The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Info APOSO, 2019-05-17 08:29:14

PISA 2018 u BIH_B

PISA 2018 u BiH

Keywords: PISA,BiH

Agencijazapredškolsko,osnovnoisrednjeobrazovanjeće,usaradnjisa
obrazovnim vlastimaiškolama,provestiPISA2018istraživanjeuBosnii
Hercegoviniu cilju unapređenja kvaliteta,jednakostiiefikasnosti
obrazovanjazasveučenike.

ŠtajePISA?

PISA -ProgrammeforInternationalStudent
Assessmentje međunarodnoistraživanje
ipredstavlja procjenu znanja ivještina
petnaestogodišnjih učenika iz čitalačke
pismenosti, matematičke pismenostii
pismenostiiz prirodnih nauka.Najveće je
obrazovnoistraživanjenasvijetuukojem jedo
sadaučestvovalovišeodmilionučenika.

PISA se provodisvake treće godine pod
pokroviteljstvom OECD - Organizacije za
ekonomsku saradnjuirazvoj,usaradnjisa
međunarodnim konzorcijem institucija i
zemljamaučesnicama.Svakiciklusfokusira
jednopodručje,takodaPISA2018imafokus
na čitalačkojpismenosti.

OsnovniciljeviPISAistraživanjausmjerenisu
naobrazovnupolitiku.PISA nemafokus
na nastavnim planovima iprogramima i
reprodukcijiusvojenih znanja, nego na
sposobnostimaučenikadaprimijeneusvojena
znanjaivještineuživotnim situacijama.
Ciljjeispitatiu kojojsu mjeriučenici
nakon završenog obaveznog obrazovanja
pripremljeniza nastavak obrazovanja,
uključivanje u proces rada i aktivno
učešćeudruštvu.

Osim oznanjuivještinama učenika,PISA
prikuplja podatke o individualnim,
školskim isistemskim faktorimakojiutičuna
postignućaučenikaipružaindikatoretrenda.


ZemljeučesniceuistraživanjuPISA2018

Albanija* Francuska BJRMakedonija* Singapur*
Azerbejdžan(samograd Gruzija* Malezija* RepublikaSlovačka
Baku)* Njemačka Malta* Slovenija
Argentina* Grčka Meksiko Španija
Australija Holandija Moldavija Švedska
Austrija HongKong-Kina* CrnaGora* Švicarska
Bjelorusija* Mađarska Maroko* KineskiTaipei*
Belgija Island NoviZeland Tajland*
BosnaiHercegovina* Indonezija* Norveška TrinidadiTobago*
Brazil* Irska Panama* Tunis*
BrunejiDarussalam* Izrael Peru Turska
Bugarska* Italija Filipini* Ukrajina*
Kanada Japan Poljska UjedinjeniArapskiEmirati*
Čile Jordan* Portugal UjedinjenoKraljevstvo
Kolumbija* Kazahstan* Katar* Urugvaj*
Kostarika* Koreja Rumunija* Vijetnam*
Hrvatska* Kosovo*** RuskaFederacija*
ČeškaRepublika Latvija SaudijskaArabija* ZemljekojenisučlaniceOECD-aoznačenesu
Danska Liban* SjedinjeneAmeričke zvjezdicom (*).
DominikanskaRepublika* Litvanija* Države
Estonija Luksemburg Škotska* **SvakospominjanjeKosova,biloteritorijalno,
Finska Makao-Kina* Srbija* institucionalnoiliusmislustanovništva,uovom
tekstutrebashvatitinanačinkojijeupotpunosti
uskladusRezolucijom 1244Vijećasigurnosti
Ujedinjenihnaroda.

PISA istraživanjeuBosniiHercegovini,u PISA2018kaosaradničkiprogram
saradnjisaobrazovnim vlastimaiškolama,
provodiAgencijazapredškolsko,osnovnoi Nadležna ministarstva obrazovanja i
srednjeobrazovanje,kaoPISAcentarzaBiH. OdjeljenjezaobrazovanjeBrčkoDistriktaBiH
ProbnoPISA2018istraživanjeprovedeno imenujuPISA koordinatorekojipredstavljaju
je u 2017,a glavno istraživanje će se sponuukomunikacijiAgencijeiškola.
provestiuapriluimaju2018.
ŠkolekojeučestvujuuPISA istraživanju
Školesebirajumetodom slučajnoguzorka. imenuju PISA školskog saradnika,kojije
Ukupniuzorakbroji236škola.Testiranjećese odgovoranzaorganizacijutestiranjauškoli
obavitiu213školaiunjemućeučestvovati iinformisanjeučenika,nastavnikairoditelja
više od 7000 petnaestogodišnjaka izcijele uskladusameđunarodnim procedurama.
BiH.


PISAispitnizadaci PrimjerPISAzadatkaizprirodnihnauka

Ispitnizadacisastojeseoduvodnogteksta, Pitanje4:AUTOBUSI
kojiseobičnozasnivanastvarnojživotnoj
situacijiiliproblemu,nakončegaslijediniz Rejov autobus, kao i većinu autobusa,
zadataka višestrukog izbora ilipitanja pokrećedizelmotor.Oviautobusizagađuju
otvorenogtipa. životnusredinu.Nekigradoviimajutrolejbuse:
njihpokrećeelektromotor.Naponpotrebanza
PISArezultati takveeletromotoreosiguravasenadzemnim
vodovima (kao kod električnih vozova).
PISArezultatineutičunaocjenjivanjeučenikai Električnaenergijasedobivaizelektrane
nastavnika,nego ukazuju na stanje u koja koristifosilna goriva.Zagovornici
obrazovnim sistemimaipolitikeobrazovanja. korištenjatrolejbusaugradukažudaoni
Rezultatiučenikaiškolaneprocjenjujuse ne zagađuju životnu sredinu.Jesu li
pojedinačno,većseprikazujukao cjelokupna ovizagovorniciu pravu? Obrazložisvoj
postignuća učenika u svakojod država odgovor!
učesnica.
Testiranjenakompjuteru
PISAosiguravatritipaindikatora:osnovne
indikatore,kojidaju profilznanja ivještina U PISA istraživanjuuBosniiHercegovini,
učenika;kontekstualne indikatore,koji testiranjeseprovodielektronski,premaPISA
pokazujukakvajevezaizmeđupostignuća tehničkim standardima.Istraživanje će se
idemografskih,društveno-ekonomskih i provestiu osnovnim isrednjim školama i
obrazovnihvarijabli;teindikatoretrendakoji učenicićetestoveraditinakompjuterima.
pokazujupromjeneunivoimaidistribucijama
postignućatokom vremena. Testiranjeseodvijaudvijejednosatnesesije
nakojimaučeniciradePISAtest,nakončega
OECDobjavljujemeđunarodnupublikaciju popunjavajukontekstualniupitnik.Testiranje
sarezultatimaistraživanja,ausvakojzemlji ipopunjavanjeupitnika,sapauzama,traje
učesnicipripremaseizvještaj,uzmogućnost okotrisata.Direktoritestiranihškolatakođe
dodatnihsekundarnihanaliza. popunjavajuUpitnikzaškolu.

PISAistraživanjepružajedinstvenuprilikuda
obrazovne vlastiu Bosni i Hercegovini
dobijuobjektivne pokazatelje,idaplaniraju
ipratepromjeneuobrazovanju,usvrhu
unapređenja kvaliteta odgojno-obrazovnog
rada.


Odgovornostzastanjeuobrazovanju

Obrazovnisistemitrebajuodgovoritipotrebamaglobalnihpromjenaisuočiti
sesaizazovima21.vijeka.Obrazovnevlastitrebajubitiupoznatesa
stanjem obrazovnihsistemazakojesunadležne.

PodacidobiveniPISAistraživanjimapokazujuukojojmjeriobrazovnisistemi
zemaljaučesnicauspijevajuobezbijeditisvojim učenicimasticanjeključnih
kompetencijaistvoritipreduslovezacjeloživotnoučenje.

Kakodobitivišeinformacija

ŽelitelisaznativišeoPISA2018istraživanjuuBiH,
nazoviteAgencijunabrojtelefona(033)942-850
(942-851,942-852,942-853),pošaljitee-mailna
[email protected],iliposjetitewebstranicu
Agencijewww.aposo.gov.ba.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Harvest Fine Foods June Promotions 2019
Next Book
PISA 2018 у Бих