The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info, 2019-07-03 12:57:52

ČISOK Bulletin 2019-01

2019-01_cisok-bulletin

hlavní 0st2r. téma rubrika 0st3r. komora rubrika 0st8r. fotogalerie

Řady PAVEL SMUTNÝ V únoru
Komory rozšířili jsme vítali
10 let ve funkci
MLADÍ ZÁJEMCI presidenta NOVÉ ČLENY

BULLETIN / ČISOK 2str. VYDÁNÍ 01 / 2019

Řady Komory rozšířili mladí zájemci - založili novou sekci Hhlavní téma

Členové nově ustanovené mladé paletu zájmů a zaměření. Od stu-
Sekce Komory mají za sebou první dentů gymnázií po vysokoškolské
schůzi. Ve středu 6. února letošního studenty exaktních i humanitních
roku se zájemci o zapojení do no- oborů. Jejich motivace pro vstup
vého týmu sešli s Pavlem Smutným do Sekce se různí. U některých jde
a dalšími příslušníky vedení, aby o osobní vztah k Izraeli, další chtějí
společně zahájili fungování tohoto nahlédnout pod pokličku současné
ambiciózního projektu. Jejich úko- diplomacie a mezinárodního ob-
lem bude nejen podpora stávajících chodu a v neposlední řadě u mnoha
aktivit Komory, ale i rozvíjení vlast- z nich panuje zvědavost a chuť čelit
ních projektů. novým výzvám.

ADRIANA První únorovou středu se část ve- Prezident Pavel Smutný nejprve FILIP
PALUKOVÁ dení Komory a organizátoři soutěže představil Komoru, její politiku a vý- RYS
CEMACH sešli s  budoucími členy znamné členy. Poté přišli na řadu
Co si vybavíte, když se řekne mládežnické Sekce. Schůzka se zájemci o vstup do Sekce. Potvrdi-
Izrael? konala v prostředí Advokátní kance- lo se, že záběr jejích členů je široký
láře Císař, Češka, Smutný v  Praze. a každý najde své uplatnění. Nako-
Stát Izrael je zcela nepochyb- Komoru reprezentovali president nec vedení nastínilo možnosti jejich
ně technologickou, zdravotnic- Pavel Smutný, vicepresident Jiří nejzazšího zapojení a nadcházející
kou a obrannou velmocí. Jeho Maceška a ředitel Ondřej Bočkay. akce. Mnoho z  nich se tak znovu
potenciál je nejen v těchto ohle- Jménem soutěže CEMACH dora- sešlo již v únoru u příležitosti vítání
dech značný. Zároveň určitý blíz- zili Vojtěch Sládek a Andrej Čírtek. nových členů Komory.
ký vztah, který ho během jeho Nová Sekce je pak tvořena přede-
historie váže k  České republice, vším studenty a absolventy výše Na otázky k  jejich motivaci jsme
je svým způsobem jedinečný. zmíněné soutěže. se zeptali dvou členů z mládežnic-
Pro mne to byl vždy silný a se- ké Sekce Adriany Palukové a Filipa
bevědomý stát tvořený pod ne- Noví účastníci tvoří pestrou Ryse.
skutečným tlakem let minulých
i současných. Co si vybavíte, když se řekne
Izrael?
Čím vás oslovila naše Komora?
Určitě svým obrovským vlivem Izrael je pro mě zatím neprobá-
a možnostmi, které nejen svým danou destinací, která však oplý-
členům nabízí. Množství projek- vá velmi zajímavou aurou. Pro
tů a záležitostí, jimiž se zabývá, mě jsou to zjednodušeně řeče-
je značné, její předmět zájmu no tři věci. Věda, vývoj a moderní
a činnosti nejsou tak úzce zamě- technologie. Vnímám jej zároveň
řeny, jak bychom u jiné „klasické“ jako malého tygra, který je ob-
obchodní komory legitimně oče- klíčen predátory ekonomickými
kávali. Zároveň pak určitě šancí, i politickými.
kterou nám zmíněným projektem
„Sekce mladých“ v rámci svého Rada ČISOK navštívila Rrubrika komora Čím vás oslovila naše Komora?
fungování dává. Olomoucký kraj Oslovila mě má kamarádka
Adriana Paluková, zdali bych měl
Jakou máte představu o čin- Ve  druhé polovině měsíce úno- témata ICT inovací ve zdravotnic- zájem o vstup do Sekce. Jed-
nosti „Sekce mladých“ v Komoře? ra vyrazila Rada ČISOK do Olo- tví. V závěru návštěvy členové Rady ním z  hlavních témat Sekce je
mouckého kraje, aby zde jednala ČISOK absolvovali prohlídku medi- komunikace česko-izraelských
Podnětem vzniku „Sekce mla- o dalším ročníku Česko-izraelských álního centra v  BEA campusu, kde vztahů a interakce s  veřejností.
dých“ byla idea dát šanci mla- inovačních dnů, který se letos usku- jim  studenti Moravské vysoké školy To je mým oborem, takže si my-
dým a talentovaným lidem pro- teční v Olomouci. Při této příležitos- Olomouc představili moderní au- slím, že by spolupráce mohla být
sadit se v oblastech a místech, ti se zástupci Rady ČISOK setkali diovizuální techniku a její využití ve oboustranně prospěšná.
která jim jinak zůstávají často s hejtmanem Olomouckého kraje výuce. témata ICT inovací ve zdra-
uzavřeny či jen velmi těžko pří- Ladislavem Oklešťkem a jeho spo- votnictví. V závěru návštěvy členové Jakou máte představu o činnos-
stupny. Sekce samotná by se lupracovníky. Následně pak v  BEA Rady ČISOK absolvovali prohlídku ti „Sekce mladých“ v Komoře?
měla zapojovat nejen při samot- campusu debatovali s hlavními mediálního centra v BEA campusu,
ných projektech ČISOKu jako olomouckými organizátory, který kde jim   studenti Moravské vysoké Realizace vlastních projektů,
takového a být jeho „novou krví“ mi jsou Olomoucký klastr inovací školy Olomouc představili moderní a hlavně komunikace s  mladší
s trochu odlišným úhlem pohle- a Tesco SW, nad přípravou inovač- audiovizuální techniku a její využití skupinou zájemců o česko-izra-
du, ale zároveň bude pověřena ních dnů. Komora ve spolupráci ve výuce. elských záležitostech. Zároveň
vlastními samostatnými projekty, s pořadateli, mezi nimiž prezident vidím vysoký potenciál v  osob-
z nichž mohu dopředu prozradit Pavel Smutný ocenil iniciativu Jo- Text: Ondřej Bočkay, výkonný ředitel ČISOK ním a profesním rozvoji každého
mimo jiné zprostředkování pra- sefa Tesaříka přinést do hanácké zúčastněného. Široká paleta akti-
covních a odborných stáží pro metropole, bude pro tento ročník vit, jež Komora nabízí, je více než
nadané studenty v izraelských inovačních dnů chtít akcentovat pestrá.
předních technologických a IT
společnostech či spolupráce na M. I. Text: Martina Ivanová
vedení projektu CEMACH. Foto: Milan Mošna

BULLETIN / ČISOK 3str. VYDÁNÍ 01 / 2019

10 let ve funkci presidenta ČISOK Rrubrika komora Mmedailonek vzpomínka

Již desátým rokem působí Pavel Vybrané momenty pro vás okomen-
Smutný ve funkci presidenta Česko toval přímo Pavel Smutný.
izraelské smíšené obchodní komo-
ry. Pojďme si připomenout jeho vý-
znamné milníky z období 2009-2019.

Je mi velkou ctí, že jsem mohl stát
u zrodu Ceny Arnošta Lustiga (CAL),
jejíž hodnota a prestiž rok od roku ros-
te, a která je už nyní nedomyslitelně
spjata s  ČISOK. Odvaha, statečnost,
lidskost a spravedlnost jsou hodnoty,
které by neměly platit pouze pro lau-
reáty CAL, ale celou společnost. Tato
fotografie vznikla při slavnostním pře-
dávání za rok 2011, které se uskuteč-
nilo 8. března 2012 v sídle primátora
hlavního města Prahy. Cenu tehdy ob-
držel biskup Václav Malý. Jeho životní
krédo zní „Podle činu mě poznáte“.
Naprosto souhlasím.

Praha, Lichtenštejnský palác, 22.
října 2015 - Návštěva izraelského pre-
zidenta Reuvena Rivlina a  probíhající
Business fórum, které jsem osobně
uváděl. V závěru akce bylo podepsá-
no Memorandum o  spolupráci mezi
ČISOK a Izraelsko-českou obchod-
ní a průmyslovou komorou za účasti
prezidentů ČR a Státu Izrael. Toto me-
morandum umožňuje přímou pod-
poru pro vstup českých a izraelských
firem na jednotlivé trhy díky vzniku
„duálního členství“. Akce byla důleži-
tým milníkem mezi oběma zeměmi
a jsem velmi rád, že u toho byl i ČISOK.

Na konci června 2017 navštívil ČR IVO
izraelský ministr pro vědu, výzkum SCHWARZ
a vesmír Ofir Akunis. Jednalo se
o prohloubení spolupráce ve vědě Po dlouhém a statečném boji
a výzkumu, především robotice a ky- s těžkou nemocí zemřel náš dra-
bernetice. Ministr Akunis měl mož- hý přítel, kolega a vysoce kvalifi-
nost navštívit nejvýkonnější lasero- kovaný odborník brigádní generál
vý systém v  centru ELI Beamlines Ivo Schwarz. Ivo byl a v našich
i jeden z  neprogresivnějších akade- srdcích stále bude uchován jako
mických ústavů UOCHB. Fotografie skvělý člověk, nezištný, ochotný,
vznikla během slavnostní večeře, skromný, obětavý a vždy připra-
kterou organizoval ČISOK v  Hotelu vený pomoci druhým a dobrým
Aria. Atmosféra byla velmi přátelská. věcem.
Ostatně, jak už to mezi oběma země-
mi vždy bývá. Ivo vždy odváděl skvělou práci,
ať již na poli zajišťování bezpeč-
Hlavní jsou lidé kolem vás. Ko- nosti České republiky v roli šéfa
legové, spolupracovníci a hlavně civilní rozvědky nebo ve funkci
přátelé, kteří jsou součástí Komory velvyslance ČR ve Státu Izrael
dlouhodobě, více než 10 let. Na fo- a mnoha dalších. Komora a její
tografii společně s  Jiřím Grégrem, členové tímto vyjadřují hlubokou
čestným presiedentem ČISOK a Jir- a upřímnou soustrast a podporu
kou Maceškou, vicepresidentem ČI- rodině a Ivovým blízkým.
SOK na Konferenci k 20. výročí vzni-
ku naší obchodní komory. Těšíme se
na další skvělou spolupráci i v ná-
seldujících letech a jsme rádi, že
jste s námi. Ať se daří!

Text: Pavel Smutný, president ČISOK
Foto: archiv Komory

BULLETIN / ČISOK 4str. VYDÁNÍ 01 / 2019

Inovační centrum Šimona Perese v Tel Avivu aneb místo, Rrubrika Izrael
kde se současnost prolíná s budoucností

Inovační centrum Šimona Perese Další místnost pojmenovaná Ino- že nabízí kombinaci interaktivního Promítaný film nás seznámí se živo-
v  Tel Avivu bylo v  únoru 2019 ote- vativní národ dává odpověď na a zážitkového učení. Skupinová prá- tem muže, který zásadním způso-
vřeno ve zkušebním provozu pro otázku, jak se Izrael postupně stal ce probíhá na menších interaktiv- bem ovlivňoval vývoj Státu Izrael od
návštěvníky. Nová prostorná budo- globální inovační velmocí. Na velké ních panelech, kde mají účastníci doby jeho založení nejen do sou-
va vybudovaná na břehu moře v Ja- interaktivní časové ose umístěné na možnost důkladněji prozkoumat je- časnosti, ale svými vizemi nasmě-
ffo je prvním a největším místem zdi je možné zhlédnout význam- den konkrétní objev, přičemž od- roval i jeho budoucnost.
určeným k prezentaci unikátního iz- né izraelské inovace, jejich vývoj povědi na jednotlivé otázky jsou
raelského inovativního ekosystému. a propojení, v  odvětvích high-tech, k  nalezení na okolních stěnách či V  dalším patře návštěvníky uvítá
Centrum připomíná Peresův odkaz, medicíny, zemědělství a společen- vitrínách. Po skupinové práci je čas robot. Ocitáme se v  budoucnos-
jeho vizionářství zaměřené na vědu, sko-vědních oborech. Při návště- na oddech a reflexi, a tak se nabízí ti. Nastoupíme do časové kapsle
technologie a podporu inovací k za- vě Peresova centra je fascinující, návštěva pracovny Šimona Perese. a pomocí VR brýlí začneme vnímat,
jištění nejen ekonomické prosperity jaké výzvy bude lidstvo řešit a jak
Izraele, ale i míry a stability v  sou- při řešení problémů mohou pomoci
sedních státech. právě technologie. Které techno-
logie z  oblasti digitální medicíny,
Před vchodem do architektonicky nano-robotiky, smart-travel nebo
zajímavé budovy návštěvníky za- cestování ve vesmíru budou zásad-
ujme bílý nápis „Dream Big“, který ní k  vyřešení klíčových problémů
v kontrastu s mořskou hladinou při- budoucnosti?
pomene často zmiňovaný Peresův
citát „Používejme vlastní představi- Z  budoucnosti se vracíme do
vost častěji než svou paměť“. Sku- současnosti. Suterén nabízí před-
tečnost, že expozice je věnována stavení nejlepších současných
izraelským start-upům a jejich roli 45 izraelských start-upů s  globál-
v  izraelském inovačním systému, ním dopadem. Prezentované firmy
připomene hned uvítací panel, kte- vzešly z veřejné soutěže pořádané
rý povzbuzuje: „Začněme společně, Ministerstvem obchodu, do které
podnikatelé, vaše cesta začíná zde.“ se přihlásilo více než 1000 zájem-
ců. Jsou mezi nimi světoznámí lídři
Vstupní inspirativní hala přesta- start-upové scény jako Mobileye,
vuje hlavní oblasti výzkumu, ve kte- Orcam nebo Space IL. Ani štědří
rých Izrael dosáhl výsledků globál- sponzoři centra nepřijdou zkrátka,
ního významu. Jsou to medicínské jejich aktivity jsou rovněž uváděné
technologie, IT technologie a pro- na interaktivních panelech, takže
středky kybernetické bezpečnosti, kromě standardního poděkování se
zemědělské technologie a techno- jim rovněž dostane náležitého PR.
logie související s mobilitou. Představované start-upy stejně jako
sponzorské firmy se budou pra-
Komentovaná prohlídka začíná videlně obměňovat každých šest
v  prvním patře, které je věnované měsíců, tak aby expozice zůstávala
nedávné minulosti. V  sekci „Tajem- stále aktuální.
ství inovací“ má návštěvník mož-
nost seznámit se s  jednotlivými Doporučuji každému, kdo do Tel
významnými účastníky inovačního Avivu zavítá, aby návštěvu Inovační-
ekosystému a jejich mimořádnými ho centra zařadil na seznam navští-
příběhy. Jsou mezi nimi nositelé vených míst. Pro rodiny s dětmi do-
Nobelovy ceny, vědci, podnikatelé dávám, že návštěva je doporučena
různých generací a původu, kterým dětem od deseti let. Lístky je nutné
můžete položit čtyři otázky. Pomocí předem zarezervovat na webu.
interaktivních panelů vám vybraná
osobnost může vyprávět o dětství, Text: Linda Štucbartová
popsat nejlepší nápad, podělit se
o překonanou výzvu či poskytnout Foto: Linda Štucbartová
radu.

BULLETIN / ČISOK 5str. VYDÁNÍ 01 / 2019

U Kulatého stolu Rrubrika naživo Umění strategického Rrubrika naživo

s ministryní průmyslu a obchodu myšlení v CEVRO Institutu

V  podvečer 12. března 2019 naše amerických dolarů. MPO pod vede- Profesor Schueftan se na půdě státy nemají v DNA – majetné, vzdě-
Komora uspořádala diskuzní večer ním ministryně chce i nadále pokra- CEVRO v den sv. Valentýna podě- lané rodiny by měly mít co nejvíce
s ministryní průmyslu a obchodu čovat v intenzivní podpoře vztahů lil o řadu tradičně neláskyplných, dětí, zatím je to doménou nižších
Martou Novákovou, kde měli naši mezi českými a izraelskými firmami, bystrých, břitkých a na první dojem sociálních skupin. Evropě také chy-
členové možnost s  paní ministryní aby hospodářská relace mezi ČR kontroverzních postřehů z  oblasti bí odhodlání a ochota občanů brá-
debatovat na aktuální témata, kte- a Státem Izrael dosáhla nových, do- bezpečnosti a mezinárodní politiky. nit a obětovat se pro domov, vlast.
rá je zajímala. Dotazy byly směro- sud nepřekonaných hodnot. Sezení moderované Sašou Vondrou
vány na podporu exportu a apliko- mělo mnoho bouřlivých, potleskem Soumrak nad Evropou snad i díky
vaného výzkumu, průmyslu 4.0 či Text: Ondřej Bočkay, výkonný ředitel ČISOK odměněných vrcholů, hlavní posel- prof. Schueftanovi a jeho poslucha-
legislativní aktivitě MPO. Ministry- ství byla dvě. čům nenastane, jeho varování jsou
ně Nováková během debaty s ČI- Foto: archiv Komory však velmi závažná. Inspiraci pro
SOK zdůraznila, že Stát Izrael patří Zaprvé – stát by měl být směrem vizi fungování moderní západoev-
k nejdůležitějším obchodním part- dovnitř, ke svým občanům měkký, ropské civilizace máme a v  rámci
nerům ČR mimo Evropu, o čemž vlídný, demokratický. Navenek pak Komory s ní budeme pracovat.
svědčí skutečnost, že vzájemný ob- tvrdý, nekompromisní, nesmlouva-
chod dlouhodobě dynamicky roste ný, razantní. Taková například Evro- Text: Pavel Košek
a již přesahuje hranici jedné miliardy pa není. I druhé poučení evropské
Foto: CEVRO Institut

Ohlédnutí za Výročním Rrubrika naživo Výbor Ceny Arnošta Rrubrika naživo
setkáním
Lustiga zvolil laureáta za rok 2018

Tradiční Výroční setkání členů a J.E. Daniel Meron, velvyslanec Stá- Ve dnech 5. a 27. února 2019 se slavnostním ceremoniálu, který se
a přátel ČISOK se konalo dne 18. tu Izrael, kteří vystoupili s  krátkými uskutečnila dvě zasedání Výboru bude konat v květnu letošního roku.
prosince 2018 v paláci Žofín. Tento zdravicemi. Mezi hosty byla rovněž Ceny Arnošta Lustiga. Na prvním
nádherný prostor akcentoval ohléd- ministryně průmyslu a obchodu zasedání členové Výboru pod ve- R Text: redakce
nutí za významnými výročími obou Marta Nováková, ministr kultury An- dením profesora Jana Pirka diskuto- Foto: archiv Komory
zemí, které přinesl rok 2018. Stát tonín Staněk a mnoho dalších vý- vali o možných vhodných kandidá-
Izrael oslavil 70. let od svého vzni- znamných osobností z politické, tech, druhé setkání již bylo volební
ku a Česká republika 100. výročí akademické, a obchodní sféry. a vzešel z něj laureát Ceny Arnošta
založení republiky. Čestnými hosty Lustiga za rok 2018. Jméno laureáta
večera tak byli předseda Posla- R Text: redakce je zatím známo jen členům Výbo-
necké sněmovny Radek Vondráček Foto: archiv Komory ru, odtajněno bude tradičně až na

BULLETIN / ČISOK 6str. VYDÁNÍ 01 / 2019 Rrubrika noví členové

Představení nových členů ČISOK

AXONIA, a. s., je česká farmace- CEE Attorneys je mezinárodní Společnost COMIMPEX je na Společnost czi Protection, s. r. o.,
utická firma specializovaná na advokátní kancelář s  více než trhu již 28 let, má přes 50 kme- je založena bývalým příslušní-
marketing a prodej v ČR a SR na sto právníky a třinácti kanceláře- nových zaměstnanců a stabilní kem Policie ČR s  více než dva-
bázi výhradního zastoupení. Naši mi působící v  Bulharsku, České hospodářské výsledky. Poskytuje cetiletou zkušeností z  oblasti
obchodní zástupci navštěvují lé- republice, Litvě, Lotyšsku, Ma- projekty a realizace komplexních přepravy a ochrany mezinárod-
kaře a lékárny se zaměřením na ďarsku, Polsku, Rumunsku a na ICT řešení, dodává a spravuje ních a domácích VIP na nejvyšší
gynekologii. Prodáváme zejména Slovensku a mající partnerské síťové serverové infrastruktury, úrovni.
léky a zdravotnické prostředky. kanceláře v Číně, Indii, Japonsku, realizuje kamerové, docházkové
Na trhu už máme unikátní anti- Německu a na Ukrajině.Vedle a elektronické zabezpečovací Společnost posktuje tyto služby:
koncepci z Izraele – nitroděložní práva nemovitostí, soudních spo- systémy a provádí realizace NN • přepravu osob •
kuličku IUBTM Ballerine®. Věříme, rů a arbitráží se tým CEE Attor- a VN rozvodů. Dále zajišťuje ky-
že získáme výhradní zastoupe- neys zaměřuje zejména na oblast bernetickou a objektovou bez- • přepravu osob ozbrojeným řidičem •
ní v ČR a SR pro další inovativ- fúzí a akvizic, práva obchodních pečnost, v rámci které spolupra- • ochranua osob ochranným týmem •
ní izraelské produkty z  oblasti společností, práva duševního cuje na projektech s  Univerzitou
medicíny. vlastnictví a pracovní právo a dal- obrany a Armádou ČR. Je držite- Pořádá kurzy pro řidiče:
ších. Mezi klienty CEE Attorneys lem osvědčení NBÚ pro přístup • pro řidiče začátečníky •
patří významné nadnárodní i lo- a tvorbu utajovaných informací.
kální společnosti a fyzické osoby, Zákazníci společnosti jsou jak • pro aktivní řidiče •
které náleží mezi nejúspěšnější malé, střední a velké společnosti • pro řidiče V •
ve svých oborech podnikání. ze soukromé sféry, tak významné
státní instituce z  veřejného sek-
toru.Společnost COMIMPEX je
jedním z partnerů projektu Men-
del Quarter: Vědecko-výzkumné-
ho kampusu BRNO o rozloze cca
40  000 m2, který je za podpory
ČISOK zaměřen na spolupráci
českých a izraelských firem.

Deluvis Wealth Management se FINREG PARTNERS se zaměřuje Společnost VDT Technology, a. s., SAGITTA je významným velko-
věnuje správě soukromých a fi- na právo finančního a kapitálové- je českou společností, která je obchodem s oční optikou zalo-
remních financí v  České republi- ho trhu. Svým klientům poskytu- díky partnerství s předními svě- ženým 9. 3. 1993. Je výhradním
ce a na Slovensku. Jako součást je poradenství zejména ve třech tovými dodavateli bezpečnost- dovozcem brýlových obrub špič-
jedné z největších investičních základních oblastech – FinTech, ních řešení a služeb významným kových světových výrobců zna-
skupin v  „Československu“ spra- finanční služby (včetně bankov- lokálním partnerem se silným ček Jaguar, Davidoff, ELLE, Calvin
vuje krátkodobé a dlouhodobé ních činností) a investiční fondy zázemím a týmem zkušených Klein, SEIKO, Salvatore Ferraga-
finance klientům dosahujím fix- (asset management). Cílem kan- odborníků. Pomáháme zákazní- mo, Blackfin, Lacoste, Nike aj.
ních či minimálně volatilních vý- celáře je zachovat a rozvíjet vy- kům s implementací inovativních pro privátní oční optiky České
nosů vysoce nad úrovní bankov- soce odborné a specializované a komplexních technologických republiky. Od května 2018 je au-
ních vkladů. Jistota investic je pro poradenství pro klienty z výše řešení se specializací na oblas- torizovaným distributorem uni-
nás primární hodnotou. Investu- uvedených odvětví, a to včetně ti zabezpečení kritických infra- kátního digitálního čtecího zaří-
jeme v regionu CEE do fixních ak- fintechových klientů ze státu Iz- struktur, systémů inteligentního zení ORCAM www.orcameye.cz
tiv, která generují stabilní výnosy. rael při podnikání v České repub- řízení dopravy, technologií inteli- s prvky umělé inteligence izrael-
lice. Zakladateli advokátní kan- gentních budov, systémů digitál- ského výrobce ORCAM. SAGITTA
celáře jsou advokáti a uznávaní ního modelování na IoT platfor- dlouhodobě poskytuje podporu
experti na právo finančních trhů mě MindSphere a systémů pro organizacím na pomoc nevido-
– Jan Šovar a Ondřej Mikula. vnitřní bezpečnost měst, zejmé- mých a slabozrakým, školám
na analytických SW nadstaveb a uměleckým institucím.
kamerových systémů.

BULLETIN / ČISOK 7str. VYDÁNÍ 01 / 2019

Štěpán Ašer je členem předsta- JUDr. Ivan Chocholouš je part- doc. RNDr. Vojtěch Petráček , CSc. Vladimír Polách má desetile-
venstva a generálním ředitelem nerem pražské kanceláře Amrop si za svou kariéru prošel mnoha tou praxi v poskytování právních
J&T BANKY zodpovědným za Dr. Kaufmann & Partner, a. s. Ve významnými institucemi včet- služeb v mezinárodním prostře-
strategický rozvoj na českém společnosti Amrop Dr. Kaufmann ně těch zahraničních. Od roku dí. Působil v advokátní kanceláři
a slovenském trhu. V  oblasti fi- & Partner, a. s., která je zaměřena 2004 působil na Fakultě jaderné Weil Gotshal & Manges a nyní
nancí, investic a bankovnictví se na executive search a je členem a fyzikálně-inženýrské ČVUT, kde působí ve Squire Patton Boggs.
pohybuje přes dvacet let. V  po- mezinárodního sdružení Amrop, se v roce 2007 stal docentem. Zaměřuje se na energetiku, au-
čátcích své kariéry působil jako jež působí se sedmdesáti pěti Vede vědecký tým pracující v ex- tomobilový průmysl, real estate
analytik a později jako portfolio členskými kancelářemi ve čtyři- perimentech ALICE, CBM a AE- a finance. Specializuje se na ře-
manažer ve společnosti Credit ceti devíti zemích světa, pracuje GIS. V rámci experimentu ALICE šení obchodních sporů včetně
Suisse Asset Management. Asset od ledna 2003 a zaměřuje se na byl za návrh a realizaci lineárního mezinárodních arbitráží, trestní-
managementu se zaměřením oblast financí, průmyslu, life sci- křemíkového driftového detek- ho práva, regulatorních otázek
na institucionální klienty se vě- ences, médií a všeobecného ma- toru (SDD) v roce 1998 oceněn a souvisejících právních oblastí.
noval také v  České spořitelně. nagementu. Jakožto partner se Cenou AV ČR pro mladé vědecké ČR má v Izraeli vynikající renomé
V  letech 1999 -2002 byl členem aktivně účastní mezinárodních pracovníky. Hlavními obory jeho – zde vidí společenský a obchod-
představenstva Commerz Asset aktivit v rámci skupiny Amrop zájmu je fyzika, a to experimen- ní potenciál.
Management odpovědným za Group. Spolupracuje rovněž na tální, relativistická fyzika těžkých
řízení portfolií a prodej, odkud manažerských auditech a zadá- iontů, fyzika subatomová a fyzika
přešel do J&T. Štěpán Ašer je ních souvisejících s coachingem. ultra-relativistických jaderných
absolventem School of Bussi- Ivan vystudoval Právnickou fa- srážek a částicová fyzika. Od roku
ness and Public Management na kultu Univerzity Karlovy v Praze. 2010 do roku 2015 byl prorekto-
George Washington University ve Absolvoval specializované kurzy rem pro vědu a výzkum na ČVUT
Washingtonu se specializací na na Ashridge College, UK, a Stan- v Praze. Od února 2018 je rekto-
finance a finanční trhy. Následně ford University, Cal., USA. Hovoří rem ČVUT.
vystudoval MBA na Rochester In- plynně česky, anglicky a rusky.
stitute of Technology.

Miroslav Singer je hlavní ekonom, Linda Štucbartová se věnuje po-
ředitel pro vztahy s  institucemi radenství, působí v akademické
a člen EXCO v Generali CEE Hol- sféře (Rada pro komercionaliza-
ding. Je rovněž předseda a člen ci UK, TA ČR) a jejím koníčkem je
dozorčích rad pojišťoven skupi- psaní. Založila firmu Diversio za-
ny Generali v ČR, na Slovensku měřenou na pořádání ženských
a Slovinsku a místopředseda DR podnikatelských misí a technolo-
MONETA Money Bank, vyučuje gických letních táborů pro mlá-
na VŠE Praha. V  letech 2005– dež.   Je partnerkou v globálním
2016 působil jako viceguvernér start-upu ATAIRU (leadershipové
a guvernér ČNB. V  období let a vzdělávací programy na zákla-
1991–1995 byl zástupcem ředi- dě přístupu Talent Dynamic).  Má
tele na CERGE UK a NHÚ AVČR. více než desetiletou zkušenost
Od roku 1995 do roku 1996 DR na seniorských pozicích v IT,
a představenstvo České pojišťov- službách a výrobě včetně půso-
ny. 1996-2001 manažerské po- bení ve ŠKODA AUTO a šest let
zice včetně pozice generálního byla ve vedení diplomatické aka-
ředitele ve skupině Expandia. demie Ministerstva zahraničních
2001–2005 pracoval v PWC jako věcí.   Udělala více než dvě stě
ředitel pro restrukturalizace. Zís- padesát rozhovorů s významný-
kal ocenění „Centrální bankéř mi osobnostmi pro Czech and
Evropy“ (The Banker 2014). Vy- Slovak Leaders Magazine. Je
studoval VŠE Praha. Ing. (1991) autorkou knihy Velvyslanci i bez
a University of Pittsburgh, PhD, diplomatického pasu. Studovala
ekonomie (1995). v Oxfordu a Ženevě. Linda je ak-
tivní členkou Rotary Club Prague
International.

BULLETIN / ČISOK 8str. VYDÁNÍ 01 / 2019 Ffotogalerie noví členové

Setkání s novými členy ČISOK

V Mramorovém sálu České spoři-
telny jsme 26. února 2019 vítali nové
členy. Před zaplněným sálem se
představilo celkem třináct nových
členů, kteří za uplynulý rok vstoupi-
li do Komory. Od presidenta ČISOK
Pavla Smutného při této příležitos-
ti obdrželi členské listy. Večer se
nesl v  přátelské atmosféře a po za-
jímavých prezentacích byl prostor
pro další networking u sklenky vína.
Všechny u nás v Komoře vítáme a tě-
šíme se na další spolupráci.

ČESKO-IZRAELSKÁ SMÍŠENÁ OBCHODNÍ KOMORA REDAKČNÍ RADA: GRAFICKÉ PRÁCE A VÝROBA:
[email protected] +420 777 257 746
Václavské nám. 802/56, 110 00, Praha 1, Česká republika Ondřej Bočkay - předseda
tel.: +420 224 032 161, e-mail: [email protected] Petr Solil - místopředseda www.flukeatelier.cz

www.cisok.cz Pavel Košek - člen
CeskoizraelskaSmisenaObchodniKomora Gabriela Horká - editor
@C_I_S_O_K vydáno: 20. 04. 2019 v Praze


Click to View FlipBook Version
Previous Book
inSPIREd Art & Literary Magazine 18-19
Next Book
Brochure_English