The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2015-08-19 21:36:01

page 1-6

page 1-6

Roller Blinds1

ม่านมว้ นฟีนิกซ์ Roller Blinds

มกาา รนเมกวบ็ นมา (นRขoึน lle-ลrงBไliดnทdsกุ )ระเดปบัน สอาีกยหตนาึ่งกกาารรตใชกง แาตนงงทา ยตี แอลบะโไจมทก ยนิ ส พำหืน รทบั ่ี จกงึาชรวตยกทแำตใหงทห เี่อ รงียทบแ่ี งคาบยดแลโู ปะรทง นั โลสงมเมัยอ่ื ดดวงึ ยมรา ูปนแมบว นบเขกอบ็ ง
เหมาะกบั หอ งทต่ี อ งการความโปรง โลง ไมเ กะกะ ชว ยผอ นคลายสายตาหรอื สามารถชมววิ ทวิ ทศั นภ ายนอกได โดยอาจจะดงึ
ใชงาน เฉพาะชว งเวลาท่ีแดดสอ งเทาน้ัน การดแู ลและการรกั ษาความสะอาดทำไดงาย มานมว นจึงไดร บั ความนิยมอยางมากในปจจุบนั
สามารถตกแตง สถานที่ราชการ หองประชุม ออฟฟศ รานคา โรงแรม รีสอรท คอนโดมิเนียม และที่พักอาศัยอยางลงตัว อีกทั้ง -
มานมวนยังสามารถติดตั้งมอเตอรเพื่อ อำนวยความสะดวกในการใชงานได สรางภาพลักษณที่สวยงามเเละความทันสมัยกับที่อยูอาศัย
แบบและสีของมานมวนฟนิกซมีใหเลือกหลากหลาย อาธิเชน
- ใบมา นกนั แดด (Sunscreen, เหน็ ววิ ภายนอกได )
- ใบมา นทบึ แสง (Blackout, ทบึ เเสง)
- ใบมา นทย่ี อมใหแ สงผา นไดบ า ง (Dimout, ใหแ สงสลวั เมอ่ื ผา นแสงแดด)

มา่ นปรบั เเสงฟนี ิกซ์ Vertical Blinds

มา นปรบั แสง (Vertical Blinds) เปน มา นทด่ี เู รยี บงา ย สวยงามและทนั สมยั เหมาะสำหรบั บา น คอนโดมเิ นยี ม สำนกั งาน
รา นคา โรงแรม โดยใชก บั หอ งทต่ี อ งการรบั แสงแดดเปน บางเวลา สามารถปรบั มมุ มองและแสงไดถ งึ 180 องศา ปรบั การ
รบั แสงมากนอ ยไดต ามตอ งการ และดเู ปน ธรรมชาตเิ นอ่ื งจากตวั ใบมา นผลติ จากใยสงั เคราะห การเปด -ปด มา นไมม เี สยี ง -
รบกวน การรกั ษาความสะอาดสามารถทำไดง า ยตามวธิ ที ำความสะอาดของมา นแตล ะชนดิ ลกั ษณะมา นปรบั แสงโดยทว่ั ไปจะเปน แบบแนวตง้ั
มขี นาดใบกวา งขนาด 89 มม.(มาตรฐาน) ชนดิ ของใบมา นปรบั แสงมหี ลายชนดิ ใหเ ลอื ก เชน ใบใยสงั เคราะห ใบทบึ แสง ใบไฟเบอร แบบ -
โปรง แสง(Sunscreen)การเลอื กสขี องใบจะเนน โทนสที ด่ี สู บายตา มา นปรบั แสงฟน กิ ซใ ชว สั ดใุ นการประกอบชดุ โดยเลอื กตวั ใบมา น และ
อปุ กรณป ระกอบทกุ ชน้ิ ทม่ี คี ณุ ภาพและไดร บั มาตรฐาน
ขอ ดขี องมา นมว น เเละมา นปรบั เเสง คอื ใชเ นอ้ื ทใ่ี นการตดิ ตง้ั ไมม าก ตดิ ตง้ั ไดง า ย ใชพ น้ื ทเ่ี มอ่ื มว นมา นเกบ็ นอ ยมาก จงึ ไมเ กบ็ ฝนุ และ
ทำความสะอาดไดง า ยดว ยรปู แบบทท่ี นั สมยั มา นมว น จงึ เปน ทางเลอื กทส่ี ามารถใชไ ดท ง้ั กบั ทพ่ี กั อาศยั และสถานทต่ี า งๆ สามารถนำมา
ประยกุ ตใ ชแ บง พน้ื ทห่ี อ งใหเ ปน สดั สว นและ สามารถนำมาใชก น้ั แอรไ ดอ กี ดว ย

2

BETA ม1า่ น,ป4รบั0เเ0สง Roller Blinds
1ม,า่ 6นม0้วน0 ราคา/ตารางหลา*

ราคา/ตารางเมตร*

Blackout แบบผา ทบึ แสง ผา ชนดิ นจ้ี ะมคี ณุ สมบตั ปิ อ งกนั แสงได 100% ทำใหห อ งมดื สนทิ แมใ นวนั ทแ่ี สงแดดจา สรา งความเปน สว นตวั
ไดมาก เหมาะสำหรับสถานทๆี่ ตอ งการใหแ สงแดดเขา มานอย เชน หองนอน หรือหอ งประชุม หองรับเเขกหรอื หองนง่ั เลน เปน ตน

BETA BLACKOUT มา นมว นรนุ เบตา เปน มา นมว นชนดิ เเบลค็ เอาทห รอื ทเ่ี รยี กวา มา นทบึ เเสง ใบมา นปอ งกนั เเสงได 100%ลกั ษณะ
ผิวใบจะดูวาว เเละดวยดีไซนที่ทันสมัยจึงสามารถใชตกเเตงไดทุกรูปเเบบ เหมาะกับหองที่ตองการความเปนสวนตัว หรือไมตองการ
เห็นบรรยากาศภายนอกหอง นิยมใชในงานตกเเตงที่พักอาศัย โรงเเรมสถานที่ราชการ ออฟฟศ รานคาไดเปนอยางดี

BT 826 LINEN BT 800 WHITE BT 812 BLACK

BT 833 CHAMPAGNE BT 806 DARK FAWN BT 809 GREY BT 803 DARK GREY

Technical Data : BETA Blackout
Composition -: 901N210.240F5%5%P2oAczmPF.m/7ismlba.0qes.1.ytrigdc(lUi.ezgSse.(sdA+)/P-5V%C)/
WWTFihrieeidcigtkhChnlteassssification
::::

ม่านมว้ น ม่านปรบั เเสง

Roller Blinds3 ROEM
1,ม6่าน0ม้ว0น
6th AVENUE
1,ม6่าน0ม้ว0น ราคา/ตารางเมตร*

ราคา/ตารางเมตร* ม่า1นป,4รับ0เเส0ง
ราคา/ตารางหลา*
มา่1นป,4รบั 0เเส0ง
ราคา/ตารางหลา*

6th AVENUE BLACKOUT มานมวนรุนซิกอเวนิว เปนมานมวนชนิดเเบลกเอาท คือใบมานจะทึบเเสง ชวยกันความรอนได
เปน อยา งดี ผวิ ใบจะดคู ลา ยผา มาก ดว ยดไี ซนท ท่ี นั สมยั จงึ สามารถใชต กเเตง ไดท กุ รปู เเบบ เหมาะกบั หอ งทอ่ี ยใู นตำเเหนง ทเ่ี เสงสอ งโดย
ตรงตลอดเวลา นยิ มใชง านตกเเตง ทพ่ี กั อาศยั คอนโดมเิ นยี ม โรงเเรม สถานทร่ี าชการ สำนกั งาน รา นคา เปน ตน

SA 009 RIVERGUM SA 010 GRANCITE SA 007 CRYTAL SA 008 LINESTONE
SA 011 CHARCOAL
Technical Data : 6th AVENUE blackout
TFCWWihoreieidmcigtkhCphnolteasssistsiiofincation ::::: 0N212.407o5505n2g%c/FmmmRPm2..o(.+Aly/v-ea5si%ltaebr)le
ม่านม้วน ม่านปรับเเสง

ROEM BLACKOUT มา นมว นรนุ โรเอม็ เปน มา นมว นชนดิ เเบลค็ เอาทห รอื ทเ่ี รยี กวา มา นทบึ เเสง ใบมา นปอ งกนั เเสงได -

100% ชวยลดความรอนไดเปนอยางดี ลักษณะผิวใบจะดูคลายผา ดวยดีไซนที่ทันสมัยจึงสามารถใชตกเเตงไดทุกรูปเเบบ เหมาะกับ

หองที่ตองการความเปนสวนตัวหรอื ไมต อ งการเหน็ บรรยากาศภายนอกหอง นิยมใชงานตกเเตงทพ่ี กั อาศยั คอนโดมเิ นียม โรงเเรม

สถานทีร่ าชการ สำนักงาน รานคา เปนตน

RM 611 GREY RM 608 IVORY RM 606 BEIGE RM 602 LIGHT GREY

Technical Data : ROEM Blackout
TCWhoiidmctkhpnoessistion ::: 092.073%00 cPmmlam.s(t+ic/i-z5e%d )PVC / 10% Fibergless FWireeigChltassification :: N33F5PgA/m720(+1/-5%)
มา่ นมว้ น ม่านปรับเเสง

4

DARKSOURCE Roller Blinds

1ม,่า8นม0ว้ น0 ม1่าน,ป4รบั0เเ0สง
ราคา/ตารางหลา*
ราคา/ตารางเมตร*

DARKSOURCE BLACKOUT มา นมว นรนุ ดา คซอส เปน มา นมว นชนดิ เเบลค็ เอาทม า นทบึ เเสง ใบมา นปอ งกนั เเสงเเดดได1 00%
ลักษณะผวิ ใบจะดเู ปน สีดา น ดว ยดไี ซนทีท่ นั สมยั จงึ สามารถใชต กเเตง หองไดท กุ รูปเเบบ เหมาะสำหรับหองทตี่ อ งการความเปนสว นตัว
หรือไมตองการเห็นบรรยากาศภายนอกหอง นิยมใชในงานตกเเตงที่พักอาศัย โรงเเรม สถานที่ราชการ ออฟฟศ รานคา เปนตน

DS 002 SPIRIT DS 003 STARFISH DS 004 DUNE DS 005 ODESSEY

DS 006 ORIENT DS 007 STAINLESS DS 008 IVORY

DS 010 CHALK DS 011 LIGHT GREY DS 012 WHITE DS 009 LINEN

Technical Data : DARKSOURCE Blackout
FWTWChiorieiedmcigtkhCphnolteasssistsiiofincation ::::: 101N21.04F0.05P18%3Acomiz7nP..0/cos1hlqy.e(yUsdtS.egAr.()+/ /A-5c%ryl)ic Coating

มา่ นมว้ น ม่านปรบั เเสง

5

Roller Blinds AURORA

1ม,า่ 8นม0ว้ น0 ม1า่ น,ป4รบั0เเ0สง
ราคา/ตารางหลา*
ราคา/ตารางเมตร*

Sunscreen ผา ชนดิ กรองแสง ผลติ จากเสน ดา ยทเ่ี คลอื บดว ย PVC แสงลอดผา นเขา มาไดป ระมาณ 1-10% (แลว แตช นดิ ความละเอยี ด
ของผาแตละรุน)เปนมานที่สามารถมองเห็นกันไดทั้ง 2 ดานในเวลาที่แตกตางกัน ในเวลากลางวันผูอยูอาศัยภายในบานจะมองเห็น
ภายนอก คนภายนอกจะมองไมเ หน็ ภายใน สว นในเวลากลางคนื จะตรงกนั ขา มกนั เหมาะสำหรบั นำมาตกแตง ในจดุ ทต่ี อ งการมองเหน็
วิวภายนอกไดแมยังปดมานอยู

AURORA SUNSCREEN มานมวนรุนออโรรา เปนมานมวนชนิดซันสกรีนหรือที่เรียกวามานกรองเเสง ลักษณะผิวใบจะ
เหน็ เปน เสน เลก็ ๆ ทอสานกนั อยา งปราณตี สวยงาม ใบมา นรนุ นจ้ี ะกรองเเสงโดยยอมใหเ เสงผา นไดม ากถงึ 5% ดว ยดไี ซนท ท่ี นั สมยั
จงึ สามารถใชต กเเตง ไดท กุ รปู เเบบ เหมาะกบั หอ งทต่ี อ งการใหเ เสงผา นเมอ่ื ปด มา นลง เเตย งั สามารถมองเหน็ บรรยากาศภายนอกหอ งได
นยิ มใชต กเเตง ทพ่ี กั อาศยั คอนโดมเิ นยี ม โรงเเรม รสี อรท สถานทร่ี าชการ ออฟฟศ รา นคา เปน ตน

AR 001 WHITE/WHITE AR 002 WHITE/BEIGE AR 003 WHITE/GREY

AR 903 BLACK/GREY AR 006 WHITE/DARK GREY AR 007 BLACK/BROWN AR 008 GREY/GREY

Technical Data : AURORA Sunscreen
TOWCWhopeiidmceigtnkhphneotessssistiFoanctor ::::: 0A522.385p56%0p5.r1comPmxgmo./.lm5y. %e2(+s(/t+e-/5r-,%57%)2%) PVC

มา่ นม้วน มา่ นปรับเเสง

6

TRENDY OMEGA Roller Blinds
2ม่าน,5ม้ว0น 0 ม2่าน,5มว้ 0น 0

ราคา/ตารางเมตร* ราคา/ตารางเมตร*

TRENDY SUNSCREEN มานมวนรุนเทรนดี้ เปนมานมวนชนิดซันสกรีน คือจะยอมใหเเสงผานไดบาง ลักษณะผิวใบ
จะดูคลายผามาก ดวยดีไซนที่ทันสมัย จึงสามารถใชตกเเตงหองไดทุกรูปเเบบ เหมาะสำหรับหองที่อยูในตำเเหนงที่เเสงไมสอง
โดยตรงตลอดเวลาสามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอกหองได นิยมใชงานตกเเตงที่พักอาศัย โรงเเรม สถานที่ราชการ
ออฟฟศ รานคา

TJF 3703 BEIGE TJF 3705 GREY TJF 3701 WHITE TJF 3702 IVORY
TJF 3704 BROWN TJF 3706 BLACK
Technical Data : TRENDY Suncreen
TOWWChopeiidmceigtnkhphneotessssistiFoanctor ::::: 0A432.205p70%0p7rgcomPm/xmmo.3l2y.%e((++s//t-e-55r,%%7))0% PVC ม่านม้วน มา่ นปรับเเสง

OMEGA SUNSCREEN มานมวนรุนโอเมกา เปนมานมวนชนิดซันสกรีนหรือที่เรียกวามานกรองเเสง ลักษณะผิวใบ
จะเห็นเปนเสนใยใหญ ทอสานกันอยางปราณีตสวยงาม ใบมานรุนนี้จะกรองเเสงโดยยอมใหเเสงผานไดนอยเพียง 1% ดวยดีไซน
ที่ทันสมัย จึงสามารถใชตกเเตงไดทุกรูปเเบบ เหมาะกับหองที่ตองการใหเเสงผานเมื่อปดมานลง ยังสามารถมองเห็นบรรยากาศ
ภายนอกได นิยมใชในงานตกเเตงที่พักอาศัย โรงเเรม รีสอรท สถานที่ราชการ ออฟฟศ รานคาไดเปนอยางดี

OG 202 WHITE OG 218 GREY OG 203 GOLD OG 054 BEIGE

Technical Data : OMEGA Suncreen OTWhpeiceigknhnetessssFactor ::: 0A5.8p96p3rgom/xmm12.%(+/-5%)
WCoidmthposition :: 2255%0 cPmo.lyester, 75% PVC

ม่านมว้ น มา่ นปรบั เเสง


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ERG Playbook
Next Book
200815