The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by efin, 2018-01-04 03:58:58

CZ_LifeSphere_2017

LifeSphere 2017 CZ

KVALITA NENÍ LUXUS
WWW.SPHERE.CZ


VĚRNOSTNÍ PROGRAMKvalita, inovace, spolehlivost a proklientský Program Sphere je také vhodným řešením
přístup vůči obchodním partnerům, klien- pro společnosti, které chtějí pro své klienty,
tům i držitelům karet – to jsou hodnoty, zaměstnance nebo obchodní partnery zají-
které značka Sphere ctí. mavý benefit, což Sphere bezesporu je.

Filozofií a posláním značky je přinášet drži- Výhodou věrnostního programu Sphere
telům karet kvalitní a prověřené firmy, díky je mj. to, že jsou v něm zastoupeny téměř
kterým mohou výhodně nakupovat. všechny kategorie obyvatel, tzn. ženy, muži,
lidé s vyšším i nižším příjmem, lidé, kteří
Motivujeme držitele karet Sphere k opako- žijí ve větších i menších městech, studenti,
vaným nákupům a vytváření věrnosti k ob- starší věková kategorie, každý si u Sphere
chodníkům. Dlouhodobě, s orientací nikoliv najde to, co hledá a využívá.
na akční slevu, ale na značku či produkt.
Program Sphere má partnery rozložené rov-
Zákazníci si značku Sphere oblíbili také pro noměrně po celém území České republiky
její univerzálnost a jednoduchost. V oprav- a Slovenska, a to až na úroveň okresních
du širokém portfoliu značek, produktů i slu- měst. Tím je výjimečný a široce využitelný.
žeb, které program nabízí, si každý dokáže
najít, co ho zajímá a co potřebuje.


Z obsahu vybíráme
Naším cílem

je přinášet


12 lidem radost

a smích

Rozhovor s hercem Davidem Suchařípou
z pražského Divadla Kalich
Víno Templářských
rytířů 6
Jak vznikají
trendy 14


42 Rozhovor s Helenou
Konarovskou, Le Chaton 20


Historie a milníky Škodovky

Optik Spektrum
otestuje si svůj zrak 228 důvodů
proč hrát golf 32Kalendář 46
zajímavých akcí 2018
48 Novinky v programu Sphere U slovenských 51

sousedů
Časopis LifeSphere vydává společnost EFIN, spol. s r.o. vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 28953 pro vlastní potřebu v rámci marketingové podpory
věrnostního programu Sphere. Vydavatel si vyhrazuje právo na tiskové chyby a změny údajů poskytovatelů slev. Uvedené slevy se obecně netýkají akčních cen, pokud není
stanoveno jinak. Texty inzerátů jsou základní, úplné znění naleznete v databázi poskytovatelů slev na www.sphere.cz a www.sphere.sk. Vydavatel neručí za obsahovou
stránku dodaných příspěvků jednotlivých subjektů. Šéfredaktorka: Kateřina Krbcová; produkce: Ivana Kolářová; design: Jana Jedličková; NEPRODEJNÉ!
Kontakt Česká republika: EFIN, spol. s r.o., K Hájovně 9, 142 00 Praha 4, Tel.: +420 241 710 502, email: [email protected];
Kontakt Slovensko: EFIN, spol. s r.o., Hurbanovo nám. 1, 811 06 Bratislava, Tel.: +421 2 529 276 84, email: [email protected]


1


Úvodník
Kvalita


izionář a zároveň jedna z nej-
výraznějších osobností počíta- není luxus
V čového průmyslu posledních
čtyřiceti let Steve Jobs jednou řekl:
„Buďme měřítkem kvality. Někteří lidé
nejsou zvyklí na prostředí, kde se doko-
nalost očekává.“ A neplatí to samozřejmě
jen pro prostředí IT technologií, ale pro
všechny oblasti našeho života. Mottem letošního magazínu Life Pojďme se spolu tedy začíst do roz-
Sphere je KVALITA NENÍ LUXUS. hovorů, třeba s Davidem Suchařípou
Také pro věrnostní program Sphere, který A jak velmi trefně odpovídá v jed- – populárním divadelním, televizním
funguje úspěšně na českém trhu již více né z anket Petra Fundová, ředitel- i filmovým hercem nebo Alžbětou
než 23 let, je kvalita, inovace, spolehlivost ka vydavatelství Burda: „Proč by Hláskovou, jednou ze zakladatelek
a proklientský přístup vůči obchodním měla být kvalita luxusem? Jako společnosti Dobrá rodina, věnující
partnerům, klientům i držitelům karet jed- zákazník očekávám kvalitu jako se podpoře pěstounských rodin.
nou ze základních hodnot. Filozofií a pos- samozřejmou hodnotu, kterou Helena Konarovská z Le Chaton nám
láním značky je přinášet držitelům karet získám výměnou za vynaložené pozvedne sebevědomí a prozradí, jak
kvalitní a prověřené firmy, díky kterým finanční prostředky, a  to přimě- jsou na tom české ženy s nákupem
mohou výhodně nakupovat. Již podruhé řeně dle dané cenové kategorie. spodního prádla. Poznáme kouzlo
bylo v letošním roce uděleno programu Luxusem by měla být až přidaná Art Mánes Restaurantu, který v sobě
Sphere významné ocenění Superbrands, hodnota nad kvalitou.“ nese genius loci slavného místa, do-
který je uznáním vynikajícího postavení A to je přesné! Protože oprav- zvíme se něco o trendech, o historii
značky na lokálním trhu a zároveň pečetí du neexistuje nic jako nejvyšší značky Škoda, zatančíme si v rytmu
brandu se skvělou pověstí. Velmi si této kvalita za nejnižší cenu. To je pro- Karibiku a pokud ještě nehrajete golf,
ceny vážíme a považujeme ji za zpětnou stě protimluv neboli oxymoron. my vám dáme 8 dobrých důvodů,
vazbu toho, že to, co děláme, děláme Všechno na světě má svoji cenu, proč s tímto sportem začít. Mnoho
dobře. Ovšem každé ocenění je pro jeho a to platí jak pro zboží, služby, dalších zajímavostí najdete na strán-
držitele především zavazujícím. Aby ale také vztahy. Protože jak bylo kách www.sphere.cz, protože více
současnou kvalitu nabízených služeb či jedním zajímavým průzkumem než 10 000 obchodních možností,
produktů nejen udržel, ale posunul ještě zjištěno, na dlouhověkost a pocit kde můžete s kartou Sphere výhodně
o něco dále. Proto přicházíme na trh spokojeného života má zásadní nakupovat už něco znamená.
s mnoha novinkami, o kterých se dočtete vliv kvalita vztahů – rodinných
v magazínu, a doufáme, že se nám podaří i pracovních. A pocit z toho, že Děkujeme vám všem, že nám pomá-
program Sphere udělat ještě zajímavěj- žijeme kvalitní život, ať už to zna- háte být mezi nejlepšími, velmi si
ším a atraktivnějším. mená cokoliv. vaší podpory vážíme.&


Kateřina Krbcová Ivana Kolářová
šéfredaktorka magazínu produkce magazínu2 LIFESPHERE


Bankovní trh v ČR rozhovor


je na špičkové úrovni komerční banka Leoš SoučekMůžete nám prozradit pár novinek, Jakým způsobem podporujete loaja- Jak vnímáte bankovní trh v České
které Komerční banka připravuje? litu vašich klientů? republice?
Jednou z našich největších novinek Existuje celá řada způsobů, jak loaja- Bankovní trh v ČR je na špičkové
od léta roku 2017 je nový běžný účet litu klientů podpořit, pochopitelně ten úrovni, kterou nám může závidět
pro občany. nejlepší je kvalitní servis. Ten ale v KB naprostá většina členských států EU
MůjÚčet Plus, který si nehraje považuje za naprosto samozřejmý. včetně těch nevyspělejších. Můj kole-
„na zadarmo“ anebo „na podmínky“. Proto svou pozornost věnujeme ga například platil v Německu nákup
Klient se nemusí obávat nečekaných i podpůrným slevovým programům. v obchodě mobilem a seběhl se celý
poplatků a nemusí myslet na to, jestli Velmi dobrým příkladem je program personál, aby to viděl, protože něco
nějaké podmínky splnil nebo ne. Za Sphere, který disponuje velmi širokým takového ještě nezažili.
39,- Kč měsíčně dopředu ví, co od spektrem obchodníků se zajímavými Náš trh je velmi konkurenční, ino-
banky získá. slevami po celé ČR. Nespornou výho- vativní, zaměřený na klienty a operují
Dále jsou to například výběry dou je i to, že se klient nemusí nikde na něm banky, které jsou velmi stabil-
zdarma z téměř 800 bankomatů KB registrovat. KB poskytuje držitelům ní. Navíc Češi myslí na budoucnost,
a dokonce dva výběry mimo naši síť. debetní A-Karty zdarma jeho nejvyšší jsou spořiví a dávají tak bankám
Součástí nového účtu je i inteligentní verzi VIP. komfort vysoké úrovně vkladů, které
internetové bankovnictví a jedno Sám jsem držitelem A-karty a VIP lze půjčovat těm, kteří je potřebují.
z nejlepších mobilních bankovnictví Sphere často využívám. Vzpomínám I z tohoto důvodu jsou u nás úvěry
na trhu, které lze jednoduše ovládat si, že mě v létě velmi mile překvapilo, dostupné.
otiskem prstu nebo rozpoznáním že jsem dostal slevu na rodinnou
obličeje. K účtu je vydaná platební vstupenku do Archeoparku Pavlov Co Vás na vaší práci baví nejvíce?
karta s možností vlastního designu a Mohyly míru a pak i v hotelu, kde Je to určitě její variabilita a velmi ba-
včetně limitované edice superhrdinů jsme bydleli. Slevy VIP Sphere totiž revné spektrum témat, která se obje-
z komiksem inspirovaných filmů spo- spíše využívám při nákupu sportov- vují. Za posledních deset let byl každý
lečnosti Warner Bros. ního vybavení, knih nebo vstupenek rok v bankovnictví úplně jiný. Baví mě
Obrovským benefitem pro klienty je do divadla. Slevy lze ovšem využít také to, když vidím, že se naše země
jejich bezpečí. Jako jediná banka na i v situacích, kterým se žádný správný v mnoha ohledech posouvá rychle ku-
trhu poskytujeme svým klientům zce- gentleman nevyhne, ať už jde o nákup předu, a to právě díky bankám, které
la zdarma zabezpečovací software květin, malého dárku ze zlata nebo tady fungují víc než dobře.
IBM Trusteer do jejich PC i mobilu, českých granátů a také večeře v za-
který je ochrání před stále rostoucím jímavé restauraci může vyjít levněji. Při čem dokážete nejlépe relaxovat?
rizikem hackerských útoků. Bezpečí Dámy si při nakupování také přijdou Asi na horách. Lyže, kolo, termální
našich klientů je naší prioritou. na své. park, ale také různé výlety za pozná-
Nedá mi to, abych se ještě ne- ním, a to vše ideálně s mými dětmi.
zmínil i o mém oblíbeném produktu To je můj svět.
MůjÚčet Gold, který je vhodný nejen
pro klienty s vyššími příjmy, ale napří-
klad i pro běžné rodiny, které dvakrát Leoš Souček se narodil v Šumperku. Vystudoval
za rok jedou někam do zahraničí na Elektrotechnickou fakultu ČVUT a ekonometrii na Matematicko-
dovolenou. V ceně jsou totiž výběry fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Hned po škole
z bankomatů po celém světě bez nastoupil do Komerční banky, kde působí už dvě desítky let.
dalšího poplatku, prémiové cestovní Z pozice zástupce ředitele pro Řízení rizik se stal vloni na podzim
pojištění pro celou rodinu do 2.5 mil. zástupcem výkonného ředitele Marketingu a Komunikace.
Kč a nonstop asistenční služba pro
motoristy na území celé Evropy. To
vše za 169,-Kč měsíčně. Rozhovor připravil Radek Šafář

3


Genius loci


slavného místa,


kultura


i znamenitá

gastronomie
ulturní, společenská a gastro-
nomická historie tohoto objek- V Mánesu
K tu sahá až do roku 1930, kdy
byl Mánes postaven na místě bývalých
Šítkovských mlýnů pro tehdejší Spolek
výtvarných umělců Mánes, který byl
založen již v roce 1887. Tento objekt Dnes jsou prostory nově zrekonstruované a plně respektují původní myš-
sám o sobě láká návštěvníky svojí lenku propojení gastronomie s uměním. Najdete zde neustálou výstavu
architekturou a vnitřní výzdobou ke uměleckých děl, včetně zachovalých stropních fresek od Emila Filly. Res-
kulturním, ale i kulinářským zážitkům. taurace nabízí znamenitou českou a francouzskou kuchyni v moderním
pojetí pod vedením šéfkuchaře Jaroslava Zahálky.

Pyšníme se překrásným výhledem na proudící Vltavu, park Žofín, Tančící
dům, Petřín a Pražský hrad. Přestože se nacházíme přímo v centru Prahy,
ocitnete se u nás na chvilku v přírodě, obklopeni řekou a zelení. Ať už
plánujete rodinnou oslavu, firemní večírek, romantickou večeři ve dvou
či velkolepou svatební hostinu, Mánes je tím pravým místem pro vás.
Zajistíme vše od A do Z pro Vaši maximální spokojenost.

Restaurace nabízí
Ojedinělá krása zrekonstruovaných znamenitou českou
prostor funkcionalistického objektu a francouzskou
kuchyni v moderním
Galerie Mánes má v sobě genius loci pojetí pod
odkazující na historii tohoto slavného vedením šéfkuchaře
místa a skýtá rozsáhlé využití pro Jaroslava Zahálky.
všechny návštěvníky. Vždy zde pocítí-
te dech dějin let minulých, kdy se zde
scházeli slavní politici a umělci, jako
například Mikoláš Aleš, Antonín Hude-
ček, Antonín Slavíček či Alfons Mucha.
Proto není náhodou, že na výstavbu to-
hoto objektu přispěl i prezident Tomáš
Garrigue Masaryk. 10 %
PRAHA 1, Masarykovo nábř. 250/1
www.manesrestaurant.cz
4 LIFESPHERE


Víte, co se děje za oponou?

Tak se přijďte podívat!řemýšlíte, kam vyrazit ve se mohou zúčastnit komentovaných
volných chvílích? Rádi byste prohlídek zákulisí a nahlédnout do
P nahlédli do dění za oponou? toho, co se děje za oponou. Pravi-
Přijďte do divadel ABC a ROKOKO delně se konají také setkání s tvůrci
a kromě zajímavých inscenací a kva- jednotlivých inscenací. Diváci se
litních hereckých výkonů se můžete mohou zeptat třeba na perličky ze
těšit i na nevšední zážitky z divadel- zkoušení jednotlivých her nebo na
ního zákulisí. cokoliv jiného, co je zajímá.
Městská divadla pražská vám Kromě toho si můžete užít divadlo
nabízí pestrý repertoár, který zaujme i na vlastní kůži. V divadlech ABC
všechny věkové skupiny. Vybrat a Rokoko se pravidelně pro děti i dos-
si můžete z adaptací velkých kla- pělé konají jednodenní workshopy.
sických děl světové literatury, jako Pro ty z vás, kteří by si rádi zkusili
jsou Macbeth, Strýček Váňa, Evžen stát se na pár hodin hercem, je při-
Oněgin, hudebních projektů, napří- praven Herecký kurz pro neherce.
klad V+W Revue, 60ʼ aneb Šedesátky, Ti nejmladší se mohou zúčastnit
inscenací současných autorů Teror, Divadelní ABCedy. V rámci divadelní 10 %
Otec, nebo komedií Listopad, Kancl. dílničky se seznámí se světem diva- 2x PRAHA
Po vybraných představeních probíha- dla a poznají i jiné zajímavé profese, www.mestskadivadlaprazska.cz
jí i další doprovodné akce – zájemci které se s divadlem pojí.


CO SE SKRÝVÁ
ZA NÁZVEM Čerství humři
RESTAURACE?
MULINO = MLÝN nově v Al Mulino
AL MULINO = VE MLÝNĚ


V nádherném anglickém parku se zámkem, jehož
historie sahá až do 15. století a v bezprostřední
blízkosti počernického rybníka naleznete originální
italský PIZZA & PASTA RESTAURANT AL MULINO, který byl
původně vybudován v 70. letech 19. století ve stylu
anglické novogotiky.


ísto, které svou je- pizzy, rizota a těstoviny a rafinované lou nabídku potom sezóně doplňují
dinečnou polohou, úpravy masa tvoří základ pravé italské naše pivní speciály, třeba Cyklistická
M útulným a neo- kuchyně za použití těch nejkvalitněj- ochucená 8° nebo 14° svrchně kva-
kázalým interiérem, ale zejména ších originálních surovin. Nově jsme šená Ipa a Apa.
nabídkou dokonalé gastronomie, pro vás sestavili Vinný lístek s opravdu 10 %
přímo svádí k posezení, k pořádání širokým výběrem italských vín a na
oslav, svateb a rodinných či firem- čepu pro vás máme piva, která si sami
ních setkání. Čerstvé ryby, které si vaříme v sousedním Počernickém pi-
můžete sami vylovit z místních sá- vovaru. Pochutnáte si na 15° polotma-
dek a nyní nově také akvárium s ži- vém, spodně kvašeném počernickém PRAHA 9, Národních hrdinů 3
vými humry, které vám na požádání Magnátu a úplně nově také na světlé, www.pddp.cz
připravíme, italské speciality jako spodně kvašené Počernické 10°. Stá-5


Víno
TemplářskýchHistorie čejkovického vinařství
je spojena s příchodem tajemného rytířů
řádu templářských rytířů
do Čejkovic v roce 1248. Společně
s výsadbou vinic zde templáři
vystavěli rozsáhlé vinné sklepy,
ve kterých dnes působí společnost
Templářské sklepy Čejkovice.
roce 1936 bylo v Čejkovicích stvo v Čejkovicích v technolo-
založeno vinařské družstvo, gických výrobnách, kde víno
V jehož pokračovatelem je od lahvuje na lince s kapacitou až
roku 1992 firma Templářské sklepy 2 000 láhví za hodinu.
Čejkovice. Dnes družstvo sdružuje
úctyhodných 360 pěstitelů hroznů, K vinařským pokladům Templá-
jejichž vinice se nachází ve třech řů patří luxusní řada Diamond
vinařských oblastech Moravy. Roz- Collection. Vína v elegantní
loha vinic dodavatelů hroznů je cca láhvi z černého skla, která je
2 000 hektarů. Samotná společnost díky svému tvaru ideální pro
hospodaří na cca 100 hektarech vinic. archivaci, zaujmou každého
Díky různorodosti podloží, odlišným svou jedinečnou chutí i prove-
polohám i klimatu se tak dostává k zá- dením. Luxusní etiketa je zdo-
kazníkům široké portfolio nejkvalit- bena značkovými křišťálovými
nějších vín od jakostních odrůdových „diamanty“.
vín, přívlastkových, barikových, až po
archivní, ledová nebo slámová vína.

Templáři vlastní i dodané víno zpraco- 5–10 %
vávají a nechávají jej dozrát ve svých
historických sklepech. V dubových
a barikových sudech mají uloženo
více než 350 000 litrů vína a k tomu ČEJKOVICE, Na Bařině 945
rozsáhlý archív lahvově zralých vín. www.templarske-sklepy.cz
Další kapacitu 6 000 000 litrů má druž-


6 LIFESPHERE


NAUČÍME VÁS ROZUMĚT VÍNU Dalším zajímavým projektem Vinařského

institutu jsou Lektorské sady vín – TOP
VINAŘSKÝ INSTITUT je propracovaný vzdělávací systém sommelierský výběr. Každou sadu vín při-
v oblasti vína a vinné kultury, na jehož vzniku a realizaci se pravuje špičkový sommelier. Vína vybírá
podílí přední sommelieři a odborníci. Metodický dohled nad pečlivě na základě svých osobních zkuše-
ností a znalostí, a k jednotlivým vínům při-
výukou má Asociace sommelierů ČR. dává své profesionální hodnocení. Máte

tak jistotu, že ochutnáte jedinečná vína.
ednotlivých kurzů Studijního progra- Kurzy jsou vypisovány Každé z nich můžete sami nebo s přá-
mu SOMMELIER se zúčastnilo od roku průběžně po celý rok, takže teli ohodnotit pomocí přiložených tabulek
J 2010 na 4400 spokojených absolventů termín absolvování si volí stobodového hodnocení a srovnat si tak
z řad profesionálů v gastronomii i milovníků každý podle svých časo- své bodové hodnocení s body od somme-
vína z řad laické veřejnosti. vých možností. Ať už je víno liera. Věříme, že vám TOP sommelierský
Zájemci si mohou vybrat z pěti kurzů. Nej- vaší profesí nebo koníčkem, výběr přinese nejen potěšení z vína, ale
větší oblibě se těší základní kurz s názvem věříme, že si z naší nabídky pomůže vám zdokonalit se také v degu-
„Základy sommelierství, vína a vinařství vyberete. státorských dovednostech.
České republiky“.
Každý kurz je jednodenním či dvouden-
ním intenzivním seminářem pod vedením
špičkového lektora – sommeliera. Efektivita
výuky spočívá v tom, že se na kurz připravíte 7–15 %
předem – skripta a testy jsou ve studijním
rozhraní na našich stránkách. Hlavním e-shop
lektorem Vinařského Institutu je špičkový www.vinarskyinstitut.cz
sommelier Ivo Dvořák.

Sovovy mlýny ampa, tajemný kout Prahy s autentickou
NEODOLATELNÉ K Karlův most a Staré Město, je zároveň
atmosférou a úžasnými výhledy na Vltavu,

VÝHLEDY domovskou adresou i pověstmi opředených mlý-
nů. Podle dochovaných historických pramenů
pocházejí z období 14. století, avšak historici se
domnívají, že se jedná již o století 10. A přestože
jsou jejich dějiny neoddělitelně spjaty s požáry,
povodněmi a ničivými válkami, v současné době
nám nabízí restaurace s kavárnou SOVOVY MLÝNY
opět neodolatelné výhledy na Vltavu a Karlův most
z celoročně otevřené terasy, příjemné a klidné po-
sezení v nekuřácké restauraci a kavárně, ale hlavně
spoustu lahůdek.
Za ochutnání určitě stojí „tatarákové prkno“, kde
vám naservírují hned tři druhy tataráků. Kapří z čers-
tvých třeboňských kaprů, hovězí z vyzrálého masa
a sýrový z několika druhů sýrů s chilli papričkou.
Spláchnout se to určitě sluší dobrým plzeňským
pivem. A koho na tataráky moc neužije, má kromě
PRAHA 1, 10 % dalších možností příležitost spravit si chuť hovězím
U Sovových mlýnů 2 15 % VIP Kampa Burgerem s čerstvou zeleninou, slaninou,
www.sovovy-mlyny.cz
karamelizovanou cibulí, podávaným s domácí BBQ
omáčkou a hranolkami.


7


Nevíte, kde se rozloučit


se svobodou? Ta pravá

adresa je Dutch Pub!

áte chuť zažít pulsující atmosféru sportov-
ních přenosů a spolu s kamarády fandit
M vašim favoritům? Dutch Pub, Steak a Burger
restaurant je tím pravým místem pro vás! A pokud vás
čeká tak důležitý životní krok, jakým je svatba, pořádná Nekončící párty v
rozlučka se svobodou prostě musí být! Není nad to si
ještě naposledy za svobodna zaskandovat s kámoše- La Bodeguita del Medio
ma, pořádně to zapít a oslavit.
Na rozdíl od běžných sport barů je Dutch
pub vyveden v nádherném koloniálním ž slavný americký spisovatel Ernest Hamigway,
holandském stylu, disponuje dvěma vel- poslední roky svého života žijící na Kubě pro-
koplošnými plátny s 500 mezinárodními U nesl to známé: „Když mojito, tak v Bodeguitě,
kanály z 10 zemí. A protože při fandění když daiquirí, tak ve Floriditě“! Bodeguita, to je ovšem
pořádně vyhládne a vyschne v krku, určitě mnohem víc, než jen mojito! Bodeguita, to je hlavně na-
vás uspokojíme kulinářských zážitkem ve prosto úžasná atmosféra, ty nejlepší karibské koktejly,
stylu Steak & Burger. Vybírat si můžete kvalitní kubánské doutníky, ale hlavně skvělé jídlo!
z 9 originálních burgerů, vyrobených V Bodeguitě ohromí vaše chuťové buňky jak origi-
z domácích bulek dle vlastního receptu. nální kreolské pokrmy, tak skvělé steaky, ryby, humři
Objednat si je můžete ve velikosti S, M, a samozřejmě speciality z mnoha koutů světa. To vše
L a pokud se nebudete umět rozhodnout, vždy čerstvé, od těch nejlepších dodavatelů, připraveno
po kterém z nich toužíte nejvíce, potom těmi nejlepšími kuchaři.
vám doporučujeme Miniburger set. A pro A co by to bylo za kubánský
ty, kteří se rádi zakousnou do pořádného kusu masa, bar, kdyby nebyl nabitý boha-
připravíme třeba rib-eye steak, flank steak nebo čerstvé tým programem v latinsko-
ryby. A dokonce si předem můžete objednat jakýkoliv -americkém stylu, s živou
druh ryby, kterou vám rádi připravíme v požadované kapelou, sexy vlnícími se ta-
úpravě. A samozřejmě točená piva i jiné lahodné moky nečnicemi, DJ a animátory,
u nás tečou proudem! kteří udělají z vaší návštěvy
A pokud přece jenom toužíte po poněkud komornější nekončící párty až do ran-
atmosféře a klidnějším posezení, v zadní části restaura- ních hodin.
ce je dokonalý prostor určený právě vám.
Hosty, kteří dávají přednost
klidu a poněkud intimnější
PRAHA 1, 10 % atmosféře, rádi přivítáme
Vladislavova 1390/17 v naší restauraci Cohiba At-
www.dutchpub.cz mosphere, která se nachází
v prvním patře v restaurantu
La Bodeguita Del Medio. Kaž-
dý týden zde připravujeme
nové speciální menu dle sezónních surovin. Design je
luxusní, servis nadstandardní a jídlo vynikající!

PRAHA 1, Kaprova 19/5 10 %
www.labodeguitadelmedio.cz

8 LIFESPHERE


ASIAN TEMPLE


JE PROSTĚ FUSIONusion, neboli smíšená kuchyně je taková, která
v sobě dokáže dokonale snoubit prvky rozdíl-
F ných kulinářských tradic. Je pro ni charakteris-
tické míchání odlišných chutí při použití atraktivních,
inspirujících a kreativních postupů. Pokud ovšem
zavítáte do Asian Temple, bude váš pocit z „fusion“
ještě více umocněn, protože dochází k dokonalému dance je tou příslovečnou třešničkou
propojení chutí, vůní a prožitků s luxusním interiérem, na dortu! Ovšem to nejlepší přichází, 10 %
asijskou kuchyní a kulturou. Všechno do sebe nád- jako vždy, nakonec. V Asian Temple
herně zapadá a tak není divu, že vás zdejší atmosféra se pro vás otevřou další pomyslné
zcela pohltí a vám se nebude chtít odejít. Zvláště když dveře, za kterými na vás čeká luxusní
objevíte kouzlo hravé TEPPANIAKI SHOW i jedinečné spa s orientálními masážemi, saunou PRAHA 1, Bílková 13
chutě orientální Shishi. Vlastním očím přestanete a vířivkou! Tak neváhejte a vstupte do www.asiantemple.cz
věřit při představení kouzel a magie no a Balinese našeho chrámu.


NEJEN SVŮDNÉ TANGO

V LA CASA ARGENTINA!
riginální steaky z argentinského masa
přímo z grilu parrilla, lákavá nabídka
O čerstvých ryb, mořských plodů a sa-
Asian látů podávaná v kombinaci s lahodnými víny
temple La Casa ze všech koutů světa, to je La Casa Argentina.
Argentina Jedinečný prostor, kde během jednoho večera procestujete
celou Argentinu. A ještě dlouho po svém odchodu budete
cítit na jazyku chuť jedinečných koktejlů, tělo vám bude
La Bodeguita vibrovat v rytmu hříšného argentinského tanga a v hlavě
Jídlo & budete muset přijít zas… a zas… a zase!
Del Medio bude znít podmanivý zvuk bandoneónu. Tak dlouho, že

zábava


v centruPrahy
10 %


The Dutch Pub
PRAHA 1, Dlouhá 35/730
www.lacasaargentina.cz

9


Za kvalitními


divadelními


zážitkydo Ostravy Pavlína Kafková jako Sissi Brittany Haws (Odetta – Odilie)
ve stejnojmenné inscenaci
a Michal Štípa (Siegfried) v inscenaci
Foto Radovan Šťastný
LABUTÍ JEZERO
Foto Martin Popelář
ČINOHRA BALET
árodní divadlo moravskoslezské se síd- Dramaturgie činohry zahrnu- Dnes je baletní soubor NDM
lem v Ostravě je největším a nejstarším je prakticky celé žánrové i di- díky své dlouholeté tradici
N profesionálním divadlem v Moravsko- vácké spektrum – od komor- a vysokému uměleckému
slezském kraji. Jako jediné na Moravě má divadlo ních inscenací (např. Teror, standardu schopen uvá-
čtyři umělecké soubory – operu, činohru, balet kde je divák součástí před- dět nejen klasická baletní
a operetu/muzikál, které hrají pravidelně na dvou stavení) přes inscenace pro díla, ale také choreografie
stálých scénách: v Divadle Antonína Dvořáka rodiny s dětmi (např. humori- současného tance. Letošní
a Divadle Jiřího Myrona. Ročně divadlo uvádí stická fantasy Maškaráda čili sezóna proto nabízí extázi
přibližně 17 premiér a odehraje téměř pět stovek Fantom opery) až k velkým vý- tance v podobě inscenace
představení. Svou úrovní se dnes NDM řadí ke pravným titulům (např. Sissi All That Jazz, Rock, Blues
špičce českého divadelního umění! v titulní roli s Pavlínou a nesmrtelnou baletní klasi-
Kafkovou). ku Don Quijote v choreografii
Michala Štípy.
Založeno 1919 // 2 divadla, 4 umělecké soubory
16 premiér a 500 představení Ročně
NDM
Jaromír Nohavica (české přebásnění) Peter Cmorik (Ježíš Kristus) a Vendula
a Ondřej Havelka (režie) po premiéře Příhodová (Máří Magdaléna)
opery LAZEBNÍK SEVILLSKÝ!!! v inscenaci JESUS CHRIST SUPERSTAR
Foto Martin Popelář Foto Martin Popelář

OPERA OPERETA / MUZIKÁL
Fanoušci opery mohou v Os- Ve světové premiéře bude
travě navštívit inscenace od uvedena divadelní podoba
klasického repertoáru přes muzikálu Borise Urbánka
současnou tvorbu až k ex- s texty písní Jaromíra Noha-
perimentálním dílům. Vstříc- vici Romeo a Julie, poselství
nost a přátelskost k česky lásky a ostravská premiéra
nehovořícím návštěvníkům muzikálu Kočky A. Lloyda
deklaruje divadlo titulková- Webbera. NDM dokonce drží
ním operních představení v Londýně uznaný světový
v českém i anglickém jazy- rekord: čtyři muzikály tohoto

10 % ce. Nenechte si ujít napří- skladatele (Josef a jeho úžas-
2x OSTRAVA klad operní inscenace Otello, ný pestrobarevný plášť, Sun-
www.ndm.cz Tajemství nebo Lady Macbeth set Boulevard, Evita a Jesus
Mcenského újezdu. Christ Superstar) uváděné
souběžně.

10 LIFESPHERE


Anketa

Na co se můžeme těšit v roce 2018? CO KONKRÉTNĚ PRO VÁS ZNAMENÁ

MOTTO: KVALITA NENÍ LUXUS?

Když se pohybuji mezi knížkami,
KINO vidím naše zákazníky, kteří se
vracejí opakovaně a je vidět, že už
jsou vybíraví a zkoumají nejen kvalitu
Tomb Raider knih, co do obsahu, ale také jejich
Duvěrný nepřítel grafické provedení. A na cenu se
X-Men: The New Mutants opravdu podívají až nakonec. Kvalita
Avengers: Infinity War naší nabídky, prostředí našich knih-
Jurský svět 2 kupectví a informovanost personálu
Mamma Mia: Here We Go Again! přispívají jistě k tomu, že zatím pro
Mission: Impossible 6 nás nejsou tištěné knihy luxus, ale
Johnny English 3 běžnou součástí našich životů.
Fantastická zvířata a kde je najít 2


JAKÉ NOVINKY CHYSTÁTE
PRO ROK 2018?
V roce 2018 se mohou zákazníci
knihkupectví Neoluxor těšit na
nový design kaváren, dále chystáme
KNIHY atraktivní autogramiády českých
i světových autorů.
Andrew Hodges: Alan Turing: Enigma Některé za našich prodejen čeká nový,
James Ryan: Počkat! Cože? atraktivní vzhled a rádi bychom ještě
Meik Wiking: Lykke – Tajemství rozšířili nabídku knih v kamenných
nejšťastnějších lidí na světě prodejnách i na e shopu.
Martin Ford a Peter Legon:
Pravým Britem snadno a rychle 2
Camille Noe Pagan:
Forever Is the Worst Long Time
Jojo Moyes: Než jsem tě poznala Pavel Nýč
(audioknihovna) Generální ředitel Neoluxor
Holly Seddon: Nezavírej oči


HERNÍ KONZOLE


Super Daryl Deluxe
EA Sports UFC 3
Shadow of the Colossus (PS4)
Metal Gear Survive
The Crew 2
We Happy Few
Guard Duty
Hidden Dragon: Legend
Pine
Age of Empires IV 10 %
Armored Warfare
Tropico 6


síť v ČR
www.neoluxor.cz

11


rozhovorDivadlo Kalich David Suchařípa


Naším cílemje přinášet lidem


radost a smích Krysař

DAVID SUCHAŘÍPA
JAK JSEM PADLA DAVIDOVI SUCHAŘÍPOVI K NOHÁM
Vystudoval hudebně-
řiznám se, že dělat rozhovory s herci nebo jinými známými osobnostmi, je vždycky dramatický obor na Pražské
provázeno z mé strany určitou nervozitou a trémou. Nejsem povoláním novinářka, pro konzervatoři. Prošel angažmá
P kterou je dělat interwiev běžným denním chlebem. Ovšem v případě rozhovoru s Davi- v Činoherním studiu Ústí
dem Suchařípou jsem myslím překonala hranici možného. Nebo spíše nemožného. Chvilku před nad Labem, divadlu v Kolíně,
naším setkáním jsem si byla ještě v pokladně divadla Kalich vyzvednout vstupenky na večerní Klicperově divadle v Hradci
představení. Při odchodu se mi na vysokých podpatcích a v dlouhém plášti nepodařily bezpeč- Králové, v nichž ztvárnil řadu
významných rolí světového
ně zdolat dva schody vedoucí z pokladny na ulici a jedním podpatkem jsem uvízla v plášti, což repertoáru, hostoval také
samozřejmě nemohlo dopadnout jinak, než že jsem prostě upadla na chodník. Mírně otřesená v divadle na Kladně, v Divadle
jsem se pokoušela posbírat zbytky své důstojnosti, když tu ke mně přichází, ano nikdo jiný, než Za branou II, divadle
sám David Suchařípa, elegantně mi podává ruku, pomáhá mi na nohy a s úsměvem říká „ukažte v Karlových Varech, Divadle
mladá paní, já Vám pomůžu“. Samozřejmě, že nevěděl, kdo jsem a samozřejmě, když jsem se F. X. Šaldy, Divadle Bez zábradlí,
na Letních shakespearovských
mu představila, s humorem sobě vlastním pravil: „Tak to se mi ještě nikdy nestalo, aby mi padla slavnostech, v Divadle Palace
nějaká žena k nohám“. No, a bylo po trémě… a hraje v několika titulech
Divadla Kalich (komedie
Myslíte často na svého tatínka? Třeba když sedí- Když se ohlédneme za Vašimi hereckými Drahouškové, Ani spolu, ani
te v divadelní šatně a máte před představením? začátky, byl jste v angažmá v Ústí nad bez sebe, Pro tebe cokoliv,
To úplně takhle nemám, že bych seděl v herecké Labem a potom několik let v Klicperově di- dříve také v muzikálu
Tajemství). Natočil filmy Zámek
šatně a myslel na něho, ale musím říct, že v urči- vadle v Hradci Králové, kde jste díky režisé- Nekonečno, Inkarnace, Nejasná
tých situacích si na něho vzpomenu a že třeba rům Juraju Deákovi a Vladimíru Morávkovi zpráva o konci světa, Zima 89,
prvních 10 let, to znamená do roku 2015, jsem dostal na mladého herce úžasné herecké Čertova nevěsta, Specialisté,
si na něho při nějaké příležitosti vzpomněl každý příležitosti… Bylo to pro Vás hodně důležité, Bajkeři, pro televizi pak např.
den. A dokonce je to tak, že nejen na tatínka, ale že jste dostal důvěru a mohl hrát takové seriály Přítelkyně z domu
smutku, O zvířatech a lidech,
i na maminku myslím a oni mi přicházejí do snů. skvělé role? Zdivočelá země, Ordinace
A zvláštní na tom je, že se nejedná o sny z dět- Bylo to hrozně důležité a velmi zásadní, v růžové zahradě 2, Sanitka 2,
ství, ale o sny současné a oni v nich normálně protože to bylo v době po revoluci a ta diva- Dr. Kellerová, pořad Star Dance
vystupují. Třeba že jsme všichni na chalupě dla nebyla nijak hojně navštěvovaná, jak si 2008 a řadu dalších. Nejnověji
v Lužických horách, kterou už aktuálně nemáme, vzpomínám. Já jsem v té době byl na volné nastudoval roli Osudu v nové
sedíme a normálně se bavíme. Pak se probudím noze, když mi přišel dopis od Jirky Ouřady verzi kultovního muzikálu
Daniela Landy Krysař v Divadle
a zjistím, že realita je někde jinde. Takovou krás- – uměleckého šéfa Klicperova divadla, že Kalich.
nou, zarámovanou fotku tatínka mám v pokoji na hledají herce do nově vznikajícího divadel-
zdi a občas s ním vedu dialogy. Normálně nahlas. ního souboru. Mě to samozřejmě zajímalo, V DIVADLE KALICH MŮŽEME
A nejlepší na tom je, že mi přicházejí odpovědi. ale protože jsem člověk nedůvěřivý, tak PANA SUCHÁŘÍPU SPATŘIT
A já nevím, jestli jsou v mé hlavě nebo jdou od- jsem se s ním domluvil nejdříve hostování V INSCENACÍCH:
někud z hůry nebo z vesmíru, ale jdou skrze tu a potom že se uvidí, co dál. Ale hned po Pro tebe cokoliv
fotku. Těžko se to vysvětluje, ale je to tak. Věřím příchodu jsem se setkal s Jurajem Deákem, Ani spolu, ani bez sebe
v to, že duše mého táty i mámy ke mně promlou- nějak jsme si padli do noty a začala krásná, Drahouškové
vají skrze mé vědomí. mnohaletá spolupráce, kdy jsem s ním dělal Krysař

12 LIFESPHERE


například Hamleta a Zkrocení zlé ženy. S Vladimírem muzikálu, které léty neztratilo nic na své aktuálnosti. Je to téma
Morávkem to byl Král Lear a Romeo. V té době jsme také o velkých lidských vlastnostech, jako je přátelství, poctivost, mož-
2x za sebou získali cenu Alfréda Radoka, Klicperovo di- ná i nějaká víra, sebeuvědomění si, kam kdo patříme…
vadlo bylo vyhlášeno nejlepším divadlem, proběhly tam
také nějaké nominace na Thálie, což na oblastní divadlo Vy hrajete v divadle Kalich také ve třech komediích, které jsou léty
bylo opravdu skvělé. prověřené a divácky velmi oblíbené. Myslíte si, že obecně chodí
Dalším režisérem, se kterým jsem pracoval, byl skvělý raději lidé do divadla na komedie než na vážnější hry?
Michal Tarant, se kterým jsem dělal mimo jiné také Mno- Tak já v Kalichu hraju jenom v komediích, takže to nemohu tak
ho povyku pro nic, takže jsem v Hradci odehrál mnoho úplně posoudit, ale obecně platí, že se lidi raději smějí, než pláčou
zásadních, titulních Shakespearů, což byla opravdu a do divadla se chodí pobavit, uvolnit a čerpají energii z toho, že se
škola života. Za doby působení právě Michala Taranta zasmáli a na chvilku zapomněli na starosti. Naším cílem je přiná-
jsme hodně na divadle zpívali, kdy nešlo o muzikály, byla šet lidem nějakou radost a smích, a to si myslím, že se nám daří.
to činohra, ke které hudbu skládal Daniel Fikejz. Třeba v listopadu 2017 budeme mít derniéru Drahoušků, které hra-
jeme nepřetržitě úctyhodných 12 sezón. A to také o něčem svědčí!
Pro tebe cokoliv
Nelákalo Vás někdy stát na té druhé straně a něco zrežírovat?
Nebo neměl jste nějaké téma, které jste chtěl, jak se říká přenést
na divadelní prkna?
No já mám za sebou takový počin, který se jmenoval Čekání na
Godota, který jsme hráli s tátou v Činoherním klubu v Praze. Ten
celý projekt jsem já vymyslel a zprodukoval, ale když jsem v něm
chtěl hrát, tak jsem nemohl sedět na druhé straně a režírovat.
A ani si nemyslím, že bych byl dobrý režisér a uměl vůbec někoho
režírovat. Takové ambice nemám. To téma Samuela Becketta
v Čekání na Godota mě zajímalo, přišlo mi dobré a taky mi přišlo
zajímavé si to s tátou zahrát. O režii jsem požádal Juraje Herze,
Vy jste divadelní, televizní, filmový herec i muzikálový který má, navzdory svému věku, hodně moderní a mladé vidění,
herec. Je pro Vás to střídání hereckých disciplín důle- a přesně tak jsem si to představoval.
žité nebo si umíte představit, že byste se věnoval jen
jedné z nich? Vím o Vás, že jste aktivní sportovec
Já považuji činohru i muzikál za divadlo, akorát jsou a vyznavač akčních, až dá se říct
to odlišné disciplíny. Pokud jde o muzikál, tam musíte adrenalinových sportů – lyžujete,
přece jenom kromě zpěvu a tance i něco slušně zahrát. jezdíte na kole, hrajete tenis, fotbal,
U nás vystupují v muzikálech především zpěváci nebo závodíte v rallye a potom… golf. Ten
dnes už také vystudovaní muzikáloví herci, což dříve ne- mi do tohoto vzorce moc nezapadá…
byl samostatný obor, a právě s tím hraním mívají občas No golf je taky adrenalin! Protože
problémy, protože to pro ně není jednoduché, ačkoliv jak praví zkušení golfisté i golfová Ani spolu, ani bez sebe
skvěle zpívají i tančí. A za sebe jsem rád za všechny literatura, každý by si měl před tím,
herecké příležitosti. než půjde na hřiště, určit nějaký cíl, tedy na kolik ran by ho chtěl
zahrát. A to samé platí před každou jednotlivou jamkou. Pokud má
Vy jste aktuálně obsazen do krásné role Osudu v mu- jamka třeba PAR4, to znamená, že bych ji měl v ideálním případě
zikálu Krysař. Je neuvěřitelné, že byl poprvé uveden zahrát na 4 údery, tak s ohledem na svoje možnosti bych si měl
už v roce 1996 a má a za sebou více než tisíc repríz, říct, na kolik ji zahraju. Dejme tomu třeba na 6 úderů. A to je někdy
a to dokonce také v Rakousku a na Slovensku a nyní se sakra velký adrenalin! Mimo jiné se člověk při golfu taky naučí
vrací v nové režii a v novém obsazení na prkna divadla spoustě věcí, třeba trpělivosti. Je to gentlemanská hra, která má
Kalich. Proč si myslíte, že je právě Krysař mezi diváky svá pevná pravidla, mimo jiné také v oblékání, a je to jedno z mála
tak populární? míst, kde se k sobě lidi chovají slušně. Mám rád golfové prostředí,
Tak já myslím, že je jasný, že především táhne Danova etiketu toho sportu a hlavně mě baví, že ta hra umožňuje zahrát
hudba. On je skvělý muzikant, který dokáže prodat 60 si společně bez ohledu na výkonnost a výši hendikepu, protože
000 lístků, a takových tu moc není, takže je to určitě mu- každý si z toho odnese to svoje.
zika, která lidi táhne. Dále je to určitě fakt, že to byl jeden
z prvních původních českých muzikálů, jednoho české- Rozhovor připravila
10 %
ho autora, který napsal jak libreto, tak i text, a dokonce Kateřina Krbcová 20 % VIP
se v něm objevil jak v roli Krysaře, tak i Osudu a lidi to PRAHA 1, Jungmannova 9
prostě chtěli vidět. A v neposlední řadě je to určitě téma www.divadlokalich.cz13


okud chcete vědět, jak vznikají
módní trendy a jak vypadá svět
P módního byznysu, nic nám to
nepřiblíží lépe, než psychologicky ladě-
JAK VZNIKAJÍ né komediální drama režiséra Davida
Frankela Ďábel nosí Pradu.

Trendy Vtipně potom zejména dialog mezi
Mirandou Prestlyovou, šéfredaktorkou
prestižního newyorského časopisu
Runway, v podání Meryl Streep a její
druhé asistentky, začínající novinářky
Andy Sachsové, kterou hrála Anne
Hathaway, kdy Miranda sarkasticky
pronáší na adresu Andy.
Táňa
VILHELMOVÁ
MÁM O testosteronové
domácnosti,
žárlivosti a cestě
RÁDA
zpátky k sobě
SVÉHO
EX
UDĚLEJTE
ZE SVÉHO
BÝVALÉHO
Předplatné časopisů WWW.ELLE.CZ MANŽELA Říjen 2017 40–45 %
PŘÍTELE
REVOLUCE
NAVŽDY.
JDE TO!
V LEDNICI
5 % www.burda.cz ALFA Sbohem, smoothie
HOLKA
a avokádo!
NEJVĚTŠÍ
2017 VYDÁNÍ ROKU
JAK NAJÍT: MÓDNÍ
KARIÉRU SNŮ, BIBLE
ŽIVOTNÍ LÁSKU, Podzimní
A NAVÍC 308 STRAN
BÝT OBLÍBENÁ
NEMOŽNÉ? LENOŠENÍ
FASHION
UŽ NE! PRAVIDLO LISTOPAD 2017 Ť 69,90 Kč/2,99 €
PODZIMU
Vylepšete cibulačku sklenkou cideru, objevte kouzlo pařížských
UŽ ŽÁDNÁ
cukráren a zamilujte se do nejkrásnějších doplňků sezony!
PRAVIDLA
ČERVENÁ
Dámský parfém Chloé EDP M11_cover_tana.indd 1 VÍC NEŽ HODNĚ 04.10.17 13:43
S ČERVENOU,
ŠPERKŮ
A JEŠTĚ
VÍCE BOT
www.parfemy.cz BAD GIRL
RIRI
PROČ SE NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ZPĚVAČKA PLANETY O ČR 99,90 Kč O SR 3,99 €
RIHANNA STANE NOVOU BEAUTY IKONOU
E10_Cover.indd 1 30.08.17 17:58
pro
Tipy
ženy Kabinové zavazadlo
www.rady-prodejny.cz
10 %
5 %
7 % VIP
Dámská lyžařská bunda
SPORTALM DESTINY
www.fggroup.cz
14 LIFESPHERE


„Ty prostě otevřeš skříň a vytáhneš Prosákla do obchodních domů
z ní, co já vím, třeba vytahaný mod- a odtud někam do levného textilu,
rý svetr, abys dala světu najevo, že kde sis ho ulovila v nějakém koši
jsi příliš povznesená nad to, co si s výprodejovým zbožím. Nicméně Bydlení
vezmeš na sebe. ta modrá představuje miliony
Jenomže nevíš, že ten svetr není dolarů a  nevyčíslitelnou práci,
jenom modrý, není jen tyrkysový, a  je trochu komické, že se cítíš Móda
ani azurový, je blankytný. A také si povznesená nad módní průmysl
nejsi vědoma toho, že v  roce 2002 a přitom máš na sobě svetr, který krása a zdraví
představil Oscar de la Renta kolekci ti vybrali lidé v  této místnosti.
blankytných šatů. Pak přisel Yves Jako spoustu jiných věcí.“
Saint Laurent, se svými blankytný-
mi vojenskými saky, a  najednou se
blankytná objevila v  osmi různých
kolekcích od různých návrhářů.10 % Oblek Pierre Cardin STORM Kano bracelet
15 % VIP www.pierrecardin.shop www.stormwatches.cz10 %

Dárková kazeta: pánský parfém
Montblanc Legend Night 30ml 5 %
pro
+ sprchový gel 100ml Tipy
www.fann.cz

muže

20 %

10 %MARKETINGSALES.CZ


Předplatné časopisů
www.magazin-interview.cz Hodinky SEIKO ASTRON SSE129J1
www.marketingsales.tyden.cz www.hodinky-koscom.cz

15


HISTORIE

A PRESTIŽ

ZNAČKY

PIERRE


CARDINvůj vlastní podnik založil
Pierre Cardin v roce 1950
S a v roce 1953 se stal čle-
nem prestižního francouzského
sdružení Chambre Syndicale de
la Haute Couture.


Pro modely Pierra Cardina jsou
charakteristické hlavně jedno-
duché linie, geometrické tvary,
unisex móda (první linii návrhář
vytvořil v roce 1958). Kromě
oděvů a doplňků navrhuje Cardin
např. nábytek, interiéry, předmě-
ty užitého umění, pracoval pro
automobilový a letecký průmysl
i v dalších oblastech.
Navštivte autorizované prodejny
kvalitní pánské módy PIERRE
CARDIN a luxusní dámské módy
OUÍ, CAMBIO a CREENSTONE, kde
najdete vše, co potřebují moderní
žena i muž jak do zaměstnání,
tak pro volný čas. Garantujeme
Pierre Cardin se ve světě dočkal nejvyšší možnou kvalitu použi-
mnoha uznání a vyznamenání tých materiálů a střihů, aktuální
různými vysokými řády. Od roku a nevtíravou módnost kolekcí při
1977 mu byl několikrát udělen zachování maximální elegance.
"Zlatý náprstek", nejvyšší oceně- Veškeré kolekce doplňují také
ní francouzské haute couture. řady Smart Casual Wear.

5 %
2x OSTRAVA, PRAHA
www.pierrecardin.shop
16 LIFESPHERE


PLEŠINGER

LUXUS BÝVÁ DRAHÝ,

ALE JE VŽDY KVALITNÍ?


ejčastěji se setkáváme s luxusem
ve spojitosti s drahými věcmi. Věří-
N me, že když už za něco vynaložíme
slušný obnos, nekupujeme pouze hezký
obal, ale zejména kvalitní výrobek, který
nám nějaký ten čas vydrží. Občas bohužel
zjistíme, že to je jen navoněná bída.
Co s tím? Máme pouze dvě možnosti.
První je vzdát se – přestat řešit to, co máme
na sobě (pozor, nejste Steve Jobs) a druhá
možnost je začít věnovat větší pozornost Šití pro muže Šití pro ženy
kvalitě produktu, která není pouze o ma-
teriálu, ale také o přístupu k zákazníkovi,
servisu a jedinečnosti. Zkuste příště, až
budete chtít něco luxusního, zapátrat po fir-
mě, která vnímá kvalitu, jako svoji nedílnou
součást. Věříme, že najdete luxus tam, kde
jste ho nikdy před tím nehledali.

10 %
e-shop
www.plesinger.com
KAM ZA LUXUSNÍM 48 zahraničních trička a tílka. Čeká na vás mimo jiné
značek
SPODNÍM PRÁDLEM? + Vlastní značka 50 mezinárodních i českých značek,
jako je například Andrew Christian,
DMX
PŘECE DO Joe Snyder, Diesel, Calvin Klein,
Barcode Berlin či Styx a Represent.
DMX GEAR! to je aplikace DMXGEAR pro iPho-
Jednoduché nákupy z mobilu,
ny a Androidy. Pár kliknutí a máte
oba, kdy jste si nemohli koupit kva- nakoupeno s dodáním do 48 ho-
litní spodní prádlo, je naštěstí dávno din. Pokud chcete někomu udělat
D pryč. Vstupte směle do klubu pán- radost, připravíme na vaše přání
ské luxusní módy a neplaťte za to ani korunu i dárkové balení. K tomu přibalíme
navíc. Řekněte dost neznačkovému prádlu zdarma i malý dárek.
a předraženým obchodům s trenýrkami.
S největší nákupní galerií DMXGEAR
můžete ukázat svůj společenský statut
skrze perfektní trenky, slipy, boxerky. Pro ty 15 %
odvážnější máme i pánská tanga a jockstra- e-shop
py. Velký výběr pánských plavek pro sezónu www.dmxgear.cz
2018 nabízíme již nyní, stejně tak i sportovní17


STEFANEL

& CUPLÉPOD TAKTOVKOU

KVALITY A LUXUSU
ydejte se na dobrodružnou cestu, během
které objevíte svůj styl. Značka STEFANEL
V je klasickým hráčem na módním poli, ne-
pouští se do velkých experimentů a velmi uznává
trend slow fashion. Tedy styl, který můžete nosit
roky, a stále vám bude slušet. Nadčasové střihy
i kvalita materiálů jsou přesně tím, co potřebujete
mít ve svém univerzálním šatníku pro každou pří-
ležitost. Nechte se svést střihy pro denní i večerní
nošení, využijte dokonalého zpracování, které zvý-
razní vaše přednosti a potlačí nedostatky. Vsaďte
na klasiku, která splní všechny vaše sny.
STEFANELCUPLÉ
A máme pro vás skvělou zprávu! Seznamte se
s módní značkou, která na českém trhu zatím
nemá obdoby. CUPLÉ je renomovaný španěl-
ský fashion brand určený úspěšným ženám,
které chtějí udávat směr. Vybočovat a být
středem pozornosti, aniž by překročily hranice
obecných konvencí. Značka Cuplé je přede-
vším pro ženy, které si jsou vědomy vlastní síly
i půvabu, umí modely vynést a považují styl za
nedílnou součást životní hry.


5–15 %
2x PRAHA
www.stefanelstore.com
18 LIFESPHERE


DIAMANTY V SRDCI
STARÉHO KONTINENTU
10–50 %

Nechte se okouzlit jedinečnými diamantovými klenoty z rukou
PRAHA 1, Široká 24/4
www.diamondmuseum.cz israelských šperkařských mistrů. Investiční diamanty, zakázková
výroba luxusních klenotů, diamantové muzeum.


Anketa
CO KONKRÉTNĚ PRO VÁS ZNAMENÁ MOTTO: JAKÉ NOVINKY CHYSTÁTE PRO ROK 2018?
KVALITA NENÍ LUXUS? Vedle 40 periodických titulů, což obnáší
Proč by měla být kvalita luxusem? Jako zákazník 8 556 000 prodaných výtisků ročně, vydáváme
očekávám kvalitu jako samozřejmou hodnotu, také každý rok kolem 20 dalších speciálních Petra Fundová
kterou získám výměnou za vynaložené finanční vydání, obsahově zaměřených na módu, krásu ředitelka VYDAVATELSTVÍ
prostředky, a to přiměřeně dle dané cenové a design. Velmi oblíbené jsou edice kuchař- BURDA
kategorie. Luxusem by měla být až přidaná ských knih pod značkou Apetit. Každoročně
hodnota nad kvalitou. Tou může být například jich prodáme kolem 65 tisíc kusů. Pro rok 2018
důvěryhodný brand, který kvalitní výrobek nebo chystáme další čtyři tematické kuchařky.
službu zastřešuje. Nešvarem doby ovšem je, že Burda Praha patří do skupiny Burda
existuje a je tolerována rozdílná kvalita výrobků ve International, člena holdingu Hubert Burda
stejném obale pod stejnou značkou, ale dodávaných Media. Burda International je aktivní ve
na různé trhy, přičemž je paradoxně cena u méně 22 zemích, vydává přes 320 titulů a zaměstnává
kvalitního obsahu dokonce navyšována. více než 2 800 lidí.
Pro mediální dům Burda Praha je produkce Burda Praha je jedním z největších vydava-
kvalitního obsahu základem úspěchu. Bez splnění telství v České republice, vydává 38 časopisů,
této podmínky by čtenáři naše časopisy nekupovali provozuje širokou škálu online projektů a or-
a zadavatelé reklamy neinzerovali. Burda Praha ganizuje řadu úspěšných eventů. Auditovaný
operuje na trhu se širokým portfoliem značek zásah je celkem 3,8 milionu čtenářů a uživatelů
v čele s ELLE, Marie Claire, Marianne a Apetit. měsíčně (zdroj: Mediaprojekt, Netmonitor,
U těchto značek by jakýkoliv pokles kvality byl vidět Facebook, Instagram, Twitter). Burda Praha
na první pohled. Ke kvalitě se snažíme přidat vždy získává pravidelně ocenění v soutěži „Časopis
něco navíc. Ve spolupráci s našimi obchodními roku“, za rok 2015 získalo vydavatelství ocenění
partnery přikládáme k výtiskům různé samplingy hned ve dvou kategoriích, vkategorii Životní 14–49 %
ale i plnohodnotné, nejčastěji kosmetické výrobky, styl s časopisem Marianne a v kategorii Ženský
a tak si naše zákazníky hýčkáme. svět s časopisem Apetit.
e-shop
www.burda.cz
19


rozhovorLe Chaton Helena KonarovskáJak jsme na tom my, české ženy, Helena Konarovská je nejen nekorunovanou královnou v oblasti prodeje spodního
s výběrem spodního prádla, v porov- prádla a expertkou na dámské poprsí, ale také neúnavně, už 15 let, učí české ženy, aby se
nání třeba s Francouzkami? Záměrně měly rády. Kromě jejich vnad jim zvedá také sebevědomí, což jde ruku v ruce s tím, jaké
se ptám na Francouzky, protože ná- spodní prádlo si ženy vybírají a jak se v něm cítí. Troufám si tvrdit, že nejsem jediná, komu
zev vaší firmy je francouzský a začí- osobní setkání s Helenou navždy pootočilo optikou vnímání sebe samé. A dalo mi to víc,
nala jste prodávat právě francouzské než seberafinovanější spodní prádlo…
značky…
Já už to říkám opravdu dlouho
a opakuji to pořád, my Češky, jsme A nemůže to naše sebevědomí být ovliv-
neuvěřitelně hezké. A legrační je, že něno tím, že se ženy na sebe velmi často
si to neuvědomujeme, a je to naše dívají očima svého partnera? Tedy, když je
nejhorší vlastnost. Každá třetí žena, muž vidí krásné a přitažlivé, tak se také
která vejde u nás do dveří, se podce- tak cítí a naopak?
ňuje. Naprosto zbytečně, není důvod. Já mám teorii, která se mi osvědčila za
Když už jste zmínila Francouzky, tak 15 let podnikání v tomto oboru i v sou-
ty jsou sice štíhlé, ale mají kostnatou kromém životě, a to, že muži mnohem
postavu a na rozdíl od nás, Češek, hůř zvládli revoluci, než ženy. Ženy začaly
jsou bez energie. Jsou vždy upra- dýchat, lítat a najednou byly soběstačné.
vené, ale čekají, až je udělá někdo Od řízení auta, firmy až po zvládání rodiny.
šťastnými. Ovšem sebevědomí mají Sebraly jsme trochu mužům vítr z plachet
na rozdávání. A potom ke mně přije- a smazalo se tradiční rozdělení rolí. Takže
dou třeba holky z Ostravy, plné elánu, pokud chceme, aby nás muž chválil a vní-
chuti do života a mají všechno pěkně mal naši krásu, nesmíme mu to zapomínat
tak, jak má žena mít – pas, boky, stále jemně, podprahově, aby on to netušil,
prsa, zadek, úzká ramena. sdělovat. My velmi často chceme po mu-
Málo platné, nejblíže jsou nám žích věci, které bychom v nich měly samy
slovanské národy. Přijede Ruska, vyvolávat. Protože rodí ženy, ne muži.
která může klidně bydlet na dvoře, Proto tady jsme a vždy budeme na prvním
kde teče voda do kanálu, ale koupí místě. Musíme se mít rády a musíme umět
si plavky se vším všudy, protože být pro sebe důležité a krásné. Musíme
chce dělat dojem! Přijde Slovenka učit naše muže, aby nás tak vnímali. A oni
a koupí si ty plavky dvoje, protože se to jednoho dne naučí. Bude to sice ještě
chce udělat dojem u bazénu a plavky dlouhá cesta, ale vyplatí se.
střídat. A klidně se vrátí domů a jde
okopávat vinohrad. A přijde Češka,
má dům s bazénem, ale na sobě má
boty ze sekáče a podprsenku po
mamince. Sice to říkám s humorem
a nadsázkou, ale tak to je. To je ten
obrovský rozdíl. Češka myslí na chla- Věděly jste, že...
pa, na děti, na dům, na kuchyňského
robota, a až úplně nakonec myslí na Zvednete-li obě ruce vzhůru
sebe. A neuvědomuje si, že ona je ta a utečou Vám ňadra z pod kostice,
nejdůležitější! Je to otázka sebevě- máte špatně objem.
domí, které máme velmi často nízké, Zavazujete-li si tkaničku od bot
ačkoliv k tomu není vůbec důvod. v předklonu a prsa musíte vracet,
máte špatně hloubku a střih.


20 LIFESPHERE


Vraťmě se zpátky, Helenko, ke spodní-
mu prádlu. Co by měla splňovat správ-
ná podprsenka, aby nám dobře seděla
a vyzdvihla naše přednosti?
Samozřejmě že to není ani barva, ani
design, ani krajka, ani hedvábí, ale jestli
je něco nejdůležitějšího na dobře zvole-
né podprsence, tak to je naše správné (NE)KVALITNÍ
držení těla. Abychom narovnaly záda,
nehrbily krk a měly rovný postoj i lad-
nou chůzi. Já už si po těch letech ve SPODNÍ
svém oboru myslím, že bych měla mít
lékařské a fyziognomické vzdělání,
protože když si žena odloží v kabince PRÁDLO?
prádlo, tak já už podle stavu jejích zad
poznám, jestli nosí kabelku přes rame-
no, jestli má jedno ramínko přitažené
více atd. Ale zase jsme zpátky u toho,
že bychom měly znát své tělo, protože
ani sebedražší a luxusnější svetr či
košile neskryjí špatně padnoucí spodní
prádlo a s tím související i špatné drže-
ní těla. Silueta je to, co na nás ostatní
vnímají.

Vy se pravidelně zúčastňujete veletrhů
spodního prádla i plavek a vůbec máte TRENÝRKÁRNA.CZ // doručení do 48 hodin // Od roku 2010
velký přehled, co se nosí a co se nosit Kamenný obchod + eshop // Zakázková výroba
bude. Takže, na jaké novinky se může-
me těšit v roce 2018?
Vždycky je něco nového, u prádla je aždý to někdy zažil. kvalitní materiály, které dobře
to hlavně o barvách a o kvalitních ma- Chtěli jste ušetřit, to prá- odvádí vlhkost a zároveň po ně-
teriálech, které se používají. To, co je K dlo nevypadalo až tak kolika vypráních neztratí svoje
novinka, velký luxus, ke kterému jsme špatně a cena třetinová? Jenže! vlastnosti ani barvu.
zatím ale ještě nedorostly je, že se Jenže vám nesedělo až tak dob- Pokud jednou koupíte kousek,
používá hedvábí v kombinaci s jiným ře a jen co jste ho poprvé vyprali, který vám opravdu sedne, už
materiálem. Hedvábí totiž splňuje objevily se žmolky a prádlo nevy- nebudete chtít nakupovat jinde.
všechny vlastnosti, abychom se v něm padalo už vůbec dobře… A právě zde více než kde jinde
cítily dobře – dýchá, neutiskuje a krás- V internetovém obchodě platí slavný výrok od Tomáše
ně se nosí. Zároveň klade mnohem vyš- TRENÝRKÁRNA.CZ vsadili na Bati: „Nejsem tak bohatý, abych
ší požadavky na péči, ovšem výměnou kvalitu. A vyplatilo se, zákazníci si kupoval levné věci“.
za citový vztah, který si k takovému se vracejí. Vědí, co chtějí a do- Vyberte si jakoukoli značku
luxusnímu krásnému a kvalitnímu prá- stanou kvalitu, kterou očekávají. od Calvin Klein, Ralph Lauren,
dlu vytvoříme. Ne, neplatíte za zbytečný luxus, přes Tommy Hilfiger, Diesel,
protože o kvalitním spodním 69SLAM, Puma až po STYX
Rozhovor připravila Kateřina Krbcová prádle totiž ani nevíte, že ho a mnoho dalších, které nabízí
na sobě máte. A když náhodou e-shop Trenýrkárna.cz. Hlavní je,
kousek odhalíte, nemusíte se aby vám prádlo perfektně sedělo
stydět. Samozřejmostí jsou a samozřejmě se vám také líbilo.5 %
10–13 %
síť v ČR PRAHA 9, Sokolovská 971/193
www.lechaton.cz www.trenyrkarna.cz21


JAKÉ POTRAVINY
PROSPÍVAJÍ OČÍM


MRKEV — vysoký obsah
karotenů: chrání zrak před
šeroslepostí
Vše, co vám ŠPENÁT, KAPUSTA, LISTOVÁ


ZELENINA — lutein +
na očích uvidíme zeaxantin: chrání před
ultrafialovým zářením

BORŮVKY + HROZNOVÉ VÍNO
— antokyaniny: zlešují vidění
Zrak je jedním z nejdůležitějších smyslových orgánů, kterým za šera
vnímáme téměř 80% všech vjemů. A proto bychom mu měli věnovat VEJCE — lutein, lecitin, cystein,
náležitou péči a pozornost. Kontroly zraku u oftalmologa jsou aminokyseliny s obsahem síry:
prevence šedého zákalu
naprostou samozřejmostí, ale tím to zdaleka nekončí.
RYBY — mastná kyselina DHA:
proti suchým očím a jejich
ybrat vhodnou korekční po- Bohužel, v poslední době se všichni degeneraci
můcku je neméně důležité a to, ve všech oborech zaměřují spíše na
V jak nakonec budete s brýlemi standardizaci a zlevňování produktů,
spokojeni, záleží na mnoha aspektech. což přináší větší univerzálnost, ale
A pouze zkušený optik vám dobře poradí zapomíná se na to, že každý člověk je
a vybere brýle i brýlové čočky, se kterými originál, a proto je třeba upřednostnit OTESTUJTE
budete spokojeni. individuální přístup, a tím dosáhnout SVŮJ ZRAK
Mohlo by se zdát, že výběr obrouček naprosté spokojenosti.
je pouze záležitostí vzhledu, ale není A protože naším cílem je samozřej-
tomu tak. Je pravda, že brýle musí dobře mě spokojenost našich zákazníků, Nejdrobnější a nejniternější nesnáze jsou
nejdotěrnější, a jako vám oči nejvíc unaví drobná
vypadat a slušet, ale to je pouze jedním klademe největší důraz právě na indi- písmenka, tak vás nejvíc rozdráždí ty největší
z důležitých faktorů. Pokud vás budou viduální přístup a na výběr kvalitních malichernosti. Déšť nepatrných trampot je horší
pohromou než sebekatastrofálnější jediná. (Michel
brýle tlačit nebo budou padat, výsledný produktů, o kterých víme, že budou De Montaigne)
+420 222 253 676
dojem bude vždy zklamáním. Nemluvě dobře fungovat a zákazníci budou od Existuje teorie, která tvrdí, že kdyby jednou někdo přišel na
o diskomfortu při jejich nošení. Také nás odcházet s úsměvem. Ať už se to, k čemu vesmír je a proč tu je, vesmír by okamžitě zmizel
a jeho místo by zaujalo něco ještě mnohem bizarnějšího
materiálů, ze kterých se vyrábí brýlové vám bude v OPTIK SPEKTRUM věno- a nevysvětlitelnějšího. Existuje jiná teorie, která tvrdí, že už
se to stalo. (Douglas Adams)
obruby, je mnoho, proto je třeba vědět, vat kterýkoliv z kolegů, můžete si být +420 222 253 676
které by mohly například způsobovat jisti, že se jedná o zkušeného očního Člověk prochází přítomností se zavázanýma očima. Smí pouze tušit a hádat,
co vlastně žije. Teprve později mu odvážou šátek z očí a on, pohlédnuv na
minulost, zjistí co žil a jaký to mělo smysl. (Milan Kundera)
alergie nebo které nejsou vhodné pro optika nebo optometristu s dlouhole- +420 222 253 676
určité dioptrické vady. tou praxí. Ale jak se říká, papír unese
Výběr správných brýlových čoček je všechno, takže se přijďte přesvědčit
potom kapitola sama pro sebe. Existuje na vlastní oči, protože my pro vás
jich dnes nepřeberné množství a vyznat uděláme, co vám na očích uvidíme!
se v nich je práce pouze pro opravdové- Na tomto orientačním očním
ho specialistu. Každá oční vada se dá testu si můžete zkusit, jestli
dobře vidíte do blízka.
korigovat různými způsoby a záleží na
mnoha aspektech, jako je věk, povolání, Pokud přečtete i ten nejmenší
trávení volného času atd. To znamená, text, je vše v pořádku.
že stejnou oční vadu nemůžeme korigo- 10 % Pokud ale při čtení váháte,
vat stejnými brýlemi například učitelce PRAHA 2, 15 % VIP znamená to, že by bylo vhodné
navštívit očního lékaře nebo
a grafikovi, který potřebuje úplně jiný Vinohradská 1292/65 optometristu, který vám
www.optik-spektrum.cz
přístup k řešení jeho problému. poradí, co se s tím dá udělat.
22 LIFESPHERE


Pastva pro oči Oblačnonízká

v optikách Joy hodnota

denního světla
vysoce kontrastní
Zrak umožňuje vidět – vnímat světlo, zelenožlutá barva
barvy, tvary a orientovat se v prostoru.
Pro člověka je to nejdůležitější smysl, Jasné sluneční
pomocí kterého získáváme více než 80% světlovenkovní
informací z okolí. podmínky
tmavá červenohnědá
Na co bychom měli dbát? barva
» nepodceňovat péči a ochranu zraku i očí
» při výběru brýlí i čoček zohlednit činnost, při které je budeme používat Denní světlodenní
» neopomíjet taktéž estetickou stránku světlo
» věnovat pozornost kvalitě brýlových čoček, aby nedocházelo za sklem auta
ke zkreslování obrazu měděná
» vybírat pouze ty nejkvalitnější a zdravotně nezávadné materiály barva
» dbát na maximální pohodlí při nošení brýlí


A co vám můžeme nabídnout v Joy optikách my?
» odborné měření zraku 10–20 %
» individuální přístup ke každému zákazníkovi
» odborníky z oboru oční optiky a optometrie síť v Brně
www.joyoptik.cz
» uspokojení i těch nejnáročnější požadavků s ohledem na naše možnosti
Zdraví není žádný luxus
eská rodinná společnost produktů. V jejich výrobcích TEREZIA COMPANY používá k výrobě vždy celé
TEREZIA COMPANY patří naleznete dnes již více než 30 houby se všemi aktivními látkami, které jsou
Č mezi přední české výrobce druhů zdraví prospěšných hub v nich přirozeně obsaženy na rozdíl od extrakce,
doplňků stravy ze zdraví prospěš- a rostlin v pečlivě sestavených kdy se získává pouze jedna konkrétní látka. Ve
ných hub a rostlin. Na trhu působí kombinacích. Veškeré produkty své nabídce mají již více než 50 výrobků v ka-
již 27 let a jako vůbec první uvedla jsou vyráběny na přírodním zá- tegoriích: doplňky stravy, kosmetika, přírodní
v roce 2004 na český i slovenský kladě a hlavním cílem je přinášet zeleninové kořenící směsi a zdravá výživa. Spo-
trh sušenou hlívu ústřičnou, která zákazníkům co nejčistší produkty lečnost disponuje vlastními výrobními prostory,
patří dodnes mezi hlavní surovi- bez chemických příměsí a konzer- které splňují certifikaci HACCP (Systém analýzy
ny, které jsou základem mnoha vačních látek. rizika a stanovení kritických kontrolních bodů).
Suroviny používané do výroby procházejí přís-
nou kontrolou a laboratorními rozbory. Všechny
doplňky stravy mají Certifikát o zdravotní bez-
pečnosti, který vydává Státní zdravotní ústav
a na vybrané výrobky má společnost zpracová-
ny vlastní klinické studie.
15 %
PRAHA 4, Na Návrší 997/14
www.terezia.eu

23


TAITTINGER
Brut Réserve
Doporučené spojení:
— s mořskými plody
— (langustou, krabem,
— hřebenatkami)
— s drůbeží
— s bílými masy 15 %
— s jehněčím na liškách
www.bacchus.cz
5 %
10 % VIP
Masáže pro dva
www.tawan.cz
pro oba
Tipy


chvilky pohody& relaxace

Vonná svíčka WILD THINGS
Večeře v asijském stylu MANDARIN & BERGAMOT
www.asiantemple.cz www.alamaison.cz

10 %
5 %
10 % VIP
24 LIFESPHERE


Anketa


LUXUS, CO KONKRÉTNĚ PRO VÁS ZNAMENÁ
MOTTO: KVALITA NENÍ LUXUS?
ELEGANCE V Knihy Dobrovský prodáváme příběhy.

Právo na únik do fantastického světa
hrdinů, historie či daleké budoucnosti
& KVALITA by měl mít naprosto každý a rozhodně se
nesmí jednat o luxus. Z tohoto důvodu se
snažíme nabídnout našim zákazníkům
maximální šíři sortimentu, aby si
Chcete žít výjimečně, elegantně a komfortně? v desítkách tisíc knížek mohli nalézt
svůj vlastní příběh, který může změnit
Dopřejte si luxus v interiéru s italským nábytkem, jejich život a dát vzniknout příběhům
jehož prestiž je zejména o propojení designu, novým. Kvalita tedy opravdu není
kvalitního materiálu a perfektního zpracování. luxusem. Kvalita je povinností dobrých
knihkupců, kterou musíme nabídnout,
ať už se jedná o zboží či servis.

JAKÉ NOVINKY CHYSTÁTE
PRO ROK 2018?
polečnost C-INTERIÉR Velké novinky nás čekají v rámci našeho
dodává nábytek a by- Klubu Knihy Dobrovský. V roce 2016
S tové doplňky vyhláše- již 20 let Dovážíme jsme se rozhodli vytvořit komunitu
ných italských značek již 20 Špičkový italský nábytek knihomolů a knihomolek, kterým bez
let. Za léta práce v oboru ná- jakýchkoli závazků nabídneme slevy,
akce a další skvělé benefity. Ukázalo
bytkářství a designu interiérů se, že nadšených čtenářů jsou opravdu
jsme získali mnoho kvalitních stovky tisíc a je to pro nás velký závazek.
a spolehlivých výrobců z růz- Chceme se více potkávat v našich pro-
ných míst v Itálii. Na světo- dejnách, připravovat setkání s autory či
vých veletrzích stále objevu- odměňovat nejpilnější čtenáře z našeho
jeme nové, čerpáme inspiraci e-shopu. Bude toho mnoho a to nepo-
a zkušenosti, abychom mohli čítám stovky knížek, které plánujeme
zákazníkům přenést ty nejno- vydat a již nyní mohu prozradit, že jsou
vější trendy také k nim. mezi nimi opět celosvětové hity.
Zaměřuje se především na
vybavování bytových interiérů,
luxusních kanceláří, komerč-
ních prostor v klasickém, zá-
meckém či moderním designu.
Mezi naše služby samozřejmě Štěpán Havránek
patří poradenství s výběrem Obchodní ředitel
vhodného nábytku, osvětlení,
bytových textilií, tapet, doplň-
ků jak u nás v showroomu, tak
přímo v daném interiéru. K dis-
pozici máme bytové designery
i architekty. 10 %
5 % 15 % VIP
OSTRAVA,
Poděbradova 43/1239
www.c-interier.cz
síť v ČR
www.knihydobrovsky.cz

25


enjoy your plnění snů vyžaduje prostor. A takový prostor jsme

se rozhodli pro vás vybudovat. Postavili jsme zcela
premium bathroom S nový showroom, ve kterém můžete uskutečnit své
představy o dokonalé koupelně či kuchyni pro Vás domov.
Vítejte v exkluzivním Právě tady najdete to nejlepší. Exkluzivní dodavatele, krás-
né a funkční vzorky, prezentace vybraných partnerů, VIP
prostoru Showroom poradenství, Architekt point.
Prohlédněte si aktuální novinky i nejexkluzivnější vý-
Ptáček Premium robky vybraných dodavatelů a výrobců prestižních světo-
vých značek. Nechte na sebe působit atmosféru našeho
showroomu a otevřete své nitro inspiraci.
V soukromí našich privátních jednacích prostor s námi
můžete probrat všechny parametry vašich představ,
nechat si vytvořit vizualizace, domluvit se na spolupráci
s architektem či designérem dle vašeho výběru nebo si
neformálně popovídat s našimi pracovníky.
Jsme tu přeci proto, abychom vám pomohli proměnit
Vaše sny ve skutečnost.
20 %
síť v ČR
www.koupelny-ptacek.cz

SCANquilt


styl mého domovaVše začalo přikrývkami ...
Značka SCANquilt inspirovaná výrobou přikrývek a polštářů
ve Skandinávii, přinesla před 25 lety nové nealergenní výrob-
ky – přikrývky a polštáře s výplní z dutých vláken, které si
velmi rychle získaly oblibu pro svoji lehkost, hřejivost a snad-
nou údržbu. Při výrobě výplňového rouna z prostorově tvaro-
vaných dutých vláken se nepoužívají žádné
chemikálie, proto si přikrývky zachovávají ... a pokračuje kolekcí povlečení,
měkkost, splývavost a objemovou stálost po prostěradel a dalších doplňků
dlouhou dobu. Kolekce přikrývek a polštářů Vztah značky ke Skandinávii se odrazil
se postupně rozvinula na současných více i v prvních kolekcích povlečení tvořených
než 10 produktových řad, které plně uspokojí ve spolupráci s finskými designérkami Stii-
požadavky zákazníků na kvalitu: hřejivost, nou Toivio a Teijou Bruhn. Od té doby se
antibakteriálnost a komfort spaní. jednoduchý severský design rozvinul o dal-
POVLEČENÍ SATEN PLUS
ší dezény francouzských, italských a ang-
lických návrhářů do současně nabízených

5 % více jak 600 vzorů a barev. Ucelená nabídka
síť v ČR dezénů je exkluzivní pro český a slovenský trh a dostupná
www.scanquilt.cz pouze v síti 46 prodejen SCANquilt v ČR, 10 prodejen na
Slovensku a vybraných obchodních partnerů.26 LIFESPHERE


Anketa
BEZPEČÍ, CO KONKRÉTNĚ PRO VÁS ZNAMENÁ
MOTTO: KVALITA NENÍ LUXUS?
Kvalita není luxus. Kvalita tu
DISKRÉTNOST, zkrátka je a každý zákazník a klient
jí vnímá a měl by jí i očekávat. Pokud
chcete být úspěšný, ať už v životě
ANONYMITA nebo podnikání, kvalita by pro vás
měla být samozřejmostí, obzvlášť
ve službách. Špatně odvedená práce
a péče o zákazníka je luxus, který si
nemůžeme dovolit.


JAKÉ NOVINKY CHYSTÁTE
Nejvyšší úroveň zabezpečení, 100% diskrétnost, anonymita PRO ROK 2018?
a přístup k uloženým předmětům 24 hodin denně, Novinky pro rok 2018 už v současné
7 dní v týdnu. Nejen to jsou výhody služby pronájmu době testujeme. Vždy se snažíme
naslouchat zákazníkům a předcházet
bezpečnostních schránek 24SAFE. nejrůznějším problémům. Proto jsme
zavedli například službu pojištění dis-
ku. Připravujeme zcela přepracovaný
ezpečné uložení cenných Luxusním řešením jsou bezpečnostní věrnostní systém a máme velké plány
a mnohdy nenahraditelných schránky 24SAFE. Jejich trezorové i s webovými stránkami a e-shopem.
B předmětů. Klidný pocit při místnosti splňují nejvyšší požadavky Věříme, že i v roce 2018 budeme
pro naše zákazníky tím nejlepším
odjezdu z domova na kratší či delší bezpečnostní třídy X, jejíž úroveň od- spoluhráčem.
dobu. Možnost spolehnout se na to, povídá zabezpečení velkých trezorů
že k věcem, které pro vás mají hod- centrálních bank. Díky nejprogresiv-
notu, a to nejen finanční, ale zejména nějšímu automatizovanému systému
výdeje bezpečnostních schránek
jsou dveře trezorové místnosti ne-
nonstop přístup ustále uzavřeny. Podobné moderní
Třída bezpečnosti 10 řešení bezpečnosti nenajdete nikde
jinde, než u nás... A to nejen v naší
100 % soukromí republice, ale ani ve světě.
Pojištění Sjednat si pronájem bezpečnost-

ní schránky lze velmi jednoduše,
osobně či přes internet. K dispozici
emocionální, se nedostane nikdo je pět velikostí schránek, s volbou
nepovolaný. Ať už se jedná o rodinné vhodné možnosti pomůže klientům
šperky, paměťové nosiče s nenahra- vyškolený personál. Rovněž poradí
ditelnými nebo citlivými daty, finanční s výběrem z pestré nabídky doplň-
hotovost - mnoho lidí si klade otáz- kových služeb (kontrola otisku prstu, Barbara Hacsi
ku, kde najít bezpečné místo, kam rozšířený přístup ke schránce pro PR managerka
mohou své cennosti nejen uložit, ale další osoby, SMS notifikace, atd.). JRC
také v případě potřeby operativně Každý z nás vlastní předměty, kte-
vyzvednout, bez ohledu na to, zda je ré jsou pro něj výjimečné a nenahra-
pracovní den či svátek. ditelné. 24SAFE je moderní variantou,
jak své cennosti bezpečně ochránit.


5 %
zdarma
3 měsíce
PRAHA 1,
Na Poříčí 1071/17
www.24safe.cz
síť v ČR
www.jrc.cz

27


rozhovor V čem se liší krátkodobé pěstounství Kolika dětem se už podařilo díky
od toho dlouhodobého a jak celý proces
Dobré rodině najít nový domov?
Dobrá rodina ALŽBĚTA HLÁSKOVÁ vlastně probíhá? Právě letos slavíme 5 let Dobré rodi-
ny. Za tu dobu už jsme pomohli 1492
Společné dlouhodobým i přechodným
pěstounům je, že se o dítě starají s vel- dětem v pěstounské péči. To je pro
kou láskou a jako o vlastní. Zatímco někoho možná až nepředstavitelně
Co je hlavním posláním Dobré rodiny? v dlouhodobé pěstounské péči ale dítě velké číslo, ale my za ním vidíme
V Dobré rodině děláme všechno pro to, aby vyrůstá jako běžný člen domácnosti 1492 konkrétních dětí, které každé
děti vyrůstaly v bezpečných a milujících ro- většinou až do dospělosti, u přechod- má svůj jedinečný životní příběh.
dinách. Na 9 tisíc dětí dnes žije v ústavech, ných pěstounů dítě zůstává nejdéle S většinou z našich aktuálních 800
kde mají co jíst, kde spát i s čím si hrát, ale jeden rok. Jde o krizový institut, který rodin spolupracujeme dlouhodobě
chybí jim to nejdůležitější – máma, táta, umí rychle zachytit potřebné dítě a po- a můžeme se tak radovat z pokroků
rodina. My pro děti hledáme a podporuje- moci mu překlenout dobu, než se podaří dětí. A víme, že dosáhnout jich bez
me náhradní rodiny, kde mnoho dětí vůbec vyřešit jeho (právní) situaci. K tomu podpory rodiny by bylo daleko těžší.
poprvé zažívá stabilitu a bezpečí. Snažíme jsou potřeba lidé, kteří jsou předtím Máme radost, že celkový počet
se také měnit celý systém péče, který dnes prověřeni a jsou v pohotovosti připra- pěstounů v republice stoupá, stále
dětem často pomoci neumí. veni na přijetí dítěte v jakoukoliv dobu. jich ale není dost pro všechny děti.
Na hledání řešení je někdy potřeba čas Každého zájemce o pěstounství
Proč je z Vašeho pohledu důležité, aby se a nebýt přechodných pěstounů, musely u nás proto moc vítáme. Rádi říká-
děti z nefunkčních rodin dostávaly přímo by ho děti trávit v ústavu. me, že nový pěstoun nezmění celý
k pěstounům, a ne do dětských domovů? Nejčastěji jsou do přechodné pěs- svět, ale může úplně od základu
Kdybychom to vzali doslovně, právo na tounské péče umisťována miminka, změnit život jednoho dítěte.
rodinu je jedno ze základních lidských práv.
Úplně každému dítěti ho dává Všeobecná
deklarace lidských práv. Ale na to ani nepo- Pěstoun nezmění celý svět,
třebujeme zákon, abychom věděli, že sebe-
lepší ústav rodinu nenahradí. Máma nebo ale může úplně od základu změnit
pěstounka jsou tu pro děti pořád a neode- život jednoho dítěte.
jdou po směně domů. Děti v rodinách navíc
přirozeně odkoukávají tolik věcí! Jak fungují Rozhovor s Alžbětou Hláskovou,
vztahy mezi rodiči, kdo je to babička, jak se spoluzakladatelkou společnosti DOBRÁ RODINA
vyplňují složenky nebo že i dospělí dělají
chyby a je to normální. To všechno je moc
důležité pro jejich budoucí „dospělácký“ ži- která jejich maminky odloží přímo v po- Co by Vám udělalo největší radost
vot. Dětem z ústavů tyhle běžné zkušenosti rodnici. Někdy jsou to ale i starší děti, v roce 2018?
chybí a často pak mají velké problémy být které musí být odebrány z původní rodi- Naším velkým přáním je, aby v rodi-
dobrými rodiči a zaměstnanci a žít normální ny. K tomu jsou vždy velmi závažné dů- nách vyrůstalo zase o něco více dětí.
hezký život. vody, nejčastěji zanedbávání z důvodu Může to vypadat, že se jenom lehce
drogové závislosti rodičů, případně do- změní statistika, ale ve skutečnosti
Vím, že v mnoha zemích byl institut „dět- konce týrání či zneužívání dětí. Většina se těmto dětem úplně změní život.
ských domovů “zcela zrušen. Jak si stojí dětí si v tu chvíli myslí, že jsou odebrány Pak máme ještě jedno velké přání –
vůbec Česká republika v tomto ohledu s po- proto, že zlobily. Cítí vinu a litují rodiče. aby se naši politici konečně odhod-
rovnáním s jinými státy? Pro takové dítě je individuální péče lali přijmout zákon, který umisťování
U nás bohužel v ústavech stále končí velmi v pěstounské rodině důležitá, aby dítě dětí do ústavů omezí. Doufáme, že
vysoký počet dětí. V počtu těch nejmenších s pomocí odborníků dokázalo vůbec jednou bude moci v rodině vyrůstat
dětí umístěných do ústavu jsme dokonce pochopit, co se stalo, proč najednou úplně každé dítě.
čtvrtí nejhorší ze zemí Evropské unie. Před není s rodiči a co bude dál.
námi je už jenom Litva, Lotyšsko a Bulhar-
sko. Řada dalších (i postkomunistických)
zemí už dávno řekla, že především malé děti Chcete také pomoci? Staňte se pěstounem,
do ústavů nepatří. Nemusíme chodit daleko, dobrovolníkem nebo sponzorem!
třeba na Slovensku neumisťují miminka do Dobrá rodina vítá každého, kdo chce ohroženým dětem
pomáhat. Napište jim na e-mail [email protected]
ústavů už jedenáct let. nebo na facebook Dobrá rodina o. p. s., rádi vám poví víc
nebo vás k sobě pozvou na dobrou kávu. :-)
Rozhovor připravila Kateřina Krbcová I malá pomoc má velký smysl.28 LIFESPHERE


Se Sphere

na lyžeČeská rodinná firma
s tradicí 10 %e-shop
sme český výrobce vysoce funkčního outdooro- www.bevagus.com
vého, lyžařského a snowboardingového oblečení
J s pětadvacetiletou zkušeností. Naším motorem
nejsou kvanta prodejů, úspěch počítáme v jednotkách
spokojenosti. Záleží nám na každém zákazníkovi, roste-
me díky upřímným referencím a snažíme se vždy vyjít
maximálně vstříc. 20 %

Česká
rodinná firma síť v ČR

www.lionsport.cz
Více než 20 let
na trhu


Voděodolná
technologie 5–15 %

PRAHA 9, Českomoravská 41
www.harfasport.cz

Hledáme nejkvalitnější materiály po celém světě, vylep-
šujeme střihy, ale především šijeme doma, díky čemuž 12 %
můžeme celý proces výroby pečlivě kontrolovat a na- 17 % VIP
bídnout záruční i pozáruční servis. Výrobu tak máme e-shop
zcela pod kontrolou a víme, kdo a v jakých podmínkách www.levnelyze.cz
pro nás pracuje. Pokládáme totiž za velmi důležité, aby-
chom se za naše zboží mohli nejen zaručit, ale také ho
doporučovat s čistým srdcem.
Víme, že moci se spolehnout na svou výbavu za
všech okolností, je naprostá nutnost. Proto nám s do-
laďováním i těch nejmenších detailů pomáhají zkušení
lyžaři a snowboardisté, kteří naše oblečení podrobují
zkouškám přímo na svahu. A tam je MILL jako doma.


10 %
BRNO, Novobranská 551/6
www.shop.mill.cz
29


Déšť a vítr
jsou našimi
přáteli
NEVER STOP


EXPLORINGnes již legendární outdoo- Necelých 50 let od svého vzniku ThermoBall navíc disponuje vynikající izo-
rová a lifestylová značka uvedla značka The North Face lační schopností také za mokrých podmí-
D THE NORTH FACE začala spolu s firmou Primaloft revo- nek, neboť syntetický materiál si na rozdíl
psát svoji historii v roce 1966 nikoliv luční technologii ThermoBall. od peří i při mokru zachovává stejné tepel-
v chladných oblastech severní Ame- Materiál se skládá z jednotně né vlastnosti. ThermoBall spojuje odkaz
riky, ale ve sluncem prohřáté Kalifor- oblých, obzvláště jemných svaz- zakladatelů značky The North Face, tedy
nii. V tomto roce si v San Franciscu, ků mikrovlákna, které mají efekt špičkovou kvalitu a unikátní styl, který se
konkrétně North Beach, otevřeli objemnosti a tepelné vlastnosti odlišuje od dalších výrobců. Slogan značky,
obchod s outdoorovým zbožím man- 600 cuin peří (cuin je označením Never Stop Exploring, toto spojení ostatně
želé Tompkinsovi. A že měli smysl jednotky plnivosti peří). popisuje dokonale.
pro styl: na otevření obchodu si po-
zvali rockovu skupinu Grateful Dead,
slavnou Joan Baez, ve výloze visel
plakát Boba Dylana a okouknout to
celé přijeli i chlapci z Hells Angels na
motorkách Harley-Davidson.
Značka si postupně našla své
místo také mezi horolezci, extrémní-
mi lyžaři a dalšími dobrodruhy. Dnes
patří k největším producentům out-
doorové výstroje a výzbroje na světě.


15 %
18 % VIP

síť v ČR
www.thenorthface.cz
30 LIFESPHERE


čkoliv první zmínky o létajících Let Anketa
balonech naplněných teplým
A vzduchem se objevují už ve CO KONKRÉTNĚ PRO VÁS ZNAMENÁ
staré Číně na přelomu 13. a 14. století, balonem MOTTO: KVALITA NENÍ LUXUS?
prvenství patří francouzským brat-
rům Montgolfierům, kteří památného jako za Když vyrážíte do hor, tak si nemů-
4. června 1783 vypustili do vzduchu žete dovolit ten luxus nemít kvalitní
balon vyrobený z papíru a hedvábí, vybavení. Z vlastní zkušenosti vím, že
špičkové materiály a technologie umožní
který dosáhl úctyhodné výšky 1 000 m! starých i ve špatném počasí odnést si z přírody
Nejdříve létala zvířata, posléze první úžasný zážitek. Takže kvalita ve smyslu
odvážlivci a s příchodem levnějšího časů spolehlivosti, funkčnosti a odolnosti
a výkonnějšího svítiplynu i různých vůči živlům rozhodně není povrchní
vylepšení se konaly v létání balonem okázalý luxus, ale naopak garance chvil
dokonce mezinárodní závody. bez zbytečného stresu.
A protože touha člověka létat
se táhne naší existencí od daleké JAKÉ NOVINKY CHYSTÁTE
historie až do současnosti, Viktoria PRO ROK 2018?
vzduchoplavební společnost s přistá-
ním zaručeným nabízí nadstandardní Pro zimní sezónu výrazně rozšiřujeme
vzduchoplavby ve svém stylovém ba- vzduchoplavby nabídku skialpinistického vybavení, kdy
lonu. Vraťte se do dob počátků létání o délce se stáváme prodejcem lyží renomované
a vzneste se s námi do výšin. 75 až 120 minut značky Fischer. Fanoušci skialpinismu
i dalších zimních sportů se mohou těšit
na velmi povedenou kolekci oblečení
La Sportiva a nové skialpové speciálky
v naší síti. Kromě toho, již pro tuto
sezónu přinášíme novou řadu topové
kolekce Eiger Extreme, z dílny naší
Balon Viktoria vlajkové značky Mammut. Tato značka –
Typ: BB34Z stejně jako například legendární výrobce
Objem: 3 400m 3 batohů Deuter – bude příští sezónu
výrazně stavět na lehkosti a moderním
Hmotnost: max. 999 kg designu produktů, takže se bude určitě
4 palivové lahve na co těšit.
až 2,5 hodiny letu
až 5 pasažérů

Létáme především na Jižní Moravě
(Brno, Blansko, Boskovice, Pálava), ale Mgr. Ondřej
rádi přijedeme i k vám. Johanovský
Nabízíme soukromé vzduchoplavby Hudy Sport
pro 2 i 4 pasažéry a palubní lístky na
vzduchoplavby veřejné. Dárkové leten-
ky jsou samozřejmostí, malý dárkový Naši piloti
předmět nádavkem také potěší. mají nalétáno
celkem více než
tisíc hodin
15 %
20 % VIP 7 %

BRNO, Bratří Mrštíků 318/24
www.viktoria-vzduchoplavebni.cz
síť v ČR
www.hudy.cz

31


Golf Tipy


8 důvodů, proč hrát golf
sphere


IDEÁLNÍ RODINNÝ SPORT I HRA
Golf umožňuje to, co málo jiných sportů – můžete na něj vyrazit s celou ro- 10 %
1 dinou. Díky systému golfových hendikepů (HCP) spolu mohou soutěžit muži 15 % VIP
i ženy bez omezení věku či golfové výkonnosti, děti, začátečníci i dlouholetí HARRACHOV 222
hráči, přičemž každý má šanci na vítězství. www.davidsport.cz

HENDIKEPOVÝ (HCP) SYSTÉM
Hendikepový systém je úžasná věc, která umožňuje golfistům různých
2 výkonnostních úrovní vzájemně rovnocenně soupeřit. Je to také jeden z dů- 5 %
vodů obliby golfu. Jedná se totiž o ideální systém například pro rodinný golf PRAHA 10, Přátelství 555/9 7 % VIP
– soupeření mezi dospělými a dětmi nebo mezi různě pokročilými hráči bez www.mykenytravel.cz
zjevného náskoku, přičemž obě strany předvádějí v rámci svých možností to
nejlepší a vyhrát tak může kdokoliv.

BEZPEČNÁ A ZDRAVÁ AKTIVITA 15 %
Golfový pohyb není pro tělo v žádném případě „destruktivní“, naopak prospí- 25 % VIP
3 vá koordinaci a pohyblivosti jednotlivých částí těla a představuje tak pro re- BRNO, Okružní 19
kreační hráče velkou výzvu přibližovat se této ideální souhře. Chůze je hlavní www.casopisgolf.cz
pohybovou složkou golfu a pro člověka je nejpřirozenějším pohybem. Navíc
je golf provozovaný v přírodě, na čerstvém vzduchu a v uklidňující zeleni.

SPOJENÍ S CESTOVÁNÍM 8 %
Golf lze spojit s cestováním. Navštívit golfové hřiště v cizí zemi a rozdílné 10 % VIP
4 krajině je pro golfistu vždy zážitkem. Může se navíc jednat o společnou akti- PRAHA 1, Na Struze 1740/7
vitu celé rodiny. Cenově je poplatek za hru golfu v zahraničí srovnatelný s ČR www.zazitky.cz
nebo dokonce nižší – souvisí to s velkou tradicí golfu v zahraničí, zvláště tam,
kde je golf rozšířeným lidovým sportem

MOŽNOST HRÁT GOLF V JAKÉMKOLIV VĚKU
Golf je možné hrát od zhruba 4 let bez omezení horní věkové hranice. Na
5 rozdíl od jiných sportů zde nejsou prioritní fyzické dispozice, ale pouze
celková fyzická pohoda. Golf rovnoměrně zatěžuje pohybový aparát člověka
a prospívá jeho vývoji a udržování kondice.

SMYSL PRO FAIR-PLAY
Golf je férový a jeho pravidla platí v téměř nezměněné podobě více než tři sta-
6 letí. Vzhledem k tomu, že se jedná o hru, kdy je každý sám sobě i rozhodčím,
bylo by podvádění velice snadné, ale ten, kdo by to udělal, by zcela jistě ztratil
dobré jméno mezi ostatními golfisty a navíc by znevýhodnil sám sebe, neboť
by jeho zapsaný hendikep neodpovídal jeho výkonnosti.

HODÍ SE V PRÁCI, SPOLEČENSKÝ ASPEKT
Golf spojuje lidi, dává možnost navazovat nová přátelství, poznávat spolu-
7 hráče i partnery (hodí se proto i pro firemní komunikaci a budování vztahů
s klienty).
GOLF JE SILNĚ NÁVYKOVÁ AKTIVITA
Existuje mnoho lidí, kteří mohou potvrdit, že golf umí změnit životní styl.
8 Umí ho zlepšit manažerům, kteří už nezůstávají v práci od vidím do nevidím,
ale odpoledne vyzvednou rodinu a jedou společně na golf. Tento sport gent-
lemanů přináší novou zábavnou aktivitu také seniorům nebo poskytuje nový
impuls lidem s různými onemocněními nebo hendikepy (bohužel ne těmi
golfovými).

32 LIFESPHERE


Odkud vítr vane? jamkové mistrovské golfové hřiště

Kunětická Hora splňuje všechny
NO PŘECE 18 požadavky a standardy moderního
golfového areálu. Byl otevřen v září roku
Z KUŇKY! 2007 u obce Dříteč, podle návrhu špičkového
australského golfového designera Grahama
Marsha, který má za sebou výstavbu více než
80 golfových hřišť po celém světě.
Svojí délkou patří KUNĚTICKÁ HORA mezi
nejdelší golfová hřiště v České republice.
Je pro něho typické množství členitých
písečných bunkerů, zvlněné fairwaye a více-
úrovňové velké greeny. Vítr na „Kuňce“, jak se
hřišti mezi golfisty začalo obecně přezdívat,
bude váš protihráč, se kterým musíte při gol-
fu v každém ročním období určitě počítat.15 %
20 % VIP
DŘÍTEČ 155
www.grkh.cz


indoor
ERPET GOLF CENTRUM

NADCHNE I POBAVÍERPET GOLF CENTRUM je společensko-sportovní
areál a již dvacet let je přístavem nejen milovníků
golfu, ale i dobrého jídla, relaxace a zdravého Indoor • akademie • sportovní aktivity
pohybu. Golfové zázemí
s driving range, golfový-
mi simulátory, puttingem Našich služeb můžete využít i v případě, že potřebujete
a pitchingem nemá u nás uspořádat společenskou či sportovní akci, teambuilding,
konkurenci. A pokud zrov- obchodní jednání, oslavu narozenin, svatbu nebo konfe-
na necháte hole doma renci. Lokace v blízkosti centra Prahy s možností hlídané-
nebo neholdujete golfu, ho parkoviště, zároveň unikátní kombinace konferenčních
můžete využít některé a sportovních prostor přímo nahrává netradičnímu řešení,
z dalších sportovních které nadchne a pobaví. Věříme, že pokud přijdete jednou,
zařízení, které Erpet Golf Centrum nabízí. Zahrát budete se k nám rádi vracet celoročně, stejně jako všichni
si můžete tenis, squash, badminton, stolní tenis naši spokojení zákazníci.
i malou kopanou. Pochutnat si na lahodném jídle
a pití můžete v útulné restauraci či na venkovní
terase, kde si také můžete užít sluníčka a koupání PRAHA 5, 10 %
u bazénu. Strakonická 2860/4 20 % VIP
www.erpetgolfcentrum.cz
33


Typický český golfista GOLFPROFIGOLFOVÉ POSTŘEHY ANDREJE HALADY NEJVĚTŠÍ
ŘETĚZEC
KOLIK MU JE?
Průměrně je českému golfistovi 39 let. Asi 13% hráčů je ve věku GOLFOVÝCH
do 20let, nejsilnější je skupina 36-45 let, která tvoří plných 30%
hráčů. Dalších 20 % je ještě starších – pohybují se v rozpětí 46- OBCHODŮ
55 let. Golf tedy není sportem mladší, ale spíše střední věkové
skupiny.
V ČESkÉ
KDE BYDLÍ? REPUBLICE
Nejvíce hráčů je organizováno v  klubech ve Středočeském
kraji a v Praze. Zde je také nejvíce hřišť (celkem 24), sídlo tu má
i hodně drivingových a indoorových klubů i klubů bez golfového
zařízení. Sečteme-li počty členů těchto klubů, vychází nám, že
skoro 40% hráčů golfu se rekrutuje ze středu Čech. sme připraveni splnit každé vaše přání. Můžete
navštívit naše reprezentativní obchody v Praze,
ČÍM SE ŽIVÍ? J Brně a Ostravě, které patří mezi nejmodernější
Ještě jsem se nesetkal s  golfistou, který by měl nějakou vý- v celé Evropě. Ve spolupráci s golfovými rezorty dále
razně manuální práci. Nepotkal jsem golfistu pošťáka, řidiče provozujeme golfové proshopy po celé České republice.
autobusu, prodavačku atd. Potkávám lidi se SŠ a VŠ vzděláním,
pracující např. ve službách. Vídám i  běžného bankovního či
pojišťovacího úředníka, ale také lidi zaměstnané ve státním Nedílnou součástí našich služeb
sektoru (zde ovšem většinou střední pozice). Setkávám se také je profesionální fitting holí na
s hráči zastávající různé odborné profese (lékaři, technici, práv- míru přímo v obchodech nebo
níci). Potkávám samostatně vydělávající jedince tzv. svobodných v outdoor fitting centru. Velmi
povolání i  samostatné podnikatele. Případně jejich rodinné významnou a atrakivní část naší
příslušníky. Samozřejmě je tu velká škála lidí z ryze byznysové nabídky tvoří golfové oblečení
sféry, manažeři, od těch nižších (firemní Octavia) až po vyšší a obuv. Věříme, že všichni golfisté i golfistky si najdou
(VW Passat a posléze Audi). dle svého vkusu to nejlepší z módních značek pro obo-
hacení svého šaníku.
KOLIK ZA GOLF UTRATÍ?
Zajímavá by mohla být informace o  tom, kolik lidé za golf Nabízíme vám nejenom nejširší sor-
u nás měsíčně utratí. Jenže tohle opravdu nevím a taky se na timent golfového vybavení, ale také
to neptám. Za sebe jen můžu říct, že dokud jsem byl svobodný
a bezdětný, tak jsem za golf dával asi tak 5 000 měsíčně. A z růz- poskytujeme maximální zákaznický
ných debat na golfových serverech jsem také vydedukoval, že servis zahrnující kvalitní golfový ob-
právě tahle hranice je pro běžné singles třicátníky limitní. Teď, chod, informační podporu, garanci
když mám dvě děti, se snažím šetřit a využívám všechny možné bezpečného nákupu a přátelský pří-
výhody, slevy. Pět tisíc už nedám ani náhodou. stup při každém našem kontaktu.
Uděláme vše proto, abychom mohli
A JAK JE TO V CIZINĚ? maximálně vyjít vstříc všem vašim
Golf v Česku se asi nijak neliší od situ- požadavkům, vytvořili příjemnou
ace, která panuje v  ostatních zemích, atmosféru a vzájemnou důvěru.
hlavně těch západních. I  v  Rakousku,
Německu, ve Francii atd. ho hrají lidé
finančně vcelku zajištění, spíše z  vět-
ších měst. Ve Skotsku ho hrají určitě
i lidé s nízkými příjmy a tzv. obyčejní,
ale to je dáno tradicí. Ve Švédsku ho
hraje půl miliónů lidí proto, že sport
obecně se ve Skandinávii pěstuje a Švé-
dové jsou i jedním z nejbohatších náro-
dů na světě. V USA ho nehrají ti chudší,
jejich sportem je hlavně basketbal, ale
golf je velmi rozšířený mezi střední 5–10 %
a vyšší třídou. PRAHA, BRNO, OSTRAVA
www.golfprofi.cz
34 LIFESPHERE


Golf
YPSILON VÍTE, CO ŘÍKÁ O YPSILONu

JEHO ARCHITEKT KEITH PRESTON?Golfové hřiště YPSILON GOLF LIBEREC leží v nad- Nikde nemohlo být prostředí jeho geografickou polohu. Co ale
mořské výšce 420 – 470 m.n.m a je umístěno do situováno lépe, než se tomu stalo golfisté na tomto hřišti nenajdou,
krásné přírody bez civilizačního ruchu, nedaleko právě na Ypsilonu. Rozsáhlé jsou velké vyčnívající skalní
přehradní nádrže Fojtka u Liberce. území bez domů, silnic útvary, ovšem až na urči-
Areál hřiště se rozkládá na pozemcích s roz- či elektrického vedení tá místa pod povrchem,
lohou 102 ha, z čehož 37 ha tvoří samotné hrací táhnoucí se skrz hřiště. která nejsou vidět, ale
plochy. Zdejší členité území umožnilo anglickému Nachází se zde pouze tvoří charakteristicky
architektovi Keithu Prestonovi vytvoření 18 spe- kopce, tisíce dubových zvlněný povrch. Kvůli
cifických jamek o celkové délce hřiště, která stromů a  nádherný výhled tomu jsme se rozhodli re-
přesahuje šest tisíc metrů (6102 m – mistrovská přes zalesněné hory na celý Ješ- dukovat pohyb zeminy na mini-
pánská odpaliště) s parem hřiště 72. tědsko-kozákovský hřbet. Z  to- mum, otevřít jamky proudícímu
hoto důvodu jsem doporučoval větru a  ponechat stávající ráz
majiteli nazvat toto hřiště: Thou- horského terénu namísto toho,
FOJTKA, Ke Klubu 17 15 % sand Oaks Golf Course, ale on se abychom jej odpalovali. Ekology
www.ygolf.cz 20 % VIP rozhodl hřiště pojmenovat více toto řešení potěšilo a myslím, že

mezinárodněji, s  důrazem na i golfisté ho ocenili.

Kam za golfem
1 2

v Česku?

www.parkgolf.cz www.agrt.cz
10 7
3 4 5
8 1
4
12
9
www.alfredov.cz www.golfbotanika.cz 3
11
13
5 5 2
6

www.golfresortcihelny.cz www.hipodromholoubek.cz


6 7 8 9
www.golfck.cz www.grundresort.cz www.gr-fl.cz www.stirin.cz


10 11 12 13www.golfkotlina.cz www.sokrates-golf.cz www.golfkravare.cz www.golf-bechyne.cz

35


SRDCE NÁM TEPE V RYTMU

Karibikuaribik, jak se obecně říká ostro- ribské destinace patří Dominikánské Ovšem jak můžete vidět na mapce
vům ležícím v Karibském moři, republice, s jejími all inclusive resorty, níže, Karibik tvoří spousta menších
K se drží dlouhodobě na špičce perfektními službami, ale hlavně pro- i větších ostrovů i souostroví. Skvě-
oblíbených exotických destinací. slulou bělostně zářící pláží Bavaro, lou možností, jak poznat v poměrně
Velkou zásluhu na tom má i znovuo- táhnoucí se podél nejnavštěvovaněj- omezeném čase co nejvíce ostrovů,
bjevená Kuba, která se v návaznosti na šího letoviska Punta Cana, na východě je určitě plavba lodí do oblasti Ka-
pomalé uvolňování komunistického ostrova. Ostatně pláže v Dominikánské ribského moře. Trasy jsou většinou
režimu zase naplno otevírá turistům. republice se mohou kromě své krásy rozdělené podle oblastí a záleží jen na
Což s sebou na druhou stranu nese jis- pyšnit i tím, že jsou zapsané na sezna- vás, která vás zaujme. A možná zjistí-
tou ztrátu autentičnosti a opravdovos- mu UNESCO. A zapomenout nesmíme te, tak jako já, že některé z nich jsou
ti, takovou, jakou jsme měli možnost ani na Mexiko s mayskou riviérou, ale úžasné, nádherné, přímo panenské, ale
poznat třeba ještě před 15 lety. Ovšem také s pozůstatky dávných civilizací po pár dnech by se tam člověk ukousal
prvenství v žebříčku nejoblíbenější ka- a fascinujícími národními parky. nudou. Proto je myslím dobré nejdříve
podniknout průzkumný pobyt, formou
cestování lodí z ostrova na ostrov, aby-
chom si udělali lepší představu, co nás
Karibik je region v nejjižnější na kterém čeká.
části Severní Ameriky. Zahrnuje Třeba na takovém bahamském os-
ostrovy v Karibském moři BAHAMSKÉ OSTROVY trově Eleuthera vyrostl unikátní resort
Antily, Bahamy a pobřeží Střední Striktně vzato již neleží s jednoduchým názvem Resort, který
a Jižní Ameriky omývané právě v Karibském moři, ale severně je určený prostorově výraznějším li-
od Kuby v Atlantském oceánu.
Karibským mořem. Jsou politicky rozděleny na dem a disponuje pevnějším nábytkem,
Bahamské společenství (větší
část souostroví) a britská širšími dveřmi nebo větší záchodovou
zámořská území Turks a Caicos.
mísou. A hlavně – nikdo se tam niko-
mu nesměje!
Kuba

Závětrné ostrovy (severní větev):
Anguilla, Antigua, Barbuda, Dominika,
Guadeloupe, Montserrat, Nevis,
Panenské ostrovy, Saba, Svatý
Bartoloměj, Svatý Eustach, Svatý
Kryštof, Svatý Martin
Haiti
Dominikánská
republika
Jamajka Portoriko
VELKÉ ANTILY
Kuba, Hispaniola (státy MALÉ ANTILY
Dominikánská republika a Haiti), Pás malý ostrovů ve východní
Jamajka a Portoriko, k ním jsou části Karibiku, největší ostrov
také počítány Kajmanské ostrovy je Trinidad. Malé Antily se
a ostrov Navassa. dále dělí na tři části.
Trinidad

Kuba
Návětrné ostrovy
Závětrné Antily (jižní větev): (východní větev):
Aruba, Bonaire, Curaçao Barbados, Grenada, Grenadiny,
Martinik, Svatá Lucie, Svatý
Vincenc, Tobago, Trinidad

36 LIFESPHERE


Do karibiku se sphere
prožijte báječné

5 % léto v 
7 % VIP

www.esotravel.cz
5–14 %

www.cedok.cz áte diář zaplněný povin- tující nerušené soukromí. Máte-li
nostmi, kterým často v plánu klidný odpočinek, můžete
M obětujete i víkend? Pak zvolit hotel jen pro dospělé nebo
7 % si zasloužíte dovolenou s veške- termín mimo hlavní sezónu. Další
10 % VIP
rým komfortem! A začít můžete rezorty vám zase poskytnou skvě-
www.ckinex.cz třeba tím, že si v rámci pohodlí lé zázemí pro prázdninové pobyty
i časové úspory objednáte mís- s dětmi, a to včetně zajištění ko-
to zdlouhavého autobusového čárků, ohřívačů kojeneckých láhví,
8 % transferu pohodlný odvoz z letiště chůviček a dalších nezbytností,
12 % VIP taxíkem. které si můžete objednat předem.
V GREECE TOURS vám pomů- Pohled na nekonečně modré
www.siamtravel.cz
žeme vybrat zájezd s ubytováním, moře ve vás vzbudí pocit svobody
které nejvíce vyhovuje vašim a spolu s horkým sluncem navo-
představám. Kromě standardních dí tu správnou pohodu pro váš
10 %
12 % VIP pokojů nabízíme suity s privátními odpočinek...
bazény nebo hotelové vily, posky-
www.snailtravel.cz

poznáte tradiční řecké sladkosti?
Nebo v mexickém letovisku Playa
Maroma vyrostl hotel s příznačným Kourabiedes Melomakarona Diples
jménem Desire – tedy touha, který je Křehké cukroví s kousky Cukroví zalité horkým Dokřupava usmažené
určený vyznavačům naturalismu a li- opražených mandlí medovým sirupem cukroví, pokapané medem
dem s uvolněnějším vztahem k sexu. a sypané drcenými ořechy a posypané skořicí
No, a když už budeme v Mexiku, mů-
žeme se rovnou přesunout na ostrov
Cozumel, který díky bohyni plodnosti,
těhotenství a porodu Ixchel navště-
vují páry, které chtějí počít nebo ženy,
kterým se to nedaří. Výsledky jsou prý
zaručené.

Ale jak se říká, není nad osobní zku-
šenost, neboli lépe jednou vidět, než
stokrát slyšet. Tak jestli zatím vašemu
hledáčku zajímavých dovolenkových 5 %
destinací Karibik unikal, máte skvě- 7 % VIP
lou příležitost, to napravit. Ale jedno Dlouhá 50, PRAHA
vám můžu slíbit už teď, nebudete www.greece-tours.cz
zklamáni…

37


April hotel Panorama
rychnov nad kněžnou


éma odpočinku či kvalitně stráveného volného
času rezonuje v současné době ve většině
T z nás. Prostě, každý někdy potřebuje, jak se
říká upustit páru, vypnout a strávit pár dní volna podle
svých představ. A nezáleží na tom, jestli to bude spor-
tem, procházkami v přírodě, návštěvou hradů či zámků,
anebo užíváním si
ve wellness, prostě
platí, každému, co
Zámek Štiřín jeho jest.
ZA ODPOČINEKEM, ZA GOLFEM, ZA ZÁŽITKY Přirozeným cen-
trem Orlických hor
ámek Štiřín leží 22 km od jižního okraje Prahy, v nád- a podhůří je Rych-
herné krajině středního Posázaví, se snadnou dostup- nov nad Kněžnou,
Z ností z dálnice D1. První písemná zmínka o zámku po- město, jehož histo-
chází z roku 1395, pozdně barokní přestavbu měl na svědomí rie sahá až do roku
Leopold Anton Altgraf von Salm-Reiffercheidt-Hainspach po 1258. Město, v je-
roce 1751. Podoba a dispozice zámku, jehož součástí je také hož okolí nalezneme mnoho turistických i cyklistických
krásná kaple Nanebevzetí Panny Marie, se dochovala až do tras, kulturních památek a nádhernou přírodu. Město,
současnosti. kde v klidné vilové čtvrti, na dosah přírody, láká k pobytu
Zlatá éra Štiřína se datuje od roku 1870, kdy panství za- čtyřhvězdičkový April hotel Panorama s komfortním
koupila rodina Ringhofferova, z níž patrně nejvýraznějším ubytováním, příjemným personálem a osobním přístu-
členem byl Franz II., Freiherr von Ringhoffer, s jehož jménem pem ke každému hostovi. Restaurace Panorama nabízí
a jménem celé rodiny je spjat i sport, zejména golf. Začátky poctivou gastronomii za použití kvalitních surovin, jejíž
golfu ve Štiříně se kladou do časů před 1. světovou válkou. specialitou je žitný a žitnopšeničný chléb Panorama,
Zaznamenán byl následující dobový text, vyjadřující charak- který se peče podle tradiční receptury z 18. století.
ter většiny Ringhofferů: Baron Franz Ringhoffer je sportovcem K vaší relaxaci je připraveno wellness centrum s ne-
v pravém slova smyslu. Je jedním z těch, kteří pamatují dobré rezovým bazénem, vířivkou a finskou saunou, kdy se
časy sportu a nevěděli nic o profesionalizmu. Pěstují sport pro v zimních měsících můžete po saunování ochladit čers-
sport samotný, neusiluje o úspěch, nýbrž o podporu sportu... tvým sněhem. K dispozici vám je rovněž široká nabídka
Kdyby byla vypsána soutěž o nejoblíbenějšího muže sportovní klasických i speciálních masáží prováděných nevido-
obce, soustředily by se u něj pravděpodobně všechny hlasy, mým masérem. Takže už stačí jenom přijet a přesvědčit
neboť nemá žádného nepřítele, což o sobě může říci málokdo. se na vlastní oči!
František Ringhoffer IV. byl v listopadu 1931 zvolen prvním
prezidentem Golfového svazu ČSR. 5–15 %
V současné době slouží zámek s nádherným přírodně-kra-
jinářským parkem o rozloze 38 ha jako čtyřhvězdičkovým
hotel, nabízející své služby – ubytování, konání soukromých
oslav, konferencí a kongresů i golfových
10–30 % turnajů také široké veřejnosti, neboť v par-
ku je umístěno proslulé golfové 9jamkové
hřiště s parem 70. Mezi golfovými hřišti
domácími i zahraničními je unikátem pro
krásu i dendrologickou bohatost okolního RYCHNOV
parku. Prostředí hřiště ocení zejména NAD KNĚŽNOU,
hráči, kteří hledají klidné místo pro relaxaci Masarykova 941
spojenou se sportovním vyžitím. Nedílnou www.aprilhotel.cz
součástí areálu je upravený památkově
chráněný hospodářský dvůr se sály, ubyto-
KAMENICE, vací kapacitou a pozoruhodnou restaurací
Ringhofferova 711 Atis ve stylu organické architektury.
www.stirin.cz
Kostel Nejsvětější Trojice
v Rychnově nad Kněžnou


38 LIFESPHERE


Hotel Rajská zahrada
Nové Město nad Metují


Rajské zahradě plné pokušení načerpáte
nové síly, odpočinete si od každodenního
V spěchu v malebném prostředí luxusního
4* hotelu, který vám poskytne komfortní ubytování,
wellness centrum, spa, moderní fitness, nezapome-
nutelné gastronomické zážitky a možná i něco navíc.
Hotel se nachází na skalním ostrohu v blízkosti
centra Nového Města nad Metují a nabízí nádherné
Hotel? centrum.
výhledy do údolí s meandry řeky Metuje i na historické
Hotelový komplex je tvořen uzavřeným nádvořím
s možností parkování pro hotelové hosty, třemi samo-
statnými hotelovými budovami a terasovitou zahra-
Zámek? hotelu s přátelským a vyškoleným personálem, bude
dou, kde můžete zcela nerušeně rozjímat a relaxovat.
Věříme, že pohodlné, příjemné a moderní prostředí

místem, kde se dokážete oprostit od každodenních
všedností. Skutečný Ráj nemusí být jen sen.
Lázně? 10 %NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, Komenského 70
www.hotelrajskazahrada.cz


LÁZEŇSKÝ RELAX
Třeboň


radice lázeňství v Třeboni Lázeňské domy Lázně Aurora a Ber-
se váže k roku 1883, kdy tiny lázně využívají stejný přírodní
T byl v blízkosti historického léčivý zdroj – slatinu. Vyzkoušet tak
centra vybudován první lázeňský můžete slatinné koupele, zábaly nebo
dům „Bertiny lázně“. Obyvatelé novinku pro letošní rok peloidokine-
Třeboně uplatnili zkušenosti svých zioterapii. Možnost sportovního vyžití
předků, kteří léčivých vlastností nabízejí moderně zařízená wellness-
slatiny využívali již mnoho staletí. centra se saunou a fitness, sport park novinka roku 2017: Peloidokinezioterapie
Vlastnosti slatiny získávané z tře- s tenisovou halou, squash či bowling.
boňských blat v blízkém okolí se Restaurace Adéla či Harmonie pak Je procedura slouží k uvolnění drobných
velmi účinně projevují při léčbě nabízejí speciality jihočeské kuchyně kloubů ručních a zápěstí. Ruce jsou ponořené
v husté teplé směsi slatiny a vody a provádí se
nemocí pohybového aparátu. – Třeboňský kapr nemůže chybět. série cviků. Délka trvání 20 minut.
Také v současnosti se pobyty K tomu všemu kvalitní česká vína.
v lázních, léčebné procedury, masá- Krásná příroda jižních Čech,
že, zábaly a celkový odpočinek těší rozsáhlé vodní hladiny, historické
mezi lidmi velké oblibě, protože se památky. Po Třeboňsku Vás dále
přesvědčili, že je to vlastně inves- provede rozsáhlá síť cyklostezek, 10 %
tice do jejich zdraví. Takže pokud které Vás zavedou na místa, kde není 2x TŘEBOŇ 15 % VIP
www.aurora.cz
hledáte to správné místo pro lá- třeba slov. Každý si tak v třeboňských www.berta.cz
zeňskou léčbu, léčebný či relaxační lázních přijde na své. Lázně Třeboň
pobyt, zvolte Třeboň! pohladí tělo i duši.

39


ABY TĚLO NEBOLELO

prestižní klinika
VÍTE, CO DĚLAT, akutní i následné péče
s unikátní koncepcí
ABY ZÁDA NEBOLELA? www.klinika-malvazinky.cz

MY ANO! 10 %
LÁZEŇSKÝ HOTEL PYRAMIDA I. ve Františkových Lázních
nabízí svým hostů komfortní ubytování s vysokým standardem
lázeňských služeb, spa & wellness pobyty.
ambulantní rehabilitace
a fyzioterapie
o vše pod vedením přátelského držení a stabilitu páteře. S pomocí MTT, www.rehabelis.cz
a milého odborného personálu. tedy speciálním a cíleným posilováním
T Díky své poloze na kraji města atrofovaného svalstva, lze u cca 80% 10 %
si kromě procedur můžete užít i klidu pacientů docílit úplného odstranění
a okolní přírody, a přitom vám nic neu- bolestí zad a páteře. Také pacienti
teče ani ze společenského lázeňského s chronickými bolestmi zad, kteří jsou
dění. Přijeďte si k nám
odpočinout a vyléčit tře- Pobytový balíček Beauty Queen
ba bolavá záda, protože Milé dámy, podzim se již naplno ujal vlády a horké
onemocnění a omezení letní dny a teplé večery jsou na pár dlouhých měsíců
magnetická rezonanční
funkce páteře a jejího minulostí. Přírodní cykly a zákony nedokážeme ovlivnit, terapie pohybového ústrojí
svalstva dnes představu- ale proč se necítit dobře a v pohodě i mimo sezónu? www.mbst-medical.cz
jí jeden z nejčastějších V Lázeňském hotelu Pyramida 1 ve Františkových
zdravotních problémů, Lázních jsme právě pro vás připravili pobytový balíček, 20 %
doprovázených snížením který vám zažene chmury z deštivého počasí a kratších
kvality života. Máme pro dní. Přijeďte si k nám odpočinout a načerpat energii,
vás připravené medicín- které není nikdy dost…
ské tréninkové terapie po-
mocí MTT – metody fyzikálně-preven- již rezistentní vůči jiným způsobům te-
tivního, léčebného a pooperačního rapie a léčby, mohou vést opět aktivní
lékařství. Cílem této terapie je posílení život, bez omezení bolestmi.
hlubokých autochtonních svalů zad, Cíleného posilování atrofovaného vstupte do světa výjimečných
které vede k dlouhodobému odstranění svalstva lze docílit nasazením dvou thajských masáží
www.tawan.cz
jejich bolesti. speciálně vyvinutých tréninkových
Úspěch terapie spočívá vždy v do- přístrojů (ILE a ICE), které díky unikátní
konalé znalosti vzniku problému. My „fixaci“ umožňují izolovaný posilovací 15 %
dnes víme, že za chronickými bolestmi trénink tohoto svalstva. Kromě toho
zad stojí ve většině případů oslabená je prováděn doplňkový trénink na
autochtonní muskulatura zad resp. přístrojích, aby se zároveň posilovalo
hluboká vrstva zádového svalstva, kte- i povrchové svalstvo, a tím se zabránilo
ré je primárně zodpovědné za správné svalovým dysbalancím.


rozmanitý výběr úžasných
thajských masáží
HOTEL
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, Slatina 91 10–20 % www.sabai.cz
www.hotel-pyramida.cz
10 %
15 % VIP


40 LIFESPHERE


rozhovorRegionální hosporářská komora Brno MGR. ČENĚK ABSOLON, PH.D.Jaké je poslání a historie Hospodář- Vím, že Regionální hospodářská ko- Vím, že využíváte výhody věrnostního
ské komory, která je dokonce úzce mora Brno má významné postavení programu Sphere, a to formou vašich
spjata s historií obchodních komor v rámci struktury Hospodářské komory členských karet, kdy z celkového počtu
z doby Rakouska – Uherska? ČR. Může přijmou např. zájemce, kteří cca 500 členů jich je několik zároveň
Jednoznačnou misí hospodářské nemají sídlo v rámci regionu Brno? také obchodními partnery programu
komory je vytváření kvalitního zá- A je členství nějak limitováno velikostí Sphere. Například můžeme jmenovat
zemí a platformy pro úspěšný kšeft, firmy, obratem, případně může to být Národní divadlo Brno, Golf Sokrates,
a to jak domácí, tak i zahraniční! Do- také OSVČ? Brněnka, Galard nebo Oční studio
volím si tvrdit, že naše komora toto Do RHK Brno se může přihlásit firma Aleš Zejdl. Plánujete do budoucnosti
zázemí a platformu nabízí: Jsme nebo živnostník z celé České republi- podpořit více tento projekt a zapojit
součástí celoevropské sítě na pod- ky, což se také děje, primárně se však do něho další zajímavé obchodní
poru podnikání Enterprise Europe orientujeme na firmy z Brna a Jižní subjekty?
Network, s podporou Jihomoravské- Moravy – jsme jim nejblí- Vidím, že jste dobře infor-
ho kraje a statutárního města Brna že a nejlépe tak mohou mována, členská karta je
jsme zřídili Centrum mezinárodního využívat našich služeb. jednou z členských výhod
obchodu, založili jsme strojírenský Pro podání přihlášky není již řadu let. Před časem
klastr INDUSTRY CLUSTER 4.0 limitující ani výše obratu jsme se rozhodli pro spo-
a naším již tradičním a etablovaným ani počet zaměstnanců, lupráci s věrnostním pro-
nástrojem je Kontakt-Kontrakt. Sa- u nás jsou si všichni rovni gramem SPHERE, a tím
mozřejmou součástí našeho činění (a není to fráze). Primár- nabídli našim členům další
jsou podnikatelská setkání, zahra- ně ale máme více co benefit. Zároveň mohu říci,
niční mise, vzdělávací akce, pora- nabídnout spíše menším že toto naše rozhodnutí
denství, matchmaking a networ- a středním, a zejména pak může sloužit jako pozitivní
king. Našim posláním je rovněž býti výrobním firmám. Suma reference programu, neboť
strážnými anděly, děje-li se firmám sumárum: Jsme hyperaktivní, přímoča- spokojenost se spektrem členských
nějaké příkoří. A co se týče Vaší ří, disciplinovaní, čitelní a pokorní. A je výhod pravidelně u našich členů ověřu-
poznámky k monarchii, tak musím s námi i zábava! jeme a SPHERE program patří mezi ty
uvést, že komorové hnutí sahá až velmi pozitivně vnímané.
do roku 1850, kdy byla zákonem Jaké konkrétní výhody mi členství
založena Obchodní a živnostenská v hospodářské může přinést, pokud Připravujete pro rok 2018 nějaké za-
komora v Brně. Činnost původní budu řekněme středně velká firma jímavé novinky, které by se pozitivně
komory v Brně byla ukončena k 1. 1. z Brna? odrazily v zájmu nových podnikatelů
1949. V říjnu 1990 byla v Brně obno- Jednak disponujeme výbornými kon- o spolupráci s Regionální hospodář-
vena komorová činnost otevřením takty na všech úrovních jak v ČR, tak skou komorou Brno, potažmo v nárůs-
Regionální kanceláře Českosloven- i zahraničí, druhak samozřejmě vždy tu jejich členů?
ské obchodní a průmyslové komory záleží na firmě, s jakými požadavky při- Pro naše členy (tedy i ty budoucí)
v Brně. chází, následně s ní pracujeme v rámci rozjíždíme rozsáhlý vzdělávací projekt,
projektů či platforem, které jsem uvedl v rámci něhož jsou pořádané kurzy
v rámci první otázky. Abych mohl od- hrazeny ze 100% dotačními prostředky.
povědět konkrétněji, musel bych znát Zároveň připravujeme i mezinárodní
konkrétní požadavek firmy. projekty mimo jiné zaměřené na za-
městnávání cizinců v žádaných obo-
rech a specializacích, neboť je našem
Jsme hyperaktivní, přímočaří, trhu chronický nedostatek kvalifikova-
disciplinovaní, čitelní a pokorní. né pracovní síly. Věřím, že nejen proto
A je s námi i zábava! srdce nečlenských firem vzplane vášní
a zájmem.

Rozhovor připravila Kateřina Krbcová41


100+ vozů k odběru
HISTORIE ŠKODOVKY
DESET KLÍČOVÝCH MODELŮ

Škoda 422 Automobil Škoda 422 se začal vyrábět v roce 1929, v době těžké ekono-
mické krize. I proto byl takový, jaký byl - šlo o nový základ nabídky, první relativně
1 malý a dostupný model, který měl konkurovat tehdy úspěšnému Piccolu značky
Praga. Právě v tomto ohledu byl přelomový.

Škoda Populár Populární znamená oblíbený, a třebaže model Populár, který se
objevil v nabídce Škodovky v roce 1934, rozhodně nebyl rychlý a jeho jméno vzniklo
2 předem, rozhodně populární byl. Existovalo víc sérií Populáru, např. 418 a 420,
a jistě tušíte, z čeho tato označení vznikla - ze čtyř válců a 18, resp. 20 koní. To však
nebránilo tomu, aby byl o Populár velký zájem - byl to jasně nejúspěšnější automo-
bil předválečné éry Škodovky.
Spokojennost
Škoda Felicia Nikoliv, k Favoritu z 90. let jsme nepřeskočili, máme na mysli kab-
riolet z konce padesátých a první půlky šedesátých let - a zároveň poslední sériově zákazníka
3 vyráběny kabriolet značky Škoda. Felicia se dá označit za facelift kabrioletu 450,
na prvním místě
který listová pera i vpředu, zatímco Felicia měla na přední nápravě vinuté pružiny.
Škoda Octavia Modelu Octavia z 60. let minulého století se vyrobilo celkem asi 286
tisíc kusů všech variant a motorizací. Verze kombi se vyráběla do roku 1971, o sedm
4 let déle než sedan, který byl v roce 1964 nahrazen modelem 1000 MB. polečnost Auto Hégr, a. s., je rodin-
5 Škoda 1000 MB „Tisícovka” nebo také „embéčko”, která nahradila Octavii v roce S Jaroslavem Hégrem v roce 1997
ná firma, která byla založena panem
1964, znamenala pro Škodovku změnu koncepce pro příštích pětadvacet let - od
motoru vpředu a pohonu zadních kol v Boleslavi přešli k motoru podélně za zadní
nápravou, podobně jako s tím o nějakých třicet let zpátky přišli v Německu a zůstává v rodinném držení dosud.

Během let se rozšířila na tři provozovny
Škoda 110 R Zatímco sedan 100/110 byl obyčejným autem pro rodinu, jiný nástupce
modelu 1000 MB se stejnou koncepcí „vše vzadu”, verze 110 R byla strojem úplně se sídlem v Olomouci, Šternberku a Šum-
6 jiným. Tedy, technicky toho tolik jiného nebylo, za zadní nápravou stále pracoval perku. V nedávné době byla jako novinka
řadový čtyřválec, na zadní kola ale posílal až 63 koní. A rozdílná byla karoserie, spuštěna služba Auto Hégr víceznačkový
třebaže přední část byla shodná. Byly tu však jen dvoje dveře s bezrámovými okny, servis, kde úspěšně aplikujeme získané
věc v zemích východního bloku tehdy dost ojedinělá.
zkušenosti a postupy zaručené standar-
Škoda Garde/Rapid Zatímco 110 R technicky vychází ze sedanu 110, srovnání dem autorizovaného servisu.
105/120 a Garde tak jednoduché není. Nástupce „erka” sice v základech vycházel ze
7 současně vyráběného sedanu 120 LS, vedle toho ale používal to nejmodernější, co Vždy jsme byli nesmírně hrdí na kvalitu
v automobilce bylo k dispozici a co neměly ani vizuálně podobné sedany poskytovaných služeb i na individuální
přístup ke každému zákazníkovi, který od
Škoda Octavia 1996 První generace novodobé Škody Octavia, která přišla v roce
1996, je dodnes autem zbožňovaným i nenáviděným, pro mnohé vytouženým stro- nás odcházel zcela spokojen. Naše heslo:
8 jem, pro jiné pekáčem, ve kterém by nechtěli být viděni, ani kdyby to byla varianta „Rychlost. Ochota. Kvalita.“ je důsledně
RS - možná proto, že rozeznat ji od obyčejné Octavie chce trochu pozornosti. Může- dodržováno u každé zakázky, ať už se
te na ni mít názor jakýkoliv, ale nic to nezmění na tom, že Octavia byla ve srovnání jedná o drahý vůz Kodiaq nebo dnes již
s „ocucaným Favoritem”, tedy novodobou Felicií, zásadním krokem směrem k po- historický vůz Škoda 120, ke kterému má
zici, v jaké je Škodovka dnes. majitel citovou vazbu.
9 Škoda Fabia První Fabia rozhodně nepatří ke špičce po stránce jízdních vlastností, Naše vize pro službu Auto Hégr víceznač-

zato vyniká něčím úplně jiným. Fabia se světu ukázala v roce 1999 jako hatchback
a o rok později jako kombík, který v roce 2001 získal titul Auto roku v ČR. První
generace vydržela ve výrobě osm let a také se jí prodalo hodně přes milion kusů. kový servis je kvalitně odvedená práce za
rozumné ceny a především naprostá spo-
Druhá generace je technicky na té první založena, což podle rčení „nespravuj, co kojenost zákazníka.
není rozbité” ukazuje na jednu důležitou vlastnost tohoto stroje - je to velmi kva-
litně postavené auto
10
Škoda Octavia III RS Třetí generace Octavie narostla, dostala moderní design,
úsporné motory - tohle všechno jste si mohli před nedávnou dobou přečíst ve všech
českých automobilových médiích, včetně toho našeho. A dozvěděli jste se všechno 2–10 %
včetně faktu, že slabší motorizace mají vzadu zastaralou, ale levnou torzní příčku. OLOMOUC, ŠTENBERK, ŠUMPERK
Vrchol nabídky, model RS, však nic takového mezi zadními koly nemá a k maximu www.auto-hegr.cz
posouvá i mnoho dalších vlastností - je to první Octavia, která si zaslouží písmena
RS, nejlepší vůz tohoto jména a jedna z nejlepších škodovek v celé historii firmy.

Zdroj: www.autoforum.cz42 LIFESPHERE


Milníky

5 MILIÓNŮ Škoda 1 milión 4 milióny poprvé vyroben 12 miliónů 20 MILIÓNŮ
vozidel Auto vozidel vozidel MILIONTÝ vozidel značky vozidel
značky Škoda značky Škoda modelové AUTOMOBIL Škoda Auto značky Škoda
Auto od roku Auto V ČÍNĚ od řady Škoda v rámci jednoho v závodě MLADÁ Auto od roku
1905 roku 2007 OCTAVIA roku BOLESLAV 1905


1991 9. červenec 26. srpen 10. prosinec 24. listopad 26. září
2013 2013 2014 2015 2017


Počet vozů

ŠKODA vyrobených Spojte příjemné
od spojení
s koncernem s užitečným
Volkswagen
v roce 1991 U AGROTECU v Modřicích to jde!


FAVORIT 768 690 a ulici Chrlická 1153 Servis je otevřen v týdnu od 06:30 do
1991 – 1995 vozů
v brněnských Modři- 18:00, v sobotu od 9:00 do 18:00 a v ne-
FELICIA 1 401 489 N cích naleznete kom- děli od 9:00 do 16:00. Nabízíme také
1994 – 2001 vozů fortní, reprezentativní a nad- non-stop asistenční a odtahovou službu,
časový showroom se širokým klempířské a lakýrnické práce.
OCTAVIA 5 618 597 klientským servisem a zároveň V rámci servisních prací vám nabízí-

1996 – dosud vozů první KIA Red Cube showroom me k dispozici náhradní vozidla, která
v ČR, a také nejmodernější zapůjčujeme dle dohody. Velkým + je
FABIA 4 004 569 ŠKODA showroom v Brně. pro vás také pick-up servis = vyzvednutí
1999 – dosud vozů Potřebuje váš vůz nutný a odvezení klientova vozu do servisu a po
servis, ale času je málo? Nebo provedení servisu, přistavení na předem
SUPERB 1 026 055 jen prostě nechcete během domluvené místo. Díky této službě ušetří-
2001 – dosud vozů servisu na váš automobil če- te spoustu času!
kat? Využijte našich služeb,
ROOMSTER 371 503 otevřeno máme 7 dní v týdnu
2006 – 2015 vozů ve vynikající lokalitě. Po dobu 3–10 %
opravy vašeho vozidla můžete
YETI 659 631 využít svůj čas v OC Olympia. BŘECLAV, HUSTOPEČE, MODŘICE
www.agrotecauto.cz
2009 – dosud vozů
CITIGO 222 127
2011 – dosud vozů

RAPID 892 732
2011 – dosud vozů

KODIAQ 34 607
2016 – dosud vozů
KAROQ
novinka 2017

43


síť v ČR síť v ČR síť v ČR e-shop
www.holandskekvetiny.cz www.albi.cz www.klenotyaurum.cz www.hpmarket.cz
10 % 5 % 10 % 5 %5x PRAHA, PLZEŇ síť v ČR PRAHA 1, Revoluční 655/1 5x BRNO
www.ipery.cz www.avis.cz www.littlefoot.cz www.hrackyhopik.cz
5 % 7 % VIP 15 % 20 % VIP 10 % 15 % VIP 5 %


síť v ČR
www.fann.cz
PRAHA 3, Husitská 56 síť v ČR
www.chefparade.cz 10 % 15 % VIP www.orea.cz
15 % 10 %
2x PRAHA 3x PRAHA
www.kasparek-baby.cz www.koberestaurant.cz
7 % 10 % 20 % VIP
Směnárna pro Čechy


PRAHA 4, Lažanského 7 e-shop PRAHA 1, Kaprova 14/13 PRAHA 1, Celetná 15
www.kuryr-taxi.cz www.lekarna.cz www.exchange.cz www.grevin-praha.com
19 Kč/km 3 % 5 % VIP VIP kurz 20 %


44 LIFESPHERE


síť v ČR síť v ČR síť v ČR 5x PRAHA, CHVALOVICE
www.ryor.cz www.koh-i-noor.cz www.natuzzi.cz www.levi.com
10 % 15 % VIP 10 % 5 % 5 %

PRAHA 1, Jungmannova 7
www.canariatravel.cz
PRAHA 4, Roztylská 2321/19 2x PRAHA, KARLOVY VARY
www.staropramen.cz 10 % 12 % VIP www.franckprovost.cz
10 % 15 % VIP 20 %
síť v ČR síť v ČR
www.epremio.cz www.elviapro.cz
5–20 % 3–10 %
síť v ČR síť v ČR síť v ČR 3x PRAHA, BRNO
www.quiksilver.co.uk www.skrivanek.cz www.stavmat.cz www.international.nordsee.com
10 % 10 % 5 % 10 % 15 % VIP
síť v ČR 5x PRAHA 3x PRAHA, BRNO PRAHA 1, Revoluční 655/1
www.neltex.cz www.tatuum.com www.tutor.cz www.luxurytable.cz
10 % 15 % VIP 10 % 10 % 5 % 10 % VIP

45


Kalendář akcí 2018


ZIMA 2018THE ILLUSIONISTS
11.1.2018 Kongresové centrum Praha

Harry Potter a tajemná komnata - in concert
18.1.2018 O2 Arena Praha

Australian Open
15.–28.1.2018 Melbourne/Austrálie

DEPECHE MODE - Global Spirit Tour
31.1.2018 O2 Arena Praha

Zimní olympijské hry
9.–25.2.2018 Pchjongčchang/Jižní Korea

SMOKIE – THE SYMPHONY TOUR 2018
1.12.2018 O2 Arena Brno

JARO 2018PAROV STELAR – THE BURNING SPIDER TOUR
10.3.2017 - TIPSPORT ARENA Praha 7-Holešovice

Metallica
2.4.2018 – O2 Arena Praha

Závěrečný koncert sezony, MFO D4
12.4.2017 – Olomouc

Roger Waters
27.4.2018 – O2 Arena Praha

Hra o trůny LIVE concert
16.5.2018 – O2 Arena Praha

KFP - Dan Bárta & Illustratosphere – do
23.5.2018 - Pardubice
46 LIFESPHERE


Cestujte,


studujte a bavte
LÉTO 2018 se s Channel


Crossings!ELVIS in CONCERT
8.6.2018 O2 Arena Praha

Pirates of the Caribbean
in Concert
9.6.2018 O2 Arena Praha


OZZY OSBOURNE
13.6.2018 Praha Letňany


BENÁTSKÁ! S IMPULSEM 2018
26.7.2018 Vesec

OSTRAVA V PLAMENECH 2018
3.8.2018 OstravaJazykové kurzy pro dospělé
» studenti starší 16 let
» v minimální délce jeden týden
» možnost volby intenzity kurzu
PODZIM 2018 Jazykové kurzy pro děti a mládež

» prázdninové programy pro
studenty od 7 do 20 let
» volnočasový program aktivit
Kontinentální pohár a výletů
v atletice Ostrava 2018 » individuální či skupinové výjezdy
8.9.2018 Ostrava – Vítkovice s česky mluvícím pracovníkem

Jazykové kurzy pro manažery
SHANIA TWAIN » individuální přístup v menších
6.10.2017 O2 Arena Praha výukových skupinkách

» specializovaná výuka jazyka
DANIEL LANDA 50 » nadstandardně vybavená centra
2.11.2018 České Budějovice

Jazykové kurzy pro rodiny s dětmi
FMX Gladiator Games 2018 » učí se celá rodina
3.11.2018 » učí se děti a rodiče dovolenkují
O2 Arena Praha » učí se rodiče a pro děti je
zajištěné hlídání
LUCIE - EVOLUCIE Tour 2018
24.11.2018 O2 Arena Praha


5–10 %
2x PRAHA
www.chc.cz47


Účet Sphere+
NOVINKA V PROGRAMU VYTVOŘTE SI INDIVIDUÁLNÍ
SPHERE 2018 ÚČET SPHERE

V průběhu roku 2018 rozšiřujeme stávající Po registraci do věrnostního
výhody programu Sphere, a to o partnery, programu si vytvoříte individuální
kde bude možnost kromě přímé slevy „účet Sphere“, kde budete mít
získávat také body nebo pouze body. veškeré informace o programu
Sphere, přehled všech vašich
Tyto body se vám budou sčítat na vašem karet, budete dostávat novinky
individuálním „účtu Sphere“ a následně je o programu i speciální akce, které
budete moci vyměnit za atraktivní odměny budou určené pouze klientům
v „e-shopu Sphere PLUS“. s účtem Sphere.


48 LIFESPHERE


Click to View FlipBook Version
Previous Book
LE MAG 1
Next Book
Entry Level 3 Unit L1 Taking part in a performance