The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานศูนย์บ่มเพาะประจำปี 2561

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Puntika Siriammart, 2019-06-17 02:47:09

รายงานศูนย์บ่มเพาะประจำปี 2561

รายงานศูนย์บ่มเพาะประจำปี 2561

1

ศูนยบ์ ่มเพาะผปู้ ระกอบการอาชีวศึกษา
วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จงั หวัดพะเยา

ปกี ารศกึ ษา 2561

สานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร


2

คานา

ตามคาส่ังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ที่ 152/2561 เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการดาเนิน
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ดาเนินการงานส่งเสริมการทาธุรกิจใน
สถานศึกษา รวมทั้งส่งเสรมิ สนับสนุนพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาท่ีสนใจให้มีความรู้ ทักษะ
วชิ าชพี เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชงิ พาณชิ ยใ์ หม้ คี วามพร้อมท่ีจะเร่ิมประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนา
ตอ่ ยอดธรุ กจิ เดิมให้มคี วามม่นั คงและย่ังยืน

เพ่อื ใหส้ อดคลอ้ งกับนโยบายดังกล่าวคณะกรรมการดาเนินงานไดด้ าเนินการ และขอรายงานผลการ
ปฏบิ ตั งิ านดงั กลา่ ว ซึ่งประกอบดว้ ยการพฒั นาศนู ยบ์ ่มเพาะผ้ปู ระกอบการอาชวี ศึกษา การฝึกอบรม
การศกึ ษาดูงาน และโครงการหารายไดต้ ่าง ๆ

คณะกรรมการดาเนนิ งาน
ศนู ย์บ่มเพาะผปู้ ระกอบการอาชีวศึกษา


สารบัญ 3

สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา หน้า
การดาเนินงานของศนู ย์บม่ เพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา
วิสยั ทศั น์ 4
พันธกิจ 5
เป้าหมาย 5
แผนการดาเนินงาน 5
ผลการดาเนนิ งาน 6

11


4

ศูนย์บ่มเพาะผ้ปู ระกอบการอาชีวศกึ ษา
วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จงั หวดั พะเยา

ปีการศึกษา 2561

สภาพทัว่ ไปของสถานศกึ ษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพี ะเยา เริ่มจดั ตงั้ ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ในนาม “ศูนย์ปฏิบตั ิการวิชาชพี

เกษตรกรรมพะเยา”โดยใชพ้ น้ื ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตาบลแม่นาเรือ อาเภอเมอื ง จงั หวัดพะเยา
ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐นายมารุต บญุ นาค รฐั มนตรวี ่าการกระทรวงศึกษาธกิ ารสมัยนั้น ได้ลง
นามประกาศกระทรวงศึกษาธกิ าร จัดตงั้ ศนู ยป์ ฏิบัตกิ ารวิชาชีพเกษตรกรรมพะเยา เปน็ สถานศึกษา สังกดั
กองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชวี ศกึ ษา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๒๖ กนั ยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ นายสุขวชิ
รังสติ พล รัฐมนตรวี ่าการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร ไดม้ ีประกาศกระทรวงศกึ ษาธิการ ยกฐานะศนู ยป์ ฏบิ ตั ิการ
วิชาชพี เกษตรกรรมพะเยา เปน็ วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพี ะเยา เป็นต้นมาจนถึงปจั จบุ นั

2. ขนาดและทตี่ ้ัง
วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ปัจจบุ ันมพี ้ืนที่ 853 ไร่ 1งาน 98ตารางวา ตั้งอยเู่ ลขท่ี 1 หม่ทู ่ี 6 ต.
แมน่ าเรือ อ.เมอื ง จ.พะเยา รหสั ไปรษณีย์ 56000 โทรศัพท์ 054-079835โทรสาร 054-
079836website : www.pycat.ac.thอยหู่ ่างจากตวั จงั หวัดพะเยา 20 กิโลเมตร พื้นท่เี ดิมเปน็ ป่าสงวน
แหง่ ชาติ โดย

ทิศเหนือ ติดลาห้วยแมน่ าเรือ ต.แมน่ าเรือ อ.เมอื ง จ.พะเยา
ทศิ ใต้ ตดิ ถนนสายพะเยา –วังเหนือ
ทศิ ตะวนั ออก ติดถนนบา้ นสนั ปา่ สัก ต.แมน่ าเรือ อ.เมอื ง จ.พะเยา
ทิศตะวันตก ตดิ วนอุทยานแหง่ ชาติดอยหลวง อ.วงั เหนือ จ.ลาปาง


5

การดาเนนิ งานของศูนยบ์ ม่ เพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา

ตามท่สี านกั มาตรฐานอาชีวศกึ ษาและวิชาชพี มีการดาเนนิ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลมุ่ ผู้เรียนอาชีวศกึ ษา ซ่ึงอยใู่ นแผนงานบูรณาการส่งเสรมิ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่มี ุ่งให้องค์
ความรูด้ ้านธรุ กิจแก่นกั เรียน นกั ศกึ ษา และส่งเสริมการเปน็ ผปู้ ระกอบการแก่ผู้เรยี นผ่านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และกิจกรรมภายใตศ้ นู ย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชวี ศกึ ษา โดยกาหนดใหส้ ถานศกึ ษาจัดตงั้
ศนู ยบ์ ม่ เพาะผปู้ ระกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือพฒั นาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณก์ ารทาธุรกิจทั้งใน
และนอกสถานศกึ ษา เพื่อนาความร้แู ละประสบการณ์ตอ่ ยอดไปเปน็ ผู้ประกอบการ ซง่ึ จะเปน็ แนวทางในการ
สร้างอาชีพและสรา้ งรายได้ตอ่ ไปในอนาคต

ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ได้จัดต้ังขึ้นตามนโยบายดังกล่าว และ เพ่ือเปิด
โอกาสใหน้ กั เรียน นักศกึ ษา และผทู้ ีส่ นใจได้รับความรู้ ทักษะวิชาชพี และมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ
ตลอดจนสามารถดาเนินงานในรูปแบบธุรกิจของตนเองได้ ด้วยองค์ความรู้และศักยภาพของคณะครู และ
บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรมาให้การส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจดังกล่าว มีความรู้ ทักษะในการประกอบธุรกิจได้อย่างม่ันคงและ
ย่ังยนื ตอ่ ไป

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ตั้งอยู่ ณ อาคารเรียน
รวม ช้ัน 2 หอ้ งศนู ย์บม่ เพาะผปู้ ระกอบการอาชวี ศึกษาด้านหน้าวิทยาลยั ฯ ซง่ึ เป็นอาคาร ที่ใช้จัดการเรียนการ
สอน เหมาะสมและสะดวกต่อการติดต่อประสานงาน โดยมีคณะกรรมการตามคาสั่งวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา เลขท่ี 152/2561 เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการดาเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุม่ ผู้เรียนอาชวี ศึกษาให้ดาเนินการงานสง่ เสรมิ การทาธุรกิจในสถานศึกษา รวมท้ังส่งเสริม สนับสนุน
พฒั นาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาที่สนใจให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์
เชิงพาณชิ ยใ์ ห้มีความพร้อมทจ่ี ะเริม่ ประกอบธรุ กจิ ของตนเอง หรอื พฒั นาต่อยอดธุรกิจเดมิ ให้มคี วามม่ันคงและ
ยั่งยืน เพ่อื ใหส้ อดคล้องกับนโยบายดังกลา่ วคณะกรรมการดาเนนิ งานไดด้ าเนนิ การพฒั นาศนู ย์บม่ เพาะฯเพ่ือใช้
เปน็ สานกั งานในการเผยแพร่ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และเป็นศูนย์รวมในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อเสรมิ สรา้ งความเขม้ แขง็ ดา้ นการประกอบธุรกิจใหแ้ กน่ ักเรยี น นักศึกษา และผูท้ ่สี นใจทว่ั ไป

วสิ ยั ทัศน์
เสริมสรา้ งความรู้ ทกั ษะ วิชาชีพ ประสบการณ์ในการเปน็ ผปู้ ระกอบการทีม่ ศี กั ยภาพใหแ้ กน่ ักเรียน

นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

พันธกจิ
1. ให้ความรู้เกีย่ วกบั การดาเนนิ งานทางธรุ กิจใหแ้ กน่ กั เรยี น นกั ศกึ ษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
2. เปิดโอกาสใหน้ กั เรียน นักศกึ ษา ได้ศกึ ษาดงู านเกี่ยวกบั ธุรกิจในดา้ นตา่ งๆ
3. ส่งเสรมิ การเปน็ ผู้ประกอบการใหมใ่ หแ้ กน่ ักเรยี น นักศึกษา


6

วตั ถปุ ระสงค์

1. เสริมสรา้ งความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เชิงพาณิชย์ในการเร่ิมประกอบการทางธุรกิจ เพ่ือพัฒนา
ไปสู่การเปน็ ผู้ประกอบการใหม่ทเ่ี ขม้ แขง็ และยงั่ ยืน

2. พฒั นาสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการใหมส่ ู่การประกอบอาชีพได้อยา่ งมั่นคงและยง่ั ยืน
3. สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการใหมแ่ ละผูป้ ระกอบการเดมิ ขยายเครือข่ายพันธมติ รธุรกจิ เข้าสู่แหล่ง

เงินทนุ และเพิ่มช่องทางการจัดจาหนา่ ยไดม้ ากยง่ิ ขน้ึ

เป้าหมาย

1. นกั เรยี น นกั ศึกษา เข้ารว่ มโครงการอบรมความรใู้ นการเป็นผูป้ ระกอบการ ไม่ตา่ กว่า 30 คน
2. นกั เรียน นกั ศกึ ษา เขียนแผนธุรกิจได้ตามหลักการเขยี นแผนธุรกจิ อยา่ งนอ้ ย 1 แผน
3. นักเรียน นกั ศกึ ษา เขา้ ร่วมโครงการศึกษาดูงาน จานวน 30 คน
4. นักเรียน นกั ศึกษา ได้ศึกษาดูงาน อย่างนอ้ ย 2 สถานประกอบการ


7

แผนงาน/โครงการ ตามพนั ธกิจและเป้าหมาย

พันธกิจที่ 1 : ใหค้ วามร้เู กี่ยวกับการดาเนินงานทางธรุ กจิ ใหแ้ ก่นกั เรียน นักศกึ ษา และผทู้ ี่สนใจทว่ั ไป

เปา้ หมายที่ 1 : นักเรียน นกั ศกึ ษา เข้ารว่ มโครงการอบรมความร้ใู นการเปน็ ผูป้ ระกอบการ ไม่ตา่ กว่า
30 คน

แผนงาน/โครงการ ผ้รู ับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ

อบรมการเขียนแผนธุรกิจ คณะกรรมการศูนย์ 18 มิถนุ ายน 2561 6,000 บาท
บ่มเพาะ
ผปู้ ระกอบการ


8

พันธกิจท่ี 2 : เปิดโอกาสใหน้ ักเรียน นกั ศึกษา ได้ศึกษาดูงานเก่ียวกับธรุ กจิ ในด้านตา่ ง ๆ

เปา้ หมายท่ี 2 : 1. นกั เรยี น นักศกึ ษา เข้ารว่ มโครงการศกึ ษาดูงาน จานวน 30 คน
2. นกั เรยี น นักศกึ ษา ได้ศึกษาดงู าน อยา่ งนอ้ ย 2 สถานประกอบการ

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผดิ ชอบ ระยะเวลา งบประมาณ

ศึกษาดูงาน คณะกรรมการศนู ย์ 19 มิถุนายน 2561 20,000 บาท
บ่มเพาะ

ผ้ปู ระกอบการ


9

พันธกิจท่ี 3 : สง่ เสรมิ การเปน็ ผ้ปู ระกอบการใหมใ่ ห้แกน่ ักเรยี น นักศกึ ษา

เป้าหมายท่ี 3 : นักเรียน นกั ศกึ ษาทาโครงการประกอบธรุ กิจ

แผนงาน/โครงการ ผู้รบั ผดิ ชอบ ระยะเวลา งบประมาณ

ส่งเสรมิ การเปน็ ผูป้ ระกอบการใหม่ คณะกรรมการศนู ย์ มถิ นุ ายน 2561 – 14,000 บาท

ใหแ้ กน่ ักเรียน นักศึกษา บ่มเพาะ ตุลาคม 2561

ผูป้ ระกอบการ


10

สรปุ แผนการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

ท่ี แผนงาน/โครงการ ปกี ารศึกษา 2561

1 อบรมการเขียนแผนธุรกิจ พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย.
2 ศกึ ษาดงู าน
3 โครงการประกอบธรุ กิจ


11

ผลการดาเนินงาน
โครงการศูนย์บ่มเพาะผปู้ ระกอบการอาชีวศกึ ษา

วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยพี ะเยา

ตามคาส่ังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ท่ี 152/2561 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการดาเนิน
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ดาเนินการงานส่งเสริมการทาธุรกิจใน
สถานศกึ ษา รวมท้งั สง่ เสรมิ สนับสนุนพัฒนาขดี ความสามารถของนักเรียน นักศึกษาท่ีสนใจให้มีความรู้ ทักษะ
วชิ าชพี เพอื่ สรา้ งเสริมประสบการณ์เชงิ พาณชิ ย์ให้มคี วามพร้อมท่ีจะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนา
ต่อยอดธรุ กิจเดมิ ให้มคี วามมนั่ คงและยงั่ ยืน เพอ่ื ให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวคณะกรรมการดาเนินงานได้
ดาเนินการพฒั นาศนู ยบ์ ่มเพาะฯเพื่อใชเ้ ปน็ สานกั งานในการเผยแพร่ความรู้ ทกั ษะวชิ าชีพ และเป็นศูนย์รวมใน
การติดต่อประสานงานท้ังภายในและภายนอกเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการประกอบธุรกิจให้แก่
นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจท่ัวไป บัดน้ีได้ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงสานักงานเรียบร้อยแล้ว และขอ
รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ดงั นี้

1. ดาเนินการพัฒนาสานักงานให้มีความพร้อมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์วชิ าชีพต่างๆ แกน่ ักเรียน นกั ศกึ ษาท่สี นใจ

2. จดั สรรเอกสาร ประกอบการดาเนินธรุ กจิ ของตนเอง อาทเิ ชน่ ตวั อยา่ งแผนธรุ กจิ ตา่ งๆ เอกสาร
ความรู้วิชาการ วารสาร ในเชงิ ธุรกิจ

3. จัดบอร์ดประชาสัมพนั ธ์ใหค้ วามรูเ้ ก่ยี วกับการดาเนนิ งานทางธรุ กจิ
4. จดั สานักงานให้มคี วามพรอ้ มรองรบั การติดต่อประสานงาน ให้คาแนะนา ปรึกษาปญั หาตา่ งๆ

เกี่ยวกบั การดาเนินงานทางธรุ กิจ อาทเิ ช่น ด้านการผลิต การจดั จาหนา่ ย การบรกิ าร การจัดทา
บญั ชี การจดั หาแหล่งเงินทนุ ฯลฯ ให้แก่นักเรยี น นักศกึ ษา และผทู้ ี่สนใจ
5. ให้คาแนะนาเกี่ยวกบั การผลิต การจดั จาหน่าย และการบรกิ าร โครงการตา่ งๆ เชน่ โครงการเพาะ
เหด็ เพือ่ จาหน่าย โครงการกาแฟสด โครงการป๊อปคอร์น และโครงการโรตีเป็ดน้อย ส่งผลให้แต่
ละโครงการสามารถดาเนินงานได้ตามเปา้ หมายทตี่ ง้ั ไว้
6. จากการรายงานของคณะกรรมการดาเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สามารถสรุปผลการให้
คาแนะนาเพือ่ พฒั นาการดาเนินงานในเชงิ ธุรกจิ ตา่ งๆ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ดังนี้คือ โครงการ
ม้วน ม้วน ขนมไทย ได้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการผลิต โดยใช้สมุนไพรประกอบการทาขนมเช่น
ใบเตย ถว่ั ดาวอินคา งา เปน็ ต้น และการบรรจหุ บี ห่อ รวมถงึ การออกแบบตราสนิ คา้ เปน็ ตน้


12

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอสิ ระในกลมุ่ ผูเ้ รยี นอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพี ะเยา

1. สภาพโดยทว่ั ไป ประวัตขิ องศูนย์บม่ เพาะฯ วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

สภาพโดยทั่วไป
ศูนยบ์ ่มเพาะวิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ไดจ้ ัดตั้งขึน้ เพอ่ื เปิดโอกาสใหน้ ักเรียน นักศกึ ษา
และผู้ท่สี นใจได้รับความรู้ ทกั ษะวิชาชีพและมปี ระสบการณใ์ นการประกอบธุรกิจตลอดจนสามารถดาเนินธุรกิจ
ในรูปแบบของตนเองได้ ด้วยการองค์ความรู้ และศักยภาพของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ตลอดจนเครือข่ายพันธมิตร มาให้การส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา
และผู้สนใจดังกล่าวมีความรู้ ทักษะในการประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป โดยศูนย์บ่มเพาะ
ผปู้ ระกอบการอาชีวศกึ ษาแบบครบวงจร วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ตั้งอยู่ ณ อาคารเรียนรวม ชั้น
2 ห้องบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ด้านหน้าวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นอาคารท่ีใช้จัดการเรียน
การสอน เหมาะและสะดวกแก่การติดต่อประสานงาน ให้คาแนะนา ปรึกษา แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่
สนใจได้เปน็ อยา่ งดี

วิสัยทัศน์
เสริมสร้างความรู้ ทักษะวิชาชพี ประสบการณ์ ในการเป็นผู้ประกอบการท่ีมศี ักยภาพ ใหแ้ ก่นักเรยี น
นักศึกษา และผู้ที่สนใจทวั่ ไป

พนั ธกิจ
1. ใหค้ วามรู้เกี่ยวกบั การดาเนนิ งานทางธรุ กิจใหแ้ ก่นกั เรียน นกั ศกึ ษา และผ้ทู ีส่ นใจท่ัวไป
2. เปิดโอกาสให้นักเรยี น นักศึกษาไดศ้ ึกษาดูงาน เกี่ยวกับธรุ กิจตา่ งๆ
3. ส่งเสรมิ การเปน็ ผ้ปู ระกอบการใหม่ให้แก่นกั เรยี น นกั ศกึ ษา

วัตถุประสงค์
1. เสรมิ สรา้ งความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เชิงพาณชิ ยใ์ นการเร่ิมประกอบการทางธุรกิจเพ่อื พฒั นาไปสู่
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ทเ่ี ขม้ แข็งและยั่งยนื
2. พัฒนาสมรรถนะในการเปน็ ผปู้ ระกอบการใหมส่ ่กู ารประกอบอาชพี ไดอ้ ย่างม่นั คงและย่ังยืน
3. สร้างโอกาสให้ผปู้ ระกอบการใหม่และผู้ประกอบการเดิมไดข้ ยายเครอื ขา่ ย พันธมิตรธุรกิจ เข้าถงึ
แหล่งเงนิ ทุน และเพม่ิ ช่องทางการจดั จาหนา่ ยได้มากย่งิ ขึ้น

2. การบรหิ ารจัดการเงนิ งบประมาณ 40,000 บาท ศนู ยบ์ ม่ เพาะฯ ไดด้ าเนนิ กิจกรรม

จากรายงานการประชมุ คณะกรรมการดาเนนิ โครงการสง่ เสริมการประกอบอาชีพอสิ ระในกล่มุ ผเู้ รียน

อาชวี ศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 มติในท่ี

ประชุมได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดาเนินกจิ กรรมดงั น้ี

2.1.1 โครงการศึกษาดงู าน จานวนเงิน 6,000 บาท

2.1.2 โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกจิ จานวนเงนิ 20,000 บาท

2.1.3 สง่ เสรมิ การประกอบธุรกจิ จานวนเงนิ 14,000 บาท

รวมเป็นจานวนเงินทัง้ สิ้น 40,000 บาท


13

2.2 การวางแผนและพฒั นาศกั ยภาพผ้เู รยี นให้มที ักษะในการเปน็ ผปู้ ระกอบการ (กจิ กรรมการ
ฝกึ อบรม การศึกษาดูงาน การติดตามให้คาแนะนาปรกึ ษา การประเมินความเป็นไปได้ของแผนธรุ กจิ )

การวางแผนและพฒั นาศักยภาพผเู้ รยี นให้มีทกั ษะในการเปน็ ผู้ประกอบการ คณะกรรมการได้
ดาเนนิ การเขียนโครงการ คาสง่ั แตง่ ตง้ั คณะกรรมการดาเนนิ งาน สรุปผลการดาเนนิ งาน และรายงานผลการ
ปฏิบัตงิ าน ตา่ งๆ สามารถสรปุ ได้ดงั น้ี

จากรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการต่างๆ สามารถสรปุ ไดด้ งั นี้
ได้ดาเนนิ การพฒั นาศูนยบ์ ม่ เพาะผปู้ ระกอบ การอาชีวศึกษาแบบครบวงจร สรุปไดด้ งั น้ี

1. ดาเนนิ การพฒั นาสานกั งานใหม้ ีความพร้อมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์วชิ าชีพตา่ งๆ แกน่ กั เรียน นักศกึ ษาทส่ี นใจ

2. จัดสรรเอกสาร ประกอบการดาเนินธุรกิจของตนเอง อาทิเช่น ตัวอย่างแผนธุรกิจต่างๆ
เอกสารความรูว้ ิชาการ วารสาร ในเชงิ ธรุ กิจ

3. จดั บอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรเู้ กยี่ วกับการดาเนนิ งานทางธุรกจิ
4. จดั สานกั งานให้มีความพรอ้ มรองรบั การติดต่อประสานงาน ให้คาแนะนา ปรึกษาปัญหา

ต่างๆ เก่ียวกับการดาเนินงานทางธุรกิจ อาทิเช่น ด้านการผลิต การจัดจาหน่าย การ
บริการ การจัดทาบัญชี การจัดหาแหล่งเงินทุน ฯลฯ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่
สนใจ
5. จากการรายงานของคณะกรรมการดาเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สามารถสรุปผล
การให้คาแนะนาเพ่ือพัฒนาการดาเนินงานในเชิงธุรกิจต่างๆ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
ดังนี้คือ โครงการม้วน ม้วน ขนมไทย ได้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการผลิต โดยใช้สมุนไพร
ประกอบการทาขนมเช่น ใบเตย ถ่ัวดาวอินคา งา เป็นต้น และการบรรจุหีบห่อ รวมถึง
การออกแบบตราสินคา้ เปน็ ตน้
6. จานวนนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศกึ ษา รวมจานวน 35 คน

การตดิ ตามให้คาแนะนาปรกึ ษา
ตามคาสง่ั วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพี ะเยาที่ 152/2561 เรอื่ ง แต่งต้ังคณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา สรุปผลการติดตามให้คาปรึกษาในการ
พฒั นาผเู้ รยี น ให้แก่นกั เรยี น นกั ศึกษา ดงั นี้

1. ใหค้ าแนะนาเก่ียวกับการผลติ การจดั จาหนา่ ย และการบรกิ ารแก่โครงการเพาะเห็ดเพ่ือจาหน่าย
โครงการกาแฟสด โครงการปอ๊ ปคอร์น และโครงการโรตเี ป็ดนอ้ ย

2. โครงการม้วน ม้วน ขนมไทย ได้ให้คาแนะนาเก่ียวกับการผลิต โดยใช้สมุนไพรประกอบการทา
ขนมเช่น ใบเตย ถั่วดาวอินคา งา เป็นต้น และการบรรจุหีบห่อ รวมถึงการออกแบบตราสินค้า
เป็นต้น

3. ในดา้ นการตลาด นักเรยี น นกั ศึกษาท่ีทาโครงการ มีการประชาสัมพันธ์โครงการของตนเอง และ
ขยายตลาด เชน่ จาหนา่ ยนอกพน้ื ทวี่ ิทยาลัยฯ ซงึ่ ขณะนวี้ ทิ ยาลัยฯ ไดจ้ ัดสถานที่จาหน่ายสินค้าให้


14

ณ บริเวณลานร้านค้าหน้าวิทยาลัยฯ นักเรียน นักศึกษา สามารถนาผลิตภัณฑ์ของตนเองไป
จาหนา่ ยได้
4. ในด้านผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการเสนอในที่ประชุม ควรสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง และ
สรา้ งความเป็นเอกลักษณ์ ให้แกผ่ ลิตภัณฑ์ เพ่อื ผลกั ดันใหเ้ ป็นผลิตภณั ฑ์เด่นของวทิ ยาลัยต่อไป

การประเมนิ ความเป็นไปไดข้ องแผนธุรกจิ
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการส่งเสรมิ การประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชวี ศกึ ษา วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ปีการศึกษา 2561 ประชุมในวันที่ 21 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมข้างห้องผู้อานวยการ ผลการประชุมพิจารณาประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิ จ รวม
จานวน 4 โครงการคือ แผนธุรกิจมัลเมอรี่ท๊อฟฟี่ แผนธุรกิจเพาะเห็ดเพื่อจาหน่าย แผนธุรกิจกาแฟสด แผน
ธรุ กจิ ปอ๊ ปคอรน์ และแผนธุรกจิ โรตีเป็ดน้อย

2.3 การพฒั นาศกั ยภาพครู

วทิ ยาลัยฯ ไดส้ ่งเสรมิ สนับสนุนใหบ้ คุ ลากรเขา้ รับการอบรม ในสาขาวชิ าชีพตา่ งๆ ดงั น้ี
นางสาวปัณฑิกา ศิริอามาต ได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพเรื่อง วิธีการและเกณฑ์การประเมิน
ผู้ประกอบการอาชวี ศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันท่ี
10 พฤษภาคม 2561

นางฐานภักดิ์ คาฮอม และนางสิริกานต์ จิรวัฒน์จาเริญ ได้เข้ารับการพัฒนาศั กยภาพเรื่อง การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (PjBl) ด้วยการใช้การตลาดขายตรงยุค 4.0 สาหรับสาขาวิชา
การตลาด ระดับพ้ืนฐาน รหัสหลักสูตร 615221032 รหัสรุ่น 615221032-001 จานวน 14 ชั่วโมง
ระหว่างวนั ท่ี 26 – 27 เมษายน 2561 ณ สานักพฒั นาสมรรถนะครแู ละบุคลากรอาชวี ศกึ ษา


15

โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ
ตามรายงานผลการดาเนินโครงการอบรมการเขยี นแผนธุรกิจ สามารถสรปุ ได้ดังน้ี การจดั อบรมการ
เขียนแผนธรุ กจิ จดั ขน้ึ ในวนั ที่ 18 มิถนุ ายน 2561 ณ ศูนยว์ ทิ ยบริการ โดยนักเรยี น นักศึกษา เข้าร่วมอบรม
รบั ฟังการบรรยายเนอ้ื หา และฝึกปฏบิ ัตกิ ารเขียนแผนธรุ กิจ มนี กั เรียน นกั ศึกษาทส่ี นใจเข้ารว่ มอบรม รวม
จานวน 35 คน และแผนธรุ กจิ ที่ผ่านการคดั เลือกจากคณะกรรมการรวมจานวน 4 แผน คือ แผนธรุ กิจเพาะ
เหด็ เพือ่ จาหน่าย แผนธุรกจิ ป๊อปคอร์น แผนธรุ กจิ กาแฟสด และแผนธรุ กิจโรตีเปด็ น้อย


16


17

โครงการศึกษาดูงาน
ตามรายงานผลการดาเนินโครงการศึกษาดูงาน สามารถสรุปได้ดังนี้ คณะกรรมการดาเนินงาน
นักเรียน นกั ศกึ ษา ไดม้ มี ติ ไปศกึ ษาดูงาน ณ ข้าวฟ่างฟาร์มเห็ด อาเภอจุน และแมลงปอสมาร์ทฟาร์ม อาเภอ
เชยี งคา จงั หวัดพะเยา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ในการศึกษาดูงานครั้งน้ีมีนักเรียน นักศึกษา ท่ีผ่านการ
คดั เลอื กจากคณะครทู ปี่ รกึ ษาโครงการหารายได้ระหว่างเรียน และมีความประสงค์ไปศึกษาดูงาน จานวน 35
คน

การศึกษาดูงาน
ข้าวฟ่างฟาร์มเหด็ อาเภอจนุ จังหวดั พะเยา


18

การศกึ ษาดูงาน
แมลงปอ สมารท์ ฟาร์ม อาเภอเชียงคา จงั หวดั พะเยา


19

การศกึ ษาดูงาน
แมลงปอ สมารท์ ฟาร์ม อาเภอเชียงคา จงั หวดั พะเยา


20

โครงการสง่ เสรมิ การประกอบธรุ กิจ

โครงการโรตเี ป็ดน้อย


21
โครงการป๊อปคอรน์


22


23


24

โครงการกาแฟสด


25


26

โครงการเพาะเห็ดเพอ่ื จาหนา่ ย


27


Click to View FlipBook Version
Previous Book
VitaCorn - katalog indywidualny
Next Book
TANA Patrika - June 2019