The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Biljana Drobnjak, 2019-10-09 03:36:53

Nasilje, zanemarivanje i zlostavljanje

Nasilje, prvi broj 2019.

1.10.2019. године

ШТА , КАД, КАКО И ЗАШТО

КАД ПОСТОЈИ НАСИЉЕ,
ЗАНЕМАРИВАЊЕ И ЗЛОСТАВЉАЊЕ

написано у складу са “Службеним гласником РС“, број 46/19 , фотографије и цртежи
преузети са интернета

У овом броју
више о:

 Облицима насиља и
злостављања;
Превенцији насиља,
злостављања и
занемаривања и
Интервентним
активностима;

„Коме закон у топузу
лежи, трагови му смрде

нечовјештвом!“

Петар Петровић Његош

Аутор :
Биљана Дробњак,
педагошки саветник

Облици насиља и злостављања

Насиље подразумева сваки облик учињеног
вербалног или невербалног понашања које има за
последицу стварно или потенцијално угрожавање
здравља, развоја и достојанства личности ученика
или запосленог.

Врсте насиља су:

* физичко,

* психичко (емоционално),

* социјално и

* електронско.

Физичко насиље и злостављање је понашање које
може да доведе и доводи до телесног повређивања
друге особе.

Психичко или емоционално насиље и злостављање
је понашање које доводи тренутног или трајног
угрожавања психичког и емоционалног здравља и
достојанства.

Социјално насиље и занемаривање је понашање
којим се нека особа искључује из групе вршњака и
различитих облика социјалних активности,
одвајањем од других , неприхватањем јер се
разликују на било који начин, ускраћивањем
информација, изоловањем.

Електронско или сајбер насиље и злостављање је
оно које користи информационе технологије и има за
последицу повреду друге личности, угрожавање
достојанства. Остварује се слањем порука
електронском поштом, четовањем, преко социјалних
мрежа ...

Насиље и злостављање можемо препознати и кроз
злоупотребу, сексуално насиље, насилни
екстремизам, трговину људима, експлоатацију
ученика или запослених.

Злоупотреба је све оно што на појединца може
негативно утицати, нанети му штету, ускратити му
могућност за безбедан и здрав развој и довести га у
немоћан положај према појединцу или установи.
Злоупотреба подразумева и прекомерно подстицање,
психолошки притисак ради постигнућа нпр у спорту,
која могу да имају за последицу угрожавање нормалног
психофизичког и социјалног развоја и најбољег
интереса неке особе.

Сексуално насиље и злостављање је понашање којим се
нека особа сексуално узнемирава, анводи и приморава
на учешће у сексуалним активностимакоје не жели, не
схвата, за које није развојно дорасла или се користи за
проституцију, порнографију.

Трговина људима је врбовање, припремање,
подржавање, скривање, примање лица употребом силе,
присиле, отмице, преваре, обмане, злоупотребе
овлашћења, примање новца или користи над другим
лицем у циљу експлоатације.

Насилни екстремизам је промовисање, подржавање,
учествовање у идеолошки мотивисаном насиљу за
остваривање неких других циљева (нпр: економских,
верских, друштвених ...).

Занемаривање и немарно поступање је пропуштање у
оквиру расположивих ресурса да се обезбеде услови за
правилан развој личности у свим областима што може
да наруши здравље и развој. Занемаривање у установи
обухвата: ускраћивање појединих облика образовно
васпитног рада неопходних ученику, нереаговање на
сумњу о занемаривању или занемаривање од стране
родитеља, пропусте у обављању надзора и заштите
ученика од повређивања, самоповређивања, употребе
алкохола, дувана, наркотика, укључивања у
деструктивне групе и организације ...

Превенција насиља, злостављања и
занемаривања

У васпитно образовним установама превентивним
активностима се:
* подиже свест и осетљивост за препознавање свих
облика насиља, злостављања и занемаривања;
* негује атмосфера сарадње и толеранције, уважавања и
комуникације у којој се не толерише насиље,
злостављање и занемаривање;
* унапређују знања и вештине који су потребни за
конструктивно реаговање на насиље;
* обезбеђује заштита свих од насиља, занемаривања и
злостављања.

Сваког августа и септембра наша Школа усваја Програм
заштите од насиља, занемаривања и злостављања, који
је саставни део Годишњег плана рада и Школског
развојног програма. Превенција насиља, злостављања и
занемаривања је један од приоритета наше Школе, зато
се сваке године реализују бројне активности које за циљ
имају превентивни рад са ученицима, родитељима и
запосленима.

Интервентне активности

Интервентне активности у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање чине мере и активности
којима се оно зауставља, осигурава безбедност
учесника, смањује ризик од понављања, ублажавају
последице за све учеснике и прате се обавезно ефекти
предузетих мера.

Исти облици насиља, злостављања и занемаривања могу
да се појаве на више нивоа, али се разликују у
интензитету, степену ризика, учесталости, последицама
и онима који учествују, зато се у васпитно образвоним
установама насиље разврстава у три нивоа: први, други
и трећи ниво.

Први ниво:

 физично насиље и злостављање су: УДАРАЊЕ
ЧВРГА, ГУРАЊЕ, ШТИПАЊЕ, ГРЕБАЊЕ,
ГАЂАЊЕ, ЧУПАЊЕ, УЈЕДАЊЕ, САПЛИТАЊЕ,
ШУТИРАЊЕ, ПРЉАЊЕ, УНИШТАВАЊЕ СТВАРИ.

 облици психичког насиља и злостављања су:
ОМАЛОВАЖАВАЊЕ, ОГОВАРАЊЕ, ВРЕЂАЊЕ,
РУГАЊЕ, НАЗИВАЊЕ ПОГРДНИМ ИМЕНИМА,
ПСОВАЊЕ, ЕТИКЕТИРАЊЕ, ИМИТИРАЊЕ,
ПРОЗИВАЊЕ.

 облици социјалног насиља и злостављања су:
ДОБАЦИВАЊЕ, ПОДСМЕВАЊЕ, ИСКЉУЧИВАЊЕ
ИЗ ГРУПЕ ИЛИ ЗАЈЕДНИЧКИХ АКТИВНОСТИ,
ФАВОРИЗОВАЊЕ НА ОСНОВУ РАЗЛИЧИТОСТИ,
ШИРЕЊЕ ГЛАСИНА.

 облици сексуалног насиља и злостављања су:

НЕУМЕСНО, СА СЕКСУАЛНОМ ПОРУКОМ

ДОБАЦИВАЊЕ, ПСОВАЊЕ, ЛАСЦИВНИ

КОМЕНТАРИ, ШИРЕЊЕ ПРИЧА, ЕТИКЕТИРАЊЕ,

СЕКСУАЛНА ГЕСТИКУЛАЦИЈА.

 облици насиља и злостављања злоупотребом ИТ и

других комуникационих програма су:

УЗНЕМИРАВАЈУЋЕ ПОЗИВАЊЕ, СЛАЊЕ

УЗНЕМИРАВАЈУЋИХ ПОРУКА (СМС,ММС...).

Други ниво

 облици физичког насиља и злостављања су:

ШАМАРАЊЕ, УДАРАЊЕ, ГАЖЕЊЕ, ЦЕПАЊЕ

ОДЕЛА, „ШУТКЕ“, ЗАТВАРАЊЕ, ПЉУВАЊЕ,

ОТИМАЊЕ, УНИШТАВАЊЕ ИМОВИНЕ,

ИЗМИЦАЊЕ СТОЛИЦЕ, ЧУПАЊЕ ЗА КОСУ И

УШИ.

 облици психичког насиља и злостављања:

УЦЕЊИВАЊЕ, ПРЕТЊЕ, НЕПРАВЕДНО

КАЖЊАВАЊЕ, ЗАБРАНА КОМУНИЦИРАЊА,

ИСКЉУЧИВАЊЕ, МАНИПУЛИСАЊЕ.

 облици социјалног насиља и злостављања су:

СПЛЕТКАРЕЊЕ, УСКРАЋИВАЊЕ ПАЖЊЕ ОД

СТРАНЕ ГРУПЕ (ИГНОРИСАЊЕ),

НЕУКЉУЧИВАЊЕ, НЕПРИХВАТАЊЕ,

МАНИПУЛИСАЊЕ, ИСКОРИШЋАВАЊЕ.

 облици сексуалног насиља и занемаривања:
СЕКСУАЛНО ДОДИРИВАЊЕ, ПОКАЗИВАЊЕ
ПОРНОГРАФСКОГ МАТЕРИЈАЛА, ПОКАЗИВАЊЕ
ИНТИМНИХ ДЕЛОВА ТЕЛА, СВЛАЧЕЊЕ.

 облици насиља и злостављања употребом ИТ

технологија су: ОГЛАШАВАЊЕ, СНИМАЊЕ,

СЛАЊЕ ВИДЕО ЗАПИСА, ЗЛОУПОТРЕБА

БЛОГОВА, ФОРУМА И ЧЕТОВАЊА, СНИМАЊЕ И

ФОТОГРАФИСАЊЕ ПОЈЕДИНЦА/ПОЈЕДИНАЦА

ПРОТИВ ЊЕГОВЕ/ЊИХОВЕ ВОЉЕ, СНИМАЊЕ

КАМЕРОМ НАСИЛНИХ СЦЕНА,

ДИСТРИБУИРАЊЕ СНИМАКА И СЛИКА.

Трећи ниво

 облици физичког насиља и злостављања су: ТУЧА,
ДАВЉЕЊЕ, БАЦАЊЕ, ПРОУЗРОКОВАЊЕ
ОПЕКОТИНА И ДРУГИХ ПОВРЕДА,
УСКРАЋИВАЊЕ ХРАНЕ И СНА, ИЗЛАГАЊЕ
НИСКИМ ТЕМПЕРАТУРАМА, НАПАД ОРУЖЈЕМ.

 облици психичког насиља и злостављања:

ЗАСТРАШИВАЊЕ, УЦЕЊИВАЊЕ УЗ ОЗБИЉНЕ

ПРЕТЊЕ, ИЗНУЂИВАЊЕ НОВЦА ИЛИ СТВАРИ,

ОГРАНИЧАВАЊЕ КРЕТАЊА, НАВОЂЕЊЕ НА

КОРИШЋЕЊЕ НАРКОТИЧКИХ СРЕДСТАВА И

ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ,

УКЉУЧИВАЊЕ У ДЕСТРУКТИВНЕ ГРУПЕ И

ОРГАНИЗАЦИЈЕ.

 облици социјалног насиља и злостављања су:
ПРЕТЊЕ, ИЗОЛАЦИЈА, МАЛТРЕТИРАЊЕ ГРУПЕ
ПРЕМА ПОЈЕДИНЦУ ИЛИ ДРУГОЈ ГРУПИ,
ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗАТВОРЕНИХ ГРУПА (ТЗВ
КЛАНОВА) КОЈЕ ИМА ЗА ПОСЛЕДИЦУ
ПОВРЕЂИВАЊЕ ДРУГИХ.

 облици сексуалног насиља и занемаривања:
ЗАВОЂЕЊЕ, ПОДВОЂЕЊЕ, ЗЛОУПОТРЕБА
ПОЛОЖАЈА, НАВОЂЕЊЕ, ИЗНУЂИВАЊЕ И
ПРИНУДА НА СЕКСУАЛНИ ЧИН, СИЛОВАЊЕ,
ИНЦЕСТ.

 облици насиља и злостављања употребом ИТ
технологија су: СНИМАЊЕ НАСИЛНИХ СЦЕНА,
ДИСТРИБУИРАЊЕ СНИМАКА И СЛИКА, ДЕЧЈА
ПОРНОГРАФИЈА.

Школа због уједначеног и примереног поступања, у
превенцији и нтервенцији на насиље, злостављање и
занемаривање утврђује и лакше и теже повреде
обавеза ученика. Лакше повреде су нпр ако ученик
понавља насилно понашање са првог нивоа, када
васпитни рад није делотворан или насилно понашање са
другог нивоа када појачан васпитни рад није
делотворан. Насилно понашање са трећег нивоа може да
буде третирано као тежа повреда обавеза ученика (у
зависности од последица, учесталости, учесника,
времена, места, начина ...) што процењује Тим за
заштиту и директор.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BP KOKU HEM 19
Next Book
80天攻克雅思写作(第2版)