The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Cihan Hastanesi, 2019-12-26 04:22:47

Cihan Katalog

Cihan Katalog

Keywords: cihan,cihan hastanesi

Özel C han Hastanes , uzmanlaştığı tüm sağlık h zmetler nde tıp b l m n n ulaştığı en
üst düzeyde, güven l r, hasta odaklı ve özel h zmet veren, hasta haklarına saygılı, hasta
le çalışan, güvenl ğ n ön planda tutan, çevreye duyarlı, n tel kl sağlık çalışanlarını
barındıran, yen l kç ve sürekl kend n gel şt ren, bölges nde öncü b r kuruluştur.

Özel C han Hastanes ; güçlü hek m kadrosuyla, Kocael l , İzm t merkez nde, Yen şeh r mahalles nde 9.000 m2 kapalı alan, ÖZEL CİHAN HASTANESİ GENEL TANITIM KATALOĞU
22 yataklı Yen Doğan Yoğun Bakım Ün tes , 20 yataklı Er şk n Yoğun Bakım Ün tes 4 Koroner Yoğun Bakım ve 74 Serv s
Yatağı olmak üzere Toplam 120 hasta yatağı, 4 amel yathane, 2 doğumhane le h zmet vermekted r.

1

TIBBİ
BÖLÜMLERİMİZ

ACİL
ANESTEZİ VE REANİMASYON
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
BESLENME VE DİYET
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ NÖROŞİRÜRJİ
CİLDİYE DERMATOLOJİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ÇOCUK CERRAHİSİ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
ESTETİK, PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
GENEL CERRAHİ
GÖĞÜS HASTALIKLARI
GÖZ HASTALIKLARI
İÇ HASTALIKLARI DÂHİLİYE
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
KARDİYOLOJİ
KULAK BURUN BOĞAZ
NÖROLOJİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ SPORCU SAĞLIĞI
PSİKOLOG ÇİFT VE AİLE TERAPİSTİ
RUH VE SİNİR HASTALIKLARI PSİKİYATRİ
ÜROLOJİ
OBEZİTE VE METABOLİK CERRAHİ
PERİNATOLOJİ

2

TANI VE TEDAVİ
BÖLÜMLERİMİZ

TANI ÜNİTELERİMİZ TEDAVİ ÜNİTELERİMİZ
ALERJİ LABORATUVARI YOĞUN BAKIMLARIMIZ
UYKU LABORATUVARI GENEL YOĞUN BAKIM
BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM
LABORATUVARI KORONER YOĞUN BAKIM
GASTROSKOPİ ESWT
KOLONOSKOPİ
ENDOSKOPİ ÖZEL CİHAN HASTANESİ GENEL TANITIM KATALOĞU
EKOKARDİYOGRAFİ EKO
EFOR TESTİ
ODİO İŞİTME TESTİ BERA TESTİ
NON STRESS TEST NST
GEBELİKTE İLERİ DÜZEY USG
TAŞKIRMA ÜNİTESİ ESWL URS
ESTETİK, SAÇ EKİM ÜNİTESİ
CHECK UP

RADYOLOJİ ÜNİTEMİZ
MR
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ/BT 16 KESİTİLİ
4 BOYUTLU ULTRASONOGRAFİ
RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
DİJİTAL MAMOGRAFİ
DİJİTAL RÖNTGEN
KEMİK YOĞUNLUĞU

3

TIBBİ
BÖLÜMLERİMİZ

4

ACİL

Hastanem z n Ac l Serv s Ün tes nde 24 saat, deney ml
hek mler tarafından h zmet ver lmekted r.

Kl n kte yapılan uygulamalar:

Kard yopulmoner resüs tasyon Yara pansumanı
Kısa sürel müşahedeler Yanık pansumanı
Yoğun bakım ön hazırlığı Der n trakealasp rasyon
Her türlü travma ve yaralanmalar Nazogastr k sonda uygulaması
Kes süturasyonu Gastr k lavaj
Alçı - atel uygulama Mesane sonda uygulaması
Parmak- omuz - eklem redüks yonu Yumuşak dokudan yabancı c s m çıkarması
Apse drenajı Arter al kan gazı alınması

ANESTEZİ VE REANİMASYON

Genel Anestez Sedat f Anestez

Hasta tamamen uyuyor olur. Modern Tıp Teknoloj s Ağır anestez k maddeler n kullanımına
le gel şt r len laçlar, emn yetle kullanılmaktadır. gerek kalmaksızın; MR çek mler nde,
endoskop ün teler nde, sünnetlerde ve
Bölgesel Anestez amel yat sonrası ağrı tedav s nde uygulanır.
Anestez st n z amel yatınız boyunca s z nle
Belden aşağı (Sp nal - Ep dural) uyuşma. Bel b rl kted r.
sev yes ve altındak tüm operasyonlarda genel
anestez ye gerek kalmadan kullanılır. Ağrısız
doğumlarda uygulanır.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ÖZEL CİHAN HASTANESİ GENEL TANITIM KATALOĞU

Dolgu ve Kök Kanal Tedav s Uygulamaları
D ş Çek m
Önley c Ortodont Tedav ve Yer Tutucu Uygulamaları
Sab t Kuron ve Köprü Uygulamaları (Metal Üstü Porselen, Z rkon ve Embres (Full Porselen)
Hareketl Protez Uygulamaları (Total ve Pars yel Protez)
Implant Uygulamaları
20 Yaş D ş Çek m
D ş Et Hastalıkları – D ş Taşı Tem zl ğ
Ortodont
0-13 Yaş Grubu Çocuklarda (Genel Anestez ve Sedasyon Altında) Tüm Dental Tedav ler
Engell lerde (Genel Anestez ve Sedasyon Altında) Tüm Dental Tedav ler

5

TIBBİ
BÖLÜMLERİMİZ

6

BESLENME ve DİYET ÖZEL CİHAN HASTANESİ GENEL TANITIM KATALOĞU

Sağlıklı beslenme
Vücut ağırlığı denet m
Obez ve fazla k lolu b reylere özel sağlıklı k lo verme programları
Şeker hastalarında (D abetesmel tus’ta) beslenme eğ t m ve yöntem
İns lün d renc gel şm ş b reylerde tıbb beslenme tedav s
Gebel kte ve emz rme dönem nde doğru beslenme
Anne sütünü arttırma tekn kler
Prematüre bebeklerde ve okul çağı çocuklarında sağlıklı beslenme
Prote n – enerj malnütr syonu (PEM) ve tak b
Onkoloj (Kanser) hastalarında beslenme
Ülser hastalarında beslenme
Gastroözafageal re ü hastalarında beslenme
Böbrek hastalarında beslenme
Gastr t hastalarına beslenme tedav s yapılmaktadır
Sporcu beslenmes .

BEYİN ve SİNİR CERRAHİSİ (NÖROŞİRÜRJİ)

Boyun ve bel fıtığı m krocerrah amel yatları
Endoskop k Transforam nal (Kapalı) bel fıtığı amel yatları
Bey n ve omur l k tümörü amel yatları
Bel kayması ve bel kırıklarına perkütan yöntemle lomber v da uygulaması
Omur l k kanal daralması ve skolyoz deform te amel yatları
Kafa travmaları amel yatları
H drosefal şant amel yatları
S n r sıkışması ve s n r yaralanmaları amel yatları
Doğumsal bey n ve omur l k anomal amel yatları
Kem k er mes ne bağlı kırılan omurlara (kapalı) vertebroplast yapılması.

CİLDİYE (DERMATOLOJİ)

Der enfeks yonları (mantar hastalıkları, s ğ ller)
Yağ bez hastalıkları (s v lce, saçlı der de kepeklenme)
Alerj k der hastalıkları (atop k egzema,kontakt egzema [temas egzeması], kozmet k alerj s , böcek ısırıkları)
İlaç reaks yonları
Ürt ker (kurdeşen)
Psor as s (sedef hastalığı)
V t l go
Behçet hastalığı
Der tümörler
Yanıklar
Saç hastalıkları
Tırnak hastalıkları
Aşırı terleme
C nsel yolla bulaşan hastalıklar (Freng ).

7

TIBBİ
BÖLÜMLERİMİZ

8

ÇOCUK CERRAHİ

Çocuk cerrah s , yen doğan, okul önces ve okul çağı çocuklarının 17 yaşına kadar cerrah
hastalıklarının tedav s le uğraşır. Çocuklar er şk nler n küçültülmüş b r kopyası değ ld r.
Kend ler ne has f zyoloj k, anatom k, ve ps koloj k özell kler vardır. Küçük m ktardak volüm
değ ş kl kler ne dah çok duyarlı olan bebek ve küçük çocukların cerrah hastalıklarının teşh s,
tak p ve tedav s bu konuda eh lleşm ş Çocuk Cerrahlarının uzmanlık alanıdır.
Hastanem z en modern cerrah alet ve malzemelere sah p olduğu g b , çocuk anestez s
açısından deney ml uzman hek mler m zle güven l r ve konforlu anestez le yen doğan, bebek
ve çocukların amel yatlarını da rahatlıkla yapılab lmekted r.

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI

Özel C han hastanes Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümü;
0-18 yaş aralığındak çocuklara koruyucu sağlık h zmetler le b rl kte, hastalıkların
erken tanı ve tedav s h zmetler n sunmaktadır. Bu bölümün amacı, sağlıklı çocukların
yet şmes n sağlamak; sağlığı bozulan çocukları da en kısa süre ve en doğru şek lde esk
sağlığına kavuşturmaktır. 0-18 yaş arasında tüm çocuk hastalıklarının teşh s tedav ve
tak pler yapılmaktadır.

Sağlam çocuk tak b
Koruyucu çocuk sağlığı h zmetler
Çocuk hastalıklarının erken teşh s ve tedav s
Büyüme ve gel şmeler n n değerlend r lmes ve tak b
Aşı uygulamaları
Aşı programının oluşturulması ve tak b
Çocuk çağı taramaları
Genel ped atr uygulamaları

ENFEKSİYON HASTALIKLARI ÖZEL CİHAN HASTANESİ GENEL TANITIM KATALOĞU

Enfeks yon Hastalıkları Kl n ğ , her tür m krop le meydana gelen hastalığın tedav yer d r.
M kroplar doğumdan t baren hayatımızı tehl keye atan hastalıklara sebep olurlar.
“Enfeks yon hastalıkları” zamanında ve doğru tedav ed lmez se, ölümle sonuçlanırlar.

Enfeks yon hastalıkları; C lt lt hapları
Gr p Paraz ter hastalıklar
Zatürre Tüberküloz
Menenj t Sıtma
S nüz t İshal
Sarılık
İdrar yolu lt hapları

9

TIBBİ
BÖLÜMLERİMİZ

10

GENEL CERRAHİ ÖZEL CİHAN HASTANESİ GENEL TANITIM KATALOĞU

Memen n y ve kötü huylu hastalıklarının tedav ve amel yatları 11
T ro d hastalıkları tedav ve amel yatları (guatr, nodül ve tümörler n n ğne b yops s le teşh s )
Kapalı fıtık amel yatları
Hemoro d n Lazerle Tedav s
Gasto ntest nal cerrah (m de, nce ve kalın barsak y ve kötü huylu hastalıklarının tedav ve
amel yatları)
Anal bölge cerrah s (hemoro d; basur, anal f ssür ve f stüller )
Laparoskop k amel yatlar (safra keses taşı, apendektom )
Endoskop k şlemler (gastroskop , kolonoskop )
Kıl dönmes [p lon dal s nüs (açık veya kapalı ep yöntemler le tedav )]
Tırnak batması (tam ya da kısmı tırnak çek m )
Apse boşaltılması
Yağ bezeler
L pomların çıkarılması
Hemoro d' n lazerle tedav s
Laparoskop k ant re ü amel yatları
Laparoskop k m de fıtığı amel yatları
Özofagus ve m de kanser amel yatları
İnce barsak hastalıkları
Laparoskop k safra keses amel yatları
Karac ğer k st h dat k, hemanj om ve d ğer
y huylu hastalıkları
Karac ğer, pankreas ve safra yolları kanserler
Pankreasın y huylu tümörler ve hastalıkları

OBEZİTE ve METABOLİK CERRAHİ

Obez te tüm organ ve s stemler etk leyen yaş lerled kçe k ş y sosyal hayattan koparan, a le düzen n
bozan ve ömrünü kısaltan c dd b r sorun. Obez te cerrah s tüm bu sorunları çözeb len tek ve etk l
yöntemd r.
SLEEVE GASTREKTOMİ (TÜP MİDE AMELİYATI)
Zayı ama amacıyla en sık uygulanan amel yat yöntem d r. Laparoskop k olarak yapılır. Nad ren açık
amel yata dönülmes gerekeb l r. M den n yaklaşık üçte k s çıkarılarak m de nce uzun b r tüp hal ne
get r l r. Yaklaşık 18 ayda hastalar fazla k lolarının % 60 - 70 kadarını kaybederler.
ROUX EN Y GASTRIC BY PASS AMELİYATI
(Gastr k by pass, m de baypası) obez te cerrah s n n "altın standart" amel yatı olarak uzun yıllardır
uygulanan b r amel yat yöntem d r. Ancak son yıllarda tahtını tüp m de amel yatına kaptırmıştır. K lo
verme, kalıcılık, yandaş hastalıkların düzelmes g b konularda tüp m deden daha y sonuçları olmasına
karşın yapılması tekn k olarak zordur. Ayrıca doğal anatom y daha fazla değ şt r r.
TRANSİT BİPARTİTİSYON AMELİYATI
Tüp m de ve Gastr k by pass amel yatlarını b rleşt ren ve son yıllarda uygulanmaya başlanan b r
operasyondur. Daha çok t p 2 d yabet n ön planda olduğu obez ve morb d obez hastalarda uygulanan
b r cerrah yöntemd r.

TIBBİ
BÖLÜMLERİMİZ

12

İÇ HASTALIKLARI (DÂHİLİYE)

Üst ve alt solunum yolu hastalıkları Kolesterol, tr gl ser t yüksekl ğ ve tedav s
H pertans yon S nd r m s stem hastalıkları
M de ve barsak s stem hastalıkları (gastr t, ülser, re ü g b .)
Kalp ve damar s stem hastalıkları Karac ğer ve safra keses hastalıkları
D yabet ve t ro d hastalıkları Böbrek hastalıkları, Kansızlık ve kan hastalıkları
g b endokr n hastalıkları Obez te (ş şmanlık) ve k lo alamama
Romat zmal hastalıklar Çeş tl kanser hastalıklarının erken teşh s
Kan hastalıkları teşh s ve tedav s Enfeks yon hastalıkları
Endoskop (M den n ve bağırsakların
ncelenmes ) şlem

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM

Üremeye yardımcı tedav yöntemler Erken menopoz
(aşılama, tüp bebek tedav s ) Prematür over yetmezl ğ
İnfert l te kısırlık tedav s Menopoz
Amenore (adet görememe) J nekoloj k kanserler n erken teşh s
Puberte anomal ler (ergenl k sorunları) Kolposkop
H rsut zm (kıllanma tedav s ) J nekoloj k operasyonlar
Tekrarlayan gebel k kayıpları J nekoloj k enfeks yonların tedav s
Endometr oz s (ç kolata k stler ) Laparoskop k, H steroskop k operasyonlar
Pol k st k over sendromu A le planlaması

PERİNATOLOJİ (RİSKLİ GEBELİKLER) ÖZEL CİHAN HASTANESİ GENEL TANITIM KATALOĞU

Normal ve r skl gebel k tak b 4 Boyutlu USG
Doğum, r skl doğum Gebel kte k l , üçlü, dörtlü tarama test
Detaylı anomal ultrasonograf s Gebel kte NT (Nuchal Translucency, Ense
R skl gebel klerde nvaz f g r ş mler kalınlığı ölçümü
(Amn osentez, Kordosentez) Doğum önces ve sonrası danışmanlık

13

TIBBİ
BÖLÜMLERİMİZ

14

GÖZ HASTALIKLARI

Şeker hastalarında (d abet mell tus) oluşan göz arkası kanamaların laserle tedav s
Göz ç enjeks yonları
Göz tans yonu (glokom) hastalarının tedav s ve amel yatları
Katarakt hastalarının fako cerrah yöntem yle ğnes z ve d k şs z amel yatları
Katarakt hastalarında hem uzağı hemde yakını gösteren gözlüksüz yaşama amel yatları
Şaşılık (göz kayması) hastalıklarının tedav s ve amel yatları
Göz kapağı düşüklükler , k stler , k rp k dönmes ve batmalarının cerrah yle tedav ler
Keratakonus hastalığının tedav s nde uygulanan cross l nk amel yatları
Kornea nakl (göz nakl ) amel yatları
Göz yaşı kanal tıkanıklığı tedav s ve amel yatları.

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Akc ğer ve solunum yolu hastalıkları kend s ne özgü teşh s ve tedav yöntemler n gerekt ren ve
toplumumuzda çok sayıda nsanı lg lend ren b r sağlık sorunudur. Özel C han Hastanes Göğüs
Hastalıkları bölümünde aşağıdak tedav yöntemler uygulanmaktadır.

Akc ğer kanser Pnomotoraks (akc ğer n sönmes )
Allerj k akc ğer hastalıkları Pulmoner embol (akc ğer embol s )
Obstrükt f akc ğer hastalıkları (astım, koah, S gara bırakma
bronşektaz ) Solunum fons yon testler
Kron k öksürükler Bronkoskop k tetk kler
Pnömon (zatürre) Uyku testler
Sarko doz Allerj testler

FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON ÖZEL CİHAN HASTANESİ GENEL TANITIM KATALOĞU

F z k Tedav ve Rehab l tasyon tıp dalı, b rey n vücudunun çeş tl kısımlarının
fonks yonlarının y t r ld ğ veya bozulduğu durumlarda tanı koyup tedav ederek
hastaların yaşam kal tes n gel şt rmey amaçlamaktadır.

Boyun ve bel fıtığı Romato dartr t g b eklemlerde şek l
Eklem k reçlenmes (artroz) bozukluğu yapan romatoloj k hastalıkların
F brom yalj yanı sıra, Osteoporoza bağlı bel ağrıları ve
Spor yaralanmaları rehab l tasyonu önlenmes g b b rçok hastalığın f z k tedav s
Bey n kanama ve tıkanmasına bağlı felçler yapılmaktadır.
Omur l k yaralanmasına bağlı felçler
Ortoped k amel yatlar sonrası hareket
kısıtlılığı ve kas zayı ıklarının tedav s
Yüz felc

15

TIBBİ
BÖLÜMLERİMİZ

16

KARDİYOLOJİ ÖZEL CİHAN HASTANESİ GENEL TANITIM KATALOĞU

Kard yoloj Bölümümüz kard yoloj n n her alanında kl n k ve laboratuar çalışmaların yürütüldüğü, tanı ve
tedav yöntemler n n uygulandığı b r bölümdür. Er şk n kard yoloj bünyes nde koroner bakım ün tes ,
kateter hastaların tak p ed ld ğ serv s, kard yoloj pol kl n ğ , g r ş msel olmayan tetk kler n (EKG, efor
test , ekokard yograf , vb.) yapıldığı kard yoloj laboratuarı bulunmaktadır.

H pertans yon – h potans yon
Kalp yeters zl ğ
R t m bozukluğu, koroner yeters zl k (kalp damar tıkanıklığı)
EKG (elektrokard yograf )
Ekokard yograf (kalp kapak basıncı tak b )
Efor test
Tans yonholter (24 saatl k kan basıncı tak b )
R t m holter (24 saatl k r t m tak b )

KULAK BURUN BOĞAZ

Burun estet ğ (R noplast ), Burun orta bölmes eğr l ğ (Septoplast )
Burun et operasyonları (Konka RF), Kron ks nüz t operasyonları (FESC)
Horlama amel yatları;
Yumuşak damak ve küçük d l operasyonları (UPPP)
Çocuk amel yatları;
Gen z et (adeno dektom ), bademc k (tons llektom ), kulak zarına tüp uygulaması (VT)
Kulak amel yatları;
Kulak zarı del ğ tam r (t mpanoplast )
Boyun amel yatları;
Boyunda yer alan k tle operasyonları ve tükürük bez operasyonları
Ses tel operasyonları;
Nodül, pol p operasyonları

NÖROLOJİ

Bey n damar hastaları (bey n kanamaları, bey n damar tıkanıklıkları)
Baş ağrıları, (m gren, ger l m t p baş ağrısı, tr gem nal nevralj )
Hareket bozuklukları (park son hastalığı, huzursuz bacak sendromu)
Baş dönmeler (vert go)
Bel boyun fıtığı
Ep leps (sara)
Alzhe mer demans (bunamalar)
Mult pl skleroz
Nöropat ler (D yabet k Pol nöropat ler, Karpal Tünel Sendromu)
Kas hastalıkları
EEG (uyku - uyanıklık)
EMG

17

TIBBİ
BÖLÜMLERİMİZ

18

ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ - SPORCU SAĞLIĞI ÖZEL CİHAN HASTANESİ GENEL TANITIM KATALOĞU

Artroz - k reçlenme tedav s (kalça, d z, omuz protez amel yatları)
Çocuk ve yet şk n travma tedav s
Spor yaralanmaları tak p ve tedav s
Çocuk Ortoped s (Doğuştan kalça çıkığı, doğumsal d ğer şek l bozuklukları, çarpık ayak tedav s )
El ve üst ekstrem te tedav s
M kro Cerrah le damar - s n r onarımı
Eklem artroskop k cerrah s
D z menüsküs yırtığı, ön çapraz bağ, arka çapraz bağ, ç ve dış yan bağ cerrah s , kıkırdak
yaralanmaları tedav s
Omuz: Rotator kas yırtıkları, tekrarlayan omuz çıkıkları, omuz sıkışma sendromu, donuk omuz
Ayak B leğ : Kıkırdak yaralanmaları, sıkışma sendromu, bağ yaralanmaları, kırıkların kaynamama, geç
kaynama, yanlış kaynamaya bağlı şek ller n tedav s
Ayak ve ayak b leğ cerrah s

ESTETİK, PLASTİK ve REKONSTRÜKTİF CERRAHİ

ESTETİK AMELİYATLAR
Kapalı burun estet ğ (kansız ve z olmadan)
Yüz germe ve boyun germe göz etrafı estet ğ
Kaş germe
Meme estet ğ (büyütme, küçültme ve d kleşt rme)
Karın germe (yen tekn kle)
L posuct on
Komple vücut şek llend rme
Kök hücreden zeng n yağ enjeks yonu
Eğr bacak düzelt lmes
Erkeklerde meme estet ğ (j nekomast )
Pen s uzaltılması
Saç Ek m
KOZMETİK PROSEDÜRLER
Botox
Yüz ve dudak dolgusu
PRP (yüz gençleşt rme)
Lazer uygulamaları
Saç Ek m
REKONSTRÜKTİF AMELİYATLAR
Doğumsal el anomal ler
Yarık dudak ve damak
El cerrah s
M kro cerrah
Meme rekonstrüks yonu
Yanık tedav s ve cerrah s
Doku onarımı

19

TIBBİ
BÖLÜMLERİMİZ

20

PSİKOLOG

Herkes n hayatında k ş sel, sosyal ya da akadem k destek yönünden, uzman ps kolog tarafından
yönlend rmeye ht yaç duyduğu dönemler olab l r.

Sınav Kaygısı
Depresyon
Obses f - Kompüls f bozukluk
Anks yete bozuklukları (özgül fob ler, sosyal kaygı bozukluğu, pan k atak)
Kleptoman tedav s (çalma hastalığı)
Ps koloj k testler
Tr kot lloman tedav s (saç ve kıl koparma hastalığı)
Öfke kontrol bozuklukları
Sosyal l şk problemler
Vaj nusmus
Ç ft terap
T k bozuklukları
Yeme bozuklukları
Postpartum depresyon tedav s (doğum sonrası depresyon)

RUH ve SİNİR HASTALIKLARI (PSİKİYATRİ)

Ruh sağlığı k ş ler n duygu, düşünce ve davranışlarını nceler, bozukluklarını tedav eder. Tedav de
laç ve ps koterap ayrı ve b rl kte uygulanab lmekted r.

Duygu - durum bozuklukları (depresyon g b ) Yeme bozuklukları
Anks yete bozuklukları (pan k ve fob ler g b ) K ş l k bozuklukları
Ps kot k bozukluklar (ş zofren g b ) C nsel şlev bozuklukları
Alkol ve madde bağımlılıkları D ğer ruhsal hastalıklar
Uyku bozuklukları
ÖZEL CİHAN HASTANESİ GENEL TANITIM KATALOĞU
ÜROLOJİ (BEVLİYE)

Böbrek ve drar yollarındak hastalıklar
Taş kırma tedav s (URS yöntemler )
Prostat hastalıkları tedav s (açık ve kapalı yöntemle)
Kısırlık (erkeklerde) ve var kosel tedav s
H drosel, nmem ş test s tedav s
Sünnet
İdrar kaçırma tedav s
Mesane ( drar torbası) hastalıkları
Böbrek ve test s kanserler tanı ve tedav s
C nsel şlev bozuklukları ( kt darsızlık ve c nsel steks zl k tedav s ) (ESWT)

21

TANI ve TEDAVİ
BÖLÜMLERİMİZ

22

ALERJİ LABORATUVARI ÖZEL CİHAN HASTANESİ GENEL TANITIM KATALOĞU

Alerj k testler, alerj k hastalığın tansında yardımcı olmak, alerj k hastalık gel şme r sk n değerlend rmek,
alerj k hastalığın tedav s ne yön vermek, hang alerjenlerden korunmamız gerekt ğ n öğrenmek, aşı
tedav s ne gerek olup olmadığını ve uygulanacak aşıda hang alerjenler n ve hang dozdan oluşması
gerekt ğ kararını vermek ç n yapılır.

GASTROSKOPİ

Yemek borusu lt hapları, yemek borusu darlıkları
M de ülserler , m de kanamaları ve m de tümörler ,
M de kanamalarının tesp t ve durdurulması,
M de pol pler tesp t ve çıkartılması,
M de de yabancı c s mler n tesp t ve çıkartılması,
Yemek borusu var sler g b hastalıkların teşh s ve tedav s yapılmaktadır.

KOLONOSKOPİ

Bağırsak kanamaları,
Ülserat f kol tler,
Hemoro tler
Pol pler n (saplı veya sapsız tümörler) tesp t ve çıkartılması,
Bağırsak tümörler tesp t ve b yops alınması
Ayrıca varsa pol pler aynı seansta çıkarılarak tedav s sağlanır.

23

TANI ve TEDAVİ
BÖLÜMLERİMİZ

24

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ/BT (16 KESİTLİ) ÖZEL CİHAN HASTANESİ GENEL TANITIM KATALOĞU

Sağlıklı ve hastalıklı dokular arasındak farklılıkları saptamak ve tanımlamak ç n, vücudun değ ş k
bölgeler ne uygulanır. Yumuşak dokulardak yapısal ve fonks yonel bozuklukları göster r. Özell kle
kard yovasküler s stem ve nöroloj k rahatsızlıklarda, bey n tümöründen şüphelen len hastalarda,
omurga problemler nde, d sk kaymaları ve d sk fıtıklarında b lg ver r.

MANYETİK REZONANS/MR (1,5 TESLA)

İler teknoloj n n son ürünü olan manyet k rezonans c hazı, güçlü b r manyet k alan ç ne alınan
bedenden radyo frekansları aracılığıyla görüntü alma yöntem d r. Röntgen ışını ya da d ğer h çb r zararlı
madde kullanmadan çalışan bu s stem le bey n dâh l tüm ç organlardan b r anatom atlası kadar ayrıntılı
görüntü elde ed leb lmekted r.

RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

Ultrason tekn ğ n n b r ler aşaması olan Doppler c hazı, vücudun damar ağını, kanın damarlar ç ndek
dolaşımını, dolaşımın yeterl l ğ n ve kanın akış hızını son derece kolay b r yöntemle ortaya koymaktadır.
Günümüzde hastalıkların tanısı ç n vazgeç lmez b r araç hal ne gelen Doppler c hazı hastanem zde en
son modeller le h zmet vermekted r.

25

TANI ve TEDAVİ
BÖLÜMLERİMİZ

26

4 BOYUTLU ULTRASONOGRAFİ ÖZEL CİHAN HASTANESİ GENEL TANITIM KATALOĞU

Kullanılan teknoloj de b lg sayar yazılımları sayes nde bebeğe a t görüntüler anında 3 boyutlu olarak
mon töre yansımaktadır. Bu noktada 3. boyuta zaman kavramı da eklend ğ ç n bu c hazı 4 boyutlu
olarak adlandırmaktayız. 4 Boyutlu ultrasonografı ncelemes nde; d ğer yöntemler le ncelemes çok zor
olan bebeğ n dış yüzey anatom s mükemmele yakın görüntüler le zlen r. Ayrıca bebekte yarık damak-
dudak ve omurga anomal ler (Sp nab f da g b ) daha kolay tanımlanır.

DİJİTAL MAMOGRAFİ

Mamograf , meme muayenes nde saptanamayacak kadar küçük kanserler n bel rlenmes amacıyla
düşük dozda çek len b r meme röntgen f lm d r. Mamograf meme kanser nde erken teşh s ç n oldukça
öneml ; çünkü kend kend ne ya da hek m tarafından yapılan muayenelerde ancak 1 - 2 cm ve daha
büyük boyutlu k tleler saptanab l rken, mamograf meme ç ndek değ ş kl kler 0,5 cm altında dah
tesp t edeb l yor. Bu da tanı ve tedav n n 2 yıl önce başlaması anlamına gel yor. Mamograf özel b r
röntgen c hazı ve düşük doz ışın kullanılarak çek l yor.

DİJİTAL RÖNTGEN

Röntgen f lm çek m şlem ne radyograf ms de ver lmekted r. Yapılan uygulama gel şen teknoloj
sayes nde d j tal şek lde de çek lmeye başlanmıştır. Klas k röntgen çek m şlemler en esk dönemlerde
bu yana kadar kullanılan görüntüleme tekn ğ d r. Zaman ç nde ve kolaylık sağlamak adına d j tal
röntgen c hazı kullanılmaya başlanmıştır. D j tal panoram k röntgen görüntüleme şlemler nde nceleme
yapılacak bölgeye yönelt len düşük dozlarda X ışınları sayes nde vücutta ve organlarda görüntüleme
yapılarak bell başlı görüntüler elde ed l r.

27

TANI ve TEDAVİ
BÖLÜMLERİMİZ

28

KEMİK YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ (DANSİTOMETRİ) ÖZEL CİHAN HASTANESİ GENEL TANITIM KATALOĞU

Kem k er mes osteoporozun, erken dönemde teşh s ve karşılaştırılab l r ölçümlerle zlenmes ç n
gel şt r lm ş olan kem k dans tometre s stem osteoporoza bağlı kırık r sk n bel rlemede en doğru sonuç
veren yöntemd r. Yüksek r sk taşıyan menopoz dönem ndek kadınlar başta olmak üzere gen ş kullanım
alanı bulunan kem k yoğunluk ölçüm c hazı hastanem zde h zmet vermekted r.

ELEKTROENSEFOLOGRAFİ (EEG)

Bey ndek s n r hücreler tarafından hem uyanıklık, hem de uyku hal ndeyken üret len elektr ksel
faal yet n kâğıt üzer ne bey n dalgaları hal nde yazdırılmasıdır. Beyn n normal elektr ksel faal yet
başta ep leps (Sara hastalığı) olmak üzere pek çok durumda bozulur. EEG’y oluşturan bey n
dalgalarının değerlend r lmes le bu bozukluğun yer ve şekl hakkında b lg ed n l r. Ep leps dışında
b rçok s n r hastalıklarında, baş ağrılarının nedenler n n araştırılmasında, bey n fonks yonlarının
değerlend r lmes nde, ayılma vakalarının tedav s nde EEG tetk k ne başvurulur.

ELEKTROMİYOGRAFİ (EMG )

Vücudumuzdak s n r ve kasların elektr ksel yöntemle zlenmes d r. EMG ncelemes nde baş, kollar,
bacaklar ve beden üzer ndek çevresel s n rler n normal fonks yon görüp görmed kler araştırılır. EMG
s n r yaralanmaları, s n r sıkışmaları, bel ve boyun fıtıkları, kol ve bacaklarda uyuşma ve yanma tarzındak
tablolar, yüz felçler , şeker hastalığı g b metabol k hastalıklar, kas hastalıklarının teşh s , kas er meler yle
g den omur l k hastalıklarının teşh s ç n yapılır.

29

TANI ve TEDAVİ
BÖLÜMLERİMİZ

30

EKOKARDİYOGRAFİ(EKO) ÖZEL CİHAN HASTANESİ GENEL TANITIM KATALOĞU

Ekokard yograf (EKO) : Kalp hakkında öneml b lg ler veren, hızlı ve zararsız b r testt r. Kalp kapak
hastalıkları, sol kalp gen şlemes , sol ventr kul ve atr um çer s nde pıhtı oluşması, EF (Enjeks yon
fraks yonu - her kalp atışında kalb n pompaladığı kanın, her doluşta aldığı kana oranı; yan pompa
gücüdür.) Normal % 55 ve daha yukarısıdır.
Kalp duvar hareketler , kalp odacıkları büyüklükler , kalp ç ndek basınçlar, kalp zarında sıvı
toplanması, h pertans yonun kalp üzer ne zararlı etk ler g b konular Ekokard yograf le saptanır.

EFOR TESTİ

Efor test , egzers z n kalp üzer ndek etk ler n test etmek amacıyla uygulanan genel tarama
testler nden b r tanes d r. Kard yolog ve tekn syen tarafından uygulanan genel tarama testler nden
b r olan efor test , kalb n genel sağlığı hakkında b lg ler ver r. Test sırasında, hasta yürüme bandında
yürürken veya koşarken kalb n n elektr ksel akt v tes (Elektrokard yograf – EKG) kayded l r ve
b lg sayarda anal z yapılır.
Bu test vücudun artan oks jen ht yacına karşı kalb n verd ğ reaks yonu ölçer. Normal st rahat
hal nde ken çek len EKG’de görülmeyen bozukluklar bu test sayes nde ortaya çıkarılab l r.

ODİO (İŞİTME TESTİ)

İnsanda kulağın ş tme fonks yonlarının ncelenmes amacıyla yazılan tetk kler odyometr başlığı
altında toplanıyor. Odyometr , k ş n n ş tsel uyaranlara göstereceğ tepk n n zlenmes yoluyla
ş tme yeteneğ n n ölçülmes ç n uygulanan b r ‘’ps kof z k g r ş m’’ olarak tanımlanıyor.
İş tme kaybı gözle görüleb len b r sorun olmadığından özell kle bebekl k dönem nde fark ed lmes
güç b r sorundur. Bu durum olası b r ş tme kaybının fark ed l p b r uzmana başvurulma sürec n
gec kt rmekte ve dolayısıyla erken tanının konmasına engel olmaktadır.

31

TANI ve TEDAVİ
BÖLÜMLERİMİZ

32

BERA TESTİ ÖZEL CİHAN HASTANESİ GENEL TANITIM KATALOĞU

BERA TESTİ, ş tme kaybı yaşadığını düşünülen, ama tesp t zor olan hastalarda, yan İş tme
test ne tepk gösteremeyen bebeklerde, z h nsel engell lerde ve b l nc kapalı k ş lerde uygulanan
b r yöntemd r. İş tmey bey n sapından değerlend ren objekt f b r test olan BERA TESTİ, doğru
yorumlandığında %100’e yakın güven l r sonuç vermekted r.
İş tme tarama testler ç ndek en ler yöntem olan Bera test , uykuda yada uyku hal sağlanarak
başa yapıştırılan elektrodlar yardımı le ş tmey bey n sapından ölçer.

NON- STRESS TEST (NST)

NST (Nonstress test), bas t olarak bebeğ n kalp atımları ve rah m n kasılmalarını değerlend ren
fetalmon tor (Kard yotokograf ) aygıtı le yapılan şlemd r. Nonstres test, gebel ğ n 28.haftasından
t baren uygulanır. Zaten adında geçen nonstres kel mes , rah m kasılmalarının olmadığını fade eder.

BİYOKİMYA - MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI

Amacımız; hastanem zde gel şm ş, modern c hazlar kullanarak doğru, hızlı ve güven l r sonuçlara
ulaşmaktır. Laboratuarımız, 24 saat h zmet vermekted r. Laboratuarımız da b yok myasal m krob yoloj k
testler, hormon ve guatr testler , sperm ogram, drar testler , mmünoloj k testler, gebel k testler ,
kültürant b yogram testler yapılmaktadır.

33

TANI ve TEDAVİ
BÖLÜMLERİMİZ

34

UYKU LABORATUARI ÖZEL CİHAN HASTANESİ GENEL TANITIM KATALOĞU

Uyku apnes , pek çok k ş n n farkında olmadığı, yaşam kal tes n etk leyen ve sağlığımızda c dd r skler
oluşturan b r hastalıktır. Uyku apnes hastalığının teşh s ve tedav s ç n göğüs hastalıkları pol kl n ğ m ze
bağlı uyku laboratuarımızda uyku test yapılmakta olup; tam uyku test (Full Pol somnograf ) le Uyku
EEG (Uyku Evreler ), EKG (Kalp Elektrosu), EMG (Ayak Hareketler ), EOG (Göz Hareketler ), solunum
hareketler , kandak oks jen m ktarı, horlama, solunum durmaları, çene hareketler gerçek zamanlı v deo
çek m le uyku hal nde gözlemlen r. Bu kayıtlar yorumlanarak uyku apnes hastalığı teşh s ve tedav
ed l r.

TAŞKIRMA ÜNİTESİ (URS)

Vücut dışından şok dalgalarıyla taş kırma günümüzde böbrek taşlarının tedav s nde en sık ve güvenle
kullanılan tedav yöntem d r. Bu yöntem vücut dışından gönder len şok dalgalarının taşa çarparak onu
kırması esasına dayanır. Açık cerrah n n aks ne çevre dokulara zarar vermeden çalışır. Burada taşlar kum
taneler g b parçalanırlar ve drarla kolaylıkla atılab lecek hal alırlar.
URS böbrek taşlarının cerrah ye gerek kalmadan ortadan kaldırılmasına olanak sağlayan, cerrah ye
göre daha konforlu, daha r sks z ve daha ucuz b r tedav yöntem d r. Nekahet dönem cerrah yle
kıyaslanmayacak derecede kısadır.

HEMOROİDLERİN LAZERLE TEDAVİSİ

Günümüzde cerrah n n temel felsefes ; cerrah sorunları m n mal nvaz f yöntemlerle çözmekt r.Yan hastayı
ve dokuyu en az travmat ze edecek, en küçük kes yle, en az doku hasarı oluşturarak sonuçlandırmaktır.
Hastanın hastanede kalış süres n en aza nd rmek, olab ld ğ nce erken dönemde ş ne ve sosyal hayatına
dönmes n sağlamak amaçlanır. Bu amaçlara ulaşmak se ancak yüksek teknoloj n n tıpta ve cerrah de
kullanılması le mümkün olmaktadır.
Gerçek lazer teknoloj s hemoro d hastalığında son dönemlerde daha sık kullanılmaya başlanmıştır.
Hemoro d tedav s ç n uygun teknoloj ye sah p lazer c hazları ve uçları gel şt r lm şt r. Bu uçları kalın b r
ğneye benzeteb l r z. Hasta kısmen veya tamamen uyutulduktan sonra çok küçük b r kes den hemoro d
ç ne g r l r ve lazer ışınlarıyla buradak gen şlem ş damar ağı kapatılır.

35

TANI ve TEDAVİ
BÖLÜMLERİMİZ

36

GENEL YOĞUN BAKIM ÖZEL CİHAN HASTANESİ GENEL TANITIM KATALOĞU

Yoğun bakım ün teler b r ya da b rden fazla organın geç c olarak yeters zl ğ neden le vücudun
aksamış olan fonks yonlarının, esas neden ortadan kalkıncaya kadar desteklenmes ve bu süreç
çer s nde hastanın hayatta kalmasının sağlanmasına yönel k faal yetler kapsayan ün telerd r. Bu
ün telerde, özell kle yapay solunum c hazı başta olmak üzere her türlü c haz ve teknoloj y kullanan,
b lg ve yetenekler buna uygun doktor ve hemş reler bulunur.

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM

Yen doğan yoğun bakım ün tes 24. gebel k haftasından t baren erken doğum, çoğul gebel k, çocuk
cerrah s vakaları g b yüksek r skl bebekler m z ç n ler bakım sağlamaktadır. Yen doğan yoğun bakım
ün tes sadece hastanem zde doğan bebeklere değ l, yoğun bakım ht yacı olan tüm bebeklere sağlık
h zmet sağlamaktadır. 22 adet kuvöz, 1 adet İzolasyon odası, 10 adet solunum c hazı, 1 adet açık
müdahale yatağı, 22 adet hasta mon törü, 1 adet tam donanımlı transport kuvözü, 6 adet fototerap ve
1 adet tünel foto olmak üzere c hazlarımız mevcuttur.

KORONER YOĞUN BAKIM

Koroner Yoğun Bakım B r m (KYBB), genell kle b rden ortaya çıkan ve herhang b r tedav / şlem
yapılmazsa hastanın yaşamını y t rmes ne yol açacak kr t k kalp hastalıklarının yakından zlenmes
amacıyla düzenlenm ş b r bölümdür.

37

CHECK-UP NEDİR? Check-up Paketler m z

B r başka dey şle “Genel Sağlık Kontrolü”, h çb r ş kâyet ve hastalığı olmasa dah , k ş de mevcut Bayan VIP 40 Yaş Altı
olab lecek hastalıkların ya da bu hastalıkların erken bulgularının ve k ş de bulunan, gelecekte Bayan VIP 40 Yaş Üstü
hastalığa yol açab lecek r sk faktörler n n önceden ortaya çıkarılmasını sağlayan, düzenl olarak Erkek VIP
yılda en az b r kez yapılması gereken tarama yöntem d r. Standart Check-Up
Meme Check-Up 40 Yaş Altı
CHECK-UP’A GELMEDEN ÖNCE Meme Check-Up 40 Yaş Üstü
Kontrol Check-Up
Aç olun: B r öncek gece saat 12’den sonra gıda almamaya çalışın. Prostat Check-Up
Kahvaltı etmey n, atıştırmayın.
S gara, çay, kahve çmey n, sakız ç ğnemey n
Gece saat 12’den sonra çmey n.
Fazla su tüketmemeye gayret ed n. Gece saat 12’den sonra en fazla b r su bardağı çeb l rs n z.
Sabah aç olarak almanız gereken laçlarınız varsa o günlük kullanmayın.
3 gün önces nden alkol tüketmey n.
Ekokard yograf n z çek lecekse vücudunuza herhang b r krem sürmey n.
Check-Up ‘a geleceğ n z gün egzers z yapmayın.
Gebeysen z ya da bu konuda kuşkularınız varsa şlemlere başlamadan önce mutlaka hek m n ze b ld r n.
Daha önce yapılmış test ve nceleme sonuçlarını lütfen beraber n zde get r n.
Efor test ç n spor kıyafet ve spor ayakkabılarınızı yanınızda get rmey unutmayın.
Takı takmayın.
Kadınlar ç n Check-up mensturasyon (adet) günler ne rastlamamalıdır.

Check-Up randevunuzu aşağıdak koşullar altında ler b r tar he ertelemel s n z.
Sabah başlayan ateş, hals zl k, boğaz ağrısı g b enfeks yon bulgularınız varsa
Mensturasyon (adet kanaması) başlamışsa
Devam eden ant b yot k tedav n z varsa
3 günden az süre ç nde alkol aldıysanız.
En az 3 gün önce kes lmes gereken laçlar:
Düzenl olarak asp r n kullanıyorsanız ve Check-up paket n zde “dışkıda g zl kan test ” varsa 5 gün önceden
asp r n almayı bırakın. Düzenl asp r n kullanmanızı gerekt ren b r durum (koroner kalp hastalığı, kalp
kapak hastalığı vb) varsa İlaç B lg Formu’na mutlaka not ed n. V tam nler, b tk sel ya da bes n destek
laçları, dem r laçları.

38

SAÇ EKİMİ

Saç dökülmes nde kalıtımsal üç öneml neden vardır.
Genet k
Stres
Hormonal Denges zl k

Bunların dışında erkeklerde ve kadınlarda beslenme yeters zl ğ , yanık, travma ve bunun g b
pek çok nedenle saç dökülmes olab lmekted r.

MİKRO FUE yöntem uygulanarak, alanında uzman ek ple, ağrı, yara z ve kanama olmadan,
cerrah bıçaklar kullanılmadan uygulama yapılmaktadır.

SAÇ MUAYENESİ

Saçsızlık tedav s üzer nde kurulan merkez m zde plast k cerrahlar saç muayenes yaparak
saçsızlığın tedav planını ve nakl hakkında detaylı b lg lend rme yapıyor. Bu muayenede açıklık
veya seyrekl k olan alanın dereces ölçülüyor. ense üzer ndek dökülmeye odaklanmış saç
kökler n n sağlıklılığına ve sıklığına bakılıyor.

Eğer s z n ense üzer ndek saçlı alanınız açıklığınızı kapatacak kadar se SAÇ EKİMİ tedav s ÖZEL CİHAN HASTANESİ GENEL TANITIM KATALOĞU
yapılıyor. Eğer bu alan uygun değ l se d ğer yöntemlerle lg l b lg ler ver l yor.

SAÇ EKİMİNDE DOĞALLIK

H ç k mse ek m yaptırdıktan sonra saçlarının ek m olduğunun anlaşılmasını stemez bu nedenle saç
ç zg n z oluştururken yüzünüzün şekl , göz ve kaş yapınıza kadar ncelenerek s ze en uygun saç ç zg s
oluşturulur. Karar ver rken s z nle f kr n z göz önünde bulundurularak değerlend r lmeye alınır. Erkeklerde
alından yanlara doğru g den haf f V şekl nde devam eden doğal b r görüntü vardır. Nad ren bu şek l k ş ye
göre değ şeb lmekted r. Amacımız yüzünüze yen saçlarınızla oluşab lecek en doğal ek m yapmaktır.
Ek m n z n doğal olması saç ç zg n z n de doğal olmasına bağlıdır. Esk ek mlerde genel de seyrek oluşu,
ek m saçlarının ağaç g b sıralı durması, saçların sert sert çıkışı, kaba ek lmes ve standart b r saç ç z m n n
oluşması herkes tarafından saç ekt rd ğ n z n anlaşılmasına sebeb yet ver r. Kl n ğ m ze bu şek lde gelen
müşter ler m ze, saç aralarını sıklaştırıp ve yen b r saç ç zg s oluşturarak doğal görüntüyü vereb lmektey z.

ESTETİK ÜNİTESİ

Lazer Ep lasyon Radyo Frekans
Fraks yonel Lazer C lt Bakımı
Botox K myasal Peel ng
Dolgu C lt Gençleşt rme
Kalıcı Makyaj C lt Tedav ler
L pol z Akne Tedav ler
Saç Mezoterap s Oks jen Terap
Saç Ek m Dermaterap
Soğuk L pol z Kav tasyon
PRP

39

Saat Kules Sapanca Gölü

M marı, M mar Vedat Bey olan saat kules , Sakarya`da tekton k oluşumlar sonucu
Kazım Bey tarafından 34. Osmanlı Pad şahı meydana gelen Sapanca Gölü ve çevres ,
Sultan II. Abdülham t’ n 1876 yılında çerd ğ son derece çarpıcı doğal güzell kler
tahta çıkışının 25. yıldönümü neden yle ve yoğun yerleş m merkezler n n
yaptırılmıştır. Kulen n üç tarafında bulunan ulaşab ld ğ b r konumda bulunması
seb ller n alınlığında ve kapısının üzer nde neden yle l merkez n n yanı sıra başta
k tabeler bulunmaktadır. Bu k tabelerde İstanbul olmak üzere çevredek büyük
1318 (M.1900 / 1901) Beled ye ett nşa kentler n özell kler hafta sonları rekreasyon
bu kule le çeşme – Sey t Kamar ’ ye ve konaklama amaçlı talepler ne açık b r
yazmaktadır. Orta kattak çember şekl ndek merkez n tel ğ nded r. Sapanca Gölü `nün
kartuş çer s nde de II. Abdülham t’ n yüksekl kler ndek Ar f ye Ormanı`nda güzel
tuğrası bulunmaktadır. kamp ng ve p kn k alanları bulunmaktadır.

Kartepe

Kış tur zm n n yen kayak merkez Kartepe, bu kadar kısa sürede,
günüb rl k kayak keyf yaşamanızı ve doğayla ç çe olab lmen z
hede yor. Böylece hem kayak sporu pahalı b r spor olmaktan çıkıyor
hem de kayak severler kayak yapmanın tadına varab l yor. Maşuk ye’den
z rveye çıkmaya başlarken, vahş doğaya adım atıyorsunuz. Yolun k
tarafını kaplamış gen ş yapraklı ağaçların arasından geçt ğ n z z rve
yolculuğu, 17 k lometre.

Seka Park

Seka Park adıyla örnek b r sosyal yaşam alanı olarak kullanılıyor. 15 metre
yüksekl ğ nde ve 150 metre çapında oluşturulan yapay ç m tepe le yürüyüş
yapmaktan uçurtma uçurmaya çocuk arklarından fest vallere kadar b rçok akt v ten n
düzenlend ğ Seka Park, çok sayıda lk bünyes nde barındırıyor. Avrupa’nın en büyük
5. tırmanma duvarı, yapay kum plajı, 10000 k ş l k konser ve performans platformu,
yüz b nlerce m2 ç m alan, yürüyüş ve b s klet yolu, basketbol sahası, futbol alanı, 800
araçlık otopark ve s lo kafeteryalar bulunmaktadır ve ç mlerde gezmek serbestt r.
Sevd kler n zle güzel b r gün geç rmek ç n Seka Park’ta ç mlerde gezmen z tavs ye
eder z.

40

Kocael Arkeoloj ve Etnografya Müzes

Kozluk Mahalles , İstasyon Caddes üzer nde bulunan Esk Gar Alanı, 21 dönüm
olup planı Alman Otto R tter tarafından ç z lm ş, 1873-1910 tar hler arasında
alan ç ndek yapılar nşa ed lm şt r. Arkeoloj ve Etnografya Müzes nde Paleol t k,
Helen st k, Roma, B zans ve Osmanlı dönemler ne a t eserler serg lenmekted r.
Esk Gar ve Ambar B naları b r bütün hal nde değerlend r lm ş, restorasyon
çalışmaları tamamlanarak Esk Gar B nası Kocael Kültür ve Tab at Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu, kompleks ç nde kalan Ambar B nası se restoran olarak
h zmet vermekted r. Bu alanın esk dem ryolu güzergâhında bulunması neden yle
düzenlenen vagon restoran, Türk ye’de lk örnekler ndend r.

Maşuk ye

Kocael l merkez ne 36 km uzaklıktadır. Maşuk ye’ye g tmek, tat l kadar key f
ver r. Oks jen dolu havasını ç n ze çekt ğ n zde tüm yorgunluğunuz b r anda
kaybolur. Maşuk ye’de lk olarak yeş ll kler d kkat n z çeker. Göğe yükselen
ağaçları, keşfed lecek çok noktası vardır. Maşuk ye, alabalık restoranlarıyla da
ayrı b r yere sah pt r. Maşuk ye Alabalık Restoranlarında, k rem tte sunulan
alabalıkların mutlaka tadına bakmalısınız. Alabalığınızı yalnız bırakmaz,
zeyt nyağı le yapılmış b r salata dâh l olur damağınıza… Maşuk ye’n n
oteller g b restoranları da yılın her mevs m h zmet ver r.

Kasr-ı Hümayun ÖZEL CİHAN HASTANESİ GENEL TANITIM KATALOĞU

İzm t Saat Kules ’n n yanında bulunan, yapı, pad şahın kullanımı ç n
yaptırılmış olan k katlı, küçük b r saray yapısıdır. 19.yüzyılda nşa ed lm ş
olan saray, bu dönemde nşa ed lm ş d ğer yapılarla üslup benzeşmes
göstermekted r. Bazı Osmanlı pad şahlarına h zmet verm ş, b rçok devlet
adamı ve öneml şahs yet (Mustafa Kemal Atatürk, Fransız Yazar Claude
Farrare) ağırlamış olan sarayın, ç ve dış yüzeyler son derece hareketl b r
görünüşe sah pt r.

41

42

SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI
İZMİT / KOCAELİ
Hastanem z Sab ha Gökçen Havaalanı’na 30 dk mesafeded r.

Özel C han Hastanes , uzmanlık gerekt ren pek çok sağlık h zmet n , Kocael ’n n çevres ne
ve ayrıca dünyanın dört b r yanından gelen hastalara yönel k, k ş ye özel h zmet verecek
şek lde sunmaktadır. Kocael g b merkez b r konumda olmanın avantajıyla h zmet veren
Özel C han Hastanes ,

İstanbul’a 80 km, Yalova Termal 70 Km,
Bursa’ya 130 km, Kaplıcaya 13 km,
Sab ha Gökçen Havaalanı’na 30 km, Sapanca Gölü’ne 20 km,
Kartepe Kayak Merkez ’ne 35 km, Kerpe’ye 50 km ve
Maşuk ye’ye 20 km, Ağva Plajı’na 60 km
Gölkay Su Sporları Merkez ’ne 5 km, uzaklıkta olup, ulaşım rahatlıkla sağlanmaktadır.

0262 331 09 09

c hanestet k.com / [email protected] hanestet k.com

c hanestet k c hanestet k

essenteinteractive.com


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BSHS 445 Education Redefined / snaptutorial.com
Next Book
BSHS 465 Education Redefined / snaptutorial.com