The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kuri, 2020-02-14 04:50:33

Kirkeblad februar - maj 2020

Kirkeblad februar - maj 2020

Adresser Aarup sogn Adresser Rørup sogn

Aarup kirke Rørup kirke
Kirkegade 11 Gelstedvej 34
5560 Aarup 5560 Aarup

Sognepræster: Sognepræster:

Rikke Steen Knudsen Rikke Steen Knudsen
Bredgade 78, 5560 Aarup Bredgade 78, 5560 Aarup
Tlf.: 64 43 16 43 Tlf.: 64 43 16 43
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

John Vestergaard John Vestergaard
Chr. Richardtsvej 25, 5620 Glamsbjerg Chr. Richardtsvej 25, 5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 45 10 33 Tlf. 64 45 10 33
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

Formand: Formand:

Jan Julin Nina Lykkegaard Nielsen
Drosselvej 12, 5560 Aarup Dybmosevej 7, 5560 Aarup
Tlf.: 93 90 90 79 Tlf.: 28 40 84 97
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

Regnskabsfører: Regnskabsfører:

Niels Vestergaard Niels Vestergaard
Tlf.: 28 92 36 10 Tlf.: 28 92 36 10

Kirkeværge: Kirkeværge:

Arne Hansen Elo Skovhus Christensen
Vibevej 6, 5560 Aarup Tværvej 1 ,5560 Aarup
Tlf.: 64 43 34 10 Tlf.: 24 41 93 28

Graver: Graver:

Ingelise Flöche Madsen Ann-Line Krag Kjer
Tlf.: 21 25 25 65 Tlf.: 30 53 34 74
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

Kirkesanger/Kordegn: Kirkesanger/Kordegn:

Kuno Ringer Kuno Ringer
Tlf. 29 47 18 07 Tlf. 29 47 18 07
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

Organist/korleder: Organist/korleder:

Elisabeth Koch Elisabeth Koch
Mobil: 24 83 58 48 Mobil: 24 83 58 48
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

MobilePay: 23774

2


Længslen er din gave.

Den store danske filosof og teolog Søren Aabye
Kierkegaard levede fra 1813-1855. Han levede
altså i den danske guldalder, og var samtidig
med for eksempel H. C. Andersen og N. F. S.
Grundtvig.
Kierkegaard blev, som man kan regne ud, ikke
så gammel igen, 42 år fik han.
Han nåede dog mere, i de år han fik, end mange
andre, som lever et længere liv. I en af mine reo-
ler står hans samlede værker, som fylder 19 bind.
Og det er vel at mærke kun de udgivne værker.
Han skrev derudover dagbøger – journaler –
som han kaldte dem. Så han var meget produktiv.
Han arbejdede ikke for at tjene penge, da han var en formuende mand, og
han havde derfor god tid til at tænke og skrive.
Han var, som nævnt, både filosof og teolog. Han udgav en del bøger under
pseudonym, og det er de værker der har gjort ham verdensberømt. De pseu-
donyme værker indeholder både filosofiske og teologiske overvejelser.
De værker han udgav under eget navn kaldes normalt for det opbyggelige
forfatterskab. Det består af prædikener, eller nærmere ”taler”, som Kierke-
gaard kaldte dem. At han kaldte dem det, skyldtes at han ikke var ordineret
præst, og at han derfor, som han selv skrev, ikke havde myndighed til at
prædike.
Talerne indledes med bønner, og der er i journalerne også nedfældet bønner
rundt omkring.
I 2018 udkom en bog med titlen: ”Længslen er din gave – Søren Kierke-
gaards bønner”.
Det er Joakim Garff, Povl Götke og Eberhard Harbsmeier som står bag
bogen.
Udover relevante artikler består bogen af Kierkegaards ca. 100 nedskrevne
bønner, i et lettere moderniseret sprog.
Nogle af de kendteste af Kierkegaards taler handler om liljen på marken og
fuglen under himlen.

(fortsættes side 4) 3


(fortsat fra side 3)

I en af bønnerne derfra handler det om, hvad det er at være menneske og
hvad der gudeligt er fordringen til at være menneske, hvilket man let kan
glemme, ”især da i menneskevrimlen”, som det hedder.
I vor tid er der jo langt flere mennesker end der var på Kierkegaards tid, og
man er vel i dag i endnu højere grad del af en menneskevrimmel end tidli-
gere. I dag er der fjernsyn, sociale medier, smartphones og så videre. Man
kan nærmest hele tiden blive distraheret. Og der er mange forskellige men-
nesker at forholde sig til.
Nu er meningen jo ikke at det er dårligt at have med andre at gøre. Tværti-
mod. Det fortælles om Kierkegaard, at han holdt af at gå tur rundt i Køben-
havns gader og tale med dem han mødte.
Men det er vigtigt at huske hvad det er at være menneske; et enkelt menne-
ske.
Kierkegaard var meget opmærksom på, at vi mennesker elsker at sammen-
ligne os selv med andre, hvilket for ham at se var en vildfarelse. Det tager
glæden bort fra et menneske at bruge kræfter på det.
Glæden er i stedet noget der skal læres.
Således slutter bønnen:
”At vi må lære det, eller hvis det er glemt, at vi atter må lære det af liljen og
fuglen; at vi må lære det, om ikke på én gang og alt, så dog noget deraf, og
lidt efter lidt; at vi denne gang må af fuglen og liljen lære tavshed, lydig-
hed, glæde!”
De sidste tre ord i bønnen viser rækkefølgen for Kierkegaard: For ham be-
gynder det med tavshed. Hvis man ikke er stille, kan man ikke være lydig,
det vil sige, høre efter. Og hvad er det man skal høre. Jo, man skal i denne
sammenhæng høre på læremestrene: Fuglen og liljen. Af dem kan man, som
man kan læse i talen, lære hvad glæde i sandhed er: ”Det er i sandhed at
være sig selv nærværende; men det at være sig selv i sandhed nærværende,
det er dette ’I dag’, dette at være i dag, i sandhed at være i dag.”
Kierkegaard er således lige så aktuel nu som da han udgav sine bøger, og
hans bøger er meget givende at læse. Ikke mindst hans taler.

John Vestergaard.

4


5


Gospel for konfirmander

Søndag d. 29. Marts afholdes gospel-
dag for konfirmanderne i Sognelokalerne
og i Aarup kirke.
Som de tidligere år vil Rune Herholdt og
hans pianist Steffen undervise konfirman-
derne nogle timer – efter der selvfølgelig
er blevet serveret Pizza, for ”uden mad og
drikke, duer en konfirmandsanger ikke”.
Når konfirmanderne og Rune er færdige
med den hårde sangtræning, vil der være
gospel-gudstjeneste/koncert for forældre,
søskende, bedsteforældre og alle interes-
serede i Aarup kirke kl. 16.00.

Påske på
Lindebjerg

Fredag d. 3. april
kl. 10.00

Vidste du, at du kan finde Aarup kirke på Facebook 6
Add. vores gruppe Aarup kirke, eller brug vedlagte QR kode

Rørup Kirkes Nørklecafé.

Vi nørkler hver anden onsdag i ulige uger fra kl. 15 - 17.
Har du lyst og tid er du hjertelig velkommen i mødelokalerne ved kirken.

Annelise Madsen
Tlf. 22 86 86 54


Palmesøndag i Rørup kirke

Palmesøndag d. 5. April
afholdes en børnegudstjeneste i
Rørup kirke kl. 11.30, hvor
Syngepigerne medvirker.
Gudstjenestens tema er ”påskens
fantastiske og spændende fortæl-
ling”, som vil blive understøttet
af kor og salmesang.

Skærtorsdag i Aarup kirke

Torsdag d. 9. april kl. 19.00

Medvirkende: Aarup/Rørup Voksenkor
Ostebord og vin i kirken efterfølgende

4. maj gudstjeneste 7

Mandag
d. 4. maj
kl. 21.00

højtideligholdes 75-året for
befrielsesaftenen 1945 i Aarup
kirke ved en stemningsaften-

gudstjeneste med fakler på
kirkegården og levende lys og

bøgegrene i kirken.
Aarup/Rørup Voksenkor medvirker.

Efter gudstjenesten serverer Aarup menighedsråd et traktement i kirken.


Påskens gudstjenester
i Aarup og Rørup kirker

Søndag d. 5. april kl. 10.15
Palmesøndag i Aarup kirke

Søndag d. 5. april kl. 11.30
Palmesøndag i Rørup kirke
Børnegudstjeneste

Torsdag d. 9. april kl. 19.00
Skærtorsdag i Aarup kirke
Medvirkende: Aarup/Rørup Voksenkor

Fredag d. 10. april kl. 10.15
Langfredag i Rørup kirke (omkring flyglet)

Søndag d. 12. april kl. 9.00
Påskedag i Rørup kirke

Søndag d. 12. april kl. 10.15
Påskedag i Aarup kirke (påskeæg)
Solist: Morten Øberg, Saxofon

Mandag d. 13. april kl. 10.15
2. påskedag i Rørup kirke (påskeæg)
Solist: Morten Øberg, Saxofon

8


9


Koncert med Syngedrengene fra Assens

Onsdag d. 20. maj kl. 19.00 kan man
opleve Syngedrengene fra
Assens ved en koncert i Aarup Kirke.
Det anerkendte fynske drenge-/
mandskor besøger Aarup som led i en
lille præsentationsturné op til korets
to uger lange rejse til Argentina i
sommerferien.

Koncerten i Aarup Kirke vil bestå af smukt klingende kormusik i tre afdelinger.
Først en række traditionelle flerstemmige korklassikere, som mange vil nikke
genkendende til. I denne kategori kan nævnes Anton Bruckners ”Locus iste” og
Palestrinas uopslidelige ”Sicut cervus”. Der vil også være eksempler fra den rige
engelske kortradition, som netop bygger på drenge-mandskor.
Dernæst en afdeling med dansk kormusik, hvor komponister som N.W. Gade,
Lange-Müller og Niels la Cour være repræsenteret.
Endelig synger koret en buket af dejlige danske årstidssange.
Koncerten dirigeres af Syngedrengenes korleder Finn Pedersen.
Varighed ca. 1 time.
Syngedrengene er et firestemmigt drenge-/mandskor med o. 45 sangere, hvoraf
de fleste er i alderen 10-20 år. Koret har siden 1856 fungeret uafbrudt som kirke-
kor ved Vor Frue Kirke i Assens og er dermed Danmarks ældste drengekor.
Under korleder Finn Pedersen har koret i de sidste 20 år opnået et meget højt
kunstnerisk niveau og er nu blandt de bedste danske drengekor med mange
koncerter og optrædener hvert år.
Publikum i Aarup Kirke vil måske genkende et af kormedlemmerne. Aarup og
Rørup Kirkers kordegn og kirkesanger Kuno Ringer er selv stadig aktiv koncert-
sanger i Syngedrengene og medvirker ved koncerten, ligesom han deltager i
rejsen til Argentina.
Der kan læses mere om Syngedrengene på www.syngedrengene.dk

10


Minikonfirmand

Undervisningen begynder tirsdag d. 14. april og løber over
de kommende 5 tirsdage. (tidspunktet kommer senere).

Fredag d. 15. maj kl. 17.00 i Aarup kirke

afslutter minikonfirmanderne deres forløb med en gudstjeneste.

Babysalmesang i Aarup kirke

Begynder igen onsdag d. 15. april

For yderligere oplysninger
se hjemmesiderne:

www.aarupkirke.dk
eller

www.roerupkirke.dk

HOLMELY 11

Der afholdes gudstjeneste kl. 10.15
Fredag d. 6. marts
Mandag d. 3. april
Fredag d. 7. maj

Der serveres kaffe og kage efter gudstjenesten.


Konfirmandtilmelding 2021

Der er forhåndstilmelding til konfirmation i Rørup og Aarup kirker 2021.
Tilmeldingen foregår til sognepræst Rikke Knudsen på [email protected] eller
på telefon 6443 1643, gerne inden d. 1. april.

Der saøfhnRodøladrgeusdp.kko1inr8fk.ireamp:raitlion i:
Aarup kirke :

lørdag d. 24. april
Aarup kirke :

søndag d. 25. april

Der afholdes indskrivningsgudstjeneste for både Rørup og
Aarup sogne søndag d. 14. juni kl. 10.15 i Aarup kirke

St. Bededagsaften

Torsdag d. 7. maj kl. 19.00
i Rørup kirke

Koncert:
Anna Klosiak - sang, cello

Tove Jacobsen - flygel
Elisabeth Koch - blokfløjte

12


Lystigt program hylder foråret

Torsdag d. 7. maj kl. 19 er der
Store Bededagskoncert i Rørup
kirke.
I år spiller en trio bestående af
Anna Klosiak, sang og cello,
Tove Jacobsen, flygel
Elisabeth Koch, blokfløjter.
Der bydes på et varieret program,
som hylder foråret med glade og
velkendte toner og sange.

Billeder fra julen/nytåret i Aarup og Rørup kirker 2019

13


Vil du med I vores menighedsråd?
Til december, slutter den nuværende valgperiode og vi skal vælge
nyt menighedsråd.
Har du lyst til at arbejde med det kirklige arbejde i Aarup, så er du
meget velkommen til at kontakte mig på min mobil 2937 8638
Hvad laver vi i et menighedsråd ? – vi har det økonomiske ansvar
for at ”drive” kirken og så laver vi en masse sjove aktiviteter så-
som fastelavn, hjælper omkring konfirmationerne , kirkekoncerter,
gospel, grille og står for det sociale.
Vi afholder ca. 10 møder om året
Vi er nu begyndt, at kigge efter ”dig” – som har lyst til at give en
hånd med , vi skal i løbet af foråret lave en kandidatliste som
skal sendes ind og den 12. maj er der ”orienteringsmøde” om hvad
menighedsrådets arbejde er og i september er der
”opstillingsmøde”, hvor der bliver lavet en liste. Vi plejer at have
fredsvalg i Aarup 
Der er ingen krav om at du skal kende kirken, eller at du skal del-
tage i vores søndags gudstjenester

Vi har i november 2019 afholdt licitation. Da alle de indkomne bud
var over den økonomiske ramme, som givet af provstiudvalget, er
vi nu nødt til at revurdere byggeprojektet, således det kan holde sig
indenfor den udmeldte økonomiske ramme, hvilket vil forsinke
byggeriet nogle måneder. Derfor har vi forlænget lejekontrakten af
Sognelokalerne til udgangen af 2020, hvor vi håber på at et nyt
sognehus står klar til brug på plænen ved Aarup kirke.

De bedste hilsner
Jan Julin, menighedsrådsformand

14


Konfirmationsdatoer Konfirmationsdatoer
Rørup Aarup

2020.…………..19. april 2020…….…..25.-26. april
2021………….. 18. april 2021…….…..24.-25. april
2022…………...24. april 2022…..30. april - 1. maj
2023…………...23. april 2023…..…..29. - 30. april
2024…………...14. april 2024……....20. - 21. april
2025……...…...27. april 2025……….…….3.- 4. maj
2026…….……..19. april 2026……...25. - 26. april

KAFFE PÅ KANDEN

Der er friskbrygget kaffe og the på kanden,
samt mulighed for en lille snak i våbenhuset efter gudstjenesterne.

FASTE AKTIVITETER
I SOGNELOKALERNE

Aarup/Rørup Voksenkor øver hver tirsdag kl. 9.00 - 11.00,
inkl. kaffe og hyggeligt samvær.

Syngepigerne øver hver onsdag kl. 14.30 - 15.30,
inkl. hygge og lidt spiseligt.

Kontaktperson for de 2 kor er organist Elisabeth Koch tlf. 2483 5848.

Hjemmesider:

www.aarupkirke.dk – www.roerupkirke.dk er bestemt et besøg værd!

Facebook:

Både Aarup kirke og Rørup kirke kan findes på Facebook!

Kirkebladet

Udkommer næste gang d. 22. maj 2020 (deadline for materiale: 15. maj 2020)
Kirkebladet udgives af Aarup og Rørup menighedsråd.

Indlæg til næste kirkeblad kan indleveres til: [email protected]

15


Aarup kirke Rørup kirke 10.15

Februar Februar

Søndag d. 23. Fastelavn 14.00 Søndag d. 23. Fastelavn

Marts 10.15 Marts 9.00
9.00 10.15
Søndag d. 1. 1. s. i fasten 10.15 Søndag d. 1. 1. s. i fasten ingen
Søndag d. 8. 2. s. i fasten ingen Søndag d. 8. 2. s. i fasten 9.30*
Søndag d. 15. 3. s. i fasten 16.00 Søndag d. 15. 3. s. i fasten ingen
Søndag d. 22. Midfaste Søndag d. 22. Midfaste
Søndag d. 29 Gospel Søndag d. 29. Gospel

April April

Søndag d. 5. Palmesøndag 10.15 Søndag d. 5. Palmesøndag 11.30
Torsdag d. 9. Skærtorsdag 19.00 Torsdag d. 9. Skærtorsdag ingen
Fredag d. 10. Langfredag ingen Fredag d. 10. Langfredag 10.15
Søndag d. 12. Påskedag 10.15 Søndag d. 12. Påskedag 9.00
Mandag d. 13. 2. påskedag ingen Mandag d. 13. 2. påskedag 10.15
Søndag d. 19. 1. s. e. påske ingen Søndag d. 19. Konfirmation 10.00
Søndag d. 19. Konfirmation 12.00*
Lørdag d. 25. Konfirmation 10.00
Lørdag d. 25. Konfirmation 12.00 Søndag d. 26. 2. s. e. påske ingen
Søndag d. 26. Konfirmation 10.00

Maj Maj

Søndag d. 3. 3. s. e. påske 10.15 Søndag d. 3. 3. s. e. påske 11.30
Mandag d. 4. Befrielsen 21.00

Fredag d. 8. St. bededag ingen Torsdag d. 7. Bededagsaften 19.00
Søndag d. 10. 4. s. e. påske 11.30 Fredag d. 8. St. bededag ingen
Fredag d. 15. Miniafslutning 17.00 Søndag d. 10. 4. s. e. påske 10.15
Søndag d. 17. 5. s. e. påske 10.15
Onsdag d. 20. Koncert 19.00 Søndag d. 17. 5. s. e. påske ingen
Torsdag d. 21. Kristi Himmelfart ingen
Torsdag d. 21. Kristi Himmelfart ingen

* John Vestergaard

16


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Led Light Face and Neck mask
Next Book
Peau Jeune Creme