The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nazrin.rosli71, 2019-12-24 20:22:41

RPT MATHS F1 2020

RPT MATHS F1 2020

RANCANGAN PELAJARAN
TAHUNAN 2020

MATEMATIK
TINGKATAN 1

PANITIA MATEMATIK

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PANDAN MEWAH
(BEA 4631)

Jalan Pandan Mewah,
68000 Ampang Selangor
Tel No : 03-42954210 Fax : 03-42977040
Email: [email protected]


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
SMK PANDAN ME

BIDANG / BAB / Standard Stand
MINGGU Kandungan
1.1.1 Mengenal nombor positif
Bidang 1.1 Integer sebenar
Pembelajaran 1.1.2 Mengenal dan memerihalk
Nombor dan 1.1.3 Mewakilkan integer pada
nilai integer dengan kedudukan
Operasi garis nombor.
1.1.4 Membanding dan menyus
1. Nombor
Nisbah

M1 1.2 Operasi asas 1.2.1 Menambah dan menolak i
2 Jan 2020 aritmetik yang kaedah lain yang sesuai. Seterus
melibatkan integer penambahan dan penolakan inte
hingga 1.2.2 Mendarab dan membahag
3 Jan 2020 Seterusnya membuat generalisa
integer.
M2 1.2.3 Membuat pengiraan yang
6 Jan 2020 bagi integer mengikut tertib ope
1.2.4 Menghuraikan hukum ope
hingga Kalis Tukar Tertib, Hukum Kal
10 Jan 2020 1.2.5 Membuat pengiraan yang
asas aritmetik.
1.2.6 Menyelesaikan masalah ya


RPT 2020- Matematik Tingkatan 1

N MATEMATIK TINGKATAN 1 (KSSM)
EWAH , AMPANG

dard Pembelajaran Catatan

dan nombor negatif berdasarkan situasi Kaitkan dengan situasi
kehidupan sebenar seperti
kan integer. pergerakan ke kiri dan ke kanan,
garis nombor dan membuat perkaitan antara ke atas dan ke bawah.
integer tersebut berbanding integer lain pada

sun integer mengikut tertib.

integer menggunakan garis nombor atau 1.2.1 Kaedah lain seperti bahan
snya membuat generalisasi tentang konkrit (cip berwarna), bahan
eger. manipulatif maya dan perisian
gi integer menggunakan pelbagai kaedah. GSP
asi tentang pendaraban dan pembahagian
1.2.4 Jalankan aktiviti
melibatkan gabungan operasi asas aritmetik penerokaan.
erasi. 1.2.5 Contoh pengiraan efisien
erasi aritmetik iaitu Hukum Identiti, Hukum yang melibatkan Hukum Kalis
lis Sekutuan dan Hukum Kalis Agihan. Agihan:
efisien dengan menggunakan hukum operasi

yang melibatkan integer.

2


M3 1.3 Pecahan positif 1.3.1 Mewakilkan pecahan posi
13 Jan 2020 dan pecahan negatif 1.3.2 Membanding dan menyus
mengikut tertib.
hingga 1.4 Perpuluhan 1.3.3 Membuat pengiraan yang
17 Jan 2020 positif dan bagi pecahan positif dan pecaha
perpuluhan negatif 1.3.4 Menyelesaikan masalah ya
M3 negatif.
13 Jan 2020 1.5 Nombor nisbah 1.4.1 Mewakilkan perpuluhan p
nombor.
hingga 1.4.2 Membanding dan menyus
17 Jan 2020 mengikut tertib.
1.4.3 Membuat pengiraan yang
M4 bagi perpuluhan positif dan perp
20 Jan 2020 1.4.4 Menyelesaikan masalah ya
perpuluhan negatif
hingga 1.5.1 Mengenal dan memerihalk
22 Jan 2020 1.5.2 Membuat pengiraan yang
bagi nombor nisbah mengikut te
1.5.3 Menyelesaikan masalah ya

M4 2.1 Faktor, faktor CUTI TAHUN BA
20 Jan 2020 perdana dan faktor
sepunya terbesar 2.1.1 Menentu dan menyenaraik
hingga (FSTB) membuat generalisasi tentang fa
22 Jan 2020 2.1.2 Menentu dan menyenaraik
dan seterusnya mengungkapkan
Bidang perdana.
Pembelajaran
Nombor dan

Operasi


RPT 2020- Matematik Tingkatan 1

2030 × 25
= (2000 + 30) × 25
= 50 000 + 750
= 50 750
Pengiraan yang efisien mungkin
berbeza antara murid

itif dan pecahan negatif pada garis nombor.
sun pecahan positif dan pecahan negatif

melibatkan gabungan operasi asas aritmetik
an negatif mengikut tertib operasi.
yang melibatkan pecahan positif dan pecahan

positif dan perpuluhan negatif pada garis

sun perpuluhan positif dan perpuluhan negatif

melibatkan gabungan operasi asas aritmetik
puluhan negatif mengikut tertib operasi.
yang melibatkan perpuluhan positif dan

kan nombor nisbah. 1.5.1 Nombor nisbah ialah
melibatkan gabungan operasi asas aritmetik
ertib operasi. nombor yang boleh ditulis dalam
yang melibatkan nombor nisbah.

ARU CINA
bentuk pecahan, iaitu bagi dua

integer, p dan q, 0.dengan q
23 Jan 2020 – KPM
24 Jan 2020 – KPM

25 Jan2020 – Cuti Umum
26 Jan 2020 – Cuti Umum
27 Jan 2020 – Cuti Umum

kan faktor bagi nombor bulat, dan seterusnya
aktor.
kan faktor perdana bagi suatu nombor bulat
n nombor tersebut dalam bentuk pemfaktoran

3


2. Faktor dan 2.2 Gandaan, 2.1.3 Menerang dan menentuka
Gandaan gandaan sepunya 2.1.4 Menentukan FSTB bagi d
M5 dan gandaan 2.1.5 Menyelesaikan masalah ya
sepunya terkecil
28 Jan 2020 (GSTK) 2.2.1 Menerang dan menentuka
hingga 2.2.2 Menentukan GSTK bagi d
3.1 Kuasa dua dan 2.2.3 Menyelesaikan masalah ya
31 Jan 2020 punca kuasa dua
3.1.1 Menerangkan maksud kua
M6 3.1.2 Menentukan sama ada sua
3 Feb 2020 3.1.3 Menyatakan hubungan an
3.1.4 Menentukan kuasa dua su
hingga alat teknologi.
7 Feb 2020 3.1.5 Menentukan punca kuasa
teknologi.
Bidang 3.1.6 Menentukan punca kuasa
Pembelajaran menggunakan alat teknologi.
Nombor dan 3.1.7 Menganggar (i) kuasa dua
nombor.
Operasi 3.1.8 Membuat generalisasi tent
kuasa dua nombor yang sama, (
3. Kuasa Dua, 3.1.9 Mengemuka dan menyele
Punca Kuasa dan punca kuasa dua.
Dua, Kuasa Tiga
dan Punca Kuasa

Tiga
M7-M8
10 Feb 2020
hingga
21 Feb 2020


RPT 2020- Matematik Tingkatan 1

an faktor sepunya bagi nombor bulat. 2.1.3 Pertimbangkan juga kes
dua dan tiga nombor bulat. yang melebihi tiga nombor bulat.
yang melibatkan FSTB. 2.1.4 Gunakan pelbagai kaedah
termasuk pembahagian berulang
an gandaan sepunya bagi nombor bulat. dan penggunaan pemfaktoran
dua dan tiga nombor bulat. perdana.
yang melibatkan GSTK. 2.2.1 Pertimbangkan juga kes
yang melebihi tiga nombor bulat.
asa dua dan kuasa dua sempurna. 2.2.2 Gunakan pelbagai kaedah
atu nombor adalah kuasa dua sempurna. termasuk pembahagian berulang
ntara kuasa dua dan punca kuasa dua. dan penggunaan pemfaktoran
uatu nombor tanpa dan dengan menggunakan perdana.
3.1.1 Teroka pembentukan kuasa
dua suatu nombor tanpa menggunakan alat dua dengan pelbagai kaedah
termasuk penggunaan bahan
dua suatu nombor positif dengan konkrit.
3.1.2 Nombor kuasa dua
a suatu nombor, (ii) punca kuasa dua suatu sempurna ialah 1, 4, 9, ...
3.1.3 Hubungan dinyatakan
tang pendaraban yang melibatkan (i) punca berdasarkan hasil penerokaan.
(ii) punca kuasa dua nombor yang berbeza. Punca kuasa dua suatu nombor
esaikan masalah yang melibatkan kuasa dua bernilai positif dan negatif.

3.1.5 Hadkan kepada:
a) kuasa dua sempurna
b) pecahan dengan keadaan
pengangka dan penyebutnya
adalah kuasa dua sempurna
c) pecahan yang boleh
dipermudahkan kepada pecahan
yang pengangka dan
penyebutnya adalah kuasa dua
sempurna
d) perpuluhan yang boleh ditulis
dalam bentuk kuasa dua
perpuluhan yang lain.

4


3.2 Kuasa tiga dan 3.2.1 Menerangkan maksud kua
punca kuasa tiga 3.2.2 Menentukan sama ada sua
3.2.3 Menyatakan hubungan an
M9-M10 3.2.4 Menentukan kuasa tiga su
24 Feb 2020 alat teknologi.
3.2.5 Menentukan punca kuasa
hingga teknologi.
6 Mac 2020 3.2.6 Menentukan punca kuasa
teknologi.
3.2.7 Menganggar (i) kuasa tiga
nombor.
3.2.8 Menyelesaikan masalah y
tiga.
3.2.9 Menjalankan pengiraan ya
pendaraban, pembahagian dan g
punca kuasa dua, kuasa tiga dan

M11 PENILAIAN KURI
9 Mac 2020

hingga


RPT 2020- Matematik Tingkatan 1

asa tiga dan kuasa tiga sempurna. 3.1.7 Bincangkan cara membaiki
atu nombor adalah kuasa tiga sempurna. anggaran sehingga mendapat
ntara kuasa tiga dan punca kuasa tiga. anggaran terbaik; sama ada
uatu nombor tanpa dan dengan menggunakan dalam bentuk julat, nombor bulat
atau ketepatan yang dinyatakan.
tiga suatu nombor tanpa menggunakan alat 3.1.8 Generalisasi dibuat
berdasarkan hasil penerokaan.
tiga suatu nombor dengan menggunakan alat 3.2.1 Teroka pembentukan kuasa
tiga dengan pelbagai kaedah
termasuk penggunaan bahan
konkrit.
3.2.2 Nombor kuasa tiga
sempurna ialah 1, 8, 27, ...
3.2.3 Hubungan dinyatakan
berdasarkan hasil penerokaan.

a suatu nombor, (ii) punca kuasa tiga suatu 3.2.5 Hadkan kepada:
a) pecahan dengan keadaan
yang melibatkan kuasa tiga dan punca kuasa pengangka dan penyebutnya
adalah kuasa tiga sempurna,
ang melibatkan penambahan, penolakan, b) pecahan yang boleh
gabungan operasi tersebut ke atas kuasa dua, dipermudahkan kepada pecahan
n punca kuasa tiga yang pengangka dan
penyebutnya adalah kuasa tiga
sempurna,
c) perpuluhan yang boleh ditulis
dalam bentuk kuasa tiga
perpuluhan yang lain.
3.2.7 Bincangkan cara membaiki
anggaran sehingga mendapat
anggaran terbaik; sama ada
dalam bentuk julat, nombor bulat
atau ketepatan yang dinyatakan.

IKULUM 1

5


13 Mac 2020

14 Mac 2020 4.1 Nisbah CUTI PERTENGA
Hingga 4.1.1 Mewakilkan hubungan an
4.1.2 Mengenal pasti dan menen
22 Mac 2020 geometri atau situasi harian.
Bidang 4.1.3 Mengungkapkan nisbah d

Pembelajaran 4.2.1 Menentukan hubungan an
Perkaitan dan

Algebra

4. Nisbah, Kadar
dan Kadaran
M12
23 Mac 2020
hingga
27 Mac 2020

4.2 Kadar

M12
23 Mac 2020

hingga
27 Mac 2020

M13 4.3 Kadaran 4.3.1 Menentukan hubungan an
30 Mac 2020 4.3.2 Menentukan nilai yang tid
4.4 Nisbah, kadar
hingga dan kadaran 4.4.1 Menentukan nisbah tiga k
3 Apr 2020 kuantiti diberi.
4.4.2 Menentukan nisbah atau n
M13 dua kuantiti dan nilai satu kuant
30 Mac 2020 kuantiti.

hingga
3 Apr 2020


RPT 2020- Matematik Tingkatan 1

AHAN PENGGAL 1

ntara tiga kuantiti dalam bentuk a : b : c. 4.1.2 Contoh nisbah setara dalam

ntukan nisbah setara dalam konteks berangka, konteks geometri:

dua dan tiga kuantiti dalam bentuk termudah.

4.1.3 Termasuk yang melibatkan
pecahan dan perpuluhan.

ntara nisbah dan kadar Jalankan aktiviti penerokaan.
Libatkan pelbagai situasi seperti
ntara nisbah dan kadaran. laju, pecutan, tekanan dan
dak diketahui dalam suatu kadaran. ketumpatan.
Libatkan pertukaran unit.
kuantiti apabila dua atau lebih nisbah dua Kadar ialah kes khas nisbah
nilai yang berkaitan apabila diberi (i) nisbah yang melibatkan dua ukuran
titi. (ii) nisbah tiga kuantiti dan nilai satu yang berbeza unit.
4.3.1 Jalankan aktiviti
penerokaan. Libatkan situasi
kehidupan sebenar
4.3.2 Gunakan pelbagai kaedah
termasuk pendaraban silang dan
kaedah unitari.
4.4.1 Libatkan situasi kehidupan
sebenar.

6


M14 4.5 Perkaitan antara 4.4.3 Menentukan nilai yang be
6 Apr 2020 nisbah, kadar dan 4.4.4 Menyelesaikan masalah ya
kadaran dengan termasuk membuat anggaran.
hingga peratusan, pecahan 4.5.1 Menentukan hubungan an
10 Apr 2020 dan perpuluhan 4.5.2 Menentukan peratusan su
kadaran.
Bidang 4.5.3 Menyelesaikan masalah y
Pembelajaran dan kadaran dengan peratusan,
Perkaitan dan
5.1 Pemboleh ubah 5.1.1 Menggunakan huruf untuk
Algebra dan ungkapan nilai. Seterusnya menyatakan sa
algebra yang tetap atau nilai yang berub
5. Ungkapan 5.1.2 Menerbitkan ungkapan alg
Algebra mewakili suatu situasi.
M15 5.1.3 Menentukan nilai ungkapa
dan membuat perkaitan dengan
13 Apr 2020 5.1.4 Mengenal pasti sebutan da
hingga menyatakan pekali yang mungk
5.1.5 Mengenal pasti sebutan se
17 Apr 2020
M16 5.2 Ungkapan 5.2.1 Menambah dan menolak d
algebra yang 5.2.2 Membuat generalisasi tent
20 Apr 2020 melibatkan operasi 5.2.3 Mendarab dan membahag
hingga asas aritmetik sebutan.
6.1 Persamaan linear 6.1.1 Mengenal pasti persamaa
24 Apr 2020 dalam satu menghuraikan ciri-ciri persamaa
Bidang pemboleh ubah 6.1.2 Membentuk persamaan lin
suatu pernyataan atau situasi, da
Pembelajaran 6.1.3 Menyelesaikan persamaan
Perkaitan dan 6.1.4 Menyelesaikan masalah ya
pemboleh ubah
Algebra

6. Persamaan
Linear
M17

27 Apr 2020
hingga

30 Apr 2020
(1 Mei 2020


RPT 2020- Matematik Tingkatan 1

erkaitan dengan suatu kadar.
yang melibatkan nisbah, kadar dan kadaran,

ntara peratusan dan nisbah. 4.5.1 Jalankan aktiviti
uatu kuantiti dengan mengaplikasikan konsep penerokaan.
4.5.2 Libatkan pelbagai situasi.
yang melibatkan perkaitan antara nisbah, kadar
pecahan dan perpuluhan

k mewakilkan kuantiti yang tidak diketahui 5.1.1 Huruf sebagai pemboleh
ama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai ubah.
bah dengan memberi justifikasi. Libatkan situasi kehidupan
gebra berdasarkan ungkapan aritmetik yang sebenar.

an algebra apabila nilai pemboleh ubah diberi
situasi yang sesuai.
alam suatu ungkapan algebra. Seterusnya
kin bagi sebutan algebra.
erupa dan sebutan tidak serupa.

dua atau lebih ungkapan algebra. 5.2.2 Hubung kaitkan
tang pendaraban berulang ungkapan algebra. pendaraban berulang dengan
gi ungkapan algebra yang mengandungi satu kuasa dua atau lebih.
6.1.1 Jalankan aktiviti
an linear dalam satu pemboleh ubah dan penerokaan yang melibatkan
an tersebut. ungkapan dan persamaan
near dalam satu pemboleh ubah berdasarkan algebra.
an sebaliknya.
n linear dalam satu pemboleh ubah. 6.1.3 Pelbagai kaedah seperti
yang melibatkan persamaan linear dalam satu cuba jaya, pematahbalikan, dan
pengaplikasian kefahaman
tentang konsep kesamaan.

7


Cuti Hari 6.2 Persamaan linear 6.2.1 Mengenal pasti persamaan
Pekerja) dalam dua pemboleh menghuraikan ciri-ciri persamaa
ubah 6.2.2 Membentuk persamaan lin
M18 suatu pernyataan atau situasi, da
4 Mei 2020 6.2.3 Menentu dan menjelaskan
linear dalam dua pembolehubah
hingga 6.2.4 Mewakilkan persamaan li
8 Mei 2020

M19 PEPERIKSAA
11 Mei 2020 PEPERIKSAAN PE

hingga
15 Mei 2020

M20
18 Mei 2020

hingga
22 Mei 2020

23 Mei 2020 CUTI PERTENGAH
hingga

7 Jun 2020

M21 6.3 Persamaan linear 6.3.1 Membentuk persamaan lin
8 Jun 2020 serentak dalam dua Seterusnya mewakilkan persam
pemboleh ubah secara graf dan menjelaskan ma
hingga 6.3.2 Menyelesaikan persamaan
12 Jun 2020 menggunakan pelbagai kaedah.
6.3.3 Menyelesaikan masalah ya


RPT 2020- Matematik Tingkatan 1

n linear dalam dua pemboleh ubah dan 6.2.1 Nyatakan bentuk umum
an tersebut. persamaan linear dalam dua
near dalam dua pemboleh ubah berdasarkan pemboleh ubah, iaitu ax + by =
an sebaliknya. c.
n penyelesaian yang mungkin bagi persamaan
h. 6.2.4 Termasuk kes (x, y)
inear dalam dua pemboleh ubah secara graf. apabila (i) x tetap dan y berubah,
(ii) x berubah dan y tetap.
Libatkan semua sukuan sistem
Cartes

AN PERTENGAHAN TAHUN

ERTENGAHAN TAHUN

HAN TAHUN 21 Mei 2020 – KPM
22 Mei 2020 – KPM
24, 25 & 26 Mei – Cuti Umum

Aidilfitri

near serentak berdasarkan situasi harian. 6.3.1 Gunakan perisian untuk
maan linear serentak dalam dua pemboleh ubah meneroka kes yang melibatkan
aksud persamaan linear serentak. garis: (i) Bersilang (penyelesaian
n linear serentak dalam dua pemboleh ubah unik) (ii) Selari (tiada
. penyelesaian) (iii) Bertindih
yang melibatkan persamaan linear serentak (penyelesaian tak terhingga)

8


dalam dua pemboleh ubah.

7.1 Ketaksamaan 7.1.1 Membanding nilai nombo
menerbitkan ketaksamaan algeb
Bidang 7.1.2 Membuat generalisasi tent
Pembelajaran sifat akas dan transitif, songsang
Perkaitan dan operasi asas aritmetik.

Algebra

7. Ketaksamaan
Linear
M22

15 Jun 2020
hingga

19 Jun 2020

M23 7.2 Ketaksamaan 7.2.1 Membentuk ketaksamaan
22 Jun 2020 linear dalam satu harian, dan sebaliknya.
pemboleh ubah 7.2.2 Menyelesaikan masalah ya
hingga pemboleh ubah.
26 Jun 2020 8.1 Garis dan sudut 7.2.3 Menyelesaikan ketaksama
8.1.1 Menentu dan menerangka
Bidang kekongruenan sudut.
Pembelajaran 8.1.2 Menganggar dan menguku
Sukatan dan menerangkan cara anggaran dip
8.1.3 Mengenal, membanding b
Geometri lurus, sudut refleks, dan sudut p


RPT 2020- Matematik Tingkatan 1

6.3.2 Libatkan kaedah graf dan

algebra (penggantian,

penghapusan).

6.3.3 Gunakan alat teknologi

untuk meneroka dan menyemak

jawapan.

or, memerihal ketaksamaan dan seterusnya 7.1.1 Gunakan garis nombor
bra.
tang ketaksamaan yang berkaitan dengan (i) untuk mewakilkan hubungan
gan terhadap penambahan dan pendaraban, (ii) ketaksamaan, >, <, ≥ ≤

linear berdasarkan suatu situasi kehidupan Libatkan nombor negative
yang melibatkan ketaksamaan linear dalam satu
aan linear serentak dalam satu pemboleh ubah. 7.1.2 Jalankan aktiviti
an kekongruenan tembereng garis dan
ur saiz tembereng garis dan sudut serta penerokaan
peroleh. Sifat akas → jika < , maka
beza dan menerangkan sifat sudut pada garis
putaran lengkap. >
Sifat transitif → jika < < ,
maka <

Songsangan terhadap

penambahan
→ jika < , maka − < −

Songsanagn terhadap

pendaraban 1 1

→ jika < , maka <

Operasi asas aritmetik: apabila

ditambah, ditolak, didarab atau

dibahagi kedua-dua belah

7.2.2 Boleh menggunakan garis
nombor untuk menyelesaikan
masalah.

8.1.4 Jalankan aktiviti
penerokaan.

9


8. Garis dan 8.1.4 Memerihalkan sifat sudut
Sudut konjugat.
8.1.5 Menyelesaikan masalah ya
M24-M25 penggenap dan sudut konjugat.
29 Jun 2020 8.1.6 Membina
(i) tembereng garis,
hingga (ii) pembahagi dua sama serenja
10 Jul 2020 (iii) garis serenjang kepada suat
(iv) garis selari dan menerangka
8.1.7 Membina sudut dan pemb
rasional langkah-langkah pembi

M26 8.2 Sudut yang 8.2.1 Mengenal pasti, menerang
13 Jul 2020 berkaitan dengan sudut bersebelahan pada garis b
garis bersilang 8.2.2 Menentukan nilai sudut ya
hingga nilai sudut lain diberi.
17 Jul 2020 8.3 Sudut yang 8.2.3 Menyelesaikan masalah ya
berkaitan dengan garis bersilang.
M27 garis selari dan garis 8.3.1 Mengenal, menerangkan d
20 Jul 2020 rentas lintang lintang.
8.3.2 Mengenal, menerangkan d
hingga dan sudut pedalaman.
24 Jul 2020 8.3.3 Menentukan sama ada dua
sifat sudut yang berkaitan denga
25 Jul 2020 8.3.4 Menentukan nilai sudut ya
hingga rentas lintang apabila nilai sudu
8.3.5 Mengenal dan mewakilka
2 Ogos 2020 kehidupan sebenar.
8.3.6 Menyelesaikan masalah ya
garis selari dan garis rentas linta

CUTI PERTENGAHAN


RPT 2020- Matematik Tingkatan 1

pelengkap, sudut penggenap dan sudut
yang melibatkan sudut pelengkap, sudut

ang suatu tembereng garis, 8.1.6 Gunakan a) jangka lukis
tu garis lurus, dan alat tepi lurus sahaja, b)
an rasional langkah-langkah pembinaan. sebarang alat geometri, c)
bahagi dua sama sudut serta menerangkan perisian geometri untuk
inaan. pembinaan.
8.1.7 Gunakan sudut 60 sebagai
gkan dan melukis sudut bertentang bucu dan contoh pertama bagi pembinaan
bersilang, termasuk garis serenjang. yang menggunakan jangka lukis
ang berkaitan dengan garis bersilang apabila dan alat tepi lurus sahaja.

yang melibatkan sudut yang berkaitan dengan

dan melukis garis selari dan garis rentas

dan melukis sudut sepadan, sudut selang-seli

a garis lurus adalah selari berdasarkan sifat-
an garis rentas lintang.
ang berkaitan dengan garis selari dan garis
ut lain diberi.
an sudut dongak dan sudut tunduk dalam situasi

yang melibatkan sudut yang berkaitan dengan 8.3.6 Termasuk yang melibatkan
ang. sudut dongak dan sudut tunduk.

N PENGGAL 2

10


Bidang 9.1 Poligon 9.1.1 Menyatakan hubung kait a
Pembelajaran poligon.
Sukatan dan 9.1.2 Melukis poligon, melabel
tersebut berdasarkan bucu yang
Geometri

9. Poligon Asas
M28

3 Aug 2020
hingga

7 Aug 2020

M29 9.2 Sifat segi tiga 9.2.1 Mengenal dan menyenarai
10 Ogos 2020 dan sudut tiga. Seterusnya mengkelaskan
pedalaman serta penerokaan seperti penggunaan
hingga sudut peluaran segi 9.2.2 Membuat dan mengesahka
14 Ogos 2020 tiga (i) hasil tambah sudut pedalama
(ii) hasil tambah sudut pedalam
M30 9.3 Sifat sisi empat (iii) hubungan antara sudut pelu
17 Ogos 2020 dan sudut bertentangan suatu segi tiga..
pedalaman serta 9.2.3 Menyelesaikan masalah ya
hingga sudut peluaran sisi 9.3.1 Menghuraikan sifat geome
21 Ogos 2020 empat mengkelaskan sisi empat berdas
9.3.2 Membuat dan mengesahka
20 Ogos 2020 10.1 Perimeter (i) hasil tambah sudut pedalama
Cuti Awal (ii) hasil tambah sudut pedalam
Muharam empat, dan
(iii) hubungan antara sudut yang
Bidang 9.3.3 Menyelesaikan masalah ya
Pembelajaran 9.3.4 Menyelesaikan masalah ya
Sukatan dan empat.
10.1.1 Menentukan perimeter p
Geometri perlu diukur.
10.1.2 Menganggar perimeter p
anggaran secara membandingka
10.1.3 Menyelesaikan masalah


RPT 2020- Matematik Tingkatan 1

antara bilangan sisi, bucu dan pepenjuru 9.1.1 Jalankan aktiviti
penerokaan.
bucu poligon dan menamakan poligon
g telah dilabel.

aikan sifat geometri bagi pelbagai jenis segi 9.2.1 Sifat geometri termasuk
segi tiga berdasarkan sifat geometri. bilangan paksi simteri. Libatkan
n perisian dinamik. pelbagai kaedah
an konjektur tentang 9.2.2 Gunakan pelbagai kaedah
an, termasuk penggunaan perisian
man dan sudut peluaran bersebelahan, dinamik
uaran dan hasil tambah sudut pedalaman yang

yang melibatkan segi tiga 9.3.1 Sifat geometri termasuk
etri bagi pelbagai jenis sisi empat. Seterusnya bilangan paksi simetri. Libatkan
sarkan sifat geometri. pelbagai kaedah penerokaan
an konjektur tentang seperti penggunaan perisian
an suatu sisi empat, dinamik.
man dan sudut peluaran bersebelahan suatu sisi 9.3.2 Gunakan pelbagai kaedah
termasuk penggunaan perisian
g bertentangan dalam segi empat selari. dinamik.
yang melibatkan sisi empat.
yang melibatkan gabungan segi tiga dan sisi

pelbagai bentuk apabila panjang sisi diberi atau 10.1.1 Pelbagai bentuk termasuk
yang melibatkan garis lurus dan
pelbagai bentuk, seterusnya menilai ketepatan garis lengkung.
annya dengan nilai yang diukur.
yang melibatkan perimeter

11


10. Perimeter 10.2 Luas segitiga, 10.2.1 Menganggar luas pelbaga
dan Luas segiempat selari, kaedah.
M31 lelayang dan 10.2.2 Menerbitkan rumus luas
trapezium trapezium berdasarkan luas segi
24 Ogos 2020 10.2.3 Menyelesaikan masalah
hingga selari, lelayang, trapezium dan g

28 Ogos 2020 10.3 Perkaitan 10.3.1 Membuat dan mengesahk
M32 antara perimeter dan perimeter dan luas.
luas 10.3.2 Menyelesaikan masalah
31 Ogos 2020 segi empat tepat, segi empat sam
hingga gabungan bentuk-bentuk tersebu

4 Sept 2020

31 Ogos 2020
Cuti Hari
Kebangsaan
M33
7 Sept 2020
hingga

11 Sept 2020

Bidang 11.1 Set 11.1.1 Menerangkan maksud se
Pembelajaran 11.1.2 Menghuraikan suatu set d
(i) perihalan,
Matematik (ii) penyenaraian, dan
Diskret (iii) tatatanda pembina set.
11.1.3 Mengenal pasti sama ada
11. Pengenalan dan mewakilkan hubungan terse
Set 11.1.4 Menentukan bilangan un
M34 unsur dengan simbol.
11.1.5 Membanding beza dan m
14 Sept 2020 adalah sama, dan seterusnya me
hingga

18 Sept 2020)

16 Sept 2020
Cuti Hari
Malaysia


RPT 2020- Matematik Tingkatan 1

gai bentuk dengan menggunakan pelbagai 10.2.1 Termasuk penggunaan
kertas grid bersisi 1 unit.
segi tiga, segi empat selari, lelayang dan 10.2.2 Jalankan aktiviti
i empat tepat. penerokaan yang melibatkan
yang melibatkan luas segi tiga, segi empat bahan konkrit atau penggunaan
gabungan bentuk-bentuk tersebut. perisian dinamik.

kan konjektur tentang perkaitan antara

yang melibatkan perimeter dan luas segi tiga,
ma, segi empat selari, lelayang, trapezium dan
ut.

et. 11.1.1 Jalankan aktiviti mengisih
dengan menggunakan: dan mengklasifikasi termasuk
yang melibatkan situasi
a suatu objek adalah unsur kepada suatu set kehidupan sebenar.
ebut dengan simbol. 11.1.2 Termasuk set kosong dan
nsur bagi suatu set dan mewakilkan bilangan simbolnya, { } dan.
Libatkan penggunaan tatatanda
menerangkan sama ada dua atau lebih set set.
embuat generalisasi tentang kesamaan set. Contoh tatatanda pembina set: A
= {x: x ≤ 10, x nombor genap}
11.1.3 Perkenalkan simbol 
dan 
11.1.4 Perkenalkan simbol n(A).

12


M35 11.2 Gambar rajah 11.2.1 Mengenal pasti dan meng
21 Sept 2020 Venn, set semesta, suatu set.
pelengkap bagi 11.2.2 Mewakilkan
hingga suatu set dan subset (i) hubungan suatu set dengan s
25 Sept 2020 (ii) pelengkap bagi suatu set
12.1 Proses dengan gambar rajah Venn.
Bidang pengumpulan, 11.2.3 Mengenal pasti dan meng
Pembelajaran pengorganisasian 11.2.4 Mewakilkan suatu subse
Statistik dan dan perwakilan data, 11.2.5 Mewakilkan perkaitan an
Kebarangkalian serta pentafsiran bagi suatu set dengan gambar ra
12. Pengendalian perwakilan data
12.1.1 Menjana soalan statistik
Data 12.1.2 Mengklasifikasikan data
M36 membina jadual kekerapan.
28 Sept 2020 12.1.3 Membina perwakilan dat
hingga menjustifikasikan kesesuaian su
2 Okt 2020 12.1.4 Menukar satu perwakilan
serta memberi justifikasi.
12.1.5 Mentafsir pelbagai perwa
ramalan.
12.1.6 Membincangkan kepenti
mengelakkan kekeliruan.
--------------------------------------
Nota
12.1.3 Perwakilan data termasuk
garis, plot titik dan plot batang-
Plot titik – dot plot
Plot batang-dan-daun – stem an
Gunakan pelbagai kaedah untuk


RPT 2020- Matematik Tingkatan 1

ghuraikan set semesta dan pelengkap bagi Perkenalkan simbol untuk set
set semesta, dan
semesta(), pelengkap bagi suatu
set (A’) dan subset ()

ghuraikan subset yang mungkin bagi suatu set. 12.1.1 Gunakan pendekatan
et dengan gambar rajah Venn. Inkuiri Statistik
ntara set, subset, set semesta dan pelengkap 1. Mengemukakan/Merumuskan
ajah Venn. masalah (kehidupan sebenar)
Merancang dan mengumpulkan
dan mengumpul data yang relevan. data
kepada data kategori atau data numerik dan 2. Mengorganisasikan data
3. Memaparkan/Mewakilkan
ta bagi data tak terkumpul dan data
uatu perwakilan data. 4. Menganalisis data
n data kepada perwakilan lain yang sesuai 5. Mentafsir dan membuat
kesimpulan
akilan data termasuk membuat inferens atau 6. Mengkomunikasikan hasil
Soalan statistik – soalan yang
ingan mewakilkan data secara beretika bagi boleh dijawab dengan
mengumpul data dan terdapat
--------------------------------------- keragaman/ kebolehubahan
dalam data tersebut.
k pelbagai jenis carta palang, carta pai, graf Libatkan situasi kehidupan
-dandaun. sebenar.
Pengumpulan data menggunakan
nd leaf plot pelbagai kaedah seperti temu
k membina perwakilan data termasuk perisian. bual, tinjauan, eksperimen dan
pemerhatian.

13


Bidang 13.1 Teorem 13.1.1 Mengenal pasti dan mend
Pembelajaran Pythagoras bersudut tegak.
Sukatan dan 13.1.2 Menentukan hubungan a
13.2 Akas Teorem menerangkan Teorem Pythagor
Geometri Pythagoras 13.1.3 Menentukan panjang sisi
bersudut tegak. (ii) gabungan be
13. Teorem 13.1.4 Menyelesaikan masalah
Pythagoras
13.2.1 Menentukan sama ada su
M37 dan memberi justifikasi berdasa
5 Okt 2020 13.2.2 Menyelesaikan masalah

hingga PEPERIKSAAN AKH
9 Okt 2020
PEPERIKSAAN AKH
M38
12 Okt 2020

hingga
16 Okt 2020

M39
19 Okt 2020

hingga
23 Okt 2020

M40
26 Okt 2020

hingga
30 Okt 2020

M41 PROGRAM PAS
2 Nov 2020

hingga
6 Nov 2020


RPT 2020- Matematik Tingkatan 1

12.1.2 Data numerik – diskret
atau selanjar

12.1.5 Libatkan histogram dan
poligon kekerapan.

definisikan hipotenus bagi sebuah segi tiga

antara sisi segi tiga bersudut tegak. Seterusnya 13.1.2 Jalankan aktiviti
ras merujuk kepada hubungan tersebut. penerokaan dengan melibatkan
i yang tidak diketahui bagi (i) sebuah segi tiga pelbagai kaedah termasuk
entuk geometri. penggunaan perisian dinamik.
yang melibatkan Teorem Pythagoras
13.1.3 Tentukan panjang sisi
dengan mengaplikasikan Teorem
Pythagoras.

uatu segi tiga adalah segi tiga bersudut tegak
arkan akas Teorem Pythagoras.
yang melibatkan akas Teorem Pythagoras.

HIR TAHUN

HIR TAHUN

29 Okt 2020
Cuti Maulidur Rasul

SCA PAT

14


M42 PROGRAM PAS
9 Nov 2020 PROGRAM PAS

hingga CUTI AKHIR T
13 Nov 2020

M43
16 Nov 2020

hingga
20 Nov 2020

21 Nov 2020
hingga

1 Jan 2021


SCA PAT RPT 2020- Matematik Tingkatan 1
SCA PAT
TAHUN 13 Nov 2020
Cuti Perayaan Deepavali
(KPM)

14 & 15 Nov 2020
Cuti Umum Perayaan
Deepavali

16 Nov 2020
Cuti Perayaan Deepavali
(KPM)
11 Dis – Hari Keputeraan
Sultan Selangor
25 Dis – Hari Krismas

15


BIDANG / BAB / Standard Standa
MINGGU Kandungan

hingga 6.3.1 Membentuk persamaan linear serentak berdasarkan
13 Nov 2020 persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah sec
linear serentak.
6.3.2 Menyelesaikan persamaan linear serentak dalam du
kaedah.
6.3.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaa
dalam dua pemboleh ubah.

M43 Ulangkaji: Pengen
16 Nov 2020 11.2.3 Mengenal pasti dan menghuraikan subset yang m
11.2.4 Mewakilkan suatu subset dengan gambar rajah Ve
hingga 11.2.5 Mewakilkan perkaitan antara set, subset, set seme
20 Nov 2020 gambar rajah Venn.

21 Nov 2020 CUTI AKHIR TA
hingga

1 Jan 2021


RPT 2020- Matematik Tingkatan 1

ard Pembelajaran Catatan

n situasi harian. Seterusnya mewakilkan (KPM)

cara graf dan menjelaskan maksud persamaan

ua pemboleh ubah menggunakan pelbagai

an linear serentak

nalan Set 14 & 15 Nov 2020
mungkin bagi suatu set. Cuti Umum Perayaan
Deepavali
enn.
esta dan pelengkap bagi suatu set dengan 16 Nov 2020
Cuti Perayaan Deepavali
AHUN (KPM)
11 Dis – Hari Keputeraan
Sultan Selangor
25 Dis – Hari Krismas

16


Click to View FlipBook Version
Previous Book
라스베가스 여행 길잡이(2019)
Next Book
RPT MATH F3 2020