The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2016-11-21 05:52:16

O3-A1 CD curriculum EN gt final_LT

O3-A1 CD curriculum EN gt final_LT

03-A1. C&D TT (dėstytojo) mokymo planas

Įvadas

Siekiant užtikrinti maisto kokybę ir saugą, išskiriamas pagrindinis veiksnys– tai visų įrenginių,
detalių ir kitų elementų, kurie yra naudojami maisto gamybos procese, nuolatinis valymas ir
dezinfekavimas. Valymo veikla yra svarbi ne tik Europos ekonominiame gyvenime, kur 160,000
valymo įmonių samdo beveik 4 milijonus darbuotojų, bet taip pat ir kultūriniame bei
politiniame gyvenime.

Siekiant maisto ir gėrimų sektoriuje garantuoti ir užtikrinti ne tik maisto kokybę, bet ir
darbuotojų saugą, valymo ir dezinfekavimo mokymo ir mokymosi veikla turėtų būti grindžiama
žiniomis, vertybėmis ir įgūdžiais, susijusiais su higiena ir maisto sauga.

Yra labai svarbus ir tinkamas darbuotojų mokymas. Daugelyje įmonių maisto saugos mokymai
yra įtraukti į mokymo programas. Išmanūs, koordinuoti, turintys patirties, įmonėje dirbantys
mokytojai yra jau seniai pripažinti, kaip vienas pagrindinių elementų, siekiant sėkmingai
užtikrinti saugaus maisto tiekimą.

1. Professinis aprašas

Dėstytojai siekdami perduoti žinias, gautas iš maisto sektoriaus darbuotojų,
besimokantiesiems, turi būti susipažinę ir su daugeliu kitų mokymo aspektų, netaikomų šiame
C&D kurse, pavyzdžiui su motyvacijos teorijomis, viešojo kalbėjimo menu, diskusijų vedimu,
kursų planavimu, bendravimu raštu.

Dėstytojai kurso pabaigoje įgyja pagrindinius įgūdžius kaip tinkamai parengti mokymo planą,
skirtą valymui ir dezinfekcijai maisto ir gėrimų įmonėse. Reikalingi įgūdžiai:

- Pagrindinės žinios apie valymo ir dezinfekcijos sektorių. Sektoriaus svarba, darbo
aplinka ir probleminiai klausimai, taip pat higienos svarba maisto pramonėje.

- Mokymo įgūdžiai, reikalingi kurti ir sėkmingai tęsti valymo ir dezinfekcijos mokymus
maisto ir gėrimų sektoriaus darbuotojams.

- Studentų motyvavimo ir jų įtraukimo į aktyvų dalyvavimą e. mokymesi įgūdžiai.
- Multimedijos įrangos ir IKT , kaip priemonės sėkmingam mokymui, naudojimo įgūdžiai.
- Gebėjimas naudoti komunikacijos priemones, jas taikyti mokymo metu.
- Gebėjimas analizuoti studentų mokymosi įvertinimo rezultatus, atsižvelgiant į tikslus,

metodus, studentų grupes ir pan.
- Žinios, kaip plėtoti teorinius vertinimo testus ir mokymosi metu pateikti

rekomendacijas, kaip tinkamai juos atlikti.
- Gebėjimas analizuoti mokymo proceso metu gautą informaciją, kuri gali padėti

pagerinti mokymo kokybę.

Trečiojoje dalyje išvardintas pagrindinis turinys, kuris prisideda prie šių įgūdžių vystymo.

1


2. Tikslai

Siekiant maisto ir gėrimų sektoriaus dėstytojams suteikti žinių, galima išskirti šiuos kurso
tikslus:

- Pristatyti pagrindines higienos ir maisto saugos sąvokas.
- Pristatyti pagrindinę valymo sektoriaus koncepciją ir sektoriaus funkcijas bei darbo

aplinka.
- Apžvelgti C&D kurso detales (Žiūrėti 3 dalį).
- Studentams suteikti reikiamas dėstytojo paslaugas, asmeniniu ar nuotoliniu būdu.
- Projektuoti, planuoti, įgyvendinti ir vertinti mokymo veiklą.
- Švietimo ir mokymo įgūdžiai, reikalingi pristatyti kokybišką išsilavinimą.

3. Turinys

Mokymosi medžiaga sudaryta iš 4 skirtingų skyrių:

1 Skyrius: Maisto saugos mokymai.

1. Maisto saugos kontekstas.
2. Kodėl reikalingo maisto saugos mokymai?
3. Pagrindinės žinios, skirtos maisto ir gėrimų sektoriaus valytojams.
4. Mokymai maisto ir gėrimų sektoriaus valytojams.

2 Skyrius: C&D Kursas

1. C&D kurso didaktiniai tikslai.
2. Kurso struktūra

3 Skyrius: Projekto C&D metu sukurto medžiagos naudojimas

1. Projekto C&D metu sukurta medžiaga.

4 Skyrius: Vertinimas

1. Vertinimo sistema
2. Kas yra vertinimas?
3. Kodėl reikia vertinti? Vertinimo funkcijos.
4. Ką reikia vertinti?
5. Kada reikia vertinti?
6. Kaip reikia vertinti?
7. Vertinimo įrankiai.
8. C&D kurso studentų vertinimas.

4. Metodologija

Profesiniame mokymesi dėstytojai paprastai domisi skirtingomis veiklomis, vykstančiomis jų
darbo aplinkoje. Būtent į tai turėtų būti atsižvelgiama renkantis mokymo metodus, skirtus
valymui ir dezinfekavimui maisto ir gėrimų pramonėje. Tai turėtų būti grindžiama situacijų
analize, kurios skatintų diskusijas bei klausimų kėlimus ir nuomonių išreiškimą.

2


Dėstant šį kursą bus remiamasi metodika, kuri grindžiama dėstytojų/ konsultantų ir/ ar
besimokančiųjų mokymo ir mokymosi veiksmų ir veiklų deriniu, tikslams pasiekti. Mokymosi
procese bus naudojami kombinuoti ištekliai ir mokymosi metodai (individualus darbas, darbas
grupėse ir abu kartu).

Mokymo ir mokymosi įgūdžių kėlimo veiksmų planas sudarytas pagrindinį dėmesį skiriant į:

- Didaktinę strategiją ir pagrindinių metodų projektavimą bei C&D mokymo kurso
pristatymą.

- Valymą ir dezinfekavimą maisto ir gėrimų pramonėje.

- Specialų valymą ir kasdieninę maisto ir gėrimų pramonę, ir ypač užduotis.

- Pagrindinę įrenginių ir gamybos įrangos priežiūrą.

- Atliekų apdorojimą.

- Darbuotojų saugą ir aplinkos apsaugą.

Ši metodika leis tarp besimokančiųjų sukurti prasmingą ir visa apimantį mokymąsi ir aktyvų jų
dalyvavimą. Besimokantieji, tarpusavyje susiję išankstinėmis žiniomis, įgis naujų žinių ir
nuoseklumo, susijusio su jų pažintine struktūra

5. Struktūra

Kursas iš viso trunka 20 valandų, kurios paskirstytos taip:

- Akivaizdinis mokymasis. Pirminiuose užsiėmimuose besimokantieji yra supažindina su
pagrindiniais kurso tikslais bei e. mokymosi platformos charakteristika.

- E. mokymasis. Tai laikas kai besimokantieji patys mokysis skirtingus kurso skyrius,
nagrinės papildomą medžiagą ir įvairias nuorodas bei atliks savęs įvertinimo testus.

6. Dėstytojai

Dėstytojai privalo turėti tinkamą kvalifikaciją, susijusią su studijų sritimi, kuri glaudžiai susijusi
su personalo mokymu valymo ir dezinfekavimo srityje maisto ir gėrimų pramonėje ir / ar turėti
darbo patirties išvardintose srityse:

- Maisto perdirbimo operacijos ir įranga.
- Tvarkymo oiperacijos.
- Pagalbinės operacijos maisto pramonėje.
- Maisto perdirbimas.
- Įrenginių ir įrangos valymas bei priežiūra.
- Dalyvaviumas mokymosi kursuose dėstytojams.

7. C&D mokymų vertinimas

Vertinimu siekiama pagerinti besimokančiųjų mokymąsi. Atlikus vertinimą iš įvairių šaltinių bus
gauta informacija, kuri padės nustatyti stipriąsias ir silpnąsias įvairių skyrių puses, susijusias su
besimokančiųjų įgūdžiais, tikslais ir C&D kurso turiniu. Tokiu būdu dėstytojai gali pritaikyti
mokymosi programa prie besimokančiojo poreikių, padėti jiems įveikti kliūtis ir pasiekti
užsibrėžtus tikslus.

3


Vertinimas taip pat skatins studentus siekti studijų progreso, įvertinti save bei skatins
savireguliaciją. Prieš mokantis kursą bus skatinimas atlikti pirminis įvertinimas studentų idėjų ir
jų supratimo apie mokymosi proceso vertinimą, taip pat bus diskutuojama kaip tai daro įtaką
asmens studijų pažangai, įtraukiant supratimą, planavimą ir C&D kurso skyrių analizavimą.

Galutinis vertinimas yra grindžiamas kriterijumi, siekiant pamatyti ar besimokantieji įgijo
reikiamus įgūdžius, kurie buvo skatinami C&D kurse. Bus atliekamas savęs vertinimas ir
bendrasis vertinimas. Komandinis darbas turėtų apimti tiek darbą grupėse, tiek individualų
mokymąsi.
Padarius C&D kurso vertinimo išvadas, bus laikomas žemiau išvardintų kriterijų:

a) Veiklų ir individualaus ir/ ar grupinio darbo virtualioje platformoje vertinimo ir kitų
vertinimo priemonių (jei tokios yra taikomos) rezultatai.

b) Besimokančiųjų dalyvavimo individualiuose kurso skyriuose ir vertinimo laipsnis,
siekiant pasiekti mokymosi rezultatus. Tai gali apimti forumus, pokalbius, diskusijas.

c) Atsiliepimai apie mokymosi veiklą, gauti akivaizdinių mokymų metu.

Vertinimo kriterijai

E. mokymosi platformoje kiekvieno kurso skyriaus pabaigoje pateikiami atviri klausimai,
besimokantiesiems padės įsivertinti savo turimas žinias.
Norint išlaikyti testą, besimokantieji į pateiktus klausimus negalės atsakyti paprastai “taip”
arba “ne”, jie turės sukurti reikiamą atsakymą ir pateikti jį apsvarstyti kuratoriui, iš kurio gaus
grįžtamąjį ryšį. Besimokantieji galės pakartoti testą tiek kartų, kiek jie manys reikalinga.
Norėdami išlaikyti kursą besimokantieji minimaliai turės surinkti 80%.

Taip pat bus įtraukiamas besimokančiųjų dalyvavimas žemiau pateiktose veiklose:

- Pokalbiai: sudalyvauti bent 1 iš 2 siūlomų pokalbių, kurie padės suprasti mokymosi turinį.

- Forumai (F): dalyvauti atidarytuose forumuose (1 ar 2 moduliuose), juose pareikšti savo
idėjas ir pademonstruoti mokymosi turinio supratimą. Kiekvienas studentas turės diskusijoje
sudalyvauti mažiausiai du kartus ir taip pasidalinti mintimis su kitais forume dalyvaujančiais
besimokančiaisiais.
Dalyvavimas pokalbiuose ir forumuose bus vertinami remiantis jų kokybe ir tiesioginiu ryšiu su
moduliu.

BIBLIOGRAFIJA:

- http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/07/03/pdf/BOCYL-D-03072015-3.pdf
- http://www.todofp.es/dctm/todofp/fp-basica/fp-basica-industrias-

alimentarias.pdf?documentId=0901e72b8196fe08
- Guide to good training practices in the field of food safety. AIFooST LdV Parnership LLP

call for proposals 2013.
-

4


Click to View FlipBook Version
Previous Book
GLEN NEVIS LAND MANAGEMENT PLAN View from Blarmafoldach ...
Next Book
How To Get Fake Doctor Notes That Look Real?