The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปรายงานผลการดำเนินงานจังหวัดนราธิวาส

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by maleenee.mln, 2019-11-05 23:45:55

สรุปรายงานผลการดำเนินงานจังหวัดนราธิวาส

สรุปรายงานผลการดำเนินงานจังหวัดนราธิวาส

สรปุ ผลการดาเนินงาน
โครงการยทุ ธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพือ่ การพัฒนาทอ้ งถิน่

จังหวดั นราธิวาส

ประจาปงี บประมาณ 2562

ศนู ยส์ ่งเสริมและพัฒนาทอ้ งถิน่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


จคุดำแนขำ็ง

เอกสารสรุปผลการดาเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช ภัฏ
เพอ่ื การพฒั นาทอ้ งถิน่ ประจาปีงบประมาณ 2562 ตงั้ แตเ่ ดอื นตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน
2562 ภายใต้การดาเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถ่ิน จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือนาเสนอข้อมูลการดาเนินงาน 4 โครงการ ภายใต้พระบรมราโชบาย ประกอบด้วย
1) โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถ่ิน
2) โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 3) โครงการ ส่งเสริมความรักความสามัคคี
ความมีระเบียบวินัยเข้าใจในสิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อื่น 4) โครงการยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษา
ข้นั พื้นฐาน

ในการน้ี ฐานข้อมูลดังกล่าวที่จัดทาขึ้นสามารถนาไปต่อยอดการพัฒนาโครงการ
ตอ่ ไป รวมท้งั เปน็ ประโยชนแ์ กผ่ ทู้ เ่ี กีย่ วข้องดา้ นการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ หากรายละเอียดท่ีนาเสนอผิดประการใด ทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นต้องขอ
อภัยมา ณ ทน่ี ด้ี ว้ ย

กันยายน 2562
คณะทางานศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาท้องถ่ิน


สำรบญั

01 โครงกำรยทุ ธศำสตร์มหำวทิ ยำลยั รำชภฏั เพ่ือกำรพฒั นำทอ้ งถ่นิ

02 กำรดำเนนิ งำนโครงกำรยุทธศำสตร์มหำวทิ ยำลัยรำภฏั เพ่ือกำรพฒั นำ
ท้องถนิ่

การประชมุ เพื่อรับฟังประเดน็ ปญั หาจากพื้นท่ี 02
อาเภอศรีสาครจังหวดั นราธวิ าส

อาเภอระแงะจงั หวดั นราธวิ าส 03

โครงการบรู ณาการพันธกจิ สมั พนั ธเ์ พ่ือแกป้ ัญหา 04
ความยากจนของประชาชนในทอ้ งถ่ิน 11
17
โครงการยกระดบั ผลติ ภัณฑ์ชุมชนOTOP
22
โครงการสง่ เสริมความรักความสามคั คี
ความมีระเบียบวนิ ยั เขา้ ใจในสทิ ธิหน้าท่ขี องตนเอง
และผูอ้ ่นื

โครงการยกระดบั คุณภาพการเรยี นรดู้ ้านการอา่ น
การเขยี นและการคิดวิเคราะหข์ องนกั เรียนในระดับ
การจดั การศึกษาขน้ั พน้ื ฐานในพืน้ ทช่ี ายแดนภาคใต้

26 คณะทำงำน

ท่ีปรึกษาและคณะทางาน 26


โครงกำรยุทธศำสตร์มหำวทิ ยำลัยรำชภฏั เพือ่ กำรพฒั นำท้องถิ่น

สดั สว่ นควำมสำเรจ็ 100%
100%
โครงกำรบูรณำกำรพันธกิจสัมพนั ธ์เพอื่ แกป้ ัญหำ 100%
ควำมยำกจนของประชำชนในทอ้ งถ่ิน
100%
โครงกำรยกระดับผลิตภณั ฑช์ ุมชน OTOP

โครงกำรส่งเสริมควำมรกั ควำมสำมคั คี ควำมมีระเบียบวินัย
เข้ำใจในสิทธิหน้ำทีข่ องตนเองและผู้อ่ืน
โครงกำรยกระดับคณุ ภำพกำรเรียนรู้ดำ้ นกำรอำ่ น กำรเขยี น
และกำรคิดวเิ ครำะหข์ องนกั เรียนในระดบั กำรจัดกำรศกึ ษำ
ข้นั พน้ื ฐำนในพื้นที่ชำยแดนใต้

1


กำรดำเนินงำนโครงกำรยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภฏั
เพอื่ กำรพัฒนำทอ้ งถน่ิ

การประชมุ เพอ่ื รบั ฟังประเด็นปัญหาจากพนื้ ท่ี

อำเภอศรสี ำคร จงั หวดั นรำธิวำส

22 พฤศจิกำยน 2561 อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นาคณะทางานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินลงพื้นที่อาเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธวิ าส ร่วมประชุมเพอ่ื รับฟงั ประเด็น จากพื้นทใ่ี นการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวให้โอวาทและพูดถึงนโยบายจังหวัดท่ีสอดคล้องกับโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน มีนายกริช น้อยผา นายอาเภอศรีสาคร หัวหน้าส่วนราชการ และ
ประชาชนในพื้นที่ อาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้ ณ ห้องประชุมประภัสสรสิริคุณ ช้ัน 2
ทีว่ ่าการอาเภอศรสี าคร จงั หวัดนราธิวาส

จากการประชุม พบว่าสภาพท่ัวไปในพ้ืนที่อาเภอศรีสาครเป็นพ้ืนท่ีราบเชิงเขา มีประชากร 40,000 คน
ร้อยละ 80 เป็นชาวไทยมสุ ลิม ประชาชนสว่ นใหญ่ทาสวนยางพารา โดยปญั หาหลกั ที่พบในพืน้ ท่ี คือ เร่ืองที่ดินทา
กนิ ของชาวบา้ น ทาใหช้ าวบ้านในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ประสบปัญหามายาวนาน 10 - 20 ปี ท่ีไม่สามารถทากินในที่ดิน
ของตนเองได้ ทางอาเภอจึงทาโครงการที่แก้ปัญหาที่ดินทากิน ส่งผล ให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
ตามลาดบั ชาวบ้านมีพนื้ ทท่ี าการเกษตร สรา้ งงาน สร้างรายได้ และมีแหล่งเงนิ ทนุ ในการประกอบอาชพี

2


การประชมุ เพอ่ื รับฟังประเดน็ ปัญหาจากพืน้ ท่ี

อำเภอระแงะ จงั หวดั นรำธวิ ำส

7 มกรำคม 2562 อาจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภฏั ยะลา นาคณะทางานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินร่วมประชุมเพ่ือรับ
ฟังประเด็น จากพ้ืนที่ในการพัฒนาพื้นท่ีอาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี เสถียร มีศรี ปลัดอาเภอระแงะ
กล่าวให้โอวาทและขอบคุณคณะทางานท่ีร่วมวางแผนขับเคลื่อนโครงการบูรณาการพันธ์กิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถ่ิน ในการเลือกพ้ืนท่ีเป้าหมายเพิ่มเป็นอาเภอระแงะ (Area Based
Approach) :เนื่องจากเป็นอาเภอท่ีมีครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. เป็นจานวนมาก อีกทั้งผลจากการลงพ้ืนท่ี
อาเภอศรสี าคร เม่อื วนั ท่ี 22 พฤศจกิ ายน 2561 พบว่า ขอ้ มูลครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2561 มี 12 ครัวเรือน
ดงั นัน้ ในอาเภอศรีสาครมคี รวั เรือนเป้าหมายไม่ครบ 100 ครัวเรือน เป้าหมายของโครงการตามตัวช้ีวัดเป้าหมาย
จังหวัดละ 100 ครัวเรือน ซึ่งเป็นการเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของ
ครัวเรือนยากจนจึงเลือกพื้นท่ีเป้าหมายเป็นอาเภอระแงะเพิ่ม ดังน้ัน พ้ืนท่ีเป้าหมายของการดาเนินโครงการใน
จังหวัดนราธวิ าส คือ อาเภอศรีสาคร และอาเภอระแงะ

โดยการบูรณาการศาสตร์/องค์ความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามาปรับใช้ในแต่ละพ้ืนท่ีให้สอดคล้องกับปัญหา /
ความต้องการของประชาชนแต่ละครัวเรือน ข้อมูลจากการสารวจครัวเรือนจะ
นามาวิเคราะห์ศักยภาพ/ความต้องการที่คัดแยกเป็นกลุ่มในการพัฒนาอาชีพ
หลักหรอื อาชีพเสริม ในการให้ศาสตร์/องค์ความรู้ทางด้านเกษตรการเพาะปลูก
พชื ปศุสัตว์ การตลาด การพฒั นาผลติ ภัณฑ์ชุมชน และการสาธารณสุข เป็นต้น
ซ่ึงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามตัวช้ีวัดเป้าหมาย คือ การยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ในครัวเรือน เพื่อให้แนวทางการ
แก้ไขปัญหาสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. เปล่ียน
ให้พ้นเกณฑ์ จปฐ.ตามตัวช้ีวัดเป้าหมาย โดยภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการ
ครัวเรอื นเป้าหมายมศี ักยภาพ มีความพร้อมต่อการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต
สามารถพึ่งตนเองไดอ้ ยา่ งย่งั ยืน สรา้ งรากฐานให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็ง
ต่อไป

3


โครงกำรบูรณำกำรพนั ธกจิ สัมพันธเ์ พือ่ แก้ปัญหำ
ควำมยำกจนของประชำชนในทอ้ งถน่ิ

การขับเคลอ่ื น การดาเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของ
ประชาชนในท้องถิ่นผสมผสานระหว่าง Area based + Problem based ทกุ ฝา่ ยมสี ว่ นร่วมในการขับเคลื่อน
แนวทางการแกไ้ ขปัญหาความยากจน

พืน้ ทจ่ี ังหวดั นรำธิวำส คือ อำเภอศรสี ำคร และอำเภอระแงะ

4


โครงกำรบรู ณำกำรพันธกจิ สัมพนั ธเ์ พ่อื แก้ปัญหำควำมยำกจนของประชำชน
ในทอ้ งถ่นิ

ตวั ชี้วดั และเปำ้ หมำยผลผลติ

 ครวั เรือนทีเ่ ขา้ ร่วมโครงการอย่างน้อยรอ้ ยละ 50 ของเป้าหมายโครงการใชห้ ลักปรชั ญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่อื ลดรายจา่ ย/เพิ่มรายได้ ไม่น้อยกวา่ รอ้ ยละ 20 (ปงี บประมาณ 2562 จานวน 150
ครัวเรอื น)
 ครวั เรอื นเปา้ หมายในพ้ืนท่ี 3 จงั หวดั (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) จงั หวัดละ 100 ครัวเรอื น
รวมเปน็ 300 ครวั เรอื น/คน/ปี
 ในปีแรกสามารถแก้ไขปญั หาครวั เรือนยากจนพน้ เกณฑ์ความยากจนในพืน้ ที่ 3 จังหวดั
(ยะลา ปตั ตานี และนราธิวาส) ร้อยละ 50
 สรปุ ผลการดาเนนิ โครงการและนามาถอดบทเรยี นสร้างต้นแบบโมเดล (Model)
การแกไ้ ขปัญหาความยากจนภายใน 5 ปี จงั หวัดละ 1 โมเดล

ควำมต้องกำรพัฒนำอำชีพ การเพาะเห็ด 13 ครวั เรอื น
การนวดแผนไทย 2 ครัวเรอื น
การเลี้ยงไกเ่ บตง 82 ครัวเรอื น เบเกอรี่ขนมไทย 5 ครัวเรอื น
การเลี้ยงผ้ึงชันโรง 1 ครวั เรอื น
การทาของท่ีระลึก 7 ครวั เรอื น

5


โครงกำรบูรณำกำรพันธกจิ สัมพันธเ์ พือ่ แกป้ ญั หำควำมยำกจนของประชำชน
ในทอ้ งถ่นิ

กำรดำเนนิ งำนโครงกำร

โครงกำรบูรณำกำรพนั ธกิจสมั พนั ธ์เพอ่ื แกป้ ัญหำควำมยำกจนของประชำชนในท้องถน่ิ
ประกอบดว้ ย 11 กจิ กรรม ดงั นี้
1. การบรหิ ารจดั การและประสานงานพน้ื ที่เปา้ หมาย
2. วิเคราะห์ขอ้ มูล และวนิ ิจฉยั สภาพปัญหาของครวั เรอื นยากจน
3. ปรบั ฐานความคิดครวั เรือนเป้าหมายและการจดั ทาบัญชีครัวเรอื น
4. ส่งเสริมการแปรรูปผลติ ภัณฑ์จากนา้ มันมะพร้าว (น้ามันมะพรา้ วสกดั เยน็ )
5. พัฒนาอาชพี การเพาะเหด็ เพื่อส่งเสริมรายไดใ้ นภาคครวั เรอื น
6. การเลีย้ งผงึ้ ชันโรงเพอ่ื สรา้ งอาชีพ
7. การฝกึ อบรมเชงิ ปฏิบตั กิ ารการผลิตเบเกอรีแ่ ละขนมไทย
8. การนวดแพทยแ์ ผนไทยเพ่ือสรา้ งอาชีพ
9. การเลีย้ งไกเ่ บตงเพอ่ื สรา้ งอาชีพ
10. ฝึกการทาของท่ีระลึกเพอ่ื สรา้ งอาชีพ
11. ติดตามและประเมินผลการแกป้ ัญหา

6


โครงกำรบรู ณำกำรพันธกิจสมั พันธ์เพอื่ แก้ปัญหำควำมยำกจนของประชำชน
ในทอ้ งถิ่น

กำรดำเนินงำนโครงกำร

เป้ำหมำยครัวเรือนในพ้นื ที่ ไดแ้ ก่ อำเภอศรสี ำคร และอำเภอระแงะ จงั หวัดนรำธวิ ำส
จานวนครัวเรือนยากจนที่เข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน 110 ครัวเรือน โดยมีกิจกรรมการฝึกพัฒนา
อาชพี ใหแ้ กค่ รวั เรอื นยากจนประกอบดว้ ย
 กิจกรรมฝึกการเลี้ยงไก่เบตงเพื่อสร้างอาชีพ มีครัวเรือนยากจนที่เข้าร่วมโครงการ จานวน
82 ครวั เรอื น โดยมีวิธดี าเนนิ การ 3 ระยะ ดังนี้
- ระยะที่ 1 ฝึกให้ชาวบ้านเล้ียงไก่เบตง จานวน 5 ตัวต่อครัวเรือน เพื่อประเมินความสามารถใน
การเลีย้ งไก่เบตงของชาวบา้ น
- ระยะที่ 2 ฝึกให้ชาวบ้านเล้ียงไก่เบตง จานวน 15 ตัวต่อครัวเรือน สาหรับครัวเรือนที่ผ่านการ
ประเมนิ ความสามารถในระยะที่ 1
- ระยะท่ี 3 ฝกึ ใหช้ าวบา้ นเลี้ยงไกเ่ บตง จานวน 30 ตัวต่อครัวเรอื น เพอ่ื ทาการค้าเชิงพาณิชย์

สรปุ ผลกำรดำเนนิ งำนกิจกรรมฝกึ กำรเลย้ี งไก่เบตงเพ่ือสร้ำงอำชพี

- ครวั เรอื นยากจนท่ีผา่ นเกณฑ์การเล้ียงไกเ่ บตงจากการประเมนิ ระยะที่ 1 จานวน 69 ครัวเรอื น
- ครัวเรอื นยากจนท่ีไมผ่ า่ นเกณฑก์ ารเลย้ี งไกเ่ บตงจากการประเมนิ ระยะที่ 1 จานวน
13 ครัวเรือน และไดม้ กี ารเพม่ิ ไก่เบตง เพ่ือให้ชาวบา้ นเลีย้ งใหมอ่ ีก 5 ตวั

 กิจกรรมการเลีย้ งผึ้งชนั โรงเพื่อสรา้ งอาชีพ จานวน 1 ครวั เรือน
 กิจกรรมการเพาะเห็ดเพื่อส่งเสริมรายไดใ้ นภาคครวั เรอื น จานวน 13 ครัวเรอื น
 กิจกรรมการผลติ เบเกอร่แี ละขนมไทย จานวน 5 ครวั เรอื น
 กิจกรรมการนวดแพทย์แผนไทยเพื่อสร้างอาชพี จานวน 2 ครวั เรอื น
 กิจกรรมการทาของทร่ี ะลึกเพอื่ สรา้ งอาชพี จานวน 7 ครัวเรอื น

7


โครงกำรบรู ณำกำรพนั ธกิจสมั พันธเ์ พ่ือแก้ปัญหำควำมยำกจนของประชำชนใน
ทอ้ งถน่ิ

กำรดำเนนิ งำนกจิ กรรม

 ปรับฐำนคิดครวั เรอื นเปำ้ หมำยและกำรจดั ทำบญั ชคี รัวเรือน

 พัฒนำอำชพี กำรเพำะเห็ดเพ่อื ส่งเสรมิ รำยไดใ้ นภำคครวั เรือน

 ฝกึ อบรมเชงิ ปฏบิ ตั ิกำรกำรผลติ เบเกอรแี่ ละขนมไทย

8


โครงกำรบูรณำกำรพนั ธกจิ สัมพันธ์เพ่อื แกป้ ญั หำควำมยำกจนของประชำชนใน
ท้องถิน่

กำรดำเนินงำนกจิ กรรม

 กำรนวดแพทยแ์ ผนไทยเพอ่ื สร้ำงอำชีพ

 กำรเลี้ยงผง้ึ ชันโรงเพ่อื สรำ้ งอำชีพ

 กำรเลี้ยงไกเ่ บตงเพือ่ สร้ำงอำชพี

9


โครงกำรบูรณำกำรพนั ธกิจสมั พนั ธเ์ พือ่ แกป้ ญั หำควำมยำกจนของประชำชนใน
ทอ้ งถน่ิ

กำรดำเนินงำนกิจกรรม

 ฝึกกำรทำของทร่ี ะลกึ เพอ่ื สร้ำงอำชีพ
 ติดตำมประเมินผลโครงกำรแก้ไขปญั หำควำมยำกจน

10


โครงกำรยกระดับผลิตภัณฑ์ชมุ ชน OTOP

คณะกรรมการ ดาเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ลงพื้นที่เพ่ือสารวจศักยภาพ
ข้อมูลของกลมุ่ OTOP จาก 6 อาเภอ ในพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย อาเภอธารโต อาเภอเบตง จังหวัด
ยะลา อาเภอแมล่ าน อาเภอหนอกจกิ จังหวัดปัตตานี และอาเภอศรสี าคร อาเภอยี่งอ จังหวดั นราธิวาส

ตัวชี้วดั และเป้ำหมำย

ยกระดบั ผลติ ภัณฑ์ชมุ ชน องคค์ วำมรูด้ ำ้ นกำรยกระดบั SME
OTOP อยำ่ งนอ้ ย 1 ระดบั ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน OTOP
พฒั นำผลติ ภณั ฑเ์ ปน็
SME

11


โครงกำรยกระดบั ผลิตภณั ฑ์ชุมชน OTOP

กลุม่ ผลติ ภณั ฑช์ ุมชน OTOP เพอื่ ยกระดับ

จงั หวัดนรำธวิ ำส จำนวน 8 กลมุ่ อำเภอ กำรพฒั นำ
ยี่งอ เกณฑม์ าตรฐานอาหารและยา (อย.)
ลำดับ ช่ือกลมุ่ ศรสี าคร
ศรสี าคร เกณฑ์มาตรฐานเคร่อื งหมายฮาลาล
1 กลมุ่ วุ้นมะพร้าวคณุ พมิ าน (วนุ้
มะพร้าว) ยี่งอ เกณฑม์ าตรฐานอาหารและยา (อย.)

2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล่มุ แมบ่ า้ นไอร์ พฒั นาผลิตภัณฑส์ ังขยาใบเตย และ
กาแซ HALAWA (ขนมดอกจอก) ออกแบบบรรจภุ ณั ฑ์

3 วสิ าหกจิ ชมุ ชนกลุ่มเกษตรอนิ ทรีย์ พฒั นาผลติ ภณั ฑ์เครปเยน็ ใส้ทุเรยี น
และสมุนไพรบ้านประชานมิ ติ ร (ชา
ดาวอนิ คา) เกณฑม์ าตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
เกณฑ์มาตรฐานผลติ ภณั ฑช์ มุ ชน (มผช.)
4 กลุ่มคุณลาเบเกอร่ี (ใส้สังขยาใบเตย)
เกณฑม์ าตรฐานผลิตภัณฑช์ ุมชน (มผช.)
5 บริษทั ซันโฟรเซ่น ฟร้ตุ จากดั ย่ีงอ
(เครป)
ศรีสาคร
6 กลมุ่ ตัดเยบ็ SN Design ศรสี าคร

7 กลุ่ม Lawa Laweng (ผ้าคลมุ ผม ยี่งอ
งานปกั ทกุ ชนิด)

8 กลุ่มกระเป๋าอเนกประสงค์

12


โครงกำรยกระดบั ผลติ ภัณฑช์ มุ ชน OTOP

กลุม่ ผลิตภณั ฑช์ มุ ชน OTOP จงั หวดั นรำธวิ ำส

 กลุ่มว้นุ มะพรำ้ วคณุ พิมำน

 กล่มุ วสิ ำหกจิ ชุมชนกลุ่มแมบ่ ้ำนไอซก์ ำแซ HALAWA (ขนมดอกจอก)

13


โครงกำรยกระดับผลิตภณั ฑช์ มุ ชน OTOP

กลุม่ ผลิตภณั ฑช์ ุมชน OTOP จงั หวัดนรำธิวำส

 กลุ่มชำดำวอนิ คำ

 กลมุ่ คณุ ลำเบเกอร่ี

14


โครงกำรยกระดบั ผลิตภณั ฑ์ชมุ ชน OTOP

กล่มุ ผลติ ภัณฑช์ มุ ชน OTOP จงั หวดั นรำธวิ ำส

 บรษิ ัทซันโฟร่เซน่

 กลุ่มตัดเยบ็ SN Design

15


โครงกำรยกระดบั ผลิตภณั ฑช์ มุ ชน OTOP

กลมุ่ ผลิตภณั ฑช์ มุ ชน OTOP จงั หวัดนรำธวิ ำส

 กลมุ่ Lawa Laweng

 กลุ่มกระเป๋ำเอนกประสงค์

16


โครงกำรสง่ เสรมิ ควำมรักควำมสำมคั คี ควำมมรี ะเบียบวนิ ัย
เข้ำใจในสิทธหิ นำ้ ท่ีของตนเองและผู้อนื่

การดาเนินงานโรงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีเพ่ือสร้างความมีระเบียบวินัย
เข้าใจในสิทธิหน้าท่ีของตนเอง และความเป็นพลเมืองท่ีดี รวมทั้งการสร้างค่านิยมการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวฒั นธรรมอย่างสันติสุข ซ่ึงเป็นการดาเนินโครงการที่เน้นพ้ืนที่เป้าหมายใน
การแกไ้ ขปญั หาเสรมิ สร้างความรกั ความเขา้ ใจ ลดความหวาดระแวงในพน้ื ทช่ี ายแดนภาคใต้

177


โครงกำรสง่ เสรมิ ควำมรกั ควำมสำมคั คี ควำมมีระเบยี บวินยั เขำ้ ใจ
ในสิทธหิ น้ำท่ีของตนเองและผู้อืน่

ตัวช้วี ัด

80%

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมควำมรัก ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ ควำม จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ควำมสำมัคคี ในพ้ืนที่สำมจังหวัด เข้ำใจ และมที ัศนคติ เก่ียวกับควำม ในหมู่บ้ำนเป้ำหมำยเข้ำ
ชำยแดนภำคใต้ (จังหวัดยะลำ รัก ควำมสำมัคคี ควำมมีระเบียบ ร่วมโครงกำรจิตอำสำ “เรำ
ปัตตำนี และนรำธิวำส) จังหวัดละ วินัย สิทธิหน้ำท่ีพลเมือง และมี ท ำ ค ว ำ ม ดี ด้ ว ย หั ว ใ จ ”
1,000 คน รวม 3,000 คน ทักษะกำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ ไมน่ ้อยกวำ่ รอ้ ยละ 20
วัฒนธรรม โดยมีกำรต่อยอดองค์
ค ว ำ ม รู้ ไ ป ยั ง ผู้ อื่ น ไ ด้ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ ำ
ร้อยละ 80

188


โครงกำรส่งเสริมควำมรักควำมสำมัคคี ควำมมรี ะเบียบวินยั เขำ้ ใจ
ในสิทธหิ น้ำทีข่ องตนเองและผู้อ่ืน

กำรดำเนนิ งำนโครงกำร

ผ้เู ข้ารว่ มโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ เกย่ี วกับความรัก ความสามัคคี ความมีระเบยี บวินัย
สทิ ธิหนา้ ทีพ่ ลเมอื งและต่อยอดองคค์ วามร้ไู ปยังผู้อน่ื ได้
กจิ กรรมทด่ี ำเนินกำรภำยในโครงกำร / กจิ กรรม
• แสดงศลิ ปะและการกีฬาพืน้ บ้านสานคุณคา่ ชุมชนรู้รักสามคั คเี ป็นหนา้ ท่ีพลเมือง
• จัดประกวดวาดภาพและจดั แสดงนิทรรศการทางศิลปะเก่ียวกบั ความรักความสามคั คี
• เผยแพรค่ วามร้เู ร่ืองพลเมืองรู้รกั สามัคคีสู่ชุมชนสันติสุข
• จดั มหกรรมพลงั ชมุ ชนสบื สานวฒั นธรรมรู้รักสามัคคี
• พฒั นาศนู ย์ประสานงานเครอื ขา่ ยความร่วมมอื กับองคก์ รปกครองส่วนท้องถน่ิ

19


โครงกำรส่งเสริมควำมรักควำมสำมคั คี ควำมมรี ะเบียบวินัยเข้ำใจ
ในสิทธหิ น้ำท่ขี องตนเองและผู้อื่น

กำรดำเนนิ งำนกจิ กรรม

 เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2562 ประชุมจัดโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจใน
สิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อื่น ณ ท่ีว่าการอาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการจัดกจิ กรรมเผยแพร่ความร้เู รื่องพลเมอื งรู้รักสามคั คีสู่ชุมชนสนั ติสุข ในวนั ที่ 2 พฤษภาคม 2562

 วันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 ได้ดาเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เร่ืองพลเมืองรู้รักสามัคคีสู่ชุมชนสันติสุข
ณ อาคารเอนกประสงค์ กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ 12 ตาบลซากอ อาเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส

 วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา และนักศึกษาจิตอาสาลงนามถวายพระพรเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกับประชาชน จานวน 800 คน โดยมี
กิจกรรมประกอบด้วย ร่วมพัฒนามัสยิด พัฒนาวัด ตาบลซากอ อาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ภายใต้
โครงการส่งเสรมิ ความรักสามัคคฯี

20


โครงกำรสง่ เสรมิ ควำมรักควำมสำมัคคี ควำมมีระเบยี บวินยั เขำ้ ใจ
ในสิทธหิ นำ้ ทขี่ องตนเองและผอู้ ่ืน

จัดต้ังศูนยป์ ระสำนงำนโครงกำรในพ้ืนท่ี

วนั ท่ี 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมประภสั สรสริ ิคณุ ท่ีว่าการอาเภอศรสี าคร จังหวัดนราธิวาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธ์ิ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับองค์กร
ปกครองสว่ นท้องถ่ิน ณ ทีว่ ่าการอาเภอศรีสาคร จงั หวัดนราธวิ าส โครงการสง่ เสริมความรัก สามัคคี ความมี
ระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อาจารย์ คณะทางาน แกนนา นักศึกษาจิตอาสาฯ และตัวแทนหมู่บ้านจาก 20
หมบู่ ้าน เข้ารว่ มกิจกรรม

21


โครงกำรยกระดบั คณุ ภำพกำรเรยี นร้ดู ้ำนกำรอ่ำน กำรเขยี น และกำรคดิ
วเิ ครำะห์ ของนักเรียนในระดบั กำรจัดกำรศกึ ษำข้นั พน้ื ฐำน
ในพน้ื ที่ชำยแดนใต้

พฒั นำครู

ระดบั คะแนนสอบ O-Net ของนักเรียนเพ่ิมขึน้

สร้ำงนวตั กรรมทำงกำรศึกษำ

เป้ำหมำย/ตวั ช้ีวัด

นักเรยี นมผี ลสัมฤทธ์ิ รอ้ ยละของสถำนศกึ ษำทีเ่ ขำ้ องค์ควำมรู้ด้ำนกำรยกระดับ
ดำ้ นกำรอ่ำนออกเขยี นได้ ร่วมโครงกำรมผี ลกำร คณุ ภำพกำรเรียนรู้ดำ้ นกำร
ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่ ทดสอบทำงกำรศึกษำ อำ่ น กำรเขียน และกำรคิด
วิเครำะห์ของนกั เรยี นในระดับ
เข้ำร่วมโครงกำร ระดบั ชำติข้นั พืน้ ฐำน O-net กำรจดั กำรศึกษำข้นั พนื้ ฐำน
เพม่ิ ขนึ้ ไมน่ อ้ ยกวำ่ ร้อยละ 3
คะแนน (เปำ้ หมำยปี 2566)

22


โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรเรยี นรู้ด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิด
วิเครำะห์ ของนักเรียนในระดบั กำรจดั กำรศกึ ษำขัน้ พ้ืนฐำน
ในพ้ืนที่ชำยแดนใต้

การดาเนนิ งาน โครงการยกระดบั คุณภาพการเรยี นรูด้ ้านการอ่านการเขียนและการคดิ วิเคราะห์
ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน มีกิจกรรมท่ีดาเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสท่ี
1-2 จานวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กจิ กรรมที่ 1 กำรประชุมช้แี จ้งผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียน
กลมุ่ เป้ำหมำย 60 โรงเรยี น โดยมีวตั ถุประสงค์

เพื่อทาความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการที่มีผลคะแนน o-net ต่า 20 อันดับของ
แต่ละจงั หวัด ดาเนินการเม่ือวันที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2561 ผู้เข้าร่วม จานวน 58 โรงเรียน จานวน 58 คน
จากทั้งหมด 60 โรงเรยี น ผลการดาเนนิ การ พบว่า ทาง
ผู้อานวยการโรงเรียนท่ีเข้าร่วมประชุมมีความสนใจและ
ยินดีเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมโครงการ
ยกระดบั คุณภาพการเรยี นรดู้ า้ นการอา่ นการเขยี นและการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
พ้ืนทีช่ ายแดนใต้

กิจกรรมท่ี 2 กำรประชมุ คณะกรรมกำรผู้รบั ผดิ ชอบโครงกำร
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ช้ีแจงโครงการและวางแผน

การจัดกิจกรรมของโครงการกับคณะกรรมการดาเนินงาน
ดาเนินการเมือ่ วันที่ 14 เดอื นธันวาคม พ.ศ. 2561 จานวนผ้เู ข้าร่วม
10 คน จากการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในพ้ืนท่ี
ชายแดนใต้มีการจัดทาข้อสรุปการดาเนินการจัดกิจกรรมอย่าง
ชดั เจนและจดั ทาแผนการดาเนินงานรว่ มกัน

23


โครงกำรยกระดบั คุณภำพกำรเรยี นรู้ด้ำนกำรอำ่ นกำรเขยี น
และกำรคิดวเิ ครำะห์ ของนักเรยี นในระดบั กำรจดั กำรศึกษำข้ันพนื้ ฐำน

ในพน้ื ทีช่ ำยแดนใต้

กิจกรรมที่ 3 กำรสรำ้ งส่ือนวตั กรรมตน้ แบบ (ระยะท่ี 1)
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างนวัตกรรมต้นแบบการอ่าน การ

เขียน และการคิดวิเคราะห์ โดยดาเนินการระหว่างวันที่ 15-16
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วม คือ ครูจากโรงเรียนท่ีมีคะแนน
One-t ต่าอันดับสุดท้ายของจังหวัด จานวน 111 คน ผลการ
ดาเนินการ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจท่ีจะร่วม สร้าง
นวัตกรรมต้นแบบการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์
เพื่อเป็นส่ือนวัตกรรมช่วยให้นักเรียนของตน มีผลคะแนนสอบ
O-net ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ครูมีความพร้อมในการนานวัตกรรมท่ี
ร่วมกันพฒั นามาปรบั ใชใ้ นรายวชิ าเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
พ้นื ท่ีใหด้ ขี ึ้นจากเดมิ

กิจกรรมที่ 3 กำรสรำ้ งส่อื นวัตกรรมต้นแบบ (ระยะท่ี 2)
มีวัตถุประสงค์ สร้างนวัตกรรมต้นแบบการอ่านการเขียน

และการคิดวิเคราะห์ เพ่ือเป็นส่ือนวัตกรรม หนังสือเรียน มูลาบาฮา
ซา โดยมีการแบ่งกลุ่มตามระดับชั้นตามช่วงช้ันการสอนของคุณครู
แต่ละท่าน เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการสร้างหนังสือเรียนร่วมกับทีม
วทิ ยากร

24


โรงเรยี นนำรอ่ งในพื้นทส่ี ำมจงั หวดั ชำยแดนภำคใต้

ชอ่ื โรงเรยี น อำเภอ จงั หวดั
โรงเรียนชมุ ชนบ้านซากอ ศรีสาคร นราธวิ าส

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพนื้ ฐำน O-NET

ผลกำรดำเนินงำน

ได้นวตั กรรม “มลู ำบำฮำซำ” แบบเร่ิมเรียนภาษาไทยสาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
ที่สร้างข้ึนร่วมกัน ระหว่างครูของโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาใน
พื้นท่ี โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นศูนย์กลางในการพัฒนานวัตกรรม “มูลาบาฮาซา” ซ่ึงจะเร่ิม
ใชใ้ นปีการศึกษา 2563 เปน็ ตน้ ไป

25


คณะทำงำน

ทป่ี รึกษำ

ผชู้ ว่ ยศาสตรจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธกิ ารบดี มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั ยะลา
อาจารย์ ดร.นิรนั ด์ิเกียรติ ลิ่วคุณปู การ รองอธิการบดี มหาวิทยาลยั ราชภฏั ยะลา

คณะทำงำน

ผ้ชู ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานกุล กฏุ ภิ ักดี รักษาการแทนผอู้ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถนิ่

อาจารยช์ ินวัจน์ งามวรรณากร หวั หน้างานพัฒนาคณุ ภาพชีวิตและสง่ เสริมคณุ ภาพพลเมือง

นางสาวเซยี นทิพย์ รตั นทอง เจา้ หนา้ ท่งี านพฒั นาคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิ คุณภาพพลมือง

นางสาวสุวนี า ยโู ซะ เจ้าหนา้ ที่การเงนิ ประจาศนู ยส์ ง่ เสรมิ และพฒั นาท้องถ่นิ

นายอบั ดุลเลาะ เจะแม เจา้ หนา้ ท่ีงานพฒั นาคณุ ภาพเศรษฐกจิ ฐานราก

นางสาวซูไวบะฮ์ ยามา เจ้าหนา้ ท่ีงานพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษา

นางสาวมาลีนี เจะแม เจ้าหน้าท่ีงานพฒั นาคณุ ภาพชีวติ และส่งเสรมิ คณุ ภาพพลเมือง

26


ขอ้ มลู ติดตอ่

ศนู ย์ส่งเสริมและพฒั นาท้องถนิ่ มหาวิทยาลัยราชภฏั ยะลา
อาคาร 4 ชั้น 1
0 7329 9600
ศูนย์ส่งเสรมิ และพัฒนาท้องถนิ่ มหาวิทยาลัยราชภฏั ยะลา
w www.lpdc.yru.ac.th


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Ceramah Maulidur Rasul 2019
Next Book
Ceramah Maulidur Rasul 2019