The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปรายงานผลการดำเนินงานจังหวัดปัตตานี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by maleenee.mln, 2019-11-06 23:46:07

สรุปรายงานผลการดำเนินงานจังหวัดปัตตานี

สรุปรายงานผลการดำเนินงานจังหวัดปัตตานี

สรปุ ผลการดาเนินงาน
โครงการยทุ ธศาสตรม์ หาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพฒั นาท้องถิ่น

จังหวัดปตั ตานี

ประจาปงี บประมาณ 2562

ศนู ย์สง่ เสริมและพฒั นาทอ้ งถิ่น
มหาวิทยาลยั ราชภฏั ยะลา

จคดุ ำแนขำ็ง

เอกสารสรุปผลการดาเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช ภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน
2562 ภายใต้การดาเนนิ งานของศูนยส์ ง่ เสริมและพัฒนาท้องถิ่น จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
นาเสนอข้อมูลการดาเนินงาน 4 โครงการ ภายใต้พระบรมราโชบาย ประกอบด้วย 1) โครงการ
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถ่ิน 2) โครงการ
ยกระดับผลติ ภัณฑช์ ุมชน OTOP 3) โครงการ ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย
เข้าใจในสทิ ธหิ นา้ ท่ีของตนเองและผู้อื่น 4) โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการ
เขยี นและการคดิ วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจดั การศึกษาข้นั พนื้ ฐาน

ในการนี้ ฐานข้อมูลดังกล่าวท่ีจัดทาขึ้นสามารถนาไปต่อยอดการพัฒนาในไตรมาส
ต่อไป รวมทั้งเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาท้องถ่ินในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ หากรายละเอียดที่นาเสนอผิดประการใด ทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถ่ินต้องขออภัย
มา ณ ทีน่ ้ดี ว้ ย

กันยายน 2562
คณะทางานศูนยส์ ง่ เสรมิ และพัฒนาท้องถน่ิ

สำรบัญ

01 โครงกำรยทุ ธศำสตรม์ หำวทิ ยำลัยรำชภัฏเพอื่ กำรพฒั นำทอ้ งถิน่

02 กำรดำเนินงำนโครงกำรยุทธศำสตรม์ หำวทิ ยำลยั รำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น

การประชมุ เพอ่ื รบั ฟงั ประเด็นปัญหาจากพน้ื ท่ี 02
อาเภอแม่ลานจงั หวัดปตั ตานี

อาเภอหนองจิกจังหวดั ปตั ตานี 03

โครงการบรู ณาการพันธกจิ สมั พนั ธ์เพื่อแกป้ ัญหา 04
ความยากจนของประชาชนในท้องถ่นิ 11
17
โครงการยกระดบั ผลติ ภณั ฑช์ มุ ชนOTOP
22
โครงการส่งเสรมิ ความรกั ความสามัคคี
ความมีระเบียบวนิ ัยเขา้ ใจในสิทธหิ น้าท่ขี องตนเอง
และผู้อน่ื

โครงการยกระดบั คณุ ภาพการเรยี นรดู้ ้านการอ่าน
การเขียนและการคดิ วเิ คราะห์ของนกั เรียนในระดับ
การจดั การศกึ ษาขั้นพืน้ ฐานในพนื้ ท่ีชายแดนภาคใต้

26 คณะทำงำน

ท่ีปรึกษาและคณะทางาน 26

โครงกำรยุทธศำสตรม์ หำวิทยำลยั รำชภฏั เพื่อกำรพฒั นำทอ้ งถิ่น

สัดสว่ นควำมสำเรจ็ 100%
100%
โครงกำรบูรณำกำรพันธกิจสมั พันธเ์ พอ่ื แกป้ ญั หำ 100%
ควำมยำกจนของประชำชนในทอ้ งถน่ิ
100%
โครงกำรยกระดับผลิตภณั ฑช์ ุมชน OTOP

โครงกำรส่งเสรมิ ควำมรักควำมสำมคั คี ควำมมรี ะเบยี บวนิ ัย
เขำ้ ใจในสทิ ธหิ น้ำท่ีของตนเองและผู้อื่น
โครงกำรยกระดบั คณุ ภำพกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน
และกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรยี นในระดับกำรจดั กำรศึกษำ
ขนั้ พ้นื ฐำนในพนื้ ท่ชี ำยแดนใต้

1

กำรดำเนนิ งำนโครงกำรยุทธศำสตรม์ หำวิทยำลัยรำชภฏั
เพื่อกำรพฒั นำทอ้ งถิน่

การประชมุ เพอ่ื รับฟงั ประเด็นปญั หาจากพน้ื ที่

อำเภอแม่ลำน จังหวัดปตั ตำนี

เม่ือวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2561 อาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
นาคณะทางานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นท่ี
อาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังประเด็นจากพ้ืนท่ีในการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดปัตตานี
ณ ศูนย์ปฏิบัติการอาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยมี นายสมมาตร บารา นายอาเภอแม่ลาน พร้อมด้วยตัวแทน
จากสว่ นราชการต่าง ๆ ในพื้นท่ีอาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยประเด็นหลักในการพัฒนา
พ้ืนท่ี อาเภอแม่ลาน จังหวดั ปตั ตานี คือ ประเด็นปัญหาเร่ืองความยากจน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน
ประเด็นเรื่องการเร่งปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรต้นแบบให้แก่ประชาชน
ในพื้นท่ีและผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองได้อย่างย่ังยืน นอกจากการขับเคลื่อน ในการพัฒนาพื้นที่แล้ว ประเด็นเรื่อง
สังคมพหุวัฒนธรรมซ่ึงถือเป็นเร่ืองสาคัญที่ต้องร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีของประชาชนในพ้ืนที่และ
ชุมชนต่อไป

2

การประชมุ เพอ่ื รับฟงั ประเด็นปญั หาจากพน้ื ที่

อำเภอหนองจกิ จงั หวดั ปัตตำนี

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2561 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดมี หาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นาคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากรมหาวทิ ยาลยั ราชภัฏยะลา ลงพ้ืนท่ีอาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ประชมุ เพ่ือรบั ฟังประเด็นจากพ้นื ท่ใี นการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปัตตานี เป็นประธานในการประชุมเพ่ือรับฟังประเด็นในการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานีในคร้ังน้ีด้วย โดยมี
นายบุญพาศ รักนุ้ย ปลัดจังหวัดปัตตานี และนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ส่วนราชการในจังหวัดปัตตานี ภาคประชาสังคมจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้ จากการประชุม พบว่า
ในปี 2560 อาเภอหนองจิกมีครวั เรือนยากจนทีม่ ีรายได้ตา่ กว่า 38,000 บาท/คน/ปี เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดปัตตานี
เป็นเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน ตามนโยบาย ของรัฐบาล โดยมีกิจกรรมส่งเสริมและขยาย
พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ามันรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ การปลูกมะพร้าวกะทิและมะพร้าวน้าหอมท่ีมีโรงงานแปรรูปน้ามัน
ปาล์มและมะพร้าวในพื้นที่ ด้านปศุสัตว์อาเภอหนองจิกมีความพร้อม ในการจัดการตลาดกลางปศุสัตว์โดยมีแผนการ
จัดการ การดาเนนิ กิจกรรมหมุนเวียนให้ตลาดกลางมีการแลกเปลี่ยนซ้ือขายสัตว์เศรษฐกิจ รวมท้ังการดาเนินโครงการ
สง่ เสริมอาชพี ดา้ นการเกษตรในจงั หวดั ชายแดนภาคใต้

3

โครงกำรบรู ณำกำรพันธกิจสมั พันธเ์ พ่ือแกป้ ญั หำ
ควำมยำกจนของประชำชนในทอ้ งถิน่

การขบั เคล่ือน การดาเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของ
ประชาชนในทอ้ งถ่ินผสมผสานระหว่าง Area based + Problem based ทกุ ฝ่ายมสี ่วนร่วมในการขับเคล่ือน
แนวทางการแก้ไขปญั หาความยากจน

พื้นที่จงั หวดั ปตั ตำนี คือ อำเภอหนองจกิ และอำเภอแม่ลำน

4

โครงกำรบูรณำกำรพันธกิจสัมพนั ธ์เพอ่ื แกป้ ัญหำควำมยำกจนของประชำชนในท้องถ่ิน

ตัวชว้ี ัดและเปำ้ หมำยผลผลติ

 ครวั เรอื นที่เขา้ ร่วมโครงการอย่างนอ้ ยร้อยละ 50 ของเปา้ หมายโครงการใชห้ ลกั ปรชั ญาของ

เศรษฐกจิ พอเพยี งเพื่อลดรายจา่ ย/เพิ่มรายได้ ไมน่ ้อยกวา่ รอ้ ยละ 20 (ปงี บประมาณ 2562
จานวน 150 ครัวเรือน)
 ครัวเรอื นเป้าหมายในพื้นท่ี 3 จงั หวดั (ยะลา ปตั ตานี และนราธิวาส) จงั หวัดละ 100 ครัวเรือน
รวมเป็น 300 ครัวเรือน/คน/ปี
 ในปแี รกสามารถแกไ้ ขปญั หาครวั เรือนยากจนพน้ เกณฑค์ วามยากจนในพื้นท่ี 3 จังหวดั
(ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ร้อยละ 50
 สรปุ ผลการดาเนินโครงการและนามาถอดบทเรียนสร้างต้นแบบโมเดล (Model)
การแก้ไขปญั หาความยากจนภายใน 5 ปี จังหวดั ละ 1 โมเดล

ควำมตอ้ งกำรพฒั นำอำชีพ น้ามันมะพรา้ วสกดั เยน็ 7 ครวั เรอื น
เบเกอร่ีขนมไทย 1 ครวั เรอื น
การเล้ยี งไกเ่ บตง 35 ครัวเรือน
การเล้ยี งผงึ้ ชนั โรง 62 ครัวเรือน
การทาของทีร่ ะลกึ 1 ครัวเรอื น

5

โครงกำรบูรณำกำรพันธกิจสมั พันธเ์ พ่ือแก้ปญั หำควำมยำกจนของประชำชนในทอ้ งถ่ิน

กำรดำเนนิ งำนโครงกำร

โครงกำรบรู ณำกำรพนั ธกจิ สมั พนั ธเ์ พือ่ แก้ปัญหำควำมยำกจนของประชำชนในทอ้ งถนิ่ ประกอบด้วย
11 กจิ กรรม ดังนี้

1. การบรหิ ารจัดการและประสานงานพ้นื ท่เี ปา้ หมาย
2. วิเคราะหข์ อ้ มลู และวนิ ิจฉัยสภาพปัญหาของครัวเรือนยากจน
3. ปรบั ฐานความคิดครัวเรือนเปา้ หมายและการจัดทาบัญชคี รัวเรือน
4. สง่ เสริมการแปรรูปผลิตภัณฑจ์ ากนา้ มนั มะพรา้ ว (น้ามันมะพร้าวสกดั เยน็ )
5. พฒั นาอาชพี การเพาะเหด็ เพอื่ สง่ เสรมิ รายไดใ้ นภาคครัวเรอื น
6. การเล้ยี งผงึ้ ชันโรงเพื่อสร้างอาชีพ
7. การฝกึ อบรมเชิงปฏบิ ตั ิการการผลิตเบเกอรีแ่ ละขนมไทย
8. การนวดแพทยแ์ ผนไทยเพ่ือสรา้ งอาชีพ
9. การเลี้ยงไกเ่ บตงเพ่ือสรา้ งอาชพี
10. ฝึกการทาของท่ีระลึกเพอ่ื สร้างอาชีพ
11. ตดิ ตามและประเมนิ ผลการแก้ปญั หา

6

โครงกำรบูรณำกำรพนั ธกจิ สมั พนั ธ์เพอื่ แก้ปญั หำควำมยำกจนของประชำชน
ในทอ้ งถิน่

กำรดำเนินงำนโครงกำร

เป้ำหมำยครัวเรือนในพ้นื ท่ี ได้แก่ อำเภอแม่ลำน และอำเภอหนองจกิ จังหวดั ปตั ตำนี
จานวนครัวเรือนยากจนท่ีเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 106 ครัวเรือน โดยมีกิจกรรมการฝึกพัฒนา
อาชพี ให้แกค่ รวั เรอื นยากจนประกอบด้วย
 กิจกรรมฝึกการเล้ียงไก่เบตงเพ่ือสร้างอาชีพ มีครัวเรือนยากจนท่ีเข้าร่วมโครงการ จานวน
35 ครัวเรอื น โดยมีวิธีดาเนนิ การ 3 ระยะ ดงั น้ี
- ระยะท่ี 1 ฝึกให้ชาวบ้านเลี้ยงไก่เบตง จานวน 5 ตัวต่อครัวเรือน เพื่อประเมินความสามารถใน
การเล้ียงไกเ่ บตงของชาวบ้าน
- ระยะที่ 2 ฝึกให้ชาวบ้านเล้ียงไก่เบตง จานวน 15 ตัวต่อครัวเรือน สาหรับครัวเรือนท่ีผ่านการ
ประเมินความสามารถในระยะท่ี 1
- ระยะที่ 3 ฝึกใหช้ าวบ้านเลีย้ งไก่เบตง จานวน 30 ตวั ตอ่ ครัวเรือน เพือ่ ทาการคา้ เชิงพาณชิ ย์

สรปุ ผลกำรดำเนนิ งำนกจิ กรรมกำรฝกึ พฒั นำอำชีพ

- ครวั เรอื นยากจนทผ่ี ่านเกณฑ์การเลย้ี งไกเ่ บตงจากการประเมินระยะที่ 1 จานวน 23 ครวั เรือน
- ครวั เรอื นยากจนทีไ่ มผ่ ่านเกณฑก์ ารเล้ยี งไกเ่ บตงจากการประเมินระยะท่ี 1 จานวน

12 ครัวเรือน และได้มีการเพิ่มไก่เบตง เพือ่ ให้ชาวบ้านเลีย้ งใหม่อกี 5 ตวั
 กิจกรรมการเล้ียงผึ้งชนั โรงเพ่อื สร้างอาชพี จานวน 62 ครวั เรอื น
 กจิ กรรมการผลิตเบเกอร่ีและขนมไทย จานวน 1 ครวั เรอื น
 กิจกรรมการทาของท่ีระลึกเพ่อื สรา้ งอาชพี จานวน 1 ครวั เรือน
 กจิ กรรมสง่ เสรมิ การแปรรูปผลิตภัณฑจ์ ากมะพรา้ ว (น้ามนั มะพร้าวสกัดเยน็ )

จานวน 7 ครัวเรอื น

7

โครงกำรบูรณำกำรพันธกิจสมั พันธ์เพ่ือแกป้ ัญหำควำมยำกจนของประชำชนในท้องถ่นิ
กำรดำเนนิ งำนกิจกรรม

 ปรบั ฐำนคดิ ครวั เรือนเปำ้ หมำยและกำรจดั ทำบญั ชคี รัวเรอื น
 ฝึกอบรมเชงิ ปฏบิ ตั ิกำรกำรผลติ เบเกอรแ่ี ละขนมไทย

 กำรเล้ียงผึ้งชนั โรงเพ่อื สรำ้ งอำชพี

8

โครงกำรบรู ณำกำรพันธกิจสมั พันธ์เพอื่ แก้ปัญหำควำมยำกจนของประชำชนในทอ้ งถน่ิ
กำรดำเนนิ งำนกิจกรรม

 กำรเลยี้ งไกเ่ บตงเพือ่ สรำ้ งอำชพี
 ฝึกกำรทำของทร่ี ะลกึ เพื่อสรำ้ งอำชพี

 ส่งเสรมิ กำรแปรรปู ผลติ ภัณฑจ์ ำกมะพร้ำว (นำ้ มนั มะพรำ้ วสกดั เย็น)

9

โครงกำรบรู ณำกำรพนั ธกิจสมั พนั ธ์เพื่อแกป้ ัญหำควำมยำกจนของประชำชนในทอ้ งถ่นิ
กำรดำเนนิ งำนกจิ กรรม

 ติดตำมประเมนิ ผลโครงกำรแก้ไขปญั หำควำมยำกจน

10

โครงกำรยกระดบั ผลติ ภณั ฑ์ชมุ ชน OTOP

คณะกรรมการ ดาเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสารวจศักยภาพ
ข้อมูลของกลุ่ม OTOP ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี และได้คัดเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนท่ีอาเภอหนองจิก
และอาเภอแม่ลาน

ตัวช้วี ัดและเปำ้ หมำย

ยกระดบั ผลิตภณั ฑช์ ุมชน องคค์ วำมรู้ด้ำนกำรยกระดับ SME
OTOP อย่ำงนอ้ ย 1 ระดับ ผลติ ภัณฑช์ มุ ชน OTOP
พฒั นำผลติ ภัณฑ์เป็น
SME

11

โครงกำรยกระดับผลิตภัณฑ์ชมุ ชน OTOP

ผลกำรคัดเลอื กกลุ่มผลติ ภณั ฑช์ มุ ชน OTOP เพือ่ ยกระดับ

จงั หวัดปัตตำนี จำนวน 7 กลุ่ม 9 ผลิตภณั ฑ์

ลำดับ ช่อื กลมุ่ อำเภอ กำรพฒั นำ
หนองจกิ
1 กลุม่ วิสาหกจิ ชมุ ชนปลาแห้งท่า เกณฑ์มาตรฐานอาหารและยา (อย.) และ
ยาลอ (ปลาแหง้ ) แม่ลาน เกณฑม์ าตรฐานอาหารฮาลาล

2 วสิ าหกจิ ชุมชนเคร่ืองแกงสาเรจ็ รปู หนองจกิ ศกึ ษาอายกุ ารเก็บรกั ษา วเิ คราะห์คณุ คา่
บ้านต้นตะโหนด (เคร่ืองแกง) ทางโภชนาการ และออกแบบบรรจุภัณฑ์

3 กลมุ่ เตา้ สอ้ คณุ เยน็ (ขนมเต้าส้อ) ศึกษาอายุการเกบ็ รักษา ปรบั ปรุงสถานที่
ผลติ ใหถ้ ูกตอ้ งตามหลกั GMP และ
4 กลมุ่ วสิ าหกจิ ชุมชนสตรบี า้ นเปี๊ยะ หนองจกิ ออกแบบบรรจภุ ณั ฑ์
(ทองมว้ น) แมล่ าน
แม่ลาน พฒั นาผลิตภัณฑ์รสชาตใิ หม่ๆ รสกล้วย
5 กลุ่มสมนุ ไพรอนิ ทรยี บ์ ้านปลกั ปรือ แม่ลาน และออกแบบบรรจภุ ณั ฑ์

6 กลมุ่ ปลาดกุ รา้ พฒั นาบรรจุภัณฑแ์ ละออกแบบผลติ ภณั ฑ์
ชมุ ชน OTOP
7 กลุ่มปลูกผัก ผลไม้อนิ ทรยี ์ บ้านวงั
กวา้ ง พฒั นาบรรจุภัณฑ์และออกแบบผลิตภณั ฑ์
ชมุ ชน OTOP

พฒั นาบรรจภุ ณั ฑ์และออกแบบผลติ ภณั ฑ์
ชุมชน OTOP

12

โครงกำรยกระดบั ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

กล่มุ ผลติ ภณั ฑ์ชมุ ชน OTOP จงั หวัดปตั ตำนี

 กลุม่ วสิ ำหกิจชมุ ชนปลำแห้งท่ำยำลอ (ปลำแห้ง)

 กลุ่มวสิ ำหกจิ ชมุ ชนเครอื่ งแกงสำเรจ็ รปู บำ้ นต้นตะโหนด (เครือ่ งแกง)

13

โครงกำรยกระดับผลติ ภัณฑ์ชมุ ชน OTOP

กล่มุ ผลิตภณั ฑ์ชมุ ชน OTOP จงั หวดั ปตั ตำนี

 กลมุ่ เตำ้ ส้อคณุ เย็น (ขนมเตำ้ สอ้ )

 กลมุ่ วิสำหกิจชุมชนสตรบี ้ำนเปี๊ยะ (ทองมว้ น)

14

โครงกำรยกระดับผลติ ภณั ฑช์ มุ ชน OTOP

กลุม่ ผลติ ภัณฑช์ มุ ชน OTOP จงั หวดั ปตั ตำนี

 กลุ่มผลิตภณั ฑ์จำกนำ้ มัน/สบู่ ตรำ นำดี

 กลุม่ ปลำดุกร้ำ

15

โครงกำรยกระดบั ผลติ ภณั ฑ์ชุมชน OTOP

กลุม่ ผลิตภณั ฑช์ มุ ชน OTOP จังหวัดปตั ตำนี

 กลุ่มปลกู ผกั ผลไม้อินทรีย์ บำ้ นวงั กว้ำง

16

โครงกำรสง่ เสริมควำมรักควำมสำมัคคี ควำมมีระเบียบวนิ ยั
เขำ้ ใจในสทิ ธิหนำ้ ท่ีของตนเองและผู้อนื่

การดาเนินงานโครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีเพ่ือสร้างความมีระเบียบวินัย
เข้าใจในสิทธิหน้าท่ีของตนเอง และความเป็นพลเมืองที่ดี รวมทั้งการสร้างค่านิยมการอยู่
ร่วมกันในสงั คมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข ซ่ึงเป็นการดาเนินโครงการท่ีเน้นพื้นที่เป้าหมายใน
การแกไ้ ขปญั หาเสรมิ สร้างความรกั ความเขา้ ใจ ลดความหวาดระแวงในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้

177

โครงกำรสง่ เสริมควำมรกั ควำมสำมคั คี ควำมมีระเบียบวนิ ัยเขำ้ ใจ
ในสิทธหิ นำ้ ที่ของตนเองและผู้อื่น

ตัวช้วี ดั

80%

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมควำมรัก ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ ควำม จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ควำมสำมัคคี ในพ้ืนท่ีสำมจังหวัด เขำ้ ใจ และมีทัศนคติ เก่ียวกับควำม ในหมู่บ้ำนเป้ำหมำยเข้ำ
ชำยแดนภำคใต้ (จังหวัดยะลำ รัก ควำมสำมัคคี ควำมมีระเบียบ รว่ มโครงกำรจิตอำสำ “เรำ
ปัตตำนี และนรำธิวำส) จังหวัดละ วินัย สิทธิหน้ำท่ีพลเมือง และมี ท ำ ค ว ำ ม ดี ด้ ว ย หั ว ใ จ ”
1,000 คน รวม 3,000 คน ทักษะกำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ ไมน่ อ้ ยกว่ำรอ้ ยละ 20
วัฒนธรรม โดยมีกำรต่อยอดองค์
ค ว ำ ม รู้ ไ ป ยั ง ผู้ อื่ น ไ ด้ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ ำ
รอ้ ยละ 80

18

โครงกำรส่งเสริมควำมรักควำมสำมัคคี ควำมมรี ะเบียบวินยั เขำ้ ใจ
ในสิทธหิ น้ำทีข่ องตนเองและผู้อ่ืน

กำรดำเนนิ งำนโครงกำร

ผ้เู ข้ารว่ มโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ เกย่ี วกับความรัก ความสามัคคี ความมีระเบยี บวินัย
สทิ ธิหนา้ ทีพ่ ลเมอื งและต่อยอดองคค์ วามร้ไู ปยังผู้อน่ื ได้
กจิ กรรมทด่ี ำเนินกำรภำยในโครงกำร / กจิ กรรม
• แสดงศลิ ปะและการกีฬาพืน้ บ้านสานคุณคา่ ชุมชนรู้รักสามคั คเี ป็นหนา้ ท่ีพลเมือง
• จัดประกวดวาดภาพและจดั แสดงนิทรรศการทางศิลปะเก่ียวกบั ความรักความสามคั คี
• เผยแพรค่ วามร้เู ร่ืองพลเมืองรู้รกั สามัคคีสู่ชุมชนสันติสุข
• จดั มหกรรมพลงั ชมุ ชนสบื สานวฒั นธรรมรู้รักสามัคคี
• พฒั นาศนู ย์ประสานงานเครอื ขา่ ยความร่วมมอื กับองคก์ รปกครองส่วนท้องถน่ิ

19

โครงกำรส่งเสรมิ ควำมรักควำมสำมัคคี ควำมมีระเบียบวินยั เข้ำใจ
ในสิทธหิ นำ้ ทขี่ องตนเองและผู้อื่น

กำรดำเนินงำนกิจกรรม

 วนั ท่ี 4 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. กรรมการและเลขานุการโครงการส่งเสริมความรักสามัคคีฯ ลงพ้ืนท่ี
ตาบลปุโละปุโย อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อพบปะพูดคุยโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กับผู้นาชุมชน
และผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ี โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ บ้านน้าดา
ตาบลปโุ ละปุโย อาเภอหนองจกิ จังหวัดปัตตานี

 วันท่ี 30 เมษายน 2562 ได้ดาเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องพลเมืองรู้รักสามัคคีสู่ชุมชนสันติสุข
ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านน้าดา ตาบลปุโละปุโย อาเภอหนองจิก
จงั หวดั ปตั ตานี

 วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา และนักศึกษาจิตอาสาลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเดจ็ พระวชริ เกล้าเจา้ อย่หู วั พร้อมทากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นักศึกษา หน่วย
พระราชทานและประชาชนจิตอาสา ในจังหวัดปัตตานี กว่า 1,000 คน ภายในกิจกรรมประกอบด้วย
กิจกรรมอาสาพัฒนาลาน้า ลาคลอง และกจิ กรรมปลกู ต้นไม้ ตน้ บานบุรี จานวน 500 ตน้

20

โครงกำรส่งเสรมิ ควำมรักควำมสำมัคคี ควำมมีระเบียบวินัยเข้ำใจ
ในสทิ ธหิ นำ้ ทข่ี องตนเองและผ้อู ่นื

จดั ตั้งศนู ย์ประสำนงำนโครงกำรในพ้ืนที่

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลปุโละปุโย อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดศูนย์ความร่วมมือ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ องค์การบริหารส่วนตาบลปุโละปุโย อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โดยมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปุโละปุโย คณาจารย์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียนโรงเรียน
แสงประทีปวิทยามลู นิธิ และนักศกึ ษา

21

โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียนร้ดู ำ้ นกำรอำ่ น กำรเขยี น และกำรคดิ
วเิ ครำะห์ ของนกั เรียนในระดับกำรจัดกำรศกึ ษำข้นั พนื้ ฐำน
ในพื้นท่ีชำยแดนใต้

พัฒนำครู

ระดบั คะแนนสอบ O-Net ของนกั เรยี นเพ่มิ ขึ้น

สรำ้ งนวตั กรรมทำงกำรศึกษำ

เป้ำหมำย/ตัวชว้ี ดั

นักเรียนมีผลสมั ฤทธิ์ รอ้ ยละของสถำนศึกษำที่เขำ้ องค์ควำมรู้ดำ้ นกำรยกระดบั
ดำ้ นกำรอ่ำนออกเขียนได้ รว่ มโครงกำรมผี ลกำรทดสอบ คณุ ภำพกำรเรยี นรดู้ ำ้ นกำร
ร้อยละ 80 ของโรงเรยี นท่ี ทำงกำรศกึ ษำระดับชำติขนั้ อ่ำน กำรเขยี น และกำรคดิ
พืน้ ฐำน O-NET เพมิ่ ข้ึนไม่ วิเครำะห์ของนกั เรยี นในระดับ
เข้ำร่วมโครงกำร น้อยกว่ำรอ้ ยละ 3 คะแนน กำรจดั กำรศกึ ษำขัน้ พนื้ ฐำน

(เปำ้ หมำยปี 2566)

22

โครงกำรยกระดบั คุณภำพกำรเรยี นร้ดู ้ำนกำรอำ่ น กำรเขียน และกำรคดิ
วเิ ครำะห์ ของนกั เรยี นในระดับกำรจดั กำรศึกษำข้นั พืน้ ฐำน
ในพนื้ ท่ชี ำยแดนใต้

การดาเนินงาน โครงการยกระดับคณุ ภาพการเรียนรู้ด้านการอา่ นการเขยี นและการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน มีกิจกรรมท่ีดาเนินการแล้วเสร็จประจาปี
งบประมาณ 2562 จานวน 3 กจิ กรรม ดังน้ี

กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมชแ้ี จง้ ผอู้ ำนวยกำรโรงเรยี น
กลมุ่ เปำ้ หมำย 60 โรงเรยี น โดยมีวตั ถปุ ระสงค์

เพ่ือทาความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการท่ีมีผลคะแนน O-NET ต่า 20 อันดับของ
แต่ละจังหวดั ดาเนินการเม่ือวันท่ี 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2561 ผู้เข้าร่วม จานวน 58 โรงเรียน จานวน 58 คน
จากทงั้ หมด 60 โรงเรียน ผลการดาเนินการ พบว่า ทาง
ผู้อานวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมมีความสนใจและ
ยินดีเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการจัดกิจกรรมโครงการ
ยกระดบั คณุ ภาพการเรยี นรู้ด้านการอ่านการเขยี นและการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
พ้นื ท่ชี ายแดนใต้

กิจกรรมที่ 2 กำรประชุมคณะกรรมกำรผู้รบั ผดิ ชอบโครงกำร
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ช้ีแจงโครงการและวางแผน

การจัดกิจกรรมของโครงการกับคณะกรรมการดาเนินงาน
ดาเนนิ การเมอื่ วนั ที่ 14 เดือนธนั วาคม พ.ศ. 2561 จานวนผ้เู ข้าร่วม
10 คน จากการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพ้ืนท่ี
ชายแดนใต้มีการจัดทาข้อสรุปการดาเนินการจัดกิจกรรมอย่าง
ชัดเจนและจดั ทาแผนการดาเนนิ งานร่วมกนั

23

โครงกำรยกระดับคณุ ภำพกำรเรียนร้ดู ้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน
และกำรคดิ วิเครำะห์ ของนกั เรยี นในระดบั กำรจดั กำรศกึ ษำขนั้ พืน้ ฐำน

ในพ้ืนทีช่ ำยแดนใต้

กจิ กรรมที่ 3 กำรสรำ้ งสือ่ นวตั กรรมตน้ แบบ (ระยะที่ 1)
มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมต้นแบบการอ่าน การ

เขียน และการคิดวิเคราะห์ โดยดาเนินการระหว่างวันท่ี 15-16
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561ผู้เข้าร่วม คือ ครูจากโรงเรียนท่ีมีคะแนน
O-NET ต่าอันดับสุดท้ายของจังหวัด จานวน 111 คน ผลการ
ดาเนินการ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจท่ีจะร่วม สร้าง
นวัตกรรมต้นแบบการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์
เพื่อเป็นสื่อนวัตกรรมช่วยให้นักเรียนของตน มีผลคะแนนสอบ
O-NET ท่ีเพิ่มขึ้นจากเดิม ครูมีความพร้อมในการนานวัตกรรมที่
รว่ มกันพฒั นามาปรบั ใช้ในรายวชิ าเพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
พ้นื ทใ่ี ห้ดีขึน้ จากเดิม

กจิ กรรมที่ 3 กำรสรำ้ งสอ่ื นวตั กรรมตน้ แบบ (ระยะที่ 2)
มีวัตถุประสงค์ สร้างนวัตกรรมต้นแบบการอ่านการ

เขียน และการคิดวิเคราะห์ เพ่ือเป็นสื่อนวัตกรรม หนังสือ
เรียน มูลาบาฮาซา โดยมีการแบ่งกลุ่มตามระดับชั้นตาม
ช่วงชั้นการสอนของคุณครูแต่ละท่าน เพื่อวิเคราะห์รูปแบบ
การสรา้ งหนังสือเรียนรว่ มกับทีมวทิ ยากร

24

โรงเรยี นนำร่องในพื้นท่ีสำมจังหวดั ชำยแดนภำคใต้

ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวดั
หนองจกิ ปตั ตานี
โรงเรยี นบา้ นน้าดา

รำยชอื่ โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลยี่ O-NET ต่ำ จังหวดั ปตั ตำนี 20 โรงเรยี น

ผลกำรดำเนนิ งำน

ได้นวัตกรรม “มูลำบำฮำซำ” แบบเร่ิมเรียนภาษาไทยสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6
ที่สร้างข้ึนร่วมกัน ระหว่างครูของโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาใน
พ้ืนที่ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นศูนย์กลางในการพัฒนานวัตกรรม “มูลาบาฮาซา” ซ่ึงจะเร่ิม
ใชใ้ นปีการศกึ ษา 2563 เปน็ ต้นไป

25

คณะทำงำน

ทป่ี รึกษำ

ผชู้ ว่ ยศาสตรจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธกิ ารบดี มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั ยะลา
อาจารย์ ดร.นิรนั ด์ิเกียรติ ลิ่วคุณปู การ รองอธิการบดี มหาวิทยาลยั ราชภฏั ยะลา

คณะทำงำน

ผ้ชู ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานกุล กฏุ ภิ ักดี รักษาการแทนผอู้ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถนิ่

อาจารยช์ ินวัจน์ งามวรรณากร หวั หน้างานพัฒนาคณุ ภาพชีวิตและสง่ เสริมคณุ ภาพพลเมือง

นางสาวเซยี นทิพย์ รตั นทอง เจา้ หนา้ ท่งี านพฒั นาคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิ คุณภาพพลมือง

นางสาวสุวนี า ยโู ซะ เจ้าหนา้ ที่การเงนิ ประจาศนู ยส์ ง่ เสรมิ และพฒั นาท้องถ่นิ

นายอบั ดุลเลาะ เจะแม เจา้ หนา้ ท่ีงานพฒั นาคณุ ภาพเศรษฐกจิ ฐานราก

นางสาวซูไวบะฮ์ ยามา เจ้าหนา้ ท่ีงานพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษา

นางสาวมาลีนี เจะแม เจ้าหน้าท่ีงานพฒั นาคณุ ภาพชีวติ และส่งเสรมิ คณุ ภาพพลเมือง

26

ขอ้ มลู ติดตอ่

ศนู ย์ส่งเสริมและพฒั นาท้องถนิ่ มหาวิทยาลัยราชภฏั ยะลา
อาคาร 4 ชั้น 1
0 7329 9600
ศูนย์ส่งเสรมิ และพัฒนาท้องถนิ่ มหาวิทยาลัยราชภฏั ยะลา
w www.lpdc.yru.ac.th


Click to View FlipBook Version
Previous Book
RESEARCH ARTICLE
Next Book
JK PENDAFTARAN T1