The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Veel leesplezier met het jaarverslag van 2018

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Begeleidingscentrum Dennenhof vzw, 2019-09-26 05:57:12

Jaarverslag 2018

Veel leesplezier met het jaarverslag van 2018

Keywords: jaarverslag,Begeleidingscentrum Dennenhof,Kinderen en jongeren,gedrags- en emotionele stoornissen en/of ontwikkelingsstoornissen

2018

Jaarverslag Begeleidingscentrum
Dennenhof


Dankjewel aan onze sponsors uit 2018!

In 2018 ontvingen we 30 931 euro aan sponsoring en giften geschonken door:
- AG Insurance
- Koor Kapellen
- Lier 2 Neten
- Dierickx, Leys en Cie
- 107 giften van privé personen

We verkochten soep en confituur ten voordele van Music for live en dit leverde ook nog 1770,97
euro op.

3


Inhoudstafel

Voorwoord: 2018, verandering de nieuwe maatstaf.............................................................................. 6
1. Werking en evoluties in 2018.......................................................................................................... 7

1.1. Vernieuwen en verbeteren voor de schermen: kerncijfers werking ...................................... 7
1.1.1. Niet rechtstreeks toegankelijke hulpverlening: dienstverlening MFC ............................ 7
1.1.1.1. Residentiële dienstverlening (verblijf) ........................................................................ 7
1.1.1.1.1. Opnames 2018 ............................................................................................................ 7
1.1.1.1.2. Vertrekkers in 2018 en gerealiseerd perspectief ........................................................ 9
1.1.1.1.3. Ambulante en mobiele begeleiding als vervolg op verblijf. ........................................ 9
1.1.1.1.4. Crisisopnames............................................................................................................ 11
1.1.2. Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH) .......................................................... 12

1.2. Vernieuwen en verbeteren achter de schermen .................................................................. 16
1.2.1. Opening leefgroep Lifa te schilde.................................................................................. 16
1.2.2. Vervolg voorbereidingstraject persoonsvolgende financiering .................................... 16
1.2.3. Ingebruikname Individueel MedicatieVerdelingssysteem (IMV) .................................. 16
1.2.4. Nieuwbouw kamertrainigscentrum Rozemaai.............................................................. 16

1.3. Kencijfers personeelsbestand: samenstelling, in- en uitdienstcijfers, opleidingen en
afwezigheden .................................................................................................................................... 17

1.3.1. Samenstelling: functies/voltijds/deeltijds/geslacht ...................................................... 17
1.3.2. Leeftijd........................................................................................................................... 18
1.3.3. Afwezigheidscijfers (afwezigheid korter dan 1 jaar) ..................................................... 19
1.3.4. Kencijfers opleidingen ................................................................................................... 20
1.3.5. Personeelsverloop: in- en uitdienst............................................................................... 20
1.3.5.1. In dienst..................................................................................................................... 20
1.3.5.2. Uit dienst ................................................................................................................... 21
Algemeen besluit en blik vooruit .......................................................................................................... 22

5


Voorwoord: 2018, verandering de nieuwe maatstaf

“Men kan niet tweemaal in dezelfde rivier stappen, want steeds zal er ander water stromen”.

De Griekse filosoof Hiraclitus heeft met dit citaat een goede omschrijving gegeven van wat vanaf 2018
de maatstaf is geworden voor alle VAPH voorzieningen en dus ook voor Begeleidingscentrum
Dennenhof.

We bieden nog steeds kwaliteitsvolle hulpverlening aan voor de op papier dezelfde doelgroep.
In realiteit stellen we evenwel vast dat de hulpvragen grondig zijn gewijzigd. Enerzijds zien we een
groei van de zeer complexe dossiers. Anderzijds een groei van vrijwillige hulpverlening, weliswaar met
mondigere ouders.

We werken nog steeds binnen hetzelfde agentschap (VAPH). De realiteit laat zien dat de in opbouw
zijnde persoonsvolgende financiering alle regelgevende zekerheden doet verdwijnen. Ons hierin
toekomstgericht oriënteren is niet evident omdat regelgeving nog in volle ontwikkeling is terwijl enkele
cruciale bouwstenen nog niet gekend zijn (= zorgzwaarte instrument voor minderjarigen,
budgetcategorieën, invloed van de context op de zorgzwaarte van de minderjarige).

We kunnen dus er zeker vanuit gaan dat de veranderingen de komende 10 jaar de nieuwe maatstaf
zullen zijn.

2018 is het jaar geweest waar we de mindshift hebben gemaakt dat het vanaf nu de veranderingen
mekaar zullen blijven opvolgen.
Doorzetting is meer dan ooit aan de orde. Door succes te blijven boeken in de hulpverlening die we
bieden, behouden we de moed om intensief op zoek te blijven gaan naar oplossingen in de
veranderende situatie.
Meer dan ooit zullen we moeten volharden. De ervaring, voorzichtigheid en hoop aanwezig bij onze
medewerkers zijn noodzakelijke eigenschappen om dit proces positief te laten verlopen.

De strijd die ons aanmeldingsteam het voorbije jaar heeft gevoerd om inhoud de basis van
hulpverlening te laten zijn, de vaststelling dat vele vragen onze kant uit komen van andere
voorzieningen om hen mee te helpen onze inhoud bij hen ingang te laten vinden, de groeiende
complexiteit waar alle teams mee aan de slag zijn, hebben mij er het voorbije jaar bewust van gemaakt
dat wij onvoldoende beseffen welk uniek en waardevol aanbod Begeleidingscentrum Dennenhof heeft
uitgebouwd. Tegelijk ervaren we dat onze expertise door nevensectoren en verwijzers nog
onvoldoende wordt erkend.

Het is dan ook geruststellend te zien hoe elke medewerker, ieder vanuit zijn functie, een bijdrage levert
aan de sterkte, de eigenheid van ons centrum. Zij zetten als een blok hun schouders onder de verdere
uitbouw van het unieke en waardevolle project dat Begeleidingscentrum Dennenhof is. Een
vaststelling waar een directeur zich gelukkig voor prijst dat hij over deze groep medewerkers leiding
mag geven.

Marc Verlodt,
directeur


1. Werking en evoluties in 2018

1.1. Vernieuwen en verbeteren voor de schermen: kerncijfers werking

1.1.1. NIET RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULPVERLENING: DIENSTVERLENING MFC

1.1.1.1. RESIDENTIËLE DIENSTVERLENING (VERBLIJF)
De residentiële dienstverlening is voor Begeleidingscentrum Dennenhof de belangrijkste vorm van
hulpverlening en daarop zal de komende jaren ook verder blijvend ingezet worden.

1.1.1.1.1. OPNAMES 2018

Aantal opnames
In 2018 werden er 18 nieuwe opnames gerealiseerd.

Geografische spreiding (op basis van officiële woonplaats van het kind/de jongere)
17 kinderen/jongeren waren woonachtig in provincie Antwerpen, van 1 kind/jongere is de woonplaats
niet bekend.

Doorverwijzers
10 opnames geschieden op initiatief van één van de ouders, al dan niet op advies van een andere
officiële instantie (bijv. psychiatrie, CLB,…).
6 opnames werden geïnitieerd door de sociale dienst van de jeugdrechtbank (SDJ).
2 opnames zijn aangemeld op advies van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ).

Evolutie doorverwijzers 2017-2018

12

10

8

6

4

2

0

SDJ één of beide ouders OCJ dooverwijzer niet

(+ andere officiële bekend

instantie)

2018 2017

Toelichting bij de doorverwijzers:
De doorverwijzingen vanuit het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg en het Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling kaderen in een (beperkte) vrijwilligheid:

Het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) is actief binnen de onderhandelende hulpverlening. Het
onderzoekt in welke mate tussenkomst vanuit de overheid noodzakelijk is ten einde de
veiligheid/welzijn van de minderjarige binnen een Verontrustende Opvoedingssituatie te waarborgen.
In dit geval spreekt men van maatschappelijke noodzaak en volgt het OCJ het dossier verder op. Indien

7


er met de cliënt geen akkoord wordt verkregen rond de maatschappelijk noodzakelijk geachte
hulpverlening, heeft het OCJ het mandaat om het dossier door te sturen naar het parket. Hieruit kan
dan opvolging door de Sociale Dienst Jeugdrechtbank voortvloeien.

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) is gemandateerd door de Vlaamse Regering als
Centrum voor Hulpverlening bij kindermishandeling, seksueel misbruik en/of verwaarlozing. Een
Vertrouwenscentrum kan een opdracht Maatschappelijke Noodzaak (MaNo) krijgen, voorzien binnen
het Decreet integrale jeugdzorg. Dit kan gevraagd worden door hulpverleners wanneer zij in ernstige
situaties van kindermishandeling niet meer verder kunnen, of door het Jeugdparket. Deze procedure
geeft een gezin een laatste kans om binnen vrijwilligheid, samen met hulpverleners, iets aan hun
situatie te doen. Wanneer dit niet lukt heeft het Vertrouwenscentrum het mandaat om het dossier
over te maken aan het Jeugdparket, dat een jeugdrechter kan vorderen.

De doorverwijzing vanuit de Sociale Dienst Jeugdrechtbank kadert niet binnen vrijwilligheid, de
opname wordt dan verplicht opgelegd:

De Sociale dienst jeugdrechtbank(SDJ) is actief binnen het kader van de gerechtelijke hulpverlening .
Zij staan in voor het onderzoek, het organiseren en het uitvoeren van de hulpverlening bij
Verontrustende Opvoedingssituaties en Misdrijf Omschreven Feiten (MOF) aangemeld door de
jeugdrechtbank.

Analyse en conclusie van bovenstaande cijfers:
- We zien een gelijk totaal aantal opnames in 2017 en 2018,
- We zien in 2018 een afname in doorverwijzing door SDJ:
o In 2018 is de SDJ verantwoordelijk voor 33% van de opnames (ten opzichte van
50% in 2017)

- Een sterke stijging in de (vrijwillige) doorverwijzing door één of beide ouders in combinatie
met doorverwijzing door een andere officiële instantie (bijv. psychiatrie, ander MFC,…)
o Van 33% in 2017
o Naar 55% in 2018

Geslacht
In 2018 waren van de 18 opnames waren er 16 jongens en 2 meisjes.

Verdeling geslacht 2018

jongen meisje

8


In vergelijking met 2017 zien we in 2018 een verdere en forse stijging van jongens bij de opnames. In
2018 waren 88,89% van de opnames van het mannelijk geslacht (in 2017 was dat 72,22%).

Leeftijd
Het jongste kind/jongere was bij opname 6 jaar; het oudste kind/jongere was bij opname 18 jaar. De
gemiddelde leeftijd van de kinderen/jongeren bij opname in 2018 is 11,27 jaar. Ten opzichte van 2017
zien we dus een lichte daling in gemiddelde leeftijd (nota: gemiddelde leeftijd in 2017 was 11,94 jaar)
maar zit de gemiddelde leeftijd bij opname nog altijd rond 11 jaar.

1.1.1.1.2. VERTREKKERS IN 2018 EN GEREALISEERD PERSPECTIEF

In 2018 verlieten 17 kinderen/jongeren onze voorziening.

10 kinderen/jongeren keerden terug naar huis. Bijna 59% van de vertrekkers keerde dus terug naar

huis. In 2017 was dit 54%. Er is dus een verdere stijging in de terugkeer naar huis na verblijf in onze

voorziening.

Bijna 18% vertrok naar een andere voorziening voor meer zorg op maat.

Ongeveer 12% ging op eigen benen staan met ondersteuning van onze dienst rechtstreeks

toegankelijke hulp.

Bestemming na vertrek 2018

onbekend eigen
12% appartement RTH

12%

andere
voorziening

17%

naar huis
59%

eigen appartement RTH naar huis andere voorziening onbekend

Verblijfsduur
De gemiddelde verblijfsduur in onze voorziening, op basis van de vertrekkers in 2018, is 4.82 jaar.

1.1.1.1.3. AMBULANTE EN MOBIELE BEGELEIDING ALS VERVOLG OP VERBLIJF.

Type begeleiding
De begeleiding ambulant/mobiel dient als overgang tussen het residentieel verblijf en het zelfstandig
wonen. De jongere wordt dan nog intens ondersteund in zijn noodvragen en wordt geholpen om een
netwerk te beginnen opbouwen.
De inhoud van de begeleidingen zijn vergelijkbaar met de inhoud die we aanbieden bij onze dienst RTH
(zie onder punt 1.1.2).
De beperking van dit type begeleidingen is dat wij enkel hulp mogen bieden aan die jongeren die in
onze voorziening hebben verbleven.

9


Het verschil tussen ambulante en mobiele begeleiding zit in de vorm. Bij ambulante begeleiding komt
de cliënt naar onze voorziening. Bij mobiele begeleiding gaat de hulpverlener naar de cliënt.
Aantal begeleidingen
In 2018 zijn er 69 ambulante/mobiele begeleidingen van 10 verschillende jongeren.
Verdeling geslacht
7 van de 10 begeleide jongeren zijn van het mannelijk geslacht. Dit is dus een vertegenwoordiging van
70%. De grootteorde vanuit het residentiële luik blijft hier dus behouden.

10


1.1.1.1.4. CRISISOPNAMES

Aantal crisisopnames

In 2018 nam Begeleidingscentrum Dennenhof 20 crisisopnames voor zijn rekening (in 2017 waren dat

er 16). We hebben dus een hogere bezetting gehad van het crisisbed dat ondergebracht is in onze

kamertraining Rozemaai.

Verdeling geslacht
In 7 van de 20 crisisopnames waren van het vrouwelijke geslacht; in 13 van de 20 crisisopnames betrof
het de crisisopname van een jongen. Ook binnen de crisisopnames gaat het in hoofdzaak over de
opname van jongens.

Leeftijd
Het kind/jongere met de jongste leeftijd was 12 jaar; het oudste kind/jongere in de crisisopname was
17 jaar. De gemiddelde leeftijd binnen de crisisopnames is 15,4 jaar (in 2017 was dat 15,5 jaar).

Verblijfsduur crisisopnames
De kortste crisisopname duurde 1 dag; de langste crisisopname duurde 19 dagen.
In 2018 duurde een crisisopname gemiddeld 10,05 dagen. Dit is een lichte verkorting van crisisverblijf
ten opzichte van 2017 (=11,44 dagen) en blijft mooi binnen de vastgestelde maximumtermijn van 14
dagen.

11


1.1.2. RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULPVERLENING (RTH)

Onze RTH dienst is een laagdrempelige ambulante werking waar jongeren/jongvolwassenen tussen 17
en 25 jaar met een (vermoeden van) beperking/handicap, meer bepaald (vermoeden van) gedrags-
en/ of emotionele problematiek en/of ontwikkelingsproblemen terecht kunnen voor
ondersteuningsvragen op verschillende domeinen.

Bij ambulante begeleidingen komt de jongvolwassene naar de medewerker van begeleidingscentrum
Dennenhof toe.

Bij mobiele begeleidingen gaat de begeleider van begeleidingscentrum Dennenhof naar de
jongvolwassene.

Welke vorm gekozen wordt is afhankelijk van de hulpvraag van de jongvolwassene.

Basisgegevens dienstverlening rechtstreeks toegankelijke hulp

aantal jongeren 50

verdeling geslacht 34
jongen 16
meisje

aantal begeleidingsmomenten 399
aantal begeleidingsmomenten per
jongere 7,98
verdeling ambulant/mobiel
aantal ambulante 95
begeleidingsmomenten 271
aantal mobiele begeleidingsmomenten
dagopvang (aanbod BLO school) 33

verdeling leeftijd 18
6-12 jaar 32
17-25 jaar

12


Verdeling geslacht binnen RTH diensten

meisje
32%

jongen
68%

verdeling leeftijd binnen RTH

35

30

25

20

15

10

5

0 17-25 jaar
6-12 jaar

13


ambulante vs mobiele RTH begeleiding

dagopvang
8%
ambulante
begeleidings-
momenten
24%

mobiele
begeleidings-
momenten

68%

Sinds september 2017 hebben we een specifiek ambulant aanbod uitgewerkt voor een school in het
bijzonder lager onderwijs (BLO) bij wijze van time-out gecombineerd met outreachend werken voor
leerkrachten. De kapstokken voor deze begeleidingen zijn: leren samenwerken en verfijnen van de
fijne motoriek.
Dit project is tijdelijk stopgezet vanaf juni 2018 wegens personeelstekort.
Begeleidingsdomeinen

begeleidingsdomeinen/hulpvragen

administratie
woonbegeleiding
budgetbegeleiding
zwangerschap/ouderschap
geestelijke en lichamelijke gezondheid
dagbesteding/tewerkstelling
studiekeuze
juridische problemen
netwerk

14


Uit bovenstaand cirkeldiagram blijkt dat de hulpvragen/begeleidingsdomeinen van de
jongvolwassenen heel divers zijn. Toch vallen 4 domeinen op die het meeste aan bod komen:

- mee zoeken naar dagbesteding/tewerkstelling
- woonbegeleiding
- geestelijke en lichamelijke gezondheid / administratieve ondersteuning

Bij de kinderen lagere school is de ondersteuningsvorm niet zo heel verschillend. Binnen het
ergotherapeutisch werken spreken we over drie verschillende domeinen waarbinnen ondersteund
wordt:

- activiteiten uit het dagelijks leven (zoals zelfzorg en zelfredzaamheid)
- productiviteit (alles wat met school en werk te maken heeft, om een bijdrage te kunnen

leveren aan deze maatschappij ieder op zijn eigen niveau)
- vrije tijd (zinvolle vrije tijdsactiviteiten mogelijk maken)

De ondersteuning van de kinderen uit de BLO school kadert binnen het domein productiviteit
aangezien we daar werkten rond deelvaardigheden om beter te kunnen functioneren in de klas.

15


1.2. Vernieuwen en verbeteren achter de schermen

1.2.1. OPENING LEEFGROEP LIFA TE SCHILDE

In 2018 is de nieuwbouw van onze nieuwe leefgroep te Schilde, aansluitend op de bestaande

leefgroepen Kindervilla en Kibis, gerealiseerd. Dit betekent eveneens de realisatie van onze eerste

driewoonst zoals opgenomen in ons masterplan.

Op 22 juni 2018 is deze nieuwe leefgroep gedoopt met als nieuwe naam LIFA.

Lifa is een kort, krachtig woord dat in het IJslands ‘leven’ of ‘overleven’ betekent.

Deze leefgroep zal de eerste puberleefgroep zijn met een gemengde groep puberjongens en

pubermeisjes. De verhuis van de bestaande leefgroep Klein Heiken naar leefgroep Lifa is gepland voor

september 2019.

1.2.2. VERVOLG VOORBEREIDINGSTRAJECT PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

In 2018 is verder ingezet op het voorbereiden van de implementatie van de persoonsvolgende

financiering (PVF) binnen de gehandicaptensector minderjarigen. Hiertoe is projectplan opgezet om

tegen november-december 2019 klaar te zijn op organisatieniveau.

1.2.3. INGEBRUIKNAME INDIVIDUEEL MEDICATIEVERDELINGSSYSTEEM (IMV)

In 2018 is er na een aanbesteding een samenwerking met Lloydspharma voor het centraliseren en

optimaliseren van de bestelling, aankoop en verdeling van de medicatie binnen Begeleidingscentrum

Dennenhof. Na een intensieve voorbereidingsperiode is het IMV sinds november 2018 in gebruik en is

de eerste medicatie geleverd.

Hierdoor wordt een grote verantwoordelijkheid van het verdelen van medicatie uit handen genomen

van opvoeders door de apotheker, wat voor onze opvoeders een grote geruststelling met zich

meebrengt.

1.2.4. NIEUWBOUW KAMERTRAINIGSCENTRUM ROZEMAAI

De plannen voor een nieuwbouw, grenzend aan het gebouw van de centrale diensten, zijn klaar en

de aanbesteding is rond. De werken kunnen starten in januari 2019. In 2020 zal het

kamertrainingscentrum kunnen verhuizen naar een eigentijds gebouw.

16


1.3. Kencijfers personeelsbestand: samenstelling, in- en uitdienstcijfers, opleidingen en
afwezigheden

1.3.1. SAMENSTELLING: FUNCTIES/VOLTIJDS/DEELTIJDS/GESLACHT

Personeelsbestand op 31/12/2018

voltijds deeltijds man vrouw totaal
1
Directeur 1 1 1 1
2 2
Onderdirecteur 1
6 6
Kinder- en 2 3 5
5 6
jeugdpsychiater 1 1

Teamverantwoordelijke 6 1 1

Groepschef 142 1 1
1 1
Contextbegeleiders 151 1 1
1 1
Kwaliteitscoördinator/ 1
1 2
beleidsmedewerker 1 1

Medewerker 1 1 1

personeelsbeleid 3 10
41 59
Medewerker RTH 1 2 2

Coördinator RTH 1 1 1

Boekhouder 1 21 6

Medewerker 1 94 21
72,31
personeelsadministratie 130
100,00
Medewerkers ICT 21

Medewerker algemene 1

administratie

Medewerker 1

jongerenadministratie

Hoofdopvoeders 10 7

Opvoeders 28 31 18

Medewerkers 2

dagondersteuning

Hoofd technische dienst/ 1 1

preventieadviseur

Medewerkers technische 2 4 5

dienst

Huishoudelijk 21

medewerkers

Totaal 52 78 36

in % 40,00 60,00 27,69

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in 2018 60% van onze medewerkers een deeltijdse
arbeidsovereenkomst heeft (ten opzichte van 57,66% in 2017) . We blijven dus in de feiten verder
deeltijdse werknemers tewerkstellen. Als we dit zien ten opzichte van de maatschappelijke evolutie,
zetten we daarmee gelijke tred. Daarnaast blijkt in 2018 72,31% van het vrouwelijke geslacht (ten
opzichte van 72,26% in 2017). Op vlak van geslacht blijven we dus ongeveer even on-divers
samengesteld.

17


Vooral in onze groep opvoedend personeel (begeleiders dagondersteuning, opvoeders en
hoofdopvoeders) blijft een sterke oververtegenwoordiging van vrouwelijke medewerkers en maken
we ons vanuit opvoedkundig standpunt zorgen over deze scheefgetrokken situatie om een realistische
opvoeding te kunnen neerzetten in onze organisatie.
We zien nog niet direct hoe we de zorgsector en specifieker onze organisatie aantrekkelijker kunnen
krijgen voor mannelijke werknemers.
Ook deeltijdse arbeidscontracten blijven een te bewaken thema. We merken dat dit een
maatschappelijk spanningsveld is waarbij als organisatie zoekende zijn naar voldoende voltijdse
contracten in het kader van continuïteit en een blijvend grote vraag naar deeltijdse contracten vanuit
kandidaten.

1.3.2. LEEFTIJD

vergelijking leeftijdsverdeling 2018-2017

30

25

20

15

10

5

0 60+
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59

2018 2017

Uit bovenstaande grafiek is op te maken dat alle leeftijdsgroepen tussen 20 en 60+ binnen
Begeleidingscentrum Dennenhof zijn vertegenwoordigd. Dit geeft ons op gebied van leeftijd een zeer
divers personeelskader waarin verschillende generaties vertegenwoordigd zijn.
We zien ten opzichte van 2017 een lichte achteruitgang van de leeftijdscategorie tussen 20 en 24 jaar
en een lichte toename van de leeftijdscategorieën tussen 30 en 34 jaar, en 55-plussers. Dit doet ons
concluderen dat onze organisatie over het algemeen verouderd.
De gemiddelde leeftijd van ons personeelskader is 39 jaar, wat betekent dat we veel ervaren
medewerkers in dienst hebben.

18


1.3.3. AFWEZIGHEIDSCIJFERS (AFWEZIGHEID KORTER DAN 1 JAAR)

Nota: in deze afwezigheidscijfers zijn de opvoeders, begeleiders dagondersteuning en de medewerkers
van de dienst RTH samengeteld onder de categorie opvoedend/begeleidend personeel.
Zowel de vaste functiehouders als de vervangende personeelsleden werden meegerekend.

In 2018 waren onze medewerkers 1893 dagen afwezig. In 2017 was dat 2254 dagen. Dit gaat over
afwezigheden korter dan 1 jaar.
We zien alvast een daling in het totaal aantal afwezigheidsdagen met ongeveer 360 dagen. We waren
dus met zijn allen minder afwezig. Het opvoedend/begeleidend personeel is het meest afwezig met
984 dagen afwezigheid; dat is meer dan 51% van het totaal aantal dagen afwezigheid.
De functiegroep van huishoudelijke medewerkers volgt met 479 dagen afwezigheid of 25% van alle
dagen afwezigheid.

Wanneer we het aantal afwezigheidsdagen extrapoleren naar het aantal medewerkers per
functiegroep, bekomen we volgend overzicht:

aantal dagen afwezigheid per medewerker per
functiegroep

Teamverantwoordelijken 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00
Opvoeders/begeleidend personeel

Huishoudelijk medewerkers
Hoofdopvoeders

Technische en logistieke ploeg
Groepschefs
Directie

Contextbegeleiding
Administratie + beleidsondersteuning

0,00

Zoals in bovenstaande grafiek is te zien, is de groep van huishoudelijk medewerkers dan de groep met
het hoogst aantal dagen afwezigheid per persoon per jaar (19,96 dagen), daarna volgen de
medewerkers technische ploeg (11,33 dagen) en dan pas de groep van de hoofdopvoeders (11,18
dagen).

19


1.3.4. KENCIJFERS OPLEIDINGEN

Bij ontstentenis van een collectieve overeenkomst gesloten op sectoraal -of op ondernemingsniveau,
kan de werknemer aanspraak maken op twee dagen opleiding gemiddeld per jaar, per voltijds
equivalent. In 2018 haalden onze medewerkers met een contract onbepaalde duur een gemiddelde
van 3,26 dagen opleiding per medewerker. We zitten daarmee boven de drempel van 2 dagen
opleiding per voltijdse medewerker maar nog onder het gemiddelde van 5 dagen opleiding per
voltijdse medewerker zoals opgenomen in de wet rond wendbaar en werkbaar werk van 15 maart
2017. Eens er op sectoraal niveau een nieuwe cao is omtrent deze materie, kunnen we bekijken welke
acties we kunnen nemen om de doelstellingen te bereiken.

1.3.5. PERSONEELSVERLOOP: IN- EN UITDIENST

1.3.5.1. IN DIENST

In 2018 zijn 52 nieuwe personeelsleden aangetreden:

contracten onbepaalde duur aantal medewerkers
Contextbegeleider 1
Coördinator RTH 1
Groepschef 1
Huishoudelijk medewerker 1
Opvoeder
Teamverantwoordelijke 12
totaal 1

17

contracten bepaalde duur aantal medewerkers
Opvoeder 10
Medewerker technische dienst 1
totaal 11

vervangingscontracten aantal medewerkers
Huishoudelijk medewerker 1
Medewerker jongerenvervoer 2
Medewerker RTH 1
Opvoeder
Teamverantwoordelijke 17
Vlinder huishoudelijke medewerker 2
totaal 1

24

De opmars aan tijdelijke werkkrachten die we in 2017 hebben vastgesteld, zet zijn trend verder. Het
groot aantal vervangingscontracten binnen de functiegroep opvoeders, is te verklaren door een
babyboom in die functiegroep.

20


1.3.5.2. UIT DIENST
In 2018 hebben in totaal 48 personeelsleden Begeleidingscentrum Dennenhof verlaten.

reden van vertrek aantal medewerkers
Einde overeenkomst bepaalde duur 10
Einde vervangingscontract 12
Opzeg door werkgever 4
Opzeg door werknemer 15
Vervroegd pensioen 2
Wederzijds akkoord 5
totaal 48

Bijna de helft van de beëindigingen in samenwerking, worden geïnitieerd door het einde van een
tijdelijke tewerkstelling. Daarnaast beslissen medewerkers in deze tijden van verandering makkelijker
voor zichzelf om een andere weg in te slaan. De verdere implementatie van een competentiebeleid,
het hedendaags maken van de functieomschrijvingen en de drastische wijzigingen in het
hulpverleningslandschap en de stijgende complexiteit op dossierniveau hebben een aantal
medewerkers doen besluiten dat het voor hen tijd was voor een andere uitdaging.
Tot slot is reeds enige jaren een generatiewissel gaande onder het personeelsbestand. Wat gezond is,
maar tegelijk ook extra energie en zorg vraagt om de uitstroom van ervaring op te vangen door het
goed opleiden en begeleiden van nieuwe medewerkers.
Zolang de uitstroom evenredig aan de instroom verloopt, is dit geen thema om van wakker te liggen.

21


Algemeen besluit en blik vooruit
Nadat 2016 en 2017 nu ook 2018 de nodige turbulenties heeft opgeleverd kunnen we spreken van een
trend die nog lang zal aanhouden en we er daarom moeten van uit gaan dat we hier kunnen spreken
van een nieuwe maatstaf.
Begeleidingscentrum Dennenhof houdt goed stand in de turbulenties van complexere dossiers, ouders
met meer eisen, wijzigende regelgeving, nieuwe generatie hulpverleners, ontbreken van handicap
specifieke kennis bij verwijzers en algemeen wijzigende kijk op hulpverlening.
De verdere uitrol van het masterplan zal ons helpen oplossingen te vinden in een wereld van
voortdurende veranderingen.
Bijzondere aandacht zal in de eerste plaats moeten gaan naar hoe we onze kwaliteitsvolle
hulpverlening kunnen vertalen naar de nieuwe hulpverleningsvragen en daarnaast naar hoe
medewerkers zich veilig kunnen blijven voelen in de functie die ze invulling geven. We zullen met onze
medewerkers op zoek gaan naar hoe en op welke manier de verschillende functies hun bijdrage
kunnen leveren aan dit veranderingsproces.
Met andere woorden Begeleidingscentrum Dennenhof blijft in volle beweging. Hiermee maakt het zich
sterk alle uitdagingen die op ons afkomen te integreren in onze werking.
De toekomst is een uitdaging en wij gaan de uitdaging aan omdat onze doelgroep dit verdient.

22


23


Tot volgend jaar!

24


Click to View FlipBook Version
Previous Book
4[1]
Next Book
义卖会 10-11-19