The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Dániel Élő, 2020-03-20 13:43:21

Sakret_arjegyzek_2020

Sakret_arjegyzek_2020

Keywords: sakret,árjegyzék,2020

1

SAKRET

ÁRJEGYZÉK 2020

Érvényes: 2020. 03. 01-től


1. Sze2rződés létrejötte 5. Teljesítés helye, kárveszél átszállása
(1) A teljesítés helye – rendeltetési helyre szállítás esetén is – a mindenkori
(1) Az alábbiakban felsorolt feltételek a SAKRET Hungária Bt. továbbiakban rakodási hely. A kárveszély a szállítóeszközbe történő rakodásra való átvétel-
SAKRET valamennyi ajánlatának részét, valamint valamennyi szállításának lel, saját elszállításkor pedig, a rakodásra való rendelkezésre bocsátással száll
alapját képezik. Ettől való bármilyen eltérés külön írásbeli megállapodást át a Megrendelőre.
igényel.
(2) A jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek irányadóak a Megrendelő 6. Minőségi kifogások és szavatosság
és a SAKRET valamennyi jövőbeni szállításiés adásvételi szerződésére, (1) A Megrendelőnek az árut és a csomagolását a leszállításkor haladéktalanul
kivéve ha a felek esetenként írásban másként állapodnak meg. meg kell vizsgálnia. A Megrendelőnek kötelessége haladéktalanul írásban
(3) A Sakret ajánlatai kizárólag indikatív jellegűek. A SAKRET által adott ára- jelezni minden nyílvánvaló hiányosságot, hiányzó mennyiséget vagy téves
jánlat alapján szerződés csak akkor jön létre, ha a Megrendelő megrendelését szállítást, azonban minden esetben a tovább eladás, feldolgozás összekeve-
a Sakret írásban vagy szóban visszaigazolta, illetve ha a megrendelt áru szállí- rés, felhasználás vagy beépítés előtt. A szállítási károkat haladéktalanul –
tását bárminemű külön igazolás nélkül teljesíti. írásban – közölni kell a SAKRET részére, máskülönben a Megrendelő az ilyen
(4) Az általános feltételek kiegészítéséhez, módosításához a SAKRET írásbeli hiányosságok miatt igényét elveszíti.
vissza- igazolására van szükség. A SAKRET munkatársai által tett nyilatkoza- (2) A SAKRET szavatosságot vállal az általa szállított áru anyag és gyár-
tok csak akkor hatályosak, ha azokat a SAKRET írásban megerősítette. táshibától való mentességéért, feltéve, hogy az ilyen hiba a szállított áru
felhasználhatóságát a szokásos vagy a szerződésben meghatározott célra
2. Belföldi illetve exportszállítások feltételei számottevően csökkenti. A szavatosi felelősség megszűnését eredményezi, ha
(1) A SAKRET részszállításokra jogosult illetve fenntartja magának a jogot a Megrendelő az áru átvétele, kezelése, raktározása, valamint felhasználása
a mindenkori szállítóeszköz raksúlyának, ill. rakodási lehetőségének teljes során nem tartja be a szállító által adott instrukciókat vagy az általános ismert
kihasználására. szakmai szabályokat.
(2) A lerakásról – „fuvarmentes” szállítás mellett is az áru kiadását követően a (3) A SAKRET szavatosi kötelezettsége alapján a hibás termék javítására,
Vevőnek kell azonnal szakszerűen gondoskodnia. vagy választása szerint cseréjére kötelezett. Amennyiben a javítás vagy a
(3) A SAKRET által megadott árak nettóban (ÁFA nélkül), a közösen megál- csere nem küszöböli ki az áru hibáját, a Megrendelőnek jogában áll az el-
lapodott devizanemben értendők. A számla forintértékét a kiállítás napján a lenérték csökkentését követelnie, illetve elállnia a szerződéstől. A Megrendelő
budapesti MNB érvényes eladási devizaárfolyam alapján kell meghatározni. elállási joga kizárólag a hibával érintett árura, illetve szállítmányra vonatkozhat.
Az árak nem tartalmazzák a mindenkori forgalmi adót, vámokat, illetékeket, (4) A szállítmány minőségi vagy mennyiségi hiányossága csak akkor jogosítja
díjakat, szállítási és csomagolási költségeket, amennyiben erről más megál- fel a Megrendelőt az ellenérték visszatartására, ha azokat a Sakret írásban
lapodás nem született. kifejezetten elismerte.
(4) Ajánlatok az ajánlattétel napjától legfeljebb 30 napig érvényesek. Ameny-
nyiben az érvényességi időn belül 3%-ot meghaladó nyersanyag árváltozás 7. Tulajdonjog fenntartása, biztosítékok
következik be, a SAKRET-nak lehetősége van arra, hogy ajánlati árakat módo- (1) A SAKRET fenntartja magának a szállított áruk feletti tulajdonjogot (fenntar-
sítsa. Ezen ármódosításról mindig írásban kell a Megrendelővel megállapodni. tásos áru) a vételár teljes kifizetéséig, beleértve a jelen jog üzletből következő
(5) Fizetés a számla dátumától számított 30 napon belül esedékes, enged- egyéb követeléseket, tekintet nélkül arra mely jogalapból származnak. Ezen
mény nélkül. Előre fizetés esetén fizetési kedvezmény igénybe vehető. rendelkezés váltók, csekkek elfogadásakor azok beváltásáig érvényes.
(6) Amennyiben a Megrendelő pénzügyi helyzete a szerződés létrejötte után Folyószámlánál a fenntartásos áru a szaldókövetelés biztosítéka.
jelentős mértékben romlik, ideértve azt az esetet is, ha fizetési kötelezettségeit (2) A Megrendelőnek a fenntartásos árukat külön kell raktároznia, vagy
30 napnál hosszabb késedelemmel teljesíti, a SAKRET jogában áll további felismerhetően meg kell jelölnie. További elidegenítés, vagy felhasználás, fel-
szállításokat előre-fizetés vagy fizetési biztosíték kikötése mellett teljesítse. dolgozás, valamint vegyítés vagy keverés csak a rendes üzleti forgalomban és
(7) Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat kerül felszámolásra. csak annyiban történhet meg, ahogy a Vevő betartotta fizetési kötelezettségeit.
(8) Esedékessé vált számlák kiegyenlítése előtt új számlákra vonatkozó pénz- (3) Elzálogosítás és biztosíték-átruházás nem megengedett. A fenntartásos áru
ügyi kedvezmények nem érvényesíthetők. visszavétele csak akkor számít elállásnak, ha a szállító ezt kifejezetten közli a
Megrendelővel.
3. Szállítási határidő (4) A fenntartott tulajdonú árunak a Megrendelő részéről történő bármilyen
(1) A szállítási határidők betartottnak minősülnek, ha az áru a SAKRET megmunkálása, feldolgozása esetén, továbbá ezen áru más, nem a SAKRET-
telephelyét idejében elhagyja úgy, hogy szokásos fuvarozási idő mellett a szál- hez tartozó áruval történő összekeverése, összeépítése vagy összevegyítése
lítmány határidőre megérkezik a Megrendelőhöz. esetén a SAKRET az új áru részbeni tulajdonosa lesz, a fenntartott áru és az
(2) Amennyiben a szállítási késedelem a SAKRET-nak fel nem róható és egyéb áru megmunkálásakor, feldolgozásakor, összekeverésekor, építésekor,
előre nem látható okból keletkezett, a szállítási határidő egyszeri alkalommal, vegyítésekor érvényes értékek arányában.
valamint ésszerű időtartammal meghosszabbítható anélkül, hogy emiatt a (5) A SAKRET jogában áll, hogy a Megrendelő kötelezettségeinek rendben
Megrendelő bárminemű igényt támaszthatna. történő teljesítéséért elegendő nagyságú és a SAKRET-nek megfelelő (pl.
(3) Annak, hogy a SAKRET teljesítse a szállítási határidőre vonatkozó kézizálog) biztosítékokat követeljen.
kötelezettségeit feltétele, hogy a Megrendelő időben és szabályszerűen telje-
sítse a rá vonatkozó kötelezettségeket. 8. Alkalmazandó jog
(1) A szerződésből eredő minden vitás kérdés eldöntésére a Győr-Moson-
4. Vis major Sopron Megyei Bíróság illetve Mosonmagyaróvári Városi Bíróság az illetékes.
(1) Vis major (pl. nyilvános zavargások stb.) vétlen üzemzavarok
(pl. sztrájk) és egyéb a SAKRET-nek fel nem róható körülmények (pl. ha © SAKRET
SAKRET beszállítója késedelmesen szállít, csőd vagy felszámolás megindítá-
sa miatt-, közlekedési zavarok stb.) valamint minden elháríthatatlan esemény,
ami a SAKRET-nél vagy beszállítóinál következik be, feljogosítja a SAKRET-et
arra, hogy az akadályoztatás terjedelmében és időtartamára a szállításokat
teljesen vagy részlegesen megszüntesse vagy elhalassza.

SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen katalógusban direkt vagy indirekt módon idézett DIN, VDI, VDE,
MSZ EN, WTA és ehhez hasonló jogszabályok, előírások vagy irányelvek helyességét, teljességét vagy aktualitását illetően. Ilyen és hasonló
esetben javasolt az idevonatkozó előírások vagy irányelvek teljes és éppen aktuális változatának használata.
 

A SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG irányelvei megkívánják a jelen árlistában szereplő kiváló minőségű termékek szak-
és előírásszerű felhasználását. A termékekre vonatkozó információk, és adatok hivatottak biztosítani a termékek megfelelő ipari felhaszná-
lását. Jelen katalógusban szereplő, a termékkel kapcsolatos javaslatok nem mentesítik a felhasználót a termék szükségszerű a felhasználást
megelőző kipróbálásától, valamint a törvényi előírások vagy műszaki szabályzatok betartásától.

 

© SAKRET


3

TARTALOMJEGYZÉK Habarcsok 8-9

Esztrichek 10 - 12

Alapvakolatok 13 - 15

Fedővakolatok 16 - 18

Építési festékek 19 - 21

Felújítórendszer 22 - 23

Hőszigetelő rendszer 24 - 27

Burkolástechnika 28 - 35

Térburkolás, kertépítés 36 - 37

Szerszámok, csomagolás 38Színfelár 39 - 44

Megrendelő 45

Géptechnológia 46 - 47


4 Puti

Véghelyi Gábor +36 3

+36 30-997-8398 putirka.no

[email protected]

Boda László
+36 30-989-0015
[email protected]

SAKRET Hungária Milos Ákos
Röviden a Sakretről +36 30-411-5493
[email protected]

Magyarországon 1999 óta van jelen a SAKRET. Az új gyár elkészültét követően a termelés

2000-ben kezdődött Jánossomorján. Az azóta eltelt évek alatt a piac meghatározó szereplőivé vál-
tunk. Évről évre jelentős fejlődést értünk el, piaci szerepünk folyamatos növelése mellett. A SAKRET
Hungária termékei jelen vannak a habarcs, vakolat, esztrich, burkolástechnika, hőszigetelés,
lőttbeton ill. csatornázási műtárgyak felületvédelme piacain.

Kiváló minőség, innováció, megbízhatóság. Ezek az irányadó értékek különösen fontosak
számunkra. Arra törekszünk, hogy széles termékválasztékunkkal vevőink igényeit maradéktalanul
kielégítsük. Folyamatos és integrált termékfejlesztésünk lehetővé teszi, hogy új megoldásokat
kínáljunk partnereinknek. Ügyfélorientált értékesítésünk megbízható partnerkapcsolatot jelent egy-
aránt kereskedő, kivitelező és magánfelhasználó ügyfeleink részére.

Általános elérhetőségeink

SAKRET Hungária Bt. www.facebook.com/SakretHungária www.instagram.com/sakrethun www.sakret.hu
H-9241 Jánossonorja, Új Ipartelep
+36 96 -565 -192
[email protected]
[email protected]
www.sakret.hu


irka Norbert Bakonyi Károly 5
30-564-5150 +36 30-217-4382
[email protected] [email protected] Bertóti Tamás
+36 30-278-8295
[email protected]

Szabó Péter
+36 30-219-9823
[email protected]

Jágfalvi Bertin Rendelés leadása:
+36 30-298-9379 [email protected]
[email protected]
Pénzügy - könyvelés
Értékesítés Vevőszolgálat
Csehi-Cser Viktória
Kárász Róbert Pongrácz-Bokori Krisztina Pénzügyi és számviteli vezető
Értékesítési igazgató 96-565034 96-565197
30-3514424 [email protected] 30-4111789
[email protected] [email protected]
Horváth Dzsenifer
Szakács István 96-565192 Kiss Tamásné (Heni)
Üzletág igazgató [email protected] Könyvelő/Szállítói kapcsolattartó
Beton- és csatorna műtárgyvédelem 96-565033
30-3514421 Nagyné Ildikó (Örkény) [email protected]
[email protected] 29-510180
[email protected] Demeterné Kajtár Judit
Pál Lajos Könyvelő/Vevői kapcsolattartó
Projektes területi képviselő Titkárság 96-565033
Budapest, Pest megye [email protected]
30-8155610 Élőné Németh Valéria
[email protected] 96-565191 Pénzügy - számlázás
[email protected]
Szabó Attila Horváth Edit
Barkácsáruházak 96-565194
30-5374287 [email protected]
[email protected]
Nikházi Árpádné
Műszaki osztály 96-565194
[email protected]
Süle Zoltán
Építőmérnök - műszaki szaktanácsadás Sarlainé Székely Kinga
30-2889891 96-565194
[email protected] [email protected]


6
Index

31-BS Beltéri sarokvédő profil 15 KAM pro Hőszigetelő rendszerragasztó 24

3-KDU300 Kültéri univerzális dilatáció 15 KAMg Hőszigetelő rendszer ragasztó 24

3-KS300 Kültéri sarokvédő profil PVC 15 KH Műgyantavakolat 16

3-KS301 Kültéri sarokvédő profil 15 KS Cementes tapadóhíd 10, 13, 28

9-KH Vakolaterősítő háló 15 KSD Hőszigetelő rendszer ragasztó 15,24

AA Kenhető szigetelés, beltéri 30 KZS Mész-cement simítóvakolat 14

AD Kenhető vízszigetelő bevonat 23, 30 LF Lótuszfuga 34

AG Diszperziós festőglett 15, 19 LM Hőszigetelő falazóhabarcs 8

AM Rögzítőhabarcs 15 MAP-01 Mész-cement vakolat 14

AMS Önterülő aljzatkiegyenlítő 29 MIP-02 Gipszes belső vakolat silós 14

APN Mész-cementes vakolat 14 MTP Gépi hőszigetelő vakolat 14

AR Moha- és Algaeltávolító 18 MZP-01 Cementes lábazati vakolat 14

BAM Aljzatkiegyenlítő 29 MZP-04 Cementes előfröcskölő 13

BE 0-4A Kültéri betonesztrich 10 NBM 4 HB Kőburkolat ágyazóhabarcs 36

BE 0-4 HS Kültéri betonesztrich vízzáró 10 NBM 4D Térkő ágyazóhabarcs 36

BE 0-4 Esztrich 10 NKw Márványragasztó fehér 36

BE 0-8 Esztrich 10 NR Salétrom eltávolító 23

EPS100 Lépésálló hőszigetelő lap 12 NSP Feszültségmentes aljzatkiegyenlítő 29

BHR Betonkontakt anyag 13 PCR Fugatisztító 31

BK Baukleber 8 PF1 Kőburkolat fugázó 36

BM Ágyazóhabarcs 36 PFE 2w Kőburkolat fugázó 36

BSP-1 Lábazati díszítő vakolat 18 PFE2 Kőburkolat fugázó 36

BSP-2 Lábazati díszítő vakolat 18 PFR Kőburkolattisztító 36

BSP-N Lábazati díszítő vakolat 18 PM-01 Uniputz vakolat 13

BWB Betonkence falra és aljzatra 15, 29 PM-01 W Uniputz vakolat, fehér 13

BWB4 Javítóhabarcs 15 PM-02 Univerzális habarcs 13

CER Cementfágyol eltávolító 31 PM-04 Grobputz vakolat 13

D Flexibilis tömítőszalag 35 PM-extra Uniputz extra vakolat 13

DB Tömítőmandzsetta padlóra 35 QF S2 Quattro-Flex flexibilis csemperagasztó 31

DE Dichtecke Aussen 35 QS Kvarchomok 36

DFA Diszperziós kültéri festék 20 RP Dörzsölt ásványi nemesvakolat 16

DFI Diszperziós beltéri festék 19 SAP Javító-szárító alapvakolat WTA 22

DFI extra Diszperziós beltéri festék, extra 19 SAS Javító-szárító előfröcskölő vakolat WTA 22

DFI STANDARD Beltéri fehér falfesték 19 SBA Kenhető szigetelés, gyorskötésű 30

Dichtbahn98 Vízszigetelő szőnyeg 35 SCP Simított ásványi nemesvakolat 16

DRP Hengerelt vékonyvakolat 16 SD Szilikontömítő 35

DW Tömítőmandzsetta falra 35 Setz-Fix Oszloprögzítő habarcs 36

EF Euroflex, flexragasztó 31 SFF Szilikát homlokzatfesték 20

EPK-F Epoxigyanta ragasztó és fugázó 31 SFV Szilikát és felületszilárdító alapozó 16, 19

FAM Gyorskötésű aljzatkiegyenlítő 29 Rekopox G Speciális alapozó 10, 28

FAM+ Gyorskötésű aljzatkiegyenlítő, extra 29 SHF Szilikongyanta festék 20

FF Keskenyfugázó 32 SHG Gyorskötésű alapozó 10, 16, 19, 28

FFK Flexibilis csemperagasztó 31 SH Szilikongyanta vakolat 16

FFK-Max Extra minőségű flexibilis csemperagasztó 31 SKA Hőszigetelő lapragasztó 24

FFKs Flexibilis gyors csemperagasztó 31 SK Szilikátvakolat 16

FFM Szélesfugázó 33 SOP Javító-szárító felsővakolat WTA 22

FI Stone Kőimpregnáló 8, 18, 23, 30 STM Samotthabarcs 8

FK Gressragasztó 31 TAP Szárító alapvakolat 22

FKA Csemperagasztó, kenhető vízszigetelésre 31 TAS Szárító előfröcskölő vakolat 22

FKe+ Csemperagasztó 31 TGR Univerzális alapozó 10

FK-N Csemperagasztó 31 TKM Tufás mészhabarcs 8, 13, 22

FKeMax Gressragasztó, extra 31 TKV Tufás-meszes injektálóhabarcs 23

FKw Csemperagasztó fehér 31 TNF Tufás terméskő fugázó 36

FS Beltéri simítóvakolat 14 TOP Szárító simítóvakolat 22

GRW Nemesvakolat alapozó 16 UG Univerzális alapozó 10, 28

HM-2,5 Falazóhabarcs 8 VK Burkolóhabarcs 8

HM-5 Falazóhabarcs 8 VZ Klinkerhabarcs 8

IC 600 Injektáló krém 23 ZM Falazóhabarcs 8

IC600P Injektáló pisztoly 23 ZPF Kőburkolat fugázóhabarcs 36


7


8

Falazóhabarcsok

Falazóhabarcsok, speciális habarcsok

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / eHM - 2.5 11010040 Gyárilag előkevert mész-cement 1 zsákból (40 kg) 40 kg zsák 1400 kg 0-4 mm 43 1720
11010125 kötőnyagú falazóhabarcs M2,5 kb. 22-24 l habarcs 25 kg zsák 1200 kg 49,5 1237,5
Falazóhabarcs 11010000 1 tonna kb. 550 l 0-4 mm 44 44
silós - 0-4 mm 48 1920
1400 kg 0-4 mm 49 49
HM - 5 11020040 Gyárilag előkevert mész-cement 1 zsákból (40 kg) 40 kg zsák 62,5 1875
11020000 kötőnyagú falazóhabarcs M5 kb. 22-24 l habarcs silós - 63,5 63,5
Falazóhabarcs 1 tonna kb. 550 l 1260 kg 90 2250

ZM 11030030 Gyárilag előkevert mész-cement 1 zsákból (30 kg) 30 kg zsák - 155 6200
11030000 kötőnyagú falazóhabarcs M10 kb. 17-18 l habarcs silós
Falazóhabarcs 11050030 1 tonna kb. 550 l 875 kg 60 1800
Gyárilag előkevert mész-cement 25 kg zsák 61 61
LM 11061040 kötőnyagú hőszigetelő falazóhabarcs 1 zsákból (25 kg) 1400 kg természetes
M5 kb. 26-28 l habarcs 40 kg zsák 1260 kg kövekhez ajánlat kérésre
Hőszigetelő 1 tonna kb. 1100 l 35 zsák / raklap
falazóhabarcs Bel- és kültéri, természetes építőkövek - szürke színű 72 1950
tufás-mész kötőanyagú falazó és 1 zsákból (40 kg) 30 kg zsák 1260 kg
TKM vakolóhabarcsa M2,5 CSII kb. 22-24 l habarcs 35 zsák / raklap szürke színű 70 2100
1 tonna kb. 550-600 l 66 66
Tufás mészhabarcs 11120040 silós színes,
1 zsákból (30 kg) min. rendelés ajánlat kérésre
VK 11120000 Mész-cement kötésű díszítő tégla falazó, kb. 18 liter habarcs. 30 kg zsák
Ez a mennyiség kb. 35 zsák / raklap 1 raklap
Burkolóhabarcs fugázó habarcs. M5 0,6 m2 KMT falazóelem
Falazat nedvességfelvétele > 5% felrakásához elegendő 25 kg zsák
VK-f színes 42 zsák / raklap
1 zsákból (25 kg)
BK 12080025 Gyárilag előkevert cement kötésű falazó 30 cm: kb. 6 m2 30 kg zsák 1050 kg vékonyágyas
habarcs, pórusbeton építőelemek 24 cm: kb. 8 m2 42 zsák / raklap
Pórusbeton ragasztásához M10 20 cm: kb. 9 m2
falazóhabarcs 15 cm: kb. 12 m2 silós

VZ 11140030 1 zsákból (30 kg) 30 kg zsák 1260 kg szürke színű
kb. 18 liter habarcs. 42 zsák / raklap -
Klinkerhabarcs Mész-cement kötésű díszítő tégla falazó, Ez a mennyiség kb. szürke színű
0,6 m2 KMT falazóelem 1260 kg
11140000 fugázó habarcs. M5 felrakásához elegendő színes,
Falazat nedvességfelvétele < 5% min. rendelés

VZ-f színes 1 raklapGyárilag előkevert samotthabarcs kályhák,
tűzhelyek építéséhez, javításához, tűzterek
kialakításához (1200°C tűzállóság)
STM* 1 zsákból (5kg) 2,5 l friss 5 kg zsák - tűzálló ajánlat kérésre
habarcs keverhető
Samotthabarcs
13160005

FI Stone 23191041 Terméskövek és egyéb természetes kövek kb. 1,0 - 2,0 dl/m2 1 literes kanna - Vizes bázisú 2677 2677
vízlepergető impregnálására. Elsősorban (anyagszükséglet erősen
Kőimpregnáló nedvszívó kövekhez (üledékes, metamorf függ az alapfelülettől)
bevonat kőzetekhez). A bevont felületnek se a színe,
se a fénytörése nem változik.


9

Táblázatok

F alazó habarc s igén y falaz óelem ek szerint

Falazóelem típusa Falvastagság Anyagszükséglet Anyagszükséglet Falazóelem típusa Falvastagság Anyagszükséglet Anyagszükséglet
(nedves l/m2) (száraz kg/m2) (nedves l/m2) (száraz kg/m2)

HM2,5, HM5, ZM HM2,5, HM5, ZM HM2,5, HM5, ZM HM2,5, HM5, ZM

Kisméretű tömör tégla 25 50 87 Silka HM 200 NF+GT 20 9,6 16,8

Kisméretű tömör tégla 38 104 181 Silka HM 250 NF+GT 25 11,9 21,4

Soklyukú kisméretű tégla 25 50 87 Silka HM 300 NF+GT 30 14,3 25,7

Soklyukú kisméretű tégla 38 104 181 Mátratherm 45 N+F 45 26 45

Porotherm 44 N+F 44 29,5 51 Mátratherm 38 N+F 38 19 33

Porotherm 38 N+F 38 26 45 Mátratherm 30 N+F 30 17 29,5

Porotherm 30 N+F 30 19 33 B30-as tégla 30 67 116,5

Porotherm 25 N+F 25 17 29,5

Porotherm 20 N+F 20 13,5 23,5 Falazóelem típusa Falvastagság Anyagszükséglet Anyagszükséglet

Porotherm válaszfal 12 N+F 12 8 14 (nedves l/m2) (száraz kg/m2)

BK BK

Porotherm válaszfal 10 N+F 10 6,5 11,5 Ytong NF+GT Pve N+F 10 1,2 1,4

Bautherm 38 N+F 25 50 87 Ytong NF+GT 25 25 3,7 3,1

Bautherm 30 N+F 38 104 181 Ytong NF+GT 30 30 4,4 4,2

S AKRE T fala zóhaba rcsok osztá lyba sorolása

Habarcs típus Sakret termék A régi magyar szabvány A hatályos szabvány szerint
szerint (MSZ EN 998-2)

Normál falazóhabarcs − HF 10 M1
HM-2.5 HF 30 M 2.5
M5
HM-5, TKM, VK, VZ, HF 50 M 10
M 20
ZM HF 100 M5
M 10
− HF 200

Könnyű falazóhabarcs LM HF 50

Vékonyágyas falazóhabarcs BK HF 100


10

Esztrichek

Esztrichek és alapfelület előkészítőik

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e

515 2575

KS 13083105 Cementkontakt, tapadást elősegítő és kb. 1,5 kg/m2 5 kg zsák - kézi, gépi 2822 2822
nedvszívást kiegyenlítő anyagként kül- és feldolgozás 2059 10295
Cementes beltérben. Sima, gyengén nedvszívó 1967 19670
tapadóhíd felületeken cementbázisú termékek alá. 1876 37520
1886 9430
UG 23239001 Oldószermentes alapozóként szolgál 1 literes kanna - sárgán 1706 34120

Univerzális alapozó 23239005 a nedvszívó alapfelületeken és az azt kb. 0,5 - 3,0 dl/m2 5 literes kanna - pigmentált 3726 18630
követő réteg között. Kül- és beltéri

23239010 felhasználhatóságú. A termék az alapfelület erősen függ az alapfelület 10 literes kanna - kézi, gépi

nedszívásának függvényében higítható nedvszívásától, anyagától 20 literes kanna - feldolgozás

23239020 (1:1 - 1:3 vagy higítás nélkül).

TGR 23232005 Oldószermentes alapozóként szolgál kb. 1,0 - 2,0 dl/m2 5 literes kanna - kézi, gépi
a erősen nedvszívó alapfelületeken és
Mélyalapozó
az azt követő réteg között. Kül- és beltéri erősen függ az alapfelület feldolgozás

23232020 felhasználhatóságú. nedvszívásától, anyagától 20 literes kanna -

SHG 23260105 Oldószermentes gyors alapozó, kül- és kb. 0,5 - 1,5 dl/m2 5 literes kanna - száradási idő:
beltéri munkához. 3 óra járható, bevonható. kb. 1 óra
Gyorskötésű alapozó Száradás után érdes felületű lesz, ezért erősen függ az alapfelület
ideális például lapra lap burkolási nedvszívásától, anyagától
feladatokhoz.

Rekopox G 23144519 Kétkomponensű epoxi (reaktív műgyanta) Felhasználástól függ - árajánlat kérésre
23144512 bázisú gyors alapozó minden, nem
Epoxi alapozó nedvszívó felületre.BE-04 12010040 C20 minőségű esztrichbeton és 20 kg/m2/cm 40 kg zsák 1400 kg 0-4 mm 48 1920
12010025 vasbeton és beton aljzatok előállításához. 25 kg zsák 1200 kg 0-4 mm 55 1375
Beton esztrich 12010000 Beltéri felhasználásra, fűtött esztrich 0-8 mm 49
kialakításához is. Általános esztrich kötő-, silós - 0-4 mm 51,5 49
csúszó- és úsztatott esztrich kialakításához. 30 kg zsák 1260 kg 1545
52,5
BE-04A 12010030 C30 minőségű esztrichbeton és 20 kg/m2/cm silós - 48 52,5
12010100 vasbeton és beton aljzatok előállításához. 40 kg zsák 1400 kg 49 1920
Beton esztrich Kül- és beltéri felhasználásra, fűtött esztrich 59,5
kialakításához is. Általános esztrich kötő-, silós - 49
csúszó- és úsztatott esztrich kialakításához. 40 kg zsák 1400 kg 60,5 2380
Alkalmazható kültéri normál terhelésű
járdák, közlekedési felületek kialakítására. silós - 60,5

BE-08 12020040 C20 minőségű esztrichbeton és 20 kg/m2/cm
12020000 vasbeton és beton aljzatok előállításához.
Beton esztrich Beltéri felhasználásra, fűtött esztrich
kialakításához is. Általános esztrich kötő-,
csúszó- és úsztatott esztrich kialakításához.

BE-04 HS 12011140 C35 minőségű esztrichbeton és 20 kg/m2/cm
12011100 vasbeton és beton aljzatok előállításához.
Vízzáró esztrich Beltéri felhasználásra, fűtött esztrich
kialakításához is. Nagyobb igénybevételek
esetén esztrich kötő-, csúszó- és úsztatott
esztrich kialakításához, vízzáró
tulajdonsággal.


1234 11

Kötőesztrich
1 BE-04/BE-04A/BE-08 Esztrich
2 UG Nedvszíváskiegyenlítő alapozó
3 AMS/BAM/FAM Önterülő aljzatkiegyenlítő
4 Burkolat

1 2 7 4 6 Csúszóesztrich
3 5
1 TF technológiai fólia
8 2 BE-04/BE-04A/BE-08 Esztrich
3 AA/SBA Kenhető szigetelés
4 FFK/EF Flexibilis csemperagasztó
5 Burkolat
6 FF Keskeny fugázó + SD Szilikontömítő
7 D Flexibilis szigetelő szalag
8 padlóösszefolyó

12 567 Úsztatott esztrich
34
1 EPS 100 Lépésálló hőszigetelés - úsztató réteg
2 TF technológiai fólia
3 BE-04/BE-04A/BE-08 Esztrich
4 AMS/BAM/FAM Önterülő aljzatkiegyenlítő
5 AA/SBA Kenhető szigetelés
6 FFK/EF Flexibilis csemperagas
7 Burkolat


12

Esztrichek

Esztrich kiegészítők

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / m2 Ár / eEPS100 - 4 cm 32120006 Normál igénybevételek esetén - 6 m2/bála - ajánlat kérésre
32120005 alkalmazható lépésálló polisztirol lemez
Lépésálló hő- és 32130009 Vastagság: 4 cm Hővezetési
hangszigetelés 32130010
Normál igénybevételek esetén - 5 m2/bála - tényező: ajánlat kérésre
EPS100 - 5 cm alkalmazható lépésálló polisztirol lemez
Vastagság: 5 cm 0,038 W/mK
Lépésálló hő- és
hangszigetelés Normál igénybevételek esetén - 2,5 m2/bála - Táblaméret: ajánlat kérésre
alkalmazható lépésálló polisztirol lemez
EPS100 - 9 cm Vastagság: 9 cm 100x50 cm

Lépésálló hő- és Normál igénybevételek esetén (2 tábla/m2)
hangszigetelés alkalmazható lépésálló polisztirol lemez
Vastagság: 10 cm - 2,5 m2/bála - ajánlat kérésre
EPS100 - 10 cm

Lépésálló hő- és
hangszigetelés


13

Alapvakolatok

Alapvakolatok és alapfelület előkészítőik

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e

554 2770

KS 13083105 Cementkontakt, tapadást elősegítő és kb. 1,5 kg/m2 5 kg zsák - kézi, gépi 2259 31626
nedvszívást kiegyenlítő anyagként kül- és feldolgozás 73 2190
Cementes beltérben. Sima, gyengén nedvszívó 74
tapadóhíd felületeken cementbázisú termékek alá. 143 74
5720
BHR 23251014 Tapadóhíd sima betonfelületek és gipsz- kb. 0,25 - 0,5 kg/m2 14 kg vödör rózsaszín,
bázisú vakolatok között. Száradás után - érdes felületet 2085
Betonkontakt anyag 21060030 érdes felületű lesz - a kvarchomok tartalma 14 kg = 35 - 45 m2 30 kg zsák 2085
21060000 miatt - ezért alkalmazható beltéri, nem silós ad. 2540
MZP-04 11061040 vízterhelt felületek lapra lap burkolási Előfröcskölőként:
feladaihoz. kb. 5 kg/m2 40 kg zsák 1260 kg kézi 65
Cementes kézi Vakolatként: 35 zsák / raklap - feldolgozás 3100
előfröcskölő Alapként szolgál mész-cement, kézi vagy kb. 14 - 16 kg/m2
gépi vakolatok alatt. Elősegíti a tapadást 1400 kg vakoló és 79
TKM és nedvszívást egyenlít ki. Kézi 1 zsákból (40 kg) falazóhabarcs 1740
feldolgozhatóságú. kb. 24 - 26 liter habarcs
Tufás mészhabarcs 1 t = kb. 550 l habarcs 59
Bel- és kültéri, természetes építőkövek 2320
tufás-mész kötőanyagú falazó- és 1625
vakolóhabarcs. Műemléki épületek,
behatásokra érzékeny falazóelemek 59
optimális építőanyaga. M2,5 - CSII

Vakolatok felhordása előtt a legtöbb esetben valamilyen alapfelület előkészítésre vagy alapozásra van szükség és az alapfelülettel szemben elvárásaink vannak:

– Az alapfelületnek szilárdnak, síknak, repedésmentesnek, tisztának, portalannak, száraznak, zsiradéktól, olajtól mentesnek kell lennie.

– A nem hordképes mázat, festéket, krétásodó, porló részeket el kell távolítani.

– A felület nem zsugorodó, jól terhelhető legyen.

– Az extrém sima felületet fel kell érdesíteni.

– Új, erősen szívó alapfelületeken végezzünk próbaragasztást és alkalmazzunk nedvszívás kiegyenlítő alapozót.

– Az alapfelület nedvszívásától és tipusától függően használjunk alapozót:

Nedszívó alapfelületeken: SAKRET UG Univerzális alapozót vagy SAKRET UGG,
Nedvszívó falfelületek előkészítéséhez: SAKRET MZP-02 vagy SAKRET MZP-04 Cementes előfröcskölőt,
Nem nedvszívó alapfelület vagy meglévő burkolat: SAKRET SHG Gyorsalapozót,
Nem nedvszívó, nem ásványi alapfelületen: SAKRET SG Speciális alapozót,
Kontakt alapozáshoz: SAKRET KS vagy SAKRET MKH Tapadóhidakat.

Sima beton födémekhez (elsősorban gipszes vakolatok alá): SAKRET BHR Betonkontakt anyagot

PM extra 11074030 Mész-cement kötőanyagú kézi és gépi kb. 14 - 15 kg/m2/cm 30 kg zsák 1260 kg 0-0,7 mm 69,5
feldolgozhatóságú extra vakolat. 1 zsákból (30 kg)
Uniputz extra vakolat Alkalmazható az összes általános, vakolási kb. 2,2 m2-re elég
munkához és othhoni vakolat-helyreállítási
feladathoz. Finomszemcsés, extra
feldolgozási tulajdonsággal.

PM-01 11070030 Mész-cement kötőanyagú kézi alapvakolat, kb. 16 - 17 kg/m2/cm 30 kg zsák 1260 kg 0-1 mm 69,5
11070040 kül- és beltéri felhasználásra. Általános 1 zsákból (40 kg) 40 kg zsák 1400 kg 63,5
Uniputz vakolat 11070000 vakolási, vakolatjavítási célokra és befejező kb. 2,4 m2-re elég, 0-1 mm, 65
11080040 rétegek (pl. festék, színezővakolat stb.) 1 zsákból (30 kg) silós - fehér 77,5
PM-01w alapfelületének kialakítására. kb. 1,8 m2-re elég 40 kg zsák 1400 kg
11080000 0-2 mm 79
Uniputz vakolat, Mész-cement kötőanyagú, fehér színű kb. 16 - 17 kg/m2/cm silós -
fehér 11090030 kézi, gépi alapvakolat, kül- és beltéri 1 zsákból (40 kg) 0-4 mm 58
felhasználásra. Általános vakolási, kb. 2,4 m2-re elég 30 kg zsák 1260 kg
PM-02 11090000 vakolatjavítási célokra és befejező 59
11100040 rétegek (pl. festék, színezővakolat stb.) kb. 16 - 17 kg/m2/cm silós - 58
Univerzális habarcs 11100125 alapfelületének kialakítására. 1 zsákból (40 kg) 40 kg zsák 1400 kg 65
11100040 kb. 2,4 m2-re elég 25 kg zsák 1200 kg 59
PM-04 Mész-cement kötőanyagú kézi alapvakolat,
kül- és beltéri felhasználásra. Általános silós -
Grobputz, vakolási és vakolatjavítási célokra, kisebb
durva alapvakolat falazási feladatokhoz. Nem alkalmazható
pincék falához és lábazathoz.

Mész-cement kötőanyagú kézi alapvakolat, kb. 16 - 17 kg/m2/cm
kül- és beltéri felhasználásra. Általános 1 zsákból (40 kg)
vakolási és vakolatjavítási célokra, kisebb kb. 2,4 m2-re elég
falazási feladatokhoz. Nem alkalmazható
pincék falához és lábazathoz.


14

Alapvakolatok

Alapvakolatok és alapfelület előkészítőik

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e

30 kg zsák 1260 kg 0-1 mm 73 2190
silós - 0-1 mm 74 74
MZP-01 21050030 Lábazati alapvakolatok kézi és gépi kb. 13 - 14 kg/m2/cm 0-1 mm 65,5
21050000 felhasználáshoz, kül- és beltérben. 1 zsákból (30 kg) 40 kg zsák 1400 kg 66,5 2620
Cementes lábazati 21010440 Pincefalak és lábazatok kialakításához kb. 2,2 m2-re elég silós - 0-1 mm 60,5 66,5
vakolat 21010400 alkalmazható mészmentes alapvakolat. 61,5 2420
21010040 kb. 14 - 15 kg/m2/cm 40 kg zsák 1400 kg 90 61,5
APN 21010000 Mész-cement kötőanyagú gépi alapvakolat, 1 zsákból (30 kg) silós - 2700
kül- és beltéri felhasználásra. Össze- kb. 2,2 m2-re elég 91
Mész-cement tétele nagy teljesítményű bedolgozást tesz 30 kg zsák 1260 kg 91
vakolat lehetővé. Glettelhető kb. 13 kg/m2/cm
1 zsákból (40 kg) silós -
MAP-01 Mész-cement kötőanyagú gépi alapvakolat, kb. 3,0 m2-re elég
kül- és beltéri felhasználásra. Össze-
Mész-cement tétele nagy teljesítményű bedolgozást tesz kb. 11-12 kg/m2/cm
vakolat lehetővé. 1 zsákból (30 kg)
kb. 2,5 m2-re elég
MIP-02 21080030 Mész-gipsz kötőanyagú gépi alapvakolat,
21080000 simítható beltéri felhasználásra. Ideálisan
Mész-gipsz használható fal- és mennyezetfűtés
belső alapvakolat kialakítására. Alkalmazásával sík, fehér és
jó párafelvevő és leadó képességű felület
készíthető, ezért javasolt pl. gyerekszobák
kialakítására.MTP 21150040 Mész-cement kötőanyagú gépi hőszigetelő 30 mm rtg kb. 0,6 m2 30 literes zsák 1050 liter/ 0-1 mm 81 2430
alapvakolat, növelt perlit tartalommal 20 mm rtg kb. 1,0 m2 30 kg zsák raklap 0-0,5 mm 66 1980
Gépi hőszigetelő kül- és beltéri felhasználásra. 30 kg zsák 0-0,5 mm 66 1980
1260 kg
alapvakolat
Hővezetési tényező: λ=0,19 W/mK 1260 kg

FS 11160030 Meszes kötésű, kötés javító adalékkal kb. 1,2 - 1,3 kg/mm/m2
ellátott fehér színű beltéri finom
Beltéri simítóvakolat simítóvakolat. Nagy páraáteresztés és
könnyű bedolgozhatóság jellemzi.

KZS 11170030 Mész-cementkötésű, finom szem- kb. 1,3 - 1,4 kg/mm/m2
szerkezetű, kül- és beltéri simítóvakolat.
Mész-cement Általános simítási feladatokra ásványi,
simítóvakolat nedvszívó felületeken. Jól csiszolható,
szegezhető végső felületet ad.
Alapfelülete a legtöbb befejező rétegeknek,
mint festék, színezővakolat stb.


15

Alapvakolatok

Simítóvakolatok, speciális habarcsok és kiegészítő termékek

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e
2535
5 kg vödör 507 9625
25 kg vödör 385 6412,5
AG 24100305 Ásványi kötőanyagú, diszperzióval kb. 1,6 - 1,8 kg/mm/m2 - készre kevert,
24100325 módosított glettanyag. Alkalmazható új 25 kg zsák 600 kg könnyen 256,5 4075
Ásványi glett építésű vagy felújított vakolati rendszerek 1 zsák (25 kg) = 42 zsák/raklap alakítható
glettelési feladataihoz. Finomszemcsés, jól kb. 16 liter friss habarcs
csiszolható, fehér színű termék.

AM 13040025 Fém élvédők, profilok és vezető sínek 1050 kg gyorskötésű
gyorskötésű rögzítőhabarcsa. A gipszes
Rögzítőhabarcs rögzítőktől eltérően alkalmazható pincék-
ben és nedvességgel enyhén terhelt felü-
letek esetén is. Alkalmazható gyorskötésű
javítóhabarcsként kébelcsatornák, kisebb
vakolat és betonhiányok pótlására.

KSD 31040125 Polisztirol (EPS) lapok ragasztására és kb. 8 - 10 kg/m2 25 kg zsák 1050 kg szürke, 163
üvegszövetháló ágyazására. EPS-grafit és (ragasztás és ágyazás) 42 zsák/raklap rendszerben is
Hőszigetelő lábazati lapok beépítéséhez is.
rendszerragasztó Polisztirol hőszigetelő rendszerek eleme.

Glettről röviden

A vakolatok és falazatok készítésekor az egyik legfontosabb - mégis sokszor mellőzött - elvárásunk az esztétikai megjelenés. A szép megjelenés – és nem utolsó sorban butoraink
beépítésekor tapasztalt illeszkedés – fontos szempont és ennek elérésének egyik alapfeltétele a sík és hordképes alapfelület kialakítása. Belső falfelületeink többfélék lehetnek, ezért
simításukhoz, glettelésükhoz jól alklamazkodó és egyenletes minőségű és tulajdonságú glettre van szükség. Ennek egyik legjobb terméke a SAKRET DG, mert készre kevert, könnyen
fel- és eldolgozható, jó tapadóképességgel rendelkező többcélú glettanyag. Az alapfelület szempontjából felhordható beton és vasbeton, vakolt vagy gipszkarton felületre. Finom szem-
csemérete miatt ideális anyaga a vékony glettelési, simítási feladatokhoz.

A termék gyárilag készre kevert, ezért nem kell hozzáadni semmit. A csomagolás felnyitása után a érdemes az anyagot átkeverni, átmozgatni. Feldolgozható kézi és gépi eszközökkel
is. Ez természetesen jelenti mind a felhordást, mind a csiszolást. Az annyag felületre való juttatása előtt az alafelület anyagának és nedvszvásának függvényében javasolt alapfelület

előkészítőt, alapozót használni. Az alapozó száradása után felvihető a glett.

BWB 43060005 Bel- és kültéri munkákhoz, falra és padlóra. kb. 1,6-1,9 kg/m2/mm 5 kg zsák - beton 255 1275
43060025 Ásványi felületek javítására, mint: vakolt- és 1050 kg kozmetika, 229 5725
Betonkence betonfelület, falazatok, lépcsők, rámpák 25 kg zsák lejtéskialakítás
kiegyenlítési és glettelési feladataihoz. 42 zsák/raklap
Alkalmazható kül- és beltéri padlófelületek
lejtés kialakítására.
CT-C25-F6, 0-10 mm vastagságban

BWB4 43060325 Beton és vasbeton felületek közép- kb. 14-16 kg/m2/cm 25 kg zsák 1050 kg Homlokzati 416 10400
vastag helyreállítási munkáihoz alkalmas 42 zsák/raklap elemeke
Javítóhabarcs javítóhabarcs. Alkalmazható egyéb ásványi
felületek (pl: vakolat) helyreállítására is. javítására is
A KS tapadóhíddal és a BWB-vel alkotnak
közös rendszert.FI Stone 23191041 Terméskövek és egyéb természetes kövek kb. 1,0 - 2,0 dl/m2 1 literes kanna - Vizes bázisú 2082,5 2082,5
vízlepergető impregnálására. Elsősorban (anyagszükséglet erősen
Kőimpregnáló nedvszívó kövekhez (üledékes, metamorf függ az alapfelülettől) 50 fm/tekercs
bevonat kőzetekhez). A bevont felületnek se a színe, 68,75 fm/köteg
se a fénytörése nem változik.
75 fm/köteg
45 fm/köteg
15 fm/köteg
9-KH 25190050 Kül- és beltéri, kézi és gépi vakolatok kb. 1,1 m2/m2 - rácsosztás: 445 22250
erősítésére szolgáló lúgálló háló. (átlapolások és átfedések 10x10 mm
Vakolaterősítő háló Alkalmazásával részben felvehetőek a miatt)
vakolat belső nyíróerői, ezáltal
csökkenthető a repedéshajlam. -

31-BS 275,300 25010275 Beltérben alkalmazható pozitív élek 2,6 fm/db 222 15262,5
25010300 kialakítására szolgáló vakolóprofil.
Sarokvédő profil, Alkalmatásával könnyíthető a vakolási -
beltéri munka és a síkok, élek kialakítása.
Vakolatvastagság: min. 12 mm 2,6 fm/db 222 16650

32-KS 25080300 Bel- és kültérben alkalmazható élek PVC éllel 693 31185
25080301 kialakítására szolgáló vakolóprofil. 3KS 300
Sarokvédő profil, 25090300 Alkalmatásával könnyíthető a vakolási
kültéri munka és a síkok, élek kialakítása. - - Horganyzott
Vakolatvastagság: min. 15 mm -
32-KDU-300 acél éllel 563 25335
Bel- és kültérben alkalmazható mező- 3KS 301
Univerzális dilatációs és sarokdilatáció kialakítására szolgáló
profil profil. Vakolat síkok teljes rétegen átmenő flexiblis
elválasztására szolgáló elem.
- középső 8072 121080

résszel


16

Fedővakolatok

Fedővakolatok és alapozóik

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Szemcse Ár / kg Ár / e
Szín
1699 3398
1500 7500
1333,5 20002,5
GRW/GRF 23290002 Oldószermentes diszperziós bázisú kb. 1,5 - 2,5 dl/m2 2 literes kanna - kikötve érdes
23290005 folyékony alapozó. Fehér és színezett (függ az alapfelület 5 literes kanna - felületet ad 2365,5 23655
Nemesvakolat 23290015 változatban. Alkalmazható vödrös és nedvszívó képességétől) 15 literes kanna 360 kg
alapozó zsákos kiszerelésű, diszperziós, szilikát és színezett 3464,5 17322,5
szilokgyanta alapú termkekhez is. Kikötve kb. 1,7 - 2,2 dl/m2 10 literes kanna változatnál +
érdes felületet ad. Alkalmazható kül- és (függ az alapfelület 231 6930
beltérben is. Színezett alapozó elsősorban nedvszívó képességétől) színfelár
a gördülőszemcsés struktúrájú termékek 259 7770
alatt alkalmazható.
563 14075
SFV 23082010 Káli-vízüveg kötőanyagú alapozó nagy 534,5 13362,5
elsősorban szilikát festékek alá, de nedv- - páraáteresztő 534,5 13362,5
Szilikát és szívás kiegyenlítőként és felület szilárdí- 534,5 13362,5
felületszilárdító tóként is alkalmazható a legtöbb típusú képesség 534,5 13362,5
alapozó festék alatt. Kül- és beltéri felhasználásra, 715 17875
nagyfokú páraáteresztő képességgel. száradási idő: 715 17875
- kb. 1 óra 715 17875
Oldószermentes gyors alapozó, kül- és kb. 0,5 - 1,5 dl/m2 805,5 20137,5
lila szín 805,5 20137,5
SHG 23260105 beltéri munkához. 3 óra járható, bevonható. erősen függ az alapfelület 5 literes kanna 805,5 20137,5
Száradás után érdes felületű lesz, ezért nedvszívásától, anyagától
Gyorskötésű alapozó ideális például lapra lap burkolási

feladatokhoz.

RP-2 22040003 Egyrétegű kül- és beltéri, cementkötésű 1 zsák (30 kg) = 30 kg zsák 1260 kg 0 - 2 mm
vékonyvakolat, gördülő szemcsés kb. 10 m2 42 zsák/raklap
Dörzsölt ásványi struktúrával. Ideális fedővakolata régi
nemesvakolat technológiával épült vagy műemléki
épületeknek, nagy páraeteresztő
képessége miatt. Csak fehér színben!

SCP-2 Egyrétegű kül- és beltéri, cementkötésű 1 zsák (30 kg) = 30 kg zsák
vékonyvakolat, simított struktúrával. Ideális kb. 9 m2 42 zsák/raklap

Simított ásványi 22080013 fedővakolata régi technológiával épült vagy kb. 1,0 - 1,2 kg/m2 1260 kg 0 - 2 mm
1 vödör (30 kg) fehér
nemesvakolat műemléki épületeknek, nagy páraeteresztő kb. 20-25 m2-re elég

képessége miatt. Csak fehér színben!

DRP 22300125 Műgyanta kötésű hengerrel struktúrálható 25 kg vödör 600 kg
fedővakolat. A henger kialakításának
Hengerelt megfelelő struktúrűk állíthatóak elő.
vékonyvakolat Színes: Színfelár csoportok!

KH 22122325 Műgyanta kötésű kapart vagy dörzsölt kb. 2,5 kg/m2 25 kg vödör 600 kg K1,5 - fehér
22132125 struktúrájú fedővakolat. Könnyű kb. 3,0 kg/m2 K2,0 - fehér
Műgyantavakolat 22151425 bedolgozhatóság és jó anyagszükséglet kb. 2,2 kg/m2 R1,5 - fehér
K - kapart struktúra 22169425 jellemzi. kb. 2,7 kg/m2 R2,0 - fehér
Színes: Színfelár csoportok!
R - dörzsölt struktúra

SK 22182125 Szilikát kötésű kapart vagy dörzsölt kb. 2,5 kg/m2 25 kg vödör 600 kg K1,5 - fehér
22192125 struktúrájú fedővakolat. Könnyű kb. 3,0 kg/m2 25 kg vödör 600 kg K2,0 - fehér
Szilikátvakolat 22221265 bedolgozhatóság és nagy páraáteresztés kb. 3,0 kg/m2 R2,0 - fehér
K - kapart struktúra 22240025 jellemzi. K1,5 - fehér
22250225 Színes: Színfelár csoportok! K2,0 - fehér
R - dörzsölt struktúra 22281225 R2,0 - fehér
Szilikongyanta kötésű kapart vagy dörzsölt kb. 2,5 kg/m2
SH struktúrájú fedővakolat. Könnyű kb. 3,0 kg/m2
bedolgozhatóság, nagy páraáteresztés, kb. 2,7 kg/m2
Szilikongyanta nagy víz- és portaszítás jellemzi.
vakolat Színes: Színfelár csoportok!
K - kapart struktúra

R - dörzsölt struktúra


17


18

Fedővakolatok

Lábazati díszítővakolatok és kiegészítő termékek

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e

1292 29716
1165 23300
BSP-1 22310023 Műgyanta kötésű, könnyen feldolgozható, kb. 3,0 kg/m2 23 kg vödör 0-1 mm, 1238 24760
csapóeső- és környezeti hatásoknak 20 kg vödör - színezett 2915 2915
Lábazati ellenálló, páraáteresztő díszító lábazati 1 literes kanna 2677 2677
díszítővakolat vakolat. 1 literes kanna kaviccsal

BSP-2 22320023 0-2 mm,
Lábazati színezett
díszítővakolat Műgyanta kötésű, könnyen feldolgozható, kb. 4,0 kg/m2 kaviccsal
csapóeső- és környezeti hatásoknak -
0-2 mm,
BSP-N 22320023 ellenálló, páraáteresztő díszító lábazati természetes
vakolat. kaviccsal
Lábazati

díszítővako lat

AR 61010011 Savmentes kőtisztító lúgálló felületek kb. 1,5 - 3,0 dl/m2 - Kül- és
tisztítására, szerves és szervetlen beltérben
Moha- és algatisztító szennyeződés eltávolítására. A (1:1 arányúra higítva
megtisztított felületen, higítva megelőzésre)
megelőzésre is alkalmazható.

FI Stone 23191041 Terméskövek és egyéb természetes kövek kb. 1,0 - 2,0 dl/m2 - Vizes bázisú
vízlepergető impregnálására. Elsősorban (anyagszükséglet erősen
Kőimpregnáló nedvszívó kövekhez (üledékes, metamorf függ az alapfelülettől)
bevonat kőzetekhez). A bevont felületnek se a színe,
se a fénytörése nem változik.
BSP-1

021 022 023 024 025 026 027 028 029 030

031 032 033 034 035 036 037 038 039 040

BSP-2

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

BSP-N

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
A képek csak illusztrációk! A tényleges színválasztáshoz keresse kereskedőpartnereinknél lévő mintákat, vagy készítsen próbafelületet!


19

Építési festékek

Építési festékek és alapfelület előkésztőik, glettek

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Szemcse Ár / kg Ár / e
SzínSFV 23082010 Káli-vízüveg kötőanyagú alapozó kb. 1,7 - 2,2 dl/m2 10 literes kanna nagy 2365,5 23655
elsősorban szilikát festékek alá, de nedv- - páraáteresztő
Szilikát és szívás kiegyenlítőként és felület szilárdí- (függ az alapfelület
felületszilárdító tóként is alkalmazható a legtöbb típusú nedvszívó képességétől) képesség
alapozó festék alatt. Kül- és beltéri felhasználásra,
nagyfokú páraáteresztő képességgel.

Oldószermentes gyors alapozó, kül- és

SHG 23260105 beltéri munkához. 3 óra múlva járható, kb. 0,5 - 1,5 dl/m2 5 literes kanna - száradási idő: 3726 18630
bevonható. Száradás után érdes felületű kb. 1 óra
Gyorskötésű alapozó lesz, ezért ideális például lapra lap erősen függ az alapfelület
burkolási feladatokhoz. Kézi feldolgozású nedvszívásától, anyagától

ecsettel, hengerrel.

24100305 Ásványi kötőanyagú, diszperzióval 5 kg vödör - készre kevert, 507 2535
24100325 módosított glettanyag. Alkalmazható új 25 kg vödör 600 kg könnyen 385 9625
építésű vagy felújított, vakolati rendszerek alakítható
glettelési feladataihoz. Finomszemcsés, jól
csiszolható, fehér színű termék.
AG kb. 1,6 - 1,8 kg/mm/m2

Ásványi glett

DFI / DFI-F 23177085 Műgyanta kötésű beltéri festék. Szinte kb. 1,8 - 2,5 dl/m2 15 literes vödör fehér 682,5 10237,5
teljesen feszültségmentes. Általánosan I. színcsoport 870,5 13057,5
Diszperziós beltéri alkalmazható a legtöbb beltéri helyiség II. színcsoport 1066 15990
festék esetén. Kézi- és gépi feldolgozhatóságú. - 1512 22680
Színes: Színfelár csoportok! III. színcsoport 2343 35145
(színek a színkártya 320 színe szerint) IV. színcsoport 6747,5 101212,5
V. színcsoport

DFI Extra 23178015 Műgyanta kötésű beltéri festék. Szinte kb. 1,8 - 2,5 dl/m2 15 literes vödör 336 kg fehér 717,5 10762,5
23180214 teljesen feszültségmentes. Általánosan kb. 1,8 - 2,5 dl/m2 24 vödör/raklap
Diszperziós beltéri 23031015 alkalmazható a legtöbb beltéri helyiség 336 kg fehér 391 5474
festék - extra esetén. Kézi- és gépi feldolgozhatóságú. 14 literes vödör
Egy rétegű, biztos fedés 24 vödör/raklap
DFI Standard Szín: Fehérben kapható, de színezhető!
15 literes vödör
Diszperziós beltéri Műgyanta kötésű beltéri festék. Szinte 24 vödör/raklap
festék - normál teljesen feszültségmentes. Általánosan
alkalmazható a legtöbb beltéri helyiség
KIF esetén. Kézi- és gépi feldolgozhatóságú.
Szín: Fehérben kapható, de színezhető!
Meszes beltéri
festék Eco: jó ár/érték arány

Standard: festék általános felhasználásra

Max: egy rétegű, biztos fedés

Meszes kötésű beltéri festék. Mészhidrát kb. 1,8 - 2,5 dl/m2 336 kg fehér ajánlat kérésre
tartalmú festék. Ideális festéke a felújítások
utáni festési feladatokhoz, elsősorban régi
technológiával készült épületek esetén.
Kézi- és gépi feldolgozhatóságú.

Szín: Fehérben kapható!


20

Építési festékek

Építési festékek és alapfelület előkésztőik, glettek

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Szemcse Ár / kg Ár / e
SzínDFA / DFA-F 23151015 Műgyanta kötésű kültéri festék. Szinte kb. 1,8 - 2,5 dl/m2 15 literes vödör 360 kg fehér 1094,5 16417,5
teljesen feszültségmentes. Általánosan 15 literes vödör - I. színcsoport 1285 19275
Diszperziós kültéri alkalmazható homlokzati felületek 15 literes vödör II. színcsoport 1478 22170
festék átvonására. Alkalmazható színbeli III. színcsoport 1955,5 29332,5
egalizálásra (1 vagy 2 rétegben). IV. színcsoport 2785,5 41782,5
Kézi- és gépi feldolgozhatóságú. V. színcsoport 7159,5 107392,5
Színes: Színfelár csoportok! 2186,5 32797,5
(színek a színkártya 320 színe szerint) fehér 2373,5 35602,5
I. színcsoport 2506 37590
SFF / SFF-F 23040115 Szilikát bázisú kül- és beltéri festék. kb. 1,7 - 2,5 dl/m2 II. színcsoport 2855,5 42832,5
Ásványi felületek optimális festéke. III. színcsoport 3461 51915
Szilikát kültéri festék Általánosan alkalmazható homlokzati és IV. színcsoport 4422 66330
beltéri felületek festésére (felújító V. színcsoport
vakolatrendszerek esetén is). Nagy
páraáteresztése miatt javasolt WTA
rendszerek vagy felújító vakolatrendszerrel
javított falazatok esetén.
Színes: Színfelár csoportok!
(színek a színkártya 320 színe szerint)

SHF / SHF-F Szilikongyanta kötésű kül- és beltéri festék. fehér 2166 32490
Időjárásálló, víz- és portaszító, nagy -
Szilikongyanta kültéri 23110015 páraáteresztő képességű festék. kb. 2,0 - 2,6 dl/m2
festék Alkalmazható színbeli egalizálásra (1 vagy színes
2 rétegben).
Kézi- és gépi feldolgozhatóságú. színcsoportok
Színes: Színfelár csoportok!
(színek a színkártya 320 színe szerint)


21


22

Felújító rendszer

Felújító vakolatrendszer elemei és segédanyagai

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / eBel- és kültéri, természetes építőkövek 1 zsákból (40 kg)
tufás-mész kötőanyagú falazó és kb. 26-28 l habarcs
vakolóhabarcsa M2,5 CSII 1 tonna kb. 1100 l
TKM 40 kg zsák természetes 154,5 6180
kb. 5 kg/cm/m2 35 zsák / raklap kövekhez
Tufás mészhabarcs 50%-os fedettség esetén 108 3240
11061040 1 zsákból (30 kg) = 30 kg zsák 1400 kg nedves falak 90 2250
kb. 1,8 - 2,0 m2-re elég 42 zsák/raklap esetén 68,5 2055
TAS 24011040 Cementes kötésű szárító előfröcskölő, 1260 kg
24041025 szárító vakolatokhoz, nedvességgel terhelt kb. 11 - 12 kg/cm/m2 25 kg zsák 1050 kg nedves falak
Szárító, előfröcskölő 24051030 falazatok esetén. CSIII 1 zsákból (25 kg) = 42 zsák/raklap 1260 kg esetén
vakolat kb. 2,2 m2-re elég 0-2 mm
Cementes kötésű szárító alapvakolat, 30 kg zsák
TAP nedvességgel terhelt falazatok esetén, kb. 0,4 - 0,5 kg/mm/m2 42 zsák/raklap nedves falak
kül- és beltérben. 1 zsákból (40 kg) = esetén
Szárító alapvakolat Kézi- és gépi feldolghatóságú.CSII kb. 8 m2-re elég
0-0,5 mm
TOP Cementes kötésű, a szárító vakolatok
simítóvakolata, kül- és beltérben nedves-
Szárító simítóvakolat séggel terhelt falazatok esetén. CS II-W2

A szerkezetekben megjelenő víz hosszútávon károsítnai fog, ezért a fontos a szerkezetek állapotának felmérése és a helyreállítás ütemének, az alkal-mazott anyagoknak és
a technológiának a meghatározása, tervezése. A megelőző lépések nélkül nehezen képzelhető el műszakilag korrekt helyreállítás.

Az épületek szerkezeteiben a szigetelés illetve az elégtelen nedvesség védelem hiányában nedves-ség felszívódás indul meg. Amennyiben a falazatba jutó nedvesség nagyobb, mint
amely el tud párologni, abban az esetben a szerkezet nedvesedni, vizesedni fog. A felületen megjelennek a jellegzetes „salétrom” illetve penészgomba nyomok. A felszívódó nedvesség
- részben a talajból, részben az épületszerkezetekből - oldott só-ionokat is tartalmaz. Ezek az oldott sók (szulfátok, kloridok, nitrátok stb.) károsítják az építőanyagok hidraulikus kötéseit.
A nedvesség a légtérrel érintkező felületeken elpárolog, míg az oldott ásványi sók a felületen maradnak és a párolgási zóna felett kikristályosodnak.SAS 24010030 Cementes kötésű javító-szárító kb. 5 kg/cm/m2 30 kg zsák 1260 kg 0-4 mm 156,5 4695
előfröcskölő, szárító vakolatokhoz, 50%-os fedettség esetén 42 zsák/raklap 1260 kg 297 8910
Javító-szárító, WTA nedvességgel és sóval terhelt falazatok 1 zsákból (30 kg) = 1260 kg nedves és 210,5 6315
előfröcskölő vakolat esetén. CSIII WTA kb. 3,0 m2-re elég 30 kg zsák sóterhelt falak
42 zsák/raklap
SAP 24040130 Cementes kötésű szárító alapvakolat, kb. 9 - 10 kg/cm/m2 esetén
nedvességgel és sóval terhelt falazatok 1 zsákból (30 kg) = 30 kg zsák 0-2 mm
Javító-szárító WTA esetén, kül- és beltérben. kb. 3,8 m2-re elég 42 zsák/raklap nedves és
alapvakolat Kézi- és gépi feldolghatóságú.CSII WTA sóterhelt falak
kb. 1,1 - 1,2 kg/mm/m2 esetén
SOP 24060030 Cementes kötésű, a szárító vakolatok 1 zsákból (30 kg) = 0-0,5 mm
simítóvakolata, kül- és beltérben nedves- kb. 3,4 m2-re elég
Javító-szárító WTA séggel és sóval terhelt falazatok esetén.
simítóvakolat CS II-W2 WTA

A vízben oldott sók kristályosodása térfogatnövekedéssel jár, ami az építőanyagok roncsolódásához, aprózódásához vezet. A leggyakrabban alkalmazott építőanyagok -
mint a habarcs, a beton és a kerámia - nem képesek ellenállni a belső feszítő erőnek.

Szükséges a falazatok sómentesítése, a sók eltávolítása. Az épület falazata a kapillárison keresztül a nedvességet felszívta. A vízben lévő ásványi sók az épület falazatában valamint
vakolatában a higroszkópos tulajdonságuk révén roncsolást végeznek, ezért szükséges a felázott, felvizesedett vakolatot eltávolítani, legalább a nedvesedési vonal +70-90 cm ráhagyás-
sal. A vakolat leverés után a falfelületét meg kell tisztítani, a megtisztított falfelület mechanikai úton sótalanítani kell (drótkefével). A mechanikai sóeltávolítás után egy légpórusos vakolat
kerüljön felhordásra, ami biztosítja a falfelület kipárolgását, száradását és a falban lévő sók elraktározását. Erre a vakolat-rendszerre azért van szükség, mivel a sima normál vakolat nem
képes a falban lévő ásványi sóknak ellenállni így száradás után is gyorsan károsodhat. A légpórusos vakolat előnye, hogy a fal felületén kipárolgó ásványi sókat elraktározza, megkötés,
megszilárdulás után hidrofób (nem képes a környezetéből nedvességet magába szívni). Az elkészített, megszilárdult légpórusos vakolatra minden esetben csak páraáteresztő festés
vagy felületképzés (szilikát anyagú és nem gipszes glettelés) alkalmazható.


23

Felújító rendszer

Felújító vakolatrendszer elemei és segédanyagai

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / eIC 600 43010600 Falszerkezetek utólagos vízszigetelésére falvastagságtól függő 600 ml tömlő - fehér színű 11276 135312
szolgáló sziloxán bázisú krém. Kézi feldol- mennyiség 12 tömlő/doboz
Injektáló krém gozású, könnyen bedolgozható termék.

IC 600P 72100000 IC 600 injáktáló krém feldolgozásához - 1 db - fekete színű, 61377,5 61377,5
szükséges zárt tartályú 600 ml-es 1 db/doboz Sakret logóval
Kinyomópisztoly kinyomópisztoly

A függőleges teherhordó szerkezetek szigetelésére a fúrt szilikon- vagy sziloxán mikroemulziós injektálásos módszer is alkalmas. Kiemelendő azonban az a tény, hogy a falazatok magas
nedvességtartalma miatt a gravitációs módszerek nem alkalmazhatóak, mivel külső nyomás nélkül nem képes az injektálószer a vizet kiszorítani, átvenni annak helyét a pórusokban. Az
injektálószert közepes (min. 6-12 bar) nyomással kell a falazatba bejuttatni.

Az injektáló szerrel szemben az alábbi követelményeket támasztjuk:
- A falazat min. 95% relatív nedvesség-tartalmáig alkalmazható legyen.
- Kis molekula méretű legyen, ezzel is biztosítsa a jobb penetrációt. Ne csökkentse a kapillárisok pára általi átjárhatóságát.
- UV és kémiai rezisztancia. Magas hatóanyag-tartalom (azonos hígítás mellett jobb víztaszító hatás legyen elérhető)
- Önkatalizáló legyen a kötése (térháló-sodása), azaz a koncentrátum tartalmaz-zon kötésgyorsító anyagot és ne kelljen alkalikus katalizátorokat alkalmazni utóinjektáló szerként.
- Ne csak lúgos kémhatású anyagok hidrofóbizálását biztosítsa, hanem a semleges pH tartományban is alkalmazható legyen.
- A koncentrátum vízzel hígítható legyen. (Az alkoholos oldatok szennyezik a környezetet, korlátozzák az épület használhatóságát az oldószer elpárol-gásáig, annak ellenére, hogy a

vízzel létesített H-híd kötések miatt a az oldószer párolgása során csekély mértékben növelik a falazat száradásának hatékonyságát.

A fentiekben leírtak alapján látható, hogy a magas (>98%) hatóanyag-tartalmú amino-alkyl sziloxánok a legalkalmasabbak erre a feladatra. Ezen injektálószerek a WTA 4-4-04/D Merk-
blatt szerinti minősítéssel rendelkeznek. A korábban alkalmazott szilikon mikroemulzió koncentrátumok SMK (poli-dimetil sziloxánok) nem amino- hanem alkoxy csoporttal rendelkeznek,
azaz nem autokatalizált a kötés kialakulása és a koncentrátumok hatóanyag tartalma is kisebb. Ezért ezeket célszerű alkáli-szilikonátokkal utóinjektálni. Így annak ellenére, hogy ren-

delkeznek WTA 4 4-04/D szerinti minősítéssel, inkább csak 85% relatív nedvességtartalomig javasolt ezeket alkalmazni.

TKV* 24090030 Főként történelmi, műemlékvédelmi épüle- 1 zsákból (30 kg) = 30 kg zsák 1260 kg kézi, gépi ajánlat kérésre
13082125 tek falazatainak javításakor használatos, kb. 22 liter friss habarcs 42 zsák/raklap 1050 kg 0-1 mm 360 9000
Tufás-meszes repedések és üregek kitöltésére.
injektálóhabarcs 25 kg zsák szürke
Épületek felületi szigetelésére, kül- és kb. 1,4 - 1,6 kg/mm/m2 42 zsák/raklap
AD beltérben. Hidegburkolati rendszerek
vízszigetelő rétegének. Alkalmazható fala-
Kenhető vízszigetelő zatok egyentlenségeinek és vízszigetelő
bevonat rétegének együtemű anyagának.
Vízeloszlató alapozónak nedvességgel
terhelt falazatokhoz, vízzáró habarcs. Nagy
szilárdság és könnyű bedolgozhatóság
jellemzi. Rétegvastagság: min. 5 mm

NR 61010013 Nagy hatékonyságú salétrom eltávolító a felületi szennyezett- 1 literes kanna - színtelen 3609,5 3609,5
cement, műkő, tégla vakolat felületén ségtől függő mennyiség
Salétrom eltávolító kivirágzó sók eltávolítására.

FI Stone 23191041 Terméskövek és egyéb természetes kövek kb. 1,0 - 2,0 dl/m2 1 literes kanna - Vizes bázisú 2677 2677
vízlepergető impregnálására. Elsősorban (anyagszükséglet erősen
Kőimpregnáló nedvszívó kövekhez (üledékes, metamorf függ az alapfelülettől)
bevonat kőzetekhez). A bevont felületnek se a színe,
se a fénytörése nem változik.

1
12
2 1

3 3
4
4 67 2
5 3

54

5

Régi homlokzatok helyreállítása Sóval és/vagy nedvességgel terhelt Károsodott, sérült és terhelt
falak helyreállítása falszerkezetek helyreállítása

1 Hordképes alapfelület 1 Hordképes alapfelület 1 Hordképes alapfelület
2 SAS Szárító-javító előfröcskölő (50%-os fedettség)
2 TAS Szárító előfröcskölő 2 SAS Szárító-javító előfröcskölő (50%-os fedettség) 3 SAP Szárító-javító alapvakolat (min. 2 cm)
4 SOP Szárító-javító simítóvakolat
3 TAP Szárító alapvakolat (hálóerősítéssel) 3 SAP Szárító-javító alapvakolat (min. 2 cm) 5 Ásványi nemesvakolat vagy festék
4 TOP Szárító simítóvakolat 6 FSP Flexibilis homlokzatjavító
4 SOP Szárító-javító simítóvakolat 7 Mechanikailag rögzített hálóerősítés
4 Ásványi nemesvakolat vagy festék
5 Ásványi nemesvakolat vagy festék


24

Hőszigetelő rendszer

Hőszigetelő rendszerragasztó, hőszigetelő lemezek

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / eSKA Polisztirol lapok ragasztására és üveg- kb. 8 - 10 kg/m2 25 kg zsák 117 2925
42 zsák/raklap 4075
Hőszigetelő lap 31140025 szövetháló ágyazására. Nem alkalmazható 1050 kg szürke
ragasztó és 25 kg zsák
ágyazóhabarcs lábazaton és lábazati hőszigetelő lapokhoz. (ragasztás és ágyazás) 42 zsák/raklap

KSD 31040125 Polisztirol (EPS) lapok ragasztására és kb. 8 - 10 kg/m2 25 kg zsák 1050 kg szürke, 163
üvegszövetháló ágyazására. EPS-grafit és (ragasztás és ágyazás) 42 zsák/raklap rendszerben is
Hőszigetelő lábazati lapok beépítéséhez is.
rendszerragasztó Polisztirol hőszigetelő rendszerek eleme. 25 kg zsák
42 zsák/raklap
KAMPro 31010325 Polisztriol (EPS és EPS-Grafit) és ásvány- kb. 8 - 10 kg/m2 1050 kg szürke, széles 219 5475
gyapot hőszigetelő lapok ragasztására, (ragasztás és ágyazás) bála felhasználási
Hőszigetelő üvegszövet háló ágyazására és glettelésére
rendszerragasztó szolgáló ragasztó. Lábazaton festhető bála terület
felület kialkítására. Megfelelő alapfelület
előkészítés után, erősítő háló alkalmazása bála
mellett homlokzatok átvonására, vékony
glettelésére is alkalmazható. bála

Polisztriol (EPS és EPS-Grafit) és ásvány- 50 m/tekercs
33 tekercs/raklap
gyapot hőszigetelő lapok ragasztására,
25 m/tekercs
KAM 31010225 üvegszövet háló ágyazására és glettelésére kb. 8 - 10 kg/m2 30 tekercs/raklap 1050 kg szürke, széles 254 6350
szolgáló ragasztó. Lábazaton festhető (ragasztás és ágyazás) felhasználási
Hőszigetelő felület kialkítására. Megfelelő alapfelület
rendszerragasztó előkészítés után, erősítő háló alkalmazása terület

mellett homlokzatok átvonására, vékony

glettelésére is alkalmazható.

EPS 32530000 Expandált polisztirol keményhab homlokzati - - 100x50 cm ár külön kiadva

Homlokzati hőszigetelő lemez. λ=0,038 W/mK
hőszigetelő lap 2-20 cm-es vastagságában

EPS Grafit 32280000 Grafittal javított, expandált polisztirol - - 100x50 cm ár külön kiadva
keményhab homlokzati hőszigetelő lemez,
Homlokzati extra extra hőszigetelő képességgel.
hőszigetelő lap λ=0,031 W/mK
2-20 cm-es vastagságában

XPS 32330000 Extrudált lábazati hőszigetelő lap. Csekély - - ÚJ! ár külön kiadva
vízfelvételű.
Lábazati λ=0,038 W/mK
hőszigetelő lap 2-20 cm-es vastagságában

MF Ásványgyapot (szálas) homlokzati ár külön kiadva
hőszigetelő lap. Alkalmazható szerelt vagy

Ásványgyapot 33330000 vakolt homlokzatok esetén. - - 100x60 cm

hőszigetelő lap λ=0,038 W/mK

2-20 cm-es vastagságában

WDVS háló 33010056 Üvegszövet erősítőháló hőszigetelő kb. 1,1 m2/m2 - 4x4 mm-es 400 20000
rendszerek kialakítására. Lúgálló, ezért rácsméret
Üvegszövet alkalmazható csemperagasztók vagy (átlapolások és
erősítőháló finomszemcsés, vékony vakolatok átfedések miatt)
erősítésére is.(145 gr/m2).

PG 33000330 Üvegszövet erősítőháló hőszigetelő kb. 1,1 m2/m2 - 25 m2/tekercs 1414 35350
rendszerek kialakítására. Lúgálló, ezért
Páncélháló alkalmazható csemperagasztók vagy (átlapolások és
finomszemcsés, vékony vakolatok átfedések miatt)
erősítésére is.(330 gr/m2).


25

Táblázatok

Hőszig eteletl en és hőszig etelt fa lszerkezetek U értékei

Falszerkezet Falvastagság Hővezetési Szigetelés Hőátbocsátási tényező U (W/m2K)
(cm) tényező nélküli fal
λ (W/mK) (W/m2K) Sakret hőszigetelő rendszer vastagság (cm)

6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm

Vasbeton 30 1,55 2,71 0,53 0,42 0,35 0,30 0,26

Mészhomok tégla 30 0,87 1,78 0,49 0,39 0,33 0,28 0,25
Tufa 38 0,52 1,06 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22

Kisméretű tégla 25 0,78 1,86 0,49 0,39 0,33 0,28 0,25
Kisméretű tégla 38 0,78 1,42 0,45 0,37 0,31 0,27 0,24

Kevéslyukú tégla 25 0,65 1,67 0,48 0,38 0,32 0,28 0,24

Kevéslyukú tégla 38 0,65 1,25 0,43 0,36 0,30 0,26 0,23

Soklyukú tégla 25 0,50 1,40 0,45 0,37 0,31 0,27 0,24

Soklyukú tégla 38 0,50 1,02 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22

B30-as tégla 30 0,64 1,46 0,46 0,37 0,31 0,27 0,24

Porotherm 25 NF 25 0,33 1,05 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22

Porotherm 30 NF 30 0,20 0,58 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19

Porotherm 38 NF 38 0,21 0,49 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18

Ytong 30 0,13 0,40 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17


26

Hőszigetelő rendszer

Hőszigetelő rendszer kiegészítők

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e

50 m/köteg - 5 cm-es
2,5 fm/db 6 cm-es
33060050 - 7 cm-es 739 36950
25 m/köteg - 8 cm-es 811,5 40575
33070050 2,5 fm/db - 9 cm-es 880 44000
125 fm/köteg - 10 cm-es 947,5 47375
33080050 100 fm/karton - 11 cm-es 1259 62950
62,5 fm/karton - 12 cm-es 1317,5 65875
33090050 62,5 fm/karton 13 cm-es 1424,5 71225
120 fm/köteg - 14 cm-es 1522 76100
24-LIP 05-15 33100090 Alumínium alapanyagú profil különböző - 15 cm-es 2060 51500
33100050 vastagságú hőszigetelő lapok 200 db/doboz - profil vtg.: 2145 53625
Lábazati indítósín 33111050 kezdősorának kialakításához. Vízorros kb. 1mm 2222 55550
kialakítással, perforált rögzítési helyekkel. 200 db/doboz -
2-15 cm-es vastagságában profil vtg.: 345 43125
100 db/doboz kb. 1mm
33090012
100 db/doboz dilatáció:
33113050 25-30 mm
200 db/doboz dilatáció:
33090014 100 db/doboz 25-30 mm

22-HMP 33090015 Pozitív élek kialakítására, homlokzati - 2,4 fm/db 927,5 92750
33020002 hőszigetelő rendszerek esetén. Hálós -
PVC élvédő élvédő. - 8/60x075 5931 370687,5
üvegszövettel 33170000 - 8/60x095
33023002 Vízszintes, pozitív élek kialakítására - 8/60x115 5769,5 360593,75
22-HVP 200 33024002 szolgáló profil. Elsősorban ablakok felső 8/60x135
25070250 éleinek vízcseppentős kialakítására. 8/60x155 570 68400
Vízorros élvédő 25230075 8/60x175
üvegszövettel Hőszigetelő rendszerek meződilatációjának 8/60x075 72 14400
kialakítására 8/60x095 76 15200
22-HDM 250 8/60x115 81 16200
Hőszigetelő rendszerek sarokdilatációjának 8/60x135 90 18000
Meződilatációs profil kialakítására 8/60x155 98 19600
8/60x175 117 23400
22-HDS 250 Bel- és kültéri nyílászárók falnyílásba 8/60x195 115 23000
történő beépítését segítő és a tömítés 8/60x115 124 24800
Sarokdilatációs profil kialakítására alkalmazható profil. 8/60x135 131,5 26300
8/60x155 157,5 31500
22-HCS 240 8/60x175 183 36600
8/60x195 207,5 20750
Nyílászáró 8/60x090 284 28400
csatlakozó profil 8/60x110 241 24100
8/60x130 267,5 26750
IDK-N 25230095 Polisztriol rendszerekhez alkalmazható Gyártó ajánlása alapján! 8/60x150 332 33200
25230115 beütődübel. Nagy szilárdságú, üvegszál 8/60x170 387,5 38750
Beütődübel műanyag 25230135 erősítésű beütőszeg. 8/60x190 495,5 49550
szeggel 25230155 135,5 27100
Beton, tömör- és üreges tégla falazatokra 142 28400
(2DM075-175) (A, B, C) 148 29600
Polisztirol (EPS) szigetelőanyagokhoz 168 33600
194 19400
25230175 235,5 23550

33230075

TID-T 33230095 Polisztriol és ásványgyapot rendszerekhez Gyártó ajánlása alapján!
33230115 alkalmazható beütődübel. Acél beütőszeg.
Beütődübel műanyag 33230135
szeggel 33230155 Beton, tömör- és üreges tégla falazatokra
33230175 (A, B, C)
(2DF075-235) Minden szigetelőanyag-típushoz

33230195

STR U 2G 33240115 Polisztriol és ásványgyapot rendszerekhez
33240135 alkalmazható beütődübel. Acél csavarral.
Prémium kategóriájú 33240155
dübel beton és egyéb 33240175 Minden falszerkezetre (A, B, C, D, E) Gyártó ajánlása alapján!
alapfelületekhez 33240195 Minden szigetelőanyag-típushoz
Önsüllyesztő vagy felületszerelt
Homogén felületek és egyenletes vakolat-
rétegvastagság kialakítását teszi lehetővé

33231090

NTK U 33231110 Polisztriol és ásványgyapot rendszerekhez Gyártó ajánlása alapján!
33231130 alkalmazható beütődübel. Acél csavarral.
Prémium kategóriájú 33231150
teleszkópdübel 33231170 Minden falszerkezetre (A, B, C, D, E)
Minden szigetelőanyag-típushoz

33231190


27

Hőszigetelő rendszer

Hőszigetelő rendszer kiegészítők

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e
100 db/doboz -
8/60x110 86 8600
100 db/doboz - 8/60x130 88 8800
PN 8 Termoz 33232110 Polisztriol és ásványgyapot rendszerekhez Gyártó ajánlása alapján! 100 db/doboz - 8/60x150 96 9600
33232130 alkalmazható beütődübel. - 8/60x170 103,5 10350
Thermofix 33232150 Gyártó ajánlása alapján! - - 8/60x190 111,5 11150
beütődübel 33232170 Beton, tömör- és üreges tégla falazatokra Gyártó ajánlása alapján! 100 db/doboz 118,5 11850
33232190 (A, B, C) Gyártó ajánlása alapján! 8/110 129 12900
Minden szigetelőanyag-típushoz Gyártó ajánlása alapján! 8/130 142 14200
8/150 151 15100
33241110 8/170 159,5 15950
8/190 181,5 18150
CNplus 33241130 Polisztriol és ásványgyapot rendszerekhez 8/210 306 30600
33241150 alkalmazható beütődübel. 0 - 10 318,5 31850
Thermofix 33241170 10 - 30 347 34700
beütődübel 33241190 Beton, tömör- és üreges tégla falazatokra 30 - 60 13040 13040
(A, B, C, D) 260 mm 22090 22090
Minden szigetelőanyag-típushoz 400 mm 126 12600
8/60x155 144 14400
Termoz SVII 33241210 Polisztriol és ásványgyapot rendszerekhez 8/60x175 168 16800
ecotwist 33230010 alkalmazható beütődübel. 8/60x195 198 19800
33231030 8/60x215 238 23800
Teljesen 33233060 Beton, tömör- és üreges tégla falazatokra 8/60x235
besüllyeszthető (A, B, C, D)
dübel acélszeggel 33228155 Minden szigetelőanyag-típushoz
33228175
Termoz SVII 33228195 Süllyesztett szerelésű dübelek
ecotwist 33228215 telepítéséhez szükséges kiegésztő
33228235 szerszám.
Telepítőszerszám
Polisztriol és ásványgyapot rendszerekhez
H4 eco alkalmazható beütődübel.

Univerzális, acél Minden falazat-típusra engedélyezett
feszítőelemes (A, B, C, D, E)
műanyag beütődübel Masszív, acél feszítőelem (törhetetlen)
Csökkentett hőhídhatás a műanyag
beütőelemnek köszönhetően
Minden szigetelőanyag-típushoz


28

Burkolástechnika

Alapfelület előkészítők hidegburkolási feladatokhoz

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e

2822 2822
2059 10295
UG 23239001 Oldószermentes alapozóként szolgál 1 literes kanna - sárgán 1967 19670
1876 37520
Univerzális alapozó 23239005 a nedvszívó alapfelületeken és az azt kb. 0,5 - 3,0 dl/m2 5 literes kanna - pigmentált
követő réteg között. Kül- és beltéri 554 2770

23239010 felhasználhatóságú. A termék az alapfelület erősen függ az alapfelület 10 literes kanna - kézi, gépi

nedszívásának függvényében higítható nedvszívásától, anyagától 20 literes kanna - feldolgozás

23239020 (1:1 - 1:3 vagy higítás nélkül).

KS 13083105 Cementkontakt, tapadást elősegítő és kb. 1,5 kg/m2 5 kg zsák - kézi, gépi
nedvszívást kiegyenlítő anyagként kül- és feldolgozás
Cementes beltérben. Sima, gyengén nedvszívó
tapadóhíd felületeken cementbázisú termékek alá.

Rekopox G 23144519 Kétkomponensű epoxi (reaktív műgyanta) Felhasználástól függ - árajánlat kérésre
23144512 bázisú gyors alapozó minden, nem
Epoxi alapozó nedvszívó felületre.

SHG 23260105 Oldószermentes gyors alapozó, kül- és kb. 0,5 - 1,5 dl/m2 5 literes kanna - száradási idő: 3726 18630
beltéri munkához. 3 óra járható, bevonható. kb. 1 óra
Gyorskötésű alapozó Száradás után érdes felületű lesz, ezért erősen függ az alapfelület
ideális például lapra lap burkolási nedvszívásától, anyagától
feladatokhoz.

1 2 7 4 6 1 - hordképes alapfelület
3 5 2 - AMS/BAM/FAM Önterülő aljzatkiegyenlítő
3 - UG Nedvszívás kiegyenlítő alapozó
4 - FK/FKe+ Csemperagasztó
5 - Burkolat
6 - FF Keskeny fugázó + SD Szilikontömítő
7 - D/D81 Flexibilis szigetelő szalag

1 2 7 4 6 1 - hordképes alapfelület
3 5 2 - AMS/BAM/FAM Önterülő aljzatkiegyenlítő
3 - AA/SBA Kenhető szigetelés
8 4 - FFK/EF Flexibilis csemperagasztó
5 - Burkolat
6 - FF Keskeny fugázó + SD Szilikontömítő
7 - D/D81 Flexibilis szigetelő szalag
8 - padlóösszefolyó

76 1 - hordképes alapfelület
1234 5 8 2 - USP/BWB Önterülő aljzatkiegyenlítő/betonkence
3 - SBA Kenhető szigetelés
4 - FBM/FFK/EF Flexibilis csemperagasztó
5 - Burkolat
6 - SD Szilikontömítő
7 - D/D81 Flexibilis szigetelő szalag
8 - FFM/LF Lótuszfuga


29

Burkolástechnika

Aljzatkiegyenlítők, vízszigetelő anyagok

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e

3987,5
6850
AMS 43110025 Beltéri aljzatkiegyenlítő, padlófűtés esetén kb. 1,6-1,8 kg/m2/mm 25 kg zsák 1050 kg Járható: 159,5 7725
43010025 is. Általános aljzatkiegyenlítési feladatok- kb. 1,6-1,8 kg/m2/mm 42 zsák/raklap 1050 kg 24 óra 274 8300
Önterülő hoz. CT-C16-F4, 2-10 mm vastagságban 1050 kg 309 1275
aljzatkiegyenlítő 25 kg zsák 1050 kg Járható: 332 5725
Beltéri aljzatkiegyenlítő, padlófűtés esetén 42 zsák/raklap 24 óra
BAM is. Általános aljzatkiegyenlítési feladatok-
hoz. CT-C20-F5, 2-15 mm vastagságban 25 kg zsák Járható:
Önterülő 42 zsák/raklap 5 óra
aljzatkiegyenlítő
25 kg zsák Járható:
FAM 43022025 Beltéri, gyorkötésű aljzatkiegyenlítő, kb. 1,6-1,8 kg/m2/mm 42 zsák/raklap 5 óra
padlófűtés esetén is. Általános, gyors kb. 1,6-1,8 kg/m2/mm
Gyorskötésű 43060005 aljzatkiegyenlítési feladatokhoz. 5 kg zsák - beton 255
aljzatkiegyenlítő 43060025 CT-C25-F5, 1,5-30 mm vastagságban kb. 1,6-1,9 kg/m2/mm 1050 kg kozmetika, 229
25 kg zsák lejtéskialakítás
FAM+ Beltéri, gyorkötésű aljzatkiegyenlítő, 42 zsák/raklap
padlófűtés esetén is. Általános, gyors
Gyorskötésű aljzatkiegyenlítési feladatokhoz.
aljzatkiegyenlítő CT-C25-F5, 3-40 mm vastagságban

BWB Bel- és kültéri munkákhoz, falra és padlóra.
Ásványi felületek javítására, mint: vakolt- és
Betonkence betonfelület, falazatok, lépcsők, rámpák
kiegyenlítési és glettelési feladataihoz.
Alkalmazható kül- és beltéri padlófelületek
lejtés kialakítására.
CT-C25-F6, 0-10 mm vastagságban

C semp eraga sztók osztá lyba s orolása az EN 12002 és az EN 12004 szerint

Osztály Diszperziós ragasztó SAKRET Termék

D1 normál követelményekre SAKRET Diszperziós ragasztó DFK

Osztály Cementtartalmú ragasztók SAKRET Termék

C1T normál igénybevételekre, SAKRET Csemperagasztó FK-N
C1TE csökkenetett lecsúszási hajlammal
C1FT SAKRET Gressragasztó FK
C2TE normál igénybevételekre, Gressragasztó, fehér FKw
C2FT S1 csökkentett lecsúszási hajlammal, hosszú nyitott idővel
C2E S1 SAKRET Gressragasztó, gyors FKs
gyorskötő ragasztó,
C2TE S1 csökkentett lecsúszási hajlammal SAKRET Flexibilis ragasztó FKe+, FKA
Gressragasztó FK-Max
fokozott követelményekre, járulékos jellemzőkkel,
csökkentett lecsúszási hajlammal, hosszú nyitott idővel SAKRET
Emelt minőségű flexibilis ragasztó,gyors FFKs
gyorskötő ragasztó, fokozott követelményekre,
járulékos jellemzőkkel,csökkentett lecsúszási hajlammal, SAKRET
minősített flexibilis ragasztó (S1) Emelt minőségű flexibilis ragasztó,gyors FBM
SAKRET
fokozott követelményekre, járulékos jellemzőkkel, Emelt minőségű flexibilis ragasztó FFK
hosszú nyitott idővel, minősített flexibilis ragasztó (S1) Emelt minőségű flexibilis ragasztó FFK-Max
Márványragasztó NKw
fokozott követelményekre, járulékos jellemzőkkel, Euroflex, flexibilis ragasztó EF
hosszú nyitott idővel, minősített flexibilis ragasztó (S1),
csökkentett lecsúszási hajlammal

Osztály Reaktív műgyanta ragasztók SAKRET Termék

R2T normál követelményekre, járulékos jellemzőkkel, SAKRET
csökkentett lecsúszási hajlammal Epoxigyanta ragasztó és fugázó EPK-F


30

Burkolástechnika

Aljzatkiegyenlítők, vízszigetelő anyagok

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e

2401 9604
2213 17704
AA 45011004 Felhasználásra kész, egykomponensű, kb. 1,1 - 1,3 kg/m2/mm 4 kg vödör - sárga, 1867,5 37350
45011008 paszta állagú, beltéri kenhető vízszigetelés. (teljes vastagsághoz 8 kg vödör készre kevert 2606 19545
Kenhető 45011028 Alkalmazható mosdó, konyha, fürdő, kb. 2,5 kg/m2) 20 kg vödör 2004 30060
vízszigetelés, beltéri zuhanyzó vízszigetelésének kialakítására
gipszkarton felületen is. min. 2 mm-ben, kb. 1,1 - 1,3 kg/m2/mm 5 kg vödör + 360 9000
2 rétegben kell kialakítani (teljes vastagsághoz 2,5 liter kanna
kb. 2,5 kg/m2)
SBA 45030007 Kétkomponensű kenhető vízszigetelés 10 kg vödör + sötétszürke,
45030015 kül- és beltéri felhasználásra. Alkalmazható 5 literes kanna a por és a
Kenhető mosdó, konyha, fürdő, zuhanyzó, terasz és - folyadékrész
vízszigetelés, medencék vízszigetelésének kialakítására. egy vödörben
gyorkötésű, Amennyiben biztosítható az alapfelület kiszerelve
kétkomponensű hordképessége úgy alkalmazható alapozó-
ként lapra-lap burkolási feladatoknál is.
min. 2 mm-ben, 2 rétegben

AD 13082125 Épületek felületi szigetelésére, kül- és kb. 1,4 - 1,6 kg/mm/m2 25 kg zsák 1050 kg szürke
beltérben. Hidegburkolati rendszerek 42 zsák/raklap
Kenhető vízszigetelő vízszigetelő rétegének. Alkalmazható fala-
bevonat zatok egyentlenségeinek és vízszigetelő
rétegének együtemű anyagának.
Vízeloszlató alapozónak nedvességgel
terhelt falazatokhoz, vízzáró habarcs. Nagy
szilárdság és könnyű bedolgozhatóság
jellemzi. Rétegvastagság: min. 5 mmFI Stone 23191041 Terméskövek és egyéb természetes kövek kb. 1,0 - 2,0 dl/m2 1 literes kanna - Vizes bázisú 2677 2677
vízlepergető impregnálására. Elsősorban (anyagszükséglet erősen
Kőimpregnáló nedvszívó kövekhez (üledékes, metamorf függ az alapfelülettől)
bevonat kőzetekhez). A bevont felületnek se a színe,
se a fénytörése nem változik.


31

Burkolástechnika

Hidegburkolati ragasztók és kiegészítő termékeik

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / eFK-N 41010005 Fagyálló, beltéri, vékonyágyazású cemen- Glettvas fogazás mérete: 5 kg zsák - C1T 203 1015
41210020 tes csemperagasztó normál igénybevételre. 6 mm: kb. 2,7 kg/m2 20 kg zsák 840 kg C1TE 94 1880
Csemperagasztó 41210025 Kis méretű, nedvszívó burkolólapokhoz. 8 mm: kb. 3,6 kg/m2 25 kg zsák 1050 kg C2TE 86 2150
10 mm: kb. 4,5 kg/m2 42 zsák/raklap 1050 kg C2TE
25 kg zsák C2TE 128,5 3212,5
FK 41020025 Fagyálló, beltéri, vékonyágyazású cemen- Glettvas fogazás mérete: 42 zsák/raklap 1050 kg
tes csemperagasztó normál igénybevételre. 6 mm: kb. 2,7 kg/m2 25 kg zsák -
Gressragasztó Kis méretű, nedvszívó burkolólapokhoz. 8 mm: kb. 3,6 kg/m2 42 zsák/raklap
Hosszított nyitott idővel. 10 mm: kb. 4,5 kg/m2 5 kg zsák 1050 kg
25 kg zsák
FKeMax 41071325 Fagyálló, beltéri, vékonyágyazású cemen- Glettvas fogazás mérete: 42 zsák/raklap 1050 kg 168,5 4212,5
tes csemperagasztó normál igénybevételre. 6 mm: kb. 2,4 kg/m2 25 kg zsák
Gressragasztó Közepes méretű, nedvszívó burkoló- 8 mm: kb. 3,2 kg/m2 42 zsák/raklap 256 1280
lapokhoz. Hosszított nyitott idővel. 10 mm: kb. 4,0 kg/m2 210,5 5262,5
25 kg zsák
FKe+ 41071005 Fagyálló, flexibilis, könnyen feldolgozható, Glettvas fogazás mérete: 42 zsák/raklap
41071025 vékonyágyazású cementes csempera- 6 mm: kb. 2,4 kg/m2
Flexibilis gasztó fokozott igénybevételre. 8 mm: kb. 3,1 kg/m2 25 kg zsák
csemperagasztó Kis és közepes méretű, nedvszívó burkoló- 10 mm: kb. 3,9 kg/m2 42 zsák/raklap
lapokhoz. Hosszított nyitott idővel.
25 kg zsák
FKA 41070025 Fagyálló, flexibilis, könnyen feldolgozható, Glettvas fogazás mérete: 42 zsák/raklap 248,5 6212,5
41080025 vékonyágyazású cementes csempera- 6 mm: kb. 2,4 kg/m2
Flexibilis 41080325 gasztó fokozott igénybevételre. 8 mm: kb. 3,1 kg/m2 25 kg zsák 1050 kg C2TE S1 246,5 6162,5
csemperagasztó Kis és közepes méretű, nedvszívó burkoló- 10 mm: kb. 3,9 kg/m2 42 zsák/raklap
lapokhoz. Hosszított nyitott idővel. 1050 kg C2TE S1 287 7175
FFK Alkalmazható kenhető vízszigetelésre Glettvas fogazás mérete: 5 kg zsák
6 mm: kb. 2,6 kg/m2
Emelt minőségű, Fagyálló, bel- és kültéri, vékonyágyazású, 8 mm: kb. 3,5 kg/m2 20 kg zsák
flexibilis flexibilis, extra, cementes csemperagasztó 10 mm: kb. 4,4 kg/m2 42 zsák/raklap
csemperagasztó fokozott igénybevételre. Kis, közepes és
nagyméretű burkolólapokhoz. Hosszított Glettvas fogazás mérete: 5 kg fém vödör
FFK-Max nyitott idővel. Alkalmazható az összes 6 mm: kb. 1,9 kg/m2
beltéri felületen falra és aljzatra, kültérben 8 mm: kb. 2,5 kg/m2 25 kg zsák
Extra minőségű, erkélyek, teraszok és medencék burkolási 10 mm: kb. 3,1 kg/m2 42 zsák/raklap
flexibilis munkáihoz.
csemperagasztó 1 literes kanna
Fagyálló, bel- és kültéri, vékonyágyazású,
flexibilis, extra, cementes csemperagasztó 1 literes kanna
fokozott igénybevételre. Kis, közepes és
nagyméretű burkolólapokhoz. Hosszított
nyitott idővel. Alkalmazható az összes
beltéri felületen falra és aljzatra, kültérben
erkélyek, teraszok és medencék burkolási
munkáihoz.

FFKs 41080125 Fagyálló, bel- és kültéri, vékonyágyazású, Glettvas fogazás mérete: 1050 kg C2FT 439,5 10987,5
flexibilis, extra, cementes csemperagasztó 6 mm: kb. 2,4 kg/m2
Emelt minőségű, fokozott igénybevételre. Kis, közepes és 8 mm: kb. 3,1 kg/m2
flexibilis, gyorskötésű nagyméretű burkolólapokhoz. Hosszított 10 mm: kb. 3,9 kg/m2
csemperagasztó nyitott idővel. Alkalmazható az összes
beltéri felületen falra és aljzatra, kültérben
erkélyek, teraszok és medencék burkolási
munkáihoz. Gyorskötésű.

EF 41110020 Fagyálló, bel- és kültéri, vékony-, közép- és Glettvas fogazás mérete: 1050 kg C2TE S1 327,5 8187,5
folyóágyazású, flexibilis, extra, cementes 6 mm: kb. 1,9 kg/m2
Euroflex, 44010105 csemperagasztó fokozott igénybevételre. 8 mm: kb. 2,5 kg/m2 - C2TE S1 684 3420
flexragasztó 44010120 Kis, közepes és nagyméretű burkolólapok- 10 mm: kb. 3,1 kg/m2 840 kg 427,5 8550
hoz. Hosszított nyitott idővel. Alkalmazható
NKw az összes beltéri felületen falra és aljzatra, Glettvas fogazás mérete:
kültérben erkélyek, teraszok, medencék és 6 mm: kb. 2,9 kg/m2
Márványragasztó, hőszigetelő rendszerekre történő burkolási 8 mm: kb. 3,8 kg/m2
fehér munkához. A nagy teljesítmény csökkentett 10 mm: kb. 4,5 kg/m2
anyagszükséglettel párosul.

Fagyálló, bel- és kültéri, vékonyágyazású,
flexibilis, extra, cementes csemperagasztó
fokozott igénybevételre. Kis, közepes és
nagyméretű burkolólapokhoz. Hosszított
nyitott idővel. Alkalmazható az összes
beltéri felületen falra és aljzatra, kültérben
erkélyek, teraszok és medencék burkolási
munkáihoz. Fehér színű, ezért jól
alkalmazható üvegmozaik ragasztására.

Reaktív műgyanta bázisú ragasztó és

EPK-F* fugázó. Alkalmazható nedvszívó és nem
nedvszívó burkolólapokhoz is, kül- és

Epoxigyanta 41140005 beltérben. A termék kikötve sav-, lúg- és kb. 1,8 - 4,5 kg/m2 - R2 ajánlat kérésre
ragasztó és fugázó időjárásálló. Ideális burkoló- és fugázó-
padlóra anyag termálvizes medencékhez és vegyi
terhelésű hidegburklatokhoz (pl.: autómosó,

labor felületek stb.). Kétkomponensű.

QF S2 Fagyálló, bel- és kültéri, vékonyágyazású, Glettvas fogazás mérete: 1050 kg C2EF S2 ajánlat kérésre
flexibilis, extra, cementes csemperagasztó 6 mm: kb. 2,4 kg/m2
Quattro-Flex fokozott igénybevételre. Kis, közepes és 8 mm: kb. 3,1 kg/m2 lúgos pH
flexibilis nagyméretű burkolólapokhoz. Hosszított 10 mm: kb. 3,9 kg/m2
csemperagasztó 61010014 nyitott idővel. Alkalmazható az összes - szennyeződés 2397,5 2397,5
61010012 beltéri felületen falra és aljzatra, kültérben az anyagszükséglet
CER erkélyek, teraszok és medencék burkolási az alapfelülettől és a esetén
munkáihoz. S2-es extra rugalmasságú szennyeződés
Cementfátyol mértékétől függ. - 2696 2696
eltávolító Cementfátylak, habarcsmaradványok, az anyagszükséglet
rozsda- és vízkőlerakódások eltávolítására. az alapfelülettől és a
PCR Alkalmazásával visszanyerhető a bukolatok szennyeződés
eredeti megjelenése mértékétől függ.
Fugatisztítószer
Ásványibázisú fugák és tömítések
tisztítására, szerves és szervetlen
szennyeződésekhez.


32

Burkolástechnika

Fugázók

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e

1 kg zsák 495,5
5 kg vödör 2320
FFv Keskenyfugázó 42010901 1 kg zsák 495,5 495,5
5 kg vödör - Sötétszürke 2320
Sötétszürke 42010905 1 kg zsák 832,5
5 kg vödör 464 3775
Középszürke 42011201 1 kg zsák 695
42012005 5 kg vödör 495,5 3177,5
1 kg zsák - Középszürke 681,5
Vanília 42036001 5 kg vödör 3125
42036005 1 kg zsák 464 681,5
5 kg vödör 3125
Antracit 42032801 1 kg zsák 832,5 796,5
42032805 5 kg vödör - Vanília 3660
1 kg zsák 681,5
Cementszürke 42034001 5 kg vödör 755 3125
42034005 1 kg zsák 681,5
5 kg vödör 695 3125
Manhattan 42031301 1 kg zsák - Antracit 681,5
42031305 5 kg vödör 3125
1 kg zsák 635,5 707
Krókusz 42030701 5 kg vödör 3240
42030705 1 kg zsák 681,5 681,5
5 kg vödör - Cementszürke 3125
42031701 1 kg zsák 681,5
5 kg vödör 625 3125
Őzbarna 42031705 Cement bázisú, fagyálló, flexibilis kb. 0,5 - 1,0 kg/m2 1 kg zsák 707
Balibarna 42030401 fugázóhabarcs. Kül- és beltéri burkolt 5 kg vödör 681,5 3240
Karamell 42030405 felületek fugázási munkáihoz. Alkalmazható 30x30-as lapok esetén: 1 kg zsák - Manhattan 580
Földbarna 42030501 kis és normál vízfelvételű, mesterséges kb. 0,5 kg/m2 5 kg vödör 2737,5
Anemone 42030505 és természetes lapokhoz (pl.: mészkő, 1 kg zsák 625 796,5
42037001 gres, gránit, agyaglap stb.). 5 kg vödör 3660
42037005 Felhasználható fürdőben, konyhában, 1 kg zsák 796,5 809,5
42031901 zuhanyzóban, mosdóban, közlekedőben, 5 kg vödör - Krókusz 4465
nappaliban stb. 1 kg zsák 681,5
5 kg vödör 732 3125
Fugaszélesség: 2 - 8 mm 20x20-as lapok esetén: 1 kg zsák 681,5
Járható: 24 óra kb. 0,7 kg/m2 5 kg vödör 681,5 3125
Színek színminta alapján ! - Őzbarna
(keresse a fugamintákat, mert a nyomdai
módon előállított minták csak tájékoztató 625
jellegűek!)
681,5
42031905 - Balibarna

Bahama 42030301 625
42030305
681,5
Téglavörös 42035001 - Karamell
42035005
625
Fehér 42020101
42020105 707
- Földbarna
Fenyő 42033001
42033005 648

Sötétkék 42031201 681,5
42031205 - Anemone

Mandula 42037101 625
42037105
681,5
Mogyoró 42037201 - Bahama
42037205
625

707
- Téglavörös

648

580
- Fehér

547,5

796,5
- Fenyő

732

809,5
- Sötétkék

893

681,5
- Mandula

625

681,5
- Mogyoró

625


33

Burkolástechnika

Fugázók

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e

5 kg vödör 433 2165
5 kg vödör 433 2165
FFM Szélesfugázó 42062005 Cement bázisú, fagyálló, flexibilis 5 kg vödör 500 kg Középszürke 445 2225
42060905 fugázóhabarcs. Kül- és beltéri burkolt 5 kg vödör 445 2225
Középszürke 42060405 felületek fugázási munkáihoz. Alkalmazható kb. 0,5 - 1,0 kg/m2 500 kg Sötétszürke
Sötétszürke 42061305 kis és normál vízfelvételű, mesterséges
és természetes lapokhoz (pl.: mészkő, 30x30-as lapok esetén: 500 kg Balibarna
Balibarna gres, gránit, agyaglap stb.). kb. 0,5 kg/m2
Felhasználható fürdőben, konyhában,
Manhattan zuhanyzóban, mosdóban, közlekedőben, 20x20-as lapok esetén:
nappaliban, erkély, terasz és homlokzati kb. 0,7 kg/m2
burkolatok fugázására.
500 kg Manhattan
Fugaszélesség: 4 - 20 mm
Járható: 12 óra
Színek színminta alapján !
(keresse a fugamintákat, mert a nyomdai
módon előállított minták csak tájékoztató
jellegűek!)

Fugázók osztályba sorolása az EN 13888 szerint


Osztály Cementtartalmú fugázók SAKRET Termék

CG1 normál követelményekre fugázó -

Osztály Javított cementtartalmú fugázók SAKRET Termék

CG2 javított minőségű fugázó, SAKRET Keskeny fugázó FF
fokozott igénybevételre SAKRET Fugázóiszap FM
SAKRET Lótuszfugázó LF
Osztály Reaktív műgyanta fugázók SAKRET Széles fugázó FFM
SAKRET Keskeny fugázó FF
RG fokozott igénybevételre, járulékos jellemzőkkel, SAKRET Tufás terméskő fugázó TNF
csökkentett vízfelvétel, magasabb mechanikai és
vegyi ellenálló képesség SAKRET Termék

SAKRET
Epoxigyanta ragasztó és fugázó EPK-F


34

Burkolástechnika

Fugázók

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e

5 kg vödör - Sötétszürke 1071,5 5357,5
5 kg vödör - Fehér 1062,5 5312,5
LF Lótuszfuga 42070015 Cement bázisú, fagyálló, flexibilis kb. 0,5 - 1,0 kg/m2 5 kg vödör - Manhattan 1062,5 5312,5
42070005 fugázóhabarcs. Kül- és beltéri burkolt 5 kg vödör - Őzbarna 1062,5 5312,5
Sötétszürke 42071405 felületek fugázási munkáihoz extrém 30x30-as lapok esetén: 5 kg vödör - Karamell 1062,5 5312,5
Fehér 42073405 víztaszító tulajdonsággal és fokozott alga kb. 0,5 kg/m2 5 kg vödör - Bahama 1062,5 5312,5
Manhattan 42070055 és penészgátlással. Alkalmazható
Őzbarna 42070305 kis és normál vízfelvételű, mesterséges 20x20-as lapok esetén:
Karamell és természetes lapokhoz (pl.: mészkő, kb. 0,7 kg/m2
Bahama gres, gránit, agyaglap stb.).
Felhasználható fürdőben, konyhában,
zuhanyzóban, mosdóban, közlekedőben,
nappaliban, erkélyen, teraszon, medencék-
ben, homlokzaton stb.

Fugaszélesség: 1 - 5 mm
Járható: 12 óra
Színek színminta alapján !
(keresse a fugamintákat, mert a nyomdai
módon előállított minták csak tájékoztató
jellegűek!)

A hidegburkolati rendszerek egyik legfontosabb eleme a fugázó. Hézagot zár, segíti a burkolat fektetését és ritmizálja a felületet. A megfelelő fuga kiválasztásakor fontos,
hogy ne csak a termék végső színére koncentráljunk. Nyilván nehéz feladat a számunkra legmegfelelőbb fugázót kiválasztani, hiszen egy áruházban is megszédül az ember
a polcok előtt, ahol széles kínálat áll rendelkezésünkre és mindegyik termék mást ígér.

A fuga kiválasztásakor a legfontosabb ismérvek:
- A „beépítési mód” azaz, hogy keskeny- vagy széles fugázó (a keskeny általában 1-10 a széles 5-20 mm közötti szélességben alkalmazható) – tegyük fel, hogy 5 mm-es fugát szeret-
nénk kialakítani, akkor jobban megtérül ha keskeny fugázót alkalmazunk, mert ebben az esetben többet fizethetünk egy széles fugázóért és a plusz teljesítményt nem tudjuk kihasználni.
- Flexibilitás, szilárdság: szabványok osztályba sorolják a különböző fugázókat is. Javasolt olyan fugázó választása ami CG2-es kategóriába van sorolva (CG1 a kisebb szilárdsági kat-
egória). Nagyobb lesz a szilárdsága, ezért jobban ellen fog állni a fizikai behatásoknak.
- Vízlepergetés, tisztíthatóság: a WA betűjelzéssel ellátott termékek vízfelvétele kisebb, ezért a tisztíthatósága is jobb lesz. Ez elsősorban világosabb színek esetén lesz fontos
- Szín: minden gyártó más és más színkínálattal szerepel, de vannak természetesen átfedések. Ügyelni kell azonban arra, hogy ha pótlásra van szükségünk akkor azt az eredeti gyártótól
szerezzük be, mert bár azonos lehet a két gyártó színének, mégis eltérő lehet az árnyalat
- Bedolgozhatóság: eltérő alapanyagokból készülnek a különböző fugázó habarcsok, ezért a fizikai tulajdonságaikban és a bedolgozhatóságukban is jelentős eltérések lehetnek. Ezek
ellenőrzéséhez ellenőrizzük a kiszerelésen a lemoshatósági időt (optimális a 10-20 perc), a feldolgozás időt – tehát, hogy a bekeverés után mennyi ideig használható (az ideális kb. 1
óra) és a járhatóságot – azaz, hogy a fugázás után mikor léphetünk a felületre (optimális kb. 1 nap).
- Kiszerelés: Sokkal könnyebb a dolgunk ha a termék vödörben kerül forgalomba, mert ebben az esetben csak vizet kell hozzá adni és saját vödrében megkeverhető, illetve a fel nem
használt poranyag visszazárható.

Néhány tanács a feldolgozáshoz:
- Mindig tiszta burkolati felületen dolgozzunk miután a csemperagasztó már kikötött és ki is száradt (a bent maradó víz elszínezheti a fugát).
- Azokat a mázas kerámia felületeket ahol a lerakott lapok szélein nincs máz, javasolt a nedvszívás kiegyenlítő alapozóval átkenni így biztosítható a fugázó egyenletes kötése.
- A felületet átmosását csak tiszta vízzel mossuk át, amíg a kötés tart
- A teljes terhelhetőség eléréséig óvjuk a felületet!


35

Burkolástechnika

Fugázók

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e
2416,5
2867

I. színcsoport

TavaszA, TavaszC,

TavaszD, NyárA, 2416,5
NyárC, NyárD, ŐszA,

Szilikon-kaucsuk alapú rugalmas Hézagméret szerint (mm): ŐszD, TélA, TélB,
tömítőanyag, kül- és beltéri hidegburkolati 10x8 - kb. 3,8 fm/tubus
SD 42080000 hézagok flexibilis kitöltésére. 15x10 - kb. 2,0 fm/tubus 310 ml/tubus - TélC
Színek színminta alapján ! 20x21 - kb. 1,3 fm/tubus
Szilikontömítő II. színcsoport

TavaszB, TavaszE, 2867
NyárB, NyárE, ŐszB,
ŐszC, ŐszE, TélD,

TélE,

Tavasz B Tavasz D
téglavörös fenyő

Nyár A Nyár C Nyár D
anemone vanilia
bahama, karamell

Ősz A Ősz B Ősz C Ősz D Ősz E
földbarna balibarna
középszürke, sötétszürke cementszürke, antracit mandula, mogyoró, őzbarna

Tél A Tél B Tél C Tél E
fehér krókusz sötétkék
manhattan

A színek csak tájékoztató jellegűek!D 46010010 Rugalmas vízszigetelő szalag hideg- 10 fm/tekercs sárga-fehér 1000,5 10005
46010050 burkolati rendszerek vízszigetelő réteg- 50 fm/tekercs
Flexibilis ének felületfolytonos kialakításhoz. Kent - - színű
vízszigetelő szalag vízszigetelésekbe történő beépítésével 15 fm/tekercs (SAKRET
vízzáró módon lehet éleket és sarkokat -
kialakítani. - 50 db/karton logóval) 904,5 45225
- 10 db/karton
Dichtbahn 98 46050098 Használati vízzel terhelt helyiségek, kültéri - - aljzatra 4274,5 64117,5
burkolt felületek (pl.: terasz, erkély stb.) 1 db
Vízszigetelő szőnyeg vízzáró módon történő kialakításához, kent 1 db
vízszigetelő réteggel összedolgozva.

DW 46020001 Használati vízzel terhelt helyiségek csöát- - falra 1268 63400
DB 46020000 töréseinek vízzáró módon történő kialakí-
46022000 tásához, kent vízszigetelő rétegbe. aljzatra 5374 53740
Tömítőmandzsetta
46021000 Használati vízzel terhelt helyiségek fal- - 1560 1560
DEp sarkainak vízzáró módon történő kialakí-
tásához, kent vízszigetelő rétegbe. sárga-fehér
Saroktömítő, pozitív
Használati vízzel terhelt helyiségek fal- színű
DEn sarkainak vízzáró módon történő kialakí-
tásához, kent vízszigetelő rétegbe. - 1560 1560
Saroktömítő, negatív


36

Térburkolás, kertépítés

Terméskő ragsztók, fugázók és segédanyagok

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / eNKw 44010105 Fagyálló, bel- és kültéri, vékonyágyazású, Glettvas fogazás mérete: 5 kg zsák - 684 3420
44010120 flexibilis, extra, cementes csemperagasztó 6 mm: kb. 2,9 kg/m2 840 kg
Márványragasztó, 44050025 fokozott igénybevételre. Kis, közepes és 8 mm: kb. 3,8 kg/m2 20 kg zsák C2TE S1
fehér 13100025 nagyméretű burkolólapokhoz. Hosszított 10 mm: kb. 4,5 kg/m2 42 zsák/raklap
13110025 nyitott idővel. Alkalmazható az összes 427,5 8550
TNF* 13110925 beltéri felületen falra és aljzatra, kültérben kb. 0,5 - 1,0 kg/m2 25 kg zsák
13130001 erkélyek, teraszok és medencék burkolási 30x30-as lapok esetén: 42 zsák/raklap 1050 kg CG1 ajánlat kérésre
Tufás terméskő 44080025 munkáihoz. Fehér színű, ezért jól kb. 0,5 kg/m2 600 kg ajánlat kérésre
fugázó 44073025 alkalmazható üvegmozaik ragasztására. 20x20-as lapok esetén: 25 kg vödör 600 kg Szürke ajánlat kérésre
44031030 kb. 0,7 kg/m2 24 db/raklap 600 kg Kőszürke
PF-1* 13151130 Kidolgozatlan, szabálytalan formájú 17x17: kb. 4,5 kg/m2 Antracit ajánlat kérésre
13151025 terméskőlapokból készített burkolat 11x11: kb. 6,9 kg/m2 25 kg vödör - Homok
Kőburkolat 81000025 hézagainak rugalmas fugázási munkáihoz. 7x7: kb. 10,3 kg/m2 24 db/raklap
fugázó Fugaszélesség: 6-30 mm (8 mm-es fugával) Szürke
25 kg vödör Kőszürke
PFE-2* Műgyanta kötőanyagú térkőfugázó. Normál 17x17: kb. 4,5 kg/m2 24 db/raklap Antracit
terhelésű, vízátersztő. 11x11: kb. 6,9 kg/m2 Homok
Kőburkolat Fugamélység: 30 mm 7x7: kb. 10,3 kg/m2 1 literes kanna
fugázó Fugaszélesség: 5 mm (8 mm-es fugával) Szürke
25 kg zsák Kőszürke
PFE-2w* Kétkomponensű, epoxigyanta bázisú 17x17: kb. 4,5 kg/m2 42 zsák/raklap Antracit
térkőfugázó, fokozott terhelésre. 11x11: kb. 6,9 kg/m2 Homok
Kőburkolat Vízáteresztő. 7x7: kb. 10,3 kg/m2 25 kg zsák
fugázó Fugamélység: 30 mm (8 mm-es fugával) 42 zsák/raklap gélszerű
Fugaszélesség: 5 mm
PFR* Kétkomponensű, epoxigyanta bázisú 30 kg zsák
térkőfugázó, fokozott terhelésre. 42 zsák/raklap
Kőburkolat Vízzáró.
tisztító Fugamélység: 30 mm 30 kg zsák
Fugaszélesség: 10 mm 42 zsák/raklap
ZPF
Kövezetek utólagos tisztítására szolgáló, 30 kg zsák ajánlat kérésre
Térkő fugázó krém állagú tisztítószer. Elsősorban epoxi- kb. 2,5 - 3,5 dl/m2 42 zsák/raklap 393 9825
gyanta bázisú szennyeződés eltávolítására.
Setz-fix* 25 kg zsák
Cementbázisú, önthető, vízzáró, szulfátálló Felhasználástól függ: 42 zsák/raklap 1050 kg Szürke
Oszloprögzítő térkőfugázó fokozott terhelésre. kb. 1,5 - 10,0 kg/m2
habarcs Fugamélység: 35 mm Felhasználástól függ: 1050 kg könnyen ajánlat kérésre
Fugaszélesség: 10 mm feldolgozható
BM Felhasználástól függ:
Cementbázisú, gyorskötésű, nagy szilárd- 1260 kg Szürke 82,5 2475
Ágyazóhabarcs ságú oszloprögzítő habarcs. Alkalmazása- Felhasználástól függ:
kor nincs szükség vödörre vagy keverőre. 1260 kg Szürke 143,5 4305
NBM 4 HB A beöntött száraz poranyagot az oszlop Felhasználástól függ:
behelyezése után meg kell locsolni. 1260 kg Szürke 111,5 3345
Kőburkolat
ágyazóhabarcs Cementbázisú ágyazóhabarcs burkolatok
fektetéséhez, ágyazásához. Középágyazat
NBM 4 D kialakítására. Természetes és mesterséges
kövekhez. M15
Kőburkolat
ágyazóhabarcs Cementbázisú, szálerősített ágyazóhabarcs
vízzáró, fokozott terhelásű burkolatok
QS fektetéséhez, ágyazásához. Közép- és
vastagágyazat kialakítására. Természetes
Kvarchomok és mesterséges kövekhez. M45

Cementbázisú, szálerősített ágyazóhabarcs
vízáteresztő, fokozott terhelásű burkolatok
fektetéséhez, ágyazásához. Közép- és
vastagágyazat kialakítására. Természetes
és mesterséges kövekhez. M25

Szárított, fralókcionált kvarchomok többcélú 1050 kg 0,5 - 1 mm 38,5 962,5
felhasználásra. Alkalmazható sport, hobbi Felhasználástól függ:
és építési célokra.


Térkövek fektetése 37
Burkolólapok kenése
Ágyazóhabarcs terítése

Térkövek elhelyezése Térkövek pontos illesztése

1234567 1 Hordképes alapfelület (beton vagy termett talaj)
2 Termett talaj esetén - tömörített talaj
3 Kavicságy
4 BM/NBM 4HB/NBM 4D Ágyazóhabarcs
5 FBM/FFK Flexibilis ragasztó
6 Térburkolat
7 ZPF/PFE Térkőfugázó


38

Szer számo k, esz közök , csom agolás

Horizontális keverő 1 nap 4750 Ft / nap

Bérleti díj Szárazanyag továbbító PFT gyártmányú, az építőanyagot por 1 nap 5400 Ft / nap
Alkatrészek silomat formában továbbító gép 1
Csiga D 6-3 1 db 31350 Ft / db
Csigaköpeny D 6-3 PFT vakológépekhez alkalmazható csiga 1
Keverőszár db 25950 Ft / db
PFT vakológépekhez alkalmazható
csigaköpeny

db 30250 Ft / dbEUR rakodólap 1 db 5130 Ft / raklap

Csomagolás Csomagolási ktg + raklap díj 1 db 2595 Ft / raklap
Logisztikai díj (fix)
1 db 1730 Ft / raklap

Logisztikai díj (darus) 1 db 2000 Ft/tonna

Raklappal kapcsolatos tudnivalók

Amennyiben a raklap cseréje a szállításkor megtörténik nincs változás. Viszont, ha Önök a szállításkor nem adnak csereraklapot, a raklap kiszámlázásra kerül, ezáltal raklaptartozásuk
képződik, akkor ezentúl arra kell figyelniük, hogy az így számlázott raklapok visszaküldésére vagy visszaszállítására az eddig gyakorlattól eltérően 2018-tól 6 hónap áll majd
rendelkezésükre. A raklapelszámolásnál előforduló vitás esetek csökkentése érdekében kérjük, az átvételkor ellenőrizzék, hogy a szállítóleveleken a raklapra vonatkozó paraméterek
minden példányon megfelelően legyen kitöltve, aláírva, illetve lehetőség szerint jelezzék, ha a csomagolásoknál esetleges minőségi problémát észlelnek.

Belső eljárásunk szerint a telephelyeinkről csak az alábbi leírásban szereplő kritériumoknak megfelelő, ún. jó állapotú raklapon mehet ki áru, illetve ilyen állapotúakat veszünk át
csereraklapként is.
- EUR jelölésű
- Nem korhadt, törött, repedt
- Egyetlen tuskó, deszka sem hiányzik róla
- Nincs rajta a rendeltetésszerű használaton kívüli használatból eredő szennyeződés pl.: olaj, festék, stb.
Ha ettől eltérő minőségű raklapot kap a Vevő, azt lehetőség szerint átvételkor vagy betárolt és bizonyítottan Sakret termék tárolására használt raklap hibájának észleléskor jeleznie kell,
hogy későbbiekben a minőségi kifogással, visszaküldési jogával élni tudjon. Ellenkező esetben csak a megadott paramétereknek megfelelő raklapot fogjuk visszavenni.Vattakabát Fekete, sárga céglogóval 1 db 15500 Ft / db
1
Melles öltöny Fekete, sárga betétekkel 1 db 15500 Ft / db
1
Ruházat Derekas öltöny Fehér, fekete betétekkel 1 db 15500 Ft / db
Polár pulóver Fekete, sárga hímzéssel 1
db 8500 Ft / db
1
Poló Fekete vagy fehér, környakú 1 db 3500 Ft / db
180
Széldzseki Fekete, sárga céglogóval 1 db 3500 Ft / db
1
Molino 1 db 9000 Ft / db
1
Zászló SAKRET céglogóval 1 db 9000 Ft / db

Homlokzatháló m2 800 Ft / m2

Egyéb Színezővakolat mintatábla 320 db színnel db 20000 Ft / db
Lábazati díszítővakolat mintatábla 60 db lábazati színnel
db 17500 Ft / db

Színkártya (homlokzati színek) homlokzati és lábazati színekkel db 8500 Ft / db

Fugamappa (fugázók, szilikonok) a teljes fuga és szilikon színkínálat db 15000 Ft / db

Hidegburkolási állvány Sakret hidegburkolási állvány db 35000 Ft / db


39

Fedővakolatok és festékek színei

Színfelár csoportok

Szín KH

dörzsölt (R)

KH

kapart (K)

DRP

hengerelt

SK

dörzsölt (R)

SK

kapart (K)

SH

dörzsölt (R)

SH

kapart (K)

SHF

kültéri
szilikongyanta

DFA

kültéri diszp.

DFI

beltéri diszp.

SFF

kültéri szilikát

GRF

nemesvakolat
alapozóAmber A5 5 5 55 4
Amber
Amber B4 4 4 45 3
Amber
Amber C2 2 2 34 2
Anticred
Anticred D2 2 2 33 2
Anticred
Anticred E1 1 1 22 1
Anticred
Antimony - yellow A3 3 3 33 3
Antimony - yellow
Antimony - yellow B2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2
Antimony - yellow
Antimony - yellow C2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Apple
Apple D2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Apple
Apple E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Apple
Apricot A3 3 3 33 3
Apricot
Apricot B2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2
Apricot
Apricot C2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Arsenic - yellow
Arsenic - yellow D1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
Arsenic - yellow
Arsenic - yellow E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Arsenic - yellow
Ash A5 5 5 55 5
Ash
Ash B4 4 4 55 4
Ash
Ash C3 3 3 44 3
Basalt
Basalt D2 2 2 33 2
Basalt
Basalt E1 1 1 22 1
Basalt
Blood - orange A4 4 4 44 4
Blood - orange
Blood - orange B3 3 3 34 3
Blood - orange
Blood - orange C3 3 3 33 3
Bone
Bone D2 2 2 22 2
Bone
Bone E1 1 1 22 1
Bone
Brick A3 3 3 33 3
Brick
Brick B2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Brick
Brick C2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A3 3 3 33 3

B2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

C2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

B3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

C2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

D2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

B3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

C2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

D2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

B1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

C1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

B3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

C2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

D2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


40

Fedővakolatok és festékek színei

Színfelár csoportok

Szín KH

dörzsölt (R)

KH

kapart (K)

DRP

hengerelt

SK

dörzsölt (R)

SK

kapart (K)

SH

dörzsölt (R)

SH

kapart (K)

SHF

kültéri
szilikongyanta

DFA

kültéri diszp.

DFI

beltéri diszp.

SFF

kültéri szilikát

GRF

nemesvakolat
alapozóCaramel A3 3 3 33 3
Caramel
Caramel B2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Caramel
Caramel C2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Citrus
Citrus D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Citrus
Citrus E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Citrus
Cobalt A3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Cobalt
Cobalt B2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Cobalt
Cobalt C1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1
Cognac
Cognac D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cognac
Cognac E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cognac
Coral A4 4 4 55 4
Coral
Coral B3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 3
Coral
Coral C3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3
Corn
Corn D2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2
Corn
Corn E1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1
Corn
Cotto A4 4 4 44 4
Cotto
Cotto B3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Cotto
Cotto C3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Current - red
Current - red D2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Current - red
Current - red E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Current - red
Date - brown A4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Date - brown
Date - brown B3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
Date - brown
Date - brown C3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Egyptian - orange
Egyptian - orange D2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2
Egyptian - orange
Egyptian - orange E1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1
Egyptian - orange
Fern A4 4 4 44 4
Fern
Fern B3 3 3 34 3
Fern
Fern C3 3 3 33 3

D2 2 2 23 2

E1 1 1 22 1

A3 3 3 33 3

B3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

C2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

D2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A4 4 4 44 4

B3 3 3 34 3

C3 3 3 33 3

D2 2 2 22 2

E1 1 1 12 1

A4 4 4 44 4

B3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

C2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

D2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A5 5 5 55 5

B4 4 4 45 4

C3 3 3 34 3

D2 2 2 33 2

E1 1 1 22 1

A4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

B3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

C3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

D2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

E1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1


41

Fedővakolatok és festékek színei

Színfelár csoportok

Szín KH

dörzsölt (R)

KH

kapart (K)

DRP

hengerelt

SK

dörzsölt (R)

SK

kapart (K)

SH

dörzsölt (R)

SH

kapart (K)

SHF

kültéri
szilikongyanta

DFA

kültéri diszp.

DFI

beltéri diszp.

SFF

kültéri szilikát

GRF

nemesvakolat
alapozóFig - Brown A4 4 4 44 4
Fig - Brown
Fig - Brown B3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3
Fig - Brown
Fig - Brown C2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2
Fir
Fir D2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Fir
Fir E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fir
Gecco - green A4 4 4 44 4
Gecco - green
Gecco - green B3 3 3 33 3
Gecco - green
Gecco - green C3 3 3 33 3
Gold - yellow
Gold - yellow D2 2 2 22 2
Gold - yellow
Gold - yellow E1 1 1 22 1
Gold - yellow
Graphit A4 4 4 45 4
Graphit
Graphit B3 3 3 44 3
Graphit
Graphit C3 3 3 34 3
Grass - green
Grass - green D3 3 3 33 3
Grass - green
Grass - green E2 2 2 22 2
Grass - green
Heide A4 4 4 55 4
Heide
Heide B3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3
Heide
Heide C3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Indian - yellow
Indian - yellow D2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2
Indian - yellow
Indian - yellow E2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Indian - yellow
Lilac A4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Lilac
Lilac B3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Lilac
Lilac C2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2
Lime
Lime D2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lime
Lime E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lime
Magnolia A4 4 4 44 4
Magnolia
Magnolia B3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Magnolia
Magnolia C3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3

D2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

B2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

C1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1

D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A4 4 4 44 4

B3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3

C2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2

D2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

E1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1

A3 3 3 33 3

B2 2 2 22 2

C2 2 2 22 2

D1 1 1 11 1

E1 1 1 11 1

A2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2

B2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

C1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A3 3 3 33 3

B3 3 3 33 3

C2 2 2 22 2

D1 1 1 11 1

E1 1 1 11 1


42

Fedővakolatok és festékek színei

Színfelár csoportok

Szín KH

dörzsölt (R)

KH

kapart (K)

DRP

hengerelt

SK

dörzsölt (R)

SK

kapart (K)

SH

dörzsölt (R)

SH

kapart (K)

SHF

kültéri
szilikongyanta

DFA

kültéri diszp.

DFI

beltéri diszp.

SFF

kültéri szilikát

GRF

nemesvakolat
alapozóMandarin A5 5 5 55 5
Mandarin
Mandarin B4 4 4 55 4
Mandarin
Mandarin C3 3 3 34 3
Mango
Mango D2 2 2 33 2
Mango
Mango E1 1 1 12 1
Mango
Melon - yellow A4 4 4 45 4
Melon - yellow
Melon - yellow B3 3 3 44 3
Melon - yellow
Melon - yellow C3 3 3 33 3
Mouse - grey
Mouse - grey D2 2 2 32 2
Mouse - grey
Mouse - grey E1 1 1 22 1
Mouse - grey
Ocher A4 4 4 45 4
Ocher
Ocher B4 4 4 44 4
Ocher
Ocher C3 3 3 33 3
Orange
Orange D2 2 2 33 2
Orange
Orange E2 2 2 22 2
Orange
Paris - green A4 4 4 44 4
Paris - green
Paris - green B3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Paris - green
Paris - green C3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Peach
Peach D2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Peach
Peach E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Peach
Pear - yellow A5 5 5 55 5
Pear - yellow
Pear - yellow B4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Pear - yellow
Pear - yellow C3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Pheasant - brown
Pheasant - brown D2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2
Pheasant - brown
Pheasant - brown E1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
Pheasant - brown
Pistachio A5 5 5 55 5
Pistachio
Pistachio B4 4 4 55 4
Pistachio
Pistachio C3 3 3 44 3

D2 2 2 33 2

E1 1 1 22 1

A4 4 4 44 4

B3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

C3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3

D2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A5 5 5 55 5

B4 4 4 55 4

C3 3 3 44 3

D2 2 2 33 2

E1 1 1 22 1

A4 4 4 44 4

B3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3

C3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2

D2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2

E1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1

A4 4 4 44 4

B3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

C3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

D2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

B3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

C2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

D1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1

E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


43

Fedővakolatok és festékek színei

Színfelár csoportok

Szín KH

dörzsölt (R)

KH

kapart (K)

DRP

hengerelt

SK

dörzsölt (R)

SK

kapart (K)

SH

dörzsölt (R)

SH

kapart (K)

SHF

kültéri
szilikongyanta

DFA

kültéri diszp.

DFI

beltéri diszp.

SFF

kültéri szilikát

GRF

nemesvakolat
alapozóPolar - blue A4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Polar - blue
Polar - blue B3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Polar - blue
Polar - blue C2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2
Pumpkin
Pumpkin D1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Pumpkin
Pumpkin E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pumpkin
Reddish A5 5 5 55 5
Reddish
Reddish B4 4 4 55 4
Reddish
Reddish C3 3 3 44 3
Resin - yellow
Resin - yellow D2 2 2 33 2
Resin - yellow
Resin - yellow E1 1 1 22 1
Resin - yellow
Roll A4 4 4 44 4
Roll
Roll B3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Roll
Roll C2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Rose
Rose D2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Rose
Rose E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rose
Rust A3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3
Rust
Rust B2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2
Rust
Rust C2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sahara
Sahara D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sahara
Sahara E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sahara
Sienna A2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sienna
Sienna B2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sienna
Sienna C2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Stone - gray
Stone - gray D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stone - gray
Stone - gray E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stone - gray
Sulphur - yellow A5 5 5 55 5
Sulphur - yellow
Sulphur - yellow B4 4 4 45 4
Sulphur - yellow
Sulphur - yellow C3 3 3 34 3

D2 2 2 33 2

E1 1 1 22 1

A4 4 4 44 4

B3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

C3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3

D2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A3 3 3 33 3

B2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2

C2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2

D2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

E1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1

A4 4 4 44 4

B3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

C3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

D2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

B2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

C1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A5 5 5 55 5

B4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4

C3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3

D2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2

E1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1


44

Fedővakolatok és festékek színei

Színfelár csoportok

Szín KH

dörzsölt (R)

KH

kapart (K)

DRP

hengerelt

SK

dörzsölt (R)

SK

kapart (K)

SH

dörzsölt (R)

SH

kapart (K)

SHF

kültéri
szilikongyanta

DFA

kültéri diszp.

DFI

beltéri diszp.

SFF

kültéri szilikát

GRF

nemesvakolat
alapozóTeak A3 3 3 3 3 3 333333
Teak B2 2 2 2 2 2
Teak C2 2 2 2 2 2 222222
Teak D2 2 2 2 2 2
Teak E1 1 1 1 1 1 222222
Terra A4 4 4
Terra B3 3 3 3 3 3 222222
Terra C2 2 2 2 2 2
Terra D1 1 1 1 1 1 111111
Terra E1 1 1 1 1 1
Tobacco A4 4 4 44 4
Tobacco B3 3 3 3 3 3
Tobacco C3 3 3 3 3 3 333333
Tobacco D2 2 2 2 2 2
Tobacco E1 1 1 1 1 1 222222
Umbra A4 4 4
Umbra B3 3 3 3 3 3 111111
Umbra C2 2 2 2 2 2
Umbra D2 2 2 2 2 2 111111
Umbra E1 1 1 1 1 1
Vulcan - red A4 4 4 44 4
Vulcan - red B3 3 3 3 3 3
Vulcan - red C3 3 3 3 3 3 333333
Vulcan - red D2 2 2 2 2 2
Vulcan - red E1 1 1 1 1 1 333333
Water - blue A4 4 4
Water - blue B3 3 3 1 222222
Water - blue C3 3 3 3
Water - blue D2 2 2 1 111111
Water - blue E1 1 1 1
White A1 1 1 1 1 1 44 4
White B3 3 3 3 3 3
White C1 1 1 1 1 2 333333
White D1 1 1 1 1 2
White E1 1 1 1 1 2 233332
WhiteCoffee A3 3 3 3 3 1
WhiteCoffee B2 2 2 2 2 222222
WhiteCoffee C2 2 2 2 2 4
WhiteCoffee D2 2 2 2 2 3 111111
WhiteCoffee E1 1 1 1 1 2
Windhover - red A4 4 4 1 44 4
Windhover - red B4 4 4 4 4
Windhover - red C3 3 3 3 3 107,5 333333
Windhover - red D2 2 2 2 2 175
Windhover - red E1 1 1 1 1 409 333333
576
1877 222222

111111

44 4

33 3

33 3

22 2

11 1

111111

311112

111111

111111

111111

333333

222222

222222

222222

111111

44 4

444444

333333

222222

111111I. Színcsoport 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 187 190,5 188 187 160
II. Színcsoport 175 175 175 175 175 175 319,5 383,5 383,5 319,5 479,5
III. Színcsoport 409 409 409 409 409 409 669 861 829,5 669 956,5
IV. Színcsoport 576 576 576 576 576 576 1274,5 1691 1660,5 1274,5 1276
V. Színcsoport 1047,5 1047,5 1047,5 1047,5 1047,5 1877 2235,5 6065 6065 2235,5 1598,5


Megbízás száma: 45

Hungária Bt. Megrendelés

9241 Jánossomorja, Új Ipartelep Területi képviselő:

Tel: 96/565-192
Fax: 96/565-190

Nagykereskedő:

 Építési vállalkozó, megrendelő:
 Kereskedő, megrendelő:
 Visszaigazolás faxszáma:

Építési terület, szállítási cím:

Szerződés érvényessége: Kezdete: Vége:

Fuvarozás módja:  Önrakodós TGK  Sakret szállít  Vevő szállít, rendszám:
 Fóliázva
Csomagolás módja  Csereraklap  Fólia nélkül
Raklap
Áru neve  Egyutas raMkelnanpyiség
Árukód
Mennyiség kg db Ár

Kelt:_________________________________________ _____________________

Várható szállítási határidő:________________________ Megrendelő
Megrendeléshez fénymásolható!
_____________________

Szállító


46

SAKRET silótechnikai információk

Tiszta, biztonságos, gazdaságos. Visszavásárlás
Csak annyit kell közölnie, hogy hol és mikor van szüksége rá, mi pedig feltöltve A silóban maradt anyagot, igény esetén - a szavatossági idő lejárta előtt min. 45
felállítjuk Önnek az építkezés helyszínén. Ettől kezdve állandóan és azonnal ren- nappal - visszavásároljuk, de 3 tonna alatti anyagmennyiséget technikai okok miatt
delkezésére áll a szükséges mennyiségű termék. Ez aztán a tökéletes logisztika! nem áll módunkban visszavenni.
Nem kell aggódnia tárolás és az időjárás miatt, de még a lopásoktól sem kell fé- A gyárba visszaérkező anyagot mérlegelés után 6.500 Ft/tonna szállítási és
lnie. Az Ön által választott minőségi termék – felhasználásra kész állapotban – kezelési költség levonása után a Megrendelőnek jóvá írjuk. A mérlegelés eredmé-
optimális körülmények között, védett helyen van. Időt takarít meg! Pontosan an- nyét a Megrendelő nem vitathatja, köteles azt minden esetben elfogadni.
nyi habarcsot használhat fel, amennyire szüksége van. Nincs felesleges maradék Feltöltés
anyag, így pedig pénzt takarít meg! Az anyagok szétosztályozódásának lehetősége miatt az utántöltő autók rövid
töltőtömlőkkel dolgoznak (kb. 6 m). Szükség esetén lehetőség van nagyobb
A személyre szabott megoldás! tömlőhossz kiépítésére is, az egyes anyagok maximális szállítótávolságait a
Silók táblázat tartalmazza.
Cégünknél nyomás nélküli gravitációs silótartályok vannak üzembe állítva. A silók A siló telepítésének feltételei
kiépítése megfelel a hozzájuk csatlakoztatható szárazanyag-továbbító beren- A silók helyét a telepítés előtt a Megrendelő köteles megfelelően előkészíteni. A
dezésnek (töltő, ürítő, leeresztő, levegőztető csonk). A silók felállításakor a max- telepítéshez, utántöltéshez szükséges szabad területet a Megrendelőnek bizto-
imálisan szállítható mennyiség 7 tonna, utántöltésnél terméktől függően 22-24 sítania kell. A telepítés helye minden időjárási körülmény között megközelíthető,
tonna. járható kell, hogy legyen. (Háromtengelyes, 10 m hosszú telepítőautóval és öt-
Silótelepítés, töltés tengelyes, 16 m hosszú, kb. 40 tonnás nyerges szerelvénnyel). A szállítás út-
A SAKRET a siló telepítését és a tartálykocsival történő utántöltését 3 munka- hibáiból eredő késedelmi és akadályoztatási költségek a Megrendelőt terhelik. A
napos szállítási határidővel vállalja, az írásos megrendelést és a visszaigazolást telepítéshez, utántöltéshez szükséges mindennemű engedély (Közterületfoglalási
követően.A kiszállított anyagról a számlával együtt szállítólevelet és mérleg-jegyet engedély, Behajtási-, Rakodási engedély stb.) biztosítása a Megrendelő feladata
küldünk és ezek költségei teljes mértékben a Megrendelőt terhelik.

A SAKRET silók szállításának, felállításának és használatának általános feltételei

- A siló felállításának helyét úgy kell megválasztani és előkészíteni, - Feltöltéskor a feltöltő és levegőztető nyílásokat ellenőrizni kell,
hogy ezt a silóállító és silótöltő gépjárművek biztonságosan tudják hogy nincsenek-e elzáródva, valamint az összes biztonsági beren-
megközelíteni. Itt figyelembe kell venni, hogy a járművek összsúlya dezés működését is le kell ellenőrizni! Felelős: F/B, T
mintegy 40 tonna. Figyelembe kell venni az előírt biztonsági távol- - A silót nem szabad teljes telítődésig megtölteni! A silóban
ságot az elektromos légvezetékektől. Ha ezt nem lehet betartani, keletkező töltőnyomás nem lehet több mint 0,1 bar! A tartályban
egyeztetni kell az elektromos áramot szolgáltató vállalattal. A töltés után nem maradhat levegő túlnyomás. Felelős: T
felhasználó által kiválasztott helyet személyesen kell kijelölni vagy - A levegőztető vezetéket folyamatosan szabadon kell tartani, a
egyértelmű jelzéssel kell ellátni. Felelős: F/B nyomás és a vákuum a tartályban nem keletkezhet!
- A felállított siló helyigénye egy 3 x 3 méter nagyságú sík terület, Felelős: F/B, S/A, T
mely védett kell, hogy legyen a vízmosástól és lecsúszástól. - Minden, a silóban keletkezett kárt és egyéb meghibásodást, vagy
Felelős: F/B rongálódást haladéktalanul jelenteni kell a bérbeadónak! Felelős:
- Ha a silót alap vagy építési árok mellett állítják fel, ügyelni kell F/B, S/A, T
arra, hogy az építési gödörtől való szükséges biztonsági távolság - A megrendelő, bérlő, felhasználó felel minden veszélyért és
meglegyen. A siló felállításához segítséget nyújt a következő ké- kárért, amely a siló használatakor keletkezik. Felelős: F/B
plet: árok- vagy lejtőmélység x 1,7 = siló távolsága az árok szélétől. - A szárazanyag kifolyásának javítására elektromos rázógépként,
Felelős: F/B, S/A vibrátorként csak a gyártó által engedélyezett, felszerelt, rázó-
- Rakodáskor, silófelállításkor, siló utántöltéskor illetéktelen szemé- berendezéseket lehet használni! A rázó rögzítésére kizárólag az
lyek nem tartózkodhatnak a siló közelében! erre a célra felhegesztett tartólap szolgál.
Felelős: F/B, S/A, T Felelős: F/B
- A silókat csak az arra alkalmas járművel, hozzáértő személyzettel - A rázóberendezés csak a szállító- vagy keverőgéppel együtt lehet
lehet szállítani és átállítani! Daruval történő szállítás, átrakodás, üzemben. Ha üres a siló, a rázót azonnal ki kell kapcsolni! Felelős:
áthelyezés szigorúan tilos! Felelős: F/B, S/A F/B
- A silónak függőlegesen kell állnia! Felelős: F/B, S/A - A siló töltésekor minden, a megrendelő, bérlő, használó által
- Különösen óvatosnak kell lenni művelt földterületek, csőárkok, rászerelt berendezést el kell távolítani! Felelős: F/B, S/A
lejtők és egyéb veszélyes területek, föld depóniák közelében, ha a - Szállítás előtt a tető- és az állvány széleiről minden
siló hosszabb ideig ott áll, valamint ha kedvezőtlenek az időjárási szennyeződést el kell távolítani! A befúvó és levegőztető veze-
feltételek ( pl. fagyos talaj)! Felelős: F/B tékeket, valamint a silózáró tetőt szállítás közben zárva kell tartani!
- Ha áll a siló, de különösen üzemelés és töltés közben állandóan Üzembe helyezéskor a nyomásmentes silók befúvó és levegőztető
figyelni kell arra, hogy az alépítmény ne süllyedjen meg! Adott vezetékét ki kell nyitni! Felelős: F/B, S/A
esetben az ellenintézkedéseket idejében meg kell tenni! Felelős:
F/B, T F = Felhasználó B = BérlőS = Silószállító A = Silóállító T =
- Ha a silót nyilvános közlekedési területen állítják fel, akkor a Silótöltő
járdán, vagy utcán való felállításra külön engedélyt kell kérni a helyi
hivataltól, vagy közlekedési hatóságtól! A silót el kell látni színes,
fényvisszaverő fóliával valamint figyelmeztető lámpákkal! A hely-
foglalásra vonatkozó engedélyt a silóállító részére fel kell mutatni!
Felelős: F/B
- A maximális talajterhelés tele silónál 0,3 N/mm2. Ennek a te-
herbírásnak megfelelően kell a munkaterületet kialakítani! Felelős:
F/B
- Ha a talaj teherbírása nem megfelelő, alapozni kell! Általában
vasbeton alapot kell készíteni! Az egyedi alappal szemben
előnyben kell részesíteni a sík- ill. sávalapot! Felelős: F/B
- A betonalap helyett használhatunk talpfákat is, amennyiben az
alap teherbíró és rendelkezik az előírt több mint 0,2N/mm2 –es
nyomószilárdsággal. A talpfának legalább 3 –3,5 m hosszúnak, 30
cm szélesnek és 8 cm vastagnak kell lennie! Felelős: F/B
- Üres silókat, adott esetben, a szélerő ellen biztosítani kell!

Felelős: F/B


47

SAKRET siló helyigény, töltöttségi szintek


48

© SAKRET Hungária Bt.
H-9241 Jánossomorja, Új Ipartelep
A SAKRET Trockenbausstoffe Europa tagja
e-mail: [email protected] web: www.sakret.hu


Click to View FlipBook Version
Previous Book
หน้าปก_clone
Next Book
1991-03