่่�นเหมืือนกััน เลยพอแนะนำำ�ได้้ว่่าคอร์์ส ดำำ�น้ำ�ำ� ลููกไม่่ยอมทำำ�เลยจนฉัันยัังอ่่อนใจ
ของวัันไหนไม่่ต้้องรอนานถึึงจะต้้องขัับรถไป แทนครูู แต่่ฉัันก็็ไม่่ได้้ซีีเรีียสว่่าจะต้้องทำำ�
หลายสิิบกิิโล แต่่ก็็นัับว่่าโชคดีีที่�่ได้้ที่�่เรีียน ได้้โดยเร็็ว เราแค่่อยากให้้ลููกว่่ายน้ำ�ำ�เป็็น
ไม่่งั้�นก็็ต้อ้ งรอต่่อไป จะใช้เ้ วลานานหน่่อยก็็ไม่เ่ ป็น็ ไร

วัันแรกที่�่พาลููกไปเรีียน เอมม่่ายอมเปลี่่�ยน เอมม่่าทำำ�ได้้มากขึ้�้นเรื่่�อยๆ ครููเริ่�มลดจำำ�นวน
ชุุดแต่่ไม่่ยอมลงสระ นั่่�งอยู่่�ข้้างสระ 30 นาทีี ห่ว่ งยาง จนในที่ส่� ุดุ ก็ว็ ่่ายน้ำ�ำ� ได้เ้ องโดยไม่ต่ ้อ้ ง
กว่่าจะยอมลง (คอร์์ส 45 นาทีี) ใส่่ห่่วงยาง ใช้้ห่่วงยางเลย วัันแรกที่่�ทำำ�ได้้ ถึึงแม้้จะแค่่
เต็็มไปหมด ไม่่กล้้ากระโดด ไม่่กล้้าจุ่ �มหน้้า สิิบเมตร ฉัันก็็รู้�สึ กปลื้้�มใจน้ำ�ำ�ตาจะไหล คืือ
ลงน้ำำ�� ไม่่กล้้าทำำ�อะไรเลย จนฉัันคิิดในใจว่่า ลููกมาไกลมากแล้ว้ ลุ้�นไปกับั เขาทุกุ ครั้ง� ที่ค�่ รูให้้
โอ๊๊ย... นี่่�จะต้้องเสีียเงิินฟรีีหรืือเปล่่าน้้อ... ลองทำ�ำ ดำ�ำ น้ำ��ำ ทำ�ำ ได้ม้ ากขึ้น้� ส่่วนกระโดดน้ำ��ำ นี้้�
กว่่าจะได้้ที่�่เรีียนก็็แสนยาก ตัังค์์ก็็จ่่ายแล้้ว เหมืือนกับั ของแสลง ไม่่ค่่อยยอมทำำ�
ถ้้ายกเลิิก จะได้้เงิินคืืนไหมนี่่� ฮ่่า...

46 SO MUCH TO SMILE ABOUT


จนเวลาผ่่านไปสัักสามเดืือนฉัันก็็ดููลููกไป ลงมืือทำ�ำ อาหารเย็็น เอมม่่าเสนอตัวั มาช่่วย 175
เพลิินๆ คอยวิ่�งไล่่จัับอัันนาด้้วย (บางทีี ระหว่่างที่ท่� ำำ�อยู่น�่ ั้้�น เอมม่่าก็็พููดขึ้น�้ ว่่า
ก็็ต้้องพาติิดไปด้้วย) จนครููพููดขึ้�้นว่่า เอมม่่า “แม่่ วัันนี้้เ� อมม่่าได้ม้ ้า้ น้ำ��ำ แล้้วเนอะ แม่ช่ อบ 47
ตอนนี้้�เธอทำำ�ได้้ทุุกอย่่างแล้้ว ถ้้าคราวหน้้า ไหม?”
ทำำ�ได้อ้ ย่่างนี้้�อีีกเธอจะได้เ้ จ้า้ ม้้าน้ำ��ำ แล้้วนะ แต่่สายตา แววตา ที่่�ลููกมองมาหาฉััน มัันเหมืื
โอย... หััวใจแม่่มัันพองฟูู แล้้วก็็ลุ้�น ใจนึึง อนกัับเขากำำ�ลัังถามว่่าเขาทำำ�ได้้ดีีอย่่างที่�่ฉััน
ก็็อยากให้้กำำ�ลัังใจ เชีียร์์ให้้เขาทำำ�ได้้ แต่่อีีกใจ “คาดหวังั ” ไหม?
ก็็แบบ หย่่ง... อย่่าไปพููดถึึงมากเดี๋๋�ยวลููกจะ วิินาทีีนั้้�น ใจฉัันวููบลงไป นี่่�ฉัันตื่่�นเต้้นมากเกิิน
เครีียด จนมัันไปกดดันั ลููกเกิินไปหรืือเปล่่านี่่�
ถึึงวัันจริิง... โอ๊๊ย...อิิแม่่บิ้�วท์์ตััวเองอย่่าง ฉัันย่่อตััวลงไปอยู่่�ในระดัับสายตาลููก ตอบ
เว่่อร์์มาก รู้้�สึึกว่่ามัันเป็็นวัันที่่�ยิ่ �งใหญ่่มาก ลููกว่่า
วัันหนึ่่�งของลููก (และของเรา) จนต้้องพยายาม “เอมม่่า มองแม่่นะลููก แม่่ชอบ และภููมิิใจ
บอกตััวเองว่่า ‘อย่่าเยอะ’ ฮ่่า... ไปถึึงที่�่เรีียน ที่่�เอมม่่าได้้ม้้าน้ำำ��ในวัันนี้้� แต่่ที่�่แม่่ภููมิิใจที่�่สุุด
เขาก็็ให้้ว่่ายน้ำ�ำ�ตามปกติิ ทำำ�เหมืือนทุุกๆ ครั้�ง คืือที่่�เอมม่่ากล้้าทำำ� กล้้ากระโดด และเอมม่่า
ไม่่มีีอะไรพิเิ ศษ เอมม่า่ ก็ท็ ำ�ำ ได้ท้ ุกุ อย่่าง จนมาถึึง พััฒนามาได้้ไกลมาก ลองนึึกถึึงวัันแรกที่่�หนูู
ตอนกระโดด ที่ล่� ููกไม่่ยอมกระโดด... ไปเรีียนสิิลููก หนููไม่่กล้้าลงน้ำำ��เลย แต่่วัันนี้้�หนูู
ตอนนั้้�น อิิแม่่ที่่�นั่่�งดููอยู่่� คืือลุ้�นสุุดๆ นึึกในใจ... ทำำ�ได้แ้ ล้ว้ นี่่แ� หละ ที่่แ� ม่่ภููมิใิ จที่�ส่ ุดุ หนููเก่่งมาก”
เอมม่่า กระโดดสิิลููก...หนููไม่่อยากได้้เจ้้าม้้าน้ำำ�� ฉัันไม่่รู้�ว่ าพููดยาวเกิินไปไหม เด็็กห้้าขวบจะ
เหรอ... แล้้วถ้้าหมดเวลาแล้้วหนููยัังไม่่ยอม เข้้าใจทั้้�งหมดที่�่แม่่พยายามจะบอกหรืือเปล่่า
กระโดด... ก็็ต้้องไปเริ่�มนัับสองอาทิิตย์์ใหม่่ แต่่ทั้้�งหมดนี้้�คืือสิ่่�งที่�่อยากบอกลููก ไม่่อยาก
นะลููก (ต้อ้ งทำำ�ได้ส้ องอาทิติ ย์์ติิดกัันถึึงจะนัับว่่า ให้้เขามีีปมในใจต่่อไปในอนาคตว่่า ถ้้าทำำ�
ผ่่าน) นี่�่ถ้้าแม่่กระโดดแทนได้้ อิิแม่่กระโดด ไม่่สำ�ำ เร็จ็ ตามที่�่แม่่หวังั เขาจะไม่เ่ ป็น็ ที่่�รััก
ไปแล้้วคุุณเอ๊๊ย... ฮ่่า...

หลังั จากยืืนอยู่�น่ าน จนเด็็กคนอื่่น� ๆ กระโดดลง เอมม่่านิ่่�งไปพัักนึึงก่่อนตอบกลับั มาว่่า
หมดแล้้ว เอมม่่าก็ต็ ััดสิินใจกระโดด “แม่่ก็็เก่่ง”

เพื่�่อความชััวร์์ ครููก็็เลยให้้กระโดดอีีกครั้�ง แม่่อึ้้�งและงง... หนููว่่ายัังไงนะคะ แม่่เก่่ง
คราวนี้้ล� ููกทำำ�ได้ไ้ ม่่มีีอิดิ ออด ตรงไหน เพราะอะไร?

พอจบคอร์์สเรีียนวันั นั้้น� ครููบอกเด็ก็ ๆ ทุุกคนว่่า เอมม่่าตอบว่่า
ให้้แสดงความยิินดีีกัับเอมม่่า วัันนี้้�ผ่่านระดัับ “เพราะเอมม่่ารัักแม่่” ลููกยิ้้�มกว้้างแล้้วก็็
ม้า้ น้ำ��ำ แล้ว้ จ้า้ !!! เด็ก็ ๆ ทุกุ คนปรบมืือ พ่่อแม่ท่ ี่น�่ั่่ง� โผเข้้ามากอดฉัันแน่่นที่่�สุุดครั้ �งหนึ่่�งเท่่าที่�่เขา
ดููอยู่่�ก็็ปรบมืือ ส่่งเสีียงเชีียร์์ คุุณครููเขีียน เคยกอดฉัันมา
ใบประกาศเล็็กๆ ให้้ และให้้ตราม้้าน้ำำ��มา ...
ตรานี้้�ให้้เด็็กๆ เอาไปติิดที่่�ชุุดว่่ายน้ำำ��ของ บัันทึึกไว้้ให้ต้ ััวเองได้้อ่า่ น
ตััวเองได้้ เอมม่่ายิ้้ม� เขิินๆ เก็บ็ อาการ ส่่วนอิิแม่่ จงรัักลููกแบบไม่่มีีเงื่�่อนไข อย่่าคาดหวััง
บอกเลยว่่าหน้้าบาน ภููมิิใจมาก หััวใจพองฟูู มากเกิินไปจะกดดัันลููก
อย่่างกะลููกได้้เหรีียญโอลิมิ ปิกิ เด็ก็ ทุุกคนอยากเป็็นที่ร่� ักั ของพ่่อแม่่
... เลี้้�ยงลููกคืือการปฏิิบััติิธรรม สติิต้้องมีี
ฉัันนึึกว่่าลููกจะดีีใจกว่่านี้้� แต่่ก็็ไม่่ได้้คิิดอะไร ตลอดเวลา
มาก เราพากัันกลัับบ้้าน เก็็บข้้าวของแล้้วก็็


smile SENIOR

48 SO MUCH TO SMILE ABOUT


Click to View FlipBook Version
Previous Book
เครื่องกลอย่างง่าย 30
Next Book
صرخة سلام. بيتر أرمانيوس