The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sitisakinah, 2020-03-06 01:02:13

LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

JABATAN AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN

LAPORAN TAHUNAN

2018

1


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

2


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

JABATAN AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN

LAPORAN TAHUNAN

2018

3


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

ISI KANDUNGAN

01 05 13 19

Perutusan MAKLUMAT Bahagian Bahagian
KORPORAT Khidmat Perkahwinan dan
27 Pengurusan
37 Pembangunan
Bahagian 43 Keluarga
Pengurusan Bahagian
Pengurusan Bahagian 51
Dakwah Penguatkuasaan
Masjid Bahagian
61 Pelajaran
67
Bahagian 73 79
Penyelidikan Bahagian
Pembangunan Unit Integriti JAWI Cawangan
Labuan

87 95 107

JAWI Cawangan Masjid Wilayah Keratan Akhbar
Putrajaya Persekutuan


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

PERUTUSAN

1


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

PERUTUSAN

MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha
Penyayang.

Alhamdulillah, saya merafakkan setinggi-tinggi
kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah
kurnia-Nya saya diberi kesempatan bersama-sama
Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)
dalam memartabatkan pentadbiran hal ehwal Islam
dan menyebarluaskan syiar Islam di Malaysia.

Tahun 2018 menunjukkan kesinambungan pencapaian
cemerlang yang diraih oleh JAWI terutamanya dalam
melaksanakan pelbagai program serta agenda
kerajaan untuk memacu pembangunan hal ehwal
Islam di Wilayah Persekutuan. Tiga teras utama
falsafah pentadbiran Islam telah diperkenalkan di dalam agenda mensejahterakan kehidupan
masyarakat iaitu Rahmatan Lil’Alamin, Maqasid Syariah dan Model Malaysia. Teras utama ini
perlu sama-sama dihayati dalam mengurus hal ehwal Islam di negara yang berbilang kaum,
bangsa dan agama ini.

Penganjuran Karnival Kesatuan Ummah sebagai contoh, yang menggabungkan beberapa
program lain iaitu Majlis Tilawah al-Quran, Majlis Menghafaz al-Quran dan Festival Nasyid
Peringkat Wilayah Persekutuan serta aktiviti iringan seperti seminar, simposium, pameran
yang melibatkan rakan strategik JAWI adalah bertepatan dengan konsep Rahmatan Lil ’Alamin.
Tahniah dan syabas kepada semua warga JAWI di atas kerjasama dalam melaksanakan
tanggungjawab serta amanah yang diberikan ini.

Akhir kalam, saya sekali lagi menyeru kepada semua warga JAWI agar meningkatkan potensi diri
dengan berusaha lebih gigih demi menjana peningkatan kualiti perkhidmatan untuk menjadi
sebuah organisasi peneraju dalam memartabatkan hal ehwal Islam khususnya di Wilayah
Persekutuan.

Sekian, terima kasih.

YB DATUK SERI DR. MUJAHID BIN YUSOF

2


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

KATA ALU-ALUAN

PENGARAH

JABATAN AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha
Penyayang

Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke
hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya, Laporan
Tahunan JAWI 2018 dapat diterbitkan. Tahniah dan syabas
saya ucapkan kepada pihak sidang redaksi yang menjayakan
penerbitan Laporan Tahunan 2018.

Laporan ini diterbitkan sebagai wacana yang melaporkan
pelbagai aktiviti, sumbangan, kejayaan dan pencapaian JAWI
sebagai bukti komitmen warga jabatan dalam memberikan
perkhidmatan terbaik kepada masyarakat terutamanya
dalam perkhidmatan pengurusan hal ehwal Islam.

Sepanjang tahun 2018, JAWI telah melakar beberapa
kejayaan yang cukup membanggakan di antaranya ialah
penganjuran Karnival Kesatuan Ummah yang julung kali
diadakan menggabungkan tiga majlis utama iaitu Majlis
Tilawah al-Quran, Majlis Menghafaz al-Quran dan Festival
Nasyid Peringkat Wilayah Persekutuan. Pelaksanaan Majlis
Perasmian Kompleks Darul Hidayah, Sentul, Kuala Lumpur
juga merupakan salah satu kejayaan JAWI dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)
atas kerjasama menyediakan perlindungan sementara serta bimbingan berterusan kepada
golongan saudara baru. Semua inisiatif ini dilaksanakan berasaskan pendekatan JAWI yang
responsif, proaktif, produktif, kreatif dan inklusif. Kejayaan JAWI ini juga adalah hasil kerjasama
pelbagai agensi dan kolaborasi dengan rakan strategik yang terlibat secara langsung ataupun
tidak langsung serta semangat kerja berpasukan warga JAWI di dalam menjayakan aspirasi
masa hadapan JAWI.

Akhir kata, besar harapan saya agar JAWI akan terus maju dalam memartabatkan institusi
agama Islam, seterusnya menjadi sumber rujukan dan contoh yang terunggul merangkumi
pelbagai bidang yang berkaitan di peringkat kebangsaan mahupun antarabangsa. Setinggi-
tinggi penghargaan dan syabas buat semua warga JAWI atas pelbagai kejayaan yang dikecapi
sepanjang tahun 2018. Semoga penerbitan Laporan Tahunan ini dapat dijadikan sarana kepada
kita semua untuk meningkatkan lagi kualiti penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat.

Sekian, terima kasih.

HAJI MOHD AJIB BIN ISMAIL, KMW

3


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

4


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

MAKLUMAT
KORPORAT

5


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

MAKLUMAT KORPORAT

SEJARAH PENUBUHAN
Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) ditubuhkan pada 1 Februari 1974 dan sebelum
ini dikenali sebagai Urusetia Majlis. Tujuan asal penubuhan JAWI ialah bagi melancarkan
perjalanan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Urusetia Majlis pada ketika itu
hanya terdiri dari beberapa orang pegawai sahaja termasuk Mufti Wilayah Persekutuan, Kadi
Besar Wilayah Persekutuan, Ketua Penolong Setiausaha, Kadi, Pegawai Tadbir Masjid, Pegawai
Zakat & Baitulmal dan Pegawai Pendakwa & Penguatkuasa.
Apabila Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP) ditubuhkan pada tahun 1978, JAWI telah
diletakkan di bawah Kementerian ini. Pada tahun 1987 Kementerian ini telah dimansuhkan
dan JAWI telah diletakkan pula di bawah pentadbiran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
sehingga kini. Pada peringkat awal operasi, JAWI hanya terdiri daripada beberapa unit kecil
sahaja iaitu Unit Pentadbiran, Unit Pengurusan Masjid, Unit Penguatkuasa & Pendakwaaan,
Unit Pentadbiran Nikah Cerai dan Ruju`Unit Zakat & Baitulmal dan Unit Fatwa. Sejak awal
penubuhannya, JAWI tidak pernah menoleh ke belakang malah terus berkembang hingga ke
hari ini dengan kewujudan dua cawangan iaitu Cawangan Labuan yang diwujudkan pada 16
April 1984 manakala Cawangan Putrajaya pula diwujudkan pada 1 Ogos 2001. Kini, peranan
JAWI telah diperluaskan kepada beberapa bidang antaranya :
1. Penyelidikan.
2. Memberi pendidikan serta keperluan guru yang mencukupi untuk mendidik anak-anak
masyarakat Islam khususnya di Wilayah Persekutuan.
3. Menjalankan aktiviti dakwah dan kebajikan.
4. Pengurusan saudara muslim yang lebih konsisten.
5. Penguatkuasaan dan Pendakwaan serta memberi kaunseling kepada pasangan
bermasalah.
6. Pentadbiran Undang-undang Keluarga Islam yang lebih sistematik.

6


MAKLUMAT KORPORAT LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

“Sentiasa Dicontohi” MOTO
OBJEKTIF
Menjadi sebuah
organisasi peneraju
dalam memartabatkan
hal ehwal Islam

VISI

MISI 1. Mempertingkatkan program dakwah dan penjelasan isu
semasa akidah serta syariah.

2. Menjalankan kajian bagi memantapkan akidah ummah.

3. Mempertingkatkan kecekapan sistem pengurusan masjid dan
surau.

4. Meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan
pendidikan Islam.

5. Mempertingkatkan penguatkuasaan undang-undang syariah.

6. Mempertingkatkan pengurusan nikah, cerai serta
pembangunan keluarga Islam.

1. Memantapkan akidah, syariah dan akhlak secara kolektif dan komprehensif.
2. Menguruskan hal ehwal kekeluargaan Islam.
3. Melaksanakan Dakwah secara menyeluruh dan profesional.
4. Memantapkan pendidikan ummah berteraskan al- Quran dan Sunnah.
5. Mengimarahkan masjid dan surau.

PIAGAM PELANGGAN

Kami berjanji akan melaksanakan tanggungjawab dan berperanan
sebagai agensi, pusat pentadbiran dan operasi agama di peringkat
negeri Wilayah Persekutuan dan bersungguh-sungguh memberi
perkhidmatan dalam hal ehwal agama yang merangkumi
pentadbiran dan penguatkuasaan undang-undang syariah, dakwah,
pendidikan Islam, pengurusan masjid, pembangunan dan
penyelidikan serta pentadbiran dan kewangan jabatan secara cekap
profesional.

7


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

LOGO

KOD LOGO Sentiasa Dicontohi

COGAN KATA

“JAWI” tulisan rumi berwarna merah
bermaksud organisasi yang sentiasa berani,
tegas dan dihormati.

SENTIASA DICONTOHI

“SENTIASA DICONTOHI” Kedudukan di tepi bucu
sebagai keperluan menjaga akhlak dan
pelengkap kepada keseluruhan Iman di
samping JAWI bergerak sebagai organisasi
ikutan dan sentiasa berada di hadapan
bergerak bersama-sama organisasi yang lain.

JABATAN AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN

Kedudukan di dalam bentuk lembaran bermaksud kekuatan dan keteguhan JAWI
sebagai organisasi Islam yang utama.

WARNA

Kuning : Islam di bawah bidang kuasa Diraja dan ketelusan pengurusan.

Biru Tua : Kematangan dan Keteguhan Organisasi JAWI

Merah : Keberanian, Ketegasan dan Toleransi

Putih : Keluhuran dan Kesucian Niat

BENTUK

Bentuk seperti kitab yang tidak berbucu bermaksud kebolehan JAWI untuk beradaptasi dengan zaman
dan masyarakat. Adaptasi ini meliputi tiga kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan
Putrajaya. Pendukung kepada aspirasi ini menerusi penerapan ilmu dan amalan Al-Quran dan Hadis
yang menjadi petunjuk sepanjang zaman dan generasi. Tiga bentuk Kitab yang menadah ke atas
simbolik doa dan tiga negeri. Lima bentuk bulat kecil simbolik masyarakat dan generasi terbilang dan ia
mewakili kepada Rukun Islam.

SIMBOL

Corak: Melengkung yang meliputi logo simbolik kepada kuasa dan penguatkuasaan Garis lengkung
corak disatukan dengan simbol genggaman lima jari bermaksud keteguhan JAWI.
Anak Bintang Lima: Simbolik Rukun Islam dan kedudukan tertinggi Islam di Malaysia.

8


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

LAGU KORPORAT JAWI

Sentiasa Dicontohi

Menjulang Tinggi Amanah Agama
Menyuluh Jalan Hidup Bahagia
Bersatu Hati Dengan Tekad Suci

Memimpin Ummah ke Gerbang Jaya

Al-Quran dan Sunnah Jadi Panduan
Merintis Ummah Hidup Harmoni
Akhlak Yang Mulia Jadi Pedoman
Pemangkin Hidup Muslim Sejati

Membela Ummah Agar Tidak Mundur
Teknologi Baru Sentiasa Disalur

Ikhlas Berbakti Membentuk Peribadi
Menabur Jasa Bantu Pertiwi

Membangun Hidup Yang Berkualiti
Di Semua Segi Rohani Jasmani
Berpadu Ilmu Amal dan Bakti

Bangun Menegakkan Syiar Islam

Bulatkan Semangat Teruskan Khidmat
JAWI Cemerlang Menyahut Seruan
JAWI Gemilang Jana Kemajuan
JAWI terbilang Sentiasa Dicontohi

9


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

SIDANG REDAKSI LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

PENAUNG
Tuan Haji Mohd Ajib Bin Ismail

PENASIHAT
Adiratno Bin Che Ani

KETUA EDITOR
Saiful Azhar Bin Saadon
PENYELARAS EDITOR
Siti Sakinah Binti Hayat

PENGARANG
Shukri Bin Muhamad
Norfaiezah Binti Mohd Zainal
Noor Adibah Binti Muhammad Razi
Harbakyah Binti Abu
Nor Lailaarfah Binti Md Fadzli
Nor Hashimah Binti Embong
Mohamad Fazli Bin Zain
Nur Asyura Binti Jumat
Nafzman Bin Ab Manap
Mohd Zuhairee Bin Mohd Yatim
Abdull Basir Bin Mahadi @ Mohamad
Nik Muhamad Nabil Bin Nik Mansor
Dani Firdaus Bin Daruis

10


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

pengurusan tertinggi

pengurusan tertinggi

PENGARAH TIMBALAN PENGARAH (PENGURUSAN)

Tuan Haji Mohd Ajib bin Ismail Encik Adiratno bin Che Ani

TIMBALAN PENGARAH (OPERASI)

Tuan Haji Munir bin Haji Md Salleh

11


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

carta organisasi

carta organisasi
jabatan agama islam wilayah persekutuan

PENGARAH

Tuan Haji Mohd Ajib bin Ismail

TIMBALAN PENGARAH (PENGURUSAN) TIMBALAN PENGARAH (OPERASI)

Encik Adiratno bin Che Ani Tuan Haji Munir bin Haji Md Salleh

ketua pen. pengarah kanan imam besar ketua pen. pengarah kanan ketua pen. pengarah kanan
bahagian khidmat pengurusan masjid WILAYAH PERSEKUTUAN bahagian pengurusan masjid bahagian Perkahwinan & pem. keluarga

Dr. Norazman bin Ismail Tn. Haji Ehsan bin Mohd Hosni Encik Mohd Fadzil bin Abu Kasim Puan Hajah Khatijah binti Abd Rahman
@ Mohd Khusni

ketua pen. pengarah ketua pen. pengarah kanan ketua pen. pengarah kanan ketua pen. pengarah kanan
bahagian pembangunan jawi cawangan putrajaya bahagian pengurusan dakwah bahagian pelajaran

Encik Nor Zaidi bin Ratiman Puan Zaini Naura Aza binti Mohd Zain Encik Mohd Zakuwa bin Rodzali Encik Mohd Jamali bin Mohd Adnan

ketua PEN. pengarah kanan ketua pen. pengarah kanan ketua pen. pengarah
jawi cawangan labuan bahagian penguatkuasaan bahagian penyelidikan

Encik Sabarudin bin Hasan Encik Akmal Nadzim bin Abdullah Kosong

ketua unit
integriti

Kosong

12


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

BAHAGIAN
KHIDMAT
PENGURUSAN

13


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

PENGENALAN BAHAGIAN

Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) bertanggungjawab memberikan perkhidmatan sokongan dalam membantu
pencapaian visi dan objektif di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI). Terdiri daripada 6 cawangan,

iaitu;

1 1 CawCaanwgaanngan 44 CaCwaawnagnagnan
PentPaednbtairdabniran TekTenkonloogloigMi Makalkulmumatat

2 2 SCuamwSCabuanemwgraabMnneagrnaMunasniausia 55 dCPeaaPCdrnwheaaaPurnwnhebaPgununebaengnnrugbaenanrigtbnaaitnAnawnAawmam

3 3 KCeawwKCaaeannwwggaaaannnnggaann 66 PCeaPCrwoeaalrweonhalgenaahgnnaann

FUNGSI- FUNGSI

Menguruskan hal-hal pentadbiran;
Menguruskan hal-hal pentadbiran;

11 Menguruskan sumber kewangan;

Menguruskan sumber kewangan;

22 Menguruskan pembangunan sumber manusia;

Menguruskan pembangunan sumber manusia;

33 Menguruskan penerbitan majalah dan risalah jabatan;

4Menguruskan penerbitan majalah dan risalah jabatan;

4 Menguruskan sistem-sistem dan rangkaian teknologi maklumat; dan

5Menguruskan sistem-sistem dan rangkaian teknologi maklumat; dan

5 Mengendalikan tugas-tugas berhubung pengurusan media dan keurusetiaan
aduan awam bagi jabatan
6Mengendalikan tugas-tugas berhubung pengurusan media dan keurusetiaan

6 aduan awam bagi jabatan
14


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

PROGRAM DAN AKTIVITI

Bengkel Pengurusan Organisasi (Komunikasi) pelaksana. Majlis Penutupan kursus disempunakan
oleh Pengarah JAWI YBrs. Tuan Haji Abdul Aziz bin
Bengkel Pengurusan Organisasi (Komunikasi) telah Jusoh.
diadakan pada 26 hingga 28 Januari 2018 di Institut
Latihan Statistik Malaysia (ILSM), Jabatan Perangkaan
Malaysia, Sungkai Perak. Bengkel ini telah dihadiri
seramai 40 orang peserta dalam kalangan warga
JAWI. Objektif bengkel adalah untuk mendedahkan
kepada sistem pengurusan komunikasi yang betul,
mendalami ilmu asas komunikasi dan melahirkan
pekerja yang sentiasa bersedia dalam apa jua situasi
kerja.

Kursus Aspirasi Warga Cemerlang JAWI Majlis Persaraan Warga JAWI

JAWI dengan kerjasama Akademi Bomba dan Majlis Persaraan Warga JAWI dan Perhimpunan
Penyelamat Malaysia, Kuala Kubu Bahru, Selangor Bulanan JAWI telah diadakan pada 30 Ogos 2018 di
telah menganjurkan Kursus Aspirasi Warga Dewan Serbaguna, Masjid Wilayah Persekutuan bagi
Cemerlang JAWI pada 4 hingga 7 April 2018. Kursus meraikan seramai 15 orang kakitangan JAWI yang
ini telah disertai seramai 60 orang peserta yang telah dan akan bersara pada tahun 2018. Majlis ini
terdiri daripada warga JAWI. Objektif utama kursus bertujuan bagi meraikan dan memberi penghargaan
ini adalah untuk meningkatkan kerjasama bekerja khas buat pesara-pesara yang bertugas di JAWI. Majlis
secara berpasukan, memperbaiki aspek komunikasi disempurnakan oleh YB Hajah Fuziah binti Salleh,
dalam kalangan warga JAWI dan meningkatkan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri.
ukhuwah dalam kalangan pegawai dan kumpulan

15


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

Kursus Protokol dan Pengurusan Majlis

Kursus Protokol dan Pengurusan Majlis telah
dilaksanakan di Dewan Muslimat, Masjid Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur pada 15 dan 16 November
yang melibatkan seramai 35 orang peserta. Matlamat
utama kursus ini adalah untuk mengenal pasti
dan memahami perkara-perkara utama dalam
pengurusan pelbagai majlis mengikut protokol dan
etika yang betul. Peserta kursus juga dapat mengenal
pasti kesilapan yang sering berlaku semasa mengurus
dan mengendalikan majlis rasmi dan tidak rasmi.

Kursus Pengurusan Perkhidmatan Guru SRA JAWI Bengkel Myportfolio JAWI

JAWI melalui Bahagian Khidmat Pengurusan telah Bengkel Myportfolio JAWI telah dilaksanakan pada
mengadakan Kursus Pengurusan Perkhidmatan 30 Oktober 2018 hingga 1 November 2018 di Makmal
Guru SRA JAWI 2018 pada 19 September 2018 di Komputer, Masjid Wilayah Persekutuan. Bengkel
Dewan Serbaguna, Masjid Wilayah Persekutuan ini telah dihadiri seramai 44 orang peserta. Objektif
Kuala Lumpur yang telah dihadiri seramai 597 orang utama bengkel ini adalah untuk memperkemaskan
guru tetap dan kontrak. Kursus ini bertujuan untuk dan menambahbaik Myportfolio untuk warga JAWI.
memberi pendedahan dan meningkatkan kefahaman
pegawai tentang tatacara pengurusan perkhidmatan,
tatatertib dan juga pengurusan cuti bagi guru
mengikut peraturan dan pekeliling semasa. Majlis
Perasmian telah disempurnakan oleh YBrs. Tuan Haji
Mohd Ajib bin Ismail, Pengarah JAWI.

Bengkel E-mel MyGovUC JAWI 2018

Bengkel E-mel MyGovUC JAWI telah diadakan pada 16
Ogos 2018 bertempat di Bilik ICT 4 Institut Tadbiran
Awam Negara (INTAN) Bukit Kiara, Kuala Lumpur.
Peserta adalah terdiri daripada warga JAWI dari
setiap bahagian. Objektif bengkel ini diadakan adalah

16


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

untuk memberi penerangan dan maklumat terkini
perkhidmatan MyGovUC disamping memberi latihan
secara hands-on kepada pengguna E-mel MyGovUC
di JAWI.

Bengkel Pakej Baharu MyGovUC Kursus Transfer Of Technology dan Latihan
Konfigurasi Access Switch
Bengkel Pakej Baharu MyGovUC ini telah diadakan
selama empat hari bermula 15 hingga 18 Oktober Bengkel Sistem E-Tempahan telah diadakan pada
2018 bertempat di Makmal Komputer, Akademi 28 Jun 2018 di Makmal Komputer Masjid Wilayah
Pencegahan Rasuah Malaysia (MACA), Jalan Duta, Persekutuan Jalan Duta, Kuala Lumpur dengan
Kuala Lumpur yang melibatkan 120 orang peserta. penglibatan warga JAWI. Objektif bengkel ini adalah
Objektif utama bengkel ini adalah untuk memberi untuk memastikan semua warga JAWI dapat
latihan penggunaan pakej baharu perkhidmatan mengaplikasikan penggunaan sistem E-Tempahan
emel MyGovUC kepada warga JAWI. dalam tugas harian selaras dengan perkembangan
teknologi semasa.
Bengkel Sistem E-Tempahan
Kunjungan Hormat BAKA, PDRM
Bengkel Sistem E-Tempahan telah diadakan pada
28 Jun 2018 di Makmal Komputer Masjid Wilayah JAWI telah menerima kunjungan hormat daripada
Persekutuan Jalan Duta, Kuala Lumpur dengan pegawai Bahagian Agama dan Kaunseling (BAKA),
penglibatan kakitangan JAWI. Objektif bengkel ini Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Polis
adalah untuk memastikan semua warga JAWI dapat diRaja Malaysia (PDRM) pada 10 Oktober 2018. Tujuan
mengaplikasikan penggunaan sistem E-Tempahan utama kunjungan hormat tersebut adalah untuk
dalam tugas harian selaras dengan perkembangan menjalinkan kerjasama strategik antara dua jabatan
teknologi semasa. di samping dapat mendalami fungsi-fungsi JAWI serta
isu-isu berkaitan pegawai kader JAKIM di PDRM.

17


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

Lawatan Kerja Jabatan Hal Ehwal Agama Islam
Negeri Kedah

Bahagian Pengurusan Masjid dan Surau, Jabatan Hal
Ehwal Agama Islam Negeri Kedah yang disertai seramai
22 orang pegawai telah mengadakan lawatan kerja ke
JAWI pada 2 November 2018. Objektif utama lawatan
tersebut adalah untuk mempelajari pengurusan dan
pentadbiran masjid-masjid di bawah seliaan JAWI
terutamanya berkaitan penarafan kebersihan dan
keceriaan masjid.

Kunjungan Hormat JAWI ke JAIPk

JAWI telah mengadakan kunjungan hormat ke Jabatan
Agama Islam Negeri Perak (JAIPk) pada 13 November
2018. Kunjungan disertai seramai 20 orang pegawai
kanan JAWI yang diketuai oleh Encik Adiratno bin Ani,
Timbalan Pengarah Pengurusan. Tujuan kunjungan
hormat ini adalah untuk merapatkan silaturrahim
dan memperluaskan jaringan komunikasi yang
menyeluruh di samping membincangkan program-
program yang boleh dilaksanakan secara “Strategi
Lautan Biru Kebangsaan” (NBOS) di antara kedua-dua
agensi.

INFORMASI DAN STATISTIK

Bilangan Pengisian Perjawatan Mengikut Kumpulan Perkhidmatan

01 Jawatan / Gred :
JUSA C

Jumlah Pegawai = 1

149 Jawatan / Gred :
41 hingga 54

Jumlah Pegawai = 149

1757jumlah = Jawatan / Gred :

1549 17 hingga 40
Jumlah Pegawai = 1549

58 Jawatan / Gred :
1 hingga 17

Jumlah Pegawai = 58

18


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

BAHAGIAN
PERKAHWINAN DAN

PEMBANGUNAN
KELUARGA

19


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

BAHAGIAN PERKAHWINAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

PENGENALAN BAHAGIANBahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga (BPPK) yang dahulunya dikenali sebagai Bahagian Pentadbiran
Undang-Undang Syariah (PUS) merupakan salah satu bahagian di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan
(JAWI). Bidang kuasa bahagian ini terikat sepenuhnya di bawah Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah
Persekutuan) 1984 [Akta 303] dan Kaedah-Kaedah Keluarga Islam (Borang Dan Fee) 1987. Bahagian ini terdiri
daripada 3 cawangan iaitu:

1 1Cawangan Pentadbiran dan Kewangan
Cawangan Pentadbiran dan Kewangan

2 2CawangaCnaNwiaknagha,nCNeirkaaihd, CaenraRiudjaunkRujuk

3 3CawangaCPneaRmwuabnnagndaginnugnRcaunanrdKaiendlguacanargraa dan
Pembangunan Keluarga Islam Islam

FUNGSI- FUNGSI

123 3124 BPPK menjalManeknagnurfuusnkgasni-ufurunsgasni pseeprneirktaihbaenr,ikpuetrc: eraian dan ruju’ orang Islam di Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur

Menguruskan urusan pernikahan, perceraian dan ruju’ orang Islam di Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur

Menerima aduan masalah rumahtangga dan menguruskan runding cara
keluarga

Menerima aduan masalah rumahtangga dan menguruskan runding cara
keluarga Menjalankan aktiviti pengukuhan institusi kekeluargaan

oleh pusat pembangunan keluarga islam (PPKI)

oMleehnjpaluasnaktMSaponeseniaaymlekddbtaiainavkKnaitongimkpuhuenindinamtign(aPtuKknkKeaSuslKiuhh)aadatrankgneaiAknenIlsjsuutlaniartggmuaKsahni(iPdkdmPeanKaktkeIK)elemuluaaasryrggaaraa(akAanKtUanAJdAi )Pyuasnagt KmheidramnagtkKuemluiamrgaas,alah

perkahwinan, masalah sosial yang berkaitan remaja serta bimbingan dan nasihat agama.

4 Menyediakan khidmat nasihat kekeluargaan dan kemasyarakatan di Pusat Khidmat Keluarga,
Sosial dan Komuniti (PKKSK) dan Anjung Khidmat Keluarga (AKUAJA) yang merangkumi masalah
perkahwinan, masalah sosial yang berkaitan remaja serta bimbingan dan nasihat agama.
20


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

PROGRAM DAN AKTIVITI

Majlis Taklimat Perkhidmatan dan Penyerahan seramai lapan orang diketuai oleh Pegawai BPPK
Surat Lantikan Fasilitator Pusat Khidmat JAWI Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan JAWI
Keluarga, Sosial dan Komuniti (PKKSK) Cawangan Putrajaya.

JAWI melalui Bahagian Perkahwinan dan
Pembangunan Keluarga (BPPK) telah mengadakan
Majlis Taklimat Perkhidmatan dan Penyerahan Surat
Lantikan Fasilitator Pusat Khidmat Keluarga, Sosial
dan Komuniti (PKKSK) kepada 48 orang fasilitator
lantikan tahun 2018 pada 4 Januari 2018 bertempat
di Dewan Jejantas Kompleks Pusat Islam, JAWI. Majlis
tersebut telah disempurnakan dengan amanat dan
penyerahan surat pelantikan fasilitator PKKSK oleh
YBrs. Tuan Haji Yusof bin Mamat, Timbalan Pengarah
(Operasi), JAWI

Seminar Ibu Hamil dan Pendidikan Kanak-Kanak

JAWI dengan kerjasama Klinik 1Malaysia Jalan Hang
Tuah, Kuala Lumpur telah mengadakan program
Seminar Ibu Hamil dan Pendidikan Kanak-Kanak pada
27 April 2018. Program ini diadakan untuk memberi
kefahaman dan penghayatan mendalam kepada
peserta tentang peranan dan kewajipan ibu bapa
dalam melahir dan membina zuriat yang cemerlang.

Lawatan Kerja ke Jabatan Agama Islam Melaka
(JAIM)

Lawatan Kerja ke Bahagian Undang-Undang Keluarga
Islam, Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM) telah
diadakan pada 5 Mac 2018 bagi bertukar-tukar
pendapat untuk penambahbaikan Pusat Khidmat
Keluarga, Sosial dan Komuniti (PKKSK) di Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Delegasi

21


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

Program yang dihadiri seramai 40 orang peserta Promosi Perkhidmatan Pusat Khidmat, Keluarga,
ini telah disempurnakan majlis perasmiannya oleh Sosial dan Komuniti (PKKSK) Serta Anjung Khidmat
YBrs. Puan Hajah Khatijah binti Abd Rahman, Ketua Keluarga JAWI (AKUAJA)
Penolong Pengarah Kanan, BPPK, JAWI.
Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan
Keluarga (BPPK), JAWI telah turun padang untuk
mempromosikan Perkhidmatan Pusat Khidmat,
Keluarga, Sosial dan Komuniti (PKKSK) Serta Anjung
Khidmat Keluarga JAWI (AKUAJA) pada 30 Mei 2018
di sekitar kawasan perumahan Pantai Dalam,
Kuala Lumpur. Tujuan promosi ini adalah untuk
menyebarluaskan perkhidmatan PKKSK kepada
masyarakat awam di sekitar Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur. Program yang disertai seramai enam
orang pegawai dan kakitangan BPPK ini diketuai oleh
Ustaz Abdul Jamel bin Jaafar, Penolong Pengarah
Kanan, Cawangan Runding Cara dan Pembangunan
Keluarga Islam BPPK JAWI.

Kelas Bacaan dan Pemahaman Undang-Undang
Keluarga Islam

JAWI melalui Bahagian Perkahwinan dan
Pembangunan Keluarga (BPPK) telah menganjurkan
sebanyak tiga siri Kelas Bacaan dan Pemahaman
Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah
Persekutuan) 1984 (Akta 303) bertempat di Dewan
Jejantas, Kompleks Pusat Islam, Kuala Lumpur. Setiap
siri kelas dihadiri seramai 50 orang pegawai dan
kakitangan JAWI. Objektif utama program ini adalah
untuk memberi pendedahan dan pemahaman kepada
pegawai dan kakitangan berkaitan peruntukan
seksyen di bawah akta 303 dalam mengendalikan
urusan pernikahan, penceraian dan ruju’ orang Islam
di Wilayah Persekutuan.

Program Seminar Cakna Remaja : “Remaja Bestari
Penentu Masa Depan Negara”

Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga
(BPPK) dengan kerjasama Institut Profesional
Baitulmal (IPB) telah menganjurkan Program
Seminar Cakna Remaja: “Remaja Bestari Penentu
Masa Depan Negara” pada 26 Jun 2018 bertempat
di Institut Profesional Baitulmal (IPB). Program
dihadiri seramai 200 orang pelajar IPB ini bertujuan

22


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

untuk memberi kefahaman serta penghayatan Besi dan Cheras, Kuala Lumpur. Tujuan Program ini
kepada peserta mengenai peranan serta kewajipan diadakan adalah untuk menyemarakkan pendekatan
remaja dalam membentuk jati diri yang cemerlang ziarah serta memberikan khidmat nasihat dalam
di samping memberi pendedahan dan kesedaran suasana yang santai.
tentang peranan dan tanggungjawab remaja
terhadap masyarakat dan negara. Majlis Perasmian
telah disempurnakan oleh YBrs. Tuan Haji Yusof bin
Mamat, Timbalan Pengarah (Operasi), JAWI.

Kelas Tafaqquh Munakahat

Kelas Tafaqquh Munakahat telah dianjurkan
sebanyak tiga siri bertempat di Dewan Jejantas
Kompleks Pusat Islam, Kuala Lumpur yang dihadiri
seramai 40 orang pegawai dan kakitangan JAWI.
Tujuan kelas ini diadakan adalah untuk menambah
ilmu pengetahuan berkaitan nikah, cerai & ruju’
dalam kalangan pendaftar dan penolong pendaftar
perkahwinan penceraian dan ruju’ orang Islam. Kelas
ini telah disampaikan oleh YBrs. Dr. Mohammad
Nidzam bin Abdul Kadir, Pensyarah Universiti Putra
Malaysia (UPM).

Program “Outreach Wanita Lestari”

Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga
(BPPK) dengan kerjasamana Bahagian Pengurusan
Masjid dan Bahagian Pengurusan Dakwah telah
mengadakan Program “Outreach Wanita Lestari“
pada 5 Julai 2018 di kawasan perumahan Sungai

23


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

Program Diskusi Sah Nikah Sah Nasab Program Muzakarah Penolong Pendaftar Nikah
Cerai & Ruju’ (PPNCR) 2018
Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan keluarga
(BPPK), JAWI dengan kerjasama Bahagian Agama dan Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga
Kaunseling, Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard (BPPK) telah mengadakan Program Muzakarah
(JIPS) Polis Diraja Malaysia (PDRM) telah berganding bersama Penolong Pendaftar Nikah ,Cerai & Ruju’
bahu untuk menjayakan Program Diskusi Sah Nikah (PPNCR) pada 31 Oktober 2018 bertempat di Dewan
dan Sah Nasab bertempat di Dewan Serbaguna, Serbaguna Bukit Aman. Tujuan program ini di
Masjid Bukit Aman pada 26 Julai 2018. Program ini adakan adalah untuk memberi pendedahan yang
bertujuan untuk menyampaikan maklumat mengenai lebih mendalam kepada PPNCR tentang urusan
kepentingan memelihara keturunan yang sah demi pernikahan melalui Sistem Pengurusan Perkahwinan
mencapai salah satu matlamat maqasid syariah iaitu Islam Malaysia (SPPIM) dan etika-etika sebagai PPNCR.
memelihara keturunan mengikut hukum syarak. Seramai 100 orang PPNCR telah hadir ke Muzakarah
Majlis penutupan program ini telah disempurnakan tersebut. Majlis perasmian disempurnakan oleh YBrs.
oleh YBrs. Tuan Haji Yusof bin Mamat, Timbalan Tuan Haji Mohd Ajib Bin Ismail, Pengarah JAWI.
Pengarah (Operasi), JAWI.

Seminar Keluarga Bahagia: “Cinta Hakiki”

Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga
(BPPK) JAWI telah mengadakan simposium Keluarga
Bahagia: “Cinta Hakiki” pada 23 Oktober 2018 di
Dewan Serbaguna, Masjid Wilayah Persekutuan,
Kuala Lumpur. Seramai 600 orang peserta dalam
kalangan warga kerja JAWI menyertai simposium
tersebut. Tujuan program ini diadakan adalah untuk
mengeratkan hubungan kekeluargaan terutamanya
di antara suami dan isteri. Majlis Penutupan program
tersebut telah disempurnakan oleh YBrs. Tuan Haji
Yusof bin Mamat, Timbalan Pengarah (Operasi), JAWI.

24


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

INFORMASI DAN STATISTIK

STATISTIK BAHAGIAN PERKAHWINAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA TAHUN 2018

Memproses permohonan 13 012
kebenaran nikah di dalam dan PERMOHONAN
luar Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur

Mendaftar permohonan 5598
pernikahan di dalam dan luar
Wilayah Persekutuan PENDAFTARAN
Kuala Lumpur

Proses pendaftaran 437
pernikahan di luar Negara
PENDAFTARAN
Proses permohonan
wali Hakim/ Raja 311

Permohonan Perintah PERMOHONAN
Pengesahan Pendaftaran
Perkahwinan (4P) 383
- Edar borang
PERMOHONAN

Proses pendaftaran 1750
perceraian bagi pasangan
yang tinggal di Wilayah PENDAFTARAN
Persekutuan KL

Proses pendaftaran ruju’ bagi 205
pasangan yang tinggal di
Wilayah Persekutuan KL PENDAFTARAN

Melaksanakan permohonan 9857
membuat kad perakuan nikah
di dalam Wilayah Persekutuan KEPING KAD
Kuala Lumpur

25


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

26


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

BAHAGIAN
pengurusan

dakwah

27


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

BAHAGIAN pengurusan dakwah

PENGENALAN BAHAGIAN


Bahagian Pengurusan Dakwah JAWI menjalankan usaha-usaha dakwah melalui bimbingan, khidmat kebajikan
dan aktiviti-aktiviti dakwah yang menyeluruh dan menjurus kepada amar makruf dan pembendungan gejala

sosial. Bahagian Pengurusan DakwahCtaewrdairni dgaarnipaPdean; yelarasan dan
KCeabwaajnikgaan IPselanmyelarasan dan

11 Kebajikan Islam

22 KKeebbaajjiikkaannSSaauuddaraaraBaBruaru

33 CCaawwaannggaannIsIslalammHHadahdahriadrai ndan
KKeefahaammaannIsIlsalmam

FUNGSI- FUNGSI

11 Mempertingkatkan dan memantapkan pegangan umat Islam

MbeemrdpaesratriknagnkaqtkidaanhdAahnli SmuenmnaahnWtaapl kJaamnapaehgangan umat Islam
berdasarkan aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

22 Memartabatkan syiar Islam di peringkat Wilayah Persekutuan melalui

3 SMaaSemalm-mQbauburruttaaatnanbnaHHtakaarriinKKseeybbieaesrsaaIrsralananmIsIlsadlmai mp, Me,raMijnliagsjklTiasilatTwWilaaihlwasyaeahrhtasPeHreatrafsaeHzakanuftauzaann melalui
al-Quran
3
Meneraju gerakan dakwah secara bersepadu melalui dakwah bil
4 lisan, bil hal, media cetak dan elektronik serta media-media terkini

4 Mkeunmerpaujluangsearsaakraan dakwah secara bersepadu melalui dakwah bil
lisan, bil hal, media cetak dan elektronik serta media-media terkini
5 kuMmenpyueldainaksaanspaerraknhidmatan pengislaman, pengurusan pendidikan

dan latihan serta aktiviti-aktiviti yang membawa keharmonian

Maenntyaeradiaagkaamnaperkhidmatan pengislaman, pengurusan pendidikan
dan latihan serta aktiviti-aktiviti yang membawa keharmonian
anMtaermapaegrtainmgakatkan dan memantapkan pengurusan kebajikan dan

aktiviti kemasyarakatan; dan

56 Mempertingkatkan dan memantapkan pengurusan kebajikan dan
akMtievliatikksaenmakaasnyadraaskaar-tdaans;adr ayanng diperkenalkan oleh kerajaan iaitu

Dasar Penerapan Nilai Islam (PNI), Pengukuhan Integriti
Perkhidmatan Awam (PIPA) dan kefahaman Islam yang syumul

6 Melaksanakan dasar-dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan iaitu
Dasar Penerapan Nilai Islam (PNI), Pengukuhan Integriti
Perkhidmatan Awam (PIPA) dan kefahaman Islam yang syumul

28


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

PROGRAM DAN AKTIVITI

Karnival Kesatuan Ummah Peringkat Wilayah Jamil Khir bin Haji Baharom (B), Menteri di Jabatan
Persekutuan Perdana Menteri. Kompleks Darul Hidayah (KDH) ini
ditubuhkan bertujuan untuk memberi perlindungan
JAWI buat julung kalinya telah mengadakan Karnival sementara serta bimbingan yang berterusan kepada
Kesatuan Ummah Peringkat Wilayah Persekutuan saudara baru dengan memastikan aspek kebajikan
Tahun 1439H/2018M pada 12 hingga 14 Februari khususnya dari sudut penjagaan dan pendidikan
2018 bertempat di Surau Mahmoodiah, Presint 18, dapat dilaksanakan.
Putrajaya. Karnival yang menggabungkan tiga majlis
utama iaitu Majlis Tilawah Al-Qur’an, Majlis Menghafaz
Al-Qur’an dan Festival Nasyid Peringkat Wilayah
Persekutuan menggamit lebih daripada 1,000 orang
pengunjung di sekitar Putrajaya. Karnival ini bertujuan
untuk meningkatkan ukhuwah dan mahabbah
melalui penganjuran pelbagai aktiviti menarik yang
melibatkan pelbagai jabatan dan agensi sebagai
tanda kebersamaan dan kesatuan ummah dalam
meninggikan syiar Islam. Majlis perasmian penutup
telah disempurnakan oleh Presiden Perbadanan
Putrajaya, YBhg. Datuk Seri Haji Hasim bin Haji Ismail.

Program Ziarah Dakwah

Majlis Perasmian Kompleks Darul Hidayah Sepanjang tahun 2018, JAWI melalui Bahagian
Pengurusan Dakwah telah mengadakan Program
JAWI dengan kerjasama Majlis Agama Islam Wilayah Ziarah Dakwah ke hospital-hospital di Wilayah
Persekutuan (MAIWP) telah berjaya melaksanakan Persekutuan secara berkala iaitu ziarah harian,
Majlis Perasmian Kompleks Darul Hidayah pada 7 ziarah berjadual dan ziarah bersempena hari dan
Mac 2018 bertempat di Kompleks Darul Hidayah, bulan kebesaran Islam. Ziarah harian diadakan tiga
Sentul, Kuala Lumpur. Majlis perasmian telah kali seminggu di Hospital Kuala Lumpur (HKL), Pusat
disempurnakan oleh YB Mejar Jeneral Dato’ Seri Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM)
dan Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM).
Ziarah berjadual pula diadakan sebanyak 18 kali

29


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

setahun di wad-wad yang ditetapkan di HKL, PPUKM setempat. Majlis perasmian telah disempurnakan
dan PPUM. Manakala ziarah bersempena hari atau oleh Ahli Dewan Negara, YB Senator Datuk Haji
bulan kebesaran Islam dilaksanakan enam kali Yahaya bin Mat Ghani @ Abbas. Tujuan program ini
setahun di HKL, PPUKM, PPUM, Hospital Angkatan dilaksanakan adalah sebagai suatu usaha dakwah
Tentera Tuanku Mizan (HATTM), Hospital Putrajaya mendekati masyarakat dengan lebih berhikmah dan
dan Institut Kanser Negara (IKN). Tujuan utama bijaksana melalui pendekatan turun ke lapangan.
program yang disusun sepanjang tahun ini diadakan
adalah untuk memberi sokongan moral, membantu
dan menziarahi pesakit tanpa mengira bangsa dan
agama.

Ziarah Dakwah Silaturahim Bersama Penduduk Peserta Hafazan Wilayah Persekutuan Ungguli
PPR Pentas Majlis Hafazan dan Tilawah Al-Qurán
Peringkat Kebangsaan ke-61 2018M/1439H
Ziarah Dakwah Bersama Penduduk PPR Batu Muda,
Jalan Ipoh, Kuala Lumpur telah diadakan pada 31 Seramai dua orang peserta tilawah dan enam orang
Mac 2018 yang dihadiri seramai 300 orang penduduk peserta hafazan telah dipilih oleh JAWI bagi mewakili
Kontijen Wilayah Persekutuan ke Majlis Tilawah
30 dan Menghafaz Al-Quran Peringkat Kebangsaan ke
61 2018M/1439H yang bertempat di Auditorium
Kompleks Islam Putrajaya (KIP) pada 1 hingga 6 April
2018.

Pengumuman keputusan oleh YBhg. Tan Sri Dato’
Haji Othman bin Mustapha, Ketua Pengarah JAKIM
telah menyaksikan peserta hafazan mewakili Wilayah
Persekutuan bagi kategori 1-30 juzuk beserta tafsir
bagi kategori wanita, Siti Nadhira binti Mohd Shafie
dinobatkan sebagai johan dan turut diumumkan
sebagai peserta terbaik hafazan keseluruhan. Dua
lagi peserta hafazan Wilayah Persekutuan iaitu, Nur
Liyana binti Mohamad Asri diumumkan sebagai
naib johan bagi kategori 1-20 juzuk wanita manakala
Sheikh Muhammad Aiman Hafiy bin Hishamuddin
dinobatkan sebagai johan bagi kategori 1-10 juzuk.


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

Majlis tersebut telah disempurnakan oleh Timbalan Program Titian Kasih Ramadhan
Perdana Menteri, YAB Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid
Hamidi. JAWI melalui Bahagian Pengurusan Dakwah dengan
kerjasama Surau As-Solihin Desa Tasik telah
melaksanakan Program Titian Kasih Ramadhan
bertemakan “Wanita Solehah Sentiasa Dicontohi”
pada 16 Mei 2018 bertempat di Surau As-Solihin,
Desa Tasik, Kuala Lumpur. Majlis perasmian telah
disempurnakan oleh Pengerusi Surau As-Solihin,
Desa Tasik, YBrs. Tuan Haji Halil bin Hamat. Program
ini merupakan salah satu medium penyampaian
dakwah kepada masyarakat setempat.

Karnival Imarah Eco-Mosque 2018 (Kariem’ 18)

JAWI melalui Bahagian Pengurusan Dakwah dengan
kerjasama Universiti Malaya telah menganjurkan
Karnival lmarah Eco-Mosque 2018 (Kariem’ 18) pada
15 dan 16 Mei 2018 bertempat di Akademi Pengajian
Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Program
ini telah menarik minat seramai 400 orang peserta.
Tujuan utama program ini dianjurkan adalah untuk
mewujudkan jalinan kerjasama antara JAWI dan
masyarakat setempat ke arah usaha memelihara dan
melestarikan alam sekitar termasuk di masjid dan
surau. Majlis perasmian telah disempurnakan oleh
Pengarah JAWI, YBrs. Tuan Haji Mohd Ajib bin Ismail.

Seminar Ambang Ramadhan

Masjid Salahuddin Al-Ayyubi, Taman Melati, Setapak,
Kuala Lumpur telah dipilih sebagai lokasi Seminar
Ambang Ramadhan 1439H/2018M yang diadakan
pada 15 Mei 2018. Seramai 110 orang peserta terdiri
daripada kakitangan pelbagai agensi kerajaan, swasta,
badan bukan kerajaan dan penduduk setempat telah
menjayakan seminar tersebut. Program ini bertujuan
untuk memantapkan kefahaman ibadah puasa,

31


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

menyelesaikan pelbagai masalah isu-isu semasa yang Program Jalinan Kasih dan Khidmat Bakti JAWI
berkaitan fiqh serta pendedahan dan panduan dari kepada Anak-anak Yatim
perspektif perubatan berkaitan puasa.
Program Jalinan Kasih dan Khidmat Bakti JAWI kepada
anak-anak yatim telah diadakan pada 10 hingga 12
Ogos 2018 bertempat di Institut Perkaderan dan
Pemantapan Aqidah Malaysia (IPHAM), Jelebu, Negeri
Sembilan. Program tersebut disertai oleh 38 orang
anak-anak yatim dari Asrama Darul Falah, Jalan
Travers, Kuala Lumpur dan Maahad Tahfiz Baitul
Ehsan, Taman Maluri, Cheras. Program ini bertujuan
meningkatkan potensi diri dengan mengenal pasti
peluang dan kecenderungan yang ada dalam diri
masing-masing. Majlis perasmian penutup telah
disempurnakan oleh Timbalan Pengarah Operasi
JAWI, YBrs. Tuan Haji Yusof bin Mamat.

Kursus Training of Trainer (ToT) Pembimbing
Modul Pengajian Saudara Baru Wilayah
Persekutuan

Kursus Training of Trainer (ToT) Pembimbing Modul
Pengajian Saudara Baru Wilayah Persekutuan telah
diadakan pada 27 hingga 29 Jun 2018 di Kompleks
Darul Hidayah, Sentul, Kuala Lumpur. Seramai 43
orang peserta terdiri daripada tenaga pengajar kelas
pengajian saudara baru di bawah kelolaan JAWI dan
Badan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) di Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kursus
ini bertujuan untuk menyeragamkan isi kandungan
modul pengajaran tajwid dan al-Quran kepada
saudara baru serta untuk memantapkan teknik dan
kemahiran mengajar al-Quran dan tajwid dalam
kalangan tenaga pengajar.

Program Ibadah Korban Bersama Muallaf

JAWI dengan kerjasama PERKIM, MAIWP dan
Regional Islamic Da’wah Council of Southeast Asia
and The Pacific (RISEAP) talah mengadakan Program
Ibadah Korban Bersama Muallaf pada 22 Ogos 2018
di Kompleks Darul Hidayah, Sentul, Kuala Lumpur.
Program ini turut diserikan dengan kehadiran YBrs.
Tuan Haji Mohd Ajib bin Ismail, Pengarah JAWI yang
turut meluangkan masa menyampaikan ucapan
khas Aidiladha kepada semua jemputan yang hadir
khususnya para mualaf di Kompleks Darul Hidayah.

32


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

Program “Muhadharah: Indahnya Islam Bersama Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Wilayah
Saudara Baru” Persekutuan

Program “Muhadharah: Indahnya Islam Bersama Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Wilayah
Saudara Baru” telah diadakan pada 30 Ogos 2018 Persekutuan Tahun 1440H/2018M telah diadakan
bertempat di Kompleks Darul Hidayah, Sentul, Kuala pada 20 September 2018 bertempat di Dewan
Lumpur. Majlis Perasmian telah disempurnakan oleh Muktamar, Kompleks Pusat Islam, JAWI. Majlis
Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, YB dimeriahkan dengan kehadiran 1,300 orang
Puan Hajjah Fuziah binti Salleh. jemputan daripada pelbagai agensi kerajaan, swasta,
NGO, pelajar dan guru serta masyarakat setempat di
sekitar Wilayah Persekutuan. Majlis Perasmian telah
disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana
Menteri, YB. Dato’ Dr. Mujahid bin Yusof bertemakan
Menyantuni Umat Membawa Rahmat.

33


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

Program Dakwah Street Rentas Sempadan ke
Negara Thailand

Program Rentas Sempadan ke Negara Thailand telah
diadakan pada 2 hingga 6 September 2018. Program
ini disertai seramai 35 orang peserta dengan tujuan
untuk menerokai bidang dakwah serta mewujudkan
jaringan bersepadu dan kerjasama strategik di antara
dua negara. Pada kesempatan itu juga pihak JAWI
telah menghulurkan sumbangan, bantuan serta
menyantuni saudara muslim di Thailand.

Kursus Pemantapan Kendiri (TOT) Pengurus
Jenazah

Skuad Street Dakwah JAWI dengan kerjasama Majlis
Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan
(MAIK), Pertubuhan Pertolongan Cemas Malaysia
(MyFAST), Agensi Pengurusan Bencana Negara
(NADMA), JAWI Putrajaya, Islamic Outreach ABIM
serta team Sukarelawan Dakwah JAWI (SUDI) telah
bekerjasama dalam menjayakan Kursus Pemantapan
Kendiri (TOT) Pengurus Jenazah bersama komuniti
orang asli di Pos Tuel dan Pos Hendrop, Lojing, Gua
Musang, Kelantan. Program berlangsung selama
dua hari, iaitu pada 13 dan 14 Oktober 2018. Majlis
Perasmian Penutup telah disempurnakan oleh Ketua
Penolong Pengarah, Bahagian Pengurusan Dakwah
JAWI, Ustaz Anuar Hakim bin Mohd Salleh.

Program Jaulah Dakwah Mahabbah

Pusat Tahfiz Darul Falah, Kampung Limau Purut,
Rantau Panjang, Kelantan telah dipilih sebagai lokasi
untuk program Jaulah Dakwah: “Komuniti Disantuni,
Kasih Disemai.” Program yang diadakan pada 29
September 2018 ini merupakan jalinan kerjasama
dengan Ahli Jawatankuasa Masjid Ar-Rahimah, Kg.
Pandan, Kuala Lumpur yang juga merangkap keluarga
angkat kepada Pusat Pengajian Tahfiz Darul Falah.
Program ini berjaya menarik penyertaan seramai
250 orang penduduk Kampung Limau Purut dan
penduduk kampung berdekatan.

34


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

Majlis Sambutan Maulidur Rasul SAW Peringkat Program Jalinan Muhibbah Komuniti Disayangi
Wilayah Persekutuan Tahun 1440H/2018M (Train to Ipoh)

Bahagian Pengurusan Dakwah, JAWI telah Program Jalinan Muhibbah Komuniti Disayangi (Train
menganjurkan Majlis Sambutan Maulidur Rasul SAW to Ipoh) telah diadakan pada 27 Disember 2018.
Peringkat Wilayah Persekutuan Tahun 1440H/2018M Program ini disertai oleh 60 orang peserta. Tujuan
pada 27 November 2018 di Dewan Muktamar program ini diadakan adalah untuk memberi motivasi
Kompleks Pusat Islam, JAWI. Majlis telah dihadiri danpengisianrohanimelaluiekspedisipengembaraan,
seramai 1,300 orang peserta terdiri daripada pelbagai membina keyakinan diri dan mewujudkan pergaulan
agensi kerajaan, swasta, NGO, pelajar dan guru serta yang sihat. Perasmian disempurnakan oleh Pengarah
masyarakat setempat di sekitar Wilayah Persekutuan. JAWI, YBrs. Tuan Haji Mohd Ajib bin Ismail, di Stesen
Pelaksanaan majlis ini adalah untuk memperingati, Keretapi Tanah Melayu, Kuala Lumpur sebelum
menghayati, mengukuhkan ikatan perpaduan dan semua peserta berlepas menaiki keretapi dari Kuala
kerjasama masyarakat serta agensi. Majlis perasmian Lumpur ke Ipoh.
dan penyampaian hadiah kepada tokoh telah
disempurnakan oleh Menteri Wilayah Persekutuan,
Tuan Haji Khalid bin Abd Samad.

Majlis Ramah Mesra Bersama Rakan Strategik
JAWI

Majlis Ramah Mesra Bersama Rakan Strategik JAWI
telah diadakan pada 13 Disember 2018 bertempat
di Hotel Grand Seasons, Kuala Lumpur. Majlis ini
dihadiri oleh 50 orang pegawai termasuk daripada
institusi-institusi korporat di sekitar Wilayah
Persekutuan serta para pegawai JAWI. Tujuan majlis
ini diadakan adalah untuk menjalin kerjasama dua
hala antara JAWI dan institusi-institusi korporat di
Wilayah Persekutuan bagi melebarkan peranan JAWI
sebagai medium dakwah kontemporari. Majlis di
sempurnakan oleh Pengarah JAWI, YBrs. Tuan Haji
Mohd Ajib bin Ismail.

35


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

INFORMASI DAN STATISTIK

LAPORAN PROGRAM/ AKTIVITI BAHAGIAN PENGURUSAN DAKWAH
TAHUN 2018

Cawangan JUMLAH AKTIVITI JUMLAH PESERTA

107Pentadbiran 15274
dan

Keurusetiaan

Cawangan JUMLAH AKTIVITI JUMLAH PESERTA

342Pengurusan 10159

Saudara Baru

Cawangan JUMLAH AKTIVITI JUMLAH PESERTA

666Pengurusan 20043

Saudara Baru

Jumlah JUMLAH AKTIVITI JUMLAH PESERTA

1115Keseluruhan 45,476

36


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

BAHAGIAN
pengurusan

masjid

37


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

BAHAGIAN pengurusan masjid

PENGENALAN BAHAGIANBahagian Pengurusan Masjid (BPM) merupakan bahagian yang dipertanggungjawabkan menyelaras aktiviti-

aktiviti berkaitan dengan hal ehwal masjid, surau dan tanah perkuburan Islam di Wilayah Persekutuan tertakluk

di bawah bidang kuasa Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Akta 505) dan Enakmen Pentadbiran Hukum

Syarak 1952/ Kaedah-Kaedah Jawatankuasa Kariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1987. BPM Terbahagi kepada

empat cawangan iaitu: Cawangan Pengimarahan dan
Cawangan Penyelarasan dan
3 TCakamwirangan Pengimarahan dan
1CawangaPenraPnecnanygealanrMasaasjniddan
3 Takmir
1 Perancangan Masjid

2 Cawangan Khutbah dan Lathan 4 Cawangan Masjid dan Surau

2 Cawangan Khutbah dan Lathan 4 Cawangan Masjid dan Surau

FUNGSI-FUNGSI

1 Mengurus pentadbiran masjid 5 Mengurus penyediaan dan

dan surau di Wilayah penerbitan teks khutbah Jumaat

Persekutuan Kuala Lumpur dan khutbah multimedia

1 dMaenn2sguurrMauuesndpyieelWnartiaalasdypbaeirhrmanohmonaasnjid 56 Mengurus penyediaan dan
PersekupteumabnaKikuana,lapeLnuyemlepnuggraraan pMeenmeprrbositeasnpetelaknstikkahnudtabnah Jumaat
dan pembangunan masjid serta dpeanntakuhliauhtabnaihmmamurltaitmib,edia
surau
pembantu bilal, guru takmir dan

ahli jawatankuasa masjid dan

surau

2 3MpeemnybealiamMpkreaeaannnssgjy,iidemppldeaeararrnaanmyshsepaoulnrheroadonguarngangamtana-rkpamraoignrram 67 MpMmpeeeaegnnsamjytiwdeapalusairerldoiaraatssahnelasasautnhiprhlaiaeiumjnal.awkaneamtptiaaknrdakaanutaibdsa,an
dan pembangunan masjid serta pembantu bilal, guru takmir dan
surau ahli jawatankuasa masjid dan
surau
4 Menyelaras pengurusan
8 Memproses pembayaran
3 tanah-tanah perkuburan Islam
Menyelaras program-program 7 imbuhan dan elaun kepada
pengimarahan dan takmir Mimeamnyrealtaibr,apsemlabtiahnatunbkileapl, ada
masjid dan surau pguerguatwakami idr daannaahhllii jawatankuasa
mjawaastjaidnksuearstaamsausrjiadu.

38

8


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

PROGRAM DAN AKTIVITI

Program Ibadah Korban surau jumaat tentang Perisian Rekod Perakaunan
Masjid dan Perkhidmatan Online Banking (e-Masjid)
JAWI melalui Bahagian Pengurusan Masjid telah pada 26 April 2018. Program ini merupakan
melaksanakan Program Ibadah Korban bersama kerjasama dengan Bank Islam Berhad dan Pro Check
penduduk di sekitar Taman Intan Baiduri, Kg Melayu Faculty Sdn Bhd. Seramai 40 orang perserta dalam
Kepong, Kuala Lumpur pada Hari Raya Aidiladha kalangan jawatankuasa masjid dan surau jumaat
22 Ogos 2018. Program tersebut telah berjaya telah menghadiri sesi taklimat ini.
mengagihkan 5000 kilogram daging korban kepada
mereka yang memerlukan dengan agihan setiap Program Bacaan Yasin, Tahlil Dan Doa Selamat
individu sebanyak satu kilogram.
JAWI melalui Bahagian Pengurusan Masjid telah
mengadakan Program Bacaan Yasin, Tahlil dan Doa
Selamat sempena menyambut kedatangan bulan
Ramadan yang bertempat di Dewan Solat Utama
Masjid Salahuddin Al-Ayyubi Taman Melati Setapak
Kuala Lumpur pada 16 Mei 2018. Seramai 300 orang
anak kariah telah hadir memeriahkan program ini.

Program Minta Dengan Senyuman, Beli Dengan
Keikhlasan

JAWI dengan kerjasama KINDNESS Malaysia,
Persatuan Alumni Sekolah Seri Puteri Malaysia
(PUTERI), kedai gunting rambut SWEAP dan Gloria
Jean’s Coffees Tawakal telah mengadakan program
free market bertempat di Masjid Amru Ibni Al Asr pada
22 Julai 2018. Program yang berkonsepkan “Minta
Dengan Senyuman, Beli Dengan Keiklasan” telah
menarik minat 800 peserta daripada anak kariah.
Tujuan program ini dianjurkan adalah untuk menjana
ekonomi anak kariah di samping menggalakkan
masyarakat untuk mengimarahkan masjid.

Truck Free Market

Perisian Rekod Perakaunan Masjid Dan YBrs. Tuan Haji Abdul Aziz Bin Jusoh, Pengarah
Perkhidmatan Online Banking (E-Masjid) Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)
telah menyempurnakan Majlis Perasmian Program:
Bahagian Pengurusan Masjid, JAWI dengan kerjasama Truck Free Market pada 21 Januari 2018 bertempat
Masjid Jamek Sa’ad Bin Abi Waqqas telah mengadakan di Masjid Zaid bin Thabit. Tujuan utama program ini
satu taklimat khas untuk jawatankuasa masjid dan dianjurkan adalah untuk mengajak dan memberi
galakan kepada orang ramai supaya bersama-sama
menginfaqkan barang-barang keperluan dan pada
masa yang sama, dapat membantu masyarakat yang
lebih memerlukan. Pelbagai lapisan masyarakat
berbilang bangsa dan agama telah sama-sama
memeriahkan program ini.

39


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

Program Mahabbah Bersama Pengarah JAWI

Bahagian Pengurusan Masjid, JAWI telah
menganjurkan Program Mahabbah Pengarah JAWI
bersama Ahli Jawatankuasa Masjid dan Surau-surau
Jumaat di Wilayah Persekutuan pada 8 Oktober
2018. Program tersebut dirangka dengan tujuan
bagi membolehkan masyarakat di sekitar Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur untuk beramah mesra
bersama YBrs. Tuan Haji Mohd Ajib bin Ismail ,
Pengarah JAWI dan mengenali beliau secara lebih
dekat. Turut hadir memeriahkan majlis adalah Tuan
Hj. Yusof bin Mamat, Timbalan Pengarah Operasi
JAWI.

Majlis Sambutan Maulidur Rasul SAW Peringkat
Masjid Ar-Rahimah

Masjid Ar-Rahimah telah menganjurkan Majlis
Sambutan Maulidur Rasul pada 1 Disember 2018.
Lebih 300 masyarakat sekitar Desa Pandan berhimpun
bagi mengikuti majlis yang dianjurkan setiap tahun.
Majlis telah disempurnakan perasmiannya oleh YBrs.
Dr. Haji Rohaily Abd Rahman bin Abd Hamid, Pegawai
Penyelaras Pejabat Pentadbiran Pusat Zon 3.

Program Kesedaran Cardio Pulmonary
Resuscitation (CPR)

JAWI dengan kerjasama Hospital Pakar Al Islam,
Kampung Baru telah mengadakan Program Kesedaran
Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) atau Bantuan
pernafasan dan Panduan Ibadah Pesakit pada 10
Mac 2019. Program tersebut telah berlangsung
di Dewan Solat Utama Masjid Al-Imam Ash-Shafie
Taman Maluri dengan dihadiri seramai 75 orang
peserta. Tujuan utama program tersebut dianjurkan
adalah bagi mendidik masyarakat setempat serta
memberi informasi tentang punca-punca berlakunya
kecemasan.

40


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

Multaqa Murabbi Ummah Peringkat Wilayah
Persekutuan
JAWI melalui Bahagian Pengurusan Masjid telah
mengadakan Multaqa Murabbi Ummah Peringkat
Wilayah Persekutuan bertempat di Dewan Muktamar
JAWI, Kompleks Pusat Islam, Kuala Lumpur pada 14
Februari 2018. Program ini telah dihadiri seramai
1200 orang peserta yang terdiri daripada imam,
bilal, pegawai dan jawatankuasa masjid dan
surau, guru-guru takmir serta guru-guru KAFA di
Wilayah Persekutuan. Perasmian program telah
disempurnakan oleh YB Mejar Jeneral Dato’ Seri Jamil
Khir bin Haji Baharom (B), Menteri di Jabatan Perdana
Menteri.

Sambutan Maulidur Rasul Masjid Al-Muqarrabin
JAWI dengan kerjasama Pusat Pungutan Zakat, Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur telah menganjurkan
Forum sempena Sambutan Maulidur Rasul pada
12 Januari 2018 di Dewan Solat Utama Masjid Al-
Muqarrabin, Bandar Tasik Selatan dengan tajuk
“Akhlak Nabi Dakwah Kami”. Majlis dihadiri seramai
500 orang yang terdiri daripada masyarakat di sekitar
kariah Bandar Tasik Selatan dan Sungai Besi.

41


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018
INFORMASI DAN STATISTIK

STATISTIK MASJID, SURAU JUMAAT,
SURAU BIASA DI WILAYAH
PERSEKUTUAN

MASJID 70 1 16 87
14 14 108
SURAU JUMAAT 80 77 26 537
92 56
SURAU BIASA 434 PUTRAJAYA LABUAN JUMLAH

JUMLAH 584

KUALA LUMPUR

PERSEMPADANAN KAWASAN-KAWASAN ZON-ZON
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

JUMLAH ZON 2 JUMLAH ZON 4

72 MASJID : 9 103 MASJID : 12
SURAU JUMAAT : 6 SURAU JUMAAT : 12
SURAU BIASA : 52 SURAU BIASA : 79

JUMLAH ZON 1

88 MASJID : 11
SURAU JUMAAT : 7
SURAU BIASA : 70

JUMLAH ZON 3

94 MASJID : 11
SURAU JUMAAT : 20
SURAU BIASA : 63

JUMLAH ZON 6

81 MASJID : 12
SURAU JUMAAT : 16
SURAU BIASA : 53

JUMLAH ZON 5

146 MASJID : 15
SURAU JUMAAT : 19
SURAU BIASA : 112

42


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

BAHAGIAN
PENGUATKUASAAN

43


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

BAHAGIAN peNGUATKUASAAN

PENGENALAN BAHAGIANBahagian Penguatkuasaan bertanggungjawab dalam mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesedaran dan
mematuhi undang-undang Syariah di Wilayah-Wilayah Persekutuan melalui sesi penerangan, pemantauan dan
penguatkuasaan. Bahagian ini terdiri daripada lima cawangan berikut :

1 1CawaCnagwaannPgeanncePgenahceagnadhaann dan 4 4CawaCnagwaannPgeanntaPdebnitraadnbiran
OperOaspi erasi

2 2CawaCnagwaannSgiasnaStaiansatan 5 5CawaCnagwaannRgeaknoRdedkaond dan
MakluMmakaltumat

3 3CawaCnagwaannRgisainkaRnisdikaann dan
SumbSeurmber

FUNGSI-FUNGSI

1 1 4 4MeneMriemnaermimakalummaaktlummeantgmeneanigenai MenjaMlaennkjanlasnikaasnatsainastaetrahnadtearphadap

kesalkaehsaanlajehnaanyjaehnasyahriashyayraianhg yang KesalaKheasnalaBhoalenhBToalnehgkTaapn(gKkBaTp) (KBT)

berlabkuerdlai kWuildaiyWahilaPyearhsePkeurtsueaknutuan dan KdeasanlaKheasnalaThakanBoTalekhBToalnehgkTaapngkap
(KTBT()KmTBeTn)gmikuetnpgirkoustepdruorsedur

undanugn-duanndga-nugndang

2 2 5 5MengMamenbgilatminbdial tkianndatekrahnatdearphadapMengMureunsgkuarnusrekakondredkaond dan

maklummaaktluymanagt ydaitnegridmitaerima maklummaaktlusmecaatrsaesciasrtaemsiasteikmatik

3 3melakmseanlaakksaannakkeamnpkeenmpen 6 6meninmgeknaitnkgaknaktkoamnpkeotmenpsei tdeannsi dan
kesedkaersaendadraannpdeanncepgeanhcaengahan kecekkaepcaenkaPpeagnawPeagi awai
jenayjaehnasyahriashyariah PenguPaetnkguuaastakuAagsaamAag.ama.

44


Akta-Akta Berkaitan; LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

[AKTA 505] [AKTA 560]

Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Akta Tatacara Jenayah Syariah
(Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 (Wilayah-Wilayah Persekutuan)

[Akta 303] [Akta 561]

Akta Undang-Undang Keluarga Islam Akta Keterangan Mahkamah Syariah
(Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997

[Akta 559] [Akta 585]

Akta Kesalahan Jenayah Syariah Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah
(Wilayah-Wilayah Pesekutuan) 1997 (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998

PROGRAM DAN AKTIVITI

KEMPEN KESEDARAN & PENCEGAHAN ramai mengenai fungsi Bahagian Penguatkuasaan
JAWI.
Kursus Pemantapan Akhlak Orang Yang Disyaki
(OYDS)

Kursus Pemantapan Akhlak yang diadakan kepada
Orang Yang Disyaki (OYDS) telah dilaksanakan
sebanyak 11 siri sepanjang tahun 2018. Kursus
tersebut bertujuan memberi kesedaran dan
kefahaman mengenai undang-undang Syariah yang
berkuatkuasa di Wilayah Persekutuan.

Pameran Undang-Undang Syariah Pameran di Surau Mahmoodiah, Presint 18
Putrajaya
Sepanjang tahun 2018, sebanyak lapan kali pameran
mengenai undang-undang Syariah telah diadakan di
jabatan kerajaan, sekolah, institut pengajian tinggi,
masjid, surau dan Program Perumahan Rakyat (PPR).
Tujuan utama pameran ini diadakan adalah untuk
memberi kefahaman dan kesedaran kepada orang

45


LAPORAN TAHUNAN JAWI 2018

KERJASAMA STRATEGIK

Kerjasama Strategik bersama Jabatan Agama
Islam Perak (JAIPk)

Kunjungan Hormat Bahagian Penguatkuasaan,
Jabatan Agama Islam Perak (JAIPk) ke Bahagian
Penguatkuasan JAWI telah diadakan pada 6 Mac 2018.
Program ini bertujuan untuk memperkukuhkan lagi
kerjasama strategik antara kedua-dua pihak menerusi
perkongsian pengalaman dan maklumat.

Pameran di SMK Bandaraya, Kuala Lumpur

Forum Perdana Santuni Ummah Membawa
Rahmat

Forum Perdana Santuni Ummah Membawa Rahmat
telah diadakan di Masjid Al-Muqarrabin, Bandar Tasik
Selatan, Kuala Lumpur pada 11 Oktober 2018. Barisan
penceramah terdiri daripada Al-fadhil Ustaz Mohamad
Kori Bin Jusoh (Ketua Pegawai Penguatkuasa Agama,
JAWI), Dr. Mohd Izwan Bin Mohd Yusof (Penolong
Pengarah Kanan, JAKIM) dan Ustaz Mohd Hariri Bin
Mohamad Daud (Penolong Pengarah Kanan, JAKIM)
sebagai moderator.

Kerjasama Strategik bersama Universiti Sultan
Zainal Abidin (UNISZA)

Program Lawatan Delegasi UNISZA ke JAWI
sempena Program Jejak Kerjaya Kehakiman Syariah
bersama Bahagian Penguatkuasaan JAWI telah
diadakan pada 20 April 2018. Lawatan ini bertujuan
memberi pendedahan kepada pelajar dalam bidang
penguatkuasaan undang-undang.

46


Click to View FlipBook Version
Previous Book
NMC Brochure Final 4 - Web
Next Book
Buku Program Mesyuarat Agung PIBG SKSI 2020