The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info, 2017-12-12 03:19:16

ČISOK bulletin 2017-03

2017-03-bulletin-cisok

2017 3

ministr
Ofir Akunis

navštívil Českou republiku

Na konci června navštívil Českou republiku izraelský mi- Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd i do foto: Milan Mošna
nistr pro vědu, výzkum a  vesmír Ofir Akunis. Do Prahy Institutu informatiky, robotiky a  kybernetiky na ČVUT.
přijel na pozvání vicepremiéra Pavla Bělobrádka, s nímž Komora při příležitosti této návštěvy uspořádala pro mi-
jednal o  možnostech dalšího prohloubení spolupráce nistra Akunise slavnostní večeři, které se zúčastnil v do-
obou zemí na poli VVI. Součástí dvoudenní oficiální ná- provodu vybraných členů své delegace. Mezi hosty byl
vštěvy byla tisková konference i návštěva špičkových vý- rovněž izraelský velvyslanec Daniel Meron, vědecká diplo-
zkumných center. Ministr Akunis se tak podíval do lasero- matka Delana Mikolášová, členové Rady ČISOK a  vý-
vého centra ELI Beamlines v  Dolních Břežanech, do znamní zástupci byznysu v oblasti VVI.

ČISOK - BULLETIN 03/2017 | STR.2

TÉMA

Slavnostní večeře u příležitosti návštěvy
izraelského ministra Ofira Akunise v ČR

Foto: Milan Mošna

IZRAEL

Herclijská konference

Letošní Herclijská konference, v pořadí již sedm- Mezi řečníky letos chyběli ministři zahraničí Čechů více. Rozhodně se nikdo nebude nu-
náctá, nesla název: Israel’s  Strategic Balance: či obrany z Evropy, o to více však byla konfe- dit, většina debat bude naopak bezpochyby
Opportunities and Risks. Tradičně se tedy vě- rence neformální a obsahově možná i svěžej- opět velmi inspirativních.
novala situaci v  samotném Izraeli i  na širším ší. Oproti minulým ročníkům byla však velmi
Blízkém východě. Konference se konala od slabá účast hostů z  České republiky. Přejme Text: Tomáš Pojar, vicepresident ČISOK
20. do 22. června 2017 a probírány zde byly iz- si, aby se v  roce následujícím zúčastnilo Zdroj fotografií: www.herzliyaconference.org
raelské vztahy s  Egyptem a  Jordánskem stejně
jako dnes užší, byť neveřejné vztahy se zeměmi
Perského zálivu. Patřičný prostor získaly samo-
zřejmě i války v Sýrii, Iráku, Libyi, Jemenu a situa-
ce v  sousedním Libanonu, nechyběly debaty
o Islámském státě, Al­‑Káidě i o dnešním úhlav-
ním nepříteli Izraele Íránu. V  neposlední řadě
byla důkladně probírána ne zcela zřejmá politi-
ka nové americké administrativy.

Na konferenci vystoupili jako již tradičně
přední izraelští politici, zástupci bezpečnost-
ních složek a  byznysu, analytici a  novináři.

ČISOK - BULLETIN 03/2017 | STR.3

SPOLUPRÁCE

Intenzivní Češi darovali Izraeli nový
spolupráce mezi
ČR a Izraelem požární vůz
v oblasti zajištění
vodní bezpečnosti V  listopadu loňského roku zachvátily Izrael plošné požáry. Bylo bolestné
pozorovat, jak hoří lesy, které Keren Kayemeth Leisrael– Židovský národní fond
Komora pokračuje v intenzivním prohlubo- po desetiletí vysazoval a které již změnily tvář i mikroklima krajiny.
vání spolupráce v oblasti vodní bezpečnosti,
vodohospodářských technologií a přenosu Česká pobočka KKL –ŽNF se tehdy obrátila s na-
zkušeností mezi Českou republikou a  Izra- léhavou žádostí o  pomoc na všechny své spon-
elem. Společně s  Ministerstvem životního zory a  přátele, abychom pomohli při obnově
prostředí se podařilo zorganizovat návštěvu materiálu hasičů, vyčištění lesů a  jejich pozdější
izraelských expertů, představitelů minister- revitalizaci. Také Česko­‑izraelská smíšená obchod-
stva ekonomie, ministerstva ochrany život- ní komora a někteří její členové rychle přispěchali
ního prostředí a  Izraelské vodního úřadu, s pomocnou rukou a patří jim za to naše poděko-
kteří se účastnili ve dnech 20. a 21. června vání a uznání.
dvou seminářů v Praze. Druhý ze zmiňova-
ných seminářů zaměřený na problematiku Výbor české pobočky KKL spolu s Federací židov- malá slavnost: ministři Milan Chovanec
water managementu pořádala v prostorech ských obcí oslovil se žádostí o  pomoc hasičům a Michaela Marksová jménem vlády ČR předali
Mramorového sálu České spořitelny naše KKL také vládu České republiky. Při požárech sho- nový vůz prezidentovi KKL – JNF Danymu Ataro-
Komora. Úvodní slovo patřilo vicepresiden- řely i hasičské vozy a bylo třeba vozový park dopl- vi. Oba ministři také zasadili v Českém lese sym-
tu ČISOK Jiřímu Maceškovi, poté již o téma- nit. Zároveň jsme v tom viděli mimořádnou příle- bolický strom, karob. Slavnosti se zúčastnili i zá-
tu hovořili odborníci z Izraele. žitost, jak na izraelském trhu představit naše vozy stupci Izraelsko­‑české obchodní komory,
Tatra a ukázat, že jsou vhodné i k hašení v těžkém představitelé Hasičského záchranného sboru ČR
Semináře byly zaměřeny na předání zku- terénu. Vláda velmi pružně reagovala a  přijala i jejich izraelští partneři a další osobnosti.
šeností se státní správou a  regulatorními rozhodnutí mimořádně uvolnit prostředky na za-
rámci řízení v  oblasti vody a  možnostech koupení takového vozu jako daru pro hasiče KKL. (redakčně kráceno, plné znění na www.cisok.cz)
obchodní spolupráce se zaměřením na Česká republika tak učinila jako jedna z mála zemí
přípravy návštěvy největšího vodohospo- EU, ne­­‑li jediná. Text: Michal Pacovský, prezident České pobočky
dářského veletrhu v  Izraeli v  říjnu tohoto Foto: KKL‑­ JNF
roku – WATEC 2017. Poté nastala etapa, kdy bylo nutné vyřešit mnoho
technických problémů jak s vlastním vozem, tak
Český rozhlas se během obou seminářů vý- s jeho požární nástavbou, protože vybavení čes-
znamnou měrou zasloužil o  podporu vy- kých a izraelských hasičů se v řadě ohledů liší. Vý-
světlení důležitosti otázek v zajištění kvality, sledkem je požární speciál na podvozku Tatra
dostupnosti a  bezpečnosti vodního systé- Phoenix. V  Českém lese tak 24.  srpna proběhla
mu v ČR pro širokou veřejnost. Týden vody
v  Českém rozhlase měl značnou sledova- FESTIVAL
nost a  ohlas, dokonce po desítkách let se IZRAELSKÉHO
poprvé na jeden den změnila časomíra ze
šesti pípnutí na zvuk šesti kapek padající FILMU
vody. Každý večer byla vysílána dramatizace
knihy, kterou podpořila i  naše Komora – 19.–22. 10. 2017
– Budiž voda. Autor knihy Budiž voda,
Seth  M. Siegel, nadále pomáhá spolupráci KINO PILOTŮ, PRAHA
mezi ČR a  Izraelem.V  červenci se sešel na
jednání v  New Yorku s  ministrem životní Kolnoacz | www.kolnoa.cz
prostředí Richardem Brabcem (viz  foto)
a dohodli další užší spolupráci.

Text: Roman Lesný, člen ČISOK
Foto: Ministerstvo životního prostředí

Embassy of Israel

Kolnoa-inz-CISOK-132x125,5-HR.indd 1 12.09.17 16:50

Střední Čechy s  Prahou ve svém středu
jsou díky vysoké koncentraci univerzit,
vědeckých pracovišť a  průmyslových
podniků předurčeny k  tomu být lídry
technologického výzkumu a  vývoje v  ČR.
K  tomu, abychom z  myšlenky vytvořili
know­‑how a  dovedli ho k  ziskovému
byznysu, potřebujeme ostrovy pozitivní
deviace, kde se takové procesy přeměny
mohou uskutečnit snadněji a  rychleji než
kdekoli jinde. A  na jižním okraji Prahy
takové místo vzniká. Jmenuje se STAR  –
Science and Technology Advanced Region.
Mezi Dolními Břežany a Vestcem se daří na
ploše 6 km2 koncentrovat špičkovou vědu,
technologické firmy, podporu inovací,
kvalitní infrastrukturu a nadšené lidi.

„Mám rád dlouhodobé projekty a strategické
vize. Jsem přesvědčen, že STAR je na nejlepší
cestě směřující k  úspěšnému vědecko­
‑technologickému klastru mezinárodního
významu. Během pár let se zde podařilo
zkoncentrovat výzkum a  firmy působící
v  oblasti biomedicíny, biotechnologií, laserů
a  materiálových věd. Do této oblasti bylo
nainvestováno více než 10 miliard Kč
z veřejných zdrojů. Nyní přitékají miliardy ze
zdrojů soukromých. Cesta k cíli je však ještě
dlouhá a  je potřeba si brát dobré příklady
ze světa. Izrael a jeho technologický zázrak je
pro STAR velkou inspirací. Věřím, že výměna
zkušeností s  Izraelem nám v  budování
klastru STAR výrazně pomůže.“

Věslav Michalik

předseda Správní rady STAR, radní
Středočeského kraje pro oblast
hospodářského a  regionálního rozvoje
včetně evropských fondů a rozvoje venkova,
starosta Dolních Břežan.

10 mld. Kč Unikátní laserové cent- Unikátní výzkumně­
rum zaměřené na vybu- ‑vývojové pracoviště,
investováno dování a dlouhodobý pro- které se zaměřuje na rea-
do výzkumné voz nejintenzivnějšího laserového systému lizaci nových technicky a  technologicky
a inovační struktury na světě s využitím pro český i mezinárod- vyspělých řešení a produktů při využití adi-
ní výzkum. tivní výroby kovů.
3 mld. Kč
Klíčová evropská tech- Dceřiná spo-
investováno nologická infrastruktu- lečnost Rigaku
do doprovodné ra pro vývoj laserů pro Corporation
infrastruktury aplikační sféru. (Japonsko) představuje evropské
centrum excelence vývoje a  výroby
3 mld. Kč Iniciátor a  koordinátor v  oblasti rentgenové optiky, rent-
tvorby nástrojů pro pod- genových detektorů a zdrojů a sou-
investováno poru výzkumu, vývoje visejících vědeckých produktů pro
do high­‑tech firem a inovací na území Středo- průmysl a výzkum.
českého kraje.

Investičně atraktivní
region roku 2016

CzechInvest ocenil významné

investiční počiny loňského roku.

Vyhlášení soutěže Investor

a  podnikatelská nemovitost roku

2016 se konalo ve čtvrtek 15. 6. 2017

na Žofíně. Letos poprvé byla

vyhlašována kategorie Investičně

atraktivní region ČR, v  rámci

které proběhlo hodnocení měst,

obcí a  jejich sdružení za aktivní

přístup k  rozvoji podnikatelského

a  investičního prostředí. Po

regionálních kolech, které byly

součástí letošního ročníku výzkumu

Město pro byznys, si cenu za

1. místo v  kategorii Investičně

atraktivní region odnesli zástupci

STAR Regionu, sdružení obcí Dolní

Břežany, Zlatníky-Hodkovice

a Vestec. Ceny za 2. a 3. místo získala

města Kunovice a Třinec.

Inovační cent- Česká biotechnologic-
ká firma, která již déle
rum nabízející co­ než 25  let poskytuje
svým zákazníkům, ze-
‑workingové pro- jména nemocničním i  soukromým la-
boratořím, kvalitní soupravy pro labo-
story, mentoring a  koučink, pomoc při ratorní diagnostiku

hledání finančních zdrojů pro realizaci

projektů s inovačním potenciálem.

Vědecké centrum Firma navrhuje, vyvíjí,
excelence v  oblas- vyrábí a  prostřednic-
ti biotechnologií tvím celosvětové dis-
a  biomedicíny, je- tribuční sítě prodává
hož hlavním cílem reagencie a  komplexní soupravy pro vý-
je detailní poznání zkumné a  in vitro diagnostické aplikace
organismů na mo- zejména v  oblasti diagnostiky alergií, po-
lekulární úrovni, které bude inspirací pro ruch imunitního systému a  onemocnění
aplikovaný výzkum a vývoj nových léčeb- rakovinného původu pomocí průtokové
ných postupů. cytometrie.

KOMORA ČISOK - BULLETIN 03/2017 | STR.6
Rada

Pavel Smutný Jiří Maceška Tomáš Pojar Milan Hašek Michal Kadera Martin Kult
president vicepresident vicepresident

Advokát, podnikatel, Vystudoval fakultu ob- Vystudoval Univerzitu Absolvoval Southwes- Vystudoval práva na Vystudoval obor elek-
mecenáš a  filantrop. chodní na VŠE. V  po- Karlovu a  Interdiscipli- tern Graduate School Západočeské univerzi- tronické počítače na
Je společníkem advo- sledních letech působil nary Institute v  Izraeli, of Banking v Dallasu. Do tě v  Plzni a  Universität ČVUT v  Praze a  zís-
kátní kanceláře CÍSAŘ, ve správních orgánech poté se pohyboval v ne- České spořitelny,  a.  s., Passau v  Německu. Pů- kal  MBA v  oblasti ma-
ČEŠKA, SMUTNÝ, s. r. o., společností ve vlastnic- ziskovém sektoru, diplo- nastoupil v  roce 1996, sobil v Senátu PČR a na nagement a  leadership.
a  presidentem nadační- tví státu. Předtím pra- macii a dnes působí jako po její privatizaci vybu- Ministerstvu školství, Zastává funkci Senior
ho fondu BOHEMIAN coval v  diplomatických prorektor Vysoké školy doval nový útvar komu- mládeže a  tělovýchovy. VP ve společnosti NESS
HERITAGE FUND. Ve své službách (Stálá mise ČR CEVRO Institut a  bez- nálního bankovnictví, Vedl CEBRE  – Českou Technologies, profesně
právní praxi se speciali- při OECD v  Paříži) a  ve pečnostní konzultant.Ve který vede doposud pod podnikatelskou repre- se věnuje dodávkám
zuje zejména na meziná- vedoucích funkcích stát- volném čase se zabývá názvem Veřejný a nezis- zentaci v  Bruselu zastu- inovativních informač-
rodní investiční vztahy ní správy (Ministerstvo ornitologií. kový sektor. Odpovídá pující zájmy českého ních systémů, jejich inte-
a  obchodní právo. Vy- průmyslu a  obchodu). i za útvary realitních ob- průmyslu v  evropském graci a vývoji SW řešení.
studoval Právnickou fa- Ve volném čase rád na- V čem může Komora chodů a sociálního ban- rozhodovacím procesu. Ve svém volném čase se
kultu Univerzity Karlovy vštěvuje koncerty vážné pomoci novým kovnictví. Aktivně spor- Od roku 2012 je ředi- věnuje sportu a rodině.
a absolvoval studijní stáž hudby, operu a balet. Při i stávajícím členům? tuje, věnuje se stolnímu telem vnějších vztahů
na pařížské Sorbonně. sportovním vyžití dává tenisu, tenisu a lyžování. ŠKODA AUTO odpo- V čem může Komora
Mezi jeho záliby patří přednost plavání a  cyk- Najít partnery v  Izraeli Zajímá se rovněž o  kul- vědným za public affairs, pomoci novým
historie, volný čas také listice. a  podílet se na činnosti turu a historii. společenskou odpověd- i stávajícím členům?
rád věnuje zvelebování jedné z  nejlépe fungují- nost a  veřejnou podpo-
své zahrady. V čem může Komora cích obchodních komor V čem může Komora ru. Ve volném čase rád Při aktivním přístupu
pomoci novým v České republice. pomoci novým cestuje, věnuje se spor- znamená ČISOK pro své
V čem může Komora i stávajícím členům? i stávajícím členům? tu, vysokohorské turisti- členy značný růstový
pomoci novým Jaká je vaše nejlepší ce a jezdí na motorce. obchodní potenciál jak
i stávajícím členům? Novým i  stávajícím čle- zkušenost či Jedním z přínosů může na našich trzích, tak při
nům Komora nabízí vzpomínka z Izraele? být pomoc veřejnosti V čem může Komora exportu či dodávkách na
Komora je především vytváření příležitostí lépe se orientovat pomoci novým třetí trhy.
velké společenství, které pro obchodní kontakty Izrael je po všech strán- v  česko­‑izraelských i stávajícím členům?
je ideálním místem pro a  spolupráci jak členů kách fascinující a  inspi- vztazích, prezentovat Jaká je vaše nejlepší
vznik zajímavých názo- navzájem, tak i s nečlen- rativní země. zájem izraelské spo- Jde o  unikátní a  inspi- zkušenost či
rů, myšlenek i kontaktů. skými subjekty. Členové lečnosti poznat a  po- rativní platformu nejen vzpomínka z Izraele?
Naše politika je tyto nalézají inspiraci, moti- chopit její otevřenost s vazbou na Izrael.
hodnoty umocňovat vaci a podporu. Komora dalším společnostem. Na svých izraelských
a  provokovat. Izrael je je i místem k navazování Jaká je vaše nejlepší přátelích a  obchod-
více než kdykoliv jindy neformálních kontaktů. Přínosem může být zkušenost či ních partnerech zvláště
zdrojem silné inspirace, i praktické a oboustran- vzpomínka z Izraele? oceňuji velmi přátel-
což přesahuje rámec Jaká je vaše nejlepší ně výhodné provázání ský a  otevřený přístup
Komory a  stává se ve- zkušenost či kontaktů na firmy či Soukromá prohlídka Je- k  hledání nových řešení
řejným faktem. Nepopi- vzpomínka z Izraele? instituce v  různých zá- ruzaléma, izraelské jídlo, a také schopnost realizo-
ratelným přínosem jsou jmových oblastech  – telavivské pláže a  uni- vat velmi cílené aktivity
obchodní a  vědecké Nejlepší vzpomínkou je vědecké, finanční, kátní příběh Masady. zaměřené na úspěch.
kontakty, na nichž s na- uzavření dohody o  vol- obchodní, bezpečnost-
šimi členy pracujeme. ném obchodu mezi ČR ní a jistě i kulturní.
To ovšem pokládám za a  Izraelem, což ve svém
samozřejmost. čase znamenalo vyvr- Jaká je vaše nejlepší
cholení procesu znovu- zkušenost či
Jaká je Vaše nejlepší navázání vzájemných vzpomínka z Izraele?
zkušenost či vztahů mezi oběma ze-
vzpomínka z Izraele? měmi. Pro mě byl asi největší
zážitek návštěva Jeruza-
Vždy je to o lidech. Mám léma. Už na první po-
výjimečné privilegium hled je to centrum všeho
a  štěstí setkávat se v  Iz- dění, velmi živé multiná-
raeli výhradně s  lidmi, boženské město s  jedi-
kteří něco velkého do- nečnou atmosférou.
kázali a jejichž činy mají
váhu. Setkání s nimi jsou
pro mě inspirací a čistou
radostí.

ČISOK - BULLETIN 03/2017 | STR.7

Pavel Kysilka Petr Mothejl Jan Vrátník Jiří Schlanger Michal
Zahradníček

Vystudoval Vysokou Absolvoval studium na Vystudoval Západočes- Vystudoval Přírodo- Vystudoval VUT v  Brně
školu ekonomickou. Za- fakultě pozemního sta- kou univerzitu a  Uni- vědeckou fakultu UK a Universitu v Darmstad-
stával pozici výkonného vitelství ČVUT. Od roku versity of Twente se za- se specializací chemie, tu, obor ekonomika a ří-
guvernéra České národ- 1992 je spolumajitelem měřením na strojírenství patnáct let pracoval zení. V roce 2001 dokon-
ní banky a  generálního společnosti DEKONTA. a ekonomiku. Patnáct let jako vědecko­‑technický čil MBA na PIBS a Man-
ředitele České spořitel- V rámci profesní dráhy se pracoval v  bankovním pracovník ve farmaceu- chester University. Je
ny, pracoval pro Mezi- specializuje na chemic- sektoru, kde se věnoval tickém výzkumu, dvacet spolumajitelem a  zakla-
národní měnový fond. kou a  environmentální poradenství v  oblasti let vedl Odborový svaz datelem několika spo-
Je zakladatelem a  před- bezpečnost, zejména sa- podnikových financí, zdravotnictví a  sociální lečností v  oborech in-
sedou 6D Academy naci lokalit zamořených fúzí a  akvizic a  investič- péče ČR a  podílel se na formačních technologií,
a  prezidentem festivalu silně toxickými látkami. ního bankovnictví (jako sociálním dialogu v  ČR biomedicíny a  energeti-
Smetanova Litomyšl. Ve Mezi jeho zájmy patří předseda představen- i  EU, zastával též funkci ky. Tyto společnosti mají
volném čase se věnuje sportovní a taktická střel- stva ERSTE Corporate Fi- náměstka ministra zdra- mezinárodní působnost,
hudbě a  horské cyklis- ba, pilotování jednomo- nance, a. s.). Působil také votnictví. Nyní je místo- fungují celkem v  se-
tice. torového letadla a  jízda v  oblasti venture kapi- předsedou Rady ústavu dmnácti zemích světa
na motorce. tálu. Věnuje se regionál- VÚ balneologický, v. v. i. (EU, Rusko, USA, Izrael,
V čem může Komora nímu rozvoji (je členem Věnuje se digitální an- Indonésie, Singapur,
pomoci novým V čem může Komora dozorčí rady RRA Plzeň- tropologii, pracuje na Turecko, Maroko aj.).
i stávajícím členům? pomoci novým ského kraje) a  podpoře projektech ve zdravotní
i stávajícím členům? inovačních firem. Ve vol- a sociální oblasti a před- V čem může Komora
Za maximálně přínosné ném čase dává přednost náší na vysoké škole. pomoci novým
považuji zprostředko- Komora pomáhá členům kulturním a sportovním i stávajícím členům?
vání unikátních ob- svou vynikající prestiží aktivitám, zejména golfu V čem může Komora
chodních a  investičních a  schopností předklá- a cestování. pomoci novým Především jako vhled do
kontaktů a  organizaci dat aktuální témata ne- i stávajícím členům? problematiky, jak vytvo-
setkání s klíčovými lidmi jen v  oblasti obchodu V čem může Komora řit jednu z  nejmladších
nad zásadními obchod- a  rozvoje podnikání, ale pomoci novým Nacházet partnery, reali- a  nejmenších ekonomik
ními, výzkumnými, vý- i  v  oblastech celospole- i stávajícím členům? zovat společné projekty světa současně jednou
vojovými a  bezpečnost- čensky aktuálních, zejmé- výroby, služeb, obchodu z  nejvýkonnějších eko-
ními tématy. na s přesahem do zahra- Komora pomáhá s  vel- a  VVI, realizovat se ve nomik. Jednalo se o pro-
niční politiky za účasti mi důležitou složkou společenství firem a  lidí ces, který Izrael vytvářel
Jaká je vaše nejlepší vrcholných představitelů úspěchu při podnikání vyznávajících společné několik desetiletí a  Ko-
zkušenost či ČR a Izraele. - s kontakty na izraelské hodnoty. mora umí nalézt pro
vzpomínka z Izraele? společnosti a  podnika- každého člena sféru,
Jaká je vaše nejlepší tele. Dokáže připravit Jaká je vaše nejlepší která ho zajímá, od fun-
Znovu a znovu mne do- zkušenost či členy, kteří vstupují na zkušenost či gování státní správy přes
stane intenzivní kombi- vzpomínka z Izraele? izraelský trh, na rozdílné vzpomínka z Izraele? řízení výzkumu až po
nace velmi přímočarých kulturní a podnikatelské jednotlivé sektory prů-
a efektivních pracovních Dlouhodobě je jedna návyky. Firmy, které s iz- Dynamika celé společ- myslu.
jednání s  poznáváním z  nejlepších zkušeností raelským prostředím již nosti včetně implemen-
fascinující historie a pří- z  Izraele schopnost této mají zkušenosti, dokáže tace výsledků VVI do Jaká je vaše nejlepší
tomnosti nám tolik společnosti efektivně podpořit díky své auto- praxe a života. zkušenost či
mentálně blízké země. řešit problémy. Ať již ritě a vztahům na státní vzpomínka z Izraele?
v  otázce bezpečnosti či správu v ČR i Izraeli.
obchodu a  spolupráce. Projev Benjamina Ne-
Nebyrokratický, přímý Jaká je vaše nejlepší tanjahua ke členům
a  efektivní způsob vzá- zkušenost či ČISOK a  vládní delegaci
jemného jednání, který vzpomínka z Izraele? v roce 2016 na téma „Jak
posléze přerůstá v  přá- se buduje silná a konku-
telství a  důvěru je to, co Má nejlepší vzpomín- renceschopná vlast“.
potřebujeme načerpat ka je na první návštěvu
a  realizovat ve svých ži- mystického Jeruzaléma
votech  – často nám to - Chrámu Božího hrobu
chybí. za rozbřesku a  raní pěší
výstup na Masadu.

KOMORA ČISOK - BULLETIN 03/2017 | STR.8
Revizní komise

Jaroslav Javornický Jan Daňhel Radek Levíček ZošaVyoralová
předseda
Vystudoval obchodní fakultu Vysoké Vystudoval Mendelovu univerzitu Původním povoláním porodní asis-
Vystudoval právnickou fakultu Uni- školy ekonomické v Praze, obor zahra- v  Brně, Fakultu lesního inženýrství. tentka, později pracovala ve veřej-
verzity Karlovy v  Praze. Většinu své niční obchod. Od roku 1993 podniká. Největší část své kariéry pracoval ném i  soukromém sektoru v  Brně.
profesní dráhy se věnuje developer- Jeho firma Oradata,  s.  r.  o. dováží do v sektoru ITC, dále řídil podniky agro- Téměř dvacet let je výkonnou ře-
ství, spolupracoval s mnoha izraelský- ČR nejrůznější výrobky, z  nichž pod- chemické a  strojírenské. Nyní posky- ditelkou Židovské agentury a  Ži-
mi firmami, které pomáhal etablovat statná část pochází z Izraele. Žije v Pra- tuje služby jako byznys konzultant pro dovského národního fondu včetně
na našem trhu. Jako jednatel společ- ze, je ženatý a  má dva syny. Ve svém soukromé investory. Ve volném čase působení v ČISOK.
nosti Profil servis, s. r. o. je spoluzaklá- volném čase hraje závodně šachy, je rád chodí do lesa a za kulturou.
dajícím členem Komory. i  šachovým trenérem a  vede také ša- Jaká je vaše nejlepší zkušenost či
chové kroužky na školách, mimo jiné Jaká je vaše nejlepší zkušenost vzpomínka spjatá s Komorou?
Ve volném čase se věnuje své druhé i na Lauderových školách. či vzpomínka spjatá s Komorou? Vybrat zajímavost či zkušenost z to-
profesi - vinařství SPIELBERG v Archle- Udělování ceny Arnošta Lustiga a ofi- hoto dlouholetého působení v  Ko-
bově, které před několika týdny získa- Jaká je vaše nejlepší zkušenost ciální prezidentská návštěva Izraele moře je velmi těžké, a tak tvrdím, že
lo prvenství v  prestižní soutěži Vinař či vzpomínka spjatá s Komorou? spolupořádaná Komorou v roce 2013. to nejlepší bylo, je a  doufám bude
roku ČR 2017. Na Komoře se mi líbí soudržnost na- setkávání se spoustou chytrých, zají-
šich členů. Kdykoliv něco potřebuji mavých a zkušených lidí.
Jaká je vaše nejlepší zkušenost a vím, že se tím zabývá jiný člen, vždy
či vzpomínka spjatá s Komorou? najdu snahu porozumět a  pomoci.
Nejlepší vzpomínky i  zkušenosti se Myslím, že jinde, v podobných organi-
pro mě vždy váží s pracovními cestami zacích, tomu tak vždy nebývá.
do Izraele. Rád vzpomínám na velkou
delegaci Miloše Zemana v  roce 2001
(v  té době zastával post premiéra),
která měla v Izraeli velký ohlas.

členové

BEA campus Olomouc – místo podnikatelského neklidu

BEA campus Olomouc je postup- V BEA campusu dnes sídlí nám o  systém, který bude funkční Koren, který hovořil o inovační kultu-
ně budovaný komplex budov na MVŠO, Tesco SW, Okresní hos- i v našich podmínkách. Jdeme krůček ře a start-up firmách v Izraeli.
místě, kde se třída Kosmonautů podářská komora a řada dalších za krůčkem. Když jsme si jisti, že by to
protíná s  řekou Moravou. Vzniká firem i organizací. tak mohlo být, přidáme další funkcio- „Hlavní pozornost nyní věnujeme
zde prostředí, jehož hlavním cílem nalitu, ale vím, že je to běh na dlou- podpoře podnikavosti mladé gene-
je podpora malých a  středních hou trať,“ říká Tesařík. V  rámci BEA race již od konce základní školy. Pod-
podniků v  regionu se zaměřením campusu nyní působí společnost nikání není jen o znalostech, pracovi-
na rozvoj byznys inovací. Autorem Tesco SW a několik dalších firem, kte- tosti, vizi, ale i o emocích a tvůrčím
myšlenky a hybatelem celého pro- ré jsou schopny poskytovat expertní, neklidu, které jsou potřeba v  mla-
jektu je Josef Tesařík, zakladatel znalostní a vývojové služby. Svět pod- dých probudit,“ myslí si Tesařík.
a  majitel softwarové firmy Tesco nikání je však v Olomouci na jednom V campusu proto funguje i multime-
SW. V rámci campusu chce propo- místě propojen i  se světem akade- diální studio, které přináší v  rámci
jit oblast podpory byznysu, vzdělá- mickým. Součástí areálu je Moravská kraje různé on­­­‑line pořady pro střed-
vání a akcelerace podniků. vysoká škola Olomouc (MVŠO), kte- ní školy.
rá je zaměřena na výchovu manažerů
„V mnohém jsme se inspirovali v za- a  podnikatelů. S  jejími studenty se Text: Tomáš Jelínek
hraničí, od Číny po Švýcarsko, ale jde loni sešel i izraelský velvyslanec Gary Foto: Tesco SW

Česko‑­ izraelská smíšená obchodní komora www.cisok.cz Redakční rada: Karel Kortánek – předseda
Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1 CeskoIzraelskaSmisenaObchodniKomora Petr Solil – místopředseda |Gabriela Horká – editor
tel.: +420 224 032 161 DTP a výroba: LabelUp, s. r. o. | www.labelup.cz
email: [email protected] @C_I_S_O_K Vydáno: 21. září 2017

českoizraelskasmisenaobchodnikomora


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Votofel Force
Next Book
ČISOK bulletin 2017-02