The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือใช้เงินอุดหนุน สถานศึกษา (1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by manasj2562, 2020-01-08 01:09:04

คู่มือใช้เงินอุดหนุน สถานศึกษา (1)

คู่มือใช้เงินอุดหนุน สถานศึกษา (1)

Keywords: A1

(ตัวอย่าง)

ใบส่ งมอบงานก่ อสร้ าง

เขียนท่ี.....................................

วนั ท่ี..............เดือน....................พ.ศ..................

เร่ือง สง่ มอบงานก่อสร้างและแจ้งหนีข้ อเบกิ เงิน

เรียน ผ้อู ํานวยการโรงเรียน............................

ตามท่ีโรงเรียน..............................ได้ตกลงจ้างให้ข้าพเจ้าในนาม...............................
ทําการ................................................ของ..................................อําเภอ......................จงั หวดั ...........
ตาม ( ) ใบสง่ั จ้าง ( ) บนั ทกึ ตกลงจ้าง ( ) สญั ญาจ้าง เลขที่....../ .........ลงวนั ท่ี.........เดือน...........
พ.ศ...................... ในราคา......................บาท (........................................) นนั้

บดั นี ้ ข้าพเจ้าได้ทําการกอ่ สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทําการตรวจรับงานจ้าง
งวดท่ี .................. และขอเบกิ เงินคา่ จ้างให้กบั ข้าพเจ้า เป็นเงิน............................บาท
(.............................................................)

ขอแสดงความนบั ถือ

(................................)
ผ้จู ดั การ...........................................

ประทบั ตรา (ถ้ามี)

บนั ทกึ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง คาส่งั ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
ขอรับรองวา่ ผ้รู ับจ้างได้ทาํ งานแล้วเสร็จ นดั คณะกรรมการ ฯ ไปตรวจรับงาน

ตงั้ แตว่ นั ท่ี....................................และงานแล้วเสร็จ วนั ที.่ ..........................เวลา............................
( ) ภายในกาํ หนด ณ...................................................
( ) เกินกําหนดสญั ญาจาํ นวน.............วนั
(ลงชื่อ)......................................
(ลงช่ือ)....................................... (....................................)
(.............................................)
วนั ท.ี่ .........................................
วนั ท่.ี ............................................ คณะกรรมการ ฯ รับทราบ
1.................................... 2..............................
3.................................... 4.............................

(ตวั อย่าง)

ใบตรวจการจ้างและรับรองผลการปฏิบัตงิ านของผู้รับจ้าง
ตามระเบยี บสํานกั นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพสั ดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่มิ เตมิ

เขียนที่ โรงเรียน...............................
วนั ท่ี..........เดือน...................พ.ศ..........................
ตามทโ่ี รงเรียน....................................ได้ทาํ สญั ญาจ้าง / ใบสงั่ จ้าง...................................
ทาการก่อสร้าง......................................................... ตาม ( ) สญั ญาจา้ ง ( ) ใบสง่ั จา้ ง เลขที่......../……….….
ลงวนั ท่ี.........เดือน....................พ.ศ………….... ครบกาหนดสญั ญาวนั ที่.................................................
บดั น้ีผรู้ ับจา้ งไดท้ างานงวดท่ี.............คือไดท้ าการ.................................................................
ตามหนงั สอื สง่ งานของผรู้ ับจา้ งลงวนั ท่ี....................................................................................................
การจ้างรายการนไี ้ ด้สงั่ แก้ไขเปลยี่ นแปลง คอื .......................................................................
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเม่อื วนั ที.่ ........................................แล้วปรากฏวา่
งานเสร็จเรียบร้อยถกู ต้องตามสญั ญางวดท.ี่ ........ทกุ ประการ ตงั้ แตว่ นั ที่.....................................................
จึงออกหนงั สอื สาํ คญั ฉบบั นใี ้ ห้ไว้ ณ วนั ที.่ ...........................................ผ้รู ับจ้างควรได้รับเงินคา่ จ้างเป็ นจํานวน
เงิน.............................บาท (................................................................) ตามสญั ญาจ้าง
จึงขอเสนอรายงานตอ่ ผ้อู าํ นวยการโรงเรียน.......................................เพอ่ื โปรดทราบตามนยั
ข้อ 72 (4) แหง่ ระเบียบสาํ นกั นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพสั ดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

(ลงช่ือ) .......…..……..........…......ประธานกรรมการ
(..................................... )

(ลงชื่อ) .…………...........………..กรรมการ
(.....................................)

(ลงชื่อ) .………..........…………..กรรมการ
(.....................................)

เรียน ผ้อู าํ นวยการโรงเรียน.........................................
เพ่ือโปรดทราบผลการตรวจการจ้างตาม

(ลงช่ือ).........................................เจ้าหน้าที่พสั ดุ คาํ สงั่
(.............................................) - ทราบ

(ลงชื่อ)...............................หวั หน้าเจ้าหน้าท่ีพสั ดุ (ลงช่ือ)....................................
(.............................................) (........................................)

วนั ท่.ี ................................................. ตาํ แหนง่ ....................................
วนั ท่ี.............................................

(ตัวอย่าง)

บันทกึ ข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียน…………………………………………………………………………….
ท่…ี …………………………………………….วันท่ี………………………………………………..
เร่ือง ขออนมุ ตั เิ บกิ จา่ ยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินอดุ หนนุ

เรียน ผ้อู ํานวยการโรงเรียน…........................................

ตามท่ีโรงเรียนได้จดั ซือ้ /จดั จ้าง........................................จํานวน...........รายการ

จาก....................................จํานวนเงิน......................บาท (......................................................)

ตามใบสงั่ ซือ้ / สงั่ จ้าง หรือสญั ญาซือ้ ขาย / สญั ญาจ้าง เลขท่ี................ ลงวนั ที่...........................

จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอดุ หนนุ โครงการ..................................................... นนั้

บดั นี ้ผ้ขู าย / ผ้รู ับจ้าง ได้สง่ มอบพสั ดถุ กู ต้องครบถ้วนแล้ว ตามระเบียบสํานกั

นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพสั ดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ

เหน็ ควรเบกิ จา่ ยให้แกผ่ ้ขู าย / ผ้รู ับจ้าง ตามใบสง่ั ซือ้ / สงั่ จ้าง หรือสญั ญาซือ้ ขาย /

สญั ญาจ้าง โดยมีรายละเอียด ดงั นี ้

จํานวนเงินขอเบกิ .................................................. บาท

ภาษีมลู คา่ เพิม่ .................................................. บาท

มลู คา่ สินค้า .................................................. บาท

หัก ภาษี ณ ที่จา่ ย .................................................. บาท

คา่ ปรับ .................................................. บาท

คงเหลือจา่ ยจริง .................................................. บาท

จงึ เรียนมาเพื่อโปรดอนมุ ตั ิ

ลงชื่อ..........................................เจ้าหน้าที่การเงิน

(.......................................)

วนั ท่ี............................................

อนมุ ตั ิ

ลงชื่อ............................................

(...................................)

ตําแหนง่ ...................................

วนั ที่...............................

(ตัวอย่าง) แบบ 4235
หนังสือรับรองการหกั ภาษี ณ ท่จี ่าย

ผ้มู ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ท่ีจา่ ย:
สว่ นราชการ โรงเรียน...........................................เลขประจําตวั ผ้เู สียภาษี.............................
ที่อย.ู่ ...........................................................................................................

ขอรับรองวา่ ได้หกั เงิน ณ ท่ีจา่ ย ตามเอกสารขอเบิก เลขท่ี..............................
ลงวนั ท่ี............เดือน....................พ.ศ. ................................ตามใบสงั่ ซือ้ เลขท่ี........./...........

ผ้ถู กู หกั ภาษี ณ ที่จา่ ย : * เลขประจําตวั ประชาชน...........................
* เลขประจําตวั ผ้เู สยี ภาษี..............................
ช่ือ.................................................

ที่อย.ู่ ......................................................................................................................
และได้โอนสิทธิเรียกร้อยในเงินดงั กลา่ วให้แก.่ ...........................................................
ที่อย.ู่ ..........................................................................................................................

ประเภทภาษี ประเภทเงินท่ีได้จา่ ย วนั เดือนปี ที่จา่ ย จํานวนเงินได้ ภาษี
ภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล
ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
คา่ ปรับ

รวม
รวมเงินภาษี (ตวั อกั ษร).....................................................

ลงช่ือ................................................

(.............................................)

หมายเหตุ ตาํ แหนง่ ..........................................

1. กรอกเลขทเ่ี อกสารทีไ่ ด้จากการขอเบิกเงินจากคลงั ในระบบการบริหารการเงินการคลงั ภาครัฐด้วย

ระบบอิเลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS)

2. กรอกข้อมลู กรณีมกี ารโอนสทิ ธิเรียกร้องในการรับเงิน

* ให้กรอกเลขประจําตวั ประชาชน กรณีผ้ถู กู หกั ภาษี ณ ท่จี า่ ย เป็ นบคุ คลธรรมดาท่ไี มไ่ ด้จดทะเบยี น

ภาษีมลู คา่ เพมิ่

* ให้กรอกเลขประจําตวั ผ้เู สยี ภาษีอากร กรณีผ้ถู กู หกั ภาษี ณ ท่ีจ่ายเป็ นนิตบิ คุ คล และบคุ คลธรรมดา

ทจี่ ดทะเบยี นภาษีมลู คา่ เพ่มิ

การยมื เงนิ อุดหนุน

การยืมเงินอดุ หนนุ สถานศกึ ษาสามารถดําเนนิ การได้ เพื่อใช้จา่ ยในการ
ดาํ เนินงานตามภารกิจของสถานศกึ ษาเพื่อประโยชน์ตอ่ การพฒั นาคณุ ภาพการเรียนการสอน
ซงึ่ ผ้อู ํานวยการโรงเรียนมีอํานาจพจิ ารณาอนมุ ตั ใิ ห้ยืมเงินเฉพาะเทา่ ท่ีจําเป็น เพื่อใช้ในราชการหรือ
กรณีอื่น ท่ีจําเป็นเร่งดว่ นแกร่ าชการ และห้ามมิให้อนมุ ตั ใิ ห้ยืมเงินรายใหม่ ในกรณีผ้ยู ืมมไิ ด้ชําระ
เงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิน้
กฎหมายและระเบียบท่เี ก่ียวข้อง

* ระเบยี บการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสง่ คลงั ในหน้าที่ของอําเภอและ
ก่ิงอําเภอ พ.ศ.2520

* ระเบยี บการเบกิ จา่ ยเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสง่ คลงั
พ.ศ. 2551

* คาํ สง่ั สํานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พืน้ ฐาน ที่ 264/2549 เร่ือง
มอบอํานาจการอนมุ ตั กิ ารจา่ ยเงินและอนมุ ตั กิ ารจา่ ยเงินยืมของหนว่ ยงานยอ่ ย (สถานศกึ ษา)
สง่ั ณ วนั ท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2549
ขัน้ ตอนการดาเนินการ

1. ผ้ยู ืมเงินตรวจสอบงบประมาณ
2. ผ้ยู ืมเงินจดั ทําเอกสารการยืมเงินดงั นี ้

2.1 บนั ทกึ ขออนมุ ตั ิยืมเงิน
2.2 สญั ญาการยืมเงิน จํานวน 2 ฉบบั พร้อมประมาณการคา่ ใช้จา่ ย
2.3 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เชน่ กรณียืมเพื่อเป็นคา่ ใช้จา่ ยในการเดนิ ทาง ต้องแนบ
บนั ทกึ การอนมุ ตั ใิ ห้เดนิ ทางไปราชการ เป็นต้น
3. ผ้ยู ืมเงินย่ืนเอกสารตามข้อ 2 เสนอผ้อู ํานวยการโรงเรียน เพื่อพิจารณาอนมุ ตั ิ
โดยผา่ นเจ้าหน้าที่การเงิน
4. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถกู ต้อง และเสนอผ้อู ํานวยการโรงเรียน เพ่ือ
พจิ ารณาอนมุ ตั ใิ ห้ยืมเงิน / จา่ ยเงิน
5. เจ้าหน้าที่การเงินลงทะเบียนคมุ เอกสารแทนตวั เงิน
6. การจา่ ยเงิน
- ให้เจ้าหน้าที่การเงินจา่ ยเงินให้ผ้ยู ืมเงินตามสญั ญาการยืมเงิน และตาม
จํานวนเงินที่ได้รับอนมุ ตั จิ ากผ้อู ํานวยการโรงเรียน
- ผ้ยู ืมเงินลงลายมือชื่อผ้รู ับเงินในสญั ญายืมเงิน

- เจ้าหน้าท่ีการเงินคนื สญั ญาการยืมเงิน ให้ผ้ยู ืมเงิน 1 ฉบบั เก็บไว้เป็น
หลกั ฐาน 1 ฉบบั

7. การสง่ คนื เงินยืม
- ผ้ยู ืมเงินสง่ ใบสําคญั การจา่ ยพร้อมด้วยเงินสดคงเหลือ (ถ้ามี) สง่ ชดใช้เงินยืม

ภายในกําหนดเวลา ดงั นี ้
กรณีที่ 1 ยืมเงินเพื่อเป็นคา่ ใช้จา่ ยในการเดนิ ทางไปราชการ สง่ ชดใช้

ภายใน 15 วนั นบั จากวนั ที่กลบั มาถงึ
กรณีท่ี 2 ยืมเงินเพ่ือเป็นการปฏิบตั ริ าชการอ่ืนนอกจากกรณีที่ 1 สง่ ชดใช้

ภายใน 30 วนั นบั จากวนั รับเงิน
8. ผ้ยู ืมเงินมิได้ดําเนินการส่งหลกั ฐานชดใช้เงินยืมตามข้อ 7 ให้ผ้อู ํานวยการ

โรงเรียนเรียกชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสญั ญาการยืมเงินให้เสร็จสิน้ โดยเร็วอยา่ งช้าภายใน 30 วนั
นบั แตว่ นั ครบกําหนดตามสญั ญาการยืมเงิน

9. เม่ือผ้ยู ืมเงินสง่ ใช้เงินยืม เป็นใบสําคญั หรือเงินสด(ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่การเงิน
บนั ทกึ การรับคนื ด้านหลงั สญั ญาการยืมเงินทงั้ 2 ฉบบั

10. เจ้าหน้าท่ีการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอผ้อู ํานวยการโรงเรียนเพื่อ
ทราบและอนมุ ตั คิ า่ ใช้จา่ ยดงั กลา่ วเพื่อชดใช้เงินยืมตอ่ ไป
เอกสารประกอบการยืม

1. บนั ทกึ การขออนมุ ตั ิยืมเงิน
2. สญั ญาการยืมเงิน
3. ประมาณการคา่ ใช้จา่ ย
4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

(ตัวอย่าง)

บันทกึ ข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียน.........................................................................................
ท่ี …………………………………… ......….วันท่ี ……………………………………………….
เร่ือง ขออนมุ ตั ยิ ืมเงินอดุ หนนุ

เรียน ผ้อู ํานวยการโรงเรียน............................
ด้วยข้าพเจ้า...................................................ตําแหนง่ ....................................

ขออนมุ ตั ยิ ืมเงินอดุ หนนุ ...........................................โครงการ......................................................
ตามแผนปฏิบตั ริ าชการของสถานศกึ ษา ประจําปี ........................................................................
เป็นเงิน.............................บาท (. ...........................................) รายละเอียดตามสญั ญาเงินยืม
และเอกสารที่เกี่ยวข้องดงั แนบ

จงึ เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนมุ ตั ิ

(ลงชื่อ)...................................................ผ้ยู ืม
(.................................................)

ตําแหนง่ ................................................

เรียน ผ้อู ํานวยการโรงเรียน. ................................................
ได้ตรวจสอบเอกสารหลกั ฐานขอยืมเงินแล้วถกู ต้อง มีงบประมาณเพียงพอ และ

ไมม่ ีเงินยืมค้างชําระ จงึ เหน็ ควร
1. อนมุ ตั ใิ ห้ยืมเงิน
2. อนมุ ตั จิ า่ ยเงินให้ผ้ยู ืม เป็ นเงิน..............................บาท

(ลงชื่อ)..............................เจ้าหน้าที่การเงิน - อนมุ ตั ิตามข้อ 1 และ ข้อ 2
(...............................)
(ลงชื่อ)..............................
วนั ที่............................................ (...................................)
ตําแหนง่ .................................

วนั ที่.......................................

(ตวั อย่าง)

บันทกึ ข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียน...........................................................................................................
ท่.ี ...................................................................วันท่ี .............................................................
เร่ือง ขออนมุ ตั ิสง่ ใช้เงินยืมเงินอดุ หนนุ

เรียน ผ้อู าํ นวยการโรงเรียน.......................................

ตามท่โี รงเรียน......................................................................ได้อนมุ ตั ิให้ข้าพเจ้ายืมเงิน

เพือ่ เป็ นคา่ ใช้จา่ ย..........................................................................................................ตามสญั ญาการยืมเงิน

เลขท.่ี ..........................เป็ นเงิน........................บาท (..............................................................) และกําหนด

ใช้คืนภายในวนั ท.ี่ .................................................. นนั้

ข้าพเจ้าขอสง่ ใช้เงินยมื ตามสญั ญายมื เงินดงั กลา่ ว พร้อมเอกสารทเ่ี ก่ียวข้องดงั นี ้

1. หลกั ฐานการยืมเงิน เป็ นเงิน........................................ บาท

2. เงินสด (ถ้าม)ี เป็ นเงิน........................................ บาท

รวมเป็ นเงิน........................................ บาท

จงึ เรียนมาเพอื่ โปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).........................................................ผ้ยู ืม
(..................................................)

ตําแหนง่ ..................................................

เรียน ผ้อู ํานวยการโรงเรียน ............................. - อนมุ ตั ิ
ได้ตรวจสอบเอกสารหลกั ฐานการสง่ ใช้ - แจ้ง

เงินยมื ดงั กลา่ วแล้วถกู ต้อง จงึ เหน็ ควร (ลงชื่อ)................................
1. อนมุ ตั ใิ บสาํ คญั เพ่ือสง่ ใช้เงินยมื (......................................)

เป็ นเงิน.................................บาท ตาํ แหนง่ ......................................
2. แจ้งเจ้าหน้าทก่ี ารเงินดําเนนิ การ วนั ที่...........................................

(ลงช่ือ)............................................เจ้าหน้าทก่ี ารเงิน
(..........................................)

วนั ที.่ ...........................................

(ตัวอย่าง)

สัญญาการยืมเงนิ เลขท.่ี .................................................
วนั ครบกําหนด
ยน่ื ตอ่ ........................................................................(1)
.................................................

ข้าพเจ้า............................................................................ตาํ แหนง่ ............................................................
สงั กดั ..............................................................................จงั หวดั ...............................................................
มีความประสงค์ขอยมื เงินจาก.................................................................................................................(2).
เพอื่ เป็ นคา่ ใช้จา่ ยในการ......................................................................(3) ดงั รายละเอยี ดตอ่ ไปนี ้

(ตวั อกั ษร............................................................)รวมเงิน (บาท) .............................................................

ข้าพเจ้าสญั ญาวา่ จะปฏบิ ตั ิตามระเบียบของทางราชการทกุ ประการ และจะนาํ ใบสาํ คญั คจู่ า่ ยทีถ่ กู ต้องพร้อม
ทงั้ เงินเหลอื จ่าย(ถ้าม)ี สง่ ใช้ภายในกําหนดไว้ในระเบยี บการเบกิ จา่ ยเงินจากคลงั คือ ภายใน.........วนั นบั แตว่ นั ท่ี
ได้รับเงินนี ้ถ้าข้าพเจ้าไมส่ ง่ ตามกําหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงนิ เดอื น คา่ จ้าง เบยี ้ หวดั บาํ นาญ หรือเงินอนื่ ใด
ทข่ี ้าพเจ้าพงึ ได้รับจากทางราชการ ชดใช้จํานวนเงินทย่ี ืมไปจนครบถ้วนได้ทนั ที

ลายมอื ชื่อ.........................................................ผ้ยู มื วนั ที่..........................................................................

เสนอ..................................................................(4)
ได้ตรวจสอบแล้ว เหน็ สมควรอนมุ ตั ใิ ห้ยืมตามใบยมื ฉบบั นไี ้ ด้ จํานวน........................................................

(...........................................................................................)
ลงช่ือ..............................................................................วนั ที่.......................................................................

คาอนุมัติ

อนญุ าตให้ยืมตามเง่ือนไขข้างต้น เป็ นเงิน.............................................................................................บาท
(......................................................................................................)
ลงช่ืออนมุ ตั .ิ ..................................................................วนั ท.่ี .................................................................

ใบรับเงิน

ได้รับเงินยมื จาํ นวน............................................บาท (...................................................................)
ไปเป็ นการถกู ต้อง
ลงชื่อ......................................................................ผ้รู ับเงิน วนั ท.ี่ ............................................................

รายการส่งใช้เงนิ ยมื

ครัง้ วัน เดอื น ปี รายการส่งใช้ คงค้าง ลายมอื ช่อื ใบรับ
ท่ี เงนิ สดหรือ จานวนเงนิ ผู้รับเงนิ เลขท่ี
ใบสาคัญ

หมายเหตุ (1) ยนื่ ตอ่ ผ้อู าํ นวยการโรงเรียน
(2) ให้ระบชุ ่ือสว่ นราชการทจ่ี า่ ยเงินเดือน
(3) ระบวุ ตั ถปุ ระสงค์ท่จี ะนาํ เงินยืมไปใช้จ่าย
(4) เสนอตอ่ ผ้มู อี าํ นาจอนมุ ตั ิ

(ตวั อย่าง)
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ของ..................................................................................กบั คณะรวม......................................................คน
ไปราชการท.่ี ........................................................ระหวา่ งวนั ที.่ .....................................................รวม.........วนั
คา่ ใช้จา่ ย ดงั รายการตอ่ ไปนี ้

ท่ี รายช่ือผ้ไู ปราชการ ระดบั จํานวน เบยี ้ เลยี ้ ง เบิกจา่ ยเป็ นคา่ รวม หมาย
วนั ท่พี กั พาหนะ อื่น ๆ เหตุ

รวมเป็ นเงินทงั้ สนิ ้

จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาอนมุ ตั คิ า่ ใช้จ่ายเงินตามประมาณการนตี ้ อ่ ไป
........................................
(........................................)

ภาคผนวก

คณะทางานจดั ทาคู่มอื
เงนิ อดุ หนุนของโรงเรียน

ท่ปี รึกษา

* คณุ หญิงกษมา วรวรรณ ณ อยธุ ยา เลขาธิการคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พืน้ ฐาน

* นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พืน้ ฐาน

* นางผานิตย์ มีสนุ ทร ผ้อู ํานวยการสํานกั การคลงั และสนิ ทรัพย์

คณะทางาน ประธานคณะทํางาน
* นายประสิทธ์ิ ชมุ ศรี

รองผ้อู ํานวยการสํานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษาสรุ าษฎร์ธานี เขต 2

* นายวโิ รจน์ ผลแย้ม ประธานคณะทํางาน

รองผ้อู ํานวยการสํานกั งานเขตพืน้ ที่การศกึ ษาพระนครศรีอยธุ ยา เขต 1

* วา่ ท่ี ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา รองประธานคณะทํางาน

รองผ้อู ํานวยการสํานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษาสรุ าษฎร์ธานี เขต 1

* นายช่วงชยั ดรหมน่ั รองประธานคณะทํางาน

หวั หน้ากลมุ่ อํานวยการ สํานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษาขอนแกน่ เขต 4

* นายอภิสิทธ์ิ รื่นจติ ร์ คณะทํางาน

ผ้อู ํานวยการโรงเรียนพนสั พิทยาคาร สํานกั งานเขตพืน้ ที่การศกึ ษาชลบรุ ี เขต 2

* นายอาจผจญ เทพสตู ร คณะทํางาน

รองผ้อู ํานวยการโรงเรียนผาสกุ มณีจกั ร สํานกั งานเขตพืน้ ที่การศกึ ษานนทบรุ ี เขต 2

* นางมะลวิ ลั ย์ อนิ ทรเศียร คณะทํางาน

หวั หน้ากลมุ่ อํานวยการ สํานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษานนทบรุ ี เขต 1

* นายอมั พร นิตย์โชติ คณะทํางาน

หวั หน้ากลมุ่ อํานวยการ สํานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษาสงขลา เขต 2

* นายสกุ ิจ จริ ังกรณ์ คณะทํางาน

หวั หน้ากลมุ่ อํานวยการ สํานกั งานเขตพืน้ ที่การศกึ ษานครสวรรค์ เขต 1

* นางสาวก่ิงกาญจน์ ยศปัญญา คณะทํางาน

หวั หน้ากลมุ่ อํานวยการ สํานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษาเพชรบรู ณ์ เขต 3

* นางสาววชั นนั ท์ เดชอําพร คณะทํางาน

หวั หน้าหนว่ ยตรวจสอบภายใน สํานกั งานเขตพืน้ ที่การศกึ ษาอทุ ยั ธานี เขต 1

* นางสาวสมบรู ณ์ เฉยพงษ์ คณะทํางาน

หวั หน้าหนว่ ยตรวจสอบภายใน สํานกั งานเขตพืน้ ที่การศกึ ษาชลบรุ ี เขต 2

* นางอรพรรณ อมติ รพา่ ย คณะทํางาน

หวั หน้ากลมุ่ พฒั นาระบบงานคลงั สํานกั การคลงั และสินทรัพย์

* นางจฑุ ามาศ ศริ ิสทุ ธิ์ คณะทํางาน

นกั วิชาการเงินและบญั ชี 8 ว สํานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษาสมทุ รปราการ เขต 1

* นางวนั ดี มีสิทธ์ิ คณะทํางาน

ครูชํานาญการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิ ยาลยั

สํานกั งานเขตพืน้ ที่การศกึ ษาสพุ รรณบรุ ี เขต 1

* นางอมรา วฒั รอด คณะทํางาน

ครู คศ. 3 โรงเรียนอนบุ าลประจวบคีรีขนั ธ์

สํานกั งานเขตพืน้ ที่การศกึ ษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1

* นางอดุ มลกั ษณ์ มลู ชอบ คณะทํางาน

ครู คศ. 2 โรงเรียนวดั ทบั ไทร สํานกั งานเขตพืน้ ที่การศกึ ษาจนั ทบรุ ี เขต 2

* นางสมุ ลฑา ศรีสยั ยาสน์ คณะทํางาน

ครู คศ. 2 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานกุ ลู จงั หวดั นครศรีธรรมราช

* นางเอือ้ อารี ภภู่ ทั รางค์ คณะทํางาน

ครู คศ. 2 โรงเรียนสรุ นารีวิทยา จงั หวดั นครราชสีมา

* นางสาววนั ดี กาหลงวฒั นา คณะทํางาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 7 ว หนว่ ยตรวจสอบภายใน

* นางวลิ าวลั ย์ ตาละคาํ คณะทํางาน

นกั วชิ าการพสั ดุ 7 ว สํานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษาบรุ ีรัมย์ เขต 1

* นางสาวอทุ ยั วรรณ เผนานนท์ คณะทํางาน

นกั วิชาการเงินและบญั ชี 6 ว สํานกั งานเขตพืน้ ที่การศกึ ษาสพุ รรณบรุ ี เขต 1

* นางสาวสธุ ิรา ทองศลิ ป์ คณะทํางาน

นกั วิชาการพสั ดุ 6 ว สํานกั การคลงั และสินทรัพย์

* นางสาวนวลจนั ทร์ เสลาคณุ คณะทํางาน

นกั วิชาการเงินและบญั ชี 5 สํานกั การคลงั และสนิ ทรัพย์

* นายสทุ ิน อินนา คณะทํางาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทว่ั ไป 3 สํานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษานา่ น เขต 2

* นางสาวดารณี แดงธรรมเวช คณะทํางานและเลขานกุ าร

นกั วิชาการเงินและบญั ชี 8 ว สํานกั การคลงั และสินทรัพย์

* นางจริ ัฐา ดอกแก้ว คณะทํางานและเลขานกุ าร

นกั วิชาการเงินและบญั ชี 6 ว สํานกั การคลงั และสนิ ทรัพย์

* นางสาวฐิตพร อบุ ลสงิ ห์ คณะทํางานและผ้ชู ่วยเลขานกุ าร

นกั วิชาการเงินและบญั ชี 7 ว สํานกั การคลงั และสินทรัพย์

* นายวลั ลภ สร้อยสลบั คณะทํางานและผ้ชู ว่ ยเลขานกุ าร

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานการเงินและบญั ชี 6 สํานกั การคลงั และสนิ ทรัพย์

* นางสพุ ิชฌาย์ โปรดบาํ รุง คณะทํางานและผ้ชู ่วยเลขานกุ าร

นกั วิชาการเงินและบญั ชี 5 สํานกั การคลงั และสินทรัพย์

* นางอจั ฉรี จ้ยุ ประเสริฐ คณะทํางานและผ้ชู ่วยเลขานกุ าร

เจ้าพนกั งานพสั ดุ 5 สํานกั การคลงั และสนิ ทรัพย์

คณะบรรณาธิการ * นางสาวดารณี แดงธรรมเวช
* นายวนั ชยั ธงชยั * นางสาวฐิตพร อบุ ลสิงห์
* นางจิรัฐา ดอกแก้ว * นางสพุ ิชฌาย์ โปรดบาํ รุง
* นายวลั ลภ สร้อยสลบั
* นางอจั ฉรี จ้ยุ ประเสริฐ

ออกแบบรูปเล่มและปก นกั วิชาการชา่ งศลิ ป์ 8 ว
* นายพินิจ สขุ ะสนั ติ์ สํานกั วชิ าการและมาตรฐานการศกึ ษา


Click to View FlipBook Version
Previous Book
PENGURUSAN PUSAT SUMBER 2020
Next Book
Suspen 5