The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pc.fixer2012, 2018-03-20 10:14:56

نوروزانه

نوروزانه

‫نوروزانه واکاوی‬

http://www.vakawi.com 2 http://telegram.me/vakawii

‫نوروزانه واکاوی‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫گفتگوهای ویژه‪:‬‬
‫‪ -‬مغز ده میلیون دلاری ‪ /‬گفتگو با فیزیکدان سقزی‬
‫‪ -‬مجیدخان کلهر‪ ،‬مرد روزهای سخت ‪/‬کیوان جلالی‬
‫‪ -‬مخالفت با انتخاب استاندار کورد اهل سنت از هیچ منطقی پیروی نمی کند ‪/‬‬
‫مصاحبه با عبدالله رمضان زاده‪ ،‬استاندار سابق کردستان‬
‫‪ -‬اوضاع آموزش و پرورش در سالی که گذشت ‪ /‬مصاحبه با رییس آموزش و پرورش سقز‬
‫‪ -‬دوست دارم در سقز بمانم اگر بگذارند ‪ /‬بی تعارف با فرماندار سقز‬
‫‪ -‬کاریکاتور نقطه مشترک و باعث ازدواج این زوج بود ‪ /‬گفت و گو با پرشنگ امانی و‬

‫اسماعیل رضایی زوج کاریکاتوریست سقزی‬
‫‪ -‬رکورد دار بیشترین عمل جراحی در سقز ‪ /‬گفت و گو با دکتر علیرضا رضایی تنها‬

‫اورولوژیست سقز‬

‫سیاسی‪:‬‬
‫‪ -‬بدون تعارف با محسن بیگلری نماینده سقز و بانه در مجلس ‪ /‬گفتگو‬

‫‪ -‬نیم نگاهی به توسعه ‪ /‬دکتر جواد کرمی‬
‫‪ -‬روحانی با کوردها "صادق" نبود ‪ /‬دکتر جلال جلالی زاده‬
‫‪ -‬از صندوق های رأی به خیابان؛ آیا اصلاح طلبان اعتبار خود را ازدست داده اند؟ ‪/‬‬

‫فرهاد امین پور‪ ،‬نویسنده و روزنامه نگار‬
‫‪ -‬از رنجی که می بریم ‪ /‬یاسر شعبانی فر‪ ،‬جانشین رییس دفتر سیاسی و مسئول کمیته‬

‫آموزش حزب اعتماد ملی‬
‫‪ -‬سقز و تحولات سیاسی در سالی که گذشت ‪ /‬زاهد شریف پور‬

‫اجتماعی‪:‬‬
‫‪ -‬سـود اقتصـادی یـا منافع اجتماعـی؛ اولویت بـا کدام اسـت؟ ‪ /‬دکتر خالـد توکلی‪،‬‬

‫جامعه شـناس و فعـال مدنی‬
‫‪ -‬خودکشی به مثابه نوعی اعتراض ‪ /‬سردار فتوحی‪ ،‬دانشجوی دکترای سیاستگذاری‬

‫فرهنگی‬
‫‪ -‬آینده رسانه در کردستان؛ روزنامه نگاران‪ ،‬افق های آینده را برای مخاطب ترسیم‬

‫کنند ‪ /‬ابراهیم محمدحسینی‪ ،‬کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی‬
‫‪ -‬گزارشی از وضعیت بهزیستی سقز ‪ /‬گفت و گو با رییس اداره بهزیستی شهرستان‬

‫سقز‬
‫‪ -‬پروژه زیرگذر میدان آزادی چقدر موفق بوده است؟ ‪ /‬چیا شریفی‬

‫اقتصادی‪:‬‬
‫‪ -‬آب به یک پارامتر سیاسی تبدیل شده است ‪ /‬دکتر هیرش سلطان پناه‪ ،‬اقتصاددان‬

‫‪ -‬موانع تحقق درآمد پایدار در شهرداری ها ‪ /‬دکتر محمد باغبانی‬
‫‪ -‬بازنمايی«تئـوری دولـت» در مديريـت نامناسـب منابـع آب در کردسـتان ‪/‬‬

‫عبدالصمـد محمـودی‪ -‬کارشـناس آب و انـرژی‬
‫‪ -‬اهم مشکلات مرغداران شهرستان سقز ‪ /‬عثمان کریمی‬

‫فرهنگ و هنر‪:‬‬
‫‪ -‬نوروز در شعر کردی ‪ /‬دکتر شهباز محسنی‬
‫‪ -‬یادی از ماموستا عبدالکریم صائب(زاری) ‪ /‬هه ژان بابامیری‬
‫‪ -‬من و تابلوهایم به دور از هیاهوی دنیای رئال هستیم ‪ /‬گفتگو با فروزان رحیمی‬

‫نقاش جوان سقزی‬
‫‪-‬تا زنده ام عاشقانه راه موسیقی را ادامه می دهم ‪ /‬گفتگو با رضاصلواتی‬

‫ورزش‪:‬‬
‫‪ -‬گفتگو با "نیان شاه محمدی" دختر پر افتخار تکواندوی ایران‬

‫‪ -‬عباس خاکی معمار کشتی فرنگی سقز‬

‫‪3 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

http://www.vakawi.com 4 http://telegram.me/vakawii

‫نوروزانه واکاوی‬

‫پیـش کسـب کردیـد چـه خبـر؟‬ ‫پروفسـور ابراهیـم کریمـی‪ ،‬جوانـی از اهالـی سـقز کـه‬
‫کریمـی‪ :‬سـال ‪ 2015‬بـود کـه ایـن کرسـی را دریافـت‬ ‫بــا ســپری کــردن مســیر دشــوار در ایــران و اروپــا‪،‬‬
‫کـردم و تـا کنـون حـدود ‪ 40‬کار تحقیقاتـی از اول از‬ ‫اکنــون یکــی از شــناخته شــده تریــن فیزیکدانــان‬
‫ایــن کرســی بــه دســت آمــده اســت‪ .‬بخــش عمــده‬ ‫کانـادا بـه شـمار مـی رود‪ .‬کسـی که شـعار «خواسـتن‬
‫ی ایـن تحقیقـات در مـورد مخابـرات کوانتومـی بـود‬ ‫توانســتن اســت» را معنایــی واقعــی بخشــید و بــا‬
‫کـه نشـان دهنـده مسـایل بنیـادی در فیزیـک اسـت‪،‬‬ ‫داشــتن کمتریــن امکانــات بــه بلندتریــن قلــه هــای‬
‫کـه در خبرگـزاری هـای مختلفـی از جملـه رویتـرز و‬ ‫موفقیــت دســت یافتــه اســت‪ .‬ایــن نخبــه جهانــی‬
‫دایلـی میـل منتشـر شـدند‪ .‬فعـا تـا سـال ‪ 2020‬ایـن‬ ‫در سـال ‪ 1357‬در سـقز بـه دنیـا آمـد و تحصیـات‬
‫کرسـی را دارم کـه بعـد از آن نیـز احتمـال تمدیـدش‬ ‫ابتدایـی را نـزد آقایـان سـیدیان‪ ،‬بهـاری‪ ،‬حیـدری و‬
‫وجـود دارد و یـا ممکـن اسـت یـک درجـه ارتقـا پیـدا‬ ‫‪ ...‬گذرانـد‪ .‬در سـال ‪ 1376‬تحصیـات رشـته فیزیـک‬
‫را در دانشــگاه کرمــان آغــاز کــرد و در مرحلــه بعــد‬
‫کنـد‪.‬‬ ‫بــا رتبــه ‪ 18‬کشــوری رشــته ریاضــی فیزیــک را در‬
‫زنجــان شــروع و در ســال ‪ 1383‬بــه پایــان رســاند‪.‬‬
‫واکاوی‪ :‬مهمتریـن خروجـی ایـن تحقیقـات بـه‬ ‫سـربازی خـود را در همیـن دانشـگاه کردسـتان جایـی‬
‫زبـان سـاده کـدام هـا بـوده انـد؟‬ ‫کـه هـم اکنـون بـه صراحـت از مسـئولین آن انتقـاد‬
‫مـی کنـد گذرانـد و معتقـد اسـت دلسـوزی آنچنانـی‬
‫کریمــی‪ :‬در یکــی از کارهــا کــه ســال ‪ 2015‬چــاپ‬ ‫بـرای پیشـرفت و اهمیـت علـم و صنعـت در مجموعـه‬
‫شـد‪ ،‬تیـم تحقیقـا تـی ام نشـان داد کـه سـرعت نـور‬ ‫ایــن دانشــگاه وجــود نــدارد و علــی رغــم انباشــت‬
‫کـه از اساسـی تریـن بنیادهـای فیزیـک مـدرن اسـت‬ ‫پتانســیل در منطقــه‪ ،‬عــدم حضــور افــراد دلســوز‬
‫در خـاء ثابـت نیسـت و ممکـن اسـت کـه کـم شـود‪.‬‬ ‫بزرگتریــن مشــکل کنونــی کردســتان اســت‪ .‬بعــد از‬
‫طبـق آخریـن اطلاعاتـی کـه مـن دارم بیـش از ‪345‬‬ ‫چهــار ســال و اتمــام خدمــت ســربازی بــا دریافــت‬
‫میلیـون بـار دانلـود شـده اسـت و توسـط رسـانه هـای‬ ‫چنـد بورسـیه از دانشـگاه هـای اروپایـی بـرای ادامـه‬
‫ایـران نیـز پوشـش داده شـد‪ .‬در کاری متفـاوت گـروه‬ ‫تحصیــل راهــی ایتالیــا شــد و طــی دو ونیــم ســال‬
‫تحقیقاتـی ام یـک سیسـتم مخابراتی در آزمایشـگاه راه‬ ‫دوره دکتــرا را بــه پایــان رســاند‪ .‬موفقیــت هــای وی‬
‫انـدازی کردنـد کـه بـر اسـاس قوانیـن فیزیـک کوانتوم‬ ‫همچنـان ادامـه داشـت و تحقیقـات خـود را در زمینـه‬
‫کار مـی کنـد و بـر اسـاس همیـن قواعـد کوانتومـی‬ ‫امـواج سـاختاریافته بـه عنـوان محقـق فـوق دکتـری‬
‫ایـن سیسـتم قابـل هـک کـردن نیسـت‪ .‬دانشـجویان‬ ‫در پـروژه ی فوربیتـک (مشـترک بیـن شـش کشـور‬
‫مـن پروتوکلـی جدیـد بـرای هـک کوانتومـی معرفـی‬ ‫اروپایـی) ادامـه داد‪ .‬سـرانجام بـا پذیرفتـن پیشـنهاد‬
‫کاری پروفسـور رابـرت بویـد‪ ،‬مسـئول راه انـدازی مرکز‬
‫تحقیقـات پیشـرفته فوتونیـک در اتـاوا پایتخـت کانـادا‬
‫شـد و در آنجـا تیـم تحقیقاتـی خـود را تشـکیل داد‪.‬‬
‫ایـن تیـم در جدیدتریـن کار خـود موفـق شـده اسـت‬
‫سیسـتمی مخابراتـی ارائـه دهـد کـه بـر اسـاس قواعـد‬
‫کوانتومـی غیرقابـل هـک شـدن اسـت و بـه عبارتـی‬
‫نشـان داده انـد کـه سیسـتم کوانتومـی چگونـه مـی‬
‫توانــد امــن و غیــر قابــل هــک باشــد و اگــر کســی‬
‫قــادر بــه هــک آن بــود شــما چگونــه متوجــه ایــن‬

‫موضـوع شـوید‪.‬‬

‫پروفسـور کریمـی در گفتگویـش بـا واکاوی از آخریـن‬
‫موفقیـت هـای خـود مـی گویـد‪:‬‬

‫واکاوی‪ :‬از کرســی تحقیقاتــی کــه چنــد ســال‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫‪5 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

‫واکاوی‪ :‬سـخت تریـن مسـأله ای کـه تـا کنـون‬ ‫کردنــد کــه بــر اســاس کپــی بــرداری کوانتومــی‬
‫حـل کـرده ایـد و مهمتریـن هـدف کـه از نظـر‬ ‫کارمــی کنــد‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه کپــی بــرداری‬
‫علمـی مـی خواهیـد بـه آن برسـید چیسـت؟‬ ‫کوانتومـی بـه صـورت کامـل امکانپذیـر نیسـت‪ ،‬هـر‬
‫نــوع هــک در دنیــای کوانتــوم باعــث ورود نویــز بــه‬
‫کریمــی‪ :‬بســیاری از مســایلی کــه بــا آن ســر و کار‬ ‫سیســتم مخابراتــی شــده و در نتیجــه بــا مونیتــور‬
‫داشـته ایـم بـه معنـای واقعـی سـخت بـوده انـد امـا‬ ‫کـردن نویـز میتوانیـم از هرگونـه تـاش بـرای هـک‬
‫ســخت تریــن آنهــا مســأله نوتــرون بــود‪ ،‬چــرا کــه‬ ‫کــردن مطلــع شــویم‪ .‬ایــن تحقیــق نشــان داد کــه‬
‫مســائلی بســیار ســاده در فیزیــک وجــود دارد کــه‬ ‫مخابـرات کوانتومـی در ابعـاد بـالا بسـیار امنتـر و غیـر‬
‫اطلاعــات خاصــی در مــورد آن وجــود نــدارد و در‬ ‫قابـل هـک مـی باشـد‪ .‬دریـک کار تحقیقاتـی دیگـر در‬
‫مـدارس و دانشـگاه نیـز بـه سـادگی از کنـار آن مـی‬ ‫زمینـه پیـاده سـازی مخابـرات کوانتومـی‪ ،‬مـا بـرای‬
‫گذرنـد‪ .‬نمونـه ی دیگـر از ایـن مـوارد مسـأله الکتـرون‬ ‫اولیـن بـار سیسـتم مخابـرات کوانتومـی در ابعـاد بـالا‬
‫بـود کـه زیـر مجموعـه ی ذرات بنیـادی اسـت‪ .‬همـه‬ ‫را بــر روی شــهر اوتــاوا امتحــان کردیــم کــه قدمــی‬
‫بـر ایـن باورنـد کـه اسـپی ن الکتـرون معلـوم اسـت‬ ‫موفقیــت آمیــز در راســتای اســتفاده از مخابــرات‬
‫و ماهــم تــا زمانــی کــه بــر روی آن کار نکردیــم بــه‬ ‫کوانتومــی در دنیــای واقعــی بــود‪ .‬بــرای درک بهتــر‬
‫پیچیدگـی ایـن مسـأله پـی نبردیـم‪ .‬اسـپین الکتـرون‬ ‫مزیــت اســتفاده از مخابــرات در ابعــاد بــالا از یــک‬
‫آزاد یکـی از مسـایل اساسـی فیزیـک بـوده و تـا کنـون‬ ‫مثـال سـاده اسـتفاده میکنـم‪ .‬بـرای انتقـال هـر حـرف‬
‫کسـی نتوانسـته آن را انـدازه گیـری کنـد‪ .‬مـا روشـی‬ ‫از ‪ ۸‬ســیگنال اســتفاده مــی شــود‪ ،‬یعنــی اگــر یــک‬
‫بــرای اندازهگیــری اســپین اکتــرون آزاد در ســال‬ ‫لغـت پنـچ حرفـی داشـته باشـیم ‪ ۴۰‬سـیگنال بـرای‬
‫‪ 2012‬ارایـه دادیـم و توانسـتیم دسـتگاه اندازهگیـری‬ ‫انتقـال اطلاعـات لغـت لازم اسـت‪ .‬در حالـی کـه بـا‬
‫اسـتفاده از روش کدگـزاری در ابعـاد بالاتـر ایـن تعـداد‬
‫آن را بـه عنـوان یـک اختـراع ثبـت کنیـم‪.‬‬ ‫بـه حتـی ‪ ۱‬سـیگنال میتوانـد کاهـش داده شـود کـه‬
‫ایـن بـه معنـای بـالا بـردن سـرعت انتقـال اطلاعـات‬
‫در مـورد قسـمت دوم سـوال بایـد بگویـم کـه همیشـه‬ ‫و همزمـان صرفـه جویـی در مصـرف انـرژی اسـت‪ .‬بـه‬
‫دوسـت دارم نـکات جدیـد یـاد بگیـرم‪ ،‬در هـر زمینـه‬ ‫کار بـردن ایـن شـیوه همـراه بـا مخابـرات کوانتومـی‬
‫ای کــه باشــد‪ ،‬چــون یادگرفتــن بزرگتریــن هــدف و‬ ‫ایــن انتقــال ســرعت بــالا را بــا امنیــت صددرصــدی‬
‫همـراه میکنـد‪ .‬ایـن تحقیـق هـا بـه طـور گسـتردهای‬
‫علاقـه زندگـی ام بـوده اسـت‪.‬‬ ‫توسـط خبرگـزاری هـای رویتـرز‪ ،‬دیلـی میلـز‪ ،‬فیزیک‬

‫واکاوی‪ :‬اخیـرا برخـی از رسـانه هـا از کاندیـد‬ ‫اورگ و ‪ ...‬پوشـش داده شـد‪.‬‬
‫شـدن شـما بـرای نوبـل خبـر داده انـد‪ .‬ایـن‬
‫برخــاف آنچــه در مــدارس بــه مــا داده انــد کــه‬
‫واقعیــت دارد؟‬ ‫نوتـرون بـدون بارالکتریکـی نیسـت‪ .‬در حقیقـت بـار‬
‫کل نوتـرون صفـر اسـت‪ ،‬امـا اگـر بـه سـاختار داخلـی‬
‫آن نـگاه کنیـم‪ ،‬نوتـرون در مرکـز دارای بـار منفـی و‬
‫در اطـراف دارای بـار مثبـت اسـت‪ .‬شـعاعی کـه بـار از‬
‫منفـی بـه مثبـت تغییـر میکنـد معمـای بزرگـی بـرای‬
‫فیزیــک پیشــه هــا اســت‪ .‬مــا روشــی را بــرای پیــدا‬
‫کـردن ایـن شـعاع معرفـی کردیـم‪ ،‬نتیجـه ی ایـن کار‬
‫امسـال در مجلـه ی معتبـر نیچـر فیزیـک چـاپ شـد‪.‬‬

‫کریمـی‪ :‬واقعیـت ایـن اسـت کـه خـودم نیـز شـوکه‬

‫شـدم؛ چـرا کـه تعـداد قابـل توجهـی ایمیـل در ایـن‬

‫زمینـه دریافـت کـردم کـه سـعی کـردم بـه همهگـی‬

‫آنـان پاسـخ دهـم کـه چنیـن چیـزی واقعیـت نـدارد‪.‬‬

‫نمـی دانـم هـدف ازایـن خبرسـازی چـه بـوده اسـت‪،‬‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

‫‪ ،‬بـه مبلـغ ‪ 80‬میلیـون دلار‪ ،‬مربـوط بـه توسـعه ی‬ ‫چـرا کـه اساسـا نوبـل هـای علمـی کاندیدهایشـان را‬
‫تکنولـوژی هـای کوانتومـی اسـت و دومـی‪ ،‬بـه مبلـغ‬ ‫اعـام نمـی کننـد‪ .‬تنهـا کسـانی از کاندیداهـای نوبـل‬
‫‪ 3.5‬میلیـون یـورو‪ ،‬بـرای معرفـی روش هـای جدیـد‬ ‫هـای علمـی خبـر دارنـد دانشـمندانی هسـتند کـه کار‬
‫تصویــر بــرداری در میکروســکوپ هــای الکترونــی‬ ‫معرفـی ایـن افـراد را برعهـده دارنـد (کـه تعدادشـان‬
‫اســت‪ .‬آخریــن کــه توســط وزیــر علــوم انتــاری و در‬
‫دومیــن مــاه بهــار دریافــت مــی کنــم مربــوط بــه‬ ‫نیـز حـدود دو تـا سـه هـزار نفـر اسـت)‬
‫کارهــای تحقیقاتــی اســت کــه در زمینــه روشــهای‬
‫جدیـد تصویـر بـرداری کوانتومـی در میکروسـکوپ هـا‬ ‫واکاوی‪ :‬بــرای ســقز یــا کردســتان در آینــده‬
‫خواهــد بــود‪ .‬ایــن کــه معــروف بــه جایــزه « ‪»ERA‬‬ ‫برنامــه ای داریــد؟‬
‫هسـت کـه دریافـت آن موفقیـت بزرگـی محسـوب می‬
‫شـود‪ .‬تمامـی ایـن جوایـز تنهـا بـرای انجـام تحقیقـات‬ ‫کریمــی‪ :‬همیشــه بــه هرگونــه دعــوت بــه همــکاری‬
‫علمـی از طـرف دانشـگاههای کردسـتان و ایـران کـه‬
‫علمـی اسـتفاده مـی شـود‪.‬‬ ‫فکــر مــی کــردم کمکــی بــه پیشــرفت دانشــجویان‬
‫میکنــد‪ ،‬پاســخ مثبــت داده ام‪ .‬هــر چنــد واقعــا‬
‫واکاوی‪ :‬چنــد نفــر نخبــه ســقزی را مــی‬ ‫فشــردگی برنامــه هــای کاری ام ایــن اجــازه را نمــی‬
‫شناسـید کـه در کانـادا‪ ،‬آمریـکا و یـا اروپـا در‬ ‫دهــد کــه زمــان زیــادی را بــه طــور حضــوری آنجــا‬
‫ســطوح بــالا فعالیــت و تدریــس مــی کننــد و‬ ‫باشــم ولــی همیشــه ســعی کردهــام ارتباطــم را بــا‬
‫دانشـگاه هایـی کـه قبـا در آنهـا بـود ه ام و دانشـگاه‬
‫شــما بــا آنهــا ارتبــاط داریــد؟‬ ‫هــای کردســتان حفــظ کنــم‪ .‬حتــی دفعــه قبــل‬
‫کــه بــه بــرای دفــاع یکــی از دانشــجویانم بــه ایــران‬
‫بـه طـور قطـع اشـخاص زیـادی وجـود دارنـد ولـی‬ ‫بازگشــتم تنهــا ‪ 36‬ســاعت در ایــران بــودم و غیــر از‬
‫متاســفانه مــن تنهــا بــا تعــداد اندکــی از آنهــا در‬ ‫یـک دور همـی کوچـک بـا دانشـجویان ایرانـی‪ ،‬حتـی‬
‫ارتبـاط هسـتم؛ دکتـر شـورش شـافعی کـه در حـوزه‬ ‫نتوانسـتم مـادرم را ببینـم و بلافاصلـه بـرای شـرکت‬
‫«داده هــای بــزرگ» کار مــی کننــد‪ ،‬دکتــر بهــروز‬ ‫در یـک کنفرانـس بـه ایتالیـا عـازم شـدم‪ .‬هـر چنـد‬
‫فاتـح کـه در زمینـه ي بیوشـیمی تحقیـق مـی کننـد‪.‬‬ ‫تـا بـه حـال از طـرف هیـچ مقـام دانشـگاهی در سـقز‬
‫البتـه کوردهـای زیـادی مـی شناسـم کـه در سـطوح‬ ‫بــا مــن تماســی گرفتــه نشــده‪ ،‬ولــی امیــدوارم کــه‬
‫عالــی فعالیــت مــی کننــد و بــا برخــی از آنهــا (بــه‬ ‫در زمسـتان سـال آینـده یـک بـار حداقـل بـه سـقز‬
‫عنـوان مثـال دکتـر خه بـات هشـامی) همـکاری دارم‬
‫لازم اسـت در ایـن مـورد تـاش و حتـی سـازماندهی‬ ‫برگــردم‪.‬‬
‫صـورت گیـرد تـا فعـالان علمـی و فرهنگـی شـهرمان‬
‫بـه صـورت برنامـه ریـزی شـده ای بـا هـم در ارتبـاط‬ ‫واکاوی‪ :‬در دو سـال اخیـر سـه جایـزه دریافـت‬
‫کردیـد‪ ،‬لطفـا در موردشـان توضیـح دهیـد؟‬
‫باشـند‪.‬‬
‫کریمــی‪ :‬معمــولا جوایــز یــا بــه شــخص اعطــا مــی‬
‫واکاوی‪ :‬بــرای مدیــران اســتانی در کردســتان‬ ‫شــود و یــا بــه گــروه‪ .‬دو تــا از ایــن جوایــز را بــا‬
‫و توســعه اســتان هیچوقــت خواســته ایــد‬ ‫گروهـی ازدانشـمندان ِهمـکارم دریافـت کـردم‪ .‬اولـی‬
‫پیشـنهادی بدهیـد؟ آیـا بـه نخبـگان توجهـی‬

‫داشــته انــد؟‬

‫کریمــی‪ :‬واقعیــت ایــن اســت کــه مــن هیچگونــه‬
‫توجهــی از طــرف مدیــران اســتانی ندیــدم‪ .‬در ایــن‬
‫ســالها هــر وقــت بــه ایــران برمــی گــردم مرکــز‬
‫تحصیـات تکمیلی دانشـگاه زنجـان تمامـی هماهنگی‬
‫هـا و تسـهیلات را بـرای برنامـه هـای علمـی در طـول‬
‫ســفرم را فراهــم میکننــد‪ .‬ولــی در ســال ‪ 2012‬کــه‬
‫بــرای ســخنرانی بــه دانشــگاه کردســتان رفتــم‪ ،‬بــا‬
‫وجـود هماهنگـی هـا جلـو درب دانشـگاه کردسـتان‪،‬‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫‪7 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

‫و بــه نظــرم کســانی بایــد مســئولیت اجرایــی را در‬ ‫حــدود ‪ 40‬دقیقــه از ورودم جلوگیــری کردنــد کــه‬
‫دانشــگاه هــا متقبــل شــوند کــه درس آن را خوانــده‬ ‫بـه نظـرم ناخوشـایند بـود‪ ،‬بعـد از آن دیگـر فرصتـی‬
‫باشـند‪ .‬بسـیاری از مسـایل وجـود دارد کـه مـی توانـد‬ ‫پیــش نیامــد کــه بــه آنجــا بــروم‪ ..‬بــا وجــودی کــه‬
‫تغییــر پیــدا کنــد‪ ،‬از جملــه شــیوه هــای آمــوزش و‬ ‫افــراد بزرگــواری از جملــه دکتــر عبــدالله ســلیمی‪،‬‬
‫تحقیـق‪ .‬مشـکل اساسـی کـه وجـود دارد ایـن اسـت‬ ‫دکترکیومـرث کرمـی و ‪ ...‬در آنجـا حضـور دارنـد امـا‬
‫کـه دانشـگاه هـای ایرانـی بـا صنعـت ارتبـاط مناسـبی‬ ‫فکـر مـی کنـم دلسـوزی آنچنانـی بـرای پیشـرفت و‬
‫ندارنـد و اصـولا در کردسـتان نیـز پـای صنعـت مـی‬ ‫اهمیــت علــم و صنعــت وجــود نــدارد‪ .‬در کردســتان‬
‫لنگـد‪ ،‬این کار را در دانشـگاه کردسـتان بسـیار سـخت‬ ‫عـراق نیـز ایـن مشـکل بـه مراتـب بیشـتر وجـود دارد‪،‬‬
‫میکنـد‪ .‬بـه عنـوان مثـال در آلمـان و ژاپـن‪ ،‬کمپانـی‬ ‫علـی رغـم انباشـت پتانسـیل در منطقـه‪ ،‬عـدم حضـور‬
‫هــای زیــادی (مثــا فولکســواگن و تویوتــا) وجــود‬ ‫مسـولین دلسـوز بزرگتریـن مشـکل در ایـن مناطـق‬
‫دارنـد کـه بـا دانشـکده هـای بـرق‪ ،‬مکانیـک‪ ،‬فیزیـک‬
‫و ریاضـی در ارتباطنـد‪ .‬در نتیجـه تحقیقـات هـدف دار‬ ‫است‪.‬‬
‫انجـام میشـوند‪ .‬بـرای داشـتن دانشـگاه خـوب کمپانی‬
‫و صنعــت مناســب لازم اســت و بلعکــس‪ .‬امیــدوارم‬ ‫واکاوی‪ :‬مهمتریـن عامـل فـرار مغزها چیسـت؟‬
‫مســولین در کردســتان در ایــن راه قــدم بگذارنــد و‬ ‫پیشـنهاد شـما بـرای حفـظ نخبـگان و مقابلـه‬
‫دولـت نیـز نسـبت بـه کردسـتان نـگاه دور اندیشـانه‬
‫تــری داشــته باشــد تــا در ایــن زمینــه پیشــرفت‬ ‫بـا فـرار مغزهـا چیسـت؟‬
‫حاصـل گـردد‪ .‬بـه هـر حـال بـرای بـازه هـای زمانـی‬
‫کوتـاه تـر میتـوان کارگاه هـا و سـمینارهای علمـی‬ ‫کریمـی‪ :‬بـا عنـوان فـرار مغزهـا موافـق نیسـتم‪ .‬مـی‬
‫برگـزار کـرد‪ .‬ایـن باعـث ایجـاد انگیـزه در دانشـجویان‬ ‫تـوان شـرایطی را فراهـم کـرد کـه هـر شـخصی آزادانه‬
‫مــی شــود و فرصتــی را فراهــم میکنــد کــه اســاتید‬ ‫مســیر پیشــرفت خــود را انتخــاب کنــد در حالیکــه‬
‫دانشـگاهها بـا محققـان و نخبههـای صنعتـی دیگـر در‬ ‫همــواره ارتبــاط خــود را بــا زادگاهــش حفــظ کنــد‪.‬‬
‫درایـن صـورت پیشـرفت او تاثیـرات مثبـت بسـیاری‬
‫ارتبـاط باشـند‪.‬‬ ‫هــم بــرای وطنــاش خواهــد داشــت‪ .‬فراگیــری علــم‬
‫در محیـط هـای جدیـد مـوردی اسـت کـه در همـه‬
‫واکاوی‪ :‬چـه پیشـنهادی بـرای نهـاد نخبـگان‬ ‫جــای دنیــا دیــده مــی شــود‪ ،‬افــراد آنچــه را مــی‬
‫در اســتان کردســتان کــه دکتــر صادقــی‬ ‫آموزنــد بــه گونــه ای مثبــت بــه جامعــه بازخــورد‬
‫میدهنـد و ایـن باعـث پیشـرفت و ارتباطـی بهتـر بیـن‬
‫مســولیت آن را دارنــد‪ ،‬داریــد ؟؟‬ ‫جوامـع میشـود‪ .‬در منطقـه مـا نخبـه را درگیـر یـک‬
‫سـری مسـایل حاشـیه ای میکننـد و سـهم عمـده ای‬
‫کریمــی‪ :‬مــی تــوان بــه راحتــی اســاتید مجــرب را‬ ‫از انــرژی و تــوان شــخص هــدر داده میشــود‪ .‬بخــش‬
‫بــرای برگــزاری کلاس هــای آموزشــی در دوره هــای‬ ‫علمـی بنیـاد نخبـگان در کردسـتان غیرفعـال اسـت‬
‫فشـرده دعـوت کـرد‪ .‬چنیـن دوره هایـی صرفنظـر از‬ ‫در حالـی کـه مـی توانـد بـا سـامان دهـی و دعـوت‬
‫ایجـاد انگیـزه‪ ،‬باعـث ارتبـاط بـا دانـش روز و اگاهـی‬ ‫از نخبـگان و ارتبـاط بـا آنـان شـبکه گسـترده ای از‬
‫از روش هـای جدیـد آموزشـی و تحقیقاتـی مـی شـود‪.‬‬
‫تعامـات و نـوآوری هـا را بـه وجـود بیـاورد‪.‬‬
‫در دولــت خاتمــی بحــث اختصــاص ســه درصــد کل‬
‫بودجــه اســتان بــه تحقیقــات بنیــادی و ارتبــاط بــا‬ ‫واکاوی‪ :‬اگــر شــما در دانشــگاه کردســتان‬
‫دانشـگاه مطـرح شـد‪ .‬ایـن مبلـغ مـی توانسـت کمـک‬ ‫مسـولیتی داشـتید اولیـن کاری کـه انجـام می‬
‫بزرگـی در راسـتای پیشـرفت دانشـگاه و ایجاد شـرکت‬ ‫دادیـد چـه بـود؟ سـطح دانشـگاه کردسـتان‬
‫هـای صنعتـی نوپـا باشـد‪ .‬ولـی معلـوم نیسـت ایـن‬ ‫را درســطح قابــل قبولــی مــی دانیــد؟ چــه‬
‫کار بـه کجـا رسـید‪ .‬قوانیـن دسـت و پـا گیـر در ایـن‬ ‫ظرفیــت هایــی در کردســتان هســت کــه‬
‫میـان وجـود دارد کـه لازمـه عبـور از ایـن موقعیـت‬ ‫دانشــگاه کردســتان اهمیتــی بــه آنهــا نمــی‬

‫تغییـر نگـرش در سـطوح عالـی اسـت‪.‬‬ ‫دهــد؟؟‬

‫کریمـی‪ :‬هیچوقـت مسـئولیت اجرایـی را قبـول نمـی‬
‫کنــم چــون بیشــتر بــه کار تحقیقاتــی علاقــه دارم‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫‪8 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫واکاوی‪ :‬و ســوال آخــر‪ :‬نقــش همســرتون در‬
‫پیشـرفتتون؟ نخبـگان مجـرد مهاجـرت کننـد‬
‫یــا متاهــل موفــق تــر هســتند (بــا توجــه‬
‫ســالها زندگــی در کانــادا و اروپــا ) بــه نظــر‬
‫شــما اگــر تمایــل نداریــد میتونیــد بــه ایــن‬

‫ســوال پاســخ ندیــن‬

‫کریمـی‪ :‬همسـرم راحیـل گلـی پـور در ایـن راه همواره‬
‫مشـاور و حامـی مـن بـوده‪ .‬مـا ‪ ۱۴‬سـال ییـش ازدواج‬
‫کردیـم‪ ،‬بـا اینکـه او هـم دانشـجوی فیزیـک بـود ولـی‬
‫همیشــه پیشــرفت مــرا در اولویــت زندگیمــان قــرار‬
‫داد‪ .‬هـر زمـان کـه موقعیـت کاری بهتـری بـرای مـن‬
‫پیـش مـی آمـد بـا وجـود داشـتن موقعیـت تحصیلـی‬
‫سـختتر در شـهر جدیـد بـرای خـودش‪ ،‬مـرا تشـویق‬
‫بـه پذیرشـاش مـی نمـود‪ .‬البتـه در حـال حاضـر سـال‬
‫آخــر دکتــری اســت و خوشــبختانه حضــور او در کار‬
‫دانشـگاهی کمـک مـی کنـد کـه شـرایط سـخت کاری‬

‫مـرا بهتـر درک کنـد‪.‬‬

‫در مــورد بخــش دوم ســوال‪ ،‬داشــتن یــک همــراه‬
‫مناسـب در پیشـرفت هـر شـخصی موثـر اسـت و بـه‬
‫نظـر مـن در مهاجـرت نیـز افـراد متاهـل موفـق تـر‬

‫از افــراد مجــرد هســتند‪.‬‬

‫‪9 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

http://www.vakawi.com 10 http://telegram.me/vakawii

‫نوروزانه واکاوی‬

‫واکاوی‪ :‬در ایـن مدتـی کـه در سـقز بـوده ایـد‬ ‫علیرضــا رضایــی متولــد ‪ 1354‬در شــهر قــروه مــی‬
‫مهمتریــن چالــش هایــی کــه بــا آن مواجــه‬ ‫باشــد‪ ،‬تحصیــات تــا ســطح دیپلــم را در همیــن‬
‫شهرســتان گذرانــده اســت‪ .‬در ســال ‪ 1373‬وارد‬
‫شـده ایـد کـدام بـوده انـد؟‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی کردسـتان شـده و در ‪1380‬‬
‫بــا رتبــه برتــر فــارغ التحصیــل شــده اســت‪ .‬بعــد از‬
‫رضایــی‪ :‬در ایــن مــدت بــه طــور متوســط ماهانــه‬ ‫اتمــام دو ســال ســربازی در ســال ‪ 1383‬در رشــته‬
‫حــدود ‪ 100‬تــا ‪ 120‬عمــل جراحــی داشــته ام و‬ ‫جراحــی کلیــه و مجــاری ادراری در دانشــگاه علــوم‬
‫در طــول ایــن ‪ 8‬ســال بالــغ بــر هشــت هــزار عمــل‬ ‫پزشـکی شـهید بهشـتی پذیرفتـه شـده اسـت‪ .‬بعـد از‬
‫جراحــی صــورت گرفتــه اســت کــه بــا جــرأت مــی‬ ‫‪ 5‬سـال و دوبـاره بـا رتبـه برتـر ایـن دوره را بـا رتبـه‬
‫تــوان گفــت بیــش از ‪ 90‬درصــد آنچــه کــه لازم بــه‬ ‫سـه بـورد اورولـوژی کشـور بـه اتمـام رسـانده اسـت‪.‬‬
‫جراحــی باشــد مــا انجــام داده ایــم مگــر اینکــه بنــا‬ ‫رضایـی همـان سـال بـه عنـوان هیـأت علمی دانشـگاه‬
‫بــه شــرایط حــاد مریــض و یــا درخواســت خــود وی‬ ‫شـهید بهشـتی پذیرفتـه مـی شـود امـا بنـا بـه خاطـر‬
‫بــه شــهرهای بزرگتــر اعــزام شــده باشــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫علاقــه خدمــت در اســتان کردســتان بــه دانشــگاه‬
‫اســتقرار دســتگاههای ســنگ شــکن‪ ،‬نــوار مثانــه‬ ‫علـوم پزشـکی کردسـتان بـر مـی گـردد‪ .‬حـدود یـک‬
‫و نمونــه بــرداری پروســتات از دیگــر مــواردی بــوده‬ ‫مـاه در بیمارسـتان توحیـد سـنندج مسـتقر مـی شـود‬
‫اسـت کـه در ایـن مـدت توانسـته ایـم بـه کمـک آنهـا‬ ‫امــا خدمــت بــه مناطــق محــروم را در اولویــت قــرار‬
‫خدمـات بیشـتری بـه مـردم ارایـه دهیـم کـه تـا قبـل‬ ‫مـی دهـد‪ .‬برعکـ ِس چنـد متخصـص اورولـوژی کـه‬
‫از حضـور بنـده در سـقز وجـود نداشـت و هـم اکنـون‬ ‫بــه ســقز آمــده انــد و مانــدگار نشــده انــد امــا ایــن‬
‫دسـتگاه سـنگ شـکن سـقزو سـایر خدمـات اورولوژی‬ ‫علیرضــا رضایــی اســت کــه از تاریــخ ‪ 88/9/9‬پــای‬
‫بـه یـک قطـب در منطقـه تبدیـل شـده اسـت و در‬ ‫ثابـت جراحـی هـای کلیـه و مجـاری ادراری در مطـب‬
‫کل در امــور کلیــوی تنهــا دو کار «پیونــد کلیــه» و‬ ‫خـود و هـر دو بیمارسـتان سـقز بـوده اسـت‪ .‬و در ایـن‬
‫«پـی سـی ان ال» در سـقز انجـام نمـی شـود و تنهـا‬ ‫مـدت ‪ 2‬سـال هـم رییـس بیمارسـتان امـا خمینـی‬
‫دلیـل آن نیـز کمبـود امکانـات اسـت کـه هرچنـد بـا‬
‫حضـور دکتـر هاشـمی وزیـر بهداشـت در سـقز قـرار‬ ‫سـقز بوده اسـت‪.‬‬
‫برمسـاعدت در ایـن زمینـه شـد امـا تـا کنـون خبـری‬
‫نشـده اسـت‪ .‬همچنیـن عمـل پیونـد مجـرای ادراری‬ ‫گفتگــوی واکاوی بــا ایــن جــراح را در ادامــه مــی‬
‫و پیونـد ناحیـه عـروق لگنـی نیـز در سـقز انجام شـده‬ ‫خوانیــد‪:‬‬
‫اسـت کـه غیـر از سـقز و تهـران در هیـچ جـای ایـران‬
‫واکاوی‪ :‬چــرا رشــته اورولــوژی را انتخــاب‬
‫انجـام نشـده اسـت‪.‬‬ ‫کردیــد؟‬

‫امــا اگــر در بحــث چالــش بخواهیــم صحبــت کنیــم‬ ‫رضایـی‪ :‬مـن بـه خاطـر شـیوع فـراوان بیمـاری هـای‬
‫در شـهری همچـون سـقز چالـش زیـاد اسـت و دلیـل‬ ‫کلیـوی و نـا رسـایی کلیـوی در ایـران و بالاخـص در‬
‫اصلــی آن نیــز کمبــود امکانــات اســت‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫کردسـتان ایـن رشـته را انتخـاب کـردم و اکنـون هـم‬
‫مثـال دسـتگاه لاپاراسـکوپی و ابزارهـای جانبـی کـه‬
‫شــهرهایی همچــون بانــه و مریــوان دارا مــی باشــند‬ ‫شـدیدن بـه آن علاقمنـدم‪.‬‬
‫امـا در سـقز موجـود نیسـت و تمامـی جراحـی هـای‬
‫اورولـوژی آندوسـکوپی بـدون ملنیتـور و بـه صـورت‬
‫چشـمی انجـام مـی شـود کـه بـه دلیـل نبـود مانیتـور‬
‫اکنـون دچـار دیسـک کمـر و گـردن شـده ام و هـم‬
‫اکنـون تحـت درمـان هسـتم‪ ،‬و اصـا ناراحـت نیسـتم‬
‫چـون بـه هـم وطنـان عزیـز کردسـتانی خدمـت ارایـه‬

‫دادم‪.‬‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫‪11 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

‫مــی شــود‪ .‬همچنیــن یــک جــوان دیگــر ( بــه اســم‬ ‫واکاوی‪ :‬تفـاوت هایـی که در سـقز با شـهرهای‬
‫یاسـین صادقـی) کـه اهـل روسـتای پیرعمـران بـود و‬ ‫بـزرگ و یـا حتـی خـارج از کشـور در زمینـه‬
‫بـر اثـر سـقوط از تراکتـور دچـار پارگـی مجـرا شـده‬ ‫هـای سـخت افـزاری و انسـانی دیـده ایـد در‬
‫بـود کـه بیمـار بنـا بـر درخواسـت خـود بـه اسـتان‬
‫دیگــری مراجعــه و تحــت جراحــی قــرار گرفــت امــا‬ ‫چـه حـدی بـوده اسـت؟‬
‫جراحــی وی موفقیــت آمیــز نبــود و هیــچ جایــی در‬
‫ایـران بجـز تهـران نامبـرده تحـت جراحـی قـرار نمـی‬ ‫رضایـی‪ :‬هـر یـک از عوامـل انسـانی و سـخت افـزاری‬
‫داد کـه بـه بنـده مراجعـه نمـوده و طـی بـک عمـل‬ ‫در سـقز را مـی تـوان بـه یـک میـزان دخیـل دانسـت‪.‬‬
‫‪ 7‬ســاعته مشــکل بیمــار را رفــع کردیــم‪ .‬در ضمــن‬ ‫آگاهــی مــردم در ابتــدای ورودم بــه اینجــا در مــورد‬
‫هـر دوی ایـن بیمـاران تحـت جراحـی «بـای پـس»‬ ‫بیمــاری هــای اورولــوژی پاییــن بــود و در بعضــی‬
‫(پیونـد) عـروق ناحیـه لگنـی توسـط ایـن جانـب قـرار‬ ‫مــوارد از جملــه جراحــی اســلینگ (کنتــرل ادرار)‬
‫گرفتنـد کـه ایـن جراحـی هـم قبـل از حضـور بنـده‬ ‫مراجعــه کننــدگان کمتــر دربــاره آن صحبــت مــی‬
‫فقـط در تهـران انجـام مـی شـد و بیمـار بایـد اعـزام‬ ‫کردنـد و حتـی درمـان آن را عمـا غیـر ممکـن مـی‬
‫دانسـتند امـا اکنـون ایـن وضعیـت بهتـر شـده اسـت‬
‫می شـد‪.‬‬ ‫و بیمـار ارتبـاط بهتـری بـا پزشـک مـی توانـد برقـرار‬
‫کنـد‪ .‬همچنیـن عمـل تنگـی مجـرا کـه در بسـیاری از‬
‫واکاوی‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه شــما در نظــام‬ ‫کـودکان شـایع بـود و یـا قرارگیـری بیضـه کـودکان‬
‫پزشــکی شهرســتان نیــز مســئولیت داریــد‪،‬‬ ‫در ناحیــه شــکم (اورکیدوپکســی) کــه در برخــی‬
‫عملکــرد هیــأت بــدوی‪ ،‬تعــداد پرونــده هــا و‬ ‫مقاطـع روزانـه ‪ 7‬تـا ‪ 8‬مـورد عمـل جراحـی در ایـن‬
‫رسـیدگی بـه شـکایات در ایـن ارگان چگونـه‬
‫اســت؟ و چــرا کمتــر دیــده شــده اســت کــه‬ ‫زمینــه داشــتیم‪.‬‬
‫پزشــکی محکــوم گــردد ولــو اینکــه قصــور‬
‫واکاوی‪ :‬وضعیـت اتـاق عمـل بیمارسـتان سـقز‬
‫بزرگــی نیــز متوجــه وی شــده باشــد؟‬ ‫را چگونـه ارزیابـی مـی کنیـد؟‬

‫رضایــی‪ :‬نظــام پزشــکی یــک انجمــن صنفــی اســت‬ ‫رضایـی‪ :‬از نظـر سـاختاری یـک اتـاق عمـل قدیمـی‬
‫و شــکایت از پزشــک نیــز بــه معنــی محکومیــت وی‬ ‫اسـت ولـی مـا همچنـان وظیفـه خـود را انجـام مـی‬
‫نمـی باشـد‪.‬معمولا شـکایت بیمـار از پزشـک توسـط‬ ‫دهیــم‪ .‬چنیــن اتــاق و حتــی بیمارســتانی مناســب و‬
‫دادسـتان و کارشناسـان مربوطـه بررسـی مـی شـود‬ ‫شایسـته مـردم سـقز نیسـت و لیاقـت مـردم بیشـتر‬
‫نظـر خـود را ارائـه مـی دهـد کـه اگـر مریـض دوبـاره‬ ‫از ایـن هاسـت کـه بـه خاطـر جراحـی هـای کوچـک‬
‫اعتــراض کنــد مجــددا پرونــده در هیــأت بــدوی‬ ‫مسـافر شـهرهای دیگـر و متحمـل هزینـه هـای گزاف‬
‫بررســی مــی گــرد و در ایــن هیــأت قاضــی‪ ،‬رییــس‬ ‫گردنــد و در ایــن راســتا بیمارســتان جدیــد هرچــه‬
‫پزشــکی قانونــی و چنــد تــن از پزشــکان معتمــد‬ ‫زودتــر بایــد تکمیــل و تجهیــز گــردد‪ .‬بــا وجــود‬
‫حضــور دارنــد و بــا بررســی پرونــده و محــرز شــدن‬ ‫پیگیــری هایــی کــه صــورت گرفتــه اســت امــا ورود‬
‫خطــا‪ ،‬پزشــک محکــوم مــی گــردد کمــا اینکــه در‬ ‫امکانـات بـه بیمارسـتان تـاش مضاعـف مـی خواهـد‪.‬‬
‫طـول چندسـالی کـه مـن رییـس هیـأت بـدوی بـوده‬
‫ام از مجمـوع پرونـده هـای تشـکیل شـده حـدود ‪10‬‬ ‫واکاوی‪ :‬ســخت تریــن عملــی کــه تاکنــون‬
‫الـی ‪ 15‬درصـد پزشـکان محکـوم شـده انـد کـه اگـر‬ ‫داشــته ایــد کــدام بــوده اســت؟‬
‫پزشــ ِک محکــوم بــه حکــم اعتراضــی داشــته باشــد‬
‫مـی توانـد در هیـأت اسـتانی مطـرح کنـد کـه درصـد‬ ‫رضایــی‪ :‬عمــل پیونــد مجــرا کــه حــدود ‪ 8‬ســاعت‬
‫طـول کشـیده اسـت کـه یـک جـوان (بـه اسـم آزاد‬
‫شـکایات در سـقز کـم بـوده اسـت‪.‬‬ ‫خدایـی) اهـل بانـه در مسـیر دیوانـدره تصـادف کـرده‬
‫بـود و لگـن وی شکسـته بـود و مجرایـش پـاره و قطـع‬
‫واکاوی‪ :‬چنـد عمـل توسـط شـما بـرای اولیـن‬ ‫شـده بـود‪ .‬ایـن عمـل کـه سـابق بـر ایـن بـه تهـران‬
‫اعــزام مــی شــد اکنــون بــه راحتــی در ســقز انجــام‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫‪12 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

‫واکاوی‪ :‬وظایــف متقابــل پزشــک و بیمــار‬ ‫بـار در سـقز انجـام شـده اسـت؟‬
‫نســبت بــه یکدیگــر چیســت؟‬
‫رضایــی‪ :‬عمــل یورتــرو پلاســتی(پیوند مجــرا) و نیــز‬
‫رضایـی‪ :‬پزشـک مـی بایسـت بـا صـرف زمـان کافـی‬ ‫عمـل بـوکال موکـوزال گرافـت ( ترمیـم تنگـی مجرای‬
‫بــرای بیمــار‪ ،‬عــاوه بــر رفــع مشــکل جســمی بــه‬ ‫ادراری بـا اسـتفاده از گرافـت دهانـی) و بایپـس عـروق‬
‫حــرف هــای وی و گاهــی وقتهــا مشــکلات روحــی و‬ ‫لگنــی کــه بــرای اولیــن بــار در منطقــه و اســتان‬
‫روانـی آنـان نیـز اهمیـت دهـد‪ .‬متقابـا بایـد اذعـان‬
‫کنـم کـه مـردم سـقز قـدر پزشـکان را مـی داننـد‪.‬‬ ‫کردسـتان صـورت گرفتـه انـد‪.‬‬

‫واکاوی‪ :‬در مــورد هــر یــک از اصطلاحــات و‬ ‫واکاوی‪ :‬وضعیـت بیمـاری واریکوسـل و نازایـی‬
‫اشــخاص زیــر یــک کلمــه یــا یــک جملــه‬ ‫مـردان در منطقـه چگونـه اسـت؟‬

‫کوتــاه بگوییــد‪:‬‬ ‫رضایـی‪ :‬نازایـی مـردان و بیمـاری واریکوسـل و سـایر‬
‫بیمــاری هــای مرتبــط بــا ایــن زمینــه در ســقز و‬
‫دیسک کمر‪ :‬پیشگیری کنید که مبتلا نشوید‬ ‫منطقــه شــیوع بالایـی دارد کــه ایــن هــم از کمبــود‬
‫آگاهـی و عـدم مراجعـه بـه دلیـل شـرم و خـودداری از‬
‫آنــکال‪ :‬همیشـه و در همـه حـال گـوش بـه زنـگ‬ ‫بیـان موضـوع نشـات مـی گیـرد‪ .‬از دیگـر علـل غیـر از‬
‫ب ـاش‬ ‫واریکوسـل مصـرف خودسـر داروهـای غیـر تجویـزی‬
‫‪ ،‬داروهـای نیـروزا ‪ ،‬مـواد دخانـی ‪ ،‬مشـروبات الکلـی‬
‫بیمه‪ :‬در ایران باید تجمیع و مدیریت شود‪.‬‬ ‫و یــک ســری بیمــاری هــای مــادر زادی اورولــوژی‬
‫مانــدد بیضــه داخــل شــکمی مــی باشــد ‪ ،‬از ســوی‬
‫زندگــی‪ :‬بــه خاطــر پزشــک بودنــم نتوانســتم بــر‬ ‫دیگـر بـه خاطـر فرهنـگ حاکـم بـر منطقـه‪ ،‬مـردان‬
‫بالیـن پـدرم حاضـر شـوم و ایـن اسـت کـه زندگـی‬ ‫کمتـر حاضـر بـه معرفـی خـود بـه پزشـک مـی شـوند‬

‫بــرای پزشــک معنــی نــدارد‪.‬‬ ‫و بیشـتر بـار ایـن قضیـه بـر دوش زنـان اسـت‪.‬‬

‫مرگ‪ :‬هر آن ممکن است سراغ مان بیاید‪.‬‬ ‫واکاوی‪ :‬طــرح تحــول ســامت و وضعیــت‬
‫کنونــی آن را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟‬
‫جوانــی‪ :‬تجربــه ای نــدارم‪ ،‬بــا درس و تحصیــل و‬
‫تخصــص ســپری شــد‪.‬‬ ‫رضایـی‪ :‬ایـن طـرح خدمـت بسـیار بزرگـی بـه مـردم‬
‫خصوصـا در مناطـق محـروم داشـته و وزارت بهداشـت‬
‫بیمار‪ :‬از بهبود آنان لذت می برم‪.‬‬ ‫تـا کنـون سـنگ تمـام گذاشـته اسـت‪ .‬امـا بـه دلیـل‬
‫عــدم همــکاری و پرداخــت کارانــه پزشــکان‪ ،‬هزینــه‬
‫تجهیزاتــی کــه خریــداری شــده اســت و‪...‬از ســوی‬
‫بیمــه هــا ممکــن اســت بــا چالــش هایــی مواجــه‬
‫شــود‪ .‬امیــدوارم همچنــان ایــن طــرح بــا ســامت‬

‫ادامـه یابـد‪.‬‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫‪13 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

‫دکترجلیــل وثوقــی‪ :‬الگـوی اخـاق و منبـع علـم‬
‫و تجربــه‪.‬‬

‫دکتر قدیمی‪ :‬هیچ نظری راجع به وی ندارم‪.‬‬

‫دکتر واحدی‪ :‬زیاد وی را نمی شناسم‪.‬‬

‫فـولادی مدیـرکل تأمیـن اجتماعـی‪ :‬کسـی کـه‬
‫تمـام و کمـال در مقابـل پزشـکان قـراردارد‪ ،‬وبـا ایـن‬

‫قشـر هیـچ تعاملـی نـدارد‪.‬‬

‫دکتر غوثی‪ :‬زبانش با پزشکان خوب است‪.‬‬

‫محسـن بیگلـری‪ :‬مـردم دار و دلسـوز‪ .‬امـا بعضـی‬
‫وقتهـا دوسـتانش را فرامـوش مـی کنـد‪.‬‬

‫علــی اکبــر ورمقانــی فرمانــدار ســقز‪ :‬ســنگ‬
‫صبــور‪.‬‬

‫دکتر هاشمی وزیر بهداشت‪ :‬سردار سلامت‪.‬‬

‫سید محمد خاتمی‪ :‬فوق العاده‪.‬‬

‫واکاوی‪ :‬سخن آخر!‬

‫رضایـی‪ :‬در سـقز مسـئولین بـرای جـذب امکانـات و‬
‫تجهیــزات تــاش بیشــتری داشــته باشــند چــرا کــه‬

‫مـردم سـقز لایـق بهتریـن هـا هسـتند‪.‬‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫‪14 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

http://www.vakawi.com 15 http://telegram.me/vakawii

‫نوروزانه واکاوی‬

‫عصبانــى بنظــر مــى رســيد‪ .‬شــيار بــه هــم رســيده‬ ‫مجید خان مرد روزهای سخت‬
‫بيـن ابروهایـش اينـر ا مكـررن تذكـر مـى داد ‪ .‬بـى‬ ‫کیوان جلالی‬
‫ملاحظــه و در عيــن حــال بســيار مبــادى آداب بــود‬
‫‪ .‬بــدون اينكــه علــت مراجعــه ام را جويــا شــود از‬ ‫پــس از ســپرى شــدن شــش تابســتان از شــهريور‬
‫حيــات تقريبــا بــزرگ خانــه اشــان مــرا بــه انــدرون‬ ‫سـال ‪ ١٣٩٠‬و اوليـن ملاقاتـم بـا آن پیـر دنیـا دیـده ‪،‬‬
‫و پذيــراى خانــه راهنمــاى كــرد ‪ .‬اندكــى بفهمــى ‪،‬‬ ‫هنـوز كـه هنـوز اسـت بـاور نمـي كنـم جـو سـرد و‬
‫نفهمـى بـر پـاى چپـش مـى لنگيـد ‪.‬عصـاى دسـت‬ ‫سـنگين فضـاى گفتگـوى آن بعدازظهـر تابسـتانى كـه‬
‫ســاز و خراتــى شــده رهــا شــده در گوشــه پذيــراى‬ ‫مـى شـود گفـت نتيجـه شـكافى بـه عـرض بيـش از‬
‫منــزل ايــن حــدس مــرا تاييــد مــى كــرد‪ .‬آخريــن‬ ‫نيـم قـرن تفـاوت فرهنگـى و تاريخـى مابيـن مـا بـود‬
‫خـان تنهـا بـود !! در خانـه اش ‪ .‬ايـن مسـئله تنهـاىی‬ ‫!بـه شـتاب و بـه شـکل عجیـب و بـاور نكردنـى گـرم‬
‫بيشـتر معذبـم مـى كـرد ‪ .‬بـر خـاف عـادت بيشـتر‬ ‫و مطبـوع مـی شـود‪ .‬تـا جاكييـه حتـى زمان از دسـتم‬
‫ســالخوردگان بــدون هيــچ آه و نالــه و ِگلــه گــى بــر‬
‫مبلــى تيكــه كــرد و نشســت ‪ .‬بــا لحنــى صميمــى و‬ ‫در رفـت‪.‬‬
‫بـدون قيـد و بنـد گفـت ‪ :‬بفرماييـد و اشـاره كـرد بـه‬
‫مبـل مقابـل خـود و ادامـه داد آخـرش همينـه «تنهـا‬ ‫مـردى كـه داشـت آخريـن دهـه هـاى زندگيـش را به‬
‫مـى شـويم « ايـن دو واژه را بـا تايكـد و مثـل قرائـت‬ ‫آرامـى ورق مـى زد ‪ .‬بـه گمانـم اخريـن دهـه زندگيش‬
‫‪ .‬زندگـى پـر از فـراز و نشـيب ‪ ،‬تجربـه اى سرشـار از‬
‫حكـم يـك حاكـم بـراى يـك محكـوم ادا كـرد‪.‬‬ ‫رويدادهـا و رازهـاى بگـو َو مگـو‪ .‬مردى باقامتـى بلند و‬
‫فاخـر كـه در محاصـره بـى امـان سـال خوردگـى قرار‬
‫‪-‬ولـى نگـران نبـاش هميـن الان نيروهـاى كمكـى بـه‬ ‫داشـت ‪،‬امـا هيـچ نشـانى از تسـليم در وی ديـده نمـي‬
‫داد پيــر مــرد خواهنــد رســيد و همزمــان لبخنــدى‬ ‫شـد ‪ .‬موهايـش بـه خرمنـى از نقـره مـى مانـد كـه‬
‫گــرم بــر لبانــش نشســت و خــط ميــان ابروهــا‬ ‫گویـی گـرد و خاكـى سـپيد ناشـى از چهارنعـل گـذر‬
‫مثــل يــخ ذوب و محــو شــد ‪.‬مــن در آن بعــد ظهــر‬ ‫زمـان بـر آن جاخـوش كـرده باشـد و همچـون تاجـى‬
‫تابســتانى ميهمــان ناخوانــده كيــى از شــخصيتهاى‬ ‫بــر صورتــى تافتــه از خطوطــى افقــى بــر پيشــانى و‬
‫شــناخته شــده شــهرم بــودم ‪ .‬راســتش را بخواهيــد‬ ‫شــيارهاى مــورب بــر صورتــش ‪ ،‬گــزارش كاملــى از‬
‫همـه خبرنـگاران لاجـرم نـا خوانـده انـد و ايـن حـس‬ ‫حـال و احـوال ان روزهـا تـا ايـن روزهـاى پيرمـرد را‬
‫آزارم نمـي داد ‪ .‬هدفـم تهيـه گزارشـى از رويدادهـاى‬
‫تاريخــى شــهر خــودم بــود و در حقيقــت پيرمــرد را‬ ‫بـه ديـد مخابـره مـى كـرد‪.‬‬

‫بــراى اداى شــهادت مــى خواســتم ‪.‬‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫‪16 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

‫بــرق و جــذاب يــك جامعــه مــدرن نداشــتند ‪ .‬الان‬
‫فكـر مـى كنـم آنهـا مـى درخشـند ! آنهـا همچـون‬
‫ســتاره هــا مــى درخشــند و هــر چنــد رســيدن بــه‬
‫آنهـا محـال مـى نمايـد ولـى نميگذارنـد راهمـان را در‬
‫برهـوت تاريـخ گـم كنيـم ‪ .‬تنهـا مـى توانـم بگويـم‬
‫آنهــا مــى درخشــند ! و پيــر مــرد كســى نبــود جــز‬
‫مجيــد خــان كلهــر بــزرگ ايــل كلهــر در كردســتان‬

‫‪....‬‬

‫در کل دیـدار هـای چنـدی بـاره ام بـا «مجیـد خـان»‬ ‫پیـش خـودم گفتـم شـايد بتوانـم بـا او مصاحبـه اى‬
‫تاکیـد وی بـر یـک نکتـه پای همیشـگی حـرف هایش‬ ‫انجـام بدهـم‪ ،‬بلكـه بتوانـم سـتونهاى نامرئـى مجلـه‬
‫بـا مـن بـود‪ .‬تـا وقتـی کـه در قیـد حیـات هسـتم از‬ ‫اى را بـا كمـك حافظـه اش ظاهـر كنـم ‪ .‬امـا خيلـى‬
‫مـن گـزارش و مصاحبـه ای انتشـار ندهیـد ‪.‬همیشـه‬ ‫زود دريافتـم اصـا اهـل ايـن جـور بـازى هـا نيسـت‬
‫هـم پـای قولـم مانـدم‪ .‬کـم کـم بـه مـن اعتمـاد کـرد‪.‬‬ ‫! بــه آنــى عكــس العملــش ايــن موضــوع را بــه مــن‬
‫و بخــش هــای نهفتــه از زندگیــه اش را بــا جزییــات‬ ‫يـاد آورى كـرد ‪ .‬پيرمـرد بيـش از آنكـه راوى تاريـخ‬
‫تعریـف مـی کـرد‪ .‬پی ِردنیـا دیـده بـا سـخنانش مـرا به‬ ‫مغمــوم و ســاكت شــهرم باشــد بخشــى از خــود ان‬
‫دنیایـی دیگـر مـی بـرد‪ .‬فـراز و نشـیب هـای زندگیـه‬ ‫تاريـخ بـود ‪ .‬در واقـع او نبـود كـه بايـد روايـت مـی‬
‫اش را بـدون اینکـه خـود را لحـاظ کنـد بازگـو مـی‬ ‫کـرد ‪ ،‬پيرمـرد بایـد روايـت مـى شـد‪ .‬حكايـت مـردى‬
‫کنـد‪ .‬در میـان کلامـش از اشـتباه هـای خـودش هـم‬ ‫بـا موهـاى نقـره اى كـه خـود حامـل تاريـخ ‪ ،‬فرهنگ‬
‫انتقـاد مـی کنـد‪ .‬حداقـل دو بـار تـا پـای چوبـه دار‬ ‫و آداب نجيـب نـه تنهـا يـك خانـواده يـا يـك ايـل ‪،‬‬
‫مــی رود ‪ .‬رهایــی از ایــن مخمصــه هــا‪ ،‬و آشــنایی‬ ‫بلكــه يــك شــهر و ملــت مــى توانســت باشــد ‪ .‬بــه‬
‫بــا آرمــان هایــش‪ ،‬فــداکاری هایــش در ذهــن مــن‬ ‫چشــمان ايــن تنهــا بازمانــده خيــره شــدم و بيشــتر‬
‫یـک نکتـه را مـدام تداعـی مـی کنـد « تاریـخ کمتـر‬ ‫از آنكـه گـوش بدهـم تماشـا مـى كـردم ‪ .‬نگاهـش را‬
‫مـردی را بـه خـود دیـده اسـت کـه هـم شـجاع باشـد‬ ‫بيشـتر از زبانـش مـى فهميـدم ‪ .‬انچـه كـه بود خـود او‬
‫بـود ‪،‬او بـه تنهایـی یـک منـش بـود همـراه بـا اصالـت‬
‫و هـم متفکـر”‬ ‫‪،‬شـجاعت ‪ ،‬تجربـه و البتـه تاریـ ِخ شـفاه ِی صادقانـه ی‬

‫در تمـام ایـن چالـش هـا مـدام از همسـرش با پسـوند‬ ‫س ـرزمینم‪.‬‬
‫« خانـم» اسـم مـی بـرد‪ .‬همسـری کـه در زندگـی پـر‬
‫از ماجراهــای متعــدد و مشــقتها و ســختیهای ثانیــه‬ ‫خانــه اشــان را تــرك كــردم عكســها ‪ ،‬فايــل صوتــى‬
‫هــا ِی زندگــ ِی پیرمــرد‪ ،‬لحظــه ای از ملالتهــا ابــراز‬ ‫و نوشـته هـاو آن غـروب تاريـك و ديـر وقـت را زيـر‬
‫بغلــم گذاشــتم و همچــون رهگــذر نابلــد خيابانهــاى‬
‫ملالـت نکـرد‪.‬‬ ‫شــهرم را زيــر پــا مــى گذاشــتم ‪ .‬بــه يــاد كاراكتــر‬
‫فيلــم هــاى كوروســاواى ژاپنــى افتــادم و پيچيدگــى‬
‫قضـاوت كـردن در مـورد آخريـن سـاموراى هـاى كـه‬
‫عاشـق باورهـا و ارزشـهاى اركائيـك و کلاسـیک خـود‬
‫بودنـد و در پاسداشـت ايـن ارزشـها هيـچ ملاحظـه و‬
‫محلــى بــه تمامــى فيگورهــا و تــن نمــاى پــر زرق و‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫‪17 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

‫خـان همـراه بودنـد ایـن دلیـر فرزنـد کردسـتان را تـا‬
‫آخریـن لحظـه وداع تنهـا نگذاشـتند‪.‬‬

‫و این داسـتان تکرار مسـتمر فـراز و فرود شـخصیتهای‬
‫کاریزماتیـک و خودسـاخته دیار ما اسـت‪.‬‬

‫“مجیـد خـان» اگـر توانسـت بـزرگ و محبوبـی فراتـر‬
‫از یـک ایـل بلکـه یـک شـهر شـود همـه بـه یمـن‬
‫صبـر و اسـتقامت و همراهـی «صاحـب خانـم» اسـت؛‬
‫دختــری از ایــل فیــض الله بیگــی ســقز کــه از دیــار‬
‫«حصــار» ‪ ،‬بخــت خانــی ماجراجــو شــد و ‪ 60‬ســال‬
‫از بهتریــن دوران عمــر خــود را بــه پــای او ریخــت‪.‬‬
‫همسـری کـه عـاوه بـر اینکـه پـا بـه پـای فرزنـد‬
‫باتدبیــر و همیشــه در پــی صلــح و آشــتی در همــه‬
‫مقاطـع پـر از ماجـرا کردسـتان‪ ،‬درد و ملامـت کشـید‪،‬‬
‫کــه روزهــای زیــادی پذیــرا ومهمانــدار جوانــان و‬
‫شـخصیتهای کـرد بـود و چـه آشـتی هـا و گذشـت‬
‫هایـی بـا محوریـت «مجید خـان» در خانه ی همیشـه‬
‫دارای مهمـان صاحـب خانـم اتفـاق نیافتـاده اسـت‪.‬‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫کوردهـا بـه قـدر شناسـی نامـی انـد ‪ .‬آنهـا نامـوران‬
‫روزگار خــود را فرامــوش نمــی کننــد‪ .‬روز تشــییع و‬
‫خاکسـپاری « مجیـد خـان» بـا شـکوه خاصـی برگـزار‬
‫شــد‪ .‬کــه جــدای از تکریــم وی روز ادای احتــرام بــه‬
‫همسـر و فرزندانـی بـود کـه یـک عمـر زندگـی خـود‬
‫را صادقانــه و در بحرانــی تریــن شــرایط بــا مجیــد‬

‫‪18 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

http://www.vakawi.com 19 http://telegram.me/vakawii

‫نوروزانه واکاوی‬

‫کشــاورزی و بــه تبــع آن توســعه صنایــع تبدیــل‬ ‫وضعیـت کـم آبـی در ایـران خصوصـا در فـات مرکزی‬
‫کشــاورزی بــه عوامــل نیــروی انســانی‪ ،‬خــاک و آب‬ ‫نگرانـی هـای عمـده ای را بـرای مـردم ومسـئولین بـه‬
‫وابسـته اسـت کـه خوشـبختانه اسـتان کردسـتان در‬ ‫وجــود آورده اســت‪ ،‬مدیریــت ایــن مســأله در ســایر‬
‫هـر سـه مـورد ظرفیـت بالایـی دارد امـا بخـش منابـع‬ ‫اســتان هــا از جملــه کردســتان بــا شــش حــوزه‬
‫آب آن‪ ،‬جـای بحـث و تأمـل دارد کـه تـاش خواهـد‬ ‫آبریـز کـه هفـت درصـد آب هـای سـطحی کشـور را‬
‫شـد در ادامـه ایـن مـورد بیشـتر مـورد بحـث قـرار‬ ‫شـامل مـی شـود درخـور توجـه ویـژه اسـت‪ ،‬قسـمت‬
‫اعظـم ایـن آب از اسـتان خـارج شـده و بـه کمتریـن‬
‫گیــرد‪.‬‬ ‫میــزان از ایــن آب در توســعه کردســتان بهــره بــرده‬
‫شـده اسـت‪ .‬دکتـر هیـرش سـلطان پنـاه اقتصـاددان‬
‫آمــار وارقــام نشــان مــی دهــد کــه ازکل منابــع‬ ‫و دبیــر کارگــروه توســعه اقتصــادی در مرکــز هــم‬
‫زیرزمینـی آب اسـتان ‪ %85‬در بخـش کشـاورزی ‪%4/5‬‬ ‫اندیشــی توســعه اســتان کردســتان مســأله مدیریــت‬
‫در بخـش شـرب و‪ %10/5‬در بخـش صنعـت و شـیلات‬ ‫آب در ایـن اسـتان را از ایـن زاویـه کـه ایـن ثـروت‬
‫مصـرف مـی گـردد‪ .‬در بخـش منابـع آبهـای سـطحی‬ ‫ملـی مـی بایسـت در یـک نـگاه کلان مدیریـت گـردد‬
‫آن مقـدار از آن کـه جـزء حـق آبـه اسـتان کردسـتان‬ ‫مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار داده و معتقـد اسـت در‬
‫اســت‪ %94 ،‬در بخــش کشــاورزی‪ %5/7 ،‬در بخــش‬ ‫اختصــاص حــق آبــه بــه اســتان کردســتان اصــول‬
‫شــرب و ‪ %0/3‬در بخــش صنعــت و شــیلات مــورد‬
‫علمــی و کارشناســی لحــاظ نشــده اســت‪.‬‬
‫اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪.‬‬

‫آمــار و ارقــام فــوق در وهلــه اول نشــان مــی دهــد‬ ‫آب به یک پارامتر سیاسی تبدیل شده است‬
‫برخـاف آنچـه در ادبیـات روزمـره تأکیـد زیـادی روی‬
‫مدیریـت آب شـرب صـورت مـی گیـرد ایـن بخـش از‬ ‫اســتان کردســتان بــا مســاحت حــدود ‪29137‬‬
‫آب اصـول ٌا در اسـتان و در سـطح کشـور سـهم کمـی از‬ ‫کیلومترمربــع یعنــی حــدود دو درصـد از کل کشــور‪،‬‬
‫مصـارف آب را شـامل مـی شـود‪ .‬کـه اگرچـه اسـتفاده‬ ‫جمعیتـی معـادل ‪ 1/514/000‬نفـر معـادل دو درصـد‬
‫صحیــح از آن ضــروری اســت امــا در کیــک مصــارف‬ ‫از کل کشــور‪ ،‬دارای‪10‬شهرســتان‪ 29 ،‬مرکزشــهری‪،‬‬
‫آب بـر اسـاس مبانـی مهندسـی ارزش‪ ،‬صرفـه جویـی‬ ‫‪ 31‬بخـش‪ 86 ،‬دهسـتان‪ 1697 ،‬آبـادی دارای سـکنه‬
‫و مدیریـت کـردن آن سـهم بسـیار کمـی در ارتقـای‬ ‫اســت‪ .‬ایــن اســتان بــا داشــتن ‪ 1/1‬میلیــون هکتــار‬
‫عملکــرد منابــع آبــی دارد و آنچــه مــی بایســت در‬ ‫اراضـی قابـل کشـت کـه تقریبـ ٌا پنـج درصـد از زمیـن‬
‫کانـون توجـه کارشناسـان و متولیـان مدیریـت منابـع‬ ‫هـای قابـل کشـت کل کشـور اسـت و مراتـع غنـی که‬
‫آب اسـتان قـرار گیـرد مدیریـت منابـع آب مصرفـی در‬ ‫هفـت درصـد از علوفـه کشـور را تأمیـن مـی نمایـد‬
‫بخـش کشـاورزی اسـت کـه خـود دو مقولـه ی کلان‬ ‫و همچنیــن وجــود شــش حــوزه آبریــز ســفیدرود‪،‬‬
‫اسـتفاده از تکنولـوژی و روشـهای مناسـب اسـتفاده از‬ ‫سـیمینه رود‪ ،‬زرینـه رود‪ ،‬چومـان‪ ،‬سـیروان و قزلچـه‬
‫آب و همچنیـن راهبـرد کلان در انتخـاب محصـولات‬ ‫کـه حـدود هفـت درصـد از آبهـای سـطحی کشـور را‬
‫مناسـب بـر اسـاس اقلیـم اسـتان و تمرکـز بـر تولیـد‬ ‫شـامل مـی شـود بـه نظـر مـی رسـد ظرفیـت بالایـی‬
‫انبـوه و اقتصـادی ایـن محصـولات قابـل طبقـه بنـدی‬ ‫در حـوزه کشـاورزی و صنایـع تبدیلی کشـاورزی دارد‪.‬‬
‫اســت‪ .‬متأســفانه بایــد اذعــان نمــود در هیچکــدام از‬
‫مـوارد فـوق راهبـردی کلان خصوصـ ٌا در مـورد انتخاب‬ ‫مجموعـه جلسـات مرکـز هـم اندیشـی توسـعه اسـتان‬
‫محصـولات مناسـب جهـت کشـت در مـزارع اسـتان‪،‬‬ ‫خصوصــاً کار گــروه توســعه اقتصــادی کــه اینجانــب‬
‫کارهـای اساسـی و زیـر بنایـی صـورت نپذیرفته اسـت‪.‬‬ ‫دبیــر آن هســتم (اگرچــه بیــش از یــک ســال اســت‬
‫ایـن در حالـی اسـت کـه عمدتـ ٌا محصـولات انتخـاب‬ ‫عمــا فعــال نمــی باشــد) نیــز پنــج حــوزه را بــه‬
‫شـده جهـت کشـت علـی رغـم کمبـود منابـع آب بـه‬ ‫عنـوان ظرفیـت هــای اسـتان بــرای توســعه معرفـی‬
‫شــدت بــه آب نیــاز دارد‪ .‬اگرچــه نحــوه اســتفاده از‬ ‫نمـود کـه یکـی از آنهـا صنایـع تبدیلـی کشـاورزی و‬
‫آن بخـش از منابـع آب کـه هـم اکنـون در بخشـهای‬
‫مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد در سـطح‬ ‫گیاهــان دارویــی بــود‪.‬‬
‫اسـتان و ملـی بـه لحـاظ اهمیـت مـی بایسـت مـورد‬
‫توجــه ویــژه قــرار گیــرد امــا در اســتان کردســتان‬ ‫واقعیــت آنســت کــه در همــان جلســات نیــز تاًکیــد‬
‫گردیــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه توســعه بخــش‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫‪20 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

‫رشـته هـای کشـاورزی در اسـتان کـه عمدتـ ٌا بیـکار‬ ‫بحـث حـق آبـه و میـزان برداشـت از آبهـای سـطحی‬
‫هســتند مــی طلبــد مدیــران ارشــد مدیریــت آب‬ ‫آن بـه نظـر مـی رسـد دارای اهمیـت راهبـردی باشـد‬
‫در ســطح ملــی و مدیــران ایــن حــوزه در اســتان و‬ ‫کـه در بخـش بعـدی تـاش خواهـم نمـود ایـن مقولـه‬
‫مدیــران ارشــد و نماینــدگان اســتانی ایــن مســئله را‬
‫بـه جدیـت پیگیـری نماینـد تـا حـق آبـه اسـتان بـه‬ ‫را بیشـتر مـورد برسـی قـرار دهـم‪.‬‬
‫شـکل چشـم گیـری افزایـش یابـد تـا ایـن آبهـا بـه‬
‫صـورت کارآمـد در خدمـت توسـعه بخشـهای مختلـف‬ ‫در اینکـه آب یـک ثـروت ملـی اسـت و مـی بایسـت‬
‫اقتصــادی اســتان خصوصــ ٌا بخــش کشــاورزی قــرار‬ ‫در یـک نـگاه کلان مدیریـت گـردد جـای هیـچ شـک‬
‫و تردیـدی وجـود نـدارد امـا آنچـه جـای تأمـل دارد‬
‫گیــرد‪.‬‬ ‫آنسـت کـه در اختصـاص حـق آبه به اسـتان کردسـتان‬

‫همچنانکــه در بخــش هــای قبلــی نیــز اشــاره شــد‬ ‫اصـول علمـی و کارشناسـی لحـاظ نشـده اسـت‪.‬‬
‫اصـاح الگـوی مصـرف و اسـتفاده از روشـهای جدیـد‬
‫بــا راندمــان بــالا و همچنیــن مشــخص نمــودن‬ ‫در وهلـه ی اول آب شـرب بـرای کلیـه نقـاط کشـور‬
‫محصـولات مناسـب بـا توجـه بـه شـرایط اسـتان نیـز‬ ‫یـک اولویـت و ضـرورت اسـت لـذا انتخـاب اقتصـادی‬
‫مـی بایسـت یـک اولویـت جـدی بـرای مدیـران ارشـد‬ ‫تریـن و مناسـب تریـن روش بـرای نحـوه تأمیـن آن‬
‫مـی بایسـت در اولویـت کار مدیـران آب کشـور و آب‬
‫اســتان باشــد‪.‬‬ ‫منطقـه ای در سـطح کشـورقرارگیرد‪ .‬درایـن حالت هر‬
‫نـوع انتقـال آب از حـوزه آبریـز بـه حـوزه آبریـز دیگـر‬
‫نکتـه اخـر آنکـه کارشناسـان ایـن حـوزه بـه لحـاظ‬ ‫علـی رغـم اثـرات سـوء بـر اکوسیسـتم و اقلیـم منطق‪،‬‬
‫اثـرات زیسـت محیطـی خـود سدسـازی را مخـرب و‬ ‫نهایتـاً قابـل توجیـه اسـت‪ .‬در وهلـه دوم اگـر پـروژه‬
‫هــرز آب از طریــق تبخیــر و کمــک بــه مرحلــه ی‬ ‫ای صنعتـی ظرفیـت و پتانسـیل بالایـی داشـته باشـد‬
‫خشـکیدگی مـی داننـد حـال آنکـه اگـر بـه سدسـازی‬ ‫و بـرای کشـور اسـتراتژیک قلمـداد گـردد بـا در نظـر‬
‫عامـل انتقـال آب بیـن حـوزه ای اضافـه گـردد اثـرات‬ ‫گرفتـن ملاحظـات فـراوان ممکـن اسـت کارشناسـان‬
‫آن مـی توانـد بـه یـک تـراژدی محیطـی منجـر گـردد‬ ‫را کــم و بیــش متقاعــد نمایــد کــه ایــن انتقــال آب‬
‫لـذا بـه نظـر مـی رسـد مـی بایسـت ایـن مسـئله را‬ ‫توجیـه پذیـر اسـت اگرچـه ایـن نـوع از انتقـال هـای‬
‫بـا نگاهـی علمـی‪ ،‬کارشناسـی و در چارچـوب منافـع‬ ‫آب امـروزه بـه شـدت مـورد نقـد کارشناسـان اسـت و‬
‫ملــی بــه دور از سیاســی کاری مدیریــت نمــود‪ .‬کلام‬ ‫مـی باسـیت حتـی المقـدور از آن پرهیـز نمـود‪ .‬امـا‬
‫آخــر آنکــه بحــران آب جدیســت و مــی بایســت بــه‬ ‫نـوع سـوم انتقـال آب‪ ،‬انتقـال آب از یـک حـوزه‪ ،‬یـک‬
‫اسـتان بـه اسـتانهای دیگـر جهـت مصـارف کشـاورزی‬
‫شـکل جـدی آنـرا مدیریـت کـرد‪.‬‬ ‫اسـت کـه بـه صـورت کلـی نـه تنهـا از نظـر زیسـت‬
‫محیطــی و اکوسیســتم اثــرات جبــران ناپذیــری دارد‬
‫کـه از نظـر اقتصـادی نیـز توجیـه نـدارد و ایـن دقیقـ ٌا‬
‫همــان جایــی اســت کــه ذهــن کارشناســان و اهــل‬

‫فـن را در اسـتان کردسـتان نگـران نمـوده اسـت‪.‬‬

‫واقعیــت آنســت کــه اســتان کردســتان علــی رغــم‬
‫وجـود قابلیتهـای بسـیار بـالا در حـوزه هـای مختلـف‬
‫هــم اکنــون یکــی از اســتانهای کمتــر برخــودار‪ ،‬بــا‬
‫نـرخ بـالای بیـکاری و یکـی از اسـتانهای مهاجرپذیـر‬
‫خصوصــ ٌا در بخــش طبقــه تحصیــل کــرده اســت‪ .‬در‬
‫مقدمـه نیـز اشـاره شـد پنـج درصـد از زمیـن هـای‬
‫قابــل کشــت و مرغــوب کشــور در اســتان کردســتان‬
‫قــرار دارد کــه حــدود نــود درصــد آنهــا بــه صــورت‬
‫دیــم هســتند‪ .‬همچنیــن وجــود دانشــکده هــای‬
‫کشــاورزی در اســتان و وجــود فــارغ التحصیــان‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫‪21 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

http://www.vakawi.com 22 http://telegram.me/vakawii

‫نوروزانه واکاوی‬

‫را نیـز بـه شـدت تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت‪.‬‬ ‫ناآرامیهــای دیمــاه ســال ‪ 96‬کــه بــا اعتــراض بــه‬
‫فســاد‪ ،‬بیــکاری و گــران شــد ِن برخــی کالاهــا آغــاز‬
‫ایــن اعتراضــات از آن جهــت بــرای بخشــهای‬ ‫شــد‪ ،‬صورتبنــدی جریانهــای سیاســی ایــران را‬
‫محافظهکارتـ ِر حاکمیـت‪ ،‬غافلگیـر کننـده و غیرقابـل‬ ‫بــا تغییــرات عمدهــای مواجــه کــرده اســت‪ .‬ایــن‬
‫درک بـود کـه پـس از وقایـع سـال ‪ 88‬در تحلیلهـای‬ ‫اعتراضـات از آن جهـت بـرای بخشـهای محافظهکارتـ ِر‬
‫رسـمی از احتمـال بـروز نارضایتیهـای دیگـر‪ ،‬امـکان‬ ‫حاکمیــت‪ ،‬غافلگیــر کننــده و غیرقابــل درک بــود‬
‫طغیــان چنیــن طیفهایــی بــه ســبب نزدیکــی بــه‬ ‫کــه پــس از وقایــع ســال ‪ 88‬در تحلیلهــای رســمی‬
‫ایدئولــوژی حاکــم‪ ،‬بعیــد بــه نظــر میرســید‪ .‬ظاهــراً‬ ‫از احتمـال بـروز نارضایتیهـای دیگـر‪ ،‬امـکان طغیـان‬
‫ایـن تحلیلهـا تغییـر وضعیـت ایـن بخـش از جامعـه را‬ ‫چنیـن طیفهایـی بـه سـبب نزدیکـی بـه ایدئولـوژی‬
‫بـه سـبب برخـوردار شـدن از تحصیـات و بهرهمندی‬ ‫حاکـم‪ ،‬بعیـد بـه نظـر میرسـید‪ .‬معترضـان دیمـاه ‪96‬‬
‫از شـبکههای اجتماعـی نادیـده گرفتـه بـود‪ .‬غافلگیـر‬ ‫کـه حـالا اصلاحطلبـان بیـرون از قـدرت را نماینـدگا ِن‬
‫شــد ِن اصلاحطلبــان نیــز نشــان داد اخطارهــای‬ ‫شـجاع و قاطعـی بـرای مطـرح کـرد ِن مطالبـات خـود‬
‫جسـته و گریختهـای کـه برخـی نظریهپـردازا ِن ایـن‬ ‫در مواجهـه بـا حاکمیـت نمیدانسـتند و بـه صداقـت‬
‫جریـان‪ ،‬در چنـد سـال گذشـته در مـورد خطـر بـروز‬ ‫وســامت میانهروهــای حاضــر در قــدرت نیــز شــک‬
‫نارضایتیهــای عمومــی بــه لایههــای محافظهــکار‬ ‫کردهبودندبــه نــاگاه از هــر دوی آنهــا عبــور کــرده و‬
‫حکومــت میدادنــد بیشــتر ماهیتــی ســهمخواهانه و‬ ‫جهـت پیگیـری مطالبـات خـود را از صندوقهـای رأی‬
‫امتیازطلبانــه داشــته و بــه شــکل دقیقــی از منشــأ و‬
‫احتمــال ظهــور چنیــن بحرانــی بیاطــاع بودهانــد‪.‬‬ ‫بــه خیابانهــا بازگرداندنــد‪.‬‬

‫اصولگرایــان بــا تضعیــف گســتردهی دولــت روحانــی‬ ‫از صندوقهای رأی به خیابان‬
‫و روحانــی و همراهانــش نیــز بــا محافظهکاریهــا و‬
‫ملاحظهکاریهــای شدیدشــان بهخصــوص در اواخــر‬ ‫آیا اصلاحطلبان اعتبار خود را از دست دادهاند؟‬
‫دولــ ِت اول و مدتزمــان ســپری شــده از عمــر دولــ ِت‬
‫دوم‪ ،‬نقــش عمدهــای در تضعیــف و بیاعتبــار شــد ِن‬ ‫ناگفتــه پیداســت کــه ناآرامیهــای دیمــاه ســال ‪96‬‬
‫همزمـا ِن طیـف میانهـرو درو ِن حاکمیـت و جریانهـای‬ ‫کــه بــا اعتــراض بــه فســاد‪ ،‬بیــکاری و گــران شــد ِن‬
‫اصلاحطلـب بیـرون حاکمیـت داشـتند؛ اطلاحطلبـان‬ ‫برخــی کالاهــا آغــاز شــد‪ ،‬صورتبنــدی جریانهــای‬
‫و میانهروهایـی کـه پیشـتر بـا نوعـی تعامـل و گفتگـو‬ ‫سیاسـی ایـران را بـا تغییـرات عمدهـای مواجـه کـرده‬
‫توانسـته بودنـد بـه مثابـه ضربهگیرهایـی محکـم عمل‬ ‫اســت‪ .‬اعتراضــات نســبتاً گســتردهای (بــه لحــاظ‬
‫کـرده و میـا ِن سـختگیریها و محدودیتهـای سیاسـی و‬ ‫تعـداد شـهرها) کـه نظریهپـردازان گـذا ِر دمکراتیـک‪،‬‬
‫اجتماعـی اعمـال شـده توسـط اقتدارگرایـان از یکسـو‬ ‫علاقهــی ویژهــای بــه بررســی ریشــهها‪ ،‬ماهیــت و‬
‫و مطالبــات حداکثــری طیفهــای رادیــکال جامعــه از‬ ‫تبعــات سیاســی و اجتماعــی آن دارنــد‪ .‬آیــا میتــوان‬
‫سـوی دیگـر‪ ،‬توازنـی ایجـاد نمـوده و جریانهـای تندرو‬ ‫گفـت کـه از زاویهـی جامعهشناسـی سیاسـی‪ ،‬شـاهد‬
‫درون و بیـرون نظـام سیاسـی را تـا حد زیـادی تضعیف‬ ‫آغـا ِز مرحلهـی جدیـدی در سلسـله مراتـب تاریخـ ِی‬
‫تولـد‪ ،‬تکامـل و تضعیـ ِف یـک نظـام سیاسـی هسـتیم؟‬

‫کننـد‪ .‬موفقیتـی کـه در جریـان توافـق هسـتهای بـا‬ ‫در دو مـاه گذشـته تحلیلهـای متفاوتـی در مورد منشـأ‬
‫غـرب (برجـام) بـه اوج خـود رسـید‪ .‬بـه بیـان دیگـر‬ ‫و دلایـل ایـن ناآرامیهـا و همچنیـن هویـ ِت کنشـگران‬
‫میانهروهــا و اصلاحطلبــا ِن داخــل و خــار ِج حکومــت‬ ‫آن ارائـه شـده اسـت‪ .‬قیـام طبقهـی متوسـط فقیـر‪،‬‬
‫در یـک تعامـل و تقسـیمکا ِر تقریبـاً اندیشـیده شـده‪،‬‬ ‫شـورش پابرهنـگان‪ ،‬نارضایتـی تحصیلکـردگان بیـکار‬
‫هــم توانســته بودنــد بخشــی از مطالبــات سیاســی‪،‬‬ ‫و‪ ...‬برخــی عناوینــی اســت کــه بــه ایــن اعتراضهــا و‬
‫اجتماعــی و اقتصــادی جامعــه را بــرای حاکمیــت‬ ‫کنشــگران آن داده شــده اســت‪ .‬واقعیــت ایــن اســت‬
‫ترجمـه و باورپذیـر کننـد و هـم برخـی سـختگیریها و‬ ‫کـه بـه اعتـراض کننــدگان دیمـاه هـر عنوانـی داده‬
‫محدودیتهـای نهادهـای اقتدارگـرای حکومـت را بـرای‬ ‫شـود نمیتـوان انـکار کـرد کـه ایـن رویـداد عـاوه بـر‬
‫مــردم توجیــه نماینــد‪ .‬امــا ظاهــراً ایــن معادلــه بــا‬ ‫برخـی جابهجاییهـای جناحـی و جریانـی در سـاختار‬
‫فشــار اصولگرایــان و و شــیف ِت غیرقابــ ِل در ِک دولــ ِت‬ ‫قـدرت‪ ،‬وضعیـت نیروهـا و جریانهـای مخالـف حکومت‬
‫روحانــی بــه ســم ِت راســت عمــ ًا بــه هــم خــورد و‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫‪23 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

‫یــک بــار دیگــر ترمیــم و احیــا کــرده و بازهــم بــه‬ ‫افشـای پـی در پـی فسـادهای دولتـی و تـداوم رکـود‬
‫نمایندهـی مطالبـات سیاسـی‪ ،‬اجتماعـی و اقتصـادی‬
‫اقتصــادی و تورمــی شــد ِن آن نیــز بــه شــعلهورتر‬
‫بخشــهایی از مــردم ایــران تبدیــل شــوند؟‬ ‫شــدن ایــن بحــران کمــک کــرد‪ .‬بــه بیــان دیگــر‬

‫ناآرامیهــای دیمــاه اولیــن نشــانههای فروپاشــی ایــن‬
‫معادلهــی نســبتاً کارآمــد بــود‪ .‬معترضــان دیمــاه ‪96‬‬

‫کـه حـالا اصلاحطلبـان بیـرون از قـدرت را نماینـدگا ِن‬
‫شـجاع و قاطعـی بـرای مطـرح کـرد ِن مطالبـات خـود‬
‫در مواجهـه بـا حاکمیـت نمیدانسـتند و بـه صداقـت‬

‫و ســامت میانهروهــای حاضــر در قــدرت نیــز شــک‬

‫کردهبودنــد بــه نــاگاه از هــر دوی آنهــا عبــور کــرده‬

‫و جهــت پیگیــری مطالبــات خــود را از صندوقهــای‬

‫رأی بــه خیابانهــا بازگرداندنــد‪ .‬عبــوری کــه پــس از‬

‫اعتراضــات ســال ‪ 88‬اتفــاق نیفتــاد و معترضیــن‬

‫همچنـان بـه ایـن جریـان سیاسـی و صندوقهـای رأی‬

‫وفــادار ماندنــد‪ .‬در جریــان ناآرامیهــای دیمــاه عــاوه‬

‫بـر اینکـه یـادی از رهبـرا ِن اصلاحطلـب نشـد بلکـه‬
‫شـعارهای زیـادی علیـه ایـن جریـان نیـز داده شـد‪.‬‬

‫گفتگــو و توافــق میــا ِن اصلاحطلبــان و میانهروهــای‬
‫داخـل و خـار ِج حکومـت کـه بـه بـاور نظریهپـردازا ِن‬
‫گــذار سیاســی‪ ،‬برخــورد و اصطــکا ِک شــدید مابیــ ِن‬
‫جریانهـای رادیـکا ِل هـر دو طـرف را تعدیل نمـوده و تا‬
‫حـد زیـادی از بـروز خشـونت جلوگیـری میکنـد یگانه‬

‫شـان ِس نظامهـای اقتدارگـرا بـرای عبور کـم هزینهتر از‬
‫چنیـن وضعیتهـای دشـواری اسـت‪ .‬تعامـل و همـکاری‬

‫میـا ِن نیروهـای میانهـرو حاضـر در قـدرت کـه تـاش‬
‫میکردنـد چهرهـی نرمتـری از نظـام سیاسـی ترسـیم‬

‫نماینـد و اصلاحطلبـان بیـرون از قـدرت کـه نمایندگی‬

‫بخشـهایی از جامعـه را بـه عهـده داشـتند تـا حـدودی‬

‫توانسـته بـود از ظهـور خیابانـ ِی نارضایتیهـای مسـتتر‬
‫در بطـن جامعـه جلوگیـری کـرده و بـا هدایـت آن بـه‬

‫سـمت صندوقهـای رأی‪ ،‬چهرهـای رقابتـی و انتخاباتی‬

‫بــه آن ببخشــد؛ امــری کــه ادامــه یــا تکــرار آن در‬

‫وضعیـت فعلـی بسـیار سـخت بـه نظـر میرسـد‪.‬‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫بــا بیاعتبــار شــدن ایــن دو طیــف‪ ،‬زبــان گفتگــو و‬
‫مفاهمهمیـان حکومـت و مـردم دچـار اختـال شـده‬
‫و بـه سـختی بتـوان وضعیتهـای بعـدی را پیشـبینی‬
‫کـرد‪ .‬آیـا بـا تضعیـف و بیاعتبـاری طیفهـای میانهـرو‬
‫حاضــر در فضــای سیاســی ایــران شــاهد برخــورد‬
‫شــدید و خشــن میــان دو ســوی ســخت و غیرقابــل‬
‫انعطــاف باقیمانــده (اقتدارگایــا ِن حاکــم و نیروهــای‬
‫ساختارشـکن) خواهیـم بـود؟ آیـا اصلاحطلبـان قـادر‬
‫خواهنــد بــود اعتبــار بهشــدت آســیبدیدهی خــود را‬

‫‪24 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

http://www.vakawi.com 25 http://telegram.me/vakawii

‫نوروزانه واکاوی‬

‫درسـها از تصاویـر اسـتفاده میکنـم‪ .‬دانـش آموزانـم بـا‬ ‫پرشــنگ امانــی متولــد ســال ‪ 60‬و فارغالتحصیــل‬
‫دیــدن ایــن تصاویــر ســاده ذوق مــی کننــد و لــذت‬ ‫دبیــری ریاضــی از دانشــگاه تربیــت معلــم تهــران و‬
‫مـی برنـد‪ .‬در هـر دو بـا طرحهـا و خطـوط و منحنـی‬ ‫دبیــر ریاضــی دبیرســتانهای ســقز اســت‪ .‬او طراحــی‬
‫هــا طــرف هســتیم؛ بهتــر بگویــم هــم درارتبــاط‬ ‫را از نوجوانــی آغــاز کــرد ســپس دوران دانشــجویی‬
‫هســتند وهــم ارتباطــی باهــم ندارنــد؛ عــدم تــوجە‬ ‫باتوجـه بـه علاقـه بـه هنرهـای تجسـمی‪ ،‬حـدود دو‬
‫کافـی بە تصویرگـری بـرای کتـاب کـودکان (کتـاب‬ ‫مـاه در کلاسـهای آمـوزش کاریکاتـور اسـماعیل رضائی‬
‫کــردی) وهمچنیــن ضعــف در آثــار چــاپ شــده و‬ ‫شـرکت مـی کنـد‪ ،‬امـا اینبـار بـه صـورت جـدی پیگیر‬
‫بنــا بــه پیشــنهاد دوســتانمان در انتشــارات مانــگ‬ ‫کاریکاتـور میشـود‪ .‬همسـر وی‪ ،‬اسـماعیل رضائـی نیـز‬
‫کـه خواهـان و علاقمنـد بـه انجـام کارهـای متفـاوت‬ ‫متولـد ‪ 57‬اسـت‪ .‬فارغالتحصیـل کارشناسـی گرافیـک‬
‫و حرفهــای بودنــد‪ ،‬در حوزهــی تصویرســازی کتــاب‬ ‫از دانشــکده هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران و‬
‫هنرآمـوز هنرسـتانهای سـقز اسـت‪ .‬از سـیزدە سـالگی‬
‫کــودکان شــروع بــکار کــردم‬ ‫بـا کاریکاتـور آشـنا شـد و اولیـن کارش در سـال ‪70‬‬
‫در مجلــه طنــز و کاریکاتــور چــاپ شــد‪ .‬حضــور در‬
‫جشـنوارههای مختلـف داخلـی و خارجـی کاریکاتـور‬
‫و گرافیـک از سـوابق شـغلی و حرفهـای او مـی باشـد‪.‬‬

‫در ادامــه گفتگــوی واکاوی بــا ایــن زوج هنرمنــد را‬
‫مـی خوانیـد‪:‬‬

‫کاریکاتــور نقطــه مشــترک و باعــث ازدواج ایــن زوج‬
‫بـود!‬

‫واکاوی‪ :‬چــرا مثــل ســالهای قبــل شــاهد‬ ‫پرشــنگ آمانــی متولــد ســال ‪ 60‬و فارغالتحصیــل‬
‫برگــزاری نمایشــگاه کاریکاتــور دو نفــره ی‬ ‫دبیــری ریاضــی از دانشــگاه تربیــت معلــم تهــران و‬
‫دبیــر ریاضــی دبیرســتانهای ســقز اســت‪ .‬او طراحــی‬
‫شــما نیســتیم؟‬ ‫را از نوجوانــی آغــاز کــرد ســپس دوران دانشــجویی‬
‫باتوجــه بــه علاقــه بــه هنرهــای تجســمی‪ ،‬حــدود‬
‫امانـی‪ :‬مـا هـر سـال نمایشـگاه دو نفـره برگـزار مـی‬ ‫دو مــاه در کلاســهای آمــوزش کاریکاتــور اســماعیل‬
‫کردیـم ولـی بـه دلیـل شـروع همـکاری بـا انتشـارات‬ ‫رضائــی شــرکت مــی کنــد‪ ،‬امــا اینبــار بــه صــورت‬
‫مانــگ از حــدود ســه ســال پیــش‪ ،‬ایــن رونــد فعــا‬
‫متوقــف شــده اســت‪ .‬در حــال حاضــر مــا جــزوی از‬ ‫جــدی پیگیــر کاریکاتــور میشــود‪.‬‬
‫مجموعهــی انتشــارات مانــگ هســتیم‪ .‬مــن مدیــر‬
‫هنـری بخـش کـودکان و تصویرگـر کتابهـای کـودک‬ ‫حضــور و شــرکت در جشــنوارهها و نمایشــگاههای‬
‫انتشـارات مانـگ هسـتم‪ .‬البتـه لابـه لای تصویرسـازی‬ ‫متعـدد و کسـب چنـد عنـوان کشـوری و منطقهـای از‬
‫و تدریـس بـه کاریکاتـور هـم مشـغول هسـتیم‪ .‬نمـی‬ ‫سـوابق هنـری پرشـنگ امانـی اسـت و درحـال حاضـر‬
‫خواهـم ادعایـی داشـته باشـم ولـی اگـر قـرار بـر دایـر‬ ‫هـم کارتونیسـت مجلهـی ریاضـی برهـان اسـت‪ .‬او از‬
‫کــردن نمایشــگاه باشــد‪ ،‬مــن و همســرم در عــرض‬ ‫دبیـران برتـر و موفـق شـهر سـقز اسـت کـه چندیـن‬
‫یـک هفتـه‪ ،‬توانایـی برپایـی نمایشـگاه کاریکاتـور بـا‬ ‫دوره بـه عنـوان دبیـر برگزیدهـی اسـتانی و کشـوری‬
‫موضوعـات مختلـف را داریـم‪ .‬بـه هـر حـال موضـوع‬ ‫در جشـنوارهی الگوهـای برتـر تدریـس شـناخته شـده‬
‫جـذاب و جالـب بـرای کاریکاتـور در پیرامونمـان زیـاد‬
‫هســتند‪ .‬هــر روز شــاهد یــک موضــوع و یــا یــک‬ ‫اسـت‪.‬‬
‫تحـول در اجتمـاع هسـتیم‪ ،‬همیـن امـر هـم دسـت‬
‫واکاوی‪:‬آیـا رابطـه ای بیـن ریاضـی و کاریکاتور‬
‫مایـه اسـت بـرای تولیـد اثـر‪.‬‬ ‫یـا تصویرسـازی بـرای کتـاب کـودکان وجـود‬

‫دارد؟‬

‫امانـی‪ :‬مـن معلـم ریاضـی هسـتم گاهـی بـرای تفهیـم‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫‪26 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

‫واکاوی‪ :‬کاریکاتــور‪ ،‬جــزو هنرهایــی اســت‬
‫کــه فعــا و در حــال حاضــر فعالیــن زیــادی‬
‫در ســقز نــدارد چقــدر ســعی کــرده ایــد‬
‫جذابیــت در اطرافیــان ایجــاد کنیــد و یــا‬
‫بتوانیـد علاقمندانـی جلـب کنیـد کـه راه شـما‬

‫را ادامــه بدهنــد؟‬

‫واکاوی‪ :‬زندگــی مــدرن و شهرنشــینی و بــدور‬ ‫امانــی‪ :‬مــن بــه دلیــل اینکــه دبیــر هســتم شــاید‬
‫از سـنت هـم را لحـاظ مـی کنیـد یـا تمایـل‬ ‫فرصـت چندانـی بـرای آمـوزش نداشـته باشـم‪ ،‬ولـی‬
‫داریــد فولکلــور و زندگــی ســنتی نمادهــای‬ ‫دوسـت دارم از هـر فرصتـی اسـتفاده کنـم و دیگـران‬
‫قومــی را ترســیم کنیــد و آیــا تــا بــه حــال‬ ‫را ترغیـب کنـم بـه ایـن هنـر گرایـش پیـدا کننـد‪ ،‬اما‬
‫ســعی کــرده ایــم روی ســلیقه اطرافیــان و دوســتان‬
‫شــخصیت ســازی هــم کــرده ایــد؟‬
‫تاثیـر بگذاریـم‬
‫امانــی‪ :‬بــرادر زاده هــای همســرم جــزو الگوهــای‬
‫شــخصیتپردازی مــن هســتند و شــخصیتهای اصلــی‬ ‫واکاوی‪ :‬بــه نظــر شــما بهتریــن روش بــرای‬
‫ام بـه اسـم ههنـار و هیـدی را بـا الگوبـرداری از آنهـا‬ ‫انتقـال مفاهیـم در کتابهـای کـودکان اسـتفاده‬
‫طراحــی کــرده ام‪ .‬ایــن شــخصیتها زندگــی مــدرن و‬
‫از چــه روشــی اســت؟‬
‫شهرنشــینی دارنــد ‪.‬‬
‫امانــی‪ :‬یکــی از روشــهای تصویرگــری اســتفاده از‬
‫در کل باتوجـه بـه متـن کتابهـا مـا مدرنیتـه و سـنت‬ ‫نمادهــای قومــی اســت مــن تــا جایــی کــه امــکان‬
‫را تعریـف مـی کنیـم‪ .‬بعـد از مدتـی کار کـردن روی‬ ‫داشـته باشـد ترجیـح مـی دهـم از ایـن روش اسـتفاده‬
‫کتابهـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدم بـا تصویرهایم داسـتان‬ ‫کنــم‪ .‬در فضاســازیهایم بیشــتر از لبــاس کــوردی و‬
‫ســرایی کنــم ولــی بــه هرحــال ایــن کار‪ ،‬ســرمایه‬ ‫المانهـای کـوردی اسـتفاده مـی کنـم‪ .‬در تصویرگـری‬
‫گــذاری مــی خواهــد‪ .‬اصــولا موفقیــت شــخصیت‬ ‫ســعی کــرده ایــم تصویرهــای کودکانــه رنــگ مــو و‬
‫نـوع چهـره وعادتهـای رفتـاری را لحـاظ کنیـم ولـی‬
‫ســازی هــا بســتگی بــه نــوع عرضــه ی آن دارد‪./‬‬ ‫نبایـد فرامـوش کنیـم کـه تصاویـر ارتبـاط زیـادی بـا‬
‫متـن دارنـد متاسـفانه بیشـتر کتابهـای کـودک بـرای‬
‫اســماعیل رضائــی متولــد ‪ 57‬اســت‪ .‬فارغالتحصیــل‬ ‫سـن و سـال کـودکان نوشـته نشـده و متنهـا بـرای آن‬
‫کارشناســی گرافیــک از دانشــکده هنرهــای زیبــای‬ ‫سـن و سـال سـنگین هسـتند‪ .‬در هـر حـال شـاید‬
‫دانشـگاه تهـران و هنرآمـوز هنرسـتانهای سـقز اسـت‪.‬‬ ‫گاهـی متنهـا بـرای کـودکان قابـل هضـم نباشـد امـا‬
‫دانشــجوی اســاتیدی ماننــد ممیــز (پــدر گرافیــک‬ ‫مـی تـوان تصاویـررا طـوری کشـید کـه بتوانـد بـا آن‬
‫ایــران)‪ ،‬اســدالهی‪ ،‬صداقــت جبــاری‪ ،‬شــباهنگی و‬ ‫ارتبــاط برقــرار کــرد‪ .‬بــرای نمونــه نمادهــای فــرش‬
‫و یــا عــادت رفتــاری نشســتن روی زمیــن تــا حــد‬
‫احصایـی بـوده اسـت‬ ‫زیـادی مختـص بـه کردسـتان اسـت ‪ ،‬در تصاویـر ایـن‬

‫نـکات را لحـاظ مـی کنیـم‬

‫از سـیزدە سـالگی بــا کاریکاتــور آشــنا شـد و اولیــن‬
‫کارش در سـال ‪ 70‬در مجلـه طنـز و کاریکاتـور چـاپ‬
‫شــد‪ .‬حضــور در جشــنوارههای مختلــف داخلــی و‬
‫خارجــی کاریکاتــور و گرافیــک از ســوابق شــغلی و‬

‫حرفهــای او مــی باشــد‪.‬‬

‫واکاوی‪ :‬آیـا بـرای توسـعه هنرهـای کاریکاتـور‬
‫و گرافیــک و طراحــی کاری انجــام داده ایــد‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫‪27 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

‫نکـردم و کارهـای پوسـترم بیشـتر بصـورت سـفارش و‬ ‫و چقــدر فضــای بعــد از دانشــگاه و بازگشــت‬
‫آزاد بـوده اسـت‪.‬‬ ‫شـما بـه سـقز باعـث شـد کـه بـرای آمـوزش‬

‫ترغیـب شــوید؟‬

‫رضایـی‪ :‬مـن و همسـرم در سـقز بە عنـوان آغازگـر‬
‫و فعالیـن هنـر کاریکاتـور‪ ،‬شـناخته شـدهایم‪ .‬شـاید‬

‫بـرای توسـعه کـم کاری کـرده باشـیم‪ ،‬ولـی همیشـه‬
‫ســعی مــی کنیــم روی ســلیقه ی دانــش آمــوزان و‬

‫اطرافیانمـان تاثیـر گـذار باشـیم‪ .‬شـخصآ می توانسـتم‬

‫موفــق تــر باشــم ولــی راضــی هســتم‪ .‬ســال ‪81‬‬
‫اولیـن نمایشـگاه انفـرادی کاریکاتـور را برگـزار کـردم‬

‫و اســتقبال خوبــی از آن شــد کــه باعــث شــد مــن‬

‫واکاوی‪ :‬بیشــتر روی طراحــی جلــد و دیزایــن‬ ‫بیشـترانگیزه پیـدا کنـم‪ .‬همـان نمایشـگاه باعـث شـد‬
‫کتـاب فعالیـت مـی کنیـد چطورشـد بـه ایـن‬ ‫بــا فضــای هنــر در ســقز و هنرمندانــی خــوب مثــل‬
‫مرحــوم» خالــد خاکــی»‪ ،‬خلیــل رحیمپــور‪ ،‬صــادق‬
‫کار تمایـل پیـدا کردیـد؟‬ ‫عرفانــی و ‪ ...‬آشــنا شــوم و بــا تشــویق و راهنمایــی‬
‫آنـان کلاسـهای آمـوزش کاریکاتـور را بـه مـدت چنـد‬
‫رضایــی‪ :‬در حــال حاضــر مدیــر هنــری انتشــارات‬ ‫سـال بصـورت دورههـای آزاد و در تابسـتان در محـل‬
‫مانـگ هسـتم و بـه صـورت جـدی مشـغول طراحـی‬ ‫خانـه فرهنـگ‪ ،‬برگـزار کنـم کـه نتیجهـی کلاسـهای‬
‫جلــد کتــاب و دیزایــن کتــاب در انتشــاراتی مانــگ‬ ‫مذکــور‪ ،‬واقعــا عالــی و دور از انتظــار بــود‪ .‬در هــر‬
‫هسـتم‪ .‬بـا مجموعـه ی مدیـران انتشـاراتی مانـگ از‬ ‫صـورت‪ ،‬لازمـه توسـعهی هنـر‪ ،‬آمـوزش اسـت‪ .‬مـن‬
‫دوران دانشــجویی ارتبــاط دارم و دوســت هســتیم و‬ ‫هنـوز آمـوزش کاریکاتـور و گرافیـک را بـه تولیـد اثـر‬
‫خوشـحالم بـا ایـن مجموعـه ی حرفـه ای مشـغول بـه‬ ‫بیشـتر ترجیـح مـی دهـم‪ .‬علیرغـم اصـرار اطرافیـان‬
‫و علاقمنــدان‪ ،‬فعــا بــه جــز مدرســه جایــی دیگــر‬
‫کار هســتم‪.‬‬

‫واکاوی‪ :‬بــه جــز نمایشــگاه و جشــنواره نمــی‬ ‫آمـوزش نمـی دهـم‪.‬‬

‫تـوان کاریکاتـور را در کردسـتان عرضـه کـرد‬ ‫واکاوی‪ :‬در تــدارک نمایشــگاه مشــترک بــا‬
‫آیـا از نظـر شـما ایـن یـک نقـص اسـت؟‬ ‫خانــم آمانــی نیســتید؟ آخریــن نمایشــگاه‬

‫رضایــی‪ :‬کاریکاتــور پیــام دارد و بایــد بــا پیــام بــا‬ ‫مشــترک شــما کــی بــود؟‬
‫مخاطـب ارتبـاط برقـرار کـرد کاریکاتـور چـون روایتگر‬
‫یــک داســتان اســت کــه تاریــخ انقضــا دارد مثــل‬ ‫رضایـی‪ :‬آخریـن نمایشـگاه مشـترک مـا سـال گذشـته‬
‫هنرهـای دیگـر از آن اسـتقبال نمـی کنند و متاسـفانه‬ ‫نمایشــگاه کاریکاتورریاضــی در بوشــهربود‪ .‬بــرای‬
‫در کردسـتان بازارعرضـه نـدارد و شـاید امـکان فـروش‬ ‫تابسـتان سـال ‪ 97‬هـم در بابلسـر بـا همیـن عنـوان‬
‫مثـل تابلـوی نقاشـی را نداشـته باشـد‪ .‬بهتـر بگویـم‬
‫مـردم بیشـتر مثـل یـک جـک بـه آن نـگاه مـی کننـد‬ ‫نمایشـگاه خواهیـم داشـت‪.‬‬
‫و بــه نظــرم دلیــل دیگــر آن اســت کــه موضوعهــای‬
‫اجتماعـی و سیاسـی ای کـه دسـت مایـه ی کاریکاتـور‬ ‫واکاوی‪ :‬بـه جـز نمایشـگاه کاریکاتـور آیـا تابـه‬
‫حــال بــرای طراحــی پوســتر و جلــد کتــاب و‬
‫یـا طراحـی لوگـو نمایشـگاه دایـر کـرده ایـد؟‬

‫هسـتند چـون تابـع زمـان مـی باشـند کارایـی خـود را‬ ‫رضایـی‪ :‬نـه تـا بـه حـال ایـن کار را نکـرده ام‪ .‬در چنـد‬
‫از دسـت مـی دهنـد پـس در ایـن صـورت عرضـه ی‬
‫جشــنوارە و مســابقەی طراحــی پوســتر منطقهــای و‬
‫آن زیـاد خواهـان نـدارد‪.‬‬ ‫کشــوری مقــام کســب نمودهــام و طراحــی پوســتر‬

‫واکاوی‪ :‬چــرا در رســانه هــا حضورتــان کــم‬ ‫دهمیــن جشــنواره تئاتــر کــردی و اولیــن جشــنواره‬
‫اســت؟ شــما قبــا بــا شــارنیوزهمکاری‬ ‫گرافیـک در سـقز هـم بـا مـن بـود و بعـد از آن زیـاد‬
‫روی طراحـی پوسـتر برای مسـابقات و جشـنوارهها کار‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫‪28 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

‫مســئله؛ البتــه ضعــف مالــی نویســندگان‪ ،‬ضعــف در‬ ‫داشـتید‪ ،‬امـا الان بـا هیـچ رسـانه ای همـکاری‬
‫توزیـع کتابهـا‪ ،‬ضعـف در آمـوزش و آشـنایی بـا زبـان‬ ‫نداریــد!‬
‫کــوردی وعــدم تمایــل مــردم بــه خوانــدن کتابهــای‬
‫کـوردی بـه دلیـل همـان ضعــف آموزشـی‪ ،‬از ســایر‬ ‫رضایـی‪ :‬اول بـار بـا سـیروان همـکاری کـردم آن موقع‬
‫تــازه چــاپ مــی شــد و گفتنــد هــر کاری بفرســتید‬
‫علـل ضعـف در حوزهـی نشـر و چـاپ میباشـد‪./‬‬ ‫مـا چـاپ مـی کنیـم مـن هـم یـک کار بـا موضـوع‬
‫گفتگـوی تمدنهـا فرسـتادم امـا چـاپ نشـد و همیـن‬
‫مســئله ســبب قطــع همــکاری مــن بــا هفتهنامهــی‬
‫سـیروان شـد‪ .‬بعـدا بـا آوای کردسـتان صحبـت شـد‬
‫امـا بـه دلایلـی نشـد کـه همـکاری کنـم سـپس بـا‬
‫شـارنیوز کار کـردم و یـک مـدت کوتـاه هـم بـا نشـریه‬

‫ای در مریــوان همــکاری داشــتم‪.‬‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫واکاوی‪ :‬متاســفانه تاکنــون مســئلهی طراحــی‬
‫جلــد کتــاب در انتشــاراتیهای کــوردی زیــاد‬
‫مـورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت‪ .‬شـما بعنوان‬

‫فعـال در ایـن عرصـه نظرتـان چیسـت؟‬

‫رضایــی‪ :‬مــا در انتشــاراتی مانــگ تــاش داریــم روی‬
‫نـوع طراحـی جلـد کتابهـا تـازه گری کنیـم البتـه تازه‬
‫گـری بـه نسـبت کارهایـی کـه تـا الان روی کتابهـای‬
‫کــردی انجــام شــده؛ پایاننامهــی مقطــع کارشناســی‬
‫مـن بررسـی نقـوش کـوردی بـوده‪ ،‬سـعی مـی کنـم‬
‫بـه الگوهـا و نمادهـای کـردی توجـه بیشـتری شـود و‬
‫آنهـا را در طراحـی هـا بـه کار بـرده ام‪ .‬بـه هـر حـال‬
‫جذابیـت‪ ،‬خوانـا بـودن و رسـا بـودن پیـام روی جلـد‬
‫و ارتبـاط آن بـا متـن همیشـه بـرای مـن در اولویـت‬
‫قـرار دارد‪ .‬وجـود انتشـارتیهای حرفهـای بـه اندازهـی‬
‫وجــود نویســندگان خــوب‪ ،‬لازم و ضــروری بــه نظــر‬
‫میرسـد و شـاید یکـی از دلایـل ضعـف طراحـی جلـد‬
‫و تصویــر در کتابهــای کــردی نبــود انتشــاراتی هــای‬
‫حرفــه ای باشــد‪ .‬بــه هــر حــال بخشــی از آســیبهای‬
‫مرتبـط بـا کتـاب کـردی بـر مـی گـردد بـه همیـن‬

‫‪29 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

http://www.vakawi.com 30 http://telegram.me/vakawii

‫نوروزانه واکاوی‬

‫شــروع کردیــد ؟‬ ‫فنــی تریــن دختــر تکوانــدوکار ایرانــی همشــهری‬
‫خودمــان اســت‪ .‬ملــی پــوش و کاپیتــان اســتان‬
‫شــاه محمــدی‪ :‬متولــد ‪ 72/4/8‬هســتم‪ ،‬ملــی پــوش‬ ‫کردســتان کــه از ســال ‪ ۱۳۷۹‬تکوانــدو را زیرنظــر‬
‫تکوانــدو‪ ،‬دان ‪ ،۴‬کاپیتــان اســتان کردسـتان و مربــی‬ ‫پـدرش آغـاز کـرده اسـت‪ .‬نیـان شـاه محمـدی کـه‬
‫کـه از سـال ‪ ۱۳۷۹‬تکوانـدو را بـه عنـوان اولیـن بانـوی‬ ‫ســختی هــای ورزش بــرای زنــان ایرانــی را چاشــنی‬
‫تکوانـدوکار اسـتان کردسـتان و سـقز زیـر نظـر پـدرم‬ ‫موفقیـت هـای خـود مـی دانـد و مـی گویـد بـا تمامی‬
‫شـرایط خـوب و بـد جنگیـدم و بـرای رسـیدن بـه این‬
‫کـه رئیـس هیـات تکوانـدو بـود شـروع کـردم‪.‬‬ ‫جایـگاه واقعـاً تـاش کـردم‪ .‬وی مـدرک فوقلیسـانس‬
‫در رشــتهی تغذیهــی ورزشــی را داراســت و در حــال‬
‫واکاوی‪ :‬ورزش بانــوان تــا همیــن اواخــر در‬ ‫حاضـر هـم مشـغول آزمـون دکتراسـت و قصـد دارد‬
‫ایـران هـم مثـل یـک تابـو بـود‪ ،‬چـه برسـد‬ ‫یکــی از رتبههــای تــک رقمــی کنکــور ‪ ۹۷‬باشــد تــا‬
‫بــه ســقز کــه شــهری کوچــک بــا بافتــی‬
‫ســنتی اســت‪ ،‬در مســیر ایــن تابــو شــکنی‬ ‫ثابــت کنــد درس و ورزش مکمــل هــم هســتند‪.‬‬

‫چــه مشــکلاتی را تجربــه کردیــد؟‬ ‫گفتگـوی واکاوی بـا نیـان شـاه محمـدی دختـر پـر‬
‫افتخــار تکوانــدوی ایــران را بخوانیــد‪:‬‬
‫شــاه محمــدی‪ :‬مشــکلات زیــادی در ایــن راه وجــود‬
‫داشــت‪ ،‬امــا همــه آنهــا چاشــنی قهرمانــی بودنــد‪،‬‬ ‫واکاوی‪ :‬چطـور شـد کـه بـه تکوانـدو علاقمنـد‬
‫چـون بنیـان گـذار تکوانـدو بـودم راههـای زیـادی را‬ ‫شـدید و سـراغ آن رفتیـد ؟‬
‫بـه تنهایـی طـی کـردم‪ ،‬بـا تمامـی شـرایط خـوب و‬
‫بـد جنگیـدم و بـرای رسـیدن بـه ایـن جایـگاه واقعـاً‬ ‫شــاه محمــدی‪ :‬در خانــواده ای کامــا ورزشــی و‬
‫تــاش کــردم‪ .‬متاســفانه فراهــم نبــودن شــرایط‪،‬‬ ‫تحصیــل کــرده بــزرگ شــدم و ایــن علاقــه ی مــن‬
‫نفـرات کـم و محـدود بـرای اعـزام بـه مسـابقات و‪ ...‬راه‬ ‫را بـه سـمت ایـن ورزش بیشـتر کـرد و از آنجـا کـه‬
‫رسـیدن بـه هـدف اصلـی را برایـم طولانـی تـر کـرد‪.‬‬ ‫خــودم اهــل رقابــت و هیجــان بــودم و تکوانــدو نبــز‬
‫ورزشــی کامــا رقابتــی و پرهیجــان بــود‪ ،‬بــه ایــن‬
‫واکاوی‪ :‬اولیــن حضورتــان در تیــم ملــی کــی‬
‫بــود؟ چــه مقــام هــا و مســابقات مهمــی را‬ ‫رشــته روی آوردم‪.‬‬

‫تجربــه کــرده ایــد؟‬

‫شــاه محمــدی‪ :‬اولیــن حضــور در ردهــی ســنی‬
‫نوجوانــان بــود کــه همــان ســال هــم اولیــن مــدال‬
‫طـای تاریخـی را بـرای اسـتان کردسـتان بـه اسـم‬
‫خـودم ثبـت کـردم؛ از سـال ‪ ۸۷‬بـه صـورت مرتـب در‬
‫مسـابقات کشـوری‪ ،‬لیگهـای کشـور‪ ،‬اردوهـای ملـی‪،‬‬
‫اردوی تمرینـات مشـترک بـا کشـورهای دیگـر حضـور‬
‫دارم و بیــش از‪ ۳۰‬مــدال قهرمانــی و نایبقهرمانــی‬
‫ایـران و ‪ ۱۲‬بـار عنـوان فنیتریـن بازیکـن کشـور را در‬
‫کارنامهـی افتخـارات خـود دارم‪ .‬بـه اضافهـی طـای‬
‫تیمــی مســابقات جــام فجــر‪ ،‬حضــور در مســابقات‬
‫کســب ســهمیه المپیــک ‪ ۲۰۱۶‬و ‪ ۲۰۲۰‬و تورنمنــت‬

‫بلغارســتان‪.‬‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫واکاوی‪ :‬ضمــن بیــان خلاصــه ای از بیوگرافــی‬
‫خودتــان‪ ،‬بفرماییــد کــه چگونــه تکوانــدو را‬

‫‪31 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

‫کردسـتان در سـال ‪ ۹۳‬بـرای اولیـن بار در طـول تاریخ‬
‫ورزشـی تکوانـدوی اسـتان بهتریـن خاطـره بـرای مـن‬
‫بـود‪ ،‬چـون چندیـن سـال بـود بـه تنهایـی مـدالآور‬
‫بـودم ولـی خـدا را شـکر توانسـتیم ایـن طلسـم را بـه‬
‫همــراه اســتادم بشــکنیم و تیمــی مــدالآور شــویم؛ و‬
‫تلختریـن آن آسـیبدیدگی و پارگـی ربـاط زانویـم قبل‬
‫از اعـزام بـه مسـابقات جهانـی مکزیـک بـود کـه باعـث‬
‫شـد از میادیـن بـزرگ بینالمللـی و حتـی مسـابقات‬

‫کسـب سـهمیهی المپیـک جـا بمانـم‪.‬‬

‫واکاوی‪ :‬اگــر حــق انتخــاب داشــتید کــه‬
‫تکوانـدو بـدون حجـاب و تکوانـد بـا حجـاب را‬
‫انتخـاب کنیـد ‪ ،‬کـدام را انتخـاب مـی کردیـد‬
‫؟ نظـر اکثـر افـرادی کـه در تیـم ملـی بودنـد‬

‫در ایــن زمینــه چــه بــود ؟‬

‫شـاه محمـدی‪ :‬قطعـا تکوانـدو بـا حجـاب‪ ،‬مـن یـک‬ ‫واکاوی‪ :‬تکوانـدو توانسـته نقطـه اتکایـی بـرای‬
‫دختـر مسـلمان هسـتم و اعتقاداتـم برایـم خیلـی بـا‬ ‫شـما در زمینـه مالـی باشـد؟ درآمد مشـخصی‬
‫ارزش و مقـدس اسـت و حجـاب هـم هیـچ محدودیتی‬
‫برایـم نداشـته اسـت‪ ،‬مـن و دوسـتانم در اردوی تیـم‬ ‫مثـا حضـور در لیـگ داشـته ایـد؟‬
‫ملـی بـه اهتـراز کشـیدن پرچـم کشـورمان بـا حجـاب‬
‫را دوســت داریــم و ایــن مهــم را بزرگتریــن افتخــار‬ ‫شــاه محمــدی‪ :‬درآمــد مشــخص و ثابتــی نــدارد‪ .‬در‬
‫لیـگ چنـد سـال اسـت کـه عضـو تیـم بیمهـی رازی‬
‫مـی دانیـم‪.‬‬ ‫هسـتم کـه عنـوان قهرمانـی و نایـب قهرمانـی داریـم‬
‫و جـواز حضـور در رقابتهـای جـام باشـگاههای آسـیا را‬
‫واکاوی‪ :‬پیشـنهادی از باشـگاه خارجـی داشـته‬ ‫نیـز گرفتیـم‪ ،‬قـرارداد وپـاداش داریـم امـا در قیـاس با‬
‫ایـد ؟‬ ‫هزینههایـی کـه خـودم کـردم قابـل مقایسـه نیسـت‪.‬‬

‫شــاه محمــدی‪ :‬بلــه از چنــد باشــگاه خارجــی‬ ‫واکاوی‪ :‬تحلیــل شــما از ورزش تکوانــدو در‬
‫پیشــنهاد داشــته و دارم‪.‬‬ ‫ســقز چیســت؟ بطــور کلــی ورزش بانــوان در‬
‫سـقز در چـه سـطحی اسـت ؟ مشـکلاتی هـم‬

‫اگــر هســت بیــان کنیــد‪.‬‬

‫شــاه محمــدی‪ :‬خوشــبختانه تکوانــدوی ســقز رونــد‬
‫روبــه پیشــرفت و عالــی را در پیــش دارد و تــا بــه‬
‫حـال موفقیتهـای بزرگـی را کسـب کـرده و در آینـده‬
‫هـم شـاهد موفقیتهـای بیشـتری خواهیـم بـود‪ ،‬چـون‬
‫بچههـا پتانسـیل و انگیزهـی خوبـی دارنـد و مـن هـم‬
‫بــه طــور جــدی مربیگریــام را دنبــال میکنــم و مــی‬
‫خواهــم قهرمانهــای جدیــدی بــه همــراه خــودم در‬

‫ســطح جهــان معرفــی کنــم‪.‬‬

‫واکاوی‪ :‬مهــم تریــن موفقیــت و تلــخ تریــن‬
‫خاطــره ی ورزشــی تــان کــدام بــوده اســت ؟‬

‫شــاه محمــدی‪ :‬کســب مقــام ســوم تیــم اســتان‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫‪32 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

‫بــا مخاطبیــن واکاوی داریــد بفرماییــد!‬

‫شــاه محمــدی‪ :‬ممنــون و سپاســگزارم از حمایتهــای‬
‫همیشـگی خانوادهـام و اسـتادم کـه بیشـتر از خـودم‬
‫در تــاش بــوده و از بچگــی فعــل خواســتن را برایــم‬
‫صـرف کردنـد‪ ،‬در تمـام لحظـات تلـخ وشـیرین کنـارم‬
‫بـوده و هسـتند عـزم خـود را جـزم کـرده ام کـه سـال‬
‫‪ ۹۷‬سـالی طلایـی در سـطح جهـان برایـم باشـد تـا‬
‫بتوانـم ذرهـای جوابگـوی زحماتشـان باشـم‪ .‬ممنـون‬
‫از شـما هـم کـه پیگیـر تـاش قهرمانـان ایـن شـهر‬

‫هسـتید‪.‬‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫واکاوی‪ :‬تحصیلاتتـان در ادامـه مـی دهیـد؟ در‬
‫چـه رشـته و مقطعـی ؟‬

‫شــاه محمــدی‪ :‬مــدرک فوقلیســانس در رشــتهی‬
‫تغذیهــی ورزشــی را دارم و در حــال حاضــر هــم‬
‫مشـغول آزمـون دکتـرا هسـتم و مـی خواهـم یکـی از‬
‫رتبههـای تـک رقمـی کنکـور ‪ ۹۷‬باشـم تـا ثابـت کنـم‬

‫درس و ورزش مکمــل هــم هســتند‪.‬‬

‫واکاوی‪ :‬هیچوقـت بـه فکرتـان رسـیده اسـت‬
‫کــه بــرای پیشــرفت از ایــن شــهر و اســتان‬
‫بـه اسـتان دیگـری کـه بیشـتر مـورد توجـه و‬

‫حمایـت قـرار بگیریـد نقـل مـکان کنیـد؟‬

‫شــاهمحمدی‪ :‬بــه خاطــر موقعیــت درســیام ســه‬
‫سـال در تهـران دانشـجو بـودم و بـرای تیـم اسـتان‬
‫تهـران زیـر نظـر اسـتاد مریـم آذرمهـر بـازی میکـردم‬
‫و افتخــارات زیــادی را بــه همراهشــان بــرای تهــران‬
‫کســب کــردم و حمایتهــای خوبــی از مــن شــد امــا‬
‫بعـد از اتمـام درسـم بـه سـقز بازگشـتم چـون هدفـم‬
‫ســربلندی شــهر و اســتان خــودم بــود تــا بقیهــی‬
‫افتخاراتـم را بـرای شـهر تاریخیـام سـقز کسـب کنـم و‬
‫خـدا را شـکر از طـرف آقـای خاکـی‪ ،‬آقـای ‪ ،....‬پـدرم و‬
‫اسـتاد رحمانـی حمایتهـای خوبـی از من شـده اسـت‪.‬‬

‫واکاوی‪ :‬ازدواج کرده اید؟‬

‫شاه محمدی‪ :‬تا کنون خیر‬

‫واکاوی‪ :‬بــه عنــوان ســؤال آخــر اگــر ســخنی‬

‫‪33 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

http://www.vakawi.com 34 http://telegram.me/vakawii

‫نوروزانه واکاوی‬

‫اتفــاق بیافتــد‪ ،‬ارائــه تعریفــی واحــد از توســعه در‬ ‫نیم نگاهی به توسعه‬
‫اسـتان و تبییـن اهدافـی کمـی در قالـب برنامـه هـای‬
‫زمــان بنــدی شــده و ایجــاد اتفــاق نظــر در عناصــر‬ ‫یادداشــتی نوشــتاری دقیــق و خواندنــی بــه‬
‫مختلــف قــدرت سیاســی‪ ،‬اقتصــادی ‪ ،‬اجتماعــی ‪،‬‬ ‫قلــم دکتــر جــواد کرمــی‬
‫فرهنگـی و امنیتـی در اسـتان و کشـور بـرای نیـل بـه‬
‫در کشـور مـا هـر صاحـب منصبـی خـود را صاحبنظر‬
‫ایــن اهــداف اســت‪.‬‬ ‫نیــز مــی پنــدارد و هرکــس جایــگاه و مقامــی را بــه‬
‫دسـت مـی آورد اندیشـه هـای فـردی و و تجربیـات و‬
‫بـدون شـک نقـش محـوری در ایـن میـان بـه مدیـران‬ ‫دانـش خـود را مـاک عمـل قـرار داده و توجهـی بـه‬
‫ارشـد تعلـق دارد کـه بـا همراهـی موثـر فعـالان مدنی‬ ‫حـوزه نظـری نداشـته و در عمـل از ایـده هـا و اندیشـه‬
‫مـی توانـد تجلـی پیـدا کنـد‪ .‬در ایـن مسـیر چنـد رخ‬
‫داد در حـوزه نظـری و عملـی ضـروری بـه نظـر مـی‬ ‫هـای صاحـب نظـران اسـتفاده ای نمـی شـود‪.‬‬

‫ر سد ‪.‬‬ ‫در ســالهای اخیــر موضــوع توســعه بــه بحــث غالــب‬
‫در جمـع هـای مختلـف تبدیـل شـده و زینـت بخـش‬
‫‪ .1‬تفکیک حوزه نظری از حوزه اجرایی‬ ‫سـخنرانی مدیـران در جلسـات و اجتماعـات گردیـده‬
‫اسـت‪ .‬در اکثرمـوارد گوینـدگان و شـنوندگان برداشـت‬
‫متاســفانه در کشــور مــا هــر صاحــب منصبــی خــود‬ ‫هـای فـردی خـود را بـه جـای تعریـف جامـع و همـه‬
‫را صاحبنظـر نیـز مـی پنـدارد و هـر کـس جایـگاه و‬ ‫جانبـه از توسـعه نهـاده و هـر یـک از ظـن خـود بـا‬
‫مقامـی را بـه دسـت مـی آورد اندیشـه هـای فـردی‬ ‫ایـن موضـوع همـراه شـده اند‪.‬ایـن تشـتت در برداشـت‬
‫و و تجربیــات و دانــش خــود را مــاک عمــل قــرار‬ ‫باعــث شــده اســت کــه عمــا هــر کســی خــود را‬
‫داده و توجهـی بـه حـوزه نظـری نداشـته و در عمـل‬ ‫صاحـب نظـر و صاحـب سـبک در ایـن زمینـه تصـور‬
‫از ایـده هـا و اندیشـه هـای صاحـب نظـران اسـتفاده‬ ‫نمـوده و بـاری بـه هـر جهـت مسـیری را طـی کنـد‬
‫ای نمــی شــود‪ .‬در کشــورهایی کــه برنامــه محــوری‬ ‫کـه نـه تنهـا کمکـی بـه توسـعه اسـتان و کشـور نمـی‬
‫جایگزیـن فـرد محـوری در سـازمانها گردیـده اسـت‬ ‫کنـد کـه گاه باعـث پیچیـده تـر شـدن مشـکلات مـی‬
‫تاثیـر مدیـران در فراینـد اجرایـی تـا حـد‪ 15‬درصـد‬
‫کاهـش یافتـه و بدیـن شـکل از تلـه مدیریتـی رهایـی‬ ‫گـردد‪.‬‬
‫یافتــه انــد در حالــی کــه در کشــور مــا حــال و روز‬
‫سـازمان هـا و دسـتگاههای مختلـف اجرایـی بـه حـال‬ ‫بــه طــور کل توســعه جریانــی اســت کــه در خــود‬
‫تجدیـد سـازمان و سـمت گیـری کل نظـام اقتصـادی‬
‫و روز مدیــران بســتگی دارد‪.‬‬ ‫و اجتماعـی را بـه همـراه دارد‪ .‬توسـعه عـاوه بـر اینکه‬
‫میـزان تولیـد و درامـد را در بـر دارد شـامل دگرگونـی‬
‫‪ .2‬تشــکیل اتاقهــای فکــر بــا حضــور صاحبنظــران و‬ ‫هــای اساســی در ســاخت هــای نهــادی‪ ،‬اداری و‬
‫افــراد مجــرب‬ ‫همچنیــن ایســتارها و دیدگاههــای عمومــی مــردم‬
‫اســت‪ .‬توســعه در بســیاری از مــوارد حتــی عــادات ‪،‬‬
‫کــم نیســتند افــراد صاحبنظــری کــه بــه دور‬
‫از جنجالهــای سیاســی و گریــزان از مناصــب و‬ ‫رســوم و عقایــد مــردم را نیــز در بــر مــی گیــرد‪.‬‬
‫جایگاههــای سفارشـی بـا تکیـه بـر دانـش و تجربـه‬
‫در زمینـه دردهـا و رنـج هـای مـردم اندیشـه کـرده و‬ ‫توسـعه‪ ،‬فرآینـدی همهجانبـه اسـت (نـه فقـط توسـعه‬
‫راه حــل هایــی بــرای پیشــرفت و توســعه دارنــد‪.‬‬ ‫اقتصــادی) کــه معطــوف بــه بهبــود تمامــی ابعــاد‬
‫زندگــی مــردم یــک جامعــه اســت‪ .‬ابعــاد مختلــف‬
‫اگــر بــه ایــن افــراد نخبــگان دانشــگاهی و مدیــران‬ ‫توسـعه عبارتنـد از توسـعه اقتصـادی ‪،‬توسـعه سیاسـی‬
‫اجرایــی گذشــته را بیافزاییــم مــی تــوان گروههــای‬ ‫‪،‬توســعه فرهنگــی و اجتماعــی ‪ ،‬و توســعه امنیتــی‪.‬‬
‫جامعـی را تشـکیل داد تـا در ابعـاد گوناگـون توسـعه‬ ‫مناسـب نیسـت بـدون توجـه بـه کلیـه ابعـاد توسـعه‬
‫ایــده پــردازی نمــوده و معضــات را پایــش نمــوده و‬ ‫‪،‬صرفـاً بـه یـک جنبـه اولویـت بخشـید و دیگر بخشـها‬

‫راهکارهایــی ارایــه نماینــد‪.‬‬ ‫را بـه آینـده موکـول کـرد‪ .‬‬

‫‪ .3‬تشــکیل تیــم مســتقل اســتعدادیابی و ارزیابــی‬ ‫آنچــه کــه ضــرورت دارد در بحــث توســعه اســتان‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫‪35 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

‫مدیــران و کارشناســان مــاک هایــی نظیــر نــوع‬ ‫مدیــران و تغییــر نظــام انتصابــات‬
‫شـخصیت(به عنـوان مثـال درونگرایـی و برونگرایـی)‬
‫نـوع هوش(انـواع هـوش گاردنـر)و ‪ ...‬را لحـاظ نمـوده و‬ ‫همانطـور کـه قبـا اشـاره شـد بـه دلیـل نـگاه غیـر‬
‫بـرای هرجایگاهـی مناسـب تریـن فـرد را انتخـاب مـی‬ ‫علمـی بـه مقولـه مدیریـت اکثـر انتصابـات در گذشـته‬
‫کننـد‪ .‬میزان آشـنایی بـا علـوم و فنون مدیریـت‪ ،‬نظیر‬ ‫و حــال نــه بــر اســاس شایســتگی کــه در کشــاکش‬
‫مدیریـت منابـع سـازمانی‪ ،‬مدیریـت رفتـار سـازمانی ‪،‬‬ ‫گروههــای مختلــف قــدرت چــه در درون ســازمانها‬
‫مدیریـت مالـی ‪ ،‬شـخصیت شناسـی ‪،‬فنـون مذاکـره‪،‬‬ ‫‪،‬بیـن کارکنـان بـرای بهـره منـدی از مواهـب بیشـتر‬
‫کار تیمــی و مدیریــت بحــران از دیگــر مــاک هــای‬ ‫و چـه در بیـرون سـازمانها‪ ،‬بیـن احـزاب ‪ ،‬جنـاح هـا‬
‫انتخــاب مدیــران اســت‪ .‬حتــی تســت هــای ریســک‬ ‫‪ ،‬نماینــدگان مجلــس و ســایر عناصــر قــدرت بــرای‬
‫پذیــری‪ ،‬ودروغ ســنجی نیــز بــرای برخــی مناصــب‬ ‫بسـط و تحکیـم نفـوذ و قـدرت صـورت گرفتـه اسـت‪.‬‬
‫ایـن افـراد غالبـا بـدون تجربـه و کارایـی لازم سـازمان‬
‫صـورت مـی گیـرد‪.‬‬ ‫هـا را بـه سـطح خویـش بـالا یـا پاییـن کـرده و بعـد‬
‫از کســب انــدک تجربــه‪ ،‬بــا تغییــرات سیاســی بــه‬
‫بــه شــیوه هــای پیــش گفتــه رزومــه هایــی شــکل‬
‫گرفتــه و متاســفانه مــدرک گرایــی جــای دانــش و‬ ‫کنـار نهـاده مـی شـوند‪.‬‬
‫مهـارت را گرفتـه و بـا روش مرسـوم فعلـی مدیریـت‬
‫در یـک حلقـه بسـته جابجـا مـی شـود‪ .‬اراده ای جدی‬ ‫ایـن رویـه بـه مـرور باعـث گردیـده تـا رقابـت بـر سـر‬
‫از مدیـران ارشـد نیـاز اسـت تـا ایـن سـاختار مدیریتی‬ ‫افزایـش دانـش و توانایـی جـای خـود را بـه رقابـت بـر‬
‫پوسـت انـدازی نمـوده و بـا روشـهای نوین اسـتعدادها‬ ‫سـر حضـور در حلقـه هـای قـدرت داده و گاه برخـی‬
‫شناسـایی و در سـطوح حرفـه ای آمـوزش دیـده و بـه‬ ‫افــراد نیــز مطیــع محــض اصحــاب قــدرت شــدن را‬
‫بــه عنــوان راهـی بــرای ارتقــاء انتخــاب نمــوده انــد‪.‬‬
‫کار گرفتـه شـوند‪.‬‬ ‫تــداوم ایــن رونــد متاســفانه باعــث نهادینــه شــدن‬
‫ایـن نـگاه در جامعـه گشـته و همیـن امـر هـم عرصـه‬
‫‪ .4‬عمومـی کـردن گفتمـان توسـعه در جامعـه بـا پـر‬ ‫سیاسـی را بـه ابتـذال کشـیده و هـم نیروهـای سـالم‬
‫رنـگ کـردن نقـش نهادهـای مدنـی‬ ‫و توانمنـدی را کـه بـرای خـود و جامعـه ارزش قائـل‬
‫بـوده و دارای عـزت نفـس هسـتند بـه حاشـیه رانـده‬
‫اهــداف توســعه محقــق نخواهنــد شــد مگــر اینکــه‬ ‫اســت‪ .‬نگاهــی بــه انتصابــات سفارشــی تحــت فشــار‬
‫آحــاد مختلــف مــردم نســبت بــه آنهــا آگاه و وفــادار‬ ‫نماینــدگان مجلــس عمــق فاجعــه را بوضــوح نشــان‬
‫باشــند‪ .‬فعــالان مدنــی بــه عنــوان پیــش قــراولان‬ ‫دهــد‪ .‬بــه نظــر مــی رســد ایــن معضــل بــه پاشــنه‬
‫تحـول در جامعـه در صـورت فراهـم بودن بسـتر آزادی‬ ‫آشـیل نظـام سیاسـی و اجرایـی تبدیـل شـده و اگـر‬
‫و مشـارکت مـی تواننـد در راسـتای برانگیختـن جامعه‬ ‫بصـورت عاجـل مـورد توجـه قـرار نگیـرد تـاش بـرای‬
‫نقــش بســزایی داشــته باشــند‪ .‬در ایــن میــان بایــد‬
‫توجـه کـرد کـه نـگاه ابـزاری بـه نهـاد هـای مدنـی‬ ‫توسـعه راه بـه جایـی نخواهـد بـرد‪.‬‬
‫خـود مـی توانـد بـه یـک آسـیب تبدیـل شـود لـذا‬
‫بایـد اجـاز داد تـا فعالیـت آنهـا بـر حـول ایـن محـور‬ ‫بــه شــیوه هــای پیــش گفتــه رزومــه هایــی شــکل‬
‫در بسـتری کامـا آزاد و بـدون سـازماندهی مسـتقیم‬ ‫گرفتــه و متاســفانه مــدرک گرایــی جــای دانــش و‬
‫مهـارت را گرفتـه و بـا روش مرسـوم فعلـی مدیریـت‬
‫دولتـی شـکل گیـرد‪.‬‬ ‫در یـک حلقـه بسـته جابجـا مـی شـود‪ .‬اراده ای جدی‬
‫از مدیـران ارشـد نیـاز اسـت تـا ایـن سـاختار مدیریتی‬
‫‪ .5‬اجــرای برنامــه هــای ارتقــاء دانــش و مهــارت‬ ‫پوسـت انـدازی نمـوده و بـا روشـهای نوین اسـتعدادها‬
‫مسـتمر بـرای مدیـران بخشـهای دولتـی و خصوصـی‬ ‫شناسـایی و در سـطوح حرفـه ای آمـوزش دیـده و بـه‬

‫وشــکل گیــری نظــام ارزشــیابی مســتقل‬ ‫کار گرفتـه شـوند‪.‬‬

‫اگـر چـه انـواع مـدارک تحصیلـی و گواهـی شـرکت در‬ ‫شــیوه هــای نویــن ارتقــاء و انتصــاب در دنیــا شــکل‬
‫دوره هـای مختلـف در دسـت مدیـران و کارشناسـان‬ ‫گرفتــه و دیگــر تحصیــات و ســابقه بــه تنهایــی‬
‫دســتگاههای مختلــف وجــود دار امــا متاســفانه‬ ‫مـاک نیسـتند‪ .‬شـرکت هـای بـزرگ بـرای انتخـاب‬
‫در بســیاری از مــوارد فقــر دانــش و مهــارت کامــا‬
‫مشـهود اسـت‪ .‬بـا در نظـر گرفتـن انبـوه دانشـگاهها و‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫‪36 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

‫موسسـات آموزشـی کـه بـدون رعایـت قواعـد کیفـی‬
‫مــدرک و گواهــی صــادر مــی نماینــد چــاره ای جــز‬
‫تشــکیل یــک موسســه ملــی و یــا اســتانی جهــت‬
‫سـنجش دانـش و مهـارت افـراد نیسـت‪ .‬ایـن موسسـه‬
‫مـی توانـد بـه صـورت دوره ای و هـر چهـار یـا پنـج‬
‫ســال نســبت بــه ارزیابــی مجــدد افــراد بــر اســاس‬
‫معیارهـای اسـتاندارد شـده اقـدام نمـوده و گواهینامـه‬
‫صـادر نمایـد‪ .‬اگـر ایـن کار بـه شـکل صحیحـی انجـام‬
‫شــود شــاید بتــوان کشــور را از دام مــدرک گرایــی‬

‫نجــات داد‪.‬‬

‫اقدامـات فـوق بخشـی از پیـش نیازهایـی اسـت کـه‬
‫در صـورت تحقـق مـی توانـد بسـتر را بـرای اقدامـات‬
‫اصلـی در زمینـه توسـعه فراهـم نمایـد‪ .‬بـدون توجـه‬
‫بـه ایـن پیـش نیازهـا هرگونـه تلاشـی بـی نتیجـه‬

‫بـوده و در حـد شـعار باقـی خواهـد مانـد‪.‬‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫‪37 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

http://www.vakawi.com 38 http://telegram.me/vakawii

‫نوروزانه واکاوی‬

‫همچنیــن در مقایســه ی مقطــع پیــش دانشــگاهی و‬ ‫رحمـان سـیدیان از خوشـنام تریـن دبیرهـای مـدارس‬
‫پایـه ی دوازدهـم تعـداد سـاعات هفتگی از‪ 24‬سـاعت‬ ‫شهرســتان ســقز و از نزدیــکان نماینــده اســت کــه‬
‫در هفتـه ‪،‬بـه ‪ 35‬سـاعت رسـیده اسـت کـه بـرای ایـن‬ ‫چنـد ماهـی اسـت سـکان امـور در آمـوزش و پـرورش‬
‫کار هـم بحـث فضـا و هـم بحـث نیـرو جـزو مـوارد‬ ‫سـقز را بـه دسـت گرفتـه اسـت‪ .‬هنـوز بـرای قضـاوت‬
‫مهـم وقابـل تامـل وبرنامـه ریـزی بـه شـمار مـی آیـد‬ ‫در مــورد عملکــرد اوزود اســت امــا توقــع تغییــر در‬
‫‪ .‬در بحــث فضــا نیــز بــا توجــه بــه وجــود تعــدادی‬ ‫اداره آمـوزش و پـرورش بـا وجـود تـاش هـای مدیـر‬
‫مـدارس قدیمـی و بعضـا تخریبـی ‪،‬بـا درنظـر گرفتـن‬ ‫قبلـی هـم‪ ،‬هنـوز بـرآورده نشـده اسـت‪ .‬سـیدیان در‬
‫تاثیـر زلزلـه هـای اخیرنگرانـی هایـی را بـرای والدیـن‬ ‫گفتگویـش بـا واکاوی بهبـری از مطالبـات فرهنگیـان‬
‫و مســئولین بوجــود آورده اســت کــه اگــر مــدارس‬ ‫واکنــش نشــان داد و قــول مســاعد داد توجــه ویــژه‬
‫نیمـه سـاخت موجـود تـا اول مهـر بـه اتمـام نرسـد‬ ‫بـه فعالیـن صنفـی خواهـد داشـت‪ ،‬بـه مهـم تریـن‬
‫بــا مشــکل جــدی فضــا روبــرو خواهیــم شــد‪ .‬بــرای‬ ‫چالـش هـای فـراروی خـود اشـاره کـرده و صراحتـا از‬
‫حـل ایـن مشـکل بـا هماهنگـی نماینـده ی محتـرم‬
‫مجلـس ‪،‬وبـا حضـور روسـای آمـوزش و پـرورش سـقز‪،‬‬ ‫دشـواری سـوالات کنکـور انتقـاد مـی کنـد‪.‬‬
‫بانـه و زیویـه بـا وزیـر آمـوزش و پـرورش کـه خـود دو‬
‫سـال در سـقز معلـم بـوده اسـت مقـرر شـد اقداماتـی‬ ‫واکاوی بررسـی مـی کنـد؛ اوضـاع آمـوزش و پـرورش‬
‫بـرای تسـریع در آمـاده سـازی سـه مدرسـه ی ‪ :‬الزهرا‬ ‫در سـالی کـه گذشـت‬
‫روبــروی ســالن کاوه‪ ،‬هنرســتان جنــب مدرســه ی‬
‫نبـوت صالـح آبـاد ومدرسـه بانـک صـادرات درشـهرک‬ ‫گفتگو با رییس آموزش و پرورش سقز‬
‫گــولان صــورت گیــرد تــا نــرم کلاس هــا متعــادل و‬
‫واکاوی‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه حــدود ‪ 6‬مــاه از‬
‫مشـکلات جـدی کمبـود فضـا مرتفـع شـود‪.‬‬ ‫ریاسـت شـما بر آمـوزش و پـرورش شهرسـتان‬
‫سـقز مـی گـذرد‪ ،‬مهمتریـن چالـش هایـی کـه‬
‫همچنیــن ‪،‬کمبودنیــروی انســانی در مقطــع ابتدایــی‬
‫بــا توجــه بــه وجــود ‪ 6‬پایــه و تبدیــل هنرســتانهای‬ ‫بـا آن روبـرو شـده ایـد چـه بـوده اسـت؟‬
‫فنـی وحرفـه ای وکار ودانـش از دو بـه سـال نیازمنـد‬
‫ســیدیان‪ :‬چالــش هــای حــوزه آمــوزش و پــرورش‬
‫برنامـه ریـزی دقیـق ترمـی باشـد‪.‬‬ ‫را در دو سـطح ملـی و محلـی مـی تـوان بیـان کـرد‪:‬‬

‫واکاوی‪ :‬بــا توجــه بــه ســابقه شــما در امــر‬ ‫در سـطح ملـی‪ ،‬بـا توجـه بـه این کـه درسـالتحصیلی‬
‫تدریــس و حضــور در مدیریــت آمــوزش‬ ‫پیـش رو‪،‬نظـام جدیـد ‪6-3-3‬بـه طورکامـل اسـتقرار‬
‫وپــرورش ســقز‪ ،‬مهــم تریــن مشــکل حــال‬ ‫مــی یابــد‪ ،‬کمبــود نیــرو بــرای اجرایــی کــردن آن‬
‫حاضـر حـوزه ی تدریـس موفـق را چـه مـی‬ ‫‪ ،‬یکــی از چالــش هاســت ‪ ،‬کمبــود نیــرو بــه گونــه‬
‫دانیــد و تــا چــه انــدازه تغییــر و تحــول در‬ ‫ای اســت کــه تعــداد بازنشســتگان ســال آینــده‬
‫بــا تعــداد معلمانــی کــه جــذب خواهنــد شــد برابــر‬
‫آمــوزش و پــرورش را لازم مــی دانیــد؟‬ ‫نبـوده واز سـوی دیگرحجـم کتـب درسـی ‪ ،‬بـا زمـان‬
‫تعیـن شـده در برنامـه ی هفتگـی متناسـب نیسـت ‪.‬‬
‫ســیدیان‪ :‬اگــر بخواهیــم بــا یــک حرکــت جهشــی‬ ‫کمبـود بودجـه و اعتبـارات بـا درنظـر گرفتـن شـرایط‬
‫در آمــوزش و پــرورش تحولــی ایجــاد شــود نیازمنــد‬ ‫اقتصــادی از مهــم تریــن دغدغــه هــای آمــوزش‬
‫تغییـرات اساسـی در برنامـه ی ملـی مـدارس هسـتیم‬
‫‪ ،‬امــا معتقــدم در شــرایط فعلــی شهرســتان دو‬ ‫وپــرورش در ســطح کشوراســت ‪.‬‬
‫نکتــه مــی توانــد رونــد فعلــی آمــوزش و پــرورش را‬
‫تغییــر دهــد ‪ -1‬بازآمــوزی وبرگــزاری کلاس هــای‬ ‫در سـطح محلـی نیزمـی تـوان گفـت‪ :‬تجهیـزات و‬
‫ضمــن خدمــت بــا حضورمدرســان کشــوری‪ ،‬باتوجــه‬ ‫فضـای آموزشـی موجـود خصوصـا در مقطـع متوسـطه‬
‫بــه تغییــر سیســتم آموزشــی جهــت بــه روز کــردن‬ ‫ی دوم وهنرسـتان هـا متناسـب بـا نیازهـای آموزشـی‬
‫همکارانـی کـه در طـی سـال هـای متمـادی ممکـن‬ ‫معلمـان و دانـش آمـوزان نیسـت‪ .‬از آنجـا کـه تعـداد‬
‫اسـت بـه یـک شـیوه تدریـس عـادت کـرده باشـند‪.‬‬ ‫قابـل توجهـی از فضاهـای آموزشـی قدیمـی هسـتند‬
‫‪ -2‬تغییـر رویکـرد مدیـران و عوامـل اجرائـی مـدارس‬ ‫برنامــه ریــزی وتوزیــع مناســب دانــش آمــوزان را‬
‫درفضاهــای مناســب دچــار مشــکل خواهــد کــرد‪.‬‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫‪39 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

‫ســیدیان‪ :‬اگــر بخواهیــم آمــوزش و پــرورش پویــا‬ ‫درجهــت آموزشــی کــردن فعالیــت هــا ی روزانــه‬
‫داشـته باشـیم ‪،‬نقـد منصفانـه کمـک بسـیار مناسـبی‬ ‫براسـاس چشـم انـداز سـندتحول بنیادیـن وبرنامـه ی‬
‫درجهـت رشـد وشـکوفائی ایفـا مـی کنـد‪ ،‬امـا درمقـام‬
‫قضـاوت بایـد خـود را جـای فـردی قـرار دهیـم کـه‬ ‫تعالــی مدیریــت مــدارس‬
‫مـورد نقـد قـرار گرفتـه اسـت بـه طـوری کـه بایـد‬
‫بپذیریـم تـا فـرد وارد مسـیر نشـود موانـع نمایـان‬ ‫واکاوی‪ :‬از سـه سـال پیـش تـاش هایـی بـرای‬
‫نخواهنـد شـد‪ .‬خوشـبختانه در بحـث انتصـاب مدیران‪،‬‬ ‫تدریــس زبــان و ادبیــات کــوردی و اجرایــی‬
‫وزارتخانـه ‪ ،‬در مراکـز اسـتان هـا بـه عنـوان پایلـوت‬ ‫شـدن اصـل ‪ 15‬قانـون اساسـی شـروع شـد‪.‬‬
‫‪ ،‬انتصــاب مدیــران مــدارس بــر اســاس چارچــوب و‬ ‫در زمــان مســئولیت شــما آیــا تــاش بــرای‬
‫فرآینـدی علمـی کـه شـامل آزمـون و مصاحبـه و یـک‬ ‫گســترده تــر شــدن ایــن اقدامــات صــورت‬
‫ســری شــاخص هــای اســتاندارد‪،‬صورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫گرفتـه اسـت یـا برنامـه ریـزی در ایـن راسـتا‬
‫در ایــن راســتا مدیرانــی کــه توانایــی داشــته باشــند‬
‫مانـدگار خواهنـد شـد و بـرای جایگزینی بازنشسـتگان‬ ‫داریــد؟‬
‫و کسـانی کـه مایـل بـه ادامـه ی مدیریـت نیسـتند‬
‫و یــا در چارچــوب تعییــن شــده قــرار نمــی گیرنــد‬ ‫سـیدیان‪ :‬در ایـن راسـتا همـکاران رشـته ی ادبیـات‬
‫افــرادی کــه علاقمنــد هســتند طبــق رونــدی کــه‬ ‫بــه ویــژه در مقطــع متوســطه ی اول ‪ ،‬توانســته انــد‬
‫تعریــف شــده اســت بــه ایــن کار گماشــته خواهنــد‬ ‫از تمامــی امکانــات و ظرفیــت هــای قانونــی و آییــن‬
‫شـد‪.‬اگر بخواهیـم در آمـوزش و پـرورش اتفـاق خوبـی‬ ‫نامــه هــای موجــود پیــش بینــی شــده درکتــب‬
‫بیفتــد بایــد مدیرانــی در مــدارس راهبــر آموزشــی‬ ‫درسـی ادبیـات تحـت عنـوان ادبیـات بومـی و محلـی‬
‫باشــند کــه علاقــه وانگیــزه داشــته باشــند ‪،‬نــه‬ ‫"درس آزاد" اسـتفاده کننــد‪ .‬همچنیــن کلاس هــای‬
‫صرفـا بـه خاطـر دریافـت حـق مدیریـت در دوسـال‬ ‫ضمـن خدمـت بـرای همـکاران و آمـوزش آنـان بـرای‬
‫محتــوای "درس آزاد "برگــزار شــده اســت‪ .‬در ایــن‬
‫آخرمانــده بــه بازنشســتگی‪...‬‬ ‫راسـتا نیـز همـکاران گـروه درسـی ادبیـات در صـدد‬
‫برگــزاری همایشــی هســتند کــه مقدمــات آن در‬
‫در شهرسـتان سـقز نیـز براسـاس دسـتورالعمل و بـا‬
‫تکمیـل فـرم هـای ویـژه طـی یـک پروسـه ی تعریـف‬ ‫دســت بررســی اســت‪.‬‬
‫شـده نسـبت بـه بـه کار گیــری همــکاران علاقمنــد‬
‫وبـا انگیـزه در پسـت مدیریـت مـدارس ‪،‬اقـدام خواهـد‬

‫شـد‪.‬‬

‫واکاوی‪ :‬مشــهور اســت کــه در آمــوزش و‬ ‫واکاوی‪ :‬چالـش عمـده در مدیریـت هـای قبلـی‬
‫پــرورش دســته بنــدی هــای مختلفــی حــول‬ ‫نـوع ارتبـاط بـا معلمیـن خصوصـا منتقدیـن و‬
‫اشــخاصی چــون مدیــراداره ‪ ،‬نماینــده‪،‬‬ ‫کنشـگران بـوده اسـت‪ .‬همچنیـن نسـبت بـه‬
‫فرمانــدار و ‪ ...‬شــکل مــی گیــرد‪ .‬ایــن افــراد‬ ‫چینــش مدیــران مــدارس شهرســتان ســقز‬
‫بـه واسـطه عضویـت در ایـن دسـته بنـدی هـا‬ ‫انتقاداتـی داشـته انـد‪ ،‬ایـن مدیـران سـاختار‬
‫منافعـی بـرای خـود دسـت و پـا مـی کنـدد‪.‬‬ ‫انتصابـی را مهـم تریـن مانـع در تغییـر عامـل‬
‫تــا چــه میــزان ســعی کــرده ایــد خــود را از‬ ‫دوم مــی داننــد نظــر شــما در ایــن مــورد‬

‫ایــن دســته بنــدی هــا دور نگــه داریــد؟‬ ‫چیســت؟‬

‫ســیدیان‪ :‬رویکــرد اینجانــب یــک رویکــرد کامــا‬
‫آموزشــی و پرورشــی اســت‪ .‬در آمــوزش پــرورش‬
‫اعتقــاد بــه اعمــال ســایق و تعــدد آراء دارم امــا‬
‫معتقـد بـه طیـف بنـدی نیسـتم‪ .‬آمـوزش وپـرورش‬
‫متعلـق بـه همـه ی آحـاد مـردم اسـت بـدون شـک‬
‫در دوره ی مدیریـت اینجانـب‪ ،‬بـه مدیـر و یـا معلمـی‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫‪40 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

‫درجهــت ایــن تعامــل‪ ،‬دوســتی مــن بــا نماینــده ی‬ ‫بـه سـبب وابسـتگی بـه اینجانـب و یـا جریانـی خـاص‬
‫محتـرم مجلـس کـه وکیـل و منتخـب مـردم اسـت‬ ‫امتیـاز ویـژه ای‪.‬داده نخواهـد شـد ‪ .‬ممکـن اسـت بـه‬
‫بـدون شـک بایـد منتـج بـه رشـد و شـکوفائی همـه‬ ‫دلیــل تجــارب و انگیــز هــای آموزشــی وپرروشــی و‬
‫جانبــه ی آمــوزش و پــرورش شــده و در زمینــه ی‬ ‫ســابقه افــراد در آمــوزش و پــرورش ‪،‬ازافــراد خاصــی‬
‫جــذب امکانــات واعتبــارات تاثیرگذارباشــد‪ ،‬کــه‬ ‫مشــورت هایــی گرفتــه شــود‪ ،‬امــا ایــن دلیلــی بــر‬
‫البتـه ایـن یـک امرکامـا مثبـت اسـت‪ .‬امـا اگـر بـه‬ ‫نادیــده گرفتــن ســایرین نیســت چــرا کــه معتقــدم‬
‫سـبب نزدیکـی بـه نماینـده یـا هـر شـخص دیگـری‬ ‫ایــن رویکــرد یــک آســیب جــدی بــرای سیســتم‬
‫تنهـا افـراد نزدیـک بـه وی را ببینـم ایـن یـک امـر‬ ‫آمـوزش خواهـد بـود‪ .‬درکل عدالـت آموزشـی و عدالت‬
‫ناخوشــایند اســت کــه البتــه نماینــده هــم هرگــز‬ ‫در امتیـازات وتسـهیلات بـرای افـراد سـر لوحـه ی کار‬

‫چنیــن توقعــی نداشــته اســت‪.‬‬ ‫اینجانــب خواهــد بــود ‪.‬‬

‫واکاوی‪ :‬نجابـت شـما زبـان زد معلمیـن و دانش‬
‫آمـوزان اسـت‪ .‬امـا در میـان فرهنگیـان ایـن‬
‫شهرســتان نحــوه جایگزینــی شــما بــه جــای‬
‫مدیـر قبلـی و چرایـی آن همیشـه مـورد بحث‬
‫بــوده اســت‪ .‬توضیــح شــما در ایــن خصــوص‬

‫چیسـت؟‬

‫واکاوی‪ :‬کاهـش آمـار قبولـی در دانشـگاهها در‬ ‫ســیدیان‪ :‬بــه طــور معمــول ‪،‬هرانتصابــی چنیــن‬
‫یکـی دو سـال اخیـر نگرانـی هـای فراوانـی را‬ ‫برداشـت هـا وچـون وچرائـی هایـی بـه دنبـال خواهـد‬
‫بــه دنبــال داشــته اســت‪ .‬چــرا اینطــور شــد‬ ‫داشــت‪ .‬مهــم ایــن اســت کــه از فرصــت هایــی کــه‬
‫و شــما بــرای جبــران چــه اقدامــی خواهیــد‬ ‫خداونـد بـرای مـا انسـان هـا ایجـاد مـی کنـد در راه‬
‫رضایـت او ودر راه خدمـت بـه مـردم بهـره جسـت ‪.‬بـا‬
‫داشــت؟‬ ‫وجــود اینکــه در آموزشــکده فنــی مأموربــه خدمــت‬
‫بـودم ‪،‬همـوراه عـرق خاصـی بـه آمـوزش و پـرورش‬
‫ســیدیان‪ :‬البتــه بــرای قضائــت درایــن مــورد بایــد‬ ‫داشــته ودارم وهرجــا کــه تکلیــف شــود و احســاس‬
‫آمــار وارقــام واقعــی ســازمان ســنجش را دراختیــار‬ ‫کنـم حضـورم موثـر ومفیـد خواهـد بـوده اسـت‪ ،‬بـا‬
‫داشـت ‪،‬عوامـل مختلفـی درایـن زمینـه تاثیـر گذارنـد‬ ‫کمـال میـل‪ ،‬جدیـت وتـاش فـراوان سـعی در انجـام‬
‫وبـدون شـک باید بـا تحقیـق میدانـی توسـط کارگروه‬ ‫آن داشــته ام ‪ .‬هیــچ وقــت ســعی نکــرده ام آدم‬
‫هـای توانمنـد فرهنگیـان بزگوار سـقز آسـیب شناسـی‬ ‫سیاسـی باشـم بلکـه همیشـه تلاشـم حفـظ چهـره‬
‫و نتایــج آن مــورد بررســی و درجهــت تقویــت نقــاط‬
‫قــوت ‪،‬تــاش و در زمینــه ی کاهــش نقــاط ضعــف‬ ‫ی معلمـی خـود بـوده وخواهـد بـود‪.‬‬
‫برنامــه ریــزی نمــود ‪.‬بــا ایــن وجــود ازعوامــل تاثیــر‬
‫گذار‪،‬مـی تـوان بـه چنـد نکتـه اشـاره نمـود ‪ -1‬بومـی‬ ‫ازســال ‪ 72‬جهــت انجــام ماموریــت خطیــر معلمــی‬
‫گزینــی دانشــگاه هــا و وجــود فقــط یــک دانشــگاه‬ ‫در ســقز بــه کار گماشــته شــدم و از همــان اوایــل‬
‫دولتــی دراســتان ‪ -2‬تعــدد موسســات ‪،‬کتــب هــای‬ ‫حضـورم‪ ،‬بـا نماینـده محتـرم فعلـی آشـنا شـدم از آن‬
‫کمــک آموزشــی متنــوع‪ ،‬مشــاوره هــای بعضــا غیــر‬ ‫بـه بعـد هـم بـه عنـوان یـک همـکار فرهنگـی وهـم‬
‫کارشناسـی وعـدم اعتمـاد اولیـا ودانـش آمـوزان بـه‬ ‫بــه لحــاظ رفاقــت ودوســتی کــه بــا ایشــان داشــته‬
‫ظرفیـت هـای موجـود در آمـوزش وپـرورش ‪ -3‬سـطح‬ ‫ودارم آنچـه کـه بـرای نماینـده انجـام داده ام از روی‬
‫دشـواری سـوالات کنکـور متناسـب بـا آن چـه درکتب‬ ‫رفاقـت ودوسـتی بـوده اسـت‪ .‬از سـوی دیگـر یکـی از‬
‫درســی وجــود دارد و یــا بعضــا آنچــه کــه درکلاس‬ ‫پارامترهـا و شـاخص هـای یـک مدیـر موفـق تعامـل‬
‫بــا نماینــده ‪ ،‬فرمانــدار و دیگــر مســولان منطقــه ای‬
‫و اسـتانی اسـت مدیـری کـه بخواهـد موفـق باشـد‬
‫بایــد از تمامــی ظرفیــت هــای شهرســتانی‪ ،‬اســتانی‬
‫و کشــوری اســتفاده وبــا مســولان درتعامــل باشــد‪.‬‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫‪41 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

‫آمــوزش وپــرورش کاهــش یافتــه و آن هــم بــه ایــن‬ ‫هــای رســمی تدریــس مــی شــود ‪ ،‬نیســت ‪ -4.‬یــه‬
‫دلیـل اسـت کـه قـدرت مافیایـی کلاس هـای کنکـور‬ ‫عنـوان یـک فاکتـور کلـی نـه تنهـا در سـقز بلکـه در‬
‫و انتشــاراتی هــا و موسســات برگــزاری آزمــون هــای‬ ‫کل کشــور کاهــش انگیــزه هــای اســتخدام ‪ ،‬وجــود‬
‫آزمایشــی و تســتی مختلــف بــه مراتــب از نیروهــای‬ ‫دانشـگاه هـای متنـوع غیـر دولتـی و غیـر انتفاعـی و‬
‫البتـه حضـور فضـای مجـازی و مشـغول بـودن دانـش‬
‫توانمنــد آمــوزش و پــرورش بیشتراســت ‪.‬‬
‫آمـوزان در ایـن زمینـه بـی تاثیـر نیسـت ‪.‬‬
‫برگــزاری آزمــون هــای ورودی مــدارس تیزهوشــان‬
‫ونمونــه ‪،‬وجــود و ســایه ی کنکــور ‪،‬کافــی نبــودن‬ ‫از ســوی دیگــر درســت اســت کــه هــدف آمــوزش‬
‫زمـان هـای در نظـر گرفتـه شـده بـرای هـردرس کـه‬ ‫و پــرورش تربیــت دانــش آمــوزان بــرای ورود بــه‬
‫اصـا متناسـب باحجـم کتـب درسـی نیسـت‪ ،‬تعـداد‬ ‫دانشــگاه نیســت امــا ایــن یــک مطالبــه از ســوی‬
‫زیــاد دانــش آمــوزان درکلاس هــای درس ‪ ،‬یــک‬ ‫والدیــن اســت کــه فرزندشــان در یــک رشــته و‬
‫دسـت نبـودن سـطوح یادگیـری دانـش آمـوزان هـم‬ ‫دانشــگاه مناســب قبــول شــود و مــا بــرای ایــن کار‬
‫بـه لحـاظ اسـتعداد ‪ ،‬هـم بـه لحـاظ انگیـزه تحصیلی ‪،‬‬ ‫ضمـن توجـه بـه رویکـرد آمـوزش محورمـی بایسـت‬
‫بـی انگیـزه بـودن و بـه روز نبـودن تعـدادی از معلمان‪،‬‬ ‫ازپتانســیل نیروهــای بومــی آمــوزش و پــرورش بــه‬
‫تبلیغـات و هجمـه هـای بسـیار زیـاد موسسـات حتـی‬ ‫ویــژه در امــر مشــاوره تحصیلــی بهــره ببریــم و بــا‬
‫در رسـانه ی ملـی عواملـی هسـتند کـه دانـش آموزان‬ ‫مشــارکت دادن دانــش آمــوزان و اولیــا در ایــن امــر‬
‫را راهـی کلاس هـای بیـرون از مـدارس کـرده اسـت‬ ‫در صـدد بازگشـت اعتمـاد از دسـت رفتـه باشـیم‪ .‬بـه‬
‫کـه البتـه ایـن معضـل خـاص فقـط شهرسـتان سـقز‬ ‫هــر حــال امیــد واریــم بــا برنامــه ریــزی و تشــکیل‬
‫نیسـت بلکـه در تمـام کشـور ایـن ‪،‬موضوعیـت دارد‪.‬‬ ‫کارگـروه هـای تخصصـی ضمـن آسـیب شناسـی در‬
‫ایـن زمیـن بـه عنـوان یـک آمـوزش وپـرورش اصیـل‬
‫واکاوی‪ :‬بـه عنـوان رییـس آمـوزش و پـرورش‬ ‫و دارای پتانســیل هــای بســیار قــوی در زمینــه ی‬
‫ســقز رابطــه شــما بــا فعالیــن صنفــی‬ ‫افزایــش تعــداد قبولــی هــای کنکــور سراســری بــا‬
‫فرهنگیــان در ایــن شهرســتان مثــا صنــف‬
‫معلمــان کردستان‪-‬ســقز چگونــه اســت؟‬ ‫جدیــت موضــوع را پیگیــری کنیــم ‪.‬‬
‫آیــا آمــاده نشســت بــا فعالیــن ایــن انجمــن‬
‫واکاوی‪ :‬یکــی از مــواردی کــه در چنــد ســال‬
‫هســتید؟‬ ‫اخیــر گلــه منــدی بســیاری از والدیــن را بــه‬
‫همـراه داشـته اسـت عـدم تدریـس مناسـب‬
‫سـیدیان‪ :‬بـدون شـک ارتبـاط و تعامـل مناسـبی بـا‬ ‫در مــدارس بــوده کــه معمــولا دانــش آمــوز‬
‫تمامـی گـروه هـا وسـایق فعـال در سـطح آمـوزش‬ ‫بــرای یادگیــری تمــام و کمــال درس یـا بایــد‬
‫وپـرورش شـهر دارم و بـدون شـک مشـتاق نشسـت‬ ‫بـه آموزشـگاههای خصوصـی مراجعـه کنـد یـا‬
‫بــا هرکــدام ازایــن گــروه هــا هســتم و هــر وقــت‬ ‫بــار ایــن آمــوزش برعهــده اعضــای خانــواده‬
‫اراده نماینــد بــا کمــال میــل و افتخــار درخدمتشــان‬ ‫خواهــد افتــاد و ایــن موضوعــی اســت کــه‬
‫خواهـم بـود‪ .‬از سـوی دیگـر یکـی از مطالبـات انجمـن‬ ‫طبــق تحقیقــات میدانــی در بیشــتر خانــواده‬
‫صنفـی بحـث حقـوق و مزایـا‪ ،‬معیشـت و نیـز کرامـت‬ ‫هــا شــکل گرفتــه اســت‪ .‬شــما دلیــل ایــن‬
‫معلمیــن اســت کــه بخــش عمــده ای از آن شــامل‬
‫حــال اینجانــب نیــز خواهــد شــد‪ .‬معتقــدم اگــر در‬ ‫اتفــاق را چــه مــی دانیــد؟‬
‫چارچــوب قانونــی مطالبــات بیــان وپیگیــری شــوند‬
‫ســیدیان‪ :‬مــن بــا طــرح کلــی ایــن ســوال زیــاد‬
‫نتیجـه بخـش تـر خواهـد بـود‪.‬‬ ‫موافـق نیسـتم بسـیاری از همکـران مـا ورقعـا تـاش‬
‫مــی کننــد امــا اســتحضار داریــد مــردم نســبت بــه‬
‫واکاوی‪ :‬نظــر شــما در مــورد مــدارس خــاص‬ ‫گذشــته آگاه تــر شــده و ســطح مطالباتشــان از‬
‫و رشــد آنهــا در ســطح شــهر و نحــوه ورود‬ ‫آمـوزش وپـرورش افزایـش یافتـه ‪،‬کـه البتـه حضـور‬
‫رســانه هــا و شــبکه هــای اجتماعــی در ایــن امــر‬
‫معلمــان بــه ایــن نــوع مــدارس چیســت؟‬ ‫تأثیرگـذار بـوده انـد ‪ .‬هـم چنانکـه عـرض کـردم تـا‬
‫حـدودی اعتمـاد مـردم بـه پتانسـیل هـای موجـود در‬
‫ســیدیان‪ :‬مــدارس خــاص شــامل مــدارس نمونــه‪،‬‬
‫تیزهوشــان‪ ،‬هیــأت امنایــی و شــاهد مــی شــود‪ .‬مــا‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫‪42 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

‫عمـا زیـر نظـر آمـوزش وپـرورش نیسـتند بـا برنامـه‬ ‫تــا حــدودی بــه شــیوه انتخــاب معلمــان عزیــز نقــد‬
‫ریـزی و رایزنـی بـا سـازمان محتـرم تبلیغـات در صدد‬ ‫داریــم و برایــن باوریــم بــرای عــده ای ارثــی شــده‬
‫اعمـال نظـارت بیشـتر بـر آنـان هسـتیم ‪.‬تیـپ سـوم‬ ‫و عرصــه بــرای حضــور تعــدادی از همــکاران فراهــم‬
‫مراکــزی هســتند کــه ظاهــرا کامــا خــود جــوش و‬ ‫نشــده اســت‪ .‬تــا کنــون در چیینــش معلمیــن ایــن‬
‫بــدون مجــوز فعالیــت دارنــد کــه بــا مطــرح کــردن‬ ‫مــدارس مدیــران مــدارس هــم مربوطــه تأثیرگــذار‬
‫در شــورای آمــوزش و پــرورش بــا ریاســت فرمانــدار‬ ‫بــوده انــد امــا اکنــون بــا رایزنــی و نطــر ســنجی از‬
‫محتــرم امیــد اســت نظــارت و محدودیــت هــای‬ ‫معلمــان ومدیــران وحتــی اولیــای دانــش آمــوزان‬
‫خاصـی بـر ایـن مراکـز هـم اعمـال گردد‪.‬البتـه نبایـد‬ ‫مــدارس خــاص بــه دنبــال یافتــن راهــکار مناســبی‬
‫تاثیــر مثبــت آموزشــگاه هــای قانونمنــد واخلاقمــدار‬ ‫جهـت نحـوه انتخـاب معلمیـن ایـن مـدارس هسـتیم‬
‫و از آنجـا کـه تعـداد قبولـی هـای دانشـگاهی بیشـتر‬
‫برآمــوزش دانــش آمــوزان رانادیــده گرفــت ‪.‬‬ ‫برخاسـته از ایـن مـدارس خـاص هسـتند بـدون شـک‬
‫مـی طلبـد معلمـان ونیروهـای خـاص دز آن مـدارس‬
‫واکاوی‪ :‬در زمانـی کـه خـود دانـش آمـوز بـوده‬ ‫بــه کار اشــتغال یابنــد وبایــد بــه نحــوه انتخــاب‬
‫ایــد و بعــد از آن نیــز دبیــر شــدید‪ ،‬مــوردی‬
‫بــوده کــه آرزو داشــته باشــید قدرتــی بــرای‬ ‫معلمیــن آن نیــز حســاس باشــیم‪.‬‬

‫تغییـر و یـا اصـاح آن داشـته باشـید؟‬ ‫واکاوی‪ :‬مــاک تــان بــرای انتخــاب معــاون‬
‫جدیــد آموزشــی جدیــد چــه بــوده اســت؟‬
‫ســیدیان‪ :‬بلــه ‪ -‬حــذف ســایه ی آزمــون هــای‬
‫اســترس زا و کنکــور سراســری –ســاماندهی‬ ‫سـیدیان‪ :‬مـن همیشـه درجلسـات و گردهمائـی هـا‬
‫ومتناســب ســازی فعالیــت هــای پرورشــی – برنامــه‬ ‫و گفتگـو بـا همـکاران تأکیـد داشـته ام کـه باتوجـه‬
‫ریـزی بـه جهـت ایجـاد شـادابی و نشـاط در مـدارس‬ ‫بـه تاثیـر بـه سـزای معاونـت آموزشـی ویژگـی هـای‬
‫و سـاماندهی کامـل کتـب درسـی ومتناسـب سـازی‬ ‫بـارز و متفاوتـی داشـته باشـد از جملـه ی ایـن ویژگی‬
‫هــا ‪ :‬بــا تجربــه در زمینــه ی آموزشــی وامــورات‬
‫فعالیــت هــای درســی‬ ‫اداری باشد–عاشـق آمـوزش و تدریـس باشـد‪ -‬دارای‬
‫مقبولیـت اجتماعـی و شـخصیت کاریزما داشـته باشـد‬
‫واکاوی‪ :‬آیـا فرزنـد شـما تـا کنـون بـه واسـطه‬ ‫–از پتانسـیل نیروهـای توانمنـد و معلمـان بـا انگیـزه‬
‫اینکـه فرزنـد یـک دبیـر و یـا رییـس آمـوزش‬ ‫در آمـوزش و تصمیـم گیـری هـا اسـتفاده نمایـد ودر‬
‫و پـرورش شهرسـتان بـوده اسـت مـورد توجـه‬
‫یـک جملـه‪ ،‬خسـتگی ناپذیـر باشـد‬
‫ویـژه قـرار گرفتـه اسـت؟‬
‫واکاوی‪ :‬آیــا برنامــه ای بــرای برخــورد بــا‬
‫سـیدیان‪ :‬شـاید همـکاران در ایـن راسـتا بـه لحـاظ‬ ‫آموزشــگاههای ســودجو در ســطح و ســاز و‬
‫ابـراز محبـت لطفـی داشـته انـد امـا بـه نظـر خـودم‬ ‫کاری بــرای کنتــرل آنهــا اندیشــیده ایــد؟‬
‫خیـر‪ ،‬چراکـه مـن خـود قایـل بـه ایـن کار نسـبت بـه‬
‫ســیدیان‪ :‬بــرای آمــوزش وپــرورش ســاماندهی‬
‫فرزنـدان سـایر مسـئولین نیسـتم‪.‬‬ ‫آموزشــگاهها همیشــه یــک مســأله بــوده اســت‪.‬‬
‫تعــدادی از ایــن آموزشــگاهها زیــر نظــر آمــوزش و‬
‫واکاوی‪ :‬اجبـار و یـا درخواسـت از والدیـن بـه‬ ‫پـرورش بـوده کـه دارای قوانیـن ومقـررات مخصـوص‬
‫پرداخـت وجوهـی بـه مـدارس چقـدر صحـت‬ ‫بــه خــود هســتند و درحــال تدویــن چارچوبــی در‬
‫دارد؟ آیـا بـا توجـه بـه اصـل قانونـ ِی رایـگان‬ ‫قالـب قوانیـن ومقـررات هسـتیم تـا بـه امیـد خـدا از‬
‫بـودن تحصیـل‪ ،‬ایـن کار صحیـح اسـت؟ آیـا‬ ‫اردیبهشـت ‪97‬بـه آن مراکز ابـاغ و نظارتهـای لازم در‬
‫زمینـه ی اجـرای قوانیـن مربوطـه صـورت گیـرد‪ .‬تیپ‬
‫راه حلـی بـرای ایـن معضـل سـراغ داریـد؟‬ ‫دوم آموزشـگاه هایـی هسـتند کـه از سـازمان محتـرم‬
‫تبلیغـات اسـامی مجـوز دریافـت کـرده انـد و دارای‬
‫ســیدیان‪ :‬اخـذ هرگونـه گونـه وجـه از والدیـن بـه‬ ‫رسـالت و ماموریـت هـای خـاص خـود هسـتند کـه‬
‫اجبار؛غیــر قانونــی اســت ‪.‬امــا در شــرایط فعلــی بــا‬
‫توجــه بــه اعمــال تحریــم هــا و شــرایط اقتصــادی‬
‫کشـورعزیزمانف بـرای جبـران بخشـی از کمبودهـای‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫‪43 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

‫خـدا مـکان بسـیار مناسـب و شایسـته در شـان ایـن‬ ‫مدرســه از جملــه تعمیــرات و پرداخــت هزینــه ی‬
‫همــکاران کــه جــزو افتخــارات آمــوزش وپــرورش‬ ‫حامــل هــای انــرژی مشــارکت اولیــا بــه اختیارخــود‬
‫هسـتند درنظـر بگیریـم ‪ .‬آرزو مـی کنـم بتوانیـم بـا‬ ‫آنـان اجتنـاب ناپذیـر اسـت ‪.‬انتظـار مـی رود همـان‬
‫رایزنـی بسـترهای لازم درجهـت تاسـیس و راه انـدازی‬ ‫گونـه کـه مســجد سـازی بـه یـک فرهنـگ تبدیـل‬
‫شـده اسـت مدرسـه سـازی نیـز چنیـن شـکلی بـه‬
‫کلینیــک فرهنگیــان گام هــای موثــری برداریــم ‪.‬‬ ‫خــود بگیــرد‪ .‬ناگفتــه پیداســت مشــارکت اولیــا در‬
‫امـور مدرسـه بـه رشـد و شـکوفائی آمـوزش و پـرورش‬
‫برخــود لازم مــی دانــم از همــکاری و تعامــل بســیار‬
‫موثـر شـورای اداری شهرسـتان بـا ریاسـت فرمانـدار‬ ‫خواهــد انجامیــد‪.‬‬
‫محتـرم ‪،‬نماینـده ی محتـرم مـردم سـقز وبانـه ‪،‬مدیـر‬
‫کل محتــرم آمــوزش وپــرورش و بــه ویــژه همــکاران‬ ‫واکاوی‪ :‬وضعیــت مــدارس تخریبــی در ســقز‬
‫فرهیختـه ی فرهنگـی ‪،‬انجمـن خیریـن مدرسـه سـاز‬ ‫چگونــه اســت؟‬
‫‪،‬انجمــن اولیــا ومربیــان مرکــزی و اصحــاب رســانه‬
‫ی شهرسـتان بـه ویـژه واکاوی هـای عزیـزاز طـرف‬ ‫ســیدیان‪ :‬اســتحضار داریــد متولــی نوســازی و‬
‫آمـوزش وپـرورش سـقز صمیمانـه تشـکر و قدردانـی‬ ‫سـاخت مدرسـه اداره ی کل نوسـازی اسـتان اسـت‪ .‬در‬
‫هرصـورت ‪.‬بایـد اعتـراف کنـم کـه تعـدادی از مـدارس‬
‫نمایـم ‪....‬‬ ‫شـهر وروسـتا نیـاز بـه تخریـب و بـاز سـازی دارنـد ‪.‬‬
‫امـا تـاش هـای زیـادی در زمینـه ی جـذب خیریـن‬
‫مدرسـه سـاز و تعامـل بـا بنیـاد برکـت و اداره ی کل‬
‫نوســازی شــده اســت کــه نتایــج خوبــی بــه دنبــال‬
‫داشـته اسـت و مشـکلات بـه وزیـر محتـرم آمـوزش‬
‫و پــروش و نماینــده ‪،‬مدیــرکل و مســئولان محتــرم‬
‫صـورت گرفتـه اسـت و نبایـد از تـاش انجمـن هـای‬
‫مـردم نهـاد از جملـه انجمـن خیریـن مدرسـه سـاز و‬
‫انجمـن هیـوای زانسـت کـه اقـدام بـه مدرسـه سـازی‬

‫کـرده اند‪،.‬غافـل مانـد‪.‬‬

‫واکاوی‪ :‬بـرای سـال جدیـد چـه وعـده خوبـی‬
‫بـرای همکارانتـان خواهیـد داشـت؟‬

‫ســیدیان‪ :‬ضمــن تبریــک ســال نــو بــه فرهنگیــان‬
‫فرهیختــه ی ســقز و آرزوی ســامتی و عــزت بــرای‬
‫همـکاران بزرگـوارم اسـتحضار داریـد کـه وعـده هـای‬
‫مالــی و معیشــتی همــکاران درحــوزه ی اختیــارات‬
‫مدیــر آمــوزش و پــرورش نیســت ‪ .‬امیــد وارم بــا‬
‫مشــارکت وحضــور همــکاران فرهیختــه ی فرهنگــی‬
‫بسـترهای لازم بـرای تغییـرات سـاختاری در آمـوزش‬
‫و پـرورش مهیـا شـود ‪.‬شـک نـدارم بـا علـم بـه اصالت‬
‫و پتانســیل هــای بــی شــمار فرهنگیــان و آمــوزش و‬
‫پــرورش ســقز مــی تــوان گام هــای بســیار مفیــد‬

‫وموثرتــری برداشــت ‪.‬‬

‫واکاوی‪ :‬و سخن آخر‪:‬‬

‫ســیدیان‪ :‬بــا توجــه بــه تعــداد پیشکســوتان و‬
‫فرهیختـگان بازنشسـته تـاش مـی کنیـم بـه امیـد‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫‪44 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

http://www.vakawi.com 45 http://telegram.me/vakawii

‫نوروزانه واکاوی‬

‫چنیـن لابـی قدرتمنـدی برخـوردار نیسـت‪ .‬بـه همیـن خاطـر‬ ‫مقدمـه‪ :‬سـال ‪ 76‬و پـس از انتخابـات دوم خـرداد کـه‬
‫علیرغـم سـامت و صلاحیـت سیاسـی جنـاب آقـای زاهـدی‪،‬‬ ‫برآینـدی واقعـی از آرای ملـت بـود امیدهـا بـه تغییـر‬
‫و تحــول و نیــز توجــه بــه خواســته هــای اقــوام و‬
‫خواسـته مـردم محقـق نشـد‪.‬‬ ‫مذاهـب بیشـتر شـد‪ .‬انتخـاب عبـدالله رمضـان زاده در‬
‫آن سـال بـه عنـوان اسـتاندار کردسـتان ایـن امیدهـا‬
‫نکتــه دیگــر طــرز تفکــر اعضــای ارشــد دولــت اول آقــای‬ ‫را بیشــتر کــرد‪ .‬حضــور رمضــان زاده در کردســتان‬
‫روحانــی بــود کــه بــاوری بــه وجــود نابرابــری شــدید میــان‬ ‫باعـث شـد بـرای اولیـن بـار در سـطح فرمانـداران و‬
‫اسـتانها نداشـتند و شـناخت اندکـی نیـز از نیروهـای توانمنـد‬ ‫مدیـران سـتادی و ادارات کل اسـتان توجهـی جـدی‬
‫اســتان داشــتند‪ .‬جملــه مشــهور وزیــر کشــور آقــای روحانــی‬ ‫بـه نخبـگان داخـل اسـتان شـود‪ .‬رمضـان زاده بعدهـا‬
‫در مـورد «پیـدا نکـردن فـردی از میـان اهالـی کردسـتان کـه‬ ‫بـه مقـام سـخنگوی دومیـن دولـت اصلاحـات منصوب‬
‫شــرایط اســتانداری را داشــته باشــد»‪ ،‬مشــهور اســت و بــرای‬ ‫شــد‪ .‬صراحــت لهجــه و جدیــت وی در کلام باعــث‬
‫فعالیـن سیاسـی کردسـتان همیـن جملـه توهیـن آمیـز بـرای‬ ‫تقویــت ایــن جایــگاه نــزد دولــت و مــردم شــد‪ .‬بــا‬
‫پــی بــردن بــه طــرز تفکــر حاکــم بــر وزارت کشــور آقــای‬ ‫پایـان دولـت هشـتم و روی کار آمـدن دولـت اصولگـرا‬
‫آنچـه اصلاحـات بـرای اقـوام و اقلیـت هـا رشـته بـود‬
‫روحانــی کافــی بــود‪.‬‬ ‫پنبــه شــد و حتــی بــا انتصــاب یــک فرمانــدار ُکــرد‬
‫اهـل سـنت مخالفـت شـد و عقبگـردی کامـل در ایـن‬
‫مخالفـت بـا اسـتاندار کـرد اهـل سـنت از هیـچ منطقـی پیروی‬ ‫راســتا بــه وقــوع پیوســت‪ .‬ســال ‪ 88‬و ســاعات پــس‬
‫نمـی کنـد و نمـی تـوان بـرای آن توجیـه عقلانـی یافـت‪ ،‬علاوه‬ ‫از ‪ 22‬خــرداد‪ ،‬رمضــان زاده دســتگیر و بــه ‪ 6‬ســال‬
‫بـر اینکـه عـدم توجـه بـه ایـن خواسـته سـرخوردگی فعـالان‬
‫سیاســی را نیــزدر پــی داشــته اســت و بــه تبــع آن نمیتــوان‬ ‫حبـس محکـوم شـد‪.‬‬
‫انتظــار داشــت کــه در شــرایط مــورد نیــاز از پایــگاه مردمــی‬

‫ایـن فعـالان بهـره بـرد‪.‬‬

‫در ادامـه گفتگـوی اختصاصـی واکاوی بـا رمضـان زاده‬
‫ســخنگوی دولــت دوم اصلاحــات و اســتاندار اســبق‬

‫کردسـتان را بـا هـم مـی خوانیـم‪:‬‬

‫واکاوی‪ :‬شــورای هماهنگــی اصلاحــات در اســتان‬ ‫واکاوی‪ :‬بعـد از انتخابـات و رای بالای اسـتان کردسـتان‬
‫کردسـتان در دوره هـای اخیـر بیـش از انکـه موجـب‬ ‫چـه در سـال ‪ 92‬و چـه در سـال ‪ 96‬بـه دکتـر روحانـی‬
‫اتحــاد میــان اصــاح طلبــان شــود موجبــات چنــد‬ ‫؛ عمــا ســتاد رییــس جمهــور در کل شهرســتان و در‬
‫پــاره شــدن و عــدم اتحــاد سیاســون اصــاح طلــب‬ ‫اسـتان اعـام کردنـد کـه بـه هیـچ یـک از مطالبـات‬
‫در اســتان شــده اســت‪ .‬بــرای نمونــه افــرادی چــون‬ ‫مــا توجــه نشــده اســت‪ .‬همزمــان دلخــوری و گلــه‬
‫خالـد توکلـی کـه نقـش لیـدر داشـتند عمـا در حـال‬ ‫منـدی وسـیعی در اسـتان علیـه دکتـر روحانـی شـکل‬
‫حاضــر هیــچ حضــوری در احــزاب و تشــکل هــای‬ ‫گرفـت‪ .‬تحلیـل شـما در ایـن مـورد چیسـت؟از طرفـی‬
‫اصــاح طلبــی ندارنــد‪ .‬هیچوقــت ایــن جریــان در‬ ‫دیگـر اسـتاندار کردسـتان بـدون مشـورت بـا اعضـای‬
‫اسـتان آسـیب شناسـی هـم نشـده اسـت‪ .‬بـه نظـر‬ ‫ســتاد دکتــر روحانــی در کردســتان انتخــاب شــد‪.‬‬
‫شـما دلیـل ایـن انفعـال چیسـت ؟ و پیشـنهاد شـما‬ ‫و ایــن موضــوع باعــث دلخــوری زیــادی نــزد رییــس‬
‫بـرا ی اتحـاد دوبـاره نیروهـای سیاسـی اصـاح طلـب‬ ‫سـتاد دکتـر روحانـی و فعالیـن سـتاد دکتـر روحانـی‬
‫شـد‪ .‬ایـن رفتـار نهادهـای قـدرت بـا فعالیـن مدنـی و‬
‫در اســتان چیســت؟‬ ‫سیاسـی در اسـتان مـا مسـبوق بـه سـاقه سـت‪ .‬چـرا‬
‫اسـتانداری کـه هـم کـورد باشـد و هـم اهـل سـنت‬
‫رمضــان زاده‪ :‬اطـاع زیـادی از وضعیـت شـورای هماهنگـی‬ ‫هنــوز بــا مخالفــت هایــی روبروســت؟ چــه پیامــد‬
‫اصلاحـات در اسـتان نـدارم و ضمـن احتـرام به تمامی دوسـتان‬
‫فعـال در شـورای هماهنگـی‪ ،‬بـه نظـر مـی آیـد عـدم دسـتیابی‬ ‫هایـی در بـر خواهـد داشـت ادامـه ایـن رونـد ؟‬
‫بــه اهــداف شــورا در دوران انتخابــات‪ ،‬کــه آن هــم ناشــی از‬
‫خلـف وعـده دولـت آقـای روحانـی اسـت‪ ،‬از مؤثرتریـن عوامـل‬ ‫رمضانــزاده‪ :‬بایـد گفـت کـه متاسـفانه در دولـت اول آقـای‬
‫روحانـی توجـه چندانـی بـه مسـائل کردسـتان نشـد و گلایـه و‬
‫سـرخوردگی بخـش وسـیعی از فعـالان سیاسـی اصـاح طلـب و‬
‫مردمـی کـه بـه دعـوت آنـان بـه آقـای روحانـی رأی داده بودند‬
‫نیـز بـه حـق اسـت‪ .‬انتخـاب اسـتانداران آقـای روحانـی نیـز بـا‬
‫لابــی گــری صــورت گرفــت و متأســفانه اســتان کردســتان از‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫‪46 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

‫بـه یگدیکـر در میـان فعالیـن سیاسـی‪ ،‬اجتماعـی و اقتصـادی‬ ‫در تکویــن وضعیــت کنونــی اســت‪ .‬پذیــرش ریاســت ســتاد‬
‫از دیگـر عوامـل مؤثـر بـر رونـد کمتـر توسـعه یافتگـی اسـتان‬ ‫انتخاباتـی آقـای روحانـی از سـوی دوسـت خـوب و روشـنفکرم‬
‫اسـت‪ .‬مقایسـه میـزان اعتمـاد اجتماعـی میـان فعالیـن اسـتان‬ ‫جنـاب آقـای دکتـر جلالـی زاده‪ ،‬بـدون آنکـه تضمینـی بـرای‬
‫کرمـان و اسـتان کردسـتان مـی توانـد نشـان دهنـده میـزان‬ ‫تحقـق وعـده هـای آقـای روحانـی اخـذ شـود‪ ،‬یـک اشـتباه‬
‫اسـتراتژیک بـود و مـی توانـد یکـی از دلایـل ایـن عـدم اتحـاد‬
‫اثـر ایـن عامـل باشـد‪.‬‬ ‫باشــد‪ .‬در همــان زمــان‪ ،‬علیرغــم اینکــه شــخصاً بــرای آقــای‬
‫روحانــی فعالیــت تبلیغاتــی در ســایر نقــاط ایــران داشــتم‪،‬‬
‫حاضــر بــه فعالیــت و حضــور در کردســتان نشــدم‪ ،‬زیــرا بــا‬
‫شـناختی کـه از آقـای روحانـی و فعالیـن سـتاد ایشـان داشـتم‪،‬‬
‫مطمئـن بـودم رفتـار پـس از انتخابـات ایشـان موجـب یـأس‬
‫و سـرخوردگی فعـالان کـرد خواهـد شـد و ایـن موضـوع را بـه‬

‫دوسـتان هـم تذکـر دادم‪.‬‬

‫واکاوی‪ :‬بــه اعتقــاد بســیاری از فعالیــن مدنــی اوج‬ ‫بــر ایــن اســاس پیــش زمینــه هرگونــه فعالیــت جمعــی و‬
‫شـکوفایی و فعالیـت و اسـنجام تشـکل هـای سیاسـی‬ ‫گروهـی در آینـده نیـز نقـد گذشـته جمعـی خودمـان اسـت‪.‬‬
‫و مدنـی و حتـی رسـانه ای در اسـتان مـا زمانـی بـود‬ ‫دوسـتان صاحـب نظـر بسـیاری در میـان جمـع اصـاح طلبـان‬
‫کـه شـما اســتاندار کردســتان بودیـن‪ .‬چـه شــاخصه‬ ‫کـرد هسـتند کـه همفکـری آنـان در نقـد گذشـته مـی توانـد‬
‫هایــی تغییــر کــرده کــه اکنــون بــه ایــن شــکل‬
‫چـراغ راه آینـده فعالیـت هـا باشـد‪.‬‬
‫نیســت؟‬
‫واکاوی‪ :‬از دیـدگاه شـما مهمتریـن دلیـل عـدم توسـعه‬
‫رمضـان زاده‪ :‬شـاخصه هـای ملـی اکنـون نسـبت بـه سـال‬ ‫در اسـتان کردسـتان چیسـت ؟‬
‫‪ 76‬بهتـر هـم شـده اسـت امـا در اسـتان کردسـتان چنانچـه‬
‫شـما مـی گوییـد وضعیـت مطلوبتـر نشـده‪ ،‬شـاید دلیـل آن‬ ‫رمضــان زاده‪ :‬بــرای کمتــر توســعه یافتگــی اســتان دلایــل‬
‫در عــدم اعتقــاد مدیریــت کلان اســتان بــه لــزوم گســترش و‬ ‫متفاوتــی را مــی تــوان برشــمرد‪ .‬برآینــد ایــن دلایــل در‬
‫طــی دوران ‪ 70‬ســاله اخیــر موجــب عقــب افتادگــی اســتان‬
‫افزایـش شـاخصه هـای توسـعه سیاسـی مـی باشـد‪.‬‬ ‫در شـاخص هــای توسـعه شـده اسـت‪ .‬عمـده ایـن دلایـل را‬

‫واکاوی‪ :‬اگــر امــروز اســتاندار کردســتان بودیــد چــه‬ ‫چنیــن مــی تــوان برشــمرد‪:‬‬
‫اولویــت هایــی بــرای ایــن اســتان داشــتید؟‬
‫الـف) سیاسـت هـای غلـط متمرکـز و مرکزگـرای ملـی اقتصـاد‬
‫رمضــان زاده‪ :‬در شــرایط امــروز مهمتریــن اولویــت اســتان‬ ‫کشــور کــه موجــب شــده اســت هرچــه اســتان هــا از مرکــز‬
‫ضـرورت حضـور نیروهـای جـوان و متخصـص کـرد در سـطح‬ ‫دورتــر و در حاشــیه باشــند کمتــر از منابــع ملــی برخــوردار‬
‫باشــند‪ .‬بدیــن معنــی کــه سیاســت هــای اقتصــادی موجــب‬
‫مدیریـت کلان کشـور اسـت‪.‬‬ ‫بهـره منـدی فـراوان چنـد اسـتان در مرکـز کشـور و محرومیت‬

‫در مناطـق مـرزی شـده اسـت‪.‬‬

‫ب) عـدم حضـور افـرادی از کردسـتان در سـطوح کلان ملـی‪،‬‬
‫تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه اســتان هــای مختلــف بــه‬
‫میـزان حضـور نیروهایشـان در سـطح کلان ملـی توانسـته انـد‬
‫در توزیـع امکانـات ملـی سـهم بیشـتری ببرنـد و بالعکـس هـر‬
‫چـه اسـتانی نیـروی کمتـری در مدیریـت کلان ملـی داشـته‬
‫باشـد‪ ،‬منابـع کمتـری در اختیـارش گـزارده مـی شـود مثـ ًا‬
‫مقایسـه کنیـد امکاناتـی کـه طـی ‪ 5‬سـال گذشـته در اختیـار‬
‫اسـتان گیـان قـرار گرفتـه اسـت و دلیـل آن فقـط آن اسـت‬

‫کـه آقـای نوبخـت از اهالـی آن اسـتان اسـت‪.‬‬

‫ج) ذهنیــت منفــی در مــورد عــدم امنیــت کردســتان نیــز‬
‫موجــب تشــدید اثرگــزاری دو عامــل اول شــده اســت یعنــی‬
‫سـرمایه گـزاران بخـش خصوصـی هنـوز از امنیـت در اسـتان‬
‫اطمینـان کامـل ندارنـد و متاسـفانه برخـی حـوادث نیـز در این‬

‫ذهنیـت منفـی موثـر بـوده اسـت‪.‬‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫د) نبـود سـرمایه اجتماعـی و عـدم اطمینـان و اعتمـاد نسـبت‬

‫‪47 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

http://www.vakawi.com 48 http://telegram.me/vakawii

‫نوروزانه واکاوی‬

‫مانــدگار شــوم‪.‬‬ ‫علـی اکبـر ورمقانـی پانزدهمیـن فرمانـدار شهرسـتان‬
‫سـقز از ‪ 57‬بـه بعـد اسـت ‪،‬انتظـار مـردم و نخبـگان‬
‫واکاوی‪ :‬در بحــث ســرمایه گــذاری خارجــی‬ ‫ســقزی مبنــی بــر داشــتن فرمانــداری همشــهری‬
‫از جملــه کارخانــه ســیگار و شــاید کارخانــه‬ ‫و توانــا از لحــاظ مدیریــت و بــا ســابقه ی سیاســی‬
‫لـوازم خانگـی کـه توسـط یـک نفـر صـورت‬ ‫روشـن نـزد افـکار عمومـی تنهـا یـک بـار و آن هـم‬
‫مــی گیــرد‪ ،‬بحــث اینکــه تلاشــهایی صــورت‬ ‫در دوره دوم اصلاحــات اتفــاق افتــاد‪ .‬حــال پــس از‬
‫گرفتــه اســت تــا کارخانــه لــوازم خانگــی را‬ ‫ســه ســال و چهــار مــاه از ســکانداری ورمقانــی بــر‬
‫بــه یکــی دیگــر از شــهرهای اســتان بببرنــد‪،‬‬ ‫فرمانـداری سـقز‪ ،‬زمزمـه هایـی مبنـی بـر انتقـال وی‬
‫همچنیـن در زمینـه احـداث ذوب آهـن بحـث‬ ‫بـه بیجـار شـنیده مـی شـود‪ .‬ورمقانـی در نـوروز ‪94‬‬
‫انرژهــای مــورد نیــاز ایــن کارخانــه از جملــه‬ ‫و ‪ 95‬و ‪96‬بــه خــود نمــره ‪ 15‬داده بــود امــا امســال‬
‫آب‪ ،‬بـرق و گاز و ناتوانـی در تأمیـن ایـن انـرژی‬ ‫بـه خـود نمـره ‪ 17‬داده اسـت‪ .‬انتخابـات شـوراهای‬
‫هـا مطـرح اسـت‪ ،‬وضعیـت ایـن پـروژه هـا در‬ ‫پنجــم و اعتــراض تعــدادی از کاندیداهــا نســبت بــه‬
‫نتایـج‪ ،‬تخلفـات احتمالـی از سـوی شـورای چهـارم و‬
‫چـه حالتـی اسـت؟‬ ‫ورود سـازمان بازرسـی بـه ایـن قضیـه‪ ،‬نحـوه انتخـاب‬
‫معاونیــن و مدیــران شهرســتانی و احتمــال دخالــت‬
‫ورمقانــی‪ :‬ســه ســرمایه گــذاری بــزرگ در زمــان‬ ‫نماینـده در ایـن قضایـا از مهمتریـن مـواردی اسـت‬
‫حضــور مــن بــا همــکاری ســایر ارگان هــا در ســقز‬ ‫کـه درگفتگـوی واکــاوی بـا ورمقانــی مطــرح شـده‬
‫جــذب شــده اســت‪ ،‬شــرکتهای تأمیــن اجتماعــی و‬
‫کارخانـه طـا یکـی از ایـن مـوارد اسـت کـه مذاکـرات‬ ‫اس ـت‪.‬‬
‫لازم بـا کشـاورزان و مرتعـداران منطقـه انجـام شـده‬
‫اسـت و مانعـی بـر سـر راه ایـن کار وجـود نـدارد‪ .‬دو‬ ‫دوست دارم در سقز بمانم اگر بگذارند‬
‫مـورد سـرمایه گـذاری خارجـی نیـز صـورت گرفتـه‬
‫اســت‪ ،‬کارخانــه ســیگار یکــی از آنهاســت کــه بــا‬ ‫واکاوی‪ :‬مدتــی قبــل بحــث رفتــن شــما از‬
‫هماهنگـی رییـس سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت‬ ‫ســقز بــه یکــی دیگــر از شــهرهای اســتان‬
‫اســتان منتظــر حضــور وزیــر مربوطــه بــرای افتتــاح‬ ‫مطـرح شـده بـود‪ ،‬جدیـدا نیـز همیـن بحـث و‬
‫آن و کلنـگ زنـی کارخانـه ذوب آهـن هسـتیم‪ .‬بـرای‬ ‫احتمـال انتقـال شـما بـه بیجـار شـنیده مـی‬
‫کارخانــه ذوب آهــن تــا کنــون صــد هکتــار زمیــن‬ ‫شــود و حتــی از انجــام مصاحبــه نیــز ســخن‬
‫تملــک شــده اســت و جــاده دسترســی آن نیزآمــاده‬ ‫گفتـه انـد‪ .‬ایـن مباحـث را تـا چـه حـد تأییـد‬
‫اسـت‪ .‬همـان فـردی کـه کارخانـه سـیگار را احـداث‬ ‫مـی کنیـد؟ دخالـت سـایر عوامـل تأثیرگـذار‬
‫کــرد مایــل بــه ســرمایه گــذاری در ســاخت لــوازم‬ ‫در امــر تغییــر فرمانــدار از جملــه نماینــده‬
‫خانگــی اســت کــه بــه ایــن منظــور بیســت هکتــار‬
‫زمیـن در اطـراف شـهرک صنعتـی در اختیـار وی قـرار‬ ‫مجلــس را چگونــه مــی بینیــد؟‬
‫داده مـی شـود‪ ،‬هرچنـد مقامـات اسـتانی مایـل بودنـد‬
‫ســایر شــهرهای اســتان نیــز از ســرمایه هــای ایــن‬ ‫ورمقانــی‪ :‬تــا کنــون اســتاندار بــه صــورت رســمی‬
‫سـرمایه گـذار بهـره منـد شـوند ولـی مـا تـا حـدودی‬ ‫چیــزی بــا مــن در میــان نگذاشــته اســت هرچنــد‬
‫توانسـته ایـم وی را در سـقز مانـدگار و پایبنـد کنیـم‪.‬‬ ‫شــاید یکــی از گزینــه هــای مــورد نظــر اســتاندار‬
‫بحــث پتروشــیمی نیــز در جریــان اســت امــا هنــوز‬ ‫بـرای فرمانـداری بیجـار باشـم ولـی اساسـا در بحـث‬
‫نهایـی نشـده اسـت‪ .‬در حـوزه سـرمایه گـذاری داخلی‬ ‫مدیریـت قایـل بـه تنـزل و ترفیـع نیسـتم و نگاهـم‬
‫نیـز پـروژه هـای متعـددی از جملـه راژان پلاسـتیک‬ ‫خدمــت بــه مــردم اســت‪ ،‬اگــر غیــر از ایــن بــود در‬
‫بـا اشـتغالزایی ‪ 70‬نفـر و نیـز بـرادران رحیـم زاده در‬ ‫پایتخــت و البــرز مــی مانــدم و فرمانــداری ســقز را‬
‫زمینـه تولیـد قطعـات بتنـی در از جملـه ایـن مـوارد‬ ‫قبـول نمـی کـردم و در ایـن گونـه امـور تابـع مافـوق‬
‫خـود هسـتم و همـه کردسـتان را بـه یـک دیـد مـی‬
‫اسـت‪.‬‬ ‫نگـرم امـا انـکار نمـی کنـم کـه سـقز ممکـن اسـت بـا‬
‫سـایر شـهرها متفـاوت باشـد و دوسـت دارم همچنـان‬
‫واکاوی‪ :‬شـورای چهـارم شـهر سـقز یک سـری‬ ‫در ســقز مشــغول بــه خدمــت باشــم‪ ،‬در کنــار ایــن‬
‫حواشـی بـا خـود بـه دنبـال داشـت‪ ،‬یکـی از‬ ‫مـوارد نماینـده مجلـس نیـز مصـر اسـت کـه در سـقز‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫‪49 http://telegram.me/vakawii‬‬

‫نوروزانه واکاوی‬

‫واکاوی‪ :‬ســرانجام شــکایات انتخابــات شــورای‬ ‫ایــن حواشــی کــه اخیــرا و در زمــان شــورای‬
‫شـهر پنجـم بـه کجـا رسـید؟‬ ‫پنجـم مطـرح شـد بحـث تخلفـات مالی اسـت‪،‬‬
‫ایـن قضیـه تـا جایـی پیـش رفـت که سـازمان‬
‫ورمقانــی‪ :‬چـون انتخابـات شـورای پنجـم مکانیـزه‬ ‫بازرسـی اسـتان بـه آن ورود کـرده و حتـی بـا‬
‫و الکترونیــک بــود علــی رغــم اصـرار هیــأت نظــارت‬ ‫مسـتقر شـدن در شـهرداری بـه مـدت چهـل‬
‫تــن بــه بازشــماری آرا نــدادم‪ ،‬چــرا کــه انتخابــات‬ ‫روز بـه بررسـی ایـن قضایـا پرداختـه اسـت‪ ،‬و‬
‫الکترونیــک جایــی بــرای تقلــب نــدارد‪ .‬ســرانجام‬ ‫یــا اینکــه یکــی از اعضــای شــورای چهــارم‬
‫بــا دســتور اســتانداری چهــار صنــدوق را بــا حضــور‬ ‫مصوبــه ای را بــه هیــأت تطبیــق فرمانــداری‬
‫نماینــدگان تمامــی هیــأت هــای اجرایــی‪ ،‬نظــارت‪،‬‬ ‫آورده‪ ،‬ایــن مصوبــه کــه شــامل هفــت بنــد‬
‫بازرسـی و مراجـع مختلـف بازشـماری کردیـم کـه در‬ ‫بــوده اســت در زمــان ورود بــه فرمانــداری‬
‫جریــان آن حتــی یــک رأی نیــز جابجــا نشــده بــود‬ ‫تبدیــل بــه شــش بنــد شــده و دوبــاره در‬
‫کــه بلافاصلــه همــان روز انتخابــات توســط هیــأت‬ ‫شـورا بنـد هفتـم بـه آن اضافـه شـده اسـت‪،‬‬
‫نظــارت تأییــد شــد و آنچــه در ابتــدا و در جریــان‬
‫اعــام نتایــج تأخیــری چنــد ســاعته صــورت گرفتــه‬ ‫چــه توضیحاتــی بــرای ایــن مــوارد داریــد؟‬
‫بـود بـه ایـن دلیـل بـود کـه طبـق قانـون مـی بایسـت‬
‫نتایــج انتخابــات ریاســت جمهــوری قبــل از شــوراها‬ ‫ورمقانــی‪ :‬فرمانــداری طبــق قانــون ناظــر بــر‬
‫اعـام مـی شـد‪ .‬آنروزهـا آنچـه در شـهر پیچیـده بـود‬ ‫دســتگاههای اجرایــی از جملــه شــهرداری اســت‪.‬‬
‫حکایـت از آن داشـت کـه احتمـال دارد ائتـاف هفـت‬ ‫وظیفـه هیـأت تطبیـق در مقابـل شـورا و شـهرداری‬
‫نفــره بــه دلیــل پشــتوانه هایــی کــه ممکــن اســت‬ ‫مطابقــت مصوبــات شــورا بــا قانــون اســت کــه اگــر‬
‫داشـته باشـند رأی بیـاورد‪ ،‬امـا دیدیـم کـه تنهـا یـک‬ ‫مخالفتـی داشـته باشـد اعـام نظـر کـرده و بـه شـورا‬
‫نفــر از آنــان توانســت وارد شــورا شــود کــه وی نیــز‬ ‫جهـت اصـاح عـودت داده مـی شـود‪ ،‬در ادامـه اگـر‬
‫خـود اقـرار بـه ایـن داشـت کـه رمـز موفقیتـش خروج‬ ‫شـورا بـر مصوبـات خـود اصـرار داشـت ایـن مصوبـات‬
‫از ائتـاف در دو روز منتهـی بـه انتخابـات بـود‪ .‬امـا‬ ‫بـه هیـأت حـل اختـاف اسـتان خواهـد رفـت کـه در‬
‫آنچـه کـه محـرز بـود حضـور طرفـداران نامزدهـا در‬ ‫مـدت حضـور مـن در سـقز هیـچ مـوردی بـه هیـأت‬
‫مقابـل شـعب و گوشـه و کنـار و خیابـان هـای شـعب‬ ‫حـل اختـاف در اسـتان نرفتـه اسـت‪ .‬در ثانـی کمیتـه‬
‫اخــذ رأی بــود کــه بــه نظــرم امــری عــادی اســت و‬ ‫سـرمایه گـذاری شـورا مسـئول بـرآورد هزینـه هـای‬
‫نمـی تـوان جلـوی آن را گرفـت امـا آنچـه مربـوط بـه‬ ‫یــک پــروژه عمرانــی اســت و مــا تنهــا نفــس کار را‬
‫فرمانـداری و داخـل شـعبه هـا بـود جـای هیـچ شـک‬ ‫تأییـد و یـا رد مـی کنیـم و اگـر تخلفـی در شـهرداری‬
‫صـورت گیـرد شـورا بـه عنـوان نهـاد ناظـر ورود پیـدا‬
‫و شــبهه ای نداشــت‪.‬‬ ‫مـی کنـد‪ .‬در مـورد سـازمان بازرسـی نیـز کـه گفتـه‬
‫مـی شـود تخلفـات را بررسـی کـرده اسـت تـا ایـن‬
‫واکاوی‪ :‬بــه طــور کلــی در میــان فعالیــن‬ ‫لحظــه هیچگونــه گزارشــی از بررســی هــای خــود را‬
‫مدنـی‪ ،‬شـما بـه عنـوان یـک مدیـر توانمنـد‬ ‫بــه فرمانــداری ارایــه نکــرده اســت و لزومــا ورود بــه‬
‫و نیـز اجتماعـی شـناخته شـده ایـد‪ ،‬منتهـی‬ ‫یـک پرونـده از سـوی ایـن سـازمان نشـان از تخلـف‬
‫قطعــی نیســت چــرا کــه فــرد یــا ارگان مــورد نظــر‬
‫مـی توانـد در ایـن رابطـه دفاعیـات خـود را ارایـه داده‬
‫و حتـی تبرئـه شـود‪ .‬در مـورد مصوبـه شـش یـا هفـت‬
‫بنـدی نیـز کـه اشـاره شـد آنچـه بـه هیـأت تطبیـق‬
‫آمـد و بررسـی شـد یـک مصوبـه شـش بنـدی بـود و‬
‫بعدهـا نیـز کـه از جانـب شـورا بـا مـا مکاتبـه شـد‬
‫مـا همیـن را اعـام کردیـم و اگـر در تعـداد مصوبـات‬
‫دسـتکاری شـده باشـد حراسـت شـهرداری مـی توانـد‬

‫ورود کنــد‪.‬‬

‫‪http://www.vakawi.com‬‬ ‫‪50 http://telegram.me/vakawii‬‬


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Overbrook Golf Club NL_April 2018 web
Next Book
Marine Construction Magazine 2018